LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper klær boliger og kunst De menneskeskapte gjenstandene inngår i de fleste by Zt7V0Hb

VIEWS: 174 PAGES: 18

									LÆREPLAN I KUNST OG HÅNDVERK
Formål med faget
Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte gjenstandene inngår i de fleste
områdene av livet vårt og er helt nødvendige for vår eksistens. Kunst, gjenstander og nytteprodukter kommuniserer tanker og
ideer, forteller om sosial status, livssyn, makt og tilhørighet, hvem vi er, og hvor vi hører hjemme. Den estetiske dimensjonen står sentralt i barn og
unges hverdag og utgjør et grunnlag for deres valg og ytringer.
Faget kunst og håndverk bærer i seg ulike tradisjoner, fra håndverkernes solide materialkunnskap og reproduserende arbeidsprosesser, via designernes
idéutvikling og problemløsning til kunstnernes fritt skapende arbeid. Opplevelse av kunst, design og arkitektur og bevisstgjøring om kulturarven i et
globalt perspektiv utgjør sentrale sider ved faget. Samisk kunst og håndverk, duodji, er en naturlig del av kulturarven. Forståelse for fortidens og
nåtidens kunst og håndverk i egen og andres kultur kan gi grunnlag for videre utvikling i vårt flerkulturelle samfunn.
Praktisk skapende arbeid i verkstedene med å gi form til opplevelser og utvikle produkter står helt sentralt i faget. Dette arbeidet omfatter bruk av
tradisjonelle og nyere materialer, redskaper og teknikker. Utvikling av fantasi, kreativitet, motorikk og håndlag – fra det enkle
til det mer avanserte – er viktige dimensjoner i faget og forutsetter tid til utprøving og fordypning. Dette gir den enkelte mulighet til å oppleve gleden
ved å skape og mestre.
Kunnskap om form, farge og komposisjon er avgjørende for å lage produkter som fungerer, og for å framføre visuelle budskap på en hensiktsmessig
måte. Kunnskapen kan bidra til personlig utvikling som er en forutsetning for målrettet kreativ idéutvikling, visuell
kommunikasjon og produksjon. Slik kunnskap vil kunne styrke muligheten for deltakelse i demokratiske beslutningsprosesser i et samfunn der
informasjon i økende grad kommuniseres visuelt. Faget gir muligheter for utvikling av entreprenørskap og samarbeid med bedrifter,
institusjoner og fagpersoner. I tverrfaglig samarbeid om design og teknologi bidrar faget spesielt med det praktisk-estetiske aspektet ved design.
Faget kunst og håndverk står sentralt i utviklingen av den kulturelle allmenndannelsen. Faget er også forberedende for en rekke utdanninger og
yrkesvalg. Estetisk kompetanse er en kilde til utvikling på flere nivåer, fra personlig vekst, via innflytelse på ens egne omgivelser til
kreativ nytenkning i et større samfunnsperspektiv.


