Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst (en van de by S2eyq9k

VIEWS: 34 PAGES: 24

									Eenzijdige wijziging van de
arbeidsovereenkomst (en van de
arbeidsvoorwaarden)

VvA

5 juni 2008
• Wie zei: ”Het zou mij zeer verbazen indien 1% van de
 werknemers zou weten dat in het BW is bepaald dat
 de werkgever als goed werkgever en de arbeider als
 goed arbeider moet handelen.” ?
Eenzijdig wijzigingsbeding: art 7:613 BW
• De werkgever kan slechts een
• beroep doen op een schriftelijk
• beding dat hem de bevoegdheid
• geeft een in de arbeidsover-
• eenkomst voorkomende
• arbeidsvoorwaarde te wijzigen,
• indien hij bij de wijziging een
• zodanig zwaarwichtig belang heeft
• dat het belang van de werknemer dat
• daardoor zou worden geschaad,
• daarvoor naar maatstaven van
• redelijkheid en billijkheid moet
• wijken.
Eenzijdige-wijzigingsbeding (ewb)

• Totstandkoming; eis van schriftelijkheid en van
 opname ewb in de arbeidsovereenkomst.
• Zie gerechtshof Arnhem, nzp Leeuwarden, 29 januari
 2008, JAR 2008/53. Leasereglement maakt deel uit
 van personeelsreglement. In personeelsreglement
 heeft Capgemini zich recht op eenzijdige wijziging
 voorbehouden. Leasereglement is sinds
 indiensttreding (anno 2000) viermaal gewijzigd.
 Werknemer stelt de wijzigingen nooit gezien te
 hebben. Ondernemingsraad heeft ingestemd met de
 wijzigingen.
Specifieke uitzonderingen

• De voor de datum van 4 maart 1998 overeengekomen
 wijzigingsbedingen zullen wel nog door de
 werkgever kunnen worden ingeroepen zonder
 schriftelijkheidseis. Dit blijkt uit Nota van wijziging
 TK 1996-1997, 24 615 nr 10, p. 3 en 4. Deze niet-
 schriftelijke bedingen zullen waarschijnlijk al
 uitgestorven zijn maar in oudere gevallen van net na
 1998 kan het nog nuttig zijn.
Goed-werknemerschap (HR 26 juli
1998, NJ 1998,767 en JAR 1998/199)
• Dit brengt, wat de werknemer betreft, mee dat hij op
 redelijke voorstellen van de werkgever, verband
 houdende met gewijzigde omstandigheden op het
 werk, in het algemeen positief behoort in te gaan en
 dergelijke voorstellen alleen mag afwijzen wanneer
 aanvaarding ervan redelijkerwijs niet van hem kan
 worden gevergd. (…) De hier bedoelde verplichting
 staat ook niet op gespannen voet met het
 dwingendrechtelijke stelsel van
 ontslagbescherming.(…) Zij betekent niet meer dan
 dat, behalve de werkgever, ook de werknemer zich in
 zijn contractuele verhouding tot de wederpartij
 redelijk behoort op te stellen.
 Art. 7:660 BW     Toezegging
Instructierecht     of verworven
of directierecht:
 voorschriften       recht
             JAR 2006/234 (PE)
             en JAR 2006/294 (AC)
Omstandigheden
               Arbeids
 op het werk
 Uit HR 26-6-1998,
             voorwaarde
   NJ 1998,767   ex art. 1 WCAO, art. 7:613 en
     en
                art. 7:649
  JAR 1998/199
Opgeworpen problemen

• Mag werkgever eenzijdig wijzigen als er geen ewb is?
• Welke norm is dan van toepassing?
• Ook art. 7:613 BW, met de zwaarwegende redenen?
• Een zwaardere norm en zo ja welke dan?
• De imprévision van art. 6:258 BW of
• De beperkende werking van de redelijkheid en
 billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW) ?
• Of goed-werknemerschap?
• Maakt het uit? Is het geen lood om oud ijzer?
Eenzijdige wijziging
• Vroeger was wijziging niet of zeer beperkt mogelijk. In
 België en Duitsland en Frankrijk nog steeds moeilijk
• Art. 1637ij BW oud
• Van der Grinten en Kamphuisen
• Art. 7:610 en 7:660 BW
• Art. 7A:1637 j,k en l BW: arbeidsreglement
• HR 7 oktober 1988, NJ 1988, 335 (COR IBM) en HR 11
 oktober 1996, NJ 1997, 202 en JAR 1996/219
• Art. 7:613 BW, i. w. tr. 3 maart 1998
• Art. 7:611 BW: m.i.v. 1-4-1997 zowel goed
 werkgeverschap als goed werknemerschap
• Taxi Hofman, HR 26-6-1998, JAR 1998/199
Zeker 7 verschillende normen, ook in
wetten als WAZ,WAA en WOR
•  Art. 7:613 BW (zwaarwichtig)
•  Art. 7:611 BW (dubbele redelijkheid wn’er)
•  Art. 6:248 lid 1 BW (redelijk en billijk)
•  Art 6:258 BW (ongewijzigde instandhouding)
•  Art. 6:248 lid 2 BW (onaanvaardbaar)

