????? by ZUgmQl

VIEWS: 21 PAGES: 125

									‫7731‬                         ‫מפתח עניינים‬


          ‫מפתח עניינים‬

                             ‫אבהות‬
      ‫848‬          ‫מינוי מומחה מטעם בית המשפט‬
      ‫474‬               ‫סמכות בינלאומית‬
      ‫296‬                ‫סמכות ספציפית‬
      ‫256‬                 ‫סמכות עניינית‬

      ‫549‬                      ‫אבעיה‬
      ‫549‬                    ‫בוררות‬
    ‫249, 754‬                    ‫הגשתה‬
      ‫522‬                 ‫סוגי התובענה‬
      ‫257‬              ‫עיקול זמני במסגרתה‬

                         ‫אגודה שיתופית‬
      ‫848‬                ‫מינוי כונס נכסים‬
      ‫262‬               ‫סמכות בית המשפט‬
      ‫762‬                     ‫פירוק‬

                         ‫אגרת בית משפט‬
          ‫אי התרת הגשת כתב טענות ראשון בפקסימיליה‬
      ‫982‬                  ‫בשל האגרה‬
     ‫4984‬  ‫אי התשלום כעילה לביטול פסק דין מחוסר סמכות‬
      ‫867‬                 ‫בקשה לסעד זמני‬
      ‫282‬            ‫בקשה לרשם לענייני ירושה‬
      ‫464‬               ‫דחיית תשלום האגרה‬
       ‫57‬        ‫הגדרת "בית משפט" לצרכי אגרות‬
    ‫66, 5864‬                 ‫היות האגרה נטל‬
       ‫95‬          ‫הסדרת הנושא בחקיקת משנה‬
      ‫985‬          ‫הצטרפות לתביעה והגדלת הסעד‬
      ‫475‬      ‫ויתור על חלק מהסעד כדי לחסוך באגרה‬
     ‫4984‬         ‫חוסר סמכות בשל אי תשלום אגרה‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                       ‫8731‬

      ‫472, 872‬                  ‫טופס פתיחת הליך‬
        ‫5264‬      ‫כשיקול במסגרת הכדאיות בנקיטת הליך אזרחי‬
      ‫295, 562‬        ‫מחיקת התובענה בשל חסר בתשלום אגרה‬
               ‫משפט בינלאומי פרטי – הכרעה במדינת הפורום‬
       ‫4944‬                    ‫בנושא האגרה‬
        ‫529‬                     ‫מתן חשבונות‬
        ‫464‬               ‫סמכות רשם בענייני אגרה‬
        ‫245‬                     ‫סעד לנזקי גוף‬
       ‫4744‬                      ‫ערעור שכנגד‬
       ‫8244‬     ‫פטור מהפקדת ערבון בערעור לעומת פטור מאגרה‬
        ‫984‬     ‫ציון שווי התובענה בכתב התביעה לצרכי האגרה‬
        ‫985‬                     ‫צירוף תובעים‬
      ‫949, 459‬                     ‫תביעה ייצוגית‬
        ‫529‬                 ‫תביעה למתן חשבונות‬
      ‫498, 889‬       ‫תביעת רשות מקומית לאגרה בסדר דין מקוצר‬
        ‫894‬                  ‫תיקון כתב התביעה‬
        ‫284‬           ‫תשלום אגרה כתנאי להגשת התביעה‬
   ‫944, 246, 245‬           ‫תשלום אגרה על פי הסעד המבוקש‬

                        ‫אי התייצבות – ראו התייצבות‬

                                 ‫אי חוקיות‬
         ‫422‬      ‫דחייה על הסף בשל אי חוקיות עילת התביעה‬
         ‫422‬                   ‫עילת התביעה‬

         ‫522‬                     ‫איחוד עניינים‬
         ‫822‬     ‫אי צירוף כלל בעלי הדין ואי צירוף כלל ההליכים‬
         ‫724‬              ‫איחוד הדיון בבקשות בכתב‬
         ‫822‬                    ‫בענייני משפחה‬
         ‫985‬                        ‫בקשה‬
         ‫772‬                     ‫טבלת סעדים‬
      ‫752, 522‬                         ‫כללי‬
         ‫484‬         ‫לאחר הגשת כתב תביעה במקום תיקונו‬
‫9731‬                           ‫מפתח עניינים‬

      ‫822‬                 ‫סדר הבאת הראיות‬
      ‫945‬                   ‫סמכות עניינית‬
      ‫822‬                  ‫פסקי דין נפרדים‬
      ‫485‬       ‫צירוף בעל דין – איחוד עניינים בעקבותיו‬
      ‫985‬                   ‫צירוף תובעים‬
      ‫288‬                ‫תביעה ותביעה שכנגד‬
      ‫522‬          ‫תובענות שהוגשו לאותו בית משפט‬
      ‫222‬         ‫תובענות שהוגשו לבתי משפט שונים‬
      ‫222‬                ‫צו איחוד תובענות‬

                            ‫אימוץ ילדים‬
     ‫8484‬                      ‫מועדים‬
      ‫454‬                 ‫סדרי דין מיוחדים‬
      ‫796‬                   ‫סמכות עניינית‬

                        ‫האפוטרופוס הכללי‬
      ‫222‬        ‫חובת דיווח על החזקה או שליטה בנכס‬
      ‫282‬  ‫בקשה לרשם לענייני ירושה – העברתה לבית המשפט‬

                     ‫האפוטרופוס לנכסי נפקדים‬
     ‫9864‬       ‫משפט חוזר בעקבות גילוי מסמכים בידיו‬

                   ‫אפוטרופסות; ראו עוד פסול דין‬
    ‫565, 765‬               ‫אפוטרופוס כבעל דין‬
      ‫625‬                  ‫אפוטרופוס לדין‬
      ‫292‬                ‫המצאה לאפוטרופוס‬
      ‫428‬                   ‫המרצת פתיחה‬
      ‫742‬                      ‫העדרה‬
      ‫642‬            ‫השתק עילה בתביעת מזונות‬
      ‫742‬                     ‫התיישנות‬
      ‫965‬                     ‫ייצוג קטין‬
     ‫8484‬                       ‫מועדים‬
      ‫742‬     ‫מירוץ תקופת ההתיישנות בהעדר אפוטרופוס‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                         ‫0831‬

         ‫מירוץ תקופת ההתיישנות ביחסי אפוטרופסות בין הצדדים 742‬
         ‫464‬          ‫סמכות הרשם למנות אפוטרופוס לדין‬
                                  ‫פסול דין‬
         ‫829‬         ‫האפוטרופוס כשליחו של פסול הדין‬
         ‫995‬            ‫הפסקת תובענה נגד פסול דין‬
         ‫425‬                       ‫ייצוגו‬
         ‫524‬              ‫פסק דין בהעדר התייצבות‬
         ‫525‬                  ‫צירופו כבעל דין‬

                                    ‫בוררות‬
        ‫549‬                         ‫אבעיה‬
        ‫249‬                       ‫הגשתה‬
       ‫6284‬                    ‫ביטול פסק בורר‬
        ‫282‬                ‫טענת חריגה מסמכות‬
       ‫בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק בורר 6784‬
       ‫6784‬             ‫בקשה להעברת בורר מתפקידו‬
        ‫462‬           ‫בקשה לעכב דיון ולהעביר לבוררות‬
     ‫689, 669‬    ‫במסגרת בקשת רשות להתגונן בסדר דין מקוצר‬
        ‫275‬            ‫בקשה לפיצול סעדים – פסק בורר‬
        ‫894‬                ‫בקשה לתיקון פסק בורר‬
        ‫882‬            ‫דחייה על הסף בשל פסק בוררות‬
        ‫222‬                    ‫הגדרת התובענה‬
 ‫5284, 9284, 5784‬    ‫החלטה אחרת או פסק דין – המבחן בנוגע לבוררות‬
    ‫החלטה אחרת או פסק ביניים של בורר – הבחנה ביניהם 8784, 5784‬
        ‫289‬             ‫הסכמת הצדדים להליך בוררות‬
        ‫942‬                       ‫התיישנות‬
        ‫282‬                    ‫חריגה מסמכות‬
        ‫872‬                      ‫טבלת סעדים‬
        ‫848‬                      ‫כונס נכסים‬
        ‫789‬                  ‫מגשר שמונה לבורר‬
     ‫442, 882‬                     ‫מעשה בית דין‬
     ‫סדר דין מקוצר – בקשה לעיכוב הדיון בשל סעיף בוררות 689, 669‬
    ‫44, 45, 244‬                   ‫סדרי דין מיוחדים‬
‫1831‬                               ‫מפתח עניינים‬

         ‫546‬                ‫סמכות בית דין לעבודה‬
         ‫742‬                    ‫סמכות מקומית‬
         ‫862‬                  ‫הסכמה לשיפוט‬
       ‫546, 282‬                    ‫סמכות עניינית‬
         ‫286‬          ‫סעד זמני בבית משפט במהלך בוררות‬
         ‫427‬         ‫סעד זמני עקב תובענה המתנהלת בחו"ל‬
    ‫946, 295, 5784‬          ‫עיכוב דיון בשל סעיף בוררות בהסכם‬
        ‫5784‬           ‫ערעור על החלטה בבקשת עיכוב‬
         ‫987‬                       ‫עיקולים‬
                                   ‫ערעור‬
        ‫5784‬              ‫על החלטה בבקשת עיכוב‬
        ‫5644‬                   ‫על החלטת רשם‬
         ‫275‬                ‫פיצול סעדים – פסק בורר‬
         ‫882‬              ‫פסק בוררות כמעשה בית דין‬
         ‫474‬                    ‫פסק בוררות חוץ‬
     ‫9284, 5784‬    ‫פסק דין או החלטה אחרת – המבחן בנוגע לבוררות‬
     ‫8784, 5784‬  ‫פסק בינים או החלטה אחרת של בורר – הבחנה ביניהם‬
         ‫289‬                   ‫תביעה נגד הבורר‬
         ‫796‬                 ‫תובענה בענייני משפחה‬
         ‫894‬     ‫תחולת פקודת הבוררות על הסכם להתדיין בחו"ל‬
         ‫444‬           ‫תקנות סדר הדין האזרחי – תחולתן‬

                              ‫בזיון בית המשפט‬
         ‫448‬       ‫כינוס נכסים כשהליכי בזיון אינם מתאפשרים‬
         ‫255‬            ‫נקיטת הליכי בזיון בית המשפט‬
         ‫925‬                        ‫סעדים‬
         ‫245‬             ‫סיווגם על פי דרך אכיפתם‬
         ‫455‬                   ‫סעד הצהרתי‬
         ‫925‬       ‫סעד שההוצאה לפועל אינה מתאימה לו‬
        ‫8544‬                  ‫ערעור של עד סרבן‬
        ‫8464‬                ‫פסק דין סופי ותקפותו‬
        ‫2464‬               ‫פסק דין שהושג בתרמית‬
         ‫868‬                      ‫צד שלישי‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                      ‫2831‬

        ‫668‬                     ‫צו מארווה‬
     ‫28, 88, 69‬          ‫תוקף ההכרעה השיפוטית ואכיפתה‬
          ‫8‬       ‫תרופות וסעדים בפקודת בזיון בית המשפט‬

      ‫בטלות פסק דין מחוסר סמכות – ראו פסק דין – בטלותו מחוסר סמכות‬

                                  ‫ביטוח‬
         ‫564‬     ‫המועד המותנה בפוליסה – ציונו בכתב הטענות‬
         ‫457‬             ‫עיקול זמני על חברת ביטוח‬
         ‫925‬             ‫פיצול סעדים בתביעת ביטוח‬
         ‫258‬               ‫שכר מומחה – נשיאה בו‬
         ‫559‬     ‫תביעה ייצוגית – חוק הפיקוח על עסקי ביטוח‬

                               ‫ביטוח לאומי‬
                          ‫המוסד לביטוח לאומי‬
         ‫565‬                ‫כצד בתביעת מזונות‬
         ‫565‬            ‫כצד בתביעת תאונת עבודה‬
         ‫482‬       ‫מעשה בית דין – תאונת עבודה ומחלה‬
        ‫5844‬     ‫פיצויים לנפגעי תאונות דרכים – דרגת נכות‬
         ‫472‬                  ‫טופס פתיחת הליך‬
         ‫956‬           ‫סמכות בית המשפט הגבוה לצדק‬

        ‫4584‬     ‫ביטול החלטה או פסק דין שניתנו במעמד צד אחד‬
        ‫5584‬                      ‫בקשה‬
        ‫2584‬                ‫המועד להגשתה‬
     ‫2584, 2284‬        ‫ערעור על החלטה הדוחה את הבקשה‬
        ‫6584‬                   ‫לעומת ערעור‬
        ‫7584‬                   ‫מחובת הצדק‬
     ‫2584, 2284‬                 ‫ערעור על ההחלטה‬
        ‫2584‬                ‫שיקולי בית המשפט‬
        ‫6284‬                     ‫תוצאותיו‬
‫3831‬                           ‫מפתח עניינים‬

                              ‫בית דין‬
         ‫67‬        ‫בית משפט שלום כ"בית דין"‬
         ‫444‬                     ‫דיין‬
         ‫78‬          ‫הכרעה שיפוטית – תוקפה‬
         ‫942‬                ‫הסכם שיפוט‬
         ‫862‬          ‫למינוי בית דין כבורר‬
    ‫622, 222, 422‬              ‫העברת התובענה‬
         ‫27‬                   ‫הקמה‬
         ‫77‬              ‫למקרה מיוחד‬
        ‫7844‬           ‫זכות קנויה להידון בפניו‬
             ‫חוסר סמכות – ראו סמכות – חוסר סמכות‬
          ‫27‬      ‫חוק בתי המשפט [נוסח משולב]‬
     ‫47, 47, 844‬             ‫חוק יסוד: השפיטה‬
          ‫67‬               ‫חלוקה לסוגים‬
         ‫862‬                   ‫כבורר‬
    ‫87, 47, 27, 47,‬             ‫לעומת בית משפט‬
       ‫87, 444‬
       ‫426, 446‬          ‫לעומת בית משפט מחוזי‬
       ‫77, 984‬                 ‫לעומת דיין‬
          ‫67‬               ‫מעשה בית דין‬
         ‫444‬                ‫מקור המונח‬
          ‫68‬                 ‫מרות הדין‬
                        ‫סדר הדין האזרחי‬
      ‫244, 744,‬                ‫תחולתו‬
       ‫944, 254‬
    ‫256, 826, 426,‬      ‫סמכות בית המשפט הגבוה לצדק‬
       ‫726, 445‬
         ‫284‬            ‫בעניינים מינהליים‬
         ‫722‬               ‫סמכות טבועה‬
       ‫746, 546‬               ‫סמכות עניינית‬
    ‫266, 266, 446,‬             ‫סמכות ייחודית‬
       ‫546, 462‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                    ‫4831‬

  ‫244, 666, 426,‬               ‫סמכות מקבילה‬
     ‫446, 882‬
     ‫266, 842‬                 ‫סמכות נגררת‬
        ‫746‬           ‫סמכות על פי מהות העניין‬
‫47, 47, 28, 48, 78,‬                 ‫סמכות השפיטה‬
‫984, 444, 746, 722‬
        ‫855‬                     ‫הסעד‬
        ‫245‬                   ‫סיווגו‬
        ‫997‬               ‫עיכוב יציאה מהארץ‬

                             ‫בית דין דתי‬
                               ‫דרוזי‬
         ‫956‬      ‫סמכות בית המשפט הגבוה לצדק‬
         ‫244‬              ‫תלונה על שופט‬
        ‫2844‬                 ‫העברת הדיון‬
              ‫חוסר סמכות – ראו סמכות – חוסר סמכות‬
         ‫946‬             ‫טענה לעניין סמכותו‬
                               ‫נוצרי‬
        ‫244‬               ‫תלונה על שופט‬
       ‫4984‬              ‫סטייה מחוקי המדינה‬
        ‫954‬           ‫סימן 82 לדבר המלך במועצה‬
   ‫756, 956, 526‬         ‫סמכות בית המשפט הגבוה לצדק‬
        ‫842‬                     ‫סמכות‬
       ‫4984‬                ‫חריגה מסמכות‬
      ‫89, 266‬               ‫סמכות ייחודית‬
         ‫89‬               ‫סמכות מקבילה‬
       ‫47, 28‬                ‫סמכות שפיטה‬
       ‫882;‬              ‫ענייני משפחה וירושה‬
                     ‫ראו עוד משפחה וירושה‬
         ‫944‬                     ‫רבני‬
        ‫8984‬               ‫בטלות פסק דין‬
        ‫2584‬        ‫ביטול הסכם שאושר בפסק דין‬
‫5831‬                            ‫מפתח עניינים‬

       ‫4784‬      ‫העברת דיון אליו מבית משפט מחוזי‬
       ‫8984‬                 ‫העדר סמכות‬
            ‫חוסר סמכות – ראו סמכות – חוסר סמכות‬
        ‫746‬  ‫חלוקת העבודה בין האזורי והגדול לערעורים‬
        ‫882‬                    ‫מניעּות‬
        ‫666‬                    ‫מתן גט‬
 ‫89, 246, 546, 882‬               ‫נישואין וגירושין‬
      ‫22, 244‬                  ‫סדרי הדין‬
        ‫246‬                    ‫סמכות‬
     ‫266, 882‬                ‫סמכות ייחודית‬
   ‫666, 496, 882‬                ‫סמכות מקבילה‬
   ‫246, 866, 496‬                ‫סמכות עניינית‬
        ‫997‬             ‫עיכוב יציאה מהארץ‬
       ‫2444‬         ‫ערעור – הגשת פרוטוקול דיון‬
        ‫666‬                 ‫תביעת מזונות‬
        ‫866‬                       ‫שרעי‬

                           ‫בית דין לעבודה‬
‫856, 526, 876, 476‬   ‫בית המשפט הגבוה לצדק – סמכות והתערבות‬
       ‫4784‬    ‫העברת עניין מבית משפט לבית הדין לעבודה‬
        ‫856‬             ‫סדר העדפת הסמכויות‬
     ‫244, 944‬                   ‫סדרי הדין‬
        ‫966‬                 ‫סכסוך עבודה‬
  ‫246, 746, 846,‬                ‫סמכות עניינית‬
     ‫946, 856‬
        ‫546‬                  ‫בוררות‬
        ‫966‬               ‫הסכם קיבוצי‬
       ‫5984‬                ‫חוסר סמכות‬
        ‫746‬           ‫חלוקה בין אזורי לארצי‬
     ‫266, 546‬             ‫יחסי עובד-מעביד‬
        ‫866‬        ‫לעומת סמכות בית משפט אחר‬
        ‫866‬   ‫לעומת סמכות בית המשפט לענייני משפחה‬
        ‫966‬    ‫משא ומתן לקראת כריתת חוזה עבודה‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                        ‫6831‬

         ‫266‬                  ‫סמכות ייחודית‬
         ‫866‬             ‫על פי זהות בעלי הדין‬
         ‫882‬                  ‫סמכות מקבילה‬
         ‫966‬                    ‫קופת גמל‬
         ‫966‬          ‫תביעה לאחר סיום תקופת העבודה‬
         ‫966‬             ‫תובענה בין עובד למעביד‬
        ‫5984‬             ‫פסק דין שניתן בחוסר סמכות‬
         ‫464‬                        ‫רשמים‬

                              ‫בית דין לשכירות‬
         ‫252‬           ‫בקשה לקביעת דמי שכירות חוקיים‬

         ‫944‬                     ‫בית דין מיוחד‬
         ‫454‬                ‫תקנות סדר הדין האזרחי‬

                               ‫בית דין משמעתי‬
         ‫בקשה לפסק דין הצהרתי על פסק דין של בית דין משמעתי 855‬
         ‫855‬                      ‫פסק דין‬

         ‫644‬              ‫בית דין משמעתי של שופטים‬

         ‫746‬                      ‫בית דין צבאי‬

                     ‫בית דין רבני – ראו בית דין דתי – רבני‬

         ‫755‬                       ‫בית משותף‬
         ‫746‬                    ‫סמכות עניינית‬
         ‫755‬                     ‫סעד הצהרתי‬

         ‫92‬                        ‫בית משפט‬
   ‫87, 47, 27, 47,‬                     ‫לעומת בית דין‬
      ‫87, 444‬
      ‫92, 984‬                      ‫לעומת שופט‬
‫7831‬                              ‫מפתח עניינים‬

         ‫556‬  ‫בית המשפט הגבוה לצדק; ראו עוד בית המשפט העליון‬
    ‫676, 876, 486‬            ‫בית המשפט לעניינים מינהליים‬
      ‫876, 576‬            ‫העברת הליך לבית משפט אחר‬
      ‫856, 465‬                     ‫זכות עמידה‬
                 ‫חוסר סמכות – ראו סמכות – חוסר סמכות‬
        ‫486‬                   ‫כשירות שופטים‬
      ‫844, 944‬                      ‫כתב עתירה‬
      ‫524, 888‬                       ‫תצהיר‬
        ‫486‬                         ‫מותב‬
        ‫244‬                      ‫קביעתו‬
      ‫856, 465‬                         ‫מעמד‬
                                ‫סדרי הדין‬
        ‫244;‬                   ‫גילוי מסמכים‬
                       ‫ראו עוד גילוי מסמכים‬
         ‫244‬                     ‫שאלונים‬
         ‫544‬            ‫שומת הוצאות על ידי רשם‬
    ‫58, 556, 426‬                        ‫סמכות‬
    ‫484, 684, 284‬                 ‫החלטה מינהלית‬
                ‫חוסר סמכות – ראו סמכות – חוסר סמכות‬
         ‫862‬                      ‫טבועה‬
    ‫826, 726, 826‬                     ‫ייחודית‬
                               ‫מוסדות:‬
         ‫856‬              ‫בית המשפט העליון‬
      ‫284, 276‬               ‫בית משפט מחוזי‬
      ‫484, 276‬               ‫בית משפט שלום‬
    ‫67, 256, 826,‬                    ‫בית דין‬
    ‫426, 726, 445‬
         ‫284‬            ‫בעניינים מינהליים‬
    ‫756, 956, 526‬                   ‫דתי‬
         ‫956‬                ‫דרוזי‬
         ‫956‬        ‫למשמעת של משטרת ישראל‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                       ‫8831‬

   ‫856, 526, 226,‬                  ‫לעבודה‬
      ‫876, 476‬
        ‫956‬                    ‫צבאי‬
        ‫956‬                    ‫רבני‬
        ‫956‬               ‫גופים ציבוריים‬
        ‫426‬                ‫ועדות הכנסת‬
      ‫956, 426‬         ‫היועץ המשפטי לממשלה‬
        ‫856‬       ‫יו"ר ועדת הבחירות המרכזית‬
        ‫956‬           ‫המוסד לביטוח לאומי‬
        ‫826‬            ‫המועצה לצמחי נוי‬
        ‫826‬               ‫מחוקק המשנה‬
        ‫826‬               ‫מפקד משטרה‬
        ‫826‬          ‫הפרקליט הצבאי הראשי‬
        ‫426‬                ‫הפרקליטות‬
        ‫856‬             ‫הרשות המחוקקת‬
        ‫826‬               ‫רשות מינהלית‬
      ‫686, 286‬                  ‫שר הפנים‬
        ‫826‬                ‫שר התחבורה‬
      ‫826, 826‬                    ‫מקבילה‬
       ‫84, 74‬                ‫מקורות החקיקה‬
         ‫25‬             ‫חקיקה מנדטורית‬
        ‫956‬                    ‫סדרי דין‬
        ‫526‬                   ‫סעד חלופי‬
                              ‫עניינים:‬
         ‫956‬               ‫ביטוח לאומי‬
         ‫826‬       ‫גירוש בגין שהייה שלא כדין‬
         ‫476‬            ‫הארכת חיי חולה‬
         ‫956‬            ‫הגשת כתב אישום‬
         ‫584‬       ‫החלטה מינהלית של שופט‬
         ‫956‬              ‫החלטת ביניים‬
         ‫856‬    ‫של בית המשפט העליון בערעור‬
         ‫584‬      ‫החלטת שופט לא לפסול עצמו‬
         ‫956‬        ‫הכרעות שיפוטיות נוגדות‬
‫9831‬                             ‫מפתח עניינים‬

      ‫956‬                   ‫הלכה‬
      ‫526‬            ‫הרכב מועצה דתית‬
     ‫4844‬       ‫חוסר סמכות או חריגה מסמכות‬
      ‫826‬        ‫מדיניות הסדרת ייצור ושיווק‬
    ‫876, 886‬                    ‫מכרז‬
      ‫476‬              ‫מסים – השבתם‬
      ‫956‬          ‫מעצר עד תום ההליכים‬
     ‫9984‬             ‫פסק דין – בטלותו‬
      ‫476‬              ‫פעולה מינהלית‬
      ‫856‬          ‫פעולה מינהלית פנימית‬
      ‫856‬           ‫פעולה מעין-שיפוטית‬
      ‫526‬             ‫שאלה תיאורטית‬
    ‫226, 886‬                ‫תכנון ובנייה‬
      ‫286‬       ‫תכנית מתאר ארצית או מחוזית‬
         ‫עניינים שבסמכותו של בית המשפט לעניינים‬
      ‫676‬                 ‫מינהליים‬
      ‫256‬                     ‫עניינית‬
    ‫226, 926‬                     ‫שיורית‬
    ‫49, 226‬        ‫לעומת בית המשפט המחוזי‬
      ‫576‬                    ‫עיכוב הליך‬
      ‫256‬                      ‫עליונותו‬
                               ‫צו נגד‬
    ‫284, 276‬               ‫בית משפט שלום‬
    ‫284, 276‬               ‫בית משפט מחוזי‬
      ‫856‬               ‫הרשות המחוקקת‬
      ‫226‬                ‫צווים פררוגטיביים‬
      ‫426‬                 ‫פסק הצהרתי‬
      ‫226‬                   ‫צו איסור‬
      ‫426‬                   ‫צו בירור‬
      ‫426‬                    ‫צו זימון‬
      ‫426‬                 ‫צו לא תעשה‬
      ‫426‬                 ‫צו "מי שמך"‬
      ‫226‬                    ‫צו עשה‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                       ‫0931‬

         ‫226‬          ‫צו שחרור (הביאס קורפוס)‬
         ‫267‬                     ‫שיהוי‬
         ‫856‬                   ‫שיקול דעת‬
         ‫676‬                 ‫להתערבות‬
         ‫856‬                    ‫שפיטות‬
      ‫266, 862‬                  ‫תקיפה ישירה‬

         ‫944‬                 ‫בית משפט לימאות‬
         ‫997‬             ‫צו עיכוב יציאה מן הארץ‬
         ‫444‬         ‫תקנות סדר הדין האזרחי – תחולתן‬

              ‫בית משפט לענייני משפחה – ראו משפחה וירושה‬

        ‫776‬             ‫בית משפט לעניינים מינהליים‬
        ‫686‬                       ‫ארנונה‬
        ‫486‬                   ‫אשרות כניסה‬
   ‫676, 876, 486‬              ‫בית המשפט הגבוה לצדק‬
        ‫486‬                     ‫דיור ציבורי‬
        ‫486‬                        ‫הרכב‬
                 ‫חוסר סמכות – ראו סמכות – חוסר סמכות‬
         ‫686‬                   ‫חופש המידע‬
         ‫486‬                     ‫כלי ירייה‬
         ‫686‬                   ‫מוסדות חינוך‬
         ‫896‬                      ‫מועדים‬
         ‫686‬                   ‫מועצה דתית‬
      ‫686, 986‬                      ‫מכרזים‬
         ‫776‬                  ‫סמכות עניינית‬
         ‫286‬                      ‫עמותה‬
         ‫896‬                       ‫ערעור‬
         ‫986‬                   ‫ערעור מינהלי‬
         ‫486‬                  ‫עתירה מינהלית‬
         ‫586‬                   ‫סדרי הדין‬
         ‫586‬                   ‫שיהוי‬
‫1931‬                             ‫מפתח עניינים‬

        ‫286‬                ‫סילוק על הסף‬
      ‫786, 886‬                   ‫צו ביניים‬
        ‫886‬                   ‫תצהירים‬
        ‫286‬                   ‫רישוי עסקים‬
        ‫286‬              ‫רשות מקומית – החלטתה‬
        ‫486‬               ‫רשיון ישיבה ועבודה‬
        ‫486‬               ‫שיפוץ בתים ואחזקתם‬
        ‫986‬                 ‫תובענה מינהלית‬
        ‫286‬                      ‫תיירות‬
        ‫286‬                   ‫תכנון ובנייה‬
        ‫486‬                     ‫תעבורה‬

      ‫87, 846‬              ‫בית משפט לתביעות קטנות‬
       ‫8784‬                   ‫החלטה אחרת‬
      ‫778, 978‬  ‫העברת תובענה לבית משפט שלום; ראו עוד העברת‬
                              ‫תובענות‬
        ‫2864‬               ‫זכות הגישה לערכאות‬
                ‫חוסר סמכות – ראו סמכות – חוסר סמכות‬
     ‫454, 4284‬                       ‫מועדים‬
         ‫582‬                  ‫מעשה בית דין‬
      ‫278, 978‬                   ‫סדר דין מהיר‬
         ‫95‬                     ‫סדרי הדין‬
         ‫44‬                  ‫התפתחותו‬
      ‫946, 256‬                  ‫סמכות עניינית‬
         ‫856‬          ‫סדר העדפת סמכויות השיפוט‬
         ‫48‬                    ‫קביעתה‬
     ‫4644, 5744‬                       ‫ערעור‬
     ‫454, 4284‬      ‫חישוב ימי הפגרה במועד להגשת ערעור‬
        ‫8784‬                ‫על החלטה אחרת‬
         ‫582‬                   ‫פיצול סעדים‬
         ‫422‬                  ‫תובענה – מהי‬
    ‫944, 854, 454‬         ‫תקנות סדר הדין האזרחי – תחולתן‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                         ‫2931‬

