Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Formular nr - Download Now DOC by Bza7Exd

VIEWS: 17 PAGES: 45

									Nr. _____/___________                   Aprobat,
                              RECTOR
                       Prof.univ.dr.ing. Liviu MARIAN
            DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

            A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI:

    “Reabilitarea sălii de sport şi realizarea unei platforme cu
          structură independentă la clădirea A”

      CODURI CPV: 45430000-0, 45441000-0, 45454100-5
   DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV,
   Ing. Radu Doru BOARESCU   CONTABIL ŞEF,
   Lucia HARPA   OFICIUL JURIDIC,
   Jr. Iuliu PALCU
   AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:
   UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” – Tg. Mureş


                    1
              CUPRINS
SECŢIUNEA A – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
SECŢIUNEA B – CAIETUL DE SARCINI
SECŢIUNEA C – FORMULARE
SECŢIUNEA D – CONTRACT DE EXECUŢIE LUCRĂRI
                2
                     SECŢIUNEA A

                FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI


I. INFORMAŢII GENERALE
I.A. Autoritatea contractantă
Denumire: Universitatea „Petru Maior”, cu sediul în Tg. Mureş, str. Nicolae Iorga nr. 1, cod
fiscal 4322831, cont RO04TREZ4765047XXX000434 deschis la Trezoreria Tg. Mureş, Cod
poştal: 540088, Ţara: România
Persoane de contact: - Ana Maria TONCIAN, Telefon: 0265/236.213 int. 191, Email:
mtoncian@upm.ro, Fax: 0265/218.783 (parte procedurală);
            - Ana Maria MOLDOVAN, telefon: 0265/236.213 int. 167, Email:
mold_ana@yahoo.com (parte tehnică).
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.upm.ro

I.B. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

[X] ministere ori alte autorităţi publice     - [] servicii publice centrale
centrale inclusiv cele subordonate la nivel    - [] apărare
regional sau local                 - [] ordine publică/siguranţa naţională
 [] agenţii naţionale                - [] mediu
 [] autorităţi locale                - [] afaceri economico-financiare
 [] alte instituţii guvernate de legea publică   - [] sănătate
 [] instituţie europeană/organizaţie internaţională - [] construcţii şi amenajări teritoriale
 [] altele (specificaţi)              - [] protecţie socială
                          - [] recreere, cultură şi religie
                          - [X] educaţie
[] activităţi relevante               - [] energie
                           - [] apă
                           - [] poştă
                           - [] transport
                           - [] altele (specificati)
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante

              da []             nu [X]

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute
                  [X] la adresa mai sus menţionată
                  [] altele: (adresa/fax/interval orar)

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: 18.06.2009 / ora limită: 14,00 / adresa: Tg.
Mureş, str. N. Iorga nr. 1, corpul R, parter, sala R04 sau telefon 0265/211.838 int. 191
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 19.06.2008 / ora limită: 15,00
                           3
 I.C. Căi de atac
Soluţionarea contestaţiilor
1. În temeiul art. 21 din Constituţia României, ofertantul poate opta pentru una din
următoarele jurisdicţii:
a. Jurisdicţia specială administrativă, în temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr. 554/2004
– competenţa de soluţionare a contestaţiilor revine autorităţii contractante
Contestaţiile se vor depune la sediul Universitaţii “Petru Maior”
Adresa: Str. N. Iorga nr. 1, corpul R, parter, sala R04
Localitatea: Tg. Mureş, Cod postal: 540088, Ţara: România
E-mail: mtoncian@upm.ro, Telefon: 0265/211.838, Fax: 0265/218.783
Adresa internet: www.upm.ro
b. Jurisdicţia specială prevăzută de art. 255 alin (1) din O.U.G. nr. 34/2006 –
 competenţa de soluţionare a comtestaţiilor revine Consiliului Naţional de Soluţionare
 a Contestaţiilor
Contestaţiile se vor depune la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 Adresa: Strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3
 Localitate: Bucureşti, Cod poştal: 030084, Ţara: România
 E-mail: office@cnsc.ro, Telefon: 021/3104641, Fax: 021/3104642
 Adresa internet: www.cnsc.ro.

Denumirea instanţei competente: Curtea de Apel, secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal
Adresa: Strada Justitiei, nr. 1
Localitate: Târgu Mureş, Cod poştal: 540136, Ţara: România

2. Înaintarea contestaţiei spre soluţionare folosind una dintre jurisdicţiile prevăzute mai
sus, exclude competenţa de soluţionare a celeilalte jurisdicţii.
3. Termenul de depunere al contestaţiei este de cel mult 5 zile de la data luării la cunoştinţă
de către contestator despre actul pe care acesta îl consideră nelegal.
Contestaţia care se referă la prevederile documentaţiei de atribuire poate fi depusă numai până
la data stabilită pentru depunerea ofertelor. Data luării la cunoştinţă se consideră a fi data
publicării documentaţiei de atribuire în SEAP.

I.D. Sursa de finanţare:
Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: Bugetul de stat.
   - După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare
              da []   nu [X]
    Dacă DA, faceţi referire la proiect/program

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.A. Descriere
II.A.1) Denumire contract: ”Contract de execuţie lucrări de reabilitare a sălii de sport şi
realizarea unei platforme cu structură independentă la clădirea A”, Coduri CPV:
45430000-0, 45441000-0, 45454100-5.

                          4
II.A.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare:

(a) Lucrări        [X]   (b) Produse       []  (c) Servicii       []
Execuţie         [X]    Cumpărare        []   Categoria serviciului 2A []
Proiectare şi execuţie []      Leasing         []              2B []
Realizare prin orice        Închiriere       []
mijloace corespunzătoare      Cumpărare în rate    []
cerinţelor specificate de obiectul contractului

II.A.3) Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică: [X]
                    Încheierea unui acord-cadru: []
II.A.4) Durata contractului de achiziţie publică
ani [][]     luni [0][6]de la atribuirea contractului     zile [][]
Preţul unitar prevăzut în contract nu se actualizează.
a) Durata contractului de achiziţie publică: 6 luni de la data atribuirii contractului
b) Conţinutul gamei de lucrări care fac obiectul contractului: Este specificat în Secţiunea
B, Caiet de sarcini

II.A.5) Divizare pe loturi:          da []      nu [X]
Ofertele se depun pe:
    un singur lot [X]      unul sau mai multe []     toate loturile []
Alte informaţii referitoare la loturi: Obiectul caietului de sarcini nu este divizat pe loturi,
deci oferta se face pentru întreaga gamă de lucrări solicitate.
II.A.6) Ofertele alternative sunt acceptate:  da []           nu [X]

II.B. Cantitatea sau scopul contractului:
II.B.1) Total cantităţi: Cantităţile sunt cele enumerate în caietul de sarcini
II.B.2) Opţiuni                  da []         nu [X]

III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI
III.A. Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) da []      nu [X]
III.A.1. Contract rezervat (dacă DA, scurta descriere)       da []      nu [X]
III.A.2. Clauze contractuale obligatorii
- condiţia de livrare: Nu este cazul
- data limită de livrare: Nu este cazul
- termen de plată: 30 de zile de la înregistrarea facturii la beneficiar
- modalităţi de plată: instrumente legale de plată

IV. PROCEDURA
IV.A) Procedura selectată
Licitaţie deschisă        []   Negociere cu anunţ de participare      []
Licitaţie restrânsă        []   Negociere fără anunţ de participare     []

                            5
Licitaţie restrânsă accelerată  []  Cerere de oferte             [X]
Dialog competitiv        []  Concurs de soluţii            []

IV.B) Etapa finală de licitaţie electronică             da []   nu [X]
IV.C) Principiile care stau la baza atribuirii contractului:
    - nediscriminarea
    - tratamentul egal
    - recunoaşterea reciprocă
    - transparenţa
    - proporţionalitatea
    - eficienţa utilizării fondurilor publice
    - asumarea răspunderii
IV.D) Legislaţia aplicată:
IV.D.1) O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii.
 IV.D.2) H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii .
IV.D.3) Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi
completările ulterioare .
 IV.D.4) H.G. nr. 1.337/27.09.2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
 IV.D.5) H.G. nr. 1.660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G.
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii.
IV.D.6) Manualul operaţional pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică emis de
A.N.R.M.A.P.
IV.D.7) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 din 04/10/2007.
IV.D.8) Legea nr. 10 privind calitatea în construcţii, aprobată cu modificări.
IV.D.9) H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobată cu modificări.
 IV.D.10) Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, aprobată cu
modificări.
IV.D.11) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.
IV.D.12) H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
şantierele temporare sau mobile, aprobată cu modificări.
 IV.D.13) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
                         6
  IV.D.14) Hotărâre nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului–cadru al documentaţiei
  tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
  elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

