LSA ataskaita 2008 m 1 dalis by S2eyq9k

VIEWS: 138 PAGES: 38

									                   LIETUVOS SUVIRINTOJU ASOCIACIJA
                            ,
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos
Pramonės ir verslo departamentui
        TAIKOMOJO MOKSLINIO TYRIMO DARBO
  „SUVIRINIMO DARBŲ KOORDINATORIŲ KVALIFIKACINIŲ
  REIKALAVIMŲ IR MOKYMO PROGRAMOS PARUOŠIMAS”
                     ATASKAITA

                        v.1.01
                                    Uţsakovas: LR Ūkio ministerija
                               Vykdytojas: Lietuvos suvirintojų asociacija

\
                        Vilnius
                        2008
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”  Ataskaita v.1.01Taikomojo mokslinio tyrimo darbo „Suvirinimo darbų koordinatorių
kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas“,
atlikto pagal 2008 m. rugsėjo 9 d. sutartį Nr.8-334, ataskaita
Ataskaita parengta 2008 m. gruodţio 8 d.

Vilnius, 2008 m., 114 p.
Jankiškių g.18, Vilnius 02300
Lietuvos suvirintojų asociacija
www.suvirintojai.lt

Direktorius Vaidas Mugauskas

Kalbos redaktorė Daina Karlonaitė
Taikomojo mokslinio tyrimo darbo rengimo grupė:

Dr. doc. Nikolaj Višniakov
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos fakulteto
Suvirinimo ir medţiagotyros problemų instituto direktorius

Romas Ţukauskas
UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centro profesijos
mokytojas metodininkas, Tarptautinis suvirinimo technologas

Romas Skripka
VšĮ „Tuvtechnika“ Direktyvų skyriaus vadovas,
Europos ir tarptautinis suvirinimo inţinierius

Aušrius Plerpa
VšĮ Technikos prieţiūros tarnybos Sertifikacijos skyriaus vedėjas,
Europos ir tarptautinis suvirinimo inţinierius

Andrius Prelgauskis
UAB „Kauno energetikos remontas“
Suvirinimo skyriaus viršininkas,
Europos ir tarptautinis suvirinimo inţinierius

Giedrius Kuzmickas
VšĮ „Tuvtechnika“ ekspertas

Vaidas Mugauskas
Lietuvos suvirintojų asociacijos direktorius,
VšĮ „Tuvtechnika“ Kauno skyriaus vadovas, ekspertas,
Europos suvirinimo inţinierius                                                      2
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”                    Ataskaita v.1.01
Turinys

ĮVADAS ............................................................................................................................................. 5
I. SUVIRINIMO DARBŲ KOORDINATORIŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
IR MOKYMO PROGRAMA ............................................................................................................. 7
1.1. Suvirinimo personalo rengimo Europos Sąjungoje apţvalga ...................................................... 7
1.2. Tarptautinės suvirinimo darbų koordinatorių mokymo, kvalifikacijos suteikimo ir
   atestavimo sistemos principai ..................................................................................................... 9
1.3. ES valstybių narių suvirinimo darbų koordinavimo personalo kvalifikaciją
   reglamentuojančių teisės aktų ir norminių dokumentų (standartų, direktyvų) reikalavimai .... 14
1.4. Suvirinimo darbų koordinatorių mokymo, kvalifikacijos suteikimo ir atestavimo
   Lietuvoje apţvalga .................................................................................................................... 16
1.5. Lietuvoje vykdoma suvirinimo koordinatorių egzaminavimo tvarka ....................................... 17
1.6. Rekomendacijos dėl suvirinimo darbų koordinatorių mokymo programos .............................. 18
1.7. Suvirinimo darbų koordinatorių mokymo programos turinys ................................................... 19
   1.7.1 Anotacija ......................................................................................................................... 19
   1.7.2. Mokymų programa......................................................................................................... 20
   1.7.3. Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai ......................................................................... 20
   1.7.4. Teorinių mokymų (1 dalies ir 3 dalies) programos turinys ............................................ 24
   1.7.5. Praktiniai uţsiėmimai (2 dalis) ...................................................................................... 36
   1.7.6. Reikalavimai įrangai, priemonėms ir bandiniams ........................................................ 36
   1.7.7. Egzaminavimas ir atestavimas .............................................................................. 36
II. LITUOTOJO MOKYMO PROGRAMA .................................................................................... 39
III. PLASTIKŲ SUVIRINTOJO MOKYMO PROGRAMA .......................................................... 76
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI ........................................................................................................ 113
NAUDOTŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS .............................................................................................. 114
                                                                           3
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”  Ataskaita v.1.01Santrumpų sąrašas

  Santrumpa      Reikšmė
    ANB       Įgaliotoji nacionalinė įstaiga
    ATB       Įgaliotoji mokymo įstaiga
    CEN       Europos standartizacijos komitetas
    EWF       Europos suvirinimo federacija
    IAB       Tarptautinė įgaliojimų taryba
    IIW       Tarptautinis suvirinimo institutas
    ISO       Tarptautinė standartizacijos organizacija
    IW        Tarptautinis suvirintojas
    IWE       Tarptautinis suvirinimo inţinierius
    IWIP       Tarptautinis suvirinimo darbų kontrolės personalas
    IWP       Tarptautinis suvirinimo praktikas
    IWS       Tarptautinis suvirinimo specialistas
    IWSD       Tarptautinis suvirintųjų konstrukcijų projektuotojas
    IWT       Tarptautinis suvirinimo technologas
    NDT       Neardomosios kontrolės metodai
    T&Q       Suvirinimo personalo mokymo, kvalifikacijos suteikimo
             ir atestavimo sistema
                                                      4
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”  Ataskaita v.1.01
                         ĮVADAS
  Studijos „Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos
paruošimo“ tikslas – atsiţvelgiant į ES šalių norminių dokumentų reikalavimus ir patirtį,
įvertinti Lietuvoje vykdomą suvirinimo darbų prieţiūros meistrų, įskaitant lituotojų ir plastikų
suvirintojų, egzaminavimo organizavimą, ir parengti jų kvalifikacinius reikalavimus bei mokymo
programas, atitinkančias Europos Sąjungos (toliau – ES) norminių dokumentų reikalavimams.
  Siekiant uţtikrinti Lietuvoje mokomų ir kvalifikaciją patvirtinančių suvirinimo srities specialistų
atitikimą ES valstybių narių norminių dokumentų reikalavimams, padidinti socialinės ir profesinės
integracijos laipsnį, didinti šalies ūkio subjektų konkurencingumą suvirinimo technologijų srityje,
gerinti suvirinimo darbų organizavimo ir kokybės valdymą, atsiţvelgiant į ES šalių praktiką, šiame
taikomajame mokslinio tyrimo darbe:
  – analizuojami ES valstybių narių suvirinimo personalo mokymo ir atestavimo sritį
reglamentuojančių teisės aktų ir norminių dokumentų (standartų, direktyvų, vadovų) reikalavimai
bei su suvirinimo darbų organizavimu ir suvirinimo personalo rengimu susijusi pasaulinė praktika;
  – analizuojama Lietuvoje galiojanti suvirinimo darbus koordinuojančio personalo mokymo ir
atestavimo sistema, mokymo programa, taip pat šią sritį reglamentuojančių teisės aktų ir norminių
dokumentų reikalavimai; įvertinamas egzistuojančios mokymo, egzaminavimo ir atestavimo
programos atitikimas ES reikalavimams ir paţangiausiai pasaulinei praktikai;
  – parengti suvirinimo darbų koordinatorių personalo minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai ir
mokymo programa bei egzaminavimo kriterijai, derantys su ES suvirinimo koordinatoriaus
ruošimui taikomomis programomis;
  – parengta Lituotojų mokymo programa, atitinkanti ES reikalavimus;
  – parengta Platsikų suvirintojo mokymo programa, atitinkanti ES reikalavimus;
  – įvertintas esamos situacijos keliamas pavojus ir pasiūlytos konkrečios priemonės, kurias reiktų
įgyvendinti, siekiant spręsti suvirinimo technologijų srityje esančias problemas Lietuvoje.
  Pagrindiniai darbo išeities duomenys:
   Tarybos direktyva 1999/36/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl gabenamųjų slėginių
    įrenginių;
   Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/37/EB dėl mašinų saugos;
   Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/23/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės
    įrangos suderinimo;
   Europos Sąjungos techninės rekomendacijos (gairės), įgyvendinant gabenamųjų slėginių
    įrenginių direktyvą 1999/36/EB;
   Gabenamųjų slėginių įrenginių techninis reglamentas;
   Slėginių įrenginių techninis reglamentas;
   Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02;
   Techninis liudijimas Statybinės plieninės konstrukcijos TL-01-008;
   LST EN ISO 3834 serijos standartai „Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai“;
   LST EN ISO 15607:2005 „Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Bendrosios
    taisyklės (ISO 15607:2003)“;
   LST EN ISO 14731:2007 „Suvirinimo koordinavimas. Uţdaviniai ir atsakomybė (ISO
    14731:2006)“;
   LST EN ISO 17660-1 ,,Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 1 dalis. Apkrovas
    laikančios suvirintosios jungtys (ISO 17660-1:2006)“;


                                                      5
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”  Ataskaita v.1.01    LST EN ISO 17660-2 ,,Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 2 dalis. Apkrovų
    nelaikančios suvirintosios jungtys (ISO 17660-2:2006) “;
    DIN 18 800 „Plieninės konstrukcijos“;
    LST EN ISO 5817:2004/AC:2006 ,,Suvirinimas. Plieno, nikelio, titano ir jų lydinių lydomojo
    suvirinimo (išskyrus pluoštinį suvirinimą) jungtys. Defektų kokybės lygmenys (ISO
    5817:2003/Cor.1:2006)“;
    Darbo rinkos profesinio mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Socialinės apsaugos ir
    darbo ministro 2007-05-25 įsakymu Nr. A1-140;
    EWF-615-02. EWF aplinkosaugos valdymo sistema (EWF EMS). Vadovas
    suvirinamų produktų gamintojams (Doc. EWF-615-02. EWF Environmental Management
    System (EWF EMS). Guideline for Manufacturers of Welded products);
    IAB-001r3-07. Suvirinimo personalo mokymo, egzaminavimo ir atestavimo IIW vadovų
    taikymo taisyklės. (Doc. IAB-001r3-07. Rules for the implementation of IIW Guidelines for
    the education, examination and qualification of welding personnel);
    IAB-252r8-07. Personalas, įgaliotas vykdyti suvirinimo darbų koordinavimą. Mokymo,
    egzaminavimo ir atestavimo minimalūs reikalavimai. (Doc. IAB-252r8-07. Personnel with
    responsibility for welding coordination. Minimum requirements for the education,
    examination and qualification);
    IAB-004-2000/EWF-411 1st Rev. Tarptautinis suvirinimo specialistas (Doc. IAB-004-
    2000/EWF-411 1st Rev. International welding specialist (IWS));
    IAB-005-2002/EWF-451 1st Rev. Tarptautinis suvirinimo praktikas (Doc. IAB-005-
    2002/EWF-451 1st Rev. International welding practitioner (IWP));
    Darbo rinkos profesinio mokymo tvarkos aprašas (patvirtinta LR Socialinės apsaugos ir
    darbo ministro 2007-05-25 įsakymu Nr.A1-140);
    kita informacija apie suvirinimą ir litavimą Lietuvoje.
                                                      6
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”  Ataskaita v.1.01
         I. SUVIRINIMO DARBŲ KOORDINATORIŲ
           KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI IR
              MOKYMO PROGRAMA

      1.1. Suvirinimo personalo rengimo Europos Sąjungoje apţvalga

  Suvirinimas kaip specialus technologinis procesas taikomas daugelyje ūkio šakų – energetikos,
statybos ir kitose srityse. Suvirinimo operacijų atlikimo kokybė ir techninė kontrolė yra esminė
sąlyga siekiant uţtikrinti gamybos ir eksploatuojamų objektų saugumą, kokybę ir efektyvumą.
Todėl visas suvirinimo personalas turi būti tinkamo kvalifikacijos lygio. Suvirinimas yra viena iš
nedaugelio gamybos sričių, kur gamintojas turi būti uţtikrintas, kad ne tik tiesioginiai suvirinimo
vykdytojai – suvirintojai ar operatoriai – yra atestuoti, bet ir kitas personalas, susijęs su suvirinimo
technologijomis – suvirinimo inţinieriai, projektuotojai, techninis personalas ir inspektoriai – yra
tinkamos kompetencijos bei atestuotas.
  Lietuvai tapus Europos Sąjungos (toliau – ES) nare, Lietuvoje įsigaliojo ir ES valstybėms
taikomi reikalavimai bei standartai. Lietuvos standartizacijos departamentas (toliau – LSD) yra
Europos standartizacijos komiteto (European Commitee for Standartization, toliau – CEN) narys.
Todėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, Europos normos ir darnieji su šiomis normomis
ISO standartai Lietuvoje laikomi pagrindiniais norminiais dokumentais.
  Šiuo metu ES šalyse ir kitose ekonomiškai paţangiose valstybėse suvirinimo personalo rengimo
srityje taikoma vieninga Tarptautinė suvirinimo personalo mokymo, kvalifikacijos suteikimo ir
atestavimo sistema (T&Q sistema), pagrįsta harmonizuota ES šalių suvirinimo personalo mokymo
ir atestavimo sistema. Ši sistema egzistuoja ir nuolat tobulinama daugiau nei 10 metų. Europos
suvirinimo federacija (European Federation for Welding, toliau – EWF) 1980 metais pradėjo
harmonizuotųjų suvirinimo personalo mokymų kūrimą ir, atsiţvelgdama į šią patirtį, parengė seriją
dokumentų, apibrėţiančių ir nustatančių suvirinimo personalo egzaminavimo tvarką ir kriterijus.
Tarptautinis suvirinimo institutas (International Institute of Welding, toliau – IIW) pritaikė šiuos
dokumentus suvirinimo inţinierių, technologų, specialistų ir kito suvirinimo personalo atestavimui.
EWF dokumentas ,,EWF 03-416-94. Tarptautinės suvirinimo federacijos suvirinimo personalo
mokymo, egzaminavimo ir atestavimo gairių įgyvendinimo taisyklės” tapo baziniu dokumentu
kuriant šios sistemos valdymo taisykles.
  1998 metais EWF ir IIW, pagal veiklos pobūdį panašios tarptautinės organizacijos, pasirašė
bendrą susitarimą dėl reorganizacijos ir vieningos tarptautinės suvirinimo personalo mokymo,
kvalifikacijos suteikimo ir atestavimo sistemos sukūrimo, kiekvienai specialistų kategorijai Europos
Sąjungoje ir uţ jos ribų taikant identiškas mokymo programas ir egzaminavimo tvarką. Iki šiol jau
29 šalys EWF narės įdiegė ir praktikoje taiko harmonizuotas suvirinimo personalo mokymų
programas ir atestavimo procedūras. Analogiška praktika egzistuoja 36 šalyse IIW narėse. Šiuo
metu vieninga tarptautinė suvirinimo personalo mokymo, kvalifikacijos suteikimo ir atestavimo
sistema taikoma visose ES šalyse senbuvėse, daugumoje naujai priimtų ES narių bei šalyse, kurios
nėra ES narės (Irane, Ukrainoje, Rusijoje, Brazilijoje, Kanadoje, Kinijoje, Indijoje, Japonijoje,
Nigerijoje, Singapūre, Pietų Afrikos Respublikoje, Tailande, Australijoje, JAV).
  TQ sistema sudaro sąlygas apmokyti ir atestuoti suvirinimo personalą bei išduoti įvairių
kategorijų suvirinimo personalo diplomus. Išduodami diplomai galioja visose IIW narystę
turinčiose šalyse. Šios veiklos prieţiūrai ir plėtojimui IIW, bendradarbiaudama su EWF, sukūrė
Tarptautinę įgaliojimų tarybą (International Authorisation Board, toliau – IAB). Ši organizacija