Hovedområder i faget
Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.
Hovedområder
Visuell kommunikasjon, Design, Kunst, Arkitektur
Grunnleggende ferdigheter i faget
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I kunst og håndverk forstås
grunnleggende ferdigheter slik:
Å kunne uttrykke seg muntlig i kunst og håndverk om sitt eget og andres arbeid er en viktig del av faget. Samtalen kan føres på ulike nivåer, fra det
beskrivende til det mer analyserende og vurderende. Presentasjon av eget arbeid, muntlige beskrivelser og vurderinger står sentralt.
Muntlig ferdighet er også viktig i forbindelse med refleksjon over og vurdering av opplevelser, estetiske virkemidler og sammenhenger.
På Nylund skole lærer elevene mange faguttrykk som for eksempel: stående format/liggende format, strikkemaske, over- og undertråd,
sandpapir. Elevene må kunne forstå og bruke faguttrykkene for å gå i dialog og for å samarbeide om ulike oppgaver.
Å kunne uttrykke seg skriftlig i kunst og håndverk innebærer blant annet å uttrykke seg visuelt ved hjelp av tegn og symboler. Utvikling av skriftlig og
visuell kompetanse skjer ved å omsette fakta, ideer og holdninger til tegn. For å opprettholde den visuelle ferdigheten parallelt med utviklingen av
skriveferdigheten er bevisst og allsidig arbeid med tegning like viktig på alle trinn.
På Nylund skole lager elevene navneskilt, skilt til egne kunstverk og plakater til egne utstillinger. På de høyere trinnene skriver elevene
fagtekster om ulike kunstnere og kunstepoker.
Å kunne lese i kunst og håndverk dreier seg blant annet om å kunne tolke tegn og symboler og om å få inspirasjon til skapende arbeid. Visuell
kommunikasjon gjennomsyrer faget og bidrar til utvikling av tekstforståelse. For å nyttiggjøre seg informasjon og unngå å bli lurt av visuell retorikk er
det viktig å kunne lese og forstå ulike tekstuttrykk. Tolkning av diagrammer og andre visuelle representasjoner, som for eksempel bruksanvisninger og
arkitekttegninger, danner grunnlag for viktige beslutninger.
Elevene på Nylund skole søker og leser informasjon om ulike kunstnere og kunstepoker på Internett og i fagbøker. Elevene lærer å lese
arbeidstegninger og veiledninger. I arkitekturoppgavene lager og leser elevene arbeidstegninger.
Å kunne regne i kunst og håndverk innebærer blant annet å arbeide med proporsjoner, dimensjoner, målestokk og geometriske grunnformer. Tegning
innebærer vurdering av proporsjoner og to- og tredimensjonale representasjoner. Sammenhengen mellom estetikk og geometri er også et vesentlig
aspekt i arbeidet med dekor og arkitektur. Regneferdighet kreves også i arbeid med ulike materialer og teknikker.
Blant annet lærer elevene på Nylund skole å beregne antall masker per ti cm i strikkeoppgaver og sømmon i syoppgaver. I arkitektur
bruker elevene målestokk i oppgaver som for eksempel pepperkakehus.
Å kunne bruke digitale verktøy i kunst og håndverk er viktig for å søke informasjon og for selv å produsere informasjon i tekst og bilder. Produksjon
av digitale bilder står sentralt i elevenes arbeid med foto, skanning, animasjon, film og video. I denne sammenheng inngår
holdninger til kildekritikk, personvern og kjennskap til regler om opphavsrett. Multimedier inngår i presentasjon av egne og andres arbeid. Kunnskap
om estetiske og digitale virkemidler er avgjørende for bevisst kommunikasjon.
Elevene på Nylund skole bruker PC både til informasjonsinnhenting og egen tekstproduksjon. Kildekritikk er en del av Elevene lærer å ta
bilder med digitalt kamera og etter hvert lærer de å bearbeide bildene på PC.
Kunst og håndverk
Visuell kommunikasjonI visuell kommunikasjon er praktisk skapende arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier vektlagt. Form,
farge og komposisjon samt idéutvikling, problemløsning og symbolbehandling er sentrale emner i hovedområdet.
Eksperimentering med visuelle virkemidler står sentralt i arbeid visuell kommunikasjon i ulike medier.
Kunst og håndverk
Visuell kommunikasjon 1-2
 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• uttrykke egne opplevelser gjennom tegning (1)
• blande og bruke primærfarger i eget skapende arbeid (2)
• eksperimentere med form, farge og rytme i border (3)                                                     3
                                                       - Akvarell (1, 2, 4, 5)
                                                       - lage helleristninger (2, 5, 7)
                          2                             - tegne border og søyler fra antikken (3, 5)
                                                       - enkel ”lommekino” = tegnefilm på blokk
                             tegne                        tema for eks.: bondegård (1)
                            - blande primerfarger til f. eks. høstbilde (2)    - Bli bedre kjent med
                            - male på tredimensjonal fisk i nyanser av      bildebehandlingsprogrammet
 1                           same farge (2, 3)
                            - tegne og male hus i nærmiljøet: sitt eget,
                                                       og utvide kunnskapen i Paint (1, 3, 6)
                                                       - lage utstilling av bondegårdene på
                            skolen (hva ser du utenfor døren) (1, 2)       læringssenteret (8)
   - illustrere egne tekster (1)           - lage tegning i fugleperspektiv (1)
   - lage border ut fra fargene (primærfarger)    - tegne med kritt på gråpapir (1)
   i samenes flagg (2, 3)              - digitalt bildebehandling: I ”Paint”: lage
   - vi maler huset hvor vi bor (1, 2)        ulike figurer, komponere egner border (3)
   Litt.: kunst og håndverkstimen, Kallestad
   - digitalt bildebehandling: I ”Paint”: lage
   ulike figurer, komponere egner border (3)
Kunst og håndverk
Visuell kommunikasjon 3-4
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer (4)
• benytte overlapping i arbeid med tegning og maling (5)
• bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlingsprogram (6)
• identifisere og samtale om bruk av symbolfarger (7)                                      5
• lage enkle utstillinger av egne arbeider (8)
                                                                   - potettrykk (13)
                                                                   - bruke egenskygge og
                                         4                          slagskygge i tegning (12)
                                                                   - bli bedre kjent med det digitale
                                                                   kameraet og prøve å manipulere
                                            - Stilleben (4, 5)
                                                                   et digitalt bilde ( samtale om
                                           - tegneserier (5)
                                                                   etikk og farer ved å legge ut
                      3                     - plakat: dagliglivet i steinalderen
                                           (4, 5, 8)
                                                                   bilder på nettet?) litt.:
                                                                   http://fuv.hivolda.no/prosjekt/pe
                                           - Bli bedre kjent med
                                                                   tterpaulsen/ (9, 15)
                      - Akvarell (1, 2, 4, 5)          bildebehandlingsprogrammet
                            tegne
                      - lage helleristninger (2, 5, 7)      og utvide kunnskapen i Paint (1,

