?????????????? ... - PowerPoint by JOxeYE7

VIEWS: 212 PAGES: 74

									Dosage form & Route of administration
 รูปแบบยาเตรียม และช่องทางการบริหารยา

        อ.ภก. กรีพล แม่นวิวัฒนกุล
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  บอกความแตกต่างของการบริหารยาแบบต่างๆ
  ข้อดีและข้อด้อยของแต่ละการบริหารยาแต่ละแบบ
  ชนิดของรูปแบบยาเตรียม และการใช้งาน
 How drug work
      Drug intake


       Absorption


Onset    Distribution     Metabolism


    Target organ / Receptor  Elimination


    Pharmacological effect
                 Duration
       Loss effect
Route of administration
Oral route
  ให้ผลการรักษาแบบ systemic effect และ local effect
  นิยมใช้มากที่สุด
    ผู้ป่วยใช้ยาได้สะดวก

    ผู้ป่วยสามารถใช้ยาได้ด้วยตนเอง

    ปลอดภัย (ถ้าใช้อย่างถูกต้อง)
Oral route
  ข้อด้อย
    ออกฤทธิ์ช้า (slow onset)

    การละลายของยาและดู ด ซึ ม จากทางเดิ น อาหารไม่

    สม่่าเสมอ
    การเคลื่อนที่ในทางเดินอาหารขึ้นกับปัจจัยต่างๆ

      อาหารที่รับประทาน โรค ท่าทาง ฯลฯ
Oral route
  ข้อด้อย
    ยาบางชนิดถูกท่าลายในทางเดินอาหาร

    ยาถูกท่าลายด้วยกระบวนการ first pass metabolism

    ไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่หมดสติ หรือมีอาการอาเจียน
Buccal route
  ให้ผลการรักษาแบบ systemic และ local effect
  ในช่องปาก (Buccal cavity) มีการดูดซึมยาได้ดี
    มีเส้นเลือดฝอยจ่านวนมาก

    มีน้่าลายช่วยละลายตัวยา
Buccal route
  Sublingual
    บริเวณใต้ลิ้น
   Fast onset
   Short duration
Buccal route
  Buccal
    บริเวณกระพุ้งแก้ม หรือ
    บริเวณริมฝีปากบนกับเหงือก
   Slow onset
   Long duration
Buccal route
  ข้อดี
    ออกฤทธิ์เร็วเมื่อเทียบกับช่องทางอื่น (ยกเว้นการฉีด)

    ไม่เกิด first pass metabolism

    สามารถใช้กับผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว หรือมีการอาเจียน
Inhalation route
  สูดเข้าทางปากหรือจมูก
  Systemic effect
    Inhaled Insulin

    (Exubera®)
  Local effect
    Anti-asthma
Inhalation route
  ข้อดี
    ดูดซึมยาได้รวดเร็ว เนื่องจาก......

      ปอดมีเส้นเลือดฝอยมากมาย

    ใช้ยาน้อยกว่าการรับประทาน เนื่องจาก......

      ไม่เกิด first pass metabolism
Nasal route
  Local effect
    Nasal decongestant

  Systemic effect
    Calcitonin nasal spray

    (Miacalcic®)
Topical route
  การให้ยาที่ผิวหนัง
  ส่วนมากให้ผลการรักษาแบบ local effect
  สามารถให้ผลการรักษาแบบ systemic effect ได้
    Transdermal Drug Delivery System
Rectal route
  ให้ผลการรักษาแบบ systemic และ local
              ้
  Rectum มีเส้นเลือดมาเลียง 3 เส้น
    Middle / Inferior rectal veins --> systemic circulation

    Upper rectal vein --> portal system
Rectal route
  ข้อดี
    เป็นทางเลือกในกรณีที่ไม่สามารถให้ยาแบบ oral

    ใช้กับตัวยาที่ระคายเคืองทางเดินอาหาร

  ข้อด้อย
    การดูดซึมยาไม่แน่นอน

    ใช้ยาไม่สะดวก

    ผู้ป่วย (อาจจะ)ไม่ชอบใช้ยา
Vaginal route
  นิยมใช้เพื่อให้ผลการรักษาแบบ local
  ไม่เกิด first pass metabolism จึงมีการพัฒนาเพื่อน่าส่งยา
  แบบ systemic
Parenteral route
  การฉีดยาเข้าสู่ร่างกาย
  Intravenous route, IV
    ฉีดเข้าเส้นเลือดด่า

    ออกฤทธิ์เร็วมาก (Very fast onset)

  Subcutaneous route, SC
    ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
Parenteral route
  Intramuscular route, IM
    ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

    Solutions : ออกฤทธิ์ช้ากว่า IV.