  V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE
  - situaţia personală a candidatului sau ofertantului
  - capacitatea de exercitare a activităţii profesional
  - situaţia economică şi financiară
  - capacitatea tehnică şi profesională
  V.A. Situaţia personală a ofertantului – CERINŢE OBLIGATORII
  V.A.1. Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că ofertantul nu a fost, în ultimii
  cinci ani, condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare
  la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare
  de bani. (Formular 1)
  (În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular. De asemenea,
  subantreprenorii trebuie să prezinte acest formular).
  V.A.2. Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale în conformitate cu prevederile
  legale în vigoare aferente ultimei luni încheiate financiar (certificat valabil la data
  deschiderii procedurii).
  V.A.3. Certificat (certificate) privind plata impozitelor şi taxelor şi a contribuţiilor de
  asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate
  cu prevederile legale în vigoare aferente ultimei luni încheiate financiar
  (certificat/certificate valabil(e) la data deschiderii procedurii).
  Perioada de valabilitate a certificatelor privind plata impozitelor şi taxelor va trebui să
  includă şi data deschiderii ofertelor.
  V.A.4. Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că ofertantul nu se află în una din
  următoarele situaţii:
a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un administrator
  judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu
  creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege .
b) face obiectul unei unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situaţiile de la lit.a)
c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor şi taxelor şi contribuţiilor de asigurări
  sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
  prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit .
d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotârire definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
  pentru o faptă care a dus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în
  materie profesională
e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea
  contractantă, în legatură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la literele a,b,c,d de
  mai sus. (Formular 2)
  (În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular. De asemenea,
  subantreprenorii trebuie să prezinte acest formular).


                            7
V.A.5. Cazier judiciar pentru administrator(i) aşa cum sunt menţionaţi în Certificatul
Constatator precum şi pentru persoana împuternicită (unde este cazul) ce semnează declaraţia
referitoare la art. 180 si art. 181, respectiv Declaraţie privind eligibilitatea.
V.A.6. Cazier fiscal al companiei (cazier judiciar pentru statele unde e aplicabil).
V.A.7. Declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM
(conf. anexei 1 din O.G. nr. 27/2006 privind modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004)
(Formular 3).
În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi
mijlocii se va analiza cu privire la asociere în ansamblu. Astfel, chiar dacă toţi asociaţii se
încadrează, în mod individual, în categoria IMM, reducerea cu 50% a cerinţei privind
cuantumul cifrei de afaceri şi a garanţiei de participare nu se va aplica dacă asocierea în
ansamblu nu se încadrează în categoria IMM.
Ofertantul care solicită reducerea cerinţei privind cuantumul cifrei de afaceri şi a garanţiei
de participare la 50% va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, conform Anexei 1 din
Legea 346 / 2004 din care să rezulte că se încadrează în categoria I.M.M.-urilor.
În caz de neprezentare a oricărui document menţionat ca "Cerinţă obligatorie", nu
este permisă completarea ulterioară, neprezentarea având ca efect descalificarea
ofertantului.
V.B. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale – CERINŢE OBLIGATORII
V.B.1. Pentru persoane juridice române:
Ofertantul va prezenta :
V.B.1.1 - Certificat unic de înregistrare
V.B.1.2 - Certificat de înregistrare în scopul înregistrării de TVA.
V.B.1.3 - Certificatul constatator în original sau copie legalizată, emis cu maxim 30 de
zile înainte de data deschiderii ofertelor, de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Teritorial, din care să rezulte că:
    - obiectul principal de activitate al ofertantului corespunde cu obiectul procedurii;
    - nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei, sau că societatea se află în incapacitate de plată.
V.B.2. Pentru peroane juridice străine:
Ofertantul va prezenta :
- Documente edificatoare care să dovedească o forma de înregistrare ca persoană juridică
sau de înregistrare/atestare ori aparteneţă profesională, în conformitate cu prevederile legale
din ţara în care ofertantul este rezident (Documentul se va prezenta în copie legalizată,
anexându-se şi traducerea autorizată în limba română)
În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română,
documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizată a
acestora în limba română.
Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg al
persoanei semnatare.
În caz de neprezentare a oricărui document menţionat ca "Cerinţă obligatorie", nu
este permisă completarea ulterioară, neprezentarea având ca efect descalificarea
ofertantului.

                          8
V.C. Situaţia economică şi financiară – CERINŢE OBLIGATORII
V.C.1. Fişa de informaţii generale (Formular 4).
(În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular)
V.C.2. Bilanţul contabil pe ultimul an fiscal încheiat financiar, înregistrat la unitatea
financiară, însoţit de balanţa sintetică aferentă bilanţului.
V.C.3. Cifra de afaceri şi profitul.
Cerinţa minimă: Media cifrei de afaceri a ofertantului (operator economic sau membrii
asocierii de operatori economici împreună) pe ultimii trei ani financiari încheiaţi (2006,
2007, 2008) să fie de cel puţin 3.000.000 lei.
Media profitului net al ofertantului (operator economic sau membri asocierii de
operatori economici împreună) pe ultimii trei ani (2006, 2007 şi 2008) trebuie să fie
pozitivă.
- Lichiditatea generală 2008 (active circulante/datorii curente x 100):
    Lg > 120 %
- Solvabilitate patrimonială 2008 [(capital propriu/total pasiv)x100]:
    Sp > 50 %
Lg si Sp se calculează pe baza ultimului bilanţ anual
Suma cheltuielilor indirecte şi a profitului să nu fie mai mare de 16%.
V.C.4. La evaluarea situaţiei economico-financiare nu se iau în considerare datele
subcontractanţilor.
V.C.5. Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă sau o candidatură comună,
atunci situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a
resurselor tuturor membrilor asocierii.
În caz de neprezentare a oricărui document menţionat ca "Cerinţă obligatorie", nu
este permisă completarea ulterioară, neprezentarea având ca efect descalificarea
ofertantului.
V.D. Capacitatea tehnică şi profesională – CERINŢE OBLIGATORII
Pentru dovedirea capacităţii tehnice şi profesionale ofertantul va prezenta:
V.D.1. Ofertantul trebuie să prezinte informaţii referitoare la modul de organizare şi personal,
astfel:
V.D.1.1. Efectivele medii anuale ale personalului angajat şi personalului de conducere din
cadrul organizaţiei ofertantului în ultimii 3 ani şi acele resurse propuse a fi angajate în cadrul
contractului de lucrări (conform Formularului 9);
V.D.1.2. Copie a Certificatului de atestare şi legitimaţiei aferente ale specialistului atestat,
„Responsabil tehnic cu execuţia”, valabile, în conformitate cu prevederile Legii nr.
440/2002 privind aprobarea O.G. nr. 95/1999, Ordinelor Ministrului Economiei şi
Comerţului nr. 323/2000, 88/2003 şi 324/2005. Pentru îndeplinirea acestei cerinţe se vor
respecta dispoziţiile ordinului A.N.R.E. nr. 54/2005 cu completările ulterioare.
V.D.1.3. Copie a actului de abilitare (diplomă, certificat, atestat, etc.), conform prevederilor
legale, a persoanei fizice sau juridice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei şi securităţii
muncii în conformitate cu dispoziţiile ordinului A.N.R.E. nr. 54/2005 cu completările
ulterioare.
V.D.1.4. Dovada angajat R.S.V.T.I. atestat I.S.C.I.R.

