PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 by lL4X730

VIEWS: 26 PAGES: 7

									                     *PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011
                         PENDIDIKAN MORAL
                       PERATURAN PERMARKAHAN
BAHAGIAN A
ARAHAN  :       Nilai mesti ditulis dengan tepat mengikut Sukatan Pelajaran

SOALAN  NILAI                   MARKAH     PENERANGAN/CONTOH                   MARKAH
1(a)   - Rasional                 1       -berfikir/ bertindak wajar              1
     - Kerajinan                1       - usaha berterusan/ kecekalan/ kegigihan/ dedikasi/  1
                                   berdaya maju
     - Berdikari                1       -boleh/sanggup melakukan sesuatu/tanpa bergantung   1
                                   kepada orang lain
     -Kesederhanaan               1       -tidak keterlaluan/tanpa mengabaikan kepentingan   1
                          Max. 2     diri/orang lain                    Max. 2

                                  -bekerja sambilan                   1
(b)                                -membantu ibu bapa                  1
                                  -melanjutkan pelajaran                1
                                  * mana-mana jawapan yang munasabah          Max. 2

                                  - perancangan kewangan                1+1
(c)                                 -perancangan kerjaya/kursus             1+1
                                  - kemahiran tertentu                 1+1
                                  * mana-mana jawapan yang munasabah          Max.2

                                  -hidup lebih terjamin                 1
(d)                                -kehidupan selesa                   1
                                  -kerjaya yang mantap                 1
                                  *mana-mana jawapan yang munasabah           Max. 2


2(a)   -Kasih sayang terhadap keluarga      1       -cinta/kasih/ sayang/mendalam/berkekalan       1
     -Kasih sayang               1       -kepekaan/cinta mendalam/berkekalan          1
     -Tanggungjawab terhadap keluarga      1       -kewajipan individu terhadap keluarga/melahirkan
                                  keluarga bahagia/meningkatkan imej/menjaga maruah   1
                                  keluarga
     -Bertanggungjawab             1        -memikul/melaksana tugas/kewajipan          1
     - Rasional                 1       -berfikir/bertindak wajar               1
     -Hormat dan taat kepada anggota keluarga  1       -memuliakan setiap anggota keluarga/memberi layanan  1
                                1
                                bersopan                         1
    -Hemah tinggi               1      -beradab sopan/berbudi pekerti mulia           1
                                                             Max 2
                         Max. 2
(b)                              -anak meminta maaf daripada bapa             1
                                -perbincangan keluarga                  1
                                -meminta nasihat daripada pihak lain           1
                                * mana-mana jawapan yang munasabah            Max 2

                                -perpecahan keluarga                   1+1
(c)                              -permusuhan keluarga                   1+1
                                -imej keluarga jatuh                   1+1
                                * mana-mana jawapan yang munasabah            Max 4
3(a)  - Menyayangi dan menghargai alam sekitar  1      -memelihara/memulihara alm sekitar            1
    - Keharmonian antara manusia dengan    1      -hubungan harmonis/kualiti kehidupan manusia dan     1
     alam sekitar                     alam sekitar terpelihara
    - Kemapanan alam sekitar          1      -pengekalan keseimbangan alam sekitar/tanggungjawab    1
                         1      bersama
    - Peka terhadap isu-isu alam sekitar    1      -prihatin persoalan alam sekitar/berusaha menyelesaikan  1
    - Bertanggungjawab             1      -melaksanakan/memikul tugas /kewajipan          1
    - Rasional                       - berfikir/ bertindak wajar                1
                         Max. 3                                 Max. 3

(b)                              -mengurangkan kos                     1
                                -mengurangkan sampah                   1
                                -beg plastik sukar dilupuskan               1
                                * mana-mana jawapan yang munasabah            Max. 2

