1969 3849 by tc8Z591

VIEWS: 139 PAGES: 24

									                    ประกาศคุรุสภา
                 ่
         เรื่อง การมอบเครืองหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจําปี 2553


         ุ
      ด้วยคุรสภาได้ดําเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และเกียรติบัตร
ประจําปี 2553 จํานวน 561 คน ดังต่อไปนี้

    กรุงเทพมหานคร
 1          ่
   นายกริชพล กลินหอม          สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
 2  นางสาวกาญจนา แก้วสุกใส       สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 3  นางกาญจนา หงษ์วิไล         สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
 4  นางกําจาย สาณะวัฒนา         สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
 5            ิ
   นายกู้ศักดิ์ สารกิตพันธ์      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 6  นายเกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม       สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
 7  นายขจรพรรณ แก้วสุวรรณ์       สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 8  นางขวัญยืน แปลงแดง         สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
 9  นางจิดาภา เหมะธุลน  ิ       สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
 10  นางสาวจินดา อุ่นสอน         สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 11  นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล       สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
 12  นางจุไรรัตน์ วรรณยิ่ง        สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
 13  นายชนินทร์ ปิ่นทอง         สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 14  นายชูชาติ โพธิ์วงศ์         สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 15  นางทองทิพย์ ใจกล้า         สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
                     -2-
16  นายธนะ สันติสวัสดิ์       สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
17  นางธารินี ชุนงาม        สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
18  นายนพดล โกสุม          สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
19  นางเนาวรัตน์ ระหงษ์       สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
20  นายบุญยิ่ง ฉัตรเสาวภัณฑ์    สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
21  นายประดิษฐ์ ไทยอุดม       สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
22  นายประทีป สายเสน        สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
23  นางปราณี จันมา         สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
24  นางปราณี ฉิมพาลี        สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
25  นางสาวปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ  สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
26  นางปิยะธิดา เกษสุวรรณ      สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
27  นายพจน์ นวลปลอด         สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
28  นางพรกมล เงินเขียว       สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
29  นางพัชรินทร์ เปรมสมาน      สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
30  นางเพียงดาว ตัณฑโอภาส      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
31  นายไพบูลย์ กฤษณจักราวัฒน์    สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
32  นางมนัสนันท์ เหิรอดิศัย     สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
33  นายยศวัฒน์ เจียมใจจิต      สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
34  นางสาวยุพิน ทองส่งโสม      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
35  นายรักไทย ธนวุฒิกุล       สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
36  นางรัตนา มรพงษ์         สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
37  นางลักขณา ธนะสมบูรณ์      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
38  นางลัดดาศรี ศรีสังวาล      สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
39  นางสาววิริยา จันทร์บาง     สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
40  นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง      สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
41  นางศรีอําไพ มาตวัน       สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
42  นางสาวศิริวรรณ พยัคคานนท์    สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
43  นางสนอง วัชโรทัย        สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
                     -3-
44  นายสมบัติ สุทธิรอด      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
45  นายสมศักดิ์ กลิ่นกลั่น    สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
46  นางสายชล เวชประเสริฐ     สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
47  นางสุทธิสุภางค์ วัจนะรัตน์  สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
48  นางสาวสุธาริณี วาคาบายาซิ   สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
49  นางสุภาณี จุลชาต       สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
50  นางโสฬส นพรัตน์        สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
51           ั
   นางอันธิกา เสรีวฒนา      สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
52  นางอัสนี ณ ระนอง       สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
53  นางอําไพ วิภาสธวัช      สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
54  นายอําไพพณ เล็กสุภาพ     สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
55  นายอุดม พรมพันธ์ใจ      สนง.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
   กระบี่
56  นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์  สนง.เขตพื้นที่การศึกษากระบี่
57  นางนงนุช ส่งทอง        สนง.เขตพื้นที่การศึกษากระบี่
58  นายปฐม ภาโอภาส        สนง.เขตพื้นที่การศึกษากระบี่
   กาญจนบุรี
59  นายประยูร สุธาบูรณ์      สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
60  นางพจนารถ มีเครือ       สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
61  นายมณเฑียร ภู่ศรีพันธ์    สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4
62  นางสาวศุลีพร วงศ์ภาณุวัฒน์  สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
63  นางอําพร รัตนเดชกําจาย    สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
   กาฬสินธุ์
64  นางจริญญา โคตรักษา      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
65  นางดิษยา เบญจมาศ       สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
66  นางตูหลิง ศรีคิรินทร์     สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
67  นายประสงค์ สกุลซ้ง      สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