                          9
V.D.2. Lista principalelor lucrări executate în ultimii 2(doi) ani, însoţită de procesul verbal de
recepţie la terminarea lucrării, pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori,
perioada şi locul execuţiei lucrărilor, modul de îndeplinire a obligaţiilor, beneficiari, indiferent
dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. (Formular 5)
V.D.3. Certificat de bună execuţie (experienţa similară) – ofertantul trebuie să dovedească
că a executat lucrări similare celei supuse achiziţiei. (Formular 6) – minim 3(trei) lucrări.
- Certificatele de bună execuţie trebuie însoţite de recomandarea din partea beneficiarului
respectiv;
- recomandările din partea beneficiarilor, vizate de I.S.C. trebuie să cuprindă modul de
îndeplinire a obligaţiilor contractuale, dacă pe parcursul execuţiei lucrării au fost
înregistrate neconformităţi care au condus la refaceri parţiale sau totale de lucrări, cazuri
de accidente tehnice care s-au produs din vina exclusivă a contractantului, recepţii amânate
sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate, inclusiv contractele şi
procesele verbale de recepţie aferente recomandărilor prezentate.(Formular 7).
V.D.4. Lista cu contractele aflate în desfăşurare.
V.D.5. Ofertantul trebuie să prezinte informaţii referitoare la utilajele şi echipamentele
specifice pentru desfăşurarea contractului, prin completarea Formularului 8.
În cazul asociaţilor, Formularul 8 trebuie să fie completat de către liderul asociaţiei şi să
cuprindă echipamentele de la toţi partenerii asociaţiei.
V.D.6. Adeverinţă referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor
de conducere în ultimii 3 ani, emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă.
V.D.7. Informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de
conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia lucrărilor, însoţite de C.V.
V.D.8. Scrisoare de confort emisă de banca cu care colaborează operatorul economic, pe
minim 1/3 din valoarea estimată a lucrării.
V.D.9. Contract (acord) pentru depozitarea deşeurilor inerte, la un depozit agrementat.
V.D.10. Informaţii privind partea/părţile din contract ce urmează să fie îndeplinite de către
subcontractanţi şi specializarea acestora.
    Se solicită prezentarea listei cuprinzând posibilii subcontractanţi şi specializarea
acestora pe coduri CAEN, precum şi partea/părţile din contract ce urmează să fie îndeplinite
de către aceştia. (Formular 10)
    După momentul declarării ca şi câştigător şi al încheierii contractului de execuţie
lucrări, antreprenorul va alege, din lista de posibili subantreprenori, pe cei cu care va încheia
acorduri de subantrepriză (subcontracte) pentru partea de contract care urmează să o
îndeplinească fiecare.
    În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va
prezenta documentele si formularele mentionate mai sus. În cazul în care persoana care
semnează declaraţiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului
economic (lider, asociat, subantreprenor), se va atasa o împuternicire pentru acesta.
La momentul deschiderii ofertelor, asocierea va fi dovedită printr-un acord sau o scrisoare
preliminară de asociere în care să se menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea
colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, că liderul asociaţiei este împuternicit să
se oblige şi să primească instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este răspunzător în
nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. Dacă oferta din
                          10
asociere va fi declarată câştigătoare, atunci asocierea va fi legalizată şi va fi desemnat un
reprezentant care va semna şi va fi responsabil pentru îndeplinirea contractului.
V.D.11. Standarde
Ofertantul/Candidatul trebiue să prezinte un dosar de prezentare a sistemului de
management şi de asigurare a calităţii lucrărilor şi materialelor utilizate şi livrate, propus
pentru realizarea contractului.
În cazul unei asociaţii, această condiţie trebuie îndeplinită de liderul asociaţiei sau de oricare
dintre parteneri în condiţiile legii.
V.D.11.1. Standarde de asigurare a calităţii
V.D.11.1. Certificat al sistemului de management al calităţii după SR EN ISO 9001/2000
sau echivalent
V.D.11.2.Standarde de protecţia mediului
V.D.11.2. Certificat al sistemului de management de mediu după SR EN ISO 14001/2004
sau echivalent
V.D.11.3. Standarde de sănătate şi securitate în muncă
V.D.11.3. Certificat a sistemului de management al sănătăţii şi securităţii în muncă OHSAS
18001 : 2000 sau echivalent
În ceea ce priveşte certificările ISO solicitate, autoritatea contractantă stabileşte ca
cerinţă minimă ca aceste proceduri să fie implementate la data depunerii ofertei. În
acest sens NU SE ACCEPTĂ dovada faptului că procedurile sunt în curs de
implementare, cu excepţia situaţiei în care a avut loc auditul final.
V.D.12. Tariful mediu brut/oră de manoperă trebuie să fie cel puţin egal cu media brută de
manoperă pe ramura de construcţii calculată în luna anterioară de către Institutul Naţional
de Statistică.
V.D.13. Confirmarea prin ofertă scrisă a preţurilor unitare de la producători sau furnizori
pentru principalele materiale şi echipamente.
În caz de neprezentare a oricărui document menţionat ca "Cerinţă obligatorie", nu
este permisă completarea ulterioară, neprezentarea având ca efect descalificarea
ofertantului.
Vizitarea amplasamentului
- Autoritatea contractantă are dreptul de a permite personalului sau agenţilor executantului să
viziteze amplasamentul lucrării;
- Ofertantului i se solicită să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv
împrejurimile, şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei.
Ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea
sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul
va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării
amplasamentului lucrării. Ofertantul va depune la sediul autorităţii contractante, înainte
de data deschiderii ofertelor, o declaraţie, semnată şi înregistrată, din care să rezulte
faptul că a efectuat vizitarea amplasamentului.                          11
NOTĂ:
    Ofertantul trebuie să respecte prevederile art. 46 din O.U.G. 34/2006 privind
participarea la procedura de achiziţie publică.

ATENTIE!
ÎN SITUAŢIA ÎN CARE OFERTANTUL NU PREZINTĂ TOATE DOCUMENTELE
SOLICITATE LA PUNCTELE V.A., V.B., V.C. ŞI V.D., OFERTA SA VA FI
DESCALIFICATĂ. NU SE ACCEPTĂ COMPLETAREA ULTERIOARĂ A
NICIUNUI DOCUMENT. OFERTANŢII TREBUIE SĂ RESPECTE ÎNTOCMAI ŞI
ÎN TOTALITATE CONDIŢIILE IMPUSE PENTRU CALIFICARE ŞI DOVEDIREA
CAPACITĂŢII TEHNICO-ECONOMICE ŞI FINANCIARE.

VI. GARANŢII SOLICITATE
VI.C) Garanţia de participare
Dacă se solicita, se vor preciza:     Solicitată [X]       Nesolicitată []
Ofertanţii vor constitui garanţia de participare în valoare de 15.000 lei, perioada de
valabilitate a acesteia fiind cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, adică de 90
de zile .
VI.C.1) Garanţia de participare se poate constitui:
- prin scrisoare de garanţie bancară, care se prezintă în original (Formular 11);
Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a respinge Scrisoarea de Garanţie Bancară
dacă ofertantul nu respectă Formularul 11- Scrisoare de garanţie bancară.
Garanţia de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la deschiderea ofertelor.
În cazul unei asocieri, Scrisoarea de garanţie bancară va fi emisă în numele şi pentru Liderul
Asocierii.
Valabilitatea scrisorii de garanţie de participare va fi de 90 zile de la data limită de primire a
ofertelor.
Autoritatea Contractantă poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei.
În cazul în care ofertantul îşi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de
valabilitate a garanţiei pentru participare, va fi prelungită în mod corespunzator. În
situaţia în care ofertantul refuză extinderea valabilităţii, acesta va fi exclus din
procedură.
    Atenţie! În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii se va analiza cu privire la asociere în ansamblu. Astfel, chiar
dacă toţi asociaţii se încadrează, în mod individual, în categoria IMM, reducerea cu 50% a
cerinţei privind cuantumul garanţiei de participare nu se va aplica dacă asocierea în
ansamblu nu se încadrează în categoria IMM.
VI.C.2) Ofertantul pierde garanţia de participare în următoarele cazuri:
- Ofertantul işi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia.
- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de
valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului.
- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în
perioada de valabilitate a ofertei.

                          12
VI.C.3) Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită
câştigătoare, se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună
execuţie, dar nu înainte de încheierea contractului de execuţie lucrări.
VI.C.4) Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită
câştigătoare, se returnează dupa semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul
desemnat câştigător, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de
valabilitate a ofertei.
VI.C.5) Orice ofertă care nu este însoţită de garanţia de participare va fi respinsă.
VI.D. Garanţia de bună execuţie
VI.D.1. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă maxim 5% din
preţul acestuia fără TVA, şi se constituie prin scrisoare de garanţie bancară de bună
execuţie prezentată până la data semnării contractului.
VI.D.2. Garanţia de bună execuţie se eliberează după cum urmează:
    - 70% din valoarea garanţiei de bună execuţie, în termen de 14 zile de la data
întocmirii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă beneficiarul nu a
formulat până la acea dată nicio reclamaţie de executare a garanţiei de bună execuţie şi cu
condiţia emiterii certificatului de recepţie la terminarea lucrărilor;
    - 30% din valoarea garanţiei de bună execuţie, la emiterea certificatului de recepţie
finală, dacă beneficiarul nu a formulat până la acea dată nicio reclamaţie de executare a
garantiei de bună execuţie.

VII. PREZENTAREA OFERTEI
VII.A) Limba de redactare a ofertei este limba română
VII.B) Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.
VII.C) Modul de prezentare a propunerii tehnice: Propunerea tehnică va fi făcută cu
respectarea cerinţelor specificate în caietul de sarcini.
VII.D) Modul de prezentare a propunerii financiare: Propunerea financiară va fi făcută
integral, pentru întreaga cantitate de lucrări solicitate. Ofertantul trebuie să prezinte formularul
de ofertă conform modelelor din Secţiunea Formulare.
Ofertantul va prezenta o anexă la formularul de ofertă care trebuie să conţină cel puţin
următoarele informaţii: preţurile, precum şi orice alte elemente de natură financiară sau
comercială care sunt necesare pentru evaluarea ofertei.
VII.E) Modul de întocmire a ofertei:
Oferta va fi întocmită şi structurată în felul următor:

   VOLUMUL I             - “Documente de calificare”
   VOLUMUL II            - “Propunerea tehnică”
   VOLUMUL III            - “Propunerea financiară”

În modul de întocmire a ofertei trebuie să fie regăsite toate cerinţele.
Fiecare volum va avea un OPIS al documentelor prezentate. Ofertantul are obligaţia de
a numerota şi semna, cu pastă albastră, fiecare pagină a ofertei.