(c)                              -menggunakan beg boleh diguna semula           1
                                -menggunakan bakul                    1
                                -menggunakan beg kitar semula               1
                                * mana-mana jawapan yang munasabah            Max. 2                              2
4(a)  - Cinta akan negara           1      - sayang / bangga kepada negara/meletakkan     1
                               kepentingan negara melebihi kepentingan diri
    - Taat setia kepada raja dan negara   1      - kepatuhan/ kesetiaan berkekalan kepada raja dan  1
                               negara
    - Sanggup berkorban untuk negara     1      - kerelaan melakukan/ menyerahkan sesuatu /tanda  1
                               kebaktian kepada negara
    - Bertanggungjawab            1      -melaksanakan/memikul tugas /kewajipan       1
    -Rasional                1      -berfikir/bertindak wajar              1
                        Max. 2                              Max. 2

(b)                             - menjadi rakyat yang sayang akan tanahair     1
                               -bersama memajukan negara              1
                               -menjadi rakyat yang berguna            1
                               *mana-mana jawapan yang munasabah          Max. 2

(c)                             - pelbagai kepercayaan /agama            1
                               -pelbagai bahasa                  1
                               -pelbagai adat/tradisi               1
                               * mana-mana jawapan yang munasabah         Max. 2

(d)                             -menghormati lambang kebesaran negara        1
                               -berkhidmat di tanah air sendiri          1
                               -menjaga nama baik negara              1
                               * mana-mana jawapan yang munasabah         Max. 2

5(a)  - Melindungi hak kanak-kanak       1
    - Rasional                1
    - Bertanggungjawab            1
    - Mematuhi peraturan dan undang-undang  1
                        Max. 2
(b)                             Rujuk Sukatan Pelajaran               2

(c)                             Kempen kesedaran                  1+1
                               Pendidikan                     1+1
                               Penguatkuasaan/mengetatkan undang-undang      1+1
                                                         Max 4

(d)                             Melaporkan kejadian kepada pihak berkuasa      1

                             3
                              Membantu ibu yang bermasalah             1
                              Menasihati ibu bapa yang bermasalah kewangan     1
                              Mengelakkan diri daripada terlibat          1
                              *mana-mana jawapan yang munasabah          Max 2


6(a)  - Bertanggungjawab           1      - memikul tugas/melaksanakan tugas/kewajipan     1
    -Rasional                1      -berfikir/bertindak wajar              1
    -Mematuhi peraturan dan undang-undang  1      -menerima/mematuhi peraturan/undang-undang      1
                        Max. 2                              Max. 2

(b)  -Toleransi               1
    -Rasional                1
    -Kesederhanaan             1
                        Max. 2
                              -kerja tertangguh                  1+1
(c)                             -kerja tidak sempurna                1+1
                              -risiko menemui pelbagai masalah           1+1
                              *mana-mana jawapan yang munasabah          Max. 2

                              -merancang masa                   1
(d)                             -melakukan kerja secara berterusan          1
                              -menyediakan keperluan bahan dari awal        1
                              *mana-mana jawapan yang munasabah          Max. 2


7(a)  -Mengekalkan tradisi kekeluargaan    1
    - Rasional               1
    -Hidup bersama secara aman       1
    -Saling membantu dan bekerjasama    1
    -Toleransi               1
    -Bertanggungjawab            1
                        Max 2

(b)                             Rujuk Sukatan Pelajaran               Max 2

(c)                             - kepentinga rakyat di luar negara terjamin     1+1
                              -meningkatkan hubungan perdagangan          1+1
                              -pelbagai masalah antara negara dapat diselesaikan  1+1

                            4
                             - * mana-mana jawapan yang munasabah  Max. 4

(d)                            -Pertukaran kebudayaan         1
                             -Pertukaran pelajar          1
                             -Lawatan pemimpin           1
                             *mana-mana jawapan yang munasabah   Max. 2


