Vir jou�

Document Sample
Vir jou� Powered By Docstoc
					           Vir jou…                Our vision:
 By Welgemoed Preprimêr is elkeen ‘n wenner
     Jy, jouself is vir ons ‘n wonder     We strive for excellence with
    Waarvandaan jy kom of hoe jy lyk      God as Advisor and the Bible
   Ons sal jou nooit met ander vergelyk.        for direction.
    Jy kan probeer en eksperimenteer
  Vaardighede baasraak en nuwe dinge leer         Our mission:
   Hier gaan jy baie van jouself leer hou    We are learners for life who
  En jou persoonlikheid en talente uitbou.
Baie welkom as deel van 2011 se span. Mag dit
                           see a winner in everyone.
 ‘n jaar word wat vir altyd sal uitstaan in jou
         herinneringe.
                              *********
         For you…
   Unconditional love is to love a child
        No matter what                Ons visie:
   No matter what its assets, liabilities,    Ons streef na uitnemendheid
         handicaps.
   No matter what we expect him to be      met Christus as Raadgewer en
      And most important:           die Bybel as rigtingwyser.
      No matter how he acts.              Ons missie:
 Welcome as part of our 2011 team. We wish    Ons bly lewenslange leerders
  you a year that will always be part of    wat glo dat elkeen ‘n wenner
      wonderful memories.
                                is.
Dit is vir Welgemoed Preprimêre „n besondere voorreg om u     Aims and objectives:
kind te verwelkom as leerling van ons skool.           We aim to provide our pupils with the following opportunities to
Ons hoop van harte dat u hierdie prospektus waardevol en     develop life skills:
insiggewend sal vind.                        -   a positive self image
Ons wil u uitnooi om enige tyd die vrymoedigheid te neem       -   communication
om navrae en probleme met ons te kom bespreek. Oop- en        -   creative skills
eerlike kommunikasie werk die beste.                 -   cultural skills
Welgemoed Preprimêr streef daarna om die nuwe Hersiene        -   emotional skills
Kurrikulum van Uitkomsgebasseerde Onderwys, soos           -   major and fine motor skills
voorgeskryf deur Nasionale Onderwys op so „n uitnemende       -   perceptual skills
wyse aan te bied dat elke leerder tot sy/haar volle         -   problem solving skills
potensiaal ontwikkel binne „n Christelik-dinamiese, veilig      -   thinking skills
gestruktureerde omgewing.                      -   initiative
Dit is vir ons baie belangrik om elkeen te motiveer om sy/haar    -   entrepreneurship skills
kreatiwiteit te gebruik en met selfvertroue inisiatief te neem.
                                 Doelwitte en doelstellings:
                                 Ons wil leerlinge die geleentheid bied om die volgende
It is with great pleasure that Welgemoed Preprimary        belangrike lewensvaardighede te ontwikkel:
welcomes you to our school.                     -   ‘n positiewe selfbeeld
We hope that you find this prospectus informative and of       -   kommunikasievaardighede
value.                                -   kreatiewe vaardighede
We invite you to feel free to come and discuss your queries     -   kulturele vaardighede
and problems with us at any time, as we believe in open and     -   emosionele vaardighede
honest communication.                        -   groot- en fynmotoriese vaardighede
Welgemoed Preprimary offers the New Revised Curriculum of      -   perseptuele vaardighede
Outcome Based Education as prescribed by National          -   probleemoplossingsvaardighede
Education. We follow Christian principles in a safe, structured   -   sosiale vaardighede
environment, whereby each child can be developed to         -   denkvaardighede
his/her full potential.                       -   inisiatief
We strive to motivate each child to be creative, use initiative   -   entrepreneurskapsontwikkeling
and to be self-confident.                      -   leierskapsontwikkeling
Attitudes and values:                             The assurance that your child has a place in our school for
                                       2011.
We hope to encourage the development of
                                       The assurance that you or your child will not have to
important attitudes and values like:                     participate in any compulsory fundraising projects.
  -  Adaptability      -Charity                   fun activities during the year such as jumping castle,
  -  Duty          -Gratitude                  magician and puppet show, for which you don’t have to
  -  Honesty         -Love                     send extra money to school
                                       a face cloth, plastic mug and apron to use at school
  -  Respect         -Tolerance                  continuous development of physical and educational
  -  Appreciation      -Consideration                facilities
  -  Empathy         -Helpfulness
  -  Independence      -Loyalty                Aansoek en Registrasie:
                                    Na aanleiding van voltooide aansoeke word registrasie per brief