                                                      7
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”  Ataskaita v.1.01atsako uţ TQ sistemos centralizuotą administravimą ir efektyvią integraciją visose tarptautinių
organizacijų EWF ir IIW šalyse narėse. IAB nariais gali būti tik tikrieji IIW ar EWF nariai. IAB kuria
Suvirinimo darbuotojų kvalifikacijos suteikimo ir egzaminavimo sistemą ir vykdo jos vadybą.
Kiekvienoje šalyje EWF ar IIW narėje, atsiţvelgiant į IAB reikalavimus, parenkama ir įsteigiama
nacionalinė organizacija, vadinamoji Įgaliotoji nacionalinė įstaiga (Authorised National Body,
toliau – ANB), įgaliota vykdyti sistemos prieţiūrą toje šalyje. ANB siūlo ir patvirtina savo
vertinimo ekspertus ir auditorius. Šių nacionalinių organizacijų veikla priţiūrima atsiţvelgiant į
dokumente IAB-001-2000 pateiktus reikalavimus. ANB įgaliotos spręsti, kokie suvirinimo
personalo mokymo, egzaminavimo ir atestavimo standartai bus taikomi jų šalyje, tačiau turi
uţtikrinti, kad visų kategorijų kvalifikuoto personalo minimalus ţinių lygis būtų analogiškas kaip ir
kitose šalyse EWF/IIW-IAB narėse.
  Į ANB funkcijas kiekvienoje šalyje personalo kvalifikacijos srityje įeina:
  - tvirtinti mokymo centrus (įstaigas), dirbančius pagal EWF/IIW taisykles,
  - vadovauti egzaminavimo procedūrai,
  - atestuoti ir sertifikuoti suvirinimo personalą, registruoti su tuo susijusią informaciją.
  ANB gali patvirtinti savo Įgaliotąsias mokymo įstaigas (Authorised Training Body, toliau –
ATB), kuriose pagal EWF/IIW taisykles organizuojami suvirinimo personalo mokymai. ATB
patvirtinimas grindţiamas ANB atlikto mokymo organizacijos audito rezultatais. Audito metu
nustatomos šios organizacijos galimybės atitikti visus EWF/IIW taisyklėse, procedūrose, mokymo
vadovuose keliamus reikalavimus. ANB įgaliota organizuoti mokymų dalyvių egzaminavimą. ATB
turi teisę stebėti ir vykdyti egzaminus raštu. Egzaminus ţodţiu vykdo ANB ir ATB atstovai kartu.
ATB leidţiama tvirtinti ir šalyse, nesančiose EWF ar IIW narėmis – tai daroma pasirašant bendrą
susitarimą tarp ANB ir kitą šalį atstovaujančios ATB. ATB patvirtinimas vykdomas pagal specialią
procedūrą.
  Pagrindiniai ANB taikomi reikalavimai ir jų įgaliojimo principai pateikiami dokumente IAB-
308-06. Guidance to a National Welding Society to become an Authorised National Body - ANB.
  Pagal šio dokumento reikalavimus, pagrindinės IIW/EWF kvalifikacinės sistemos įdiegimo
šalyje ir ANB įgaliojimo sąlygos yra:
  1) šalyje turi būti įsteigta ir veikti Nacionalinė suvirinimo asociacija;
  2) nacionalinė asociacija turi būti IIW ar EWF narė.
  Taigi, Nacionalinė suvirinimo asociacija, laikydamasi minėtame dokumente nustatytos
procedūros, gali atrinkti įgaliotąją nacionalinę mokymo instituciją.
  2008 m. Lietuvos suvirintojų asociacija tapo Tarptautinio suvirinimo instituto (IIW) ir Europos
suvirinimo federacijos (EWF) nare. Vienas iš jos tikslų – įdiegti tarptautinės suvirinimo personalo
mokymo, kvalifikacijos suteikimo ir atestavimo sistemos struktūras ir metodiką Lietuvoje. Kol kas
Lietuvoje dar nėra pripaţintos Įgaliotosios nacionalinės įstaigos (ANB) bei visas suvirinimo
personalo kategorijas ruošiančių Įgaliotųjų mokymo įstaigų (ATB), bet jau rengiamas,
egzaminuojamas ir atestuojamas pagal tarptautinius reikalavimus atskirų kategorijų suvirinimo
personalas (IWE, IWT, IW). Vilniaus Gedimino technikos universitete nuo 2007 m. įkurta ir
pradėjo veikti Įgaliotoji mokymo įstaiga (ATB). Šį mokymo centrą patvirtino Slovėnijos ANB,
jame rengiamas aukščiausių kategorijų suvirinimo darbų koordinavimo personalas – Tarptautiniai
suvirinimo inţinieriai ir technologai.
  Suvirintojų atestavimu pagal ES reikalavimus Lietuvoje jau daugelį metų uţsiima Lietuvoje
akredituota suvirintojų sertifikavimo įstaiga – VšĮ Technikos prieţiūros tarnybos Sertifikacijos
skyrius bei kitos pasaulyje pripaţintos personalo sertifikavimo įstaigos.
                                                      8
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”  Ataskaita v.1.01        1.2. Tarptautinės suvirinimo darbų koordinatorių mokymo,
           egzaminavimo ir atestavimo sistemos principai

  Pagal naujausią IIW ir EWF klasifikaciją šiuo metu visas su suvirinimo darbais susijęs
personalas skirstomas į 6 darbuotojų kategorijas: suvirinimo inţinierius, suvirinimo technologas,
suvirinimo specialistas, suvirinimo praktikas, suvirinimo darbų kontrolės personalas (inspektoriai),
suvirintojas. Pagal LST EN ISO 3834 serijos standartų „Metalų lydomojo suvirinimo kokybės
reikalavimai“ reikalavimus, suvirinimo darbų koordinavimu gali uţsiimti ne ţemesnę kaip
tarptautinio suvirinimo specialisto (IWS) kategoriją turintis specialistas. Pagal dokumentą IAB-
252-07, suvirinimo darbų koordinavimą gali vykdyti IWE, IWT, IWS bei IWP kategorijų
diplomuoti specialistai. Taigi, IWE, IWT, IWS ar IWP diplomą turintis asmuo de facto
pripaţįstamas galintis būti suvirinimo darbų koordinatoriumi, atitinkančiu naujausius ISO ir EN
standartų reikalavimus. Dokumente IAB-005-2001/EWF-451 apibrėţtas suvirinimo praktiko
vaidmuo suvirinimo darbų procese bei kvalifikacija – tai atestuotas suvirintojas, turintis pakankamą
darbo patirtį ir teorinių ţinių, kad padėtų suvirinimo inspektoriams, kontrolės specialistams,
instruktoriams, darbų koordinatoriams, techniniam personalui vykdyti suvirinimo funkcijas
gamybos etape. Vadinasi, profesionaliems darbininkams priklausantys šios kategorijos atestuoti
darbuotojai, suvirinimo praktikai, gali vykdyti tik pagalbines suvirinimo darbų koordinavimo
funkcijas. Suvirinimo specialistų, galinčių vykdyti pagrindines suvirinimo darbų koordinavimo
funkcijas, mokymo, egzaminavimo ir atestavimo tvarka pateikta šiuose IAB dokumentuose:

  1) Mokymo, egzaminavimo ir atestavimo vadovas suvirinimo specialistų kategorijai

Reglamentuojantis dokumentas                   Personalo kategorija
Doc. IAB-004-2000/EWF-411 1st Rev.                Tarptautinis suvirinimo specialistas

  2) Mokymo, egzaminavimo ir atestavimo IIW vadovų taikymo taisyklės ir procedūros

Reglamentuojantis dokumentas                   Pavadinimas lietuvių kalba
Doc. IAB-001r3-07. Rules for the implementation of        Suvirinimo personalo mokymo,
IIW Guidelines for the education, examination and        egzaminavimo ir atestavimo IIW vadovų
qualification of welding personnel.               taikymo taisyklės.
Doc. IAB-252r8-07. Personnel with responsibility for       Personalas, įgaliotas vykdyti suvirinimo
welding coordination. Minimum requirements for the        darbų koordinavimą. Minimalūs mokymo,
education, examination and qualification.            egzaminavimo ir atestavimo reikalavimai.

  Harmonizuotieji mokymai, kurie šiuo metu siūlomi IAB ir ANB, sujungia ilgametę gamybos ir
personalo mokymo patirtį. IWS mokymo vadovas apibrėţia temas, raktinius ţodţius ir minimalią
IWS mokymo trukmę. Suvirinimo personalas EWF/IIW-IAB sistemoje mokomas ir
egzaminuojamas pagal vienodą tvarką, laikantis tų pačių procedūrų bei standartų reikalavimų. 2005
m. sukurta jungtinė harmonizuota egzaminavimo klausimų duomenų bazė, prieinama visiems
EWF/IIW-IAB nariams. Programinė įranga su šia duomenų baze leidţia tvirtinti naujus ekspertų
kolektyvų parengtus klausimus, versti klausimus į daugelio narių nacionalines kalbas, prieš
kiekvieną egzaminą automatiškai generuoti klausimų sąrašą, atlikti statistinius skaičiavimus ir
egzamino rezultatų vertinimą. Tai uţtikrina atestuojamų specialistų kvalifikacijos lygio vienodumą
visose šalyse EWF/IIW-IAB narėse. Mokymuose ir atestavime pagal EWF/IIW-IAB reikalavimus
gali dalyvauti tik specialistai, turintys atitinkamą bazinį išsilavinimą ir darbo patirtį (kiekvienoje

                                                      9
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”    Ataskaita v.1.01šalyje juos galima nustatyti skirtingus, priklausomai nuo egzistuojančios švietimo ir profesinio
rengimo sistemos). Pagal dokumento IAB-252-07 reikalavimus, šiuo metu IWS kategorijos
kvalifikaciniuose mokymuose gali dalyvauti suvirinimo specialistai, turintys techninį
išsilavinimą ir 2 metų darbo patirtį suvirinimo technologijų srityse. Todėl iš esmės EWF/IIW-
IAB personalo kvalifikacijos suteikimo sistema – tai podiplominiai kvalifikacijos kėlimo
mokymai, sujungti su šio suvirinimo personalo atestavimo procedūra.
  EWF/IIW-IAB sistemoje suvirinimo personalas gali būti mokomas ir jam kvalifikacija
suteikiama panaudojant keletą bazinių mokymo programų: standartinius kursus, alternatyvius
kursus, nuotolinio mokymo programą. Standartiniai kursai skirti specialistams, dar neturintiems
didelės darbo patirties, tačiau tenkinantiems minimalius reikalavimus pasirinktai kategorijai.
Alternatyvūs kursai skirti tam tikrą patirtį ir įgūdţius jau turinčiam personalui, kuris gali būti
egzaminuojamas ir jam neišklausius atskirų standartinės mokymo programos modulių.
Nuotoliniai teoriniai mokymai vykdomi su ANB prieţiūra.
  Mokymų programa sudaryta iš 3 dalių:
  1 dalis – Teorija. Taikoma mokant ir atestuojant personalą pagal standartinių kursų programą.
  2 dalis – Praktiniai uţsiėmimai.
  3 dalis – Teorija. Taikoma mokant pagal visas kursų programas.
  Mokymų trukmė, dėstomos paskaitų temos ir minimalus ţinių lygis priklauso nuo pasirinktų
kursų schemos.


                                                    1 lentelė
                   IWS mokymo programos dalys

Mokymų moduliai                       Mokymo trukmė (akad. val.*)

Teoriniai mokymai                   MT**                  P1***
1. Suvirinimo procesai ir įranga            45                   14
2. Medţiagos                      47                   18
3. Konstrukcijos ir projektavimas           22                   4
4. Gamyba                       53                   0
     Iš viso teorinių mokymų:           167                   36

Praktiniai uţsiėmimai (2 dalis)             60

             Iš viso:    227
* 1 akademinė valanda – 50 min.
**MT – bendra teorinių mokymų programa (1 dalis + 3 dalis)
***P1 – 1 dalis
                                                        10
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”            Ataskaita v.1.01
      2 kelias                                     Galutinis egzaminas
                        Tarpinis egzaminas


             IWS 1 dalis.        IWS 2 dalis.     IWE 3 dalis.           IWS

      1 kelias    Maks. 36 val.        Maks. 60 val.    Maks. 131 val.          diplomas               Patikra            Pradinis tikrinimas
                              (IWS 0 egzaminas)
    3 būdas
             IWS 0 dalis.
                         4 būdas
             Maks. 71 val.


              2 būdas

     Profesionalus          IWP, 20 metų, 2
     darbininkas, 22         metų darbo patirtis
     metų, 3 metų darbo
     patirtis
                                   3 kelias

  1 pav. Suvirinimo specialistų mokymų ir egzaminavimo schema. (Teoriniai mokymai –
     1 dalis ir 3 dalis. Mokymo valandos pateiktos pagal Standartinį mokymo kursą.)


Modulis 1: Suvirinimo procesai ir įranga
                       Tema
1.01 Suvirinimo gamyba. Įvadas.
1.02 Dujinis suvirinimas ir panašūs procesai.
1.03 Elektrotechnika. Apţvalga.
1.04 Lankas.
1.05 Lankiniam suvirinimui naudojami maitinimo šaltiniai.
1.06 Suvirinimas apsauginėse dujose. Įvadas.
1.07 Suvirinimas nelydţiu elektrodu inertinių dujų apsaugoje (TIG).
1.08 MIG/MAG suvirinimas ir suvirinimas milteline medţiaga.
1.09 MMA suvirinimas.
1.10 Suvirinimas po fliusu.
1.11 Kontaktinis suvirinimas.
1.12 Kiti suvirinimo būdai – lazeriu, elektroniniu spinduliu, plazma ir kiti.
1.13 Pjovimas ir kiti briaunų paruošimo būdai.
1.14 Paviršių apvirinimas ir apipurškimas.
1.15 Visiškai mechanizuoti procesai ir robotai.
1.16 Kietasis ir minkštasis litavimas.
1.17 Plastikų sujungimo būdai.
1.19 Suvirinimo laboratorija.
                                                   Iš viso: 45 val.                                                                11
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”  Ataskaita v.1.01


Modulis 2: Medţiagos ir jų savybės suvirinant
                       Tema
2.01 Plienų gamyba ir jų ţymėjimas.
2.02 Medţiagų ir suvirintųjų jungčių tyrimo metodai.
2.03 Grynųjų metalų sandara ir savybės.
2.04 Lydiniai ir jų fazinės diagramos.
2.05 Geleţies ir anglies lydiniai.
2.06 Pagrindinio metalo ir suvirintųjų jungčių terminis apdorojimas.
2.07 Suvirintųjų jungčių sandara.
2.08 Angliniai ir angliniai manganiniai plienai.
2.09 Smulkiagrūdţiai konstrukciniai plienai.
2.10 Termomechaniškai apdoroti plienai.
2.11 Suvirintųjų jungčių pleišijimas.
2.12 Konstrukcinių ir aukšto stiprumo plienų naudojimas.
2.13 Maţai legiruoti plienai konstrukcijoms, dirbančioms ţemose temperatūrose.
2.14 Maţai legiruoti valkšnumui atsparūs plienai.
2.15 Korozija. Įvadas.
2.16 Gausiai legiruoti ir korozijai atsparūs plienai.
2.18 Apsauginės dangos.
2.20 Ketus ir plieno liejiniai.
2.21 Varis ir jo lydiniai.
2.22 Nikelis ir jo lydiniai.
2.23 Aliuminis ir jo lydiniai.
2.25 Skirtingų medţiagų sujungimas.
2.26 Metalografiniai tyrimai.
                                      Iš viso: 45 val.