68  นางเพ็ชรตะวัน เห็มบาสัตย์   สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
                    -4-
69  นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ     สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
70         ่
   นายวีระพงศ์ ถินแสนดี     สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
71  นายสมชาย ทิพวรรณ์      สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
72  นายสะอาด วรรณทอง       สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
73  นางสุกัญญา วรรณวงษ์     สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
74  นายเสนอ กัลยาวงศ์      สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
   กาแพพงเพชร
75  นางสาวกฤษณา เพชรพนาภรณ์   สนง.เขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1
76  นายจํานง อินทพงษ์      สนง.เขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2
77  นายชูชีพ อรัญวงศ์      สนง.เขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2
78  นายประจักษ์ ศรสาลี      สนง.เขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1
79  นายสมปราถ แว่นแก้ว      สนง.เขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1
80  นางสาวสุกัญญาณี นิติเสถียร  สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
   ขอนแพก่น
81  นายเจริญ ช่วงชิต       เทศบาลนครขอนแก่น
82  นางธนภรณ์ เหล่าคนค้า     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
83  นายมาโนช ฟั่นฉิม       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3
84  นางยุพาพักตร์ สะเดา     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2
85  นายเรืองยศ อุตรศาสตร์    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
86      ุ
   นายศิริกล นามศิริ      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
87  นายสนอง สุดสะอาด       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3
88  นายสมนึก ทองคํา       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
89          ิ
   นายสมศักดิ์ ภูมกอง      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2
90  นางสุมนเฑียร วงศ์ชารี    เทศบาลนครขอนแก่น
91  นางโสภิต นามเชียงใต้     สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
92  นางไสว ภักดิ์ศรีแพง     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
93  นายอรรถพล ตรึกตรอง      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
94  นางอัมพร ศิลาศรี       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5
                    -5-
 95 นายอารมณ์ ศรีเชียงสา     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
  จันทบุรี
 96 นางไพเราะ ปั๋งลิขิต      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
             ั
 97 นางสุกัญญา ตันติสนติสม    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
  ฉะเชิงเทรา
 98 นายพิชัย วงศ์กลม       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฉะเขิงเทรา เขต 2
 99 นางเพ็ญประภา หร่ายเจริญ    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
100 นางมาลี ธีรธนานุกล ู     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฉะเขิงเทรา เขต 2
101 นางเรณู แสงเงินอ่อน      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
102 นายเอนก หร่ายเจริญ      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
  ชลบุรี
103 นางทองเปลว แผลงเดช      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
104 นายธานี คุณสืบพงษ์พันธ์    สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
105 นางปราณี หนูขาว        สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
106 นายมงคล แย้มเกษร       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
107 นายยุทธนา เรืองไพศาล     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
108 นายเสวก พลสวัสดิ์       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
  ชัยนาท
109 นางสาววรพิณ พิณทอง      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
110 นางสาววัณจินต์ ทองเกลียวทวี  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
111 นายสมคิด อยู่ชัง       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
112 นายสุชาติ กลัดสุข       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท
113 นางโสภา อยู่โต        สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  ชัยภูมิ
114 นายกุหลาบ โชคบุญมี      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2
115 นางจินตนา คงกลาง       สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
116 นายฉัตรชัย สุทธมา       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2
117 นางประคอง ดอกกระโทก      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3
                        -6-
118 นายวันชัย วงษ์ธรรม          เทศบาลเมืองชัยภูมิ
119 นายวิไล เบิบชัยภูมิ         สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1
120 นางศมคิด ศรีวงษ์รัตน์        สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1
121 นายศุภฤกษ์ ดวงประทุม         สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1
122 นายสุรศักดิ์ วงศ์สุรศิลป์      ศูนย์ กศน.อําเภอเกษตรสมบูรณ์
123 นางอุษา กลิ่นศรีสุข         สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3
  ชุมพร
124 นายนิติภัทร อําพันมาก        สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1
125 นายพลเดช แก้วกิ่ง          สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
126 นายรังสิต เมนะคงคา          สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2
127 นางอุทัยวรรณ พงศ์อร่าม        สนง.เขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1
  เชียงราย
128 นางกัณจณา อักษรดิษฐ์         สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
129 นางขันทอง ศรีสวัสดิ์เพ็ญ       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
130 นางคนึงนิจ พรหมเนตร         สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
131 นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ         สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
132 นางมนณภัค ยัพตระกูล         สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
133 นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา         สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
134 นายสําราญ โปทาวี           สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2
135 นายสุทธิพร กันทาเดช         สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
            ้
136 นางแสงจันทร์ เอือรักสกุล       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2
137 นายอัครเดช ยมภักดี          สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
  เชียงใหม่
