PSPP124 - DOC

Document Sample
PSPP124 - DOC Powered By Docstoc
					PSPP063(073)         Úvod do sportovní specializace kanoistika

charakter předmětu  povinně-volitelný (TVS,UČ,)
rozsah        1/1 LS, 1.Bc
examinace      zápočet
počet kreditů
garant předmětu       Bílý

Anotace:
Úvod do studia sportovní specializace kanoistika. Seznámení se základní literaturou a
prameny. Metodické poznámky.

Obsah výuky:
Přednášky:
1.   Úvod do studia sportovní specializace kanoistika.
2.   Technika pádlování
3.   Úvod do historie kanoistiky.
4.   Bezpečnostní standardy.
5. Konstrukce lodí, pádel vývoj materiálů

Semináře:
1. Vývoj kanoistiky
2. Základní hydrodynamické vlastnosti lodí.

2. Technika pádlování na kajaku.
3. Technika techniky na kanoi.
4. Prezentace seminárních úkolů.
5. Prezentace seminárních úkolů.
Cvičení:
1. Výuka eskymáckých obratů.
2. Výuka eskymáckých obratů
3. Výuka eskymáckých obratů


Požadavky na zápočet:
- Absolvování výuky eskymáckých obratů, seminární práce.

Literatura :
BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Kanoistika. 1. Vyd. Praha : Karolinum, 2000.
102 s.
BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Technika a taktika jízdy na K1. Metodický
videoprogram. Praha : UK FTVS, 1998, 27 min.
BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Kanoistika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing,
2001.
KOLEKTIV. 90 let kanoistiky v českých zemích. Praha : Olympia, 2003, 350 s
PSPP106       Sportovní specializace kanoistika I
charakter předmětu  povinně-volitelný (TVS,UČ)
rozsah        1/1 ZS,2.Bc
examinace      zápočet
počet kreditů    3
garant předmětu       Bílý

Anotace:
Studium problematiky sportovního tréninku v kanoistice.

Obsah výuky:
Přednášky:
1.   Vývoj kanoistiky. Významné osobnosti kanoistiky.
2.   Organizační struktura ČSK, ICF.
3.   Materiál, technologie, výstroj.
4.   Vodní toky, plochy, základy hydrodynamiky.
5.   Technika jednotlivých disciplín.
6.   Analýza techniky pádlování.
Semináře:
1. Technika a taktika jízdy.
2. Možnosti sledování techniky pádlování a jízdy
3. Rozbory techniky jednotlivých kategorií.
4. Pravidla kanoistiky.
5. Prezentace seminárních prací

Cvičení:
1. Výuka eskymáckých obratů.
2. Technika jízdy na kajaku.
3. Technika jízdy na kajaku
4. Technika jízdy na kanoi.
5. Technika jízdy na kanoi.Požadavky na zápočet, zkoušku:
1.  Přednesení zadané seminární práce z dané problematiky.
2.  Prokázání znalostí ze zadané tématiky

Literatura :
BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Kanoistika. 1. Vyd. Praha : Karolinum, 2000.
102 s.
BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Technika a taktika jízdy na K1. Metodický
videoprogram. Praha : UK FTVS, 1998, 27 min.
BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Kanoistika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing,
2001.
PSPP107    Sportovní specializace II.-kanoistika
charakter předmětu povinně-volitelný (TVS,UČ,)
rozsah        1/1 LS, 2.Bc
examinace      zápočet
počet kreditů
garant předmětu       Bílý

Anotace:
Studenti absolvují pětidenní blokovou výuku jako metodickou praxi. Působí v roli učitelů na
klidné, tekoucí, resp. divoké vodě. Během pedagogického působení vedou rozbor
videozáznamů, v roli instruktorů se účastní lekce záchrany na divoké vodě.