Modulis 3: Suvirintųjų konstrukcijų projektavimas
                         Tema
3.01 Konstravimo pagrindai.
3.02 Medţiagų atsparumo pagrindai.
3.03 Suvirinimo jungčių projektavimas.
3.04 Siūlių projektavimo pagrindai. Siūlės grafinis vaizdavimas.
3.06 Suvirintųjų konstrukcijų elgesys, esant statinei apkrovai.
3.07 Suvirintųjų konstrukcijų elgesys, esant dinaminei apkrovai.
3.08 Suvirintųjų konstrukcijų projektavimas, esant dinaminei apkrovai.
3.09 Suvirintųjų konstrukcijų projektavimas, esant termodinaminėms apkrovoms.
3.10 Suvirintųjų konstrukcijų kūrimas iš aliuminio lydinių.
3.11 Armatūrinio plieno suvirinimas.
3.12 Irimo mechanika. Įvadas.
                                     Iš viso: 22 val.
                                                      12
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”   Ataskaita v.1.01


Modulis 4: Gamyba ir naudojama technika
                       Tema
4.01 Suvirintųjų jungčių kokybės uţtikrinimas. Įvadas.
4.02 Kokybės kontrolė gamybos metu. Suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo praktiniai darbai.
4.03 Vidinai įtempiai ir deformacijos.
4.04 Suvirinimo įrenginiai ir gamybos priemonės.
4.05 Saugumo technika, atliekant suvirinimo darbus.
4.06 Matavimai, kontrolė ir suvirinimo dokumentacija.
4.07 Neardomieji bandymo būdai.
4.08 Ekonomiškumas.
4.09 Remontinis suvirinimas.
4.11 Apmokymas remiantis realiais atsitiktinumais. Testas.
Standartai ir specifikacijos; projektavimas; medţiagų parinkimas; suvirinimo procesai,
įranga; suvirinimo vieta (transportavimas ir galutinis surinkimas); suvirinimo procedūros;
paruošimas suvirinimui, tolerancijos; neardomoji kokybės kontrolė.
                                        Iš viso: 50 val.

Praktiniai mokymai – 2 dalis
                      Tema
Pratybos:
 Dujinis suvirinimas ir pjovimas
 MMA
 TIG
 MIG/MAG + suvirinimas milteline viela
Demonstravimas ir vaizdo prezentacijos:
 Litavimas
 Plazminis suvirinimas ir pjovimas
 Suvirinimas po fliusu
 Kontaktinis suvirinimas
 Trintinis suvirinimas
 Elektonpluoštis suvirinimas, lazerinis suvirinimas
 Kiti procesai
                                            Iš viso: 60 val.

  Suvirinimas daţnai taikomas potencialiai pavojingų ir svarbių konstrukcijų gamybos procese,
todėl siekiant uţtikrinti reikiamą kokybę ir prieţiūrą gamybos metu, visas suvirinimo operacijas
būtina koordinuoti. Suvirinimo personalo atestavimo sistema tiksliai apibrėţia, kokiems darbams
tam tikros kategorijos personalas yra atestuojamas. Tiksliai apibrėţtas privalomas minimalus
išsilavinimo ir specialiųjų ar techninių ţinių lygis, darbo patirtis ir profesiniai įgūdţiai, tikslai,
aprašyta atestavimo procedūra. Kadangi personalo atestavimas susijęs su dabartinio
kompetencijos lygio vertinimu, tad reikalingas periodinis ţinių patikrinimas. Atestavimo
sistema numato būdus ir kelius, kaip gamintojai gali tenkinti EN ISO 14731 reikalavimus – viso
personalo, dalyvaujančio su suvirinimo technologijomis susietose procedūrose (planavimas,
vykdymas, prieţiūra ir kontrolė), uţdaviniai ir atsakomybė turi būti tiksliai apibrėţti. Pagal šią
sistemą numatomi 4 atestavimo lygiai, atitinkantys EWF-IIW diplomus – tai suvirinimo
inţinieriaus, suvirinimo technologo, suvirinimo specialisto ir suvirinimo praktiko. Trys pirmieji

                                                       13
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”   Ataskaita v.1.01kvalifikaciniai lygiai uţtikrina atitiktį EN ISO 14731 techninių ţinių reikalavimams. 2
paveiksle pateikta suvirinimo specialisto atestavimo schema.


     Techninių ţinių reikalavimai ir kvalifikacijos
    lygis – Tarptautinis (IIW/EWF/OTC) diplomas


      2 metų darbo patirtis – darbas, atitinkantis
      koordinavimo personalo lygio uţdavinius       Techninių ţinių lygio demonstravimas


            ANB patvirtinimas        Atestato (sertifikato) gavimas –
      (sertifikatas atnaujinamas kas 3 metus,
          pakartojant 2–4 ţingsnius)

   2 pav. Atestavimo procedūros ţingsniai     1.3. ES valstybių narių suvirinimo darbų koordinavimo personalo
     kvalifikaciją reglamentuojančių teisės aktų ir norminių dokumentų
             (standartų, direktyvų) reikalavimai

  Tarptautinės suvirinimo personalo mokymo, kvalifikacijos suteikimo ir atestavimo sistemos
pagrindiniai reglamentuojantys dokumentai, šią sritį Europos šalyse ir uţ jos ribų koordinuojančiųjų
IAB bei ANB struktūrų veikla visų pirma pagrįsta reikalavimais suvirinimo personalo kvalifikacijai,
pateiktais Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose (ES direktyvose, kurios turi teisinį prioritetą
ir taikomos Lietuvoje).

Tarybos direktyva 1999/36/EB
1999 m. balandţio 29 d.,
Dėl gabenamųjų slėginių įrenginių
2. Kad notifikuotoji įstaiga galėtų atlikti patikrinimą, savininkas arba jo įgaliotas Bendrijoje įsisteigęs
atstovas, arba turėtojas, arba patvirtintoji įstaiga turi leisti jai patekti į gamybos, tikrinimo, bandymų bei
sandėliavimo vietas ir pateikti jai visą būtiną informaciją, visų pirma:
- kokybės duomenų įrašus, t. y. patikrinimų protokolus, bandymų duomenis, ataskaitas apie atitinkamo
personalo kvalifikacijas ir t. t.
3.2. Kokybės sistema privalo garantuoti, kad gabenamasis slėginis įrenginys atitinka EB tipo tyrimo
sertifikate apibūdintą tipą ir jam taikomos direktyvos reikalavimus.
Kokybės sistemos dokumentuose visų pirma turi būti atitinkamai aprašyta:
                                                       14
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”    Ataskaita v.1.01- kokybės duomenų įrašai, t. y. patikrinimo ataskaitos, bandymų ir kalibravimo duomenys, ataskaitos apie
atitinkamo personalo kvalifikacijas ir patvirtinimus.


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/23/EB
1997 m. geguţės 29 d.,
Dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo
4.2. Taikant kokybės uţtikrinimo sistemą, būtina uţtikrinti, kad slėginė įranga atitinka jai taikomos
direktyvos reikalavimus.
Kokybės uţtikrinimo sistemos dokumentuose turi būti tinkamai aprašyta:
- tokie kokybės duomenų įrašai, kaip patikrinimo ataskaitos ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys,
ataskaitos apie atitinkamo personalo kvalifikacijas ir ypač to personalo, kuris jungia dalis ir atlieka
neardomuosius bandymus pagal I priedo 3.1.2 punkte išdėstytas nuostatas.
5.2. Gamintojas privalo leisti notifikuotai įstaigai tikrinti, patekti į vietas, kuriose vyksta gamyba,
atliekamas tikrinimas, bandymas ir kuriose laikomi gaminiai, taip pat turi įstaigai pateikti visą reikalingą
informaciją, ypač:
- kokybės duomenų įrašus, t. y. patikrinimo ataskaitų ir bandymų duomenis, kalibravimo duomenis,
ataskaitas apie atitinkamo personalo kvalifikaciją ir t. t.


  Europos standartai, kuriuos Lietuvos standartizacijos departamentas patvirtino kaip Lietuvos
standartus ir kurie turi Lietuvos standartų statusą, taip pat reglamentuoja suvirinimo darbų kokybės
valdymą ir kokybės reikalavimų lygmens parinkimą, suvirinimo darbų koordinavimą ir viso
personalo kvalifikacijos tikrinimą. Europos standartai, reglamentuojantieji veiklą suvirinimo srityje,
parengti remiantis Naujojo poţiūrio direktyvų esminiais reikalavimais. EN ISO 3834 serijos
standartuose pateikti metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai ir tinkamo kokybės
reikalavimų lygmens parinkimo kriterijai. EN ISO 3834-1 standartų serijoje pateikti kvalifikuoto
personalo apibrėţimai, metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai ir kokybės reikalavimų
lygmens parinkimo kriterijai.

3. Terminai ir apibrėţimai
3.2 Kvalifikuotas asmuo
asmuo kurio kompetencija ir ţinios pasiekta dėka išsilavinimo, mokymais ir/arba praktine patirtimi.
7.3 Gamintojai turi turėti savo pavaldume atitinkamą suvirinimo darbų koordinavimo personalą. Tokie
asmenys privalo turėti įgaliojimus ir galimybes tokių darbų vykdymui. Šio personalo uţdaviniai ir
atsakomybė turi būti tiksliai apibrėţti.
8.1 Gamintojai turi turėti savo pavaldume pakankamą kiekį kompetentingo personalo suvirinimo darbų
planavimui, rengimui, prieţiūrai, inspektavimui ir tikrinimui produkcijos pagal nustatytus reikalavimus.


  Kokybės reikalavimų pagal EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3 ar EN ISO 3834-4 lygmens
parinkimo kriterijai personalo kvalifikacijos atţvilgiu.
Nr.  Elementas                EN ISO 3834-2   EN ISO 3834-3        EN ISO 3834-4
5.   Suvirinimo darbų                Kvalifikacija būtina           Nėra specialių
    koordinavimo personalas                                 reikalavimų
                                                        15
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”    Ataskaita v.1.01


  EN ISO 3834-5 standarto priede A pateiktos nuorodos į minimalius reikalavimus suvirinimo
darbų koordinavimo personalui reglamentuojančius dokumentus:
Doc. IAB-002-2000/EWF-409 2nd Rev.           Tarptautinis suvirinimo inţinierius
Doc. IAB-003-2000/EWF-410 1st Rev.           Tarptautinis suvirinimo technologas
Doc. IAB-004-2000/EWF-411 1st Rev.           Tarptautinis suvirinimo specialistas

 EN ISO 14731 standarte pateikti terminai, apibrėţimai bei pagrindiniai suvirinimo personalo
kvalifikacijai keliami reikalavimai:

3. Terminai ir apibrėţimai
3.2 Suvirinimo koordinatorius
Asmuo, atsakingas ir kompetentingas vykdyti suvirinimo darbų koordinavimą.
4.2. Uţduočių ir atsakomybės aprašas
Gamintojas privalo paskirti maţiausiai vieną įgaliotąjį suvirinimo darbų koordinatorių. Suvirinimo darbų
koordinavimas yra gamybinės organizacijos pareiga. Atskirų suvirinimo darbų koordinavimą gali vykdyti
subrangovas. Subrangovų suvirinimo darbų koordinacinė veikla turi būti atliekama pagal šį standartą.
6.1 Bendrieji reikalavimai visiems suvirinimo darbų koordinatoriams
Suvirinimo darbų koordinatoriai turi parodyti tinkamas technines ţinias, įgalinančias ju os
patenkinamai atlikti visas uţduotis.
Turi būti atsiţvelgta į šiuos veiksnius:
- bendrąsias technines ţinias;
- specialiąsias technines ţinias, reikalingas skirtai uţduočiai atlikti. Jos gali būti pasiektos derinant teorines
ţinias, praktinį pasirengimą ir/ar patirtį.
Gamybinė organizacija turi nustatyti reikalingos gamybinės patirties, išsilavinimo ir techninių ţinių apimtį,
kuri priklauso nuo skirtų uţduočių ir atsakomybės.
6.2 Specialūs reikalavimai visiems suvirinimo darbų koordinatoriams
Įgaliotasis suvirinimo darbų koordinavimo personalas paprastai skiriamas iš vienos ţemiau minimų grupių.
Tas paskyrimas priklauso nuo gamybos pobūdţio ir/ar sudėtingumo:
a) Suvirinimą koordinuojantis personalas, turintis techninių ţinių lygį, pilnai atitinkantį 6.1 skyriaus
reikalavimus, gali atlikti suvirinimo darbų planavimo, vykdymo, prieţiūros ir bandymų uţduotis bei imtis
atsakomybės uţ suvirinimo darbus gamyboje.
b) Suvirinimą koordinuojantis personalas, kurio techninės ţinios yra pakankamos, gali atlikti
suvirinimo planavimo, vykdymo, prieţiūros ir bandymų uţduotis, bei imtis atsakomybės uţ suvirinimo
darbus specialioje ar siauroje gamybos srityje.
c) Suvirinimą koordinuojantis personalas, kurio techninės ţinios yra pakankamos, gali atlikti
suvirinimo planavimo, vykdymo, prieţiūros ir bandymų uţduotis, bei imtis atsakomybės siauroje gamybos
srityje, gaminant paprastas suvirintas konstrukcijas.       1.4. Suvirinimo darbų koordinatorių mokymo, kvalifikacijos
            suteikimo ir atestavimo Lietuvoje apţvalga

 Suvirinimo koordinatorių ruošimo ir atestacijos problema Lietuvoje iškelta anksčiau nei prieš 10
metų. Suprasdama suvirinimo koordinavimo svarbą, 1996 metais Technikos prieţiūros tarnyba prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ėmėsi veiksmų šiai problemai spręsti. Buvo sudaryti ir
ţemiau išvardintais įsakymais patvirtinti suvirinimo darbų prieţiūros meistrų egzaminų klausimai,
nustatyta egzaminų tvarka, patvirtintas egzaminuotojų sąrašas; organizacijos turėjo paskirti
asmenis, atsakingus uţ suvirinimo darbų koordinavimą ir t.t.
 Technikos prieţiūros tarnybos generalinio direktoriaus 1996 m. birţelio 5 d. įsakymu Nr. 25
„Dėl klausimų suvirinimo darbų prieţiūros meistro kvalifikacijai gauti“ buvo:
 – patvirtinti egzaminų klausimai suvirinimo darbų prieţiūros meistro kvalifikacijai gauti;

                                                        16
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”  Ataskaita v.1.01  – nustatyta, kad iki 1997 m. sausio 1 d. organizacijos, gaminančios, montuojančios (statančios),
remontuojančios, rekonstruojančios potencialiai pavojingus įrenginius, vadovauti suvirinimo
darbams įsakymu paskiria apmokytus darbuotojus, kuriems nustatyta tvarka suteikta suvirinimo
darbų prieţiūros meistro kvalifikaciją pagal Europos standartą EN 719.
  Šis dokumentas paskelbtas informaciniame leidinyje „Technikos prieţiūra”, 1996 m., Nr. 9.
  1996 m. spalio 8 d. Technikos prieţiūros tarnybos raštu Nr. 02-02-387 nustatyta suvirinimo
darbų prieţiūros meistrų egzaminų tvarka. Šis dokumentas paskelbtas informaciniame leidinyje
„Technikos prieţiūra”, 1996 m., Nr. 10.
  Technikos prieţiūros tarnybos generalinio direktoriaus 1998 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 21 „Dėl
suvirinimo darbų prieţiūros meistrų egzaminų“ buvo:
  – patvirtinti rekomenduojami suvirinimo darbų prieţiūros meistrų egzaminų klausimai;
  – patvirtintas suvirinimo darbų prieţiūros meistrų egzaminų komisijose dalyvaujančių specialistų
sąrašas;
  – panaikintas Technikos prieţiūros tarnybos generalinio direktoriaus 1996 m. birţelio 5 d.
įsakymas Nr. 25;
  – panaikintas suvirinimo darbų prieţiūros meistrų egzaminų komisijos narių sąrašas, skelbtas
informaciniame leidinyje „Technikos prieţiūra”, 1996 m., Nr. 10.
  Šis dokumentas paskelbtas informaciniame leidinyje „Technikos prieţiūra”, 1998 m., Nr. 17(3).
  Specialistų ruošimui dėmesys nebuvo skirtas. Nebuvo sukurta jokia mokymo programa, o
asmenys ţinias tobulino, egzaminams ruošdavosi savarankiškai arba dalyvaudami mokymo
centruose organizuojamose konsultacijose.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodţio 4 d. nutarimu Nr. 1408 biudţetinė įstaiga
Technikos prieţiūros tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2001 m. sausio 1 d.
buvo reorganizuota į viešąją potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigą ir
dirba kaip savarankiška, nepriklausoma įstaiga. Automatiškai buvo panaikinta galiojusi tvarka, o
nauja iki šiol nesukurta. Nepaisant to, remiantis anksčiau nustatyta tvarka ir toliau yra atestuojami
suvirinimo darbų prieţiūros meistrai, nes „Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir
eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatuose“, patvirtintuose Ūkio ministro 2005 m. kovo
24 d. įsakymu Nr.4-122 (Ţin., 2005, Nr. 41-1321), 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 4-385 (Ţin.,
2006, Nr.112-4288) yra nurodyta, kad įmonės, atliekančios energetikos objektų montavimą ar
remontą, privalo turėti asmenį, turintį suvirinimo darbų prieţiūros meistro (suvirinimo
koordinatoriaus) kvalifikaciją. Tai yra vienintelis norminis dokumentas, kuriame yra minima
suvirinimo darbų koordinatoriaus kvalifikacija. To neturėtų pakakti, nes suvirinimas plačiai
taikomas ir kitose pramonės šakose.