138 นางสาวจริยา มูลหงษ์         สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
139 นางจินตนา ทองเรือง          สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
140 นายชวลิต แก้ววงศ์          สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
141 นางนันท์พัทธ์ เอี่ยมละออ       สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
142 ว่าที่ร้อยตรีบุญเลียว หินศรีสุวรรณ  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
                   -7-
143 นายประมวล พลอยกมลชุณห์    สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
144 นายประเวทย์ สันยาย      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เชต 2
145 นางพรพิมล บุญโคตร      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
146 นายพิทยา ศรสุวรรณ      เทศบาลนครเชียงใหม่
147 นายพิพัฒน์ สายสอน      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
148 นางพิมลพรรณ คําติ      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
149 นางมณี ชัยทองศรี       เทศบาลนครเชียงใหม่
150 นายวรทัศน์ บุญโคตร      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
151 นายสมคิด วงศ์สุนทร      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
152 นางสุจินตา คําเงิน      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
153 นางสุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เชต 2
154 นายแสวง ทาวดี        สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
155 นางอําไพ สมณะ        สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
  ตรัง
156 นายกิตติศักดิ์ นานช้า    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1
157 นางจิตประไพ ใจแข็ง      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
158 นางนฤมล จุทอง        สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1
159 นางสาวนวลแสง สูคีรี     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
160 นางสาวพวงเล็ก นัฏกุล     เทศบาลนครตรัง
161 นางวราภรณ์ สว่างการ     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
162 นายศนิเดช ไกรเทพ       สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
163 นางสาวสุภาพ ชูผอม      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  ตราด
164 นางกรรณิกา สุภาภา      วิทยาลัยชุมชน
165 นายวีระ มนตรีวงษ์      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตราด
166 นายสนั่น จั่นสังข์      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตราด
  ตาก
167 นางกมลเนตร จิตตะ       สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
                    -8-
168 นางทับทิม เทพคําอ้าย     สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
169 นายธวัช ธิวงศ์คํา       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
170 นางประทุม พรมวิหาร      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
          ่
171 นายสุวัฒน์ กลันเลี้ยง     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1
172 นางเสาวนีย์ สอนเจริญทรัพย์  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
  นครนายก
173 นายนิทัศ วงษ์ระวี       สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครนายก
174 นายอนันต์ รุ่นประพันธ์    สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครนายก
  นครปฐม
              ํ
175 นางสาวกันยารัตน์ ฤทธิ์บารุง  สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
176 นายชลิต ตุ้มทองคํา      เทศบาลนครนครปฐม
177 นายณรงค์ เล็กแดงอยู่     สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
178 นายดิลก อภิรักษ์ขิต      สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
179 นางสาววันเพ็ญ กิจกําจร    สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
180 นายวิเชียร รุ่งทวีชัย     สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
181 นางหล่อลักษณ์ กิจประเสริฐ   สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  นครพนม
182 นางจิราพร เวทไทยสงค์     สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
183 นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ     สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
184 นายเพ็ญเยี่ยม พิลาภ      สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
185 นางสุธารัตน์ สุธรรม      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
186 นางสุภาวดี เฉลยสุข      สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
187 นายอํานวย สุทธิคุณ      สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
  นครราชสีมา
188 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล    สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
189 นายจรัญ หาญมานิตกุล      สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
190 นางจินตนา พรหมเมตตา      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
191 นายชนุตร์ คงเพ็ชร์      สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
                  -9-
192 นางสาวชวนพิศ วิกล  ุ   สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
193 นายแดง จันทรวิวัฒน์    สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
194 นางทิพย์ประทุม ค้าของ   สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
195 นางบังอร เพชรทอง      สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
196 นายปพน กิตติโรจนฉัตร    สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
197 นายประธาน ทานกระโทก    สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
198 นายประสิทธิ์ กลางจอหอ   สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
199 นางปราณี เพชรประไพ     สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
200 นางพัชรี ศิริเจริญ     เทศบาลนครนครราชสีมา
201 นายไพฑูรย์ ศักดิ์โศภากุล  เทศบาลนครนครราชสีมา
202 นายวัชรินทร์ วัชรวิศิษฏ์  สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
203 นายวิลาศ ดวงเงิน      สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
204 นายวีระพงศ์ จันทร์ลน ุ  สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
205 นายสนิท มณีรัตน์      สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
206 นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคํา   สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
207 นางสุชาดา นิลกําแหง    สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
208 นายเหรียญชัย ภูช่างทอง   สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
209 นางอนงค์ ทั่งกลาง     สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
  นครศรีธรรมราช
210 นายโชคชัย แร่ทอง      สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
211 นายณรงค์ เบ็ญจศักดิ์    สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
212 นางพรทิพย์ ฉิมพลี     สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
