Sheet1 by ZUgmQl

VIEWS: 155 PAGES: 18

									           УЧАСТНИЦИ В ЮБИЛЕЙНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ,
           ЧИИТО ДОКЛАДИ СА ПУБЛИКУВАНИ В ПЪРВИ И ВТОРИ ТОМ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА АГРАРНИЯ

Научно направление  Име
ГРАДИНАРСТВО
           Dorota Jadczak

           Ewa Rekowska

           Marzena Błażewicz-Woźniak

           Piotr Chełpioski
           Валерия Иванова
           Димитър Чолаков

           Ирена Иванова

           Костадин Костадинов
           Николай Панайотов
           Стоян Филипов
           Красимир Михов
           Omer Ibrahim
           Веселка Влахова
           Тодор Бабриков
ГРАДИНАРСТВО
Научно направление  Име
ЖИВОТНОВЪДСТВО
           Aco Kuzelov           Атанас Бочуков

           Христо Христев

           Матина Николова
           Румяна Иванова

           Васко Герзилов
ЖИВОТНОВЪДСТВО

Научно направление  Име
           Ваня Георгиева

           Деляна Димова
           Десислава Шатарова
           Елена Георгиева

  ИКОНОМИКА И
  УПРАВЛЕНИЕ НА
 АГРАРНИЯ БИЗНЕС И
   ТУРИЗЪМ
           Иванка Лулчева
  ИКОНОМИКА И
  УПРАВЛЕНИЕ НА
 АГРАРНИЯ БИЗНЕС И
           Марина Муравьева
   ТУРИЗЪМ
           Марина Николова
           Камен Петров
           Katalin Dióssi
           Branka Kalanovic

           Blajenka Popovic
           Eugenia IANCU
           Vesna Iablanovic
ИКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ НА
АГРАРНИЯ БИЗНЕС И
ТУРИЗЪМ
Научно направление  Име


           EVANGELOS VERGOS

           Анна Аладжаджиян

           Драгомир Добруджалиев
ИНОВАЦИИ В
АГРАРНОТО      Johan Bijzen
ОБРАЗОВАНИЕ
           Анна Тихомирова


           Веселка Костова

           Вили Харизанова
           Panos Kanellis
ИНОВАЦИИ В
АГРАРНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
Научно направление  Име


           Anca Constantin

           Ангел Трифонов

           Антония Овчарова

           Димитър Георгиев
МЕХАНИЗАЦИЯ И
МЕЛИОРАЦИИ
           Димитър Гуглев
МЕХАНИЗАЦИЯ И
МЕЛИОРАЦИИ


           Жулиета Арнаудова

           Петър Филков

           Зорка Червенкова
           Дафинка Иванова

           Неделчо Гушлеков
МЕХАНИЗАЦИЯ И
МЕЛИОРАЦИИ
Научно направление  Име
РАСТЕНИЕВЪДСТВО
           ATHANASIOS GERTSIS

           IMER RUSINOVCI

           SALI ALIU

           Shukri Fetahu

           Албена Иванова

           Борис Божилов

           Валентина Вълкова

           Добринка Атанасова

           Емил Пенчев
           Иванка Петрова
           Костадин Костадинов

           Любка Колева

           Наталия Георгиева

           Наталия Петровска

           НИКОЛАЙ ЦЕНОВ

           Радка Иванова

           Румен Тодоров

           Славка Калъпчиева
           Танко Колев

           Христофор Кирчев
           Цветелина Стоилова

           Юлия Енчева

           Живко Тодоров
           Златко Златев
           Малгожата Берова
           Андон Василев Андонов
           Анна Николова

           Невена Стоева

           Тоня Георгиева

           Cengiz KURT
           Гиньо Рачовски
           Дочка Димова
           Пламен Зоровски           Рада Попова
РАСТЕНИЕВЪДСТВО
Научно направление  Име

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
И АГРОЕКОЛОГИЯ    Arben Mehmeti