   1.5. Lietuvoje vykdoma suvirinimo koordinatorių egzaminavimo tvarka

  Šiuo metu Lietuvoje suvirinimo darbų prieţiūros meistrų (suvirinimo koordinatorių) atestacija
vykdoma VšĮ „Respublikiniame energetikų mokymo centre“ ir UAB „Kauno energetikos remontas“
suvirintojų mokymo centre. Egzaminų komisijoje dalyvauja kontrolės įstaigų VšĮ „Technikos
prieţiūros tarnyba“ ir VšĮ „TUVtechnika“ suvirinimo specialistai. Asmuo, norintis įgyti suvirinimo
darbų prieţiūros meistro (suvirinimo koordinatoriaus) kvalifikaciją, privalo išlaikyti maţiausiai du
egzaminus.
  Bendrosios dalies egzamino metu pateikiami klausimai apie medţiagas, naudojamas potencialiai
pavojingų įrenginių gamyboje; tikrinamos bendros ţinios apie suvirinimą, suvirinimo kokybės
kontrolę, mechaninių, cheminių savybių tyrimą bei suvirintojų atestavimą.


                                                      17
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”  Ataskaita v.1.01  Sėkmingai išlaikius bendrosios dalies egzaminą, laikomas pageidaujamos įrenginių grupės
specialiosios dalies egzaminas. Remiantis potencialiai pavojingų įrenginių grupių klasifikacija,
siūlomi šie specialiosios dalies egzaminai:
  1. Nuodingųjų, degiųjų, dirginančiųjų dujų, garų arba skysčių slėginių vamzdynų (toliau –
    technologinių vamzdynų) suvirinimas;
  2. Garo ir vandens šildymo katilų (toliau – katilų) suvirinimas;
  3. Garo ir karšto vandens vamzdynų suvirinimas;
  4. Magistralinių dujotiekių, naftotiekių, ir produktotiekių (toliau – magistralinių vamzdynų)
    suvirinimas;
  5. Naftos ir jos produktų talpyklų (toliau – talpyklų) suvirinimas;
  6. Degiųjų gamtinių ir suskystintų dujų plieninių vamzdynų (toliau – dujotiekių) suvirinimas;
  7. Keliamųjų įrenginių metalinių konstrukcijų (toliau – keliamųjų įrenginių) suvirinimas;
  8. Degiųjų gamtinių ir suskystintų dujų polietileninių vamzdynų (toliau – dujotiekių)
    suvirinimas.
  Kaip matyti iš aukščiau pateikto sąrašo, asmeniui, norinčiam vykdyti visų įrenginių grupių
suvirinimo darbų prieţiūrą, gali tekti laikyti net 9 egzaminus. Tai yra netikslinga, nes daugeliu
atvejų taikoma suvirinimo technologija ir reikalavimai nesikeičia, o daugiausia skiriasi
projektavimo ir eksploatacijos reikalavimai.
  Suvirinimo darbų prieţiūros meistrų (koordinatorių) egzaminų klausimai patvirtinti 1998 metais
ir yra parengti neatsiţvelgiant į šiuo metu LST EN galiojančių standartų reikalavimus. Taigi, jie
neatitinka šių dienų suvirinimo specialistų kvalifikacijos poreikių ir norminių dokumentų
reikalavimų, o reali suvirinimo darbus koordinuojančio personalo mokymo programa Lietuvoje
neegzistuoja.


  1.6. Rekomendacijos dėl suvirinimo darbų koordinatorių mokymo programos

  Įstojus į ES ir perėmus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas bei Europos standartizacijos
komiteto standartus ir kitus norminius dokumentus, Lietuvai tenka vadovautis šia normine
dokumentacija ir vykdyti jos reikalavimus. Suvirinimo personalo mokymo, kvalifikacijos suteikimo
ir atestavimo srityje aktualu integruotis į bendrą ES šalyse taikomą suvirinimo personalo mokymo,
kvalifikacijos suteikimo ir atestavimo sistemą. Iki šiol Lietuvoje iš esmės palaikoma buvusios
Tarybų Sąjungos laiku suformuota suvirinimo personalo mokymo ir kvalifikacijos suteikimo
sistema, tačiau suvirinimo personalo (suvirintojų, suvirinimo inţinierių ir technologų) atestavimas
iš dalies jau vykdomas taikant Lietuvoje galiojančius ES standartų reikalavimus. Tarpinės grandies
darbuotojų, galinčių koordinuoti suvirinimo darbus, mokymo ir atestavimo tvarka neatitinka
šiuolaikinių reikalavimų.

 Tarptautinėje T&Q sistemoje patvirtintos vidutinės Lietuvoje iki šiol atestuojamų
 grandies suvirinimo koordinatorių kategorijos      suvirinimo koordinatorių kategorija
 Suvirinimo specialistai – IWS              Suvirinimo darbų prieţiūros meistrai
 Suvirinimo praktikai – IWP
  Atsiţvelgiant į vidutinės grandies suvirinimo darbų koordinatorių poreikį, svarbą ir jų būtinumą
gamybiniame procese, būtina kuo skubiau paruošti reikalavimus atitinkančią mokymo,
egzaminavimo ir atestavimo programą. Visiškai pereiti prie tarptautinės T&Q mokymo ir
egzaminavimo tvarkos greitai neįmanoma dėl solidţių finansinių išlaidų, susijusių su metodinės
medţiagos rengimu, mokymo centrų akreditavimu ir pan. Be to, sudėtingesnė mokymo programa ir

                                                      18
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”  Ataskaita v.1.01su tuo susietos mokymo bei egzaminavimo išlaidos ateityje reikalautų ir didesnių mokesčių uţ šias
paslaugas iš darbdavių pusės.
  Pagal tarptautinius reikalavimus rengiamo ir atestuojamo personalo mokymo programa plačiai
apima visas suvirinimo technologijų sritis ir yra universali, tačiau teorinis ir praktinis mokymas yra
ilgas (ruošiant standartiniu keliu – 227 valandos, o jei rengiamo specialisto pradinė kvalifikacija
ţema – dar papildomai 80 valandų). Todėl dabartinėmis sąlygomis Lietuvoje dirbantiems mokymo
centrams nepavyktų greitai ir visa apimtimi įdiegti tarptautinius reikalavimus visiškai atitinkančią
mokymo programą.
  Pereinamuoju periodu, siekiant atitikti esminius ES standartų reikalavimus, šiuolaikinius tokio
personalo IIW kvalifikacinius reikalavimus ir Lietuvos pramonininkų pageidavimus, reikėtų rinktis
kompromisinį sprendimą. Lietuvoje rengiamų suvirinimo koordinatorių mokymo ir egzaminavimo
programos tobulinimas būtų pagrįstas bazinių tarptautinių T&Q sistemos principų pritaikymu,
atsiţvelgiant į dabartinę Lietuvos situaciją ir praktiką. Kadangi Lietuvoje, palyginti su ES šalimis,
rengiami suvirinimo koordinatoriai visuomet turi bazinį inţinerinį išsilavinimą, o jų darbo funkcijos
labai artimos pagal tarptautinius reikalavimus atestuotiems suvirinimo praktikams, pereinamuoju
laikotarpiu rengiant Lietuvoje suvirinimo koordinatorius racionalu taikyti trumpesnę IWP teorinio
mokymo programos dalį, o pratybas vykdyti pagal IWS mokymo programos aprašą. Pratybų turinio
pakeitimas susietas su tuo, kad Lietuvoje dirbantys suvirinimo darbų prieţiūros meistrai
savarankiškai nevykdo suvirinimo operacijų ir neprivalo turėti profesionalių praktinių suvirintojo
įgūdţių, o tik privalo stebėti ir padėti organizuoti suvirinimo procesą. Tad siūloma alternatyvi
patobulinta suvirinimo koordinatorių mokymo programa tampa trumpesnė (labai svarbus veiksnys),
tačiau kartu ji tampa ir universalesnė, nes apima visas svarbias parengimo sritis ir atsiţvelgia į
pradinį Lietuvos atestuojamų specialistų ţinių lygį. Šią programą siūloma taikyti iki šiol suvirinimo
darbų prieţiūros meistrų rengimu ir atestavimu Lietuvoje uţsiimančioms institucijoms.
  Pastaba. Pagal tarptautinės T&Q sistemos ir EN ISO 14731 ir EN ISO 3834 serijos standartų
reikalavimus IWE/IWT/IWS kategorijų diplomuotieji ir sertifikuotieji specialistai de facto
pripažįstami galinčiais dirbti suvirinimo darbų koordinatoriais.


      1.7. Suvirinimo darbų koordinatorių mokymo programos turinys

  1.7.1 Anotacija
  Pagal tarptautinės T&Q sistemos ir EN ISO 14731 reikalavimus IWE/IWT/IWS kategorijų
diplomuotieji ir sertifikuotieji specialistai de facto pripaţįstami galinčiais dirbti suvirinimo darbų
koordinatoriais. Lietuvoje trūksta pagal tarptautinius reikalavimus atestuotų suvirinimo darbų
koordinatorių, nėra mokymo centrų, ruošiančių šiuolaikinius poreikius atitinkančius vidutinės
grandies suvirinimo darbų koordinatorius. Tokiomis aplinkybėmis nėra galimybės greitai ir visa
apimtimi taikyti tarptautinę T&Q sistemą. Tarptautinės T&Q sistemos diegimo pereinamuoju
laikotarpiu, atsiţvelgiant į LST EN ISO 14731, LST EN ISO 3834 serijų standartų reikalavimus,
siūloma diegti nacionalinę suvirinimo darbų koordinatorių mokymo ir atestavimo programą. Pagal
šią programą baigę mokymus ir atestuoti specialistai galės vykdyti suvirinimo darbų koordinavimą
Lietuvoje, kaip ir pagal tarptautinius reikalavimus atestuoti IWS ir IWP kategorijų specialistai.

  Tarptautinėje T&Q sistemoje patvirtintos vidutinės Atitinkama Lietuvoje atestuojamų
  grandies suvirinimo koordinatorių kategorijos   suvirinimo koordinatorių kategorija
  Suvirinimo specialistai – IWS           Suvirinimo darbų koordinatoriai
  Suvirinimo praktikai – IWP

                                                      19
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”     Ataskaita v.1.01   1.7.2. Mokymų programa

  Atsiţvelgiant į geriausią pasaulinę praktiką siūloma minimali suvirinimo koordinatorių mokymų
trukmė ir struktūra pateikiama ţemiau. Mokymų programa sudaryta iš 3 dalių: 1 dalis – teorija
(taikoma mokant ir atestuojant personalą pagal standartinių kursų programą); 2 dalis – praktiniai
uţsiėmimai; 3 dalis – teorija (taikoma mokant pagal visas kursų programas).

                                                      3 lentelė
           Teorijos ir fundamentalių praktinių įgūdţių mokymų programa

    Mokymų moduliai                      Mokymo trukmė (akad. val.*)
1. Suvirinimo procesai ir įranga                       22
2. Medţiagos                                 22
3. Konstrukcijos ir projektavimas                       8
4. Gamyba                                   28
          Iš viso teorijos:                     80
Praktiniai uţsiėmimai (2 dalis)                        30
               Iš viso:                    110
* Akademinė valanda – 45 min.

  3 kelias


              Tarpinis egzaminas             Tarpinis egzaminas  Galutinis egzaminas
        Teorija 1 dalis.
                      Praktika 2    Teorija 3 dalis.
        1-3 moduliai.                                    Kvalifikacinis
                      dalis. 30 val.  Modulis 4.
  1 kelias  52 val.                                       paţymėjimas
                               28 val.


  2 kelias

        3 pav. Suvirinimo darbų koordinatorių mokymų ir egzaminavimo schema


  Suvirinimo koordinatoriai gali būti mokomi ir jiems suteikiama kvalifikacija panaudojant
keletą bazinių mokymo programų: standartinius kursus arba alternatyvius kursus. 1 kelias – tai
standartiniai kursai, skirti specialistams, dar neturintiems darbo patirties, tačiau tenkinantiems
minimalius pradinius kvalifikacijos reikalavimus (ţr. 4 pav.). 2 kelias – alternatyvūs kursai,
skirti patirtį ir įgūdţius turinčiam personalui, kuris gali būti egzaminuojam as ir neišklausęs
atskirų standartinės mokymo programos modulių. 3 kelias skirtas asmenims, turėjusiems
suvirinimo darbų koordinatoriaus kvalifikaciją (įgytą pagal šią mokymo programą).


   1.7.3. Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai

 Asmenims, siekiantiems įgyti suvirinimo koordinatoriaus kvalifikaciją, keliami šie
minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai:
 – pasirinkusiems 1 kelią: norint baigti standartinius kvalifikacinius mokymus, būtina turėti
aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;

                                                          20
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”         Ataskaita v.1.01  – pasirinkusiems 2 kelią: norint baigti alternatyvius sutrumpintus kvalifikacinius mokymus,
būtina tenkinti vieną iš šių sąlygų:
  a) turėti aukštąjį techninį universitetinį išsilavinimą;
  b) turėti aukštąjį techninį neuniversitetinį išsilavinimą ir maţiausiai 1 metų darbo patirt į
    suvirinimo koordinatoriui analogiškose pareigose (darbdavio paţyma su informacija apie
    per paskutinius 1 metus uţimamas pareigas);
  – pasirinkusiems 3 kelią: turėti suvirinimo darbų koordinatoriaus kvalifikaciją, anksčiau
baigus mokymus pagal šią mokymo programą (išskyrus atvejus, kai kvalifikaciją patvirtinančio
sertifikato galiojimas pasibaigęs daugiau kaip prieš 3 mėnesius).