                          13
         Volumul I – Documente de calificare            FORMULARE
1   Scrisoarea de garanţie bancară - original               Formular 11
2   Adresa de transmitere a documentelor
3   Declaraţie privind eligibilitatea                   Formular 1
4   Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale
5   Certificat privind plata impozitelor şi taxelor şi a contribuţiilor
   de asigurări sociale
6   Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din      Formular 2
   O.U.G. nr. 34/2006
7   Cazier judiciar pentru administratori
8   Cazier fiscal al companiei
9   Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM     Formular 3
   (dacă e cazul)
10  Certificat unic de înregistrare
11  Certificat de înregistrare în scopuri de TVA (CIF)
12  Certificat constatator emis de către Oficiul Registrului
   Comerţului
13  Fişa de informaţii generale                      Formular 4
14  Bilanţul contabil pe ultimul an fiscal încheiat financiar, vizat şi
   semnat de unitatea financiară însoţit de balanţa sintetică
15  Declaraţie privind media cifrei de afaceri şi profitul
16  Lichiditate generală 2008 >120%
17  Solvabilitate patrimonială 2008 >50%
         VOLUMUL II – Propunerea tehnică
1   Efectivele medii anuale ale personalului angajat şi de conducere    Formular 9
   în ultimii 3 ani
2   Copie a Certificatului de atestare şi legitimaţiei aferente ale
   specialistului atestat, ca „Responsabil tehnic cu execuţia”
3   Copie a actului de abilitare în domeniul protecţiei şi securităţii
   muncii
4   Dovada angajat R.S.V.T.I. atestat ISCIR
5   Lista principalelor lucrări executate în ultimii 2 ani         Formular 5
6   Experienţa similară – minim 3 lucrări similare             Formular 6
7   Recomandări din partea beneficiarilor, vizate de I.S.C. – minim 3   Formular 7
   recomandări
8   Lista cu contractele aflate în desfăşurare
9   Lista privind utilajele şi echipamentele specifice pentru derularea  Formular 8
   contractului
10  Adeverinţă emisă de ITM privind personalul angajat
11  Informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi
   calificarea personalului, însoţite de CV
12  Scrisoare de confort, emisă de bancă, pe minim 1/3 din valoarea
   estimată a lucrării
                         14
13  Contract pentru depozitarea deşeurilor inerte, la un depozit
   agrementat
14  Obligativitatea prezentării listei cu                  Formular 10
   subcontractanţii, a acordurilor de subcontractare (dacă este cazul)
15  ISO 9001, 14001, 18000 sau echivalent
16  Declaraţie privind tariful manoperei
17  Declaraţie, semnată şi înregistrată, din care să rezulte faptul că a
   efectuat vizitarea amplasamentului
        VOLUMUL III – Propunerea financiară
1   Formular de ofertă                           Formular 14
2   Confirmarea prin ofertă scrisă a preţurilor unitare de la
   producători sau furnizori pentru principalele materiale şi
   echipamente

     Atentie!
- În situaţia în care ofertantul nu prezintă toate documentele solicitate la punctele V.A.,
V.B., V.C. şi V.D., oferta sa va fi descalificată. Nu se acceptă completarea ulterioară a
niciunui document. Ofertanţii trebuie să respecte întocmai şi în totalitate condiţiile
impuse pentru calificare şi dovedirea capacităţii tehnico-economice şi financiare.
- În cazul unei oferte comune, situaţia personală şi capacitatea de exercitare trebuie
dovedite de către fiecare dintre asociaţi în parte, iar cerinţele privind situaţia
economico-financiară şi capacitatea tehnică vor fi îndeplinite prin cumul, mai puţin
cerinţele care vizează atribuţii în executarea viitorului contract care trebuie îndeplinite
de acela dintre asociaţi, care, conform contractului a fost nominalizat pentru executarea
respectivelor atribuţii.

VII.F) Adresa la care se depune oferta: Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş Str. N.
Iorga nr. 1, Corpul R, etaj I, sala R14.
VII.G) Data limită pentru depunerea ofertei: 25.06.2009, ora 09,00.
VII.H) Modul de prezentare a ofertei:
- Ofertantul trebuie să ia toate măsurile pentru ca oferta să fie depusă şi înregistrată la
autoritatea contractantă până la data limită, cu număr, dată şi va fi însoţită de adresa de
înaintare în vederea asigurării cerinţelor de înregistrare menţionate.
- Indiferent de modalitatea de depunere a ofertei direct sau prin poştă, ofertantul îşi asumă
riscurile transmiterii ofertei.
- Candidatul trebuie să prezinte un exemplar al documentelor în original şi o copie de pe
acestea. În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copie va prevala originalul.
- Originalul şi copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate
pe fiecare pagină de reprezentantul autorizat al ofertantului.
- Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel anterior sunt valide doar dacă sunt
vizate de persoana autorizată să semneze documentele.
- Candidatul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate, marcând corespunzător
plicurile cu „ORIGINAL” şi respectiv „COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic
exterior, netransparent şi închis corespunzător.
                          15
- Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu numele şi adresa ofertantului pentru a permite
returnarea documentelor în cazul în care acestea vor fi declarate întârziate.
- Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia:

        „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 25.06.2009 ora 1000”.

- Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă
nu îşi asumă răspunderea pentru rătăcirea documentelor.
- Solicitarea clarificărilor de către ofertant se va face în scris, autoritatea contractantă având
obligaţia de a răspunde tot în scris, transmiţând răspunsul tuturor ofertanţilor.
- O ofertă valabilă pe o perioadă mai scurtă va fi respinsă de unitatea achizitoare ca nevalabilă.
- Preţurile stabilite de ofertanţi în documente sunt ferme şi nu pot fi schimbate în timpul
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie şi nici ulterior pe durata de derulare a
contractului.
VII.I) Deschiderea ofertelor:
- Ofertele se vor deschide la sediul Universităţii „Petru Maior” Tg. Mureş, str. N. Iorga nr. 1,
în data de 25.06.2009, ora 10,00.
- Oferta se transmite cu scrisoare de înaintare şi va fi însoţită de un opis al documentelor
conţinute. De asemenea oferta se va semna pagină cu pagină.
- În cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor comisia de evaluare verifică modul de respectare
a regulilor formale de depunere şi prezentare a ofertelor şi a documentelor care le însoţesc.
- Plicurile vor fi deschise de preşedintele comisiei de evaluare, care are obligaţia de a anunţa
următoarele informaţii:
a)       denumirea (numele) ofertanţilor;
b)       modificările şi retragerile de oferte;
c)       elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv preţul:
d)       orice alte detalii şi precizări pe care comisia de evaluare le consideră necesare.
Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia ofertelor întârziate.
- Comisia de evaluare are obligaţia de a verifica conformitatea fiecărei propuneri tehnice şi
financiare cu cerinţele prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. Mai
întâi se examinează propunerea tehnică.
- Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea
fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.
- În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce
urmează să fie executat sau prestat, comisia de evaluare are obligaţia de a solicita în scris şi,
oricum, înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le
consideră relevante cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică
preţul respectiv.
- Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:
   - oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea
ofertei;
   - ofertantul nu transmite, în perioada precizată de comisia de evaluare, clarificările
solicitate;

                          16
   - ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice
şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de
corecţia erorilor aritmetice;
   - oferta conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod
evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
    - explicaţiile solicitate nu sunt concludente şi/sau nu sunt susţinute de documente
justificative solicitate de comisia de evaluare.
- Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul
ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori, oferta sa va fi considerată
necorespunzătoare şi, în consecinţă, va fi respinsă de comisia de evaluare.
Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:
    1. dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total (care este obţinut prin
multiplicarea preţului unitar cu cantitatea totală), trebuie luat în considerare preţul unitar, iar
preţul total va fi corectat corespunzător;
    2. dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea
exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.
- Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu
ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare de către comisia de evaluare.
- În cazul în care şi preţurile ofertate sunt egale, autoritatea contractantă are dreptul de a
solicita ofertanţilor care au oferit preţul cel mai scăzut o nouă propunere financiară în plic
închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are
preţul cel mai scăzut.
- Cu ocazia deschiderii ofertelor se va întocmi un proces verbal de deschidere a ofertelor care
se va semna de către comisia de evaluare a ofertelor şi de eventualii ofertanţi prezenţi.
- După studierea ofertelor, comisia de evaluare va întocmi un raport al procedurii.