           Maria Papadaki

           Mazen Boufaur

           Аньо Митков

           Атанаска Стоева

           Валентина Енчева

           Вили Харизанова

           Винелина Янкова

           Георги Лечов

           ДАНИЕЛА АТАНАСОВА
           Екатерина Вълчева
           Ивелина Николова

           Кирил Стоянов

           Лиляна Колева

           Мая Бенкова
           ТОНЬО ТОНЕВ
           Христина Кръстева

           Виолина Ангелова
           Калинка Кузмова
           Цветанка Райчева
           Денка Костова
           Десислава Димитрова

           Димитър Стойчев

           Мелика Мохамедова


           Мирослав Титянов

           Николай Такучев

           Янко Димитров


РАСТИТЕЛНА
ЗАЩИТА И
АГРОЕКОЛОГИЯ
Научно направление  Име


СТУДЕНТСКО НАУЧНО
ТВОРЧЕСТВО
           ARZYBEK MADRAIMOV

           Живко Петков

СТУДЕНТСКО НАУЧНО
ТВОРЧЕСТВО
Научно направление  Име

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ  Chrysovalantou Antonopoulou
          SYLE SYLANAJ
          VIRGINIA SARROPOULOU
          Венелин Ройчев
          Галя Добревска

          Заря Ранкова

          Людмил Ангелов


          Божана Миховска

          Asterios Paparnakis
ТРАЙНИ
НАСАЖДЕНИЯ
Общ брой доклади
ИЦИ В ЮБИЛЕЙНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ,
ДОКЛАДИ СА ПУБЛИКУВАНИ В ПЪРВИ И ВТОРИ ТОМ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ

        Тема на доклада
        EFFECT OF SOWING RATE ON QUALITY CHARACTERISTICS OF YIELD OF ONION CV. 'ROSA LUNGA DI
        FERENZE'
        THE EFFECT OF SOME AGROTECHNICAL FACTORS ON QUANTITY AND QUALITY OF GARLIC GROWN FOR A
        BUNCH HARVEST
        EFFECT OF AGROTECHNICAL FACTORS UPON CHEMICAL COMPOSITION OF FENNEL BULBS AND LEAVES
        (Foeniculum vulgare Mill. var. azoricum (Mill.) Thell.)
        THE INFLUENCE OF BIOSTIMULATOR BIOCHICOL 020 PC ON QUANTITY AND QUALITY OF YIELD OF
        GRAPEVINE VAR. ‘DANMARPA POLONIA’
        An investigation on using of growth regulators in propagation of Taxus Baccata by cuttings
        Биологични прояви на сортове градински грах (Pizum sativum L.)
        ОЦЕНКА НА МУТАНТНИ ФОРМИ ДОМАТИ И ТЕХНИТЕ ИЗХОДНИ ЛИНИИ ЧРЕЗ КЛАСТЕРЕН И
        ФАКТОРЕН АНАЛИЗ

        Влияние на листното подхранване върху биологичните прояви на пипер (Capsicum annuum L.)
        ЖИЗНЕНОСТ И РАСТЕЖНА СИЛА НА СЕМЕНА ОТ ПИПЕР ПРИ СТАРЕЕНЕТО ИМ
        Стопанска продуктивност на полски пипер след приложение на листно подхранване
        ОЦЕНКА НА СТАБИЛНОСТТА И АДАПТИВНОСТТА НА ДОБИВА ОТ БРЮКСЕЛСКО ЗЕЛЕ
        Influence of growth regulators and chilling reatment on propagation of Ginkgo Biloba by seeds
        ВЛИЯНИЕ НА БИОТОРОВЕТЕ ВЪРХУ КАЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДОБИВА ОТ ПИПЕР
        Събиране, характеризиране и поддържане на образци от род Allium L.
        Общ брой участници в секцията
        Тема на доклада

