?????? Prefix - Suffix by 2mo042

VIEWS: 177 PAGES: 27

									       การใช้ Prefix - Suffix

• Prefix แปลว่ า “อุปสรรค”หมายถึงคาที่ใช้
                      ้
 เติมเข้ าข้ างหน้ าคาอื่นแล้ วทาให้ คาคานันมี
 ความหมายผิดไปจากเดิม เราเรียกคาเช่ นนีว่า   ้
 “Prefix” = อุปสรรค ในภาษาอังกฤษ
 อุปสรรคที่ใช้ กันมากและมักพบเห็นบ่ อย ๆ มี
 อยู่ 10 ตัว คือ
• 1. –Un (ไม่) ใช้ สาหรับเติมหน้ าคาคุณศัพท์
 (Adjective) หรื อ คากริยาวิเศษณ์
 (Adverb)
• เมื่อเติมแล้ วทาให้ คานันมีความหมายตรงกัน
             ้
 ข้ าม เช่น Suitable เหมาะสม
 unsuitable ไม่เหมาะสม
• Countable นับได้ uncountable นับ
 ไม่ได้
• 2. –Im (ไม่ ) ใช้ สาหรับเติมหน้ า
 คาคุณศัพท์ (Adjective) หรือ คากริยา
 วิเศษณ์ (Adverb)
• เมื่อเติมแล้ ว ทาให้ คานันมีความหมาย
              ้
 ตรงกันข้ าม เช่ น Pure บริสุทธิ์ impure
 ไม่ บริสุทธิ์
• polite สุภาพ impolite ไม่ สุภาพ
• 3. –In (ไม่ ) ใช้ สาหรับเติมหน้ า
 คาคุณศัพท์ (Adjective) เท่ านัน  ้
• เมื่อเติมแล้ วทาให้ คานันมีความหมาย
             ้
 Direct ตรง indirect ไม่ ตรง
 Expensive แพง
  inexpensive ไม่ แพง
• 4. –Re (อีก) ใช้ สาหรับเติมหน้ าคากริยา
 (verb) หรือคานามที่มาจากกริยาเท่ านัน  ้
• เมื่อเติมแล้ วทาให้ คานันมีความหมายว่ า
             ้
 “ทาอีก” เช่ น write เขียน rewrite
 เขียนใหม่
• speak พูด respeak พูดอีก
• 5. –Dis (ไม่ ) ใช้ สาหรับเติมหน้ ากริยา
 (verb) หรือเติมหน้ าคุณศัพท์
 (Adjective)
• และเมื่อเติมแล้ ว ทาให้ คานันมีความหมาย
               ้
 ตรงกันข้ ามlike ชอบ dislike ไม่ ชอบ
• agree เห็นด้ วย disagree ไม่ เห็นด้ วย
• 6. –Mis (ผิด) ใช้ สาหรับนาหน้ าหรือเติม
 หน้ าคากริยา (verb) เท่ านัน ้
• เมื่อเติมแล้ วทาให้ กริยาตัวนัน มี
                 ้
 ความหมายว่ า “กระทาผิด” เช่ น write
 เขียน miswrite เขียนผิด
• spell สะกดตัว misspell สะกดตัวผิด
• 7. –Pre (ก่ อน) ใช้ สาหรับเติมหน้ าคานาม
 (Noun) หรือกริยา (verb) เมื่อเติมแล้ วทา
      ้
 ให้ นามนันมีความหมายว่ า “ก่ อน , หรือทา
               ิ
 ก่ อน” เช่ น history ประวัตศาสตร์
              ิ
 prehistory ก่ อนประวัตศาสตร์
• university มหาวิทยาลัย
• pre university ก่ อนมหาวิทยาลัย
• 8. –Tri (สาม) ใช้ สาหรับเติมหน้ าคานาม
 และเมื่อเติม tri เข้ าข้ างหน้ าแล้ วทาให้ คา
  ้               ้
 นันมีความหมายว่ า “สาม” ขึนมาทันทีเช่ น
 คาเดิม คาแปล เติมอุปสรรค tri แล้ ว คา
 แปล angle เหลี่ยม triangle
• รูปสามเหลี่ยมCycle จักรยาน tricycle
 รถสามล้ อ
• 9. –Bi (สอง) ใช้ สาหรับเติมหน้ าคานาม
 และเมื่อเติม bi เข้ าข้ างหน้ าแล้ วทาให้ คา
   ้            ้
 นันมีความหมาย“สอง”ขึนมาทันที เช่ น
 cycle จักรยาน bicycle จักรยานสอง
 ล้ อ
• polar ขัวโลก bipolar มีสองขัวโลก
      ้              ้
• 10. –En อุปสรรคตัวนีไม่ มีคาแปลเป็ น
              ้
 เอกเทศ เพียงแต่ ว่าเมื่อนาไปเติมข้ างหน้ า
 คานามหรือคาคุณศัพท์ แล้ วทาให้ คานัน ้
               ้
 กลับเป็ นกริยา (verb) ขึนมาทันที เช่ น
 camp ค่ ายพัก encamp ตังค่ าย้
• sure แน่ ใจ ensure รับประกัน
           Suffix
• Suffix เป็ นส่ วนของคาที่เติม เพื่อให้ รากศัพท์ มี
            ้
 ความหมายชัดเจนขึนเช่ น"ful" แปลว่ า เต็มไปด้ วย
        ้
 เพราะฉะนัน careful จึงแปลว่ า เต็มไปด้ วยเช่ น
 careful beautiful useful meaningful
    ้
 ดังนันคาที่ลงท้ ายด้ วย "_ful" บอกเราว่ าเต็มไป
 ด้ วย เช่ น คาที่ meaningful คือ คาที่มากด้ วย
 ความหมาย คาที่ลงท้ ายด้ วย suffix ส่ วนใหญ่ จะ
 เปลี่ยนชนิดของตัว (part of speech) เช่ น
 คานาม, คาคุณศัพท์ , คากริยา และคากริยาวิเศษณ์
• 1. NOUN-FORMING SUFFIXES
 MEANING" a person or a thing
• (Suffix ที่เติมแล้ วเป็ นคานามที่ หมายถึง
 คน สัตว์ สิ่งของ)
• SUFFIX MEANING EXAMPLE
• an, -ean, -ian person or thing
 that is of or belongs to ประชาชน
             ้
 หรือ สิ่งของของประเทศนัน
• 1.ant, -ent person or thing
 that does the action ผู้กระทา
 servant
• 2.-ee person to whom the
 action is done ผู้รับการกระทา
 trainee -
• 3.eer person concerned with
 ผู้เกี่ยวข้ อง auctioneer -er, -or
 person or thing that does
 something
• ผู้กระทา dancer, screw driver -
• 4.ess female เพศหญิง actress -
• 5.ist person who believes in the
 ideas, principles, or teaching ผู้เชื่อใน
 ความคิด หลักการ คาสอน ; person who is
 skilful in.. ผู้เชี่ยวชาญ Nationalist
 Buddhist receptionist guitarist
• 6.-ster person of a certain type คน
 กลุ่มเดียวกัน youngster -
• 7.y, -ie dear/ little person or thingผู้
 เป็ นที่รัก สิ่งของเล็ก ๆ น่ ารัก daddy, auntie
• 2. NOUN-FORMING SUFFIXES
 (Suffixes ที่แสดง "คานาม")
• SUFFIX MEANING EXAMPLE
• 1.-acy , -cy state or quality of
 bankruptcy การล้ มละลาย
• 2.-age activity courage ความกล้ า
 หาญ
• 3.-al action arrival การมาถึง
• 4.-ance, -ence action, state or
 quality importance ความสาคัญ
• 5.-ary, -ery, -ry place where
 something is made, done or sold
• 6.-ate state electorate กลุ่มผู้ท่ มีสิทธิ์เลือกตัง
                   ี       ้
• 7.-ation, -tion, -ion action, state,
 condition examination การสอบ cracy,
 ocracy government, society democracy
 ประชาธิปไตย
• 8.-dom state of being ภาวะ freedom
 เสรี ภาพ
• 9.-ful amount จานวน handful จานวน1 กามือ