  -  Responsibility     -Trust                 bevestig gedurende die derde kwartaal van die jaar voor die
                                    jaar waarvoor u aansoek doen. In diè skrywe word u dan versoek
Houdings en waardes:                          om ‘n fooi ten opsigte van die Ontwikkelingsfonds te kom betaal.
                                    Betaling van die fooi geskied eenmalig en is nie-terugbetaalbaar.
Ons hoop om die volgende houdings en waardes
                                    Die bydrae tot die Ontwikkelingsfonds dien onder meer vir:
aan te moedig en te onwikkel:                       die versekering dat u kind ‘n plek in die skool het vir 2011.
-  Aanpasbaarheid      -Empatie                  Die versekering dat u of u kind nie verplig sal word om by
-  Naasteliefde       -Hulpvaardigheid               fondsinsamelings betrek te word nie.
                                     Pretaktiwiteite gedurende die jaar soos bv. poppekas,
-  Pligsbesef        -Onafhanklikheid               towenaar en springkasteel, waarvoor u op geen stadium
-  Dankbaarheid       -Lojaliteit                 ekstra geld skool toe hoef te stuur nie.
-  Eerlikheid        -Vertroue                  ‘n waslappie, bekertjie en voorskoot om by die skool mee te
-  Liefde          -Verdraagsaamheid              werk.
                                     Deurlopende ontwikkeling van fisiese- en opvoedkundige
-  Respek          -Waardering                 geriewe
-  Verantwoordelikheid   -Bedagsaamheid
                                   Afwesigheidsbeleid:
 Application and Registration:                   Stel asb. die skool in kennis van afwesigheid. Indien 'n leerder
 After application we notify you in writing during the third term  meer as 'n week uit die skool is, sal die betrokke opvoeder met
 of the year before your child will come to our school, about
                                   die ouers skakel.    Deurlopende assessering word baie
 registration. A fee towards the Development Fund of the school
                                   vergemaklik indien leerders nie onnodig afwesig is nie.
 is then payable. This is a once-off, not refundable fee.
 Payment of the fee is for:
Policy regarding learner absence:                    National immunization programme
Please inform the school about a learner's absence. The         The national immunization programme has been extended to 6
educator will contact the parents if the learner is absent for      and 2 year old children. It is the responsibility of all parents to
more than a week. It will simplify continuous assessment if       have children immunized against Tetanus and Diphtheria. The
                                     pre-school injection at 5 years is now replaced by the injection at
learners are not unnecessarily absent.
                                     6 years of age.
  Birthdays:
  A birthday is one of the highlights of a child’s year. The birthday
                                     Clothing:
  girl or boy gets a birthday crown and their classmates sing for    Children learn through active participation and should wear
  him/her.                               suitable play clothes that are washable and may get dirty.
  Invitations to a proper class party can be sent out before hand    All clothing must be marked clearly with the child’s name.
  if the party is in class. At such a party there will be a birthday  Lost clothes must be claimed before the end of each term
  cake, cold drink and other party sweets and classmates will      otherwise it will be sent to a children’s home.
  bring a present or money in an envelope.               Please leave an extra set of clean clothes in your child’s
  Others prefer to have their party at home and only bring a cup    bag. Special outfits should only be worn on exceptional
  cake or an ice cream for the fun of it.                occasions otherwise it inhibits active and creative play.
  Verjaarsdae:
                                     Kleredrag:
  ‘n Verjaardag is een van die hoogtepunte van ‘n kind se jaar.
  Die verjaardagmaat kry altyd ‘n verjaardagkroon en daar word
                                     Kinders leer deur aktiewe deelname en moet verkieslik
  vir hom/haar gesing.                         wasbare speelklere met hulle naam gemerk, skool toe
  Mamma’s is welkom om vooraf uitnodigings aan al die          aantrek. Verlore klerasie moet voor die einde van elke
  klasmaats uit te deel en die partytjie in die klas te hou, By só ‘n  kwartaal opgeëis word. Onopgeëiste artikels word elke
  partytjie sal daar ‘n verjaardagkoek, koeldrank en ander       vakansie na die kinderhuis gestuur.
  lekkernye wees en die maats sal geskenkies of ‘n geldjie in ‘n    Hou gerus ‘n ekstra stel skoon klere in u kind se tas.
  koevert bring.                            Uitgaanklere moet liewer net op spesiale geleenthede
  Party kinders verkies hulle partytjie tuis en bring net ‘n      gedra word, anders inhibeer dit kinders se aktiwiteite en
  kolwyntjie, lekkertjie of roomys vir die feestelikheid daarvan.    kreatiewe spel.