                              Praktika 2
            Teorija
                              dalis ir
            1 dalis
                              Teorija 3
  1 standartinis   (1-3       Tarpinis             Tarpinis     Galutinis
                              dalis (4
  kelias       moduliai)     egzaminas             egzaminas    egzaminas
                              modulis)

   ne        ne                                         taip

                                        kandidato
  a) aukštasis techninis universitetinis išsilavinimas;
                                        kvalifikacijos detalusis
  b) aukštasis techninis neuniversitetinis išsilavinimas:
                                        įvertinimas pagal testo
  - maţiausiai 1 metų darbo patirtis suvirinimo
                                        rezultatus
  koordinatoriui analogiškose pareigose (CV ir darbdavio
  paţyma su informacija apie uţimamas pareigas
  paskutinius 1 metus)
                                                taip
                                        Bendras kvalifikacijos
  2 alternatyvus
                                        tinkamumo vertinimas
  kelias


                 suvirinimo darbų koordinatoriaus kvalifikaciją (išskyrus atvejus,
  3 alternatyvus        kai kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato galiojimas pasibaigęs
  kelias            daugiau kaip prieš 3 mėn.; CV ir darbdavio paţyma su informacija
                 apie uţimamas pareigas paskutinius 2 metus)


       4 pav. Kvalifikacijos tikrinimo ir mokymo programos parinkimo metodika


  Mokymo centro administracija atlieka bendrą kandidatų kvalifikacijos tinkamumo vertinimą
(dokumentų patikrinimą) ir tinkamų į mokymus kandidatų atranką. Jeigu atsiţvelgiant į pirminį
pateiktų dokumentų vertinimą kandidatui gali būti taikomas 2 alternatyvus kelias, detalųjį
kvalifikacijos lygio įvertinimą atlieka sudarytoji ir mokymo centro vadovybės patvirtinta
egzaminavimo komisija.
  Kandidato kvalifikacijos detalusis įvertinimas vykdomas tokia tvarka: jeigu kandidato
kvalifikacija atitinka reikalavimus, taikomus 2 kelio kvalifikaciniam mokymui, kandidatas pagal 1
dalies 1–3 modulių programą laiko testą raštu. Kandidatui, išlaikiusiam testą raštu (uţ jį gavusiam
ne maţiau kaip 46 taškus), leidţiama pereiti prie tolesnių mokymo etapų: jis turi lankyti 2 dalies
pratybas ir 3 dalies teorinius mokymus. Kandidatui pageidaujant jam sudaroma galimybė atlikti 2

                                                             21
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”   Ataskaita v.1.01dalies baigiamąją praktinę uţduotį – pagal testo uţduotį sudaryti SPA (suvirinimo procedūros
aprašą) ir laikyti 3 dalies testą raštu pagal 4 modulio programą. Jeigu kandidatas teisingai sudaro
SPA ir gerai išlaiko 3 dalies testą raštu (surenka ne maţiau kaip 15 taškų), jis gali laikyti galutinį
egzaminą.
  Asmenims, kurie jau yra įgiję suvirinimo darbų koordinatoriaus kvalifikaciją pagal šią mokymo
programą ir siekiantiems pratęsti sertifikato galiojimą pagal 3 kelią, nereikia laikyti 1 dalies testo
(pagal 1–3 modulių programą). Šie specialistai turi atlikti baigiamąją 2 dalies praktinę uţduotį –
pagal testo uţduotį sudaryti SPA. Jeigu testuojamasis teisingai sudaro SPA, jam sudaroma galimybė
laikyti 3 dalies testą raštu pagal 4 modulio programą. Jeigu testuojamasis gerai išlaiko 3 dalies testą
raštu (surenka ne maţiau kaip 15 taškų), jam leidţiama laikyti galutinį egzaminą.                 Teorija 3 dalis (4 modulis)


                   Maţiausiai 10 taškų uţ
                  vieną modulį, iš viso ne
                  maţiau kaip 46 taškai uţ
                  1–3 modulių programą;
                 taip pat pagal testo uţduotį         Galutinis egzaminas
                  teisingai sudarytas SPA
                  (suvirinimo procedūros      Ne maţiau kaip 46 taškai uţ 1–3 modulius;
                      aprašas).        ne maţiau kaip 15 taškų uţ 4 modulį; pagal
Praktika 2 dalis ir Teorija                       testo uţduotį teisingai sudarytas SPA
  3 dalis (4 modulis)         Prasitęsiantiems          (suvirinimo procedūros aprašas).
                   suvirinimo darbų
                    koordinatoriaus          Prasitęsiantiems suvirinimo darbų
  Maţiausiai 10 taškų uţ    kvalifikaciją – pagal testo     koordinatoriaus kvalifikaciją: ne maţiau
  vieną modulį, iš viso ne   uţduotį teisingai sudarytas      kaip 15 taškų uţ 4 modulį; pagal testo
  maţiau kaip 46 taškai uţ         SPA.             uţduotį teisingai sudarytas SPA.
  1–3 modulių programą.                Kandidato kvalifikacijos detalusis įvertinimas
                    pagal testo raštu rezultatus.


            5 pav. Kvalifikacijos vertinimas pagal testo rezultatus
                                                       22
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”  Ataskaita v.1.01


  Testas raštu vertinamas atsiţvelgiant į šią taškų skyrimo sistemą (iš viso yra 100 galimų
taškų):

 Modulis 1: Suvirinimo procesai ir įranga
111- MMA                                6 taškai
141- TIG ir 15- PAW plazminis suvirinimas                5 taškai
131- MIG ir 135- MAG                          6 taškai
114, 136 ir 137 - FCAW milteline viela                 4 taškai
91, 93 ir 97- litavimas                         2 taškai
81, 82 ir 83 - terminis pjovimas                    3 taškai
12 - SAW                                3 taškai
Kiti metodai                              1 taškas
                                Iš viso: 30 taškų

 Modulis 2: Medţiagos ir jų savybės suvirinant
Plienai: 1-3 ir 11 grupės                         6 taškai
Cr-Mo ir V plienai: 4-6 grupės                      6 taškai
Feritiniai ir martensitiniai plienai: 7 grupė               3 taškai
Austenitiniai ir austenitiniai/feritiniai plienai: 8 ir 10 grupės     6 taškai
Aliuminio lydiniai: 21-26 grupės                     3 taškai
Kiti lydiniai                               1 taškai
                               Iš viso:  25 taškai

 Modulis 3: Suvirintųjų konstrukcijų projektavimas
Suvirintųjų konstrukcijų projektavimas, esant statinei apkrovai      8 taškai
Suvirintųjų konstrukcijų projektavimas, esant termodinaminei       4 taškai
apkrovai
Suvirinimo jungčių projektavimas                     9 taškai
                             Iš viso:     21 taškas

 Modulis 4: Gamyba ir naudojama technika
Suvirintųjų jungčių kokybės uţtikrinimas.                4 taškai
Kokybės kontrolė gamybos metu.                     4 taškai
Suvirinimo įtempiai ir deformacijos                   4 taškai
Suvirinimo įrenginiai ir gamybos priemonės               2 taškai
Neardomieji bandymo būdai                        2 taškai
Ekonomiškumas                              2 taškas
Saugumo technika, atliekant suvirinimo darbus              2 taškai
Remontinis suvirinimas                         4 taškai
                                Iš viso: 24 taškai

  Testo neišlaikęs kandidatas komisijos sprendimu nukreipiamas į mokymus pagal standartinę
programą.
                                                      23
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”    Ataskaita v.1.01


1.7.4. Teorinių mokymų (1 dalies ir 3 dalies) programos turinys

Modulis 1: Suvirinimo procesai ir įranga
                       Tema                           Mokymo
                                                    valandos
1.01Suvirinimo technologija. Įvadas.                                1
Tikslas:
Atskleisti skirtingus suvirinimo procesus, terminologiją, standartus ir ţenklinimą
Turinys:
Istorija, apibrėţimai, terminija, klasifikacija, procesų taikymo sritys, procesų ţymėjimas ir
santrumpos
Laukiami rezultatai:
  1. Suprasti skirtumus tarp skirtingų suvirinimo procesų;
  2. Identifikuoti procesą pagal sutartinį ţymėjimą;
  3. Ţinoti suvirinimo technologijų raidą.
1.02Dujinis suvirinimas ir panašūs procesai.                            2
Tikslas:
Atskleisti dujinio suvirinimo technologijos pagrindus, dujų charakteristikas, darbų saugos
reikalavimus ir taikymo sritį
Turinys:
Proceso esmė, taikymo sritis, liepsnos rūšys, temperatūros pasiskirstymas, dujų balionų rūšys,
jungčių tipai, suvirinimo technika – kairinė ir dešininė, pridėtinės medţiagos, pagrindinės
problemos, darbų saugos reikalavimai
Laukiami rezultatai:
  1. Suprasti skirtumus tarp skirtingų liepsnų rūšių ir jų taikymo galimybių;
  2. Išaiškinti potencialius pavojus ir saugaus darbo principus;
  3. Identifikuoti visų dujinės įrangos komponentų pavadinimus;
  4. Ţinoti bazinius norminius dokumentus.
1.03Elektrotechnika. Apţvalga.                                   2
Tikslas:
Atskleisti pagrindinius elektrinės suvirinimo įrangos ir jos komponentų veikimo principus,
suvirinimo šaltinių charakteristikas
Turinys:
Elektrotechnikos pagrindai, dėsniai, grandys, srovės rūšys, magnetiniai laukai, su tuo susietos
problemos suvirinimo metu, įrangos komponentai ir suvirinimo šaltinių rūšys
Laukiami rezultatai:
  1. Suprasti, kas yra srovė, įtampa ir varţa;
  2. Identifikuoti šaltinių komponentus ir jų paskirtį;
  3. Ţinoti esminius skirtumus tarp srovės rūšių;
  4. Išsiaiškinti lankinio suvirinimo šaltinių taikymo sritį.
1.04Lankas.                                             1
Tikslas:
Atskleisti suvirinimo lanko esmę,charakteristikas, taikymo sritį
Turinys:
Trumpa apţvalga ko reikia lankui uţdegti, pagrindinės lanko sritys, lanko stabilumas, įtampos
pasiskirstymas lanko stulpe, šilumos pasiskirstymas lanko stulpe, AC ir DC lanko
charakteristikos
Laukiami rezultatai:
  1. Suprasti kokios yra lanko stulpo sritis ir kokia jų svarba suvirinant;
  2. Ţinoti karščiausiais lanko stulpo sritis ir jų įtaką suvirinimo vonelei;
  3. Ţinoti DC ir AC lankų charakteristikas;
  4. Ţinoti magnetinio putimo įtaką suvirinimo metu;
  5. Ţinoti magnetinio putimo pašalinimo sprendimo būdus.


                                                        24
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”     Ataskaita v.1.011.05Lankiniam suvirinimui naudojami maitinimo šaltiniai.                       2
Tikslas:
Apibrėţti suvirinimo šaltinių charakteristikas, pagrindinius komponentus ir šaltinių rūšis
Turinys:
Šaltinių klasifikacija, rūšys ir charakteristikos, elektrinės charakteristikos, sąsaja statinių
kreivių su suvirinimo procesais, kietos ir krentančios charakteristikos, darbo taškas, AC ir DC
šaltiniai, darbo ciklas, įtampos kritimas, ryšys tarp srovės ir laidininkų, lanko suţadinimo
įrenginiai ir metodikos
Laukiami rezultatai:
   1. Suprasti kaip veikia skirtingi suvirinimo šaltiniai, įskaitant AC ir DC;
   2. Suvokti kiekvieno šaltinio ypatumus, jų statines elektrines charakteristikas, darbo
     reţimus ir lanko stabilumo kontrolę;
   3. Ţinoti atviros grandinės, trumpo jungimo, darbo ciklo, įtampos nuostolių apibrėţimus,
     srovės dydţio priklausomybę nuo laidininkų įvairiuose šaltiniuose;
   4. Ţinoti kiekvienam suvirinimo procesui naudojamus šaltinius.
1.06Suvirinimas apsauginėse dujose. Įvadas.                              2
Tikslas:
Apibrėţti suvirinimo apsauginėse dujose principus
Turinys:
TIG, MIG/MAG, FCAW suvirinimo principai, apsauginės dujos (aktyvios, inertinės) ir nuo jų
priklausančios lanko charakteristikos, dujų gabenimo ir saugojimo taisyklės, pridėtinės
medţiagos, apsauginių dujų ir pridėtinių medţiagų norminiai dokumentai
Laukiami rezultatai:
   1. Suprasti TIG, MIG, MAG, FCAW suvirinimo procesų principus;
   2. Suvokti lanko charakteristikų priklausomybę nuo taikomų apsauginių dujų;
   3. Ţinoti apsauginių dujų gabenimo ir saugojimo taisykles.
1.07Suvirinimas nelydţiu elektrodu inertinių dujų apsaugoje (TIG).                  2
Tikslas:
Paaiškinti TIG suvirinimo taikymo sritį, procedūras, įrangos ypatumus, pagrindines problemas
Turinys:
TIG šaltinių rūšys, lanko suţadinimo technologijos, įranga ir aksesuarai: galvutės, valdymo
blokas, reţimai ir moduliacija, srovės ir poliškumas, medţiagos (apsauginės dujos, pridėtinės
medţiagos, elektrodai), suvirinimo parametrai (srovė, įtampa, suvirinimo greitis, dujų išeiga ir
t.t.), jungtys (briaunų paruošimas, jungčių rūšys), specialios technologijos (taškinis
suvirinimas, karštas uţdegimas, orbitinis suvirinimas, vamzdţių suvirinimas), pridėtinių
medţiagų, dujų, elektrodų norminiai dokumentai, taikymo sritys, pagrindinės problemos, darbų
sauga
Laukiami rezultatai:
   1. Suprasti TIG suvirinimo esmę, lanko uţdegimo principus, taikymo sritį;
   2. Suvokti suvirinimo reţimo galimybes, priklausomai nuo naudojamo elektrodo, srovės
     rūšies ir poliškumo;
   3. Ţinoti pagrindines taikymo sritis ir atitinkamus suvirinimo parametrus;
   4. Ţinoti, kaip eksploatuoti įrangą;
   5. Ţinoti pagrindinius norminius dokumentus;
   6. Ţinoti pagrindines TIG taikymo sritis, jungčių paruošimo variantus, potencialias
     problemas;
   7. Ţinoti potencialius pavojus ir darbų saugos principus.
1.08MIG/MAG suvirinimas ir lankinis suvirinimas milteline viela.                   2
Tikslas:
Paaiškinti MIG/MAG, FCAW suvirinimo taikymo sritį, procedūras, įrangos ypatumus,
pagrindines problemas
Turinys:
Šaltinių rūšys, įranga ir aksesuarai: galvutės, vielos tiekimo mechanizmai, valdymo blokas,
metalo pernešimo principai (impulsinis, smulkialašis ir stambialašis), suvirinimo parametrai
(srovė, įtampa, suvirinimo greitis, dujų išeiga ir t.t.), medţiagos (apsauginės dujos, suvirinimo

