USTAVNO PRAVO - Pravni by M9Psus1f

VIEWS: 0 PAGES: 32

									       SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
       PRAVNI FAKULTET
       Katedra za ustavno pravo


      Trg maršala Tita 3, 10000 Zagreb, Tel: 385 1 4597 500, Fax: 385 1 4597 521
_________________________________________________________________________________________________
               USTAVNO PRAVO
            SEMINARSKE TEME I LITERATURAUDŽBENIK

  1.  Smerdel, Branko i Sokol, Smiljko Ustavno pravo, 4. izdanje, Pravni fakultet u Zagrebu,
    2006., 2007., 2008., 2009.OPĆA LITERATURA

  1. Smerdel, Branko, Temeljne značajke ustavnog poretka Republike Hrvatske na dvadesetu
    obljetnicu „Boţićnog ustava“, u: Ustav Republike Hrvatske, 16. izdanje, Informator,
    Zagreb, 2010.
  2. Sokol, Smiljko i Smerdel, Branko, Organizacija vlasti, Zagreb, Narodne Novine, 1988.
  3. Kostadinov, Biljana, Suvremeni francuski parlamentarizam (1958-2002), Pravni fakultet u
    Zagrebu, 2004
  4. Franc Grad, Ivan Kristan i Anton Perenić, Primerjalno ustavno pravo, Pravna fakulteta
    Univerze u Ljubljani, 2004.
  5. Rodin, Siniša, Europska integracija i ustavno pravo, Zagreb, Institut za meĊunarodne
    odnose, 1997.
  6. Stefanović, Jovan, Ustavno pravo FNRJ i komparativno, Zagreb, 1956.
  7. Ostvarenje vladavine prava u hrvatskom pravnom sustavu, tematski Zbornik Pravnog
    fakulteta u Zagrebu, vol. 51, br. 6/2001
  8. Šarin, Duška, Nastanak hrvatskog ustava, Narodne novine, Zagreb, 1997
  9. Baĉić, Arsen, Hrvatska i izazovi konstitucionalizma, Split, Knjiţevni krug, 2001.
  10. Baĉić, Arsen, Leksikon Ustava Republike Hrvatske, Split, Pravni fakultet u Splitu, 2000.
  11. Baĉić, Arsen, Ustav i ustavna diktatura, Split, Knjiţevni krug, 1992.
  12. Baĉić, Arsen, Ustavno pravo Republike Hrvatske (praktikum), Split, Pravni fakultet u
    Splitu, 1997. i 2006.
  13. Baĉić, Arsen, Ustavno pravo: Teorija i interpretacija, Split, Pravni fakultet u Splitu, 1995.
  14. Baĉić, Arsen i Petar Baĉić, Legislature i parlamentarizam, Pravni fakultet u Splitu, 2007.
  15. Fridrih, Karl, Konstitucionalna demokratija, CID, Podgorica, 2005.
                                                 2

 16. Sartori, Đovani, Uporedni ustavni inţenjering, Filip Višnjić, Beograd, 2003
 17. Dahl, Robert A., O demokraciji, Zagreb, Politiĉka kultura, 2000.
 18. Hartman, Jürgen, Politički sustavi Velike Britanije, SAD i Francuske, Politiĉka kultura,
   Zagreb, 2006.
 19. Hayek, Fridrich von, Politički ideal vladavine prava, Zagreb, Školska knjiga, 1994.
 20. Held, David, Modeli demokracije, Zagreb, Školska knjiga, 1990.
 21. Kasapović, Mirjana (ur.), Hrvatska politika 1990.-2000.: Izbori, stranke i parlament u
   Hrvatskoj, Zagreb, Fakultet politiĉkih znanosti Sveuĉilišta u Zagrebu, 2001.
 22. Kommers, D. P., Vrijednost komparativnog ustavnog prava, Zbornik Pravnog fakulteta u
   Splitu, vol. 27, 1/1990, str. 149-158.
 23. P. Häberle, Ustavna drţava, Politiĉka kultura, Zagreb, 2001.
 24. Neumann, Franz, Demokratska i autoritarna drţava, II izdanje, Zagreb, Naprijed, 1992.
 25. Lijphart, Arend, Parlamentarna ili predsjednička vlast?, Fakultet politiĉkih znanosti u
   Zagrebu, 1998.
 26. Lijphart, Arend, Modeli demokratije, CID, Podgorica, 2003.
 27. Vajler, Dţozef, Ustav Evrope, Filip Višnjić, Beograd, 2002.
 28. Baĉić, Arsen, Ustavno pravo i političke institucije, Pravni fakultet u Splitu, Split, 2006.KONSTITUCIONALIZAM I DEMOKRACIJA

 1.  Smerdel, Branko i Sokol, Smiljko Ustavno pravo, 4. izdanje, Pravni fakultet u Zagrebu,
    2009., s. 45-74.
 2.  Smerdel, Branko, Američki Ustav kao uzor za nove demokracije, uvodna studija u Ustav
    Sjedinjenih Ameriĉkih Drţava, Veleposlanstvo SAD u Zagrebu, bez god. izdanja
 3.  Smerdel, Branko, Nove demokracije, konstitucionalizam i organizacija vlasti, Zakonitost 5,
    1/1993, str. 5-22
 4.  Smerdel, Branko, Konstitucionalizam i promjena vlasti, Zbornik Pravnog fakulteta u
    Zagrebu, vol. 50, 1-2/2000, str. 5-30
 5.  Smerdel, Branko, Politička etika, ustavna vladavina i sukob interesa, Vladavina prava, vol.
    3, 3-4/1999, str. 57-85
 6.  Mratović, Veljko, Problemi ustava i demokracije u suvremenoj drţavi, u V. Mratović,
    Problemi suvremene drţave, Naprijed, Zagreb, 1971
 7.  Friedrich, Carl, Ustav kao politička snaga, u V. Mratović, Problemi suvremene drţave,
    Naprijed, Zagreb, 1971
 8.  Loewenstein, Karl, Razmatranja o vrijednosti ustava i demokracije u naše revolucionarno
    doba, u V.Mratović, Problemi suvremene drţave, Naprijed, Zagreb, 1971
 9.  Fridrih, Karl, Konstitucionalna demokratija, CID, Podgorica, 2005
 10.  Wheare, Kenneth, Što je ustav, u A. Baĉić, Ustav i ustavna diktatura, Knjiţevni krug, Split,
    1992, s. 117-124
 11.  Wolf-Philips, Leslie, Komparativni ustavi, u A. Baĉić, Ustav i ustavna diktatura, Knjiţevni
    krug, Split, 1992, s. 125-139
 12.  Wolf-Philips, Leslie, Prijedlozi za jedan drugačiji pristup sagledavanja uporednih ustava,
    Politiĉka misao, vol. 18, br. 3, 1981, s. 313-332
 13.  Baĉić, Arsen, O stanju ustavnosti i ustavnoj raspravi u svijetu krajem XX. stoljeća,
    Zakonitost, vol. 45, br. 7-8, 1991, s. 783-804
 14.  Baĉić, Arsen, Načela konstitucionalizma i izborna parlamentarna pravila, Zbornik
    Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 39, 1-2/2002, str. 3-19.
 15.  Baĉić, Arsen, Konstitucionalizam kao leitmotiv diskursa klasičnog i modernog ustavnog
    prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 35, 3-4/1998, str. 461-472.
                                                 3

16.  Baĉić, Arsen, Kontitucionalizam u transformaciji, Zbornik radova Pravnog fakulteta u
   Splitu, god. 36, 1-2/1999, str. 5-22.
17.  Baĉić, Arsen, Konstitucionalizam, identitet, različitost i legitimitet: teorijska perspektiva,
   Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 35, 1-2/1998, str. 431-453.
18.  Baĉić, Arsen, Interpretacija Ustava i funkcija promocije konstitucionalizma, Vladavina
   prava, 2/1998, str 43 - 60
19.  Baĉić, Arsen, Novi prilozi suvremenoj debati o konstitucionalizmu : G. Sartori & M. J. C.
   Vile, Pravni vjesnik, vol. 15, 1-2/1999, str. 29-39.
20.  Frankenberg, Günter, Ustavotvorstvo u prijelazno doba, Politiĉka misao, vol. 38, br. 4,
   2001, s. 103-117
21.  Vorländer, Hans, Supremacija ustava: O odnosu napetosti izmeĎu demokracije i
   konstitucionalizma, Politiĉka misao, vol. 38, br. 1/2001, str. 26-35.
22.  Vorländer, Hans, Ustav kao simbol i instrument, vol. 38, br. 4, 2001, s. 53-61
23.  Wheeler, Harvey, Konstitucionalizam, Vladavina prava, vol. 2, 5/1998, str.195-231.
24.  Merkel, Wolfgang, Ukotvljene i manjkave demokracije, Politiĉka misao, vol. 41, br. 3,
   2004, s. 80-104.
25.  Smerdel, Branko, Political Ethics and the Rule of Law, 4 Croatian Critical law Review
   (1999).
26.  Smerdel, B., The Republic of Croatia: Three Fundamental Constitutional Choices,
   Croatian Political Science Review, Vol. 1 (1), str. 60-78.
27.  Smerdel, Branko, Promjena vlasti i izgledi ustavne vladavine, u: Hrvatska – kako dalje:
   zadanosti i mogućnosti, Kregar, Josip, Puljiz, Vlado, Ravlić, Slaven (ur.), Centar za
   demokraciju i pravo Miko Tripalo, Pravni fakultet Sveuĉilišta u Zagrebu, Zagreb, 2004.,
   str. 85-94.
28.  Smerdel, Branko, Konstitucionalizam i stabilnost ustava, u: Europske perspektive
   demokratske Hrvatske, Hans Seidel Stiftung, Zagreb, 2010., str. 93-101.
29.  Smerdel, Branko, Odgovornost vlade u europskom kontekstu: kako europske
   (parlamentarne) institucije „rade svoj posao“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 60
   (2010), 3-4, str. 631-655.
30.  Smerdel, Branko, Problemi konstitucionalizma i reforma pravosuĎa, Informator, broj
   5271., 11. rujna 2004., str. 1-3.
31.  Smerdel, Branko, Ministarska odgovornost i parlamentarizam: od klasične teorije do
   suvremenih hrvatskih prijepora o ustrojstvu vlasti, Informator, broj 5853, 10. travnja 2010.,
   str. 1-3.
32.  Smerdel, Branko, Promjena Ustava kao politički i kao pravni akt: problemi formulacije,
   interpretacije i implementacije, Informator, broj 5881-5882, 17. i 21. srpnja 2010., str. 1-3.
33.  Smerdel, Branko, The Constitution of Europe – Convention on the future of Europe and the
   Process of Constitutional Choices, Revus revija za evropsko ustavnost, 1 (2003) 1, str. 4-
   14.
34.  Baĉić, Arsen, Konstitucionalisti klasični i moderni – prilozi za Rječnik ustavnopravne
   misli, Pravni fakultet u Splitu, Split, 1996.
35.  Baĉić, Arsen, Odredbe o stanju nuţnosti u Ustavu Republike Hrvatske, Zbornik radova
   Pravnog fakulteta u Splitu, 34 (1997) 45-46, str. 39-58.
36.  Baĉić, Arsen, O engleskom „nerazumijevanju“ francuskog upravnog prava i Conseil
   D'Etata, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 45, 1/2008., str. 31-47.
37.  Baĉić, Arsen, O poloţaju, ulozi i značaju nacionalnog parlamenta u EU
   konstitucionalizmu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 43, 2/2006., str. 1-23.
38.  Lauc, Zvonimir, Problems in the Transition of the Legal System after the Collapse of
   Communism, 11 Pravni vjesnik 1-4 (1995), str. 150-158.
39.  Lauc, Zvonimir, O ustavnoj demokraciji, 35 Politiĉka misao 3 (1998), str. 137-148.
                                                  4

 40. Baĉić, Petar, Uloga i doprinos francuskog Drţavnog savjeta u legislativi, Zbornik radova
   Pravnog fakulteta u Splitu, god. 45, 1/2008., str. 49-65.
 41. Šegvić, Saša, Ustavnost izvanrednog stanja, Vladavina prava, 3 (1999) 1, str. 73-98.
ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA

 1.  Smerdel, Branko i Sokol, Smiljko Ustavno pravo, 4. izdanje, Pravni fakultet u Zagrebu,
    2009., s. 99-157.
 2.  Smerdel, Branko, Načela Opće deklaracije o ljudskim pravima i hrvatski Ustav, Zbornik
    Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 48, 4/1998, str. 733-739
 3.  Smerdel, Branko, Ustav, meĎunarodno pravo i politička kriza: Problemi zaštite ljudskih
    prava u Hrvatskoj i MeĎunarodni mehanizmi, Zakonitost, vol. 47, 8-12/1993, str. 501 -
    514.
 4.  Acton, J. E. E. D. (Lord Acton), Povijest slobode: odabrani spisi, Zagreb, Kruzak, 1999.
 5.  Baĉić, Arsen, Prava izgubljena u tranziciji, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 42., br.
    1-2/2005, str. 1-19.
 6.  Brezak, Milan, Pravo na osobnost, Zagreb, NZMH, 1998.
 7.  Constant, Benjamin, Načela politike i drugi spisi, Politiĉka kultura, Zagreb, 1983., «O
    slobodi u antiĉko i moderno doba», str. 161 - 182.
 8.  Crnić, Jadranko, Na trnovitom i zvjezdanom putu vječnog ideala vladavine prava:
    Republika Hrvatska od OUN do Ustavnog suda, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol.
    48, 6/1998, str. 717-733
 9.  Gardašević, ĐorĊe, Pravo na pristup informacijama u sklopu Europske konvencije za
    zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Informator, br. 5351 od 18.6.2005.
 10.  Gardašević, ĐorĊe, Pravo na javno okupljanje prema članku 11. Europske konvencije za
    zastitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Informator, br. 5380, 28. rujna 2005, str. 9-12
 11.  Gardašević, ĐorĊe, Nacrt Konvencije Vijeća Europe o pristupu sluţbenim dokumentima,
    Informator br. 5680-5681 od 13.08.2008, prilog 'Ustavni vidici' br. 2
 12.  Kregar, Josip, Politička filozofija ljudskih prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol.
    48, 1998, br. 6, str.707-711.
 13.  Matulović, Miomir, Ljudska prava, Rijeka, Izdavaĉki centar Rijeka, 1992.
 14.  Matulović, Miomir, Ljudska prava: Uvod u teoriju ljudskih prava, Zagreb, Hrvatsko
    filozofsko društvo, 1996.
 15.  Omejec, Jasna, Ograničavanje sloboda i prava čovjeka i graĎanina u izvanrednim
    stanjima, Društvena istraţivanja: Ĉasopis za opća društvena pitanja, vol. 5(1996), br. 2(22),
    str. 345-376.
 16.  Polić, Ladislav, O pojedinačnim slobodama i njihovim jamstvima, Vladavina prava,
    1(1997), br. 2-3, str.145-187.
 17.  Radolović, Aldo, Ljudska prava i graĎansko pravo, Vladavina prava, 1(1997), br. 1, str.
    39-45.
 18.  Rodin, Siniša, Načelo proporcionalnosti - porijeklo, ustavno utemeljenje i primjena,
    Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 50, 1-2/2000, str. 31-53.
 19.  Rodin, Siniša, Pravo na slobodno razvijanje osobnosti u njemačkom ustavnom pravu,
    Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1-2/1997, str. 127-157.
 20.  Šegvić, Saša, Razvoj ljudskih prava i naĉin njihove zaštite u ustavima europskih drţava,
    Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 35, 3-4/1998, str. 599-625.
 21.  Šeparović, Zvonimir, Pravo na ţivot: mjesto prava na ţivot u klasifikaciji prava i sloboda
    čovjeka prema posljedicama njihova kršenja, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu,
    4(1997), br. 1, str.3-22.
                                               5