 2                     - tegne border og søyler fra antikken
                      (3, 5)
                                           3, 6)
                                           - ta digitale bilder på ekskursjoner
                      - enkel ”lommekino” = tegnefilm på    og bruk de til bildebehandling (6)
                      blokk tema for eks.: bondegård (1)    - lære å beskjære bilder i Word (6)
   - blande primerfarger til f. eks.
                      - Bli bedre kjent med           - flisekunst - dataprogram fra LS:
   høstbilde (2)
                      bildebehandlingsprogrammet        (7)
   - male på tredimensjonal fisk i                         http://www.skolenettet.no/moduler/Module
   nyanser av same farge (2, 3)      og utvide kunnskapen i Paint (1, 3, 6)  _FrontPage.aspx?id=23032&epslanguage=
   - tegne og male hus i nærmiljøet:   - lage utstilling av bondegårdene på   NO
   sitt eget, skolen (hva ser du     læringssenteret (8)            - lage fellesutstilling ”byen vår:
   utenfor døren) (1, 2)                              Stavanger” på gangen mellom
   - lage tegning i fugleperspektiv (1)                       klasserommene (8)
   - tegne med kritt på gråpapir (1)
   - digitalt bildebehandling: I
   ”Paint”: lage ulike figurer,
   komponere egner border (3)
Kunst og håndverk
Visuell kommunikasjon 5-7
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy (9)
• benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse (10)
• skille mellom blanding av pigmentfarger og lysfarger (11)
• bruke egenskygge og slagskygge i tegning (12)
• bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid (13)
• lage tegneserier og redegjøre for sammenhenger mellom tegneserier og film (14)
• fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt (15)
• sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre                       7
 i ulike sammenhenger (16)
                                                                   - manipulere 2 eller flere bilder
                                           6                       over hverandre (samtale om
                                                                   etikk og farer ved å legge ut
                                                                   bilder på nettet?) litt.:
                       5                      - isoportrykk (13)
                                             - monotopi (13)
                                                                   http://fuv.hivolda.no/prosjekt/pe
                                                                   tterpaulsen/ (9, 15)
                                             - Se på ukike tegneserier/Manga      - lage animasjonsfilm (14)
                         - potettrykk (13)            og utvikle egne tegneserier (14)
                         - bruke egenskygge og          - lage animasjonsfilm (14)
 4                       slagskygge i tegning (12)
                         - bli bedre kjent med det digitale
                                             - Akvarell (11)
                                             Litt.: Kunst og håndverk 6. klasse
                         kameraet og prøve å manipulere      - Piet Mondrian (10)
   - Stilleben (4, 5), tegneserier (5)          tegne
                         et digitalt bilde ( samtale om      - bli bedre kjent med det digitale
   - plakat: dagliglivet i steinalderen
                         etikk og farer ved å legge ut      kameraet og prøve å manipulere et
   (4, 5, 8)
                         bilder på nettet?) litt.:        digitalt bilde ( samtale om etikk og
   - Bli bedre kjent med og utvide
                         http://fuv.hivolda.no/prosjekt/pe    farer ved å legge ut bilder på
   kunnskapen i Paint (1, 3, 6)
                         tterpaulsen/ (9, 15)           nettet?) litt.:
   - ta digitale bilder på ekskursjoner
                                             http://fuv.hivolda.no/prosjekt/pett
   og bruk de til bildebehandling (6)
                                             erpaulsen/ (9, 15)
   - lære å beskjære bilder i Word (6)
   - flisekunst – dataprogram/LS: (7)
   - lage fellesutstilling ”byen vår:
   Stavanger” (8)
Kunst og håndverk
DesignI design står formgiving av gjenstander sentralt. Her videreføres håndverkstradisjonen i faget.
Design omfatter både arbeid direkte i materialer og arbeid med skisser og modeller.
Utforming av ideer, arbeidstegninger, produkter og bruksformer står sentralt. Kjennskap til
materialer, problemløsning og produksjon kan danne grunnlag for innovasjon og
entreprenørskap.
Kunst og håndverk
Design 1-2
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette (1)
• lage enkle gjenstander i leire (2)
• bygge med enkle geometriske grunnformer (3)
• gjenkjenne og beskrive enkle bruksgjenstander (4)
                                                    3
                           2                           - Lage ”blyglassvindu” med silkepapir bak
                                                      utklippet svart kartong (1)
                                                      - flette julekurver i glanspapir (1, 5)
                                                      - eventuell: montere egne malte bilder (1)
1                            - løvetann-bilde (klippet i filt) (1)
                             - veve (5 - mål etter 4. trinn som vi legger
                                                      - Bokmerke korssting på grov vevd strie (5, 6,
                                                      7, 8)
                             tiltegne
                               2. trinn)                   - Strikke på strikkelise eller fingerhekling (6, 7)
   - Rive krølle og lime silkepapir (1)        - finger-hekling: lage bokmerke (leselus)     - tove Eggvarmer (5, 6)
   - klippe og lime ukebladpapir (1)          eller fellesbilde på papp (1)           - lage dyr til bondegården (7)
   - morsdagkort (1), akvarium (1)           - tove påskekylling (6)
   - klippe lokk til syltetøy-glass (1)        - enkel, rund lysestake med påstemplet
   - syltetøyglass, seljefløyte (4)          geometrisk mønster i leire (2, 3, 4)
   - sy påske-kylling (6), sy enkel engel (6)     - Tangram (3)
   - klippe hår til løven (1)             - digitalt bildebehandling: I ”Paint”: lage
   - tvinne tråd til å feste lokket på syltetøy-    ulike figurer, komponere egner border (3)
   glasset (1)                     - bokmerke: mosaikkpapirbiter på kartong
   - veve (5 - mål etter 4. trinn)           (3,4)
   - tove eple (6)
   - Tangram (3)
   - digitalt bildebehandling: I ”Paint”: lage
   ulike figurer, komponere egner border (3)
Kunst og håndverk
Design 3-4
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• planlegge og lage enkle bruksgjenstander (5)
• lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i ulike materialer (6)
• bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre (7)                         5
• eksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer (8)
• undersøke, visualisere og presentere hvordan enkle bruksgjenstander har fått sin form,                           - sy forkle (6, 7, 9, 10, 13, 14,