  Nasionale inentingsprogram:
  Die nasionale inentingsprogram is tans uitgebrei tot 6 en 12-
  jariges. Dit is die verantwoordelikheid van elke ouer om hul
  kinders teen Tetanus en Witseerkeel in te ent. Die voorskoolse
  inspuiting op 5 jaar word nou vervang deur die inspuiting op 6
  jaar.
During summer:                           Maats:
We often let children play outside with water activities during  Sosialisering is ‘n top-prioriteit in die Preprimêre Skool.
summer. We will then request you to send a swimming costume    Gereelde geleenthede om oor en weer te speel help kinders
and towel to school.
                                  om sosiale vaardighede te ontwikkel.
Please apply sun block every morning. If a child has to wear a
                                  Toestemming en reëlings moet asseblief die oggend
hat when playing outside, send it to school and inform the
                                  skriftelik  vir  die  klasopvoeder  gegee  word.   Die
teacher about it.
                                  kantoorbestuur kan nie sosiale reëlings tref nie, want dit raak
Somermaande:                            baie verwarrend en ingewikkeld.
Gedurende die somermaande laat ons kinders dikwels met
wateraktiwiteite speel. Ons sal dan vra dat u „n swembroek en
                                  Smoking policy of the school:
handdoek skool toe stuur. Smeer asseblief elke oggend u kind    SMOKING IS PROHIBITED INSIDE THE          SCHOOL
met sonblok. Indien u wil hê u kind moet „n hoed dra wanneer    BUILDING OR ON THE SCHOOL PREMISES.
buite gespeel word, kan u dit skool toe stuur en die klasjuffrou
                                  Rookbeleid van die skool:
daarvan inlig.                           ROOK IS VERBODE BINNE DIE SKOOLGEBOU EN OP
                                  DIE SKOOLTERREIN.
Friends:
Socializing is a top priority at pre- school.     Frequent
opportunities for social interaction are encouraged to
provide valuable practice for developing skills.
Written arrangements and permission for children to play
with one another in the afternoon must be given to the
class teacher before hand. The office management can’t
organise social events as it becomes very complicated
and confusing.
Lift Clubs:                           Reports:
Parents are responsible for organising their children‟s lifts.  Pupil evaluation is done on a daily basis. Reports
No pupils may leave the building before notifying their
                                 are issued at the end of each term. School
teacher or without supervision.
                                 readiness evaluations are done from October to
Our pupils’ safety is a top priority!              November if necessary.
                        Saamryklubs:   Parents are encouraged to make appointments
    Ouers is self verantwoordelik vir die organisasie van  with the class teachers or the principal whenever
                         saamryklubs.  they wish to discuss their child‟s progress or any
  LW: Geen leerlinge mag die gebou verlaat sonder dat
                                 problems.
die klasopvoeder daarvan weet of sonder volwasse toesig
                             nie.  We will gladly help wherever we can!
    Ons leerlinge se veiligheid kom eerste!
                                 Verslae:
Newsletters:
                                 Leerlinge word daagliks geëvauleer. Verslae word
A class newsletter will be given out every Monday to keep    aan die einde van elke kwartaal uitgereik.
parents informed on what‟s happening during the coming      Evaluering vir skoolgereedheid word, indien dit
week.   News, important dates and information are
                                 nodig is, tydens Oktober en November gedoen.
communicated.
General school information that applies to everyone will     Ouers word aangemoedig om enige tyd afsprake
be handed out from time to time.                 met leerkragte of die skoolhoof te maak om hulle
                                 kinders se vordering of probleme te bespreek.
Nuusbriewe:                           Ons help graag waar ons kan!
Leerders ontvang elke Maandag „n klasnuusbrief om
ouers op hoogte te hou van wat daardie week in die klas
                                 Lunch boxes:
gebeur. Nuus, belangrike datums en inligting word ook      Parents are requested to provide their children with
hierin deurgegee.                        a healthy snack for snack time EVERY DAY. Fruit is
Skoolinligting wat op almal betrekking het, word van tyd     encouraged. Please help by peeling oranges and
tot tyd deurgegee in die vorm van „n algemene          cutting large apples in half.
omsendbrief.
Kosblikke:                            Parents calling to school and messages:
Stuur asseblief ELKE DAG ‘n kosblik en iets te          It will be appreciated if you can leave a message at the
drinke skool toe vir mid-oggend. Ons moedig
                                 office when you want a teacher to phone you back during
graag gesonde eetgewoontes aan en beveel
