Docstoc

INFECTIES VAN DE VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN drg _531_

Document Sample
INFECTIES VAN DE VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN drg _531_ Powered By Docstoc
					INFECTIES VAN DE VROUWELIJKE GESLACHTSORGANEN

     1       2      3      4      5      6      7      8     9     10

Boomstructuur
     Hoofdstuk III. Gewone geneeskundige hulp
           Afdeling 1. Technische geneeskundige verstrekkingen
                  Art. 3.
                       §1.
                            C. Worden beschouwd als gewone verstrekkingen waarvoor de bekwaming va

                                            I. KLINISCHE BIOLOGIE
                                                  1/ CHEMIE
                                                       1/ Bloed
 125145   Doseren van aspartaat aminotransferasen en alanine aminotransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 4) Klasse 10
 125020   Doseren van urinezuur (Maximum 1) Klasse 4
 125064   Doseren van glucose (Maximum 1) (Cumulregel 3) Klasse 3
 125042   Doseren van bilirubine (Maximum 1) (Cumulregel 5) Klasse 5
 125086   Doseren van ureum (Maximum 1) Klasse 3
                                                 5/ MICROBIOLOGIE
                                                       2/ Urine
 126523   Microscopisch onderzoek van urinesediment, met of zonder eenvoudige kleuring (Maximum 1) Klasse 5
                                                       9/ Diversen
 126840   Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punktievloeistoffen, sperma, na dubbele kleuring (Maximum 1) Klass
 126825   Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punktievloeistoffen, sperma met of zonder eenvoudige kleuring (Max
                                                 7/ HEMATOLOGIE
 127164   Meten van de snelheid van de globulaire sedimentatie (Maximum 1) (Cumulregel 101) Klasse 2
 127142   Tellen van de reticulocyten (Maximum 1) Klasse 5
 127061   Tellen van de leucocyten (Maximum 1) Klasse 2
 127046   Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet (Maximum 1) Klasse 2
 127120   Tellen van de thrombocyten (Maximum 1) Klasse 2
 127024   Doseren van hemoglobine door elektrofotometrische methode (Maximum 1) Klasse 2
 127201   Leucocytenformule ( ten minste vijf populaties), vastgesteld met cellenteller en gebaseerd op criteria die niet alleen de celgro
       door microscopie (Maximum 1) (Cumulregel 102) Klasse 6
                                           II. DIVERSEN
 149623   Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch onderzoek uitgevoerd door een
       opsporen van neoplastische cellen
       Hoofdstuk V. Speciale technische geneeskundige verstrekkingen
             Afdeling 6. Medische beeldvorming
                   Art. 17.
                         Radiologie
                               § 1.
                                  Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming v
                                        11° Computergestuurde tomografieën
458824  Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de thorax of van het abdomen, met en/of zonder contrastm
     minimum 15 coupes, voor het hele onderzoek
458684  Computergestuurde tomografie van de schedel en/of van faciaal massief, met en/of zonder contrastmiddel, met registreren e
     hele onderzoek
                                        12° Allerlei
460821  Consultancehonorarium van de geaccrediteerde geneesheer specialist voor röntgendiagnose, dat geldt onder dezelfde voorw
     verstrekking nr 460703 van dit artikel
                       Art. 17 quater.
                             § 1.
                                  Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming v
                                        Bidimensionele echografie
                                               1. Echografieën buiten het toezicht op de
469604  Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale beeldverwerking van de
     echogrammen : Transvaginale echografie
           Afdeling 8. Inwendige geneeskunde
                 Art. 20.
                       § 1.
                             Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van
                                  e) de verstrekkingen die tot het specialisme cardiologie (FL) behor
475086  °* Elektrocardiografische onderzoekingen, met protocol, ten minste 12 verschillende derivaties
           Afdeling 11. Klinische biologie
                 Art. 24.

