??? by L3Yaq6O

VIEWS: 10 PAGES: 37

									                                             ่
               สรุปรายละเอียดสาขาวิชาทีเ่ ปิดรับสมัคร และกาหนดวันสอบ วิชาทีสอบ
                                          ่ ่
              โครงการปกติ ประจาปีการศึกษา 2554 (จัดการเรียนการสอนทีทาพระจันทร์)
รหัสสาขา                    คณะ/สาขา                   ระบบการศึกษา
                      ระดับปริญญาเอก
 0331   คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์                           ภาคกลางวัน
 0431   คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)                      ภาคกลางวัน
 0531   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารสังคม                 ภาคกลางวัน
 0731   คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารมวลชน                ภาคกลางวัน
      คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชามานุษยวิทยา                ภาคกลางวัน
 2531   วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาสหวิทยาการ                     ภาคกลางวัน
                       ระดับปริญญาโท
      คณะรัฐศาสตร์
 0301   - สาขาการปกครอง                                ภาคค่่า
 0302   - สาขาการระหว่างประเทศและการฑูต                        ภาคค่่า
 0303   - สาขาบริหารรัฐกิจ                               ภาคค่่า
 0401   คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย)                        ภาคค่่า
 0402   คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)                      ภาคกลางวัน
      คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 0501   - สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์                           ภาคกลางวัน
 0504   - สาขาพัฒนาชุมชน                                ภาคกลางวัน
      คณะศิลปศาสตร์
 0601   - สาขาประวัติศาสตร์                              ภาคกลางวัน
 0602   - สาขาภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร                        ภาคกลางวัน
 0603   - สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์                   ภาคกลางวัน
 0605   - สาขาจิตวิทยาการปรึกษา                            ภาคกลางวัน
 0606   - สาขาฝรังเศสศึกษา
          ่                                   ภาคกลางวัน
 0607   - สาขาวิชาการแปลภาษาฝรังเศส-ไทย
                  ่                           ภาคกลางวัน
 0608   - สาขาพุทธศาสนศึกษา                              ภาคกลางวัน
 0609   - สาขาวิชาญีปุ่นศึกษา
            ่                                 ภาคกลางวัน
 0610   - สาขาวิชาภาษาไทย                               ภาคกลางวัน
 0611   - สาขาภาษาวรรณคดีอังกฤษ                            ภาคกลางวัน
                ่
      คณะวารสารศาสตร์และสือสารมวลชน
 0701   -สาขาวิชาสื่อสารมวลชน                             ภาคค่่า
      คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 0802   - สาขาวิชามานุษยวิทยา                             ภาคกลางวัน
      วิทยาลัยสหวิทยาการ
      -สาขาวิชาสตรีศึกษา                               ภาคกลางวัน
                            (1)

                          คณะรัฐศาสตร์

หลักสูตร   รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต                            รหัสสาขา      0331
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
         1. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัย
         รับรองวิทยฐานะ ด้วยคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.25 จากระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า (โดยจะต้องมีปริญญาระดับ
         ตรี/โท ทางรัฐศาสตร์) หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 อยู่ระหว่างดาเนินการขออนุมติ
                                                   ั
         2. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
            ุ
         3. มีคณสมบัติ เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
          หมวด 2 ข้อ 7

                                   วันประกาศ      วันสอบ   วันประกาศผลสอบ
         วิชาที่สอบ          วันและเวลาที่สอบ         ี
                                   รายชื่อผู้มสิทธิ   สัมภาษณ์     คัดเลือก
                                   สอบสัมภาษณ์
           -                 -        23 ก.พ. 54    10 มี.ค. 54   15 มี.ค. 54


หมายเหตุ
        1. ผู้ที่สมัครผ่านระบบ INTERNET เรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสารต่อไปนี้ ไปที่ โครงการรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
         งานบริการการศึกษา ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
          ภายในวันที่ 14 มกราคม 2554
        หลักฐานเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
         1. ประวัติส่วนตัว
         2. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขาวด่า หรือสี จ่านวน 1 รูป
         3. ส่าเนาปริญญาบัตรที่ผู้สมัครลงนามรับรองส่าเนาเอกสารด้วยตนเอง
         4. ส่าเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
         5. จดหมายรับรองคุณสมบัติ 3 ฉบับ จากบุคคลต่อไปนี้ (Download แบบฟอร์มได้ที่ www.polsci.tu.ac.th)
            - หัวหน้าหน่วยงาน     -อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา     -บุคคลที่น่าเชื่อถือ
         6. ส่าเนาแสดงผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ
         7. ตัวอย่างงานเขียนทั้งที่พิมพ์เผยแพร่และมิได้พิมพ์เผยแพร่ เช่น บางบทของวิทยานิพนธ์
           (ไม่จ่าเป็นต้องส่งทั้งเล่ม) ต้นฉบับงานเขียนรายงานในวิชาที่เรียน ผลงานวิจัย เป็นต้น
         8. Proposal ที่คาดว่าจะท่าวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ไม่เกิน 5 หน้า และให้ระบุด้วยว่า
            หัวข้อ Prpposal อยู่ในสาขาวิชาใดของรัฐศาสตร์
        2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-613-2303 หรือดูรายละเอียดที่ www.polsci.tu.ac.th
(1)
                           (2)

                        คณะเศรษฐศาสตร์

สาขา     เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)                 รหัสสาขา       0431
หลักสูตร   เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
        1. เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีเด่น ในสาขาเศรษฐศาสตร์
          หรือสาขาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นเหมาะสม จากสถาบันการศึกษาทั้งในและ
          ต่างประเทศ หรือ
        2. เป็นผู้ที่ก่าลังศึกษาอยู่ในโครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่ต่ากว่า 21 หน่วยกิต
          และสอบประมวลวิชาผ่านได้ระดับ P แล้ว

                                วันประกาศผล    วันสอบ    วันประกาศผล
        วิชาที่สอบ         วันและเวลาที่สอบ
                                สอบข้อเขียน   สัมภาษณ์    สอบคัดเลือก
                       16 ม.ค. 54     23 ก.พ. 54   11 มี.ค. 54    25 มี.ค. 54
วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ           09.00 - 12.00 น.

วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค
                      13.30 - 16.30 น.
วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค

หมายเหตุ
              ุ
        1. ผู้ที่มีคณสมบัติตามข้อ 2 ให้ติดต่อที่โครงการบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 5 โดยตรง
         ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2553 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
        2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-613-2422, 02-613-2425
                             (3)

                          คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สาขา        วิชาการบริหารสังคม                  รหัสสาขา                 0531
หลักสูตร                   ั
          สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบณฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม
ระบบการศึกษา    เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

    ิ
คุณสมบัตผู้สมัคร
          1. ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโททางสังคมสงเคราะห์ หรือสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เทียบเท่า
            และมีผลการศึกษาไม่ต่ากว่า 3.00
                ี
          2. เป็นผู้มประสบการณ์ในการท่างาน ในหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
            องค์กรพัฒนา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ ภาคธุรกิจ อย่างน้อย 2 ปี
                                                  ัิ    ้
          3. ผู้สมัครเข้าศึกษา จะต้องสามารถเข้าเรียนได้เต็มเวลา ดังนั้น หากเป็นผู้ที่ปฏิบตงานอยู่ตองได้รับอนุญาต
                 ั
            จากผู้บงคับบัญชา เป็นลายลักษณ์อักษรให้ลาศึกษาได้เต็มเวลา


 ผู้สมัครส่งเอกสาร ประกาศรายชื่อ                 วันประกาศ
                   นาเสนอ Research                            วันประกาศผลสอบ
            ี ิ
  (แทนการสอบ ผู้มสทธินาเสนอ                        ี ิ
                                 รายชื่อผู้มสทธิ   วันสอบสัมภาษณ์
                     Proposal                                คัดเลือก
   ข้อเขียน)  Research Proposal               สอบสัมภาษณ์

  16 ม.ค. 54      31 ม.ค. 54     11-12 ก.พ. 54     18 ก.พ. 54     24-25 ก.พ. 54       15 มี.ค. 54
 9.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ      1. ให้ผู้สมัครส่งเอกสารต่อไปนี้ แทนการสอบข้อเขียน (ส่งด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นน่ามาส่งแทนได้)
           ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554 เวลา 09.00 -12.00 น.ณ ห้องประชุม 208 ชั้น 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (รับเอกสารภายในวันและเวลาที่ก่าหนดเท่านั้น)
            1.1 ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ จ่านวน 1 ชุด
            1.2 ส่าเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ 1 ชุด
            1.3 ผลการสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ( ไม่เกิน 2 ปี)
            1.4 Research Proposal ความยาวไม่เกิน 20 หน้า จ่านวน 8 ชุด ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
              1) ชื่อเรื่องที่จะท่าวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)   2) ชื่อผู้น่าเสนอ
              3) หลักการเหตุผล/ความส่าคัญของปัญหา          4) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
              5) ขอบเขตการวิจัย                   6) แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
              7) ระเบียบวิธวจัยีิ                  8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
              9) เอกสารอ้างอิง                ิ
           1.5 ประวัตผู้สมัครเข้าศึกษา ความยาวไม่เกิน 5 หน้า จ่านวน 8 ชุด ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
                   (3)

   1) ชื่อ- นามสกุล                                    ั
                               2) งาน/ต่าแหน่ง-หน่วยงานในปัจจุบน
         ิ
   3) สถานที่ตดต่อ,หมายเลขโทรศัพท์, E-mail             ิ
                               4) ประวัตการศึกษา
        ิ
   5) ประวัตการท่างาน                   6) ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
   7) การอบรม/ศึกษาดูงาน (ถ้ามี)             8) ข้อมูลอื่นๆ (เช่น ทุน รางวัล การได้รับ
                                         ุ
                                  ประกาศเกียรติคณ)
2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-613-2500 (จุฬารัฏ) ,02-613-2503 (อภิสรา)
 หรือดูรายละเอียดที่ Website: http://www.tu.ac.th/org/socadm/ และ E-mail: pookpik p2@hotmail.com
                             (5)

                      คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

สาขา     สื่อสารมวลชน                                  รหัสสาขา        0731
หลักสูตร   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
        1.ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา
        2. ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
        3. ต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพราะมีความผิดทางวินัยภายใน
         ระยะเวลา 10 ปี ก่อนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
        4. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีผลการเรียนดีจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
          ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
        5. ผู้บริหารระดับสูงและอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาประกอบ
        6. ผู้สมัครเข้าศึกษา ต้องสามารถเข้าเรียนได้เต็มเวลา ดังนั้น หากเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ต้องได้รับการอนุมัติ
         จากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลาศึกษาได้เต็มเวลา (ยื่นเอกสารภายหลังการประกาศรายชื่อ
         ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา)
        7. ผู้สมัครต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร)
        8. ผู้สมัครจะต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย จ่านวน 2 คน
        9. ผู้สมัครจะต้องส่งเค้าโครงงานวิจัยที่จะศึกษาเมื่อเข้ามาศึกษา


                                      วันประกาศผล     วันสอบ     วันประกาศผล
         วิชาที่สอบ            วันและเวลาที่สอบ
                                      สอบข้อเขียน    สัมภาษณ์     สอบคัดเลือก
                           16 ม.ค. 54       23 ก.พ. 54    10 มี.ค. 54    25 มี.ค. 54
       ี
1. ทฤษฎีและวิธการศึกษาทางวารสารศาสตร์        09.00 - 12.00 น.
  และสื่อสารมวลชน

2. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน           13.30 -16.30 น.