VIII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VIII.A) Preţul cel mai scăzut        []
VIII.B) Cea mai avantajoasă oferta economică  [X]

Algoritmul de calcul în cazul utilizării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de
    vedere economic":
________________________________________________________________
Factori de evaluare                  Punctajul maxim alocat
_______________________________________________________________
1. Preţul ofertei                         70
2. Planul calităţii pentru execuţia lucrării           10
3. Durata de execuţie a lucrării şi graficul de execuţie     10
4. Durata garanţiei de bună execuţie
 ( lucrări şi echipamente )                   10
_______________________________________________________________
TOTAL:                              100


                          17
1. Punctajul pentru factorul de evaluare “Preţul ofertei” se acordă astfel:
a. pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă 70 de puncte;
b. pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a, se acordă punctajul astfel :
Pn = (preţul cel mai scăzut /preţ nominal)x70 puncte
Preţurile care se compară în scopul întocmirii clasamentului sunt preţurile totale ofertate în
lei pentru execuţia lucrării, exclusiv T.V.A.

2. Punctajul pentru factorul de evaluare “Planul calităţii propus pentru execuţia lucrării“
se va acorda având în vedere modul de prezentare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la
lucrare, precum şi gradul de acoperire a cerinţelor de calitate prin procedurile tehnice de
execuţie care urmează să fie aplicate şi prin plan efectiv de control propus.
 Planul calităţii propus pentru execuţia lucrării va trebui să fie avizat de către un organism
acreditat sau de către o persoană atestată CQ. În cazul în care planul calităţii propus pentru
execuţia lucrării este prezentat doar sub formă de documente proprii sau persoana care-l
avizează nu are competenţe în acest domeniu, se vor acorda 5 puncte pentru acest factor de
evaluare.

3. Punctajul pentru factorul de evaluare “durata de execuţie“ se va acorda astfel:
Durata de execuţie este de maxim 6 luni calendaristice de la data intrării în vigoare a
contractului.
a. pentru o durată de execuţie a lucrării de 3 luni calendaristice de la data intrării în vigoare a
contractului se vor acorda 10 puncte
b. pentru o durată de execuţie cuprinsă între 3-6 luni calendaristice punctajul se va acorda
proporţional
c. pentru o durată de execuţie mai mică de 3 luni calendaristice sau mai mare de 6 luni
calendaristice de la data intrării în vigoare a contractului se acordă 0(zero) puncte.
Durata de execuţie va fi confirmată prin prezentarea graficului fizic şi valoric aferent
activităţilor, defalcat pe luni şi categorii de lucrări.

4. Punctajul pentru factorul de evaluare “durata garanţiei de bună execuţie“ se va acorda
astfel:
Durata garanţie de bună execuţie acordată pentru întreaga lucrare va fi cuprinsă între 24 şi 60
de luni calendaristice, calculate de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.
a. pentru o durată a garanţiei de bună execuţie de 60 de luni calendaristice se vor acorda 10
puncte
b. pentru o durată a garanţiei de bună execuţie cuprinsă între 24-60 de luni calendaristice,
punctajul se va acorda proporţional
c. pentru o durată a garanţiei de bună execuţie mai mică de 24 luni calendaristice sau mai mare
de 60 luni calendaristice, de la data intrării în vigoare a contractului, se acordă 0(zero) puncte.

În vederea analizei ofertei, în principal pentru eliminarea ofertelor subevaluate, ofertanţii vor
prezenta:
- pentru principalele materiale şi echipamente – confirmarea preţurilor unitare de la
producători sau furnizori prin ofertă scrisă aferentă perioadei de elaborare a ofertelor,
                          18
- pentru utilaje şi transport – confirmare tarife cu documentele justificative

 Suma între cheltuielile indirecte şi profit trebuie să nu fie mai mare de 16% - cerinţă
minimă de calificare.
Cota de organizare de şantier va fi de max. 1,5%. Nu se acceptă cota de organizare de şantier
= 0% decât în cazuri excepţionale cu prezentarea justificărilor respective.

  Organizatorul procedurii are dreptul de a respinge orice ofertă sau toate ofertele în
situaţia în care condiţiile tehnice sau valorice prevăzute de contractant sunt inacceptabile
pentru investitor.
  Pentru ofertele ale căror valori totale sau parţiale sunt considerate anormal de scăzute,
comisia de evaluare poate solicita contractanţilor detalii privind elementele de constituire a
ofertei.
  Observaţie: În situaţia în care, în urma aplicării procedurii nu este posibilă atribuirea
contractului, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a aplica, în temeiul art. 110 alin. (1)
lit. a coroborat cu art. 110 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 o procedură de negociere cu
publicare prealabilă a unui anunţ de participare.

IX. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
IX.A) Ajustarea preţului contractului:
                 da []    nu [X]
IX.B) Conditii suplimentare:
a) În conformitate cu art. 6), alin. 3), literele a),b),c),d) din H.G.R. nr. 925/2006 se solicită
 acordul ofertantului de a prelungi termenul contractului cu 4 luni şi de a suplimenta lucrările
 contractate cu până la 50% cu menţinerea preţului unitar licitat în limita fondurilor alocate în
 acest sens.
b) Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a mări sau diminua lucrările faţă de cele
 contractate în funcţie de necesităţile proprii şi fondurile disponibile.
c) Ofertantul va depune oferta pe întreaga cantitate de lucrări, cuprinsă în invitaţia de
 participare.

X. PRECIZĂRI PENTRU OFERTANTUL / OFERTANŢII CÂŞTIGĂTOR /
 CÂŞTIGĂTORI
În cazul în care ofertantul declarat câştigător se face vinovat de nesemnarea contractului de
execuţie lucrări în condiţiile de bază impuse prin documentaţia de atribuire, în termenul
prevăzut, la preţul de atribuire, acesta va decădea din drepturile câştigate în urma atribuirii
contractului de achiziţie.

XI. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI:
Ofertantului câştigător i se aduce la cunoştinţă în timpul cel mai scurt de la adjudecarea ofertei
şi va fi solicitat pentru semnarea contractului.
Ofertanţii necâştigători vor fi anunţaţi în scris despre rezultatele hotărârii de adjudecare putând
depune contestaţii în termen de maxim 5 zile de la comunicare.

                          19
XII. PLATA
Plata se va face prin Ordin de Plată la 30 zile calendaristice de la recepţia facturii în
cazul în care au fost virate sumele aferente finanţării sau, în caz contrar, în termen de 15
zile calendaristice de la virarea sumelor respective.

XIII. CONDIŢII SUPLIMENTARE
a) Ofertantul va depune ofertă pe întreaga cantitate cuprinsă în invitaţia de participare.
b) Prin înscriere la procedura de achiziţie publică, ofertantul acceptă condiţiile impuse de
autoritatea contractantă.

XIV. CLAUZE CONTRACTUALE
XIV.A. Contractul de execuţie lucrări
XIV.A.1) Contractul de execuţie lucrări constituie anexă, face parte integrantă din prezenta
documentaţie de atribuire, iar în momentul încheierii sale, va fi completat şi semnat cu toate
datele şi informaţiile aferente de către ofertant. Contractul va fi încheiat cu acordul părţilor.
XIV.A.2) Fac parte din contract următoarele documente:
    - propunerea tehnică
    - propunerea financiară.
XIV.A.3) În cazul în care părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se îndeplinească
de unul sau mai multi subcontractanţi, contractantul va prezenta la încheierea contractului de
achiziţie publică şi contractele încheiate de acesta cu subcontractanţii nominalizaţi în ofertă.
Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexă la
contractul de achiziţie publică.
XIV.A.4) Preţul contractului
Preţul contractului este ferm în lei, nu se acceptă ajustarea preţului contractului.

XV. CAIETUL DE SARCINI
Caietul de sarcini constituie anexă şi face parte integrantă din prezenta documentaţie de
atribuire.

XVI. PRECIZĂRI FINALE
Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate
Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor
documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură.
Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din
partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice
sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.


                                 Întocmit,
                              Ref. Ana Maria TONCIAN
                              Adm. MOLDOVAN Ana Maria
                              Tehn. VAJDA Attila
                         20
                  SECŢIUNEA B               CAIETUL DE SARCINI
Caietul de sarcini se poate ridica de la sediul Universităţii “Petru Maior” din Tg. Mureş,
     str. N. Iorga, nr. 1, corpul R, sala R04, începând cu data de 12.06.2009.
                        21
                        SECŢIUNEA C


                        FORMULAREFormular nr. 1

Operator economic
 ..........................
(denumirea/numele)               DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

    Subsemnatul,    reprezentant   împuternicit  al   ..................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a
unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale,
pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Data completării .............                    Operator economic,
                                   ................................