                            § 1.
                                  Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming v
                                       1/CHEMIE
                                             1/Bloed
541365 Doseren van natrium (Maximum 1) Klasse 5
542065 Doseren van totaal CO2 in het plasma of het serum, met uitsluiting van de berekeningsresultaten die zijn verkregen uitgaande
    base evenwicht (Maximum 1)(Cumulregel 57) Klasse 4
541903 ° Doseren van de gammaglutamyltransferasen (Maximum 1) (Cumulregel 23) Klasse 6
541785 Doseren van melkzuurdehydrogenasen (Maximum 1) (Cumulregel 10) Klasse 6
541483 Doseren van ferritine met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 305) Klasse 13
541063 Doseren van CRP met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 35) Klasse 9
541041 Doseren van transferrine met een immunologische methode (Maximum 1) (Cumulregel 16) Klasse 9
540960 Doseren van totale proteïnen (Maximum 1) Klasse 3
540886 Doseren van fosfaten (Maximum 1) Klasse 5
540864 Bepalen van de osmolaliteit (Maximum 1) Klasse 9
540805 Doseren van magnesium (Maximum 1) Klasse 7
540503 Doseren van de bicarbonaten in het plasma of het serum, met uitsluiting van de berekeningsresultaten die zijn verkregen uitg
    zuur-base evenwicht (Maximum 1) (Cumulregel 57) Klasse 4
540341 ° Doseren van creatinine (Maximum 1) (Cumulregel 8) Klasse 5
540260 Doseren van chloriden (Maximum 1) Klasse 4
540201 Doseren van calcium (Maximum 1) (Cumulregel 12) Klasse 6
540186  Doseren van totale bilirubine en van de fracties ervan (Maximum 1) (Cumulregel 5) Klasse 8
540142  Doseren van albumine (Maximum 1) (Cumulregel 11) Klasse 3
540562  Doseren van ijzer (Maximum 1) (Cumulregel 15) Klasse 9
541925  ° Doseren van de alkalische fosfatasen (Maximum 1) Klasse 6
541623  Doseren van amylasen (Maximum 1) (Cumulregel 21) Klasse 9
540945  Doseren van kalium (Maximum 1) Klasse 6
541844  Doseren van lipasen (Maximum 1) Klasse 9
                                              3/Cerebrospinaal vocht
544224  Specifiek doseren van een proteïne door een immunologische methode (Maximum 3) Klasse 14
544106  Doseren van totale proteïnen (Maximum 1) Klasse 8
544084  Doseren van glucose (Maximum 1) Klasse 8
544180  Isoëlectrische focalisatie van de proteïnen van het CSV en van het serum en doseren van de totale proteïnen van het CSV en h
     Klasse 30
                                         2/CHEMIE : HORMONOLOGIE
                                              1/Bloed
546206  Doseren van humane choriogonadotrofines (hCG) (Maximum 1) (Cumulregel 37, 322)(Diagnoseregel 6) Klasse 16
546184  Doseren van schildklier stimulerend hormoon (TSH) (Maximum 1) (Cumulregel 218, 311, 322) Klasse 13
546280  Doseren van vrije T4 (Maximum 1)(Cumulregel 218, 219) Klasse 15
                                         5/MICROBIOLOGIE
549043  Anaërobe hemokultuur met identificatie van de geïsoleerde kiemen (Maximum 1) Klasse 19
549021  Hemokultuur met identificatie van de geïsoleerde kiemen (Maximum 1) Klasse 19
550406  Aërobe kweek van vaginale of urethrale monsters of sperma (Maximum 1) Klasse 15
550620  Kweek van gisten inclusief de identificatie van Candida albicans (Maximum 1) Klasse 10
549522  Cytologisch onderzoek van cerebrospinaal vocht : tellen van leucocyten (Maximum 1) Klasse 13
550745  Bepaling van de gevoeligheid voor antibacteriële stoffen van aerobe kiemen, andere dan mycobacteriën, na identificatie (Max
550664  Kweek van virussen uit andere monsters dan die vernoemd in de verstrekking 550631-550642, inclusief de identificatie (Maxim
550421  Anaërobe kweek van etter, BAL-vocht, punktievloeistoffen (exclusief vaginale- en bovenste luchtwegenmonsters, urine en fae
550384  Aërobe kweek van etter (exclusief vaginaal secreet), exsudaten, punktievloeistoffen en biopten (Maximum 1) Klasse 16
549323  Aërobe kweek van urine met identificatie van de geïsoleerde kiemen (Maximum 1) Klasse 12(Cumulregel 70)
                                         6/INFECTIEUZE SEROLOGIE
                                              1/Bloed
551983  Opzoeken van Chlamydia antilichamen (Maximum 3)(Cumulregel 327)(Diagnoseregel 74) Klasse 12
551143  Opsporen van totale of specifieke IgG antilichamen tegen Borrelia (Maximum 1) (Cumulregel 326) (Diagnoseregel 79) Klasse 1
551740  Opzoeken van HIV - antilichamen (Maximum 1) (Cumulregel 328) Klasse 13
                                              9/Diversen
552742  Diagnose van een infectie door Treponema in bloed of cerebrospinaal vocht met een techniek waarbij een specifiek antigeen
     (Cumulregel 326) Klasse 13
552720  Diagnose van infectie door Treponema in bloed of cerebrospinaal vocht met een techniek waarbij een niet specifiek antigeen
     (Maximum 1) (Cumulregel 326) Klasse 6
                                         8/COAGULATIE & HEMOSTASE
554584  Thromboplastinetijd (prothrombinetijd) (Maximum 1) (Cumulregel 54) Klasse 6
554466  Opzoeken van afbraakprodukten van fibrine door hemagglutinatieremmingstest of door een "enzyme immuno assay " (Maxim

