Argox AS-8520 Kablosuz Barkod Okuyucu - Mduman.net by huanghengdong

VIEWS: 180 PAGES: 48

									            ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ

        MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ

         ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

      ENM 325 ENDÜSTRĠDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ


              GRUP PROJESĠ
HAZIRLAYANLAR   :   2008238006 BEYZA GÜRBÜZ
             2008238013 EDA KETRE
             2008238018 H. GÜLFEM BALKIġ
             2008238028 NURÇĠN GÜVEN
             2008238029 ÖZGÜN UÇANKALE


DEĞERLENDĠREN   :   Doç. Dr. Oya H.YÜREĞĠR
               Adana, 2010
AKIġ DĠYAGRAMI


   BAġLA  PROBLEMĠ
  BELĠRLEME
   ĠHTĠYAÇ
  KRĠTERLERĠNĠ
  BELĠRLEME  ALTERNATĠF
   ÜRÜNLER
  BELĠRLEME  ÜRÜNLERĠN
   TEKNĠK
  ÖZELLĠKLERĠNĠ
    GĠR


  VARLIK ĠLĠġKĠ
  DĠYAGRAMI
   OLUġTUR  AHP TEKNĠĞĠYLE
    KENDĠ
 ALTERNATĠFLERĠN
  ĠÇĠNDEN BĠRER
  ÜRÜN BELĠRLE


  SEÇTĠĞĠN
  ÜRÜNLERĠN
  AĞIRLIKLI
 ORTALAMASINI
   BUL
 ARKADAġLARINLA
BĠRLĠKTE ÜRÜNLERĠN
 WRA PUANLARINI
   BELĠRLE  HER ÜRÜN ĠÇĠN
 WRA PUANLARI x
   AĞIRLIKLI
 ORTALAMALAR


  HER KATEGORĠ
  ĠÇĠN EN BÜYÜK
  ÇARPIMA SAHĠP
   ÜRÜNÜ BUL
  BĠLGĠSAYAR ĠÇĠN
           HAYIR
  ÜRÜN SEÇĠMĠ
   YAPTIN MI?
  MOBĠL ĠNT ĠÇĠN
  ÜRÜN SEÇĠMĠ   HAYIR
   YAPTIN MI?
  3G TELEFON ĠÇĠN  HAYIR
  ÜRÜN SEÇĠMĠ
   YAPTIN MI?
    BARKOD
  OKUYUCU ĠÇĠN   HAYIR
   ÜRÜN SEÇĠMĠ
   YAPTIN MI?
     BARKOD
    YAZICI ĠÇĠN
           HAYIR
    ÜRÜN SEÇĠMĠ
    YAPTIN MI?
   SEÇĠLEN
   ÜRÜNLERĠ
   GÖSTER     SON
VARLIK ĠLĠġKĠ DĠYAGRAMI
ĠÇĠNDEKĠLER

1.GĠRĠġ

2. BĠLGĠSAYAR
2.1 Bilgisayarda Ġhtiyaç Duyulan Özellikler
2.2 Alternatif Bilgisayarların Teknik Özellikleri
2.3 Bilgisayarların Kıyaslanması ve AHP

3. MOBĠL ĠNTERNET
3.1 Mobil Ġnternet Aboneliğinde Ġhtiyaç Duyulan Özellikler
3.2 Alternatif Mobil Ġnternet Aboneliklerinin Özellikleri
3.3 Mobil Ġnternet Aboneliğinin Kıyaslanması ve AHP


4. 3G TELEFON
4.1 3G Telefonda Ġhtiyaç Duyulan Özellikler
4.2 Alternatif 3G Telefonların Teknik Özellikleri
4.3 3G Telefonların Kıyaslanması ve AHP

5. BARKOD OKUYUCU

5.1 Barkod Okuyucuda Ġhtiyaç Duyulan Özellikler
5.2 Alternatif Barkod Okuyucuların Teknik Özellikleri
5.3 Barkod Okuyucuların Kıyaslanması ve AHP


6. BARKOD YAZICI

6.1. Barkod Yazıcıda Ġhtiyaç Duyulan Özellikler
6.2. Alternatif Barkod Yazıcıların Teknik Özellikleri
6.3. Barkod Yazıcıların Kıyaslanması ve AHP

7. SONUÇLAR
  1. GĠRĠġ

   Bir iĢletmede bir endüstri mühendisi karĢılaĢtığı problemler için çözümler
geliĢtirmektedir. Ancak bazı problemlerle çok sık karĢılaĢıyorsa her defasında bu problemlerle
sıfırdan uğraĢmaktansa bir dil çevirici program kullanarak bu tip problemler için bir algoritma
geliĢtirip bir bilgisayar programı yazabilmelidir.

  OluĢturduğumuz yazılım, bir otomotiv yan sanayi Ģirketi olan COMPOSĠTĠON
COMPANY’de, ÜR-GE, Pazarlama, Stok Kontrol departmanlarındaki ihtiyaç için dizüstü
bilgisayar, mobil internet aboneliği, 3G telefon, barkod okuyucu ve barkod yazıcılarda
belirlenen kriterler doğrultusunda doğru seçimleri gösteren; Excel ve Access programları
kullanılarak, AHP teknikleri yardımıyla ve WRA kıyasıyla seçim yapılmıĢtır. Seçimler için
oluĢturulan kriterler kullanıcının ihtiyaçlarına ve teknolojiyi sağlayıcıların ön görülerine göre
belirlenmiĢtir.

  2. DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR

  ÜR-GE departmanı için dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyulmaktadır.

  2.1 DĠZÜSTÜ BĠLGĠSYARDA ĠHTĠYAÇ DUYULAN ÖZELLĠKLER

   ĠĢlemci, bilgisayarın gerçekleĢtirdiği iĢlemlere temel oluĢturan hesaplamaları yapar,
   bilgisayardaki iĢlemleri gerçekleĢtirir ve gerekli yerlere gönderir. Seçeceğimiz
   iĢlemcinin modeline karar verirken, bilgisayarları ürün geliĢtirmede kullanacağımız
   için özellikle yüksek grafik kalitesi (mimarlık/mühendislik programları) ve yüksek
   iĢlemci kapasitesi özelliklerine sahip olması bizim için önemli bir kriterdir.

   Ön-bellekler, iĢlemci tarafından bellek iĢlemlerinin hızlandırması için tasarlanmıĢ özel
   yüksek hızlı belleklerdir. ĠĢlemci, ön-bellekte bulunan komut ve verilere, ana bellekte
   bulunan komut ve verilere göre çok daha hızlı bir Ģekilde ulaĢabilir. Bu nedenle
   iĢlemci önbellek bizim için önemli bir kriterdir.

   Ekranda oluĢacak görüntü; iĢlemci ile monitör arasında bir AraBilim olan ekran kartı
   tarafından toplanır Bilgisayarın oluĢturduğu bilgiler, ekran kartı tarafından monitöre
   video sinyali olarak gönderilir. Kullanılacak mühendislik programları için (Autocad
   gibi) ekran kartının yüksek olması gerekmektedir.

   Ekran boyutu ince ayrıntıların daha rahat ve net bir Ģekilde görülebilmesi için önemli
   bir kriterdir.

   Çözünürlük: Uzunluk biriminde birbirinden ayırt edilebilen nokta sayısıdır.
   Kullanılacak grafik programlarında gerekli olduğundan yapılacak seçimde ekran
   çözünürlüğünün yüksek olması gerekmektedir.

   Bilgisayar, belirli komutlara göre veri iĢleyen ve depolayan bir makinedir. Bilgisayar
   bilgi deposu olarak kullanılacağından hafıza kapasitesi, bilgisayar seçiminde önemli
   bir kriter olacaktır.
 2.2 ALTERNATĠF BĠLGĠSAYARLARIN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ
            ASUS            HP          SAMSUNG
         K52JC-EX392V         WD885EA        R540-JS0CTR
        Intel Core i5-460M    Intel Core i3-330M   Intel Core i5 Processor
 ĠġLEMCĠ
        iĢlemci (2.53 Ghz)    iĢlemci (2.13 Ghz,)   560M (2.66 Ghz, )
            3 MB
ÖN BELLEK                    3 MB           3 MB

 BELLEK        4 GB           3 GB          4 GB
         15.6” SHINE      17.3” Diagonal LED      15.6” LED
 EKRAN
          HD COLOR         HD COLOR         HD COLOR
        N-VIDIA GeForce     ATI Mobility Radeon    ATI Mobility Radeon
 EKRAN
          GT310M,       HD 4330, 512 MB      HD545v, 512 MB
 KARTI
        1.024 MB (1 GB)     AyrıĢık Ekran Kartı    (Ext. Graphic)
  EKRAN
ÇÖZÜNÜRLÜ     (1366 X 768)       (1600 x 900)       (1366 x 768)
   ĞÜ
 SES KARTI       Var            Var           Var
 MODEM /
            Yok            Yok           Yok
  FAKS
 NETWORK       Ethernet         Ethernet         Ethernet
 SABĠT DĠSK
           500 GB          320 GB          320 GB
KAPASĠTESĠ
BELLEK TĠPĠ      DDR3           DDR3           DDR3
  OPTĠK      DVD+/-RW         DVD+/-RW         DVD+/-RW
SÜRÜCÜLER   Super Multi LightScribe  SuperMulti LightScribe  Super Multi LightScribe
           6 Hücreli        8 Hücreli         8 Hücreli
 BATARYA
          Li-Ion Pil        Li-Ion Pil        Li-Ion Pil
 KLAVYE        Q TR           Q TR           Q TR
 ĠġLETĠM    Windows 7 Home      Windows 7 Home      Windows 7 Home
 SĠSTEMĠ      Premium         Premium          Premium
BOYUTLAR-   380 x 255 x 345 mm     410x266x282 mm     379.6x255.5x32.4mm
 AĞIRLIK       2,62 kg         2,97 kg          2.4 kg
BLUETOOTH     Bluetooth 2.1      Bluetooth 2.1       Bluetooth 3.0
 KAMERA       1.3 mp          1.3 mp          1.3 mp
GRAFĠK TĠPĠ   PAYLAġIMSIZ        PAYLAġIMSIZ       PAYLAġIMSIZ
 MENġEĠ       ĠTHAL          ĠTHAL           ĠTHAL
 TOUCHPAD        Var           Var            Var
 MOUSE
 TV-OUT
           HDMI           HDMI           HDMI
  ÇIKIġI
 GARANTĠ
           24 Ay          24 Ay           24 Ay
 SÜRESĠ
 WĠRELESS       Var            Var           Var
  KART
            Var            Var           Var
 OKUYUCU
  USB
 BAĞLANTI        3             3            3
  ADEDĠ
PARMAK ĠZĠ
            Yok           Yok           Yok
 OKUYUCU
 FĠYATI      1.589,63 TL       1.418,86 TL        1.839,00 TL
           DELL
                      SAMSUNG          LENOVO
         INSPIRON 5010
                     NP-R580-JT03TR      Y550P 59-032296
          C45H43
         Core i5-450M      Intel Core i5 560M    Intel Core i5-430M
 ĠġLEMCĠ
          2,40 GHz          2,66 GHz          2,26 GHz
ÖN BELLEK       3MB            3MB            3MB
 BELLEK        4 GB           4 GB           4 GB
          15,6" LED         15,6" LED         15,6" LED
 EKRAN
          HD COLOR         HD COLOR         HD COLOR
  EKRAN
           512 MB           1 GB           1 GB
  KARTI
  EKRAN
ÇÖZÜNÜRLÜ     (1366 x 768)       (1366 x 768)       (1366 x 768)
   ĞÜ
 SES KARTI       Var            Var            Var
 NETWORK       Ethernet         Ethernet         Ethernet
 SABĠT DĠSK
           320 GB          500 GB          500 GB
KAPASĠTESĠ
BELLEK TĠPĠ     DDR3           DDR3           DDR3
  OPTĠK      DVD+/-RW         DVD+/-RW         DVD+/-RW
SÜRÜCÜLER   Super Multi LightScribe  Super Multi LightScribe  Super Multi LightScribe
 BATARYA      6 Hücreli         6 Hücreli         6 Hücreli
          Li-Ion Pil        Li-Ion        Li-Ion
 KLAVYE       Q TR          Q TR         Q TR
 ĠġLETĠM    Windows 7 Home     Windows 7 Home    Windows 7 Home
 SĠSTEMĠ      Basic         Premium       Premium
BOYUTLAR-
           2,7 kg         2,6 kg        2,8 kg
 AĞIRLIK
BLUETOOTH       Var          Var          Var
 KAMERA       1.3 mp         1.3 mp         1.3 mp
       ATI Mobility Radeon   ATI Mobility Radeon   NVIDIA Geforce
GRAFĠK TĠPĠ
          HD 5470         HD5470        GT240M
 MENġEĠ       Ġthal         Ġthal         Ġthal
TOUCHPAD
           Var           Var          Var
 MOUSE
 TV-OUT
           HDMI         HDMI VGA         HDMI
  ÇIKIġI
 GARANTĠ
           2 Yıl         2 Yıl         2 Yıl
 SÜRESĠ
 WĠRELESS       Var           Var          Var
  KART
           Var           Var          Var
 OKUYUCU
  USB
 BAĞLANTI                   3           3
            4
  ADEDĠ
PARMAK ĠZĠ
           Yok          Yok          Yok
 OKUYUCU
 FĠYATI     1.690,05 TL       1.497,75 TL      1.429,71 TL
         TOSHIBA
                   ACER AS5742G-     EXPER KARĠZMA
         SATELLITE
                    5464G64 KHV       NR93F
         R630-11L