         ‫426‬                     ‫בית משפט מחוזי‬
         ‫762‬                     ‫דחייה על הסף‬
                                 ‫העברת דיון‬
        ‫952‬                    ‫בין מחוזי למחוזי‬
‫426, 884, 762, 622‬                    ‫בין שלום למחוזי‬
       ‫4784‬                      ‫מבית דין רבני‬
        ‫246‬             ‫ועדת אור לשינוי מבנה בתי המשפט‬
        ‫249‬                         ‫חוות דעת‬
                   ‫חוסר סמכות – ראו סמכות – חוסר סמכות‬
      ‫426, 446‬                      ‫לעומת בית דין‬
                                  ‫סדרי הדין‬
         ‫626‬                        ‫הרכב‬
          ‫44‬                     ‫מקורותיהם‬
         ‫884‬                  ‫תיקון כתב טענות‬
                                    ‫סמכות‬
                                 ‫הגדרתה‬
          ‫84‬                ‫המשפט המנדטורי‬
                  ‫חוסר סמכות – ראו סמכות – חוסר סמכות‬
          ‫79‬                       ‫מינהלית‬
              ‫מקומית – ראו סמכות מקומית – בית משפט מחוזי‬
        ‫684‬         ‫לעומת סמכות בית המשפט הגבוה לצדק‬
     ‫746, 656‬                         ‫עניינית‬
        ‫762‬                   ‫אגודה שבפירוק‬
        ‫546‬                       ‫בוררות‬
        ‫762‬             ‫דחייה על הסף מחוסר סמכות‬
        ‫476‬                  ‫הארכת חיי חולה‬
‫426, 884, 762, 622‬             ‫העברת תיק בין שלום למחוזי‬
        ‫766‬                        ‫חברה‬
        ‫546‬                     ‫פירוקה‬
     ‫646, 462‬                       ‫ייחודית‬
        ‫476‬                       ‫מכרזים‬
        ‫726‬                       ‫ממונות‬
‫666, 426, 446, 826‬                      ‫מקבילה‬
‫3931‬                          ‫מפתח עניינים‬

     ‫226, 726‬               ‫מקרקעין‬
   ‫426, 226, 848‬               ‫בעלות‬
        ‫826‬     ‫דמי שימוש או דמי שכירות‬
        ‫446‬             ‫הריסת נכס‬
        ‫726‬             ‫זיקת הנאה‬
        ‫848‬    ‫חוזה להעברת בעלות וחזקה‬
        ‫726‬        ‫חוזה מכר – אכיפתו‬
     ‫726, 848‬               ‫חזקה‬
     ‫426, 226‬           ‫חכירה לדורות‬
        ‫726‬              ‫סילוק יד‬
        ‫926‬            ‫תביעה אחרת‬
        ‫446‬          ‫נאמן – תובענה נגדו‬
   ‫466, 726, 848‬                 ‫נגררת‬
        ‫856‬         ‫סדר העדפת הסמכויות‬
   ‫746, 846, 246‬              ‫על פי הסעד‬
  ‫584, 626, 226,‬  ‫עניינים מינהליים; ראו עוד בית משפט‬
     ‫476, 776‬         ‫לעניינים מינהליים‬
        ‫446‬              ‫עסק משותף‬
        ‫766‬              ‫פשיטת רגל‬
        ‫848‬               ‫צו ביניים‬
        ‫446‬               ‫צו מניעה‬
        ‫646‬              ‫קניין רוחני‬
     ‫784, 626‬          ‫רשות – תביעה נגדה‬
        ‫462‬              ‫שאלת אגב‬
        ‫646‬             ‫שווי התובענה‬
        ‫446‬      ‫אינו ניתן להערכה בכסף‬
 ‫49, 784, 266, 426,‬                ‫שיורית‬
   ‫226, 446, 226‬
   ‫626, 446, 688‬             ‫תביעה שכנגד‬
        ‫755‬      ‫תכנון ובנייה – פירוש תקנות‬
   ‫266, 755, 862‬                 ‫סעד הצהרתי‬
                   ‫ערעור על; ראו עוד ערעור‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                        ‫4931‬

        ‫482‬                  ‫בית משפט למשפחה‬
  ‫626, 2844, 4644‬                   ‫בית משפט שלום‬
  ‫654, 2844, 2644‬                 ‫החלטה אחרת שלו‬
       ‫2784‬            ‫החלטה המסרבת לתת פסק דין‬
       ‫2644‬                    ‫פסק דין שלו‬
        ‫266‬                    ‫החלטה מינהלית‬
        ‫626‬                     ‫החלטת רשם‬
   ‫266, 755, 862‬                     ‫פסק דין הצהרתי‬
        ‫848‬                        ‫צו ביניים‬
        ‫472‬                    ‫רשימת בתי המשפט‬
        ‫626‬                ‫שיקול דעת להיזקק לתביעה‬
        ‫629‬        ‫תביעה אזרחית בעקבות הליך פלילי; ראו עוד‬
                 ‫תביעה אזרחית (נגזרת להרשעה בפלילים)‬
   ‫626, 446, 688‬                      ‫תביעה שכנגד‬
      ‫266, 862‬                      ‫תקיפה ישירה‬

                   ‫בית המשפט העליון; ראו עוד בית המשפט‬
         ‫966‬                     ‫הגבוה לצדק‬
         ‫826‬                         ‫המותב‬
      ‫244, 826‬                      ‫קביעתו‬
         ‫246‬           ‫ועדת אור לשינוי מבנה בתי המשפט‬
         ‫44‬                       ‫סדרי הדין‬
        ‫8684‬                 ‫מועדים – הארכתם‬
         ‫292‬                  ‫המצאה למדינה‬
                                   ‫סמכות‬
      ‫966, 456‬                      ‫עניינית‬
         ‫454‬                    ‫דיון נוסף‬
                            ‫ערעור – ראו ערעור‬
          ‫95‬                        ‫תקדים‬

         ‫226‬                    ‫בית משפט שלום‬
                              ‫העברת תובענה‬
         ‫852‬    ‫לבית משפט שלום אחר; ראו עוד העברת תובענות‬
‫5931‬                             ‫מפתח עניינים‬

        ‫778‬    ‫מבית משפט לתביעות קטנות; ראו עוד העברת‬
                            ‫תובענות‬
               ‫חוסר סמכות – ראו סמכות – חוסר סמכות;‬
                ‫ולהלן: סמכות – חוסר סמכות – תוצאותיה‬
        ‫67‬                      ‫כבית דין‬
        ‫856‬                ‫סדר העדפת הסמכויות‬
                              ‫סדרי הדין‬
      ‫92, 44‬                   ‫התפתחותם‬
       ‫426‬                      ‫מותב‬
        ‫84‬                 ‫משפט מנדטורי‬
        ‫92‬                 ‫משפט עותמאני‬
       ‫884‬                 ‫תיקון כתב טענות‬
                                ‫סמכות‬
       ‫7984‬    ‫חוסר סמכות – תוצאותיה; ראו עוד סמכות –‬
                          ‫חוסר סמכות‬
           ‫מקומית – ראו סמכות מקומית – בית משפט שלום‬
        ‫856‬              ‫סדר העדפת הסמכויות‬
     ‫746, 456‬                     ‫עניינית‬
        ‫796‬     ‫אלימות במשפחה; ראו עוד בית משפט‬
                       ‫לענייני משפחה‬
     ‫546, 282‬                    ‫בוררות‬
        ‫794‬              ‫בענייני משפחה‬
       ‫7844‬                   ‫הרחבתה‬
   ‫446, 225, 875‬   ‫ויתור על סעד כדי לתבוע בבית משפט שלום‬
         ‫89‬                   ‫ייחודית‬
         ‫49‬                  ‫מפורשת‬
         ‫89‬                   ‫מקבילה‬
     ‫426, 526‬                   ‫מקרקעין‬
 ‫84, 566, 942, 462‬                  ‫בעלות‬
     ‫566, 942‬                ‫הריסת מבנה‬
  ‫92, 89, 49, 726,‬                  ‫חזקה‬
        ‫462‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                       ‫6931‬

      ‫84, 226‬                   ‫חכירה‬
     ‫484, 826‬                   ‫חלוקה‬
     ‫566, 942‬                  ‫סילוק יד‬
‫92, 28, 89, 49, 926‬                  ‫שימוש‬
        ‫566‬                     ‫נגררת‬
        ‫246‬                    ‫נזקי גוף‬
        ‫584‬                ‫עניינים מינהליים‬
        ‫826‬                     ‫פשרה‬
        ‫246‬                    ‫צו אכיפה‬
        ‫246‬                    ‫צו מניעה‬
‫746, 226, 646, 446‬                 ‫תביעה כספית‬
        ‫844‬             ‫הגבלת סכום התביעה‬
        ‫845‬                ‫צירוף עילות‬
     ‫884, 875‬         ‫ויתור על חלק מסכום התביעה‬
        ‫426‬                    ‫תיקון גיל‬
        ‫654‬                ‫נשיא בית משפט שלום‬
        ‫472‬                  ‫רשימת בתי המשפט‬
        ‫244‬                  ‫שופטים – בחירתם‬
   ‫426, 446, 688‬                     ‫תביעה נגדית‬

                             ‫"במעמד צד אחד"‬
          ‫ביטול החלטה או פסק דין – ראו ביטול החלטה או פסק דין‬
                        ‫שניתנו במעמד צד אחד‬
      ‫424, 874‬          ‫בקשה בכתב להחלטה על פי צד אחד‬
        ‫674‬                      ‫ביטולה‬
        ‫567‬                      ‫תום לב‬
      ‫789, 449‬                  ‫בקשת רשות להתגונן‬
        ‫524‬                     ‫חילופי דברים‬
   ‫747, 867, 827‬                       ‫סעד זמני‬
        ‫427‬         ‫הדיון במעמד שני הצדדים בעקבותיו‬
        ‫297‬                  ‫עיכוב יציאה מהארץ‬
    ‫ערעור על החלטה בבקשה למתן פסק דין במעמד צד אחד 2584, 2284‬
        ‫292‬                    ‫צו "אנטון פילר"‬
‫7931‬                            ‫מפתח עניינים‬

        ‫588‬        ‫צו זמני – בקשה במעמד צד אחד‬
        ‫425‬               ‫צירוף בעל דין‬
        ‫682‬                   ‫שאלון‬
        ‫524‬                ‫שמיעת עדות‬
        ‫567‬    ‫תום לב – בקשה להחלטה במעמד צד אחד‬
        ‫768‬                ‫תפיסת נכסים‬

                                ‫בנקאות‬
      ‫789, 449‬               ‫בקשת רשות להתגונן‬
        ‫457‬                   ‫עיקול זמני‬
‫427, 827, 847, 287,‬                  ‫ערבות בנקאית‬
       ‫8684‬
        ‫248‬                    ‫צו מניעה‬
        ‫998‬                  ‫ראיה שבכתב‬
        ‫449‬                ‫רשומה מוסדית‬
        ‫557‬                 ‫תביעה נגד בנק‬

                                ‫בעל דין‬
        ‫785‬           ‫אותו בעל דין כתובע וכנתבע‬
           ‫איחוד עניינים או תובענות – ראו איחוד עניינים‬
        ‫765‬                    ‫אפוטרופוס‬
        ‫245‬                 ‫החלפת בעלי דין‬
        ‫254‬                ‫בקשה בעל פה‬
                ‫התייצבות – ראו התייצבות – בעלי דין‬
        ‫585‬                   ‫זכויות יוצרים‬
        ‫565‬                    ‫זכות עמידה‬
        ‫625‬                  ‫חילופי בעלי דין‬
        ‫625‬                   ‫התיישנות‬
        ‫525‬                      ‫יורש‬
        ‫525‬              ‫כונס הנכסים הרשמי‬
        ‫525‬                  ‫מנהל עיזבון‬
        ‫525‬               ‫נאמן בפשיטת רגל‬
        ‫525‬          ‫תיקון כתבי טענות בעקבותיו‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                 ‫8931‬

        ‫225‬               ‫טעות בשמו‬
        ‫825‬        ‫היועץ המשפטי לממשלה‬
        ‫525‬                  ‫יורש‬
   ‫685, 285, 265‬                 ‫יריבות‬
        ‫785‬           ‫כשאלה מקדמית‬
      ‫285, 495‬         ‫מחיקה בשל העדרה‬
        ‫785‬                ‫ערעור‬
      ‫765, 525‬               ‫כונס נכסים‬
        ‫265‬          ‫כחלק מעילת התביעה‬
        ‫425‬                 ‫המדינה‬
        ‫865‬                 ‫מורשה‬
   ‫245, 245, 865‬             ‫מחיקת בעל דין‬
        ‫865‬                  ‫מיותר‬
      ‫765, 525‬              ‫מנהל עיזבון‬
        ‫565‬                  ‫מעמד‬
        ‫765‬              ‫מפרק חברה‬
        ‫585‬                ‫מקרקעין‬
      ‫765, 525‬                  ‫נאמן‬
        ‫845‬                  ‫נזיקין‬
        ‫765‬                   ‫נציג‬
        ‫865‬             ‫ייצוג תובע‬
        ‫785‬               ‫עיקול זמני‬
        ‫285‬                   ‫ערב‬
        ‫225‬                 ‫פטירה‬
                  ‫פסול דין – ראו פסול דין‬
        ‫995‬               ‫פשיטת רגל‬
‫585, 285, 785, 665‬                ‫צד שלישי‬
     ‫485, 285‬              ‫צירוף בעל דין‬
                        ‫אי צירוף‬
         ‫445‬    ‫התערבות ערכאת הערעור‬
         ‫822‬         ‫כלל בעלי הדין‬
         ‫445‬            ‫צד נכון‬
         ‫485‬    ‫איחוד עניינים בעקבות צירוף‬
‫9931‬                      ‫מפתח עניינים‬

         ‫785‬           ‫בעל מניות‬
    ‫645, 865, 425‬             ‫בקשה‬
         ‫425‬      ‫במעמד צד אחד‬
      ‫254, 245‬          ‫בעל פה‬
         ‫285‬           ‫גוף ציבורי‬
         ‫245‬            ‫הוצאות‬
         ‫942‬           ‫התיישנות‬
         ‫785‬              ‫חברה‬
         ‫545‬              ‫חוזים‬
         ‫945‬              ‫חליף‬
         ‫945‬        ‫חריגים לצירוף‬
         ‫685‬      ‫לשם הקניית סמכות‬
         ‫745‬            ‫מקרקעין‬
         ‫545‬        ‫מרשה ומורשה‬
         ‫945‬              ‫נאמן‬
      ‫845, 245‬              ‫נזיקין‬
      ‫285, 845‬            ‫נתבעים‬
      ‫445, 242‬         ‫התיישנות‬
         ‫845‬         ‫סמכות עניינית‬
         ‫945‬             ‫עיזבון‬
     ‫665, 8244‬  ‫ערעור – צירוף בשלב הערעור‬
         ‫485‬              ‫פסול‬
         ‫525‬            ‫פסול דין‬
         ‫585‬           ‫צד שלישי‬
         ‫525‬           ‫צו הצירוף‬
         ‫525‬       ‫בקשה לביטולו‬
         ‫525‬          ‫פסול דין‬
         ‫445‬     ‫צירוף עילות בעקבותיו‬
         ‫579‬          ‫קדם משפט‬
         ‫285‬          ‫קרן נאמנות‬
         ‫945‬       ‫רשות בית המשפט‬
         ‫465‬      ‫שיקולי בית המשפט‬
         ‫445‬         ‫תאונת דרכים‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                 ‫0041‬

        ‫859‬             ‫תביעה ייצוגית‬
        ‫545‬            ‫תביעות חלופיות‬
        ‫245‬               ‫הוצאות‬
   ‫285, 885, 645‬                 ‫תובעים‬
        ‫985‬            ‫איחוד עניינים‬
        ‫985‬          ‫אגרת בית משפט‬
        ‫845‬         ‫ביוזמת בית המשפט‬
        ‫525‬       ‫תיקון כתבי טענות בעקבותיו‬
        ‫285‬                   ‫רשות‬
        ‫225‬                ‫שינוי מעמדו‬
        ‫865‬                   ‫תאגיד‬
        ‫782‬                ‫תביעה נגזרת‬

      ‫554, 754‬            ‫בקשה בדרך המרצה‬
         ‫854‬           ‫אסמכתאות משפטיות‬
         ‫262‬                 ‫דחייתה‬
         ‫254‬       ‫הודעה על בקשה בדרך המרצה‬
         ‫854‬              ‫חיקוקים אחרים‬
        ‫929;‬             ‫לאחר קדם המשפט‬
              ‫ראו קדם משפט – בקשות לאחריו‬
         ‫554‬           ‫לעומת בקשה בכתב‬
         ‫254‬        ‫לעומת כתבי טענות אחרים‬
         ‫954‬                 ‫נימוקים‬
         ‫954‬                 ‫ניסוחה‬
         ‫754‬          ‫על פי פקודת החברות‬
         ‫224‬          ‫תצהיר – חקירה נגדית‬

      ‫554, 754‬                 ‫בקשה בכתב‬
        ‫724‬            ‫איחוד הדיון בבקשות‬
   ‫844, 854, 824‬            ‫אסמכתאות משפטיות‬
        ‫274‬               ‫בקשה חוזרת‬
        ‫224‬     ‫בקשה להמצאת כתבי בי-דין בחו"ל‬
        ‫424‬               ‫בקשת ביניים‬
‫1041‬                      ‫מפתח עניינים‬

      ‫824, 424‬           ‫דחיית הדיון בה‬
        ‫262‬                ‫דחייתה‬
        ‫824‬          ‫עקב אי מסירה‬
      ‫824, 424‬        ‫הודעה על בקשה בכתב‬
      ‫424, 874‬        ‫החלטה על פי צד אחד‬
        ‫674‬              ‫ביטולה‬
                        ‫התייצבות‬
        ‫254‬              ‫מבקש‬
      ‫724, 924‬              ‫מצהיר‬
        ‫924‬               ‫משיב‬
        ‫624‬            ‫זכות להתחיל‬
      ‫424, 224‬             ‫חקירה נגדית‬
        ‫554‬            ‫טיעון בעל פה‬
       ‫929;‬          ‫לאחר קדם המשפט‬
            ‫ראו קדם משפט – בקשות לאחריו‬
        ‫554‬      ‫לעומת בקשה בדרך המרצה‬
        ‫254‬        ‫לעומת בקשה בעל פה‬
        ‫274‬                ‫מועדים‬
                         ‫מחיקתה‬
         ‫622‬        ‫בעניין שכבר נדון‬
         ‫924‬     ‫בשל אי התייצבות המבקש‬
         ‫724‬             ‫על הסף‬
         ‫824‬                ‫מסירה‬
         ‫274‬           ‫מעשה בית דין‬
         ‫824‬                ‫נוסח‬
      ‫624, 724‬              ‫סדר הדיון‬
         ‫724‬       ‫איחוד הדיון בבקשות‬
         ‫824‬         ‫חקירת מצהירים‬
      ‫724, 824‬             ‫סיכומים‬
    ‫624, 424, 224‬                ‫עדים‬
         ‫624‬                ‫עיקול‬
      ‫944, 224‬                ‫ראיות‬
         ‫624‬            ‫רשות ערעור‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                      ‫2041‬

        ‫624‬                   ‫תחליף המצאה‬
        ‫224‬          ‫תעודת מומחה, תעודת עובד ציבור‬
   ‫854, 824, 224‬                       ‫תצהיר‬
        ‫224‬       ‫בבקשה להמצאת כתבי בי-דין בחו"ל‬
      ‫424, 224‬                 ‫בבקשת ביניים‬
      ‫424, 224‬                  ‫חקירה נגדית‬
        ‫524‬                    ‫המצהיר‬
        ‫724‬                   ‫הזמנתו‬
      ‫724, 924‬                 ‫התייצבותו‬
        ‫424‬              ‫עדות בעל פה במקומו‬
      ‫424, 224‬              ‫"על פי מיטב האמונה"‬
        ‫424‬           ‫צירופו לאחר הגשת הבקשה‬
        ‫224‬                     ‫ראיות‬
        ‫424‬        ‫שהוגש אחרי הגשת ההודעה בכתב‬
        ‫874‬             ‫של מצהיר שלא התייצב‬
        ‫524‬                  ‫של עורך דין‬
        ‫424‬              ‫שנעשה מחוץ לישראל‬
        ‫424‬                      ‫תשובה‬
         ‫אסמכתאות משפטיות – ראו לעיל: אסמכתאות משפטיות‬
        ‫624‬                 ‫המועד לתשובה‬
                     ‫תצהיר – ראו לעיל: תצהיר‬

         ‫254‬                   ‫בקשה בעל פה‬
         ‫254‬        ‫הוספה, מחיקה או החלפה של בעל דין‬
         ‫254‬                      ‫עיקול‬
         ‫254‬              ‫צו עיכוב יציאה מן הארץ‬

                 ‫בקשת רשות להתגונן – ראו סדר דין מקוצר‬

                     ‫בתים משותפים – ראו בית משותף‬

                                     ‫גיל‬
         ‫296‬                    ‫הנישואין‬
‫3041‬                             ‫מפתח עניינים‬

   ‫454, 296, 996‬                      ‫קביעתו‬
        ‫296‬                 ‫סמכות עניינית‬
‫426, 246, 842, 855‬                      ‫תיקונו‬
        ‫755‬                 ‫סעד הצהרתי‬

       ‫292‬                     ‫גילוי מסמכים‬
       ‫992‬            ‫אי היענות לצו גילוי מסמכים‬
       ‫492‬                        ‫בקשה‬
       ‫887‬            ‫גילוי מסמך פלוני (ספציפי)‬
       ‫887‬                 ‫בקשה לגילויו‬
       ‫487‬                ‫מועד הגשתה‬
       ‫487‬                 ‫קדם משפט‬
       ‫487‬                      ‫חיסיון‬
       ‫487‬                     ‫מועדים‬
       ‫487‬                ‫תצהיר התשובה‬
       ‫487‬                 ‫גילוי סוגי מסמכים‬
       ‫887‬          ‫דחיית כתב טענות עקב אי גילוי‬
     ‫992, 887‬               ‫הוצאות בשל אי גילוי‬
       ‫292‬                   ‫המרצת פתיחה‬
       ‫472‬               ‫לעומת פרטים נוספים‬
       ‫472‬                   ‫לעומת שאלון‬
       ‫492‬                       ‫מועדים‬
       ‫592‬             ‫איחור בהגשת הבקשה‬
     ‫887, 487‬          ‫מחיקת כתב טענות עקב אי גילוי‬
     ‫292, 592‬                       ‫מטרתו‬
       ‫792‬                     ‫מסמך חסוי‬
     ‫492, 292‬                   ‫מסמך "מזיק"‬
             ‫מסמך פלוני – ראו לעיל: גילוי מסמך פלוני‬
       ‫887‬                 ‫בקשה לגילויו‬
       ‫847‬                 ‫קדם משפט‬
       ‫292‬  ‫מסמך שהגיע לידי בעל הדין אחרי שגילה מסמכים‬
     ‫892, 992‬                  ‫מסמך שלא גולה‬
     ‫792, 992‬               ‫מספר רב של מסמכים‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                      ‫4041‬

              ‫סוגי מסמכים – ראו לעיל: גילוי סוגי מסמכים‬
         ‫492‬                     ‫סדר הדין‬
         ‫492‬             ‫בקשה לגילוי מסמכים‬
                 ‫עיון במסמכים – ראו עיון במסמכים‬
        ‫492‬                ‫פנייה לבעל הדין‬
        ‫792‬                 ‫תגובת בעל הדין‬
        ‫588‬                    ‫סדר דין מהיר‬
      ‫292, 249‬                   ‫סדר דין מקוצר‬
        ‫592‬                 ‫סמכות בית המשפט‬
        ‫792‬         ‫לקבוע את רמת פירוט המסמכים‬
        ‫592‬                     ‫צד שלישי‬
        ‫792‬                  ‫צו לגילוי מסמכים‬
        ‫992‬                  ‫אי היענות לצו‬
        ‫279‬                     ‫קדם משפט‬
   ‫592, 292, 759‬                   ‫תביעה ייצוגית‬
        ‫792‬                ‫תצהיר גילוי מסמכים‬
        ‫892‬                     ‫סופיותו‬
        ‫892‬                   ‫תצהיר נוסף‬

         ‫979‬                        ‫גישור‬
         ‫889‬               ‫בין חלק מבעלי הדין‬
         ‫889‬                      ‫הפסקתו‬
         ‫889‬                   ‫הסדר הגישור‬
         ‫489‬                    ‫הסכם גישור‬
         ‫489‬                 ‫ההסכם המצוי‬
      ‫979, 289‬                ‫הסכמת בעלי הדין‬
         ‫889‬              ‫דינה של אי הסכמה‬
      ‫889, 789‬                ‫חסיון הליך הגישור‬
         ‫689‬                      ‫המגשר‬
         ‫489‬                  ‫ההסכם עמו‬
         ‫789‬                  ‫חובת סודיות‬
         ‫289‬                 ‫כתב הסכמתו‬
         ‫689‬                  ‫ניגוד עניינים‬
‫5041‬                 ‫מפתח עניינים‬

      ‫289‬           ‫סמכותו‬
      ‫589‬         ‫שכר הטרחה‬
    ‫289, 489‬         ‫תביעה נגדו‬
      ‫289‬             ‫מומחים‬
      ‫689‬     ‫עיכוב ההליכים בתובענה‬
      ‫289‬      ‫פגמים בהליך הגישור‬
      ‫289‬    ‫פרוטוקול ישיבות הגישור‬

     ‫2664‬  ‫גישת הניתוח הכלכלי של המשפט‬
     ‫4664‬              ‫אופיה‬
     ‫2664‬           ‫ביקורת עליה‬
     ‫8564‬           ‫בעיית הנציג‬
     ‫8664‬    ‫חיוניותה כנגד גישות אחרות‬
     ‫8264‬             ‫ישראל‬
     ‫5264‬    ‫כדאיות נקיטת הליך אזרחי‬
                    ‫המידע‬
     ‫8464‬           ‫במשפט‬
     ‫9264‬           ‫חשיבותו‬
     ‫4464‬           ‫המשפטי‬
     ‫6464‬        ‫כשל ודאות‬
     ‫4464‬          ‫שיבוש‬
     ‫2464‬           ‫העובדתי‬
     ‫9464‬         ‫הסעד המשפטי‬
     ‫5664‬             ‫עיקריה‬
     ‫6564‬         ‫עלות ההתדיינות‬
     ‫6264‬        ‫השיקול הרציונלי‬
     ‫7264‬          ‫שיקולי פשרה‬
     ‫4264‬        ‫תובענות אזרחיות‬

                      ‫דחייה‬
      ‫262‬       ‫בקשה בדרך המרצה‬
    ‫824, 262‬          ‫בקשה בכתב‬
    ‫824, 424‬       ‫דחיית הדיון בה‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                     ‫6041‬

         ‫442‬               ‫בקשת רשות להתגונן‬
         ‫649‬          ‫אי התייצבות הנתבע לחקירה‬
         ‫949‬                ‫טענות סתמיות‬
         ‫887‬         ‫כתב טענות עקב אי גילוי מסמכים‬
                 ‫מועדים – ראו מועדים – דחייה, הארכה‬
         ‫262‬                  ‫רשם – סמכותו‬
                                ‫תביעה‬
         ‫282‬                  ‫השתק עילה‬
         ‫942‬                   ‫התיישנות‬
         ‫942‬          ‫מירוץ ההתיישנות – הפסקתו‬
         ‫895‬              ‫נגד חלק מהנתבעים‬
         ‫247‬        ‫סעד ארעי פוקע עם דחיית התביעה‬
         ‫585‬                    ‫על הסף‬
      ‫224, 299‬                ‫אי התייצבות‬
         ‫422‬                 ‫אי חוקיות‬
         ‫982‬       ‫אי קיום צו למתן תשובה לשאלון‬
        ‫887;‬           ‫אי קיום צו גילוי מסמכים‬
                     ‫ראו עוד גילוי מסמכים‬
       ‫8784‬               ‫בחלק מן העילות‬
        ‫422‬             ‫ביוזמת בית המשפט‬
        ‫822‬          ‫בינה ובין תיקון כתב תביעה‬
        ‫762‬              ‫בית משפט מחוזי‬
        ‫994‬                 ‫במדינה זרה‬
        ‫262‬     ‫בקשה לביטול תביעה כבקשה לדחייתה‬
       ‫2684‬     ‫דחיית המועד להגשת ערעור בעקבותיה‬
        ‫285‬       ‫הבחנה בינה ובין מחיקה על הסף‬
        ‫475‬          ‫העדר בקשה לפיצול סעדים‬
      ‫284, 995‬          ‫העדר פרטים בכתב תביעה‬
        ‫282‬                 ‫השתק עילה‬
   ‫422, 922, 452‬                  ‫התיישנות‬
        ‫665‬                 ‫חוסר יריבות‬
      ‫995, 262‬                 ‫חוסר סמכות‬
        ‫862‬           ‫מועד העלאת הטענה‬
‫7041‬                              ‫מפתח עניינים‬