                            § 2.
                                  Forfaitaire honoraria die gelden voor de verstrekkingen inzake klin
591603 Forfaitair honorarium van de geaccrediteerde geneesheer-specialist voor klinische biologie of voor nucleaire geneeskunde bet
     dienst A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, NIC, Sp-cardiopulmonair, Sp-neurologie of Sp-locomotorisch van een algemeen ziekenhuis
591124  Forfaitair honorarium, betaalbaar per opneming in een acute dienst A, C, D, E, G, H, I, K, L, M, NIC, Sp-diensten in een algemee
     op het maxiforfait of dagziekenhuisforfait voor één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst, voor zover het laborato
     opgenomen in een ziekenhuis of groepering van ziekenhuizen zoals gedefinieerd in hoofdstuk III van het koninklijk besluit van
     disciplines van de klinische biologie, eventueel met uitsluiting van de pathologische anatomie; - 24 uur per dag de continuïteit
     eenheden voor intensieve verzorging en de wachtdienst van het ziekenhuis; - in zijn personeelsformatie ten minste 3 equivale
     minste 1 geneesheer-specialist of een apotheker, of een licentiaat in de wetenschappen die beiden een opleiding van ten min
     overeenkomstig de bepalingen van de bijlage bij het ministrieel besluit van 3 september 1984 tot vaststelling van de criteria vo
     de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren
           Afdeling 12. Toezicht, onderzoeken en permanentie voor rechthebbenden opgenomen in een ziekenhuis en verstr
                   Art. 25.
                         § 1.
                               Honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende
599082  Honorarium voor het onderzoek van een in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende door een geneesheer-specialist op ver
     toezicht uitoefent en die tot een ander erkend medisch specialisme behoort
598205  Toezicht door een geneesheer die is erkend als specialist voor inwendige geneeskunde, voor cardiologie, voor gastro-enterolo
     reumatologie, voor neurologie, voor neuropsychiatrie, voor psychiatrie op een in een dienst D opgenomen zieke : door een ge
     eerste vijf dagen, per dag
598124  Honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende, ongeacht de bekwaming van de geneesheer a
     geaccrediteerde geneesheer, de eerste vijf dagen per dag
598721  Toezicht door een geneesheer die is erkend als specialist voor inwendige geneeskunde, voor cardiologie, voor gastro-enterolo
     reumatologie, voor neurologie, voor neuropsychiatrie, voor psychiatrie op een in een dienst D opgenomen zieke : van de zesd

                       § 3.
                           Honorarium voor de medische wachtdienst in het ziekenhuis
590225 Forfaitair honorarium voor de intramuraal aanwezige medische permanentie in het ziekenhuis, per opneming in een acute die
    een algemeen ziekenhuis dat beschikt over een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg en een erkende func

          Afdeling 13. Bijkomend honorarium voor 's nachts, tijdens het weekeind of op een feestdag verrichte dringende te
                Art. 26.
                      § 1.
                           Bijkomend honorarium voor de 's nachts, tijdens het weekend of op een feest
599642 Bijkomend honorarium voor de 's nachts, tijdens het weekend of op een feestdag verrichte dringende verstrekkingen, met uit
    verstrekkingen : Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde hoger is dan K 10 of N 17 of I 17 en gelijk aan of lage

599561 Bijkomend honorarium voor de 's nachts, tijdens het weekend of op een feestdag verrichte dringende verstrekkingen, met uit
     verstrekkingen : Voor de verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde hoger is dan K 120 of N 200 of I 200 en gelijk aan of