                                   (semnatură autorizată)
                              22
Formular nr. 2

Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)


                 DECLARAŢIE
       privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
          Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

     Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate
de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică având ca obiect .................... (denumirea produsului,
serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizată de
...................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:
  a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul
unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare,
reglementată prin lege;
  b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a);
  c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată
.................;
  d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională.
     Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
     Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.                            Operator economic,
                              ........................
                            (semnatura autorizata)                           23
Formularul nr. 3

Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)


                    DECLARAŢIE
     privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor micii şi mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii
____________________________________________________________________
Adresa sediului social
____________________________________________________________________
Cod unic de înregistrare
____________________________________________________________________
Numele şi funcţia
____________________________________________________________________
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)


II. Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
 Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din
situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante.
 Întreprindere parteneră
 Întreprindere legată
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1


           Exerciţiul financiar de referinţă2
 Numărul mediu anual   Cifra de afaceri anuală netă                              Active totale
   de salariaţi         (mii LEI/mii €)                                (mii LEI/mii €)                                  
Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele Nu / Da (în

     1Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa 27/2006
     2
      Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul
     exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele
     cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria
     răspundere.


                                        24
finan financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii acest caz
                                         acest
 Între într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, sau se va completa
   mare).                                    şi se va ataşa o
                                            declaraţie
                                           referitoare la
                                         execrciţiul financiar
                                            anterior)
   Semnătura _______________________________________________
           (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)      Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme
   cu realitatea.

      Data întocmirii ...........................

      Semnătura .................................
                                       25
Formular nr. 4

CANDIDATUL/OFERTANTUL
............................
(denumirea/numele)


                    INFORMAŢII GENERALE


1. Denumirea/numele operatorului economic:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: Fax: Telex: E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare......................................................
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ...................................... ..................................... (in
conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: .....................................
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Numele şi prenumele administratorului:
9. Cont IBAN Trezorerie: ..................................................
10. Principala piaţă a afacerilor:
11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

   Anul            Cifra de afaceri anuală la 31       Cifra de afaceri anuală la 31
                  decembrie                  decembrie
                    - lei-                 - echivalent euro -
   2006
   2007
   2008
  Media anuală    Candidat/ofertant, ........
    (semnatura autorizata)
                               26
  Formular nr. 5

  Operator economic
  ___________________
  (denumirea/numele)


                DECLARAŢIE
   PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI


      Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________
  (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere,
  sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat
  sunt reale.
      Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
  şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
  confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
  suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
      Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
  persoane   juridice   să  furnizeze   informaţii   reprezentanţilor autorizaţi  ai
  ______________________________ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire
  la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.


Nr crt Denumirea     Preţul  Perioada Obiectul  Calitatea   Cantitatea de derulare
    contractului                eee
                    c contractului executantului* a contractului**
  _____________
   *) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
  contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat;
  subcontractant.
   **) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.


                               Operator economic,
                                   ........................
                                 (semnatură autorizată)

                            27
Formular nr. 6

CANDIDATUL/OFERTANTUL ............................
(denumire/nume)

                EXPERIENTA SIMILARA*)


1. Denumirea şi obiectul contractului:
    Numărul şi data contractului:
2.Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
    Adresa beneficiarului/clientului:
    Ţara:
3.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
[] contractant unic sau contractant /conducător (lider de asociaţie)
[] contractant asociat
[] subcontractant
4. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul, exprimată în
echivalent euro
    a) iniţială (la data semnării contractului):
    b) finală (la data finalizării contractului):
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:
6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care
ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară


   Candidat/ofertant,
   (semnătura autorizată)*) Se completeaza fişe distincte pentru fiecare contract în parte, care vor fi confirmate, prin
documente care să ateste datele prezentate în fişe.
                         28
Formular nr. 7
                   RECOMANDARE   Avem plăcerea de a vă informa că am avut contract(e) încheiat(e) cu S.C.
_______________________, în perioada ...................... Calitatea lucrărilor, promptitudinea
execuţiilor, precum şi seriozitatea s-au evidenţiat pe parcursul întregii perioade de derulare a
contractului (contractelor).
   Dispunând de un personal bine pregătit profesional şi de toate dotările necesare,
considerăm această unitate ca un partener serios şi recomandăm ca şi alte firme să intre în
colaborare cu dânţii.
Director .......................,


Societatea ………………
                         29
Formular nr. 8

Operator economic
________________
(denumirea/numele)


               DECLARAŢIE
 PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE
    DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA
     CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI


    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere,
sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat
sunt reale.
    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... (denumirea
şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu
activitatea noastră.

   LISTA cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

    Nr.crt. Forma de deţinere –  Denumire           Cantitate instalaţie
      Pr coproprietate / În U Utilaj/echipament/
         chirie
1.
2.
3.


                            Operator economic,
                                ........................
                              (semnatura autorizata)
                           30
Formular nr. 9

Operator economic
________________
(denumirea/numele)

              DECLARAŢIE
  PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL
           CADRELOR DE CONDUCERE

    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere,
sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat
sunt reale.
    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane   juridice   să   furnizeze   informaţii   reprezentanţilor autorizaţi  ai
_______________________ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

                    Anul 1     Anul 2       Anul 3
    Personal angajat
   Din care personal de conducere

  Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului
responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.


Data completării ...................


                            Operator economic,
                                ........................
                              (semnătura autorizată)
                         31
 Formular nr. 10

 Operator economic
 ___________________
 (denumirea/numele)


               DECLARAŢIE
  PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE
       SUBCONTRACTANT ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA


    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________
 (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere,
 sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat
 sunt reale.
    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
 şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
 confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
 suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
 persoane   juridice   să  furnizeze   informaţii   reprezentanţilor autorizaţi  ai
 _______________________________ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire
 la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

NNr.crt. Denumire subcontractant Partea/părţile din contract Acord subcontractor cu
                 ce urmează a fi       specimen de semnatura
                 subcontractate
                            Operator economic,
                             ........................
                            (semnatură autorizată)
                         32
Formular nr. 11

BANCA
.............................
(denumirea)

                 SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
                 pentru participare cu ofertă la procedura
                de atribuire a contractului de achiziţie publică

     Către,

     ..........................................................
     (Numele şi adresa completă a agentului economic)

    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări de
“Construcţie corp clădire laboratoare informatică”, noi _____________________________,
(denumirea băncii), având sediul înregistrat la ______________________________(adresa
băncii), ne obligăm faţă de __________________________________________(numele
agentului economic), să plătim suma de ______________ lei, la prima sa cerere scrisă şi fără
ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca, în cererea sa,
autoritatea contractantă să specifice ca suma cerută de ea şi datorată ei, este din cauza
existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
a) ofertantul ____________________________ (denumire/nume) şi-a retras oferta în perioada
de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ____________________ (denumire/nume)
nu a constituit garanţia de bună execuţie în termenul convenit între părţi;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ____________________ (denumire/nume) a
refuzat să semneze contractul de achiziţie publică.

     Prezenta garanţie este valabilă până la data de ........................... .


Parafată de Banca ........................ în ziua ...... luna .... anul ....
(semnatura autorizata)
                               33
Formular nr. 14

OFERTANTUL
__________________
 (denumirea/numele)
                      FORMULAR DE OFERTĂ

    Către, ....................................................................................................
            (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
     Domnilor,
     1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
______________________________, ne oferim că, în conformitate cu prevederile şi
     (denumirea/numele ofertantului)
cerinţele   cuprinse      în    documentaţia        mai     sus    menţionată,     să  executăm
______________________________                (denumirea        lucrării)      pentru   suma   de
________________________ lei (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea
adaugată în valoare de _____________ lei (suma în litere şi în cifre).
     2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să
începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm
lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat în _________________________
(perioada în litere şi în cifre) luni calendaristice.
     3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de _______ zile,
respectiv până la data de ______________ (durata în litere şi în cifre)
(ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
     4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă,
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
     5. Precizăm că: _
     |_| depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; _
     |_| nu depunem oferta alternativă.
       (se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
     6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.
     7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice
altă ofertă pe care o puteţi primi.

    Data _____/_____/_____

   în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez____________
(semnătura) oferta pentru şi în numele ________________________________
(denumirea/numele operator economic).
                                  34
Formular nr. 14.1

           ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ 1. Valoarea maximă a lucrărilor
  executate de subcontractanţi ______________       (% din preţul total ofertat)
 2. Garanţia de bună execuţie va
  fi constituită sub forma: _________________
  în cuantum de:       __________________      (% din preţul total ofertat)
 3. Perioada de garanţie de
  bună execuţie       __________________      luni calendaristice
 4. Perioada de mobilizare
  (durata de la data primirii
  ordinului de începere a
  lucrărilor până la data
  începerii execuţiei)    __________________   `   zile calendaristice
 5. Termenul pentru emiterea
  ordinului de începere a
  lucrărilor (de la data
  semnării contractului)    ________________      zile calendaristice
 6. Penalizări pentru întârzieri _______________   (% din valoarea contractului
  la termene intermediare şi                fără TVA)
  la termenul final de execuţie
 7. Limita maximă a penalizărilor ______________      (% din preţul total ofertat)
 8. Limita minimă a asigurărilor ______________       (% din preţul total ofertat)
 9. Perioada medie de remediere
  a defectelor           ______________     zile calendaristice
 10. Limita maximă a reţinerilor ______________       (% din situaţiile de plată
  din situaţiile de plată lunare             lunare)
  (garanţii, avansuri etc.)
                  Ofertant,
               __________________
               (semnatura autorizata)
                        35
Banca......................................
(denumirea/numele)


Către,
           _______________________________________________
                  (denumirea ofertantului)


În atenţia
                  UNIVERSITĂŢII „PETRU MAIOR”
                   Tg. Mureş, Str. N. Iorga, nr. 1

    Referitor la confirmarea disponibilităţii şi surselor de finanţare pentru activitatea
curentă în vederea participării la procedura “licitaţiei publice deschise”, organizată de
Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş, iniţiată pentru atribuirea contractului de
lucrări privind “Reabilitarea sălii de sport şi realizarea unei platforme cu structură
independentă la clădirea A”, amplasamentul din jud. .Mureş, localitatea Tg. Mureş, str.
N. Iorga, nr. 1.

