NICOLET ELEMENTARY SCHOOL � MENASHA

Document Sample
NICOLET ELEMENTARY SCHOOL � MENASHA Powered By Docstoc
					      NICOLET ELEMENTARY SCHOOL – MENASHA
           2007-08 SUPPLY LIST

             Cov khoom         Npaum li                 Ib txhais theem thaub          1
                            cas.                  Disinfectant wipes – ntaub ntxuav tes  1 container
       Lub thawv rau khoom           1
                                                Lub hnab ev ntawv            1 lub
       Kua nplaum xim dawb – 4 oz       1 poom
                                              PLEASE PUT NAME ON ALL MATERIALS
       Glue Sticks - Large           2
       Crayons – txhob tshaj 24 (cov xiv kos  1 pob
       duab) *standard colors*
                                                     Cov khoom         Npaum li
       Markers – wide tip (8 pack)       1 pob
                                                                     cas
       Txiab menyuam yaus – tsis ntse hau   1                    Pencils (No. 2) – Cov xaum qhuav    2 tug
       Phaub ntawv sau - spiral        1                    Ntaub so ntswg rau sawv daws siv    2 pob
CMD
       Ntaub so ntswg rau sawv daws siv    3 pob                  Lub thawv rau khoom – lub me      1 lub
                                   HOOB KINDERGARTEN
       Clorox Wipes              3 poom                  Lub hnav ev ntawv            1 lub
       Tais ntawv – cov loj          1 pob                  Lub tsho qub hnav kos duab       1 lub
       Tais ntawv – cov me           1 pob                  Elmers Glue – Txhob yuav cov Gel    2 poom
       Lub hnab ev ntawv            1 lub                  Glue, yuav cov kua nplaum xiv dawb
       Ib txhais khau ntaub rau Gym      1 txhais                 Crayola Crayons – Cov xim kos duab   2 pob
       Cov ntaub so menyuam mos pob tw     2 pob                  Fiskar’s rab txiab rau menyuam yaus   1 rab
       Ziplock – cov hnab ntim nqaij 1 quart  1 pob                  Markers - colored            1 pob
       Pocket Folder – Phau ntawv ntim ntawv  1 phau                  Low Odor Dry erase marker        1
       Spray Disinfectant – Tshuaj txuas    1 poom                  Phau sau ntawv – muaj 70 phab      1 phau
        (ie. Lysol, Oust, etc.)                             Cov ntaub so menyuam mos pob tw     1 pob
     THOV SAU NPE RAU TXHUA YAM KHOOM                           Tri-fold mat – daim lev puas pw
                                                Snacks (boxes) ie: cereal, pretzels,
                                                popcorn, crackers (khoom no txom    2 pob
             Cov khoom         Npaum li                 ncauj)
                            cas                THOV SAU NPE RAU TXHUA QHOV KHOOM
       Pencils (No. 2) – cov xaum qhuav    12 tug
       Crayons (no more than 24)        1 pob
       Crayola Classic markers (8-pack)    1 pob kos tau                    Cov khoom         Npaum li
                           kab tuab
                                                                      cas
                           1 pob kos tau
                                                Pencils (No. 2) – Cov xaum qhuav    12 tug
                           kab me
                                                12” Wooden ruler (inch & centimeters)  1 tug
       Erasers – Large (Lub lwv ntawv)     2 lub
                                                (Tus pas ntsuas)
HOOB 1
       Kua nplaum xiv dawb – poom loj     1 poom
                                                Lub lwv ntawv, yuav lub loj       4 lub
       12” Wooden ruler (inch & centimeters)  1 tug
                                                Crayola crayons (no more than 24)    1 pob
                                   HOOB 2
       (Tus pas ntsuas)
                                                Kua nplaum xim dawb           1 poom
       Fiskars rab txiab rau menyuam yaus   1 rab
                                                Rab Fiskars txiab ntse hau       1 rab
       Lub thawv rau khoom           1 lub
                                                Lub thawv rau khoom - Yuav 2 lub me
       Phau ntawv ntim ntawv          4 phau
                                                los 1 loj
       Lub tsho qub menyuam hnav kos duab   1 lub
                                                          (5” x 13”)
       Ntaub so ntswg rau sawv daws siv    2 pob
                                                Phau ntawv sau             3 phau
       3-ring binder – 1 inch         1
                                                Phau ntawv ntim ntawv          3 phau
       Cov hnab Ziplock (cov me los tau los  1 pob