        Intel Core i5-450M   Intel Core i5-460M
 ĠġLEMCĠ                          Intel Core i5-460M
       2,4 / 2,66 Turbo GHz  1066 MHz (2,53 GHz)
ÖN BELLEK    3 MB        3 MB           3 MB BELLEK     4 GB        4 GB           4 GB


        13,3" LED     15,6" LED         15,6" LED
 EKRAN
       HD COLOR      HD COLOR         HD COLOR

 EKRAN    Max 1696 MB      2 GB           1 GB
 KARTI    PaylaĢımlı     PaylaĢımsız        PaylaĢımsız

 EKRAN
ÇÖZÜNÜRLÜ   (1366 x 768)    (1366 x 768)       (1366 x 768)
  ĞÜ

SES KARTI     Var         Var            Var


 MODEM /
         Yok         Yok            Yok
 FAKS


NETWORK     Ethernet      Ethernet         Ethernet


SABĠT DĠSK
        500 GB       640 GB          400 GB
KAPASĠTESĠ


BELLEK TĠPĠ   DDR3        DDR3           DDR3

       DVD+/-RW
 OPTĠK              DVD+/-RW         DVD+/-RW
       Super Multi
SÜRÜCÜLER          Super Multi LightScribe  Super Multi LightScribe
       LightScribe

        6 Hücreli      6 Hücreli         6 Hücreli
 BATARYA
        Li-Ion Pil     Li-Ion Pil        Li-Ion Pil


 KLAVYE     Q TR        Q TR           Q TR
 ĠġLETĠM   Windows 7 Home    Windows 7 Home  Windows 7 Home
 SĠSTEMĠ     Premium       Premium      Premium

BOYUTLAR-
          2.5kg        2.9         2.8
 AĞIRLIK


BLUETOOTH      Var        Var        Var KAMERA      1.3 mp       1.3 mp       1.3 mp


                  NVIDIA GeForce  ATI Mobility Radeon
GRAFĠK TĠPĠ   Intel GMA
                   GT420M       HD 5470

          Ġthal        Ġthal       Ġthal
 MENġEĠ


TOUCHPAD
           Var        Var        Var
 MOUSE

 TV-OUT
          HDMI        HDMI        HDMI
 ÇIKIġI

 GARANTĠ
       2 Yıl Uluslararası    2 Yıl       2 Yıl
 SÜRESĠ


WĠRELESS       Var        Var        Var


 KART
           Var        Var        Yok
OKUYUCU

 USB
BAĞLANTI                          3
           3         3
 ADEDĠ

PARMAK ĠZĠ
          Yok         Yok        Yok
 OKUYUCU
 FĠYATI     1.747,80 TL       1.789,61 TL        1.630,17 TL
           CASPER         CASPER        TOSHIBA
          CN-VTI620B       CN.HBI740B       A665-14F
       Intel® Core™ i7-620M  Intel® Core™ i7-740QM Intel® Core™ i7-740QM
 ĠġLEMCĠ    2.66GHz Turbo Ġle    1.73GHz Turbo Ġle   1.73GHz Turbo Ġle
           3.33GHz        2.93GHz        2.93GHz
ÖN BELLEK        4 MB          6 MB         6 MB
 BELLEK         4 GB          6 GB         4 GB
           15,6" LED       15,6" LED       15.6"LED
 EKRAN
          HD COLOR        HD COLOR      Toshiba TruBrite®
         NVIDIA GT320M      NVIDIA GT335M    NVIDIA GTS350M
 EKRAN
           1024 Mb        1024 Mb        1024 Mb
 KARTI
        PaylaĢımsız Hafıza   PaylaĢımsız Hafıza  PaylaĢımsız Hafıza
  EKRAN
ÇÖZÜNÜRLÜ     (1366 x 768)      (1366 x 768)       (1366 x 768)
   ĞÜ
 SES KARTI      Var           Var            Var
 MODEM /
           Yok           Yok            Yok
  FAKS
 NETWORK      Ethernet        Ethernet         Ethernet
 SABĠT DĠSK
          320 GB         640 GB          640 GB
KAPASĠTESĠ
BELLEK TĠPĠ     DDR3           DDR3           DDR3
         DVD+/-RW                     DVD+/-RW
 OPTĠK                  DVD+/-RW
         Super Multi                 Super Multi LightScribe
SÜRÜCÜLER              Super Multi LightScribe
         LightScribe                    Blue-Ray
          6 Hücreli       6 Hücreli         6 Hücreli
 BATARYA
          Li-Ion Pil       Li-Ion Pil         Li-Ion Pil
 KLAVYE       Q TR          Q TR            Q TR
 ĠġLETĠM    Windows 7 Home     Windows 7 Home      Windows 7 Home
 SĠSTEMĠ       Basic        Premium           Premium
BOYUTLAR-
          2.8 KG          2.8 KG          2.75 Kg
 AĞIRLIK
BLUETOOTH     Yok          Var         Var
 KAMERA      1.3 mp        1.3 mp        1.3 mp
       NVIDIA GeForce    NVIDIA GeForce    NVIDIA GeForce
GRAFĠK TĠPĠ
         GT320M        GT335M       GTS350M
 MENġEĠ     YERLĠ        YERLĠ        ĠTHAL
TOUCHPAD
          Var         Var          Var
 MOUSE
 TV-OUT
         HDMI         HDMI         HDMI
  ÇIKIġI
 GARANTĠ
         2 YIL        2 YIL         2 YIL
 SÜRESĠ
 WĠRELESS     Var         Var          Var
  KART
          Var         Var          Var
 OKUYUCU
  USB
 BAĞLANTI      3          3           3
  ADEDĠ
PARMAK ĠZĠ
          Yok         Yok          Yok
 OKUYUCU
 FĠYATI     1.447 TL       1.542TL       3.526 TL
         CASPER        TOSHIBA       HP DV6
        CN-VTI740A      P500-1H6     E080EA - 3114ET
 ĠġLEMCĠ    Intel® Core™ i7-  Intel® Core™ i7-   Intel® Core™ i5-
           740QM        740QM        560M
        1.73GHz Turbo Ġle  1.73GHz Turbo Ġle  2.66GHz Turbo Ġle
           2.93GHz       2.93GHz       3.33GHz
 ÖN BELLEK       6 MB        6 MB         3 MB
 BELLEK        6 GB        4 GB         4 GB
 EKRAN       15,6" LED      18,4" LED      15,6" LED
          HD COLOR      HD COLOR       HD COLOR
EKRAN KARTI     1024 Mb       1024 Mb       1024 Mb
          PaylaĢımsız     PaylaĢımsız     PaylaĢımsız
  EKRAN
         (1366 x 768)    (1680 x 945)    (1366 x 768)
ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ
 SES KARTI     Var       Var        Var
MODEM / FAKS     Yok       Yok        Yok
 NETWORK     Ethernet     Ethernet      Ethernet
 SABĠT DĠSK
          640 GB      1390 GB       500 GB
 KAPASĠTESĠ
 BELLEK TĠPĠ    DDR3       DDR3       DDR3
  OPTĠK     DVD+/-RW     DVD+/-RW     DVD+/-RW
 SÜRÜCÜLER    Super Multi   Super Multi    Super Multi
         LightScribe   LightScribe    LightScribe
 BATARYA     6 Hücreli    6 Hücreli     6 Hücreli
          Li-Ion Pil    Li-Ion Pil    Li-Ion Pil
 KLAVYE       Q TR       Q TR       Q TR
 ĠġLETĠM    Windows 7 Home  Windows 7 Home  Windows 7 Home
 SĠSTEMĠ     Premium     Premium      Premium
BOYUTLAR-
          2.8 KG      4.4 Kg       2.5 Kg
 AĞIRLIK
BLUETOOTH       Var       Var        Var
 KAMERA       1.3 mp      1.3 mp       1.3 mp
GRAFĠK TĠPĠ   NVIDIA GeForce  NVIDIA GeForce  ATI Mobility Radeon
          GT335M      GT330M       HD 5650
  MENġEĠ      YERLĠ      ĠTHAL       ĠTHAL
 TOUCHPAD
           Var       Var        Var
  MOUSE
TV-OUT ÇIKIġI    HDMI       HDMI        HDMI
 GARANTĠ
          2 YIL      2 YIL       2 YIL
  SÜRESĠ
 WĠRELESS      Var       Var        Var
  KART
           Var       Var        Var
 OKUYUCU
USB BAĞLANTI
           4        3         4
  ADEDĠ
 PARMAK ĠZĠ
           Yok       Yok        Yok
 OKUYUCU
  FĠYATI     1.542 TL     3.491 TL      2.094 TL
2.3 BĠLGĠSAYARLARIN KIYASLANMASI VE AHP

  Üyeler kendi bilgisayarlarına kendileri ahp uyguladılar. Herkes böylece ürün sayısını bire
düĢürmüĢ oldu. Kriterlerin birbirleriyle kıyasını ise tüm üyeler beraber yaptı. En sonunda
kalan bilgisayarlarla kriterlerin ahp değerleri hesaplanarak ürün seçildi. Üyelerin kendi
ürünlerine puan verdiği ahp tablolarına excell den detaylı olarak ulaĢabilirsiniz.