หมายเหตุ    1.ข้อ 4,7,9 ให้นามายื่นที่ โครงการปริญญาเอก ชั้น 3 คณะวารสารศาสตร์ฯ ในวันที่สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 16
        มกราคม 2554 ติดต่อคุณสกุณา อินจันทร์ โทร.0-2613-2709
        2.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.jc.tu.ac.th
         หรือสอบถามที่ โทร. 02-613-2713,02-613-2709 โทรสาร.02-222-0097
                            (6)
                        คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สาขา        วิชามานุษยวิทยา                         รหัสสาขา
หลักสูตร      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
ระบบการศึกษา    เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

คุณสมบัตผู้สมัคร
    ิ     1. เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโททางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือ สาขาอื่นๆ ที่เทียบเท่าทั้ง
           ในหรือต่างประเทศจากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ ผู้ที่ก่าลังจะส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
            2553 สามารถสมัครสอบได้
                ่
          2. ต้องมีคาระดับเฉลี่ยสะสมอย่างต่่า 3.5 จากระบบ 4.0 หรือมีผลงานทางวิชาการที่มคณภาพ    ีุ
           (เช่น งานวิจัย บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ บทความทางวิชาการที่เสนอในที่ประชุมสัมมนา
           ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป เป็นต้น) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ที่ผานมา   ่
          3. ผู้สมัครจะต้องเสนอโครงการวิจัย (research proposal) ที่ผู้สมัครประสงค์จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์
                                                   ั
           ระดับดุษฎีบัณฑิต ความยาวประมาณ 5-7 หน้า ข้อเสนอดังกล่าวจะต้องระบุหวข้อวิจัย ประเด็นวิจัยและ
           วิธีการวิจัย ที่ผู้สมัครจะพัฒนาต่อไปเป็นวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต และจะต้องสอดคล้องกับ
           ประเด็นศึกษาที่คณะฯ ตั้งไว้ในแต่ละปี พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าโครงการดุษฎีบัณฑิตทางมานุษยวิทยา ของคณะฯ
           จะตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาได้อย่างไร ในปีนี้ คณะฯ ได้ก่าหนดประเด็นศึกษา
           ดังต่อไปนี้
                   1. country/area: Laos, Thailand, Vietnam, Myanmar,Chaina
                   2. community studies and modernity: peasant studies, the poor, social and cultural movement,
                     transnational cultures
                   3. ethnicity: the Tai outside Thailand, ethnohistory, ethnic identity, ethnic groups and the state
                   4. anthropology of language
                   5. prehistoric culture and society
          4. ผู้สมัครจะต้องแสดงจดหมายรับรองคุณสมบัติ (letter of recommendation) จากบุคคลที่สามารถ
            ประเมินศักยภาพทางการศึกษาและการวิจัยของผู้สมัครได้ จ่านวน 2 ฉบับ
          5. ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET คะแนนไม่น้อยกว่า 550 หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 550
           ส่าหรับ paper-based test หรือไม่น้อยกว่า 213 ของ computer-based test หรือไม่น้อยกว่า 79 คะแนน
           ส่าหรับ internet-based test หรือมีผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 โดยผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี
           นับจากวันสอบถึงวันสมัคร
                                      ึ
                   ในกรณีที่ผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถงเกณฑ์ที่ก่าหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาก่อน
           ได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL ส่าหรับ
           Paper-Based Test ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน หรือไม่น้อยกว่า 173 คะแนน ส่าหรับ Computer-Based Test
           หรือ ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน ส่าหรับ Internet-Based Test หรือ IELTS ในระดับ 5.0 ขึ้นไป โดยผู้เข้าศึกษา
          จะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษให้ได้ผลคะแนนตามเกณฑ์ที่ก่าหนด ภายในปีการศึกษาที่หนึ่งของการเรียน
           ตามหลักสูตร มิฉะนั้นนักศึกษา จะต้องพ้นสภาพ นักศึกษา
                             (6)                                วันประกาศผลสอบ
  วิชาที่สอบ            วันและเวลาที่สอบ              วันสอบสัมภาษณ์   วันประกาศผลสอบคัดเลือก
                                  ข้อเขียน
                    16 ม.ค. 54        23 ก.พ. 54    16 มี.ค. 54       25 มี.ค. 54
   1.ความรู้ทางสังคมศาสตร์     09.00 - 12.00 น.


  2. ความรู้ทางการวิจัย       13.30 -16.30 น.
หมายเหตุ
           1. เอกสารประกอบการสมัครข้างต้น ให้ส่งที่คณะฯ ภายในวันสอบข้อเขียน
           2. คณะได้ก่าหนดเอกสารที่จ่าเป็นต้องใช้อ่านล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวสอบ ขอให้ผู้สมัครติดต่อทางคณะได้
           ที่โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตึกอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
           ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป
                              ั
           3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณวิชย แสงดาวฉาย โทร.02-613-2809 ,081-255-8607
                          (8)

                        วิทยาลัยสหวิทยาการ

สาขา       วิชาสหวิทยาการ                            รหัสสาขา       2531
หลักสูตร     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
ระบบการศึกษา   เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

    ิ ู้
คุณสมบัตผสมัคร
                                     ้        ่
         1. ส่าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาทังในและต่างประเทศทีสภามหาวิทยาลัย
          ธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ
         2. มีผลการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ากว่า 3.25 หรือเทียบเท่า หรือคณะกรรมการโครงการปริญญาเอก
          สหวิทยาการพิจารณาให้สมัครได้
         3.มีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS


           ้
          ผูสมัครส่งเอกสาร           ่ ้
                      วันประกาศรายชือผูมี              วันประกาศผล
                                  วันสอบสัมภาษณ์
         (แทนการสอบข้อเขียน)    สิทธิสอบสัมภาษณ์                สอบคัดเลือก