22.  Barić-Punda, Vesna, Načelo nediskriminacije – jedno od temeljnih načela zaštite ljudskih
   prava i sloboda, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 42, 2005, s. 27-42
23.  Smerdel, Branko; Gardašević, ĐorĊe, The Notion of Security and Free Access to
   Information – Creation and Development of the Right of Public to Know in European and
   Croatian Jurisprudence, Politics in Central Europe – The Journal of the Central Eureopean
   Political Science Association, Vol. 2, No. 2, (2006/07), str. 24-37., dostupno na:
   http://www.politicsince.eu/index.php?page=archive.
24.  Smerdel, Branko, Ustavna osnova prava javnosti na informaciju, Informator, broj 5527.,
   24. veljaĉe 2007., str. 1-3.
25.  Kregar, Josip; Gardašević, ĐorĊe; Gotovac, Viktor, Pravo na pristup informacijama –
   Temelj sustava demokratičnosti moderne europske drţave (Primjena Zakona o pravu na
   pristup informacijama) (I. dio), Informator, broj 5342., 18. svibnja 2005.
26.  Kregar, Josip; Gardašević, ĐorĊe; Gotovac, Viktor, Pravo na pristup informacijama –
   Temelj sustava demokratičnosti moderne europske drţave (Primjena Zakona o pravu na
   pristup informacijama) (II. dio), Informator, broj 5343., 21. svibnja 2005.
27.  Kostadinov, Biljana, Zaštita temeljnih ustavnih prava i sloboda od europskog utjecaja –
   prioritet u Belgiji i Francuskoj, Informator broj 5788-5789. od 26. i 29. kolovoza 2009.,
   str. 1-3.
28.  Lauc, Zvonimir, Osposobljenost sudaca za pošteno suĎenje i razumni rok, Pravo na
   pošteno suĊenje i razumni rok, Pravo azila; Crnić, Jadranko (ur.), Hrvatski institut za
   ljudska prava, Hanns-Seidel Stiftung, Hrvatski pravni centar, Hrvatski crveni kriţ; Zagreb
   (2003.), str. 105-121.
29.  Lauc, Zvonimir, Načelo autonomije (sveučilišta) i načelo supsidijarnosti, u: Liber
   amicorum in honorem Jadranko Crnić (1928.-2008.), Kaĉer, Hrvoje, Momĉinović, Hrvoje,
   Ţuvela, Mladen (ur.), Novi informator, Zagreb, 2009., str. 101-138.
30.  Kostadinov, Biljana, Ustavno sudovanje u Europi i ustavni Janus – načelo jednakosti,
   Hrvatska pravna revija 9 (2009) 10, str. 1-3.
31.  Kostadinov, Biljana; Kraus, Jaša, Amandman II na Ustav Sjedinjenih Američkih Drţava,
   Pravnik 42 (2008), 1 (86), str. 51-64.
32.  Baĉić, Arsen; Crnić, Ivica; Horvatić, Ţeljko, Pravično suĎenje i razumni rok kao garancije
   ustavnih prava i sloboda, Pravo na pošteno suĊenje i razuman rok; Crnić, Jadranko;
   Filipović, Nikola (ur.), Organizator, Zagreb, 2003.
33.  Baĉić, Arsen, Ustavni temelji i problemi zaštite okoliša u hrvatskom i europskom pravu,
   Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 45, 4/2008., str. 727-743.
34.  Baĉić, Petar, O značaju prava na informaciju u upravljanju okolišem i zaštiti ljudskih
   prava, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 45, 4/2008., str. 811-823.
35.  Horvat, Ana, Primjena Zakona o suzbijanju diskriminacije, Informator, broj 5703-5704, 1.
   i 5. studenoga 2008., str. 1-3.
36.  Horvat, Ana, Odluka Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava – bez diskriminacije
   u obrazovanju romske djece, Informator, broj 5860, 5. svibnja 2010., str. 6-7.
37.  Horvat, Ana, Novi standardi hrvatskoga i europskoga anti-diskriminacijskog
   zakonodavstva, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 58 (2008) 6, str. 1453-1498.
38.  Podolnjak, Robert, Pravo na pristup informacijama i povjerenik za informacije,
   Informator, broj 5891-5892., 25. kolovoza 2010., str. 15.
39.  Bodiroga-Vukobrat, Nada; Barić, Sanja (ur.), Socijalna prava kao temeljna ljudska prava,
   Tim press, Zagreb (2010.).
40.  Barić, Sanja, Pravna pomoć i neprofitne organizacije u RH – s posebnim osvrtom na
   iskustva RI-Centra i Klinike Pravnog fakulteta u Rijeci, Zbornik Pravnog fakulteta
   Sveuĉilišta u Rijeci, vol. 25 (2004), 2/2004, str. 935-956.
41.  Barić, Sanja, The Philosophical Concepts of Equality, Zbornik Pravnog fakulteta
   Sveuĉilišta u Rijeci, vol. 21 (2000), 2/2000, str. 841-869.
                                                 6

  42. Barić, Sanja; Švabić, Dimitrije, Organski zakoni i antinomije u hrvatskom pravnom poretku
    – primjer zabrane diskriminacije po osnovi spola i spolne orijentacije, Informator, broj
    5797., 26. rujna 2009., Ustavni vidici broj 4.
  43. Lauc, Zvonimir, pravo na ţivot, slobodu i integritet osobnosti, Zbornik Pravnog fakulteta u
    Mostaru, 12 (1999), str. 29-45.
  44. Šegvić, Saša, Antiterorizam izmeĎu sigurnosti i demokracije, Zbornik Pravnog fakulteta u
    Splitu, 44 (2007) 1, str. 77-86.
  45. Blagojević, Anita, Prvi ombudsman u svijetu – švedski „Justitieombudsman“, Pravni
    vjesnik, god. 24., broj 2. (2008), str. 77-94.MEĐUNARODNA    ZAŠTITA    LJUDSKIH                  PRAVA        I
EUROPSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA

- Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, NN-MU br. 6/1999 i 9/1999.

  1.  Rodin, Siniša, Ustav Republike Hrvatske i nadnacionalne organizacije: suverenitet,
     meĎunarodni odnosi i temeljna ljudska prava, Politiĉka misao, vol. 28, br. 1/1991, str. 43-
     56.
  2.  Rodin, Siniša, Ustavno pravni aspekti primjene Europske konvencije za zaštitu ljudskih
     prava i temeljnih sloboda, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 48, 1-2/1998, str. 85-
     116.
  3.  Smerdel, Branko, Načela Opće deklaracije o ljudskim pravima i hrvatski Ustav, Zbornik
     Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 48, 4/1998, str. 733-739.
  4.  Smerdel, Branko, Ustav, meĎunarodno pravo i politička kriza: Problemi zaštite ljudskih
     prava u Hrvatskoj i MeĎunarodni mehanizmi, Zakonitost, vol. 47, 8-12/1993, str. 501 -
     514.
  5.  Baĉić, Petar, Nacionalna sigurnost i derogativna klauzula o pravima čovjeka, Zbornik
     Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 40, br. 3-4(71-72)/2003, str. 359-370.
  6.  Barić Punda, Vesna, Načelo nediskriminacije - jedno od temeljnih načela zaštite ljudskih
     prava i sloboda, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 42, br. 1-2/2005, str. 27-42.
  7.  Bodiroga, Nada i Barić, Sanja, Povelja temeljnih ljudskih prava Europske unije, Zagreb,
     Organizator, 2002.
  8.  Buergenthal, Thomas, MeĎunarodna ljudska prava (u saţetom obliku), Zagreb, HHO -
     COLPI, 1997.
  9.  Crnić-Grotić, Vesna, Presude Europskog suda za ljudska prava u sporovima protiv
     Hrvatske, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 23, 2/2002, str. 743-799.
  10.  Gomien, Donna, Kratak vodič kroz Europsku konvenciju o ljudskim pravima, Zagreb,
     Vijeće Europe, Organizator, 1996.
  11.  Hrţenjak, Juraj, MeĎunarodni i Evropski dokumenti o ljudskim pravima, Informator, 1992.
  12.  Josipović, Ivo, MeĎunarodno pravno ureĎenje prava na slobodu, ustavne odredbe o pravu
     na slobodu i njihove implikacije na kazneni postupak, Zakonitost, vol. 47, 8-12/1993, str.
     515-528.
  13.  Jelušić, Mario, Europski sporazum o osobama koje sudjeluju u postupcima pred Europskim
     sudom, Informator, 1999, br. 4706.
  14.  Mariĉić, Domagoj, Završetak postupka i pravni učinci presuda Europskog suda za ljudska
     prava, Hrvatska pravna revija, br. 1 (sijeĉanj), 2002, str. 100-105.
                                                 7

  15.  Uzelac, Alan, Hrvatsko procesno pravo i jamstvo "pravičnog postupka" iz Europske
     konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Zbornik Pravnog fakulteta u
     Rijeci, vol. 19, 1998, suppl, str. 1005-1030.
  16.  Vajić, Nina, Evropski sud za ljudska prava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 49,
     3-4/1999, str. 487-524.
  17.  Baĉić, Petar, Ustav za Europu (2004) i značaj konstitucionalizacije ljudskih prava, Zbornik
     Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 42, br. 1-2/2005, str. 105-119.
  18.  Baĉić, Petar, O formiranju Agencije Europske unije za temeljna prava, Zbornik radova
     Pravnog fakulteta u Splitu, 43 (2006) 1, str. 105-122.
  19.  Baĉić, Petar, Konstitucionalizam, europske organizacije i sustav zaštite prava čovjeka u
     Republici Hrvatskoj, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 43 (2006) 2, str. 75-101.
  20.  Baĉić, Petar, Zaštita prava čovjeka u europskim organizacijama, Pravni fakultet u Splitu,
     Split, 2007.SLOBODA MIŠLJENJA I IZRAŽAVANJA MISLI

- Ustav RH, NN br. 85/2010, ĉl. 38. i 39.
- Zakon o medijima, NN br. 59/2004.

  1.  Alaburić, Vesna, Mediji v. privatnost - kritička analiza hrvatskog civilnog i kaznenog
     zakonodavstva, Hrvatska pravna revija, br. 3 (oţujak), 2002, str. 1-18.
  2.  Alaburić, Vesna, Sloboda izraţavanja u praksi Europskog suda za ljudska prava, Zagreb,
     Narodne novine, 2002.
  3.  Baĉić, Arsen, O normativnim granicama slobode štampe prema novim ustavnim i
     zakonskim odredbama Republike Hrvatske iz 1991. godine, Zbornik Pravnog fakulteta u
     Splitu, vol. 29, 1-2/1992, str. 131-143.
  4.  Baĉić, Arsen, Ustavna klauzula o slobodi tiska i sud - putokaz Ustavnom sudu Republike
     Hrvatske, Politiĉka misao, vol. 30, 3/1993, str. 99-115.
  5.  Baĉić, Arsen, Sloboda izraţavanja, mediji i poštovanje ličnosti, Zbornik radova Pravnog
     fakulteta u Splitu, vol. 31, 1-2/1994, str.71-89.
  6.  Baĉić, Arsen, Tocqueville: o slobodi tiska i njezinoj ulozi u Americi, Zbornik radova
     Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 33, 1996, br. 1-2(41-42), str.17-25.
  7.  Constant, Benjamin, Načela politike i drugi spisi, Politiĉka kultura, Zagreb, 1983., «O
     slobodi tiska», str. 112 - 115.
  8.  Gomien, Donna, Kratak vodič kroz Europsku konvenciju o ljudskim pravima, Zagreb,
     Vijeće Europe - Organizator, 1996, (tekst uz ĉl. 10. Europske konvencije).
  9.  Gogić, Milena, Osnovni izvještaj o slobodi medija u Hrvatskoj 1999., Zagreb, Hrvatski
     helsinški odbor za ljudska prava, 2000.
  10.  Goranić, I., Praksa Europske komisije i Suda za ljudska prava i zaštita prava na slobodu
     izraţavanja, Zagreb, Vladavina prava, vol. 3, 2/1999, str. 35-56.
  11.  Priručnik o slobodi javne riječi, Zagreb, Hrvatsko novinarsko društvo, 1998.
  12.  Rajko, A., Pravni tretman govora "mrţnje": (paradoks tolerancije i militantna
     demokracija), Zagreb, Vladavina prava, vol. 3, 5/1999, str. 75-90.SLOBODA UDRUŽIVANJA I JAVNOG OKUPLJANJA
                                                8

- Ustav RH, NN br. 85/2010, ĉl. 42. i 43.
- Zakon o udrugama, NN br. 88/2001, 11/02.
- Zakon o javnom okupljanju, NN br. 128/1999, 90/05, 139/05 – Odluka USRH, ZID NN br.
150/2005.

  1.  Jelušić, Mario, Sloboda udruţivanja u hrvatskom i europskom pravu, Informator, 1999, br.
    4742-4743.
  2.  Rodin, Siniša, Sloboda udruţivanja u hrvatskom ustavnom pravu i članak 11. Europske
    konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Zbornik Pravnog fakulteta u
    Zgrebu, vol.49, 5/1999, str. 629-640.
  3.  Barić, Sanja, Pravni sustav suradnje neprofitnih organizacija s vladom i tijelima lokalne
    samouprave i uprave u Republici Hrvatskoj, Zagreb, ICNL - B.a.B.e., 2000.
  4.  Barić, Sanja, Uloga nevladinih organizacija u okviru Vijeća Europe, u: Zbornik radova s
    meĊunarodnog skupa "Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina - Vijeće Europe:
    Praksa i implementacija, Lovran, 18.-22. listopad 2000."; Zajednica Srba Rijeka - Vijeće
    Europe, 2000.
  5.  Gomien, Donna, Kratak vodič kroz Europsku konvenciju o ljudskim pravima, Zagreb,
    Vijeće Europe - Organizator, 1996, (tekst uz ĉl. 11. Europske konvencije).
  6.  Gardašević, ĐorĊe, Pravo na javno okupljanje prema cl. 11. Europske konvencije za zastitu
    ljudskih prava i temeljnih sloboda, Informator, br. 5380, 28. rujna 2005, str. 9-12.PRAVA NACIONALNIH MANJINA

    - Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, NN br. 155/02, 47/10 – Odluka i Rješenje
    USRH, 80/10.
    - Odluka Ustavnog suda RH U-I-732/1998, NN br. 36/2001.
    - Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina, NN - MU br. 14/1997.
    - Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH, NN br. 51/2000 i 56/2000
    (ispravak), 155/02 – Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina.
    - Uredba o Uredu za nacionalne manjine, NN br. 70/2001.
    - Statut Savjeta za nacionalne manjine, NN br. 106/03.
    - Europska Povelja o regionalnim i manjinskim jezicima, NN - MU br. 18/1997.
    - Pregled Mišljenja Savjetodavnog odbora i Rezolucije Odbora ministara u svezi s
    provedbom Okvirne konvencije u Hrvatskoj, www.vlada.hr/dokumenti.htm

  1.  Baĉić, Arsen, O premisama autentičnog europskog tumačenja odredaba o poloţaju i
    pravima nacionalnih zajednica u ustavnom sistemu Republike Hrvatske, Zbornik radova
    Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 30, br. 2/1990, str. 467-473.
  2.  Crnić-Grotić, Vesna, Protection of minority languages in Croatia, Zbornik Pravnog
    fakulteta u Rijeci, vol. 23, 2/2002, str. 463-481.
  3.  Deren-Antoljak, Štefica, Regionalna autonomija: autonomni status Aalanda¸ Politiĉka
    misao, vol. 28, 3/1991, str. 108-124.
  4.  Deren-Antoljak, Štefica, ŠveĎani u Finskoj¸ Politiĉka misao vol. 27, 4/1990, str. 67-83.
  5.  Filipović, Nikola, Ustavno sudska zaštita prava nacionalnih manjina u Republici
    Hrvatskoj, Odvjetnik, vol. 70, 3-4/1997, str. 47-54.
  6.  Haramija, Zdenko, Ustavno pravni poloţaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj,
    Odvjetnik, vol. 70, 3-4/1997, str. 55-61.
  7.  Janjić, Dušan, Drţava i etnička manjina, Politiĉka misao, vol. 37, 3/2000, str 102-114.
                                                9

