UNG THU C? T? CUNG by 24h7k4

VIEWS: 50 PAGES: 36

									         GIỚI THIỆU
 HPV( Human papilloma virus) là một nhóm virus bao gồm
 hơn 100 kiểu gene( genotype) khác nhau. Trong đó có
 khoảng 40 type xâm nhiễm niêm mạc hậu môn- sinh dục.
 Các nhà khoa học đã tìm thấy sự hiện diện của DNA- HPV
 trong 99.7% các trường hợp ung thư tế bào gai ở cổ tử
 cung.HPV là nguyên nhân hàng đầu của ung thư cổ tử
 cung ( UTCTC).
 HPV được phân thành hai nhóm – “ nguy cơ cao”và “nguy
 cơ thấp”.Sự nhiễm các type “ nguy cơ cao” ở bệnh nhân
 có liên quan chặt chẽ với diễn tiến thành UTCTC (đặc biệt
 là type16,18).
 Theo tổ chức y tế thế giới( WHO) thì UTCTC là nguyên
 nhân gây tử vong do ung thư hàng thứ hai ở phụ nữ trên
 toàn thế giới, chỉ sau ung thư vú.
HPV nguy cô thaáp

 6, 11, 13, 34, 40, 42, 43, 44, 57, 61,
 71, 81. Nhöõng type naøy gaây toån thöông
 muïn coùc boä phaän sinh duïc ngoaøi,
 sang thöông u nhuù ñöôøng hoâ haáp, muïn
 coùc ôû baøn tay, gan baøn chaân vaø caùc
 beänh lyù khaùc
    Condylomata (warts)

Perianal warts
HPV 6, 11
                Genital warts
                HPV 6, 11
         Common warts
         HPV 1, 2
Warts Can Present Orally,
    HPV 6, 11
 Means of transmission not well documented
HPV Infection, Eye, HPV 6,
      11
  HPV nguy cô cao

 16, 18, 31, 33, 34, 35, 39, 45, 51, 52,
 56, 58, 59, 66, 68, 70

 Maëc duø coù söï khaùc bieät veà taàn
 suaát nhieãm caùc type HPV giöõa caùc
 vuøng ñòa lyù nhöng chuûng 16, 18
 thöôøng gaây ung thö ôû haàu heát caùc
 nôi treân theá giôùi.
         Dòch teã hoïc

 Trong möôøi naêm ñaàu
 tieân sau giao hôïp taàn
 suaát löu haønh beänh
 gaàn 25% vaø nguy cô
 nhieãm HPV trong suoát
 cuoäc ñôøi coù theå tôùi
 80%
 Khoaûng 50% phuï nöõ
 hoaït ñoäng tình duïc seõ
 PHAÙT HIEÄN VAØ TAÀM SOAÙT UT CTC
Phoái hôïp nhieàu bieän phaùp laâm saøng, caän
 laâm saøng:
  Thaêm khaùm laâm saøng
  VIA
  Teá baøo hoïc CTC (PAP)
  Thöû nghieäm chaån ñoaùn HPV
  Soi CTC
  Sinh thieát CTC / Naïo keânh töû cung
  LEEP/ Khoeùt choùp
  Caét TC
 Xét nghiệm pap dùng trong tầm soát UTCTC chỉ
 phát hiện 80% trường hợp có nguy cơ chuyển
 thành ung thư và hơn nửa xét nghiệm này không
 phân biệt được các type HPV.
 Nhưng xét nghiệm sinh học phân tử( XN SHPT)sẽ
 giúp giải quyết được vấn đề. Có nghĩa là XN
 SHPT có thể xác định được là có nhiễm hay
 không, ngoài ra còn có thể định type gây bệnh
 thuộc nhóm nào để theo dõi và tư vấn chặt chẽ.
CÁC THỨC LẤY MẪU BỆNH PHẨM

 Dùng tăm bông chuyên dụng trong phụ
 khoa đưa vào đường sinh dục để quyét một
 lớp tế bào ở cổ tử cung.
 Tăm bông được cho vào eppendorf và
 nhanh chóng chuyển về phòng xét nghiệm.
 The Pap Smear
The Adam Health Illustrated Encyclopedia A.D.A.M., Inc. is accredited by URAC,
also known as the American Accreditation HealthCare Commission
  PHAÙC ÑOÀ TAÀM SOAÙT UT CTC
Phaùc ñoà          American Cancer Society    American College of OB&GYN
                              (ACOG)Tuoåi baét ñaàu taàm soaùt  3 naêm sau laàn giao hôïp   3 naêm sau laàn giao hôïp
               ñaàu tieân          ñaàu tieân