     ‫762, 622‬                   ‫מקומית‬
        ‫762‬       ‫עיכוב החלטת דחייה מחוסר סמכות‬
        ‫62‬                  ‫חוסר תום לב‬
        ‫822‬                 ‫לבקשת התובע‬
        ‫822‬                  ‫מזונות ילדים‬
‫442, 995, 882, 422‬           ‫מעשה בית דין כעילה לדחייה‬
     ‫995, 862‬          ‫מעשה בית דין כתוצאת הדחייה‬
        ‫422‬                     ‫נימוקים‬
                             ‫סדר הדין‬
        ‫262‬                    ‫בקשה‬
  ‫462, 862, 2284‬                    ‫מועדים‬
        ‫462‬                  ‫כתב ההגנה‬
        ‫422‬              ‫הנימוקים לבקשה‬
        ‫562‬                 ‫קדם המשפט‬
        ‫562‬                ‫תגובת התובע‬
        ‫462‬                    ‫תצהיר‬
        ‫689‬                  ‫סדר דין מקוצר‬
        ‫422‬             ‫עילת תביעה בלתי חוקית‬
        ‫475‬     ‫פיצול סעדים – העדר בקשה כעילה לדחייה‬
        ‫882‬                   ‫פסק בוררות‬
        ‫879‬                   ‫קדם משפט‬
        ‫486‬                      ‫קטין‬
        ‫622‬                      ‫שיהוי‬
        ‫622‬         ‫שימוש לרעה בהליכי בית משפט‬
‫882, 762, 862, 422‬           ‫שיקול הדעת של בית המשפט‬
     ‫995, 582‬        ‫תוצאותיה; ראו עוד להלן: דחייה –‬
                           ‫תוצאותיה‬
       ‫688‬    ‫צו עיכוב יציאה מהארץ פוקע עם דחיית התביעה‬
       ‫982‬  ‫שאלון – דחיית תובענה של בעל דין שלא השיב עליו‬
       ‫422‬                        ‫שיהוי‬
                               ‫תוצאותיה‬
       ‫8784‬         ‫כשהדחייה נוגעת לחלק מן העילות‬
       ‫247‬                 ‫פקיעת סעד ארעי‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                       ‫8041‬

         ‫688‬        ‫פקיעת צו עיכוב יציאה מהארץ‬

                                 ‫דיון נוסף‬
      ‫826, 426‬                   ‫הרכב מורחב‬
        ‫2284‬                   ‫מועדים – פגרה‬
         ‫454‬    ‫סמכות נשיא בית המשפט העליון או שופט עליון‬

                           ‫דייר; ראו גם שכירות‬
         ‫755‬          ‫בית משותף; ראו עוד בית משותף‬
         ‫486‬                    ‫דיור ציבורי‬
        ‫8684‬                     ‫דמי שכירות‬
         ‫277‬            ‫זכות לדיירות מוגנת – עיקולה‬
         ‫645‬                  ‫חוק הגנת הדייר‬
         ‫648‬                ‫חוזה בנייה – ביטולו‬
         ‫598‬                   ‫סדר דין מקוצר‬
         ‫598‬                      ‫סילוק יד‬
      ‫645, 598‬                        ‫פינוי‬
         ‫468‬            ‫שימוש במושכר – צו מניעה‬

                            ‫דין זר – ראו חוק זר‬

   ‫645, 848, 448‬                        ‫דיני יושר‬
        ‫549‬               ‫אבעיה; ראו עוד אבעיה‬
  ‫25, 55, 62, 455,‬                     ‫האנגליים‬
        ‫848‬
       ‫24, 42‬                     ‫התפתחותם‬
        ‫228‬           ‫כונס נכסים; ראו עוד כונס נכסים‬
   ‫645, 455, 442‬                    ‫סעד הצהרתי‬
   ‫567, 227, 988‬                      ‫סעד זמני‬
        ‫245‬           ‫סעד שביושר לעומת סעד שבדין‬
‫9041‬                       ‫מפתח עניינים‬

        ‫62;‬              ‫פורום בלתי נאות‬
                ‫ראו עוד פורום בלתי נאות‬
        ‫62;‬                ‫צו מארווה‬
                   ‫ראו עוד צו מארווה‬
‫645, 567, 227, 248‬              ‫צו מניעה זמני‬
     ‫567, 227‬                 ‫צו עשה‬
     ‫422, 567‬          ‫שיהוי; ראו עוד שיהוי‬
      ‫44, 62‬                 ‫תחולתם‬

               ‫דיני עבודה – ראו בית דין לעבודה‬

                    ‫הגנת הדייר – ראו דייר‬

        ‫487‬        ‫הודאה במסמכים ובעובדות‬
        ‫487‬              ‫בכתבי טענות‬
        ‫487‬               ‫בכתב נוסף‬
        ‫587‬             ‫חזרה מהודאה‬
        ‫279‬               ‫קדם משפט‬

 ‫422, 522, 585, 769‬    ‫הודעה לצד שלישי; ראו גם צד שלישי‬
        ‫896‬        ‫בית המשפט לענייני משפחה‬
        ‫229‬  ‫בעקבות היתר להגיש כתב הגנה או לתקנו‬
      ‫494, 229‬         ‫בעקבות תיקון כתב תביעה‬
        ‫429‬           ‫בקשת רשות להגישה‬
        ‫529‬        ‫שיקול דעת בית המשפט‬
        ‫444‬               ‫הזמנה לדין‬
        ‫429‬              ‫המרצת פתיחה‬
        ‫429‬          ‫טענת קיזוז נגד התובע‬
        ‫729‬             ‫כשהחיוב סולק‬
        ‫429‬                ‫כתב הגנה‬
        ‫229‬                ‫העדרו‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                  ‫0141‬

      ‫429, 729‬             ‫לאחר מתן פסק דין‬
        ‫544‬                  ‫מועדים‬
   ‫285, 629, 279,‬                  ‫מחיקתה‬
       ‫4784‬
        ‫869‬               ‫מטרות ההליך‬
        ‫786‬             ‫מסמכים הנוגעים‬
        ‫896‬              ‫משפחה וירושה‬
   ‫778, 688, 488‬               ‫סדר דין מהיר‬
        ‫498‬                ‫מועדים‬
      ‫429, 529‬              ‫סדר דין מקוצר‬
        ‫669‬          ‫בקשת רשות להתגונן‬
      ‫429, 629‬                 ‫סדרי הדין‬
        ‫629‬     ‫דיון בנפרד מן התביעה העיקרית‬
        ‫829‬                 ‫העילה‬
        ‫429‬               ‫כתב הגנה‬
        ‫229‬               ‫העדרו‬
        ‫629‬         ‫שיקול דעת בית המשפט‬
        ‫829‬              ‫העילה להגשתה‬
        ‫257‬                ‫עיקול זמני‬
        ‫579‬                ‫קדם משפט‬
        ‫429‬                   ‫קיזוז‬
        ‫429‬     ‫תביעה שכנגד נגד התובע או הנתבע‬

                          ‫הוצאה לפועל‬
         ‫825‬    ‫היועץ המשפטי לממשלה כצד להליך‬
         ‫796‬               ‫משפחה‬

                         ‫הוצאות משפט‬
      ‫992, 887‬             ‫אי גילוי מסמכים‬
        ‫822‬            ‫סמכות בית המשפט‬
     ‫4544, 8544‬                  ‫ערעור‬
        ‫245‬               ‫צירוף בעל דין‬
      ‫874, 484‬             ‫תיקון כתב טענות‬
‫1141‬                    ‫מפתח עניינים‬

       ‫844‬              ‫הזמנה לדין‬
       ‫444‬         ‫הודעה לצד שלישי‬

              ‫החלטה – ראו החלטה אחרת‬

       ‫5284‬            ‫החלטה אחרת‬
       ‫5784‬             ‫בבוררות‬
 ‫5284, 9284, 5784‬       ‫בינה ובין פסק בורר‬
    ‫8784, 5784‬      ‫בינה ובין פסק ביניים‬
       ‫6784‬     ‫העברת בורר מתפקידו‬
                    ‫פסק בורר‬
       ‫6784‬           ‫ביטולו‬
           ‫"החלטה אחרת" או "פסק דין"?‬
 ‫5284, 9284, 5784‬            ‫בוררות‬
       ‫2784‬         ‫ביטול פסק דין‬
       ‫2784‬      ‫בקשה למתן הוראות‬
       ‫8784‬      ‫בקשת רשות להתגונן‬
       ‫6784‬     ‫דחיית תביעה על הסף‬
 ‫6784, 2784, 4784,‬          ‫הארכת מועד‬
       ‫7784‬
       ‫4784‬       ‫הבהרת פסק הדין‬
       ‫2784‬       ‫הוצאות – קביעתן‬
       ‫2784‬  ‫המצאה מחוץ לתחום השיפוט‬
       ‫4784‬          ‫העברת דיון‬
       ‫7284‬       ‫התפתחות ההלכה‬
       ‫6784‬             ‫ירושה‬
       ‫4784‬          ‫כונס נכסים‬
       ‫4784‬   ‫מחיקת הודעה לצד שלישי‬
       ‫6784‬      ‫מחיקת כתב תביעה‬
       ‫4784‬             ‫נזיקין‬
       ‫8784‬   ‫עילה אחת מתוך כמה עילות‬
       ‫4784‬             ‫ערעור‬
       ‫6784‬  ‫החלטה אם ראוי להתקבל‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                      ‫2141‬

        ‫5784‬           ‫פיצויים לנפגעי תאונות דרכים‬
        ‫2784‬                       ‫פירוק‬
     ‫2784, 4784‬                   ‫פירוק שיתוף‬
        ‫4784‬                    ‫פשיטת רגל‬
        ‫5784‬                       ‫צוואה‬
        ‫8784‬                        ‫שטר‬
        ‫2784‬                       ‫ֵ‬
                               ‫שכר עד‬
        ‫8784‬                   ‫תביעה קטנה‬
        ‫4784‬                 ‫תיקון פסק הדין‬
        ‫4784‬                  ‫תניית שיפוט זר‬
        ‫422‬           ‫העברת תובענה לבית משפט אחר‬
        ‫5284‬                    ‫לעומת פסק דין‬
        ‫9284‬                   ‫לעומת צו ביניים‬
        ‫2784‬                    ‫מעשה בית דין‬
        ‫2284‬                     ‫הערעור עליה‬

              ‫החלטה במעמד צד אחר – ראו "במעמד צד אחד"‬

      ‫היתר המצאה מחוץ לתחום – ראו סמכות בינלאומית – המצאה לחו"ל‬

         ‫822‬                        ‫הליך‬

         ‫482‬                        ‫המצאה‬
         ‫582‬                   ‫אישור המסירה‬
      ‫482, 282‬                      ‫בידי מי‬
         ‫282‬                ‫בעל דין שאינו מיוצג‬
         ‫682‬                 ‫בקשה לסעד ביניים‬
         ‫282‬                   ‫דרכי ההמצאה‬
         ‫892‬                      ‫הדבקה‬
        ‫6684‬                   ‫הודעה טלפונית‬
         ‫482‬                      ‫הושטה‬
      ‫היתר המצאה מחוץ לתחום – ראו סמכות בינלאומית – המצאה לחו"ל‬
         ‫282‬                   ‫חקירת השליח‬
‫3141‬                            ‫מפתח עניינים‬

      ‫292‬                        ‫לאנייה‬
      ‫482‬                        ‫לאסיר‬
      ‫292‬                    ‫לאפוטרופוס‬
      ‫682‬                    ‫לבית המשפט‬
      ‫482‬  ‫לחבר קיבוץ, קבוצה, מושב עובדים או מושב שיתופי‬
      ‫292‬                        ‫לחברה‬
    ‫692, 592‬                   ‫לחברה בחו"ל‬
           ‫לחו"ל – ראו סמכות בינלאומית – המצאה לחו"ל‬
      ‫482‬                        ‫לחייל‬
      ‫482‬             ‫לכהן דת או חבר מסדר דתי‬
      ‫292‬                        ‫למדינה‬
      ‫582‬                     ‫למדינת חוץ‬
      ‫892‬                       ‫למורשה‬
      ‫892‬                  ‫למספר בעלי דין‬
      ‫892‬                ‫לנתבע הנמצא בחו"ל‬
      ‫482‬                    ‫לעובד ציבור‬
      ‫482‬                    ‫לעובד תאגיד‬
      ‫492‬                      ‫לעורך דין‬
      ‫292‬                      ‫לפסול דין‬
      ‫792‬                        ‫לקטין‬
      ‫292‬                   ‫לקרוב משפחה‬
      ‫592‬                      ‫לשותפות‬
    ‫94, 294‬                 ‫לשטחים המוחזקים‬
      ‫292‬                       ‫לתאגיד‬
      ‫282‬                   ‫מועד ההמצאה‬
     ‫מחוץ לתחום השיפוט – ראו סמכות בינלאומית – המצאה לחו"ל‬
      ‫884‬                        ‫מכללא‬
      ‫482‬                        ‫מסירה‬
      ‫282‬                    ‫מסירה חוזרת‬
      ‫884‬                   ‫מסירה מכללא‬
      ‫682‬              ‫המסמכים שחובה להמציא‬
    ‫682, 924‬                   ‫המען להמצאה‬
      ‫592‬                       ‫מקרקעין‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                      ‫4141‬

         ‫692‬        ‫נטל הראיה כי ההמצאה נעשתה כדין‬
                               ‫פגם בה‬
     ‫884, 8284‬                ‫ויתור על הטענה‬
        ‫282‬                    ‫פקסימיליה‬
        ‫282‬             ‫תוצאות העדר המצאה כדין‬
        ‫892‬                  ‫תחליף המצאה‬
      ‫992, 684‬                    ‫בקשה‬

                                 ‫המרצה‬
              ‫בקשה בדרך המרצה – ראו בקשה בדרך המרצה‬
                  ‫המרצת פתיחה – ראו המרצת פתיחה‬

         ‫958‬                   ‫המרצת פתיחה‬
         ‫844‬               ‫אסמכתאות משפטיות‬
         ‫428‬                    ‫אפוטרופסות‬
         ‫292‬                   ‫גילוי מסמכים‬
         ‫478‬                      ‫הדיון בה‬
         ‫429‬                 ‫הודעה לצד שלישי‬
         ‫478‬               ‫העברה לסדר דין רגיל‬
         ‫828‬                 ‫יתרונות וחסרונות‬
         ‫285‬                      ‫מחיקתה‬
         ‫828‬                       ‫הנוסח‬
         ‫528‬                    ‫סעד הצהרתי‬
      ‫224, 278‬                        ‫עדים‬
         ‫754‬               ‫על פי פקודת החברות‬
         ‫428‬          ‫העניינים שמותר לבררם בדרך זו‬
         ‫228‬                    ‫מקרקעין‬
         ‫528‬                  ‫סעד הצהרתי‬
         ‫428‬                 ‫פירוק שותפות‬
         ‫628‬                  ‫תביעת נאמן‬
         ‫528‬             ‫תובענה מטעם מעוניין‬
      ‫944, 928‬                       ‫ראיות‬
         ‫228‬              ‫שיקול דעת בית המשפט‬
‫5141‬                            ‫מפתח עניינים‬

      ‫228‬                     ‫תביעה נגזרת‬
      ‫224‬                        ‫תצהיר‬
      ‫878‬                    ‫תשובת המשיב‬

                             ‫הסכם שיפוט‬
      ‫862‬               ‫בוררות – סמכות מקומית‬
      ‫942‬                       ‫בית דין‬
      ‫862‬                   ‫מינויו כבורר‬
      ‫784‬                  ‫סמכות בינלאומית‬
      ‫494‬                  ‫הסכמה מכללא‬
      ‫784‬                   ‫תניית שיפוט‬
      ‫286‬                   ‫פורום בלתי נאות‬
                          ‫תניית שיפוט זר‬
     ‫4784‬             ‫החלטה אחרת או פסק דין?‬

                           ‫הסכמת הצדדים‬
    ‫894, 289‬                       ‫בוררות‬
    ‫979, 289‬                    ‫גילוי מסמכים‬
      ‫889‬               ‫דינה של אי הסכמה‬
      ‫782‬                     ‫השתק עילה‬
      ‫852‬                      ‫התיישנות‬
     ‫8984‬                        ‫סמכות‬
      ‫946‬                     ‫עניינית‬
      ‫558‬                    ‫עדות מומחה‬
              ‫פסק דין בהסכמה – ראו פסק דין – בהסכמה‬
         ‫שינוי חזית – ראו שינוי חזית – הסכמת בעל דין כתנאי‬
                     ‫שיפוט – ראו הסכם שיפוט‬

                           ‫העברת תובענות‬
      ‫952‬               ‫בית בתי משפט מחוזיים‬
      ‫852‬        ‫בין בתי משפט שלום באותו אזור שיפוט‬
    ‫852, 422‬                     ‫בקשה‬
      ‫952‬                    ‫העילות‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                         ‫6141‬

         ‫952‬                        ‫ערעור‬
         ‫952‬                     ‫פסלות שופט‬
              ‫בין סדר דין מהיר וסדר דין רגיל – ראו סדר דין מהיר‬
   ‫622, 222, 422‬                          ‫בית דין‬
       ‫2844‬                           ‫דתי‬
     ‫876, 576‬                  ‫בית המשפט הגבוה לצדק‬
        ‫952‬               ‫לבית משפט באזור שיפוט אחר‬
        ‫422‬                         ‫בקשה‬
        ‫822‬                        ‫הטעמים‬
        ‫952‬                ‫לאחר שהחל הדיון בתיק‬
       ‫4784‬              ‫מבית דין רבני לבית משפט מחוזי‬
       ‫4784‬               ‫מבית משפט לבית הדין לעבודה‬
        ‫778‬       ‫מבית משפט לתביעות קטנות לבית משפט שלום‬
‫426, 884, 762, 622‬                 ‫מבית משפט שלום למחוזי‬
     ‫766, 622‬                      ‫עקב חוסר סמכות‬
        ‫222‬                       ‫בינלאומית‬
        ‫422‬                    ‫"לא יעבירנו עוד"‬
        ‫262‬                        ‫מקומית‬
        ‫222‬                        ‫צו ביניים‬
     ‫884, 622‬                    ‫תיקון כתב תביעה‬

                      ‫העתקת מסמכים – ראו עיון במסמכים‬

         ‫895‬                      ‫הפסקת תובענה‬
         ‫895‬                         ‫בקשה‬
         ‫995‬                      ‫מות בעל דין‬
         ‫995‬                      ‫נגד פסול דין‬
         ‫895‬                     ‫עד שלא הופיע‬
         ‫995‬                 ‫פשיטת רגל של בעל דין‬
         ‫895‬              ‫שימוש לרעה בהליכי בית המשפט‬
         ‫895‬                   ‫שיקולי בית המשפט‬

               ‫הצגת מסמכים – ראו עיון במסמכים – הצגת מסמכים‬
‫7141‬                            ‫מפתח עניינים‬

                    ‫הרחבת חזית – ראו שינוי חזית‬

     ‫682, 282‬        ‫השתק עילה; ראו עוד מעשה בית דין,‬
                           ‫השתק פלוגתא‬
        ‫282‬                  ‫דחיית תביעה‬
        ‫782‬      ‫הסכמה בין הצדדים לא להעלות הטענה‬
        ‫982‬                 ‫הפרשי הצמדה‬
        ‫575‬             ‫השתק עילה והשתק סעד‬
        ‫842‬                 ‫זהות בעלי הדין‬
        ‫782‬                  ‫זהות העילות‬
        ‫842‬               ‫חליפו של בעל דין‬
        ‫642‬                     ‫מזונות‬
‫252, 525, 575, 682,‬                 ‫מעשה בית דין‬
      ‫282, 642‬
        ‫982‬                   ‫מפרק חברה‬
        ‫782‬               ‫נתבע שהפך לתובע‬
        ‫982‬                   ‫עדות חדשה‬
        ‫575‬                   ‫פיצול סעדים‬
       ‫842;‬                     ‫צד קרוב‬
                ‫ראו עוד מעשה בית דין – צד קרוב‬
        ‫842‬                ‫שליחו של בעל דין‬

     ‫682, 642‬  ‫השתק פלוגתא; ראו עוד מעשה בית דין, השתק עילה‬
        ‫442‬            ‫דחיית בקשת רשות להתגונן‬
        ‫742‬            ‫דחיית טענה מחוסר הוכחות‬
        ‫442‬         ‫החלטה שניתנה תוך חריגה מסמכות‬
        ‫742‬               ‫הכרעה סופית וחיובית‬
        ‫542‬                  ‫זהות בעלי הדין‬
        ‫542‬          ‫חליף, שלוח, בעל עניין, קרוב‬
        ‫542‬              ‫זהות השאלה שבמחלוקת‬
‫682, 642, 442, 942‬                   ‫מעשה בית דין‬
        ‫982‬                    ‫מפרק חברה‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                         ‫8141‬

         ‫742‬                      ‫סמכות נגררת‬
         ‫242‬                 ‫עד – קביעת אי אמינותו‬
        ‫4244‬                          ‫ערעור‬
         ‫242‬                 ‫פסק דין שניתן בהסכמה‬
      ‫242, 462‬                       ‫שאלת אגב‬
         ‫442‬                      ‫שינוי נסיבות‬
         ‫442‬                  ‫שכירות במושכר מוגן‬

                                   ‫התייצבות‬
      ‫524, 499‬                         ‫בעלי דין‬
                ‫דחיית בקשת רשות להתגונן בשל אי התייצבות‬
        ‫649‬                   ‫הנתבע לחקירה‬
     ‫2244, 9444‬          ‫דחיית מועד הערעור בשל אי התייצבות‬
        ‫699‬        ‫דחיית המשפט בשל אי התייצבות בעל דין‬
      ‫224, 299‬            ‫דחיית התביעה בשל אי התייצבות‬
        ‫449‬                      ‫טען ביניים‬
      ‫495, 699‬            ‫מחיקת התביעה בשל אי התייצבות‬
        ‫9444‬             ‫מחיקת ערעור בשל אי התייצבות‬
              ‫פסק דין בהעדר הגנה – ראו פסק דין בהעדר הגנה‬
         ‫524‬          ‫פסק דין בהעדר התייצבות פסול דין‬
         ‫779‬                     ‫קדם משפט‬
                                ‫בקשה בכתב‬
         ‫254‬                        ‫מבקש‬
      ‫724, 924‬                        ‫מצהיר‬
         ‫924‬                        ‫משיב‬
         ‫449‬                       ‫טען ביניים‬
                                      ‫ֵ‬
                                      ‫עד‬
      ‫924, 249‬          ‫דחיית המשפט בשל אי התייצבות עד‬
         ‫249‬        ‫דחיית תצהיר בשל אי התייצבות המצהיר‬
         ‫524‬                         ‫פסול דין‬
         ‫224‬                         ‫פרקליט‬
         ‫299‬        ‫דחיית המשפט בשל אי התייצבות פרקליט‬
         ‫224‬                           ‫תובע‬
‫9141‬                              ‫מפתח עניינים‬

      ‫222, 222‬                        ‫התיישנות‬
      ‫922, 442‬                 ‫אי ידיעת זהות הנתבע‬
         ‫742‬                     ‫אפוטרופסות‬
         ‫942‬                        ‫בוררות‬
         ‫552‬         ‫בית המשפט – העלאת הטענה ביוזמתו‬
         ‫842‬                  ‫בית משפט שנסגר‬
         ‫442‬                          ‫גזל‬
         ‫922‬         ‫דחיית התובענה עקב טענת התיישנות‬
    ‫422, 942, 452‬                    ‫דחיית תובענה‬
     ‫דחיית מירוץ תקופת ההתיישנות – ראו להלן: מירוץ תקופת ההתיישנות‬
      ‫222, 722‬                        ‫דיונית‬
      ‫222, 722‬              ‫הבחנה בין דיונית למהותית‬
         ‫842‬                 ‫הודאה בזכות התובע‬
      ‫642, 742‬                        ‫הונאה‬
         ‫452‬             ‫(כלל) "ההזדמנות הראשונה"‬
         ‫242‬               ‫הלוואה ללא מועד פירעון‬
         ‫852‬             ‫הסכמה על תקופת ההתיישנות‬
         ‫742‬                   ‫העדר אפוטרופוס‬
    ‫הפסקת מירוץ תקופת ההתיישנות – ראו להלן: מירוץ תקופת ההתיישנות‬
         ‫242‬                      ‫הפרת חוזה‬
         ‫252‬                   ‫הצעת חוק חדשה‬
         ‫222‬                       ‫הרשאה‬
         ‫242‬                        ‫השבה‬
         ‫522‬                   ‫ויתור על הטענה‬
      ‫822, 542‬                         ‫חוב‬
         ‫822‬         ‫פסק דין הצהרתי על התיישנות חוב‬
      ‫742, 252‬                      ‫חולה נפש‬
         ‫722‬          ‫חוק הקרקעות העותמאני – סעיף 86‬
         ‫625‬                   ‫חילופי בעלי דין‬
      ‫222, 522‬                        ‫טעמיה‬
         ‫742‬             ‫יחסי אפוטרופסות בין הצדדים‬
         ‫222‬                       ‫ייפוי כוח‬
      ‫742, 252‬                        ‫ירושה‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                            ‫0241‬

   ‫242, 452, 452‬                      ‫כתב תביעה מתוקן‬
        ‫422‬                         ‫לעומת שיהוי‬
        ‫722‬                            ‫מהותית‬
        ‫422‬                     ‫מועד העלאת הטענה‬
        ‫452‬                        ‫מוצרים פגומים‬
                            ‫מירוץ תקופת ההתיישנות‬
        ‫842‬                           ‫דחייתו‬
‫442, 642, 242, 742‬                           ‫הפסקתו‬
        ‫942‬                      ‫דחיית תביעה‬
        ‫522‬                          ‫מקור ההלכה‬
     ‫842, 652‬                            ‫מקרקעין‬
        ‫652‬                       ‫בלתי מוסדרים‬
        ‫252‬                   ‫בקשה להערכת פיצויים‬
        ‫452‬                       ‫העברת בעלות‬
        ‫252‬                           ‫הפקעה‬
        ‫652‬     ‫טענת הגנה – לפי סעיף 86 לחוק הקרקעות העותמאני‬
                ‫מדינה – טענה נגדה לפי סעיף 87 לחוק הקרקעות‬
         ‫652‬                       ‫העותמאני‬
         ‫652‬                          ‫מוסדרים‬
         ‫252‬     ‫שכירות – בקשה לקביעת שיעור דמי שכירות חוקיים‬
         ‫842‬                            ‫משכון‬
         ‫842‬                           ‫משכנתא‬
        ‫4664‬                          ‫משפט חוזר‬
                        ‫משפט פלילי – ראו להלן: פלילית‬
         ‫222‬                      ‫נאמן בפשיטת רגל‬
         ‫242‬                            ‫נאמנות‬
         ‫442‬                             ‫נזיקין‬
         ‫742‬                            ‫נישואין‬
      ‫922, 442‬                   ‫הנתבע – אי ידיעת זהותו‬
      ‫242, 742‬                 ‫נתבע מחוץ לתחום השיפוט‬
         ‫442‬                         ‫סעד הצהרתי‬
         ‫842‬                             ‫ערבון‬
         ‫252‬                ‫פיצויים בגין הפקעת מקרקעין‬
‫1241‬                              ‫מפתח עניינים‬

        ‫942‬                    ‫פיצול סעדים‬
        ‫242‬                        ‫פגרה‬
      ‫222, 722‬                       ‫פלילית‬
        ‫922‬              ‫אי ידיעת זהות הנאשם‬
        ‫922‬                  ‫זכות מהותית‬
        ‫922‬               ‫מועד העלאת הטענה‬
        ‫922‬                      ‫ערעור‬
        ‫442‬                       ‫פסק דין‬
        ‫822‬          ‫פסק דין הצהרתי על התיישנות חוב‬
        ‫942‬                   ‫צירוף בעל דין‬
      ‫445, 242‬                    ‫צירוף נתבעים‬
        ‫242‬                        ‫קיזוז‬
        ‫642‬                       ‫רשלנות‬
        ‫842‬                  ‫"שאינו מקרקעין"‬
        ‫252‬  ‫שכירות – בקשה לקביעת שיעור דמי שכירות חוקיים‬
        ‫542‬                        ‫שיפוי‬
        ‫842‬                       ‫שעבוד‬
        ‫442‬               ‫תאונת דרכים בחבל עזה‬
        ‫242‬                    ‫תביעה שכנגד‬
        ‫942‬                  ‫תובענה שנדחתה‬
        ‫242‬                       ‫תום לב‬
        ‫922‬                 ‫תוצאת קבלת הטענה‬
                                ‫תחולתה‬
        ‫5844‬                     ‫למפרע‬
         ‫222‬                ‫על ההליך האזרחי‬
         ‫222‬               ‫על הפורום השיפוטי‬
      ‫242, 742‬       ‫תחום השיפוט – נתבע הנמצא מחוצה לו‬
    ‫242, 452, 452‬                    ‫תיקון תביעה‬
      ‫442, 242‬            ‫תקופת ההתיישנות – תחילתה‬
      ‫642, 742‬                       ‫תרמית‬

                                   ‫ויתור‬
        ‫494‬                ‫הסכמה מכללא כוויתור‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                      ‫2241‬

        ‫794‬         ‫טענת ויתור שלא נטענה בכתב ההגנה‬
       ‫42, 824‬                     ‫כתב ויתור‬
        ‫692‬                ‫מסמך שיש בו ויתור‬
        ‫578‬        ‫סדר דין מהיר – ויתור על זכות דיונית‬
       ‫9, 522‬                      ‫על זכות‬
        ‫578‬              ‫דיונית בסדר דין מהיר‬
        ‫422‬                 ‫כתוצאה משיהוי‬
        ‫8484‬                  ‫על חקירת מצהיר‬
                             ‫על טענה בדבר‬
       ‫7844‬         ‫איחור בהגשת בקשת רשות לערער‬
        ‫522‬                    ‫התיישנות‬
     ‫884, 8284‬             ‫פגם בהמצאת כתב בי דין‬
        ‫884‬              ‫פגם בהמצאת פסק דין‬
       ‫9644‬                   ‫פגם בערעור‬
       ‫8464‬                   ‫פסלות שופט‬
        ‫794‬                    ‫שינוי חזית‬
        ‫595‬                ‫על טענה בכתב הגנה‬
        ‫258‬                  ‫על סודיות רפואית‬
        ‫844‬                    ‫על סכום הנזק‬
      ‫824, 279‬                  ‫על סכום התביעה‬
      ‫925, 279‬                    ‫חלק ממנו‬
        ‫279‬                  ‫קדם משפט‬
   ‫252, 445, 225,‬                       ‫על סעד‬
      ‫675, 485‬
        ‫675‬                   ‫חלק ממנו‬
        ‫475‬               ‫כדי לחסוך באגרה‬
   ‫446, 225, 875‬         ‫כדי לתבוע בבית משפט שלום‬
        ‫955‬         ‫מהותי בתביעה לסעד הצהרתי‬
        ‫875‬                    ‫על עוולה‬
      ‫84, 652‬                  ‫על עילת תביעה‬
       ‫5444‬                 ‫על שמיעת הוכחות‬
       ‫ערעור – טענה שבעל הדין ויתר עליה בערכאה הראשונה 4444‬
        ‫579‬         ‫רשימת פלותאות כוויתור על טענה‬
‫3241‬                               ‫מפתח עניינים‬