• 10.-hood state or time of being ภาวะ เป็ น
 priesthood สมณเพศ
• 11.-phobia fear ความกลัว
 hydrophobia โรคกลัวนา  ้
• 12.-ic, -ics arts and sciences ศิลป
 ศาสตร์ physics ฟิ สิกส์
• 13.-ide chemical compound
 สารเคมี cyanide ไซยาไนด์
• 14.-ing action การกระทา gliding การ
 ร่ อน
• 15.-ism idea, principles or
• 16.-ity state, condition, quality สภาพ คุณภาพ
 humidity ความร้ อนชืน้
• 17.-let, -ette small kind of เล็ก ๆ booklet
 หนังสือเล่ มเล็ก
• 18.-logy, -ology principles or teaching ศาสตร์
 วิชา geology ธรณีวิทยา
• 19.-ment result of ผลของการกระทา
 management การจัดการ
• 20.-ness state; condition ภาวะ goodness
 ความดี
• 21.-ship state or quality of ภาวะ คุณสมบัติ
 leadership ภาวะผู้นา
• 3.ADJECTIVE-FORMING SUFFIXES
 (Suffixes ที่แสดง "คาคุณศัพท์")
• SUFFIX MEANING EXAMPLE
• -able, -ible capable of; having;
 changeable
• -al, -ial of; concerning; related to
 mental
• -an, -ean, -ian of; belonging of
 American
• -ant, -ent causing pleasant
• -ate full of affectionate
• -ed having surprised
• -en made of wooden
• -er comparative bigger
• -ese belonging to; origin Japanese
• -ful full of; causing careful
• 4. ADVERB-FORMING SUFFIXES
 (Suffixes ที่แสดง "คากริยาวิเศษณ์ ")
• SUFFIX MEANING EXAMPLE
• -ly in a manner of (ในอากัปกริยาที่
 ระบุ) quickly
• -ward(s) in direction of ในทิศทาง
 forwards
• -wise in direction of ในทิศทาง c
 lockwise
• 5. VERB-FORMING
 SUFFIXES(suffixes ที่แสดง
 "คากริยา")
• SUFFIX MEANING EXAMPLE
• -ate act as; cause to become ทาให้
 activate -ed simple past tense; past
 participle looked
• -en to make something… ทา whiten
 -ify cause; make something… ทา
 magnify
• -ing present participle reading   -
 ize (-ise) to make or put something
 in the stated condition ทาให้
 centralize เขียนโดย am_econ ที่ 10:50

								
To top