 fra idé til ferdig produkt (9)                               4                        15)
                                                                       - snekre bokstøtte (6, 7, 9, 10,
                                                                       12, 14)
                                                                       - Decoupage dekorere glass til
                                                - Leirekrukke/leireskål (5, 7, 9)
                       3                         - Lage julekurver i glanspapir (1, 5)
                                                - Sy påskekylling ( 6, 7)
                                                                       påske (11, 12)
                                                                       - Symaskin-sertifikat (13)
                                                - strikke og tove sommerfugler,
                         - Lage ”blyglassvindu” med silkepapir     gryteklut, mobilveske, veske eller
 2                        bak utklippet svart kartong (1)
                         - flette julekurver i glanspapir (1, 5)
                                                skjerf (5, 6)
                                                - Lego, logiske brikker, Tangram (8)
                                                                       Refleksjon over stoffvalg,
                                                                       arbeidsmetode med mer,
                         - eventuell: montere egne malte                              vurdere/lære om ulike
                                                - lage båt i tre (6, 7)
   - løvetann-bilde (klippet i filt) (1)    bilder (1)                                         stoffkvaliteter, forbrukertester.
                                                - Lage samepung i filt (1, 5, 6, 7, 8,
   - veve (5 – mål)              - Bokmerke korssting på grov vevd                             Evaluering litt: Kunst og
                                                9)
   - finger-hekling: lage bokmerke       strie (5, 6, 7, 8)                                     håndverk 6. klasse
                                                - Lage bokmerke med
   (leselus) eller fellesbilde (1)       - Strikke på strikkelise eller        papirmosaikkbiter etter eget design i
   - tove påskekylling (6)           fingerhekling (6, 7)             dataprogrammet: flisekunst (5,8)
   - enkel, rund lysestake med         - tove Eggvarmer (5, 6)
   påstemplet geometrisk mønster i       - lage dyr til bondegården (7)
   leire (2, 3, 4)
   - Tangram (3)
   - digitalt bildebehandling: I
   ”Paint”: lage ulike figurer,
   komponere egner border (3)
   - bokmerke: mosaikkpapirbiter
   på kartong (3,4)
Kunst og håndverk
Design 5-7
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng (10)
mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon
• bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer (11)
• benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider (12)
• bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivingsprosess (13)
• bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer (14)                             7
• vurdere design og industriell produksjon av kjente bruksgjenstander fra hverdagen og                       - designe og lage for eks.
gjennomføre enkle forbrukertester (15)                                               mobilholder/bokstøtte.
                                                                  Litt.: Teknologi og design boka

