?????????????????????? by u8ONa2

VIEWS: 119 PAGES: 33

									            วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 1
          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 ชื่อนิสิต นางสาวพรรณพิมพ์ อุตนุกร กลุ่มที่ 1 ชั้นปี ที่ 3 ภาคการศึกษา 1 ปี การศึกษา 2551
            ้
สถานทีฝึกปฏิบัติ หอผูป่วย ( 10/2)
     ่
โรงพยาบาล     ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาจารย์ ผ้ ูสอน อาจารย์ปาริ ชาติ ญาตินิยม

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
             ั
ชื่ อผู้รับบริการ นายสุ ทศน์    HN 1806/51 AN 5335/51
อายุ 50 ปี         เพศ ชาย   เชื้อชาติ ไทย สั ญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี          อาชีพ ข้าราชการครู
ทีอยู่ปัจจุบัน 50 ม.1 วังกระโจม จ.นครนายก 26000
  ่
บุคคลทีรับผิดชอบผู้รับบริการ นายเจตธวัช
      ่                   เกี่ยวข้องเป็ น น้องชาย
วันที่รับไว้ในโรงพยาบาล 14 มิถุนายน 2551
วันทีนิสิตรับผู้รับบริการไว้ ในความดูแล 30 มิถุนายน 2551
    ่

       ่
ข้ อมูลทีเ่ กียวกับสุ ขภาพของผู้รับบริการ
1. ประวัติความเจ็บป่ วย
การวินิจฉัยโรคครั้งแรก Febrile Neutropenia. U/D ( MCL Lymphoma)
การวินิจฉัยครั้งสุ ดท้ าย Febrile Neutropenia
การผ่าตัดทีได้ รับ --
      ่
วันทีผ่าตัด
   ่       --
อาการสาคัญ      อ่อนเพลีย กินข้าวไม่ได้ 2 วัน ก่อนมาโรงพยาบาล
อาการแรกรับ       ้
           ผูรับบริ การมีอาการเหนื่อย อ่อนเพลียมากขึ้น
          สัญญาณชีพแรกรับ T= 38.5 c ,         PR=101 ครั้ง/นาที
                      RR= 22 ครั้ง/นาที , BP= 160/90 mmHg
และดูแลให้ได้รับ 5% D/N/2 1000 ml V drip 60 cc./hr. Plan Admit . on O2 canular 3 LPM
อาการ อาการแสดง และการรั กษาพยาบาลตั้งแต่ เข้ าโรงพยาบาลจนถึงก่ อนรับไว้ ในความดูแล
       ้
      ผูรับริ การเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในวันที่ 14 มิถุนายน 2551
 ้
ผูรับบริ การแรกรับรู ้สึกตัวดี อ่อนเพลียมาก มีไข้ 38.5 C จึงให้ 5% D/N/2 1000 ml V drip
60 cc./hr. Plan Admit . on O2 canular 3 LPM และจากการได้รับยาเคมีบาบัด course IV
หลังจากกลับบ้านไป 2 วัน มีอาการหายใจเหนื่ อยง่าย รู ้สึกอ่อนเพลียจึงมาโรงพยาบาลอีก มีไข้
ได้รับยาต้านเชื้อ Amikin 500 mg + 5% D/W 100 ml v drip in 30 min OD , Ceffacidine ,
                ้
Bamolin 1x3 ๏ pc , ผูป่วยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนแน่นท้อง ท้องอืด ปวดท้องมาก จึงได้รับยา
Air-X 1x3 ๏ pc , MOM 30 ml ๏ hs , Motilium , Tramol = แก้ปวดท้อง
              ้
      หลังจากนั้นผูรับบริ การมีปัญหา Hb , Hct ต่า Hct = 23.3% จึงให้เลือด LPRC 1 u และได
F/U Hct = 24.8% จึงได้ให้ LPRC 1 u พบว่า Hct = 25% และได้ F/U CBC c Plt = Hct drop จาก
25 เป็ น 22 % ได้ให้ LPRC 1 u และได้ Hct หลังเลือดหมดประมาณ 24% , และได้รับยา FF
      หลังจากนั้นผูรับบริ การยังมีอาการท้องอืด ไม่ถ่ายอุจจาระมาหลายวัน แน่นท้องมาก
               ้
ท้องโตขึ้น ไม่อยากรับประทานอาหาร แต่สามารถถ่ายปั สสาวะได้ตามปกติ ไม่มีไข้ ไม่ไอ
ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ได้รับการรักษาโดย on NG tube
ถึงกระเพาะอาหารเพื่อไล่ลมออกจากระเพาะ หลังจากนั้นมีอาการดีข้ ึน
    ้
และผูรับบริ การมีอาการปวดกระดูก ได้รับการรักษาโดย Tramol แต่อาการปวดกระดูกยังคงเดิม
ผลการ X-ray แบบ non mechanical obstruction มากที่สุด ยาที่ทาให้เกิดภาวะดังกล่าว คือ
Vincristin ตอนนี้อาการดีข้ ึนแล้ว จึง Off NG tube
และสังเกตอาการ
        ้
      ผูรับบริ การมีภาวะติดเชื้ อและมีไข้สูง จึงได้หาสาเหตุพบเชื้อ gram - ve bacilli
ได้รับการรักษาโดย Ceftacidine + Amikin ต่อมาเปลี่ยนยาเป็ น Meropenam โดยผล culture ขึ้น
Aeromonas
     ้
ต่อมาผูรับบริ การมีไข้สูงโดย T=38 C ขึ้นไป ได้หาสาเหตุโดยส่ ง U/A ไม่พบความผิดปกติ ส่ ง CXR
                          ้
พบ Pleural effusion แต่ปริ มาณไม่มาก และผูป่วยมีอาการปวดท้อง bowel sound ลดลง
อาจจะมีการติดเชื้อในช่องท้อง รักษาโดย Metronidazole sig 500mg v q 8 hr. เพื่อคลุม anaerobe
ฉะนั้น ATB เดิมคือ Meropenam คลุม gram + ve และ - ve แล้ว และได้ off Meropenam
เนื่องจากไข้ไม่ลดลง จึง Plan หาสาเหตุของการติดเชื้ อต่อไป
                   ้        ่
      ก่อนรับไว้ในความดูแล ผูรับบริ การนอนอยูบนเตียง รู ้สึกตัวดี มีไข้สูง มี IV Lock

ประวัติความเจ็บป่ วยปัจจุบัน
    1    สัปดาห์    ก่อนมาโรงพยาบาล ผูรับบริ การได้รับ Hyper CVAD
                         ้                    5th
        ู้
    หลังให้ผรับบริ การมีภาวะ     neutropenia        ู้
                                แต่ผรับบริ การอยากกลับบ้าน
    และปฏิเสธการรักษาต่อ                         จึงให้กลับบ้าน
            ้
    หลังกลับไปบ้านผูรับบริ การมีอาการเหนื่อยง่าย ไม่มีไข้ ไม่มีอาการท้องเสี ยถ่ายเหลว
                  ้
    2 วันก่อนมาโรงพยาบาล ผูรับบริ การมีอาการเหนื่อยง่ายมาก จึงมาพบแพทย์

ประวัติความเจ็บป่ วยในอดีต
                         ้
    - เมื่อ 1 ปี ที่แล้วก่อนมาโรงพยาบาล มีกอนที่คอ 2 ซม. ต่อมามีที่ขาหนีบและใต้คาง
    ใต้รักแร้ ไม่มีไข้ ไม่มีน้ าหนักลด กลืนอาหารลาบาก จึงมาพบแพทย์ตรวจร่ างกาย
    Generalized Lymphomanopathy
    ทา NL BX วันที่ 28/1/51 : Mantle cell lymphoma , Mantle zone growing pattern
    classic type CD20+ , CD5- , cyclin D1+ , CD10- , CD23+ KI 67+ , CD3-
    ทา BM BX วันที่ 12/2/51 : Trilineage marrow no evidence of lymphoma
    ทา BMA : present of small cleaved lymphoid cell
    ทา CT whole abdomen วันที่ 29/1/51 : Multiple abdominal lymphadenopathy
                          NO definite organ involvement is observed
    - 1 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล ได้ทา CMT เป็ น Hyper CVAD ครั้งที่ 4
     (ครั้งที่ 1-3 no complication) หลังให้พบ febrile neutropenia , mucolitis , ototoxicity
    ทา culture พบเชื้อ Asporgillar
ประวัติความเจ็บป่ วยในครอบครัว
                                       50 ปี  48 ปี   45 ปี  42 ปี
      65 ปี   64 ปี  62 ปี  60 ปี  58 ปี             MCL
      A/W    A/W   A/W   A/W   A/W

                               53 ปี
                               A/W
                                   29 ปี       24 ปี
                                   A/W        A/W
หมายเหตุ

     =     เพศชาย               ้
                         = ผูหญิง
     =            ิ
          เพศชายเสี ยชีวต          ้      ิ
                         = ผูหญิงเสี ยชีวต
     =      ้
          ผูรับบริ การ
   A/W =         ิ ่
          ยังมีชีวตอยูและแข็งแรงดี(Alive&Well)

บรรยาย
      ้                    ้           ั
     ผูรับบริ การเป็ นบุตรชายคนที่ 11 โดยมีพี่นองทั้งหมด 14 คน ปัจจุบนอายุ 50 ปี
                            ่ ั
เป็ นโรค Mantle cell lymphoma ยังไม่ได้แต่งงาน อยูกบพี่สาวอายุ 53 ปี มีสุขภาพแข็งแรงดี
มีบุตรทั้งหมด 2 คน คนโตเป็ นบุตรสาวอายุ 29 ปี สุ ขภาพแข็งแรงดี
และคนเล็กเป็ นบุตรชายอายุ 27 ปี สุ ขภาพแข็งแรงดี
2. การประเมินสภาพร่ างกายตามระบบ
          ้                      ิ      ่
ลักษณะทัวไป ผูรับบริ การเป็ นชายไทย อายุ 50 ปี รู ปร่ างผอม สี ผวสองสี นอนอยูบนเตียง
       ่
รู ้สึกตัวดี มีอาการอ่อนเพลีย พูดคุยรู ้เรื่ อง
สั ญญาณชีพแรกรับ
        อุณหภูมิร่างกาย ( T ) = 38.5 OC
        ชีพจร ( PR )     = 101 ครั้ง /นาที จังหวะสม่าเสมอ
        การหายใจ ( RR )    = 22 ครั้ง /นาที จังหวะสม่าเสมอ
        ความดันโลหิต ( BP ) = 160/90 mmHg
        น้ าหนัก = 53 Kg. ส่ วนสู ง = 175 cm.
ผิวหนัง
     ผิวสี สองสี ซีดตามปลายมือปลายเท้า การกระจายตัวของขนไม่สม่าเสมอ ผิวหนังแห้ง
poor skin turgor อุณหภูมิจากการสัมผัสผิวหนังค่อนข้างอุ่น ไม่มี pitting edema เล็บมือหนา
มีสีค่อนข้างซี ด ไม่มี lesion มุมของเล็บประมาณ 160 องศา มีรอยสับริ เวณหลังและต้นแขนด้านขวา
ศีรษะ ใบหน้ า และลาคอ
      ้
     ผูรับบริ การไม่มีผม เนื่องจากได้รับยาเคมีบาบัด หนังศีรษะไม่มีรอยแผล
    ้
ไม่มีกอน กะโหลกศีรษะสมมาตรกัน
                           ้
     ใบหน้า ใบหน้าทั้ง 2 ด้านสมมาตรกัน ไม่มีกอน ไม่มีคิ้ว ไม่มีรอยแผลเป็ น