 8.  Krivokapić, Boris, Jedan pogled na problem razlikovanja "starih" i "novih" manjina,
    Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god.42, 2005, s. 93-103
 9.  Šegvić, Saša, Etničke zajednice u zemljama u tranziciji i europska sigurnost, Zbornik
    radova Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 35, 1-2/1998, str. 271-274.
 10.  Šegvić, Saša, O temeljnim načelima i pravima etničkih zajednica u suvremenim ustavnim
    sustavima, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 34, 1-2/1997, str. 175-188.
 11.  Tatalović, Siniša, Europski modeli ostvarivanja prava nacionalnih manjina, Politiĉka
    misao, vol. 37, br. 2/2000, str 79-84.
 12.  Tatalović, Siniša, Manjinski narodi i manjine u zapadnoj demokraciji, Zagreb, Prosvjeta,
    1995.
 13.  Tatalović, Siniša, Manjinski narodi i manjine, Zagreb, Prosvjeta, 1997.
 14.  Tatalović, Siniša, Model of realization of ethnic rights of national minorities in the
    Republic of Croatia, Politiĉka misao, vol. 37, br. 5/2000, str. 27-41.
 15.  Tatalović, Siniša, Nacionalne manjine u RH, Politiĉka misao, vol. 38, 3/2001, str. 95-105.
 16.  Vinković, Mario, Nacionalne manjine i europske integracije - Hrvatska i njezino
    pribliţavanje "Europi regija", Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, vol. 17, 3-
    4/2001, str. 231-256.
 17.  Lauc, Zvonimir, Etničke i nacionalne zajednice ili manjine u Republici Hrvatskoj, 70
    Odvjetnik 3-4 (1997), str. 63-81.
 18.  Lauc, Zvonimir, Zaštita nacionalnih manjina, 13 Pravni vjesnik 3-4 (1997), str. 306-328.
 19.  Kostadinov, Biljana, O zastupničkom prijedlogu promjene članka 15. stavak 3. Ustava
    Republike Hrvatske, Informator, broj 5818. (2009), Ustavni vidici br. 5., str. 7-9.
 20.  Horvat, Ana, Izvorišne osnove i „autohtonost“, Informator, broj 5821 (2009), Ustavni
    vidici broj 6., str. 7-8.
 21.  Horvat, Ana, Autohtone nacionalne manjine i ustavne promjene 2009.-2010., Zbornik
    Pravnog fakulteta u Zagrebu, 60 (2010) 2, str. 555-585.
 22.  Horvat, Ana, Segregacijom do integracije? Mogućnosti integriranog obrazovanja Roma,
    Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 46 (2009) 2, str. 443-472.
 23.  Šegvić, Saša, MeĎunarodno pravo i nacionalne manjine, Zbornik radova Pravnog fakulteta
    u Splitu, 38 (2001) 2-3, str. 115-136.USTAVNO SUDOVANJE I USTAVNI SUD RH

 - Ustavni zakon o Ustavnom sudu, NN br. 49/2002 (proĉišćeni tekst).
 - Poslovnik Ustavnog suda RH, NN br. 181/2003., 16/2006 - Poslovnička odluka o izmjenama
 Poslovnika Ustavnog suda RH, 30/08 – Poslovnička odluka o dopuni Poslovnika Ustavnog suda
 RH, 123/09 – Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda RH,
 63/10 – Poslovnička odluka o izmjeni Poslovnika Ustavnog suda RH.
 - Odluke i Rješenja Ustavnog suda u "Narodnim novinama" i na http://www.usud.hr/.
 - Bilten Ustavnog suda Republike Hrvatske, 1990-1994.
 - Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih duţnosti, NN br. 163/2003, 94/2004,
 48/2005, 141/06, 60/08, 38/09, 92/10.

 1. Smerdel, Branko i Sokol, Smiljko Ustavno pravo, 4. izdanje, Pravni fakultet u Zagrebu,
   2009., s. 159-201.
 2. Crnić, Jadranko, Komentar Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske,
   Zagreb, Narodne novine, 2002.
                                                 10

3.  Crnić, Jadranko i Filipović, Nikola (ur.), Ustavni sud u zaštiti ljudskih prava:
   Interpretativna uloga Ustavnog suda, Zagreb, Hrvatski institut za ljudska prava Novi
   Vinodolski i dr., 2000.
4.  Sokol, Smiljko, "Ustavna interpretacija Ustavnog suda u kontroli ustavnosti zakona", u
   Crnić, i Filipović (ur.), Ustavni sud u zaštiti ljudskih prava: Interpretativna uloga Ustavnog
   suda, Zagreb, Hrvatski institut za ljudska prava, Novi Vinodolski, 2000., str.17-24.
5.  Baĉić, Arsen, "Vladavina prava i institucije kontrole ustavnosti zakona", u Crnić, i
   Filipović (ur.), Ustavni sud u zaštiti ljudskih prava: Interpretativna uloga Ustavnog suda,
   Zagreb, Hrvatski institut za ljudska prava, Novi Vinodolski, 2000, str. 25-58.
6.  Podolnjak Robert, Izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske u komparativnoj
   perspektivi, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 57, 2007, s. 547-575.
7.  Rodin, Siniša, "Temeljna prava i dopuštenost ustavne tuţbe", u Crnić, i Filipović (ur.),
   Ustavni sud u zaštiti ljudskih prava: Interpretativna uloga Ustavnog suda, Zagreb,
   Hrvatski institut za ljudska prava, Novi Vinodolski, 2000, str. 203-223.
8.  Crnić, Jadranko, Neka razmišljanja uz prijedlog za utvrĎivanje Nacrta ustavnog zakona o
   izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o ustavnom sudu RH, Hrvatska pravna revija,
   srpanj 2001.
9.  Crnić, Jadranko, Pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti
   drugih propisa s Ustavom i zakonom pred Ustavnim sudom, Informator, 2002, br.5024-
   5025 i 5027.
10.  Crnić, Jadranko, Postupak pred Ustavnim sudom i neka sporna pitanja, Godišnjak…/
   Društvo za graĊansko pravne znanosti i praksu Hrvatske, br. 4, 1997, str. 3-31.
11.  Crnić, Jadranko, Pred izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH,
   Hrvatska pravna revija, 4/2001.
12.  Crnić, Jadranko, Ustavni sud Republike Hrvatske: iskustva i perspektive, Politiĉka misao,
   vol. 38, 4/2001, str. 126-145.
13.  Sokol, Smiljko, Odnos Ustavnog suda i tijela sudbene vlasti, Zbornik Pravnog fakulteta u
   Zagrebu, vol. 50, 1-2/2000, str. 55-64.
14.  Sokol, Smiljko, Prethodni nadzor ustavnosti zakona i mogućnost njegove primjene prema
   Ustavu Republike Hrvatske, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 46, 1/1996, str. 5-
   14.
15.  Sokol, Smiljko, Ustavni sud Republike Hrvatske u zaštiti i promicanju vladavine prava,
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 51, 6/2001, str. 1163-1176.
16.  Krbek, Ivo, Ustavno sudovanje, Rad JAZU, 1960.
17.  Kurtović, Šefko, Demokracija i ustavno sudovanje u SAD danas, Zbornik Pravnog
   fakulteta u Zagrebu, vol. 34, br. 3-4, 1984, s. 385-407.
18.  Omejec, Jasna, Granice ovlasti Ustavnog suda u postupku ocjene suglasnosti zakona s
   Ustavom, Zbornik PF u Zagrebu, vol. 53, br. 6/2003, str. 1423-1455.
19.  Omejec, Jasna, Odnosi Ustavnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska
   prava pri odlučivanju o duljini sudskih postupaka u Republici Hrvatskoj, Informator, br.
   5332 od 13.4.2005
20.  Lietzmann, Hans J.,Uloga ustavnoga sudstva u političko-demokratskome procesu, Politiĉka
   misao, vol. 38, 4/2001, str. 118-125.
21.  Rodin, Siniša, Kontrola ustavnosti i dioba vlasti, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu,
   2/1996, str. 159-179.
22.  Rodin, Siniša, Nesuglasnost zakona s meĎunarodnim ugovorom predstavlja povredu
   Ustava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 48, 4/1998, str. 483-490.
23.  Rodin, Siniša, Ustavni sud definira socijalnu drţavu, Revija za socijalnu politiku vol. 5, 2-
   3/1998, str. 111-118.
24.  Rodin, Siniša, Ustavni sud Republike Hrvatske i meĎunarodno pravo, Zakonitost, vol. 47,
   8-12/1993, str. 578.
                                               11

25.  Podolnjak, Robert, Američki Vrhovni sud kao politička institucija: Slučaj Bush v. Gore,
   Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, vol. 19, no. 1-2/2003, s. 285-324
26.  Šarin, Duška, Odnos sudbene vlasti i ustavnog sudovanja s motrišta diobe vlasti, Vladavina
   prava, vol. 3, 3-4/1999, str. 87-108.
27.  Šegvić, Saša, Ustavno sudstvo izmeĎu demokratskih ideala, politike i prava, Vladavina
   prava, vol. 3, 1999, br. 5.
28.  Jelušić, Mario, Sadrţajna usklaĎenost Ugovora izmeĎu Svete Stolice i Republike Hrvatske
   o suradnji na području odgoja i kulture s Ustavom, Informator, broj 5002., 13. veljaĉe
   2002., str. 1-3.
29.  Barić, Sanja, Organski zakoni i Ustavni sud Republike Hrvatske u usporednopravnoj
   perspektivi, u: Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić (1928.-2008.), Kaĉer, Hrvoje,
   Momĉinović, Hrvoje, Ţuvela, Mladen (ur.), Novi informator, Zagreb, 2009., str. 251-283.
30.  Barić, Sanja, Organski zakoni u Republici Hrvatskoj – kritika prakse Ustavnog suda RH,
   Zbornik radova „Hrvatsko ustavno sudovanje – de lege lata i de lege ferenda“ s okruglog
   stola odrţanog 2. travnja 2009. u palaĉi HAZU, HAZU, Zagreb, 2009., str. 391-404.
31.  Baĉić, Arsen, Zahtjevi konstitucionalizma, pitanje interpretacije i Ustavni sud Republike
   Hrvatske, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (1998), str. 69-85.
32.  Baĉić, Arsen, Sudac i ustavna demokracija: dr. sc. Jadranko Crnić kao čuvar ustava, u:
   Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić (1928.-2008.), Kaĉer, Hrvoje, Momĉinović,
   Hrvoje, Ţuvela, Mladen (ur.), Novi informator, Zagreb, 2009., str. 15-36.
33.  Baĉić, Arsen, Sudac i ustavna demokracija: dr. sc. Jadranko Crnić kao čuvar ustava,
   Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 46 (2009) 2, str. 271-286.
34.  Lauc, Zvonimir, Novo ureĎenje statusa sudaca Ustavnog suda: od načina izbora do
   materijalnih osnova njihova rada, u: Hrvatsko ustavno sudovanje, Barbić, Jakša (ur.),
   Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2009., str. 277-341.
35.  Podolnjak, Robert, Način izbora ustavnih sudaca u Republici Hrvatskoj – plaidoyer za
   promjenu, u: Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić (1928.-2008.), Kaĉer, Hrvoje,
   Momĉinović, Hrvoje, Ţuvela, Mladen (ur.), Novi informator, Zagreb, 2009., str. 285-316.
36.  Kostadinov, Biljana, Ustavno sudovanje u Europi i ustavni Janus – načelo jednakosti,
   Hrvatska pravna revija 9 (2009) 10, str. 1-3.
37.  Podolnjak, Robert, Razmatranja mogućnosti o izboru sudaca Ustavnog suda Republike
   Hrvatske dvotrećinskom većinom u Hrvatskom saboru, Informator, broj 5526., 21. veljaĉe
   2007., str. 1-3.
38.  Podolnjak, Robert, Izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske dvotrećinskom
   većinom zastupnika Hrvatskog sabora i promjena Ustava, Informator broj 5818 (2009),
   Ustavni vidici broj 5., str. 4-6.
39.  Smerdel, Branko, Akt vladanja u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske, Informator,
   broj 5748., 8. travnja 2008., str. 1-3.
40.  Sokol, Smiljko, Ustavnopravne osnove i primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih
   prava i temeljnih sloboda u ostvarivanju nadleţnosti Ustavnog suda Republike Hrvatske,
   Poloţaj i uloga Ustavnog suda u primjeni Europske konvencije o ljudskim pravima,
   Vujošević, Momĉilo (ur.), Podgorica: Sluţbeni list Republike Crne Gore, Cetinje;
   Centralna narodna biblioteka Republike Crne Gore, 2007., str. 11-22.
41.  Podolnjak, Robert; Albrecht, Draško, Razlike izmeĎu američkog i europskog modela
   nadzora ustavnosti i zakonitosti, Pravnik, 43, 1 (87), 2009., str. 25-40.
42.  Horvat, Ana, Praksa Vrhovnog suda SAD temeljem „Commerce Clause“ Ustava –
   seizmograf mijena federalizma, Pravnik, 41, 1 (84), 2007., str. 95-124.
                                                 12


USTAVNA TUŽBA

 1.  Belajec, Velimir, Ustavne osnove za podnošenje ustavne tuţbe, u: Crnić, Jadranko i
    Filipović, Nikola (ur.), Ustavni sud u zaštiti ljudskih prava: Interpretativna uloga Ustavnog
    suda, Zagreb, Hrvatski institut za ljudska prava Novi Vinodolski i dr., 2000.
 2.  Crnić, Jadranko, Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o Ustavnom
    sudu RH - Spas ili requiem za ustavni sud, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 52,
    2/2002, str. 259-287.
 3.  Crnić, Jadranko, Komentar Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske,
    Zagreb, Narodne novine, 2002.
 4.  Crnić, Jadranko, Obustava postupka pokrenuta ustavnom tuţbom, Hrvatska pravna revija,
    br. 6 (lipanj), 2002, str. 1-5.
 5.  Crnić, Jadranko, Pokretanje postupka pred Ustavnim sudom podnošenjem ustavne tuţbe,
    Informator, 2002, br.5032-5033.
 6.  Crnić, Jadranko, Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Ustavna tuţba -
    zaštita ustavnih sloboda i prava čovjeka i graĎana, Odvjetnik 5-6, 1991.
 7.  Crnić, Jadranko, Zaštita ljudskim prava i temeljnih sloboda - sastav ustavne tuţbe,
    Hrvatska pravna revija, br. 5 (svibanj), 2002, str. 1-7.
 8.  Momĉinović, Hrvoje, Odluka arbitraţe i ustavna tuţba, Pravo u gospodarstvu, vol. 34, 1-
    2/1995, str. 75-90.
 9.  Omejec, Jasna, "Razumni rok' u interpretaciji Ustavnog suda Republike Hrvatske", u:
    Ustavni sud u zaštiti ljudskih prava: Interpretativna uloga ustavnog suda, Zagreb, Hrvatski
    institut za ljudska prava Novi Vinodolski i dr., 2000, str. 131-151.
 10.  Rodin, Siniša, Načelo proporcionalnosti - porijeklo, ustavno utemeljenje i primjena,
    Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 50, 1-2/2000, str. 31-53.
 11.  Rodin, Siniša, Temeljna prava i dopuštenost ustavne tuţbe, Zbornik Pravnog fakulteta u
    Zagrebu, vol. 50, 5/2000, str. 795-812.
 12.  Šernhorst, Nevenka, Ustavno pravo na ţalbu (ĉl. 18. Ustava) u praksi Ustavnog suda
    Republike Hrvatske, Godišnjak…/Društvo za graĊansko pravne znanosti i praksu Hrvatske,
    vol. 4, 1997, str. 361-373.NAČELO NARODNOG SUVERENITETA

 1.  Smerdel, Branko i Sokol, Smiljko Ustavno pravo, 4. izdanje, Pravni fakultet u Zagrebu,
    2009., str. 209-232.
 2.  Sokol, Smiljko, Oblikovanje shvaćanja o temeljima i organizaciji vlasti u
    predrevolucionarnoj graĎanskoj, političkoj i pravnoj misli, Zbornik Pravnog fakulteta u
    Zagrebu, 1-2/1983, str. 109-129.
 3.  Krbek, Ivo, Suverenitet, Rad JAZU, Knjiga 334, Zagreb, 1964, str. 50-107, vidi i ostala
    poglavlja.
 4.  Krbek, Ivo, Suverenitet, Rad JAZU, Knjiga 339, Zagreb, 1965.
 5.  Baker, Keith M., Suverenitet, Naše teme 1-2, 1990.
 6.  Ballestrem, Karl, Narodni suverenitet u ustavnoj drţavi, Politiĉka misao, vol. 35, 3/1998,
    str. 64-77.
 7.  Constant, Benjamin, Načela politike i drugi spisi, Politiĉka kultura, Zagreb, 1983., «O
    suverenosti naroda», str. 13 - 21.
 8.  Duguit, Leon, Suverenitet i sloboda pojedinca, Dometi, vol. 24, 4-5/1991, str. 277-284.
 9.  Grubić, Nado, Geneza ideje narodnog suvereniteta, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci,
    8/1987, str. 79-91.
                                                13

  10. Hinsley, Francis H., Suverenitet, Zagreb, August Cesarec, 1992.
  11. Neumann, Franz, Odnos suverenosti prema vladavini zakona, Politiĉka misao, vol. 27,
    4/1990, str. 27-45.
  12. Posavec, Zvonko, O suverenitetu, Politiĉka misao, vol. 30, 4/1993, str. 148-155.
OBLICI NEPOSREDNOG ODLUČIVANJA – REFERENDUM

- Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju drţavne vlasti i
lokalne samouprave, NN br. 33/1996, 92/01, 44/06 (Zakon o Drţavnom izbornom povjerenstvu
Republike Hrvatske), 58/06 – Odluka USRH, 69/07 – Odluka USRH, 38/09.

