Ocena ryzyka zawodowego to proste! by Z9Zg2KX

VIEWS: 304 PAGES: 45

									Ocena ryzyka
zawodowego
 to proste!
           Wprowadzenie

1. Ryzyko zawodowe – narzędzie do poprawy
  warunków pracy
a) Kodeks pracy: 1991 r. - art. 215
         1996 r. - art. 226, 227,
                23711a

Pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane
z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne
zmniejszające ryzyko, informuje pracowników o ryzyku zawodowym,
które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed
zagrożeniami.


                                2
           Wprowadzenie

b) rozporządzenie Ministra Pracy
  i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
  i higieny pracy (m.in. definicje, § 39
  i nast.) Ryzyko  zawodowe    –  prawdopodobieństwo   wystąpienia
 niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą,
 powodujących straty – np. niekorzystne skutki zdrowotne, w wyniku
 zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub
 sposobu wykonywania pracy.

                                   3
      Wprowadzenie


Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy
powinno następować poprzez ograniczanie
ryzyka zawodowego w wyniku właściwej
organizacji pracy, stosowania środków
profilaktycznych, informowania i szkolenia
pracowników.


   Ocena ryzyka zawodowego –
narzędzie do poprawy warunków pracy

                       4
          Wprowadzenie
Ogólne zasady zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom:

– ograniczanie ryzyka zawodowego,
– przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego,
– likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania,
– dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości
 pracownika,
– stosowanie nowych rozwiązań technicznych,
– zastępowanie   niebezpiecznych   proc.  technologicznych,
 urządzeń,   substancji  –   bezpiecznymi  lub  mniej
 niebezpiecznymi
– nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed
 środkami ochrony indywidualnej,
– instruowanie pracowników.

                               5
      Wprowadzenie

c)  dodatkowe wymagania prawne
   dotyczące oceny ryzyka zawodowego
   dla:
   - czynników chemicznych,
   - hałasu i drgań mechanicznych,
   - ręcznych prac transportowych,
   - czynników biologicznych.


 2. Ocena ryzyka zawodowego – seria
  polskich norm 18000

                     6
Podstawowe zasady przeprowadzania
   oceny ryzyka zawodowego

  Identyfikacja zagrożeń w wyniku zebrania
       niezbędnych informacji
                       Dokumentowanie oceny
                        ryzyka zawodowego
  Szacowanie poziomu ryzyka zawodowego  Działania korygujące i/lub zapobiegawcze   Okresowa ocena ryzyka zawodowego


Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym
                                   7
IDENTYFIKACJA
  ZAGROŻEŃ


      8
  Identyfikacja zagrożeń

Zagrożenie – stan środowiska pracy mogący
spowodować wypadek lub chorobę

Rodzaje zagrożeń:

  wynikające ze środowiska pracy określonego
   czynnikami fizycznymi, chemicznymi
   i biologicznymi,
  wynikające ze sposobu wykonywania pracy.


                         9
  Identyfikacja zagrożeń

Metody pozyskiwania informacji o zagrożeniach:

-   obserwacja środowiska pracy,
-   obserwacja zadań wykonywanych na stanowisku
   pracy i poza nim,
-   wywiady z pracownikami,
-   analiza dokumentacji, np. DTR, instrukcji
   stanowiskowych, wyników badań i pomiarów
   czynników szkodliwych, kart charakterystyki
   substancji chemicznych, dokumentacji dotyczącej
   wypadków przy pracy, chorób zawodowych.
                          10
 Identyfikacja zagrożeń

   Narzędziem pomocniczym pozyskiwania informacji
      o zagrożeniach jest lista kontrolna

  Dla czynników mechanicznych, np. :

Czy maszyna jest wyposażona w układ sterowania
   przeznaczony do całkowitego i bezpiecznego jej
   zatrzymywania?
  Czy maszyna jest wyposażona w urządzenie do
   zatrzymania awaryjnego?
  Czy zastosowane osłony i inne urządzenia ochronne
- nie mogą być łatwo usuwane lub wyłączane ze stosowania;
- ograniczają dostęp tylko do niebezpiecznej strefy pracy
   maszyny?
                            11
  Identyfikacja zagrożeń