            24 ม.ค. 54       23 ก.พ. 54      3-4 มี.ค. 54     15 มี.ค. 54


หมายเหตุ
         1. หลังจากผู้สมัครสมัครผ่านระบบ Internet ของส่านักทะเบียนฯ เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารต่อไปนี้
          แทนการสอบข้อเขียน ภายในวันที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 16.30 น. ถึง ผูอานวยการโครงการปริญญาเอก
                                              ้
                                       ้
          สหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชัน 5 มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ ถ.พระจันทร์
          แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
                                    ้           ่ ้
         2. ประวัติผู้สมัครพร้อมติดรูปถ่ายขาวด่าหรือสี ขนาด 1 นิว 1 รูป จ่านวน 1 ชุด ซึงมีขอมูลประกอบด้วย
             ่                               ่
          1) ชือ-นามสกุลผู้สมัคร 2) ต่าแหน่งงาน/อาชีพปัจจุบัน 3) สถานทีติดต่อ โทรศัพท์ และ E-mail
          4) ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 5) ประสบการณ์ทางวิชาการ
                                           ่
         3.ส่าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือส่าคัญแสดงผลการส่าเร็จการศึกษาทีลงนามรับรองส่าเนาด้วยตนเอง
                                ้
         4.ส่าเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)ทังระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอย่างละ 1ชุด รับรองส่าเนา
          ด้วยตนเอง
         5.ส่าเนาใบแสดงผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ไม่เกิน 2 ปี)
              ี่
          กรณีทยังไม่มีให้น่าใบแสดงผลไปยื่นให้โครงการฯ ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
                              ่           ่
         6.Reserch Proposal ในเชิงสหวิทยาการทีคาดว่าจะท่าวิทยานิพนธ์ เมือได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาความยาว
                          ่
         ประมาณ 10 หน้า จ่านวน 4 ชุด ซึงประกอบด้วย
           ่
         1) ชือเรื่อง          ่
                      2) ชือผู้เสนอ      3)หลักการและเหตุผล 4)วัตถุประสงค์ของการวิจัย
         5)ขอบเขตการวิจัย             ่
                      6)ทฤษฎีทเี่ กียวข้อง   7)ระเบียบวิธีวิจัย       ่
                                               8)ผลทีคาดว่าจะได้รับ
         9)เอกสารอ้างอิง
         7.จดหมายรับรองความรู้ความสามารถทางวิชาการ จ่านวน 2 ฉบับ
         สอบถามรายละเอียดเพิมเติมที่ โทร. 02-613-2845, 02-613-2861 โทรสาร.02-623-5250 หรือ www.ci.tu.ac.th
                    ่
         หรือ E-mail: in_sciences@yahoo.com
(8)
(8)
                           (9)

                          คณะรัฐศาสตร์

สาขา     การปกครอง                               รหัสสาขา       0301
หลักสูตร   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคค่่าในระบบทวิภาค

คุณสมบัติผู้สมัคร
        1. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ
        2. ผู้ที่ก่าลังจะส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 สามารถสมัครสอบได้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่จะส่าเร็จ
          การศึกษาภายในภาค 1 และ 2 ปีการศึกษา 2553 เท่านั้น (ไม่นับรวมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553)

                                  วันประกาศผล    วันสอบ    วันประกาศผล
          วิชาที่สอบ         วันและเวลาที่สอบ
                                  สอบข้อเขียน   สัมภาษณ์    สอบคัดเลือก
                         23 ม.ค. 54     23 ก.พ. 54   9 มี.ค. 54    15 มี.ค. 54
1. ความสามารถในการวิเคราะห์และ         9.00 - 12.00 น.
  การใช้เหตุผลในการจับประเด็นและ
  เก็บความจากข้อความ

2. วิชาเฉพาะสาขา                13.30 - 16.30 น.หมายเหตุ
        1. ผู้สมัครที่จะได้รับการตรวจข้อเขียน จะต้องมีผลคะแนน TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ดังนี้
         -สาขาการปกครอง เทียบเท่า 300 คะแนน ขึ้นไป
         -สาขาการระหว่างประเทศและการฑูต เทียบเท่า 400 คะแนน ขึ้นไป
         -สาขาบริหารรัฐกิจ เทียบเท่า 300 คะแนน ขึ้นไป
        (ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับลดเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นตามความเหมาะสมจาก
        ผลเฉลี่ยคะแนนภาษาอังกฤษ ของผู้สมัครทั้งหมดในแต่ละสาขา)
        2. หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 อยู่ระหว่างด่าเนินการขออนุมัติ
        3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-613-2303 หรือ ดูรายละเอียดที่ www.polsci.tu.ac.th
                          (10)

                          คณะรัฐศาสตร์

สาขา     การระหว่างประเทศและการฑูต                       รหัสสาขา       0302
หลักสูตร   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคค่่าในระบบทวิภาค

คุณสมบัติผู้สมัคร
        1. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ
        2. ผู้ที่ก่าลังจะส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 สามารถสมัครสอบได้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่จะส่าเร็จ
          การศึกษาภายในภาค 1 และ 2 ปีการศึกษา 2553 เท่านั้น (ไม่นับรวมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553)

                                  วันประกาศผล    วันสอบ    วันประกาศผล
          วิชาที่สอบ         วันและเวลาที่สอบ
                                  สอบข้อเขียน   สัมภาษณ์    สอบคัดเลือก
                         23 ม.ค. 54     23 ก.พ. 54   9 มี.ค. 54    15 มี.ค. 54
1. ความสามารถในการวิเคราะห์และ         9.00 - 12.00 น.
  การใช้เหตุผลในการจับประเด็นและ
  เก็บความจากข้อความ