          ั     ่
      หู หูท้ ง 2 ข้างอยูในระดับสายตาเท่ากันทั้ง 2 ข้าง ไม่มี lesion คลาไม่พบก้อน
ไม่มีกดเจ็บ ไม่มีหนองหรื อเลือดออกมาจากรู หู แก้วหูทะลุจาการได้รับยาเคมีบาบัด
     ตา ไม่มีการอักเสบ , conjunctiva ค่อนข้างซี ด เลนส์ตาใส สายตายาว
     จมูก                           ่
           สมมาตรได้รูปดี ไม่มี discharge septum อยูในแนวกลาง mucosa มีสีชมพู
ไม่มีการบวมแดง การรับกลิ่นสามารถบอกได้ถูกต้องว่าเป็ นกลิ่นอะไร ( แป้ งและสบู่ )
     ปาก ริ มฝี ปากซีด แห้งเล็กน้อย ไม่มี lesion, pink buccal mucosa เหงือกสี ชมพูไม่มีฝ้าขาว
    ้
ไม่มีกอน ไม่มีเลือดออกตามล่องเหงือก ลิ้นรู ปร่ างปกติ เคลื่อนไหวได้ดี
     ลาคอ ลาคอ Symmetry ไม่มีรอยแผลเป็ น และไม่มี lesion ไม่พบก้อน ไม่มีกดเจ็บ
                 ่
ไม่มีต่อมน้ าเหลืองโต trachea อยูในแนว midline สามารถหันซ้ายขวา ก้มเงยได้
ทางเดินหายใจ ทรวงอก และเต้ านม ผิวหนังบริ เวณทรวงอกสี อ่อนกว่าลาตัวเล็กน้อย
                ้
Flat Chest Shape หน้าอกไม่มีกอน ไม่มีกดเจ็บ
การขยายตัวของทรวงอกเท่ากันทั้งสองข้างสม่าเสมอดี AP – lateral 1 : 2
การสันสะเทือนของปอดเท่ากันทั้งสองข้าง ฟังเสี ยงหายใจเสี ยงปอดไม่มี crepitation, wheezing
   ่
และ rhonchi อัตราการหายใจ 22 ครั้ง/นาที จังหวะการหายใจสม่าเสมอ ไม่มีหายใจลาบาก
ไม่มีหอบเหนื่อย
หัวใจและหลอดเลือด ไม่มี Retraction, Bulging และ Heaving หัวใจเต้นจังหวะสม่าเสมอ
ไม่มีเสี ยง Murmur ชีพจรบริ เวณ Carotid, Brachial, Radial, Femeral, Popitial,Dorsalis pedis artery
                     ิ
เท่ากันทั้งสองข้าง ไม่มีอาการตัวเขียว สี ผวปกติ ไม่มีเขียวตามปลายมือปลายเท้า
                        ิ
หน้ าท้องและทางเดินอาหาร ท้องแบนเรี ยบ สี ผวบริ เวณท้องมีสีเดียวกับบริ เวณทรวงอก
                            ้
ไม่มีรอยแผลเป็ น หน้าท้องสมมาตรเท่ากันทั้งสองข้าง ไม่มีกอน ไม่มี guarding ไม่มีกดเจ็บ
    ั
ไม่มีตบและม้ามโต bowel sound = 7 ครั้ง/นาที
ระบบประสาท พูดคุยรู ้เรื่ องดี ไม่สับสน รู ้สึกตัวดี
                          ั
กล้ ามเนือและกระดูก แนวของกระดูกสันหลังมีลกษณะเป็ น s shape สามารถเคลื่อนไหวแขนขาได้ดี
     ้
             ้
สามารถออกแรงต้านกับผูตรวจได้ดี Muscle strange เกรด 5
ทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสื บพันธุ์ ไม่มีถ่ายปั สสาวะแสบขัด สามารถควบคุมปัสสาวะได้
อุจจาระ ประมาณ 1 ครั้ง/วัน ปัสสาวะออกดี ไม่มีเลือดปน ปั สสาวะขุ่น มีตะกอน

3. การประเมินสภาพร่ างกาย จิตใจ และสั งคม
      ้
     ผูรับบริ การรู ้สึกตัวดี                       ไม่มีภาวะเครี ยด
            ่            ้        ั            ึ
เนื่องจากมีพี่สาวมาเยียมและนากับข้าวมาให้ทุกวันผูรับบริ การไม่ได้นบถือพระพุทธศาสนาเป็ นที่ยดเ
หนี่ยวจิตใจ ยึดครอบครัวเป็ นสาคัญ
4.การตรวจทางห้ องปฏิบัติการและการแปลผล
วัน เดือน ปี  ชนิดการตรวจ      ค่าปกติ     ค่าที่ตรวจพบ   การแปลผล
29 มิ.ย 51 CBC
      Hb            13-18       7.8       โลหิตจาง
      Hct            39-52      24.1       โลหิตจาง
      Red Cell Cound      4.2-6.2      2.73   มีการทาลายของเม็ดเลือด
      MCV           80.0-95.0     88.3         ปกติ
      MCH           27.0-32.0     28.6         ปกติ
      MCHC          32.0-36.0     32.4         ปกติ
      White Cell Count   4.0-10.0 x103   8.9x103         ปกติ
      Neutrophil       40.0-72.0      79      ติดเชื้ อแบคทีเรี ย
      Lymphocyte       18.0-49.0      14       Lymphoma
      Monocyte         2.0-9.0       6          ปกติ
      Eosinophil        0.0-8.0       0          ปกติ
      Basophil         0.0-2.0       0          ปกติ
      Plt          140-450 x103   277 x103         ปกติ
      Platelet smear            Adequate
      Red cell morphology
      Microcytosis               Few    เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็ก
      polychromasia               Few   โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก

      UA
      Color          Yellow     Yellow         ปกติ
      Clarity          Clear     Clearity        ปกติ
      SG          1.010 – 1.025   1.015         ปกติ
      pH             6       7         Alkalosis
      Protein         Negative    Negative         ปกติ
      Glucose         Negative    Negative         ปกติ
      Ketone         Negative    Negative         ปกติ
      Color          Negative    Negative         ปกติ
      Urine bact       Negative    Numerous     มีเชื้อในปั สสาวะ

30 มิ.ย 51 CBC
      Hb            13-18      7.50       โลหิตจาง
      Hct           39-52      23.2       โลหิตจาง
Red Cell Cound       4.2-6.2     2.64   มีการทาลายของเม็ดเลือด
MCV            80.0-95.0    87.9         ปกติ
MCH            27.0-32.0    28.4         ปกติ
MCHC            32.0-36.0    32.3         ปกติ
White Cell Count     4.0-10.0 x103  7.3x103         ปกติ
Neutrophil         40.0-72.0     70      ติดเชื้ อแบคทีเรี ย
Lymphocyte         18.0-49.0     16       Lymphoma
Monocyte          2.0-9.0     12      มีภาวะติดเชื้ อ
Eosinophil         0.0-8.0      0          ปกติ
Basophil          0.0-2.0      0          ปกติ
Plt           140-450 x103  286 x103         ปกติ
Platelet smear              Adequate
Red cell morphology
Poikilocytosis               1+    เม็ดเลือดแดงมีรูปร่ างเปลี่ยน
Sperocyte                 Few      เม็ดเลือดแดงแตกง่าย
Microcytosis                Few     เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็ก
polychromasia               Few   โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก
Blood urea nitrogen     7-18      11          ปกติ
Creatinine         0.6-1.3    0.7          ปกติ
E-lyte
Na+            136-145     137         ปกติ
K+             3.5-5.1     3.1      Hypokalemia
Cl-             98-107     103         ปกติ
Tco2             22-29     25.1         ปกติ
Total protein        6.4-8.2     4.9      ติดเชื้ อรุ นแรง
Albumin           3.4-5.0     2.0      ขาดสารอาหาร
Globulin          1.5-3.5     2.9         ปกติ
A/G Ratio          1.0-2.0     0.7         ปกติ
Bilirubin Total       0.0-1.0    0.35         ปกติ
Bilirubin Direct      0-0.30     0.15         ปกติ
Indirect Bilirubin     0.0-1.0    0.20         ปกติ
Aspartate Transaminase    15-37     34         ปกติ
Alkaline Transminase     30-65     58         ปกติ
      Alkaline Phosphatase   50-136     315       ตับถูกทาลาย
 1 ก.ค 51  E-lyte
      Na+           136-145     137         ปกติ
      K+            3.5-5.1     3.8        ปกติ
      Cl-            98-107     102         ปกติ
      Tco2            22-29     22.5        ปกติ
 2 ก.ค 51  CBC
      Hb             13-18     8.1        โลหิตจาง
      Hct            39-52     25.3        โลหิตจาง
      Red Cell Cound      4.2-6.2    2.88    มีการทาลายของเม็ดเลือด
      MCV           80.0-95.0    87.8          ปกติ
      MCH           27.0-32.0    28.1          ปกติ
      MCHC           32.0-36.0    32.0          ปกติ
      White Cell Count    4.0-10.0 x103   17.4          ปกติ
      Neutrophil        40.0-72.0    80.0      ติดเชื้ อแบคทีเรี ย
      Lymphocyte        18.0-49.0    17.0       Lymphoma
      Monocyte         2.0-9.0     3.0          ปกติ
      Eosinophil        0.0-8.0     0          ปกติ
      Basophil         0.0-2.0     0          ปกติ
      Plt          140-450 x103   370          ปกติ
      Platelet smear             Adequate
      Red cell morphology
      polychromasia                   โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก
      Blood urea nitrogen    7-18     11         ปกติ
      Creatinine        0.6-1.3    0.8         ปกติ
      E-lyte
      Na+           136-145     142         ปกติ
      K+            3.5-5.1     3.9        ปกติ
      Cl-            98-107     105         ปกติ
      Tco2            22-29     23.8        ปกติ          ั
ผลการตรวจทางห้องปฏิบติการอื่น ๆ
  14 มิถุนายน 2551
  Blood Hemoculture 1
  *Aerobic Culture*
  1. Aeromonas spp.