Kriterlerin kendi içinde ahp tablosu:

           ĠĢlemci  ĠĢlemci Ön        Ekran          Max   Hafıza
                      Ekran Kartı        Maliyet
          Teknolojisi  Bellek        Boyutu        Çözünürlük Kapasitesi
  ĠĢlemci
            1      5      7      9      4     9       7
  Teknolojisi
  ĠĢlemci Ön
            1/5     1      3      5     1/2     5       3
   Bellek

  Ekran Kartı     1/7    1/3     1      3     1/4     3       1


 Ekran Boyutu     1/9    1/5     1/3     1     1/6     1       1/3


   Maliyet      1/4     2      4      6      1     6       4


 Max Çözünürlük     1/9    1/5     1/3     1     1/6     1       1/3


Hafıza Kapasitesi    1/7    1/3     1      3     1/4     3       1
AHP ile seçilen ürünler:
  CASPER CN-VTI620B
  HP WD885EA
  SAMSUNG NP-R580-JT03TR
  ACER AS5742G-5464G64 KHV
  TOSHIBA P500-1H6

WRA ile seçilen ürün: CASPER CN-VTI620B

  3. MOBĠL ĠNTERNET ABONELĠĞĠ

  Pazarlama departmanında seyahat halinde çalıĢan iĢ görenler için ihtiyaç duyulmaktadır.

  3.1 MOBĠL ĠNTERNET ABONELĠĞĠ ĠÇĠN ĠHTĠYAÇ DUYULAN ÖZELLĠKLER

     Mobil internetin kotasının istenilen bilgilere eriĢim ve bilgilerin indirilmesi için
     yeterli olması gerekmektedir.
     Pazarlama alanındaki kiĢi için hız büyük bir önem taĢımaktadır.
    Maliyet açısından aktivasyon ücretinin minimum olması gerekmektedir.
    Kotanın aĢılması halinde oluĢacak paket aĢım ücreti firmamız açısından önemlidir.
    Çünkü özel durumlarda kotanın aĢılması gerekebilir.
    Ġlerleyen zamanlarda tarife değiĢtirme ihtimali göz önüne alınarak sözleĢme
    süresinin fazla uzun olmaması istenmektedir.
 3.2 ALTERNATĠF MOBĠL ĠNTERNET ABONELĠĞĠ ÖZELLĠKLERĠ
              TTNET          TURKCELL         VODAFONE
 Operatör türü        faturalı         Faturalı         faturalı
 Paket Adı    Akıllı 3G internet paketi    3G Ġnternet Paketi     Aylık 250 MB
  Kota          500MB            1GB           250MB
   Hız          3,6mb/s          7,2mb/s          1,0mb/s
          Windows XP (SP2 ve
                        Windows 2000,XP,Vista,    Windows XP SP2,
         sonrası), Vista, 7 Mac OS
ĠĢletim Sistemi                Win7 ,Mac OS X iĢletim   Windows Vista, Windows
         10.4 (ve sonrası) ve Linux
                           sistemi            7
            iĢletim sistemi
 Paket AĢım
   Ücreti          0,05           0,05            0,05
 (10mb/TL)
 Aktiavasyon
               12,26           44,04           4,7
 Ücreti (TL)
SözleĢme Süresi       24ay           24ay             Yok
                        29 TL+99TL VINN
 Paket Ücreti   Ġlk 6 ay 5,99 /18 ay 7,99                    10TL
                           ücreti
Kapatma Ücreti        75TL        30TL (12 aydan az için)      Yok
                        3G VINN E176/3GVINN
Mobil Markası      TTNET modem                       E 160E
                            E1800
              TTNET           TURKCELL         VODAFONE
 Operatör türü       faturalı          Faturalı         faturalı
 Paket Adı    ĠĢyerim Akıllı 3G        3G Ġnternet Paketi      Aylık 4GB
  Kota          500MB             4GB           4GB
   Hız         3,6mb/s           7,2mb/s          7,2mb/s
          Windows XP (SP2 ve
                        Windows 2000,XP,Vista,    Windows XP SP2,
         sonrası), Vista, 7 Mac OS
ĠĢletim Sistemi                Win7 ,Mac OS X iĢletim   Windows Vista, Windows
         10.4 (ve sonrası) ve Linux
                           sistemĠ            7
            iĢletim sistemi
 Paket AĢım
   Ücreti         0,05            0,05            0,05
 (10mb/TL)
 Aktiavasyon
             12,26TL           44,04TL           4,7TL
   Ücreti
SözleĢme Süresi       24ay           24ay             Yok
                        44 TL+99TL VINN
 Paket Ücreti   Ġlk 6 ay 5,99 /18 ay 9,99                    45TL
                           ücreti
Kapatma Ücreti      75TL         30TL (12 aydan az için)       yok
Mobil Markası     TTNET modem        3GVINN E1800          K3765
              AVEA           TURKCELL         VODAFONE
 Operatör türü       faturalı          Faturalı          faturalı
                                      Aylık 1GB Vodemnet
 Paket Adı     Avea Jet Modem        3G Ġnternet Paketi
                                          Paketi
   Kota          2GB             8GB             1GB
   Hız         3,6mb/s           7,2mb/s          7,2mb/s
          Windows XP (SP2 ve
                        Windows 2000,XP,Vista,    Windows XP SP2,
         sonrası), Vista, 7 Mac OS
ĠĢletim Sistemi                Win7 ,Mac OS X iĢletim   Windows Vista, Windows
         10.4 (ve sonrası) ve Linux
                           sistemĠ            7
            iĢletim sistemi
 Paket AĢım
   Ücreti         0,05            0,05            0,05
 (10mb/TL)
 Aktiavasyon
             43,10TL           44,04TL           Yok
   Ücreti
SözleĢme Süresi       12ay           24ay            12ay
                        69 TL+99TL VINN
 Paket Ücreti    35 TL (Jet hediye)                   30 TL (Jet hediye)
                           ücreti
Kapatma Ücreti       75TL        30TL (12 aydan az için)      yok
                        3G VINN E176/3GVINN
Mobil Markası       MF627                         E160E
                            E1800
              AVEA           TURKCELL         VODAFONE
 Operatör türü       faturalı          Faturalı         faturalı
                                     Aylık 1GB Vodemnet
 Paket Adı     Avea Jet Modem       3G Ġnternet Paketi
                                         Paketi
   Kota          6GB             4GB            1GB
   Hız          21mb/s           7,2mb/s         7,2mb/s
          Windows XP (SP2 ve
                        Windows 2000,XP,Vista,   Windows XP SP2,
         sonrası), Vista, 7 Mac OS
ĠĢletim Sistemi                Win7 ,Mac OS X iĢletim  Windows Vista, Windows
         10.4 (ve sonrası) ve Linux
                           sistemĠ           7
            iĢletim sistemi
 Paket AĢım
   Ücreti         0,05            0,05           0,05
 (10mb/TL)
 Aktiavasyon
             43,10TL          44,04TL           Yok
   Ücreti
SözleĢme Süresi      12ay            24ay           12ay
          55 TL+99TL VINN       69 TL+99TL VINN     30 TL (Jet hediye) (ilk
 Paket Ücreti
             ücreti           ücreti         3ay 15TL)
                         Kalan faturalar tek
Kapatma Ücreti       75TL                         yok
                         seferde ödenir
Mobil Markası       MF662          VINN E176      Mobil Modem E160E
            TURKCELL          TURKCELL         VODAFONE
 Operatör türü      faturalı          Faturalı         faturalı
                                     Aylık 4GB Vodemnet
 Paket Adı     3G Ġnternet Paketi      3G Ġnternet Paketi
                                         Paketi
   Kota          8GB             8GB            4GB
   Hız          21mb/s           7,2mb/s         7,2mb/s
         Windows 2000,XP,Vista,    Windows 2000,XP,Vista,   Windows XP SP2,
ĠĢletim Sistemi  Win7 ,Mac OS X iĢletim    Win7 ,Mac OS X iĢletim  Windows Vista, Windows
          sistemĠ iĢletim sistemi      sistemi           7
 Paket AĢım
  Ücreti          0,05            0,05           0,05
 (10mb/TL)
 Aktiavasyon
             44,04TL          44,04TL           Yok
  Ücreti
 SözleĢme Süresi        24ay            24ay            18ay
                           75TL+99TL VINN     45 TL (Jet hediye) (ilk
  Paket Ücreti   75TL+99TL VINN ücreti
                              ücreti         4ay 22,50TL)
                           Kalan faturalar tek
 Kapatma Ücreti    30TL (12 aydan az için)                      yok
                            seferde ödenir
 Mobil Markası        3G VINN E182       3G VINN E182          K3765
3.3 MOBĠL ĠNTERNET ABONELĠKLERĠNĠN KIYASLANMASI VE AHP

  Üyeler kendi mobil internet aboneliklerine kendileri ahp uyguladılar. Herkes böylece
abonelik sayısını bire düĢürmüĢ oldu. Kriterlerin birbirleriyle kıyasını ise tüm üyeler beraber
yaptı. En sonunda kalan mobil internet abonelikleri ile kriterlerin ahp değerleri hesaplanarak
ürün seçildi. Üyelerin kendi ürünlerine puan verdiği ahp tabloları excell den detaylı olarak
ulaĢabilirsiniz.

Kriterlerin kendi içinde ahp tablosu:

                      Aktivasyon   Paket aĢım
           Kota     Hız                   SözleĢme süresi
                       Ücreti    ücreti
    Kota      1      3      5          5       7

    Hız       1/3     1      3          3       5

 Aktivasyon Ücreti   1/5     1/3     1          1       3

 Paket aĢım ücreti   1/5     1/3     1          1       3

 SözleĢme süresi   1/7     1/5     1/3        1/3      1AHP ile seçilen ürünler:
  Aylık 1GB Vodemnet Paketi
  Aylık 250 MB
  Avea Jet Modem
  3G Ġnternet Paketi
  Aylık 4GB

WRA ile seçilen ürün: Aylık 4GB  4. 3G TELEFON

  Pazarlama departmanında çalıĢanlar için 3G telefona ihtiyaç duyulmaktadır.