8(a)  - Amanah               1
    -Bertanggungjawab           1
    -Rasional               1
    -Kerajinan              1
    -Berdikari              1
                       Max 2
(b)  -Bertanggungjawab           1
    -Rasional               1
    -Melindungi hak pekerja        1
    -Keadilan               1
    -Penglibatan diri dalam pembangunan  1
    negara                Max. 2
                             -kenaikan gaji             1+1
(c)                            -mendapat penghargaan         1+1
                             -tempat kerja selesa          1+1
                             *mana-mana jawapan yang munasabah   Max2

                             -derma wang/barangan          1
(d)                            -kerja amal              1
                             -sokongan moral            1
                             *mana-mana jawapan yang munasabah   Max. 2

                             Akta Buruh/ Akta Kerja 1955      1
(e)                            Akta Kesatuan Sekerja 1959       1
                             Akta Perhubungan Perusahaan 1957    1
                             Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969  1
                             Akta Kilang dan Jentera 1967      1 Max :1

                           5
                                 Akta kanak-kanak dan Orang Muda 1966       Max. 1

(f)                               Makamah Buruh/Perusahaan             1
                                 Kementerian Sumber Manusia            1
                                                         Max. 1
BAHAGIAN B
ARAHAN  :      1. Nilai mesti ditulis dengan tepat mengikut Sukatan Pelajaran
           2. Markah diberi kepada DUA nilai pertama yang ditulis oleh calon.
           3. Penerangan tanpa nilai tidak diberi markah.

SOALAN  NILAI                  MARKAH     PENERANGAN/CONTOH                MARKAH
9    Rasional                 1       - Berfikir                    1+1
                                 - Bertindak wajar                1+1

     Bertanggungjawab             1       - Memikul tugas/kewajipan            1+1
                                 - Melaksanakan tugas/kewajipan          1+1

     Sikap keterbukaan            1       -Memberi pandangan/pembaharuan/kritikan     1+1
                                 -Menerima pandangan/pembaharuan/kritikan     1+1

     Hemah tinggi               1       -Beradap sopan                  1+1
                                 -Berbudi pekerti mulia              1+1

     Kebebasan bersuara            1       -Kebebasan berucap dengan batasan        1+1
                                 -Kebebasan mengeluarkan fikiran dengan batasan  1+1

     Kesederhanaan              1       -Tidak keterlaluan                1+1
                                 -Tanpa mengabaikan kepentingan diri/orang lain  1+1

     Toleransi                1       -Sabar                      1+1
                                 -Bertolak ansur                 1+1
                                 -Mengawal diri                  1+1
                         Max. 2                             Max. 8

10    Menghormati hak wanita          1       -Melindungi wanita                1+1
                               6
                             -Mengiktiraf wanita           1+1

   Melindungi hak kanak-kanak       1      -Membela hak kanak-kanak        1+1
                             -Memberi naungan hak kanak-kanak    1+1
                             -Memelihara hak kanak-kanak       1+1

   Mematuhi peraturan dan undang-undang  1      -Menerima peraturan/undang-undang    1+1
                             -Mematuhi peraturan/undang-undang    1+1

   Rasional                1      -Berfikir                1+1
                             -Bertindak wajar            1+1
                       Max. 2                        Max. 8

11  Hidup bersama secara aman        1      - Hidup berbaik-baik          1+1
                             - Mengutamakan kedamaian/ keharmonian  1+1

   Saling membantu dan bekerjasama     1      - Usaha yang baik/membina        1+1
                             - Dilakukan bersama           1+1


   Saling menghormati antara negara    1      - Menghargai hubungan          1+1
                             - Memuliakan hubungan          1+1

   Toleransi                      - Sabar                 1+1
                       1      - Bertolak ansur            1+1
                             - Mengawal diri             1+1

   Rasional                       - Berfikir               1+1
                       1      - Bertindak wajar            1+1

                       Max. 2                       Max. 8
                    PERATURAN PERMARKAHAN TAMAT
                           7

								
To top