    Narzędziem pomocniczym pozyskiwania informacji
    o zagrożeniach jest analiza bezpieczeństwa pracy,
            polegająca na:

-   określeniu celów wykonywanych zadań przez pracownika,
-   ustaleniu listy wykonywanych czynności,
-   określeniu zagrożeń związanych z wykonywaniem każdej czynności
   (jakiego rodzaju wypadki mogą zaistnieć, jaki występuje rodzaj
   wysiłku i jakie jest jego natężenie, czy czynności można wykonać w
   inny sposób niż określony w instrukcji, czy występują czynniki
   szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych, czy występują problemy
   ergonomiczne).

                                   12
  Czynniki chemiczne

   W ocenie ryzyka zawodowego stwarzanego przez
   czynnik chemiczny należy uwzględnić:

  niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego,
  otrzymane od dostawcy informacje dotyczące zagrożenia czynnikiem
   chemicznym (np. zawarte w karcie charakterystyki),
  rodzaj, poziom i czas trwania narażenia,
  wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy,
  wartości dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym,
  efekty działań zapobiegawczych,
  wyniki oceny stanu zdrowia pracowników,
  warunki pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych,
   z uwzględnieniem ilości tych czynników.

                                   13
Hałas i drgania mechaniczne
W ocenie ryzyka zawodowego stwarzanego przez
  hałas lub drgania mechaniczne należy uwzględnić
  m.in..:
  poziom i rodzaj narażenia,
  czas trwania narażenia,
  wartości NDN oraz wartości progów działania dla hałasu lub drgań
  mechanicznych,
  skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynikające z
  interakcji pomiędzy hałasem i drganiami mechanicznymi,
  informacje uzyskane w wyniku profilaktycznych badań lekarskich
  pracowników,
  dostępność środków ochrony indywidualnej przed hałasem lub
  drganiami mechanicznymi o odpowiedniej charakterystyce tłumienia;
  wpływ niskich temperatur i zwiększonej wilgotności na pracowników
  narażonych na działanie drgań mechanicznych, a szczególnie drgań
  miejscowych.
                                  14
Ręczne prace transportowe

          W ocenie ryzyka zawodowego
          występującego przy ręcznych
          pracach transportowych należy
          uwzględnić:

  charakterystykę przemieszczanego przedmiotu – jego masę,
  rodzaj i położenie środka ciężkości,
  warunki środowiska pracy – w tym temperaturę i wilgotność
  powietrza oraz poziom czynników szkodliwych dla zdrowia,
  organizację pracy – w tym stosowane sposoby wykonywania
  pracy,
  indywidualne predyspozycje pracownika – takie jak: sprawność
  fizyczną, wiek, płeć i stan zdrowia.
                               15
Czynniki biologiczne

  W ocenie ryzyka zawodowego stwarzanego przez
  czynniki biologiczne należy uwzględnić:

  klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych
  rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na ich działanie,
  informację na temat: potencjalnego działania alergizującego lub
  toksycznego, choroby, która może wystąpić
  w następstwie wykonywanej pracy,
  stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni
  związek z wykonywaną pracą                                16
 SZACOWANIE
POZIOMU RYZYKA
 ZAWODOWEGO


       17
 Szacowanie poziomu ryzyka
 zawodowego

  Określenie niepożądanych następstw aktywizacji
  zagrożeń oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia.
  Trzy poziomy ryzyka zawodowego – małe, średnie i duże

Prawdopodobieństwo       Ciężkość następstw
           Małe    Średnie      Duże

Mało prawdopodobne  małe     Małe       średnie

Prawdopodobne     Małe    Średnie      Duże

Wysoce        średnie    duże       duże
prawdopodobne
                               18
Szacowanie poziomu ryzyka
zawodowego – czynniki chemiczne
        PS PCh PP