  4.1. 3G TELEFON ĠÇĠN ĠHTĠYAÇ DUYULAN TEKNĠK ÖZELLĠKLER
    Bekleme süresi cep telefonunun hiç kullanılmadığı zamanda bataryanın dayanma
    süresidir. Firmaların belirttiği değerler ortalama değerlerdir. ġebeke durumu gibi
    etmenler bekleme süresini etkiler. Kullanıcının gerekli olduğu zamanda Ģarjının
    bitmemesi için bu önemli bir kriterdir.
    Ekran boyutu ayrıntıların bir bakıĢta görülebilmesi için önemlidir. TuĢlu yerine
    dokunmatik ekranlı telefonlar daha geniĢ görüntü sunabildiği için bu tip bir telefon
    tercih edilebilir.
    Görüntülerin net ve olduğu Ģekilde karĢı tarafa izlenebilmesi için ekran
    çözünürlüğü önemli bir kriterdir.
    Görüntülerin net ve olduğu Ģekilde karĢı tarafa izlenebilmesi ve çekilebilmesi için
    kamera çözünürlüğü önemli bir kriterdir.
4.2 ALTERNATĠF 3G TELEFONLARIN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ
            BLACKBERRY
                          NOKIA E5          NOKIA C7
            TORCH 9800
 Ağırlık (gr)       161            126            130
GeniĢlik (mm)        62            58,9           56,8
Kalınlık (mm)        14,6            12,8           10,5
 Yükseklik
              111            115            117,3
  (mm)
Bekleme Süresi
              432            670            648
 (max.saat)
  KonuĢma
  Süresi          5             5             5
 (max.saat)
 Ekran Tipi      Renkli Ekran        Renkli Ekran       Renkli Ekran
  Ekran                               Dokunmatik , Ġvme ölçer
          Dokunmatik , TFT         TFT
 Özellikleri                                , AMOLED
 Mobil Ekran
              3.2            2.36            3.5
 Boyutu (inch)
  Ekran
Çözünürlüğü        360x480           320x240          360x640
  (px)
Ekran Renk
              16M             256K           16M
  Sayısı
          Wap , GPRS , USB ,     GPRS , USB , EDGE ,   GPRS , USB , EDGE ,
  Bağlantı    EDGE , Bluetooth , 3G ,   Bluetooth , 3G , GPS ,  Bluetooth , 3G , GPS ,
 Özellikleri   GPS , Wireless LAN ,      Wireless LAN ,    Wireless LAN , HSDPA
             HSDPA         HSDPA , DLNA , Wap        , Wap
 Telefon
              4096            250            8192
Hafızası (mb)
Hafıza Kartı
         Micro- SD (TransFlash)    Micro- SD (TransFlash)  Micro- SD (TransFlash)
   Tipi
 Max.Haf.
  Kartı           32             32            32
 Boyutu(gb)
Harici Hafıza
Kart Boyutu          4              2             2
  (GB)
                                    Ses Kaydı , HandsFree ,
                                    Rss Okuyucu , Flash Lite
                        Ses Kaydı , HandsFree ,
                                     Desteği , Java MIDP ,
                         Flash Lite Desteği ,
         Ses Kaydı , HandsFree ,                 VoIP Ses Aktarımı ,
                        Java MIDP , Anında
          Java MIDP , Anında                 Anında MesajlaĢma , T9
                        MesajlaĢma , T9 , FM-
          MesajlaĢma , T9 , Mp3                , Tv ÇıkıĢı , FM- Radyo ,
                        Radyo , Mp3 Çalar ,
 Multimedya    Çalar , MMS , HTML                  FM- Transmiter , Mp3
                         MMS , XHTML
 Özellikleri   Tarayıcı , E- Posta , Push              Çalar , MMS , XHTML
                         Tarayıcı , HTML
          Mail , 3. 5 mm Audio                  Tarayıcı , HTML
                         Tarayıcı , E- Posta ,
          ÇıkıĢ , MP4 Oynatıcı ,               Tarayıcı , E- Posta , Push
                        Push Mail , 3. 5 mm
           Video Oynatıcı                   Mail , 3. 5 mm Audio
                         Audio ÇıkıĢ , MP4
                                     ÇıkıĢ , MP4 Oynatıcı ,
                           Oynatıcı
                                     Dijital Pusula , Video
                                         Oynatıcı
 Kamera
 Çözünürlük          5              5             8
  (mp)
                                     Otomatik Odaklanma ,
          Otomatik Odaklanma ,
  Kamera                    Görüntü sabitleyici ,   Çift LED flash , Yüz
          Görüntülü GörüĢme ,
 Özellikleri                    LED flash       algılama , Gülücük
            LED flash
                                        yakalama
 Mobil ĠĢletim
            BlackBerry OS         Symbian          Symbian
  Sistemi
ĠĢletim Sistemi
               6.0            v9.3            ^3
  Versiyonu
 Mobil CPU
             624 MHz       ARM           ARM11
 Teknolojisi
 Mobil CPU
              624        600           680
 Hızı (Mhz)
  FĠYAT        1.427 TL      599 TL          899 TL
         ASUS P565     LG KS20         SAMSUNG G400 Ağırlık (gr)  118        95            108GeniĢlik (mm)   102        99.8           102.8 Kalınlık (mm)  60.5       58            51.5Yükseklik (mm)  16        12.8           15.2


Bekleme Süresi
         250        200           220
 (max.saat)


KonuĢma Süresi
         6         3            4
 (max.saat)


         3 Bant      4 Bant          3 Bant
ġebeke Frekansı
         (900/1800/1900)  (850, 900, 1800, 1900)  (900 / 1800 / 1900)
 Ekran Tipi    Renkli Ekran         Renkli Ekran         Renkli Ekran


  Ekran
          Dokunmatik , TFT       Dokunmatik , TFT       Dokunmatik , TFT
 Özellikleri


 Mobil Ekran
          2.8             2.36             3.5
 Boyutu (inch)

  Ekran
 Çözünürlüğü    640x480           640x480            240x320
   (px)

 Ekran Renk
          256K             256K             256K
  Sayısı

          PRS Sınıf 10 (4+1/3+2
          slot), 32-48 kbps –
          EDGE Sınıf 10, 236.8     GPRS , USB , EDGE ,      GPRS , USB , EDGE ,
  Bağlantı    kbps – 3G HSDPA, 3.6     Bluetooth , 3G , GPS ,    Bluetooth , 3G , GPS ,
 Özellikleri   Mbps – Wi-Fi         Wireless LAN , DLNA ,     Wireless LAN , HSDPA ,
          802.11b/g – A2DP'li     Wap              Wap
          Bluetooth v2.0 – Micro
          USB v1.1

Telefon Hafızası
          4096             250              100
   (mb)

                        microSD, microSDHC,
 Hafıza Kartı
          Micro- SD (TransFlash)    TransFlash, SDIO       Micro- SD (TransFlash)
   Tipi


Max.Haf. Kartı
          32              32              32
 Boyutu(gb)

 Harici Hafıza
 Kart Boyutu    2              4               1
  (GB)
          Ses Kaydı , HandsFree ,   Ses Kaydı , HandsFree ,    Ses Kaydı , HandsFree ,
          Java MIDP , Anında      Flash Lite Desteği , Java   Rss Okuyucu , Flash Lite
          MesajlaĢma , T9 , Mp3    MIDP , Anında MesajlaĢma   Desteği , , VoIP Ses
 Multimedya    Çalar , MMS , HTML      , T9 , FM- Radyo , Mp3    Aktarımı , Anında
 Özellikleri   Tarayıcı , E- Posta , Push  Çalar , MMS , XHTML      MesajlaĢma , T9 , , FM-
          Mail , 3. 5 mm Audio     Tarayıcı , HTML Tarayıcı ,  Radyo , FM- Transmiter ,
          ÇıkıĢ , MP4 Oynatıcı ,    E- Posta , Push Mail , 3. 5  Mp3 Çalar , MMS , , , E-
          Video Oynatıcı SMS,     mm Audio ÇıkıĢ , MP4     Posta , Push Mail , 3. 5 mm
         MMS, Push, MSN       Oynatıcı         Audio ÇıkıĢ , MP4 Oynatıcı
                                    , , Video Oynatıcı


 Kamera
 Çözünürlük    3.15            2             5
  (mp)
          (2048×1536) piksel,
         Otomatik odaklama ve
         panoramik çekim                   5 MP, 2592х1944 piksel,
                       2 MP, 1600x1200 piksel,
  Kamera     destekli, Video                   otofokus, video, flaĢ,
                       video, flaĢ; ikinci VGA
 Özellikleri   kaydedicili birincil                 ikinci video çağrı
                       video çağrı kamerası
         kamera, 0.3                     kamerası
         megapiksel ikincil
         video

Mobil ĠĢletim
         Microsoft Windows Mobile  Özel           Symbian
 Sistemi


ĠĢletim Sistemi
         6.1            6.0 Professional     Standart
  Versiyonu


  FĠYAT     1.300 TL          1.093 TL         702 TL
             NOKIA           SAMSUNG
                                    LG BL40 CHOCOLATE
              X6          B5310 CORBY PRO


 Ağırlık (gr)        122            135            129GeniĢlik (mm)        111            105            128
 Kalınlık (mm)       51            56.8           51Yükseklik (mm)       13.8           15.6           10.9


Bekleme Süresi
              420           420           400
 (max.saat)


KonuĢma Süresi
              0.5           11.5           6
 (max.saat)


 Ekran Tipi      Renkli Ekran       Renkli Ekran       Renkli Ekran


  Ekran
           Dokunmatik , TFT     Dokunmatik , TFT     Dokunmatik , TFT
 Özellikleri


 Mobil Ekran
              3.2           2.8            4
 Boyutu (inch)

  Ekran
 Çözünürlüğü       360x640         640x480         345 x 800
   (px)

 Ekran Renk
              16M           16M            16M
  Sayısı

          GPRS , USB , EDGE ,   GPRS , USB , EDGE ,    GPRS , USB , EDGE ,
  Bağlantı    Bluetooth , 3G , GPS ,  Bluetooth , 3G , GPS ,  Bluetooth , 3G , GPS ,
 Özellikleri   Wireless LAN , DLNA ,  Wireless LAN , DLNA ,  Wireless LAN , HSDPA ,
            Wap,HSCSD          Wap            Wap

Telefon Hafızası
              16GB           120           1100
   (mb)


 Hafıza Kartı
          Micro- SD (TransFlash)  Micro- SD (TransFlash)  Micro- SD (TransFlash)
   Tipi