        NITRITES CONTENT IN SOME RAW DRIED MEAT PRODUCTS
        AFTER THE TRANSPORT OF CATTLE ON THE QUALITY OF MEAT

        Методика за цекаектомия съобразно балансови опити с петли. І. Хирургическа интервенция
        Използване на фитохранителна добавка в профилактиката срещу кокцидиозата и нежеланата
        микрофлора при птиците

        ПРОУЧВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА РАЗЛИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ СУХ ЕКCТРАКТ ОТ TRIBULUS TERRESTRIS
        ИЗПИТВАНЕ ВЪРХУ ОПЛОДЕНОСТТА И ЛЮПИМОСТТА НА ЯЙЦА ОТ ЩРАУСИ (STRUTHIO CAMELUS)
        ЧЕРНОДРОБНИЯ СТАТУС ПРИ ПЪДПЪДЪЦИ

        Прогнозиране на основни показатели на спермопродукцията при Бенковска бяла и Ландеска гъска
        Общ брой участници в секцията

        Тема на доклада


        ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КАЛКУЛИРАНЕТО НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА
        ОПЕРАЦИИТЕ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ
        Алгоритъм за анализиране влиянието на капиталовата структура върху печалбата от една акция,
        финансовия ливъридж и рентабилността
        Човешкият фактор и повишаването на неговата компетентност в съвременните условия
        Възникване на ценови разлики при признаване на земеделска продукция
Потребителски интерес към селски туризъм в Родопите

РОЛЬ АГРАРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И
ПРОДВИЖЕНИИ АГРОИННОВАЦИЙ

РОЛЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ФОРМИРАНЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА АГРОТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
Регионално развитие на туристическите маршрути и развитието на селските райони в Южен
централен район заWITH DISABILITIES - THE EFFECTS OF THE QUOTA LEVY SYSTEM IN THE
EMPLOYING PEOPLE планиране
AGRICULTURAL SECTOR OF HUNGARY
Economic profitability of construction of an ULO cold storage plant for apple fruit storing
PRODUCTION OF MEDICINAL PLANTS IN SMEs AS A SUCCESSFUL MODEL OF RURAL COMMUNITY
DEVELOPMENT
THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON ACCOUNTING
A chaotic agricultural growth model
Общ брой участници в секцията
Тема на доклада


THE IMPACT OF EDUCATION IN THE COMPETITIVENESS OF THE AGRICULTURAL INDUSTRY
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТЕНЦИАЛА НА БИОМАСА
ЗА ЕНЕРГИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

НОВИ ПОДХОДИ В УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ХИМИЯ

Authentic-complex Learning at Stoas University of applied sciences and green teacher education
Приложение на посоптимален анализ и икономико-математическо моделиране при обучението на
студенти от АУ-Пловдив и агробиснеса

ИГРОВО-БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИРТУАЛНИ СРЕДИ – МОДЕРЕН ПОДХОД ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ
УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАКТИКАТА В ОБЛАСТТА НА АГРОБИЗНЕСА
МЕЖДУНАРОДЕН МАГИСТЪРСКИ КУРС INTERNATIONAL JOINT MASTER DEGREE IN PLANT MEDICINE
(IPM) - НОВА ТЕНДЕНЦИЯ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
THE THESSALONICA AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL INSTITUTE


Общ брой участници в секцията
Тема на доклада

THE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL REHABILITATION SOLUTIONS FOR THE IRRIGATION WATER SUPPLY
PUMPING STATION MIRCEA VODĂ, FROM DOBROUDJA
СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕПНИ РАЗПРЪСКВАЧИ НА ФИРМИТЕ LECHLER И TEEJET
ОТНОСНО НАПРЕЧНАТА НЕРАВНОМЕРНОСТ НА ПРЪСКАНЕ С ЩАНГОВА ПРЪСКАЧК
Изследване на поливния режим при нови сортове пясъчен лук(A.Fistolosum) за условията на Южна
България