          Czy
         P > NDS        Tak
      lub P S NDSCH           Ryzyko zawodowe duże
        Ch >
      lub P > NDSP
         P
            Nie

           Czy
         PS < 0,5 NDS
       i PCh < 0,5NDSCH
           lub       Nie
    PS < 0,5 NDS i PP < 0,5 NDSP?
                       Ryzyko zawodowe średnie

       lub PS < 0,5 NDS            Tak
    Ryzyko zawodowe małe
                                    19
Szacowanie poziomu ryzyka
zawodowego – czynniki chemiczne
Metoda oceny ryzyka m.in. dla czynników
  nieposiadających ustalonych wartości dopuszczalnych
  – opracowana przez Komisję Bezpieczeństwa,
  Higieny i Ochrony Zdrowia w Pracy Europejskiej
  Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.
Przy dokonywaniu oceny ryzyka tą metodą są
  uwzględniane trzy zmienne:
-  podstawowe zagrożenie daną substancją chemiczną (na podstawie
  zwrotów R),
-  skłonność do przedostawania się substancji do środowiska
  (lotność/tworzenie pyłów),
-  ilość substancji użyta w ocenianej operacji.

                                20
Szacowanie poziomu
ryzyka zawodowego - hałas
    LEX, 8h (LEX,w), Lamax, LCpeak


          Czy
      LEX,8h (LEX,w) > 85 dB    Tak
      lub Lamax > 115 dB        Ryzyko zawodowe duże
      lub LCpeak > 135 dB


             Nie

          Czy
      LEX,8h (LEX,w) < 82 dB    Nie
       i Lamax < 109 dB         Ryzyko zawodowe średnie
      i LCpeak < 129 dB


          Tak
    Ryzyko zawodowe małe


                                    21
  Szacowanie poziomu ryzyka zawodowego -
  ergonomiczne czynniki ryzyka
Przykładowe metody:

  OWAS – Ovako Working Posture Analysis System –
   metoda do oceny ryzyka zawodowego uwzględniająca
   pozycję ciała oraz siłę zewnętrzną i czas utrzymywania
  RULA – Rapid Entire Body Assessment – metoda służąca
   ocenie obciążenia całego ciała
  RULA – Rapid Upper Limb Assessment – metoda oceny
   obciążenia kończyn górnych
  OCRA – zgodnie z PN-N1005-5 – metoda przeznaczona
   do oceny ryzyka zawodowego podczas wykonywania prac
   powtarzalnych za pomocą kończyn górnych
                             22
Szacowanie poziomu ryzyka
zawodowego - przykład
Z protokołu pomiarów „Ekspozycja zawodowa na czynniki szkodliwe dla
zdrowia w środowisku pracy” z dnia … dla Gospodarstwa Rolno-
Produkcyjnego, sporządzony przez: Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w … :
„Pomieszczenie „Przepiórkarnia” – pomiary stężeń pyłów:

  zawartości pyłu pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o zawartości
poniżej 10% wolnej krzemionki na badanym stanowisku pracy, dla którego
wartość NDS pyłu całkowitego pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o
zawartości poniżej 10% wolnej krzemionki wynosi 4 mg/m3; wskaźnik
ekspozycji Cw (średnie stężenie ważone dla całej zmiany roboczej;
wartość ta jest porównywana z wartością NDS) wyniósł 2,8 mg/m3.”
    Wartość Cw przekracza 0,5 najwyższego dopuszczalnego stężenia
badanego czynnika szkodliwego.

                                   23
Szacowanie poziomu ryzyka
zawodowego - przykład
        PS        Czy
               Tak
                  Ryzyko zawodowe duże
       PS > NDS          Nie               Nie
     PS < 0,5 NDS       Ryzyko zawodowe średnie          Tak
   Ryzyko zawodowe małe
                               24
   ŚRODKI
 PROFILAKTYCZNE
 ZMNIEJSZAJĄCE
RYZYKO ZAWODOWE
       25
  Środki profilaktyczne

   Zasady planowania i podejmowania działań
   korygujących lub zapobiegawczych w celu
   eliminacji lub ograniczania zagrożeń i związanego
   z nimi ryzyka zawodowego:

  środki techniczne eliminujące lub ograniczające zagrożenia u
   źródła,
  środki ochrony zbiorowej,
  środki organizacyjne i proceduralne (np. instrukcje bezpiecznej
   pracy),
  środki ochrony indywidualnej.