  23 มิถุนายน 2551
  Sputum
  *Aerobic Culture*
  1. Moderate     Viridans group Streptococci
  2. Moderate     Yeast , not C. albicans
  *Gram Strain*
  Moderate Epithelial cells
  Few     Gram positive Cocci
  Few     Gram positive Cocci (Chain)
  Few     Gram positive Cocci (Cluster)
  Few     Yeast , Budding yeast cells , Pseudohyphae

  26 มิถุนายน 2551
  Whole Abdomen (Ultrasound)
  Impression
  1. No mass or fluid collection in abdomen
  2. Small amount of right pleural effusion
5.พยาธิสภาพ
การวินิจฉัยโรค Febrile Neutropenia
                  2
คาจากัดความ febrile neutropenia
1.    ไข  หมายถึง วัดอุณหภูมิแกนกลางของร างกายทางปากได มากกว าหรื อเท ากับ 38.5
          ้
   องศาเซลเซียสครังเดียว
หรื อวัดได อุณหภูมิมากกว าหรื อเท ากับ 38.0 องศาเซลเซียส 3 ครังในระยะเวลา 24  ้
    ่        ้
   ชัวโมงโดยแต ละครังห างกัน
         ่
อย างน อย 4 ชัวโมง
2. Neutropenia หมายถึง จํานวนเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophils รวมทัง้ band forms น อยกว า 500 เซลล
ต อลบ.มม.        หรื อมีจํานวนอยู ระหว าง      500-1,000      เซลล ต อลบ.มม.
   แต มีแนวโน มจะลดจํานวนลงจนตํ่ากว า
                            ่
500 เซลล ต อลบ.มม.ในไม ช าเนื่องจากผู ป วยเพิงได รับยาเคมีบาบัด     ํ


               พยาธิสภาพทางทฤษฎี                 พยาธิสภาพขอ
                                         งผู้รับบริการ
เชือก อโรคในผู ป วยที่มีภาวะ febrile neutropenia
   ้                                      ้
                                        ผูรับบริ การได้รั
การติดเชื ้อในผู ป วยที่มีระดับเม็ดเลือดขาวตําส วนใหญ เกิดจากเชื ้อที่
                       ่                 บการวินิจฉัยว่า
เป น      normal    flora    ในตําแหน งต างๆ     ของร างกาย เป็ น Cutaneous
สําหรับประเทศที่อยู ในแถบเอเชียรวมทังประเทศไทยพบว า
                    ้                    T – cell
เชื ้อก อโรคในผู ป วยกลุ มนี ้ส วนใหญ เป นเชื ้อแบคทีเรี ยรูปแท งแกรมลบที่ lymphoma
พบได บ อยคือ E. coli, Klebsiella spp., P. aeruginosa, Enterobacter spp.,
Acinetobacter spp. หลังจากป ค.ศ.1986 เป นต นมา พบว า
เชื้อแบคทีเรี ยแกรมบวกที่สาคัญคือ methicillin-resistant S. aureus และ coagulase
negative                              staphylococci
                 ั
ก อให เกิดโรคเพิ่มขึ้นและมีสดส วนมากกว าเชื้อแบคทีเรี ยรู ปแท งแกรมลบ
ทั้งนี้น าจะเป นผลมาจากมีการให ยาป องกันการติดเชื้อและการใส สายสวนหลอดเ
ลือดดาระยะยาวในผู ป วย