                                                         25
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”     Ataskaita v.1.01vielos), jungtys (briaunų paruošimas, jungčių rūšys), specialios technologijos (automatinis
suvirinimas, orbitinis suvirinimas, plazma-MIG), pridėtinių medţiagų, dujų norminiai
dokumentai, taikymo sritys, pagrindinės problemos, darbų sauga
Laukiami rezultatai:
   1. Suprasti MIG/MAG ir FCAW suvirinimo esmę, metalo pernešimo principus, taikymo
     sritį;
   2. Suvokti suvirinimo reţimo galimybes, priklausomai nuo srovės rūšies, poliškumo ir
     naudojamos suvirinimo vielos;
   3. Ţinoti pagrindines taikymo sritis ir atitinkamus suvirinimo parametrus;
   4. Ţinoti, kaip eksploatuoti įrangą;
   5. Ţinoti pagrindinius norminius dokumentus;
   6. Ţinoti pagrindinius MIG/MAG taikymo sritis, jungčių paruošimo variantus,
     potencialias problemas;
   7. Ţinoti potencialius pavojus ir darbų saugos principus.
1.09MMA suvirinimas.                                         2
Tikslas:
Paaiškinti MMA suvirinimo principus, elektrodų klasifikaciją ir taikymo sritį. Apibrėţti
įrangos ir aksesuarų funkcijas. Paaiškinti suvirinimo specifiką ir procedūras, pagrindines
problemas
Turinys:
Proceso principai, srovės rūšys (AC ir DC, poliškumas), įtaka siūlės formavimui, MMA
šaltinių charakteristikos, įranga ir aksesuarai, taikymo sritys, pagrindinės problemos,
medţiagos (elektrodų ir glaistų rūšys), suvirinimo defektai, elektrodų gabenimo ir saugojimo
taisyklės (laiko sąlygomis, atkaitinimas), elektrodų klasifikacija ir ţenklinimas, suvirinimo
parametrai (srovė, įtampa, suvirinimo greitis ir t.t.), jungtys (briaunų paruošimas, jungčių
rūšys, suvirinimo padėtys), elektrodo skersmens priklausomybė nuo medţiagos storio, srovės
dydţio ir suvirinimo padėties, specialios technologijos (lubinėje padėtyje, vertikalioje
ţemynkryptėje padėtyje), darbų sauga
Laukiami rezultatai:
   1. Suprasti MMA suvirinimo esmę, lanko suţadinimo principus, taikymo sritį;
   2. Ţinoti elektrodų klasifikaciją;
   3. Ţinoti pagrindines taikymo sritis ir atitinkamus suvirinimo parametrus;
   4. Ţinoti, kaip eksploatuoti įrangą;
   5. Ţinoti pagrindinius norminius dokumentus;
   6. Ţinoti pagrindinius MMA taikymo sritis, jungčių paruošimo variantus, potencialias
     problemas;
   7. Ţinoti potencialius pavojus ir darbų saugos principus.
1.10Suvirinimas po fliusu.                                      2
Tikslas:
Paaiškinti SAW suvirinimo principus, įrangą, taikymo sritį, procedūras ir pagrindines
problemas
Turinys:
Proceso principai, srovės rūšys (AC ir DC, poliškumas), įtaka siūlės formavimui, SAW šaltinių
charakteristikos, įranga ir aksesuarai, taikymo sritys, pagrindinės problemos, medţiagos (vielų
ir fliusų rūšys, kombinacijos), pridėtinių medţiagų gabenimo ir saugojimo taisyklės (laiko
sąlygomis, paruošimas), medţiagų klasifikacija ir ţenklinimas, suvirinimo parametrai (srovė,
įtampa, suvirinimo greitis, fliuso tipas, elektrodo iškyša ir t.t.), jungtys (briaunų paruošimas,
jungčių rūšys), vienvielis ir daugiavielis suvirinimas, darbų sauga
Laukiami rezultatai:
   1. Suprasti SAW suvirinimo esmę, lanko suţadinimo principus, taikymo sritį;
   2. Ţinoti vielos ir fliusų klasifikaciją;
   3. Ţinoti pagrindines taikymo sritis ir atitinkamus suvirinimo parametrus;
   4. Ţinoti, kaip eksploatuoti įrangą;
   5. Ţinoti pagrindinius norminius dokumentus;
   6. Ţinoti pagrindinius SAW taikymo sritis, jungčių paruošimo variantus, potencialias


                                                         26
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”     Ataskaita v.1.01    problemas;
  7. Ţinoti potencialius pavojus ir darbų saugos principus.
1.11Kiti suvirinimo būdai – kontaktinis, lazeriu, elektroniniu spinduliu, plazma ir kiti, o taip   2
   pat plastikų, kompozitų ir keramikos suvirinimo būdai bei litavimo procesai.
Tikslas:
Paaiškinti kontaktinio, plazminio, elektronpluoščio, lazerinio, elektrošlakinio, trintinio,
difuzinio, termitinio, aukštadaţnio, slėgimu ir sprogimu suvirinimo metodų principus, taikymo
sritį, pagrindines problemas, taip pat plastikų, kompozitų ir keramikos suvirinimo bei litavimo
procesų principus
Turinys:
Plazminio, elektronpluoščio, lazerinio, elektrošlakinio, trintinio, difuzinio, termitinio,
aukštadaţnio, slėgimu ir sprogimu suvirinimo procesų principai, šilumos generavimo esmė,
taikoma įranga ir aksesuarai, taikymo sritys ir pagrindinės problemos, darbų sauga kiekvieno
metodo atveju
Laukiami rezultatai:
   1. Suprasti plazminio, elektronpluoščio, lazerinio, elektrošlakinio, trintinio, difuzinio,
     termitinio, aukštadaţnio, slėgimu ir sprogimu suvirinimo esmę;
   2. Ţinoti plastikų, kompozitų ir keramikos suvirinimo principus;
   3. Ţinoti litavimo procesų principus;
   4. Ţinoti pagrindines kiekvieno metodo taikymo sritis;
   5. Ţinoti, kaip gabenti ir eksploatuoti įrangą ir aksesuarus;
   6. Ţinoti potencialius pavojus ir darbų saugos principus kiekvienam iš metodų.
1.12Pjovimas ir kiti briaunų paruošimo būdai.                             2
Tikslas:
Paaiškinti pjovimo ir briaunų paruošimo principus, įrangos ypatumus, taikymo sritį,
pagrindines procedūras
Turinys:
Briaunų paruošimo procesai, pjovimo lankas, įranga, pagalbinės priemonės, medţiagos,
pjovimo greitis, pjovimo kokybė, oksidacijos laipsnis, terminis pjovimas (deguonis, orinis,
lankinis, liepsninis), plazminis pjovimas, plazmos dujų rūšys, lazerinis pjovimas, droţimas
(liepsninis, lankinis), sąnaudos, darbų saugą
Laukiami rezultatai:
   1. Suprasti liepsninio, lankinio, plazminio, lazerinio pjovimo ir droţimo principus;
   2. Ţinoti liepsninio, lankinio, plazminio, lazerinio pjovimo pagrindinių parametrų įtaką
     pjūvio kokybei;
   3. Ţinoti liepsninio, lankinio, plazminio, lazerinio pjovimo taikymo sritis;
   4. Ţinoti potencialius pavojus ir darbų saugos principus kiekvienam iš pjovimo metodų.
                                               Iš viso: 22

Modulis 2: Medţiagos ir jų savybės suvirinant
                                                     Mokymo
                       Tema
                                                     valandos
2.01 Plienų gamyba ir jų ţymėjimas.                                  1
Tikslas:
Paaiškinti plienų gamybos principus, legiravimą, plienų klasifikaciją ir ţymėjimą
Turinys:
Plienų metalurgijos pagrindai, legiravimas, gamybiniai procesai, specialūs apdorojimo būdai,
deoksidacija, ţymėjimas, metalurginiai defektai
Laukiami rezultatai:
  1. Suprasti plienų gamybinių procesų esmę;
  2. Ţinoti specialius apdorojimo būdus ir jų taikymo prieţastis;
  3. Ţinoti plienų deoksidacijos metodus;
  4. Ţinoti potencialius metalurginius defektus, prieţastis ir šalinimo technologijas;
  5. Ţinoti plienų ţymėjimo sistemą.

                                                         27
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”    Ataskaita v.1.012.02 Medţiagų ir suvirintųjų jungčių tyrimo metodai.                         3
Tikslas:
Paaiškinti suvirintųjų jungčių bandymų principus ir kokybės vertinimo aspektus
Turinys:
Neardomųjų tyrimų metodų apţvalga, virintinių jungčių neardomoji kontrolė, ardomieji
bandymų metodai, tempimo ir lenkimo bandymai, smūginiai bandymai, kietumo bandymai
Demonstravimas bandomųjų pavyzdţių ir bandymų laboratorijoje (4 val. ir 8 val.)
Laukiami rezultatai:
   1. Suprasti ardomųjų bandymų esmę, tikslą ir prieţastis;
   2. Ţinoti pagrindinius bandymų metodus ir naudojamus tyrimo metodus;
   3. Ţinoti kontrolės metodų taikymo atvejus ir sritį.
2.03 Lydinai ir jų fazinės diagramos.                                2
Tikslas:
Paaiškinti lydinių legiravimo principus, lydinių struktūros ypatumus ir fazinę sudėtį
diagramose
Turinys:
Metalai ir jų lydiniai, legiravimo elementai, lydinių struktūra, struktūros rūšys, sukietinimo
mechanizmai (šaltas deformavimas, dispersinis kietinimas, kietas tirpalas, grūdo dydis, faziniai
virsmai), sendinimas, Fe-C diagrama, legiravimo elementų įtaka Fe-C diagramai, geleţies
lydiniai, liejinių struktūra, mechaninės savybės
Laukiami rezultatai:
   1. Suprasti lydinių kristalizacijos eigą ir pagrindinius taškus;
   2. Ţinoti fazinių virsmų esmę, sąlygas kuriomis jie įmanomi bandymų metodus ir
     naudojamus tyrimo metodus;
   3. Ţinoti lydinių sukietinimo mechanizmus ir atitinkamus pavyzdţius;
   4. Mokėti paaiškinti Fe-C diagramos principus ir ja naudotis.
2.04 Geleţies ir anglies lydiniai.                                  1
Tikslas:
Paaiškinti geleţies-anglies lydinių susiformavimo ir legiravimo principus, struktūrinę sandarą
ir jų fazines diagramas
Turinys:
Legiravimo elementų įtaka, karbidus sudarantys elementai, tąsumo bandymai, TTT (laikas-
temperatūra-virsmas) diagramos, T8/5 koncepcija
Laukiami rezultatai:
   1. Atpaţinti ir suprasti TTT diagramas;
   2. Ţinoti lydinių sukietinimo mechanizmus;
   3. Mokėti paaiškinti plienų savybių priklausomybę nuo mikrostruktūros.
2.05 Pagrindinio metalo ir suvirintųjų jungčių terminis apdorojimas.                 1
Tikslas:
Paaiškinti metalų terminio apdorojimo principus
Turinys:
Normalizacija, sukietinimas, grūdinimas, atleidimas, atkaitinimas, homogenizacija, terminis
apdorojimas praktikoje, terminio apdorojimo įranga, norminiai dokumentai, temperatūros
matavimai ir uţrašai
Laukiami rezultatai:
   1. Ţinoti pagrindinius terminio apdorojimo būdus ir jų ypatumus;
   2. Ţinoti temperatūros ir apdorojimo trukmės įtaką gaunamai struktūrai;
   3. Ţinoti norminių dokumentų reikalavimus ir jų taikymo sritį;
   4. Mokėti parinkti terminį apdorojimą priklausomai nuo plieno grupės, storio ir
     konstrukcijos ypatumų;
   5. Ţinoti terminio apdorojimo įrangą ir jos taikymo sritį;
   6. Ţinoti tipinius temperatūros matavimo būdus ir jų registravimo principus.
2.06 Suvirintųjų jungčių sandara.                                  2
Tikslas:


                                                        28
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”    Ataskaita v.1.01Paaiškinti suvirintų jungčių struktūros formavimosi metalurginius ypatumus
Turinys:
Temperatūriniai laukai, šilumos pasiskirstymo skaičiavimai, įvedamoji šiluma, pikinė
temperatūra, aušinimo greitis, siūlės metalas, siūlės kristalizacija, siūlės struktūra, sulydymo
sritis, terminio poveikio sritis TPS, TPS struktūra, grūdo augimas, suvirinamumas,
vienasluoksnis ir daugiasluoksnis suvirinimas
Laukiami rezultatai:
   1. Suprasti temperatūros pasiskirstymo įtaką formuojamos siūlės mikrostruktūrai;
   2. Ţinoti įvedamosios šilumos, aušinimo greičio ir daugiasluoksnio suvirinimo įtaką
     siūlės metalo kristalizacijos eigai ir mikrostruktūrai;
   3. Ţinoti norminių dokumentų reikalavimus ir jų taikymo sritį;
   4. Ţinoti siūlės charakteringas sritis, grūdo augimo ir mikrostruktūros pokyčių prieţastis;
   5. Ţinoti metalų suvirinamumo aspektus.
2.07 Angliniai ir angliniai manganiniai plienai.                           2
Tikslas:
Atskleisti anglinių ir C-Mn plienų suvirinimo metalurginius ypatumus
Turinys:
TTT diagramų taikymas, sukietinimo efektas, anglies ekvivalentas, suvirinamumas,
daugiasluoksnio suvirinimo efektai, siūlės ir TPS struktūra, plyšių susidarymo prieţastys,
priklausomybė C%max – kietumas, priklausomybė Ceq – uţgrūdinamumas, optimalios
įvedamosios šilumos nustatymas, norminiai dokumentai
Laukiami rezultatai:
   1. Mokėti apskaičiuoti anglies ekvivalentą ir suprasti jo koncepciją;
   2. Ţinoti siūlės ir TPS sritis bei temperatūrinių ciklų įtaką struktūrai;
   3. Ţinoti daugiasluoksnio suvirinimo efekto įtaką siūlės struktūrai ir mechaninėms
     savybėms;
   4. Ţinoti įtakojančius šaltųjų plyšių susidarymą faktorius;
   5. Mokėti parinkti optimalią įvedamąją šilumą ir metalo išankstinį pakaitinimą,
     pakaitinimo sąlygas ir taikymo sritį.
2.08 Smulkiagrūdţiai konstrukciniai plienai.                             1
Tikslas:
Atskleisti mikro-legiravimo elementų efektą smulkiagrūdţių plienų struktūrai, mechaninėms
savybėms ir suvirinamumui
Turinys:
Grūdėtumo smulkinimo koncepcija, poveikis mechaninėms savybėms, normalizavimo,
grūdinimo, atleidimo kokybė, T8/5 koncepcija ir suvirinamumas, norminiai dokumentai
Laukiami rezultatai:
   1. Ţinoti įvairius būdus gaminti smulkiagrūdţius plienus ir mikro-legiravimo schemas;
   2. Ţinoti priklausomybę tarp grūdo dydţio ir mechaninių savybių;
   3. Ţinoti apie smulkiagrūdţių plienų suvirinamumą;
   4. Ţinoti taikomus suvirinimo procesus ir potencialais problemas;
   5. Ţinoti terminio apdorojimo būdus ir jo poveikį bei atlikimo sąlygas.
2.09 Termomechaniškai apdoroti plienai.                               1
Tikslas:
Atskleisti termomechaninio apdorojimo principus ir įtaką mechaninėms savybėms ir
suvirinamumui
Turinys:
Apdorojimo principai, mechaninės savybės, įtaka suvirinamumui, norminiai dokumentai
Laukiami rezultatai:
   1. Ţinoti metalo struktūrines modifikacijas ir kontrolės būdus;
   2. Ţinoti priklausomybę tarp rūšies ir suvirinamumo;
   3. Ţinoti taikomus suvirinimo procesus ir potencialias problemas;
   4. Ţinoti terminio apdorojimo būdus ir jo poveikį bei atlikimo sąlygas.
2.10 Suvirintųjų jungčių pleišėjimas.                                2