Някои аспекти на енергииния анализ на характеристиката на капкообразувателите

ДЕБЕЛИНА НА ПОЧВЕНАТА СТРУЖКА НА ВЕРТИКАЛНО РОТАЦИОНЕН ПОЧВООБАБОТВАЩ ОРГАН
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГИС ПРИ ПРОУЧВАНЕ НА РАСТИТЕЛНО - ПАРАЗИТНИ НЕМАТОДИ ОТ СЕМ.
LONGIDORIDAE ПО ЛОЗЯТА В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Използване на сключени мрежи в системи за капково напояване

"Развитие на захарното цвекло в зависимост от агрометеорологичните условия и поливния режим"
КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И АГРОКЛИМАТИЧНИ РЕСУРСИ В РАЙОН ПЛОВДИВ

УСЛОВИЯ НА ОВЛАЖНЕНИЕ В ПЛОВДИВСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ РАЙОН ПРЕЗ ПЕРИОДА 2000-2009 Г

Общ брой участници в секцията
Тема на доклада
DIGITAL PRECISION AGRICULTURE: SOFTWARE FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRO-
ENVIRONMENTAL SYSTEMS
THE COMPARISON OF SOME POTATO CULTIVARS (Solanum tuberosum L) FOR QUANTITATIVE AND
QUALITATIVE PARAMETERS

GENETIC AND PHENOTYPIC VALUE OF PARENTAL COMPONENTS IN SOME MAIZE INBREEDS (Zea mays L)
EVALUATION OF SOME WHITE MAIZE (Zea mays L.) LANDRACES FOR MORPHOLOGICAL EAR
PARAMETERS IN DIFFERENT LOCALITY IN KOSOVO
Корелационни зависимости между основни агротехнически практики и добива от зърно при
сортове зимна пшеница
Управление на активното проветряване за охлаждане и нискотемпературно сушене на рапични
семена
КОРЕЛАЦИОННИ И РЕГРЕСИОННИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ДОБИВ ЗЪРНО, ЕЛЕМЕНТИ НА ДОБИВА И
НЯКОИ БИОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ЦАРЕВИЧНИ ХИБРИДИ КНЕЖ

Оценка на сортове зимна обикновена пшеница по стабилност на качеството на зърното

Генетическо проучване на български и китайски сортове зимна мека пшеница

Изследване на нови линии слънчоглед (Helianthus annuus L.)

Съхранение на рапица с активно проветряване
Сравнителна икономическа оценка на нови сортове домати

СОРТОВИ РАЗЛИЧИЯ В АКУМУЛАЦИЯТА НА Cd В ОРГАНИТЕ НА РАСТЕНИЯ ОТ ТВЪРДА ПШЕНИЦА
ВЛИЯНИЕ НА ПРЕПАРАТИ С РАЗЛИЧНО БИОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ЛИСТНИ ПИГМЕНТИ И НЯКОИ БИОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ПРОЛЕТЕН Ф
КОРЕЛАЦИОННИ И РЕГРЕСИОННИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ДОБИВ ЗЪРНО, ЕЛЕМЕНТИ НА ДОБИВА И
НЯКОИ БИОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ В СИНТЕТИЧНИ ПОПУЛАЦИИ ЦАР
GRAIN YIELD, END-USE QUALITY AND STRESS TOLERANCE OF AGLIKA AND SLAVEYA WINTER WHEAT
VARIETIES
ВЛИЯНИЕ НА КОМБИНИРАНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВАТА С ТЕЖКИ МЕТАЛИ ВУРХУ ЛИСТНАТА
СТРУКТУРА НА РАПИЦАТА BRASSICA NAPUS OLEIFERA BIENNIS

Сравнително изследване на технология за отглеждане на царевица
ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА АГРОБИОЛОГИЧНАТА РЕАКЦИЯ НА ГРАДИНСКИ ГРАХ ПРИ ОРГАНИЧНО
ПРОИЗВОДСТВО
Влияние на сеитбената норма и азотното торене върху продуктивността на тритикале сорт Сърница

Добив на общи и смилаеми аминокиселини от сортове тритикале при опити с мускусни патици
Phaseolus genetic diversity maintained on farm in Smilyan region.