213 นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี   สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
214 นายภักดี เหมทานนท์     สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
215 นางสาววีณา นรสิงห์     สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
216 นายศิลปวิทย์ ธานีรัตน์   สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
217 นายสถิตย์ รัตนบุรี     สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
218 นางสบาย ปุรินทราภิบาล   สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
                   - 10 -
219 นายสมบูรณ์ ไกรแก้ว      สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
220 นางสาวอนงค์นาฏ บุญแก้ววรรณ  สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
221 นางแอนนา ขาวเรือง      สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
  นครสวรรค์
222 นายเฉลิมชัย ส่งศรี      สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2
223 นางดารินทร ยาวิเศษ      สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
224 นางทักษิณา เหลืองทวีผล    สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
225 นายพนม จันทร์ดิษฐ      สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
226 นายพันศักดิ์ ศรีทอง     สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
227 นายมาโนช ห่วงศรี       สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
228 นางรุจีรัตน์ ยาสุทธิ     สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2
229 นายสุรพล เพ็งน้อย      สนง.เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
  นนทบุรี
230 นางสาวธาราพร ศิริจรูญเรือง  สนง.เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2
231 นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล   สนง.เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2
232 นางสาวพรพรรณ อินทรประเสริฐ  สนง.เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
233 นางพาณิภัค ทองชุม      สนง.เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
234 นางเรณู สังข์เผือก      เทศบาลนครนนทบุรี
  นราธิวาส
235 นางฉลวย นิเยะ        สนง.เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1
236 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์    สนง.เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1
237 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์   สนง.เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2
238 นายบุญฤทธิ์ โสพิกล  ุ    สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
239 นายอภิชาติ ขาวสุริจันทร์   สนง.เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2
240 นายอาไซน์น่า อับดุลเลาะ   สนง.เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3
  น่าน
241 นายเบญจพล ติ๊บขัน      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
242 นายประเทือง ชอบธรรม     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
                    - 11 -
243 นางเพียรทอง อังผาดผล     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
244 นางสุภลักษณ์ ไชยสถาน     สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
245 นางอุไร เปียงใจ       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
  บุรีรัมย์
246 นางถนอมศรี ทองศรี                   ี
                 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบุรรัมย์ เขต 2
247 นายนพดล นพไธสง                     ี
                 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบุรรัมย์ เขต 4
248 นายปรัชญา พลพุฒินันท์                   ี
                 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบุรรัมย์ เขต 4
249 นางพูนศรี ผ่านสําแดง                    ี
                 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบุรรัมย์ เขต 4
250 นายยุทธนา ศรีวงษ์ชัย                     ี
                 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบุรรัมย์ เขต 2
251 นายลวด แก้วไธสง                         ี
                 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบุรรัมย์ เขต 1
252 นายสุกรี ปิ่นอนุกูล     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบุรรัมย์ เขต 2 ี
253 นางสุรีรัตน์ ศิริเลขอนันต์  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบุรรัมย์ เขต 1  ี
254 นายหาญ พิทกษ์สาลี ั     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบุรรัมย์ เขต 1   ี
255 นางอําไพ พรหมบุตร      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาบุรรัมย์ เขต 3    ี
  ปทุมธานี
256 นายขวัญชัย พานิชการ     สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
257 นางธนพร ศรีมาทา       สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
258 นายธัญวิทย์ กล่ําพลบ     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
259 นางพรทิพภา แก่นเรือง     เทศบาลเมืองปทุมธานี
260 นางสาวอุบล ละมั่งทอง     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
  ประจวบคีรขนธ์ ี ั
261 นายธํารงศักดิ์ หมินก้าหรีม  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
262 นายบุญชู อังสวัสดิ์     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
263 นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
264 ว่าที่ร้อยตรีเสรี สุขกันตะ  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
265 นางอลิสา ใบแย้ม       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  ปราจีนบุรี
266 นายนพดล วรมานะกุล      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
                    - 12 -
267 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร      สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
268 นางพรรณี แฉ่งช้าง       สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
269 นายสานิตย์ เจนสัญญายุทธ    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
  ปัตตานี
270 นางชะอุ่ม แก้วศรีสุข     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1
271 นางชะอุ่ม แวแม        สนง.เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3
272 นายนพพร มากคงแก้ว       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
273 นายประพันธ์ อินทรพรหม     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
274 นางมัลลิกา ศีลบุตร      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1
275 นางวรรณี คงแป้น        สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  พระนครศรีอยุธยา
276 นางกาญจวรรณ ปรีชาชาญ     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
277 นายบุญเลิศ โตสมบุญ      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
278 นายลําเพย เย็นมนัส      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
279 นายสามารถ กองโชค       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
