MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI* - Get Now DOC

Document Sample
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI* - Get Now DOC Powered By Docstoc
					MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
                 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT


Domeniul: FINANŢE
Program de studiu: BĂNCI, ASIGURĂRI ŞI PIEŢE FINANCIARE
Forma de învăţământ: STUDII DE MASTER
Forma de învăţământ: zi
Diploma acordată: DIPLOMA DE MASTER
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Valabil începând cu anul universitar 2010/2011


    Obiective generale:
    implicarea instituţiei de învăţământ superior în formarea de specialişti în domeniile
bancar, al asigurărilor şi al pieţelor financiare, prin oferta educaţională pe un segment
important al vieţii economice, acela al entităţilor de tip privat;
    adaptarea continuă a acestei forme de educaţie la necesităţile reale ale pieţei
muncii din România şi Uniunea Europeană şi compatibilizarea programelor de studii cu
cele din centre universitare din ţară şi străinătate;
    crearea de legături informaţionale permanente între instituţia de învăţământ şi
mediul economic, în speţă băncile şi firmele de asigurări şi de brokeraj, pentru ale căror
nevoi programul de master pregăteşte specialişti;
    dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică economică, centrată pe domeniile
bancar, al asigurărilor şi al pieţelor financiare şi implicit, instruirea iniţială a viitorilor
doctoranzi în aceste domenii de studiu.

    Obiective specifice
    a. În domeniul activităţii didactice:
    transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor de specialitate, specifice domeniilor
abordate, aprofundarea şi completarea cunoştinţelor dobândite anterior, necesare obţinerii
unui grad ridicat de calificare, aşa încât absolvenţii să fie capabili să acţioneze şi în funcţii
decizionale;
    formarea de deprinderi şi abilităţi, care să permită absolvenţilor aplicarea
cunoştinţelor şi realizarea de activităţi profesionale în domeniile bancar, al asigurărilor şi al
pieţelor financiare;
    formarea la nivel individual, de competenţe generale (de cunoaştere, funcţional -
acţionale) şi de specialitate specifice în domeniile bancar, al asigurărilor şi al pieţelor
financiare, dobândirea cunoştinţelor de specialitate într-un sistem operaţional care să
asigure masteranzilor competenţa profesională;
    formarea masteranzilor pentru lucru în echipă.
                                                1
    b. În domeniul activităţii de cercetare:
    asigurarea unui cadru optim de studiu şi cercetare pentru masteranzi, prin oferirea
de cursuri şi lucrări aplicative de înaltă ţinută academică, precum şi printr-o bogată bază
materială şi de documentare;
    atragerea masteranzilor în programele de cercetare ale Catedrei de Finanţe-
Contabilitate şi ale Facultăţii de Ştiinţe;
    valorificarea rezultatelor cercetării masteranzilor şi a cadrelor didactice implicate,
prin publicarea acestora în reviste de specialitate şi participarea la manifestări ştiinţifice;
    valorificarea rezultatelor cercetării în contextul socio-economic şi dezvoltarea
caracterului aplicativ al acestora.
    c. În domeniul activităţii de pregătire continuă:
    atragerea în cadrul procesului de învăţământ a practicienilor cu o recunoscută
competenţă şi experienţă.

    Competenţe
    Completarea şi continuarea pregătirii după programele de licenţă, privind
conceptele şi teoriile economice;
    Interpretarea critic-constructivă a fenomenelor bancare, al asigurărilor şi al
pieţelor financiare la nivelul agenţilor economici şi elaborarea de judecăţi de valoare
argumentate;
    Organizarea şi exercitarea de sarcini specifice activităţii bancare;
    Organizarea şi exercitarea de sarcini specifice asigurărilor;
    Organizarea şi exercitarea de sarcini specifice pieţelor financiare;
    Cunoaşterea cerinţelor sistemului de control intern al organizaţiei, a guvernanţei
corporative;
    Capacitatea de a conduce şi executa activităţi de cercetare interdisciplinară;
    Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica soluţii pentru
rezolvarea de probleme economice specifice domeniilor bancar, al asigurărilor şi al
pieţelor financiare;
    Investigarea de stări şi situaţii economice complexe pentru a comunica şi a
demonstra cu argumente rezultatele propriei evaluări;
    Diversificarea şi completarea cunoştinţelor financiare şi bancare, abordarea
interdisciplinară a operaţiunilor economice în vederea asigurării posibilităţii de a oferi
servicii de consultanţă în domeniul bancar, al asigurărilor şi al pieţelor financiare;


I. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE MASTER
Număr de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale 120, din care:
 a) la disciplinele obligatorii: 100 din care:
 - la disciplinele fundamentale: 14
 - la disciplinele de specialitate / din domeniu: 86
 - la disciplinele complementare: -
 b) la disciplinele opţionale 20, din care:
 - la disciplinele fundamentale: -
 - la disciplinele de specialitate / din domeniu: 14
 - la disciplinele complementare: 6
                                               2
                 II. STRUCTURA PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul I – 2010-2011 Semestrul I

Nr.     Denumirea disciplinei / Codul             SEMESTRUL I             NUMĂR DE ORE
crt.         disciplinei            ORE SĂPTĂMÂNĂ    Forma de   Număr   Total C  S  Proiect
                            C   S Proiecte  verificare   de          /
                               /Lab             credite        Lab
                      I. DISCIPLINE OBLIGATORII DO
                       I.1. Discipline fundamentale DF
1   Dreptul instituţiilor financiar-bancare     2    2  -   E       8     56   28   28      -
   BAPF 1.1-1
                   I.2. Discipline de specialitate / domeniu DS/DD
2   Gestiunea   activelor  şi pasivelor     2    2  -   E       8     56   28   28      -
   bancare BAPF 1.1- 2
3   Tranzacţii   bursiere  pe   pieţele    2    2  -   E       8     56   28   28      -
   financiare internaţionale
   BAPF 1.1-3
                        II. DISCIPLINE OPŢIONALE
                      II.1. Discipline complementare DC
4   Comunicare de afaceri în limba engleză -         2  -   C       6     28   -   28    -
   BAPF 1.1-4/
   Comunicare de afaceri în limba
   franceză BAPF 1.1-5
Total                        6    8    -   3E+1C     30     196  84   112    -
Anul I – 2010-2011 Semestrul II

Nr.     Denumirea disciplinei / Codul             SEMESTRUL II            NUMĂR DE ORE
crt.         disciplinei            ORE SĂPTĂMÂNĂ    Forma de   Număr   Total C  S  Proiect
                            C   S Proiecte  verificare   de          /
                               /Lab             credite        Lab
                       I. DISCIPLINE OBLIGATORII DO
                        I.1. Discipline fundamentale DF
1    Econometrie aplicată în finanţe       2     1  -   C       6     42   28   14  -
    BAPF 1.2-1
                    I.2. Discipline de specialitate / domeniu DS/DD
2    Asigurari financiare              2   2   -    E      8     56   28   28  -
    BAPF 1.2-2
3    Gestiunea   riscului şi  măsurarea     2   2   -    E      8     56   28   28  -
    performanţelor bancare
    BAPF 1.2-3
                        II. DISCIPLINE OPŢIONALE DA
                   II.1. Discipline de specialitate / domeniu DS/DD
4    Raportări financiare / Evaluarea       2   1    -    E      8     42   28   14  -
    activelor financiare
    BAPF 1.2-4

Total                        8    6    -   3E+1C     30     196   112 84    -
                                                     E- examen C - colocviu
                                              C- Curs, S- Seminar, Lab – Laborator

    Rector,                      Decan,                      Şef catedră,
Prof. univ. dr. ing. Achim Moise Ioan       Prof. univ. dr. Briciu Sorin      Conf. univ. dr. Cenar Iuliana


                                                                 2
Anul II – 2011-2012 Semestrul I

Nr.     Denumirea disciplinei / Codul              SEMESTRUL I             NUMĂR DE ORE
crt.         disciplinei             ORE SĂPTĂMÂNĂ    Forma de   Număr   Total C  S  Proiect
                             C   S Proiecte  verificare   de          /
                               /Lab             credite        Lab
                        I. DISCIPLINE OBLIGATORII DO
                         I.1. Discipline fundamentale DF
1    Analiza pe bază de bilanţ a firmelor 2          2   -    E     8     56   28   28    -
    BAPF 2.1-1
                     I.2. Discipline de specialitate / domeniu DS/DD
2    Audit Bancar BAPF 2.1- 2            2    1   -    E     8     42   28   14    -
3    Guvernanţă corporativă             2    1   -    E     8     42   28   14    -
    BAPF 2.1-3
                         II. DISCIPLINE OPŢIONALE DA
                    II.1. Discipline de specialitate / domeniu DS/DD
4    Contabilitate   în   asigurări     / 2     2   -    E     6     56   28   28  -
    Contabilitatea operaţiilor cu titluri de
    participare şi tranzacţii bursiere
    BAPF 2.1-4