     ‫675, 422‬                     ‫שיש בו מחילה‬

                                    ‫זכות‬
         ‫9‬                  ‫בת אכיפה משפטית‬
       ‫4864‬                    ‫הגישה לערכאות‬
       ‫2864‬             ‫בית משפט לתביעות קטנות‬
       ‫6864‬                     ‫כזכות יסוד‬
         ‫54‬                         ‫דיונית‬
       ‫7944‬               ‫דירוג הזכויות הדיוניות‬
         ‫26‬                     ‫התפלגותה‬
         ‫66‬                        ‫כנטל‬
  ‫54, 46, 56, 4944‬                   ‫לעומת מהותית‬
       ‫4, 24‬                  ‫לעומת משפטית‬
       ‫4944‬               ‫סיווג הזכויות הדיוניות‬
          ‫תחולה למפרע – ראו תחולה למפרע של הזכות הדיונית‬
       ‫4864‬                       ‫להליך הוגן‬
        ‫4, 5‬                        ‫משפטית‬
        ‫84‬                         ‫נלווית‬

        ‫565‬                        ‫זכות עמידה‬
     ‫856, 465‬                ‫בית המשפט הגבוה לצדק‬

       ‫4944‬                       ‫זכות התביעה‬
       ‫4944‬                ‫סיווגה כדיונית או מהותית‬

                          ‫חברה; ראו עוד מפרק חברה‬
        ‫785‬              ‫בעל מניות – צירופו כבעל דין‬
        ‫292‬                         ‫המצאה‬
     ‫692, 592‬                    ‫לחברה בחו"ל‬
        ‫482‬                    ‫לעובד חברה‬
        ‫754‬                     ‫המרצת פתיחה‬
     ‫785, 865‬                        ‫כבעל דין‬
        ‫765‬                     ‫מפרק כבעל דין‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                       ‫4241‬

         ‫766‬                  ‫סמכות עניינית‬
         ‫897‬                   ‫עיון במסמכים‬
                                 ‫פירוק‬
         ‫225‬                ‫במהלך המשפט‬
      ‫766, 546‬                 ‫סמכות עניינית‬
      ‫225, 295‬                  ‫עיכוב הדיון‬
         ‫544‬        ‫תקנות סדר הדין האזרחי – תחולתן‬
         ‫882‬                       ‫שאלון‬

                                   ‫חוזים‬
         ‫474‬                   ‫המצאה לחו"ל‬
         ‫884‬                    ‫הפרת חוזה‬
         ‫242‬                   ‫התיישנות‬
                               ‫חוזה בנייה‬
         ‫648‬                     ‫ביטולו‬
         ‫648‬             ‫כונס נכסים לשם אכיפתו‬
         ‫464‬                   ‫כתב התביעה‬
         ‫545‬                   ‫צירוף בעל דין‬
         ‫692‬                 ‫צירוף לכתב טענות‬

                  ‫חוסר סמכות – ראו סמכות – חוסר סמכות‬

     ‫6, 26, 945‬                        ‫חוק זר‬
        ‫2944‬                       ‫הוכחתו‬
        ‫472‬              ‫כתב התביעה – חובת פירוט‬
     ‫4944, 6944‬               ‫סדר הדין במדינת הפורום‬
        ‫945‬              ‫סעד בתביעה על פי חוק זר‬
        ‫472‬                    ‫פרטים נוספים‬
        ‫6944‬                       ‫תחולתו‬

              ‫חילופי בעלי דין – ראו בעל דין – חילופי בעלי דין‬
‫5241‬                        ‫מפתח עניינים‬

                            ‫חיסיון‬
    ‫889, 789‬                   ‫גישור‬
      ‫228‬                ‫כונס נכסים‬
                ‫מסמכים – ראו מסמך – חסוי‬
    ‫882, 982‬                  ‫שאלון‬

     ‫8484‬                  ‫חקירה נגדית‬
    ‫424, 224‬               ‫בקשה בכתב‬
      ‫874‬          ‫היתר המצאה מחוץ לתחום‬
     ‫8484‬                ‫ויתור עליה‬
      ‫449‬              ‫סדר דין מקוצר‬
      ‫972‬                  ‫שאלון‬

      ‫922‬              ‫טופס פתיחת הליך‬
    ‫472, 872‬              ‫אגרת בית משפט‬
      ‫472‬               ‫ביטוח לאומי‬

         ‫טעות בפסק דין – ראו פסק דין – תיקון טעות בו‬

      ‫929‬                   ‫טען ביניים‬
      ‫449‬                 ‫אי התייצבות‬
      ‫249‬                     ‫הדיון‬
      ‫249‬                ‫הודעת פרטים‬
      ‫449‬                ‫חזרה מההליך‬
      ‫285‬                    ‫מחיקה‬
      ‫449‬                ‫מעשה בית דין‬
      ‫849‬                   ‫מקרקעין‬
      ‫849‬                     ‫הסעד‬
      ‫649‬                    ‫צו גודר‬
      ‫649‬                ‫תגובת הטוען‬
      ‫449‬                    ‫תצהיר‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                   ‫6241‬

                     ‫היועץ המשפטי לממשלה‬
         ‫825‬                ‫כבעל דין‬
         ‫825‬          ‫בהליך הוצאה לפועל‬
         ‫825‬                  ‫כנציג‬

                       ‫יושר – ראו דיני יושר‬

                             ‫ייפוי כוח‬
   ‫684, 284, 494‬                ‫המצאה לחו"ל‬
        ‫222‬                  ‫התיישנות‬

         ‫796‬             ‫יחסי ממון בין בני זוג‬

                  ‫ימאות – ראו בית משפט לימאות‬

                   ‫ירושה – ראו משפחה וירושה‬

                  ‫יריבות – ראו בעל דין – יריבות‬

         ‫268‬                  ‫כונס נכסים‬
         ‫848‬              ‫אגודה שיתופית‬
         ‫228‬                 ‫אגרת חוב‬
         ‫848‬                   ‫בוררות‬
         ‫228‬           ‫בעל תפקיד – חובותיו‬
         ‫728‬            ‫בקשה למתן הוראות‬
         ‫648‬    ‫חוזה בנייה – מינוי כונס לשם אכיפתו‬
         ‫848‬          ‫חוזה ובו הוראה למינויו‬
         ‫228‬                   ‫חיסיון‬
      ‫765, 525‬                  ‫כבעל דין‬
      ‫268, 428‬            ‫לעומת תופס נכסים‬
         ‫628‬             ‫המחזיק – זכויותיו‬
         ‫628‬                   ‫מחשב‬
      ‫968, 928‬                    ‫מינויו‬
‫7241‬               ‫מפתח עניינים‬

    ‫848, 448‬   ‫אחרי מתן פסק הדין‬
      ‫248‬         ‫הבקשה‬
      ‫828‬        ‫נכסי הכינוס‬
      ‫248‬          ‫סעד סופי‬
      ‫528‬        ‫עילות כינוס‬
      ‫828‬        ‫הפיקוח עליו‬
      ‫268‬      ‫פקודת החברות‬
      ‫628‬         ‫צד שלישי‬
      ‫828‬      ‫צו כינוס נכסים‬
      ‫428‬         ‫בקשה‬
      ‫225‬     ‫המשך הליכים‬
      ‫525‬           ‫הרשמי‬
      ‫848‬          ‫שותפות‬
      ‫428‬            ‫שכרו‬
     ‫2544‬          ‫ערעור‬

     ‫924;‬           ‫כתב הגנה‬
             ‫ראו גם כתב טענות‬
      ‫244‬       ‫איחור בהגשתו‬
      ‫844‬    ‫בקשת פרטים נוספים‬
      ‫854‬          ‫דמי הנזק‬
      ‫429‬     ‫הודעה לצד שלישי‬
      ‫644‬   ‫הכחשת טענות התביעה‬
      ‫595‬       ‫ויתור על טענה‬
      ‫924‬       ‫טענות חלופיות‬
      ‫444‬       ‫טענות של חוק‬
      ‫794‬  ‫טענת ויתור שלא נטענה בו‬
    ‫924, 544‬       ‫המועד להגשתו‬
      ‫244‬      ‫הפחתת הפיצויים‬
    ‫844, 285‬          ‫מחיקתו‬
    ‫444, 454‬        ‫ניסוח הטענות‬
      ‫844‬           ‫סמכות‬
      ‫744‬           ‫עיכבון‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                     ‫8241‬

         ‫844‬           ‫פגמים בצורת כתב התביעה‬
         ‫844‬                ‫פרטים נוספים‬
         ‫244‬                    ‫קיזוז‬
         ‫244‬                ‫רשלנות תורמת‬
         ‫644‬                 ‫תנאי מוקדם‬

                              ‫כתב טענות‬
         ‫564‬                     ‫ביטוח‬
         ‫487‬    ‫הודאה בעובדות; ראו עוד הודאה במסמכים‬
                              ‫ובעובדות‬
         ‫764‬                  ‫חזקה שבדין‬
      ‫464, 924‬                 ‫טענות חלופיות‬
      ‫887, 487‬             ‫מחיקתו עקב אי גילוי‬
         ‫744‬       ‫ניסוח הטענות; ראו עוד כתב תביעה‬
         ‫744‬                  ‫לשון הרע‬
         ‫292‬                ‫פירוט המסמכים‬
         ‫465‬                    ‫צירוף צד‬
         ‫692‬                 ‫צירוף מסמכים‬
         ‫574‬                      ‫תיקון‬
         ‫284‬             ‫אחרי קדם המשפט‬
         ‫894‬                ‫בהעדר בקשה‬
      ‫874, 694‬            ‫ביוזמת בית המשפט‬
         ‫884‬              ‫בית משפט מחוזי‬
         ‫884‬              ‫בית משפט שלום‬
         ‫494‬              ‫בעל הדין שכנגד‬
      ‫974, 884‬                ‫בקשת התיקון‬
         ‫684‬            ‫המועד להגשתה‬
         ‫484‬             ‫שיהוי בהגשתה‬
      ‫884, 894‬                  ‫תצהיר‬
      ‫874, 484‬             ‫הוצאות בעקבותיו‬
         ‫284‬              ‫החלפת עורך דין‬
         ‫294‬                   ‫הכחשה‬
‫9241‬                                ‫מפתח עניינים‬

      ‫884, 622‬              ‫העברת התובענה בעקבותיו‬
        ‫525‬                   ‫חילופי בעלי דין‬
        ‫525‬                        ‫יורש‬
        ‫525‬               ‫כונס הנכסים הרשמי‬
        ‫525‬                    ‫מנהל עיזבון‬
        ‫525‬                ‫נאמן בפשיטת רגל‬
        ‫225‬                  ‫טעות בשם בעל דין‬
        ‫294‬       ‫טענה הסותרת ממצא שנפסק בין הצדדים‬
           ‫כדי להצילו ממחיקה – ראו מחיקה – תיקון כתב טענות‬
         ‫458‬     ‫כדי להצילו ממחיקה לאחר חוות דעת מומחה‬
         ‫694‬                    ‫מחיקת טענות‬
         ‫774‬                        ‫מכללא‬
         ‫274‬                     ‫משפט אנגלי‬
         ‫484‬          ‫סכום כסף שטרם הגיע זמן פרעונו‬
         ‫284‬                      ‫סעד נוסף‬
         ‫784‬         ‫סעד שהתגבש לאחר הגשת התובענה‬
         ‫458‬                     ‫עדות מומחה‬
    ‫484, 284, 884‬                     ‫עילה חדשה‬
         ‫284‬           ‫עילה המעבירה את נטל ההוכחה‬
      ‫584, 884‬                   ‫עילה שהתיישנה‬
         ‫684‬                ‫עליית סכום התביעה‬
         ‫465‬                       ‫צירוף צד‬
         ‫294‬                 ‫שינוי בעלות על נכס‬
         ‫684‬                     ‫שינוי נסיבות‬
         ‫884‬                 ‫שיקולי בית המשפט‬
         ‫564‬                       ‫תנאי מוקדם‬

        ‫284;‬                        ‫כתב תביעה‬
                            ‫ראו גם כתב טענות‬
        ‫284‬                   ‫אגרת בית משפט‬
                     ‫המרצת פתיחה – ראו המרצת פתיחה‬
        ‫844‬                  ‫הפרת חובה חקוקה‬
        ‫884‬                      ‫הפרת חוזה‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                       ‫0341‬

         ‫864‬                ‫השפעה בלתי הוגנת‬
         ‫884‬                     ‫התרשלות‬
         ‫864‬                         ‫זדון‬
         ‫464‬                         ‫חוזה‬
         ‫472‬                       ‫חוק זר‬
                    ‫מחיקתו – ראו מחיקה – כתב תביעה‬
        ‫864‬                      ‫מצג שווא‬
        ‫964‬                       ‫מקרקעין‬
        ‫464‬                        ‫נאמנות‬
   ‫744, 944, 264‬                    ‫ניסוח הטענות‬
        ‫984‬                     ‫סעד – ציונו‬
        ‫464‬                   ‫עובדות מהותיות‬
       ‫284;‬                     ‫עילת התביעה‬
                          ‫ראו עוד עילת התביעה‬
      ‫484, 244‬               ‫פרטים שחובה לכלול בו‬
      ‫284, 995‬            ‫דחיית התביעה בשל העדרם‬
         ‫944‬                         ‫ראיות‬
         ‫464‬                       ‫רשלנות‬
      ‫245, 465;‬                        ‫תיקונו‬
                       ‫ראו עוד בעל דין – צירוף‬
        ‫894‬                   ‫אגרת בית משפט‬
        ‫822‬            ‫בינו ובין דחיית תביעה על הסף‬
   ‫242, 452, 452‬                       ‫התיישנות‬
        ‫485‬            ‫עקב אי מתן רשות לפצל סעדים‬
        ‫864‬                           ‫תרמית‬

              ‫כתב תביעה שכנגד – ראו תביעה שכנגד; כתב טענות‬

         ‫844‬                      ‫כתב תשובה‬

         ‫425‬                    ‫המדינה כבעל דין‬
         ‫292‬                       ‫המצאה‬
      ‫755, 825‬                  ‫סעד הצהרתי נגדה‬
‫1341‬                              ‫מפתח עניינים‬

       ‫499‬                      ‫מהלך המשפט‬
                                  ‫דחייה‬
       ‫485‬        ‫של בירור המשפט; ראו עוד מועדים –‬
                          ‫דחייה, הארכה‬
       ‫699‬            ‫בשל אי התייצבות בעל דין‬
    ‫924, 249‬               ‫בשל אי התייצבות עד‬
       ‫299‬            ‫בשל אי התייצבות פרקליט‬
    ‫895, 2284‬                    ‫ללא מועד‬
      ‫8564‬             ‫דחיית מועד מתן פסק הדין‬
      ‫4484‬                 ‫של המועד לסיכומים‬
                   ‫הפסקת הדיון – ראו הפסקת תובענה‬
                        ‫התייצבות – ראו התייצבות‬
                              ‫זכות להתחיל‬
       ‫624‬                     ‫בקשה בכתב‬
       ‫799‬                     ‫הבאת ראיות‬
                     ‫חקירה נגדית – ראו חקירה נגדית‬
               ‫סדר הבאת הראיות – ראו ראיות – סדר הבאתן‬
       ‫499‬                       ‫סדר הטיעון‬
                  ‫ערעור – ראו ערעור – סדר הטיעון‬
                               ‫סדרי הדיון‬
        ‫הודעה לצד שלישי – ראו הודעה לצד שלישי – סדרי הדין‬
       ‫299‬            ‫שיקולי בית המשפט בקביעתם‬
                         ‫סיכומים – ראו סיכומים‬
                          ‫עדים ועדות – ראו עד‬
                        ‫פרוטוקול – ראו פרוטוקול‬
                           ‫ראיות – ראו ראיות‬
              ‫תצהיר עדות ראשית – ראו תצהיר עדות ראשית‬

                         ‫מומחה – ראו עדות מומחה‬

                                  ‫מועדים‬
      ‫8484‬                       ‫אימוץ ילדים‬
      ‫8484‬                       ‫אפוטרופסות‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                         ‫2341‬

        ‫564‬                           ‫ביטוח‬
        ‫896‬             ‫בית המשפט לעניינים מינהליים‬
     ‫454, 4284‬                ‫בית משפט לתביעות קטנות‬
     ‫454, 4284‬                         ‫ערעור‬
        ‫274‬                       ‫בקשה בכתב‬
        ‫624‬                        ‫תשובה‬
        ‫975‬                   ‫בקשה לפיצול סעדים‬
        ‫487‬               ‫גילוי מסמך פלוני (ספציפי)‬
        ‫487‬                         ‫בקשה‬
        ‫492‬                       ‫גילוי מסמכים‬
        ‫592‬                 ‫איחור בהגשת הבקשה‬
   ‫485, 895, 8684‬     ‫דחייה, הארכה; ראו עוד מהלך המשפט – דחייה –‬
                            ‫של בירור המשפט‬
       ‫6784‬           ‫בוררות – בקשה לביטול פסק בורר‬
       ‫4684‬                     ‫ביטול פסק דין‬
     ‫895, 7284‬                     ‫בירור המשפט‬
        ‫699‬            ‫בשל אי התייצבות בעל דין‬
      ‫924, 249‬                ‫ֵ‬
                        ‫בשל אי התייצבות עד‬
        ‫299‬            ‫בשל אי התייצבות פרקליט‬
       ‫8684‬                  ‫בית המשפט העליון‬
       ‫6684‬                  ‫בקשה להארכת מועד‬
       ‫8684‬               ‫בבית המשפט העליון‬
        ‫824‬                       ‫דיון בה‬
     ‫582, 8684‬                  ‫החלטה לדחותה‬
                           ‫בקשת רשות להתגונן‬
        ‫9684‬          ‫דחיית המועד להגשת הבקשה‬
                            ‫טעמים או נימוקים:‬
       ‫4284‬                       ‫שביתה‬
    ‫4684, 2684‬                    ‫טעמים מיוחדים‬
       ‫4484‬                        ‫סיכומים‬
 ‫69, 684, 422, 222,‬                  ‫סמכות בית המשפט‬
       ‫8684‬
       ‫4684‬                         ‫ערובה‬
‫3341‬                            ‫מפתח עניינים‬

                              ‫ערעור‬
       ‫4244‬   ‫דחיית המועד בשל אי הגשת עיקרי טיעון‬
    ‫2244, 9444‬       ‫דחיית המועד בשל אי התייצבות‬
       ‫2684‬         ‫דחיית המועד להגשת ערעור‬
       ‫2244‬      ‫דחיית המועד להגשת עיקרי הטיעון‬
       ‫6284‬                      ‫פגרה‬
       ‫4284‬                     ‫שביתה‬
  ‫462, 862, 2284‬               ‫דחיית תביעה על הסף‬
        ‫862‬                 ‫מחוסר סמכות‬
       ‫2684‬               ‫ערעור על הדחייה‬
       ‫2284‬                 ‫דיון נוסף – פגרה‬
        ‫544‬                ‫הודעה לצד שלישי‬
        ‫498‬                 ‫סדר דין מהיר‬
        ‫282‬                      ‫המצאה‬
        ‫422‬          ‫התיישנות – מועד העלאת הטענה‬
        ‫922‬                    ‫פלילית‬
     ‫924, 544‬                     ‫כתב הגנה‬
       ‫5284‬                   ‫לוחות מועדים‬
        ‫462‬                ‫מחיקת כתב תביעה‬
 ‫282, 2464, 8684‬                   ‫מעשה בית דין‬
     ‫788, 498‬                   ‫סדר דין מהיר‬
       ‫4484‬                      ‫סיכומים‬
        ‫858‬                   ‫עדות מומחה‬
       ‫2644‬                       ‫ערעור‬
       ‫2684‬            ‫על בקשה לתיקון פסק דין‬
       ‫2684‬            ‫על דחיית תביעה על הסף‬
        ‫824‬         ‫על החלטה בעניין פסלות שופט‬
       ‫6284‬                       ‫פגרה‬
     ‫486, 986‬      ‫פורום בלתי נאות – מועד העלאת הטענה‬
        ‫629‬  ‫פלילי – תביעה אזרחית (נגזרת להרשעה בפלילים)‬
‫564, 264, 764, 964‬                   ‫פסלות שופט‬
        ‫824‬                     ‫ערעור‬
        ‫672‬                   ‫פרטים נוספים‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                      ‫4341‬

   ‫772, 872, 892‬                      ‫שאלון‬
       ‫9484‬             ‫שנקבעו בהסכמה – הארכתם‬
       ‫4684‬                  ‫שנקבעו בחיקוק‬
       ‫8684‬             ‫שנקבעו על ידי בית המשפט‬
        ‫629‬       ‫תביעה אזרחית (נגזרת להרשעה בפלילים)‬
        ‫544‬                   ‫תביעה שכנגד‬

      ‫296, 796‬                       ‫מזונות‬
         ‫666‬                   ‫בית דין רבני‬
         ‫822‬               ‫דחיית תביעה על הסף‬
         ‫642‬                   ‫השתק עילה‬
         ‫565‬      ‫המוסד לביטוח לאומי כצד בתביעת מזונות‬
         ‫666‬                      ‫סמכות‬
      ‫296, 796‬                    ‫עניינית‬
         ‫996‬                    ‫צו עיקול‬

                                 ‫מחיקה‬
   ‫245, 245, 865‬                      ‫בעל דין‬
        ‫579‬                   ‫קדם משפט‬
   ‫724, 924, 262‬        ‫בקשה בכתב; ראו עוד להלן: סדר הדין‬
        ‫622‬                 ‫עניין שכבר נדון‬
        ‫285‬     ‫הבחנה בין מחיקה על הסף ובין דחייה על הסף‬
   ‫285, 629, 279,‬                 ‫הודעה לצד שלישי‬
       ‫4784‬
        ‫285‬                  ‫המרצת פתיחה‬
      ‫285, 495‬                   ‫חוסר יריבות‬
        ‫285‬                     ‫טען ביניים‬
        ‫694‬                ‫טענות בכתב טענות‬
      ‫844, 285‬                     ‫כתב הגנה‬
        ‫895‬                    ‫כתב טענות‬
      ‫887, 487‬                    ‫אי גילוי‬
        ‫472‬          ‫אי קיום צו מתן פרטים נוספים‬
‫5341‬                           ‫מפתח עניינים‬

       ‫495‬                  ‫חוסר יריבות‬
       ‫784‬                    ‫כתב תביעה‬
     ‫495, 699‬                  ‫אי התייצבות‬
       ‫922‬              ‫אי פירוט סעד מבוקש‬
       ‫495‬            ‫אי קיום צו לגילוי מסמכים‬
     ‫495, 982‬          ‫אי קיום צו להשיב על שאלון‬
       ‫495‬           ‫אי קיום צו לעיון במסמכים‬
     ‫295, 562‬                 ‫אי תשלום אגרה‬
       ‫495‬               ‫ביוזמת בית המשפט‬
       ‫865‬                 ‫בעל דין מיותר‬
                     ‫בקשה למחיקת התביעה‬
       ‫6784‬                   ‫דחייתה‬
‫784, 485, 585, 922‬                  ‫העדר עילה‬
     ‫285, 495‬                  ‫חוסר יריבות‬
        ‫495‬                   ‫חוסר מעש‬
        ‫922‬                  ‫חוסר פרטים‬
     ‫695, 922‬               ‫טורדני או קנטרני‬
        ‫695‬          ‫כונס נכסים – תביעה למינויו‬
        ‫495‬                 ‫מרשה ומורשה‬
        ‫295‬              ‫מספר רב של תביעות‬
     ‫695, 295‬                 ‫מתן חשבונות‬
           ‫נגד חלק מהנתבעים – ראו לעיל: חוסר יריבות‬
       ‫895‬                ‫הנספחים לתביעה‬
                            ‫סדר הדין‬
       ‫262‬                    ‫בקשה‬
       ‫595‬                 ‫כתב ההגנה‬
       ‫462‬             ‫מועד הגשת הבקשה‬
       ‫985‬           ‫פירוט הנימוקים לבקשה‬
       ‫562‬                ‫קדם המשפט‬
       ‫562‬                ‫תגובת התובע‬
     ‫595, 462‬                   ‫תצהיר‬
      ‫4884‬       ‫סירוב התובע להעיד לבקשת הנתבע‬
       ‫422‬               ‫סמכות בית המשפט‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                  ‫6341‬

      ‫695, 295‬              ‫סעד הצהרתי‬
         ‫295‬       ‫שווי התובענה נישום בחסר‬
         ‫495‬       ‫שימוש לרעה בהליך משפטי‬
      ‫785, 495‬         ‫שיקול דעת בית המשפט‬
         ‫295‬       ‫תביעה אחרת תלויה ועומדת‬
      ‫285, 895‬             ‫כתב תביעה שכנגד‬
         ‫595‬               ‫סדר דין מקוצר‬
         ‫585‬                  ‫על הסף‬
        ‫9444‬                   ‫ערעור‬
         ‫262‬              ‫רשם – סמכותו‬
         ‫962‬          ‫שיקול דעת בית המשפט‬
         ‫785‬    ‫תיקון כתב טענות כדי להצילו ממחיקה‬
         ‫985‬          ‫ביוזמת בית המשפט‬
         ‫895‬             ‫בשלב הערעור‬
                            ‫תצהיר‬
         ‫249‬       ‫בשל אי התייצבות המצהיר‬

                              ‫מכרז‬
‫876, 476, 886, 686‬                ‫סמכות עניינית‬

                           ‫מנהל עיזבון‬
      ‫765, 525‬                 ‫בעל דין‬
         ‫525‬                ‫חילופים‬

                             ‫מסירה‬
         ‫824‬               ‫בקשה בכתב‬
         ‫824‬          ‫דחייתה עקב אי מסירה‬
      ‫482, 582‬                  ‫המצאה‬
         ‫282‬                  ‫חוזרת‬
         ‫884‬                  ‫מכללא‬
         ‫924‬               ‫תחליף מסירה‬
‫7341‬                              ‫מפתח עניינים‬

                                  ‫מסמך‬
     ‫492, 292‬                      ‫אלקטרוני‬
                   ‫גילוי מסמכים – ראו גילוי מסמכים‬
        ‫287‬                        ‫הגשתו‬
               ‫הודאה בו – ראו הודאה במסמכים ובעובדות‬
        ‫692‬                       ‫הוכחתו‬
        ‫692‬              ‫הוראות הנוגעות למסמכים‬
        ‫492‬                       ‫הגדרתו‬
           ‫הצגת מסמכים – ראו עיון במסמכים – הצגת מסמכים‬
     ‫792, 487‬                         ‫חסוי‬
        ‫792‬                   ‫עיקול זמני‬
        ‫487‬                        ‫חקירה‬
        ‫487‬                        ‫חשבון‬
        ‫292‬            ‫פירוט המסמכים בכתב הטענות‬
                ‫צו "אנטון פילר" – ראו צו "אנטון פילר"‬
     ‫692, 292‬                 ‫צירוף לכתב טענות‬
        ‫692‬                       ‫חוזה‬
        ‫692‬     ‫מסמך שיש בו הודאה, ויתור או הסתלקות‬
        ‫692‬          ‫מסמך שנטען כי הנתבע העלים‬
        ‫292‬                 ‫סדר דין מקוצר‬
       ‫2484‬                     ‫סיכומים‬
        ‫692‬                       ‫שטר‬
        ‫796‬                      ‫מעמד אישי‬
        ‫796‬                    ‫סמכות עניינית‬
‫566, 442, 545, 265,‬   ‫מעשה בית דין; ראו עוד השתק עילה, השתק פלוגתא‬
  ‫882, 682, 8464,‬
    ‫6464, 5464‬
  ‫742, 8244, 8664‬                 ‫אין להחילו – אימתי‬
      ‫442, 882‬                      ‫בוררות‬
        ‫482‬                   ‫ביטוח לאומי‬
         ‫67‬                      ‫בית דין‬
        ‫582‬             ‫בית משפט לתביעות קטנות‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                       ‫8341‬

        ‫482‬        ‫בעל דין שלא היה שותף להליך הראשון‬
      ‫724, 274‬                      ‫בקשה בכתב‬
 ‫482, 442, 489, 849‬                  ‫בקשת רשות להתגונן‬
   ‫442, 995, 422‬           ‫דחייה על הסף בשל מעשה בית דין‬
      ‫995, 862‬          ‫דחייה על הסף כיוצרת מעשה בית דין‬
     ‫582, 8684‬               ‫דחיית בקשה להארכת מועד‬
      ‫482, 442‬               ‫דחיית בקשת רשות להתגונן‬
        ‫582‬                      ‫דחיית הליך‬
        ‫482‬        ‫דחיית תובענה עקב אי התייצבות התובע‬
        ‫642‬                      ‫הורים וילדם‬
       ‫2464‬                       ‫הזמנה כדין‬
    ‫2784, 5444‬                     ‫החלטה אחרת‬
       ‫5984‬                     ‫החלטה בטלה‬
        ‫588‬                     ‫החלטת ביניים‬
        ‫782‬         ‫הסכמה בין הצדדים לא להעלות הטענה‬
        ‫522‬             ‫העברת הדיון בשל חוסר סמכות‬
        ‫742‬               ‫העדר קביעת ממצא עובדתי‬
        ‫295‬                    ‫הפסקת התובענה‬
‫252, 525, 575, 682,‬                      ‫השתק עילה‬
      ‫282, 642‬
 ‫682, 642, 442, 942‬                    ‫השתק פלוגתא‬
     ‫482, 2464‬                  ‫התייצבות בעל דין‬
       ‫2984‬                     ‫חוסר סמכות‬
        ‫482‬           ‫חילופי תפקידים בין התובע לנתבע‬
       ‫842;‬                  ‫חליפו של בעל דין‬
                         ‫ראו עוד להלן: צד קרוב‬
        ‫449‬                     ‫טען ביניים‬
   ‫285, 545, 465,‬             ‫כלפי מי שלא היה צד להליך‬
      ‫482, 482‬
   ‫545, 495, 442‬              ‫כלפי נתבע שלא חויב בדין‬
        ‫545‬                    ‫כלפי הנתבעים‬
         ‫88‬               ‫כמבחן לסמכות השפיטה‬
        ‫כעילה לדחיית תביעה על הסף – ראו דחייה – תביעה – על הסף‬
‫9341‬                          ‫מפתח עניינים‬