                                           6                      1.,2.,6. (10, 11, 13, 15)
                                                                  - sy Gym – bag, pute eller
                                                                  duk/kuvertbrikke pyntet etter
                                             - strikke lue, pulsvarmere, veske    eget ønske f. Eks. elevens
                                             eller mobilveske, tove arbeidet     underskrift eller brodert 8
                                             og vurdere ”finishing touch” med     bladsrose ( 10, 13, 15)
                       5                      perler, paljetter brodering (10,     - leire: vase etter eget design
                                             11, 12, 14)               med glasur (10, 12, 14, 15)
4                         - sy forkle (6, 7, 9, 10, 13, 14,    - Lage papir med ulike          - ekskursjon til hermetikkmuséet
                         15)                   tilsetninger               (15)
                         - snekre bokstøtte (6, 7, 9, 10,    litt: Lyse sider 6 (10)         - 8 bladsrose: tegne på
   - Leirekrukke/leireskål (5, 7, 9)                          - sy Pute med applikasjon eller
                         12, 14)                                     data/brodere/lime med frø eller
   - Lage julekurver i glanspapir (1, 5)                        stofftrykk (6, 7, 9, 10, 11, 13,
                         - Decoupage dekorere glass til                          farget papir. Bruk Internett for
   - Sy påskekylling ( 6, 7)                              14, 15)
                         påske (11, 12)                                  mer info om 8 bladrosen (10,
   - strikke og tove sommerfugler,                           - Skjærebrett med hull (til
                         - Symaskin-sertifikat (13)                            11)
   gryteklut, mobilveske, veske eller                          oppheng eller egg) brenning (10,     - skulptur i leire på betongsokkel
   skjerf (5, 6)                                    11, 12, 13, 15)             (12, 14)
   - Lego, logiske brikker, Tangram (8)
                                                                  lage 1 – 2 av disse alternativene:
   - lage båt i tre (6, 7)
                                                                  Skrin m lokk, CD-hylle, Tripp-
   - Lage samepung i filt (1, 5, 6, 7, 8,
                                                                  trapp-tresko spill eller
   9)
                                                                  Fuglekasse ( 10, 12, 15)
   - lage bokmerke med
   papirmosaikkbiter etter eget design i    Refleksjon over stoffvalg, arbeidsmetode med mer, vurdere/lære om ulike stoffkvaliteter, forbrukertester. Evaluering
   dataprogrammet: flisekunst (5,8)       litt: Kunst og håndverk 6. klasse
Kunst og håndverk
KunstTradisjonen med fritt skapende arbeid innenfor bilde og skulptur videreføres og utvikles i
dette hovedområdet. Inspirasjon fra kunsthistorien, fra helleristninger via antikken og
renessansen til dagens kunstverk i vårt flerkulturelle samfunn, danner utgangspunkt og
referanse for elevens fantasi og eget skapende arbeid i ulike materialer.
Kunst og håndverk
Kunst 1-2
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer (1)
• samtale om bildene til ulike nasjonale, samiske og nordiske eventyrillustratører og bruke det som utgangspunkt for eget skapende arbeid (2)
• bruke dekorative elementer fra kunst og kunsthåndverk i egne arbeider (3)
                                                  3
                                                    - Årets kunstner: Astrup / J.C.Dahl /
                        2                            Hertervig / Dypvik
                                                    - bruke billedbøker (6)
                                                    - lage collage (5)
                          tegne                        - Gå på tematur i nærmiljøet (turdagen),
                          - Årets kunstner: Kittelsen / Werenskiold      velge og gjenskape en av skulpturene

