C?NG TH�NG TIN DOANH NGHI?P V� �?U TU ph?c v? by u8ONa2

VIEWS: 16 PAGES: 13

									      CỔNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ

              phục vụ

      Tin học hóa Công tác Đăng ký Kinh doanh
Đăng ký Kinh doanh, Đăng ký Mã số thuế và Khắc dấu Qua mạng và
   Cải cách Thủ tục Hành chính Công cho Doanh nghiệp
           Hà Nội, tháng 11 năm 2008              Le Duy Binh
                         12.12.2011  Seite 1
BusinessPortal: Cổng Thông tin Doanh nghiệp và Đầu tư
                      12.12.2011
                       12.12.2011  Seite 2
                             Seite 2
Được xây dựng do yêu cầu của quy định pháp luật và
từ yêu cầu thực tiễn…
  Kế hoạch Phát triển DNNVV của Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh tầm
  quan trọng của việc cải cách các thủ tục về đăng ký kinh doanh cho
  doanh nghiệp.
  Yêu cầu của Luật Doanh nghiệp kiểm tra tránh trùng tên doanh
  nghiệp
  Yêu cầu về tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin số liệu về doanh
  nghiệp, đầu tư
  Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT/Bộ KHĐT-BTC-BCA hướng dẫn
  cơ chế phối hợp giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng
  ký con dấu

Những vấn đề này chỉ có thể được xử lý qua việc ứng dụng công
 nghệ thông tin, ứng dụng Internet cho việc xử lý các dịch vụ về
gia nhập thị trường cho doanh nghiệp. BusinessPortal được xây
   dựng nhằm mục đích hỗ trợ giải quyết các vấn đề này.

                            12.12.2011
                             12.12.2011  Seite 3
                                   Seite 3
 BusinessPortal: Một số nét chính
 Khởi xướng phát triển bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức
 (GTZ), UBND tỉnh, Sở KHĐT Đầu tư Hưng Yên.
 Bắt đầu triển khai từ năm 2006 và đưa vào sử dụng tại Hưng
 Yên vào tháng 4 năm 2007.
   Tới nay đã được triển khai thành công tại nhiều tỉnh khác như
   Quảng Nam, Đắk Lắk, Nam Định, Quảng Bình và An Giang.
 Đạt cấp độ 3 về trang web cung cấp dịch vụ điện tử (so với tiêu
 chuẩn là 4): (i) Cung cấp thông tin về dịch vụ công; (ii) Cung cấp
 form, mẫu biểu về dịch vụ công; (iii)Có thể thực hiện cung cấp và
 thực hiện giao dịch dịch vụ công qua mạng Internet.
 Là phần mềm đầu tiên trong cả nước đủ khả năng cung cấp giải
 pháp kỹ thuật tin học cho cơ chế phối hợp giữa các cơ quan
 theo tinh thần công văn 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA.

                          12.12.2011
                           12.12.2011  Seite 4
                                  Seite 4
BusinessPortal: Đăng ký Kinh doanh qua
mạng
 Doanh nghiệp có thể khai
 báo hồ sơ qua mạng.
 Nhận hồ sơ tại Sở KHĐT
 Có thể tiến hành đăng ký
 kinh doanh tại bất kỳ địa
 điểm nào và tại bất kỳ nơi
 nào có đường truyền
 Internet.
 Dịch vụ hỗ trợ trên mạng về
 ĐKKD: tư vấn đặt tên, tìm
 hiểu thủ tục hành chính.
 Đăng ký qua mạng sẽ giảm
 đáng kể thời gian ĐKKD
 cho doanh nghiêp

                12.12.2011
                 12.12.2011  Seite 5
                        Seite 5
BusinessPortal: Tin học hóa quy trình
đăng ký kinh doanh
 Toàn bộ quy trình đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế
 và đăng ký con dấu được xử lý qua máy tính tại
 Phòng ĐKKD, Cục Thuế và Công An Tỉnh
 Không còn phải xử lý bằng tay.
 Giảm thời gian xử lý hồ sơ ít nhất 30% so với trước
 đây.
 Độ chính xác cao.
 Số liệu được tự động cập nhật vào cơ sở dữ liệu và
 đưa lên mạng sau khi xử lý.
 Quản lý hồ sơ điện tử, cơ sở dữ liệu điện tử dễ dàng,
 chính sác, tin cậy và có tính bảo mật cao.