        ‫482‬                   ‫מג'לה‬
  ‫6, 46, 255, 882,‬               ‫מהו והטעמים לו‬
 ‫582, 8464, 4464,‬
       ‫6464‬
     ‫282, 2464‬             ‫מועד העלאת הטענה‬
        ‫282‬  ‫פיצוי לצד שכנגד בגין קבלת הטענה מאוחר‬
        ‫642‬        ‫מזונות – תביעת ילד את הוריו‬
        ‫582‬          ‫מחדל המביא לדחיית הליך‬
        ‫724‬            ‫מחיקת בקשה על הסף‬
      ‫485, 262‬               ‫מחיקת תובענה‬
        ‫482‬                ‫מחלת עבודה‬
     ‫282, 2464‬                   ‫מניעּות‬
        ‫482‬                ‫מקור הסוגייה‬
        ‫522‬                ‫משפט אנגלי‬
 ‫9864, 8464, 4464,‬                 ‫משפט חוזר‬
       ‫7464‬
     ‫482, 6464‬               ‫משפט מקובל‬
       ‫4464‬                ‫משפט עברי‬
    ‫2784, 7444‬        ‫נזיקין – הכרעה בשאלת האחריות‬
   ‫482, 489, 849‬              ‫סדר דין מקוצר‬
       ‫6464‬                ‫סופיות הדיון‬
        ‫582‬              ‫סייגים לתחולתו‬
        ‫522‬               ‫סמכות טבועה‬
      ‫566, 942‬               ‫סמכות נגררת‬
‫285, 255, 825, 875,‬               ‫סעד הצהרתי‬
        ‫682‬
        ‫787‬               ‫בעלות בנכס‬
 ‫46, 274, 247, 588,‬                  ‫סעד זמני‬
       ‫8464‬
       ‫4244‬             ‫עיכוב ביצוע פסק דין‬
        ‫295‬                ‫עיכוב הליכים‬
 ‫64, 242, 652, 285,‬                ‫עילת התביעה‬
        ‫882‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                    ‫0441‬

‫252, 525, 575, 682,‬                 ‫השתק עילה‬
      ‫282, 642‬
        ‫987‬                   ‫עיקול נכס‬
        ‫225‬               ‫עקרון מיצוי העילה‬
                               ‫ערעור‬
        ‫8644‬            ‫אי קבלת כתב הערעור‬
        ‫8244‬               ‫צירוף בעלי דין‬
        ‫282‬     ‫פיצוי לצד שכנגד בגין קבלת הטענה מאוחר‬
        ‫282‬          ‫פיצויים לנפגעי תאונות דרכים‬
      ‫275, 682‬                  ‫פיצול סעדים‬
        ‫644‬                  ‫פסלות שופט‬
     ‫5984, 8984‬                  ‫פסק דין בטל‬
              ‫פסק דין הצהרתי – ראו לעיל: סעד הצהרתי‬
    ‫5444, 2444‬                   ‫פסק דין חלקי‬
       ‫7444‬                    ‫בנזיקין‬
       ‫8464‬               ‫פסק דין הניתן לביטול‬
 ‫482, 4244, 2464,‬        ‫פסק דין שהושג בתרמית או במרמה‬
       ‫8664‬
        ‫682‬             ‫פסק דין שניתן בהסכמה‬
       ‫8464‬            ‫פסק דין שניתן בחוסר סמכות‬
        ‫842‬                     ‫צד קרוב‬
        ‫842‬                 ‫מוכר וקונה‬
        ‫842‬                 ‫מנהל עיזבון‬
        ‫842‬                ‫משכיר ושוכר‬
        ‫842‬                 ‫נאמן ויורש‬
        ‫842‬               ‫נהנה לפי צוואה‬
        ‫842‬                  ‫ערב ונערב‬
        ‫842‬               ‫פושט רגל ונאמן‬
        ‫842‬                 ‫שלוח ושולח‬
‫665, 442, 769, 969‬                    ‫צד שלישי‬
        ‫642‬                    ‫משפה‬
     ‫674, 588‬                 ‫צו בהליך ביניים‬
        ‫588‬                  ‫צו מניעה זמני‬
‫1441‬                          ‫מפתח עניינים‬

        ‫465‬                ‫צירוף בעלי דין‬
        ‫522‬           ‫שאלה זהה במשפט נוסף‬
     ‫942, 462‬                  ‫שאלת אגב‬
        ‫442‬                 ‫שינוי נסיבות‬
       ‫9864‬        ‫שיקולי צדק – העדפתם על פניו‬
        ‫442‬            ‫שכירות במושכר מוגן‬
        ‫842‬              ‫שליחו של בעל דין‬
        ‫542‬                    ‫תאגיד‬
        ‫482‬             ‫תאונת עבודה ומחלה‬
     ‫859, 759‬                ‫תביעה ייצוגית‬
        ‫629‬                 ‫תביעה נגזרת‬
        ‫582‬                ‫תביעות קטנות‬
       ‫2464‬        ‫תוצאות אי טענת מעשה בית דין‬
        ‫682‬                    ‫תחולתו‬
 ‫4244, 2464, 8664‬                    ‫תרמית‬
        ‫562‬  ‫תשובה לבקשת מחיקה בטענת מעשה בית דין‬

                           ‫מפרק חברה‬
       ‫982‬             ‫השתק עילה, פלוגתא‬
       ‫765‬                  ‫כבעל דין‬
       ‫429‬                 ‫תביעה נגזרת‬

                             ‫מקרקעין‬
     ‫585, 285‬                 ‫בעלי הדין‬
       ‫745‬                  ‫צירוף‬
       ‫592‬                   ‫המצאה‬
     ‫874, 594‬                  ‫לחו"ל‬
       ‫228‬               ‫המרצת פתיחה‬
       ‫252‬                   ‫הפקעה‬
              ‫התיישנות – ראו התיישנות – מקרקעין‬
       ‫849‬                 ‫טען ביניים‬
       ‫964‬                ‫כתב התביעה‬
       ‫598‬                  ‫סילוק יד‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬               ‫2441‬

     ‫982, 642‬            ‫סמכות מקומית‬
     ‫226, 726‬            ‫סמכות עניינית‬
 ‫84, 566, 426, 226,‬              ‫בעלות‬
   ‫942, 462, 848‬
        ‫826‬      ‫דמי שימוש או דמי שכירות‬
   ‫566, 446, 942‬             ‫הריסת נכס‬
        ‫726‬             ‫זיקת הנאה‬
        ‫848‬     ‫חוזה להעברת בעלות וחזקה‬
        ‫726‬         ‫חוזה מכר – אכיפתו‬
  ‫92, 89, 49, 726,‬               ‫חזקה‬
     ‫462, 848‬
    ‫84, 426, 226‬          ‫חכירה לדורות‬
     ‫484, 826‬              ‫חלוקה‬
   ‫566, 726, 942‬             ‫סילוק יד‬
‫92, 28, 89, 49, 926‬             ‫שימוש‬
        ‫926‬           ‫תביעה אחרת‬
       ‫4244‬                ‫עיקולם‬
     ‫645, 598‬                 ‫פינוי‬
        ‫585‬             ‫פירוק שיתוף‬
        ‫848‬                ‫צו זמני‬

          ‫68‬              ‫מרות הדין‬
          ‫78‬       ‫לעומת סמכות השפיטה‬

                          ‫משכון‬
         ‫842‬             ‫התיישנות‬
         ‫587‬         ‫לעומת עיקול זמני‬

                         ‫משכנתא‬
         ‫842‬             ‫התיישנות‬
         ‫587‬         ‫לעומת עיקול זמני‬
‫3441‬                       ‫מפתח עניינים‬

      ‫296‬               ‫משפחה וירושה‬
      ‫822‬               ‫איחוד עניינים‬
    ‫454, 796‬     ‫אכיפת פסק חוץ בענייני משפחה‬
      ‫796‬                ‫אימוץ ילדים‬
      ‫796‬             ‫אלימות במשפחה‬
    ‫794, 796‬          ‫בוררות בענייני משפחה‬
      ‫296‬                   ‫ביקור‬
      ‫596‬                ‫בן משפחה‬
      ‫296‬               ‫גיל הנישואין‬
      ‫896‬            ‫הודעה לצד שלישי‬
      ‫796‬      ‫הוצאה לפועל בענייני משפחה‬
      ‫296‬        ‫הורות (אבהות או אמהות)‬
      ‫296‬             ‫החזרת קטין חטוף‬
      ‫796‬          ‫הסכם לנשיאת עוברים‬
      ‫296‬                   ‫הרכב‬
    ‫742, 252‬                 ‫התיישנות‬
    ‫544, 296‬               ‫התרת נישואין‬
      ‫474‬           ‫סמכות בינלאומית‬
      ‫296‬  ‫חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות‬
      ‫796‬       ‫חוק הנוער (טיפול והשגחה)‬
      ‫296‬                   ‫חינוך‬
      ‫525‬              ‫יורש כבעל דין‬
      ‫882‬                ‫יחידת הסיוע‬
      ‫796‬           ‫יחסי ממון בין בני זוג‬
      ‫296‬            ‫יציאת קטין מהארץ‬
    ‫796, 482‬                   ‫ירושה‬
      ‫682‬  ‫בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה‬
      ‫282‬      ‫העברתה לבית המשפט‬
      ‫482‬             ‫מקום השיפוט‬
      ‫682‬          ‫רשם לענייני ירושה‬
      ‫296‬                   ‫מדור‬
      ‫482‬                  ‫מועדים‬
                   ‫מזונות – ראו מזונות‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                        ‫4441‬

         ‫796‬                      ‫מעמד אישי‬
         ‫796‬                   ‫מרשם האוכלוסין‬
         ‫296‬                        ‫משמורת‬
         ‫896‬                    ‫סדר דין מקוצר‬
         ‫896‬                       ‫סדרי הדין‬
         ‫896‬                      ‫מומחה‬
         ‫996‬                     ‫פומביות‬
         ‫896‬                  ‫רשימת מסמכים‬
         ‫896‬                     ‫תצהירים‬
         ‫882‬                    ‫סמכות מקבילה‬
      ‫496, 296‬                    ‫סמכות עניינית‬
         ‫482‬                         ‫ערעור‬
      ‫454, 796‬               ‫פסק חוץ בענייני משפחה‬
         ‫896‬                       ‫צד שלישי‬
         ‫996‬               ‫צו עיכוב יציאה נגד קטין‬
         ‫296‬                      ‫קביעת גיל‬
         ‫296‬                         ‫שמות‬

        ‫4944‬                 ‫משפט בינלאומי פרטי‬
        ‫4944‬                   ‫אדרת בית משפט‬
        ‫6944‬                ‫סיווג הזכויות הדיוניות‬

        ‫7864‬                ‫משפט חוזר בעניין אזרחי‬
        ‫9864‬     ‫האפוטרופוס לנכסי נפקדים – גילוי מסמכים בידיו‬
        ‫4664‬                    ‫התיישנות העילה‬
        ‫7464‬                       ‫סדר הדין‬
        ‫2464‬                     ‫עילות וטעמים‬
        ‫8464‬                      ‫פסלות שופט‬
     ‫2464, 9464‬                    ‫פסקי דין סותרים‬
     ‫2464, 8664‬                         ‫תרמית‬
‫5441‬                           ‫מפתח עניינים‬

                            ‫משפט פלילי‬
                ‫התיישנות – ראו התיישנות – פלילית‬
        ‫465‬                    ‫יריבות‬
        ‫465‬                 ‫מעמד התובע‬
        ‫465‬             ‫קובלנה פלילית פרטית‬
        ‫629‬   ‫תביעה אזרחית בעקבות הליך פלילי; ראו עוד‬
            ‫תביעה אזרחית (נגררת להרשעה בפלילים)‬

                            ‫מתן הוראות‬
        ‫2784‬           ‫החלטה אחרת או פסק דין?‬
        ‫728‬                  ‫כונס נכסים‬
        ‫257‬                  ‫עיקול זמני‬
        ‫257‬                 ‫פירוק חברה‬

        ‫429‬                  ‫מתן חשבונות‬
        ‫529‬              ‫אגרת בית משפט‬
        ‫429‬                ‫זכויות יוצרים‬
      ‫695, 295‬             ‫מחיקת כתב תביעה‬
        ‫429‬                   ‫נאמנות‬
        ‫529‬               ‫עילת התביעה‬
        ‫227‬                 ‫עיקול זמני‬
        ‫429‬                    ‫פטנט‬
        ‫875‬                ‫פיצול סעדים‬
        ‫529‬    ‫פסק דין בטרם הוגשו החשבונות המלאים‬
        ‫429‬                  ‫שותפות‬
        ‫429‬               ‫תצהיר הנתבע‬

                                ‫נאמן‬
         ‫628‬                ‫המרצת פתיחה‬
         ‫222‬                  ‫התיישנות‬
    ‫945, 765, 525‬                  ‫כבעל דין‬
         ‫865‬           ‫אישור ועדת הביקורת‬
         ‫464‬                ‫כתב התביעה‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                       ‫6441‬

         ‫429‬                    ‫מתן חשבונות‬
         ‫446‬                   ‫סמכות עניינית‬
        ‫8544‬                       ‫ערעור‬

                                   ‫נזיקין‬
      ‫845, 245‬                      ‫בעלי דין‬
         ‫854‬                      ‫דמי הנזק‬
         ‫274‬                   ‫המצאה לחו"ל‬
         ‫442‬                     ‫התיישנות‬
         ‫245‬                      ‫נזקי גוף‬
         ‫246‬                     ‫סמכות‬
        ‫4544‬                      ‫ערעור‬
        ‫6444‬                        ‫ערעור‬

                                ‫נטל הוכחה‬
         ‫284‬                     ‫העברתו‬
         ‫486‬                 ‫פורום בלתי נאות‬

        ‫746‬                    ‫נישואין וגירושין‬
        ‫296‬                     ‫גיל הנישואין‬
        ‫742‬                       ‫התיישנות‬
     ‫544, 296‬                     ‫התרת נישואין‬
        ‫474‬                 ‫סמכות בינלאומית‬
        ‫296‬                   ‫סמכות עניינית‬
        ‫997‬     ‫חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים)‬
 ‫89, 246, 546, 882‬                 ‫סמכות בית דין דתי רבני‬
        ‫746‬                      ‫סמכות עניינית‬

         ‫244‬           ‫נציב תלונות הציבור על שופטים‬
         ‫244‬                    ‫המתלונן‬
         ‫244‬               ‫נשיא בית המשפט‬
                               ‫הנילון:‬
         ‫244‬                     ‫דיין‬
‫7441‬                       ‫מפתח עניינים‬

       ‫244‬    ‫דיין של בית דין של עדה נוצרית‬
       ‫244‬                ‫קאדי‬
       ‫244‬             ‫קאדי מד'הב‬
       ‫244‬                 ‫רשם‬
       ‫244‬         ‫שופט צבאי-משפטי‬
       ‫244‬        ‫שופט שפרש מכהונתו‬
                         ‫התלונה:‬
       ‫744‬               ‫אנונימית‬
       ‫744‬          ‫דחייה בלתי ראויה‬
       ‫744‬   ‫השהייה במתן החלטה או פסק דין‬
       ‫744‬  ‫התבטאויות לא ראויות מפי השופט‬
       ‫744‬              ‫זוטי דברים‬
       ‫744‬         ‫קנטרנית או טורדנית‬

      ‫72, 29‬            ‫סדר הדין – כללי‬
        ‫92‬           ‫המשפט המנדטורי‬
        ‫72‬           ‫המשפט העותמאני‬
        ‫44‬         ‫חיקוקים על סדרי הדין‬
        ‫29‬           ‫לעומת סדרי מינהל‬
        ‫25‬                 ‫מקורות‬
        ‫62‬                ‫היקש‬
        ‫95‬             ‫הלכה פסוקה‬
        ‫25‬      ‫חקיקה ראשית מנדטורית‬
        ‫52‬           ‫חקיקה שיפוטית‬
        ‫85‬             ‫חקיקת משנה‬
        ‫22‬            ‫מורשת ישראל‬
        ‫42‬                ‫מנהג‬
        ‫42‬    ‫המשפט המקובל ודיני היושר‬
        ‫42‬            ‫סמכות טבועה‬
        ‫244‬            ‫סדר הדין האזרחי‬
        ‫454‬          ‫אכיפת פסקי חוץ‬
        ‫544‬               ‫בוררות‬
‫244, 744, 944, 254‬               ‫בית דין‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                        ‫8441‬

        ‫454‬                   ‫בית הדין המיוחד‬
        ‫544‬               ‫בית המשפט הגבוה לצדק‬
        ‫544‬              ‫הארכת מועדים בדיון נוסף‬
        ‫544‬                    ‫התרת נישואין‬
        ‫544‬                        ‫ימאות‬
        ‫454‬                       ‫משפחה‬
        ‫544‬                 ‫ערעור הוצאה לפועל‬
        ‫544‬                   ‫ערעור מס הכנסה‬
        ‫244‬          ‫ערעור על החלטת רשם סימני מסחר‬
        ‫544‬                     ‫פירוק חברה‬
        ‫544‬                      ‫פשיטת רגל‬
        ‫454‬                      ‫קביעת גיל‬
        ‫454‬                       ‫שינוי שם‬
        ‫454‬                    ‫תביעות קטנות‬
        ‫444‬                        ‫תחולתו‬
‫244, 744, 944, 254‬                    ‫על בית דין‬
        ‫54‬                     ‫סדר הדין האנגלי‬
        ‫422‬               ‫סמכות בית המשפט לקבעם‬

          ‫סדר הדין האזרחי – ראו סדרי הדין – כללי – סדר הדין האזרחי‬

        ‫578‬                      ‫סדר דין מהיר‬
      ‫278, 978‬                 ‫בית משפט לתביעות קטנות‬
        ‫788‬                       ‫בקשות ביניים‬
        ‫588‬                      ‫גילוי מסמכים‬
        ‫788‬                     ‫הדיון בתובענה‬
   ‫778, 688, 488‬                   ‫הודעה לצד שלישי‬
        ‫978‬                 ‫העברה לסדר דין מהיר‬
        ‫778‬                  ‫העברה לסדר דין רגיל‬
        ‫878‬                        ‫בקשה‬
        ‫578‬                 ‫ויתור על זכויות דיוניות‬
        ‫988‬                     ‫חוקיות התקנות‬
        ‫488‬                       ‫כתב ההגנה‬
‫9441‬                            ‫מפתח עניינים‬

        ‫488‬                    ‫תצהיר‬
        ‫888‬                   ‫כתב התביעה‬
        ‫888‬                    ‫תצהיר‬
        ‫788‬                   ‫מועד הדיון‬
        ‫498‬                     ‫מועדים‬
        ‫778‬                    ‫צד שלישי‬
        ‫264‬                       ‫רשם‬
        ‫688‬                  ‫תביעה שכנגד‬
        ‫278‬        ‫התנאים להגשת תביעה בסדר דין מהיר‬
        ‫288‬                ‫תצהירי עדות ראשית‬

         ‫298‬                   ‫סדר דין מקוצר‬
      ‫689, 669‬           ‫בוררות – עיכוב דיון והעברה‬
         ‫689‬               ‫בקשת רשות להתגונן‬
      ‫689, 669‬               ‫בוררות במסגרתה‬
      ‫789, 449‬                    ‫בנקאות‬
         ‫249‬                   ‫הדיון בה‬
         ‫442‬                    ‫דחייתה‬
         ‫669‬              ‫הודעה לצד שלישי‬
        ‫9684‬  ‫השהייתה לצורך בקשה לדחיית התביעה על הסף‬
         ‫649‬           ‫התייצבות הנתבע לחקירה‬
    ‫482, 442, 489‬                ‫מעשה בית דין‬
         ‫569‬                     ‫ערב‬
         ‫249‬                    ‫ערובה‬
            ‫פסק דין בהעדרה – ראו להלן: פסק דין בהעדר‬
        ‫269‬            ‫בקשת רשות להתגונן‬
        ‫289‬                   ‫צד שלישי‬
        ‫929‬                  ‫קדם משפט‬
        ‫869‬            ‫שיקול דעת בית המשפט‬
        ‫589‬                     ‫תצהיר‬
      ‫524, 649‬                  ‫המצהיר‬
        ‫449‬          ‫חקירת הנתבע על תצהירו‬
        ‫289‬               ‫של אדם שלישי‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                       ‫0541‬

      ‫292, 249‬                     ‫גילוי מסמכים‬
        ‫598‬                         ‫דייר‬
        ‫689‬                 ‫דחיית תביעה על הסף‬
      ‫429, 529‬                  ‫הודעה לצד שלישי‬
      ‫689, 669‬                    ‫העברה לבוררות‬
        ‫598‬                 ‫העברה לסדר דין רגיל‬
        ‫449‬               ‫חקירת הנתבע על תצהירו‬
        ‫298‬                    ‫יתרונות ההליך‬
        ‫569‬                ‫כתב הגנה במקום תצהיר‬
        ‫489‬                     ‫כתב התביעה‬
        ‫595‬                    ‫מחיקת התביעה‬
        ‫292‬            ‫מסמכים – צירופם לכתב הטענות‬
        ‫896‬                    ‫משפחה וירושה‬
   ‫488, 849, 569‬                  ‫מתן רשות להתגונן‬
        ‫498‬          ‫סוגי תביעה שיידונו בסדר דין מקוצר‬
      ‫689, 669‬              ‫עיכוב דיון והעברה לבוררות‬
        ‫249‬                   ‫עיקול נכסי הנתבע‬
        ‫249‬                        ‫ערובה‬
       ‫4644‬                         ‫ערעור‬
        ‫269‬          ‫פסק דין בהעדר בקשת רשות להתגונן‬
        ‫469‬                  ‫בקשה לביטולו‬
        ‫469‬                     ‫פסק דין חלקי‬
        ‫289‬                      ‫צד שלישי‬
        ‫292‬               ‫צירוף מסמך לכתב טענות‬
        ‫829‬                      ‫קדם משפט‬
        ‫598‬                     ‫תביעה כספית‬
        ‫798‬      ‫"חוזה או התחייבות מפורשים או מכללא"‬
        ‫298‬                 ‫"סכום כסף קצוב"‬
        ‫898‬                  ‫"ראיה שבכתב"‬
        ‫"תביעה מכוח חיוב לשלם סכום כסף, שעילתו בחיקוק" 889‬
      ‫498, 889‬              ‫"תביעת רשות מקומית"‬
‫1541‬                            ‫מפתח עניינים‬

     ‫4484‬                        ‫סיכומים‬
     ‫4484‬                   ‫אי הגשתם במועד‬
    ‫724, 824‬                    ‫בקשה בכתב‬
     ‫2484‬                    ‫טענה שנזנחה‬
     ‫5484‬                    ‫טענות נוספות‬
     ‫4484‬                       ‫מועדים‬
     ‫4484‬                         ‫סדר‬
                    ‫ערעור – ראו ערעור – סיכומים‬
     ‫2484‬                        ‫צורתם‬
     ‫2484‬                     ‫צירוף מסמך‬
      ‫294‬                 ‫שינוי חזית במהלכם‬

                                ‫סמכות‬
     ‫6984‬  ‫חוסר סמכות; ראו עוד סמכות מקומית, סמכות עניינית,‬
                         ‫בית משפט שלום‬
     ‫4984‬                   ‫אי תשלום אגרה‬
      ‫222‬                     ‫בינלאומית‬
     ‫8984‬                    ‫בית דין רבני‬
     ‫8984‬                  ‫בית משפט מחוזי‬
    ‫995, 262‬                   ‫דחייה על הסף‬
     ‫8984‬                   ‫הסכמת הצדדים‬
    ‫766, 622‬             ‫העברת תובענות בעקבותיה‬
      ‫222‬                   ‫בינלאומית‬
      ‫442‬                   ‫השתק פלוגתא‬
     ‫4844‬                   ‫משפט מינהלי‬
     ‫9984‬                      ‫סעד זמני‬
     ‫4844‬                       ‫ערעור‬
     ‫8984‬               ‫פיצול סעדים בידי רשם‬
     ‫7984‬                     ‫תוצאותיה‬
     ‫68, 59‬                       ‫שיפוטית‬
     ‫69, 89‬              ‫לעומת סמכות מינהלית‬
       ‫97‬                        ‫שפיטה‬
       ‫78‬                 ‫לעומת מרות הדין‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                         ‫2541‬

         ‫284‬              ‫ערעור על מעשה שפיטה‬
         ‫484‬               ‫תקיפת מעשה שפיטה‬

      ‫89, 554‬                     ‫סמכות בינלאומית‬
        ‫474‬                          ‫אבהות‬
   ‫624, 224, 524‬                      ‫המצאה לחו"ל‬
              ‫אדם שמקום מושבו או מקום מגוריו במדינה אך‬
        ‫924‬                   ‫אינו שוהה בה‬
        ‫674‬                  ‫אשראי דוקומנטרי‬
        ‫574‬                 ‫בעל דין דרוש או נכון‬
      ‫224, 694‬                     ‫דרך ההמצאה‬
   ‫524, 846, 992‬                     ‫היתר המצאה‬
       ‫4584‬                       ‫ביטולו‬
        ‫484‬                  ‫בקשה לביטולו‬
      ‫774, 884‬                 ‫בקשה למתן היתר‬
        ‫484‬                ‫התנגדות לבקשה‬
        ‫494‬               ‫הסכמה מכללא‬
   ‫684, 284, 494‬          ‫ייפוי הכוח של עורך הדין‬
        ‫484‬               ‫מועד העלאתה‬
        ‫774‬                     ‫תצהיר‬
        ‫874‬                ‫חקירה נגדית‬
        ‫874‬                 ‫תצהיר מומחה‬
        ‫824‬                ‫עילת תובענה טובה‬
        ‫824‬                     ‫תצהיר‬
      ‫885 924‬                        ‫תקנה‬
        ‫824‬               ‫התחמקות מקבלת הזמנה‬
        ‫474‬                     ‫התרת נישואין‬
        ‫474‬                         ‫חוזה‬
   ‫684, 284, 494‬               ‫ייפוי הכוח של עורך הדין‬
        ‫224‬                       ‫ללא היתר‬
        ‫974‬                        ‫למורשה‬
        ‫274‬            ‫מעשה או מחדל בתחום המדינה‬
        ‫594‬            ‫מקרקעין שבשטחים המוחזקים‬
‫3541‬                               ‫מפתח עניינים‬

         ‫874‬            ‫מקרקעין שבתחום המדינה‬
         ‫874‬  ‫פעולה, שטר, צוואה או התחייבות בנוגע להם‬
         ‫274‬                        ‫נזק‬
         ‫474‬            ‫פסק בוררות חוץ – אכיפתו‬
    ‫454, 474, 894‬                ‫פסק חוץ – אכיפתו‬
         ‫474‬                ‫בענייני מזונות‬
      ‫454, 796‬                ‫בענייני משפחה‬
         ‫674‬                     ‫צו מניעה‬
    ‫724, 684, 594‬             ‫שיקול דעת בית המשפט‬
         ‫974‬                   ‫המצאה למורשה‬
         ‫684‬                 ‫המצאה לעורך הדין‬
       ‫94, 294‬             ‫המצאה לשטחים המוחזקים‬
         ‫424‬          ‫המצאה לתושב זר שנמצא בישראל‬
         ‫784‬                   ‫הסכמה לשיפוט‬
         ‫494‬                      ‫מכללא‬
         ‫784‬                   ‫תניית שיפוט‬
         ‫954‬                  ‫התפתחות הנושא‬
         ‫694‬                  ‫כלי שיט וכלי טיס‬
         ‫294‬                       ‫סעד זמני‬
      ‫624, 846‬       ‫פורום בלתי נאות; ראו פורום בלתי נאות‬
         ‫794‬                       ‫צו חוסם‬
      ‫294, 488‬  ‫צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד תייר או מי שאינו תושב‬
         ‫685‬             ‫צירוף צדדים לשם הקנייתה‬
         ‫694‬                    ‫תביעה שכנגד‬
         ‫924‬                    ‫תחליף מסירה‬
         ‫224‬                    ‫תנאים לקיומה‬
         ‫784‬                     ‫תניית שיפוט‬

     ‫42, 49, 762‬                     ‫סמכות טבועה‬
        ‫522‬                       ‫באנגליה‬
        ‫422‬                    ‫ביטול החלטות‬
        ‫422‬                     ‫הארכת מועד‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                     ‫4541‬

         ‫822‬                 ‫חיוב בהוצאות‬
         ‫622‬         ‫מחיקת בקשה בעניין שכבר נדון‬
         ‫422‬                  ‫מחיקת תביעה‬
         ‫822‬                  ‫ניהול המשפט‬
         ‫222‬           ‫סעד זמני לפני הגשת תובענה‬
         ‫422‬                 ‫סעד למי שאיחר‬
         ‫222‬                   ‫עיכוב הדיון‬
         ‫962‬                ‫פורום בלתי נאות‬
         ‫962‬                     ‫צו חוסם‬
         ‫422‬                 ‫קביעת סדרי דין‬
         ‫822‬                   ‫קדם משפט‬
         ‫722‬                   ‫השימוש בה‬
         ‫962‬             ‫תובענה טרדנית ומכבידה‬
         ‫422‬                  ‫תיקון פסק דין‬