daarom elke dag ‘n vrug aan. Ons sal dit             outside play, instead of speaking to her during class time.
waardeer as u asseblief lemoene afskil en groot         The teachers find it difficult to leave the rest of the class
appels in die helfte sny.                    behind to take a call. (In the case of an EMERGENCY, this
Medicine and head lice:                     arrangement doesn’t apply).
If you have to send medicine to school, please complete
the medicine book in the entrance hall – the amount and     Because we have two incoming lines, it can happen that the
time is important.                        answering machine answers your call.    Please leave a
Children with coughs, colds or with any infectious illness
must rather stay at home until they have fully recovered.    message and we will phone you back.
Unfortunately the appearance of head lice is a reality
when your child starts school. The best advice is to wash    Oueroproepe en boodskappe:
his/her hair once every term with one of the shampoos on
the market whether the child has head lice or not. The      Ons sal dit baie waardeer as u ‘n boodskap by die kantoor
shampoos all act preventative and are available from       sal laat wanneer u met ‘n juffrou wil praat gedurende
pharmacies and health shops.
                                 klastyd, sodat sy u terugskakel gedurende buitespel. Die
Medisyne en kopluise:
                                 juffrouens vind dit moeilik om ‘n hele klas te los om ‘n
Indien u medisyne moet skool toe stuur, teken dit asseblief
die oggend in die medisyneboek voor in die portaal aan –     oproep  te  neem.  (In  die  geval  van  DRINGENDE
die hoeveelheid en tyd is baie belangrik.
                                 aangeleenthede, is die reëling natuurlik nie van toepassing
Kinders wat hoes, verkoue het of aan „n aansteeklike
siekte ly, moet liefs tuis bly totdat hul heeltemal gesond is.  nie).
Ongelukkig is die voorkoms van kopluise „n realiteit
                                 Aangesien ons twee inkomende lyne het, kan dit soms
wanneer u kind begin skoolgaan. Die beste manier om
voorkomend op te tree, is deur u kind se hare elke        gebeur dat die antwoordmasjien u oproep beantwoord.
kwartaal met een van die middels op die mark te was, of
                                 Laat dan asseblief ‘n boodskap en ons sal u terugskakel.
hy/sy kopluise het, aldan nie – dis vrylik beskikbaar by
apteke en gesondheidswinkels.
Watching TV on rainy days:                   being used.  Please try not to use the office to enter the
We want to give you peace of mind regarding the         school as the switchboard is being manned there (to prevent
occasional watching of TV on rainy days, as we restrict     it from being noisy) and it is also the only place in the school
the period to a minimum as substitute for outside play.     where private matters and staff meetings are addressed.
Children are not compelled to watch TV - they can play in
their classes if they want to.  It is not our policy to let  Gebruik van hekke by die skool:
children watch TV during the morning programme while      Die hek om die hoek van die kombuis (langs die
the sun is shining outside.                   nuutgeboude klas), asook die dubbelhek by die kombuis
                                word gebruik wanneer u soggens en smiddae u kind kom
TV-kyk op reëndae:                       aflaai of haal.  Probeer asseblief om nie die kantoor as
Ons wil u graag gemoedsrus gee oor die feit dat ons net     ingang te gebruik nie aangesien die skakelbord daar
soms op reëndae gedurende die oggendprogram van         beman word (om geraas uit te skakel) en dis ook die enigste
die TV gebruik maak, maar tog die tydsduur beperk tot      lokaal tot ons beskikking vir gebruik as personeelkamer en
die absolute minimum in die plek van buitespel. Geen      privaat aangeleenthede.
kind word verplig om TV te kyk nie, hul kan in hul klassie
speel as hul dit so verkies.   Dis nie ons beleid om die
                                Parking:
                                Please leave the reserved parking bays during the
kinders op sonskyndae TV te laat kyk gedurende die       mornings for the use of the staff. When your child is
oggendprogram nie.                       confident enough with the school environment,
                                we‟d appreciate if you could make use of the
Use of gates at the school:                   “drop off and go” option. An assistant will meet
When you come to drop off or fetch a child, the gate      and assist the child into the school building. In such
around the corner of the kitchen (next to the newly built
                                way we will generate more available parking
                                during the busy times.
classroom), as well as the double gate at the kitchen, are
Parkering:                       Inligtingsvergaderings:
Hou asb. die gereserveerde parkerings soggens
                            Aan die begin van die jaar word ‘n reeks
vir die personeel oop. Wanneer u kind meer
vertroud is met die skoolomgewing wil ons u      inligtingsvergaderings   in  klasverband   gehou.