  1.  Sokol, Smiljko, Referendum i mogućnosti njegove primjene u Hrvatskoj, Vladavina prava,
     1/1997, str 7-17.
  2.  Sokol, Smiljko, Referendum u Hrvatskoj, Informator, 1996, br. 4402/1.
  3.  Tomljanović, Biljana, Referendum graĎanske inicijative, Zbornik Pravnog fakulteta u
     Zagrebu, vol. 51, 6/2001, str. 1381-1394.
  4.  Kostadinov, Biljana i Sanja Barić, Sudski nadzor referendumskih odluka u saveznim
     drţavama Sjedinjenih Američkih Drţava, Hrvatska javna uprava, br. 3/2006
  5.  Kostadinov, Biljana i Sanja Barić, Neposredna demokracija u SAD-u: ustavna inicijativa,
     Hrvatska javna uprava, vol. 7, 2007, s. 659-673
  6.  Crnić, Jadranko, Drţavni i lokalni referendum, Informator, 5110/03.
  7.  Grubić, Nado, Oblici neposrednog odlučivanja u Ustavu Republike Hrvatske iz 1990.
     godine, Vladavina prava, vol. 3, 1/1999, str. 61-71.
  8.  RaĊa, Tihomil, Referendum: čuvar demokracije, Udruga za demokratska društva -
     Biblioteka mala škola demokracije, knjiga V, 2001.
  9.  Sokol, Smiljko, Referendum i pristupanje Hrvatske Sjevernoatlantskom savezu (NATO-u) i
     Europskoj uniji, Informator, broj 5541., 2007., str. 1-3.
  10.  Smerdel, Branko, Referendum i njegove ustavne granice, Informator, broj 5907, 16.
     listopada 2010., str. 1-3.
  11.  Kostadinov, Biljana, Referendum graĎanske inicijative u Europi, Informator, broj 5887-
     5888., 11. kolovoza 2010.IZBORNI I STRANAČKI SUSTAVI

  1.  Smerdel, Branko i Sokol, Smiljko Ustavno pravo, 4. izdanje, Pravni fakultet u Zagrebu,
     2009., s. 233-256.
  2.  Nohlen, Dieter, Izborno pravo i stranački sustav, Zagreb, Školska knjiga, 1992.
  3.  Nohlen, Dieter i Mirjana Kasapović, Izborni sustavi u Istočnoj Europi, Zaklada Friedrich
     Ebert, Zagreb, 1996
  4.  Tomljanović, Biljana, Stranački sustav francuske Pete republike - rezultat uporabe
     ustavnih institucija novog ustrojstva vlasti, Hrvatska javna uprava, 2/1999, str. 261-277.
  5.  Sartori, Giovanni, Stranke i stranački sustavi, Politiĉka kultura, Zagreb, 2002.
  6.  Beyme, Klaus von, Transformacija političkih stranaka, Fakultet politiĉkih znanosti,
     Zagreb, 2002.
  7.  Deren-Antoljak, Štefica, Sistem proporcionalne reprezentacije, Naše teme, vol. 34, 6/1990,
     str. 1256-1276.
                                               14

  8. Deren-Antoljak, Štefica, Izborni sistemi i Duvergerov zakon, Politiĉka misao, vol. 29,
    2/1992, str. 23-38.
  9. Kasapović, Mirjana, Personalizacija izbora: Mit ili stvarnost, Društvena istraţivanja, god.
    13, br. 3, 2004, s. 363-381.
  10. Izbori i izborni sustavi: Metodološki prinosi, CPI, Zagreb, 2003.
  11. Šegvić, Saša, Suvremeni izborni sustavi i izbori u svjetlu demokratskog razvoja, Zbornik
    radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 36/55-56 (1999), str. 593-605.IZBORNI SUSTAV U REPUBLICI HRVATSKOJ

- Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, NN br. 69/2003 (proĉišćeni tekst), 44/06 – Zakon
o Drţavnom izbornom povjerenstvu, 19/07, 20/09 – vjerodostojno tumaĉenje.
- Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske, NN br. 22/1992, 42/1992, 71/97, 69/04 –
Odluka USRH, 99/04 – Ispravak Odluke USRH, 44/06 – Zakon o Drţavnom izbornom
povjerenstvu.
- Zakon o izboru ĉlanova predstavniĉkih tijela jedinica lokalne i podruĉne (regionalne)
samouprave (proĉišćeni tekst), NN br. 44/2005, 44/06 – Zakon o Drţavnom izbornom
povjerenstvu, 109/07 – Zakon o dopuni Zakona o izboru ĉlanova predstavniĉkih tijela jedinica
lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave, 109/07 – Zakon o izborima općinskih naĉelnika,
gradonaĉelnika, ţupana i gradonaĉelnika Grada Zagreba.
- Zakon o popisima biraĉa, NN br. 19/07.

  1. Smerdel, Branko i Sokol, Smiljko Ustavno pravo, 4. izdanje, Pravni fakultet u Zagrebu,
    2009., s. 257-289.
  2. Sokol, Smiljko, Izbor zastupnika u Ţupanijski dom Hrvatskog Sabora i izbor vijećnika
    ţupanijskih skupština te gradskih i općinskih vijeća, Izbori 1997, Informator, poseban
    otisak br. 4482 od 19.02.1997.
  3. Sokol, Smiljko, Kako ćemo birati zastupnike u Zastupnički dom Hrvatskog Sabora, Izbori
    1995., Informator, Zagreb, poseban otisak br. 4336 od 27.09.1995.
  4. Sokol, Smiljko, Temeljna načela i instituti zakona za izbor zastupnika u Hrvatski drţavni
    sabor, I dio, Informator, 1999, br. 4700.
  5. Sokol, Smiljko, Temeljna načela i instituti zakona za izbor zastupnika u Hrvatski drţavni
    sabor, II dio, Informator, 1999, br. 4701.
  6. Sokol, Smiljko, Temeljna obiljeţja budućeg hrvatskog izbornog sustava prema Prijedlogu
    zakona o izborima zastupnika u Hrvatski drţavni sabor, Informator, 1999, br. 4753.
  7. Sokol, Smiljko, Temeljna obiljeţja izbornog sustava za izbor predsjednika Republike
    Hrvatske, Izbori 1997., Informator, Zagreb, poseban otisak br. 4506 od 14.05.1997.
  8. Sokol, Smiljko, Temeljna obiljeţja zakona o izborima zastupnika u Hrvatski drţavni sabor,
    Informator, 1999, br. 4768.
  9. Sokol, Smiljko, O izborima za Hrvatski sabor i lokalna predstavnička tijela i njihove
    moguće promjene te promjene izbora načelnika, gradonačelnika i ţupana, Informator, br.
    5409 od 7.1.2006.
  10. Jelušić, Mario, Temeljne odredbe novog zakona o izborima zastupnika u hrvatski drţavni
    sabor, Informator, 1999, br. 4767.
  11. Jelušić, Mario, Izborni sustav za izbor predsjednika Republike Hrvatske, Novi Informator,
    Zagreb, 2004, s. 2-7.
  12. Podolnjak Robert, D'Hondtova metoda – prekomjerni mandat, Informator, br. 5588 i 5589,
    2007
                                                15

13. Podolnjak Robert, Izborni sustav za izbor zastupnika u Hrvatski sabor – de lege ferenda,
  Informator, br. 5670-5671 od 9.7.2008.
14. Podolnjak Robert, Hrvatsko izborno zakonodavstvo: moguće i nuţne promjene, Zbornik
  radova Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 45, br. 2/2008
15. Izbori i izborni sustavi: Metodološki prinosi, CPI, Zagreb, 2003
16. Baĉić, Arsen, Izborni zakoni i polupredsjednički sistem, Politiĉka misao, vol. 29, 2/1992,
  str. 39-47.
17. Baĉić, Arsen, Ustav Republike Hrvatske iz 1990. godine, izborno pravo i preduvjeti izborne
  vlasti, Pravni vjesnik, vol. 11, 1-4/1995, str. 29-36.
18. Crnić, Jadranko, U susret izborima - odlučivanje u izbornim sporovima, Informator, 1999,
  br. 4756.
19. Crnić, Jadranko, U susret izborima - uloga Ustavnog suda u izbornom procesu, Informator,
  1999, br. 4755.
20. Grdešić, Ivan i dr., Hrvatska u izborima 1990., Zagreb, Naprijed, 1991, str. 15-43, 49-94,
  98-126, 242-253.
21. Kasapović, Mirjana (ur.), Hrvatska politika 1990.-2000.: Izbori, stranke i parlament u
  Hrvatskoj, Fakultet politiĉkih znanosti Sveuĉilišta u Zagrebu, Zagreb, 2001.
22. Kasapović, Mirjana, Izbori i stranački sustav Republike Hrvatske, Zagreb, Alinea, 1993.
23. Kasapović, Mirjana, Izbori za Ţupanijski dom Sabora, Politiĉka misao, vol. 34, 2/1997, str.
  95-103.
24. Kasapović, Mirjana, Izborno pravo i stranački sustavi novih demokracija, Zagreb,
  Biblioteka Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1996.
25. Kasapović, Mirjana, Kandidacijski postupci u demokratskim političkim sustavima, Politiĉka
  misao, vol. 38, 4/2001, str. 3-20.
26. Kasapović, Mirjana, Priznaje li hrvatsko izborno zakonodavstvo doista D'Hondtovu
  metodu?, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 3-4/2001, str. 587-598.
27. Kasapović, Mirjana, Segmentarni ili rovovski izborni modeli, Politiĉka misao, vol. 32,
  1/1995, str. 199-212.
28. Krivic, Matevţ, Izbori u Sloveniji 1990.g., Politiĉka misao, vol. 27 (1990), br. 2, str. 11-28.
29. Omejec, Jasna, O izbornim sustavima za lokalna predstavnička tijela, Hrvatska javna
  uprava, vol. 2, 3/2000, str. 461-493.
30. Oţanić, Krešimir, Izbori u demokratskoj Hrvatskoj od 1990.-1997.g., Pravnik, vol. 30, 1-
  2/1997, str. 17-28.
31. Petak, Zdravko, Usporedna analiza financiranja stranaka i izbora u Hrvatskoj i svijetu,
  Politiĉka misao, vol. 38, 4/2001, str. 33-50.
32. Pavić, Radovan, Geografija izbora, Politiĉka misao, vol. 29, 2/1992, str. 48-52.
  Šegvić, Saša, Suvremeni izborni sustavi i izbori u svjetlu demokratskog razvoja, Zbornik
  Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 36, 3-4/1999, str. 593-605.
33. Podolnjak, Robert; Bali, Martina, Utjecaj izbornog sustava na oblikovanje stranačkog
  sustava i Vlade u Republici Hrvatskoj 1990-2007, Pravnik, 42, 1 (87), 2009., str. 41-57.
34. Jelušić, Mario, Financiranje izborne kampanje i hrvatsko izborno zakonodavstvo, Zbornik
  Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51 (2001) 6, str. 1363-1380.
35. Jelušić, Mario, Izmjene i dopune Zakona o izborima u Hrvatski sabor, Informator, broj
  5130., 7. svibnja 2003., str. 1-3.
36. Jelušić, Mario, Financiranje izborne kampanje u predsjedničkim izborima, Informator, broj
  5261-5262., 7. kolovoza 2004., str. 1-3.
37. Jelušić, Mario, Ususret izborima za predsjednika Republike Hrvatske, Informator, broj
  5287., 6. studenoga 2004.
38. Jelušić, Mario, U povodu Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske U-I-2495/00 od 11.
  svibnja 2004., Informator, broj 5290., 17. studenoga 2004., str. 5.
                                                16

  39. Jelušić, Mario, Zakon o Drţavnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, Informator,
    broj 5447., 20. svibnja 2006., str. 1-3.
  40. Jelušić, Mario, Financiranje političkih stranaka i izbora u Republici Hrvatskoj, Informator,
    broj 5392., 9. studenoga 2005., str. 1-3.
  41. Jelušić, Mario, Novine u Zakonu o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i
    kandidata, Informator, broj 5518., 24. sijeĉnja 2007., str. 1-2.
  42. Jelušić, Mario, Nuţnost zakonskog ureĎenja financiranja političkih stranaka i izborne
    promidţbe, Kriza i transformacija politiĉkih stranaka, Matanović, Erna; Milardović,
    AnĊelko; Pauković, Davor; Vidović, Davorka (ur.), Centar za politološka istraţivanja,
    Zagreb, 2007., str. 125-137.
  43. Jelušić, Mario, Ustavne promjene i jednakost biračkog prava, Informator, broj 5821, 2009.,
    Ustavni vidici br. 6., str. 4-6.
  44. Jelušić, Mario, Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske, Informator, broj 5820, 16.
    prosinca 2009., str. 1-3.
  45. Kregar, Josip; Gardašević, ĐorĊe, Financiranje političkih stranaka: MeĎunarodni
    standardi I analiza hrvatskih prilika, Informator, broj 5218., 10. oţujka 2004.
  46. Kregar, Josip; Gardašević, ĐorĊe; Gotovac, Viktor, Demokracija kroz pravo - Prijedlozi i
    mišljenja potrebne izmjene u zakonodavstvu: konflikt interesa, dostupnost informacija i
    financiranje političkih stranaka (I. dio), Informator, broj 5641., 29. oţujka 2008.
  47. Kregar, Josip; Gardašević, ĐorĊe; Gotovac, Viktor, Demokracija kroz pravo - Prijedlozi i
    mišljenja potrebne izmjene u zakonodavstvu: konflikt interesa, dostupnost informacija i
    financiranje političkih stranaka (II. dio), Informator, broj 5644., 9. travnja 2008.STRANAČKI SUSTAV U REPUBLICI HRVATSKOJ

- Zakon o političkim strankama, NN br. 76/1993, 111/1996, 164/1998, 36/2001, 1/07 – Zakon o
financiranju politiĉkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata.