 1                         - se på samiske eventyrillustrasjoner(1)
                          - sammenligne troll fra forskjellige kunstnere
                                                    elevene har møtt (4,6,7)

                          og tegne egne (2,3)
   - Årets kunstner: Monet / Kittelsen      - lage troll i leire (1,2,3)
                          - Fisk: tredimensjonal i papir (3)
   - male troll etter Kittelsens tegninger
   Male og klippe løven Lisa (1, 2, 3)
   - vannliljer etter Monet (2, 3)
   - Snømann (trolldeig) med kvist i IKEA-
   ramme (1, 3)
Kunst og håndverk
Kunst 3-4
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer (4)
• bruke elementer fra helleristninger til antikken som utgangspunkt for eget skapende arbeid (5)
• samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer har visualisert natur og benytte dette som utgangspunkt for eget arbeid (6)
• samtale om sin opplevelse av samtidskunst (7)                                         5
                                                                  Årets kunstner: Van Gogh
                                                                  - Van Gogh prosjekt: lage egen
                                             4                     skisse etter et av kunstnerens
                                                                  bilder, male på lerretkartong,
                                                                  lage kunstutstilling. Litt.:
                                                                  mønster på vandring 7.klasse (8,
                       3                        Årets kunstner = Lokal kunstner:    9)
                                               Berge / Pahr Iversen
                                               Anthony Gormley: ”Broken

 2                       - Årets kunstner: Astrup / J.C.Dahl /
                                               column”

                              tegne
                         Hertervig / Dypvik
                         - bruke billedbøker (6)
   - Årets kunstner: Kittelsen /       - lage collage (5)
   Werenskiold                - Gå på tematur i nærmiljøet
   - se på samiske              (turdagen), velge og gjenskape en
   eventyrillustrasjoner(1)          av skulpturene elevene har møtt
   - sammenligne troll fra forskjellige    (4,6,7)
   kunstnere og tegne egne (2,3)
   - lage troll i leire (1,2,3)
   - Fisk: tredimensjonal i papir (3)
Kunst og håndverk
Kunst 5-7
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur (8)
• gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i nasjonalromantikken, renessansen, impresjonismen og
 ekspresjonismen på ulike måter har satt spor etter seg (9)
• sammenligne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved bruk av digitale og andre kilder (10)


                                                               7
                                                                 Årets kunstner : Matisse
                                                                 - studer fargebruken i Matisses

                                         6                       bilder, eksperimenter med egen
                                                                 fargebruk, lag et portrett. Litt.:
                                                                 mønster 7. klasse, Sve, Laila (8,
                                                                 9, 10)
                                           Årets kunstner: Munch           - leireskulptur på sokkel (8)

                    5                       - la deg inspirere av Munchs bilder,
                                           velg en følelse eks.: sinne, glede,
                                           ensomhet. Mal et bilde der du
                           tegne              uttrykker denne følelsen. Litt.:
                      Årets kunstner: Van Gogh
                      - Van Gogh prosjekt: lage egen      kunst og håndverk 5. trinn (8, 9)
 4                     skisse etter et av kunstnerens
                      bilder, male på lerretkartong, lage
                      kunstutstilling. Litt.: mønster på
   Årets kunstner = Lokal kunstner:
                      vandring 7.klasse (8, 9)
   Berge / Pahr Iversen
   Anthony Gormley: ”Broken
   column”
Kunst og håndverk
ArkitekturI arkitektur står kunnskap om det fysiske nærmiljøet sentralt. Dette innebærer kunnskap om
hvordan bygningskulturen, inne- og uterom, kan påvirke vår hverdag. Tegning og bygging av
modeller i målestokk inngår i hovedområdet og danner grunnlag for å forestille seg
tredimensjonale rom ut fra tegninger og dataanimasjoner.
Kunst og håndverk
Arkitektur 1-2
 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• lage enkle modeller av hus i naturmaterialer (1)
• tegne hus fra nærmiljøet rett forfra og rett fra siden (2)
• samtale om opplevelsen av ulike typer hus og rom i nærmiljøet (3)                                                  3
                                                    - lage tegning i fugleperspektiv: tegne
                                                    bondegård ovenfra (5)
                         2                           - Lage modell av bondegården etter egen
                                                    arbeidstegning i enkle materialer.(4, 5)
                                                    - Samtale om gater, plasser og bygninger
                            tegne
                           - Tegne og male hus fra nærmiljøet (eget     med forskjellige bruksfunksjoner i nærmiljøet
                           hus, naboens, skolen…) forfra og fra siden.    (6)
 1                          (2)
                           - Samtale om de ulike husene (3)
                                                    - Bygge laftehus etter arbeidstegninger (4)