Max.Haf. Kartı
              16            16            16
 Boyutu(gb)
 Harici Hafıza
 Kart Boyutu         4              2               4
  (GB)
         Ses Kaydı , HandsFree ,                 Ses Kaydı , HandsFree ,
          Java MIDP , Anında     Ses Kaydı , HandsFree ,   Flash Lite Desteği ,
         MesajlaĢma , T9 , Mp3     Flash Lite Desteği , ,  Anında MesajlaĢma , T9 ,
 Multimedya    Çalar , MMS , HTML     Anında MesajlaĢma , T9 ,   FM- Radyo , FM-
 Özellikleri    Tarayıcı , E- Posta , ,   FM- Radyo , Mp3 Çalar ,  Transmiter , Mp3 Çalar ,
          MP4 Oynatıcı , Video    MMS , , E- Posta , Push   MMS , ,E- Posta , Push
          Oynatıcı SMS, MMS,      Mail , , MP4 Oynatıcı   Mail , , MP4 Oynatıcı ,
            Push, MSN                       Video Oynatıcı
  Kamera
 Çözünürlük         3.2             3.2               5
   (mp)
         2560x1920 piksel, Dijital  Dijital zum, 2048x1536   2560x1920 piksel, Dijital
  Kamera     zum, Otomatik netleme,                 zum, Otomatik netleme, flaĢ,
                        piksel, Ġkinci (dahili)
 Özellikleri   flaĢ, Video kayıt, Ġkinci                Video kayıt, Ġkinci (dahili)
                        kamera, Video kayıt
            (dahili) kamera                       kamera

 Mobil ĠĢletim
             Symbian           Samsung           Symbian
  Sistemi


ĠĢletim Sistemi
         OS v9.4, Series 60 rel. 5  Samsung ĠĢletim Sistemi       OS v9.4
  Versiyonu


  FĠYAT         578 TL           400 TL            999 TL
             NOKIA           SAMSUNG         SAMSUNG
              N97            S8500        B7722 DUAL SIM
 Ağırlık (gr)        150            118            112
GeniĢlik (mm)       117,2            118           113.5
Kalınlık (mm)        55.3            56            55.5
 Yükseklik
               15.9            10.9            14.3
  (mm)
Bekleme Süresi
               432            450            420
 (max.saat)
 KonuĢma
  Süresi         9.5             8.5            12.5
 (max.saat)
             GSM
  ġebeke     (900 / 1800 / 1900)    4 Bant(850, 900, 1800,
                                     3 Bant( 900, 1800, 1900)
 Frekansı        HSDPA            1900)
          (900 / 1900 / 2100)
 Ekran Tipi      Renkli Ekran        Renkli Ekran        Renkli Ekran
  Ekran                    Dokunmatik, TFT,
          Dokunmatik , TFT                   Color TFT touchscreen
 Özellikleri                 Super Amoled, (C-type)
Mobil Ekran
              3.5             3.3             3.2
Boyutu (inch)
  Ekran
Çözünürlüğü       360x640           800x480           240x400
  (px)
Ekran Renk
             16M             16M            256K
  Sayısı
         Wap , GPRS , USB ,     GPRS , USB , EDGE ,     GPRS , USB , EDGE ,
 Bağlantı   EDGE , Bluetooth , 3G ,   Bluetooth , 3G , GPS ,   Bluetooth , 3G , GPS ,
 Özellikleri   GPS , Wireless LAN ,      Wireless LAN ,      Wireless LAN , HSDPA
            HSDPA         HSDPA , DLNA , Wap          , Wap
 Telefon
              -             2GB
Hafızası (mb)
Hafıza Kartı                               Micro- SD (TransFlash),
        Micro- SD (TransFlash)    Micro- SD (TransFlash)
   Tipi                                   MicroSDHC
 Max.Haf.
  Kartı          32              32             32
 Boyutu(gb)
Harici Hafıza
Kart Boyutu        16              8              1
  (GB)
                       Ses Kaydı , HandsFree ,
                        Rss Okuyucu , Flash
        Ses Kaydı , HandsFree ,
                        Lite Desteği , Java
         Java MIDP , Anında
                         MIDP , Anında
         MesajlaĢma , T9 , Mp3
                        MesajlaĢma , T9 , Tv   Ses Kaydı,eAAC, MP3,
Multimedya    Çalar , MMS , HTML
                        ÇıkıĢı , FM- Radyo ,    WAV, WMA, H263,
Özellikleri   Tarayıcı , E- Posta , Push
                       FM- Transmiter , Mp3      H264, MP4
         Mail , 3. 5 mm Audio
                       Çalar , MMS , E- Posta
         ÇıkıĢ , MP4 Oynatıcı ,
                        , Push Mail , , MP4
          Video Oynatıcı
                       Oynatıcı , Dijital Pusula
                         , Video Oynatıcı
 Kamera           5              5              5
Çözünürlük
   (mp)
         (2592×1944) piksel, Carl
           Zeiss lens, otofokus,
  Kamera
          VGA video @30fps,      Flash LED   2592x1944
 Özellikleri
          LED flaĢ, konumlama
              bilgisi,
 Mobil ĠĢletim
            Symbian OS      Samsung bada OS  Symbian
  Sistemi
ĠĢletim Sistemi
              v9.4         MIDP2.1     V92.2
  Versiyonu
  FĠYAT         900 TL         950 TL    748.99 TL
            SAMSUNG        GENERALMOBILE    NOKIA
          Ġ5503 GALAXY 5      DST 3G SMART   6700 SLIDE


 Ağırlık (gr)        102          109       110GeniĢlik (mm)        108          101.5      95.2Kalınlık (mm)        56           49.4      46.1


 Yükseklik
              12.3          19.9      15.9
  (mm)

Bekleme Süresi
              521          240       300
 (max.saat)

  KonuĢma
  Süresi          9           3        4
 (max.saat)
  ġebeke        4 Bant            4 Bant          4 Bant
  Frekansı    (850, 900, 1800, 1900)    (850, 900, 1800, 1900)  (850, 900, 1800, 1900)


 Ekran Tipi      Renkli Ekran        Renkli Ekran       Renkli Ekran


  Ekran
          Dokunmatik , TFT        TFT, QVGA           TFT
 Özellikleri

Mobil Ekran
              2.8             2.2            2.2
Boyutu (inch)

  Ekran
 Çözünürlüğü       240x320           320x480          320x240
   (px)

 Ekran Renk
              16M             256K           256K
  Sayısı

         Wap , GPRS , USB ,     GPRS , USB , EDGE ,    GPRS , USB , EDGE ,
  Bağlantı   EDGE , Bluetooth , 3G ,   Bluetooth , 3G , GPS ,   Bluetooth , 3G , GPS ,
 Özellikleri   GPS , Wireless LAN ,    Wireless LAN , DLNA ,   Wireless LAN , HSDPA ,
            HSDPA             Wap            Wap

 Telefon
              170             58            60
Hafızası (mb)

 Hafıza Kartı
         Micro- SD (TransFlash)    Micro- SD (TransFlash)  Micro- SD (TransFlash)
   Tipi

Max.Haf. Kartı
              16              4            16
 Boyutu(gb)

Harici Hafıza
Kart Boyutu         4              2             2
  (GB)
         Ses Kaydı , HandsFree ,                Sesle Arama, Ses Kaydı,
                       Ses Kaydı , HandsFree ,,
          Java MIDP , Anında                  HandsFree, Flash Lite
                       Anında MesajlaĢma , T9 ,
         MesajlaĢma , T9 , Mp3                 Desteği, Java MIDP,
                       FM- Radyo , Mp3 Çalar ,
 Multimedya    Çalar , MMS , HTML                  Anında MesajlaĢma, T9,
                       MMS , XHTML Tarayıcı
 Özellikleri   Tarayıcı , E- Posta , Push               FM-Radyo, Mp3 Çalar,
                        , HTML Tarayıcı , E-
         Mail , MP4 Oynatıcı ,                MMS, XHTML Tarayıcı,
                       Posta , Push Mail , MP4
         Video Oynatıcı SMS,                 HTML Tarayıcı, E-Posta,
                           Oynatıcı
          MMS, Push, MSN                     MP4 Oynatıcı
  Kamera
 Çözünürlük           2              2              5
   (mp)
                                       Otomatik Odaklanma,
  Kamera                   Telefon zoom, sesli video
            Panoramik Çekim                    Görüntü Efektleri, LED
  Özellikleri                      kayıt
                                           flash

 Mobil ĠĢletim
             Android Os             GM          Symbian OS
  Sistemi

 ĠĢletim Sistemi
                 2.1          Standart        v9.3, S60 rel. 3.2
  Versiyonu


   FĠYAT         529 TL           326 TL           476 TL
4.3 3G TELEFONLARIN KIYASLANMASI VE AHP

  Üyeler kendi 3G telefonlarına kendileri ahp uyguladılar. Herkes böylece ürün sayısını bire
düĢürmüĢ oldu. Kriterlerin birbirleriyle kıyasını ise tüm üyeler beraber yaptı. En sonunda
kalan 3G telefonlarla kriterlerin ahp değerleri hesaplanarak ürün seçildi. Üyelerin kendi
ürünlerine puan verdiği ahp tabloları excell den detaylı olarak ulaĢabilirisiniz.

Kriterlerin kendi içinde ahp tablosu:


                    Bekleme    Ekran      Ekran   Kamera
             Maliyet
                     Süresi    Boyutu    Çözünürlüğü Çözünürlüğü
    Maliyet        1       7       5       3       1/3

  Bekleme Süresi      1/7      1      1/3      1/5      1/9

  Ekran Boyutu       1/5      3       1       1/3      1/7

Ekran Çözünürlüğü      1/3      5       3       1       1/5

   Kamera
               3       9       7       5       1
  Çözünürlüğü
AHP ile seçilen ürünler:
  NOKIA C7
  SAMSUNG B5310
  GENERALMOBILE DST
  SAMSUNG S8500
  SAMSUNG G400

WRA ile seçilen ürün: NOKIA C7

   5.BARKOD OKUYUCU

   Stok kontrol departmanında kullanılması için barkod okuyucuya gereksinim vardır.