Total                        8    6    -   4E      30     196  112  84  -
Anul II – 2011-2012 Semestrul II

Nr.     Denumirea disciplinei / Codul              SEMESTRUL II            NUMĂR DE ORE
crt.         disciplinei             ORE SĂPTĂMÂNĂ    Forma de   Număr   Total C  S  Proiect
                             C   S Proiecte  verificare   de          /
                               /Lab             credite        Lab
                        I. DISCIPLINE OBLIGATORII DO
                         I.1. Discipline fundamentale DF
1    Metodologia  cercetării     ştiinţifice 2      -  -    E      8     28   28   -   -
    economice BAPF 2.2-1
                   I.2. Discipline de specialitate / domeniu DS/DD
2   Mecanisme şi strategii de administrare a 2      2   -    E       8     56   28   28  -
   riscurilor în asigurări şi pe pieţele
   financiare BAPF 2.2-2
3   Practica de specialitate (Valorificarea -       -   Practica C       10     84   -   -   84
   rezultatelor cercetării)                     6
   BAPF 2.2-3
4   Elaborarea lucrării de disertaţie       -    -     2  E       4     28   -   -   28
   BAPF 2.2-4
Total                        4   2     8  3E+1C     30     196  56   28  112
                                                     E- examen C - colocviu
                                              C- Curs, S- Seminar, Lab – Laborator    Rector,                      Decan,                      Şef catedră,
Prof. univ. dr. ing. Achim Moise Ioan       Prof. univ. dr. Briciu Sorin      Conf. univ. dr. Cenar Iuliana
                                                                 3
III. STRUCTURA ORELOR DE ACTIVITATE DIDACTICĂ DUPĂ CONŢINUTUL DISCIPLINELOR DE
                   STUDIU

    DISCIPLINE OBLIGATORII ŞI              An I    An I Sem      An II      An II      Total     Procent
         OPŢIONALE                 Sem 1      2       Sem 1      Sem 2
        ore pe săptămână
  Discipline fundamentale               4       3        4        2          13     23,21%
  Discipline  din  domeniu / de           8       11        10       12          41     73,22%
  specialitate
  Discipline complementare               2       -        -        -          2      3,57%
  TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII ŞI           14       14        14       14          56      100%
   OPŢIONALE – ore pe săptămână


  IV. STRUCTURA ORELOR DE ACTIVITATE DIDACTICĂ DUPĂ CARACTERUL DISCIPLINELOR
             IMPUSE DE ASIGURAREA PREGĂTIRII

                    DISCIPLINE                   Număr de ore pe săptămână
            Discipline obligatorii                          49
            Discipline opţionale                            7
            TOTAL ORE DISCIPLINE OBLIGATORII                     56
            ŞI OPŢIONALE

  V. STRUCTURA DISCIPLINELOR CONŢINUTE DE PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT – DISCIPLINE DE
            APROFUNDARE ŞI DISCIPLINE DE SINTEZĂ

          DISCIPLINE                    Număr de discipline                 Procent
  Discipline de aprofundare1                        9                      56,25%
  Discipline de sinteză2                          7                      43,75%
  TOTAL DISCIPLINE                             16                       100%
    Rector,                           Decan,                         Şef catedră,
Prof. univ. dr. ing. Achim Moise Ioan            Prof. univ. dr. Briciu Sorin         Conf. univ. dr. Cenar Iuliana
1
 Discipline de aprofundare: 1.Gestiunea activelor şi pasivelor bancare; 2. Tranzacţii bursiere pe pieţele financiare internaţionale; 3. Asigurari
financiare; 4. Gestiunea riscului şi măsurarea performanţelor bancare ; 5. Analiza pe bază de bilanţ a firmelor; 6. Audit Bancar; 7. Guvernanţă
corporativă; 8. Contabilitate în asigurări / Contabilitatea operaţiilor cu titluri de participare şi tranzacţii bursiere; 9. Mecanisme şi strategii de
administrare a riscurilor în asigurări şi pe pieţele financiare.


2
 Discipline de sinteză: 1. Dreptul instituţiilor financiar-bancare; 2. Comunicare de afaceri în limba engleză / Comunicare de afaceri în limba
franceză; 3. Econometrie aplicată în finanţe; 4. Raportări financiare / Evaluarea activelor financiare; 5. Metodologia cercetării ştiinţifice economice;
6. Practica; 7. Elaborarea lucrării de disertaţie.
                                                                           4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:12/11/2011
language:Latin
pages:5