2. วิชาเฉพาะสาขา                13.30 - 16.30 น.หมายเหตุ    1. ผู้สมัครที่จะได้รับการตรวจข้อเขียน จะต้องมีผลคะแนน TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ดังนี้
         -สาขาการปกครอง เทียบเท่า 300 คะแนน ขึ้นไป
         -สาขาการระหว่างประเทศและการฑูต เทียบเท่า 400 คะแนน ขึ้นไป
         -สาขาบริหารรัฐกิจ เทียบเท่า 300 คะแนน ขึ้นไป
        (ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับลดเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นตามความเหมาะสมจาก
        ผลเฉลี่ยคะแนนภาษาอังกฤษ ของผู้สมัครทั้งหมดในแต่ละสาขา)
        2. หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 อยู่ระหว่างด่าเนินการขออนุมัติ
        3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-613-2303 หรือ ดูรายละเอียดที่ www.polsci.tu.ac.th
                          (11)

                          คณะรัฐศาสตร์

สาขา     บริหารรัฐกิจ                             รหัสสาขา       0303
หลักสูตร   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคค่่าในระบบทวิภาค

คุณสมบัติผู้สมัคร
        1. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ
        2. ผู้ที่ก่าลังจะส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 สามารถสมัครสอบได้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่จะส่าเร็จ
          การศึกษาภายในภาค 1 และ 2 ปีการศึกษา 2553 เท่านั้น (ไม่นับรวมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553)

                                  วันประกาศผล    วันสอบ    วันประกาศผล
          วิชาที่สอบ         วันและเวลาที่สอบ
                                  สอบข้อเขียน   สัมภาษณ์    สอบคัดเลือก
                         23 ม.ค. 54     23 ก.พ. 54   9 มี.ค. 54    15 มี.ค. 54
1. ความสามารถในการวิเคราะห์และ         9.00 - 12.00 น.
  การใช้เหตุผลในการจับประเด็นและ
  เก็บความจากข้อความ

2. วิชาเฉพาะสาขา                13.30 - 16.30 น.หมายเหตุ
        1. ผู้สมัครที่จะได้รับการตรวจข้อเขียน จะต้องมีผลคะแนน TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ดังนี้
         -สาขาการปกครอง เทียบเท่า 300 คะแนน ขึ้นไป
         -สาขาการระหว่างประเทศและการฑูต เทียบเท่า 400 คะแนน ขึ้นไป
         -สาขาบริหารรัฐกิจ เทียบเท่า 300 คะแนน ขึ้นไป
        (ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับลดเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นตามความเหมาะสมจาก
        ผลเฉลี่ยคะแนนภาษาอังกฤษ ของผู้สมัครทั้งหมดในแต่ละสาขา)
        2. หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 อยู่ระหว่างด่าเนินการขออนุมัติ
        3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-613-2303 หรือ ดูรายละเอียดที่ www.polsci.tu.ac.th
                          (12)

                        คณะเศรษฐศาสตร์

สาขา     เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย)                    รหัสสาขา       0401
หลักสูตร   เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคค่่าในระบบทวิภาค

คุณสมบัติผู้สมัคร
        1. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ
          ที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ
        2. ผู้ที่ก่าลังจะส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 สามารถสมัครสอบได้

                                 วันประกาศผล    วันสอบ    วันประกาศผล
         วิชาที่สอบ          วันและเวลาที่สอบ
                                  สอบข้อเขียน   สัมภาษณ์    สอบคัดเลือก
                         16 ม.ค. 54     23 ก.พ. 54   10 มี.ค. 54   25 มี.ค. 54
วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ             09.00 -12.00 น.

วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค
                        13.30 -16.30 น.
วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค

หมายเหตุ
        1. สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย) สอบข้อเขียนเป็นภาษาไทย
        2. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมกันได้ โดยใช้รหัส 0412
         และเสียค่าสมัคร 700 บาท โดยจะต้องสอบข้อสอบฉบับภาษาอังกฤษ
        3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-613-2422,02-613-2425
                          (13)

                        คณะเศรษฐศาสตร์

สาขา     เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)                   รหัสสาขา      0402
หลักสูตร   เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
        1. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ
         ที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ
        2. ผู้ที่ก่าลังจะส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 สามารถสมัครสอบได้

                                 วันประกาศผล    วันสอบ    วันประกาศผล
         วิชาที่สอบ          วันและเวลาที่สอบ
                                  สอบข้อเขียน   สัมภาษณ์    สอบคัดเลือก
                         16 ม.ค. 54     23 ก.พ. 54   11 มี.ค. 54   25 มี.ค. 54
วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ             9.00 -12.00 น.

วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค
                        13.30 -16.30 น.
วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค

หมายเหตุ
        1. สาขาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
        2. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมกันได้ โดยใช้รหัส 0412
         และเสียค่าสมัคร 700 บาท โดยจะต้องสอบข้อสอบฉบับภาษาอังกฤษ
        3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-613-2422,02-613-2425
                            (14)

                         คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สาขา         สังคมสงเคราะห์ศาสตร์                       รหัสสาขา          0501
หลักสูตร       สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
ระบบการศึกษา     เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
           1. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ
           2. ผู้สมัครที่ท่างานแล้วต้องได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากต้นสังกัดและต้องมีหนังสืออนุญาต
            มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
           3. ผู้ที่ก่าลังจะส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 สามารถสมัครสอบได้


                                   วันประกาศผล               วันประกาศผล
          วิชาที่สอบ          วันและเวลาที่สอบ            วันสอบสัมภาษณ์
                                    สอบข้อเขียน               สอบคัดเลือก