   5.1 BARKOD      OKUYUCU      ĠÇĠN   ĠHTĠYAÇ    DUYULAN  TEKNĠK
   ÖZELLĠKLER

   Barkod okuyucuda tarama hızı yapılan iĢteki zaman kaybını azaltması açısından
   önemli bir kriterdir.
   Barkod okuyucunun barkodu tam olarak okuyabilmesi için sensörün özelliği
   önemlidir.
   Fabrikada kullanılacağından dolayı barkod okuyucunun verimli bir Ģekilde
   çalıĢabileceği sıcaklık aralıkları firmamız açısından önemli bir kriterdir.
   Kullanıcının iĢini daha verimli ve daha kolay bir Ģekilde yerine getirebilmesi için
   okuyucunun okuma mesafesi önemli bir kriterdir.
   5.2   ALTERNATĠF BARKOD OKUYUCULARIN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ
         Zebex Z-3051 BT Kablosuz     Champtek        NUMA BL-
         Barkod Okuyucu          SG300BT Barkod   6000ZB Kablosuz
                          Okuyucu       Lazer Barkod
                                    Okuyucu
IĢık Kaynağı   650 nm görülebilir lazer     639 nm Kırmızı   Lazer diode (650nm)
         diyod (VLD)            LED
Tarama      15 – 260 mm (UPC/EAN      270 mm        10 mm ~200 mm (13
uzaklığı     100%, PCS=90%)         (@PCS90%/0.5mm)    mil)

Tarama Hızı   100 tarama/sn         300 Tarama / sn    100 okuma/ sn

Tarayıcı     155 mm x 106.7 mm x 58     188 mm x 90 mm x   195 g
Boyutu      mm               77 mm

Göstergeler   Mavi, YeĢil ve Kırmızı LED   Görülebilir kırmızı  Lazer Diode
(LED)                      ıĢık 635nm LED

Sensör      Lazer             Lineer CCD Sensor   Lazer

Sistem      Klavye, Seri (RS-232C), USB RS232/KB/USB       USb ComPort
Arabirimleri   ve Wand                       emulasyon/ HID
                                   USB
Kablo
Pil       AA NiMH Ģarj edilebilir pil  Li-ion Pil      -
                        (1100mAh)
Pil kapasitesi  10 saniyede 1 kez okutma ile  20,000 okuma (5    2200 mAh, Ģarj
         24.000 okutma         saniyede bir kez)   baĢına 50 000 okuma

ġarj olma    5 saat             3.5 Saat       YaklaĢık 4 saat
süresi

ÇalıĢma     0 °C ~ 40 °C          0°C ile 50°C     0 °C ~ 40 °C
Sıcaklığı

Muhafaza     -20 °C ~ 60 °C         -20 °C ~ 70 °C    -20 °C ~ 60 °C
Sıcaklığı

IĢık Seviyesi  Max 4.500 Lux         100,000 Lux Maks.   -
                        @ Direkt GünıĢığı

Bluetooth    yok              Test ġartları: Code  yok
Modülü                     39, 10mil, PCS90%
                        All UPC/EAN/JAN
                        EAN128 Code
Bağlantı     yok              1,000 barkod     yok
Koptuğunda                   (Code39 /10
Veri Saklama                  karakter)

Darbe      1 metre            10M (100M: isteğe   1.5 m’den düĢme
dayanıklılığı                  bağlı)


Desteklenen   1D               UPC/EAN/JAN,     UPC/UPC-E, EAN,
Barkod Tipleri                 UPC/EAN with     Codabar, Code39,
                       supplementary, JAN    Code 32, Code93,
                       8 & JAN         Code11, Code 128,
                       13,ISBN/ISSN,      Interleaved 2 of 5,
                       Code 39, Code 39     Industrial 2 of 5,
                       with full ASCII,     Matrix, MSI/Plessey,
                       trioptic Code      Telepen, GS1
                       39,Codabar (NM7),    Databar, Code 39
                       Code 128, Code 128    Code 39 Full ASCII
                       with full ASCII,     Code32 / Italian
                       Code 93,Interleaved   Pharmacy
                       2 of 5 (ITF),      Code 128
                       Addendum 2 of 5,     CODABAR/NW7
                       MSI/Plessy, China    Interleave 25
                       Postal Code,       Industrial 25
                       UPC/EAN RSS,       Matrix 25
                       RSS türleri       MSI/PLESSEY
                       Japanese Bookland    Telepen
                       EAN, IATA Code,     Code 93
                       Code 32, Industrial 2  Code 11
                       of 5, standard 2 of 5,  China Postage
                       Discrete 2 of 5,     RSS-14
                       Matrix 2 of 5, Code
                       11

         24             24            24
Garanti Süresi
FĠYAT       459,52 TL         351,10 TL        320,25 TL
             SCANTECH ID     Cipherlab 1266      Champtek SG103
             VEGA V-1010BT    Kablosuz Barkod     Serisi CCD Barkod
             Kablosuz Barkod   Okuyucu         Okuyucu
             Okuyucu

IĢık Kaynağı       639nm kırmızı LED  Görünür Lazer Diod    RED 660 ±10 nm
                       650 ± 15nm
Tarama uzaklığı     270 mm       5-350 mm         178 mm

Tarama Hızı       700 tarama/saniye  100 tarama/saniye    185 tarama/saniye

Tarayıcı boyutu     186.8 mm x 81.6   186.8 mm x 81.6     140mm X 71mm X
             mm x 63.9 mm    mm x 63.9 mm       90mm
Göstergeler (LED)    Ses ve LED     Görülebilir Kırmızı   Görülebilir Kırmızı
                       ıĢık           LED
Sensör         LĠNEER CCD      LAZER        CCD
Sistem Arabirimleri   KBW/RS232/USB    RS232/PS2/USB    Keyboard, RS232,
                                 Wand Emulation and
                                 USB
kablo          yok         Yok         yok
Pil           Lityum-ion /     Li-ion pil      yok
            1400mA
Pil kapasitesi     20.000 okuma     26.000 okuma     yok
ġarj olma süresi    3,5 saat                 yok

ÇalıĢma Sıcaklığı    0°C ~ 50°C      0°C ~ 50°C      0°C ~ 40°C

Muhafaza Sıcaklığı   -20°C ~ 60°C     -20° - 60°      -20°C - 60°C

IĢık Seviyesi      100.000 Lux azami  ?          300.000 Lux azami
            (gün ıĢığı)                (gün ıĢığı)
Bluetooth Modülü    Bluetooth V2.0    Bluetooth V2.0    yok
            Standart       Standart
Darbe dayanıklılığı   Beton yüzeye     1.2 m, 5 düĢme    ?
            100cm’den      her 6 yönden
Desteklenen Barkod   CODEBAR,       CODEBAR,       UPC / EAN / JAN &
Tipleri         CODE39, CODE 93,   CODE39, CODE 93,   Addon 2/5 , Code
            CODE 128, GS1    CODE 128, GS1    39, Code 39 Full
            DATABAR (RSS),    DATABAR (RSS),    Ascii,Code11,Interle
            INDUSTRĠAL2 OF    INDUSTRĠAL2 OF    ave 25,
            5, INTERLEAVE2    5, INTERLEAVE2    Industrial25,Matrix2
            OF 5, MATRĠX 2    OF 5, MATRĠX 2    5,Code128,Codebar/
            OF 5, MSI,      OF 5, MSI,      NW7,Code93,MSI /
            PHARMACODES,     PHARMACODES,     PLESSEY ,
            PLESSEY,       PLESSEY,       Code32,BC
            TELEPEN, UPC /    TELEPEN, UPC /    412,China Postage
            EAN / GS1 -128 VE  EAN / GS1 -128 VE
            DĠĞERLERĠ      DĠĞERLERĠ
Garanti süresi     24          24          24
Fiyat          463,74 TL      571,74 TL      71,99 TL
           Champtek SD2003    Zebex Z-3060     Zebex Z-3051 HS
           Serisi CCD Barkod
           Okuyucu
IĢık Kaynağı     RED 660±10 nm          650 nm         650 nm
                        görülebilir Lazer    görülebilir lazer
                        diyot          diyod (VLD)
Tarama uzaklığı    20mm           0 ~ 200 mm       35 ~ 200 mm

Tarama Hızı      100 tarama/sn      74 tarama/sn      500 tarama/saniye

Tarayıcı boyutu    140mm X 71mm X      240,8 mm X 151,2
           90mm           mm X 100 mm
Göstergeler (LED)   Beep & LED        Mavi ve Kırmızı     YeĢil, Kırmızı ve
                        LED           Mavi LED
Sensör        CCD                       LAZER
Sistem Arabirimleri  Keyboard, RS232,     Klavye, RS-232C,    Klavye, Seri (RS-
           Wand Emulation and    USB, WAND        232C), Usb1.1 ve
           USB                       Wand
Kablo         Düz, 1.25M (5ft)     2 Metre         Standart 2 metre düz
                                    kablo
Pil          yok           yok           yok

Pil kapasitesi    yok           yok           yok
ġarj olma süresi   yok           yok           yok

ÇalıĢma Sıcaklığı               0°C ~ 40 °C       0 °C ~ 50 °C
           0°C - 40°C
Muhafaza Sıcaklığı  (-20°C - 60°C )     -20 °C ~ 60 °C     -20 °C ~ 60 °C

IĢık Seviyesi     3000 lux (sunlight))   4.500 LUX        4500 Lux
                                    (floresans), 100.000
                                    Lux (GüneĢ ıĢığı)
Bluetooth Modülü   yok           yok           yok

Darbe dayanıklılığı  1,8 Metreden düĢmeye   1,5 Metre        1.5 metreden betona
           dayanıklı                    düĢmeye
                                    dayanıklılık


Desteklenen Barkod  UPC / EAN / JAN &    UPC/EAN/JAN,      UPC/EAN/JAN,
Tipleri        Addon 2/5 , Code 39,   UPC/EAN with      UPC/EAN with
           Code 39 Full       supplementary, JAN   supplementary, JAN
           Ascii,Code11,Interlea  8 & JAN 13,       8 & JAN 13,
           ve 25,          ISBN/ISSN,       ISBN/ISSN,
           Industrial25,Matrix25,  Japanese Bookland    Japanese Bookland
           Code128,Codebar/N    EAN, Code 39, Code   EAN, Code 39, Code
           W7,Code93,MSI /     39 with full ASCII,   39 with full ASCII,
           PLESSEY ,        Trioptic Code 39,    Codabar
           Code32,BC 412,China   Codabar         (NM7),Code 128,
           Postage         (NM7),Code 128,     Code 128 with full
                        Code 128 with full   ASCII,Code
                        ASCII,Code       93,Interleaved 2 of 5
                        93,Interleaved 2 of 5  (ITF), Addendum 2
                      (ITF), Addendum 2   of 5, IATA Code,
                      of 5, IATA Code,    MSI/Plessy, China
                      MSI/Plessy, China   Postal Code, Code
                      Postal Code, Code   32, Industrial 2 of 5,
                      32,          Standard 2 of 5,
                                 Discrete 2 of
                      Industrial 2 of 5,   5,Matrix 2 of 5,
                      Standard 2 of 5,    Code 11, UPC/EAN
                      Discrete 2 of     RSS, RSS türleri
                      5,Matrix 2 of 5,
                      Code 11, UPC/EAN
                      RSS, RSS türleri


Garanti süresi    24          24           24


Fiyat         48,40 TL       261,29 TL       149,07 TL
           Argox AS-8150 CCD Zebex Z-3052       Zebex Z-6070 Lazer
           Barkod Okuyucu  Barkod okuyucu      Barkod Okuyucu
                                 (USB)

IĢık Kaynağı     660 nm görülebilir  650 nm görülebilir   Dual 650 nm
           LED         Led          görülebilir lazer

Tarama uzaklığı    120 mm        200 mm         216mm

Tarama Hızı      200 tarama/saniye              2400 tarama/saniye

Tarayıcı boyutu    182 mm X 74 mm X   106,76 mm X 155.13   89.5MM X 85 mmX
           51 mm        mm X 58,0 mm      181.5 mm