สาเหตุ
                        ํ          ้
ผู ป วยโรคมะเร็งที่ได รับการรักษาด วยยาเคมีบาบัดหรื อการฉายแสงรวมทังผู ป
  วยมะเร็งเม็ดเลือดและผู ป วยที่ได รับการปลูกถ ายไขกระดูกมักจะเกิดภาวะเม็ดเ
ลือดขาวตํ่าส งผลให เกิดการติดเชื ้อได ง ายและมักจะมีอาการรุนแรงแปรผันตามจํา
นวนเม็ดเลือดขาวที่ลดลงและระยะเวลาที่ผู ป วยมีภาวะเม็ดเลือดขาวตํ่า
ไข จะเป นอาการหลักที่สาคัญํ
       ุ
พบบ อยที่สดและอาจเป นเพียงอาการเดียวของผู ป วยที่บ งชี ้ว าผู ป วยมีก
ารติดเชื ้อเกิดขึ ้น จากการศึกษาพบว า       ผู ป วยที่มีภาวะ  neutropenia
ที่มีไข ร วมด วยจะพบการติดเชื ้อได ถึงร อยละ                  50
และผู ป วยที่มีจํานวนเม็ดเลือดขาวชนิด      neutrophils  น อยกว า    100
เซลล ต อลบ.มม.        จะมีการติดเชื ้อในกระแสเลือดประมาณร อยละ     20
      ั
ป จจุบนพบว า ผลการรักษาผู ป วยที่มีภาวะ febrile neutropenia ดีขึ ้นมาก
จากการศึกษาของ EORTC International Antimicrobial Therapy Group พบว า
อัตราการเสียชีวิตโดยรวมของผู ป วยกลุ มนี ้ลดลงจากร อยละ 21 ในป ค.ศ. 1978
เหลือร อยละ        7         ในป       ค.ศ.               ้
                                       1994 ในเริ่ มแรกผูรับ
  ้
ทังนี ้อาจเป นผลเนื่องมาจากการให ยาปฏิชีวนะแบบ       empirical            ื่
                                     therapy บริ การมีผนขึ้น
อย างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
                1
                                           ที่จมูก
                         5                  แล้วได้ทา
การประเมินผู ป วยที่มีภาวะ febrile neutropenia
                                           biopsy ผิวหน้า
ในผู ป วยกลุมนี้พบว า
เมื่อมีการติดเชื้อเกิดขึ้นอาจจะตรวจพบอาการและอาการแสดงของการอักเสบน อยมากหรื อต
รวจไม พบเลยก็ได ในผู ป วยที่มีจานวนเม็ดเลือดขาวต่ามาก ํ
อย างไรก็ตามแพทย ควรทาการตรวจหาตาแหน งการติดเชื้อตามระบบต างๆ
                                         ้
                                      ในผูรับบริ การ
ของร างกายโดยเฉพาะบริ เวณที่ผู ป วยมีอาการปวด
                                      น่าจะมีระดับค
ตาแหน งในร างกายที่พบมีการติดเชื้อได บ อยเช น ช องปาก หลอดอาหาร ปอด
บริ เวณอวัยวะสื บพันธุ และช องทวารหนัก
                                      วามรุ นแรงอยูใ่
                                      นระยะที่ 1 คือ
ผิวหนังโดยเฉพาะบริ เวณที่ใส สายสวนหลอดเลือดหรื อเจาะตรวจไขกระดูกรวมทั้งตรวจดูจอ
ประสาทตาด วย                                Premycotic
                                จากการศึกษาพบว า
สามารถตรวจพบหลักฐานการติดเชื้อในผู ป วยที่มีภาวะ     febrile      คือจะมีอาการผื่
                                    neutropenia
                                      นแดงเป็ นจ้ า ๆ
เฉลี่ยอยู ที่ร อยละ 56 (ร อยละ 24-94) พบการติดเชื้อในกระแสเลือดเฉลี่ยที่ร อยละ 24
(ร อยละ 4-57)
         6
                                        ิ
                                      ที่ผวหนังเต้าน
     การส งตรวจทางห องปฏิบติการมีความจาเป นอย างยิงในผู ป วยกลุ ม ม
                  ั           ่
นี้                                     และพบแผลบริ
ควรทาการเพาะเชื้อจากเลือดและนาสิ่ งส งตรวจที่ได จากผู ป วยในตาแหน งที่สงสัย เวณสะโพกด้า
มีการติดเชื้อมาทาการย อมสี แกรมและส งเพาะเชื้อทันที             นขวาและมีแผ
สาหรับการเพาะเชื้อจากป สสาวะแนะนาให ทาในกรณี ที่ผู ป วยมีอาการหรื ออาการแส ลบริ เวณใบหน้
ดงของการติดเชื้อในทางเดินป สสาวะ                      า
                            5
ตรวจพบเม็ดเลือดขาวในป สสาวะหรื อคาสายสวนป สสาวะอยู
ควรส งตรวจภาพรังสี ทรวงอกในผู ป วยทุกราย จากการศึกษาในผู ป วย febrile
neutropenia              จานวน          188
    ั
รายที่ยงคงมีไข อยู หลังจากได รับการรักษาด วยยาปฏิชีวนะแล วนาน   48
ชัวโมงโดยผู ป วยมีภาพรังสี ทรวงอกอยู ในเกณฑ ปกติพบว า
 ่
                                         7
ตรวจพบภาวะปอดอักเสบจากการทา high-resolution CT scan ได ถึงร อยละ 60
การประเมินความเสี่ ยงของผู ป วยที่มีภาวะ febrile neutropenia
ผู ป วยที่มีภาวะ              febrile              neutropenia
มีความเสี่ ยงต อการเกิดภาวะแทรกซ อนจากการติดเชื้อ
                ิ
การติดเชื้อที่รุนแรงและเสี ยชีวตแตกต างกันออกไป       ผู ป วยที่มีป จจัยต างๆ
ดังต อไปนี้พบว ามีความเสี่ ยงต อการเกิดภาวะแทรกซ อนจากการติดเชื้อต่า     ํ 4-5, 8
1. อายุมากกว า 1 ป หรื อน อยกว า 65 ป
   3. ลักษณะทัวไปทางคลินิกอยู ในเกณฑ ดีได แก เป นการติดเชื้อจากชุมชน
           ่
     ไม มีภาวะแทรกซ อนที่สาคัญจากโรคประจาตัวที่เป นอยู
     ผู ป วยรู สึ กตัวดี ไม มีอาการเจ็บปวดรุ นแรง คลื่นไส
                 ํ      ่
     อาเจียนหรื อมีภาวะขาดน้า ไม มีภาวะเยือบุในช องปาก
   4. อักเสบ               การทางานของตับและไตอยู ในเกณฑ ปกติ
     ผู ป วยสามารถเดินทางได โรคมะเร็ งที่เป นอยู ในระยะสงบ (remission)
   5. 3.     ไม มีโรคประจาตัวเช น     เบาหวาน     โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้ อรัง
     หรื อถ ามีโรคดังกล าวต องควบคุมได ดี
   6. 4.       ไม มีภาวะปอดอักเสบ    sepsis     การติดเชื้อในระบบประสาท
                                                ้
                                              ผูรับริ การได้รับ
             ั
     การติดเชื้อที่สมพันธ กับการใส สายสวนหลอดเลือด ค า C-reactive protein
               ํ                               การรักษาด้วยวิ
     ควรอยู ในระดับต่า
   7. 5.                      การทางานของไขกระดูกฟ นได เร็ ว
                                              ธี Chemotherap
                          ํ
     ผู ป วยมีระยะเวลาที่ระดับเม็ดเลือดขาวต่าน อยกว า                7 y ไป 1 cycle
     วันหรื อคาดว าไม เกิน 10 วัน ระดับเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophils มากกว า หลังจากได้แล้ว
     100 เซลล ต อลบ.มม. ซีดไม มาก ระดับเกล็ดเลือดมากกว า 75,000 ผูรับบริ การมี       ้
     เซลล ต อลบ.มม. และมีแนวโน มเพิ่มขึ้นในช วง 48 ชัวโมงที่ผ านมา
                                  ่            WBC ต่าลง
   8. 6.                      สภาวะทางสังคมเอื้ออานวยได แก
     ผู ป วยสามารถมาติดตามการรักษาแบบผู ป วยนอกได
     มีคนคอยดูแลช วยเหลือผู ป วยอย างใกล ชิดตลอดเวลา
     มีโทรศัพท สามารถติดต อขอความช วยเหลือได
     สามารถเดินทางมาถึงสถานพยาบาลได ภายใน 1 ชัวโมง  ่
     The Multinational Association for Supportive Care in Cancer
ได ทาการศึกษาระบบการประเมินความเสี่ ยงของผู ป วยที่มีภาวะ febrile neutropenia
ดังสรุ ปไว ในตารางที่        1        โดยมีค าคะแนนเต็ม         26
ผู ป วยที่มีค าคะแนนมากกว าหรื อเท ากับ                         21
                ํ
จัดเป นกลุ มที่มีความเสี่ ยงต่าต อการเกิดภาวะแทรกซ อนของการติดเชื้อรวมทั้งการเสี ย
  ิ                                    ํ
ชีวต โดยพบว าที่จุดตัดนี้มีความไวในการจาแนกผู ป วยที่มีความเสี่ ยงต่าอยู ที่ร อยละ
71 ความจาเพาะร อยละ 68 และมีค า positive predictive value ที่ร อยละ 91
                                 9
ผู ป วยในกลุ มนี้สามารถให การรักษาแบบผู ป วยนอกได
การรักษาผู ป วยที่มีภาวะ febrile neutropenia
       จากที่กล าวในข างต นแล วว า
                         ํ
การติดเชื้อในผู ป วยที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ามักจะตรวจไม พบตาแหน งของการติดเ
      ั
ชื้อที่ชดเจนและการติดเชื้อมีแนวโน มที่จะลุกลามอย างรวดเร็ว
จึงจาเป นต องรี บให การรักษาด วยยาปฏิชีวนะแบบ        empirical    therapy
ไปก อนแล วจึงค อยทาการปรับเปลี่ยนหลังจากได ผลการเพาะเชื้อแล วในกลุ ม
              ํ
ผู ป วยที่มีความเสี่ ยงต่าสามารถให การรักษาแบบผู ป วยนอกได โดยพิจารณาให
  ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานหรื อยาปฏิชีวนะแบบฉี ดเข าทางหลอดเลือดดา
ทั้งนี้ข้ ึนกับอาการและความรุ นแรงของการติดเชื้อ
ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานที่มีการศึกษาว ามีประสิ ทธิภาพดีในการรักษาผู ป วยกลุ
มนี้ได แก ยากลุ ม fluoroquinolones ที่มีฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อ P. aeruginosa
ร วมกับยา                           amoxicillin-clavulanate
ทาให ครอบคลุมเชื้อก อโรคที่เป นสาเหตุสาคัญในผู ป วยกลุ มนี้ได ดี
สาหรับกลุ มที่เลือกให การรักษาด วยยาปฏิชีวนะแบบฉีดเข าทางหลอดเลือดดาให
พิจารณาเช นเดียวกับผู ป วยที่มีความเสี่ ยงสูง
       ผู ป วยที่มีความเสี่ ยงสูงควรรับผู ป วยไว รักษาในโรงพยาบาลทุกรายและ
ให การรักษาด วยยาปฏิชีวนะแบบฉีดเข าทางหลอดเลือดดา
ยาที่เลือกใช ต องมีฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรี ยที่เป นสาเหตุสาคัญในผู ป วยกลุ
มนี้โดยอาจเลือกใช ยาเพียงชนิดเดียวได แก
piperacillin/tazobactam, cefoperazone/sulbactam, imipenem หรื อ meropenem
ในพื้นที่ที่มีป ญหาเชื้อดื้อยามากอาจพิจารณาให ยาในกลุ ม aminoglycosides
ร วมด วยซึ่งทาให ฤทธิ์ในการครอบคลุมเชื้อกว างขวางขึ้น จากการศึกษาแบบ meta-
analysis พบว า
การรักษาผู ป วยกลุ มนี้ด วยยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อกว างขวางเพียงชนิด
เดียวเปรี ยบเทียบกับการให ยาปฏิชีวนะ 2
ชนิดร วมกันซึ่งส วนใหญ เป นยาในกลุ ม β-lactams ที่มีฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อ P.
aeruginosa ร วมกับยาในกลุ ม aminoglycosides
                     ั            ิ
ไม มีความแตกต างกันอย างมีนยสาคัญในเรื่ องของอัตราการเสี ยชีวตหรื อการรักษาล
มเหลว แต พบว าในกลุ มที่ได รับยาในกลุ ม aminoglycosides
                           6, 10
ร วมด วยเกิดพิษต อไตมากกว าอย างมีนยสาคัญ  ั
    นอกจากการให ยาปฏิชีวนะดังกล าวข างต นแล วต องพิจารณาว าผู
 ป วยควรได รับยา vancomycin ในเบื้องต นร วมด วยหรื อไม
จากการศึกษาแบบ meta-analysis เพื่อประเมินประโยชน ที่จะได จากการให ยา
vancomycin ในการรักษาเบื้องต นร วมกับยาในกลุ ม β-lactams
เพียงชนิดเดียวหรื อได รับยากลุ ม β-lactams ร วมกับยาในกลุ ม aminoglycosides
           ิ
พบว า อัตราการเสี ยชีวตในผู ป วยที่ได รับยา vancomycin
                       ั
ในเบื้องต นร วมด วยไม แตกต างอย างมีนยสาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ มที่ไ
ม ได รับยา vancomycin แต พบว าผู ป วยกลุ มที่ได รับยา vancomycin
                          11
                       ั
ร วมด วยเกิดพิษต อไตมากกว าอย างมีนยสาคัญ ดังนั้น
แพทย จึงควรพิจารณาว าผู ป วยมีความเสี่ ยงของการติดเชื้อ methicillin-resistant S.
aureus หรื อ coagulase-negative staphylococci หรื อไม ได แก
                  ั
ลักษณะทางคลินิกสงสัยการติดเชื้อที่สมพันธ กับการใส สายสวนหลอดเลือด
มีหลักฐานจากผลการเพาะเชื้อว าเคยมีการก อนิคมของเชื้อ (methicillin-resistant S.
aureus) มาก อน
มีผลการเพาะเชื้อจากเลือดในเบื้องต นย อมพบเชื้อแกรมบวกทรงกลมและผู ป วยที่มี
         12
ภาวะ septic shock ถ าพบว าผู ป วยมีความเสี่ ยงดังกล าวจึงพิจารณาให ยา
vancomycin ในเบื้องต นร วมด วย
                                      ํ
  จากการศึกษาพบว าระยะเวลาเฉลี่ยที่ไข ลดลงในผู ป วยกลุ มที่มีความเสี่ ยงต่า
                            13-14
  อยู ที่ 2 วันเทียบกับ 5-7 วันในกลุ มที่มีความเสี่ ยงสูง
  หลังจากพิจารณาเลือกยาปฏิชีวนะในเบื้องต นแล ว ถ าผู ป วยอาการดีข้ ึน
  ไข ลดลงภายในระยะเวลา 3-5 วันและไม สามารถพบเชื้อที่เป นสาเหตุ
                              ํ
  ถ าประเมินแล วผู ป วยอยู ในกลุ มที่มีความเสี่ ยงต่าสามารถเปลี่ยนเป นย
  าปฏิชีวนะชนิดรับประทานและให ผู ป วยกลับบ านได
  แต ถ าผู ป วยอยู ในกลุ มที่มีความเสี่ ยงสูงควรให ยาแบบฉี ดเข าทางห
  ลอดเลือดดาต อไป
  สาหรับผู ป วยที่พบเชื้อที่เป นสาเหตุควรปรับเปลี่ยนยาให เหมาะสม (ดังรู ปที่
  สาหรับผู ป วยที่ไข ไม ลดลงหลังจากให การรักษานาน 3-5
                               ั
  วันและไม ทราบเชื้อที่เป นสาเหตุจากผลการตรวจทางห องปฏิบติการ
  ให ทาการประเมินผู ป วยใหม อีกครั้ง ถ าอาการไม เปลี่ยนแปลง
  ให ใช ยาปฏิชีวนะสูตรเดิมต อไปโดยพิจารณาหยุดยา vancomycin
  ในกรณี ที่ให ยาไว ในเบื้องต น
  ในกรณี ที่ผู ป วยมีอาการแย ลงพิจารณาเปลี่ยนสูตรยาปฏิชีวนะให มีฤทธิ์ครอบค
  ลุมเชื้อกว างขึ้นหรื อให ยา vancomycin
              ั
  ในกรณี ที่มีข อบ งชี้ดงกล าวข างต น
  ถ าผู ป วยไข ไม ลดลงหลังจากได รับการรักษาเป นเวลา 5-7
                ํ
  วันและจานวนเม็ดเลือดขาวยังต่าอยู ควรทาการประเมินผู ป วยใหม อีกครั้ง
  ถ าไม พบตาแหน งที่มีการติดเชื้อชัดเจนพิจารณาให ยาต านเชื้อรา
  amphotericin B ร วมด วย เนื่องจากพบว า 1 ใน 3
  ของผู ป วยที่ไม ตอบสนองต อการรักษาด วยยาปฏิชีวนะในระยะเวลา 1
  สัปดาห มักจะมีการติดเชื้อราร วมด วยโดยเฉพาะ Candida หรื อ
  Aspergillus (ดังรู ปที่ 3) อาจพิจารณาเลือกใช ยาในกลุ ม
  echinocandins เช น caspofungin แทนยา amphotericin B
  ได โดยเฉพาะในผู ป วยที่มีป ญหาการทางานของไตบกพร องเนื่องจากผลกา
  รศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพระหว างการใช ยา caspofungin และ
  liposomal amphotericin B ในการรักษาผู ป วยที่มีภาวะ febrile
  neutropenia
    ั
  ที่ยงคงมีไข อยู หลังจากได รับยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมอย างน อย 96
  ชัวโมงและตรวจไม พบว ามีการติดเชื้อราแบบลุกลามพบว า
   ่
                                  ิ
  ประสิ ทธิภาพในการรักษาเท าเทียมกันโดยประเมินจากอัตราการเสี ยชีวต
  การติดเชื้อราอื่นๆ
  แทรกซ อนและระยะเวลาที่ไข ลงในระหว างที่ผู ป วยยังมีภาวะเม็ดเลือดขาวใ
       ํ
  นเลือดต่า โดยในกลุ มที่ได รับยา caspofungin
  เกิดพิษต อไตและปฏิกิริยาไม พึงประสงค ระหว างการหยดยาเข าหลอดเลือด
  ดาน อยกว ากลุ มที่ได รับยา liposomal amphotericin B
        ั
  อย างมีนยสาคัญ
ระยะเวลาสาหรับการรักษาด วยยาปฏิชีวนะ
สาหรับระยะเวลาของการให ยาปฏิชีวนะนั้น สิ่ งที่ต องประเมินคือ ระดับเม็ดเลือดขาวชนิด
neutrophils      ในเลือด        ผู ป วยที่ไข ลดลงภายใน         3-5
วันหลังการรักษาและมีระดับเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophils ในเลือดมากกว าหรื อเท ากับ
500 เซลล ต อลบ.มม. (ควรทาการตรวจ 2 ครั้ง) เป นเวลาติดต อกัน 48 ชัวโมง       ่
สามารถพิจารณาหยุดยาปฏิชีวนะได
ในกรณี ที่ไข ลดลงแล วแต ระดับเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophils ในเลือดยังน อยกว า
500      เซลล ต อลบ.มม.          ให พิจารณาจากความเสี่ ยงของผู ป วย
                    ํ
ถ าผู ป วยอยู ในกลุ มความเสี่ ยงต่าเมื่อแรกรับสามารถหยุดยาปฏิชีวนะได หลังจาก
ไม มีไข ติดต อกันนาน                 5-7              วัน
สาหรับผู ป วยในกลุ มความเสี่ ยงสูงควรให ยาปฏิชีวนะนานอย างน อย            2
สัปดาห
        ั
ในผู ป วยที่ยงมีไข อยู และประเมินผู ป วยอีกครั้ง
                  ั
ถ าไม พบตาแหน งการติดเชื้อที่ชดเจนและอาการของผู ป วยคงที่สามารถหยุดยาไ
ด และทาการประเมินผู ป วยใหม เพื่อหาสาเหตุของไข
หลังจากได ยาปฏิชีวนะนาน      3-5     วันและตรวจไม พบตาแหน งการติดเชื้อ
ให พิจารณาหยุดยาเมื่อระดับเม็ดเลือดขาวชนิด                neutrophils
ในเลือดมากกว าหรื อเท ากับ 500 เซลล ต อลบ.มม. นานติดต อกัน 4-5
วันและประเมินผู ป วยใหม เพื่อหาสาเหตุของไข
          ั
สาหรับผู ป วยที่ยงมีไข และมีระดับเม็ดเลือดขาวชนิด             neutrophils
ในเลือดน อยกว า              500         เซลล ต อลบ.มม.
ควรให ยาปฏิชีวนะต อไปอย างน อย 2 สัปดาห และประเมินผู ป วยอีกครั้ง
               ั
ถ าไม พบตาแหน งการติดเชื้อที่ชดเจนและอาการของผู ป วยคงที่สามารถหยุดยาไ
ด และทาการประเมินผู ป วยใหม เพื่อหาสาเหตุของไข ดังรู ปที่ 4)
การใช ยาต านไวรัสในผู ป วยที่มีภาวะ febrile neutropenia
        ั
  ในป จจุบนยังไม มีข อมูลสนับสนุนการให ยาต านไวรัสในผู ป วย
  febrile neutropenia แบบ empirical therapy
  จึงแนะนาให ยาต านไวรัสเฉพาะผู ป วยที่พบหลักฐานของการติดเชื้อไวรัสเท
    านั้น สาหรับผู ป วยที่มีการติดเชื้อ Herpes simplex หรื อ Varicella
  zoster พิจารณาให การรักษาด วยยา acyclovir และให ยา
  ganciclovir หรื อ foscarnet ในกรณี การติดเชื้อ cytomegalovirus
                          ํ
การให ยาต านจุลชีพในผู ป วยที่มีระดับเม็ดเลือดขาวต่าเพื่อป องกันการติดเชื้อ
1. การป องกันการติดเชื้อแบคทีเรี ย