  1. Smerdel, Branko, Politička etika, ustavna vladavina i sukob interesa, Vladavina prava, vol.
    3, 3-4/1999, str. 57-85.
  2. Sokol, Smiljko, Hrvatsko višestranačje: danas i sutra, Drţavnost, vol. 2, 1998, br. 1 (4),
    str. 153-202.
  3. Jelušić, Mario, Zakonsko ureĎenje financiranja političkih stranaka i izborne promidţbe,
    Informator, br. 5480, od 13.09.2006.
  4. Baĉić, Arsen, O pojmu, značenju i elementima pravne regulacije opozicije, Politiĉka misao,
    vol. 32, 3-4/1995, str. 31-50.
  5. Kasapović, Mirjana, Izbori i stranački sustav Republike Hrvatske, Zagreb, Alinea, 1993.
  6. Kasapović, Mirjana, Izborno pravo i stranački sustavi novih demokracija, Zagreb,
    Biblioteka Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1996.
  7. Kasapović, Mirjana, Političke stranke i stranački sustav u Hrvatskoj, Politiĉka misao,
    1/1994, str 171-187.
  8. Lalović, D., Politički pluralizam i ustavnopravni status političkih stranaka, Politiĉka
    misao, vol. 38, 4/2001, str. 21-32.
  9. Malenica, Zoran, Dinamika višestranačja u Hrvatskoj, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu,
    vol. 34, 1-2/1997, str. 267-279.
  10. Malenica, Zoran, Nove političke stranke u Hrvatskoj (1994.-1997.), Zbornik Pravnog
    fakulteta u Splitu, vol. 33, 3-4/1996, str. 513-531.
  11. Nohlen, Dieter, Izborno pravo i stranački sustav, Zagreb, Školska knjiga, 1992.
  12. Posavec, Zvonko, Parlamentarna opozicija, Politiĉka misao, vol. 32, 3-4/1995, str. 5-10.
                                                17

 13. Podolnjak, Robert; Bali, Martina, Utjecaj izbornog sustava na oblikovanje stranačkog
   sustava i Vlade u Republici Hrvatskoj 1990-2007, Pravnik, 42, 1 (87), 2009., str. 41-57.NAČELO DIOBE VLASTI

 1. Smerdel, Branko i Sokol, Smiljko Ustavno pravo, 4. izdanje, Pravni fakultet u Zagrebu,
   2009., s. 329-332.
 2. Smerdel, Branko, Konstitucionalizam i promjena vlasti, Zbornik Pravnog fakulteta u
   Zagrebu, vol. 50, 1-2/2000, str. 5-30.
 3. Smerdel, Branko, Nove demokracije, konstitucionalizam i organizacija vlasti, Zakonitost 5,
   1/1993, str. 5-22.
 4. Smerdel, Branko, Politička etika, ustavna vladavina i sukob interesa, Vladavina prava, vol.
   3, 3-4/1999, str. 57-85.
 5. Sokol, Smiljko i Smerdel, Branko, Organizacija vlasti, Zagreb, Narodne novine, 1988, str.
   4-34 i 62-81
 6. Sokol, Smiljko, Hrvatska kao demokratska ustavna drţava, Politiĉka misao, vol. 35,
   3/1998, str. 112-120.
 7. Sokol, Smiljko, Načelo diobe ili ograničenja vlasti, Politiĉka misao, vol 29, 1/1992, str. 3-
   18.
 8. Tomljanović, Biljana, Pravo raspuštanja parlamenta, Zbornik Pravnog fakulteta u
   Zagrebu, vol. 48, 1-2/1998, str. 149-167.
 9. Barić Sanja, Zakonodavna delegacija i zakonski rezervat, Hrvatska javna uprava, vol. 6,
   2006, s. 191-222.
 10. Krbek, Ivo, Dioba vlasti, Zagreb, 1941, str. 7-81.
 11. Rodin, Siniša, Kontrola ustavnosti i dioba vlasti, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu,
   2/1996, str. 159-179.
 12. Baĉić, Arsen, Klasici moderne debate o konstitucionalizmu: C.H.Mcllwain, C.J.Friedrich,
   F.A.Hayek, Politiĉka misao, vol. 36, 1/1999, str. 140-152.
 13. Baĉić, Arsen, Konstitucionalizam i podjela vlasti u "reaktivnim" ustavima
   postkomunističkog razdoblja, Politiĉka misao, vol. 29, 1/1992, str. 43-55.
 14. Baĉić, Arsen, Kontitucionalizam u transformaciji, Zbornik radova Pravnog fakulteta u
   Splitu, god. 36, 1-2/1999, str. 5-22.
 15. Baĉić, Arsen, Montesquieu i klasična formulacija učenja o podjeli vlasti, Zbornik Pravnog
   fakulteta u Zagrebu, vol. 38, 3/1988, str. 335-344.
 16. Baĉić, Arsen, O prvim nagovještajima učenja o podjeli vlasti u engleskoj političkoj misli do
   Johna Lockea, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 27, 2/1990, str. 47-62.
 17. Baĉić, Arsen, Teorija i praksa konstitucionalizma s kraja XX stoljeća, Vladavina prava,
   vol. III, 3-4/1999, str. 35-56.
 18. Baĉić, Arsen, Ustav RH i problematika podjele vlasti, Zakonitost, vol. 45, 2-3/1991, str.
   153-163.
 19. Baĉić, Arsen, Ustavna demokracija izmeĎu majoritarizma i konstitucionalizma, Politička
   misao, vol. 35, 3/1998, str. 121-136.
 20. Hennis, Wilhelm, Integracija ustavom? Rudolf Smend i pristupi ustavnom problemu nakon
   50 godina Temeljnog zakona, Politiĉka misao, vol. 37, 2/2000, str. 129-148.
 21. Neumann, Franz, Pravna drţava i vladavina prava, Vladavina prava, vol. 2, 3-4/1998, str.
   151-157.
 22. Šarin, Duška, Načelo diobe vlasti i njegova primjena u hrvatskom ustavnom ureĎenju,
   Vladavina prava, vol. 3, 6/1999, str. 157-170.
                                                 18

  23. Smerdel, Branko, Akt vladanja u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske, Informator,
    broj 5748., 8. travnja 2008., str. 1-3.
  24. Smerdel, Branko, Ministarska odgovornost i parlamentarizam: od klasične teorije do
    suvremenih hrvatskih prijepora o ustrojstvu vlasti, Informator, broj 5853, 10. travnja 2010.,
    str. 1-3.
  25. Barić, Sanja, Zakonodavna delegacija i parlamentarizam u suvremenim europskim
    drţavama, Organizator i Pravni fakultet u Rijeci, Zagreb, 2009.PREDSJEDNIČKI SUSTAV U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA

- Ustav Sjedinjenih Američkih Drţava, prijevod i uvodna studija B. Smerdel, Vladavina prava,
1/1997, str. 179-197.

  1. Smerdel, Branko i Sokol, Smiljko Ustavno pravo, 4. izdanje, Pravni fakultet u Zagrebu,
    2009., s. 338-353
  2. Smerdel, Branko, Evolucija predsjedničke vlade u SAD: Kongresni veto, Zagreb, Pravni
    fakultet, 1986.
  3. Smerdel, Branko, Budţetski proces i kongresna kontrola u SAD, Zbornik Pravnog fakulteta
    u Zagrebu, 1/1986, str. 35-52.
  4. Smerdel, Branko, Predsjednički sistem u SAD, Naša zakonitost, 6/1987, str. 737-747.
  5. Smerdel, Branko, Teorija o slabljenju legislative i poloţaj suvremenog američkog
    Kongresa, u Sokol i Smerdel, Organizacija vlasti, Narodne novine, Zagreb, 1988, s. 81-88
  6. Smerdel, Branko, Kako djeluje američki predsjednički sustav. Ustavno znaĉenje budţetske
    krize 1995.-1996., Politiĉka misao, vol. 34, 1/1997, str. 21-29.
  7. Smerdel, Branko, Kongresni veto kao oblik kongresnog nadzora nad izvršnim organima u
    SAD, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1/1985, str. 5-15.
  8. Smerdel, Branko, O jednoj značajnoj odluci Vrhovnog suda u SAD, Zbornik Pravnog
    fakulteta u Zagrebu, 4/1985, str. 443-453
  9. Smerdel, Branko, O problemu kontrole delegiranog zakonodavstva u SAD, Zbornik
    Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3-4/1984, str. 375-383.
  10. Smerdel, Branko, Suvremeni američki kongres i politika oruţanih intervencija: Ustavno
    pravni problem i politička zbilja, Naša zakonitost, 4/1984, str. 434-443
  11. Smerdel, Branko, Problem normativizma u suvremenoj američkoj teoriji i političkoj praksi,
    Naša zakonitost, 12/1984, str. 1251-1266
  12. Hartman, Jürgen, Politički sustavi Velike Britanije, SAD i Francuske, Politiĉka kultura,
    Zagreb, 2006, s. 13-40, 84-137.
  13. Baĉić, Arsen, Ustav SAD i podjela vlasti, Naša zakonitost, vol. 26, 6/1987, str. 748-762.
  14. Deren-Antoljak, Štefica, Egzekutivno - legislativni odnosi u političkom sustavu Sjedinjenih
    drţava, Politiĉka misao, vol. 29, 1/1992, str. 56-72.
  15. Deren-Antoljak, Štefica, Izborni sistem za izbor članova američkog Kongresa i vaţnost
    kongresnih izbora 1992., Politiĉka misao, vol. 30, 3/1993, str. 142-159.
  16. Deren-Antoljak, Štefica, Politički sistem u SAD, Zagreb, Informator, 1983.
  17. Kurtović, Šefko, Impeachment u Sjedinjenim američkim drţavama, Zbornik Pravnog
    fakulteta u Zagrebu, vol. 27, br. 2-3 i 4, 1977, s. 177-202 i 285-327
  18. Ostrom, Vincent, Politička teorija sloţene republike, Zagreb, Informator, 1989.
  19. Rodin, Siniša, Konstitucionalizacija evropskog prava - novi pravni poredak u svjetlu
    američkog iskustva, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 43, 1/1993, str. 5-20.
                                               19

 20. Podolnjak, Robert, Federalizam i republikanizam: Stvaranje američkog ustava, Barbat,
   Zagreb, 2004
 21. Podolnjak, Robert, Ustav, elektorski kolegij i američki koncept demokracije, Pravni vjesnik
   Pravnog fakulteta u Osijeku, vol. 18, no. 1-2, 2002, s. 163-213.
 22. Podolnjak, Robert, Američki Vrhovni sud kao politička institucija: Slučaj Bush v. Gore,
   Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, vol. 19, no. 1-2/2003, s. 285-324
 23. Šegvić, Saša, O ratnim ovlastima Predsjednika SAD nakon terorističkog napada 11. rujna
   2001., Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 52, 6/2002, str. 1233-1252.
 24. Thomas Jefferson i američka demokracija, Politiĉka misao, vol. 31, 2/1994 (tematsko
   izdanje)
 25. Bowles, Nigel, Politički sustav SAD, Pan Liber, Osijek, 2003
 26. Kenneth Janda/Jeffrey M.Berry/Jerry Goldman, Izazov demokracije: Vladanje u Americi,
   Durieux, Zagreb, 1999.
 27. Smerdel, Branko, PREDSJEDNIK, KONGRES, USTAV i RAT – ratna ovlaštenja
   američkog Kongresa u svjetlu intervencije u Libanonu i Granadi, Pogledi 14/1984(1), str.
   5-11.
 28. Smerdel, B., Suvremeni američki Kongres i politika oruţanih intervencija – Ustavnopravni
   problemi i politička zbilja, Naša zakonitost, 37/1984(4), str. 434-443.
 29. Šegvić, Saša, Sudska kontrola egzekutive u stanju nuţde u SAD – slučaj zatvorenika u
   Guantanamu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 43 (2006) 1, str. 43-61.PARLAMENTARNI SUSTAV

  - Temeljni zakon Savezne Republike Njemačke, prijevod N. Sokol, uvodna studija A.
  Milardović, Vladavina prava, 4-5-6/1997, Zagreb, str. 149-221.
  - Ustav Češke, Vladavina prava, vol. 3, 6/1999, str. 247-270.
  - Ustav Finske, Vladavina prava, vol. 4, 2/2000, str. 195-221.
  - Ustav Italije, Vladavina prava, vol. 3, 2/1999, str. 175-198 (izmjene od 7. 10. 2001. vidi na
  http://www.uni-wuerzburg.de/law/it__indx.html).
  - Ustav Nizozemske, Zagreb, Pan Liber,1998.
  - Ustav Španjolske, Vladavina prava, vol. 3, 5/1999, str. 175-227.

 1. Smerdel, Branko i Sokol, Smiljko Ustavno pravo, 4. izdanje, Pravni fakultet u Zagrebu,
   2009., s. 354-369.
 2. Smerdel, Branko, Odgovorna vlada, Naša zakonitost, 6/1986, str. 806-816.
 3. Smerdel, Branko, Temeljne značajke ustava Kraljevine Nizozemske, Vladavina prava, vol.
   2, 1/1998, str. 31-37
 4. Sokol, Smiljko, Prijepori oko hrvatskog parlamentarizma, Politiĉka misao, vol. 30, 4/1993,
   str. 24-39.
 5. Sokol Smiljko, Sistem parlamentarne vlade – pojam, tipologija, razvoj (ustavne i zbiljske
   institucije), u Sokol i Smerdel, Organizacija vlasti, Narodne novine, Zagreb, 1988, s. 100-
   114
 6. Sokol, Smiljko, Parlamentarni sistem, Naša zakonitost, 6/1987, str. 722-736
 7. Sokol, Smiljko, Suvremeni parlamentarizam, polupredsjednički sustav i novi hrvatski
   ustav, Zakonitost, vol. 44, 11-12/1990, str. 1411-1431.
 8. Tomljanović, Biljana, Pravo raspuštanja parlamenta, Zbornik Pravnog fakulteta u
   Zagrebu, vol. 48, 1-2/1998, str. 149-167
 9. Hartman, Jürgen, Politički sustavi Velike Britanije, SAD i Francuske, Politiĉka kultura,
   Zagreb, 2006, s. 13-83
                                               20

10. Birch, Anthony, Politički sustav Velike Britanije, Pan Liber, Osijek, 2000
11. Beyme, Klaus von, Politički sustav Savezne Republike Njemačke, Pan Liber, Osijek, 1999
12. Baĉić, Arsen, Albert Venn Dicey i engleski ustav, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu,
  vol. 45, 3/1995, str. 349-362.
13. Baĉić, Arsen, Konstitucionalizam i parlamentarno pravo, Vladavina prava, vol. 3, 6/1999,
  str. 129-155.
14. Baĉić, Arsen, O parlamentarizmu i promjeni ustava u Republici Hrvatskoj, Zbornik
  Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 50, 4/2000, str. 591-610.
15. Baĉić, Arsen, Parlamentarni sistem kao ostvarenje gipke podjele vlasti (primjer V.Britanije
  i Francuske), Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, 26/1989, str. 93-113.
16. Baĉić, Arsen, Parlamentarno pravo kao sredstvo političke taktike: J. Bentham i znanost o
  zakonodavstvu, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 36, 3-4/1999, str. 431-442.
17. Isensee, J., Ustav kao domovina: o njemačkome potiskivanju drţave, Politiĉka misao, vol.
  38, 2/2001, str. 137-156.
18. Hennis, Wilhelm, Integracija ustavom? Rudolf Smend i pristupi ustavnom problemu nakon
  50 godina temeljnog zakona, Politiĉka misao, vol. 37, br. 2, 2000, s. 129-148
19. Kasapović, Mirjana, Parlamentarizam i prezidencijalizam u Istočnoj Europi, Politiĉka
  misao, vol. 34, 1/1997, str. 5-20.
20. Kurtović, Šefko, Engleski parlamentarizam i demokracija, Zbornik Pravnog fakulteta u
  Zagrebu, vol. 52, br. 1/2002, str. 45-70.
21. Kurtović, Šefko, Raspuštanje parlamenta, neposredna demokracija i njene zlouporabe,
  Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 51, 2/2001, str. 307-329.
22. Lijphart, Arend (ur.), Parlamentarna ili predsjednička vlast, Politiĉka misao, vol. 29,
  3/1992, str.191-195.
23. Posavec, Zvonko, Ustav kao kulturno postignuće: Haeberleov nauk o ustavu kao znanosti
  kulture, Politiĉka misao, vol. 38, 4/2001, str. 93-102.
24. Wheare, K. C., Legislature (prijevod) u Baĉić, Arsen i Petar Baĉić, Legislature i
  parlamentarizam, Pravni fakultet u Splitu, 2007.
25. Smerdel, Branko, Temeljni zakon SR Njemačke: pouke za tranzicijsku i europsku ustavnost,
  Informator, broj 5764., 3. lipnja 2009., str. 1-3.
26. Smerdel, Branko, Ustavne promjene i hrvatski parlamentarni sustav – Argumenti u prilog
  pozitivnog ustavnog modela ustrojstva vlasti, u: Liber amicorum in honorem Jadranko
  Crnić (1928.-2008.), Kaĉer, Hrvoje, Momĉinović, Hrvoje, Ţuvela, Mladen (ur.), Novi
  informator, Zagreb, 2009., str. 37-71.
27. Smerdel, Branko, Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskog Ustava, Revus, 11 (2009),
  str. 97-126.
28. Smerdel, Branko, Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskoga Ustava: slijede li nakon
  predsjedničkih izbora nove promjene ustrojstva vlasti?, Zbornik Pravnog fakulteta u
  Zagrebu, 60 (2010), 1, str. 7-44.
29. Smerdel, Branko, Odgovornost vlade u europskom kontekstu: kako europske
  (parlamentarne) institucije „rade svoj posao“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 60
  (2010), 3-4, str. 631-655.
30. Smerdel, Branko, Ministarska odgovornost i parlamentarizam: od klasične teorije do
  suvremenih hrvatskih prijepora o ustrojstvu vlasti, Informator, broj 5853, 10. travnja 2010.,
  str. 1-3.
31. Barić, Sanja, Zakonodavna delegacija i parlamentarizam u suvremenim europskim
  drţavama, Organizator i Pravni fakultet u Rijeci, Zagreb, 2009.
                                               21


POLUPREDSJEDNIČKI SUSTAV

  Ustav Republike Francuske, Vladavina prava, 4-5-6/1997, str. 113-148. s uvodnom studijom
  Smiljko Sokol, Temeljna obiljeţja francuskog ustava iz godine 1958, s. 113-122.