    Hoofdstuk VII. Pathologische anatomie en genetische onderzoeken
          Afdeling I. Pathologische anatomie
                 Art. 32.
                      § 1.
                            Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneeshe
                                  b) Cytologische onderzoeken
588420 Honorarium voor het cytopathologisch onderzoek voor het opzoeken van neoplastische cellen (zowel na uitstrijken en/of inslu
    in de verstrekkingen 588350 - 588361 en 588394 - 588405, ongeacht het aantal uitstrijkpreparaten en/of insluiten per afname
588361 Honorarium voor het preventief cytopathologisch onderzoek voor het opsporen van neoplastische cellen op cervicovaginale a
    uitstrijkpreparaten en ongeacht het aantal verschillende cervicovaginale afnamen
                     § 4.
                          Bijkomende honoraria voor accreditering
588921 Bijkomend honorarium voor de verstrekkingen 588011- 588022, 588114 - 588125, 588232 - 588243, 588254 - 588265, 588276
    588405 en 588416 - 588420 die worden aangerekend door een geaccrediteerde geneesheer specialist voor pathologische ana
    wordt maximum één keer per voorschrift of per dag, indien de uitvoering van het voorschrift over meerdere dagen gespreid w

    Codenummers, andere dan nomenclatuur
          Pseudocodes
               Forfaitaire bedragen
                      Forfaitair honorarium medische beeldvorming
460784 Medische beeldvorming - Radiologie, artikel 17, forfaitair honorarium inzake medische beeldvorming per opneming
               Diverse
                      Persoonlijk aandeel van de verzekerden in geval van hospitalisatie
700000 Persoonlijk aandeel voor gehospitaliseerden in de speciale medisch-technische prestaties
TSORGANEN drg (531)
                                       % vrb tov totaal          gem # verstr
            11     12     13      14      15 vrb drg      # verstr     / pat.

                                       100 % ( 6 )          272       45
                                       83 % ( 5 )           87       17
                                       83 % ( 5 )           87       17
                                       83 % ( 5 )           87       17
                                       83 % ( 5 )           87       17
ngen waarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist (B) is vereist      83 % ( 5 )           87       17
                                       83 % ( 5 )           87       17
E                                       83 % ( 5 )           85       17
E                                       67 % ( 4 )           20       5
 1/ Bloed                                  67 % ( 4 )           20       5
lregel 4) Klasse 10                              50 % ( 3 )           5       2
                                       67 % ( 4 )           5       1
                                       50 % ( 3 )           4       1
                                       17 % ( 1 )           1       1
                                       67 % ( 4 )           5       1
 BIOLOGIE                                   67 % ( 4 )           11       3
  2/ Urine                                  33 % ( 2 )           2       1
1) Klasse 5                                  33 % ( 2 )           2       1
  9/ Diversen                                67 % ( 4 )           9       2
bele kleuring (Maximum 1) Klasse 7                      67 % ( 4 )           4       1
 onder eenvoudige kleuring (Maximum 1) Klasse 5                67 % ( 4 )           5       1
TOLOGIE                                    83 % ( 5 )           54       11
 2                                      83 % ( 5 )           8       2
                                       17 % ( 1 )           1       1
                                       83 % ( 5 )           9       2
                                       83 % ( 5 )           9       2
                                       83 % ( 5 )           9       2
                                       83 % ( 5 )           9       2
 criteria die niet alleen de celgrootte omvatten, inclusief de controles   83 % ( 5 )           9       2

                                       33 % ( 2 )           2        1
onderzoek uitgevoerd door een geneesheer-specialist voor het         33 % ( 2 )           2        1

                                       100 % ( 6 )          168       28
                                       100 % ( 6 )          13       2
                                       100 % ( 6 )          13       2
                                       100 % ( 6 )          10       2
                                       100 % ( 6 )          10       2
                                   100 is
ngen waarvoor de bekwaming van specialist voor röntgendiagnose (R) vereist % ( 6 )           10       2
de tomografieën                            50 % ( 3 )            4       1
en, met en/of zonder contrastmiddel, met registreren en clichés,   50 % ( 3 )            3       1

ontrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 10 coupes, voor het 17 % ( 1 )            1       1

                                     100 % ( 6 )          6       1
 dat geldt onder dezelfde voorwaarden als die welke zijn gesteld voor de 100 % ( 6 )          6       1

