Att skriva uppsats Klas Fregert Nationalekonomi Lunds by HN7x079

VIEWS: 125 PAGES: 24

									Att skriva uppsats

  Klas Fregert
 Nationalekonomi
 Lunds universitet
      Att välja uppsatsämne
•  Ett bra ämne innehåller:
  1. En fråga: hellre snäv än bred. En snäv fråga går alltid
    att utvidga
  2. En metod för att svara på frågan: Vilken ansats
    relevant? Vad passar mig?
    –  historisk
    –  statistisk/ekonometrisk
    –  matematisk/teoretisk
    –  simulering
  3. Data: Vad finns tillgängligt?
    –  länderdata
    –  sektorsdata
    –  tidsseriedata
    –  individ/hushållsdata
          Exempel
•  Titel: Makronyheters påverkan på
  aktiekurser och marknadsräntor
•  Författare: Nicolas Blixell, Johan Torgeby
  1. Fråga: Kan aktieprisförändringar förklaras av
    nyheter (förväntningar-faktisk) i makrodata?
  2. Metod: regressionsanalys
  3. Data: tidsseriedata enkäter om förväntningar
    och faktiskt utfall från Bloomberg-systemet
      Att hitta ett ämne
• Ekonomihögskolans bibliotek:
 – E-resurser: Nationalekonomi
• Vetenskapliga tidskrifter (policykaraktär)
• Forskningsrapporter
 – Internationellt: NBER, CEPR
 – Sverige: SWOPEC, IFN, SNS
 – Finansdepartement, centralbanker
• Internationella organisationer:
 – OECD, IMF, NBER, UNDP, WTO, BIS, World
  Bank
• Google
        När ämnet är känt

• Leta bakåt: Identifiera nyckelartikel med
 nyckelord:
  – ideas.repec.org *
  – Google Scholar
• Leta framåt: vem har citerat nyckelartikel:
  – ideas.repec.org *
  – Google Scholar

* Logga in i StiL först så att du sedan når artiklar via Science
 direct
        Datakällor
• Ekonomihögskolans bibliotek:
 – E-resurser: Nationalekonomi
• Internationella databaser:
 – Source OECD
 – Eurostat
 – World Development Indicators (WDI)
 – Undata.org
• Svenska data:
 – SCB: statistiska databaser
     Att visa tidsutveckling
• Tidsseriegrafer: trick
 – Händelse: lägg in streck/pil med text
 – Särskild period: skugga
 – två serier med olika storlekar: två axlar
• Omvandlingar:
 – relativ utveckling: Index basår = 100
 – andelar
 – logdiagram för avläsning av tillväxttakt
 – nivå (lång och kort sikt)
 – procentuell förändring (kort sikt)
 – Trend (och cykel)
     Att visa relativa
  storleksordningar i tvärsnitt
• Stapeldiagram
 – ordna i fallande (stigande) ordning
 – eventuellt horisontella staplar med
  horisontella namn
 – Se The Economist
    Diagram eller tabell?
• Fördelar diagram
 – lätt att se trender, faser upp och ner,
  ev. samband mellan variabler
 – lätt att se avvikande observationer
• Nackdelar
 – ger ej data till andra forskare
 – tar ev. plats (en tabell = flera diagram)
    Allmänna regler diagram
• I bästa fall självförklarande
• En huvudpoäng per diagram
• Data avgör: linje-, punkt- el. stapeldiagram
• Ange sort på axlar
• Ange variabelnamn på punktdiagramaxlar
 och bredvid tidsserie
• Titel: variabel, land, period
• Ange Källa: publikation, sida, tabellnummer
• Ev. Anm: om bearbetning
          Hypotesprövning:
       Var finns variationen i data?
•  Idealiskt
   – mycket variation i fokusvariabler
   – lite variation i svårmätta och utelämnade variabler

•  Linjär regression: x-variabel varierar slumpmässigt
   – Var finns variationen?
     • över tiden
     • mellan länder
     • bägge delar (panel)
   – Preliminär analys: punktdiagram/enkel regression (y mot en x-variabel (fokusvariabel))

•  Naturliga experiment: en x-variabel ändras mycket vid ett tillfälle
   – Var finns variationen?
     • ett land: före/efter
        – reform
        – naturkatastrof/krig
        – regimbyte
     • två länder: samma period, ett med och ett utan naturligt experiment
   – Preliminär analys: tidsseriediagram