280 นายสุเทพ เจริญสันดร      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  พะเยา
281 นายเจียมศักดิ์ เทพวิไล    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2
282 นายประจักษ์กฤษณ์ หาญสิริมาศ  สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
283 นางประไพพรรณ์ ผลิศักดิ์    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2
284 นางสาวรัชนีกร พันธ์พัฒนกุล  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
285 นายสุรศักดิ์ สมศรี      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
  พังงา
286 นางเพชรฟ้า ศุภพฤกษ์      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพังงา
287 นายสําเร็จ เมฆประสิทธิ์    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพังงา
  พัทลุง
288 นางจินตนา พรหมเหมือน     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 2
289 นายประดิษฐ นวลแก้ว      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1
                     - 13 -
290 นางพรทิพย์ สุวรรณเจริญ     สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
            ่
291 นายศุภเกียรติ หมืนวงศ์     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 2
292 นายสมนึก อ่อนคง         สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1
293 นางสุภาพ โอภิธากรณ์       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1
  พิจิตร
294 นายธีรวัฒน์ ทองสุข                    ิ
                  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพิจตร เขต 2
295 นายไพฑูรย์ ชูชีพ                      ิ
                  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพิจตร เขต 1
296 นายสายชล สิงห์เวียง                     ิ
                  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพิจตร เขต 2
297 นายอร่าม เพ็ชรพงศ์                       ิ
                  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพิจตร เขต 1
  พิษณุโลก
298 นางสาวจันทร์แรม ม่วงสวน     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
299 นายบรรเทิง ทานะขันธ์      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2
                ั
300 ว่าที่ร้อยตรีประทีป พึ่งศรีศย  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
301 นายองอาจ สุขแสงสุวรรณ      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
302 นางอรสา ทรงศรี         สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
303 นายอาดูล อ่ําปลอด        สนง.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
  เพชรบุรี
304 นางมลิณี ศรไชย         สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
305 นางเมนา สมัครรบ         สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
306 นางละม้ายมาศ อินทุกร      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
307 นางสาวสงวน วิทยาภาษิต      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
308 นายเสน่ห์ พหุพนธ์ั       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2
  เพชรบูรณ์
309 นางขวัญหล้า ใจห้าว       สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
          ้
310 นายคมสัน คุมทรัพย์       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
311 นางชลดา ชินพัชรธรรม       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
312 นางสาวดนยา พิบูลนครินทร์    สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
313 นางนงนุช ทองแพ         สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
                    - 14 -
314 นายบัณฑิต ครุฑางคะ       สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
315 นางสาวพิมพ์มาดา วิชัยธนพัฒน์  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
316 นายสมชาย พันธุ์ควณิชย์     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
317 นายสมนึก พันธุ์วงศ์      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
318 นายสมศักดิ์ บุญทับ       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
319 นายสุทิศ ทองสนิทกาญจน์     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
  แพพร่
320 นายธีระวิทย์ ภิญโญ       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
321 นายประหยัด เกียรติสมบูรณ์   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
322 นางพัชรินทร์ กันทะเสน     สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
323 นายมานิต ภาษิตวิไลธรรม     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2
  ภูเก็ต
324 นางบุญทอง อภิชิตโสภา      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
  มหาสารคาม
325 นายทองย่อม สาครสูงเนิน     สนง.เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
326 นายบุญเย็น โหว่สงคราม     สนง.เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3
327 นายประพันธ์ ขันโมลี      สนง.เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
328 นายประเสริฐ ดรชัย       สนง.เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3
329 นายไพโรจน์ ดงเรืองศรี     สนง.เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
330 นายรัตนะ บุตรสุรินทร์     สนง.เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
331 นางสมบูรณ์ เทียมพยุหา     สนง.เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
332 นางอุไรวรรณ ธนยั่งยืน     สนง.เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
  มุกดาหาร
333 นายชาติชาย ก่อคุณ       สนง.เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
334 นางนิพาพร กิตติพร       สนง.เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
335 นางสิน สุเลิศ         สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
336 นายเสวก กลางประพันธ์      สนง.เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
                  - 15 -
  แพม่ฮ่องสอน
337 นางกัญญา สมบูรณ์     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
338 นายเกษม กันทาหอม     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2
  ยโสธร
339 นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร  สนง.เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
340 นายมานิต เขียวศรี     สนง.เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
341 นางระพินทร์ เวชกามา    สนง.เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
  ยะลา
342 นางเกษร พรหมแก้ว     สนง.เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
343 นายบุญส่ง ลอยสุวรรณ์   สนง.เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
344 นางสาวแวมือแย ดาราแม   เทศบาลนครยะลา
345 นายศรัทธา ห้องทอง     สนง.เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2
346 นางสาวสายฝน เชิงเชาว์   สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
347 นายหวังหะมะ บือนา     สนง.เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