       ‫69, 59‬                   ‫סמכות מינהלית‬
‫484, 684, 584, 284,‬               ‫בית המשפט הגבוה לצדק‬
      ‫856, 476‬
      ‫79, 266‬                  ‫בית משפט מחוזי‬
       ‫69, 89‬               ‫לעומת סמכות שיפוטית‬
         ‫29‬                ‫סדרי דין וסדרי מינהל‬
        ‫284‬               ‫ערעור על מעשה מינהל‬
        ‫484‬                 ‫תקיפת מעשה מינהל‬

              ‫סמכות מקבילה – ראו סמכות עניינית – מקבילה‬

       ‫89, 782‬                  ‫סמכות מקומית‬
         ‫842‬                   ‫אינטרנט‬
         ‫742‬                    ‫בוררות‬
      ‫982, 262‬              ‫בחירת מקום השיפוט‬
                ‫בית משפט שלום – ראו בית משפט שלום‬
         ‫262‬          ‫בקשה להעברת דיון בהעדרה‬
         ‫942‬                ‫הסכמה לשיפוט‬
‫5541‬                            ‫מפתח עניינים‬

        ‫242‬                      ‫העדרה‬
      ‫762, 622‬     ‫חוסר סמכות מקומית כעילה לדחייה על הסף‬
        ‫742‬                    ‫טענה נגדה‬
        ‫742‬                ‫מועד העלאתה‬
      ‫882, 462‬        ‫המחוזות השיפוטיים ואזורי השיפוט‬
        ‫242‬                   ‫מספר סניפים‬
        ‫442‬              ‫מקום יצירת ההתחייבות‬
        ‫842‬       ‫מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע‬
        ‫642‬              ‫מקום המסירה של הנכס‬
        ‫642‬      ‫מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים‬
        ‫642‬  ‫המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות‬
      ‫982, 642‬                     ‫מקרקעין‬
        ‫242‬                  ‫נתבעים אחדים‬
        ‫782‬               ‫סמכות שר המשפטים‬
        ‫685‬            ‫צירוף צדדים לשם הקנייתה‬
        ‫842‬                    ‫תיקון גיל‬

    ‫49, 266, 742‬                   ‫סמכות נגררת‬
      ‫566, 462‬             ‫ביטול מעשה בלתי חוקי‬
    ‫466, 726, 848‬                ‫בית משפט מחוזי‬
         ‫742‬                  ‫השתק פלוגתא‬
      ‫566, 942‬                  ‫משפט מינהלי‬
         ‫848‬                     ‫צו זמני‬
      ‫566, 942‬                   ‫רשיון בנייה‬
      ‫566, 862‬                   ‫שאלת אגב‬
      ‫566, 862‬                  ‫תקיפה ישירה‬
      ‫566, 862‬              ‫תקיפה צדדית (עקיפה)‬

      ‫89, 546‬                   ‫סמכות עניינית‬
      ‫256, 296‬                      ‫אבהות‬
        ‫762‬                 ‫אגודה שבפירוק‬
        ‫945‬                  ‫איחוד עניינים‬
        ‫796‬                   ‫אימוץ ילדים‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                          ‫6541‬

      ‫454, 796‬             ‫אכיפת פסק חוץ בענייני משפחה‬
         ‫796‬                    ‫אלימות במשפחה‬
         ‫296‬                          ‫אמהות‬
         ‫686‬                          ‫ארנונה‬
         ‫486‬                      ‫אשרות כניסה‬
      ‫546, 282‬                          ‫בוררות‬
         ‫794‬                   ‫בענייני משפחה‬
         ‫956‬                      ‫ביטוח לאומי‬
         ‫296‬                  ‫ביקור (הורים וילדים)‬
                            ‫בית דין – ראו בית דין‬
                        ‫בית דין דתי – ראו בית דין דתי‬
                    ‫בית דין לעבודה – ראו בית דין לעבודה‬
                    ‫בית דין רבני – ראו בית דין דתי – רבני‬
           ‫בית המשפט הגבוה לצדק – ראו בית המשפט הגבוה לצדק‬
                ‫בית המשפט העליון – ראו בית המשפט העליון‬
          ‫בית משפט לתביעות קטנות – ראו בית משפט לתביעות קטנות‬
                  ‫בית משפט מחוזי – ראו בית משפט מחוזי‬
                  ‫בית משפט שלום – ראו בית משפט שלום‬
         ‫456‬             ‫בתי המשפט – חלוקתם על פיה‬
         ‫746‬                     ‫בתים משותפים‬
                                      ‫גיל‬
         ‫296‬                       ‫קביעתו‬
         ‫426‬                        ‫תיקונו‬
         ‫296‬                      ‫גיל הנישואין‬
         ‫826‬              ‫גירוש בגין שהייה שלא כדין‬
         ‫486‬                       ‫דיור ציבורי‬
         ‫476‬                    ‫הארכת חיי חולה‬
         ‫796‬              ‫הוצאה לפועל בענייני משפחה‬
         ‫296‬               ‫הורות (אבהות או אמהות)‬
         ‫296‬                   ‫החזרת קטין חטוף‬
         ‫584‬             ‫החלטת שופט לא לפסול עצמו‬
         ‫956‬                ‫הכרעות שיפוטיות נוגדות‬
         ‫796‬                 ‫הסכם לנשיאת עוברים‬
‫7541‬                            ‫מפתח עניינים‬

        ‫946‬              ‫הסכמה בין בעלי הדין‬
        ‫766‬                 ‫העברת תובענה‬
       ‫7844‬                      ‫הרחבתה‬
        ‫526‬                ‫הרכב מועצה דתית‬
        ‫946‬                   ‫התניה עליה‬
        ‫296‬                  ‫התרת נישואין‬
        ‫246‬  ‫ועדת אור – המלצות לשינויים במבנה בתי המשפט‬
        ‫766‬                       ‫חברה‬
     ‫766, 546‬                    ‫פירוקה‬
        ‫866‬   ‫חוסר סמכות; ראו עוד סמכות – חוסר סמכות‬
        ‫686‬                   ‫חופש המידע‬
        ‫296‬      ‫חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות‬
        ‫796‬           ‫חוק הנוער (טיפול והשגחה)‬
        ‫296‬                       ‫חינוך‬
        ‫796‬              ‫יחסי ממון בין בני זוג‬
      ‫89, 266‬                      ‫ייחודית‬
     ‫646, 462‬              ‫בית משפט מחוזי‬
        ‫296‬               ‫יציאת קטין מהארץ‬
        ‫796‬                      ‫ירושה‬
        ‫262‬                    ‫כונס נכסים‬
        ‫486‬                     ‫כלי ירייה‬
        ‫296‬                       ‫מדור‬
        ‫826‬          ‫מדיניות הסדרת ייצור ושיווק‬
        ‫686‬                  ‫מוסדות חינוך‬
        ‫766‬                      ‫מועברת‬
        ‫686‬                   ‫מועצה דתית‬
     ‫296, 796‬                      ‫מזונות‬
‫876, 476, 886, 686‬                      ‫מכרזים‬
                  ‫מינהלית – ראו סמכות מינהלית‬
       ‫726‬                      ‫ממונות‬
       ‫476‬                  ‫מסים – השבתם‬
       ‫796‬                    ‫מעמד אישי‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                    ‫8541‬

        ‫956‬              ‫מעצר עד תום ההליכים‬
      ‫49, 666‬                    ‫מפורשת‬
      ‫89, 666‬                    ‫מקבילה‬
        ‫842‬                   ‫אינטרנט‬
‫666, 426, 446, 826‬               ‫בית משפט מחוזי‬
        ‫882‬                ‫משפחה וירושה‬
        ‫266‬                     ‫מקורית‬
‫426, 526, 226, 726‬                    ‫מקרקעין‬
 ‫84, 566, 426, 226,‬                   ‫בעלות‬
   ‫942, 462, 848‬
        ‫826‬          ‫דמי שימוש או דמי שכירות‬
   ‫566, 446, 942‬             ‫הריסת מבנה או נכס‬
        ‫726‬                 ‫זיקת הנאה‬
        ‫848‬          ‫חוזה להעברת בעלות וחזקה‬
        ‫726‬             ‫חוזה מכר – אכיפתו‬
  ‫92, 89, 49, 726,‬                   ‫חזקה‬
     ‫462, 848‬
      ‫84, 226‬                   ‫חכירה‬
     ‫426, 226‬               ‫חכירה לדורות‬
     ‫484, 826‬                   ‫חלוקה‬
   ‫566, 726, 942‬                  ‫סילוק יד‬
‫92, 28, 89, 49, 926‬                   ‫שימוש‬
        ‫926‬                ‫תביעה אחרת‬
        ‫796‬                ‫מרשם האוכלוסין‬
        ‫296‬                    ‫משמורת‬
   ‫496, 296, 882‬     ‫משפחה וירושה; ראו עוד משפחה וירושה‬
        ‫446‬              ‫נאמן – תובענה נגדו‬
                    ‫נגררת – ראו סמכות נגררת‬
         ‫246‬                   ‫נזקי גוף‬
         ‫746‬               ‫נישואין וגירושין‬
      ‫546, 856‬            ‫סדר העדפת הסמכויות‬
         ‫866‬                   ‫סעד זמני‬
‫9541‬                         ‫מפתח עניינים‬

        ‫746‬     ‫עבודה; ראו עוד בית דין לעבודה‬
        ‫546‬                ‫בוררות‬
        ‫966‬             ‫הסכם קיבוצי‬
       ‫5984‬              ‫חוסר סמכות‬
      ‫266, 546‬          ‫יחסי עובד-מעביד‬
        ‫966‬  ‫משא ומתן לקראת כריתת חוזה עבודה‬
        ‫966‬              ‫קופת גמל‬
        ‫966‬   ‫תביעה לאחר סיום תקופת העבודה‬
        ‫966‬       ‫תובענה בין עובד למעביד‬
        ‫266‬                  ‫עודפת‬
        ‫866‬          ‫על פי זהות בעלי הדין‬
        ‫286‬                  ‫עמותה‬
‫584, 626, 226, 476,‬   ‫עניינים מינהליים; ראו עוד בית משפט‬
        ‫776‬          ‫לעניינים מינהליים‬
        ‫446‬               ‫עסק משותף‬
        ‫266‬                 ‫ערעורית‬
   ‫526, 826, 275‬              ‫פיצול סעדים‬
      ‫766, 546‬               ‫פירוק חברה‬
        ‫866‬       ‫פסק דין שניתן בחוסר סמכות‬
            ‫פעולה מינהלית – ראו סמכות מינהלית‬
        ‫856‬           ‫פעולה מעין-שיפוטית‬
        ‫766‬                ‫פשיטת רגל‬
        ‫826‬                   ‫פשרה‬
        ‫246‬                 ‫צו אכיפה‬
        ‫848‬                 ‫צו ביניים‬
        ‫246‬                 ‫צו מניעה‬
        ‫845‬            ‫צירוף עילות וצדדים‬
        ‫296‬                 ‫קביעת גיל‬
        ‫646‬                ‫קניין רוחני‬
        ‫286‬               ‫רישוי עסקים‬
     ‫784, 626‬            ‫רשות – תביעה נגדה‬
        ‫286‬         ‫רשות מקומית – החלטתה‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                ‫0641‬

        ‫486‬          ‫רשיון ישיבה ועבודה‬
        ‫526‬            ‫שאלה תיאורטית‬
        ‫462‬              ‫שאלת אגב‬
        ‫646‬             ‫שווי התובענה‬
        ‫446‬        ‫אינו ניתן להערכה בכסף‬
‫49, 784, 266, 426,‬                 ‫שיורית‬
   ‫226, 446, 226‬
        ‫486‬          ‫שיפוץ בתים ואחזקתם‬
     ‫226, 726‬                 ‫שכירות‬
        ‫296‬                  ‫שמות‬
‫746, 226, 646, 446‬              ‫תביעה כספית‬
        ‫844‬         ‫הגבלת סכום התביעה‬
        ‫845‬             ‫צירוף עילות‬
     ‫884, 875‬     ‫ויתור על חלק מסכום התביעה‬
   ‫626, 446, 688‬              ‫תביעה שכנגד‬
        ‫286‬                  ‫תיירות‬
        ‫426‬                ‫תיקון גיל‬
   ‫226, 886, 286‬               ‫תכנון ובנייה‬
        ‫755‬             ‫פירוש תקנות‬
        ‫286‬      ‫תכנית מתאר ארצית או מחוזית‬
        ‫486‬                 ‫תעבורה‬

         ‫725‬                   ‫סעד‬
         ‫245‬             ‫אגרה על פיו‬
         ‫925‬            ‫בזיון בית משפט‬
        ‫445;‬                ‫ביניים‬
                   ‫ראו עוד סעד זמני‬
         ‫445‬                ‫דיוני‬
         ‫725‬                ‫הגדרה‬
         ‫925‬            ‫הוצאה לפועל‬
         ‫745‬       ‫הפקדה בקופת בית המשפט‬
                 ‫הצהרתי – ראו סעד הצהרתי‬
‫1641‬                      ‫מפתח עניינים‬

‫252, 445, 225, 675,‬                ‫ויתור‬
        ‫485‬
        ‫475‬        ‫כדי לחסוך באגרה‬
   ‫446, 225, 875‬   ‫כדי לתבוע בבית משפט שלום‬
        ‫945‬             ‫זיקה לעילה‬
                  ‫זמני – ראו סעד זמני‬
         ‫445‬               ‫חלופי‬
        ‫4544‬            ‫בערעור‬
         ‫445‬            ‫למען הצדק‬
         ‫925‬            ‫לעומת עילה‬
         ‫925‬           ‫לעומת תרופה‬
         ‫445‬              ‫מהותי‬
         ‫645‬             ‫מן היושר‬
         ‫485‬            ‫מספר סעדים‬
         ‫245‬              ‫נזקי גוף‬
         ‫445‬                ‫סופי‬
         ‫245‬           ‫סיווג הסעדים‬
         ‫445‬          ‫סעדים מצטברים‬
         ‫445‬           ‫סעדים סותרים‬
               ‫פיצול – ראו פיצול סעדים‬
         ‫984‬        ‫ציון בכתב התביעה‬
         ‫445‬     ‫ריבית על הוצאות המשפט‬
         ‫545‬      ‫ריבית על סכום התביעה‬
         ‫245‬      ‫שביושר לעומת שבדין‬
    ‫925, 845, 9784‬           ‫שלא נתבקש‬

         ‫255‬            ‫סעד הצהרתי‬
       ‫855, 425‬         ‫בטלות פסק דין‬
         ‫855‬         ‫בית דין משמעתי‬
         ‫755‬           ‫בית משותף‬
         ‫426‬     ‫בית המשפט הגבוה לצדק‬
    ‫645, 455, 442‬            ‫דיני יושר‬
         ‫425‬         ‫הגשת התובענה‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                   ‫2641‬

        ‫528‬               ‫המרצת פתיחה‬
        ‫442‬                  ‫התיישנות‬
        ‫822‬                   ‫חוב‬
        ‫455‬                  ‫התפתחותו‬
        ‫955‬             ‫ויתור על סעד מהותי‬
        ‫822‬              ‫חוב – התיישנותו‬
      ‫695, 295‬             ‫מחיקת כתב תביעה‬
        ‫825‬                     ‫מכר‬
        ‫425‬                    ‫מסים‬
‫285, 255, 825, 875,‬                ‫מעשה בית דין‬
        ‫682‬
        ‫255‬                   ‫מתי יינתן‬
        ‫955‬                 ‫מתי לא יינתן‬
      ‫755, 825‬                  ‫נגד המדינה‬
   ‫266, 755, 862‬                ‫סמכות עניינית‬
        ‫955‬           ‫סעד מהותי – ויתור עליו‬
       ‫5544‬                     ‫ערעור‬
        ‫425‬                 ‫פיצול סעדים‬
        ‫755‬                  ‫פירוש חוק‬
        ‫855‬               ‫פסק דין משמעתי‬
        ‫825‬                     ‫שיהוי‬
      ‫855, 625‬           ‫שיקול דעת בית המשפט‬
        ‫425‬                    ‫תום לב‬
        ‫755‬                   ‫תיקון גיל‬
        ‫855‬            ‫תיקון פסק דין הצהרתי‬

        ‫987‬                    ‫סעד זמני‬
        ‫867‬               ‫אגרת בית משפט‬
      ‫286, 427‬                   ‫בוררות‬
   ‫747, 867, 827‬               ‫במעמד צד אחד‬
        ‫427‬     ‫הדיון במעמד שני הצדדים בעקבותיו‬
        ‫247‬                   ‫בקשה‬
        ‫747‬                ‫הדיון בה‬
‫3641‬                     ‫מפתח עניינים‬

    ‫567, 227, 988‬            ‫דיני יושר‬
         ‫547‬             ‫הגדרה‬
        ‫9984‬           ‫חוסר סמכות‬
    ‫222, 247, 867‬      ‫לפני הגשת התובענה‬
         ‫447‬        ‫לעומת סעד סופי‬
         ‫667‬   ‫מאזן הנזקים (מאזן הנוחות)‬
         ‫847‬             ‫מהותו‬
         ‫247‬    ‫מחוקק המשנה – סמכותו‬
    ‫46, 274, 247,‬         ‫מעשה בית דין‬
     ‫588, 8464‬
      ‫987, 247‬        ‫סוגי סעדים זמניים‬
         ‫866‬          ‫סמכות עניינית‬
         ‫627‬           ‫עיון מחדש‬
         ‫847‬      ‫עיכוב יציאה מן הארץ‬
         ‫427‬              ‫ערובות‬
      ‫427, 527‬       ‫התחייבות עצמית‬
         ‫847‬        ‫מימוש הערבות‬
      ‫527, 847‬             ‫ערבון‬
         ‫247‬          ‫חילוטו‬
         ‫427‬            ‫ערבות‬
         ‫727‬         ‫ערבות נוספת‬
         ‫527‬            ‫ערובה‬
            ‫ערעור – ראו ערעור – סעד זמני‬
        ‫967‬    ‫פגרה, שביתה או מצב חירום‬
      ‫286, 486‬         ‫פורום בלתי נאות‬
        ‫627‬              ‫פקיעתו‬
        ‫247‬        ‫דחיית התביעה‬
      ‫447, 267‬             ‫צד שלישי‬
        ‫279‬            ‫קדם משפט‬
        ‫227‬          ‫רשם – סמכותו‬
        ‫567‬               ‫שיהוי‬
        ‫247‬     ‫שינויו, ביטולו או הרחבתו‬
        ‫267‬      ‫שיקול דעת בית המשפט‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                     ‫4641‬

        ‫427‬              ‫תובענה המתנהלת בחו"ל‬
 ‫62, 447, 467, 957,‬                     ‫תום לב‬
     ‫448, 248‬

                      ‫עבודה – ראו בית דין לעבודה‬

                                     ‫ֵ‬
                                    ‫עד‬
       ‫4484‬                      ‫אזהרתו‬
        ‫895‬                     ‫אי הופעה‬
      ‫924, 249‬              ‫דחיית המשפט בגללה‬
        ‫242‬                 ‫אמינותו – קביעתה‬
   ‫624, 424, 224‬                   ‫בקשה בכתב‬
       ‫4884‬                    ‫גביית עדויות‬
    ‫5884, 2544‬                   ‫בחוץ לארץ‬
       ‫5884‬                  ‫ועידת וידיאו‬
       ‫4884‬             ‫מחוץ לכתלי בית המשפט‬
       ‫7884‬                ‫ראש קהילה דתית‬
      ‫924, 249‬               ‫דחיית המשפט בגללה‬
       ‫6884‬                       ‫הזמנתו‬
       ‫2884‬               ‫ביוזמת בית המשפט‬
       ‫6884‬             ‫שיקול דעת בית המשפט‬
       ‫8884‬                  ‫הימנעות מהעדתו‬
      ‫224, 278‬                  ‫המרצת פתיחה‬
       ‫8884‬                   ‫נוכחותו באולם‬
              ‫תצהיר עדות ראשית – ראו תצהיר עדות ראשית‬

         ‫548‬                   ‫עדות מומחה‬
         ‫848‬                     ‫אבהות‬
         ‫258‬      ‫אי צירוף חוות דעת רפואית לכתב הטענות‬
         ‫258‬             ‫אי קיום הוראות התקנות‬
         ‫258‬            ‫איחור בהגשת חוות הדעת‬
         ‫258‬              ‫ביטוח – שכר מומחה‬
         ‫289‬                     ‫גישור‬
‫5641‬                          ‫מפתח עניינים‬

      ‫558‬                 ‫הסכמת הצדדים‬
      ‫258‬                    ‫חוות דעתו‬
      ‫758‬              ‫חקירה ובדיקת נכסים‬
      ‫458‬                     ‫כשירותו‬
    ‫248, 458‬                  ‫מומחה רפואי‬
      ‫858‬                     ‫מועדים‬
      ‫848‬          ‫מינוי מומחה מטעם בית המשפט‬
      ‫258‬  ‫סירוב להיבדק על ידי מומחה רפואי של הצד שכנגד‬
      ‫258‬                ‫סמכויות המומחה‬
      ‫548‬                  ‫פקודת הראיות‬
      ‫248‬                 ‫תעודת רופא‬
      ‫558‬             ‫שיקול דעת בית המשפט‬
      ‫258‬                      ‫שכרו‬
      ‫848‬             ‫תגובת בעל הדין שכנגד‬
      ‫458‬                ‫תיקון כתב טענות‬
      ‫224‬                  ‫תעודת מומחה‬
      ‫248‬                 ‫תקנות סדר הדין‬

    ‫792, 687‬                   ‫עיון במסמכים‬
      ‫687‬         ‫אי היענות לדרישה לעיון במסמכים‬
      ‫687‬                      ‫בקשה‬
      ‫287‬             ‫דחיית העיון למועד אחר‬
      ‫687‬              ‫דרישה לעיון במסמכים‬
      ‫687‬                 ‫אי היענות לה‬
      ‫992‬           ‫הוצאות בשל אי מסירה לעיון‬
      ‫687‬                 ‫העתקת מסמכים‬
      ‫287‬                  ‫הצגת מסמכים‬
      ‫287‬                    ‫דרישה‬
      ‫287‬                 ‫מקור והעתק‬
      ‫792‬                   ‫מסמך חסוי‬
      ‫892‬              ‫מסמך שלא נמסר לעיון‬
      ‫687‬                   ‫מקור הזכות‬
      ‫279‬                   ‫קדם משפט‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬            ‫6641‬

         ‫287‬      ‫שיקולי בית המשפט‬

                        ‫עיזבון‬
         ‫765‬     ‫מנהל עיזבון כבעל דין‬
         ‫945‬        ‫צירוף בעל דין‬

        ‫4244‬       ‫עיכוב ביצוע פסק דין‬
        ‫6244‬            ‫הבקשה‬
        ‫6244‬           ‫תצהיר‬
        ‫6244‬         ‫הזכות לבקשו‬
        ‫4244‬         ‫מעשה בית דין‬
        ‫4244‬            ‫נזק כספי‬
        ‫4244‬        ‫עיקול מקרקעין‬
        ‫4244‬             ‫ערובה‬
        ‫2244‬            ‫התנאים‬

        ‫295‬            ‫עיכוב הדיון‬
      ‫295, 462‬             ‫בוררות‬
        ‫689‬             ‫גישור‬
        ‫295‬      ‫הליך אחר תלוי ועומד‬
      ‫225, 295‬         ‫חברה – פירוק‬
   ‫946, 295, 5784‬      ‫סעיף בוררות בהסכם‬
      ‫225, 295‬          ‫פירוק חברה‬
        ‫295‬           ‫פשיטת רגל‬

         ‫497‬      ‫עיכוב יציאה מהארץ‬
         ‫997‬            ‫ביטולו‬
         ‫997‬    ‫בית דין מיוחד – סמכותו‬
         ‫997‬     ‫בית דין רבני – סמכותו‬
         ‫297‬        ‫במעמד צד אחד‬
         ‫597‬      ‫בעת מתן פסק הדין‬
         ‫297‬             ‫בקשה‬
         ‫254‬          ‫בעל פה‬
‫7641‬                              ‫מפתח עניינים‬

        ‫688‬                   ‫דחיית התביעה‬
        ‫497‬           ‫חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו‬
        ‫997‬  ‫חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים)‬
        ‫597‬               ‫לפני שהוגשה תובענה‬
        ‫847‬                      ‫סעד זמני‬
        ‫488‬                   ‫ערבות וערבון‬
        ‫688‬                     ‫פקיעת הצו‬
        ‫597‬                       ‫ראיות‬
        ‫797‬                   ‫שווי התובענה‬
      ‫297, 797‬                ‫שיקולי בית המשפט‬
        ‫897‬                       ‫תאגיד‬
        ‫997‬                     ‫תושב חוץ‬
        ‫488‬             ‫תושב השטחים המוחזקים‬
      ‫294, 488‬                        ‫תייר‬

       ‫7, 442‬                     ‫עילת תביעה‬
        ‫422‬                   ‫בלתי חוקית‬
        ‫265‬               ‫בעלי הדין כחלק ממנה‬
        ‫852‬                  ‫גרם הפרת חוזה‬
        ‫542‬                   ‫הדין האנגלי‬
       ‫7, 742‬                  ‫הגדרת המונח‬
        ‫852‬                      ‫הטעיה‬
        ‫752‬                    ‫הסגת גבול‬
        ‫552‬                 ‫הפר חובה חקוקה‬
        ‫865‬                   ‫הפרדת עילות‬
                     ‫השתק עילה – ראו השתק עילה‬
       ‫84, 652‬                      ‫ויתור‬
    ‫484, 284, 884‬                     ‫חדשה‬
         ‫752‬                   ‫כליאת שווא‬
      ‫252, 865‬               ‫מחיקה מחוסר עילה‬
         ‫852‬                   ‫מטרד ליחיד‬
         ‫752‬                  ‫מטרד לציבור‬
      ‫252, 485‬                   ‫מספר עילות‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                    ‫8641‬

        ‫252‬                 ‫מעשה בית דין‬
        ‫529‬                  ‫מתן חשבונות‬
        ‫225‬                 ‫פטירת בעל דין‬
        ‫952‬        ‫פיצויים לנפגעי תאונות דרכים‬
        ‫225‬            ‫פשיטת רגל של בעל דין‬
        ‫445‬                  ‫צירוף עילות‬
        ‫485‬            ‫בגין צירוף בעלי דין‬
        ‫845‬               ‫סמכות עניינית‬
        ‫552‬                     ‫רשלנות‬
        ‫252‬        ‫שינוי חזית; ראו עוד שינוי חזית‬
        ‫529‬             ‫תביעה למתן חשבונות‬
   ‫484, 284, 884‬     ‫תיקון כתב תביעה – הוספת עילה חדשה‬
        ‫252‬                     ‫תקיפה‬

        ‫747‬                    ‫עיקול זמני‬
        ‫257‬                     ‫אבעיה‬
        ‫457‬                ‫אי חוקיות חוזה‬
        ‫577‬                   ‫אי רישומו‬
        ‫887‬            ‫אישור עיקול אצל מחזיק‬
        ‫577‬                     ‫ארנונה‬
        ‫477‬               ‫אשראי דוקומנטרי‬
        ‫987‬                     ‫בוררות‬
        ‫977‬                    ‫בטלותו‬
        ‫457‬                     ‫ביטוח‬
   ‫527, 777, 4584‬                     ‫ביטולו‬
      ‫677, 277‬                 ‫בידי מחזיק‬
      ‫877, 887‬                   ‫בקשה‬
        ‫887‬             ‫מינוי מנהל עיזבון‬
        ‫457‬                      ‫בנק‬
        ‫785‬                    ‫בעלי דין‬
        ‫277‬                ‫בעלים משותפים‬
        ‫257‬               ‫בעת מתן פסק דין‬
‫9641‬                              ‫מפתח עניינים‬

      ‫557‬                     ‫בקשה להטלתו‬
      ‫254‬                       ‫בעל פה‬
      ‫427‬                       ‫הדיון בה‬
      ‫757‬                        ‫ראיות‬
      ‫957‬                        ‫תוכנה‬
      ‫827‬                       ‫תום לב‬
      ‫257‬         ‫בקשה למתן הוראות בתיק פירוק חברה‬
      ‫257‬                  ‫בקשת רשות להתגונן‬
      ‫847‬                          ‫הגדרה‬
      ‫257‬                    ‫הודעה לצד שלישי‬
      ‫227‬                      ‫הוצאה לפועל‬
      ‫287‬                  ‫המרתו בבטוחה אחרת‬
      ‫977‬                    ‫המרתו בנכס אחר‬
      ‫787‬                     ‫הצהרה לביטולו‬
      ‫277‬              ‫התנגדות לעיקול מצד מחזיק‬
      ‫277‬                   ‫זכות לדיירות מוגנת‬
      ‫677‬                    ‫זכות למשיכת יתר‬
      ‫277‬                  ‫זכות לשכירות מוגנת‬
      ‫277‬             ‫זכות עתידית לקבלת דמי מפתח‬
      ‫677‬                     ‫זכות שהומחתה‬
      ‫227‬                   ‫חברה אם וחברה בת‬
      ‫457‬                       ‫חברת ביטוח‬
      ‫427‬                      ‫חובות המבקש‬
      ‫677‬                ‫חשבון עובר ושב דביטורי‬
      ‫627‬                 ‫כתחליף לצו מניעה זמני‬
      ‫577‬                         ‫כלי טיס‬
      ‫577‬                         ‫כלי רכב‬
      ‫227‬          ‫למחיקת המחאת חוב שקדם להטלתו‬
      ‫477‬                          ‫מחזיק‬
     ‫אישור עיקול אצל מחזיק – ראו לעיל: אישור עיקול אצל מחזיק‬
    ‫677, 277‬                ‫בקשה לביטול העיקול‬
      ‫577‬                        ‫הודיה‬
      ‫277‬                   ‫התנגדות לעיקול‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                  ‫0741‬