    Suspensions : ออกฤทธิ์ช้า แต่นาน
Parenteral route
  Intraarterial
  Intracardiac
  Intradermal
  Intrathecal – Spinal canal
  Intraperitoneal
  Intravitreal
EENT route
  Eye
  Ear
  Nose
  Throat
Pharmaceutical Dosage form
Dosage form
  รูปแบบยาเตรียม
  ต้องเตรียมยาเป็น dosage form เพื่อ ............???
  ยาชนิดหนึ่งอาจมีหลาย dosage form
  หน้าที่ของเภสัชกร
    รู้จัก dosage form แต่ละชนิด

    เลือกใช้ dosage form ให้เหมาะกับผู้ป่วย
Dosage form
  แบ่งตามสถานะ
    ของเหลว (Liquid)

    ของกึ่งแข็ง (Semi-solid)

    ของแข็ง (Solid)

    กาซ (Gas)
Dosage form
  แบ่งตามลักษณะทางกายภาพ
    Solution

    Suspension

    Emulsion
Solutions
  ยาน้้าใส
  เป็นสารละลายใส ไม่มีตะกอน
  ตัวยาส้าคัญ (active ingredient) และ สารช่วยในต้ารับ
  (excipient) ละลายใน น้ากระสายยา (vehicle)
              ้
  แบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆหลายชนิด
    ขึ้นกับส่วนประกอบและการใช้งาน
Syrups
  ยาน้้าเชื่อม
  ยาน้่าใสที่ประกอบด้วยน้่าตาลปริมาณมาก
  Syrup – สารละลายน้่าตาลเข้มข้น ใช้เป็นสารให้ความหวาน
  ในต่ารับยา (sweetening agent, sweetener)
  Sugar free – ใช้สารให้ความหวานชนิดที่ไม่ให้พลังงาน
  เช่น sorbitol / saccharin / aspartame แทน sucrose
Elixirs
  ยาน้้าเชื่อมหอมหวาน
  ลักษณะคล้าย Syrups
  มี alcohol เป็นส่วนประกอบ 5-15% เพื่อช่วยละลายยา
Linctuses
  มีน้่าตาลปริมาณมาก
  มีลักษณะเป็นของเหลวข้นหนืด
  บรรเทาอาการไอ เนื่องจากความหนืดจะเคลือบผิว และลด
  การระคายเคืองในคอ
  อาจมีตัวยาบรรเทาอาการไอในต่ารับด้วยก็ได้
  ตัวอย่างต่ารับ...........
Gargles
  ยากลั้วคอ
  นิยมเตรียมให้มีความเข้มข้นสูง ต้องเจือจางก่อนใช้
  ใช้ส่าหรับ กลั้วคอ แล้วบ้วนทิ้ง
  ใช้ส่าหรับการรักษาบริเวณล่าคอ
Mouthwashs
  ยาอมบ้วนปาก
  ลักษณะคล้ายกับ gargles
  ใช้ภายในช่องปาก
Emulsions
  ของเหลว 2 ชนิดที่ไม่เข้ากัน ได้แก่ น้่ากับน้่ามัน
  มีสารก่ออิมัลชั่น (Emulsifier)
  มีทั้งที่เป็น liquid และ semi-solid
  มีทั้งที่ใช้ภายนอก และใช้รับประทาน
Suspensions
  ยาน้้าแขวนตะกอน
  ตัวยาส่าคัญไม่ละลาย แขวนลอยอยู่ในน้่ากระสายยา
  มีทั้งชนิดที่ใช้ภายนอก และใช้รับประทาน
    Aluminium and magnesium hydroxide suspensions

     (Antacil®, Alum milk®)
    Calamine lotions
Aerosols
  ตัวยาอยู่ในรูปสารละลายหรือสารแขวนตะกอน
  บรรจุอยู่ในกระป๋องอัดความดัน
  มีวาล์วควบคุมปริมาณยาที่พ่นออกแต่ละครั้ง
  ให้ผลการรักษาแบบ local effect เช่น asthma
Inhalations
  ยาดม
  ประกอบด้วยตัวยาส่าคัญที่ระเหยได้ง่าย
  ใช้สูดดมโดยตรง หรือเติมลงในน้่าร้อนก่อน
  ใช้รักษาความผิดปรกติบริเวณทางเดินหายใจส่วนต้น
    Nasal decongestant
Insufflations
  มีลักษณะเป็นยาผงแห้ง
  ใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อพ่นยาเข้าทางจมูก (insufflator)
Lotions
  ยาเตรียมของเหลว ใช้ภายนอก
  เป็นได้ทั้ง solutions, suspensions, emulsions
    Insect repellant lotions