Obsah výuky:
Přednášky:
1. Analýza pohybu v kanoistice.
Semináře:
1.   Rozbor videozáznamu.
2.   Práce se záznamovou technikou
Cvičení:
1.   Vedení lekcí základů jízdy na K1 na klidné a divoké vodě.
2.   Vedení lekcí základů jízdy na C2 na klidné a divoké vodě.
3.   Vedení lekcí základů jízdy na R2, R4, R6 na divoké vodě.
4.   Technika a taktika jízdy na divoké vodě (rozbor videozáznamu).

Požadavky na zápočet:
Absolvování metodické praxe v plném rozsahu.

Literatura:
BÍLÝ, M. Komplexní analýza techniky pádlování a jízdy na divoké vodě. Rigorózní práce.
Praha : UK FTVS,2002,77 s.
BÍLÝ, M., VOLF, J. Vodní slalom - technika jízdy na deblkanoi. Videoprogram. Praha : EC -
video UK FTVS, 2004, 24 min.
BÍLÝ,M., PRSKAVEC,J. Vodní slalom - technika jízdy na kajaku. Videoprogram. Praha :
STVC - video UK FTVS, 2001, 20 min.
HOTTMAR, P. Kanoistika v ČR 1994 – 2003. Diplomová práce. Praha : UK
FTVS,2003,173s.
KOLEKTIV AUTORŮ. 90 let kanoistiky v Českých zemích. Praha : Olympia, 2003, 350 s.
DOKTOR, M. Technika a taktika pádlování v rychlostní kanoistice – disciplína C1.
Diplomová práce. Praha : UK FTVS, 2001, 80 s.
FUČÍKOVÁ, K. Analýza techniky pádlování v rychlostní kanoistice z hlediska časového
rozdělení záběru. Diplomová práce. Praha : UK FTVS, 2003, 58 s.
HOTTMAR, P. Kanoistika v ČR 1994 – 2003. Diplomová práce. Praha : UK
FTVS,2003,173s.
SOUČEK, J. Technika pádlování a taktika jízdy na K4 1000m. Diplomová práce. Praha:
UK FTVS, 2006.
SZANTO, C. Racing canoeing. International canoeing federation. Beijing : China Printing
  Corporation, 245 s.
PSPP      Sportovní specializace III.-kanoistika
charakter předmětu povinně-volitelný (TVS,UČ,)
rozsah        1/1 ZS, 3.Bc
examinace      zápočet
počet kreditů    3
garant předmětu       Bílý

Anotace:
Studium problematiky sportovního tréninku v kanoistice. Prohloubení poznatků ze
sportovního tréninku

Obsah výuky:
Přednášky:
1.   Struktura sportovního výkonu v kanoistice.
2.   Systém sportovního tréninku.
3.   Kineziologie pohybu.
4.   Semináře.
5.   Zadání závěrečných prací.
6.   Konzultace dílčích výsledků závěrečných prací.

Požadavky na zápočet:
Absolvování speciální části školení a semináře trenérů pořádaného ČSK.