versoek dat u van die aflaai-en ry opsie (groet-en
                            Hierdie datums sal gedurende die eerste week
ry) gebruik maak. „n Assistant sal van die hek af
nader stap en die kind vergesel vanaf die motor    deurgegee   word.    Die  vergaderings  word
tot in die skoolgebou.   Sodoende sal meer
                            gewoonlik in die aand gehou om sodoende soveel
parkering gegenereer word.
                            as moontlik ouers te betrek.      Daar is dan
                            geleentheid om mekaar beter te leer ken en al u
Information meetings:
                            vrae te laat beantwoord.
In the beginning of the year a series of
information evenings will be held in class relation.  Governing Body:
The dates for the meetings will be announced      The school principal, 2 educators, 1non-educator,
                            and 5 parents form the school‟s Governing Body.
during the first week.  The meetings are being    They are elected by the parents of the school at a
held in the evenings to possibly involve most     formal meeting. Members serve for 3 years on the
                            Governing Body. Voting and election takes place
parents. You can then get to know each other      at a public parents‟ meeting by means of closed
and have all your questions answered.         votes. Prospective candidates must be nominated
                            in advance and will introduce themselves at the
                            meeting.
                            The elected members meet as soon as possible
                            after the election to appoint a chairman and vice
                            chairman.
                            The other members head the following portfolios:
1.   Marketing                   Extra-mural activities:
2.   Law relations
3.   Maintenance                  The following extra-mural activities are presented
4.   Planning of curriculum             by private, independent tutors:
5.   Treasurer                    Ballet
6.   Secretary                    Click-a-Mouse
7.   Communication                  Drama
                             Karate
                             Playball
Beheerliggaam:                      Play Clay
Die skool se bestuursliggaam bestaan uit die       Kreatiewe kuns en kultuur
skoolhoof, 2 opvoeders, 1 nie-opvoeder en 5       Experi-Buddies
ouers wat formeel deur die ouers verkies word.
Lede word vir „n termyn van 3 jaar verkies. Die    Demonstration lessons can be attended during the
verkiesing vind per geslote stembrief op „n      second week of the first term. You will receive times
openbare    ouervergadering  plaas   nadat   for this at the information evening. Black lock-up
kandidate skriftelik vooraf genomineer is en hulself  post boxes are available in the entrance hall – all
aan die teenwoordige ouers voorgestel het.       fees can be placed in the relative post box in a
Die verkose lede vergader so gou moontlik na die    sealed, marked envelope – the school office does
verkiesing om „n voorsitter en ondervoorsitter te   not administrate the fees of extra-mural activities.
kies. Aan elke ander lid word een van die
volgende portefeuljes toegeken:            Private educators come to the school to present
1.    Bemarking en projekte             Music and Language Enrichment. The fees for this
2.    Regsaangeleenthede              are included in the yearly school fees.
3.    Instandhouding en toerusting
4.    Kurrikulumbeplanning
5.    Tesourier (finansies)
6.    Sekretaris
7.    Kommunikasie
Buitemuurse aktiwiteite:               School hours:
Die volgende aktiwiteite word privaat    deur  School opens at 7h30 in the morning for those who
onafhanklike instansies aangebied :         need to be dropped off early. The staff takes turns
 Ballet                       to open the school in the mornings, the rest of the
 Click-a-Mouse                   teachers are in their classes from 8h00. The office
 Drama                       opens at 8h30.
 Karate
 Playball                      The official day programme starts promptly at 8h30
 Play Clay                     and ends at 12h30. Learners must please be
 Creative arts and culture             fetched by 12h45, if not, the name will go onto the
 Experi-Maatjies                  after care list at the applicable fee. No exceptions
                           can be made, sorry.
Demonstrasielesse word gedurende die tweede
skoolweek van die eerste kwartaal aangebied.     Tye:
Tye daarvoor sal deurgegee word by die        Die skool is soggens oop vanaf 7h30 vir die leerlinge
inligtingsaand. Daar is swart toesluitposbusse in  wat vroeg afgelaai moet word, teen geen
die voorportaal – fooie word per gemerkte      addisionele koste. Die personeel neem onderskeie
koevert direk in die betrokke posbus geplaas en   beurte om oop te sluit soggens, terwyl die res van
word nie deur die skoolkantoor geadministreer    die onderwyspersoneel om 8h00 in hul klasse is. Die
nie.                         kantoor word vanaf 8h30 beman.