  การให ยาปฏิชีวนะเพื่อป องกันการติดเชื้อแบคทีเรี ยในผู ป วยที่มีภาวะ
  neutropenia มีการศึกษากันอย างกว างขวาง
  ยาที่มีการศึกษาและนามาใช กันมากได แก       -trimoxazole
  และยาในกลุ ม fluoroquinolones เช น ciprofloxacin
  อาจให ร วมกับยา penicillin
  เพื่อให ครอบคลุมเชื้อในกลุ มแกรมบวกเพิ่มขึ้น จากการศึกษาแบบ meta-
  analysis
  เพื่อประเมินประโยชน ที่ได จากการให ยาปฏิชีวนะเพื่อป องกันการติดเชื้อในผู
                     ํ
    ป วยที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวในเลือดต่าโดยรวบรวมข อมูลจาก 95 การศึกษา
  มีการใช ยาในกลุ ม fluoroquinolones จานวน 52 การศึกษาพบว า
  การให ยาปฏิชีวนะเพื่อป องกันการติดเชื้อในผู ป วยกลุ มนี้ช วยลดอัตรากา
       ิ
  รเสี ยชีวตในผู ป วย
  ในขณะเดียวกันก็ก อให เกิดปฏิกิริยาไม พึงประสงค จากยาอย างมีนยสาคัญเ  ั
  พื่อเปรี ยบเทียบกับผู ป วยที่ไม ได รับยาป องกัน โดยพบว ายาในกลุ ม
  fluoroquinolones ช วยลดการติดเชื้อ
          ิ             ิ ั               ั
  อัตราการเสี ยชีวตโดยรวมและอัตราการเสี ยชีวตที่สมพันธ กับการติดเชื้ออย างมีนยส
  าคัญ สาหรับยา co-trimoxazole
               ิ
  ช วยลดอัตราการเสี ยชีวตโดยรวมในผู ป วยได ดีเทียบเท ายาในกลุ ม
  fluoroquinolones
                                      17
  แต พบว าเกิดปฏิกิริยาไม พึงประสงค จากยาและเกิดเชื้อดื้อยามากกว า
       ั                           ํ
  ในป จจุบนแนวทางการดูแลรักษาผู ป วยที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวในเลือดต่ายังไม
                  ่
  แนะนาให ใช ยาปฏิชีวนะเพือป องกันการติดเชื้อในผู ป วยทุกรายเนื่องจากป
   ญหาเชื้อดื้อยาที่เพิ่มขึ้นอย างกว างขวางทัวโลก
                        ่
2. การป องกันการติดเชื้อรา

          ิ
  อัตราการเสี ยชีวตในผู ป วยที่มีการติดเชื้อราแบบลุกลามนั้นอยู ระหว างร อยล
  ะ 50-90
                                 ํ    ํ
  โดยเฉพาะอย างยิงในผู ป วยที่มีระดับเม็ดเลือดขาวในเลือดต่ามากและต่าอยู นา
             ่
                                  ิ
  นจะมีความเสี่ ยงสูงต อการติดเชื้อราแบบลุกลามและมีโอกาสเสี ยชีวตสูง
  การวินิจฉัยและการรักษาทาได ค อนข างยาก จากการศึกษาแบบ meta-
  analysis
  เพื่อประเมินประโยชน ของการให ยาป องกันการติดเชื้อราในผู ป วยที่มีภาวะ
              ํ
  เม็ดเลือดขาวในเลือดต่าโดยรวบรวมข อมูลจาก 38
  การศึกษาซึ่งมีการใช ยาต านเชื้อราดังต อไปนี้ fluconazole (17)
  itraconazole (5) ketoconazole (10) miconazole (2) และ
  amphotericin B (4)
  พบว าการให ยาต านเชื้อราแบบป องกันช วยลดการใช ยาต านเชื้อราทาง
  หลอดเลือดดาเพื่อการรักษาผู ป วย ลดการติดเชื้อราทั้ง superficial และ
  invasive
  fungal infection ยกเว น invasive aspergillosis
            ิ                  ิ
  ลดอัตราการเสี ยชีวตจากการติดเชื้อราและลดอัตราการเสี ยชีวตในผู ป วยที่มีภาวะ
  neutropenia
  เป นเวลานานและในผู ป วยที่ได รับการปลูกถ ายไขกระดูกอย างมีนยสาคั     ั
  ญ แต ไม ช วยลดอัตราการเสี ยชีวตโดยรวมิ
  ดังนั้นการให ยาป องกันการติดเชื้อราอาจพิจารณาให ในผู ป วยที่มีภาวะเม็ดเ
  ลือดขาวชนิด neutrophils
       ํ
  ในเลือดต่ามากเป นระยะเวลานานหรื อในผู ป วยที่ได รับการปลูกถ ายไขกระ
  ดูก
Last update: November 2006
6. การรักษา
     Orders for oneday                   Orders for continuous
                           Review of treatment
                            - Regular diet
                            - Add ไข่ดาว 2 ฟอง/มื้อ
                            - Record V/S , I/O
                    - Wet dressing wound bid
                    - CBC , Cr q จันทร์ พฤหัส
                    Med
                    - Ceftazidine (Start 29/08/50) 2 g q 24 hr.
                    - Fluconazole (200)1x2 ๏ pc
                    - Granocyte (start24/08/50) 250ug od
                    -Cyproheptadine 1x3 pc
                    -Senokot 2 tab ๏ hs
                    -Para(500)1tab ๏prn q 6 hr.
                    - Poly-oph 1 drop BE bid
      Orders for oneday           Orders for continuous
                    -chlorom ointment apply BE bid
3/09/50
  - 5%D/N/2(1000 ml) drip 60 ml/dl  - hold senokot
  - Stool exam
4/06/50
  -CBC,E-lyte             - ทาแผลวันละ 3 ครั้ง
                    - chlorom sigป้ ายหน้าหนา ๆ tid ทุกเวร
                     (วันละ 2 หลอด)
5/09/50
- 5%D/N/2(1000 ml) drip 60 ml/dl
- Urine eaam
 7. การพยาบาล
 วันที่ 3 กันยายน 2550
                                   ้
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 1 มีภาวะติดเชื้ อในร่ างกายเนื่องจากภูมิตานทานต่า
ข้ อมูลสนับสนุน
                    ั
O : - ผลการตรวจทางห้องปฏิบติการในวันที่ 30 สิ งหาคม 2550 พบว่า
                3  3
      WBC = 3.1 x 10 /mm
      - ผล Urine cuture พบเชื้อ Gram positive cocci (29/08/50)
      - แผลบริ เวณใบหน้ามี discharge ไหลซึม
เปาหมายทางการพยาบาล
  ้                 ไม่มีการติดเชื้ อในร่ างกาย
เกณฑ์ การประเมิน
       - ผลการตรวจทางห้องปฏิบติการอยูในเกณฑ์ปกติคือ
                       ั      ่
              WBC = 4.0-10.0 x103
              Urine culture ไม่ข้ ึนเชื้ อ
       - ไม่มีอาการและอาการแสดงของภาวะติดเชื้อ เช่น อาการซึ ม มีไข้ มี discharge
         ไหลซึ มบริ เวณแผลและการบ่นปวดแผล เป็ นต้น
                 ่
       - สัญญาณชีพอยูในเกณฑ์ปกติ คือ
        T = 36.5-37.4 C         P = 60-100/min
        R = 12-20/min        BP = 90-140/60-90 mmHg
กิจกรรมการพยาบาลและเหตุผล
   1. ประเมินอาการแสดงของการติดเชื้ อ เช่น อาการอ่อนเพลีย ซึ มลง มี dischart
     ไหลซึ มจากแผลและบ่นปวดแผล เป็ น
   2. ประเมินสัญญาณชีพทุก              4     ชัวโมงและบันทึก
                                  ่         I/O
     เพื่อประเมินการติดเชื้ อทั้งระบบผิวหนังและทางเดินปัสสาวะ
  3. ดูแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษาคือ        Poly-Oph    1   drop    BE    bid
    เพื่อรักษาการติดเชื้อที่มีรอยฉี กขาด    พร้อมทั้งสังเกตอาการข้างเคียงของยา    ได้แก่
      ่
    เยือบุตาบวมแดง ผิวหนังบริ เวณเปลือกตาอักเสบ เคืองตา กลัวแสง น้ าตาไหล
    ติดเชื้ อซ้ าและยาChloram ointment apply BE tid เพื่อรักษาการติดเชื้ อที่ตา
                          ่
    พร้อมทั้งสังเกตอาการข้างเคียงได้แก่ เยือบุตาบวมอดง ผิวหนังบริ เวณเปลือกตาอักเสบ
    เคืองตา กลัวแสง น้ าตาไหล ติดเชื้ อซ้ า กดการทางานของไขกระดูก รวมทั้ง Aplastic anemia
  4. ดูแลความสะอาดบริ เวณอวัยวะสื บพันธุ์เพื่อลดการติดเชื้อทางเดินปั สสาวะ
    และช่วยแพทย์ทาแผลโดยยึดหลัก Sterile technique เพื่อป้ องกันการติดเชื้อเพิ่มและหากมี
    discharge ไหลซึ มระหว่างในเวรดูแลให้ได้รับการเปลี่ยนผ้าปิ ดแผล
  5. ให้การพยาบาลด้วยหลัก                Aseptic            technique
    และล้างมือก่อนและหลังการให้การพยาบาลทุกครั้งเพื่อลดการติดเชื้อ
ผลการประเมิน
    แผลบริ เวณใบหน้ามี discharge ไหลซึมมาก
และผูรับบริ การมีการบ่นปวดแผลบริ เวณใบหน้าอยู่ โดยประเมิน pain score = 5
   ้
    สัญญาณชีพ T=37.3-38.1 ๐C, PR=80- 88 ครั้ง/นาที ,BP=120/80 mmHg, RR=20 ครั้ง/นาที

ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 2 ไม่สุขสบายเนื่องจากการปวดแผลที่ใบหน้า
S :      ้
      ผูรับบริ การบ่นปวดแผล และมีสีหน้านิ่วคิ้วขมวด
O:     - Pain Score = 6 )27/08/50(
      - แผลที่ใบหน้าบวมแดง มี discharge ไหลซึม

เปาหมายทางการพยาบาล
 ้                อาการปวดบริ เวณใบหน้าลดลงกว่าเดิม
เกณฑ์ การประเมิน
       - Pain Score = 0
                  ั
       - แผลที่ใบหน้าไม่มีลกษณะบวม แดง ไม่มี discharge ไหลซึม
       - สัญญาณชีพปกติ คือ - T = 36.5-37.4 C
                - P = 60-100/min
                - R = 12-20/min
                - BP = 90-140/60-90 mmHg
     ้
  - ผูป่วยนอนหลับพักผ่อนได้ดี
      ้
  - ผูป่วยมีสีหน้าที่ดีข้ ึน

กิจกรรมการพยาบาลและเหตุผล
  1. ประเมินระดับความรุ นแรงของอาการปวดโดยใช้ Pain Score และสังเกตจากสี หน้า
    เพื่อนาไปวางแผนการให้การพยาบาล
  2. ทาหัตถการต่างๆด้วยความนุ่มนวลและว่องไวเพื่อลดความเจ็บปวดและไม่สุขสบาย
                           ้
  3. ดูแลให้ได้รับยา Paracetamal)500 (1 tab หากผูรับบริ การมีอาการปวดมาก
                                   ื่
    พร้อมทั้งสังเกตอาการข้างเคียงของยา เช่น ง่วงซึ ม แพ้ยา เช่น มีผน บวม
    เป็ นแผลที่เยือบุช่องปาก มีไข้ เป็ นต้น
           ่
    ในขนาดที่มากเกินไปอาจทาให้เกิดตับวายและถึงแก่ความตายได้ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย
    อาการดีซ่าน ระดับน้ าตาลในเลือดต่า อาจมีเยือหุ มสมองอักเสบ
                         ่ ้
  4. เบี่ยงเบนความสนใจจากอาการปวด เช่น การพูดคุยกับคนรอบข้าง
  5. ประเมินสัญญาณชีพ ทุก 4 ชัวโมงเพื่อประเมิน sign ของอาการปวด เช่น หายใจเร็ วขึ้น
                  ่
    ชีพจรเต้นเร็ ว
                          ู้
  6. จัดสิ่ งแวดล้อมให้เงียบและผ่อนคลายเพื่อให้ผรับบริ การได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ

ผลการประเมิน
   ผูรับบริ การยังคงมีอาการปวดบริ เวณใบหน้าอยู่ มี discharge ซึมเล็กน้อย
    ้                 ้
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 3 ผูป่วยมีภาวะซีด
ข้ อมูลสนับสนุน
O : Hct = 27% ( 27/8/50)
   Hb = 8.6 g/dL
    ้
   ผูป่วยมีเล็บมือเล็บเท้าซี ด

เปาหมายทางการพยาบาล
 ้                ้
                ผูป่วยไม่มีภาวะซี ดเกณฑ์ การประเมิน
     - เล็บมือเล็บเท้าไม่ซีด
     Hct , Hb มีค่าปกติ คือ Hb = 11.6-16.5 g/dL
                Hct = 34-47 %
กิจกรรมการพยาบาลและเหตุผล
                      ่
  1. ประเมินอาการแสดงของภาวะซีด คือ เยือบุตา เล็บมือเล็บเท้า ริ มฝี ปาก เหงือก capillary refill
  2. แนะนาให้รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสู ง เช่น ไข่แดง ตับบด ผักใบเขียว
    เพื่อช่วยในการสร้างเม็ดเลือด
  3. ดูแลให้ได้รับเลือด PRC = pack red cell เมื่อ 22.00 น. พร้อมประเมิน V/S ซ้ าทุก 1 ชัวโมง
                                             ่
                                           ื่
    และสังเกตอาการข้างเคียงหลังจากได้รับเลือด คือ หนาวสั่น มีไข้ ปวดศีรษะ มีผน ลมพิษ
    ตะคริ วตามกล้ามเนื้อ คลื่นไส้อาเจียน
  4. Record V/S q 4 hr.
ผลการประเมิน
    ผูป่วยยังคงมีเล็บมือเล็บเท้าซี ดอยู่ และไม่มีอาการข้างเคียงหลังจากได้รับเลือด
     ้
หลังจากได้รับเลือดแล้วมีค่า Hct = 29%
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 4
           ั         ้
เสี่ ยงต่อการเกิดอุบติเหตุเนื่องจากผูป่วยมีแผลที่บริ เวณใบหน้าและลามไปที่ลูกตา
ทาให้การมองเห็นลาบากและผูป่วยมีภาวะซี ดทาให้อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ
                  ้
ข้ อมูลสนับสนุน
     ้
S : ผูป่วยบ่นว่ารู ้สึกเวียนหัว
      ้
O : ผูป่วยมีแผลที่ใบหน้า
เปาหมายทางการพยาบาล
  ้                        ั       ้
                    ไม่เกิดอุบติเหตุข้ ึนกับผูป่วย
เกณฑ์ การประเมิน
              ้
        - ร่ างกายผูรับบริ การไม่เกิดบาดแผลหรื อรอยฟกช้ า
               ั
        - ไม่เกิดอุบติเหตุข้ ึน เช่น ตกเตียง
กิจกรรมการพยาบาลและเหตุผล
                              ้
    1. ประเมินความสามารถในการมองเห็นของผูรับบริ การเพื่อวางแผนการให้การพยาบาลที่เหมา
       ะสม
    2. ดูแลจัดสิ่ งแวดล้อมให้ปลอดภัย สะอาด
                                     ู้
       และเป็ นระเบียบหรื อเหมาะสมกับพยาธิ สภาพของโรคเพื่อให้ผรับบริ การสามารถหยิบจับสิ่ ง
       ของใช้ได้สะดวก
    3. แนะนาการใช้กริ่ งหรื อขอความช่วยเหลือจากผูอื่น   ้
                       ู้
    4. คอยช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆที่ผรับบริ การทาได้ไม่ถนัดหรื อไม่สามารถทาได้ เช่น กินข้าว
       อาบน้ า การขับถ่าย
          ั              ู้           ่
    5. ยกไม้ก้ นเตียงขึ้นทุกครั้งขณะที่ผรับบริ การพักผ่อนอยูบนเตียงเพื่อป้ องกันการตกเตียง
                           ้       ู้
    6. จัดวางข้าวของให้เป็ นระเบียบ ใกล้มือผูป่วย เพื่อให้ผป่วยหยิบจับสะดวก
ผลการประเมิน
     ้         ั               ้     ้
    ผูป่วยยังมองไม่ชด มองเห็นลางๆแต่ทราบว่าเป็ นผูหญิงหรื อผูชาย ทราบว่ากับข้าวเป็ นอะไร
        ั        ้   ้
ในเวรไม่เกิดอุบติเหตุข้ ึนกับผูป่วย ผูป่วยสามารถทากิจวัตรได้เป็ นบางอย่างเช่น กินข้าวได้เอง
วันที่ 29 สิ งหาคม                                  2552ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 1 มีภาวะติดเชื้ อได้ง่ายเนื่องจากผูป่วยมีภูมิตานทานต่า
                              ้     ้
ข้ อมูลสนับสนุน
O : - Case Cutaneous T- cell Lymphoma c Infection wound
                 ั
     - แผลที่บริ เวณใบหน้ามีลกษณะบวมแดงและแผลบริ เวณตาข้างขวามี Discharge ไหลซึม
      -แผลบริ เวณตาข้างขวาปิ ด gueze ไว้
      -WBC = 10.5 x 103/mm3 ( 27/8/50)