Literatura:
ENDICOTT, W. The Barton Mold, a Study in Sprint Kayaking. A publication of the U.S
Canoe and Kayak Team, Second edotion 1995. Český překlad a úprava Šebesta, P,
Podloucký, V. Rychlostní kanoistika a systém tréninku Grega Bartona. Praha : ČSK,
Olympia, 2002, 40 s.
MAREŠ, J. Silová příprava v rychlostní kanoistice. Závěrečná práce. Praha : UK FTVS,
2004, 60 s.
VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Grada Publishing , Praha, 1997.
BÍLÝ, M. Komplexní analýza techniky pádlování a jízdy na divoké vodě. Rigorózní práce.
Praha : UK FTVS,2002,77 s.
BÍLÝ, M. Využití specifických testů jako indikátorů výkonu v tréninku vodních slalomářů.
Disertační práce. Praha : UK FTVS, 2006.
BORKOVCOVÁ, Š. Porovnání zátěžových testů na klikovém ergometru s dosahovanými
výsledky v rychlostní kanoistice. Diplomová práce. Praha . UK FTVS, 2005, 84s.
ENDICOTT, W. To Win The World. Baltimore : Mariland, 1980, 294 s.
GONZÁLES-DE-SUSO, J.M, D´ANGELO, R., PRONO, J.M. Physiology of slalom
training. In International coaching conference. Sydney, 1999.
KOLÁŘ, J. Využití kinetiky srdeční frekvence v počátku zatížení pro řízení tréninkového
procesu u vodních slalomářů. Diplomová práce. Praha : FTVS UK 1998, 75 s.
KOZELSKÝ, D. Srovnání vyšetření z běhacího koberce a klikového ergometru a porovnání
výsledků jednotlivých sportovců v prvním a druhém měření. Diplomová práce. Praha : UK
FTVS, 2002, 68 s.
KRAČMAR, B. Kineziologická analýza sportovního pohybu. Praha. Triton 2002.
ŘEPOVÁ, M. Stanovení anaerobní zdatnosti Wingate testem. Diplomová práce. Praha : UK
FTVS, 2004, 64 s.
SADILOVÁ, M. Fyziologické aspekty tréninku žen ve vodním slalomu. Diplomová práce.
Praha : FTVS UK,1993, 66 s.
PSPP      Sportovní specializace IV.-kanoistika
charakter předmětu povinně-volitelný (TVS,UČ,)
rozsah        1/1 LS, 3.Bc
examinace      zápočet
počet kreditů
garant předmětu       Bílý

Anotace:
Studium problematiky sportovního tréninku v kanoistice. Prohloubení poznatků ze
sportovního tréninku

Obsah výuky:
Přednášky:
7.   Struktura sportovního výkonu v kanoistice.
8.   Systém sportovního tréninku.
9.   Kineziologie pohybu.
10.  Semináře.
11.  Zadání závěrečných prací.
12.  Konzultace dílčích výsledků závěrečných prací.

Požadavky na zápočet:
Absolvování speciální části školení a semináře trenérů pořádaného ČSK.

Literatura:
ENDICOTT, W. The Barton Mold, a Study in Sprint Kayaking. A publication of the U.S
Canoe and Kayak Team, Second edotion 1995. Český překlad a úprava Šebesta, P,
Podloucký, V. Rychlostní kanoistika a systém tréninku Grega Bartona. Praha : ČSK,
Olympia, 2002, 40 s.
MAREŠ, J. Silová příprava v rychlostní kanoistice. Závěrečná práce. Praha : UK FTVS,
2004, 60 s.
VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Grada Publishing , Praha, 1997.
BÍLÝ, M. Komplexní analýza techniky pádlování a jízdy na divoké vodě. Rigorózní práce.
Praha : UK FTVS,2002,77 s.
BÍLÝ, M. Využití specifických testů jako indikátorů výkonu v tréninku vodních slalomářů.
Disertační práce. Praha : UK FTVS, 2006.
BORKOVCOVÁ, Š. Porovnání zátěžových testů na klikovém ergometru s dosahovanými
výsledky v rychlostní kanoistice. Diplomová práce. Praha . UK FTVS, 2005, 84s.
ENDICOTT, W. To Win The World. Baltimore : Mariland, 1980, 294 s.
GONZÁLES-DE-SUSO, J.M, D´ANGELO, R., PRONO, J.M. Physiology of slalom
training. In International coaching conference. Sydney, 1999.
KOLÁŘ, J. Využití kinetiky srdeční frekvence v počátku zatížení pro řízení tréninkového
procesu u vodních slalomářů. Diplomová práce. Praha : FTVS UK 1998, 75 s.
KOZELSKÝ, D. Srovnání vyšetření z běhacího koberce a klikového ergometru a porovnání
výsledků jednotlivých sportovců v prvním a druhém měření. Diplomová práce. Praha : UK
FTVS, 2002, 68 s.
KRAČMAR, B. Kineziologická analýza sportovního pohybu. Praha. Triton 2002.
ŘEPOVÁ, M. Stanovení anaerobní zdatnosti Wingate testem. Diplomová práce. Praha : UK
FTVS, 2004, 64 s.
SADILOVÁ, M. Fyziologické aspekty tréninku žen ve vodním slalomu. Diplomová práce.
Praha : FTVS UK,1993, 66 s.
PSPP     Sportovní specializace kanoistika 1
charakter předmětu povinně-volitelný (TVS,UČ)
rozsah       1/1 ZS,2.Bc
examinace      zápočet
počet kreditů    3
garant předmětu      Bílý

Anotace:
Studium problematiky sportovního tréninku v kanoistice.