Musiek en Taalverryking word as deel van ons     Die amptelike dagprogram begin stiptelik om 8h30
dagprogram aangebied deur privaat opvoeders     en sluit af om 12h30. Leerlinge moet asseblief
waarvan die tarief by die skoolfonds ingesluit is.  smiddae teen 12h45 opgelaai wees anders word
                           die kind se naam op die nasorglys aangebring vir
                           die middag teen die betrokke tarief. Jammer, ons
                           kan geen uitsonderings maak nie.
After care:
After care is available on weekdays from 12h45 to 17h30.
You are requested to please fetch your child on time.
Phone the school if you are having difficulty to be on time.
Holiday care is INCLUDED in the after care fees during the
term. A fine of R25 for every 15 minutes or part of it is
applicable to parents of children who are fetched later
than 17h30. This is immediately payable in cash to the
after care staff.

No older brothers and sisters can be accommodated at
after care either during the school term or during school
holidays. We have to give preference to our own children
for the use of the facility.

Nasorg:
Nasorg is weeksdae beskikbaar vanaf 12h45 tot 17h30. U
word versoek om ASSEBLIEF u kind stiptelik op te laai en te
skakel indien u probleme ondervind om betyds te wees.
Nasorg is elke vakansie beskikbaar vanaf 7h30 soggens tot
17h30 smiddae. Die vakansienasorg is INGESLUIT tot
kwartaallikse nasorgtariewe. „n Boete van R25 per 15
minute of deel daarvan is betaalbaar deur ouers wat
kinders na 17h30 oplaai.    Die boete is onmiddellik
betaalbaar in kontant aan die Nasorgpersoneel.

Geen ouer boeties en sussies kan by nasorg ge-
akkomodeer word gedurende die skooltermyn of
vakansies nie. Ons moet voorkeur gee aan ons eie
kinders vir die gebruik van die fasiliteit.
Tariewe 2011:
‘n Eenmalige R1000-registrasiefooi bydraend tot die Ontwikkelingsfonds
van die skool is betaalbaar wanneer u kind die eerste keer by die skool
toegelaat word.

Skoolfonds:                                Nasorg:
Skoolfonds is streng vooruitbetaalbaar.
                                      Nasorg is streng vooruitbetaalbaar.
Skoolfonds per jaar:      R 9800 per jaar
                                      Nasorg per jaar:        R8700 per jaar (voldag)
                                                     R6300 per jaar (tot 15h00)
Betaalmetode opsies:     Kontant, per tjek, direkte bankdeposito of
                                      Betaalmetode opsies:      Kontant, per tjek, direkte bankdeposito of
               elektroniese oorplasing.
                                                     elektroniese oorplasing.
                                      Betaalfrekwensie opsies:
Betaalfrekwensie opsie:   Jaarliks vooruit: R9300 (dus R500 afslag
                                      Jaarliks vooruit:       R8300 (dus R400 afslag voor
               indien betaling ontvang word voor 20
                                                     20 Februarie ‘11) (voldag)
               Februarie '11)
                                                     R6000 (dus R300 afslag voor
                                                     20 Februarie “11) (tot 15h00)
Kwartaalliks:         Eerste kwartaal:   R2450
               Tweede kwartaal:       R2450
                                      Kwartaalliks:         R2175 per kwartaal X 4 kwartale (voldag)
               Derde kwartaal:    R2450
                                                     R1575 per kwartaal X 4 kwartale
               Vierde kwartaal:       R2450
                                                     (tot 15h00)
               TOTAAL:            R9800
                                      Maandeliks:          R870 per maand X 10 maande vanaf einde
Maandeliks:         10 X R980 einde Jan-Okt ‘11 = R9800
                                                     Januarie ’11 (voldag)
                                                     R630 per maand X 10 maande vanaf einde
DAAR WORD 10 WERKSDAE (2 WEKE) GRASIE GEGEE OM
                                                     Jauarie ’11 (tot 15h00)
MAANDELIKSE EN KWARTAALLIKSE BETALINGS TE DOEN, WAARNA
                                                     Skoolvakansies en middagete is ingesluit by
10% BOETE GEHEF SAL WORD. HIERNA WORD RENTE GEHEF TEEN
                                                     die tarief.
PRIMA + 2%. INDIEN GEEN BETALING STEEDS ONTVANG IS NIE,
                                                     Nasorg beskikbaar tot 17h30 weeksdae.
SAL REGSKOSTE BYGEVOEG WORD.
                                                     Gesluit  vir  ‘n maand  vanaf  middel
                                                     Desember.