                                                Crayola Classic markers (8-pack)    1 pob kos tau
       cov loj los tau)
                                                                    kab tuab
       Low odor dry erase marker        1
                                                                    1 pob kos tau
     NICOLET ELEMENTARY SCHOOL – MENASHA
          2007-08 SUPPLY LIST
                            kab me   Txhua tus menyuam kawm ntawv yuav tsum rau
       Ntaub so ntswg              2 pob    khau ntaub lub sij hawm dhia ua si hauv gym. Tus
       Lub hnav ev ntawv            1 lub    menyuam twg rau cov khau liab qab, khau khiab,
       Phau ntawv ntim ntawv uas muaj cov    1 phau
                                  khau boot, los cov khau uas muaj log rau hauv qab
                                  txhais khau yuav koom tsis tau kev ua si hauv gym.
       ntsia hlau nyob hauv
       Low-odor dry erase marker – xim dub   1 tug                  Cov khoom          Npaum li
     THOV SAU NPE RAU TXHUA YAM KHOOM                                           cas
                                          Pencils (No. 2) – Cov xaum qhuav     12
                                          Low-odor dry erase marker        1
             Cov khoom          Npaum li           Lub lwm ntawv, yuav lub loj       2 lub loj
                             cas            Colored pencils – Cov xaum kos duab   1 pob
       Pencils (No. 2) – Cov xaum qhuav     12 tug
                                          Colored markers             1 pob
       Low-odor dry erase markers        2 tug
                                          Kua nplaum xim dawb           1 poom
       Lub lwv ntawv              2 lub loj
                                          Rab txiab ntse haus rau menyuam yaus   1 rab
       Colored pencils – Cov xaum kos duab   1 pob
                                          Phau ntawv sau – kab dav         4 phau
       Markers                 1 pob
                                   HOOB 5
                                          Phau ntawv ntim ntawv          4 phau
       Kua nplaum xim dawb           1 poom
                                          Highlighter – Yellow           1 tug
HOOB 3
       Phau ntawv sau – kab dav         4 phau
                                          12” wooden ruler (inch & centimeters)  1 tug
       Rab txiab ntse hau rau menyuam yaus   1 rab
                                          (Tus pas ntsuas)
       Highlighter - Yellow           1 tug
                                          Npiv liab                3 tug
       12” Wooden ruler (inch & centimeters)  1 tug
                                          Permanent marker – Fine point – Black  2
       (Tus pas ntsuas)
                                          Ntawv so ntswg rau sawv daws siv     1 pob
       Tus npiv liab              1 tug
                                          Lub thawv rau khoom           1 lub
        Ntaub so ntswg rau sawv daws siv    2 pob
                                          Ziplock Bags (cov hnab ntim nqaij, pob  1 pob
       Lub thawv rau khoom           1
                                          loj los pob me los tau)
       Pocket folders              4
       Permanent markers - Fine point – Black  1
                                          Note cards -3” x 5”           1 pob
       THOV SAU NPE RAU TXHUA YAM KHOOM
                                        THOV SAU NPE RAU TXHUA YAM KHOOM
                Item           Qty.
       Pencils (No. 2) – Cov xaum qhuav     12 tug
       Low-odor dry erase markers        2 tug
       Lub lwv ntawv              2 lub
       Colored pencils – Cov xaum kos duab   1 pob
       Markers                 1 pob
                                  Txhua tus menyuam kawm ntawv yuav tsum rau
       Kua nplaum xim dawb           1 poom   khau ntaub lub sij hawm dhia ua si hauv gym. Tus
                                  menyuam twg rau cov khau liab qab, khau khiab,
HOOB 4
       Phau ntawv sau – kab dav         2 phau
       Rab txiab ntse hau            1 rab    khau boot, los cov khau uas muaj log rau hauv qab
       Highlighter - Yellow           1      txhais khau yuav koom tsis tau kev ua si hauv gym.
       12” Wooden ruler (inch & centimeters)  1 tug
       (Tus pas ntsuas)
       Tus npiv liab              2 tug
       Pob ntaub so ntswg rau sawv daws siv   2 pob
       Lub thawv rau khoom           1 lub
       Phau ntawv ntim ntawv          3 phau
       Permanent markers - Fine point – Black  2 tug
     THOV SAU NPE RAU TXHUA YAM KHOOM
NICOLET ELEMENTARY SCHOOL – MENASHA
     2007-08 SUPPLY LIST

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:12/11/2011
language:
pages:3