                                 26
  Środki profilaktyczne – przykład:
  ograniczanie hałasu

   Przykładowe rozwiązania techniczne
   ograniczające hałas:
  Pochłaniacze,
  Drzwi dźwiękoszczelne,
  Ekrany akustyczne,
  Kabiny dźwiękoszczelne,
  Dźwiękoizolowane rurociągi,
  Tłumiki,
  Obudowy maszyn dźwiękoizolacyjne.
                     27
OKRESOWA OCENA
   RYZYKA
 ZAWODOWEGO
       28
INFORMOWANIE
PRACOWNIKÓW
  O RYZYKU
 ZAWODOWYM

        29
DOKUMENTOWANIE
 OCENY RYZYKA
 ZAWODOWEGO


       30
Dokumentowanie
Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego
  powinien uwzględniać:

1. Opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:
  stosowanych maszyn,
  wykonywanych zadań,
  występujących na stanowisku pracy niebezpiecznych, szkodliwych i
  uciążliwych czynników środowiska pracy,
  stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  osób pracujących na tym stanowisku.

2. Wyniki przeprowadzonej oceny dla każdego z czynników
  środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne

3. Datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny

                                 31
 Przykład
 – przedsiębiorstwo budowlane
Prace wykończeniowe – murowanie, tynkowanie
 Opis stanowiska pracy
  Do zadań pracownik należą prace murarsko-tynkarskie w nowych budynkach
  mieszkalnych, które polegają na wykonaniu ścianek działowych z cegły oraz
  otynkowaniu ich (wewnątrz budynku). Potrzebne materiały są dostarczane na
  miejsce wykonywania prac przez pomocników.
 Stosowane materiały i środki pracy
  1. Materiały budowlane (zaprawy murarskie, tynkarskie, cegły)
  2. Narzędzia murarskie i narzędzia ręczne (kielnia, wkrętak elektryczny, młotek
  itp.)
  3. Rusztowanie
 Zdarzenia wykryte w czasie dotychczasowej pracy – wypadki i choroby
  zawodowe
  1. Upadek na tym samym poziomie 3 zdarzenia w ciągu 10 lat
  2. Upadek na niższy poziom (z pomostu) jedno zdarzenie w ciągu 10 lat
 Wykonywane zadania:
  Ustawianie i przestawianie rusztowania
  Murowanie ścianek działowych
  Tynkowanie ścianek

                                        32
Przykład – przedsiębiorstwo budowlane


 Przykład oceny
 ryzyka dla prac:
Murowanie ścianek
  działowych
                    33
Zagrożenie        Skutek/ciężkość    Prawdopodobie Poziom     Środki profilaktyczne
             następstw       ństwo      ryzyka

             Upadek na tym                    Odpowiednie obuwie robocze,
Stan techniczny
             samym poziomie,    wysoce            uporządkowanie stanowiska,
powierzchni,                          Średnie
             złamania kończyn/   prawdopodobne         zachowanie uwagi
przeszkody na drodze
             mała szkodliwość                                       Właściwa konstrukcja
Położenie stanowiska   Upadek na niższy
                                       rusztowania, odpowiednia
pracy w stosunku do   poziom, kalectwo,   wysoce
                                Duże     organizacja pracy,
poziomu odniesienia   śmierć/ duża     prawdopodobne
                                       odpowiednie obuwie robocze
(praca na wysokości)   szkodliwość
                                       oraz hełm
Substancje chemiczne w przypadku zidentyfikowania czynnika, konieczna analiza z wykorzystaniem metod
Np. drażniące, parzące (np. uproszczonej przedstawionej na slajdzie 20 lub innej)