                          16 ม.ค. 54     23 ก.พ. 54     1-2 มี.ค. 54    15 มี.ค. 54
ความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์            9.00 - 12.00 น.หมายเหตุ
           1. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต จะศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
            โดยแบ่งความช่านาญออกเป็น 3 หมวด คือ
            1) หมวดวิชาสังคมสงเคราะห์คลินิก (Clinical Social Work)
            2) หมวดวิชาวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ (Social Work Research)
            3) หมวดวิชานโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม (Social Welfare Policy)
             นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาเน้นวิชาเฉพาะ (Specialization) ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน ที่เปิดสอน 5 วิชาเฉพาะ
           ได้แก่ 1.สวัสดิการเด็กเยาวชนและครอบครัว 2.สวัสดิการผู้สูงอายุ 3.สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
                4. การบริหารกระบวนการยุติธรรม 5. การบริหารแรงงานและสวัสดิการ
           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จะเปิดการศึกษาวิชาเฉพาะใดวิชาเฉพาะหนึ่งจะต้องมีนักศึกษาที่เลือกเรียน
           ในวิชาเฉพาะนั้นไม่น้อยกว่า 10 คน
           2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม     โทร 02-613-2500 , 02-613-2503 (อภิสรา)
            หรือ 02-613-2528 (ผศ.สิริพรรณ) หรือ E-mail: apitsara078@gmail.com, sirisupa@hotmail.com
(14)
(14)
                           (15)

                       คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สาขา     พัฒนาชุมชน                               รหัสสาขา      0504
หลักสูตร   พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
          1. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ
          2. ผู้สมัครที่ท่างานแล้วต้องได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากเจ้าสังกัดและต้องมีหนังสืออนุญาต
            มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
          3. ผู้ที่ก่าลังจะส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 สามารถสมัครสอบได้

                                   วันประกาศผล   วันสอบ    วันประกาศผล
          วิชาที่สอบ          วันและเวลาที่สอบ
                                   สอบข้อเขียน  สัมภาษณ์    สอบคัดเลือก
                          16 ม.ค. 54     23 ก.พ. 54 1-2 มี.ค. 54    25 มี.ค. 54
1.ความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์           9.00-12.00 น.

2. วิชาเฉพาะสาขา                 13.30 - 16.30 น.หมายเหตุ
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-613-2500 หรือ 02-613-2503 (อภิสรา)
      หรือ 02-613-2515, 081-489-5116 (ปิยภัทร) E-mail: apitsara078@gmail.com, piya_pong2@hotmail.com
                            (16)

                          คณะศิลปศาสตร์

สาขา     สาขาประวัติศาสตร์                            รหัสสาขา      0601
หลักสูตร   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
          1. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ
          2. ผู้ที่ก่าลังจะส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 สามารถสมัครสอบได้
          3. ผู้สมัครจะต้องส่งข้อเสนองานวิจัยความยาวประมาณ 3-5 หน้า พร้อมใบสมัคร ซึ่งประกอบด้วย
           -ชื่อหัวข้องานวิจัย         -ความเป็นมา เหตุผล และความส่าคัญของการค้นคว้า
                 ี
          -กรอบวิธหรือทฤษฎีการวิจัย      -ผลที่คาดว่าจะได้รับ  -บรรณานุกรมเอกสารวิชาที่เกี่ยวข้อง
          (พร้อมทั้งส่ง E-mail มาที่ visarutt@truemail.co.th)

                                   วันประกาศผล    วันสอบ    วันประกาศผล
           วิชาที่สอบ          วันและเวลาที่สอบ
                                    สอบข้อเขียน   สัมภาษณ์    สอบคัดเลือก
             -                -         -      7 มี.ค. 54   15 มี.ค. 54
หมายเหตุ
             ี
          1.วิธการคัดเลือกเข้าศึกษา พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์และข้อเสนองานวิจัย
          2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-613-2695-6
(16)
                         (17)

                        คณะศิลปศาสตร์

สาขา     ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร                     รหัสสาขา       0602
หลักสูตร   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร)
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
         1. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรอง วิทยฐานะ
         2. ผู้ที่ก่าลังจะส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 สามารถสมัครสอบได้

                                 วันประกาศผล    วันสอบ   วันประกาศผล
         วิชาที่สอบ         วันและเวลาที่สอบ
                                 สอบข้อเขียน   สัมภาษณ์   สอบคัดเลือก
                         6 ก.พ. 54     23 ก.พ. 54   7 มี.ค. 54   15 มี.ค. 54
ความถนัดในการใช้ภาษา              9.00-12.00 น.หมายเหตุ
        1. ความถนัดในการใช้ภาษา เป็นข้อสอบวัดความสามารถในการอ่านเอาความ สรุปความและวิจารณ์
         เรื่องที่อ่าน (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และทดสอบความถนัดในการวิเคราะห์ภาษา
        2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-613-2695
                             (18)

                            คณะศิลปศาสตร์

สาขา     วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์                      รหัสสาขา         0603
หลักสูตร   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
          1. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ
          2. ผู้ที่ก่าลังจะส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 สามารถสมัครสอบได้

                                      วันประกาศผล     วันสอบ    วันประกาศผล
           วิชาที่สอบ           วันและเวลาที่สอบ
                                      สอบข้อเขียน    สัมภาษณ์    สอบคัดเลือก
                            6 ก.พ. 54      23 ก.พ. 54     7 มี.ค. 54   15 มี.ค. 54
ความรู้ทั่วไปทางบรรณารักษศาสตร์และ          13.30 -16.30 น.
สารสนเทศศาสตร์

หมายเหตุ
          1. ผู้สมัครที่ไม่มีความรู้พื้นฐานที่จ่าเป็นในการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะต้องศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน
            ตามที่ก่าหนดไว้ในหลักสูตรในภาคฤดูร้อนก่อนเปิดภาค
          2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-613-2695
                           (19)

                          คณะศิลปศาสตร์

สาขา     จิตวิทยาการปรึกษา                            รหัสสาขา       0605
หลักสูตร   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา)
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
         1. ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีที่เคยเรียนวิชาทางจิตวิทยามาแล้วไม่ต่ากว่า 18 หน่วยกิต
          หรือ ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ในการท่างานด้านจิตเวชหรือ
          งานบริการปรึกษา งานแนะแนว หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
         2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
         3. รับเฉพาะผู้ที่ส่าเร็จการศึกษาแล้ว