    Calamine lotions

    Body lotions
Liniments
  ยาเตรียมของเหลว ใช้ภายนอก
  มีตัวยาที่มีฤทธิ์ท่าให้ร้อน แดง (rubefacient) เช่น
  methylsalicylate, terpentine oil
    บรรเทาอาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อ

    ป้องกันกล้ามเนื้อบาดเจ็บ
Collodions
  รูปแบบของเหลว ใช้ภายนอก
  มีส่วนผสม polymer ที่ท่าให้เกิดเป็นฟิล์ม
  เมื่อทาที่ผิวหนังจะแห้งแล้วเป็นแผ่นฟิล์ม
  Collomack® - Salicylic acid
Paints
  ยาป้าย
  เป็นสารละลายใช้ป้ายที่ผิวหนัง หรือเยื่อบุ เช่น ในปาก
  เมื่อตัวท่าละลายระเหยออกไป จะเหลือตัวยาเคลือบผิว
  ท่าให้ตัวยาอยู่ในบริเวณที่ต้องการได้นาน
  Gentian Violet
Eye drops
  ยาหยอดตา
  เป็นได้ทั้ง solutions และ suspensions
  เป็นยาปราศจากเชื้อ
Eye lotions
  ยาล้างตา
  มักจะเป็น solutions
  ใช้ปริมาณมาก เพื่อล้างสิ่งสกปรกออกจากตา


      Eye cup, Eye bath
Ear drops
  ยาหยอดหู
  ใช้เฉพาะที่ รักษาความผิดปรกติในหู
  ตัวยาอยู่ในรูป solutions หรือ suspensions
  Olive oil และ almond oil : ใช้หยอดท่าให้ขี้หูอ่อนตัว
Nasal drops and sprays
  ยาหยอดจมูก ยาพ่นจมูก
  ใช้รักษาแบบ local และ systemic effect
  บางชนิดมีระบบควบคุมปริมาณยา
Enemas
  ยาสวนทวาร
  สารละลายในน้่าหรือน้่ามันที่ให้ทางทวารหนัก
    Constipation

    Ulcerative colitis

    X-ray examination
Creams
  ยาครีม
  ยาเตรียมกึ่งแข็งที่เป็น emulsion
  ใช้ภายนอก – ผิวหนัง, ช่องปาก, ตา
  ทายาได้ง่าย ไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่เป็นมันหรือเป็น
  มันเพียงเล็กน้อย
Ointments
  ยาขี้ผึ้ง
  ยาเตรียมกึ่งแข็ง ใช้ภายนอก
  มีส่วนผสมของสารที่เป็นน้่ามันหรือไข (wax)
  มีลักษณะข้นหนืด และเป็นมันมาก
  ยาหม่อง
Pastes
  ยาพอก
  ลักษณะคล้าย creams กับ ointments
  มีส่วนผสมของผงแป้ง ท่าให้ดูดซับของเหลวได้ดี
  ใช้กับแผลที่มีหนอง
    Zinc oxide paste

  ใช้ในช่องปาก (Oral paste)
    Triamcinolone oral paste
Gels
  เจล
  ยาเตรียมกึ่งแข็ง ใสหรือโปร่งแสง ไม่เป็นมัน
  ใช้ภายนอก หรือเฉพาะที่
  Gel --> Colloidal suspensions of drug eg. Aluminium and
  magnesium hydroxide (Antacil gel)
Injections
  ยาฉีด
  solutions, suspensions, emulsions, powders
  ปราศจากเชื้อ
Irrigations
  ยาสวนล้าง
  สารละลายปราศจากเชื้อ
  ให้ผลการรักษาแบบ local effect เป็นหลัก
   0.9% NaCl : ฆ่าเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
   Amphotericin : ฆ่าเชื้อราในกระเพาะปัสสาวะ