                                             11
Disposition: ett typexempel
1.  Introduktion
2.  Tidigare forskning
3.  Teori/modell
4.  Data
5.  Metod
6.  Resultat
7.  Avslutning
8.  Referenser
9.  Ev. appendix: Data i tabellform,
   övrigt
          Introduktion
•  fråga
•  motivering till fråga
•  metod
•  huvudresultat
  – vetenskaplig uppsats ej detektivroman; spänningen
   ligger i hur man kom fram till resultatet
• avgränsningar
• inga delrubriker behövs
• avslutning: ”Uppsatsen är disponerad på
 följande sätt. Avsnitt 1 behandlar …”
        Tidigare forskning
• Vilka metoder och data har använts?
• Vad är nytt i denna studie?
  – Enbart nya data är fullt tillräckligt:
   replikationsstudie
•  Finns det något samförstånd?
•  Vad är kontroversiellt?
•  Svagheter i etablerad metod
•  Kan tidigare forskning sammanfattas i tabell?
  – författare, land, period, metod, resultat
       Teori/modell
• Ange hypoteser och förväntade resultat
• Teoretisk specifikation
• Empirisk specifikation: Översättning till
 observerbara storheter: mätproblem?
• Utelämnade förklaringsvariabler: kan
 dessa snedvrida resultaten genom att vara
 korrelerade med inkluderade variabler?
           Data
• Lista med variabler:
 – definitioner
 – period,
 – frekvens, sektorer
 – exakt källa
 – ekvationer för konstruerade variabler
• Mätproblem? Källkritik
• Visa data: explorativ studie här eller i
 resultatdel.
 – Hellre små diagram med en eller två dataserier
  än ett enda med många variabler
          Metod
• Eventuellt i teoridel
• ”fullständig” beskrivning:
 – resultat ska kunna replikeras
• kortfattad beskrivning om metod finns i
 standardläroböcker
        Resultat
• Tabeller och diagram: vad är
 lämpligast?
• Svar på hypoteser: Vet ej OK
• Möjliga invändningar: förslag på bättre
 studie; vad vore idealiska data?
• Statistisk signifikans (p- och t-värden)
• Ekonomisk signifikans
 (koefficientstorlek). Resonera kring
 storleksordningar.
        Avslutning
• Tänk på symmetri introduktion och
 avslutning: besvara inledande frågor
• Policyimplikationer
• Framtida forskning
              Referenser
• Författare-årtalssystem (Harvard-systemet):
  – hänvisning i text:
    • Tobin (1975, p. 198) framhöll ..
  – referens (vem, när, vad, var):
    • Tobin, James, (1975), ”Keynesian Models of Recession and
     Depression”, American Economic Review 65(2), 195-202.
• Alla källor i samma referenslista
  – undantag: intervjuer och arkivmaterial
• Ett-till-ett:
  – varje hänvisning i texten ska finnas i referenslista
  – varje referens i referenslista ska finnas i texten
• Boktitlar och tidskriftstitlar i kursiv
• Internet:
  – Krugman, P (2002-12-18), "Vintage 1948",
   www.wws.princeton.edu/~pkrugman/ (2003-01-03).
• Se vidare:
  – Ekonomisk Debatt: www.ne.su.se/ed/instruct.html
  – Lunds universitetsbibliotek/Lärresurser: www.lub.lu.se
         Fotnoter
• Det ska framgå vilken typ av fotnot det är:
 – Källa för uppgift (data, teori, hypotes): exakt
  referens: Andersson (2007, s. 128).
 – Allmän bakgrundskälla, t.ex. lärobok. Skriv: ”Se
  till exempel …”
 – Kompletterande resonemang: använd sparsamt
• Resultat som är allmänt omfattade behöver
 ej referens.
                Stil
• Skriv effektivt!
  – ”Adjektiven är substantivens fiender” (Voltaire)
  – ”Omit needless words” (Strunk and White)
  – Röd tråd: korta kopplingar i början och slut på avsnitt
• Putsa språket: naturligt och korrekt
  – undvik t.ex. verben ”titta”, ”hitta”
• Skaffa eller föreställ dig en kritisk läsare: kan det
 uttryckas klarare?
• Gratis på nätet: Myndigheternas skrivregler
• Skrivhandledning: Studieverkstaden:
  www.lu.se/student/att-studera/studieverkstaden
    Hur gör jag?
• Välj snäv formulering tillsammans
 med handledaren!
• Skriv nu! Skriva = tänka!
• Gör rubrikskelett med
 innehållsförteckningsfunktionen i
 Word: är innehållsförteckningen
 logisk? Är rubriker symmetriska?
• Tänk i tabeller och figurer: studera
 uppbyggnaden i rapporter från OECD,
 IMF, World Bank m.m. och artiklar
       Kriterier för betyg
• Ämnesval
 – relevans
 – originalitet
• Hållning
 – självständighet
 – objektivitet
• Genomförande
 – dispositionsförmåga
 – analysförmåga
 – metodhandlag
 – språkbehandling
 – akribi (noggrannhet)

								
To top