Developing of mutant B line in sunflower trough induced mutagenesis
ДЕФОРМАЦИИ НА УСТИЧНИЯ АПАРАТ, ПРИЧИНЕНИ ПРИ ЕДИНИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВАТА С
ТЕЖКИ МЕТАЛИ, НА ЛИСТА ОТ РАПИЦА
DROUGHT-INDUCED CHANGES IN CHLOROPHYLL FLUORESCENCE OF VIGNA PLANTS
Промени във фотосинтетичната активност при вигна в условия на засушаване
Фотосинтетична реакция на растения от три сорта памук към почвено засушаване
ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПОКЪЛВАНЕТО НА БАБИНИ ЗЪБИ
ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ НЯКОИ ЕНЗИМНИ АКТИВНОСТИ ПРИ ФАСУЛ И ВИГНА ПРЕЗ ПЕРИОДА НА
ЗАСУШАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
БЕТА-ГЛЮКАНИ ПРИ СОРТОВЕ ОВЕС В УСЛОВИЯТА НА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ. І. ВЛИЯНИЕ НА СОРТА И
ГОДИНАТА ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА β-ГЛЮКАНИ ПРИ ПРОЛЕТНИ И
Yield Potantial and Botanical Composition in Different Cutting Periods of Natural Meadow Vegetations
Demirhanlı Village in Edirne Province
Петдесет години траен торов опит в аграрния университет - Пловдив
БЕТА-ГЛЮКАНИ ПРИ СОРТОВЕ ОВЕС В популации НА ЮЖНА
Стабилност на добива при синтетичниУСЛОВИЯТАцаревица БЪЛГАРИЯ. ІІ. ВЛИЯНИЕ НА ХУМУСТИМ
И ИМУНОЦИТОФИТ ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА β-ГЛЮКАНИ ПРИ ПРОЛЕТНИ И ЗИМУВАЩИ

Почвена характеристика на опитното поле на катедра Растениевъдство в Аграрния университет -
Пловдив във връзка с отглеждането на зърнено-житни, технически и фуражни култури
Общ брой участници в секцията
Тема на доклада


EFFECTS OF POST-EMERGENCE HERBICIDES ON WEEDS IN WHEAT AND THE YIELD OF THE CROP
DURATION OF DEVELOPMENT OF F. OCCIDENTALIS PERGANDE (THYSANOPTERA: THRIPIDAE) AND
POPULATION GROWTH ON DIFFERENT VEGETABLE HOST PLANTS
PARASITOIDS OF THE PEAR SUCKER CACOPSYLLA PYRI L. (PSYLLIDAE) IN BULGARIA – MORPHOLOGY AND
BIOLOGY
Физиологично състояние на пшенични растения при различна плътност на основни плевели и след
третиране с хербициди
ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЧНОТО ТОРЕНЕ ВЪРХУ ПОЧВООБИТАВАЩИ ХИЩНИ АКАРИ ОТ СЕМЕЙСТВО
LAELAPIDAE (ACARI: MESOSTIGMATA)
Фитопатологична характеристика на хибридни материали за устойчивост към причинителите на
сивите (Phomopsis helianthi) , черни петна (Phoma macdonaldi) и �
BIOLOGY AND PHENOLOGY OF AGAPANTHIA OSMANLIS REICHE (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE), A
POTENTIAL CANDIDATE FOR BIOLOGICAL CONTROL OF DIPSACUS SPP.
Eфикасност на биопродуктите Agricolle и Agri 50 NF срещу някои болести и неприятели при домати
и краставици в оранжерии
Изследване индекса на листната площ в района на Пловдив през вегетационния период въз основа
на дистанционни наблюдения - NASA MODIS AQUA
Влияние не анатомо-морфологичните характеристики на стълата на многолистната и трилистната
люцерна върху предпочитанията за яйцеснасяне на HYPETA POSTICA
РОЛЯ НА ВЕГЕТАТИВНИТЕ БИОФИЛТРИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ
Проучване върху вредни видове от разред Coleoptera в биоценозата на люцерна за фураж
(Medicago Sativa L.)
РЕГИОНАЛНО МОЛЕКУЛЯРНО-ТАКСОНОМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА OROBANCHE SUBSECT.
GLANDULOSAE ЧРЕЗ ISSR МАРКЕРИ
THE INFLUENCE OF COLLEMBOLANS ON CONIDIA FORMATION AND SPREAD OF FUSARIUM OXYSPORUM
SCHLTDL. OF CUCUMBER AND OF TOMATO PLANTS
Изследване състава на почвен разтвор при мелиорация на замърсена с тежки метали кисела почва
в моделeн eксперимент
INTEGRATED WEED CONTROL DURING MAIZE VEGETATION ИНТЕГРИРАНА БОРБА С ПЛЕВЕЛИТЕ ПРЕЗ
ВЕГЕТАЦИЯТА НА ЦАРЕВИЦАТА