   Doxorubicin : รักษามะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ
Tablets
  ยาเม็ด
  เกิดจากการตอกอัดผงยาและสารช่วยให้เป็นเม็ด
  ส่วนมากใช้รับประทาน
Effervescent tablets
  ยาเม็ดฟู่
  มีส่วนผสมของ carbonate salt และ acid ท่า
  ให้เกิดกาซ.........???
  ท่าให้ตัวยาละลายได้เร็ว
  มีผลต่อความรู้สึก
  ช่วยน่ากาซออกจากทางเดินอาหาร - ENO
Lozenges, Troche
  ยาอม
  ยาเม็ดขนาดเม็ดค่อนข้างใหญ่
  ใช้อมในปากให้ยาละลายออกมาอย่างช้าๆ
  ออกฤทธิ์เฉพาะที่บริเวณช่องปากและล่าคอ
  ยาฆ่าเชื้อ ยาชาเฉพาะที่
  Mybacin®, Strepsil®
Pastilles
  คล้าย jelly ที่มีเปลือกแข็ง อาจมีเกล็ดน้่าตาลเคลือบอยู่
  ชั้นนอก
  ใช้งานคล้ายกับ Lozenges
Pills
  ยาลูกกลอน
  เม็ดยาขนาดเล็กที่ได้จากการปั้นด้วยมือหรือเครื่องปั้น
  ถูกแทนที่ด้วยยาเม็ดและแคปซูล
Medicated gum
  หมากฝรั่ง
  ตัวยาจะละลายในน้่าลาย
  ออกฤทธิ์แบบ local หรือ systemic effect
Pellets
  เม็ดกลมขนาดเล็ก 1-2 mm.
  บรรจุในแคปซูลหรือตอกเป็นเม็ด
Capsules
  ยาแคปซูล
  เปลือกนอกท่าจาก gelatin
    Soft & Hard gelatin capsule

  บรรจุยาผง ของเหลว หรือ pellet
  ส่วนมากเป็นยารับประทาน
Powders
  ยาผง
  Dusting powders : ใช้ภายนอก
   ใช้เพื่อหล่อลื่น ลดการเสียดสี
   ใช้ฆ่าเชื้อกับแผลที่ไม่ลึก

  Oral powders : ใช้รับประทาน
    ORS = Oral Rehydration Salts
Powders
  แบ่งบรรจุ 2 แบบ
    Divided powders : บรรจุยาส่าหรับใช้ครั้งเดียว

    Bulk powders : แบ่งใช้ได้หลายครั้ง
                            Sachets
Granules
  ผงยาจับกันเป็นก้อนขนาดเล็ก
  บรรจุเหมือน powders
Infusions
  ชาชง
  มักจะเป็นผงยาสมุนไพร
  ชงในน้่าร้อนเพื่อให้ตัวยาส่าคัญ
  ละลายออกมา
Suppositories
  ยาเหน็บทวาร
  ใช้สอดทางทวารหนัก
    Local effect : ริดสีดวงทวาร ยาระบาย

    Systemic effect : ยากับชัก ยาลดไข้
Vaginal douche
  สารละลาย ส่าหรับสวนล้างช่องคลอด
  มีสารฆ่าเชื้อ สารดับกลิ่น สารปรับ pH
Pessary (Vaginal suppo.)
  ยาสอดช่องคลอด
  รูปทรงแบบ bullet shape
  เวลาให้ยาอาจจะใช้เครื่องมือช่วย (Applicator)
Pessary (Intrauterine device)
  ห่วงสอดช่องคลอด
  คุมก่าเนิด น่าส่งยา
Implants
  ยาฝัง
  ตัวยาผสมอยู่กับ polymer
  สอดใต้ผิวหนังโดยการผ่าตัด
  ปลดปล่อยยาอย่างช้าๆ
   Contraceptive : 3 ปี
   Testosterone : 4-5 เดือน
Medicated plaster
  พลาสเตอร์ยา
  ใช้แปะผิวหนัง
  Local effect
    ฆ่าเชื้อ + สมานแผล

    บรรเทาปวด
Transdermal drug delivery
  แผ่นแปะผิวหนัง
  น่าส่งยาผ่านผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือดอย่างช้าๆ
  Systemic effect
   ยาคุมก่าเนิด
   ยาลดความดัน
Transdermal drug delivery
  ข้อดี
    หลีกเลี่ยงการเกิด first pass metabolism

    ไม่ต้องให้ยาบ่อย

    ระดับยาในเลือดคงที่
จบแล้วคับ

								
To top