Ostrza, ostre
krawędzie,        Skaleczenie/mała   wysoce
                                Średnie   Rękawice ochronne
chropowatość,      szkodliwość      prawdopodobne
szorstkość
                                                    34
UWAGA! W przypadku czynników
chemicznych, należy dodatkowo
spełnić wymagania wynikające
z rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy
związanej z występowaniem w miejscu
pracy czynników chemicznych

                 35
 Przykład – stolarnia
Prace stolarskie – prace przy pilarce tarczowej do cięcia wzdłużnego
 Opis stanowiska pracy
  Pracownik wykonuje prace polegające na obrabianiu elementów z drewna
  twardego (dębu i buku) wykorzystując pilarkę tarczową do cięcia wzdłużnego.
  Ponadto, pełni funkcję magazyniera na placu odbioru materiału. Praca
  wykonywana jest w pozycji stojącej przez większą część zmiany roboczej.
  Materiał do obróbki i po obróbce jest transportowany przez pomocnika.
 Stosowane materiały i środki pracy
  Pilarka tarczowa do cięcia wzdłużnego – brak osłony tarczy piły nad stołem,
  występuje osłona tarczy piły pod stołem, brak klina rozszczepiającego, brak
  odciągu
 Zdarzenia wykryte w czasie dotychczasowej pracy – wypadki i choroby
  zawodowe
  Amputacja kciuka podczas obsługi pilarki tarczowe – 1 zdarzenie w ciągu 3 lat
  Uderzenia pochodzące od odrzuconego materiału (pilarka tarczowa) – 3
  zdarzenia w ciągu 3 lat
 Wykonywane zadania:
  Przycinanie desek na pilarce tarczowej (4 godziny)
  Odbiór przywiezionego materiału do obróbki – kontrola wzrokowa dostawy oraz
  uzupełnienie dokumentacji (3 godziny)


                                       36
Przykład - stolarnia


  Przykład oceny
   ryzyka dla prac
    przy pilarce
   tarczowej do
  cięcia wzdłużnego
            37
     Zagrożenie      Skutek/ciężkość  Prawdopodo Poziom       Środki profilaktyczne
                  następstw    bieństwo   ryzyka
Praca w pozycji stojącej   Zalecana jest dalsza analiza z wykorzystaniem metod określających obciążenie
skutkująca wymuszoną     w szczególności kończyn górnych i dolnych
pozycją ciała
Nadmierny hałas (wartość   Analiza z wykorzystaniem algorytmu (slajd  Np. zapewnienie właściwego stanu
zmierzona na stanowisku    21)                     technicznego maszyny,
pracy wynosi 89 dB (A) –   Ryzyko zawodowe duże            sprawdzenie i dostosowanie
biorąc pod uwagę fakt, że                         prędkości obrotowej narzędzia do
praca jest wykonywana przez                        obrabianego materiału, właściwie
4 godziny przy maszynie,                         dobrane ochronniki słuchu – SOI,
LEX,8h = 86 dB)                              ograniczenie czasu ekspozycji

Wirujące elementy maszyny   Amputacje rąk,   Prawdopodob Duże    Zamontowanie niezbędnych osłon
(nieosłonięta tarcza)     palców,       ne           na maszynie
               skaleczenia/duża
               szkodliwość

Zagrożenie uderzeniem przez Urazy rąk i innych  Wysoce     Duże   Zamontowanie klina
odrzucone elementy      części ciała/    prawdopodob       rozszczepiającego, właściwe
               średnia szkodliwość ne           miejsce ustawienia pracownika –
                                     nie na linii cięcia
Zapylenie pyłem drewna    Konieczne jest wykonanie pomiarów czynnika szkodliwego – pyłu rakotwórczego
twardego - rakotwórczego   (szczególnie ze względu na brak odciągu)
                                                     38
Dodatkowo rozważyć można np. zagadnienia
dotyczące posadowienia maszyny, doboru
prędkości narzędzi skrawających.