                                   วันประกาศผล     วันสอบ     วันประกาศผล
         วิชาที่สอบ           วันและเวลาที่สอบ
                                   สอบข้อเขียน    สัมภาษณ์     สอบคัดเลือก
                          6 ก.พ. 54     23 ก.พ. 54    7 มี.ค. 54    15 มี.ค. 54
1. สถิติและการวิจัย                9.00-11.00 น.
2. จิตวิทยาการปรึกษา               11.00-12.30 น.
3. จิตวิทยาทั่วไป                13.30-16.30 น.
4.ภาษาไทย                   *สอบภายหลังประกาศ
                       ผลสอบข้อเขียน


หมายเหตุ
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-613-2695
(19)
                           (20)

                          คณะศิลปศาสตร์

สาขา     ฝรั่งเศสศึกษา                             รหัสสาขา      0606
หลักสูตร   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ฝรั่งเศสศึกษา)
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
          1. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ
          2. เป็นผู้มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสอยู่ในเกณฑ์ดี
          3. ผู้ที่ก่าลังจะส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 สามารถสมัครสอบได้

                                   วันประกาศผล    วันสอบ   วันประกาศผล
           วิชาที่สอบ         วันและเวลาที่สอบ
                                   สอบข้อเขียน   สัมภาษณ์   สอบคัดเลือก
                           6 ก.พ. 54     23 ก.พ. 54   7 มี.ค. 54   15 มี.ค. 54
1. ภาษาฝรั่งเศส                  9.00-12.00 น.

2. ความรู้พื้นฐานด้านฝรั่งเศสศึกษา        13.30 -16.30 น.หมายเหตุ
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-613-2695
                            (21)

                           คณะศิลปศาสตร์

สาขา     พุทธศาสนศึกษา                               รหัสสาขา      0608
หลักสูตร   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา)
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
          1. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ
            และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
          2. ผู้ที่ก่าลังจะส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 สามารถสมัครสอบได้

                                    วันประกาศผล    วันสอบ    วันประกาศผล
               วิชาที่สอบ      วันและเวลาที่สอบ
                                     สอบข้อเขียน   สัมภาษณ์    สอบคัดเลือก
                            6 ก.พ. 54      23 ก.พ. 54   7 มี.ค. 54   15 มี.ค. 54
1.ความรู้ทั่วไปทางพุทธศาสนา             13.30 -16.30 น.
หมายเหตุ
                                   ึ
          1. การสอบวิชาความรู้ทั่วไปทางพุทธศาสนา ขอให้ศกษาจากเอกสารต่อไปนี้
             1. พระธรรมปิฎก, พุทธธรรม.
             2. Rahula, What the Buddha Taught
          2. ในปีการศึกษาใดที่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกหรือมารายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ น้อยกว่า 5 คน
                                             ื
          ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดสอนนักศึกษารุ่นปีการศึกษานั้น และไม่คนเงินค่าสมัครสอบผู้ที่สอบ
          ผ่านการคัดเลือก สามารถมารายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่รุ่นปีการศึกษาถัดไป
          ที่ภาควิชาฯ เปิดสอน
           4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-613-2695
                          (22)

                          คณะศิลปศาสตร์

สาขา        วิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย                   รหัสสาขา      0607
หลักสูตร      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย)
ระบบการศึกษา    เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
          1. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรอง วิทยฐานะ
          2. เป็นผู้มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสดีพอสมควร
          3. ผู้ที่ก่าลังจะส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 สามารถสมัครสอบได้

                                   วันประกาศผล    วันสอบ    วันประกาศผล
          วิชาที่สอบ          วันและเวลาที่สอบ
                                   สอบข้อเขียน   สัมภาษณ์    สอบคัดเลือก
                           6 ก.พ. 54     23 ก.พ. 54   7 มี.ค. 54    15 มี.ค. 54
1. ภาษาฝรั่งเศส                  9.00-12.00 น.

2. การใช้ภาษาไทยและความรู้ทั่วไป         13.30 -16.30 น.หมายเหตุ
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-613-2695
                           (23)

                          คณะศิลปศาสตร์

สาขา        ่
       วิชาญีปุ่นศึกษา                             รหัสสาขา      0609
หลักสูตร               ่
       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ญีปุ่นศึกษา)
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
          1. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ
                    ่
          2. ศึกษาภาษาญีปุ่นเป็นวิชาเอกหรือวิชาโท เมื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสอบผ่านการวัดระดับ
                     ่            ่
            ความรู้ภาษาญีปุ่น ซึ่งจัดสอบโดยรัฐบาลญีปุ่น ได้ระดับไม่ต่ากว่า 2 ขึ้นไป
          3. ผู้ที่ก่าลังจะส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 สามารถสมัครสอบได้

                                   วันประกาศผล    วันสอบ   วันประกาศผล
           วิชาที่สอบ          วันและเวลาที่สอบ
                                    สอบข้อเขียน   สัมภาษณ์   สอบคัดเลือก
                           6 ก.พ. 54     23 ก.พ. 54   7 มี.ค. 54   15 มี.ค. 54
     ่
1. ภาษาญีปุ่น                    9.00-12.00 น.

           ่
2. ความรู้เกี่ยวกับญีปุ่นศึกษาและภาษาศาสตร์    13.30 -16.30 น.
      ่
  ภาษาญีปุ่นหมายเหตุ
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-613-2695
                            (24)

                           คณะศิลปศาสตร์

สาขา     วิชาภาษาไทย                                รหัสสาขา       0610
หลักสูตร   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
          1. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางภาษาไทย หรือภาษาและวรรณคดีไทย หรือภาษาศาสตร์ หรือ
                         ึ
            การสอนภาษาไทย หรือผู้ที่ศกษาวิชาเกี่ยวกับภาษาไทยมาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต จากสถาบันการศึกษา
           ในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
          2. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการท่างานไม่น้อยกว่า 2 ปี

                                    วันประกาศผล    วันสอบ    วันประกาศผล
          วิชาที่สอบ           วันและเวลาที่สอบ
                                     สอบข้อเขียน   สัมภาษณ์    สอบคัดเลือก
                            6 ก.พ. 54     23 ก.พ. 54   7 มี.ค. 54    15 มี.ค. 54
1. ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมไทย        9.00-12.00 น.