INTEGRATED WEED CONTROL IN SUNFLOWER ИНТЕГРИРАНА БОРБА С ПЛЕВЕЛИТЕ ПРИ СЛЪЧОГЛЕДА

ВЛИЯНИЕ СРОКА НА СЕИТБА НА ПШЕНИЦАТА ВЪРХУ ЧИСЛЕНАТА ДИНАМИКА И СТЕПЕНТА НА
ПОВРЕДА ОТ OSCINELLA FRIT (L.) AND OSCINELLA PUSILLA (MEIGEN) (DIPTERA: CHLOROPIDAE)
ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЧНИТЕ ДОБАВКИ ВЪРХУ УСВОЯВАНЕТО НА ТЕЖКИТЕ МЕТАЛИ ОТ ЕЧЕМИК
(HORDEUM VULGARE L.)
"Фенологично развитие на ранни картофи под покрития от полипропилен"
ТЕСТВАНЕ НА ISSR МАРКЕРИ ПРИ RUMEX ACETOSELLA COMPLEX В БЪЛГАРИЯ
CONTENT OF MANGANESE IN PLANT MATERIAL IN DIFFERENT KINDS OF FERTILIZATION
ЕТНОБОТАНИКАТА И СЪВРЕМЕННОТО АГРАРНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ
Конкурентни взаимоотношения между плевелния вид обикновен щир (Amaranthus retroflexus L.) и
памука
INFLUENCE OF THE RHIBACTERIUM BACILLIS SUBTILIS ON THE ROOT-KNOT NEMATODE MELOIDOGYNE
ARENARIA

CHEMICAL CONTROL OF FIELD BROME (BROMUS ARVENSIS L.) IN WHEAT FIELDS ХИМИЧЕСКИ КОНТРОЛ
ВЪРХУ ПОЛСКАТА ОВСИГА (BROMUS ARVENSIS L.) В ПОСЕВИ ОТ ПШЕНИЦА
ВЪЗДУШНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ И ДОБИВИ ОТ ОСНОВНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ В
СТАРОЗАГОРСКИЯ РЕГИОН
Влияние на пестицидите Актара 25 ВГ, Апрон XL ФС 350, Максим 025 ФС върху семената на
слънчоглед хибрид Alego.
Индикаторни растения за почвата и разпространението на листоминиращите мухи от род
LIRIOMYZAОбщ брой участници в секцията
Тема на докладаTHE EFFECT OF RECYCLED RESIDUAL PAPER PULP APPLICATION ON THE YIELD OF THREE PLANT SPECIES
UNDER VARIABLE SOIL AND CLIMATE CONDITIONS
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА КОЛЕКЦИЯТА OT СЕМ. FAGACEAE В ХЕРБАРИУМА КЪМ АГРАРЕН
УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ (SOA)