Obsah výuky:
Přednášky:
7.   Vývoj kanoistiky. Významné osobnosti kanoistiky.
8.   Organizační struktura ČSK, ICF.
9.   Materiál, technologie, výstroj.
10.  Vodní toky, plochy, základy hydrodynamiky.
11.  Technika jednotlivých disciplín.
12.  Analýza techniky pádlování.
Semináře:
6. Technika a taktika jízdy.
7. Možnosti sledování techniky pádlování a jízdy
8. Rozbory techniky jednotlivých kategorií.
9. Pravidla kanoistiky.
10. Prezentace seminárních prací

Cvičení:
6. Výuka eskymáckých obratů.
7. Technika jízdy na kajaku.
8. Technika jízdy na kajaku
9. Technika jízdy na kanoi.
10. Technika jízdy na kanoi.

Požadavky na zápočet, zkoušku:
3.  Přednesení zadané seminární práce z dané problematiky.
4.  Prokázání znalostí ze zadané tématiky

Literatura :
BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Kanoistika. 1. Vyd. Praha : Karolinum, 2000.
102 s.
BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Technika a taktika jízdy na K1. Metodický
videoprogram. Praha : UK FTVS, 1998, 27 min.
BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Kanoistika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing,
2001.
PSPP      Sportovní specializace kanoistika 2
charakter předmětu povinně-volitelný (TVS,UČ,)
rozsah        1/1 LS, 2.Bc
examinace      zápočet
počet kreditů
garant předmětu       Bílý

Anotace:
Studenti absolvují pětidenní blokovou výuku jako metodickou praxi. Působí v roli učitelů na
klidné, tekoucí, resp. divoké vodě. Během pedagogického působení vedou rozbor
videozáznamů, v roli instruktorů se účastní lekce záchrany na divoké vodě.

Obsah výuky:
Přednášky:
1. Analýza pohybu v kanoistice.
Semináře:
3.   Rozbor videozáznamu.
4.   Práce se záznamovou technikou
Cvičení:
5.   Vedení lekcí základů jízdy na K1 na klidné a divoké vodě.
6.   Vedení lekcí základů jízdy na C2 na klidné a divoké vodě.
7.   Vedení lekcí základů jízdy na R2, R4, R6 na divoké vodě.
8.   Technika a taktika jízdy na divoké vodě (rozbor videozáznamu).

Požadavky na zápočet:
Absolvování metodické praxe v plném rozsahu.

Literatura:
BÍLÝ, M. Komplexní analýza techniky pádlování a jízdy na divoké vodě. Rigorózní práce.
Praha : UK FTVS,2002,77 s.
BÍLÝ, M., VOLF, J. Vodní slalom - technika jízdy na deblkanoi. Videoprogram. Praha : EC -
video UK FTVS, 2004, 24 min.
BÍLÝ,M., PRSKAVEC,J. Vodní slalom - technika jízdy na kajaku. Videoprogram. Praha :
STVC - video UK FTVS, 2001, 20 min.
HOTTMAR, P. Kanoistika v ČR 1994 – 2003. Diplomová práce. Praha : UK
FTVS,2003,173s.
KOLEKTIV AUTORŮ. 90 let kanoistiky v Českých zemích. Praha : Olympia, 2003, 350 s.
DOKTOR, M. Technika a taktika pádlování v rychlostní kanoistice – disciplína C1.
Diplomová práce. Praha : UK FTVS, 2001, 80 s.
FUČÍKOVÁ, K. Analýza techniky pádlování v rychlostní kanoistice z hlediska časového
rozdělení záběru. Diplomová práce. Praha : UK FTVS, 2003, 58 s.
HOTTMAR, P. Kanoistika v ČR 1994 – 2003. Diplomová práce. Praha : UK
FTVS,2003,173s.
SOUČEK, J. Technika pádlování a taktika jízdy na K4 1000m. Diplomová práce. Praha:
UK FTVS, 2006.
SZANTO, C. Racing canoeing. International canoeing federation. Beijing : China Printing
  Corporation, 245 s.
PSPP      Sportovní specializace kanoistika 3
charakter předmětu povinně-volitelný (TVS,UČ,)
rozsah        1/1 ZS, 3.Bc
examinace      zápočet
počet kreditů    3
garant předmětu       Bílý