    Confirmăm prin prezenta că S.C. ….....................……………………………
(denumirea ofertantului), cu sediul în jud. ………….. oraşul ………..……., str.
…………………………, are deschise conturile de disponibilităţi pentru activitatea
curentă la unitatea noastră, cod IBAN ………....................……………, pentru valută
euro şi …………..….....................…... pentru lei.

     Menţionăm ca societatea dispune de o linie de credit pentru activitatea curentă
plafon …………….............……….. lei care la data prezentei este utilizată în proporţie
de .......................

     Disponibilul total în conturi se prezintă astfel: ………………………………….

    S.C. ………………....................……….. (denumirea ofertantului) poate
beneficia, în urma analizării situaţiei economico – financiare, de credite în sumă de
…...................……. lei pentru finanţarea lucrărilor de “Reabilitare a sălii de sport şi
realizarea unei platforme cu structură independentă la clădirea A”, amplasamentul din
jud. .Mureş, localitatea Tg. Mureş, str. N. Iorga, nr. 1., în situaţia în care sus-numita va
fi desemnată câştigătoare.


     Parafată de Banca ………………………. în ziua ………. luna …….. anul

     (semnătură autorizată)
                          36
                      SECŢIUNEA D


               CONTRACT EXECUŢIE DE LUCRĂRI
                nr. _________din___________2009

   1. Părţile contractante
  Autoritatea contractantă Universitatea “Petru Maior”, cu sediul în Tg.-Mureş, str. N. Iorga nr. 1, telefon
/ fax 0265-262275, cod fiscal 43228321, cont trezorerie RO04TREZ4765047XXX000434, reprezentată
prin Rector - Prof.univ.dr.ing. Liviu MARIAN şi Contabil Şef - Lucia HARPA, în calitate de achizitor
  Si
  SC _______________________________ SRL, cu sediul în _________________________,
telefon/fax __________________, înregistrat la ORC sub nr. _____________, CIF: ___________ având
cont IBAN nr. _____________________________ deschis la Trezoreria Tg.-Mureş, reprezentată prin
___________________________, în calitate de executant,
  2. Obiectul şi preţul contractului
  2.1. Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrarea “Reabilitarea sălii de sport şi realizarea
unei platforme cu structură independentă la clădirea A”, Coduri CPV: 45430000-0, 45441000-0,
45454100-5, în baza raportului procedurii de atribuire a licitaţiei publice deschise cu nr.________,
încheiat de comisia de achiziţii în data de ____________, în perioada convenită şi în conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
  2.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor conform
graficului de plăţi, este _______________ lei din care T.V.A - ______________ lei.
  3. Durata contractului
  3.1. Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrarea “Reabilitarea sălii de sport şi realizarea
unei platforme cu structură independentă la clădirea A”, Coduri CPV: 45430000-0, 45441000-0,
45454100-5 aşa cum este prevăzut în graficul de execuţie, în decurs de ________ zile de la data intrării în
vigoare a contractului.
  4. Definiţii
  4.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
  a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o autoritate
contractantă, în calitate de achizitor, şi un executant de lucrări, în calitate de executant;
  b) achizitor şi executant - părtile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul contract;
  c) preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor în baza contractului pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin contract;
  d) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi
în propunerea tehnică;
  e) amplasamentul lucrării - locul în care executantul execută lucrarea;
  f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea
şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia dintre părţi.
  g) zi - zi calendaristică; luna – 30 zile; an - 365 de zile.
  5. Aplicabilitate
  5.1. Contractul de execuţie intră în vigoare după ce executantul va face dovada deschiderii contului în
care se va constitui garanţia bancară de bună execuţie, aşa cum s-a convenit la pct. 11 din prezentul
contract dar nu mai târziu de 3 zile de la data semnării acestuia.
  6. Documentele contractului
                              37
  6.1. Natura şi volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract.
  6.2. Documentele prezentului contract sunt:
  a) acte adiţionale, dacă există;
  b) grafic de execuţie;
  c) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
  d) caietul de sarcini;
  e) raportul de atribuire nr. _______încheiat de comisia de achiziţii la data de __________, cu ocazia
finalizării procedurii licitaţiei publice deschise;
  f) alte anexe la contract.
  7. Standarde
  7.1. (1) Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea calităţile declarate de
către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care
ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau
celor specificate în contract.
  (2) La lucrările la care se fac încercări calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu
în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
  8. Caracterul confidenţial al contractului
  8.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
  a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane
implicate în îndeplinirea contractului;
  b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a
contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
  (2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face
confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.
  8.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la
contract dacă:
  a) informaţia era cunoscută părţii contractante inainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte
contractantă; sau
  b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru
asemenea dezvăluire; sau
  c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
  9. Drepturi de proprietate intelectuală
  9.1. Executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
  a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru ori în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
  b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel
de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
  10. Protecţia patrimoniului cultural naţional
  10.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind
proprietatea absolută a achizitorului.
  10.2. Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare
alte persoane să nu îndepărteze sau să nu deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1, iar imediat după
descoperirea şi înainte de îndepartarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a
indeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de
dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor
stabili:
  a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
  b) totalul cheltuielilor suplimentare care se vor adăuga la preţul contractului.


                             38
  10.3. Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute
la clauza 10.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.
  11. Garanţia de bună execuţie a contractului
  11.1. (1) Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului prin
deschiderea în termen de 3 zile de la data semnării contractului a unui cont în care se vor face reţineri
succesive din plata datorată pentru facturile parţiale.
  (2) Achizitorul are obligaţia de a elibera garanţia pentru participare şi de a emite ordinul de începere a
contractului numai dupa ce executantul a facut dovada deschiderii contului în care urmează să se
constituie garanţia de bună execuţie.
  11.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 5 % din valoarea acestuia,
respectiv _______________ lei.
  11.3 - Garanţia de bună execuţie a contractului se va elibera astfel:
     - 70% în termen de 14 zile de la data încheierii procesului- verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.
    - restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate.
  11.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica
acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
  12. Responsabilităţile executantului
  12.1. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi de a finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile
ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract,
inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute în contract.
  (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de munca, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în documentele de
organizare a achiziţiei sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
 (3) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile
sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în Caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.
  12.2. (1) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului spre aprobare, înainte de începerea
execuţiei lucrării, graficul de plăţi necesar pentru execuţia lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.
  (2) Executantul are obligaţia de a întocmi şi prezenta lunar situaţia de lucrări aferente lucrărilor
executate.
  12.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
  (2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în
vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
  (3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de
el. Dacă totuşi contractul prevede explicit că o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.
  (4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele la
contract, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele,
verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt
cerute de achizitor.
  12.4. (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile achizitorului în orice
problemă menţionată sau nemeţionată în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu
excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

                             39
  (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în
execuţie care generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
  12.5. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor,
precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane
necesare în vederea îndeplinirii responsabilităţii respective.
  (2) În cazul în care pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia să rectifice eroarea constatată, pe
cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în
scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de catre proiectant executantul are obligaţia de a
proteja şi de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
  12.6. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul are obligaţia:
  a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este
autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atâta timp cât
acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui
pericol pentru respectivele persoane;
  b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire,
alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte
autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
  c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru
a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
  12.7. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor,
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă de la data primirii ordinului de începere a
lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a acesteia.
  12.8. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul are obligaţia, în
măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
  a) confortul riveranilor; sau
  b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private care deservesc
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
  (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legatură cu
obligaţia prevazută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
  12.9. (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu
sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau
al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va
limita şi va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie
limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi
podurilor respective.
  (2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau
care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau
altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
  (3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor,
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care
se află pe traseul şantierului.
  12.10. (1) Pe parcursul execuţiei lucrării executantul are obligaţia:
  a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier;
  b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;