Göstergeler (LED)   2048 pixel CCD    YeĢil ve Kırmızı Led  YeĢil ve Kırmızı
           YeĢil Led                  ledler
Sensör                   LAZER
Sistem Arabirimleri  PS/2, RS-232C ve   Klavye, Seri (RS-   Klavye port
           USB          232C), Usb1.1,Wand
Kablo         2 metre düz kablo   Standart 2 metre düz   2m düz kablo
                       kablo
Pil          yok          yok           yok

Pil kapasitesi    yok          yok           yok
ġarj olma süresi   yok          yok           yok

ÇalıĢma Sıcaklığı   0 °C ~ 45 °C      -20°C ~ 40°C       -40°C ~ 70°C

Muhafaza Sıcaklığı  -40 °C ~ 60 °C     -40°C ~ 70°C       --20°C ~ 60°C

IĢık Seviyesi     Max. 60.000 Lux    Max 100.000 Lux     Maksimum 4000 Lux
                       (floresans ıĢığı)    (floresans)
Bluetooth Modülü   yok          yok           yok

Darbe dayanıklılığı  1.5 metre       1,2 metreden       1 m den düĢmeye
                       düĢmeye karĢı dizayn   karĢı dizayn edilmiĢ
                       edilmiĢ

Desteklenen Barkod  Standart tüm 1D    UPC/EAN/JAN,       UPC/EAN/JAN,
Tipleri        (Çizgikod) barkodlar  UPC/EAN with       UPC/EAN with
           (GS1 dahil)      supplementary, JAN 8   supplementary, JAN 8
                       & JAN          & JAN 13,
                       13,ISBN/ISSN, Code    ISBN/ISSN, Japanese
                       39, Code 39 with full  Bookland EAN, Code
                       ASCII, trioptic Code   39, Code 39 with full
                       39,Codabar (NM7),    ASCII, Trioptic Code
                       Code 128, Code 128    39, Codabar
                       with full ASCII, Code  (NM7),Code 128,
                       93,Interleaved 2 of 5  Code 128 with full
                       (ITF), Addendum 2 of   ASCII,Code
                       5, MSI/Plessy, China   93,Interleaved 2 of 5
                       Postal Code,       (ITF), Addendum 2 of
                       UPC/EAN RSS, RSS     5, IATA Code,
                       türleri PDF 417,     MSI/Plessy, China
                       MicroPDF 417,      Postal Code, Code 32,
                       MaxiCode,        Industrial 2 of 5,
                       DataMatrix (ECC     Standard 2 of 5,
                       200), QR Code, Aztec   Discrete 2 of 5,Matrix
                       Code, Postal Code,    2 of 5, Code 11,
                       Composite Codes,     UPC/EAN RSS, RSS
                       Micro QR Code,      türleri
                       Japanese Bookland
                       EAN, IATA Code,
                       Code 32, Industrial 2
                       of 5, standard 2 of 5,
                       Discrete 2 of 5,
                       Matrix 2 of 5, Code
                       11
Garanti süresi    24 ay         24 ay         24 ay


Fiyat         108,57 TL       398,37 TL       369,47 TL
           Argox AS-9500 2D    Argox AS-8520     Metrologic MK3580
           (Karekod) Barkod    Kablosuz Barkod    QuantumE Barkod
           Okuyucu        Okuyucu        Okuyucu

IĢık Kaynağı     650 nm lazer diyot   630 nm görülebilir   Lazer Diyot (Visible
                       LED          Laser Diode) 650nm
                                  ± 10nm
Tarama uzaklığı    20 cm         0 - 600 mm       25 mm - 279 mm

Tarama Hızı      450 tarama/sn     450 tarama/sn     1650 tarama/sn

Tarayıcı boyutu
Göstergeler (LED)   626±30nmgörünebilir  YeĢil ve Kırmızı LED  Mavi = Lazer açık,
           LED                      okumaya hazır ;
                                  Beyaz = Doğru
                                  okuma
Sistem Arabirimleri  Seri port (RS-232C),  Klavye, Seri (RS-   PC Klavye, USB,
           USB-HID ve USB-    232C), USB ve Wand   RS232,OCIA,Light
           COM (Sanal)                  Pen,IBM 468X/469X
Kablo         Standart 2 metre düz  Standart 2 metre düz  Standart 2.1 m (7')
           kablo         kablo         düz; opsiyonlu 2.7 m
                                  (9') spiral
Pil          Yok          yok          yok

Pil kapasitesi    Yok          yok          yok
ġarj olma süresi   Yok          yok          yok

ÇalıĢma Sıcaklığı   0 °C ~ 50 °C      0 °C ~ 50 °C      0°C - 40°C

Muhafaza Sıcaklığı  -20 °C ~ 60 °C     -20 °C ~ 70 °C     -40°C - 60°C
IĢık Seviyesi     Max 100.000 Lux      Max 70.000 Lux     Max 4842 Lux

Bluetooth Modülü   Yok            yok          yok

Darbe dayanıklılığı  1.8 metreden betona    1,5 metre düĢmeye   1.5 m düĢmeye
           düĢmeye dayanıklılık   dayanıklılık      dayanıklılık


Desteklenen Barkod  Code 11, Code 39,     Standart tüm 1D    Standart tüm 1D
Tipleri        Code 32, Code 128,    (Çizgikod) barkodlar  (Çizgikod) barkodlar
           Codabar, Interleaved   (GS1 dahil)      (GS1 dahil)
           2 of 5, Industrial 2 of
           5,IATA 2 of 5, Matrix
           2 of 5, EAN/JAN-
           13,EAN/JAN-8,
           UPC-A, UPC-E,
           UPC-A/EAN-13 with
           Extended Coupon
           Code ,Code 93, MSI,
           Plessey Code,
           Telepen, PosiCode A
           and B, GS1 DataBar,
           Codablock F, TLC
           39, PDF417,
           MicroPDF417,
           MaxiCode, Data
           Matrix, QR Code,
           Aztec, Code 49,
           EAN-UCC
           Composite Codes,
           Code 16K, Chinese
           Sensible (Han Xin)
           Code, Postnet (US),
           Planet Code,
           Australian Post,
           British Post, China
           Post, Canadian Post,
           Japanese Post,
           KIX(Netherlands)
           Post, Korea Post,4-
           CB, ID-tag, OCR-A,
           OCR-B
Garanti süresi    24            24           24


Fiyat         666,39 TL         1.063,73 TL      1.881,58 TL

5.3 BARKOD OKUYUCULARIN KIYASLANMASI VE AHP
  Üyeler kendi barkod okuyucularına kendileri ahp uyguladılar. Herkes böylece ürün
sayısını bire düĢürmüĢ oldu. Kriterlerin birbirleriyle kıyasını ise tüm üyeler beraber yaptı. En
sonunda kalan barkod okuyucularla kriterlerin ahp değerleri hesaplanarak ürün seçildi.
Üyelerin kendi ürünlerine puan verdiği ahp tabloları excell den detaylı olarak ulaĢabilirisiniz.


    Kriterlerin kendi içinde ahp tablosu:

                                 ÇalıĢma    Okuma
          Tarama hızı   Sensör    Maliyet
                                 sıcaklığı   mesafesi
  Tarama hızı      1       3       5       7       9

   Sensör       1/3      1       5       5       7

   Maliyet       1/3      1/5      1       3       5

ÇalıĢma sıcaklığı    1/7      1/5      1/3      1       3

 Okuma mesafesi     1/9      1/7      1/5      1/3       1
AHP ile seçilen ürünler:
  Zebex Z-3051 HS
  Champtek SG300BT
  Zebex Z-6070
  Metrologic MK3580 QuantumE Barkod
  Cipherlab 1266 Kablosuz

WRA ile seçilen ürün: Zebex Z-3051 HS    6.BARKOD YAZICI

      Stok kontrol departmanında kullanılması için barkod yazıcıya gereksinim vardır.

    6.1 BARKOD YAZICI ĠÇĠN ĠHTĠYAÇ DUYULAN TEKNĠK ÖZELLĠKLER

       Zaman kaybını minimize etmek için yazıcının baskı hızı önemli bir kriterdir.
       Ürünlerin üzerine yapıĢtırılacak olan barkodun rahatça okunabilmesi için baskı
       çözünürlüğü önemlidir.
       Yazıcının hafızası önemli bir kriterdir.
       Birçok barkod metodu bulunmaktadır. Bu sebeple barkod metodunun
       firmamıza uyması bizim için önemlidir.

   6.2 BARKOD YAZICI ĠÇĠN ĠHTĠYAÇ DUYULAN TEKNĠK ÖZELLĠKLER
           ARGOX AME-
            3230B       GODEX EZ- 1105     ARGOX A-200
           TAġINABILIR     BARKOD / ETIKET    BARKOD / ETIKET
           BARKOD /        YAZICI         YAZICI
          ETIKET YAZICI
                       Direkt termal     Direkt termal
                     (Ribonsuz Yazdırma),  (Ribonsuz Yazdırma),
Barkod Metodu     Direkt termal
          (Ribonsuz Yazdırma)   Termal transfer    Termal transfer
                     (Ribonlu Yazdırma)   (Ribonlu Yazdırma)

  Baski
          203 DPI (8 dots/mm)  203 DPI (8 dots/mm)  203 DPI (8 dots/mm)
 Çözünürlüğü

 Baski Hizi
          Max. 76 mm/saniye     100 mm/saniye     102 mm/saniye
 (Maksimum)

          8 MB DRAM, 4 MB    8 MB DRAM, 4 MB     2 MB DRAM, 2 MB
  Hafiza
           Flash ROM     Flash ROM         Flash ROM

  ĠĢlemci    32 bit RISC iĢlemci  32 bit RISC iĢlemci   32 bit RISC iĢlemci

  GeniĢlik       106 mm         254 mm        200 mm

 Yükseklik       70 mm         170 mm        170 mm

  Uzunluk       153 mm         224 mm        245 mm

ÇaliĢma Ortami
           -10 °C ~ 50 °C      5 °C ~ 40 °C     4 °C ~ 38 °C
  Sicakliği

Etiket GeniĢliği  25,4 mm - 78,5 mm    25,4 mm - 118 mm   25,4 mm - 110 mm

          Win CE.NET, Pocket
           PC, Windows       Windows        Windows
 Windows
          Mobile, Windows   2000/XP/2003/VĠSTA/  2000/XP/2003/VĠSTA/
 Sürücüleri
          2000/XP/2003/VĠST     Windows 7       Windows 7
           A/Windows 7

  Maliyet       542 TL        401.77 TL       431.61 TL
                                   Argox G-6000
           Argox A-2240     Argox OS–203 Dt
            Barkod)       Barkod Yazıcısı
                                   Direkt termal
            Direkt termal
             (Ribonsuz                (Ribonsuz Yazdırma),
Barkod Metodu               Direkt Termal Baskı
          Yazdırma), Termal
                                Termal transfer (Ribonlu
           transfer (Ribonlu
            Yazdırma)                   Yazdırma)