 1. Smerdel, Branko, Nekoliko poredbenih počela za raspravu o hrvatskom parlamentu,
   Politiĉka misao, vol. 30, br. 4/1993, str. 40-52
 2. Sokol, Smiljko, Hrvatski parlamentarizam i polupredsjednički sustav, Zbornik diplomatske
   škole, vol. 2, 1/1997, str. 43-48.
 3. Sokol, Smiljko, Polupredsjednički sustav i parlamentarizam, Politiĉka misao, vol. 29,
   3/1992, str. 3-17.
 4. Sokol, Smiljko, Suvremeni parlamentarizam, polupredsjednički sustav i novi hrvatski
   ustav, Zakonitost, vol. 44, 11-12/1990, str. 1411-1431
 5. Sokol, Smiljko, Ustavne značajke suvremenog francuskog političkog sustava, Politiĉka
   misao, 4/1971.
 6. Tomljanović, Biljana, Drţavni poglavar kao demokratski arbitar: od ideje do
   polupredsjedničkog sustava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 46, 1/1996, str. 83-
   104.
 7. Tomljanović, Biljana, Suvremeni francuski ustavnopolitički sustav: od kohabitacije do
   povratka tradicionalnoj logici, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 53, 2/2003, str.
   393-405.
 8. Ostoja, Biljana, Utjecaj Tardieuove misli o ustrojstvu drţavne vlasti na osnivače Pete
   republike, Politiĉka misao, vol. 29, 3/1992, str. 38-47.
 9. Constant, Benjamin, Načela politike i drugi spisi, Politiĉka kultura, Zagreb, 1983., «O
   naravni kraljevske vlasti u ustavnoj monarhiji», str. 22 - 31.
 10. Hartman, Jürgen, Politički sustavi Velike Britanije, SAD i Francuske, Politiĉka kultura,
   Zagreb, 2006, s. 13-40, 138-172
 11. Deren-Antoljak, Štefica, Poloţaj predsjednika republike u političkom sustavu Pete
   republike u Francuskoj, Politiĉka misao, vol. 28, 1/1991, str. 57-74.
 12. Meny, Yves, Francuski politički sustav, Zagreb, Pan Liber, 1998.
 13. Rueb, Friedbert W., Šah parlamentu: uloga predsjednika u srednjoeuropskim i
   istočnoeuropskim tranzicijama, Politiĉka misao, vol. 30, 4/1993, str. 87-104.
 14. Schabert, Tilo, Klasični vladar, Francois Mitterand u zrcalu komparativne teorije
   vladavine, Politiĉka misao, vol. 36, 2/1999, str. 158-178.
 15. Mirjana Kasapović, Komparativna istraţivanja polupredsjedničkih sustava u Srednjoj i
   Istočnoj Europi: problemi koncepcijske rastezljivosti, selekcijske pristranosti,
   tipologiziranja i denominiranja, Anali Hrvatskog politološkog društva, 2006
 16. Davor Boban, Ustavni modeli polupredsjedničkih sustava vlasti u Rusiji i Poljskoj, Anali
   Hrvatskog politološkog društva, 2006
 17. Tomislav Bonić, Polupredsjednički sustav i racionalizirani parlamentarizam: primjeri
   Francuske i Njemačke, Anali Hrvatskog politološkog društva, 2006
 18. Kostadinov, Biljana, Ovlasti predsjednika Republike nakon promjene Ustava Francuske od
   23. srpnja 2008., Hrvatska pravna revija 9 (2009), 7-8, str. 1-4.
 19. Kostadinov, Biljana, Kohabitacija i vanjska politika, Informator, broj 5858., 28. travnja
   2010., str. 1-3.
                                                22
POLOŽAJ  DRŽAVNOG   POGLAVARA  U  PREDSJEDNIČKOM,
POLUPREDSJEDNIČKOM I PARLAMENTARNOM SUSTAVU

 1.  Smerdel, Branko, Predsjednički sistem u SAD, Naša zakonitost, 6/1987, str. 737-747.
 2.  Smerdel, Branko, Kongresni veto kao oblik kongresnog nadzora nad izvršnim organima u
    SAD, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1/1985, str. 5-15.
 3.  Smerdel, Branko, Suvremeni američki kongres i politika oruţanih intervencija: Ustavno
    pravni problem i politička zbilja, Naša zakonitost, 4/1984, str. 434-443.
 4.  Sokol, Smiljko, Suvremeni parlamentarizam, polupredsjednički sustav i novi hrvatski
    ustav, Zakonitost, vol. 44, 11-12/1990, str. 1411-1431
 5.  Sokol, Smiljko, Ustavne značajke suvremenog francuskog političkog sustava, Politiĉka
    misao, 4/1971
 6.  Sokol, Smiljko, Polupredsjednički sustav i parlamentarizam, Politiĉka misao, vol. 29,
    3/1992, str. 3-17.
 7.  Tomljanović, Biljana, Drţavni poglavar kao demokratski arbitar: od ideje do
    polupredsjedničkog sustava, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 46, 1/1996, str. 83-
    104.
 8.  Ribiĉić, Ciril, Ustavnopravni poloţaj i funkcije šefa drţave u parlamentarnom sustavu,
    Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 50, 4/2000, str. 571-589.
 9.  Baĉić, Arsen, "Republikanska monarhija" i ustavni inţenjering s kraja stoljeća, Politiĉka
    misao, vol. 34, br. 1, 1997, s. 30-46
 10.  Baĉić Arsen, Predsjednički izbori, učinci selekcije i promicanje kulture
    ustavnodemokratske republike, Politiĉka misao, 42/2005, no. 1, s. 9-36.
 11.  Deren-Antoljak, Štefica, Poloţaj predsjednika republike u političkom sustavu Pete
    republike u Francuskoj, Politiĉka misao, vol. 28, 1/1991, str. 57-74.
 12.  Rueb, Friedbert W., Šah parlamentu: uloga predsjednika u srednjoeuropskim i
    istočnoeuropskim tranzicijama, Politiĉka misao, vol. 30, 4/1993, str. 87-104.
 13.  Smerdel, Branko, Je li potrebno mijenjati ustavni poloţaj i ovlasti predsjednika Republike,
    Informator, broj 5717., 20. prosinca 2008., str. 1-3.
 14.  Podolnjak, Robert, O načinu izbora i ustavnom poloţaju predsjednika Republike,
    Informator, broj 5834., 3. veljaĉe 2010., str. 1-3.USTROJSTVO VLASTI REPUBLIKE HRVATSKE PREMA USTAVU IZ 1990.
GODINE

    - Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske, NN br. 31/1991.
    - Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, NN br. 31/1991.

 1. Smerdel, Branko i Sokol, Smiljko Ustavno pravo, 4. izdanje, Pravni fakultet u Zagrebu,
   2009., s. 373-405.
 2. Kregar, Josip, Smerdel, Branko i Ivan Šimonović, Novi Ustav Hrvatske: Nastanak, osnovne
   ideje i institucije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 41, 2-3/1991, str. 129-150.
 3. Smerdel, Branko, Nove demokracije, konstitucionalizam i organizacija vlasti, Zakonitost 5,
   1/1993, str. 5-22.
 4. Smerdel, Branko, Organizacija vlasti prema Ustavu Republike Hrvatske, Zakonitost, vol.
   45, 7-8/1991, str. 690-782.
                                                   23

  5.  Sokol, Smiljko, Hrvatska kao demokratska ustavna drţava, Politiĉka misao, vol. 35,
     3/1998, str. 112-120.
  6.  Sokol, Smiljko, Hrvatski parlamentarizam i polupredsjednički sustav, Zbornik diplomatske
     akademije, 1/1997, str. 43-48.
  7.  Sokol, Smiljko, Polupredsjednički sustav i parlamentarizam, Politiĉka misao, vol. 29,
     3/1992, str. 3-17.
  8.  Sokol, Smiljko, Prijepori oko hrvatskog parlamentarizma, Politiĉka misao, vol. 30, 4/1993,
     str. 24-39.
  9.  Sokol, Smiljko, Suvremeni parlamentarizam, polupredsjednički sustav i novi hrvatski
     ustav, Zakonitost, vol. 44, 11-12/1990, str. 1411-1431.
  10.  Sokol, Smiljko, Uredbe ili izvršna vlast kao zakonodavac, Informator, 1995, br. 4316-
     4317.
  11.  Jelušić, Mario, Institucija odgovornosti Vlade Saboru Republike Hrvatske, Zbornik
     diplomatske akademije, 1/1997, str. 49-64.
  12.  Šarin, Duška, Nastanak Hrvatskog ustava, Zagreb, Narodne novine, 1997.
  13.  Baĉić, Arsen, Ideologija i ustav: prilog pitanju ideološkog identiteta Ustava Republike
     Hrvatske iz godine 1990., Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 32, 1-2/1995, str. 85-91.
  14.  Baĉić, Arsen, Kako čitati neke elemente evropske i sjevernoameričke tradicije u novom
     Ustavu Republike Hrvatske, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 28, 1-2/1991, str.145-
     159.
  15.  Baĉić, Arsen, Legislatura u Hrvatskoj nakon donošenja Ustava iz 1990. godine,
     Zakonitost, vol. 46, 3/1992, str. 389-402.
  16.  Baĉić, Arsen, Što su htjeli anti-federalisti: (jedan primjer iz povijesti američke ustavnosti):
     prilog raspravi o prirodi novog saveza izmeĎu jugoslavenskih republika, Zakonitost, vol.
     44, 11-12/1990, str. 1432-1441.
  17.  Baĉić, Arsen, Ustav RH i problematika podjele vlasti, Zakonitost, vol. 45, 2-3/1991, str.
     153-163.
  18.  Häberle, Peter, Hrvatski ustav (1991.) u europskoj pravnoj usporedbi, Politiĉka misao, vol.
     37, br. 1, 2000, s. 49-55.
  19.  Lalović, D., Hrvatska Druga republika i njene drţavotvorne kušnje, Politiĉka misao, vol.
     38, 1/2001, str. 12-25.
  20.  Baĉić, Arsen, Odredbe o stanju nuţnosti u Ustavu Republike Hrvatske, Zbornik radova
     Pravnog fakulteta u Splitu, 34 (1997) 45-46, str. 39-58.USTROJSTVO VLASTI REPUBLIKE HRVATSKE NAKON PROMJENE USTAVA
2000., 2001. i 2010. g.

- Ustav RH, NN br. 85/2010.

  1. Radna skupina predsjednika RH: Stručne osnove za izradu prijedloga Ustava Republike
   Hrvatske Radne skupina Predsjednika Republike Hrvatske za izradu stručne podloge
   mogućeg prijedloga ustavnih promjena, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 50,
   3/2000, str. 373-392.
  2. Smerdel, Branko, Hrvatski pravi sustav i ustavno načelo vladavine prava, Zbornik Pravnog
   fakulteta u Zagrebu, vol. 51, 6/2001, str. 1149-1162.
  3. Smerdel, Branko, Konstitucionalizam i promjena vlasti, Zbornik Pravnog fakulteta u
   Zagrebu, vol. 50, 1-2/2000, str. 5-30.
                                                  24

  4.  Smerdel, Branko, Politička etika, ustavna vladavina i sukob interesa, Vladavina prava, vol.
     3, 3-4/1999, str. 57-85.
  5.  Smerdel, Branko, Ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske: nova ustavna rješenja i njihovi
     izgledi, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 51, 1/2001, str. 5-21.
  6.  Baĉić, Arsen, O parlamentarizmu i promjeni Ustava u Republici Hrvatskoj, Zbornik
     Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 50, 4/2000, str. 591-610.
  7.  Baĉić, Arsen, Ustavna transformacija Republike Hrvatske i izazovi legitimnosti, Zbornik
     Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 53, br. 5/2003, str. 1071-1090.
  8.  Uzelac, Alan, Reforma pravosuĎa i njezina ograničenja - slučaj imenovanja predsjednika
     sudova u Republici Hrvatskoj i njegove pouke, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol.
     52, 2/2002, str. 289-318.
  9.  Smerdel, B., The Republic of Croatia: Three Fundamental Constitutional Choices,
     Croatian Political Science Review, Vol. 1 (1), str. 60-78.
  10.  Smerdel, Branko, Hrvatski pravi sustav i ustavno načelo vladavine prava (I.), Informator,
     broj 5019, 13. travnja 2002.
  11.  Smerdel, Branko, Hrvatski pravi sustav i ustavno načelo vladavine prava (II.), Informator,
     broj 5020, 17. travnja 2002.
  12.  Smerdel, Branko, Ustavne promjene i hrvatski parlamentarni sustav – Argumenti u prilog
     pozitivnog ustavnog modela ustrojstva vlasti, u: Liber amicorum in honorem Jadranko
     Crnić (1928.-2008.), Kaĉer, Hrvoje, Momĉinović, Hrvoje, Ţuvela, Mladen (ur.), Novi
     informator, Zagreb, 2009., str. 37-71.
  13.  Smerdel, Branko, Znanost, struka i politika: ustavne promjene 2009., Informator, broj
     5812., 18. studenoga 2009., str. 1-2.
  14.  Smerdel, Branko, Ustav RH nakon ustavnih promjena 2010. godine, Hrvatska pravna
     revija, 10 (2010) 9, str. 1-8.
  15.  Smerdel, Branko, Promjena Ustava kao politički i kao pravni akt: problemi formulacije,
     interpretacije i implementacije, Informator, broj 5881-5882, 17. i 21. srpnja 2010., str. 1-3.
  16.  Baĉić, Arsen, Ustavne promjene i dvojbe konstitucionalizma (Okrugli stol „Ustavne
     promjene 2009.“), Informator, broj 5814, 25. studenoga 2009.
  17.  Lauc, Zvonimir, Holistički društveni razvoj Republike Hrvatske i ustavne promjene 2009.,
     Informator, broj 5815., 28. studenoga 2009., str. 1-3.
  18.  Barić, Sanja, Općenito o ustavnim promjenama, Informator, broj 5., 2009., str. 10-12.HRVATSKI SABOR: STRUKTURA, USTROJSTVO RADA I OVLASTI

- vidi i popis literature uz teme o: USTROJSTVU VLASTI REPUBLIKE HRVATSKE

- Zakon o istraţnim povjerenstvima, NN br. 24/1996.
- Zakon o pravima i duţnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, NN br. 55/00, 107/01, 86/09,
71/10, 91/10.
- Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih duţnosti, NN br. 163/2003, 94/2004,
48/2005, 141/06, 60/08, 38/09, 92/10.
- Poslovnik Hrvatskog Sabora, NN 6/02, 41/02, 91/03, 58/04, 69/07 – Odluka USRH, 39/08,
86/08.
- Pravilnik o javnosti rada Hrvatskog sabora i radnih tijela, NN 66/2005.