เปาหมายทางการพยาบาล
 ้              ไม่มีการติดเชื้ อ
เกณฑ์ การประเมิน
     - ไม่มีอาการและอาการแสดงของภาวะติดเชื้อ เช่น ปวด บวม แดง ร้อน ที่แผล แผลมี
       discharge ไหลซึม
                   ั
     - ผลการตรวจทางห้องปฏิบติการไม่พบเชื้อ     - สัญญาณชีพปกติ คือ - T = 36.5-37.4 C
              - P = 60-100/min
              - R = 12-20/min
              - BP = 90-140/60-90 mmHg
กิจกรรมการพยาบาลและเหตุผล
                                    ั
  1 ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวการณ์ติดเชื้ อ เช่น มีไข้สูง แผลมีลกษณะปวด บวม
  แดง ร้อน มี discharge ไหลซึม
  2 ประเมินสัญญาณชีพทุก 4 ชัวโมงเพื่อติดตามภาวการณ์ติดเชื้อ
                  ่
  3 ดูแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษาดังนี้
     - Poly-Oph 1 drop BE bid เป็ นยารักษาการติดเชื้อที่มีรอยฉี กขาด
                            ่
       และสังเกตอาการข้างเคียงของยา เช่น เยือบุตาบวมแดง ผิวหนังบริ เวณเปลือกตาอักเสบ
       เคืองตา กลัวแสง น้ าตาไหล ติดเชื้ อซ้ า
     - Chloram ointment apply BE tid เป็ นยารักษาการติดเชื้อที่ตา
                           ่
       และสังเกตอาการข้างเคียงของยา เช่น เยือบุตาบวมอดง ผิวหนังบริ เวณเปลือกตาอักเสบ
       เคืองตา กลัวแสง น้ าตาไหล ติดเชื้ อซ้ า กดการทางานของไขกระดูก รวมทั้ง Aplastic
       anemia
     - Cyproheptadine 1 x 3 oral pc เป็ นยาแก้แพ้ และสังเกตอาการข้างเคียง เช่น ซึ ม
       ง่วงนอน เป็ นลม ปวดศีรษะ
  4 ดูแลช่วยแพทย์ทาแผลโดยยึดหลัก Sterile technique เพื่อป้ องกันการติดเชื้ อเพิม
                                        ่
  5
  ล้างมือก่อนและหลังการให้การพยาบาลทุกครั้งเพื่อป้ องกันการติดเชื้อเพิ่มและการแพร่ กระจายเชื้
  อ
          ้
  6 ดูแลร่ างกายผูรับบริ การและสิ่ งแวดล้อมรอบๆเตียงให้สะอาด เพื่อป้ องกันการติดเชื้อเพิ่ม
                   ู้
  7 จัดสิ่ งแวดล้อมให้สงบเพื่อให้ผรับบริ การได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ
        ู้
  8 ดูแลให้ผป่วยพลิกตะแคงตัวทุก 2 ชัวโมงเพื่อป้ องกันการมีแผลกดทับเพิ่มขึ้น
                    ่

ผลการประเมิน
     แผลบริ เวณใบหน้ายังมี discharge ซึมเล็กน้อย ปิ ด gauze ไว้ ยังมีการปวดบวมอยู่
เมื่อ 10.00 น. V/S BT=37.2 ๐C, PR= 86ครั้ ง/นาที,BP=145/84 mmHg, RR=20 ครั้ง/นาที O2 sat=
98%
    14.00 น. V/S BT=37. ๐C, PR= 90ครั้ ง/นาที,BP=125/79 mmHg, RR=20 ครั้ง/นาที O2 sat=
98%
 ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 2 ไม่สุขสบายเนื่องจากการปวดแผลที่ใบหน้า
S :      ้
       ผูรับบริ การบ่นปวดแผล และมีสีหน้านิ่วคิ้วขมวด
O:      - Pain Score = 6 )28/08/50(
       - แผลที่ใบหน้าบวมแดง มี discharge ไหลซึม

เปาหมายทางการพยาบาล
 ้             อาการปวดบริ เวณใบหน้าลดลงกว่าเดิม
เกณฑ์ การประเมิน
     - Pain Score = 0
               ั
     - แผลที่ใบหน้าไม่มีลกษณะบวม แดง ไม่มี discharge ไหลซึม
     - สัญญาณชีพปกติ คือ - T = 36.5-37.4 C
                - P = 60-100/min
                - R = 12-20/min
                - BP = 90-140/60-90 mmHg
    ้
  - ผูป่วยนอนหลับพักผ่อนได้ดี
     ้
  - ผูป่วยมีสีหน้าที่ดีข้ ึน

กิจกรรมการพยาบาลและเหตุผล
  1 ประเมินระดับความรุ นแรงของอาการปวดโดยใช้ Pain Score และสังเกตจากสี หน้า
    เพื่อนาไปวางแผนการให้การพยาบาล
  2 ทาหัตถการต่างๆด้วยความนุ่มนวลและว่องไวเพื่อลดความเจ็บปวดและไม่สุขสบาย
                            ้
  3 ดูแลให้ได้รับยา Paracetamal)500 (1 tab หากผูรับบริ การมีอาการปวดมาก
  พร้อมทั้งสังเกตอาการข้างเคียงของยา เช่น ง่วงซึ ม แพ้ยา เช่น มีผน บวม เป็ นแผลที่เยื่อบุช่องปาก
                                  ื่
  มีไข้ เป็ นต้น ในขนาดที่มากเกินไปอาจทาให้เกิดตับวายและถึงแก่ความตายได้ คลื่นไส้ อาเจียน
  อ่อนเพลีย อาการดีซ่าน ระดับน้ าตาลในเลือดต่า อาจมีเยือหุ มสมองอักเสบ
                             ่ ้
  4 เบี่ยงเบนความสนใจจากอาการปวด เช่น การพูดคุยกับคนรอบข้าง
  5 ประเมินสัญญาณชีพ ทุก 4 ชัวโมงเพื่อประเมิน sign ของอาการปวด เช่น หายใจเร็ วขึ้น
                  ่
    ชีพจรเต้นเร็ ว
                          ู้
  6 จัดสิ่ งแวดล้อมให้เงียบและผ่อนคลายเพื่อให้ผรับบริ การได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ

ผลการประเมิน
   ผูรับบริ การไม่ปวดแผลแล้ว แต่ยงรู ้สึกตึงๆแผลอยู่ มี discharge ไหลเล็กน้อย
    ้              ั                 ้
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 3 ผูป่วยมีภาวะซีด
ข้ อมูลสนับสนุน
O : Hct = 29% ( 28/8/50)
   Hb = 8.6 g/dL ( 27/8/50)
    ้
   ผูป่วยมีเล็บมือเล็บเท้าซีด
เปาหมายทางการพยาบาล
  ้                 ้
                  ผูป่วยไม่มีภาวะซี ด
เกณฑ์ การประเมิน
      - เล็บมือเล็บเท้าไม่ซีด
      Hct , Hb มีค่าปกติ คือ Hb = 11.6-16.5 g/dL
                  Hct = 34-47 %
กิจกรรมการพยาบาลและเหตุผล
                      ่
  1 ประเมินอาการแสดงของภาวะซีด คือ เยือบุตา เล็บมือเล็บเท้า ริ มฝี ปาก เหงือก capillary
    refill
  2 แนะนาให้รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสู ง เช่น ไข่แดง ตับบด ผักใบเขียว
    เพื่อช่วยในการสร้างเม็ดเลือด
  3 Record V/S q 4 hr.
ผลการประเมิน
    ผูป่วยยังคงมีเล็บมือเล็บเท้าซี ดอยู่
     ้
ข้ อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 4
           ั         ้
เสี่ ยงต่อการเกิดอุบติเหตุเนื่องจากผูป่วยมีแผลที่บริ เวณใบหน้าและลามไปที่ลูกตา
ทาให้การมองเห็นลาบากและผูป่วยมีภาวะซี ดทาให้อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ
                  ้
ข้ อมูลสนับสนุน
     ้
S : ผูป่วยบ่นว่ารู ้สึกเวียนหัว
      ้
O : ผูป่วยมีแผลที่ใบหน้า
เปาหมายทางการพยาบาล
  ้                        ั       ้
                    ไม่เกิดอุบติเหตุข้ ึนกับผูป่วย
เกณฑ์ การประเมิน
              ้
        - ร่ างกายผูรับบริ การไม่เกิดบาดแผลหรื อรอยฟกช้ า
               ั
        - ไม่เกิดอุบติเหตุข้ ึน เช่น ตกเตียง
กิจกรรมการพยาบาลและเหตุผล
                              ้
    1 ประเมินความสามารถในการมองเห็นของผูรับบริ การเพื่อวางแผนการให้การพยาบาลที่เหมา
       ะสม
    2 ดูแลจัดสิ่ งแวดล้อมให้ปลอดภัย สะอาด
                                     ู้
    และเป็ นระเบียบหรื อเหมาะสมกับพยาธิ สภาพของโรคเพื่อให้ผรับบริ การสามารถหยิบจับสิ่ งของใ
    ช้ได้สะดวก
    3 แนะนาการใช้กริ่ งหรื อขอความช่วยเหลือจากผูอื่น    ้
                       ู้
    4 คอยช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆที่ผรับบริ การทาได้ไม่ถนัดหรื อไม่สามารถทาได้ เช่น กินข้าว
       อาบน้ า การขับถ่าย
          ั              ู้           ่
    5 ยกไม้ก้ นเตียงขึ้นทุกครั้งขณะที่ผรับบริ การพักผ่อนอยูบนเตียงเพื่อป้ องกันการตกเตียง
                           ้       ู้
    6 จัดวางข้าวของให้เป็ นระเบียบ ใกล้มือผูป่วย เพื่อให้ผป่วยหยิบจับสะดวก
ผลการประเมิน
     ้         ั               ้     ้
    ผูป่วยยังมองไม่ชด มองเห็นลางๆแต่ทราบว่าเป็ นผูหญิงหรื อผูชาย ทราบว่ากับข้าวเป็ นอะไร
        ั        ้   ้
ในเวรไม่เกิดอุบติเหตุข้ ึนกับผูป่วย ผูป่วยสามารถทากิจวัตรได้เป็ นบางอย่างเช่น กินข้าวได้เอง
8. สรุ ปและเสนอแนะ