Anotace:
Studium problematiky sportovního tréninku v kanoistice. Prohloubení poznatků ze
sportovního tréninku

Obsah výuky:
Přednášky:
13.  Struktura sportovního výkonu v kanoistice.
14.  Systém sportovního tréninku.
15.  Kineziologie pohybu.
16.  Semináře.
17.  Zadání závěrečných prací.
18.  Konzultace dílčích výsledků závěrečných prací.

Požadavky na zápočet:
Absolvování speciální části školení a semináře trenérů pořádaného ČSK.

Literatura:
ENDICOTT, W. The Barton Mold, a Study in Sprint Kayaking. A publication of the U.S
Canoe and Kayak Team, Second edotion 1995. Český překlad a úprava Šebesta, P,
Podloucký, V. Rychlostní kanoistika a systém tréninku Grega Bartona. Praha : ČSK,
Olympia, 2002, 40 s.
MAREŠ, J. Silová příprava v rychlostní kanoistice. Závěrečná práce. Praha : UK FTVS,
2004, 60 s.
VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Grada Publishing , Praha, 1997.
BÍLÝ, M. Komplexní analýza techniky pádlování a jízdy na divoké vodě. Rigorózní práce.
Praha : UK FTVS,2002,77 s.
BÍLÝ, M. Využití specifických testů jako indikátorů výkonu v tréninku vodních slalomářů.
Disertační práce. Praha : UK FTVS, 2006.
BORKOVCOVÁ, Š. Porovnání zátěžových testů na klikovém ergometru s dosahovanými
výsledky v rychlostní kanoistice. Diplomová práce. Praha . UK FTVS, 2005, 84s.
ENDICOTT, W. To Win The World. Baltimore : Mariland, 1980, 294 s.
GONZÁLES-DE-SUSO, J.M, D´ANGELO, R., PRONO, J.M. Physiology of slalom
training. In International coaching conference. Sydney, 1999.
KOLÁŘ, J. Využití kinetiky srdeční frekvence v počátku zatížení pro řízení tréninkového
procesu u vodních slalomářů. Diplomová práce. Praha : FTVS UK 1998, 75 s.
KOZELSKÝ, D. Srovnání vyšetření z běhacího koberce a klikového ergometru a porovnání
výsledků jednotlivých sportovců v prvním a druhém měření. Diplomová práce. Praha : UK
FTVS, 2002, 68 s.
KRAČMAR, B. Kineziologická analýza sportovního pohybu. Praha. Triton 2002.
ŘEPOVÁ, M. Stanovení anaerobní zdatnosti Wingate testem. Diplomová práce. Praha : UK
FTVS, 2004, 64 s.
SADILOVÁ, M. Fyziologické aspekty tréninku žen ve vodním slalomu. Diplomová práce.
Praha : FTVS UK,1993, 66 s.
PSPP      Sportovní specializace kanoistika 4
charakter předmětu povinně-volitelný (TVS,UČ,)
rozsah        1/1 LS, 3.Bc
examinace      zápočet
počet kreditů
garant předmětu       Bílý

Anotace:
Studium problematiky sportovního tréninku v kanoistice. Prohloubení poznatků ze
sportovního tréninku

Obsah výuky:
Přednášky:
19.  Struktura sportovního výkonu v kanoistice.
20.  Systém sportovního tréninku.
21.  Kineziologie pohybu.
22.  Semináře.
23.  Zadání závěrečných prací.
24.  Konzultace dílčích výsledků závěrečných prací.