                            40
  c) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare;
  d) de a evita blocarea casei scărilor şi a căilor de acces şi de evacuare.
  (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier până la sfârşitul perioadei de garanţie numai acele
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii
obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
  12.11. Executantul are obligaţia de a respecta pe timpul lucrărilor documentaţia vizată spre
neschimbare care însoţeşte avizul PSI (scenariul de siguranţă la foc, referatul de rezistenţă la foc, planşe
desenate) şi de a efectua lucrarea conform proiectului (documentaţie scrisă şi desenată) vizat spre
neschimbare pe baza căruia s-a obţinut avizul PSI.
  12.12. Executantul are obligaţia de a preda la sfârşitul lucrărilor toată documentaţia vizată de ISCIR şi
ANRGN, în cazul unor modificări sau extinderi ale reţelei de încălzire centrală (gaz + încălzire centrală +
instalaţia de alimentare cu energie electrică a CT, piese scrise şi desenate).
  12.13. (1) Executantul are obligaţia de a respecta deciziile interne pe linie de SSM-AÎI a UPM pe
timpul desfăşurării lucrărilor.
    (2) Executantul are obligaţia de a-şi instrui proprii angajaţi conform NSSM şi NSU. Orice accident
suferit de personalul propriu va fi înregistrat în registrele proprii şi anunţat la ITM.
    (3) Executantul se obligă să-şi desfăşoare activitatea astfel încât să nu pună în pericol personalul
UPM şi studenţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Universităţii.
    (4) Executantul se obligă să desemneze un responsabil al şantierului care va răspunde şi de
respectarea şi coordonarea SSM-AÎI de proprii angajaţi.
    (5) Executantul se obligă să prezinte un plan de prevenire şi protecţie propriu specific lucrărilor ce
urmează a fi executate în spaţiul UPM (măsuri de combatere a riscurilor identificate, plan de evacuare a
şantierului, mod de acţiune pentru situaţii de urgenţă, reguli şi măsuri de SSM-AÎI pe timpul executării
lucrărilor).
    (6) Executantul se obligă să marcheze zonele periculoase sau să le delimiteze prin grilaje de
protecţie şi să asigure toate mijloacele de securitate (SSM-AÎI) pe care le prevăd normativele în vigoare
pentru evitarea producerii unor accidente.
  13. Responsabilităţile achizitorului
  13.1. La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare în
vederea execuţiei lucrărilor.
  13.2. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat
se suportă de către executant.
  13.3. Achizitorul are obligaţia de a desemna comisia care va face recepţia lucrărilor şi va încheia
procesul verbal de recepţie a lucrărilor.
  14. Începerea şi execuţia lucrărilor
  14.1. (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinului în acest sens din partea achizitorului.
     (2) Executantul are obligaţia să comunice zilnic în scris achizitorului, şi persoanei direct implicate
în urmărirea executării lucrărilor, amplasamentul exact pe care se execută lucrările, precum şi numărul de
personal şi utilajele angajate în execuţia acestora.
  14.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la
data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuţie se consideră date contractuale.
   (2) Executantul va prezenta, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în
ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea
lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului executantul va
prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevazută în contract. Graficul revizuit
nu il va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. Orice propunere a
executantului de modificare a graficului de execuţie va fi supusă acceptării achizitorului.
  (3) În cazul în care executantul întarzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi
îndeplineşte îndatoririle prevăzute la clauza 12.1 alin. (2), achizitorul este îndreptăţit să îi fixeze

                            41
executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze ca, în cazul
neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.
  14.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili
conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în Caietul de sarcini şi anexele la contract. Părţile contractante
au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru
acest scop, şi anume a responsabilului tehnic cu execuţia din partea executantului şi a dirigintelui de
şantier sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea
achizitorului.
  (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoara activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
  14.4. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi
testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor vor fi prezentate de executant odată cu transmiterea
documentelor de decontare.
  (2) Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente
acestora, revine executantului.
  (3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în
operă vor fi suportate de executant, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau
că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar achizitorul va suporta
aceste cheltuieli.
  14.5. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea
achizitorului.
  (2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv
fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.
  (3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi
de a reface aceasta parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul.
  (4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform
documentaţiei de execuţie, cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor,
iar în caz contrar, de către executant.
  15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor
  15.1. În cazul în care:
  a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
  b) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile; sau
  c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea
contractului de către acesta îl indreptăţesc pe executant să solicite prelungirea termenului de execuţie a
lucrărilor sau a oricărei părţi din acestea, prin consultare, părţile vor stabili:
  (i) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
  (ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
  16. Finalizarea lucrărilor
  16.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzut să fie finalizat într-un
termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, termen care se
calculează de la data începerii lucrărilor.
  16.2. (1) La finalizarea lucrărilor sau a părţilor din lucrări care pot fi recepţionate, executantul are
obligaţia de a notifica în scris achizitorului, în termen de 7 zile de la aceasta, că sunt îndeplinite condiţiile
de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
  (2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren achizitorul va
aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că
sunt lipsuri sau deficienţe acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru
remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

                             42
  16.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de
constatările făcute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
  16.4. Recepţia se poate face şi pentru părţi din lucrare, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
  17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
  17.1. Perioada de garanţie acordată lucrărilor este de ____ luni şi curge de la data recepţiei la
terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe părţi din lucrare distincte din punct de vedere fizic şi funcţional,
până la recepţia finală.
  17.2. (1) În perioada de garanţie executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a
executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a
căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în
termen de 30 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor folosind în acest scop utilaje şi materiale
care să asigure o bună execuţie a lucrărilor indiferent de condiţiile climaterice. Această obligaţie persistă
şi în cazul în care activităţile mai sus menţionate sunt necesare ca urmare a:
  a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
  b) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi din lucrări;
sau
  c) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite
care îi revin în baza contractului.
  (3) În cazul în care defecţiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind executate de către
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
  17.3. În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2 alin. (1), achizitorul este
îndreptăţit să angajeze şi să plăteasca alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări
vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.
  18. Modalităţi de plată
  18.1. (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 28 zile de la emiterea
facturii de către acesta.
  (2) La documentele de plată executantul va anexa în mod obligatoriu situaţia de lucrări, analizele de
laborator, certificatul de calitate şi facturile de provenienţă a materialelor folosite.
  18.2. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute la
clauza 18.1 şi fără a prejudicia dreptul executantului de a apela la prevederile clauzei 24.1, acesta din
urmă are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul
onorează factura executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.
  18.3. (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate
conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare
printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o verificare rapidă şi sigură a lor.
Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului
şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în
contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
  (2) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi
garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră de către achizitor ca recepţie a lucrărilor
executate.
  (3) Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei
scrisori de garanţie bancară de restituire a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege.
  18.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi
semnat de comisia de recepţie. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din
lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. Recepţia finală va fi efectuată
conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate
executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.


                            43
  19. Actualizarea preţului contractului
  19.1. Nu se acceptă actualizarea preţului contractului.
  20. Asigurări
  20.1. (1) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin
lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a
agenţilor sau a angajaţilor acestora.
  21. Amendamente
  21.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
  22. Penalităţi, daune-interese
  22.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05 % din valoarea rămasă de executat pentru fiecare zi de
întârziere.
  22.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
stabilită la art. 18.1, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,05% pe
fiecare zi de întârziere, din plata neefectuată.
  23. Rezilierea contractului
  23.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul
părţii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări şi de a pretinde plata de daune interese.
  23.2. (1) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de
zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care
conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară
interesului public.
     (2) În cazul prevăzut la alin. 1 executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
  24. Cesiunea
  24.1. Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract,
fără să obţina în prealabil acordul scris al achizitorului.
  24.2. Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.
  25. Forţa majoră
  25.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
  25.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.
  25.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
  25.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării
consecinţelor.
  25.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca
vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
  26. Soluţionarea litigiilor
  26.1 Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.                             44
 26.2. (1) Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi executantul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din Tg.Mureş.
    (2) Pentru rezolvarea oricărei neînţelegeri sau dispute părţile se vor supune reglementărilor
speciale instituite în materie comercială de prevederile art. 7201-72010 din codul de procedură civilă.
  27. Limba care guvernează contractul
  27.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
  28. Comunicări
  28.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
      (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
  28.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris
a primirii comunicării.
  Încheiat azi, ____________, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
  Anexele la contract, fac parte integrantă din acesta şi au aceeaşi forţă juridică între părţile
contractante.


    Achizitor,                                 Executant,
Universitatea “Petru Maior”                         SC ______________ SRL
Tg.-Mureş,                                    Tg.-Mureş,


Rector
Prof.univ.dr.ing.Liviu MARIAN

Director general administrativ
Ing. Radu Doru BOARESCU

Contabil şef
Lucia HARPA

Consilier juridic
Iuliu PALCU
                             45

								
To top