Khoûang caùch:
-Pap smear          Moãi naêm, moãi 2-3 naêm   Moãi naêm, moãi 2-3 naêm
               vôùi ≥30t, coù 3 laàn pheát  vôùi ≥30t, coù 3 laàn
               TB (-)            pheát TB (-)
-Liquid-based cytology
               Moãi 2 naêm, moãi 2-3 naêm  Moãi naêm, moãi 2-3 naêm
               vôùi ≥30t, coù 3 laàn pheát  vôùi ≥30t, coù 3 laàn
               TB (-)            pheát TB (-)
-HPV test+ cytology
               Moãi 3 naêm neáu HPV(-),   Moãi 3 naêm neáu HPV(-),
               TB(-).            TB(-)
               EUROGIN 2008: mỗi 5 năm nếu
               HPV(-) HCII, TB(-)
  CÁCH THỨC TIẾN HÀNH XÉT
  NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ
 Đầu tăm bông cắt ra cho vào eppendorf
 1.5ml có chứa sẳn dd Te1x. Vortex ở tốc độ
 cao trong 1 phút và trữ ở -200C cho đến khi
 tách chiết DNA.
 Tách chiết DNA: nhân viên xét nghiệm sẽ
 tách chiết theo đúng tiến trình kéo dài 1h-
 2h.
 Phần DNA thu được sẽ dùng để chạy phản
 ứng real-time PCR.
   CÁC KIỂU PHẢN ỨNG
 Hiện nay có 4 kiểu phản ứng được sử dụng
 trong kỹ thuật Real-time.
 Cả 4 kiểu phản ứng đều sử dụng các chất
 nhuộm huỳnh quang( flourescent dye), có
 sự kết hợp bước nhân bản và phát hiện sản
 phẩm PCR mục tiêu theo thời gian thật
 (Realtime)của phản ứng.
      Taqman probe
 Người ta dựa vào đặc tính exonuclease 5’ -
 3’ của Taqman polymerase để hình thành
 phương pháp.
 Probe Taqman được gắn một chất phát
 huỳnh quang ở đầu 5’ và một chất “ dập tắt”
 ở đầu 3’ , sao cho ánh sáng huỳnh quang
 của chất phát huỳnh quang bị hấp thu bởi
 chất “ dập tắt”.
 Khi còn nguyên vẹn tín hiệu của chất phát huỳnh
 quang bị hấp thụ do chúng nằm gần chất hấp thụ
 Trong giai đoạn kết hợp bắt cặp và kéo dài DNA
 trong phản ứng khuếch đại,probe liên kết với trình
 tự đích và hoạt động 5’ – 3’ exonuclease đặc hiệu
 cho DNA mạch đôi của Tapman sẽ cắt đứt đầu
 gắn chất huỳnh quang.
 Kết quả chất phát huỳnh quang tách rời khỏi chất
 hấp thụ và tín hiệu huỳnh quang phát ra tỷ lệ với
 lượng sản phẩm khuếch đại trong mẫu.
Phản ứng Taqman probe
MÁY TRATAGENE Mx3000p
   Các kiểu phản ứng khác
 Moleclar beacon.
 Chất nhuộm gắn với DNA mạch đôi.
 Probe đôi.
 CAÙC BÖÔÙC PHAÙT HIEÄN VAØ ÑÒNH TYÙP
          HPV
Beänh phaåm         DNA HPV
(pheát CTC) TAÙCH CHIEÁT DNA
                  Real-time PCR HPV
                  CHUNG

              Nhieãm HPV
             PCR – REVERSE DOT BLOT
              Caùc tyùp HPV
            6, 11, 16, 18, 31, 33,
           35, 39, 42, 43, 45, 51,
           52, 53, 56, 58, 59, 61,
            66, 68, 70, 71, 81, 82
MOÄT SOÁ KEÁT QUAÛ PCR – RDB ÑÒNH TYÙP HPV


Beänh phaåm  1    2
3

               +    61   18    45
                 58

               6    70   31    51
                 59

               11     71    33    52
                 66

               42   81    35    53
                 68
Beänh phaåm  4    5
               43    16   39    56
6                 82
KẾT QUẢ HPV- PCR (+)
KẾT QUẢ HPV- PCR (-)
HPV-genotype: Âm tính
HPV type 16 và type 18
HPV type 18 và type45
VIRUS VIÊM GAN B
  Định lượng HBV bằng kỷ thuật
      Realtime PCR
 Virus viêm gan B (Hepatitis B virus- HBV) là
 một trong những tác nhân chính gây viêm
 gan siêu vi ở người.
 Trên 2 tỉ người trên thế giới nhiễm HBV
 trong đó hơn 350 triệu người nhiễm mạn
 tính.
 Viêm gan mạn tính do HBV có thể dẫn đến
 xơ gan và ung thư gan.
 Các chẩn đoán lâm sàng , xét nghiệm sinh
 hóa không đặc hiệu, còn xét nghiệm miễn
 dịch không hiệu quả trong giai đoạn cửa sổ,
 ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch và đối với
 các týp huyết thanh đột biến của virus.
 Mặc khác việc xác định hàm lượng virus ở
 bệnh nhân là cần thiết để theo dõi và đánh
 giá hiệu quả điều trị
 Xét nghiệm định lượng dựa trên kỹ thuật realtime-
 PCR cho phép định lượng chính xác lượng virus
 trng máu bệnh nhân.
 Kit HBV định lượng sử dụng mẫu dò
 (probe)Taqman đặc hiệu cho HBV, được đánh
 dấu huỳnh quang. Tín hiệu này sẽ được đầu dò
 của máy ghi nhận.
 Như vậy số lượng bản sao trình tự mục tiêu HBV
 tạo ra ở từng thời điểm sẽ được ghi nhận chính
 xác trong suốt quá trình PCR.
 Dựa vào đường cong chuẩn thiết lập với
 những hàm lượng bản sao HBV xác định,
 có thể tính được số lượng bản sao HBV
 hiện diện trong mẫu ban đầu.
 Quy trình thực hiện gồm : thu nhận- xử lý
 mẫu, tách chiết DNA, thực hiện
 realtimePCR, đọc kết quả.Quy trình có thể
 hoàn tất trong 4 - 5 giờ,
    VIÊM GAN SIÊU VI C
 Kit định lượng HCV-RNA cũng giống như
 HBV- DNA.
 Quy trình thực hiện gồm 5 bước: thu nhận-
 xử lý mẫu, tách chiết RNA, phiên mã ngược
 chuyển RNA thành Cdna, nhân bản DNA
 bằng realtime-PCR,đọc kết quả.
 Quy trình có thể hoàn thành trong 5 – 6 giờ.
CHAÂN THAØNH CAÙM
    ÔN

								
To top