Общ брой участници в секцията
Тема на доклада

Effect of medium darkening on in vitro rooting of GF 677 and kiwi explants
VEGETATIVE TRAITS OF STRAWBERRY CULTIVARS INACTIVITY ON SHOOT PROLIFERATION IN VITRO, OF
EFFECT OF TWO FUNGICIDES WITH CYTOKININ LIKE LOW TUNNELS
THREE COMMERCIAL SWEET CHERRY ROOTSTOCKS.
АГРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕСЕРТНИ СОРТОВЕ ЛОЗИ
Соматичният органогенез при производството на някои овощни видове и подложки
Влияние на някои почвени хербициди върху минералното хранене на растенията и качеството на
добива на ремонтантния малинов сорт "Люлин" �
ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТА И ПОЛИВНИЯ РЕЖИМ ВЪРХУ КОЛИЧЕСТВОТО И КАЧЕСТВОТО НА ДОБИВА
ОТ ГРОЗДЕ

Проучване възможността за предварително размножаване на предбазови растения от малиновия
сорт Willamette
THE BEHAVIOR OF APPLE PLANTS (cv. REDCHIEF) GROWN ON ACID SOIL IN RELATION TO BORON
NUTRITION

Общ брой участници в секцията
    Организация           Вид
 West Pomeranian University of
  Technology - Szczecin        Постер
 West Pomeranian University of
  Technology - Szczecin        Постер

University of Life Sciences in Lublin  Постер
 West Pomeranian University of
   Technology - Szczecin       Доклад
 Аграрен Университет - Пловдив     Постер
 Аграрен Университет - Пловдив     Постер

Аграрен Университет - Пловдив      Постер

Аграрен Университет - Пловдив      Постер
Аграрен Университет - Пловдив      Постер
Аграрен Университет - Пловдив      Постер
Аграрен Университет - Пловдив      Постер
Аграрен Университет - Пловдив      Постер
Аграрен Университет - Пловдив      Постер
Аграрен Университет - Пловдив      Постер
       14
     Организация          Вид

   Univerzitet Goce Delcev      Постер
   Univerzitet Goce Delcev      Постер

Аграрен Университет - Пловдив      Постер

Аграрен Университет - Пловдив      Постер

Аграрен Университет - Пловдив      Постер
Аграрен Университет - Пловдив      Постер

Аграрен Университет - Пловдив      Постер
       7

      Организация         Вид
Аграрен Университет - Пловдив      Постер

Аграрен Университет - Пловдив      Постер
Аграрен Университет - Пловдив      Доклад
Аграрен Университет - Пловдив      Доклад
  Аграрен Университет - Пловдив    Постер
    ФГОУ ВПО"Саратовский
   государственный аграрный
 университет имени Н.И.Вавилова"    Доклад
 Стопанска академия "Д. А. Ценов" -
       Свищов          Постер
        УНСС          Доклад
 SZENT ISTVAN UNIVERSITY, GODOLLO    Доклад
    University of Belgrade     Постер

     University of Belgrade     Постер
     University of Suceava     Постер
                    Постер
         14
       Организация        Вид


    AMERICAN FARM SCHOOL       Постер

  Аграрен Университет - Пловдив     Постер
Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
         - Бургас         Доклад
 Stoas University of Applied Sciences and
      Teacher Education       Доклад

  Аграрен Университет - Пловдив    Постер


  Аграрен Университет - Пловдив    Постер

  Аграрен Университет - Пловдив    Постер
   AMERICAN FARM SCHOOL       Доклад


         8
       Организация        Вид


     OVIDIUS University      Доклад

  Аграрен Университет - Пловдив    Постер

  Аграрен Университет - Пловдив    Доклад
   Университет по архитектура,
  строителство и геодезия - София   Доклад

  Аграрен Университет - Пловдив    Постер
 Аграрен Университет - Пловдив   Постер
  Университет по архитектура,
 строителство и геодезия - София  Доклад

 Аграрен Университет - Пловдив   Постер
 Аграрен Университет - Пловдив   Постер

 Аграрен Университет - Пловдив   (blank)