         ‫727‬                 ‫מיטלטלין‬
         ‫277‬           ‫בעלים משותפים‬
         ‫577‬            ‫פטורים מעיקול‬
         ‫577‬               ‫מלווה מדינה‬
         ‫477‬               ‫מניות בחברה‬
      ‫727, 827‬                 ‫מקרקעין‬
         ‫877‬              ‫דירת מגורים‬
         ‫927‬              ‫רישום הערה‬
         ‫727‬                   ‫נאמן‬
         ‫727‬             ‫נכס בלתי מוחשי‬
         ‫477‬               ‫נכס ממושכן‬
         ‫277‬                 ‫נכסי אשה‬
         ‫477‬                ‫נכסי חברה‬
         ‫677‬          ‫נכסים הניתנים לעיקול‬
         ‫249‬              ‫סדר דין מקוצר‬
                        ‫עדיפותו לעומת‬
        ‫587‬               ‫איגרת חוב‬
        ‫587‬          ‫משכון או משכנתא‬
        ‫287‬               ‫עיקול אחר‬
        ‫857‬             ‫העיקול העותמאני‬
        ‫857‬               ‫עיקול על תנאי‬
   ‫757, 627, 427‬                   ‫ערובה‬
        ‫787‬                   ‫ערעור‬
      ‫887, 287‬                ‫פירוק חברה‬
        ‫987‬     ‫פסק הדין – תוצאותיו ביחס לעיקול‬
        ‫977‬                   ‫פקיעתו‬
        ‫887‬              ‫פירוק חברה‬
        ‫887‬               ‫פשיטת רגל‬
      ‫887, 287‬                ‫פשיטת רגל‬
   ‫785, 257, 227,‬                 ‫צד שלישי‬
      ‫687, 787‬
        ‫577‬                ‫ציוד הנדסי‬
        ‫457‬               ‫רכוש האישה‬
‫1741‬                      ‫מפתח עניינים‬

         ‫827‬           ‫רשם – סמכותו‬
         ‫477‬              ‫שטר חוב‬
         ‫627‬         ‫שיקולי בית המשפט‬
         ‫287‬                ‫תאגיד‬
         ‫227‬           ‫תביעה לדמי נזק‬
         ‫227‬        ‫תביעה למתן חשבונות‬
         ‫227‬         ‫תביעה לסכום קצוב‬
         ‫427‬           ‫תביעה על תנאי‬
         ‫227‬            ‫תביעת נזיקין‬
         ‫587‬              ‫תוצאותיו‬
         ‫457‬           ‫תנאים להטלתו‬
         ‫457‬    ‫הכבדה על ביצוע פסק הדין‬
         ‫657‬      ‫הסעד המבוקש בתובענה‬

                           ‫ערבון‬
         ‫842‬              ‫התיישנות‬
            ‫סעד זמני – ראו סעד זמני – ערובות‬
         ‫488‬         ‫עיכוב יציאה מהארץ‬
        ‫7244‬                ‫ערעור‬

                          ‫ערבות‬
    ‫427, 827, 847,‬              ‫בנקאית‬
      ‫287, 8684‬
            ‫סעד זמני – ראו סעד זמני – ערובות‬
         ‫488‬         ‫עיכוב יציאה מהארץ‬
        ‫8544‬                ‫ערעור‬

                          ‫ערובה‬
         ‫249‬            ‫סדר דין מקוצר‬
            ‫סעד זמני – ראו סעד זמני – ערובות‬
        ‫4244‬         ‫עיכוב ביצוע פסק דין‬
        ‫7244‬                ‫ערעור‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                        ‫2741‬

     ‫9444, 4744‬                 ‫ערעור; ראו עוד רשות ערעור‬
        ‫8444‬                       ‫אי התייצבות‬
     ‫2244, 9444‬            ‫דחיית מועד הערעור בעקבותיה‬
        ‫2244‬                     ‫לדיון מקדמי‬
              ‫אי התערבות בהכרעת הערכאה הקודמת – ראו להלן:‬
                    ‫התערבות בהכרעת הערכאה הקודמת‬
        ‫445‬                     ‫אי צירוף בעל דין‬
     ‫5784, 5644‬                          ‫בוררות‬
     ‫5884, 2544‬             ‫גביית עדות מחוץ לתחום השיפוט‬
     ‫2244, 9444‬           ‫דחיית מועד הערעור בשל אי התייצבות‬
        ‫2244‬                         ‫הדיון בו‬
        ‫2244‬                      ‫דיון מקדמי‬
        ‫2244‬                    ‫אי התייצבות‬
     ‫299, 2244‬                      ‫סדר הטיעון‬
        ‫9444‬                          ‫הגדרה‬
     ‫4544, 8544‬                          ‫הוצאות‬
        ‫8244‬              ‫החזרת הדיון לערכאה הקודמת‬
        ‫8244‬               ‫הנמקה – העדרה בפסק הדין‬
     ‫5544, 2544‬                      ‫הערכת עדויות‬
        ‫4244‬                      ‫השתק פלוגתא‬
     ‫4544, 2544‬            ‫התערבות בהכרעת הערכאה הקודמת‬
        ‫5544‬                      ‫בערעור שני‬
     ‫8644, 2944‬                       ‫הזכות לערער‬
        ‫8644‬                      ‫התניה עליה‬
        ‫8244‬                 ‫חוסר בהירות בפסק הדין‬
        ‫8244‬                     ‫טעות בפסק הדין‬
        ‫2544‬                  ‫טעות בקביעה עובדתית‬
        ‫8444‬                       ‫טענה חדשה‬
        ‫4444‬       ‫טענה שבעל הדין ויתר עליה בערכאה הראשונה‬
        ‫6444‬                ‫טענות שלא יתקבלו בערעור‬
        ‫2544‬                       ‫יכולת כלכלית‬
        ‫8644‬                       ‫כתב הערעור‬
‫3741‬                              ‫מפתח עניינים‬

       ‫8244‬                     ‫המצאתו‬
       ‫9644‬                      ‫פגם בו‬
       ‫5244‬                      ‫תיקונו‬
       ‫לעומת ביטול החלטה או פסק דין שניתנו במעמד צד אחד 6584‬
       ‫4544‬                      ‫לשון הרע‬
       ‫2644‬                        ‫מועדים‬
       ‫2684‬              ‫בקשה לתיקון פסק דין‬
       ‫2684‬               ‫דחיית תביעה על הסף‬
       ‫824‬            ‫החלטה בעניין פסלות שופט‬
       ‫4644‬                        ‫המותב‬
       ‫9444‬               ‫מחיקה עקב אי התייצבות‬
              ‫מינהלי – ראו בית משפט לעניינים מינהליים‬
       ‫5544‬                      ‫מס הכנסה‬
       ‫4244‬               ‫מרמה בהשגת פסק הדין‬
       ‫8244‬                      ‫המשיב בו‬
       ‫482‬                   ‫משפחה וירושה‬
       ‫8544‬                         ‫נאמן‬
    ‫7844, 6644‬                   ‫נוסף על פסק דין‬
       ‫6444‬                         ‫נזיקין‬
       ‫4544‬                       ‫נזקי גוף‬
       ‫8244‬                        ‫נימוקיו‬
       ‫7544‬                     ‫נכות צמיתה‬
       ‫4644‬                    ‫סדר דין מקוצר‬
    ‫299, 2244‬                     ‫סדר הטיעון‬
       ‫2484‬                       ‫סיכומים‬
       ‫6444‬                       ‫בכתב‬
       ‫2444‬                   ‫אי הגשה‬
       ‫4444‬                    ‫היקפם‬
    ‫9244, 8544‬             ‫סמכות בית המשפט שלערעור‬
    ‫9544, 5244‬                       ‫סעד זמני‬
       ‫5244‬               ‫בית המשפט המוסמך‬
       ‫4544‬      ‫סעד חלופי – בקשה לקבלו במסגרת ערעור‬
       ‫5544‬                         ‫עונש‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                           ‫4741‬

                    ‫עיכוב ביצוע – ראו עיכוב ביצוע פסק דין‬
        ‫6244‬                         ‫עיקרי טיעון‬
        ‫2244‬                         ‫אי הגשה‬
                                    ‫על (נושא):‬
        ‫2684‬                   ‫דחיית תביעה על הסף‬
     ‫2844, 4844‬                       ‫החלטה אחרת‬
        ‫266‬                     ‫החלטה מינהלית‬
        ‫922‬                    ‫התיישנות פלילית‬
        ‫8884‬                     ‫טעות בפסק הדין‬
        ‫785‬              ‫מחיקת בעל דין מחוסר יריבות‬
                                    ‫מינהלי‬
         ‫266‬                   ‫החלטה מינהלית‬
         ‫284‬                    ‫מעשה מינהלי‬
         ‫284‬                       ‫מעשה מינהל‬
        ‫5784‬                     ‫עיכוב – בוררות‬
                      ‫פסלות שופט – ראו פסלות שופט‬
     ‫2584, 2284‬                 ‫פסק דין במעמד צד אחד‬
     ‫6884, 5444‬                       ‫פסק דין חלקי‬
        ‫4844‬               ‫פסק דין שניתן בחוסר סמכות‬
        ‫445‬                      ‫צירוף בעלי דין‬
        ‫6444‬                        ‫רשות לערער‬
                             ‫על (סמכות שיפוטית):‬
       ‫2444‬                  ‫בית דין רבני – פסק דין‬
        ‫482‬                ‫בית משפט לענייני משפחה‬
 ‫8784, 4644, 5744‬                ‫בית משפט לתביעות קטנות‬
       ‫6644‬                     ‫בית משפט מחוזי‬
       ‫5844‬         ‫החלטה אחרת בערעור על החלטת רשם‬
       ‫6644‬            ‫החלטה אחרת כערכאה ראשונה‬
    ‫5844, 7844‬     ‫פסק דין בערעור על פסק דין של בית משפט שלום‬
       ‫6644‬               ‫פסק דין כערכאה ראשונה‬
 ‫626, 2844, 4644,‬                     ‫בית משפט שלום‬
       ‫2644‬
  ‫654, 2844, 2644‬                      ‫החלטה אחרת‬
‫5741‬                           ‫מפתח עניינים‬

    ‫5844, 2644‬   ‫החלטה אחרת בערעור על החלטת רשם‬
       ‫2784‬      ‫החלטה המסרבת לתת פסק דין‬
       ‫2644‬               ‫פסק דין‬
  ‫626, 4844, 5844,‬                  ‫רשם‬
       ‫2644‬
       ‫5644‬            ‫בוררות – החלטה‬
       ‫7244‬                     ‫ערבון‬
       ‫8244‬                   ‫הגדלתו‬
       ‫7244‬               ‫פטור מהפקדתו‬
       ‫8544‬                     ‫ערבות‬
       ‫7244‬                     ‫ערובה‬
       ‫8744‬                  ‫ערעור שכנגד‬
      ‫486, 286‬               ‫פורום בלתי נאות‬
       ‫5544‬                ‫פסק דין הצהרתי‬
       ‫4244‬            ‫פסק הדין שהושג במרמה‬
       ‫8544‬                   ‫פשיטת רגל‬
       ‫8544‬                 ‫צד שלא ערער‬
     ‫665, 8244‬                  ‫צירוף צדדים‬
       ‫2544‬                ‫ראיה בלתי סבירה‬
       ‫4444‬                  ‫ראיות נוספות‬
       ‫7444‬               ‫בקשה להגשתן‬
       ‫2544‬                     ‫ריבית‬
                  ‫רשות ערעור – ראו רשות ערעור‬
       ‫8744‬                     ‫שכנגד‬
       ‫4744‬              ‫אגרת בית משפט‬
       ‫2544‬           ‫שכר טרחה של כונס נכסים‬
       ‫8844‬                 ‫תחולה למפרע‬
       ‫4244‬                   ‫תיק מוצגים‬
       ‫8744‬                 ‫תשובה לערעור‬
       ‫9644‬       ‫ויתור על טענה בדבר פגם בערעור‬

           ‫ערעור מינהלי – ראו בית משפט לעניינים מינהליים‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                       ‫6741‬

              ‫עתירה מינהלית – ראו בית משפט לעניינים מינהליים‬

        ‫994‬                    ‫פורום בלתי נאות‬
        ‫886‬               ‫אימוץ העיקרון בישראל‬
        ‫586‬                       ‫אינטרנט‬
   ‫286, 846, 646‬                     ‫ארצות הברית‬
        ‫994‬             ‫הבסיס התיאורטי לדוקטרינה‬
                     ‫בקשה בטענת פורום בלתי נאות‬
        ‫486‬                   ‫אופן הגשתה‬
      ‫486, 986‬                   ‫מועד הגשתה‬
        ‫486‬     ‫בקשה להארכת המועד להגשת כתב הגנה/תשובה‬
      ‫846, 646‬                       ‫בריטניה‬
         ‫62‬                       ‫דיני יושר‬
        ‫486‬                    ‫החזקת קטינים‬
      ‫586, 446‬                  ‫התפתחות ההלכה‬
        ‫486‬                 ‫מבחן "מירב הזיקות"‬
        ‫486‬                ‫מחיקת תביעה מקבילה‬
        ‫486‬                     ‫נטל ההוכחה‬
        ‫686‬                      ‫נטל הראיה‬
      ‫624, 846‬                  ‫סמכות בינלאומית‬
        ‫962‬                    ‫סמכות טבועה‬
      ‫286, 486‬             ‫סעד זמני בפורום הבלתי נאות‬
        ‫994‬               ‫עקרון ‪Lis Alibi Pendens‬‬
      ‫486, 286‬                        ‫ערעור‬
   ‫686, 486, 986‬              ‫שיקולים להכרעה הבקשה‬
      ‫686, 286‬                     ‫התיישנות‬
        ‫586‬               ‫מקום האכיפה המיועד‬
      ‫686, 986‬                 ‫המשפט המהותי‬
        ‫986‬                  ‫נגישות לראיות‬
        ‫486‬                       ‫הסעד‬
        ‫986‬               ‫העוול הנגרם לכל צד‬
        ‫286‬                  ‫תניית שיפוט זר‬
‫7741‬                                ‫מפתח עניינים‬

                                 ‫פיצול סעדים‬
         ‫275‬                         ‫בוררות‬
      ‫575, 485‬                   ‫ביוזמת בית המשפט‬
         ‫925‬                         ‫ביטוח‬
         ‫582‬               ‫בית משפט לתביעות קטנות‬
         ‫975‬                ‫במסגרת התביעה השנייה‬
         ‫925‬                   ‫בקשת רשות פיצול‬
         ‫885‬                    ‫אופן הגשתה‬
         ‫275‬           ‫יחד עם בקשה לפסק דין הצהרתי‬
         ‫975‬                   ‫המועד להגשתה‬
         ‫942‬             ‫מירוץ ההתיישנות – הפסקתו‬
         ‫825‬                    ‫מספר סעדים‬
         ‫525‬                    ‫עילות נפרדות‬
         ‫885‬           ‫העתירה הנכונה במסגרת הבקשה‬
         ‫975‬                 ‫שנזנחה ולא נשמעה‬
    ‫526, 826, 275‬                   ‫בשל סמכות עניינית‬
                          ‫דוגמאות לפיצול סעדים:‬
        ‫275‬  ‫אכיפת חיוב או הצהרה על קיומו ופיצויים בשל הפרתו‬
        ‫925‬                     ‫גניבת חפצים‬
        ‫875‬                      ‫הסגת גבול‬
                                  ‫הסכם‬
         ‫225‬                  ‫אכיפה והפרה‬
         ‫875‬              ‫אכיפה או הפרה והשבה‬
         ‫825‬                  ‫אכיפה והשבה‬
    ‫725, 675, 675‬                 ‫אכיפה ופיצויים‬
         ‫775‬                  ‫הפרה ופיצויים‬
         ‫275‬       ‫מקרקעין – אכיפה ופיצויים ודמי נזק‬
                ‫פיצויים בשל הפרתו ותשלום ריבית על‬
        ‫725‬                ‫סכומים ששולמו‬
        ‫475‬                 ‫תביעת מלוא הנזק‬
        ‫875‬   ‫נזק שנודע ונתגבש במהלך בירור התביעה הראשונה‬
      ‫826, 875‬             ‫סילוק יד ודמי שימוש ראויים‬
        ‫725‬                 ‫עסקת היסוד והשטר‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                        ‫8741‬

        ‫875‬                       ‫פיצויים‬
        ‫925‬                 ‫פיצויים וצו מניעה‬
        ‫875‬             ‫פיצויים וצו למתן חשבונות‬
        ‫475‬         ‫דחייה על הסף בשל העדר בקשה לפיצול‬
        ‫575‬                ‫השתק עילה והשתק סעד‬
        ‫942‬                       ‫התיישנות‬
        ‫675‬                  ‫ויתור על חלק מהסעד‬
   ‫225, 875, 675‬                     ‫ויתור על סעד‬
                              ‫טעמים לפיצול‬
        ‫275‬                 ‫הבאת ראיות נוספות‬
        ‫275‬          ‫חלק מסכום התביעה מותנה בתנאי‬
        ‫275‬                     ‫מניעת עוול‬
        ‫575‬                   ‫סדר דין מקוצר‬
        ‫925‬                ‫סכום התביעה – פיצולה‬
        ‫825‬                     ‫מבחן העסקה‬
      ‫275, 682‬                     ‫מעשה בית דין‬
     ‫275, 8984‬                       ‫סמכות רשם‬
        ‫475‬                   ‫סעד אחד – פיצולו‬
‫825, 425, 425, 475,‬                ‫סעד הצהרתי וסעד מהותי‬
        ‫682‬
        ‫775‬               ‫סעד נוסף שאינו מגובש דיו‬
        ‫725‬         ‫סעד שנבלע בעילה שהוכרע בה בפסק דין‬
        ‫885‬                      ‫עילה נמשכת‬
 ‫652, 252, 525, 825‬                      ‫עילת התביעה‬
   ‫225, 825, 925‬                   ‫עקרון מיצוי העילה‬
        ‫485‬                 ‫פיצול הסעדים כחריג‬
        ‫275‬                       ‫פסק בורר‬
        ‫675‬       ‫פסק דין כמונע תביעה נוספת בעניין אותו סעד‬
              ‫קביעה של בית המשפט בעניינים העשויים להתברר‬
        ‫875‬                   ‫בתביעה השנייה‬
       ‫8984‬                           ‫רשם‬
‫225, 575, 275, 775‬                   ‫שיקולי בית המשפט‬
        ‫485‬     ‫תיקון כתב התביעה עקב אי מתן רשות לפצל סעדים‬
‫9741‬                        ‫מפתח עניינים‬

        ‫425‬                  ‫פסול דין‬
        ‫425‬            ‫אפוטרופוס כנציגו‬
        ‫625‬             ‫אפוטרופוס לדין‬
        ‫292‬                  ‫המצאה‬
        ‫995‬          ‫הפסקת תובענה נגדו‬
        ‫425‬            ‫ידיד קרוב כנציגו‬
      ‫965, 425‬                 ‫כבעל דין‬
      ‫425, 525‬                   ‫צירוף‬
        ‫524‬    ‫פסק דין בהעדר התייצבות פסול דין‬
        ‫625‬                  ‫פשרה‬
        ‫625‬             ‫צירוף בעל עניין‬
       ‫965;‬                    ‫קטין‬
                      ‫ראו עוד קטין‬
        ‫225‬               ‫שינוי מעמדו‬

                         ‫פסלות שופט‬
        ‫864‬             ‫אתיקה שיפוטית‬
                       ‫בקשת הפסלות‬
         ‫844‬    ‫במסגרת ערעורים על פסק הדין‬
         ‫964‬          ‫מועד ההחלטה בה‬
    ‫564, 264, 764‬            ‫מועד העלאתה‬
         ‫964‬               ‫ניסוחה‬
         ‫964‬               ‫תצהיר‬
                 ‫דוגמאות להתנהגות שופטים‬
        ‫624‬    ‫אי הסתמכות על סיכומי הצדדים‬
        ‫424‬        ‫אירוע בעברו של השופט‬
        ‫224‬          ‫הבעות דעה והערות‬
        ‫424‬  ‫הבעת דעה בהליך קודם בין הצדדים‬
        ‫624‬       ‫הבעת דעה על מהימנות עד‬
        ‫224‬   ‫החזרת תיק על ידי ערכאת הערעור‬
        ‫424‬             ‫העדר הנמקה‬
      ‫224, 424‬  ‫הערה לעניין כדאיותו של הליך נוסף‬
        ‫624‬            ‫הערה לפרקליט‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                      ‫0841‬

         ‫424‬               ‫הצטברות שיקולים‬
         ‫224‬                  ‫הצעת פשרה‬
         ‫524‬          ‫חילופי דברים במעמד צד אחד‬
         ‫624‬           ‫חשיפה לראיות בלתי קבילות‬
      ‫224, 424‬               ‫ליקויים בסדרי הדין‬
         ‫224‬        ‫מידע פסול שהובא לידיעת השופט‬
         ‫424‬               ‫מתן עצה משפטית‬
         ‫624‬                ‫עיון בחומר ראיות‬
         ‫224‬    ‫רישום התרשמותו הסובייקטיבית של שופט‬
         ‫524‬          ‫שמיעת עדות בנוכחות צד אחד‬
                     ‫דוגמאות אחרות לטענות פסלות‬
         ‫224‬                ‫איומים על שופט‬
         ‫724‬           ‫דיון בבקשת רשות להתגונן‬
         ‫724‬    ‫דיון בהליך אחד הפוסל מלשבת בהליך אחר‬
         ‫224‬     ‫דיון בסוגייה עובדתית או משפטית דומה‬
         ‫424‬         ‫דיון קודם בעניינו של בעל הדין‬
         ‫844‬      ‫הוראה–נזיפה של בית המשפט העליון‬
         ‫224‬               ‫התבטאות בעל דין‬
         ‫524‬            ‫מתח בין עורך דין ושופט‬
         ‫224‬             ‫פרסום עניין תלוי ועומד‬
         ‫724‬         ‫תחושה סובייקטיבית של נאשם‬
      ‫424, 444‬                     ‫דעה קדומה‬
         ‫564‬     ‫הבחנה בין בקשה לפסלות ובין חובה לפסול‬
      ‫924, 952‬             ‫העברת התיק לאחר הפסילה‬
        ‫8464‬            ‫ויתור על עילה לפסלות שופט‬
         ‫424‬                 ‫חבר בוועדת חקירה‬
      ‫864, 524‬       ‫ייצוג בידי עורך דין העשוי לחולל פסלות‬
         ‫644‬                   ‫מעשה בית דין‬
      ‫564, 524‬                     ‫משוא פנים‬
         ‫424‬            ‫המבחן – אפשרות ממשית‬
              ‫משפט חוזר – ראו משפט חוזר – פסלות שופט‬
‫564, 264, 864, 424,‬                     ‫נגיעה אישית‬
        ‫444‬
‫1841‬                        ‫מפתח עניינים‬

        ‫864‬            ‫סייג לכללי הפסלות‬
        ‫584‬     ‫סמכות בית המשפט הגבוה לצדק‬
‫564, 824, 424, 444‬               ‫עילות הפסלות‬
   ‫964, 824, 644‬    ‫ערעור על החלטה בבקשה לפסלות‬
     ‫824, 924‬              ‫אופן הגשתו‬
        ‫844‬      ‫במסגרת ערעור על פסק הדין‬
        ‫824‬          ‫בקשה לעיכוב הדיון‬
        ‫824‬      ‫דיון בבקשה למתן סעד ארעי‬
        ‫824‬            ‫המועד להגשתו‬
        ‫924‬         ‫הערות השופט לערעור‬
        ‫824‬    ‫הפסקת הדיון על הכרעה בערעור‬
        ‫924‬       ‫עתירה להפסקת הדיון‬
        ‫924‬             ‫השלמת טענות‬
        ‫824‬    ‫חובת הודעה על הכוונה לערער‬
        ‫924‬            ‫תשובה לערעור‬
        ‫924‬     ‫ערעור על החלטת פסילה עצמית‬
        ‫224‬      ‫פסילה עצמית – תחושת השופט‬
        ‫224‬      ‫פסילת שופט שדן בסעד הארעי‬
        ‫844‬              ‫פרוטוקול הדיון‬
        ‫424‬           ‫רשם בתפקיד שיפוטי‬
        ‫264‬              ‫שתיקה כהסכמה‬
       ‫644;‬       ‫תלונה לנציב תלונות השופטים‬
           ‫ראו נציב תלונות הציבור על שופטים‬

                           ‫פסק דין‬
       ‫8784‬           ‫איחור במתן פסק הדין‬
       ‫6884‬                 ‫בהסכמה‬
       ‫4884‬                ‫ביטולו‬
       ‫2884‬                ‫הוצאות‬
       ‫242‬             ‫השתק פלוגתא‬
           ‫בהעדר הגנה – ראו פסק דין בהעדר הגנה‬
    ‫4984, 8464‬  ‫בטלותו מחוסר סמכות; ראו עוד סמכות –‬
                      ‫חוסר סמכות‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                        ‫2841‬

        ‫4984‬                  ‫אי תשלום אגרה‬
        ‫5984‬                  ‫בית דין לעבודה‬
        ‫8984‬                    ‫בית דין רבני‬
        ‫5984‬                ‫לעומת ניתן לביטול‬
        ‫2984‬                ‫דיון בהרכב חסר‬
        ‫7984‬                     ‫מרמה‬
        ‫2984‬          ‫פגיעה בעקרונות הצדק הטבעי‬
        ‫2984‬                    ‫פסול דין‬
        ‫4844‬                       ‫ערעור‬
        ‫9984‬                      ‫תקיפתו‬
        ‫8844‬           ‫בידי מי שלא היה צד להליך‬
        ‫9984‬            ‫תקיפה ישירה ותקיפה עקיפה‬
        ‫2284‬                         ‫הגדרה‬
        ‫5284‬                       ‫"החלטה"‬
         ‫884‬                        ‫המצאתו‬
        ‫8784‬                         ‫הנמקה‬
                      ‫הצהרתי – ראו פסק דין הצהרתי‬
        ‫442‬                       ‫התיישנותו‬
               ‫חוסר סמכות – ראו לעיל: בטלותו מחוסר סמכות‬
        ‫8884‬                          ‫חלקי‬
        ‫4884‬                ‫לעומת החלטה אחרת‬
        ‫469‬                   ‫סדר דין מקוצר‬
     ‫6884, 5444‬                     ‫ערעור עליו‬
        ‫6884‬            ‫פיצויים לנפגעי תאונות דרכים‬
        ‫4884‬                      ‫שותפות‬
                     ‫טעות – ראו להלן: תיקון טעות בו‬
         ‫לעומת החלטה אחרת – ראו החלטה אחרת – לעומת פסק דין‬
        ‫7784‬                  ‫מועד מתן פסק הדין‬
        ‫7984‬                          ‫מרמה‬
        ‫4464‬                         ‫סופיותו‬
     ‫2464, 9464‬                  ‫סותר לפסק דין אחר‬
                  ‫עיכוב ביצועו – ראו עיכוב ביצוע פסק דין‬
‫3841‬                             ‫מפתח עניינים‬

       ‫5284‬               ‫הערעור עליו; ראו ערעור‬
        ‫779‬          ‫קדם משפט – מתן פסק דין במהלכו‬
       ‫8784‬                       ‫שימועו‬
     ‫422, 2884‬                   ‫תיקון טעות בו‬
       ‫8884‬                  ‫ביוזמת השופט‬
       ‫7884‬                      ‫בקשה‬
       ‫8884‬                      ‫הוצאות‬
       ‫8884‬                      ‫ערעור‬
        ‫894‬                    ‫פסק בורר‬
        ‫855‬                 ‫פסק דין הצהרתי‬
       ‫8464‬                       ‫תקיפתו‬

    ‫424, 724, 444‬                  ‫פסק דין בהעדר הגנה‬
         ‫524‬              ‫בהעדר התייצבות פסול דין‬
        ‫ביטולו – ראו ביטול החלטה או פסק דין שניתנו במעמד צד אחד‬
         ‫269‬                    ‫סדר דין מקוצר‬
         ‫424‬                     ‫סמכות רשם‬

                    ‫פסק דין הצהרתי – ראו סעד הצהרתי‬

                                ‫פסק חוץ‬
        ‫872‬                    ‫טבלת סעדים‬
        ‫474‬                  ‫סמכות בינלאומית‬
        ‫894‬               ‫סמכות לאכיפת פסק חוץ‬
        ‫474‬                  ‫פסק בוררות חוץ‬
      ‫454, 796‬               ‫פסק חוץ בענייני משפחה‬
        ‫454‬           ‫תקנות סדר הדין האזרחי – תחולתן‬

       ‫8884‬                       ‫פרוטוקול‬
       ‫4884‬                       ‫אובדן‬
       ‫4884‬                        ‫תיקון‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                      ‫4841‬

         ‫922‬                    ‫פרטים נוספים‬
      ‫672, 472‬         ‫אי היענות לצו למתן פרטים נוספים‬
         ‫472‬              ‫הסכם בכתב או בעל פה‬
         ‫472‬               ‫השפעה בלתי הוגנת‬
         ‫472‬                        ‫זדון‬
         ‫472‬                      ‫חוק זר‬
         ‫472‬                     ‫חיקוקים‬
         ‫272‬                      ‫יתרונות‬
         ‫844‬                    ‫כתב ההגנה‬
         ‫472‬               ‫לעומת גילוי מסמכים‬
         ‫472‬                  ‫לעומת שאלון‬
              ‫מחיקת כתב טענות בשל סירוב לקיים צו מתן‬
         ‫472‬                ‫פרטים נוספים‬
         ‫872‬                  ‫מטרת ההליך‬
         ‫472‬                    ‫מצג שווא‬
         ‫472‬              ‫נזקים בתביעה נזיקית‬
                               ‫סדר הדין‬
         ‫472‬                    ‫הבקשה‬
         ‫672‬              ‫מועד הגשת הבקשה‬
         ‫272‬               ‫סעד נוסף בבקשה‬
         ‫472‬           ‫פנייה מוקדמת לצד שכנגד‬
         ‫272‬                    ‫תצהיר‬
         ‫472‬                       ‫עדים‬
         ‫472‬                      ‫פסיקה‬
      ‫672, 279‬                    ‫קדם משפט‬
         ‫472‬                       ‫ראיות‬
         ‫472‬                      ‫רשלנות‬
         ‫272‬            ‫שיקול דעת בהגשת הבקשה‬
         ‫572‬              ‫שיקול דעת בית המשפט‬
      ‫672, 472‬          ‫תוצאת אי מסירת פרטים נוספים‬
         ‫472‬                      ‫תרמית‬
‫5841‬                           ‫מפתח עניינים‬