                           - Lage gapahuk av greiner og mose på
   - Tegne og male sitt eget hus forfra (2)    turdagen. Kan lages som gruppearbeid (1)
   - Samtale om ulike hus i nærmiljøet:      Diskusjon: hvilken beliggenhet er best og
   elevenes hjem, skolen (3)            hvorfor
   - Lage gapahuk av greiner og mose på
   turdagen. Kan lages som gruppearbeid. (1)
   Diskusjon: hvilken beliggenhet er best og
   hvorfor
Kunst og håndverk
Arkitektur 3-4
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker (4)
• tegne hus og rom sett rett ovenfra, rett forfra og rett fra siden (5)                           5
• samtale om gater, plasser og bygninger med forskjellige bruksfunksjoner i nærmiljøet (6)
                                                               - Bygge laftehus etter
                                                               arbeidstegninger (7)
                                                               - Bygge modell av oljeplattform på
                                          4                    oljemuseet (7,9)
                                                               - Lage utstilling av egne produkter
                                            - Tegne eget rom / klasserommet   på læringssenteret . Husk pene
                                            rett ovenfra. (5)          skilt er med på å gjøre
                                            - samtale om gater, plasser og    presentasjonen vellykket. (8)
                      3                      bygninger med forskjellige
                                            bruksfunksjoner i nærmiljøet (6)
                             tegne
                        - lage tegning i fugleperspektiv:    - Bygge modell av hus fra byen vår
                        tegne bondegård ovenfra (5)       - Bygge
                                            konstruksjoner/traller/vogner med
 2                       - Lage modell av bondegården etter
                        egen arbeidstegning i enkle       Omagles-byggesett etter
                        materialer.(4, 5)            arbeidstegninger (4)
   - Tegne og male hus fra nærmiljøet    - Samtale om gater, plasser og
   (eget hus, naboens, skolen…) forfra    bygninger med forskjellige
   og fra siden. (2)             bruksfunksjoner i nærmiljøet (6)
   - Samtale om de ulike husene (3)     - Bygge laftehus etter
   - Lage gapahuk av greiner og mose     arbeidstegninger (4)
   på turdagen. Kan lages som
   gruppearbeid (1) Diskusjon: hvilken
   beliggenhet er best og hvorfor
Kunst og håndverk
Arkitektur 5-7
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger (7)
• montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom (8)
• beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger (9)
                                                               7
                                                                 - Bygge et eller flere av de store
                                                                 laftehusene (læringssenter) etter
                                                                 medfølgende arbeidstegninger.
                                          6                      - studere hus på Storhaug, se på
                                                                 særtrekk (9)
                                            - designe pepperkakehus og lage     - Lage utstilling av egne
                                            arbeidstegning, lage           produkter på læringssenteret.
                                                                 (Husk pene skilt er med på å
                     5                       pepperkakehus, lage utstilling av
                                            pepperkakehusene i            gjøre presentasjonen vellykket).
                                            glassmontrene på læringssenteret.    (8)
                            tegne
                       - Bygge laftehus etter          (Husk pene skilt er med på å gjøre
                       arbeidstegninger (7)           presentasjonen vellykket). (7, 8)

 4                      - Bygge modell av oljeplattform på
                       oljemuseet (7,9)
                       - Lage utstilling av egne produkter
   - Tegne rom rett ovenfra. (5)
                       på læringssenteret . Husk pene
   - samtale om gater, plasser og
                       skilt er med på å gjøre
   bygninger med forskjellige
                       presentasjonen vellykket. (8)
   bruksfunksjoner i nærmiljøet (6)
   - Bygge modell av hus fra byen vår
   - Bygge
   konstruksjoner/traller/vogner med
   Omagles-byggesett etter
   arbeidstegninger (4)

								
To top