•  Art. 2 lid 6 WAA (zodanig belang)
•  Art. 5.4. Wet Arbeid en zorg (zwaarwegend)
•  Art. 27 WOR (zwaarwegend o-e-s-trio)
•  Art. 7: 638 BW (gewichtige reden)
Gehannes

• Parlementaire geschiedenis art 7:613 BW
• Frans Maas-saga in JAR 2000/85 , alsmede JAR
 2003/128 en ten slotte JAR 2005/51.
• Parallel Entry (HR 30 januari 2004, JAR 2004/68)
• Ongewijzigde instandhouding naar maatstaven
 van red. en bill. onaanvaardbaar.
• Belangenafweging: zodanig zwaarwichtig of
 zwaarwegend belang dat het belang van de
 werknemer naar red. en bill. moet wijken
Reëlere benadering

• Gerechtshof Amsterdam 15-4-2004 in JAR
 2004/219 (FNV Ledenservice)
• Geen eenzijdige-wijzigingsbeding: a fortiori
 zwaarwichtige reden.
• Harmonisatie en zwaarwichtig belang
• (On)Gelijke behandeling
• De rol van de imprévision (art. 6:258 BW)
Imprévision lastig (1)
• De onvoorziene omstandigheden die
 ongewijzigde instandhouding niet
 mogelijk maken staan aan de rand van
 648 lid 1: de aanvullende red en bill.
• MvT Inv art. 6.5.3.11 en 12, PG Boek 6 blz.
 977 e.v.
• VvEffh. vs CSM: HR 25 juni 1999, NJ
 1999,602. Op grond van 6:258 BW kan
 een wijziging van een duurovereenkomst
 worden gevorderd, maar deze kan ook
 worden opgezegd. Die opzegging is dan
 of een aanvulling ex lid 1 van art. 6: 248
 BW of een antwoord op de
 onaanvaardbaarheid van de blijvende
 toepassing ex lid 2 van art. 6: 248 BW.
Imprevision lastig (2)

• HR 8 november 1996, NJ 1997, 217 en
 JAR 1996/249 (Sijthoff-Ouwerkerk): er is
 geen reden waarom de rechter bij de
 beantwoording van de vraag of
 ongewijzigde instandhouding niet mag
 worden verwacht, grotere
 terughoudendheid in acht zou moeten
 nemen dan bij het in het kader van art.
 1639w beoordelen of sprake is van
 veranderingen in de omstandigheden die
 billijkheidshalve tot het einde van de
 arbeidsovereenkomst moeten leiden;
• Tijdelijk of blijvend (Zondag, SR 2000-2,
 blz. 46)
       Onaanvaardbaar (6:248 lid 2)

        Niet te verwachten (6:258)

         Zwaarwichtig (7:613)Redelijkheid en billijkheid en goed-werkgever/nemerschap
          (6:248 lid 1 en 7:611)
Loon is echt primair??
 • Basis-loon pur sang komt niet voor;

 • Loon in de vorm van percentage omzet. (
  ktr Almelo, 26 juni 2007, JAR 2007/180:
  Omgedraaide red en bill: het is
  onaanvaardbaar dat de werknemer de
  werkgever naar maatstaven van red en
  bil. kan houden aan regeling.

 • ktr. utrecht 20 dec. 2006, JAR 2007/43:
  art. 7:613 nvt want geen ewb, en 611
  alleen indiv.; onhoudbaarheid en wellicht
  faillissement niet gestaafd; niet
  onaanvaardbaar)
Loon 2
• Bonus: ktr R’dam in JAR 2005/73: zwaarwichtig
 belang, OR ingestemd, Desk. van OR erkent
 financiële nood.

• onregelmatigheidstoeslag ktr. Assen, RAR
 2007,20 toeslag ambulancezorg. 611
 overlopend in 613.

• Provisie ktr. Assen, JAR 2006/36. Bij geen ewb
 geen lichtere maatstaf dan 611.

• Loon omgezet in reistijdenvergoeding: ktr
 Utrecht JAR 2005/201 financiële argumentatie
 en behoud werkgelegenheid en last van
 concurrentie en uniformering
 beloningssysteem. Instemming OR. Alle
 argumenten te zwak.
Loon 3
• Verlaging loon nadat werknemer al jaren een
 lagere functie tegen te hoog loon vervult (ktr
 Zutphen JAR 2004/127); postbode Plijter,
 demoverend van schaal 6 naar 2/3 en daarin
 disfunctionerend. Afbouwregeling,

• Verlaging loon bij bankzitter (JAR 2005/17) Ktr
 boz neemt 7:628 en 611 tezamen: 611 te zwak.