Požadavky na zápočet:
Absolvování speciální části školení a semináře trenérů pořádaného ČSK.

Literatura:
ENDICOTT, W. The Barton Mold, a Study in Sprint Kayaking. A publication of the U.S
Canoe and Kayak Team, Second edotion 1995. Český překlad a úprava Šebesta, P,
Podloucký, V. Rychlostní kanoistika a systém tréninku Grega Bartona. Praha : ČSK,
Olympia, 2002, 40 s.
MAREŠ, J. Silová příprava v rychlostní kanoistice. Závěrečná práce. Praha : UK FTVS,
2004, 60 s.
VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Grada Publishing , Praha, 1997.
BÍLÝ, M. Komplexní analýza techniky pádlování a jízdy na divoké vodě. Rigorózní práce.
Praha : UK FTVS,2002,77 s.
BÍLÝ, M. Využití specifických testů jako indikátorů výkonu v tréninku vodních slalomářů.
Disertační práce. Praha : UK FTVS, 2006.
BORKOVCOVÁ, Š. Porovnání zátěžových testů na klikovém ergometru s dosahovanými
výsledky v rychlostní kanoistice. Diplomová práce. Praha . UK FTVS, 2005, 84s.
ENDICOTT, W. To Win The World. Baltimore : Mariland, 1980, 294 s.
GONZÁLES-DE-SUSO, J.M, D´ANGELO, R., PRONO, J.M. Physiology of slalom
training. In International coaching conference. Sydney, 1999.
KOLÁŘ, J. Využití kinetiky srdeční frekvence v počátku zatížení pro řízení tréninkového
procesu u vodních slalomářů. Diplomová práce. Praha : FTVS UK 1998, 75 s.
KOZELSKÝ, D. Srovnání vyšetření z běhacího koberce a klikového ergometru a porovnání
výsledků jednotlivých sportovců v prvním a druhém měření. Diplomová práce. Praha : UK
FTVS, 2002, 68 s.
KRAČMAR, B. Kineziologická analýza sportovního pohybu. Praha. Triton 2002.
ŘEPOVÁ, M. Stanovení anaerobní zdatnosti Wingate testem. Diplomová práce. Praha : UK
FTVS, 2004, 64 s.
SADILOVÁ, M. Fyziologické aspekty tréninku žen ve vodním slalomu. Diplomová práce.
Praha : FTVS UK,1993, 66 s.
Publikace garanta předmětu
BÍLÝ, M. - KRAČMAR, B. - Novotný, P.: Kanoistika. 1. vydání. Praha.Karolinum 2000,102
s. ISBN 80-246-0071-4.
BÍLÝ, M. - KRAČMAR, B. - Novotný, P.: Technika a taktika jízdy na K1.Videoprogram,
FTVS UK, Praha 1998, 27 minut.
BÍLÝ, M. - KRAČMAR, B. Zápočtové požadavky z kanoistiky na vodáckých kurzech FTVS
UK. Videopořad. Praha : Videocentrum FTVS UK, 1992, 13 min.
BÍLÝ, M. - ROHAN, J. Dokonalý přímý záběr. Ročenka vodního slalomu. Praha : ČSKF,
1992, s. 69 - 76.
BÍLÝ, M. a kol. Vodní slalom. Videopořad pro trenéry vodního slalomu. Praha :
Tělovýchovná škola , 1990, 67 min.
BÍLÝ, M. Dependence of paddle speed on distance. Minutes of International canoe slalom
coaching conference, Praha 1998.
BÍLÝ, M. Komplexní analýza techniky pádlování a jízdy na divoké vodě. Rigorózní práce.
Praha : UK FTVS, 2002, 77 s.
BÍLÝ, M. Výuka eskymáckých obratů na kajaku. Ročenka vodního slalomu , Praha : ČSKF,
1992, s. 77 - 83.
BÍLÝ, M., VOLF, J. Vodní slalom - technika jízdy na deblkanoi. Videoprogram. Praha : EC -
video UK FTVS, 2004, 24 min.
BÍLÝ,M., PRSKAVEC,J. Vodní slalom - technika jízdy na kajaku. Videoprogram. Praha :