  ร้อยเอ็ด
348 นายจรัญ เสนาวงศ์     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
349 นางจิราภรณ์ มุริกา    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
             ิุ
350 นางเตือนใจ พรวิเศษศิรกล  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
351 นางทองหยด ฝางเสน     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
352 นางนฤมล ทิพยชาติ     สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
353 นางเบญจลักษณ์ เพชรฤาชัย  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
354 นางพัชรี ศีรษะภูมิ    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
355 นายวรรณชัย มาตย์วิเศษ   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
356 นายสมเกียรติ กาญจนหงษ์  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
357 นายสวัสดิ์ วันภูงา    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
358 นายสุกิจ เดชโภชน์     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
359 นายสุพล พลเยียม่     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
360 นางเสน่จิต กิตตินานนท์  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
                     - 16 -
361 นายอํานวย เลื่อมใส        สนง.เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
  ระยอง
362 นางบุญเรือง วงศ์มณีนิล      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
363 นายไพรัตน์ บุญศรี        สนง.เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
364 นายมานัส เงินน้อย        สนง.เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
365 นายวรเทพ ภูมิภักดีพรรณ      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
366 นางศิริพันธ์ คําวะลี       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
367 นางเสาวลักษณ์ ตันติพิบูลทรัพย์  สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  ราชบุรี
368 นายจําเนียร จิตเสรีวงศ์     สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
369 นางจิตติมา แก้วเกิด       สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
370 นางนิตยา เจริญศิริ        สนง.เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
371 นางบุญประคอง รุ่งเรือง      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
372 นางปทุมรัตน์ พัชรสุข       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
373 นายสถาพร อภิวังโสกุล       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 2
374 นางสาวสอิ้ง ผกาแก้ว       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 2
375 นางสุพานี บุญประสพ        สนง.เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 2
  ลพบุรี
376 นางกัญณภัทร หุ่นสุวรรณ      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2
              ์
377 นางสาวฐิติภัทร ประสิทธิพร    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
378 นายวัลลภ สังข์วงศ์        สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2
379 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
380 นายสุนทร ทับทิมศรี        สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
  ลาปาง
381 นางจุรีย์ สร้อยเพชร       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 1
382 นางนงค์พร ติ๊บปาละ        สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
383 นางรัมภา ศิริวงศ์        สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
384 นายวรชาติ แก้วประภา       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 3
                  - 17 -
385 นายวัลลภ ขันธิกล ุ     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 2
386 นางสมศรี มุณีแก้ว     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 2
387 นางสุพิน อริยะเครือ    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 1
388 นางสุรัญจิต วรรณนวล    สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  ลาพูน
389 นายดนัย สังขทัต ณ อยุธยา  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1
390 นางธนภรณ์ วังษา      เทศบาลเมืองลําพูน
391 นายสุทัศน์ บุตรนุชิต    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 2
392 นายอารุณ วิสัย       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1
  เลย
393 นางกนกกร บุญเติม      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2
394 นายประหยัด ยศศรี      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3
395 นายสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
396 นายสมเชาว์ แก้ววงษา    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
397 นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2
  ศรีสะเกษ
398 นายชัยณรงค์ อดทน      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
399 นายโชติ บุญทน       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
400 นางดรุณี เสมอภาค      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
401 นายทองสุข นิ้วทอง     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
402 นางนภาพร พรหมคุณ      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
403 นางเพชรา โลหะทิน      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
404 นายไพบูลย์ บุตรมี     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
405 นายมนูญ จันทร์ซ้าย     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
406 นายเรขา เวชกามา      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
407 นางวรรณภา บุตรวงศ์     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
408 นายสุวิทย์ สมบัติ     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
409 นางหนูกร สืบเสน      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
                  - 18 -
410 นายอนรรฆศักดิ์ ยศวิจิตร  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
411 นายอุดม ดําริห์      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
  สกลนคร
412 นางดอกไม้ ตติยะรัตน์   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
413 นายปีใหม่ ประจักษ์วงศ์  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
414 นางอ่อนศรี คนขยัน     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
  สงขลา
415 นางกนกวรรณ ศรีประยูร   สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
416 นางสาวกวิยา พร้อมมูล   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
417 นายขนบ ชิตณรงค์      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
418 นางนฤมล วรรธนเศรณี    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
419 นายประทีป เพ็ชรจํารัส   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
420 นายประพรรณ เครือแก้ว   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3
421 นายพชร มิ่งแก้ว      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