                                   50 % ( 3 )           3       1
                                   50 % ( 3 )           3       1
                                   50 % ( 3            3       1
 ngen waarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist (B), met uitzondering van) de geneesheer-specialist in röntgendiagnose (R) vereist is
 rafie                                50 % ( 3 )           3       1
afieën buiten het toezicht op de zwangerschap             50 % ( 3 )           3       1
 digitale beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal     50 % ( 3 )           3       1

                                     17 % ( 1 )           1      1
                                     17 % ( 1 )           1      1
                                     17 % ( 1 )           1      1
                                     17 % ( 1 )           1      1
 oor de bekwaming is vereist van geneesheer-specialist voor één van de disciplines die tot de inwendige pathologie behoren
pecialisme cardiologie (FL) behoren                    17 % ( 1 )           1      1
es                                    17 % ( 1 )           1      1
                                     100 % ( 6 )          123      21
                                     100 % ( 6 )          123      21
                                     100 % ( 6 )          123      21
                                     83 % ( 5 )          111      22
                                     83 % ( (P),
 ngen waarvoor de bekwaming van geneesheer, specialist voor klinische biologie 5 ) vereist is      111      22
                                     83 % ( 5 )           76      15
                                     83 % ( 5 )           72      14
                                     50 % ( 3 )           5      2
aten die zijn verkregen uitgaande van de gegevens betreffende het zuur- 17 % ( 1 )            2      2

                                    50 % ( 3 )            5       2
                                    33 % ( 2 )            3       2
                                    17 % ( 1 )            1       1
                                    83 % ( 5 )            9       2
asse 9                                 17 % ( 1 )            1       1
                                    33 % ( 2 )            3       2
                                    33 % ( 2 )            3       2
                                    33 % ( 2 )            3       2
                                    33 % ( 2 )            3       2
esultaten die zijn verkregen uitgaande van de gegevens betreffende het 33 % ( 2 )            3       2

                                     67 % ( 4 )           5       1
                                     50 % ( 3 )           5       2
                                     33 % ( 2 )           3       2
                                   33 % ( 2 )               3       2
                                   17 % ( 1 )               1       1
                                   17 % ( 1 )               1       1
                                   50 % ( 3 )               4       1
                                   33 % ( 2 )               2       1
                                   50 % ( 3 )               5       2
                                   33 % ( 2 )               2       1
ospinaal vocht                            17 % ( 1 )               4       4
14                                  17 % ( 1 )               1       1
                                   17 % ( 1 )               1       1
                                   17 % ( 1 )               1       1
otale proteïnen van het CSV en het serum (Maximum 1) (Cumulregel 32) 17 % ( 1 )               1       1

OLOGIE                                   33 % ( 2 )           6       3
                                      33 % ( 2 )           6       3
seregel 6) Klasse 16                            33 % ( 2 )           2       1
 Klasse 13                                 33 % ( 2 )           2       1
                                      33 % ( 2 )           2       1
                                      67 % ( 4 )           21       5
                                      50 % ( 3 )           3       1
                                      50 % ( 3 )           3       1
                                      67 % ( 4 )           4       1
                                      67 % ( 4 )           4       1
13                                     17 % ( 1 )           1       1
 obacteriën, na identificatie (Maximum 1) Klasse 16             33 % ( 2 )           2       1
2, inclusief de identificatie (Maximum 1) Klasse 23             17 % ( 1 )           1       1
 chtwegenmonsters, urine en faeces) (Maximum 1) Klasse 14          17 % ( 1 )           1       1
en (Maximum 1) Klasse 16                          17 % ( 1 )           1       1
Cumulregel 70)                               17 % ( 1 )           1       1
 OGIE                                    17 % ( 1 )           5       5
                                      17 % ( 1 )           3       3
se 12                                    17 % ( 1 )           1       1
326) (Diagnoseregel 79) Klasse 13                      17 % ( 1 )           1       1
                                      17 % ( 1 )           1       1
n                                      17 % ( 1 )           2       2
k waarbij een specifiek antigeen wordt gebruikt (Maximum 1)         17 % ( 1 )           1       1

arbij een niet specifiek antigeen (type RPR of VDRL) wordt gebruikt     17 % ( 1 )           1       1

MOSTASE                                   33 % ( 2 )           3       2
                                      33 % ( 2 )           2       1
"enzyme immuno assay " (Maximum 1) (Cumulregel 106) Klasse 16        17 % ( 1 )           1       1