STVC - video UK FTVS, 2001, 20 min.
BUNC, V. - BÍLÝ, M. - KRATOCHVÍL, J.: Hodnocení rychlostních a vytrvalostních
předpokladů vodních slalomářů v terénu. Česká kinantropologie, roč. 3, 2/99, s. 39 - 44. ISSN
1211-9261.
BUNC, V. - BÍLÝ, M. Physiological Basic of Training on Water. International canoe slalom
coaching conference, Praha 1998, referát.
HELLER, J. - BÍLÝ, M. - PULTERA,J. - SADILOVÁ, M.: Funktional and energy demands
of elite female kayak slalom: a comparison of training and competition performances. Acta
Universitatis Carolinae, s. 59 - 74.
KRAČMAR, B. - BÍLÝ, M. - Novotný, P. Základy kanoistiky. 1. vydání. Praha : Karolinum
1998, 96 s. ISBN 80-7184-637-6.
KRATOCHVÍL, J., BÍLÝ, M. Analýza sportovního výkonu ve vodním slalomu a sjezdu na
divoké vodě se zaměřením na fyziologické charakteristiky s přihlédnutím k věkovým
zvláštnostem sportovců. In Nové tváře - nové pohledy. Sborník referátů z mezinárodní
studentské vědecké konference Kinantropologie 97. Praha : FTVS UK, 1997, s. 173 - 177.
PRSKAVEC, J., BÍLÝ, M. Jak a kdy začít s tréninkem mladého kajakáře? TVSM, 71, 5/05, s.
14 – 19.
TVSM 63, č. 5, s. 30 - 35. ISSN 1210-7689.
BÍLÝ, M., HELLER, J., VODIČKA, P., SÜSS, V. Individuální změny anaerobní zdatnosti u
vrcholových vodních slalomářů. Česká kinantropologie 2006, č. 2 19 -27 s. ISDN 1211-9261.
BÍLÝ, M., PINKAVA, O. Technika jízdy na C1. Videopořad. Praha : UK FTVS, 2007, 20
min.
BÍLÝ, M., SÜSS, V. Temperamentové vlastnosti a výkonová motivace závodníků ve vodním
slalomu Studia Kinanthropologica, 2007, roč. 8, č. 1, s. 23-28, ISSN 1213-2101
SÜSS, V., BÍLÝ, M., BUNC, V. Evaluation of specific speed and endurance preconditions of
white-water canoeists. International Journal of Fitness, 2008, vol. 4, no. 1, pp. 15-25. ISSN
0973-2152
Studijní opory
MAREK, S. Pokus o analýzu struktury sportovního výkonu v rychlostní kanoistice
v disciplíně K1 1000 m. Praha : UK FTVS, 2006, 140 s. Diplomová práce. Vedoucí
diplomové práce Tomáš Perič.
ŠVARCOVÁ, H. Terénní vyšetřování anaerobního prahu u rychlostních kanoistů. Praha : UK
FTVS, 77 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
Kubričan, P. Vliv vybraných psychických faktorů na výkon závodníka ve vodním slalomu na
divoké vodě. UK FTVS, 2006, 69 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové Milan Bílý.
Buchtel, M. Vliv představivosti na výkon závodníka ve vodním slalomu. Praha : UK FTVS,
2008, 55 s. Vedoucí diplomové práce Milan Bílý.
Jančar, D. Vliv vybraných kondičních a psychických faktorů na sportovní výkon závodníka
ve vodním slalomu.UK FTVS, 2008, 55 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Milan
Bílý.
Větrovský, J. 3D kinematická analýza techniky pádlování na C1. Praha : UK FTVS, 2006, 52
s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce František Zahálka.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:28
posted:12/11/2011
language:
pages:11