Ons bankbesonderhede:
                                      'n Boetestelsel is van toepassing indien leerders laat opgelaai word.
ABSA Tygervallei
                                      U is welkom om 10 vooruitgedateerde tjeks, gedateer vir die eerste
Tjekrekno: 1007364250
                                      van elke maand, in Januarie skooltoe te stuur vir die jaar se fooie.
Takkode:  630-510

                                      Skool-en nasorgfooie word saam betaal.
Fees 2011:

A once-off R1000-registration fee contributing towards the
Development fund of the school is payable when your child is
accepted at the school.

School fees:
School fees is payable strictly in advance.                After care:
                                      After care fees is payable strictly in advance.
School fees per year:      R9800 per year              After care per year:      R8700 per year (full day)
                                                     R6300 per year (until 15h00)
Payment Options:         Cash, cheque, direct bank deposit or
                 electronic transfer            Payment options:       Cash, cheque, direct   bank  deposit  or
                                                     electronic transfer
Yearly in advance:        R9300 (R500 discount if payment is made
                 before 20 February ’11)          Yearly in advance:      R8300) R400 discount if payment is made
                                                     before 20 February ’11) (full day)
Quarterly:            First term:        R2450                    R6000 (R300 discount if payment is made
                 Second term:        R2450                    before 20 February ’11) (half day)
                 Third term:        R2450
                 Fourth term:        R2450     Quarterly:          R2175 per term x 4 terms (full day)
                 TOTAL:           R9800                    R1575 per term X 4 terms (until 15h00)

Monthly:             10 X R980 end Jan - end Oct ‘11 =     Monthly:           R870 per month X 10 months from end
                 R9800                                  January ‘11 (full day)
                                                     R630 per month X 10 months from end
                                                     January '11 (until 15h00)
                                                     School holiday care and lunch are included
10 WORKING DAYS (2 WEEKS) ARE GIVEN FOR MONTHLY AND                           in the above fees.
QUARTERLY PAYMENTS TO BE DONE, WHEREAFTER A 10% FINE WILL
BE IMPOSED. THEREAFTER INTEREST OF PRIME + 2% WILL BE           After care facility is available until 17h30 week days. Closed for
IMPOSED. IF NO PAYMENT HAS BEEN RECEIVED BY THEN, LEGAL          one month of the year (mid December – mid January)
COSTS WILL BE ADDED.                            A fine structure is applicable if a learner is fetched after 17h30.

Our banking details:                            You are welcome to send 10 cheques, dated for the 1st of every
ABSA Tyger Valley                             month to school for the year's fees.
Cheque acc nr: 1007364250
Branch code:  630-510                           School- and after care fees are paid together.
 If you need to make a payment while the office is
closed, please make use of the black payment box in
 the entrance. It is always locked and is emptied
   daily in the presence of two staff members.      Welgemoed Preprimêre Skool
  Please always send money in a sealed envelope        Kontakbesonderhede
with the child’s name and what it is for, written on
         the envelope, to school.
   Cheques are to be made out to Welgemoed
                               Telefoonnommers / Telephone numbers:
  Preprimary. For bank deposits and electronic              913-2400
 transfers please use the following banking details:            913-3112
                                  Faksnommer / Fax number:
      ABSA Tyger Valley                      0880219137497
  Cheque account number: 1007364250
    Branch code:   630-510            Straatadres:           Physical address:
                            Kommissarisstraat    64   Kommissaris Street
     Indien u betalings wil doen buite                 Welgemoed
  kantoorure, kan u gebruik maak van die                  7530
  swart posbus in die ingangsportaal. Dis te
                                 welgemoedpp@telkomsa.net
  alle tye gesluit en betalings word elke dag          www.welgemoedpp.co.za
     uitgehaal en oopgemaak in die
    teenwoordigheid van 2 personeellede.
   Alle gelde moet asseblief in ‘n toegeplakte       Welgemoed Preprimary School
  koevert met u kind se naam op en waarvoor            Contact details
  dit is, skool toe gestuur word. Tjeks word
          uitgemaak aan
      Welgemoed Preprimêre Skool.
  Vir bankdeposito’s en elektroniese betalings
  kan u die bogenoemde bankbesonderhede
            gebruik.
              Lys van benodighede:

Die volgende items word EENMALIG aan die begin van die jaar benodig:
                                             TWEEDE KWARTAAL:
                                    Seniors:
Seniors: (Gr.R)
                                    SEUNS en:  2 rolle toiletpapier
   1 klein skêrtjie                         MEISIES   1x20 bladsy “flipfile”
   1 groot bal
   1 pak gekleurde dik olie pastelle                 Juniors:
   2 pakke dun olie pastelle                     SEUNS:   1 groot bal
   2 groot PRITTE (2x40g)                            2 rolle toiletrolle
   1 boksie plakkerkolle of sterre                        1 koekie seep
   1 pakkie pleisters                              1 pakkie gekleurde pastelle
   1 A4-blok van 50 bladsye helderkleurige papier (80g)       MEISIES:  1 groot bal
                                          4x klein botteltjies koekkleursel
Juniors:                                      1 pakkie gekleurde pastelle
   1 klein skêrtjie
   1 pak gekleurde dik olie pastelle                             DERDE KWARTAAL:
   2 groot PRITTE (2x40g)                      Senior:
   1 pakkie pleisters                        SEUNS:   1 boks snesies
   1 A4-blok van 50 bladsye helderkleurige papier (80g)             1 koekie seep
                                          1 groot PRITT (40g)
                                    MEISIES:  2 rolle toiletpapier
Die volgende items word PER KWARTAAL benodig:                   1 pak 80g gekleurde papier (50 bladsye)

             EERSTE KWARTAAL:               Juniors:
Senior:                                SEUNS:   2 rolle toiletpapier
SEUNS:    1 pak plastieksakkies (230x300)                    1 pakkie olie pastille
       2 rolle toiletpapier                         1 pak 80g gekleurde papier (50 bladsye)
       1 koekie seep                       MEISIES:  1 boks snesies
MEISIES:   1 boks snesies                            1 pakkie olie pastille
       2 rolle toiletpapier                         1 pak 80g gekleurde papier (50 bladsye)
       1 koekie seep
                                               VIERDE KWARTAAL:
Juniors:                                Seniors en Juniors:
SEUNS en:  2 rolle toiletpapier                   SEUNS:    2 rolle toiletpapier
MEISIES   1 boks snesies                             1 boks snesies
       1 koekie seep                       MEISIES:   2 rolle toiletpapier
                                          1 groot PRITT (40g)
                                                    SECOND TERM
            List of things to bring to school:         Seniors:
                                     BOYS and  2 rolls of toilet paper
The following items must be brought to school ONCE-OFF at the       GIRLS:   1 x 20 page "flipfile"
beginning of the year:
                                     Juniors:
Seniors: (Gr R)                              BOYS:    1 big ball
     1 Small pair of scissors                          2 rolls of toilet paper
     1 Big ball                                 1 bar of soap
     1 packet of thick coloured oil pastels                   1 Packet of pain thin coloured oil pastels (Staedler)
     2 Packets of pain thin coloured oil pastels (Staedler)     GIRLS:   1 big ball
     2 x 40gr PRITT sticks                            4 small bottles of food/cake colouring
     1 box of stickers - “stars” or “dots”                    1 Packet of pain thin coloured oil pastels (Staedler)
     1 packet of plasters
     1 pad of bright coloured paper (80gr) (50 pages)                       THIRD TERM

Juniors: (Sterretjies and Farm Friends)                  Senior
      1 Small pair of scissors                    BOYS    1 box of tissues
      1 packet of thick coloured oil pastels                   1 bar of soap
      2 x 40gr PRITT sticks                           1 big PRITT stick
      1 packet of plasters                      GIRLS    2 rolls of toilet paper
      1 pad of bright coloured paper (80gr) (50 pages)              1 pad of bright coloured paper (80gr) (50 pages)

                                     Juniors
The following items must be brought to school to PER TERM as specified:  BOYS    2 rolls of toilet paper
                                           1 Packet of pain thin coloured oil pastels (Staedler)
                  FIRST TERM:                    1 pad of bright coloured paper (80gr) (50 pages)
Seniors: (Gr R)                              GIRLS    2 rolls of toilet paper
BOYS    1 packet of plastic bags (230x300)                     1 Packet of pain thin coloured oil pastels (Staedler)
      2 rolls of toilet paper                          1 pad of bright coloured paper (80gr) (50 pages)
      1 bar of soap
GIRLS: 1 box of tissues                                         FOURTH TERM
      2 rolls of toilet paper                    Seniors and Juniors
      1 bar of soap                         BOYS     2 rolls of toilet paper
Juniors                                        1 box of tissues
Boys and 2 rolls of toilet paper                     GIRLS    2 rolls of toilet paper
Girls:   1 box of tissues                              1 big PRITT stick
      1 bar of soap

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:32
posted:12/11/2011
language:English
pages:17