2. การแปลภาษาอังกฤษ                 13.30 -16.30 น.หมายเหตุ
          1. ผู้สมัครที่ไม่มีความรู้พื้นฐานที่จ่าเป็นในการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะต้องศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน
            ตามที่ก่าหนดไว้ในหลักสูตร ตามเวลาที่ภาควิชาฯ ก่าหนด
          2. ในปีการศึกษาใดที่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกหรือมารายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ น้อยกว่า 5 คน
                                                   ื
             ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดสอนนักศึกษารุ่นปีการศึกษานั้น และจะไม่คนเงินค่าสมัครสอบ
            โดยผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถ มารายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่
             รุ่นปีการศึกษาถัดไปที่ภาควิชาเปิดสอน
           3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-613-2695
                            (25)

                           คณะศิลปศาสตร์

สาขา     ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ                           รหัสสาขา       0611
หลักสูตร   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
          1. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยศึกษาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ หรือวรรณคดีอังกฤษเป็นวิชาเอก
            หรือวิชาโท หรือมีพื้นความรู้ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ หรือสาขาที่เทียบเท่าทั้งในหรือต่างประเทศ
            จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
              ่
          2. มีคาระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่าร้อยละ 68.75 หรือมีประสบการณ์
           ในการท่างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปี

                                    วันประกาศผล    วันสอบ    วันประกาศผล
           วิชาที่สอบ          วันและเวลาที่สอบ
                                    สอบข้อเขียน   สัมภาษณ์    สอบคัดเลือก
                            6 ก.พ. 54     23 ก.พ. 54   7 มี.ค. 54    15 มี.ค. 54
ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ            9.00-12.00 น.หมายเหตุ
           1. ในปีการศึกษา 2554 หากมีผู้สอบผ่านการคัดเลือกหรือมารายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ น้อยกว่า 5 คน
            ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดสอนนักศึกษารุ่นปีการศึกษา โดยให้ผู้ที่สอบผ่านมีสิทธิมารายงานตัว
            เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ในปีการศึกษา 2555 หรือ 2556 ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ภาควิชาฯ เปิดสอน
                       ื
            เท่านั้น ทั้งนี้จะไม่คนเงินค่าสมัครสอบ
          2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-613-2695-6
                           (26)

                     คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

สาขา     วิชาสื่อสารมวลชน                            รหัสสาขา     0701
หลักสูตร   วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคค่่าในระบบทวิภาค

คุณสมบัติผู้สมัคร
          1. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ
           ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
           2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET/ IELT หรือ TOEFL (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
          3. ผู้ที่ก่าลังจะส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 สามารถสมัครสอบได้

                                   วันประกาศผล   วันสอบ   วันประกาศผล
           วิชาที่สอบ         วันและเวลาที่สอบ
                                   สอบข้อเขียน  สัมภาษณ์   สอบคัดเลือก
                          16 ม.ค. 54     23 ก.พ. 54  4 มี.ค. 54   15 มี.ค. 54
1. ความรู้ทั่วไปทางสื่อสารมวลชน          09.00 - 12.00 น.

2. ความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์          13.30 - 16.30 น.หมายเหตุ
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-613-2709,02-613-2713
                          (27)

                     คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สาขา     วิชามานุษยวิทยา                            รหัสสาขา       0802
หลักสูตร   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา)
ระบบการศึกษา เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
        1. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ
        2. ผู้ที่ก่าลังจะส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 สามารถสมัครสอบได้

                                  วันประกาศผล    วันสอบ    วันประกาศผล
         วิชาที่สอบ         วันและเวลาที่สอบ
                                  สอบข้อเขียน   สัมภาษณ์    สอบคัดเลือก
                         16 ม.ค. 54     23 ก.พ. 54   3 มี.ค. 54    15 มี.ค. 54
1. ความรู้พื้นฐานทางการวิจัย          9.00 - 12.00 น.

2. ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์        13.30 - 16.30 น.หมายเหตุ
        1. คณะอาจก่าหนดเอกสารที่จ่าเป็นต้องใช้อ่านล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวสอบ ขอให้ผู้สมัครติดตามดูประกาศ
          จาก website ของคณะที่ www.socio.tu.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2553
                                     ั
        2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-613-2809 (คุณวิชย แสงดาวฉาย)
                      (28)
                     วิทยาลัยสหวิทยาการ

สาขา        วิชาสตรีศึกษา                   รหัสสาขา
หลักสูตร      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษา
ระบบการศึกษา    เป็นการศึกษาภาคปกติเต็มเวลา

    ิ
คุณสมบัตผู้สมัคร
          1. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่จ่ากัดสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและ
          ต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยาฐานะ
          2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี
          นับถึงวันสมัคร) หากผู้สมัครยังไม่เคยทดสอบภาษาอังกฤษสามารถสมัครสอบ TU-GET
          ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


                     วันและเวลาที่ วันประกาศผล    วันสอบ    วันประกาศผล
        วิชาที่สอบ
                       สอบ    สอบข้อเขียน   สัมภาษณ์    สอบคัดเลือก
                     16 ม.ค. 54   23 ก.พ. 54   10 มี.ค. 54  15 มี.ค. 54
      วิชาเฉพาะสาขา        13.30 - 16.30
                       น.

หมายเหตุ
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-613-2845, 02-613-2861 โทรสาร.02-623-5250
          หรือ www.ci.tu.ac.th หรือ E-mail : women@tu.ac.th

								
To top