UWAGA! W przypadku czynnika, jakim jest
hałas, należy dodatkowo spełnić wymagania
wynikające z rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
pracach związanych z narażeniem na hałas lub
drgania mechaniczne


                        39
 Przykład – zakład produkujący artykuły
 metalowe
Prace wykrawania elementów z arkusza blachy
  Opis stanowiska pracy
   Pracownik obsługuje prasę mimośrodową. Praca polega na podawaniu
   ręcznym arkusza blachy stalowej (o wym. np. 450x250x2 mm) ze stosu
   ułożonego na palecie ustawionej obok wykrojnika. Następnie, po wykrojeniu
   elementu, operator unosi i spycha wycięty element oraz odpad, które są
   układane w oddzielnych pojemnikach na palecie. Transport palet następuje z
   wykorzystaniem wózka widłowego. Prasa znajduje się na hali pras.
   Konstrukcja wykrojnika jest otwarta. Prasa wyposażona jest w włączniki
   zapewniające dwuręczne sterowanie.
  Stosowane materiały i środki pracy
   Arkusze blachy o wym. j.w.
   Prasa mimośrodowa o otwartej konstrukcji wykrojnika (włączniki zapewniające
   dwuręczne sterowanie)
  Zdarzenia wykryte w czasie dotychczasowej pracy – wypadki i choroby
   zawodowe
   Brak zdarzeń przy wskazanych pracach (zakład funkcjonuje od roku)
  Wykonywane zadania:
   Wykrawanie elementów z arkusza blachy wym. 450x250x2 mm przez całą
   zmianę roboczą                             40
Przykład – zakład produkujący artykuły
metalowe

 Przykład oceny ryzyka
     dla prac:
   obsługa prasy
   mimośrodowej
    (wykrawanie
  elementów z arkusza
     blachy)            41
Zagrożenie         Skutek/ciężkość    Prawdopodobieństwo    Poziom  Środki profilaktyczne
              następstw                    ryzyka

Stan techniczny       Upadek na tym     Prawdopodobne       Małe   Zachowanie uwagi,
powierzchni, przeszkody samym poziomie,                        odpowiednie obuwie robocze,
na drodze          złamania kończyn/                     uporządkowanie stanowiska pracy
              Mała szkodliwość
Poruszające się środki   Urazy w wyniku    Mało prawdopodobne    Małe   Przestrzeganie instrukcji dotyczącej
transportowe (wózki     potrącenia/ średnia                    transportu, wzmożona uwaga
widłowe)          szkodliwość
Nadmierny hałas       Analiza z wykorzystaniem algorytmu (slajd 21)       Np. zautomatyzowanie procesu; jeśli nie
(równoważny poziom     Ryzyko zawodowe duże                   jest możliwe, to zastosowanie obudowy
hałasu wynosi LEX,8h = 90                               dźwiękochłonno-izolacyjnej wykrojnika
dB)                                          lub/i pola operacyjnego, itp., doraźnie –
                                           właściwie dobrane ochronniki słuchu,
                                           ograniczenie czasu ekspozycji


Ostre krawędzie,      Skaleczenie, rany   Wysoce prawdopodobne Średnie    Rękawice ochronne, uchwyty, haki
(arkusz blachy)       cięte/mała
              szkodliwość
Możliwość pochwycenia    Zmiażdżenie,      Mało prawdopodobne    Średnie  Bezwzględne przestrzeganie instrukcji
przez pracujący       amputacja rąk/ duża                    dwuręcznego załączania maszyny
wykrojnik          szkodliwość
                                                            42
Ocenie należy poddać również pozycję przy pracy
przy wykorzystaniu wybranych metod wskazanych na
slajdzie 22.

UWAGA! W przypadku czynnika, jakim jest hałas,
należy dodatkowo spełnić wymagania wynikające
z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy pracach związanych z
narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne                        43
  Wykaz istotnych przepisów prawnych
  dotyczących oceny ryzyka zawodowego

  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
   94 z późn. zm.)
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
   sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r.
   Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
   bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy
   czynników chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 86)
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
   bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas
   lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318)
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
   bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr
   26, poz. 313 z późn. zm.)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
   czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia
   pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn.
   zm.)
                                          44
Dziękuję za
 uwagę!

       45

								
To top