422 นายยรรยง สุขมี      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
423 นางระวิวรรณ ส่องแก้ว   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
424 นางสุดใจ เพชรรัตน์    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
425 นายสุพจน์ จันทราช     สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
426 นายสุรพัศ รัตนไชย     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3
      ิ
427 นายสุรนทร์ ชนะดัสกร    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
428 นายเอกพจน์ นราพันธุ์   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3
  สตูล
429 นายนิยม มัชรินทร์     เทศบาลเมืองสตูล
430 นายมนตรี จรียานุวัฒน์   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสตูล
431 นางสุดสวาท กุมารจันทร์  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสตูล
  สมุทรปราการ
432 นายคุ้มพันธุ์ จันทวัน   สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
433 นางณิชาภา จั่นวงศ์แก้ว  สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
                   - 19 -
434 นางปราณี รัตนพันธ์     สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
435 นางสาวไพรวัน จงรักดี    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
436 นายสมชาย แสงสุวรรณ     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
437 นายสมพันธ์ อภิรักส์     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
438 นางสุชาดา พรหมมณี      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
439 นายสุวิทย์ สุพัฒนานนท์   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
440 นายอัมพร สุวรรณจันทร์    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
  สมุทรสงคราม
441 นายมานะ เจริญเปลี่ยน    เทศบาลตําบลอัมพวา
442 นายวินัย สิงห์ทอง      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
  สมุทรสาคร
443 นางลําพึง คณะดี       สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
444 นางเลขา เสมานารถ      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
445 นางวารี ลําพาย       สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
            ิ
446 นางศรีวรรณ ฉัตรสุรยวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
447 นางสุพัฒตราน์ พงษ์พันธุ์  สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สระแพก้ว
448 นางราตรี วีระวัฒน์โสภณ   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
449 นางราตรี พันธุมจินดา    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
       ั
450 นายสิทธิชย จันทร์คลาย    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
451 นางสุรางค์ เจริญนาน     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
  สระบุรี
452 นางสาวจงจิตร ชมภูผล     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
453 นางจรีวรรณ จอมหทัยกูล    สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
454 นางจุฑามาศ พรสินชัย     สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
455 นายมหินทร์ จีรจิตต์     สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
456 นายเรวัฒน์ แจ่มจบ      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
457 นางสาววิบูลย์ศรี จารุเกษม  สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
                  - 20 -
458 นายศักดิ์ชาย อาสนจินดา   สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
459 นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณ  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
460 นายอิทธิรงค์ ปานะถึก    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
  สิงห์บุรี
461 นายเรวัต เมืองคํา     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
462 นายสมพจน์ เจริญวานิช    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
  สุโขทัย
463 นางทิพธิณฬดา อยูสุข ่   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1
464 นางนุชจรีย์ สิทธิวงศ์   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2
465 นายปัญญา นิใจ       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1
466 นางพัฒนี ศักดิ์เดชานนท์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
      ่
467 นายเพิมลาภ บูรณะชาต    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2
           ั
468 นางรัตนา รัตนอุทยกูล    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2
469 นางเหมือนขวัญ ดีสมจิตร   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  สุพรรณบุรี
             ิ
470 นางสาวจุฑามาศ รุจรตานนท์  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
471 นายราชันย์ ทิพเนตร     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
472 นางสาวละเอียด มาดี     เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
         ่
473 นางลั่นทม พุมจันทร์    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
474 นายวินัย เฉิดฉวีวรรณ    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
475 นางสาวสนอง บุญสุข     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
476 นางสาวสุรินทร์ ภู่แก้ว   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
  สุราษฎร์ธานี
477 นางกรรณิการ์ ปานนุช    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
478 นางจุฬาลักษณ์ โสภาผล    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
479 นางนิทรา ภูริเจริญวงศ์   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
        ู
480 นายนุกล ศรีขลา       สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
       ิ
481 นายสุรนทร์ พฤกษวานิช    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
                   - 21 -
482 นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
483 นายอดิศักดิ์ สัมฤทธิ์   เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
484 นางอรชร ไกรราญ       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
  สุรินทร์
485 นายกระแสร์ อิ่มใจ                  ิ
                สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุรนทร์ เขต 1
486 นางจารีรัตน์ พลศรี                  ิ
                สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุรนทร์ เขต 3
487 นายชาญศักดิ์ จําปาทอง                  ิ
                สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุรนทร์ เขต 2
488 นางโชติรส สาคะริชานนท์                  ิ
                สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุรนทร์ เขต 2
489 นายภูมิพันธ์ จันทร์เพ็ญ                   ิ
                สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุรนทร์ เขต 2
490 นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุรนทร์ เขต 1ิ
491 นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุรนทร์ เขต 1 ิ
492 นายวุฒิศักดิ์ ตระกูลดี   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุรนทร์ เขต 3  ิ
