JPM

Document Sample
JPM Powered By Docstoc
					   PERCUMA
                                     * Untuk kegunaan Jabatan
SIAP(PG) 1/2011
                                          Panel

                                     Tarikh temu duga

                                         Sesi
                                               Pagi
   GAMBAR                                             Petang
   (Sila lekatkan
   gambar terbaru     BORANG PERMOHONAN JAWATAN
   ukuran pasport)      SURUHANJAYA INTEGRITI                  Bil
               AGENSI PENGUATKUASAAN (SIAP)
* Untuk kegunaan Jabatan

* Tapisan        :  LAYAK      TIDAK LAYAK (sebab)
Permohonan Bagi Jawatan:

Tarikh Tutup Iklan :


1.    MAKLUMAT PERIBADI PEMOHON

Nama Penuh (Huruf Besar):

No. Kad Pengenalan (Baru):                       Warna:

Jantina:                No. Kad Pengenalan (Lama):

Tarikh Lahir:              Tempat Lahir:


Alamat Surat-menyurat:
Alamat Tetap:
No. Telefon:         (Tel. Bimbit)          (Rumah)             (Pejabat)

Umur Pada Tarikh Tutup Permohonan:               tahun             bulan.

Agama:                     Keturunan:

Kewarganegaraan:                Kahwin/Bujang:
                                                    1
Nama Suami/Isteri:

Pekerjaan Suami/Isteri:

Tempat:                              Bilangan Anak:Kecacatan:    Cacat Anggota      Cacat Penglihatan        Cacat Pendengaran

[Sila tandakan (x) dalam petak yang berkenaan]

Berat Badan  =       (kg)           *   Berkaca Mata/Tidak Berkaca Mata

Ukuran Tinggi =       (cm)           *   Rabun Warna/Tidak Rabun Warna

                          (* Potong yang mana tidak berkenaan)2.   KELULUSAN AKADEMIK (Sila lampirkan salinan sijil-sijil yang disahkan)
           (a) Maklumat-Maklumat Mengenai Sekolah Yang Dihadiri
       SEKOLAH
   SIJIL             PMR/SRP         SPM/SPMV           STPM
       RENDAH
   Tahun
 Pangkat
                         G              G             G
                         R              R             R
                Mata Pelajaran       Mata Pelajaran       Mata Pelajaran
                         E              E             E
                         D              D             D
              B. Melayu         B. Melayu          Pengajian Am
              B. Inggeris        Kesusasteraan        B. Melayu
              Sejarah          Melayu           B. Inggeris
              Geografi          Pendidikan Islam      B. Arab
              Peng. Agama Islam     Sejarah           Syariah
              Pendidikan Islam      Geografi          Usuluddin
Keterangan         I. Hisab Moden/      B. Inggeris         Sejarah
        *Tamat
 Mengenai         Matematik         Matematik          Geografi
        Darjah 6
  Mata
        /Tidak   Perdagangan        Matematik Tamb.       Ekonomi
 Pelajaran
        Tamat   Sains/S. Paduan      Sains            Matematik A
  Yang
        Darjah 6  Sains Pertanian      Sains Tambahan       Matematik Lanjutan A
 Diambil
              Sains Rumah Tangga     Fizik            Fizik
              Lukisan          Kimia            Kimia
              Seni Perusahaan      Biologi           Biologi
              K. Hidup BP 1       Perdagangan         Lukisan
              K. Hidup BP 2       Prinsip Akaun        Perakaunan
              K. Hidup BP 3       Pendidikan Seni       Kesusasteraan Melayu
                           Ujian Lisan (BM)
                                                     2
          (b) Maklumat-maklumat Mengenai Pengajian Tinggi Yang Dihadiri


   Peringkat       Diploma     Sarjana Muda      Sarjana       PhD

   Universiti :
   Tahun :


Bidang Pengajian :


    CGPA :
                (b) Kegiatan Luar/Persatuan (Sekarang)

1.

2.

3.


3.   PENGALAMAN KERJA (DAHULU DAN SEKARANG)

          Ringkasan Tugas-   Nama & Alamat    Gaji Pokok
   Jawatan                                    Tarikh
             Tugas        Majikan      Sebulan


                                       Dari    Hingga
                                                 3
4.    KEBOLEHAN MENAIP/TRENGKAS DAN LESEN MEMANDU
         Kebolehan Menaip                 Lesen Memandu

     Bertulis         Bercetak    Tarikh Diperoleh      Tarikh Tamat

   Bahasa Malaysia       Bahasa Malaysia

   ……… psm           ……… psm

   Bahasa Inggeris       Bahasa Inggeris

    ……… psm          ……… psm5.    TENTERA/POLIS (Bagi Bekas Tentera/Polis, sila sertakan Sijil Tamat Perkhidmatan)            Tentera sedang berkhidmat


            Polis sedang berkhidmat


            Bekas Tentera


            Bekas Polis


            Askar Wataniah     No. Tentera / Polis:

     Pangkat:

     Tempoh Berkhidmat: Dari:            Hingga:

     Tarikh Disahkan:


         Menerima Pencen               Menerima Ganjaran
                     PENGAKUAN PEMOHON

Saya akui bahawa segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan sekiranya maklumat itu
didapati palsu, permohonan saya akan terbatal dan jika saya telah ditawarkan jawatan, perkhidmatan
saya akan ditamatkan dengan serta-merta.
Tarikh:
                                    (Tandatangan Pemohon)                                                 4
                PANDUAN KEPADA PEMOHON


1.  Hanya satu (1) salinan borang permohonan perlu diisi dan dikemukakan kepada:

      KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
      SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUAAAN (SIAP)
      BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
      ARAS 9, BLOK MENARA
      BANGUNAN MENARA USAHAWAN
      PERSIARAN PERDANA, PRESINT 2
      62652 PUTRAJAYA

2.  Pemohon hendaklah menggunakan satu (1) borang bagi satu (1) jawatan sahaja. Pastikan
   borang yang digunakan adalah borang permohonan jawatan yang dikeluarkan oleh Bahagian
   Khidmat Pengurusan, Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (SIAP).

3.  Semua maklumat yang diisi dalam borang ini hendaklah ditulis dengan jelas dan terang
   dengan HURUF BESAR.

4.  Pemohon dikehendaki melampirkan bersama salinan fotostat kad pengenalan, surat beranak,
   sijil-sijil atau lain-lain dokumen yang berkaitan yang telah DISAHKAN sebagai bukti kelayakan
   sebagaimana yang disyaratkan.

5.  Hanya borang permohonan yang diisi dengan TELITI dan LENGKAP dari pemohon yang
   berkelayakan akan didaftarkan. Calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil
   untuk ditemu duga jawatan.

6.  Pemohon dikehendaki membawa bersama sijil-sijil atau dokumen-dokumen yang ASAL semasa
   sesi temu duga.

7.  Pemohon daripada Pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah dibuat melalui Ketua
   Jabatan mengikut peraturan di bawah Peraturan 17 Peraturan-peraturan Pegawai Awam
   (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 dan pastikan Kenyataan
   Perkhidmatan yang lengkap dan kemas kini serta Laporan Penilaian Prestasi terkini
   disertakan bersama dalam permohonan tersebut.

8.  Segala perbelanjaan berhubung dengan permohonan dan temu duga jawatan TIDAK AKAN
   DITANGGUNG OLEH SURUHANJAYA INI.
                                                5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:12/12/2011
language:Malay
pages:5