                      12.12.2011
                       12.12.2011  Seite 6
                             Seite 6
BusinessPortal: Giải pháp cho Cơ chế Phối hợp
theo Thông tư 05/2008/BKH-BTC-BCA

 Là cộng cụ hiệu quả để thực hiện cơ chế phối hợp
 giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh,
 đăng ký thuế và đăng ký con dấu theo yêu cầu của
 Thông tư 05.
 Không yêu cầu 3 cơ quan phải ngồi cùng 1 địa điểm
 Hồ sơ điện tử của doanh nghiệp được chia sẻ qua
 mạng.
 Việc chia sẻ thông tin giữa ba cơ quan có tính tức
 thời.                     12.12.2011
                      12.12.2011  Seite 7
                             Seite 7
 BusinessPortal: Xây dựng Cơ sở Dữ liệu Doanh nghiệp
 phục vụ cho công tác quản lý

 Cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp (DN đăng ký theo luật
 doanh nghiệp, doanh nghiệp hộ kinh doanh) được xây
 dựng.
 Cơ sở dữ liệu này được chia sẻ cho các cơ quan quản lý
 và công chúng.
 Được tự động cập nhật hàng ngày do được kết nối với
 quy trình xử lý ĐKKD, đăng ký thuế và khắc dấu.
 Cho phép tìm kiếm doanh nghiệp, dự án đầu tư theo địa
 bàn, ngành nghề, quy mô vốn, loại hình doanh nghiệp…
 Cho phép tự động chiết xuất các báo cáo về tình hình
 doanh nghiệp, dự án đầu tư theo đúng mẫu biểu yêu cầu
 của Bộ KHĐT, UBND và các cơ quan khác
                       12.12.2011
                        12.12.2011  Seite 8
                              Seite 8
 BusinessPortal: Minh bạch hóa thông tin và
 cung cấp mẫu biểu hành chính
 Là cộng cụ cho xúc tiến đầu tư.
 Toàn bộ thông tin về môi trường đầu tư,
 chính sách đầu tư được đăng tải.
 Các quy định về đăng ký kinh doanh,
 mẫu biểu được đăng tải.
 Các form, mẫu biểu hành chính về đăng
 ký kinh doanh, đăng ký thuế, khắc dấu
 được đăng tải. Doanh nghiệp có thể tải
 xuống đầy đủ mà không cần đến các cơ
 quan tại địa phương.
 Hướng dẫn đầy đủ về thủ tục hành
 chính.
 Thông tin doanh nghiệp, dự án đầu tư
 được đăng tải.
                      12.12.2011
                       12.12.2011  Seite 9
                              Seite 9
 BusinessPortal: Tin học hóa ĐKKD đối với hộ
 kinh doanh và CSDL hộ kinh doanh
 Phần mềm đăng ký kinh doanh hộ
 kinh doanh cấp huyện được xây
 dựng và kết nối với cổng.
 Cơ sở Dữ liệu về hộ kinh doanh tại
 các huyện được xây dựng và tự
 động cập nhật hàng ngày lên cổng.
 Mẫu biểu cũng được đăng tải.
 Giảm nhiều thời gian xử lý hồ sơ tại
 cấp huyện
 Hưng Yên phấn đấu sẽ là tỉnh đầu
 tiên trong cả nước áp dụng tin học
 hóa việc đăng ký hộ KD tại tất cả
 các huyện và xây dựng một CSDL
 hoàn chỉnh về hộ kinh doanh trên
 toàn tỉnh tại Cổng
                     12.12.2011
                      12.12.2011  Seite 10
                            Seite 10
 BusinessPortal: Đăng ký Dự án Đầu tư Qua
 mạng và Cơ sở Dữ liệu Dự án Đầu tư
 Phần mềm về đăng ký dự án
 đầu tư đã được triển khai là
 một phần của BusinessPortal
 tại Hưng Yên.
 Việc đăng ký dự án đầu tư
 qua mạng cũng đã được triển
 khai và hoàn thiện vào cuối
 năm 2008.
 Cơ sở dữ liệu về dự án đầu
 tư cũng đã được xây dựng và
 thường xuyên được cập nhật.
 Giảm bớt thủ tục hành chính
 cho các nhà đầu tư trong
 nước và nước ngoài.


                 12.12.2011
                  12.12.2011  Seite 11
                         Seite 11
 BusinessPortal: Đối thoại doanh nghiệp qua
 mạng
 Doanh nghiệp và nhà đầu tư
 có thể gửi câu hỏi, thắc mắc
 qua mạng.
 Câu trả lời được đưa ra trực
 tiếp trên cơ sở câu hỏi đó.
 Hiệp hội Doanh nghiệp Hưng
 Yên sẽ là cơ quan đầu mối
 tổng hợp và chia sẻ câu trả lời
 cho các doanh nghiệp khác
 cùng biết.
 Góp phần củng cố các hoạt
 động trao đổi giữa doanh
 nghiệp và chính quyền.                  12.12.2011
                   12.12.2011  Seite 12
                          Seite 12
Để biết thêm thông tin về BusinessPortal, đề nghị tham khảo tại:

        www.businessportal.vn

Các cổng được đã triển khai và vận hành thành công:

HƯNG YÊN:        www.hungyenbusiness.gov.vn
QUẢNG NAM:       www.quangnambusiness.gov.vn
NAM ĐỊNH:        www.namdinhbusiness.gov.vn
ĐẮK LẮK:        www.daklakdpi.gov.vn
QUẢNG BÌNH:       www.quangbinhbusiness.gov.vn
AN GIANG:        www.angiangbusiness.gov.vn
                           12.12.2011
                            12.12.2011  Seite 13
                                   Seite 13

								
To top