  1.  Smerdel, Branko, Nekoliko poredbenih počela za raspravu o hrvatskom parlamentu,
     Politiĉka misao, vol. 30, br. 4/1993, str. 40-52
                                                25

  2.  Smerdel, Branko, Parlamentarna istraţivanja povodom Prijedloga zakona o istraţnim
     povjerenstvima, Informator, 1995, br. 4271.
  3.  Sokol, Smiljko, Globalizacija i ustavno politički ustroj suvremenih demokracija, Drţavnost
     vol. 3, 1/1999, str. 51-55.
  4.  Jelušić, Mario, O dvodomnom sustavu i njegovoj primjeni u Republici Hrvatskoj, Zbornik
     Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 18, 2/1997, str. 403-423
  5.  Jelušić, Mario, Institucije odgovornosti vlade Saboru Republike Hrvatske, Zbornik
     Diplomatske akademije, vol. 2, br. 1/1997, s. 49-64
  6.  Wheare, Kenneth C., O legislaturama komparativno, Zakonitost, vol. 45, 7-8/1991, str.
     899-914.
  7.  Baĉić, Arsen i Baĉić, Petar, Hrvatske parlamentarne procedure: izvori: izabrani poslovnici
     Hrvatskog sabora 1861.-2002., Split, Pravni fakultet, 2003.
  8.  Baĉić, Arsen i Baĉić, Petar, Parlamentarne procedure: u Hrvatskoj i komparativno,
     Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 52, br. 3-4/2002, str. 499-619.
  9.  Baĉić, Arsen, Klasično parlamentarno pravo i moderna teorija o pravilima igre, Zbornik
     Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 50, 1-2/2000, str. 89-103.
  10.  Deren-Antoljak, Štefica, Odnos Zastupničkog doma i Ţupanijskog doma Sabora Republike
     Hrvatske, Politiĉka misao, vol. 30, 4/1993, str. 74-86.
  11.  Giunio, Miljenko Appio, Ustavnost i vjerodostojnost autentičnog tumačenja zakona u
     hrvatskoj praksi, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 42, br. 3/2005, str. 221-250.
  12.  Ilišin, Vlasta, Hrvatski sabor 2000.: Strukturne značajke i promjene, Zagreb, Politiĉka
     misao, vol. 38, 2/2001, str. 42-67.
  13.  Perić, Ivo, Hrvatski drţavni sabor, 1848. - 2000., Hrvatski institut za povijest; Hrvatski
     drţavni sabor: Dom i svijet, 2000. - 3 knjiga.
  14.  Smerdel, Branko, The Croatian Parliament in a Comparative Perspective, Croatian Critical
     law Review, vol. 1, no. 1 (1996), pp. 137-154.
  15.  Smerdel, Branko, Akt vladanja u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske, Informator,
     broj 5748., 8. travnja 2008., str. 1-3.
  16.  Baĉić, Arsen, Parlamentarno pravo – hrvatske i poredbene parlamentarne procedure,
     Pravni fakultet u Splitu, Split, 2004.
  17.  Baĉić, Arsen; Baĉić, Petar, Rječnik parlamentarnog prava: hrvatsko, englesko, francusko i
     njemačko parlamentarno nazivlje, Pravni fakultet u Splitu, Split, 2003.
  18.  Baĉić, Petar, Drugi dom – stanje, poslanje, perspektive, Zbornik radova Pravnog fakulteta
     u Splitu, god. 44, 1/2007, str. 87-104.PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE: IZBOR, POLOŽAJ I OVLASTI
- vidi popis literature uz temu: POLOŢAJ DRŢAVNOG POGLAVARA U PREDSJEDNIĈKOM,
POLUPREDSJEDNIĈKOM I PARLAMENTARNOM SUSTAVU te uz teme o: USTROJSTVU
VLASTI REPUBLIKE HRVATSKE

- Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske, NN br. 22/1992, 42/1992, 71/97, 69/04 –
Odluka USRH, 99/04 – Ispravak Odluke USRH, 44/06 – Zakon o Drţavnom izbornom
povjerenstvu.
- Zakon o financiranju izborne promidţbe za izbor Predsjednika Republike Hrvatske, NN br.
105/2004.
- Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja duţnosti,
NN br. 105/2004.
- Odluka o Uredu predsjednika RH, NN br. 80/2000.
                                                26

  1.  Radna skupina predsjednika RH: Stručne osnove za izradu prijedloga Ustava Republike
    Hrvatske Radne skupina Predsjednika Republike Hrvatske za izradu stručne podloge
    mogućeg prijedloga ustavnih promjena, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 50,
    3/2000, str. 373-392.
  2.  Smerdel, Branko, Ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske: nova ustavna rješenja i njihovi
    izgledi, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 51, 1/2001, str. 5-21.
  3.  Sokol, Smiljko, Temeljna obiljeţja izbornog sustava za izbor predsjednika Republike
    Hrvatske, Izbori 1997, Informator, poseban otisak br. 4506 od 14.05.1997.
  4.  Baĉić, Arsen, Ustav RH i problematika podjele vlasti, Zakonitost, vol. 45, 2-3/1991, str.
    153-163.
  5.  Baĉić, Arsen, Predsjednički izbori, učinci selekcije i promicanje kulture
    ustavnodemokratske republike, Politiĉka misao, vol. 42, br. 1, 2005, s. 9-36.
  6.  Smerdel, Branko, Je li potrebno mijenjati ustavni poloţaj i ovlasti predsjednika Republike,
    Informator, broj 5717., 20. prosinca 2008., str. 1-3.
  7.  Podolnjak, Robert, O načinu izbora i ustavnom poloţaju predsjednika Republike,
    Informator, broj 5834., 3. veljaĉe 2010., str. 1-3.LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA I SUSTAV DRŽAVNE
UPRAVE

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, NN br. 33/2001 i (vjerodostojno
tumaĉenje) 60/2001., 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09.
- Uredba o naĉinu izraĉuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne
i podruĉne (regionalne) samouprave za 2005. godinu, NN br. 185/2004.
- Zakon o Gradu Zagrebu, NN br. 62/01, 125/08, 36/09.
- Zakon o izboru ĉlanova predstavniĉkih tijela jedinica lokalne i podruĉne (regionalne)
samouprave (proĉišćeni tekst), NN br. 44/2005, 44/06 – Zakon o Drţavnom izbornom
povjerenstvu, 109/07 – Zakon o dopuni Zakona o izboru ĉlanova predstavniĉkih tijela jedinica
lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave, 109/07 – Zakon o izborima općinskih naĉelnika,
gradonaĉelnika, ţupana i gradonaĉelnika Grada Zagreba.
- Zakon o sustavu drţavne uprave, NN br. 190/2003 (proĉišćeni tekst), ZID 199/2003, 79/07.
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda drţavne uprave u ţupanijama, NN br. 21/2002. i Uredba
o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda drţavne uprave u ţupanijama,
NN br.78/2003, 131/06, 91/07, 70/08.
- Uredba o mjerilima za naknadu za rad odnosno plaću povjerenika Vlade Republike Hrvatske,
NN br. 18/02, 7/03.
- Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih duţnosti, NN br. 163/2003, 94/2004,
48/2005, 141/06, 60/08, 38/09, 92/10.

  1. Lauc, Zvonimir, Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave, Pravni vjesnik
   Pravnog fakulteta u Osijeku, vol. 18., br. 1-2/2002, str. 319-333.
  2. Lauc, Zvonimir, Javna uprava u demokratskom društvu, Zagreb, Organizator, 1999.
  3. Lauc, Zvonimir, Lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj 2000 : de lege ferenda,
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 50, 1-2/2000, str. 65-87.
  4. Lauc, Zvonimir, Stanje i perspektive lokalne i regionalne samouprave u Republici
   Hrvatskoj, u Lokalna samouprava i decentralizacija, Zbornik radova sa znanstvenog skupa,
   PFZ, PF u Osijeku, APZH, Zagreb 2007.
                                               27

5.  Podolnjak, Robert, Kakav model lokalne izvršne vlasti u Hrvatskoj? Neka razmišljanja o
   neposrednom izboru načelnika, gradonačelnika i ţupana, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta
   u Osijeku, Vol. 20, no. 1-2, 2004, s. 139-160
6.  Podolnjak, Robert, Neposredan izbor (grado)načelnika i ţupana: europska iskustva i
   hrvatski izazov, Stanek, Varaţdin, 2005.
7.  Podolnjak, Robert, Što donosi novela Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
   samoupravi, Informator, br. 5410, od 11.1.2006.
8.  Podolnjak Robert, UvoĎenje lokalnog predsjedničkog sustava i decentralizacija političkog
   sustava Republike Hrvatske, u Lokalna samouprava i decentralizacija, Zbornik radova sa
   znanstvenog skupa, PFZ, PF u Osijeku, APZH, Zagreb 2007
9.  Podolnjak Robert, Kritički osvrt na Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika,
   ţupana i gradonačelnika Grada Zagreba i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
   lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Informator broj 5637. od 15.03.2008. i
   5680-5681 od 13.08.2008., prilog 'Ustavni vidici' br.1 i 2.
10.  Lokalna samouprava: hrvatska i nizozemska iskustva, 2. izdanje, Hrvatski institut za
   lokalnu samoupravu, Osijek, 2006.
11.  Prekogranična i regionalna suradnja, Zbornik radova s meĊunarodnog znanstvenog skupa,
   Pravni fakultet u Rijeci, 2007 i eseji:
     o Jelušić Mario, Jedinice lokalne i područne samouprave u prekograničnoj suradnji
     o Podolnjak Robert, UvoĎenje lokalnog predsjedničkog sustava u Republici Hrvatskoj
       u komparativnoj perspektivi
     o Barić Sanja, Civilno društvo i regionalna suradnja u kontekstu odnosa Republike
       Hrvatske s Europskom unijom
12.  Koprić, Ivan, Djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatska javna
   uprava, vol. 5, br. 1/2005, s. 35-79
13.  Koprić Ivan, Lokalni poslovi hrvatskih ţupanija u svjetlu različitih europskih tradicija,
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 47, br. 5/1997, s. 497-559
14.  Koprić, Ivan, Razvoj lokalne samouprave u Hrvatskoj, Javna uprava, vol. 38, br. 2/2002, s.
   207-232
15.  Koprić, Ivan, Drţavna uprava i lokalna samouprava u Hrvatskoj 1990-2001. : vladavina
   prava ili politike?, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 51, br. 6/2001, s. 1275-1295
16.  Baĉić, Arsen, Municipalna demokracija i europska perspektiva, Zbornik Pravnog fakulteta
   u Splitu, vol. 33, br. 3-4/1996, str. 257-264.
17.  Crnić, Jadranko, Zaštita ustavnog poloţaja lokalne i područne (regionalne) samouprave,
   Informator, br. 5189 od 29.11.2003.
18.  Deren-Antoljak, Štefica, Regionalna autonomija: autonomni status Aalanda¸ Politiĉka
   misao, vol. 28, 3/1991, str. 108-124.
19.  Europska povelja o lokalnoj samoupravi i lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj,
   Zbornik radova Savjetovanja "Primjena Europske povelje o lokalnoj samoupravi u
   Republici Hrvatskoj", odrţanog u Osijeku 16. i 17. listopada 1997. godine, Osijek,
   Osjeĉko-baranjska ţupanija - Pravni fakultet - Veleposlanstvo lokalne demokracije
   Slavonije, 1998.
20.  Hrţenjak, Juraj, Lokalna i regionalna samouprava u Republici Hrvatskoj, 2. izdanje,,
   Informator, Zagreb, 2004
21.  Klarić, Mirko, Lokalna samouprava u Italiji – prema novom modelu?, Zbornik Pravnog
   fakulteta u Splitu, vol. 42, br. 1-2/2005, str. 165-184.
22.  Mišković, Miroslava-Nina, Lokalna samouprava u meĎunarodnim ugovorima, Zagreb,
   Vijeće Europe - Informator, 2000.
23.  Kasapović, Mirjana, Lokalno izborno pravo u Hrvatskoj u komparativnoj perspektivi, u
   Z.Petak, M.Kasapović i D.Lalić, Lokalna politika u Hrvatskoj, Zagreb, 2004.
24.  Smerdel, Branko, Regulatorne agencije, Informator, broj 5432., 29. oţujka 2006., str. 1-3.
                                                28

 25.  Barić, Sanja, ĐerĊa, Dario, Zakonsko ureĎenje regulatornih agencija u Republici
    Hrvatskoj, Informator broj 5908., 20. listopada 2010., Ustavni vidici broj 8., str. 1-8.
 26.  Kostadinov, Biljana; Gotovac, Miljenko, Autonomne zajednice u Španjolskoj, Pravnik 42
    (2008), 1 (86), str. 23-33.
 27.  Podolnjak, Robert, UvoĎenje lokalnog predsjedničkog sustava u Republici Hrvatskoj (1.
    dio), Informator 54 (2006), broj 5487. i 5488., str. 6-7.
 28.  Podolnjak, Robert, UvoĎenje lokalnog predsjedničkog sustava u Republici Hrvatskoj (2.
    dio), Informator 54 (2006), broj 5489., str. 7-8.
 29.  Podolnjak, Robert, Kakav model lokalne izvršne vlasti odabrati u Republici Hrvatskoj (1.
    dio), Informator 52 (2004), broj 5235., str. 1-3.
 30.  Podolnjak, Robert, Kakav model lokalne izvršne vlasti odabrati u Republici Hrvatskoj (2.
    dio), Informator 52 (2004), broj 5239., str. 17-18.
 31.  Podolnjak, Robert, Neposredni izbor načelnika, gradonačelnika i ţupana (1. dio),
    Informator, 52 (2004), broj 5269-5270., str. 7-8.
 32.  Podolnjak, Robert, Neposredni izbor načelnika, gradonačelnika i ţupana (2. dio),
    Informator, 52 (2004), broj 5284., str. 7-8.
 33.  Jelušić, Mario, Prekogranična suradnja jedinica lokalne i područne (regionalne)
    samouprave, Informator, broj 5537., 31. oţujka 2007., str. 1-3.
 34.  Lauc, Zvonimir, Lokalna samouprava i načelo supsidijarnosti, Zbornik Pravnog fakulteta u
    Mostaru, 11 (1998), str. 51-71.
 35.  Lauc, Zvonimir, Promicanje i provedba načela Europske povelje o lokalnoj samoupravi,
    osobito načela supsidijarnosti, 1 Hrvatska javna uprava (1999) 3, str. 447-473.
 36.  Lauc, Zvonimir, Autopoietično oblikovanje lokalne, regionalne, nacionalne i
    nadnacionalne zajednice; u: Unatoĉ svim granicama, Kotlib, Kralik G. (ur.), University of
    Augsburg, Augsburg (1998), str. 127-139.
 37.  Lauc, Zvonimir, Funkcioniranje lokalne samouprave – pravni aspekt, Lokalna samouprava
    i graĊani, Vorkapić, Branislav; Baljak, Sreten (ur.), Osijek: OGI, 2005., str. 5-27.
 38.  Lauc, Zvonimir, Decentralization and Regional Self-Government, Pravni vjesnik, 20
    (2004) 3-4, str. 51-70.
 39.  Lauc, Zvonimir, The Right to Local and Regional Self-Government: Instigation and
    Development of Local Self-Government in the Republic of Croatia, Public Service Review:
    European Union, Issue 17 (2009), str. 32-34.FEDERALIZAM I MEĐUDRŽAVNE INTEGRACIJE