                                                        29
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”    Ataskaita v.1.01Tikslas:
Atskleisti įtrūkių susidarymo prieţastis ir mechanizmą siūlėse ir jungtyse
Turinys:
Defektai, būdingi C-Mn, maţai legiruotiems, gausiai legiruotiems ir nerūdijantiems plienams
Šaltieji plyšiai: pleišėjimo mechanizmas siūlėje ir TPS, vandenilio, mikrostruktūros ir įtempių
poveikis, vandenilio šaltiniai ir difuzija, vandenilio kiekio kontrolė, elementų įtaka pleišėjimui,
išankstinio pakaitinimo poveikis, austenitinio siūlės metalo efektai
Karštieji plyšiai: mechanizmas siūlėje ir pagrindiniame metale, elementų, įvedamosios šilumos,
siūlės formos įtaka pleišėjimui, įtrūkių vystymosi kontrolė, bandymai
Pakartotino kaitinimo plyšiai: mechanizmas siūlėje ir TPS, jautrios tokių plyšių atsiradimui
plienų rūšys, plyšiai terminio apdorojimo metu ir po daugiasluoksnio suvirinimo, plyšių
vystymosi kontrolė, bandymai ir priimtinumo lygmenys
Sluoksninis pleišėjimas: vystymosi mechanizmas, intarpų, jungties konfigūracijos, įtempių ir
nuovargio įtaka pleišėjimui, pleišėjimo kontrolė atsiţvelgiant į medţiagą ir jungties tipą,
bandymai, savybės skerspjūvyje.
Laukiami rezultatai:
   1. Ţinoti visų rūšių plyšių formavimosi mechanizmus;
   2. Ţinoti metalų polinkį plyšių atsiradimui ir kovos su šiais defektais metodus;
   3. Ţinoti plyšių rūšis ir atsiradimo prieţastis;
   4. Ţinoti alternatyvius technologinius sprendimus, kuriais įmanoma išvengti sluoksninio
     pleišėjimo suvirintose konstrukcijose.
2.11 Konstrukcinių ir aukšto stiprumo plienų naudojimas                        1
Tikslas:
Atskleisti konstrukcinių ir aukšto stiprumo plienų suvirinimo problemas ir aspektus
Turinys:
Tiltų, kranų, slėginių, indų, transporto priemonių, kriogeninių indų suvirinimo aspektai ir
plienų taikymas
Laukiami rezultatai:
   1. Ţinoti medţiagos parinkimo svarbą ir principą priklausomai nuo objekto;
   2. Mokėti taikyti konstrukcinius ir aukšto stiprumo plienus ir ţinoti jų taikymo sritį;
   3. Ţinoti praktinio taikymo pavyzdţius ir tiltų, kranų, slėginių, indų, transporto
     priemonių, kriogeninių indų konstrukcinius ypatumus.
2.12 Maţai legiruoti plienai konstrukcijoms, dirbančioms ţemose temperatūrose.            0,5
Tikslas:
Atskleisti kriogeninių plienų suvirinamumą ir suvirinimo aspektus
Turinys:
Kriogeninių plienų rūšys, maţai legiruotųjų plienų savybės ţemose temperatūrose ir nikelio
poveikis šioms savybėms, taikomi suvirinimo procesai, pridėtinės medţiagos, suvirinimo
problemos ir apribojimai, kriogeninių plienų ir pridėtinių medţiagų norminiai dokumentai
Laukiami rezultatai:
   1. Ţinoti nikelio poveikį kristalinei struktūrai;
   2. Ţinoti nikelio koncentracijos poveikį suvirinamumui;
   3. Ţinoti įvairių rūšių kriogeninių plienų taikymo sritis.
2.13 Maţai legiruoti valkšnumui atsparūs plienai.                           0,5
Tikslas:
Atskleisti valkšnumo aspektus, valkšnumui atsparių plienų rūšis, legiravimo schemas ir
suvirinimo aspektus
Turinys:
Valkšnumo ir atsparumo valkšnumui mechanizmas, resursas, atsparumas oksidavimui,
valkšnumo kreivės, taikomi suvirinimo procesai, pridėtinės medţiagos, suvirinimo problemos
ir apribojimai, virintinės siūlės kokybės kontrolė, norminiai dokumentai
Laukiami rezultatai:
   1. Ţinoti valkšnumo aspektus ir stadijas;
   2. Ţinoti Cr-Mo legiravimo esmę ir efektą;
   3. Mokėti vertinti Cr-Mo plienų suvirinamumą priklausomai nuo taikomų suvirinimo

                                                        30
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”     Ataskaita v.1.01    procesų bei pridėtinių medţiagų.
2.14 Gausiai legiruotieji plienai.                                  2
Tikslas:
Atskleisti įvairių gausiai legiruotųjų plienų rūšis, jų suvirinamumą ir suvirinimo aspektus,
įskaitant įvairiarūšių medţiagų suvirinimo atvejus ir skirtingų pridėtinių medţiagų taikymą
Turinys:
Legiravimo elementų įtaka, legiravimo sistemos, austenitizuojantys ir feritizuojantys
elementai, azoto įtaka, ferito kiekio nustatymas, gausiai legiruotųjų plienų diagramos (pilnai
austenitinių, austenitinių-feritinių, feritinių, martensitinių, dupleksinių, atsparių korozijai,
atsparių karščiui, atsparių valkšnumui, plienų), taikomi suvirinimo procesai, pridėtinės
medţiagos, apsauginės dujos, suvirinimo aspektai ir problemos, konstrukcijų ypatumai,
terminis apdorojimas, terminis apdorojimas po suvirinimo, pasyvacija, norminiai dokumentai
Laukiami rezultatai:
   1. Ţinoti įvairių gausiai legiruotųjų plienų struktūras;
   2. Ţinoti korozijos prieţastis, principus ir sąlygas;
   3. Ţinoti gausiai legiruotųjų plienų suvirinimo problemas, atsiţvelgiant į anglies kiekį;
   4. Ţinoti pridėtinių medţiagų parinkimo principą įvairiems gausiai legiruotiems
     plienams;
   5. Ţinoti terminio apdorojimo po suvirinimo parinkimo principus.
2.15 Kiti metalai: ketus ir įvairūs spalvotieji metalai ir jų lydiniai.                2
Tikslas:
Atskleisti ketaus, spalvotųjų metalų (Al, Mg, Cu, Ni, Ti ir kitų) ir jų lydinių rūšis, taikymo
sritis, suvirinamumą ir suvirinimo aspektus
Turinys:
Ketaus ir įvairių spalvotųjų metalų (Al, Mg, Cu, Ni, Ti ir kitų) ir jų lydinių klasifikacija,
suvirinamumas, jungčių paruošimas, taikomi suvirinimo procesai, pridėtinės medţiagos (rūšys,
saugojimas, paruošimas), apsauginės dujos, suvirinimo aspektai ir problemos (poringumas,
karštieji plyšiai), konstrukcijų ypatumai, taikymo sritis ir specifinės problemos, norminiai
dokumentai
Laukiami rezultatai:
   1. Ţinoti ketaus ir įvairių spalvotųjų metalų metalurginius ypatumus;
   2. Ţinoti ketaus ir įvairių spalvotųjų metalų suvirinamumą;
   3. Ţinoti ketaus ir įvairių spalvotųjų metalų suvirinimo procesus ir pridėtines medţiagas;
   4. Ţinoti ketaus ir įvairių spalvotųjų metalų taikymo sritis.
                                               Iš viso: 22

Modulis 3: Suvirintųjų konstrukcijų projektavimas
                                                     Mokymo
                       Tema
                                                     valandos
3.01 Suvirintųjų jungčių projektavimas                                3
Tikslas:
Atskleisti suvirintųjų jungčių optimalaus projektavimo principus, priklausomai nuo medţiagos
rūšies, sienelių storio, prieinamumo, apkrovų, suvirinimo procesų, suvirinimo padėties, NDT,
turimos įrangos, tikslumo klasės
Turinys:
Pagrindai (jungties konstrukcinio sprendimo ir briaunų paruošimo svarba), jungčių rūšys,
briaunų paruošimo variantai (priklausomai nuo medţiagos rūšies, storio, suvirinimo proceso),
įtempių ir deformacijų įtaka, tolerancijos ir tikslumo reikalavimai, suvirinimo procesų
ţymėjimas ir brėţiniai, ţymėjimas pagal EN 22553
Laukiami rezultatai:
  1. Ţinoti suvirinimo jungčių projektavimo principus;
  2. Ţinoti siūlių ţymėjimo ir grafinio vaizdavimo simbolius;
  3. Ţinoti suvirintųjų jungčių įtempių ir deformacijų prieţastis.


                                                         31
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”     Ataskaita v.1.013.02 Suvirintųjų konstrukcijų elgsena, esant statinei apkrovai                    2
Tikslas:
Atskleisti apkrautų statinėmis apkrovomis suvirintųjų konstrukcijų jungčių elgseną ir
projektinius ypatumus
Turinys:
Plieninės ir lengvosios konstrukcijos, armuotos konstrukcijos, kolonos ir atramos, santvaros,
karkasinės konstrukcijos, valcuotų profilių (H, I, U, T, kampuočių ir t.t.) taikymas, virintinės
siūlės, sandūrinės, uţleistinės, kampinės jungtys, norminiai dokumentai ir specifikacijos
Laukiami rezultatai:
  1. Ţinoti optimalią virintinių jungčių padėtį;
  2. Ţinoti skirtingų profilių ypatumus ir taikymo skirtumus;
  3. Ţinoti įtempių pasiskirstymo aspektus konstrukcijose;
  4. Ţinoti įvairių rūšių jungčių privalumus ir trukumus.
3.03 Suvirintųjų konstrukcijų elgsena, esant dinaminei apkrovai                    1
Tikslas:
Atskleisti apkrautų dinaminėmis apkrovomis suvirintųjų konstrukcijų jungčių elgseną ir
projektinius ypatumus, nuovargio įtemptame būvyje įtaką, kiaurymių ir suvirinimo defektų
įtaką ir jų pavojų
Turinys:
Apkrovos rūšys, įtempių pasiskirstymas, kiaurymių ir suvirinimo defektų įtaka, jungčių rūšys,
atsparumo nuovargiui didinimo metodai (šlifavimas, poliravimas, kalimas, įtempių maţinimas
ir t.t.)
Laukiami rezultatai:
   1. Ţinoti kiaurymių ir suvirinimo defektų įtaką ir jų klasifikaciją;
   2. Ţinoti jungčių rūšis ir taikymo skirtumus;
   3. Ţinoti pagrindinius jungčių tobulinimo ir resurso didinimo principus.
3.04 Suvirintųjų konstrukcijų projektavimas, esant termodinaminėms apkrovoms              1
Tikslas:
Atskleisti apkrautų termodinaminėmis apkrovomis suvirintųjų konstrukcijų elgseną ir
projektinius ypatumus, konstrukcinius elementus, priklausomai nuo taikymo srities, suvirinimo
aspektus
Turinys:
Boilerių, slėginių indų, vamzdynų ir t.t. taikymas ţemose ir aukštose temperatūrose,
konstrukciniai elementai (flanšai, atvamzdţiai, alkūnės, kompensatoriai ir t.t.), įstatymai,
norminiai dokumentai ir specifikacijos
Laukiami rezultatai:
  1. Ţinoti skirtingų jungčių privalumus ir taikymo sritį;
  2. Ţinoti atitinkamus standartus;
  3. Ţinoti taikomas medţiagas ir taikymo sritį.
3.05 Armatūrinio plieno suvirinimas                                  1
Tikslas:
Atskleisti armatūrinio plieno suvirintųjų jungčių konstrukcinius ypatumus ir jų suvirinimo
aspektus
Turinys:
Armatūrinio plieno rūšys, savybės, apkraunamosios ir neapkraunamosios jungtys,
suvirinamumas, suvirinimo procesai, norminiai dokumentai ir specifikacijos
Laukiami rezultatai:
  1. Ţinoti suvirintųjų jungčių ypatumus;
  2. Ţinoti skirtumus tarp apkraunamųjų ir neapkraunamųjų jungčių;
  3. Ţinoti taikomų suvirinimo procesų ypatumus;
  4. Mokėti sudaryti suvirinimo technologiją.
                                               Iš viso: 8
                                                         32
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”     Ataskaita v.1.01


Modulis 4: Gamyba ir naudojama technika
                                                     Mokymo
                        Tema
                                                     valandos
4.01 Suvirintųjų jungčių kokybės uţtikrinimas. Įvadas                         1
Tikslas:
Atskleisti kokybės valdymo ir kokybės kontrolės principus ir šią sritį reglamentuojančių
norminių dokumentų reikalavimus
Turinys:
Kokybės valdymo ir kokybės kontrolės koncepcija, kokybės vadovas, kokybės planas, įmonių
auditas, personalo ir įrangos prieţiūra, inspektavimas, suvirinimo darbų koordinatoriaus
vaidmuo ir funkcijos įvairiose pramonės šakose, norminiai dokumentai (QMS vadovas, EN
ISO 9000, EN ISO 14731, EN ISO 3834 ir kiti dokumentai)
Laukiami rezultatai:
  1. Ţinoti kokybės valdymo ir kokybės kontrolės principus;
  2. Ţinoti pagrindinius suvirintų konstrukcijų kokybę įtakojančius faktorius, kurie susieti
     su personalo kvalifikacija ir įrangos būkle.
4.02 Kokybės kontrolė gamybos metu. Suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo praktiniai darbai.      6
Tikslas:
Atskleisti EN ir ISO standartų reikalavimus, kurie susiję su suvirintojų kvalifikacijos tikrinimu
ir suvirinimo procedūrų tvirtinimu
Turinys:
Dokumentacija pagal EN ir ISO standartus, suvirinimo procedūrų aprašai (SPA), suvirinimo
darbų seka, procedūrų tvirtinimas, suvirintojo kvalifikacijos tikrinimas (EN 287, EN ISO 9606
ir kitos normos), suvirinimo operatoriaus kvalifikacijos tikrinimas (EN 1418 ir kitos normos),
atsekamumas (medţiagų identifikacija, procedūrų aprašai, sertifikatai), gamybos monitoringo
ir duomenų saugojimo metodai, kontrolės įrangos kalibravimas

Suvirinimo procedūrų tvirtinimo praktiniai pavyzdţiai (2 val. iš 6 val.)
Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo praktiniai pavyzdţiai (2 val. iš 6 val.)

Laukiami rezultatai:
  1. Ţinoti SPA sudarymo principus, suvirintos konstrukcijos kokybės tikrinimo metodiką;
  2. Ţinoti patvirtintos SPA taikymo diapazonus;
  3. Ţinoti suvirintojų kvalifikacijos reikalavimus, priklausomai nuo suvirintosios
    konstrukcijos ir darbų sudėtingumo;
  4. Ţinoti EN ir ISO normų reikalavimus, kurie apibrėţia suvirintojo kvalifikacijos
    tikrinimo procedūrą ir diapazonus;
  5. Ţinoti atsekamumo ir suvirintųjų konstrukcijų gamybos dokumentavimo principus;
  6. Ţinoti gamybos ir kontrolės įrangą bei kalibravimo instrumentus.
4.03 Vidiniai įtempiai ir deformacijos                                2
Tikslas:
Atskleisti pagrindinius faktorius, lemiančius suvirinimo įtempių ir deformacijų dydį bei kaip
šie efektai gali būti matuojami ir maţinami
Turinys:
Įtakojantys faktoriai, terminio poveikio duomenys, suvirinimo įtempių ir deformacijų
prieţastys, išilginiai ir skersiniai įtempiai, vidinių įtempių ir liekamųjų deformacijų
priklausomybė nuo įvedamosios šilumos, suvirinimo darbų seka ir technika, siekiant maţinti
konstrukcijų vidinius įtempius ir deformacijas, liekamųjų vidinių įtempių įtaka suvirintų
konstrukcijų savybėms, deformacijų kontrolės metodai
Laukiami rezultatai:
   1. Ţinoti liekamųjų vidinių įtempių ir deformacijų atsiradimo prieţastis, lemiančius
     faktorius ir jų dydį suvirintose konstrukcijose;
   2. Ţinoti, kaip išvengti suvirintųjų konstrukcijų susitraukimo ir deformacijų;
   3. Ţinoti vidinių įtempių ir liekamųjų deformacijų maţinimo metodus;


