Vesm�rni cestovatelia 2

Document Sample
Vesm�rni cestovatelia 2 Powered By Docstoc
					    Vesmírni cestovatelia
            Prehľad projektu
Oblasti vzdelávania  Predmety 1. stupňa ZŠ, informatická výchova

  Veková skupina   9 – 11 rokov

 Vzdelávacie ciele  Prostredníctvom projektu žiaci získajú a upevnia si vedomosti z rôznych
            oblastí a vyučovacích predmetov (prírodoveda, slovenský jazyk,
            matematika, výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné
            vyučovanie) a zároveň zvyšovať svoje zručnosti v oblasti využívania
            IKT.

   Popis projektu  Projekt je motivovaný letom žiaka - kozmonauta do Vesmíru. Počas
            jednotlivých fáz prípravy a letu plní žiak rôzne úlohy zodpovedajúce
            učivu 4. ročníka ZŠ a zároveň získava zručnosti v práci s IKT.

     Programy   MS Word, MS PowerPoint, Internet Explorer, Cabri geometria, Skicár,
            Nahrávanie, Audacity, Drawing for Children, Logo Motion

   Kľúčové slová  Informatika, vesmír, zložky potravy, jednoduché stroje, nahrávanie
            zvukov, animácie

       Autori  Mgr. Martina Chalachánová, ZŠ Lieskovec, Slovensko


    Dokumenty
Vesmírni cestovatelia
      Plánovanie projektu a jeho riadenie
      Otvorte si nižšie uvedené dokumenty, ktoré vám pomôžu
      pochopiť kontext tohto vzorového vzdelávacieho projektu :
      Príprava a plánovanie: Popis východiskovej situácie a cieľov
      vzdelávacieho projektu vrátane popisu podmienok, v ktorých bol
      projekt vytvorený a zorganizovaný.
      Fotografie: Fotografie z triedy vám poskytnú lepší prehľad toho,
      ako bol projekt zrealizovaný.
Dokumenty
Vesmírni cestovatelia
      Vzdelávacie aktivity
      Otvorením dokumentov uvedených v dolnej časti stránky si môžete
      prezrieť vzdelávacie aktivity použité v tomto vzdelávacom projekte:
      Prehľad žiackych aktivít:
      •vyhľadávanie a spracovanie informácií z internetu
      •kreslenie v rôznych grafických editoroch
      •vytváranie dokumentu v programe Word
      •tvorba prezentácií a ich verejná prezentácia
      •nahrávanie zvukov
      Konkrétne aktivity aj s ukážkami nájdete v prezentácii Projekt Vesmírni
      cestovatelia, ktorá poslúži ako metodika realizácie projektu.
      Zdroje informácií pre učiteľa: Pri vyhľadávaní informácií o Slnečnej
      sústave môžete deti naviesť na stránku
      http://astroportal.sk/sol_syst/planety.html .
      Zdroje pre Class Server: Stiahnite si vzdelávacie zdroje pre aplikáciu
      Class Server.
      Použité skratky: KP – kontrolná práca, PL – pracovný list, CS –
      materiál pre ClassServer


Dokumenty
Vesmírni cestovatelia
      Hodnotenie a štandardy
      Otvorením dokumentov uvedených v dolnej časti stránky si môžete
      prezrieť kritériá hodnotenia a vzdelávacie štandardy pokryté týmto
      vzdelávacím projektom.
      Kritériá hodnotenia: Pre túto vekovú skupinu je dôležité
      povzbudzovanie žiakov aj pri malých úspechoch v práci s IKT.
      Pripojené kontrolné práce slúžia na overenie vedomostí z predmetu
      prírodoveda, ktorá je základným predmetom projektu. Ukončením
      projektu je prezentácia priebehu letu a zážitkov jednotlivých posádok
      kozmických lodí.
      Mapovanie štandardov: Obsah projektu zodpovedá učivu 4.ročníka.
      Kontrolné práce sú hodnotené na základe platných štandardov.
      Použité skratky: KP – kontrolná práca, CS – materiál pre ClassServer
Dokumenty
  Vesmírni cestovatelia
        Informácie o učiteľovi a škole
Základná škola Lieskovec je neplnoorganizovaná škola len s
1.-4.ročníkom.
Je jednou z 19 škôl na Slovensku zapojených do projektu
Informatizácia v ZŠ a Škola budúcnosti.
Mgr. Martina Chalachánová je riaditeľkou školy od roku 1999.
www.zslieskovec.edu.sk

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:12/11/2011
language:
pages:5