        10
      Организация       Вид

    PERROTIS COLLEGE      Доклад

    University of Prishtina   Постер

    University of Prishtina   Постер

   University of Prishtina   Доклад
Добруджански земеделски институт,
    гр. Генерал Тошево     Постер
  Институт по криобиология и
   хранителни технологии    Постер

 Институт по царевицата - Кнежа  Постер
Добруджански земеделски институт,
    гр. Генерал Тошево     Доклад
Добруджански земеделски институт,
    гр. Генерал Тошево     Постер
Добруджански земеделски институт,
    гр. Генерал Тошево     Постер
  Институт по криобиология и
   хранителни технологии     Постер
 Аграрен Университет - Пловдив   Постер

 Аграрен Университет - Пловдив   Постер
 Институт по фуражните култури -
       Плевен         Постер

 Институт по царевицата - Кнежа Постер
Добруджански земеделски институт,
    гр. Генерал Тошево     Постер

 Аграрен Университет - Пловдив   Постер
  Институт по мелиорации и
     механизация        Постер

   ИЗК "Марица" - Пловдив     Постер
  Аграрен Университет - Пловдив      Постер

 Аграрен Университет - Пловдив  Постер
     ИРГР - Садово      Постер
Добруджански земеделски институт,
    гр. Генерал Тошево     Постер

  Аграрен Университет - Пловдив      Постер
  Аграрен Университет - Пловдив      Постер
  Аграрен Университет - Пловдив      Постер
  Аграрен Университет - Пловдив      Постер
  Аграрен Университет - Пловдив      Постер

  Аграрен Университет - Пловдив      Постер

  Аграрен Университет - Пловдив      Постер
Trakya Agricultural Research Institute -
        Edirne           Постер
  Аграрен Университет - Пловдив      Постер
  Аграрен Университет - Пловдив      Постер
  Аграрен Университет - Пловдив      Постер  Аграрен Университет - Пловдив      Постер
         35
      Организация          Вид


    University of Prishtina       Постер
Technological Educational Institute of
        Crete            Постер

Agricultural Research Station, Alsweida Постер

  Аграрен Университет - Пловдив      Постер

 Аграрен Университет - Пловдив  Постер
Добруджански земеделски институт,
    гр. Генерал Тошево     Постер

  Аграрен Университет - Пловдив      Постер

   ИЗК "Марица" - Пловдив        Постер

  Аграрен Университет - Пловдив      Доклад

  Аграрен Университет - Пловдив      Постер
  Аграрен Университет - Пловдив      Постер
 Институт по фуражните култури -
       Плевен         Постер

 Аграрен Университет - Пловдив   Постер

  Лесотехнически университет    Постер
 Институт по Почвознание “Никола
      Пушкаров”        Постер
 Аграрен Университет - Пловдив   Постер

 Аграрен Университет - Пловдив   Постер

Институт за защита на растенията, гр.
       Костинброд        Постер

 Аграрен Университет - Пловдив   Постер
 Аграрен Университет - Пловдив   Постер
 Аграрен Университет - Пловдив   Постер
 Аграрен Университет - Пловдив   Постер
 Аграрен Университет - Пловдив   Постер

 Аграрен Университет - Пловдив   Постер

 Аграрен Университет - Пловдив   Постер


                   Постер

Тракийски университет - Стара Загора Доклад

 Аграрен Университет - Пловдив   Постер

 Аграрен Университет - Пловдив   Постер        29
      Организация        Вид
     PERROTIS COLLEGE      Доклад

 Аграрен Университет - Пловдив   Доклад


        2
      Организация        Вид

  Аристотел университет - Солун   Постер
    University of Prishtina    Постер
 Аристотел университет - Солун   Постер
 Аграрен Университет - Пловдив   Постер
 Аграрен Университет - Пловдив   Постер

 Институт по овощарство - Пловдив  Постер

 Аграрен Университет - Пловдив   Постер

   Институт по планинско
животновъдство и земеделие - Троян Постер

  Democritus University of Thrace  Постер

         9
        127

								
To top