                                                         33
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”     Ataskaita v.1.01  4. Ţinoti, kaip liekamieji įtempiai įtakoja suvirintųjų konstrukcijų eksploatavimo savybes.
4.04 Suvirinimo įrenginiai ir gamybos priemonės                            2
Tikslas:
Apibrėţti pagrindines technines priemones ir įrangą, naudojamą suvirintųjų konstrukcijų
gamyboje, atskleisti įrangos parinkimo principus, priklausomai nuo konkrečios suvirinamos
konstrukcijos ir darbų masto
Turinys:
Gamyklinės linijos, surinkimo įranga (tipai, taikymo sritis, privalumai), kabeliai ir elektrinė
įranga, gamybinė aplinka (specialūs reikalavimai, darbų sauga), pagalbinė įranga (gabenimo,
kėlimo, ventiliavimo, matavimo ir t.t.), dūmų ištraukimo įranga (tipai), jungčių surinkimas,
sukabinamosios siūlės, pridėtinių medţiagų saugojimas, paruošimas ir naudojimas (dujos,
fliusai, pridėtinė medţiaga), terminio apdorojimo ir temperatūros kontrolės įranga
Laukiami rezultatai:
   1. Ţinoti gamybos organizavimo principus ir svarbą;
   2. Ţinoti surinkimo įrangos privalumus ir taikymo sritį;
   3. Ţinoti surinkimo, fiksavimo, montavimo įrangos rūšis ir jų taikymo galimybes
     konkrečiai suvirintajai konstrukcijai;
   4. Ţinoti pagalbinės įrangos (dūmų ištraukimo, kabelių, terminio apdorojimo ir
     temperatūros kontrolės) taikymo galimybes konkrečios suvirintos konstrukcijos
     gamybos procese;
   5. Ţinoti pagrindinius jungčių surinkimo ir sukabinimo principus ir taisykles.
4.05 Saugumo technika atliekant suvirinimo darbus                           2
Tikslas:
Apibrėţti darbuotojų sveikatos ir darbų saugos reikalavimus ir pavojus vykdant suvirinimo ir
susietus gamybos procesus
Turinys:
Darbų ir sveikatos saugos reikalavimai, darbų saugos ir aplinkosaugos aspektų apţvalga,
rizikos vertinimas, elektros šoko ir gaisro rizika, elektromagnetiniai laukai, įrangos įţeminimas
ir prijungimas, suvirinimo metu naudojamų dujų pavojus, suvirinimo dūmai, sprogimo rizika,
ventiliavimas ir dūmų ištraukimas, ergonomika, triukšmo lygis, akių apsauga nuo spinduliuotės
poveikio, norminiai dokumentai
Laukiami rezultatai:
   1. Ţinoti rizikos faktorius, kurie susieti su suvirinimo procesais, elektra, dujomis, dūmais,
     spinduliuote, triukšmu;
   2. Ţinoti sveikatos ir darbų saugos reikalavimus vykdant suvirinimo darbus.
4.06 Matavimai, kontrolė ir suvirinimo dokumentacija                          2
Tikslas:
Apibrėţti matavimo, kontrolės ir duomenų registravimo vykdant suvirinimo darbus ir susietas
operacijas principus ir reikalavimus
Turinys:
Matavimo metodai, instrumentai, temperatūra, aušinimo laikas T8/5, suvirinimo parametrai
(įtampa, srovė, greitis, dujų išeiga ir t.t), terminio apdorojimo kontrolė (kaitinimo ir aušinimo
greitis)

Praktiniai pavyzdţiai ir demonstracijos laboratorijoje (1 val. iš 1 val.)

Laukiami rezultatai:
  1. Ţinoti suvirinimo ir susietų operacijų kontrolės metodus;
  2. Ţinoti suvirinimo parametrų matavimo ir registravimo procedūras;
  3. Ţinoti terminio apdorojimo parametrų matavimo ir registravimo procedūras.
4.07 Neardomieji bandymo būdai                                     7
Tikslas:
Apibrėţti neardomosios kontrolės metodų (NDT) taikymą suvirintųjų konstrukcijų kokybei
vertinti

                                                         34
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”     Ataskaita v.1.01Turinys:
Suvirinimo defektų tipai (klasifikacija pagal EN ir ISO standartus), priimtinumo lygmenys (EN
ISO 5817 ir EN ISO 10042), NDT metodų pagrindai (apţiūrimoji kontrolė, skvarbiaisiais
daţalais, magnetinėmis dalelėmis, ultragarsinė, radiografinė, sūkurinėmis srovėmis, akustine
spinduliuote ir t.t.), duomenų interpretacija (radiografinei kontrolei), duomenų registravimas,
NDT procedūros, darbų ir sveikatos saugos aspektai

Praktiniai pavyzdţiai ir demonstracijos laboratorijoje (50 proc. laiko – 3,5 val. iš 7 val.)

Laukiami rezultatai:
  1. Ţinoti neardomosios kontrolės metodus, jų principus ir privalumus bei taikymo sritį;
  2. Ţinoti suvirinimo defektų tipus, jų atsiradimo prieţastis ir identifikavimo metodus bei
    įrangą;
  3. Ţinoti NDT metodų taikymo galimybes, priklausomai nuo jungčių konfigūracijos ir
    konstrukcinio sprendimo;
  4. Ţinoti darbų ir sveikatos saugos aspektus vykdant neardomąją kontrolę.
4.08 Ekonomiškumas                                           1
Tikslas:
Apibrėţti gamyboje vykdomų suvirinimo darbų ir susietų operacijų ekonomiškumo principus
Turinys:
Suvirinimo kaštų analizė, prilydymo našumas, darbo ciklas, išlaidos (laboratoriniai tyrimai,
suvirinimo medţiagos, įranga, energija ir t.t.), gamybos išlaidų maţinimo priemonės,
mechanizavimas, automatizavimas, robotų technika
Laukiami rezultatai:
  1. Ţinoti su suvirinimo operacijomis susietus gamybos kaštus;
  2. Ţinoti suvirinimo darbų savikainos maţinimo priemones ir procedūras (įskaitant
     mechanizavimą ir automatizavimą).
4.09 Remontinis suvirinimas                                      2
Tikslas:
Apibrėţti remontinių darbų (suvirinimo, apvirinimo, apipurškimo) vykdymo gamybos ir
eksploatavimo sąlygomis ypatumus ir problemas
Turinys:
Remontinio suvirinimo procedūra ir specifika, remontinių darbų planas, remontinio suvirinimo
procedūros tvirtinimas, remontinio suvirinimo neardomoji kontrolė, darbų sauga
Laukiami rezultatai:
  1. Ţinoti su remontiniu suvirinimu susietas problemas;
  2. Ţinoti galimus pavojus vykdant remontinį suvirinimą eksploatavimo sąlygomis;
  3. Ţinoti, kaip tinkamai paruošti remontinio suvirinimo procedūras.
4.10 Mokymas remiantis realiais atsitiktinumais.                            3
Pagrindinis šio savarankiško darbo tikslas – patikrinti dalyvių įgūdţius analizuoti specifinių
suvirinamų objektų gamybos ypatumus. Studentai, susiskirstę į grupes pagal specifinę uţduotį,
nagrinėja konkrečių suvirintųjų konstrukcijų projektinę dokumentaciją ir gamybos aspektus.
Techniniai spendimai apsvarstomi su gamybinę patirtį turinčiais ekspertais.
Galimi nagrinėjami objektai:
Plieninės ir lengvosios konstrukcijos, tiltai, katilai, talpyklos, boileriai ir slėginiai indai,
cheminė įrangą, vamzdynai ir dujotiekiai, laivai ir juros platformos, transporto priemonės,
kėlimo mechanizmai, lėktuvai
Pagrindiniai atskleidţiami aspektai:
Standartai ir specifikacijos, projektiniai ypatumai, medţiagų parinkimas, suvirinimo procesai ir
įranga, suvirinimo vieta (transportavimas ir galutinis surinkimas), suvirinimo procedūros,
paruošimas suvirinimui, tolerancijos, neardomoji kokybės kontrolė
                                                Iš viso: 28                                                         35
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”   Ataskaita v.1.01


   1.7.5. Praktiniai uţsiėmimai (2 dalis)

 Praktinių uţsiėmimų tikslas nėra įgyti profesinių įgūdţių atlikti suvirinimo operacijas
naudojant skirtingas suvirinimo technologijas. Praktinių uţsiėmimų metu bus supaţindinama su
ypatumais, tipinėmis problemomis ir galimais defektais taikant įvairius suvirinimo metodus.

  Praktiniai mokymai:                                 Akad. val.
  Dujinis suvirinimas ir pjovimas                              4
  Rankinis suvirinimas glaistytuoju elektrodu                        5
  Suvirinimas nelydţiuoju elektrodu                             5
  Suvirinimas lydţiuoju elektrodu apsauginėse dujose ir milteline viela           5
  Suvirinimo procedūrų aprašų parengimas                          7

  Procesų demonstravimas:                               Akad. val.
  Droţimas                                         4
  Litavimas
  Plazminis suvirinimas ir pjovimas
  Suvirinimas po fliusu
  Kontaktinis suvirinimas
  Trintinis suvirinimas
  Elektronpluoštis suvirinimas, lazerinis suvirinimas
  Kiti procesai

   1.7.6. Reikalavimai įrangai, priemonėms ir bandiniams

  Mokymo centre praktiniams uţsiėmimams vykdyti turi būti MMA, MIG/MAG, TIG, dujinio
suvirinimo ir pjovimo įranga.
  Su kitų suvirinimo procesų ypatumais gali būti supaţindinama vaizdo demonstracijų ar
prezentacijų metu.
  Mechaninių bandymų, neardomosios kontrolės ir kita laboratorinė įranga turi būti
demonstruojama vaizdo prezentacijų metu ir laboratorinėmis sąlygomis.
  Turi būti paruošta įvairių medţiagų suvirintų pavyzdţių ir skirtingų virintinių jungčių
pavyzdţių kolekcija. Kiekvienam suvirinimo procesui privaloma turėti maţiausiai po 1 suvirintą
pavyzdį.

   1.7.7. Egzaminavimas ir atestavimas

  Mokymuose dalyvaujančių dėstytojų skaičius turi būti pakankamas, kad būtų uţtikrintas
kokybiškas profesinių ţinių ir gamybinės patirties perdavimas mokymų dalyviams. Kiekvienai
mokymų temai turi būti numatyti mokymo centro arba samdomi dėstytojai.
  Kandidato kvalifikacijos detalųjį įvertinimą bei tarpinį egzaminavimą vykdo mokymo centro
vadovybės patvirtinta komisija. Į šios komisijos sudėtį (maţiausiai iš 3 asmenų) turi įeiti:
  - Komisijos pirmininkas (nepavaldus mokymo centui), gamybinę patirtį turintis ekspertas
arba suvirinimo srityje kompetentingų organizacijų atstovas;
  - mokymo procese dalyvaujantys dėstytojai.
  Galutinio egzamino komisiją (maţiausiai iš 3 asmenų) skiria Lietuvos suvirintojų asociacija.
Jos nariai turi būti mokymo centrui nepavaldūs suvirinimo technologijų srityje patirtį ir
kompetenciją turintys specialistai.


                                                       36
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”  Ataskaita v.1.01  Egzaminų komisijų įgaliojimai:
  - organizuoti egzaminą;
  - paruošti egzaminų klausimus;
  - kontroliuoti ir vykdyti egzaminavimo procedūrą;
  - vertinti egzaminuojamųjų atsakymus.
  Dalyvauti egzamine turi teisę asmenys, atitinkantys minimalius kvalifikacinius reikalavimus
ir išklausę bent 90 proc. standartinės programos paskaitų arba gavę teigiamą detaliojo
kvalifikacijos tinkamumo vertinimą.
  Tarpinių ir galutinio egzaminų procedūromis siekiama patikrinti dalyvių suvirinimo
technologijų ţinias ir jų taikymo suvokimą. Egzaminų temos apima šiuos modulius:

           1 modulis. Suvirinimo procesai ir įranga
           2 modulis. Medţiagos
           3 modulis. Konstrukcijos ir projektavimas
           4 modulis. Gamyba

  Tarpiniams egzaminams raštu ruošiami klausimynai kiekvienai temai. Po 1 dalies (1 –3
modulių teorijos uţsiėmimų) vykdomas 1-asis tarpinis egzaminas. Kiekvieno modulio
klausimams atsakyti skiriama maţiausiai 1 valanda; bendra 1-ojo tarpinio egzamino raštu
trukmė – ne maţiau kaip 3 valandos. Po 2 dalies (pratybų) ir 3 dalies (4 modulio teorijos
uţsiėmimų) vykdomas 2-asis tarpinis egzaminas. Atsiskaitydami uţ pratybas kandidatai pagal
pateiktą individualią uţduotį (su teise naudotis norminiais dokumentais) turi parengti
suvirinimo procedūros aprašą (SPA). Bendra 2-ojo tarpinio egzamino raštu trukmė – 2 val.,
įskaitant SPA parengimą. Sėkmingai išlaikiusiais tarpinius egzaminus laikomi jų dalyviai, kurie
kiekviename modulyje teisingai atsakė ne maţiau kaip 60 procentų pateiktų klausimų.
  Galutinis egzaminas – individualios uţduoties sprendimas ir apklausa ţodţiu. Galutinį
egzaminą leidţiama laikyti tik sėkmingai išlaikiusiesiems tarpinius egzaminus. Galutinis
egzaminas organizuojamas ne vėliau kaip per savaitę po tarpinių egzaminų. Gavusiam
individualią uţduotį kandidatui skiriama 30 minučių pasiruošti, su teise naudotis norminiais
dokumentais. Uţduoties sprendimo pristatymo ir apklausos ţodţiu trukmė – iki 45 minučių.
Individualios uţduoties objektu gali būti plieninių ir lengvųjų konstrukcijų, tiltų, katilų, talpyklų,
boilerių, kriogeninių ir slėginių indų, cheminės įrangos, vamzdynų ir dujotiekių, laivų ir jūros
platformų, transporto priemonių, kėlimo mechanizmų, lėktuvų, statinių konstrukcijų suvirinami
elementai. Uţduoties sprendimo pristatymas turi apimti visas suvirinimo darbų koordinatoriaus
veiklas pagal LST EN ISO 14731. Pristatydamas individualios uţduoties sprendimus kandidatas
turi pademonstruoti ţinias apie parinktų medţiagų savybes ir suvirinamumą, atskleisti technologijos
parinkimo prieţastis ir esmę (suvirinimo metodo, briaunų paruošimo, terminio apdorojimo,
suvirinimo medţiagų parinkimo principą), apibrėţti būtiną suvirintojų kvalifikacijos tikrinimą,
numatyti kokybės kontrolės priemones. Sėkmingai išlaikyti atskirų modulių egzaminų rezultatai
galioja ne ilgiau kaip vienerius metus. Mokymams pasibaigus, egzaminavimą pagal visų 4 modulių
programą būtina uţbaigti per vienerius metus. Perlaikomi tik nesėkmingai išlaikytų modulių
egzaminai. Pakartotini egzaminai gali būti organizuojami ne anksčiau kaip po 2 savaičių. Po antrojo
nesėkmingo bandymo egzaminas gali būti pakartojamas praėjus 1 mėnesiui. Neišlaikius egzamino
trečiuoju bandymu, dalyvis turi kartoti standartinę mokymo programą.
  Kandidatui, sėkmingai išlaikiusiam galutinį egzaminą, išduodamas 5 metus galiojantis
Lietuvos suvirintojų asociacijos nustatytos formos suvirinimo darbų koordinatoriaus
sertifikatas.

                                                      37
„Suvirinimo darbų koordinatorių kvalifikacinių reikalavimų ir mokymo programos paruošimas ”  Ataskaita v.1.01  Sertifikatas pratęsiamas po 5 metų, atliekant pakartotinį kvalifikacijos tikrinimą pagal 3
alternatyvaus kelio schemą. Pageidaujantieji pratęsti suvirinimo darbų koordinatoriaus sertifikato
galiojimą turi pateikti komisijai anksčiau išduoto sertifikato kopiją, CV ir darbdavio paţymą apie
uţimamas pareigas paskutinius 2 metus, atlikti baigiamąją 2 dalies praktinę uţduotį – pagal testo
uţduotį sudaryti SPA (suvirinimo procedūros aprašą). Kandidatui teisingai sudarius SPA, jam
suteikiama galimybė laikyti 3 dalies testą raštu pagal 4 modulio programą. Jeigu kandidatas gerai
išlaiko 3 dalies testą raštu (gauna ne maţiau kaip 15 taškų), jis gali laikyti galutinį egzaminą.
                                                      38

								
To top