• Verlaging loon bij frequent ziekteverzuim (JAR
 2005/127) ktr. Nijmegen. thuiszorg
 medewerkster met 0,4167 fte, veel
 avonddiensten en 40,5% ziekteverzuim. 611-
 norm in kader van ontbinding.
arbeidstijden
• Onderscheid tussen arbeidsduur en werktijden.
• Terugbrenging van arbeidstijd van 45 naar 40 uur.
 Bijkomend salarisoffer. Ktr. Helmond, JAR 2004/212.
 Goed-werknemerschap. Bedrijfseconomische
 omstandigheden en aanpassing aan ATW.
 Salarisoffer geen gewijzigde omstandigheden op het
 werk. Redelijke voorstellen houden ook overleg in.
 Te weinig compensatie.
• Ktr. Zaandam, JAR 2006/296 werktijden, lees
 werkroosteraanpassingen, geen arbeidsvoorwaarde.
• Ktr. Delft, JAR 2007/130. Wel arbeidsvoorwaarde,
 geen ewb, dus 6:248 lid 2. Werkgever: flexibel
 rooster, OR stemde in, alle werknemers stemmen in.
vervoersregelingen
• Komt niet voor in art. 27 WOR
• Bedrijfsauto: ktr A’fóort 27/4/2005, JAR 2005/139 en
 ktr A’foort 4/9/2006, JAR 2006/246.
• Lease-auto: gerechtshof A’dam 27/7/2006, RAR 2007,
 4 en ktr. Gouda 28/9/2006, RAR 2007, 8 en ktr. Den
 Haag 27/6/2005, JAR 2005/237;
• Groepsvervoer (Philips); ktr Eindhoven 20/12/2005,
 JAR 2006/38;
• Auto voor woon-werkverkeer: ktr. den Bosch
 11/11/2004, JAR 2005/3
• Bedrijfsbus. Ktr. Zutphen, JAR 2000/24. Taxi Hofman;
 bedrijfsvervoer kostte altijd al geld. Inzet kleinere
 busjes. Uitsterving in overleg met bonden.
    CAO
 ex art. 1 WCAO
          Wet AVVOVVBCAO     Incorporeren!!
 Kernbepaling is
art. 12 en 13 WCAO   AVV bindt    incorporatiebeding
           bijna iedereen
  Vervangen               Wat precies?
  en aanvullen   Maar….let op…
                     Uitleg:Haviltex
 Maar…’let op…   Afgebakende tijd
              en       Is INCB ewb?
  Art. 14 érs   Geen nawerking

 75% werknemers
Incorporatiebeding

• Uitleg naar Haviltex (HR 9 juli 2004, JAR 2004/189).
 Formulering niet onbelangrijk. Zie bijv. Hof
 Leeuwarden in JAR 2005/285.
• Gebondenheid voor onbepaalde tijd geoorloofd?
• HvJ EG 9 maart 2006, JAR 2006/83.
• Art. 7A:1637 l (van Lazarus) oud BW: verbod;
• Is incorporatiebeding een ewb? Strikt genomen….
• Art. 7:613 BW rept van ”arbeidsvoorwaarde”
• Ongebonden werknemer heeft riante positie
 tegenover de wel gebonden en georganiseerde
 werknemer
EG-Richtlijn 77/187 e.v.; o.v.o.

• Na 77/187 ook 98/50 en 01/23 (zelfde)
• Art.3 lid 2: handhaving van de in een collectieve
 overeenkomst neergelegde arbeidsvoorwaarden; zie
 dan art. 14a WCAO en art. 2a Wet AVV/OVV;
• Daddy’s Dance Hall, Jur.1988, blz 739;
• Serene Martin vs South Bank University (HvJ 6
 november 2003, JAR 2003/297)
• Hop-Hom (HR 19-01-1980,NJ 1980,348)
• Te Riet-Rode Kruis Ziekenhuis (HR 10 januari 2003,
 JAR 2003/38)
de mix: 611 en 613
• Functieverlaging en loonsverlaging
• of functieverlaging en inleveren auto.

• Wat prevaleert?. Goed-werknemerschap of 613.

• Invloed afbouw- of gewenningsregeling: 10 keer 10%
 (Ktr Terneuzen, JAR 2004/157) of in den beginne
 minder en later meer ( 10, 20, 30 en 40% per zes
 maandenperiode in 2 jaar tijd)
Oplossing?

• Art. 7:613 voor ewb + zwaarwichtig belang;
• Art. 7:611 voor omstandigheden op het werk als
 werkplek, functieverschuiving;
• Art. 6:248 lid 2 voor eenzijdige wijziging als er geen
 ewb is.
• Art. 27 WOR en art. 2 WAA bewaren voor de
 toepassing van die wetten;
• Art. 6:258 sporadisch benutten.

• Het antwoord op de vraag in sheet 1 is: W.L. van der
 Grinten, in Hedendaags Arbeidsrecht, opstellen voor
 de vertrekkende prof. M. Levenbach, 1966.

								
To top