                                     100 % ( 6 )            12       2
                                     100 % ( 3,             12       2
oor de verstrekkingen inzake klinische biologie die zijn opgenomen in de artikelen 6 ) §1, 18, §2, B, e) en 24, §1, en die worden verricht voor in een zieken
 voor nucleaire geneeskunde betaalbaar per opneming in een acute      100 % ( 6 )           6      1
van een algemeen ziekenhuis
 NIC, Sp-diensten in een algemeen ziekenhuis of per dag die recht geeft 100 % ( 6 )             6      1
eve lijst, voor zover het laboratorium : - als medisch-technische dienst is
 III van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 ; - erkend is voor alle
; - 24 uur per dag de continuïteit verzekert in samenwerking met de
 lsformatie ten minste 3 equivalent voltijdse biologen heeft, van wie ten
eiden een opleiding van ten minste vijf jaar moeten hebben gevolgd,
 tot vaststelling van de criteria voor de machtiging en de erkenning van
 ehoren
                                       100 % ( functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg
omen in een ziekenhuis en verstrekkingen verleend in de lokalen van een erkende 6 )             29      5
                                       100 % ( 6 )          29      5
                                       67 % ( 4 )           23      6
                                       67 % ( 4
 huis opgenomen rechthebbende, ongeacht de bekwaming van de geneesheer aan)wie het verschuldigd is     23      6
een geneesheer-specialist op verzoek van de geneesheer die op hem      33 % ( 2 )           3      2

cardiologie, voor gastro-enterologie, voor pneumologie, voor      33 % ( 2 )             8       4
D opgenomen zieke : door een geaccrediteerde geneesheer specialist, de

bekwaming van de geneesheer aan wie het verschuldigd is : door een      67 % ( 4 )         11       3

cardiologie, voor gastro-enterologie, voor pneumologie, voor         17 % ( 1 )          1       1
D opgenomen zieke : van de zesde tot en met de twaalfde dag, per dag

                                       100 % ( 6 )         6       1
 het ziekenhuis                                100 % ( 6 )         6       1
s, per opneming in een acute dienst A, C, D, E, G, H, (i), K, L, M of NIC van 100 % ( 6 )         6       1
evallenzorg en een erkende functie voor intensieve zorg

n feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen        17 % ( 1 )           2      2
                                    17 % ( 1 )           2      2
                                    17 % ( 1 )           2      2
                                    17 uitzondering van de in § 8 vermelde verstrekkingen
ens het weekend of op een feestdag verrichte dringende verstrekkingen, met % ( 1 )           2      2
 ingende verstrekkingen, met uitzondering van de in § 8 vermelde    17 % ( 1 )           1      1
f N 17 of I 17 en gelijk aan of lager dan K 25 of N 42 of I 42

ingende verstrekkingen, met uitzondering van de in § 8 vermelde       17 % ( 1 )          1       1
of N 200 of I 200 en gelijk aan of lager dan K 180 of N 300 of I 300

                                     33 % ( 2 )           5       3
                                     33 % ( 2 )           5       3
                                     33 % ( 2 )           5       3
                                     33 % ( 2 )           4       2
                                     33 % vereist
oor de bekwaming van geneesheer, specialist in de pathologische anatomie (A) ( 2 ) is           4       2
                                     33 % ( 2 )           4       2
n (zowel na uitstrijken en/of insluiten), van afnamen niet gespecificeerd 17 % ( 1 )           2       2
raten en/of insluiten per afname
ische cellen op cervicovaginale afnamen, ongeacht het aantal       33 % ( 2 )           2       1
                                   17 % ( 1 )  1  1
                                   17 % ( 1 )  1  1
88243, 588254 - 588265, 588276 - 588280, 588291 - 588302, 588394 -  17 % ( 1 )  1  1
pecialist voor pathologische anatomie . Dat bijkomend honorarium
over meerdere dagen gespreid wordt, toegekend

                                   100 % ( 6 )  12  2
                                   100 % ( 6 )  12  2
                                   100 % ( 6 )  6  1
                                   100 % ( 6 )  6  1
vorming per opneming                         100 % ( 6 )  6  1
                                   100 % ( 6 )  6  1
italisatie                              100 % ( 6 )  6  1
                                   100 % ( 6 )  6  1

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24
posted:12/11/2011
language:German
pages:10