    ้
   ผูรับบริ การเป็ นเพศหญิง อายุ 85 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ น Cutaneous T – cell lymphoma c
                      ้
Infected wound ไม่มีโรคประจาตัว แรกรับ ผูรับบริ การรู้สึกตัวดี พูดคุยรู้เรื่ อง
ช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อย ไม่มีอาการหายใจเหนื่ อยหอบ แผลที่ใบหน้ามี Discharge
ซึ มและแผลลูกลามไปที่ลูกตา มองไม่ค่อยชัด มีอาการปวดแผลมาก แผลบวมแดง
สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิ 36.5 องศาเซลเซียส, ชีพจร 74 ครังต่อนาที     ้
อัตราการหายใจ 20 ครังต่อนาที , ความดันโลหิต 120/80 , มิลลิเมตรปรอท O2 sat = 96%
               ้
     ก่อนรับไว้ในความดูแล ผูรับบริ การยังคงมีการเจ็บแผลที่บริ เวณใบหน้าอยู่
                  ้
และมีแผลที่บริ เวณสะโพกขวาด้วย ได้รับการรักษาเป็ น MOM 30 ml O stat * 1 dose ,
และเปลี่ยนอาหารจาก soft diet เป็ น
Regular diet
             ้
     ในช่วงที่ดูแล ผูรับบริ การไม่มีการเจ็บที่แผลบริ เวณใบหน้าแล้ว แต่ ลักษณะแผลยังคงบวมแดง มี
discharge ไหลซึมเล็กน้อย การมองเห็นยังคงไม่ชด แต่ก็ทราบว่าใครเป็ นเพศหญิงเพศชาย
                          ั
ผูรับบริ การยังคงมีภาวะซี ดอยู่ ตอนนี้ Hct = 29% แต่ก็พยายามรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กให้ได้มาก
 ้
        ั        ้
ในเวรไม่มีอุบติเหตุเกิดขึ้น ผูรับบริ การสามารถดูแลตัวเองได้ดี
ว่างๆก็จะหัดเดินโดยหยิบไม้เท้าข้างเตียงมาช่วย
      ่
ในระหว่ างทีรับไว้ ในความดูแล ผู้ป่วยมีข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 7 ข้ อดังนี้
  1. มีภาวะติดเชื้ อได้ง่ายเนื่องจากผูป่วยมีภูมิตานทานต่า
                    ้     ้
  2. ไม่สุขสบายเนื่องจากการปวดแผลที่ใบหน้า
     ้
  3. ผูป่วยมีภาวะซีด
              ั        ้
  4 เสี่ ยงต่อการเกิดอุบติเหตุเนื่องจากผูป่วยมีแผลที่บริ เวณใบหน้าและลามไปที่ลูกตา ทาให้การ
    มองเห็นลาบากและผูป่วยมีภาวะซี ดทาให้อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ
               ้

สรุ ป
 ปัญหาที่  1. ได้รับการแก้ไขบางส่ วนและต้องติดตามผลต่อไป
 ปัญหาที่  2. ได้รับการแก้ไขจนหมด
 ปัญหาที่  3. ได้รับการแก้ไขบางส่ วนและต้องติดตามผลต่อไป
 ปัญหาที่  4. ได้รับการแก้ไขจนหมด
8.สรุ ปและข้ อเสนอแนะ :
       ้
      ผูรับริ การเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในวันที่ 13        สิ งหาคม      2550
โดยการมาครั้งนี้ได้มาตามนัดของแพทย์                ้
                             แรกรับผูรับบริ การมีอาการตาข้างขวาพร่ ามัว
                              ั
โดยจะมองเห็นในระยะใกล้ ๆ ได้เป็ นปกติ โดยแพทย์นดไว้เพื่อทาการผ่าตัดต้อกระจกที่ตาข้างขวา
(Senile cataract right eye ) สัญญาณชีพในวันที่ 13 สิ งหาคม 2550 เป็ น T = 36.6 ๐C , P = 84 ครั้ง/
                                   ้
min , R = 20 ครั้ง / min , BP = 160 / 90 mmHg. ผูป่วยมีความรู้สึกตัวดี พูดคุยรู้เรื่ อง
ไม่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด     เนื่องจากการผ่าตัดในครั้งนี้เป็ นการผ่าตัดเป็ นครั้งที่  2
    ้ ู้           ่
ของผูผรับบริ การ และได้ผาตัดต้อกระจกโดยวิธี Phacoemulsification with intraocular lens (PE C
                                    ้
IOL RE ) ในวันที่ 14 สิ งหาคม 2550 หลังออกจากห้องผ่าตัดผูรับบริ การมีอาการปวดตาข้างขวา
โดยประเมิน pain score ได้เท่ากับ 4
     .ในวันที่ 15 สิ งหาคม 2550 ไม่มีอาการปวดตาข้างขวา และได้ไปพบแพทย์ที่ OPD ตา และวัด
IOP= 19 VA SC 20/50, 20/40 C PH 20/30-2, 20/20 และแพทย์ได้อนุญาติให้กลับบ้านได้ในช่วงเย็น

                    ้
     ในระหว่างรับไว้ในความดูแลผูรับบริ การมีปัญหาดังนี้
                ั
ปัญหาที่ 1 เสี่ ยงต่อการเกิดอุบติเหตุเนื่ องจากประสิ ทธิ ภาพการมองเห็นลดลง
ปัญหาที่ 2 เสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ได้แก่ มีความดันในลูกตาเพิ่มสู งขึ้น ,
       การปวดตา , มีเลือดออกในช่องหน้าของลูกตา,เกิดการติดเชื้อภายในลูกตา,การปวดตา
       เป็ นต้น
ปัญหาที่ 3  เสี่ ยงต่อการเกิดความดันในลูกตาเพิ่มสู งขึ้น
ปัญหาที่ 4   ้
       ผูรับบริ การพร่ องความรู ้ในการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน
สรุ ป
     ปัญหาที่ 1 ได้รับการแก้ไขแล้ว
                       ั
     ปัญหาที่ 2 ได้รับการแก้ไขบางส่ วนแต่ยงคงต้องติดตามต่อไป
                        ั
     ปัญหาที่ 3 ได้รับการแก้ไขบางส่ วนแต่ยงต้องติดตามต่อไป
                         ั
     ปัญหาที่ 4 ได้รับการแก้ไขบางส่ วนแต่ยงต้องติดตามต่อไป
                          ั
     ปัญหาที่ 5 ได้รับการแก้ไขบางส่ วนแต่ยงต้องติดตามต่อไป
     ปัญหาที่ 6 ได้รับการแก้ไขแล้ว
ข้ อเสนอแนะ
       ้                    ั
     1. ผูรับบริ การควรมาพบแพทย์ตามที่นด เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนหลังทาการผ่าตัด
     2. ควรรับประทานยาตามแผนการรักษา
      และหยอดตาอย่างสม่าเสมอเพื่อป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
     3. หากมีอาการผิดปกติ     เช่น       ปวดตามาก มีข้ ีตามาก ควรมาพบแพทย์
           ้
      โดยไม่ตองรอให้ถึงวันนัด
            ั
     4. ควรปฏิบติตามคาแนะนา เพื่อป้ องกันการเกิดอันตรายต่อตาและภาวะแทรกซ้อน
                           บรรณานุกรม

  โกศล คาพิทกษ์, ศักดิ์ชย วงศกิตติรักษ์. (บรรณาธิการ).(2549). ตาราจักษุวทยา. กรุ งเทพฯ : หมอชาวบ้าน.
         ั      ั                          ิ
  ขวัญตา เกิดชื่นชู, สุจินดา ริ มศรี ทอง. (บรรณาธิการ). (2540). การพยาบาลจักษุวทยา เล่ ม 1.
                                            ิ
       กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมสาร.
  โครงการสวัสดิการ สถานันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. (2541). การพยาบาลผู้ใหญ่ และ
                                  ั
       ผู้สูงอายุ เล่ ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพฯ : บริ ษท ประชุมช่าง จากัด.
      ้
  ปราณี ทูไพเราะ. (2549). คู่มอยา. กรุ งเทพฯ : N P Press Limited Partnership.
                  ื
    ั
  ศิริลกษณ์ กิจศรี ไพศาล. (2545). การพยาบาลผู้รับบริการทีผดปกติทางตา. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
                                   ่ ิ
       ธรรมศาสตร์.
  สมพร ชินโนรส. (บรรณาธิการ). (2540). การพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ ม 2. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมสาร”
  อภิชาต สิ งคาลวณิ ช. (2542). ตาราจักษุวทยา. กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์โฮลิสติส.
                         ิ                   ....................................................
                          คานา

   ร า ย ง า น ก า ร ศึ ก ษ า ผู ้ ป่ ว ย เ ฉ พ า ะ ร า ย เ ล่ ม นี้ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ร า ย วิ ช า
    ั         ้      ้                 ้
ปฏิบติการพยาบาลผูใหญ่และผูสูงอายุ 1 เป็ นการศึกษาผูรับบริ การที่มีภาวะของ Sanile Cataract
           ั      ้
สถานที่ฝึกปฏิบติคือ หอผูป่วยนอกหู ตา คอ จมูก และ Ward 10/1 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
ซึ่ ง ส า เ ห ตุ ที่ เ ลื อ ก ศึ ก ษ า ผู ้ ป่ ว ย ร า ย นี้ เ พ ร า ะ โ ร ค นี้ เ ป็ น โ ร ค ที่ น่ า ส น ใ จ
แ ล ะ พ บ ไ ด้ บ่ อ ย ใ น ผู ้ ใ ห ญ่ แ ล ะ ผู ้ สู ง อ า ยุ
จึ ง ส น ใ จ ที่ จ ะ ท ร า บ ถึ ง พ ย า ธิ แ ล ะ ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า ผู ้ ที่ มี ภ า ว ะ ข อ ง โ ร ค ดั ง ก ล่ า ว
โ ด ย เ นื้ อ ห า ร า ย ง า น ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผูรั บ บริ ก าร,ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกับ สุ ข ภาพของผูรั บ บริ ก าร,การประเมิ น จิ ต
               ้                           ้
                  ้                   ั
สังคมและจิตวิญญาณของผูรับบริ การ,การตรวจทางห้องปฏิบติการ,พยาธิสภาพ,การรักษา,การวาง
แผนการพยาบาล,สรุ ปและข้อเสนอแนะ
                ้                 ้ั
   หากรายงานฉบับนี้มีขอผิดพลาดประการใด ทางผูจดทาขออภัยไว้ ณ ที่น้ ีดวย           ้
             กฤตยา แสวงทรัพย์
            นิสิตคณะพยาบาลปี 3
รายงานการวางแผนการพยาบาล
   (Case Complete)
 โรค Senile cataract right eye
      เสนอ
        อาจารย์ ขวัญจิต คุปตานนท์            จัดทาโดย
        นางสาวกฤตยา แสวงทรัพย์
       รหัส 48106010002 นิสิตชั้นปี ที่ 3
                 ั
รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งวิชาปฏิบติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
   ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

								
To top