493 นางศิริมล สงวนดี      เทศบาลเมืองสุรินทร์
494 นายสําเริง บุญโต      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุรนทร์ เขต 1   ิ
495 นายองอาจ สุจินพรัหม    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสุรนทร์ เขต 1    ิ
  หนองคาย
496 นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
497 นางวรรณภา ต่อติด      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
  หนองบัวลาภู
498 นายพัลลภ พระยาลอ      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
499 นายวิทวัส พัดไธสง     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2
500 นายสงวน กุลวงศ์      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1
  อ่างทอง
501 นายฉลอง อําพันเรือง    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
502 นางชนิญา โพธิ์สุข     ศูนย์ กศน.อําเภอวิเศษชัยชาญ
503 นางนวลฉวี อังสัจจะพงษ์   เทศบาลเมืองอ่างทอง
504 นายเสกสรรค์ อรรถยานันทน์  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
                    - 22 -
  อานาจเจริญ
505 นายโกมิน ทัพซ้าย        สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
506 นางนงลักษณ์ รัตนวัน      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
507 นางสาวนุชนาฎ แสงกล้า      สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
508 นางสาวบุญเชิด สอนพงษ์     สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
509 นายพงษ์สยาม มาสุข       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
510 นายพรเทพ ชุปวา         สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
511 นางพิศมัย มลีรัตน์       สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
512 นางไมตรี มาศพันธ์       สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
513 นางสิรินภา แสนสนุก       สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
514 นางสุภาภรณ์ ปัดนา       สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
515 นายอุทัย บางเหลือ       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
  อุดรธานี
516 นางกชพร กลิ่นมาลี       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
517 นางกัลยาณี ยิ่งกําแหง     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
518 นางสาวจันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
519 นางจินดารัตน์ ศรีจันทร์เวียง  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4
520 นายธีรพล เพชรศรี        สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4
521 นายปัญญาพิพัฒษ์ บํารุง     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
522 นางผ่องใส จันทร์สมคอย     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
523 นายพีระพงษ์ ไปแดน       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3
524 นางเพ็ญศรี บุญสงค์       องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
525 นางรัชณีพร รัตนพลที      สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
526 นายวรวิทย์ ศรีตระกูล      สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
527 นางสาววัชรินทร์ ธงทาสี     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
528 นายวิทยา ประวะโข        สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
529 นางสุดารัตน์ ศิริตัง      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
530 นางสุภาพรรณ์ ฉลาดดี      สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
                       - 23 -
531 นางสุลักษณ์ นาเมืองรักษ์       สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
532 นายอภิชาติ เหตุถัง          สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  อุตรดิตถ์
533 นางจิตราภรณ์ เอี่ยมสกุล        สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
534 นายจีระพงษ์ แสงวณิช          สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
535 นายบรรยง สุขศิริ           สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
536 นายบุญเลิศ กล่อมแสร์         สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
537 นายประกาศ เพียสามารถ         สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
538 นายประจวบ สุภักดี           เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
539 นายประสงค์ สินเดช           สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
540 นายไพศาล บุญประเสริฐ         สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  อุทัยธานี
541 นางสาวพยุง จิอู๋                        ั
                     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุทยธานี เขต 1
542 นางพรทิพย์ ทัศนบุตร                       ั
                     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุทยธานี เขต 2
543 นายสมชาย เสมากูล                          ั
                     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุทยธานี เขต 2
544 ว่าที่ร้อยตรี.อุกฤษฏ์ ชินพีระเสถียร  สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  อุบลราชธานี
545 นายกฤติเดช สกุลว่องไว         สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
546 นางจงจิตต์ สุนทรารักษ์        สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
547 นางจิราภรณ์ ทองคู่          สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
548 นายทันใจ สายแวว            สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
549 นางนราภรณ์ โคลงชัย          สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
550 นางบัวสอน สุวรรณดี          สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
551 นายประดิษฐ์ วิลาวัลย์         สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
552 นางประนอมศรี จัยสิน          สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
553 นายพงษ์ศักดิ์ สุขพิทักษ์       สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
554 นางพวงเพชร บุตรี           สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
555 นางวิภาดา แก้ววิเศษ          สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
                 - 24 -
556 นายสมบัติ เจือบุญ    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
557 นายสาคร บุตรจันทร์   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
558 นายสาญัณห์ รัตนโสภา   สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
559 นางสุปรีดา สิงห์เรือง  เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
     ิ
560 นายสุรยะ พุทธิผล    สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
561 นางอรทัย นามมณี     สนง.เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

                 ประกาศ ณ วันที่    กันยายน พ.ศ. 2553
                       (นายดิเรก พรสีมา)
                      ประธานกรรมการคุรุสภา

								
To top