UVODNO PREDAVANJE

Document Sample
UVODNO PREDAVANJE Powered By Docstoc
					          UVODNO PREDAVANJE

             Prof.dr.sc. Axel Luttenberger
1  Luttenberger
  Bolonjski proces

   Bodovni sustav - ECTS (European Credit Transfer System)
   Usporedni sustav i dodatak diplomi (Diploma Supplement)
   Dvostruki ciklus
     sveučilišni preddiplomski, 3 godine, 180 ECTS bodova
     sveučilišni diplomski, 2 godine, 120 ECTS bodova
     jedna godina studija = 60 ECTS bodova
2  Luttenberger
  Konačna ocjena – ECTS skala
   70% - tijekom nastave
   30% - završni ispit
   prolazna ocjena ne ispod 40%
3  Luttenberger
  Rang lista znanja, vještina i kompetencija –
  preddiplomski studij
   A: 80-100% ocjene = izvrstan (5)
   B: 70-79,9% ocjene = vrlo dobar (4)
   C: 60-69,9% ocjene = dobar (3)
   D: 50-59,9% ocjene = dovoljan (2)
   E: 40-49,9% ocjene = dovoljan (2)
   F: 30-39,9% ocjene = nedovoljan (1) i popravni ispit (1x)
   FX: 0-29,9% ocjene = nedovoljan (1) i ponovni upis
4  Luttenberger
  Trgovačko pravo –
  ECTS 5 bodova
   Pohađanje nastave = 6%
   Seminarski rad = 16%
   Kolokviji = 48%
     Kolokvij 1. = 16%
     Kolokvij 2. = 16%
     Kolokvij 3. = 16%
   Završni ispit = 30%
5  Luttenberger
  Provjera znanja
   Kolokvij             Završni ispit
     3 kolokvija            1 završni ispit
     10 pitanja            10 pitanja
     svaki točan odgovor = 1,6%    svaki točan odgovor = 3%
6  Luttenberger
  Seminarski rad
   Izgled naslovnice          Pravila pisanja
     Pomorski fakultet u Rijeci     Naslovnica
     Smjer studija            Sadržaj
     Ime i prezime studenta, broj    Uvod
     indeksa               Obrada teme
     Seminarski rad iz kolegija      1…
     Trgovačko pravo            2..
     Nositelj kolegija           3.1….
     Rijeka, mjesec, godina        3.1.1…
                        3.2….
                        4….
                       Zaključak
                       Popis literature


7  Luttenberger
  Trgovačko pravo
   Obvezna literatura         Dopunska literatura
    Gorenc, Vilim, Trgovačko      Zakon o trgovačkim
     pravo – društva, Školska     društvima, Narodne novine,
     knjiga, Zagreb, 1998.       111/93., 34/99., 52/00,
     Slakoper, Zvonimir, Kačer,    118/03, 107/07., 146/08.
     Hrvoje, Luttenberger, Axel,    Zakon o obveznim
     Osnove prava trgovačkih      odnosima, Narodne novine,
     ugovora i vrijednosnih      35/05, 41/08.
     papira, Mikrorad, Zagreb,
     2009.
8  Luttenberger
  Trgovačko pravo
   Nositelj kolegija        Suradnici
     Dr.sc. Axel Luttenberger,    Mr.sc. Vlado Skorup, predavač
     izvanredni profesor      Mr.sc. Biserka Rukavina,
                     asistent
                     Loris Rak , znanstveni novak
9  Luttenberger
   Okvirni program kolegija
     Uvod u pravo: Osnovni pojmovi. Osnovi teorije države i prava. Izvori prava.
     Osnovni pojmovi stvarnog prava: Karakteristike. Posjed. Vlasništvo. Zemljišne knjige.
     Temeljna obilježja trgovačkih društava: Trgovac, trgovačka društva, trgovac pojedinac. Tvrtka,
     predmet poslovanja, sjedište, zastupanje, trgovački registar.
     Trgovačka društva: Javno trgovačko društvo, komanditno društvo, dioničarsko društvo, društvo s
     ograničenom
     odgovornošću.
     Osnove obveznih odnosa: Načela, nastanak obveza, učinci obveza, prestanak obveza, vrste obveza.
     Ugovori: Prodaja. Razmjena. Zajam. Zakup. Ugovor o djelu. Ugovor o građenju. Prijevoz. Nalog.
     Komision. Ugovor o trgovinskom zastupanju. Posredovanje. Otprema. Ostava. Ugovor o kontroli
     robe i usluga. Ugovor o organiziranju putovanja. Posrednički ugovor o putovanju. Ugovor o
     alotmanu. Osiguranje. Zalog. Jamstvo. Upućivanje. Bankarski novčani depoziti. Deponiranje
     vrijednosnih papira. Bankarski tekući račun. Ugovor o sefu. Ugovor o kreditu. Akreditivi. Bankarska
     garancija. Nagodba.
     Vrijednosni papiri: Općenito. Mjenica. Ček.
     Stečaj: Uvjeti. Postupak, Pravne Posljedice. Preustroj. Osobna uprava. Uvjeti i učinci oslobađanja
     dužnika od preostalih obveza.
     Primjena mjerodavnog prava i nadležnost sudova.
     Arbitraža: Pojam. Arbitražni sud. Arbitražni Postupak. Pravorijek. Priznanje i ovrha pravorijeka.
     Zaštita potrošača: Opće odredbe. Prodaja proizvoda i pružanje usluga. Oglašavanje proizvoda i
     usluga. Nositelji zaštite potrošača. Inspekcijski nadzor.


10  Luttenberger

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:49
posted:12/11/2011
language:Croatian
pages:10