                             ‫פשיטת רגל‬
     ‫225, 995‬                ‫במהלך המשפט‬
        ‫765‬                 ‫נאמן כבעל דין‬
        ‫766‬                 ‫סמכות עניינית‬
       ‫8544‬                     ‫ערעור‬
        ‫225‬                  ‫של בעל דין‬
        ‫544‬        ‫תקנות סדר הדין האזרחי – תחולתן‬

                               ‫פשרה‬
        ‫826‬                ‫סמכות עניינית‬
        ‫625‬                   ‫פסול דין‬
             ‫פסק דין בהסכמה – ראו פסק דין – בהסכמה‬

‫585, 285, 785, 665‬                    ‫צד שלישי‬
        ‫868‬               ‫בזיון בית המשפט‬
             ‫הודעה לצד שלישי – ראו הודעה לצד שלישי‬
        ‫628‬                  ‫כונס נכסים‬
                             ‫מסמכים‬
        ‫592‬                   ‫גילוים‬
        ‫222‬        ‫קבלתם למשמרת בבית המשפט‬
 ‫665, 442, 769, 969‬                ‫מעשה בית דין‬
        ‫987‬                   ‫עיקול‬
        ‫642‬             ‫צד שלישי משפה‬
        ‫778‬                 ‫סדר דין מהיר‬
        ‫289‬  ‫סדר דין מקוצר – בקשת רשות להתגונן – תצהיר‬
      ‫447, 267‬                   ‫סעד זמני‬
‫785, 257, 227, 687,‬                  ‫עיקול זמני‬
        ‫787‬
        ‫786‬         ‫עתירה מינהלית – עיון במסמכיו‬
        ‫868‬               ‫צו מניעה וצו עשה‬
        ‫585‬                ‫צירוף בעלי דין‬
        ‫628‬                 ‫תפיסת נכסים‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬             ‫6841‬

         ‫568‬         ‫צו "אנטון פילר"‬
         ‫268‬         ‫איזון משאבים‬
         ‫568‬       ‫בזיון בית המשפט‬
         ‫292‬        ‫במעמד צד אחד‬
         ‫268‬      ‫מניעת "נזק ראייתי"‬

         ‫649‬              ‫צו גודר‬

        ‫288;‬              ‫צו זמני‬
                 ‫ראו עוד סעד זמני‬
        ‫948‬           ‫איסור פרסום‬
        ‫588‬               ‫בקשה‬
        ‫588‬        ‫במעמד צד אחד‬
        ‫788‬           ‫הדיון בה‬
        ‫888‬         ‫חקירה נגדית‬
        ‫888‬     ‫ללא הזמנת בעלי הדין‬
        ‫888‬         ‫התנגדות לה‬
        ‫288‬             ‫תצהיר‬
        ‫488‬     ‫העברה לבית משפט אחר‬
        ‫648‬            ‫זהות הסעד‬
        ‫748‬           ‫זכות קניינית‬
   ‫288, 788, 248‬        ‫לפני הגשת תובענה‬
        ‫488‬              ‫מטרתו‬
        ‫588‬          ‫מעשה בית דין‬
        ‫848‬             ‫מקרקעין‬
        ‫588‬              ‫סופיותו‬
        ‫888‬        ‫סמכות בית המשפט‬
        ‫848‬           ‫סמכות נגררת‬
        ‫248‬              ‫העילות‬
        ‫448‬         ‫זכות לכאורית‬
        ‫548‬         ‫מאזן הנוחיות‬
        ‫548‬          ‫מידת הנזק‬
        ‫248‬          ‫נקיון כפיים‬
‫7841‬                            ‫מפתח עניינים‬

       ‫248‬                     ‫שיהוי‬
       ‫248‬            ‫שמירה על המצב הקיים‬
       ‫248‬                      ‫ערעור‬
       ‫548‬                       ‫פטנט‬
       ‫868‬                    ‫צד שלישי‬
                 ‫צו אל תעשה – ראו להלן: צו מניעה‬
                    ‫צו מארווה – ראו צו מארווה‬
        ‫288‬                    ‫צו מניעה‬
        ‫268‬                   ‫בנקאות‬
‫645, 567, 227, 248‬                  ‫דיני יושר‬
        ‫488‬                    ‫מטרתו‬
        ‫488‬                  ‫נגד התובע‬
        ‫246‬                    ‫סמכות‬
        ‫488‬              ‫פיצוי כספי כתחליף‬
        ‫868‬                  ‫צד שלישי‬
        ‫468‬                   ‫שכירות‬
           ‫צו עיכוב יציאה מהארץ – ראו עיכוב יציאה מהארץ‬
       ‫288‬                      ‫צו עשה‬
     ‫567, 227‬                   ‫דיני יושר‬
       ‫748‬                       ‫קניין‬
       ‫868‬                    ‫קניין רוחני‬
       ‫248‬                 ‫רשם המקרקעין‬
       ‫588‬                   ‫שינוי נסיבות‬
       ‫448‬              ‫שיקול דעת בית המשפט‬

     ‫847, 468‬                     ‫צו מארווה‬
       ‫668‬                 ‫בזיון בית המשפט‬
        ‫62‬                    ‫דיני יושר‬

                        ‫צו מניעה – ראו צו זמני‬

           ‫צו עיכוב יציאה מהארץ – ראו עיכוב יציאה מהארץ‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                      ‫8841‬

                          ‫צו עשה – ראו צו זמני‬

                  ‫צירוף בעלי דין – ראו בעל דין – צירוף‬

              ‫צירוף עילות – ראו עילת תביעה – צירוף עילות‬

         ‫729‬                     ‫קדם משפט‬
         ‫779‬                    ‫אי התייצבות‬
         ‫929‬                  ‫בקשות לאחריו‬
         ‫879‬                ‫טעמים מיוחדים‬
         ‫929‬               ‫בקשת רשות להתגונן‬
         ‫487‬                   ‫גילוי מסמכים‬
         ‫979‬                 ‫גישור; ראו גישור‬
      ‫562, 879‬              ‫דחיית התביעה על הסף‬
         ‫879‬              ‫לעומת ישיבת תזכורת‬
         ‫929‬                   ‫המועד לקיומו‬
         ‫729‬                      ‫מטרתו‬
         ‫829‬                  ‫סדר דין מקוצר‬
         ‫829‬                  ‫הסמכות לקיימו‬
         ‫822‬                   ‫סמכות טבועה‬
         ‫679‬            ‫סמכות שופט בקדם משפט‬
         ‫679‬             ‫בדיקת כתבי הטענות‬
         ‫279‬                 ‫בדיקת נכסים‬
         ‫779‬       ‫גביית עדות מחוץ לתחום השיפוט‬
         ‫279‬                 ‫גילוי מסמכים‬
         ‫847‬         ‫בקשה לגילוי מסמך פלוני‬
         ‫879‬          ‫הגשת תצהירי עדות ראשית‬
         ‫279‬           ‫הודיה בעובדות ובמסמכים‬
         ‫579‬              ‫הודעה לצד שלישי‬
         ‫679‬          ‫השאלות השנויות במחלוקת‬
         ‫279‬         ‫ויתור על חלק מסכום התביעה‬
         ‫279‬               ‫חקירות וחשבונות‬
‫9841‬                    ‫מפתח עניינים‬

         ‫779‬     ‫כשרותן של ראיות‬
         ‫579‬      ‫מחיקת בעלי דין‬
    ‫285, 629, 279,‬  ‫מחיקת הודעה לצד שלישי‬
        ‫4784‬
         ‫279‬       ‫מינוי מומחה‬
         ‫779‬        ‫מתן פסק דין‬
         ‫779‬       ‫סילוק על הסף‬
         ‫279‬          ‫סעד זמני‬
         ‫279‬       ‫עיון במסמכים‬
         ‫479‬     ‫עריכת הפלוגתאות‬
       ‫672, 279‬       ‫פרטים נוספים‬
         ‫579‬      ‫צירוף בעלי דין‬
         ‫779‬    ‫קביעת סדר ההוכחות‬
       ‫972, 279‬          ‫שאלונים‬
         ‫672‬       ‫פרטים נוספים‬

         ‫465‬      ‫קובלנה פלילית פרטית‬

                          ‫קטין‬
         ‫486‬      ‫דחיית תביעה על הסף‬
         ‫792‬            ‫המצאה‬
         ‫296‬             ‫חטוף‬
         ‫965‬            ‫ייצוגו‬
         ‫965‬           ‫כבעל דין‬
      ‫296, 996‬      ‫עיכוב יציאתו מהארץ‬
         ‫225‬         ‫שינוי מעמדו‬

                          ‫קיזוז‬
         ‫429‬       ‫הודעה לצד שלישי‬
         ‫242‬          ‫התיישנות‬
         ‫244‬          ‫כתב הגנה‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                  ‫0941‬

         ‫799‬                    ‫ראיות‬
         ‫998‬                    ‫בנק‬
         ‫899‬                   ‫הודאה‬
         ‫287‬                  ‫מסמכים‬
         ‫999‬                  ‫מפריכות‬
        ‫8884‬                   ‫נוספות‬
      ‫499, 799‬                ‫סדר הבאתן‬
         ‫822‬             ‫איחוד עניינים‬
         ‫299‬           ‫ערעור מס ערך מוסף‬
        ‫4444‬                   ‫ערעור‬
         ‫472‬               ‫פרטים נוספים‬
         ‫449‬           ‫רשומה מוסדית – בנק‬
        ‫8844‬               ‫תחולה למפרע‬
         ‫899‬                ‫תצהיר עדות‬

                              ‫ריבית‬
         ‫445‬             ‫על הוצאות משפט‬
         ‫545‬              ‫על סכום התביעה‬
        ‫2544‬                  ‫ערעור‬
        ‫2844‬               ‫תחולה למפרע‬

        ‫2844‬          ‫רשות ערעור; ראו עוד ערעור‬
        ‫4844‬                   ‫הבקשה‬
        ‫7844‬                  ‫איחור‬
        ‫4844‬                 ‫הדיון בה‬
        ‫4444‬           ‫הפיכתה לכתב ערעור‬
        ‫2844‬                 ‫מועדים‬
        ‫2444‬               ‫הנספחים לה‬
        ‫4444‬              ‫ערבון וערובה‬
        ‫4444‬     ‫הפיכת בקשת רשות ערעור לכתב ערעור‬
        ‫7844‬               ‫נוסף על פסק דין‬
     ‫5444, 8544‬                  ‫סעד זמני‬
‫1941‬                            ‫מפתח עניינים‬

       ‫4844‬                ‫על החלטה אחרת‬
       ‫8444‬                    ‫בקשה‬
       ‫6444‬          ‫על החלטה בבקשת רשות לערער‬
       ‫5844‬  ‫על החלטת בית משפט מחוזי בערעור על החלטת רשם‬
       ‫5844‬  ‫על החלטת בית משפט שלום בערעור על החלטת רשם‬
    ‫5844, 7844‬      ‫על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור‬

                                 ‫רשם‬
       ‫464‬                  ‫בית דין לעבודה‬
       ‫682‬                  ‫לענייני ירושה‬
       ‫864‬                       ‫מינויו‬
       ‫944‬                      ‫מעמדו‬
       ‫944‬                   ‫מקורות הדין‬
       ‫264‬                   ‫סדר דין מהיר‬
     ‫864, 264‬                     ‫סמכויותיו‬
       ‫464‬                ‫אגרת בית משפט‬
       ‫262‬                 ‫דחייה על הסף‬
       ‫262‬                ‫מחיקה על הסף‬
       ‫464‬             ‫מינוי אפוטרופוס לדין‬
     ‫264, 227‬                   ‫סעד זמני‬
    ‫275, 8984‬                 ‫פיצול סעדים‬
       ‫424‬              ‫פסק דין בהעדר הגנה‬
       ‫664‬                ‫ערעור על החלטתו‬
       ‫264‬                 ‫רשם שהוא שופט‬

       ‫772‬                        ‫שאלון‬
       ‫982‬          ‫אי קיום צו למתן תשובות לשאלון‬
       ‫972‬                    ‫בין נתבעים‬
       ‫244‬              ‫בית המשפט הגבוה לצדק‬
       ‫682‬                  ‫במעמד צד אחד‬
       ‫982‬    ‫דחיית תובענה של בעל דין שלא השיב על שאלון‬
       ‫482‬                  ‫הודאה בעובדה‬
       ‫882‬                      ‫חברה‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                          ‫2941‬

      ‫882, 982‬                           ‫חיסיון‬
        ‫482‬              ‫חלופות למתן תשובות לשאלון‬
        ‫972‬                       ‫חקירה נגדית‬
   ‫772, 872, 892‬                          ‫מועדים‬
      ‫495, 982‬     ‫מחיקת כתב טענות של בעל דין שלא השיב על שאלון‬
        ‫782‬                          ‫מטרתו‬
        ‫772‬                         ‫סדר הדין‬
        ‫872‬                  ‫בקשה לבית המשפט‬
      ‫872, 682‬                       ‫תצהיר‬
        ‫772‬                   ‫בקשה לבעל הדין‬
        ‫682‬                 ‫בקשה להוסיף ולהשיב‬
   ‫772, 872, 892‬                        ‫מועדים‬
        ‫872‬                ‫צו למתן תשובה לשאלון‬
        ‫682‬             ‫שניתן שלא במעמד המשיב‬
      ‫972, 279‬                      ‫קדם משפט‬
        ‫872‬                    ‫תשובה לשאלון‬
                                ‫סוגי שאלות:‬
         ‫282‬                    ‫גילוי מסמכים‬
         ‫482‬                     ‫גילוי ראיות‬
         ‫882‬        ‫הודאה הניתנת מחוץ לכתלי בית המשפט‬
         ‫782‬                  ‫הכבדה על המשיב‬
         ‫482‬                      ‫חוות דעת‬
         ‫882‬                       ‫חשבונות‬
         ‫482‬                       ‫טורדנית‬
         ‫482‬               ‫ידיעה אישית של השואל‬
         ‫882‬                       ‫מהימנות‬
         ‫282‬                      ‫מקור מידע‬
         ‫282‬                     ‫פרטי שיחה‬
         ‫282‬                    ‫פרטים נוספים‬
      ‫482, 782‬                     ‫רשימת עדים‬
         ‫282‬                        ‫סוד מסחרי‬
         ‫982‬         ‫פסק דין נגד בעל דין שלא השיב על שאלון‬
      ‫972, 279‬                       ‫קדם משפט‬
‫3941‬                              ‫מפתח עניינים‬

    ‫882, 482, 782‬               ‫שיקול דעת בית המשפט‬
         ‫882‬                       ‫תאגיד‬
         ‫982‬        ‫תוצאת אי קיום צו למתן תשובות לשאלון‬
      ‫872, 682‬               ‫תצהיר תשובה לשאלון‬
         ‫872‬                  ‫תשובה לשאלון‬

‫242, 942, 862, 462‬                       ‫שאלת אגב‬
        ‫462‬                   ‫תוצאות ההכרעה‬

                                  ‫שביתה‬
        ‫4284‬                ‫כעילה להארכת מועדים‬

                                 ‫שופט 984‬
        ‫444‬               ‫העברה לבית משפט אחר‬
        ‫244‬                   ‫חובתו לדון בתיק‬
     ‫444, 4484‬                    ‫חילופי שופטים‬
        ‫544‬                    ‫בקדם משפט‬
        ‫644‬                     ‫כהונה בפועל‬
      ‫92, 984‬                   ‫לעומת בית משפט‬
        ‫844‬                      ‫לעומת דיין‬
        ‫444‬                         ‫מינוי‬
        ‫844‬                    ‫משמעות המונח‬
        ‫544‬                     ‫פטירת שופט‬
                     ‫פסלות שופט – ראו פסלות שופט‬
        ‫244‬             ‫קביעת זהות השופט הדן בתיק‬
        ‫644‬                    ‫שהוא בעל דין‬
        ‫444‬                 ‫שיצא לקצבה או פרש‬
        ‫244‬                  ‫שכהונתו הסתיימה‬
            ‫תלונה על שופט – ראו נציב תלונות הציבור על שופטים‬

                                 ‫שותפות‬
        ‫592‬                       ‫המצאה‬
        ‫428‬                    ‫המרצת פתיחה‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                      ‫4941‬

         ‫848‬                   ‫כונס נכסים‬
         ‫429‬                  ‫מתן חשבונות‬
         ‫225‬               ‫פירוק במהלך המשפט‬

         ‫422‬                        ‫שיהוי‬
         ‫267‬              ‫בית המשפט הגבוה לצדק‬
         ‫622‬               ‫דחיית תביעה על הסף‬
      ‫422, 567‬                     ‫דיני יושר‬
         ‫422‬            ‫ויתור על זכות כתוצאה ממנו‬
         ‫422‬                 ‫לעומת התיישנות‬
         ‫825‬                   ‫סעד הצהרתי‬
      ‫567, 248‬                     ‫סעד זמני‬
         ‫794‬                    ‫שינוי חזית‬
         ‫422‬              ‫שיקול דעת בית המשפט‬
         ‫422‬               ‫תנאים לקבלת הטענה‬

      ‫764, 594‬                      ‫שינוי חזית‬
        ‫294‬                  ‫במהלך סיכומים‬
        ‫784‬               ‫הימנעות מהתנגדות לה‬
        ‫794‬               ‫הסכמת בעל דין כתנאי‬
   ‫874, 594, 294‬     ‫התנהגות המהווה שינוי חזית או הסכמה לה‬
        ‫794‬                       ‫השתק‬
        ‫994‬                ‫התנגדות לשינוי חזית‬
        ‫894‬                  ‫התפתחות ההלכה‬
        ‫794‬                        ‫ויתור‬
        ‫794‬          ‫זכותו של הצד שכנגד לשנות חזית‬
      ‫774, 594‬           ‫כמוה כתיקון כתב טענות מכללא‬
        ‫894‬           ‫כתוצאה מהחלטת בית המשפט‬
        ‫794‬                      ‫מניעות‬
        ‫252‬                 ‫קביעה על פי העילה‬
        ‫794‬                       ‫שיהוי‬
        ‫894‬                       ‫תרמית‬
‫5941‬                     ‫מפתח עניינים‬

                        ‫שכירות‬
      ‫277‬               ‫דמי מפתח‬
     ‫8684‬              ‫דמי שכירות‬
      ‫252‬  ‫בקשה לקביעת דמי שכירות חוקיים‬
      ‫298‬       ‫שנקבעו בידי בית משפט‬
    ‫826, 425‬        ‫תביעה לדמי שכירות‬
      ‫885‬             ‫הפרה נמשכת‬
      ‫442‬            ‫השתק פלוגתא‬
      ‫252‬               ‫התיישנות‬
      ‫277‬             ‫זכות עתידית‬
                     ‫חוזה שכירות‬
      ‫726‬              ‫אכיפתו‬
      ‫272‬          ‫טבלת נושאי תובענה‬
      ‫772‬             ‫טבלת סעדים‬
      ‫495‬                ‫יריבות‬
      ‫828‬    ‫כונס נכסים – תשלום דמי שכירות‬
      ‫495‬            ‫מרשה ומורשה‬
      ‫298‬            ‫סדר דין מקוצר‬
    ‫226, 726‬            ‫סמכות עניינית‬
      ‫277‬              ‫עיקול זמני‬
      ‫885‬             ‫פינוי המושכר‬
      ‫425‬             ‫פיצול סעדים‬
      ‫442‬             ‫שינוי נסיבות‬
      ‫442‬             ‫שכירות מוגנת‬
      ‫826‬        ‫תביעה בענייני מקרקעין‬
      ‫298‬        ‫תביעה לסכום כסף קצוב‬

                   ‫תאגיד – ראו חברה‬

                      ‫תאונת דרכים‬
      ‫442‬               ‫בחבל עזה‬
     ‫5844‬               ‫דרגת נכות‬
      ‫445‬             ‫צירוף בעלי דין‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                     ‫6941‬

        ‫4844‬                 ‫תחולה למפרע‬

                             ‫תאונת עבודה‬
         ‫565‬                  ‫ביטוח לאומי‬
         ‫482‬                 ‫מעשה בית דין‬

         ‫629‬    ‫תביעה אזרחית (נגררת להרשעה בפלילים)‬
         ‫629‬                    ‫הגשתה‬
         ‫629‬                    ‫מועדים‬
         ‫229‬                     ‫הנתבע‬
         ‫629‬                     ‫סמכות‬

   ‫985, 845, 749‬                   ‫תביעה ייצוגית‬
      ‫949, 459‬                       ‫אגרה‬
        ‫559‬                       ‫ביטוח‬
   ‫592, 292, 759‬                   ‫גילוי מסמכים‬
      ‫859, 459‬         ‫הבחנה בין בעל דין לבין מעוניין‬
        ‫559‬        ‫החוקים המאפשרים תביעה ייצוגית‬
                              ‫המעוניינים‬
         ‫459‬                   ‫הגדרתם‬
         ‫459‬              ‫הפיכתם לבעלי דין‬
      ‫859, 759‬                  ‫מעשה בית דין‬
         ‫759‬                 ‫נזק שאינו ממוני‬
         ‫859‬                  ‫צירוף בעל דין‬
         ‫459‬           ‫שיקולי בית המשפט להתירה‬
         ‫259‬                 ‫תחולת תקנה 96‬
      ‫949, 259‬     ‫התנאים המקדמיים לאישורה (תקנה 96)‬

              ‫תביעה למתן חשבונות – ראו מתן חשבונות‬

         ‫859‬                   ‫תביעה נגזרת‬
         ‫228‬                 ‫המרצת פתיחה‬
         ‫629‬                 ‫מעשה בית דין‬
‫7941‬                           ‫מפתח עניינים‬

         ‫429‬                ‫מפרק חברה‬
         ‫829‬                  ‫נגד זרים‬
         ‫859‬                  ‫הנתבע‬
         ‫782‬               ‫צירוף בעל דין‬
         ‫429‬           ‫שיקול דעת בית המשפט‬
         ‫829‬                  ‫שליחות‬
         ‫959‬             ‫התנאים להגשתה‬

         ‫244‬                 ‫תביעה שכנגד‬
         ‫288‬               ‫איחוד עם תביעה‬
    ‫626, 446, 688‬               ‫בית משפט מחוזי‬
         ‫429‬              ‫הודעה לצד שלישי‬
         ‫242‬                   ‫התיישנות‬
         ‫544‬          ‫כתב תשובה לתביעה שכנגד‬
         ‫544‬               ‫המועד להגשתה‬
      ‫285, 895‬                    ‫מחיקה‬
         ‫688‬                 ‫סדר דין מהיר‬
         ‫694‬              ‫סמכות בינלאומית‬
    ‫626, 446, 688‬                ‫סמכות עניינית‬

             ‫תביעות קטנות – ראו בית משפט לתביעות קטנות‬

         ‫422‬                    ‫תובענה‬
         ‫622‬                    ‫מהי‬
         ‫722‬                  ‫ממוכנת‬
         ‫488‬           ‫שהוגש בה כתב הגנה‬
         ‫522‬                ‫סוגי התובענה‬

               ‫תובענה ממוכנת – ראו תובענה – ממוכנת‬

    ‫66, 76, 44, 94,‬                    ‫תום לב‬
       ‫55, 767‬
         ‫6284‬               ‫ביטול פסק דין‬
          ‫22‬              ‫שניתן בהעדר‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                 ‫8941‬

        ‫62‬                   ‫בקשה‬
        ‫567‬            ‫במעמד צד אחד‬
        ‫42‬           ‫בקשת רשות להתגונן‬
       ‫2884‬             ‫גביית עדות בחו"ל‬
        ‫792‬              ‫גילוי מסמכים‬
 ‫62, 587, 467, 957‬               ‫גילוי עובדות‬
     ‫489, 789‬                   ‫גישור‬
        ‫62‬        ‫דחיית תביעה על הסף בשלה‬
       ‫5684‬               ‫הארכת מועד‬
        ‫22‬                ‫הליכי סרק‬
      ‫62, 422‬                   ‫השתק‬
        ‫242‬                 ‫התיישנות‬
        ‫22‬               ‫זכות הטיעון‬
      ‫42, 52‬                ‫זכות שבדין‬
        ‫66‬     ‫יתרון בזכות משגה של הצד שכנגד‬
        ‫648‬                ‫כונס נכסים‬
        ‫42‬                ‫כתב טענות‬
‫884, 284, 484, 784‬                 ‫תיקון‬
        ‫42‬            ‫לפני הגשת תובענה‬
        ‫476‬         ‫משא ומתן לכריתת חוזה‬
       ‫8464‬                ‫משפט חוזר‬
        ‫22‬              ‫ניהול המשפט‬
 ‫52, 42, 822, 922‬              ‫סמכות טבועה‬
      ‫62, 866‬              ‫סמכות שיפוט‬
        ‫425‬               ‫סעד הצהרתי‬
‫62, 447, 467, 957,‬                 ‫סעד זמני‬
     ‫448, 248‬
        ‫42‬                 ‫עורך הדין‬
        ‫827‬                ‫עיקול זמני‬
       ‫2444‬           ‫ערעור – ראיות נוספות‬
‫285, 445, 482, 242‬              ‫צירוף בעל דין‬
      ‫22, 567‬                   ‫שיהוי‬
   ‫822, 425, 625‬        ‫שימוש לרעה בהליך שיפוטי‬
‫9941‬                           ‫מפתח עניינים‬

     ‫259‬                    ‫תביעה ייצוגית‬
     ‫268‬                     ‫תפיסת נכסים‬

     ‫9744‬            ‫תחולה למפרע של הזכות הדיונית‬
     ‫5844‬                       ‫התיישנות‬
     ‫8844‬                      ‫זכות ערעור‬
     ‫9844‬                  ‫הזכות שלא להיתבע‬
     ‫8844‬                      ‫זכות תביעה‬
     ‫4844‬                    ‫חזקת המחוקק‬
     ‫8844‬                    ‫יישום העיקרון‬
     ‫2844‬                 ‫סמכויות בתי המשפט‬
     ‫4844‬             ‫פיצויים לנפגעי תאונות דרכים‬
     ‫4844‬                        ‫פלילים‬
     ‫8844‬                        ‫צוואה‬
     ‫8844‬                        ‫ראיות‬
     ‫2844‬                        ‫ריבית‬

          ‫תיקון טעות בפסק דין – ראו פסק דין – תיקון טעות בו‬

    ‫תיקון כתב טענות – ראו כתב טענות – תיקון; וכן כתב תביעה – תיקון‬

                    ‫תניית שיפוט – ראו הסכם שיפוט‬

     ‫468‬           ‫תפיסת נכסים; וראו עוד כונס נכסים‬
     ‫268‬                        ‫בקשה‬
     ‫768‬                    ‫במעמד צד אחד‬
     ‫868‬                        ‫חצרים‬
     ‫628‬                      ‫צד שלישי‬
     ‫868‬                         ‫הצו‬

                               ‫תצהיר‬
     ‫249‬                  ‫אי התייצבות מצהיר‬
‫מ. קשת – הזכויות הדיוניות‬                     ‫0051‬

      ‫524, 888‬            ‫בית המשפט הגבוה לצדק‬
         ‫224‬     ‫בקשה בדרך המרצה – חקירה נגדית עליו‬
              ‫בקשה בכתב – ראו בקשה בכתב – תצהיר‬
         ‫792‬     ‫גילוי מסמכים; ראו עוד גילוי מסמכים –‬
                      ‫תצהיר גילוי מסמכים‬
         ‫487‬              ‫גילוי מסמך פלוני‬
         ‫774‬           ‫היתר המצאה מחוץ לתחום‬
         ‫224‬                 ‫המרצת פתיחה‬
        ‫8484‬             ‫ויתור על חקירת מצהיר‬
         ‫449‬                   ‫טען ביניים‬
         ‫249‬                     ‫מחיקה‬
         ‫429‬                 ‫מתן חשבונות‬
                           ‫סדר דין מהיר‬
         ‫488‬                  ‫כתב הגנה‬
         ‫888‬                 ‫כתב תביעה‬
         ‫589‬                 ‫סדר דין מקוצר‬
        ‫6244‬              ‫עיכוב ביצוע פסק דין‬
         ‫272‬                 ‫פרטים נוספים‬
         ‫288‬                     ‫צו זמני‬
      ‫872, 682‬                     ‫שאלון‬
         ‫429‬             ‫תביעה למתן חשבונות‬

        ‫9884‬               ‫תצהיר עדות ראשית‬
        ‫9884‬                   ‫אי הגשתו‬
         ‫288‬                  ‫סדר דין מהיר‬
         ‫879‬                   ‫קדם משפט‬

                                ‫תקיפה‬
   ‫566, 862, 9984‬                     ‫ישירה‬
      ‫266, 862‬           ‫בית המשפט הגבוה לצדק‬
      ‫266, 862‬              ‫בית משפט מחוזי‬
       ‫6844‬               ‫החלטה מינהלית‬
   ‫566, 862, 9984‬                 ‫עקיפה (צדדית)‬
‫1051‬                    ‫מפתח עניינים‬

       ‫6844‬        ‫החלטה מינהלית‬

                        ‫תרמית‬
      ‫642, 742‬            ‫התיישנות‬
        ‫864‬           ‫כתב תביעה‬
    ‫2464, 8664‬            ‫משפט חוזר‬
  ‫482, 4244, 2464,‬  ‫פסק דין שהושג בתרמית או במרמה‬
       ‫8664‬
       ‫4244‬             ‫ערעור‬
        ‫472‬          ‫פרטים נוספים‬
        ‫894‬            ‫שינוי חזית‬

								
To top