 1.  Smerdel, Branko i Sokol, Smiljko Ustavno pravo, 4. izdanje, Pravni fakultet u Zagrebu,
    2009., poglavlje XII. – Sloţene drţave i drţavne zajednice, s. 409-433.
 2.  Smerdel, Branko, Federalizam i organizacija vlasti, u Smerdel i Sokol, Organizacija vlasti,
    Narodne novine, Zagreb, 1988, s. 216-230.
 3.  Smerdel, Branko, Američke teorije federalizma, uvodna studija u V.Ostrom, Politička
    teorija sloţene republike, Informator, Zagreb, 1989.
 4.  Smerdel Branko, Temeljni problemi ustavnog izbora u Europskoj uniji: pokušaj
    preliminarne prosudbe rezultata Konvencije o budućnosti Europe, Zbornik Pravnog
    fakulteta u Zagrebu, vol. 53, 3-4/2003, str. 509-527.
 5.  Smerdel Branko ur., Primjena federalnog načela i pouke ustavne reforme 1971, Pravni
    fakultet u Zagrebu i Centar 'Miko Tripalo', 2007 i eseji u toj knjizi:
      o Smerdel Branko, Primjena federalnog načela i pouke ustavne reforme 1971
      o Baĉić, Arsen, Politička gramatika federalizma i hrvatsko iskustvo
      o Lauc Zvonimir, Ustavna revizija iz 1971. – kauzalni i teleološki aspekti
                                               29

     o   Podolnjak, Robert, Federalizam u bivšoj Jugoslaviji i Europskoj Uniji
     o   Sokol, Smiljko, Federalistička ideja od Hrvatskog proljeća 1971. do
        restrukturiranja Europske unije
      o Jelušić, Mario, O evoluciji ideje federalizma u hrvatskih ustavnih teoretičara
6.  Kostadinov Biljana, E pluribus unum: ustavnost drţava članica američke federacije,
   Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 57, 2007, s. 291-312.
7.  Stefanović, Jovan, Širenje federalizma i njegovo uporedno slabljenje po sadrţaju,
   Sarajevo, 1954
8.  Vincent Ostrom, Politička teorija sloţene republike, Informator, Zagreb, 1989.
9.  Jelušić, Mario, Razvoj konfederalističkih stremljenja u SAD i konfederalistička koncepcija
   Johna Caldwella Calhouna, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 42, 5-6/1992, s.
   843-854
10.  Ostoja (Kostadinov), Biljana, Konfederativna opcija – politički izbor Quebeca, Zakonitost,
   vol. 45, br. 5/1991
11.  Podolnjak, Robert, Federalizam i republikanizam: Stvaranje američkog ustava, Barbat,
   Zagreb, 2004
12.  Podolnjak, Robert, Suvremeni američki kooperativni federalizam – politika meĎuvladinih
   odnosa, Zakonitost, br. 8-9/1992, s. 1141-1161
13.  Podolnjak, Robert, Erozija ustavnog principa federalizma u suvremenom američkom
   političkom sustavu, Pravni vjesnik Pravnog fakulteta u Osijeku, vol. 17, no. 3-4, 2001, s.
   181-229
14.  Podolnjak, Robert, Dvije ustavne konvencije : sličnosti i razlike izmeĎu Philadelphije i
   Bruxellesa, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 53, br. 5/2003, str. 1115-1188.
15.  Podolnjak, Robert, Stvaranje Europskog ustava kao 'kvaziustavni trenutak', Zbornik
   Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 55, br. 6/2005, s. 1423-1460.
16.  Baĉić, Arsen, O evoluciji i nekim momentima u razvoju federalizma u Kanadi prije i nakon
   donošenja Canada Acta iz 1982., Kulturni radnik, vol. 43, br. 1, 1990, s. 39-58
17.  Bogdanor, Vernon, Federalizam u Švicarskoj, Kulturni radnik, vol. 43, br. 1, 1990, s. 59-81
18.  Lerotić, Zvonko, Načela federalizma višenacionalne drţave, Globus, Zagreb, 1985
19.  Vorländer, Hans, Ideja europskoga ustava, Politiĉka misao, vol. 39, br. 4, 2002, s. 3-10
20.  Kasapović, Mirjana, Bosna i Hercegovina: podijeljeno društvo i nestabilna drţava,
   Politiĉka kultura, Zagreb, 2005
21.  Weidenfeld, Werner i Wolfgang Wessels, Europa od A do Ţ: Priručnik za europske
   integracije, Zaklada Konrad Adenauer, Zagreb, 2005.
22.  Smerdel, Branko, Aktualnost federalnog načela – Pouke ustavne reforme iz 1971. godine,
   Informator, broj 5523-5524, 10. i 14. veljaĉe 1007., str. 1-3.
23.  Smerdel, Branko, Konvencija o budućnosti Europe: pokušaj prethodne prosudbe rezultata,
   Informator, 51 (2003), broj 5141., str. 1-3.
24.  Kostadinov, Biljana, Fragmentirane drţave u Europi, Informator, broj 5774-5775. (2009),
   str. 1-2.
25.  Cardinal, Linda; Kostadinov, Biljana, Les nouvelles avancées du fédéralisme asymétrique.
   Le Canada en perspective, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 57 (2007) 4-5, str. 727-
   741.
26.  Kostadinov, Biljana, Les Etats fragmentés et l'asymétrie, Civitas Europa, 9 (2007) 19, str.
   7-19.
27.  Podolnjak, Robert, „The Assent of the People is Not Necessary to the Formation of a
   Confederation“: Notes on the Failure of the European Constitutional Referendums,
   Politiĉka misao, Vol. XLIII, (2006), No. 5., str. 99-120.
28.  Horvat, Ana, Praksa Vrhovnog suda SAD temeljem „Commerce Clause“ Ustava –
   seizmograf mijena federalizma, Pravnik, 41, 1 (84), 2007., str. 95-124.
                                                30

 29.  Ivanda, Stipe; Ĉorić, Renata, Ustrojstvo Bosne i Hercegovine s osvrtom na entitete, Pravni
    vjesnik, broj 2. (2008), str. 95-114.EUROPSKA UNIJA I USTAVNOPRAVNI ASPEKTI ČLANSTVA HRVATSKE U EU

 1. Weidenfeld Werner i Wolfgang Wessels, Europa od A do Ţ: Priručnik za europske
   integracije, Zaklada Konrad Adenauer za Hrvatsku, Zagreb, 2005
 2. Rodin, Siniša, Regulatorna autonomija drţava članica i ustavna osnova za pristupanje
   Republike Hrvatske Europskoj uniji, u Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji,
   HAZU, Zagreb, 2007
 3. Rodin, Siniša, Ustavna osnova za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji,
   Informator, br. 5692 od 24.09.2008.
 4. Rodin Siniša, Sporazum o stabilizaciji i pridruţivanju u pravnom poretku Europske
   zajednice i Republike Hrvatske, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 53, 3-4/2003,
   str. 591-613.
 5. Rodin, Siniša, Requirements of EU Membership and Legal Reform in Croatia, Politiĉka
   misao, vol. 30, 5/2001, str. 87-105.
 6. Rodin, Siniša, Europska integracija i ustavno pravo, Zagreb, Institut za meĊunarodne
   odnose, 1997.
 7. Rodin, Siniša, Vanjska politika EU i Republika Hrvatska, Politiĉka misao, vol. 32, 2/1995,
   str. 38-47.
 8. Rodin, Siniša, Europska unija i njemački Ustavni sud, Politiĉka misao, vol. 33, 4/1996, str.
   243-255.
 9. Rodin, Siniša, Ustavnopravni aspekti članstva u EU, doktorska disertacija, Zagreb, Pravni
   fakultet, 1995.
 10. Rodin, Siniša, Europska Zajednica i nacionalni interesi, Politiĉka misao, vol. 30,1/1993,
   str. 22-31.
 11. Rodin, Siniša, Konstitucionalizacija Evropskog prava - novi pravni poredak u svjetlu
   američkog iskustva, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1/1993, str. 5-21.
 12. Rodin, Siniša, Ustav Republike Hrvatske i nadnacionalne organizacije: suverenitet,
   meĎunarodni odnosi i temeljna ljudska prava, Politiĉka misao, vol. 28, br. 1/1991, str. 43-
   56.
 13. Rodin, Siniša, Evropski parlament - izbori, nadleţnosti i metode rada, Politiĉka misao, vol.
   27, 2/1990, str 29-50.
 14. Rodin, Siniša, Pravni sustav i institucije Evropske zajednice, Zagrebaĉka poslovna škola,
   1990, str. 141-160.
 15. Ćapeta, Tamara, Ustavne promjene i članstvo u EU, Informator, br. 5646 od 16.04.2008.
 16. Baĉić, Arsen, EU ante portas i Ustav RH, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 38, 2-
   3/2001, str. 259-281.
 17. Baĉić, Arsen, Transnacionalni konstitucionalizam i Ustav Republike Hrvatske, Zbornik
   radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 38/2001, str. 5 - 20.
 18. Baĉić Arsen, O mjestu i značaju ustavnopravnog identiteta Republike Hrvatske u kontekstu
   pridruţivanja Europskoj uniji, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 42/2005,
   s.497-515.
 19. Baĉić Arsen, O poloţaju, ulozi i značaju nacionalnog parlamenta u EU konstitucionalizmu,
   Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 43/2006, s. 1-23.
 20. Baĉić, Petar, Ustav za Europu (2004) i značaj konstitucionalizacije ljudskih prava, Zbornik
   Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 42, br. 1-2/2005, str. 105-119.
 21. Hartley, T. C., Temelji prava Europske zajednice, Rijeka, Pravni fakultet u Rijeci, 1999.
                                                  31

  22. Perišin, Tamara, Zaštita ljudskih prava po Ustavu Europske unije, Zbornik Pravnog
    fakulteta u Zagrebu, vol. 55, br. 5/2005, str. 1221-1244.
  23. Podolnjak, Robert, Dvije ustavne konvencije: sličnosti i razlike izmeĎu Philadelphije i
    Bruxellesa, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 53, br. 5/2003, str. 1115-1188
  24. Podolnjak, Robert, Stvaranje Europskog ustava kao 'kvaziustavni trenutak', Zbornik
    Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 55, br. 6/2005, s. 1423-1460
  25. Podolnjak, Robert, Hrvatsko članstvo u EU i ustavne opcije europske budućnosti, Zbornik
    Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 56, br. 5/2006
  26. Podolnjak Robert, Uzroci neuspjeha Europskog ustava iz perspektive ustavotvorstva, Anali
    Hrvatskog politološkog društva 2006, godište III, Zagreb, 2007
  27. Ott, Katarina ur., Pridruţivanje Hrvatske Europskoj Uniji: Izazovi ekonomske i pravne
    prilagodbe, Institut za javne financije - Fridrich Ebert Stiftung, Zagreb, 2003.
  28. Smerdel, Branko, The Constitution of Europe – Convention on the future of Europe and the
    Process of Constitutional Choices, Revus revija za evropsko ustavnost, 1 (2003) 1, str. 4-
    14.
  29. Smerdel, Branko, Aktualnost federalnog načela – Pouke ustavne reforme iz 1971. godine,
    Informator, broj 5523-5524, 10. i 14. veljaĉe 1007., str. 1-3.
  30. Sokol, Smiljko, Referendum i pristupanje Hrvatske Sjevernoatlantskom savezu (NATO-u) i
    Europskoj uniji, Informator, broj 5541., 2007., str. 1-3.
  31. Baĉić, Arsen; Baĉić, Petar, Europsko pravo – studijski izvori, Pravni fakultet u Splitu, Split,
    2007.
  32. Podolnjak, Robert, „The Assent of the People is Not Necessary to the Formation of a
    Confederation“: Notes on the Failure of the European Constitutional Referendums,
    Politiĉka misao, Vol. XLIII, (2006), No. 5., str. 99-120.
  33. Podolnjak, Robert, Explaining the Failure of the European Constitution: A Constitution-
    making Perspective, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 57 (2007) 1, str. 119-167.
  34. Šegvić, Saša, Sigurnosno-obrambena politika EU, Zbornik radova Pravnog fakulteta u
    Splitu, god. 45, 2/2008., str. 359-376.
  35. Barić, Sanja; Ruţić, Lena, Sekundarno zakonodavstvo EU i parlamentarni nadzor nad
    nacionalnom egzekutivom, Zbornik Pravnog fakulteta Sveuĉilišta u Rijeci, vol. 29 (2008),
    br. 2/2008, str. 787-824.
  36. Podolnjak, Robert, Od Laekena do Lisabona – uspon i pad Ustavnog ugovora, Reforma
    Europske unije – Lisabonski ugovor, Rodin, Siniša; Ćapeta, Tamara; Goldner Lang, Iris
    (ur.), Narodne novine, Zagreb, 2009., str. 27-65.
  37. Podolnjak, Robert, Teorija ustavnih trenutaka i stvaranje europskog ustava: neke paralele
    sa stvaranjem američkog Ustava, Izvještavanje elektroniĉkih medija o EU i Hrvatskoj u
    procesu pristupanja, Zbornik radova, Brkić, Luka (ur.), Media servis, Zagreb, 2005., str.
    57-94.
  38. Podolnjak, Robert, Hrvatsko članstvo u EU i ustavne opcije, Informator, broj 5435. i 5445.,
    2006.
  39. Šegvić, Saša; Belohradsky, Frano, Sigurnosno-obrambena politika EU, Zbornik radova
    Pravnog fakulteta u Splitu, 45 (2008) 2, str. 359-388.PRAVNI PROPISI

- Ustav Republike Hrvatske, NN br. 85/2010 (proĉišćeni tekst); vidi i: Smerdel, Branko, Temeljne
značajke ustavnog poretka Republike Hrvatske na dvadesetu obljetnicu „Boţićnog ustava“, u:
Ustav Republike Hrvatske, 16. izdanje, Informator, Zagreb, 2010.; Baĉić, Arsen, Komentar Ustava
RH, Pravni fakultet Split, 2002.
                                               32

- Ustavni zakon o Ustavnom sudu, NN br. 49/2002 (proĉišćeni tekst).
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, NN br. 155/02 (proĉišćeni tekst), 47/10 – Odluka
i Rješenje USRH, 80/10.
- Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH, NN br. 51/2000 i 56/2000 (ispravak),
155/02 – Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina.
- Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, NN br. 69/2003 (proĉišćeni tekst), 44/06 – Zakon
o Drţavnom izbornom povjerenstvu, 19/07, 20/09 – vjerodostojno tumaĉenje.
- Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske, NN br. 22/1992, 42/1992, 71/97, 69/04 –
Odluka USRH, 99/04 – Ispravak Odluke USRH, 44/06 – Zakon o Drţavnom izbornom
povjerenstvu.
- Zakon o financiranju izborne promidţbe za izbor Predsjednika Republike Hrvatske, NN br.
105/2004.
- Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja duţnosti,
NN br. 105/2004.
- Zakon o postupku primopredaje vlasti, NN br. 94/2004, 17/07, 91/10.
- Zakon o izboru ĉlanova predstavniĉkih tijela jedinica lokalne i podruĉne (regionalne)
samouprave (proĉišćeni tekst), NN br. 44/2005, 44/06 – Zakon o Drţavnom izbornom
povjerenstvu, 109/07 – Zakon o dopuni Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave, 109/07 – Zakon o izborima općinskih načelnika,
gradonačelnika, ţupana i gradonačelnika Grada Zagreba.
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, NN br. 33/2001 i (vjerodostojno
tumaĉenje) 60/2001., 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09.
- Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju drţavne vlasti i
lokalne samouprave, NN br. 33/1996, 92/01, 44/06 – Zakon o Drţavnom izbornom povjerenstvu
Republike Hrvatske, 58/06 – Odluka USRH, 69/07 – Odluka USRH, 38/09.
- Zakon o vladi, NN br. 101/1998, 15/2000, 117/2001. i 199/2003, 30/04 – Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drţavnih upravnih organizacija, 77/09.
- Zakon o sustavu drţavne uprave, NN br. 190/2003 (proĉišćeni tekst), ZID 199/2003, 79/07.
- Zakon o sudovima, NN br. 150/2005, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10.
- Zakon o drţavnom odvjetništvu, NN br. 76/09, 153/09.
- Zakon o Drţavnom sudbenom vijeću, NN br. 116/10.
- Zakon o pučkom pravobranitelju, NN br. 60/1992.
- Zakon o pravobranitelju za djecu, NN br. 96/2003.
- Zakon o političkim strankama, NN br. 76/1993, 111/1996, 164/1998, 36/2001, 1/07 – Zakon o
financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata.
- Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih duţnosti, NN br. 163/2003, 94/2004,
48/2005, 141/06, 60/08, 38/09, 92/10.
- Zakon o udrugama, NN br. 88/2001, 11/02.
- Zakon o pravnom poloţaju vjerskih zajednica, NN 83/2002.
- Zakon o javnom okupljanju, NN br. 128/1999., 90/05, 139/05 – Odluka USRH, ZID NN br.
150/2005.
- Zakon o medijima, NN br. 59/2004.
- Poslovnik Hrvatskog Sabora, NN 6/02, 41/02, 91/03, 58/04, 69/07 – Odluka USRH, 39/08,
86/08.
- Poslovnik Vlade RH, NN br. 144/09 – proĉišćeni tekst.
- Poslovnik Ustavnog suda RH, NN br. 181/2003., 16/2006 - Poslovnička odluka o izmjenama
Poslovnika Ustavnog suda RH, 30/08 – Poslovnička odluka o dopuni Poslovnika Ustavnog suda
RH, 123/09 – Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda RH, 63/10
– Poslovnička odluka o izmjeni Poslovnika Ustavnog suda RH.

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom, NN br. 107/07.

								
To top