  Baski
                        203 DPI      203 DPI (8 dots/mm)
 Çözünürlüğü    203 DPI (8 dots/mm)

 Baski Hizi                88,9 mm/saniye
           127 mm/saniye                 152 mm/saniye
 (Maksimum)                  (2 - 3.5 ips)

          8 MB DRAM, 4 MB    512 KB DRAM, 512    2 MB DRAM, 1 MB
  Hafiza
           Flash ROM       KB Flash ROM       Flash ROM

          32 bit RISC iĢlemci  16 bit RISC iĢlemci  32 bit RISC iĢlemci
  ĠĢlemci

  GeniĢlik        200          134           310

 Yükseklik        170          163           260

  Uzunluk         245          228           445

ÇaliĢma Ortami
            4 °C ~ 38 °C      4 °C ~ 38 °C      4 °C ~ 38 °C
  Sicakliği

Etiket GeniĢliği  25,4 mm - 110 mm    79mm - 25.4 mm     25,4 mm - 160 mm

            Windows        Windows        Windows
 Windows
          2000/XP/2003/VĠST   2000/XP/2003/VĠSTA/  2000/XP/2003/VĠSTA/W
 Sürücüleri
           A/Windows 7       Windows 7        indows 7

  Maliyet       506,08 TL       297,51 TL        2.448 TL
          Argox X-1000VL    Toshiba B-SX6     Godex EZ-2300 Plus
          Barkod / Etiket   BARKOD YAZICI     Barkod / Etiket Yazıcı
            Yazıcı
           Direkt termal               Direkt termal (Ribonsuz
            (Ribonsuz    Direkt termal,Termal   Yazdırma), Termal
Barkod Metodu   Yazdırma), Termal      transfer      transfer (Ribonlu
          transfer (Ribonlu                 Yazdırma)
            Yazdırma)
  Baski
          203 DPI (8 dots /  12 dots/mm (305 dpi)  300 DPI (12 dots / mm)
 Çözünürlüğü       mm)
 Baski Hizi
           102 mm/saniye     203 mm/saniye      150 mm/saniye
 (Maksimum)

          8 MB DRAM, 4 MB    8 MB DRAM, 2 MB     16 MB DRAM, 8 MB
  Hafiza
           Flash ROM       Flash ROM        Flash ROM

  ĠĢlemci    32 Bit RISC iĢlemci              32 Bit RISC iĢlemci

  GeniĢlik       250 mm         289 mm         274 mm

 Yükseklik       260 mm         395 mm         291 mm

  Uzunluk       410 mm         416 mm         512 mm

ÇaliĢma Ortami
           4 °C ~ 38 °C      5 °C ~ 40 °C      5 °C ~ 40 °C
  Sicakliği

Etiket GeniĢliği   38 mm - 76 mm        -        38,1 mm - 76,2 mm

            Windows                    Windows
 Windows                Win98/2000/NT/XP
          95/98/NT/2000/XP/2              2000/XP/2003/VĠSTA/W
 Sürücüleri               yazıcı sürücüsü
            003/VĠSTA                    indows 7

  Maliyet      951,49 TL       6,437.75 TL        1.657,29
          Argox OS-214 Plus
                     Argox X-3200 Barkod  Argox X-2000V Barkod
          Barkod / Etiket
                      / Etiket Yazıcı     / Etiket Yazıcı
            Yazıcı
           Direkt termal     Direkt termal   Direkt termal (Ribonsuz
            (Ribonsuz    (Ribonsuz Yazdırma),   Yazdırma), Termal
Barkod Metodu   Yazdırma), Termal    Termal transfer    transfer (Ribonlu
          transfer (Ribonlu   (Ribonlu Yazdırma)      Yazdırma)
            Yazdırma)
  Baski
                                 203 DPI (8 dots/mm)
 Çözünürlüğü    203 DPI (8 dots/mm)  300 DPI (12 dots/mm)

 Baski Hizi
           76 mm/saniye     127 mm/saniye      152 mm/saniye
 (Maksimum)

          8 MB DRAM, 4 MB    8 MB DRAM, 4 MB    8 MB DRAM, 4 MB
  Hafiza
           Flash ROM       Flash ROM       Flash ROM

  ĠĢlemci    32 bit RISC iĢlemci  32 bit RISC iĢlemci   32 bit RISC iĢlemci

  GeniĢlik       186 mm         250 mm         250 mm

 Yükseklik       153 mm         263 mm         263 mm

  Uzunluk       278 mm         418 mm         418 mm

ÇaliĢma Ortami
           4 °C ~ 38 °C      4 °C ~ 38 °C      4 °C ~ 38 °C
  Sicakliği

Etiket GeniĢliği  25,4 mm - 108 mm    25,4 mm- 112 mm    25,4 mm - 112 mm

            Windows        Windows        Windows
 Windows
          2000/XP/2003/VĠST   2000/XP/2003/VĠSTA/  2000/XP/2003/VĠSTA/W
 Sürücüleri
           A/Windows 7       Windows 7        indows 7

  Maliyet       453 TL       1,783.77 TL        1228 TL
                                 ARGOX X-1000+
           TTP-245 Plus     Zebra TLP2844
                                Barkod / Etiket Yazıcı
           Direkt termal
                       Direkt termal   Direkt termal(Ribonsuz
            (Ribonsuz
                     (Ribonsuz Yazdırma),   yazdırma),Termal
Barkod Metodu   Yazdırma), Termal
                      Termal transfer    transfer (Ribonlu
          transfer (Ribonlu
                     (Ribonlu Yazdırma)      yazdırma)
            Yazdırma)

  Baski
                     203 DPI (8 dots/mm)   203 DPI (8 dots/mm)
 Çözünürlüğü    203 DPI (8 dots/mm)

 Baski Hizi
            125 mm/sec      89-102 mm/sn      102 mm/saniye
 (Maksimum)

          2MB Flash + 8MB   512KB Flash, 128-256  512 KB DRAM, 512 KB
  Hafiza
            DRAM          SRAM           ROM

  ĠĢlemci      32 bit iĢlemci     32 bit iĢlemci     16 bit iĢlemci

  GeniĢlik       213 mm         198 mm         250 mm

 Yükseklik       188 mm         173 mm         260 mm

  Uzunluk       314 mm         238 mm         410 mm

ÇalıĢma Ortamı
            5ºC~40ºC       5ºC~41ºC        4 °C ~ 38 °C
  Sıcaklığı

Etiket GeniĢliği   25 - 114 mm      25.4 – 108 mm      25- 110 mm

          TSLP2 ve TSPL-
            EZdilleri
          Win98/2000/NT/XP
          Yazıcı Sürücüsü                  Windows
 Windows                 Windows iĢletim
           Bartender Ultra              95/98/NT/2000/XP/2003/
 Sürücüleri                sistemi uyumlu
           Lite etiketleme                  VĠSTA
            yazılımı
   Maliyet         743 TL         434,76 TL            1027


6.3 BARKOD YAZICILARIN KIYASLANMASI VE AHP

  Üyeler kendi barkod yazıcılarına kendileri ahp uyguladılar. Herkes böylece ürün sayısını
bire düĢürmüĢ oldu. Kriterlerin birbirleriyle kıyasını ise tüm üyeler beraber yaptı. En sonunda
kalan barkod yazıcılarına kriterlerin ahp değerleri hesaplanarak ürün seçildi. Üyelerin kendi
ürünlerine puan verdiği ahp tabloları excell den detaylı olarak ulaĢabilirisiniz.

    Kriterlerin kendi içinde ahp tablosu:                   Bekleme    Ekran     Ekran      Kamera
             Maliyet
                    Süresi    Boyutu   Çözünürlüğü   Çözünürlüğü


   Maliyet        1       1/7      1/2      1/3       1/5

  Bekleme Süresi      7       1       6       5        3

  Ekran Boyutu       2       1/6      1       ½        1/4

Ekran Çözünürlüğü      3       1/5      2       1        1/3

   Kamera
              5       1/3      4       3        1
  Çözünürlüğü
AHP ile seçilen ürünler:
  Godex EZ-2300 Plus Barkod / Etiket Yazıcı
  GODEX EZ- 1105 BARKOD / ETIKET YAZICI
  Argox OS-214 Plus Barkod / Etiket Yazıcı
  Toshiba B-SX6 BARKOD YAZICI
  Argox A-2240 Barkod)

WRA ile seçilen ürün: Argox A-2240 Barkod)
7.SONUÇLAR

    Bu proje sayesinde Microsoft Office programlarından Excel, Word ve Access’i daha
etkin kullanmaya baĢladık. Excel’de hız kazandık. ĠĢlemleri daha kısa sürede ve daha pratik
Ģekilde yapmayı öğrendik. Access’te veri tabanı oluĢturup bilgilerin tek kaynaktan ve eksiksiz
girilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Bu programların birbirleriyle
olan iliĢkilerini inceledik ve elimizdeki bilgiyi etkin kullanabilmeyi baĢardık.

    Aynı zamanda araĢtırmalarımız sırasında ürünlerle ilgili geniĢ çaplı bilgiler edindik.
Ürün özelliklerinin ne anlama geldiğini öğrendik ve artık bu ürünlerden birine ihtiyaç
duyulduğunda nelere bakmamız gerektiğini biliyoruz. Bu bilgileri kıyaslamak ve içlerinden
birini seçebilmek için AHP ve WRA hakkında çalıĢmalar yaptık. Bu iki sürecin karar vermek
için ne kadar önemli olduklarını, elle yapılması çok zor iĢlerin biliĢim teknolojisi kullanılarak
ne kadar hızlı ve eksiksiz yapılabileceğini öğrendik.
KAYNAKLAR

www.teknosa.com

www.letsgomobile.com

www.turkcell.com

www.avea.com

www.vodafone.com

www.ttnet.com

www.enucuzu.com

www.vatanbilgisyar.com

www.bilkur.com

www.barkodokuyucu.com

www.dy.com

www.barkodyazıcı.com

www.boer.com

www.hasanbaltalar.com

www.dy.com

www.sembolbarkod.com

www.gunes.net

www.hepsiburada.com


DanıĢılan yerler, kiĢiler:

Sedat Güvenlik ve Bilgisayar sistemleri, Sedat KETRE
Vatan Bilgisayar, Dündar ÖZDEN
Media Markt bilgisayar bölümü elemanı, Tuncay GÜNGÖR
Media Markt yazıcı bölümü promotörü, Halil DOKUZ
Media Markt bilgisayar bölümü promotörü, Ramazan ÖZDEN
Bimex, CarrefourSA
TeknoSA, Gazipaşa şubesi
Vodafone bayi, Atatürk Caddesi
Turkcell bayi, Atatürk Caddesi
Avea bayi, Baraj Yolu

								
To top