Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w pracy by HN7x079

VIEWS: 90 PAGES: 96

									  Bezpieczeństwo
i ochrona zdrowia w pracy
     Plan wykładu:
   1. Pomieszczenia pracy
   2. Zagrożenia zawodowe
3. Ocena ryzyka zawodowego - prace
     eksperymentalne
  Pomieszczenia pracy
Wyposażenie stanowisk pracy
         Budynki i pomieszczenia


Wymogi w zależności od funkcji
 mieszkalne,
 użyteczności publicznej,
 produkcyjne - stałe miejsca pracy,
 specjalne - miejsca pracy czasowej
 lub dorywczej.
           Badania higieniczne =

         emisja substancji szkodliwych
               +
         promieniowanie jonizujące  materiały konstrukcyjne,
  materiały wykończeniowe wewn.,
  pomieszczenia budynku (opcja),
  meble.
        emisja substancji szkodliwych
       (stężenia w powietrzu pomieszczeń)


Przykłady:
 benzen: 10 µg/m3 (A);
 formaldehyd: 100 µg/m 3 (B);
        promieniowanie jonizujące


 stężenie naturalnych izotopów promieniotwórczych w materiałach
 budowlanych,
 stężenie radonu-222 w pomieszczeniach.
Hałas emitowany przez urządzenia i instalacje w budynku

PN-B-02151/02
Przykłady:

 pomieszczenia mieszkalne:
 - w dzień: 30 dB
 - w nocy: 40 dB
 sale konferencyjne: 40 dB
   Urządzenia stwarzające poważne zagrożenia

Dozór techniczny
 dźwigi,
 windy,
 urządzenia ciśnieniowe,
   Urządzenia podlegające ocenie zgodności (CE)

  maszyny,
  środki ochrony indywidualnej,
  zbiorniki ciśnieniowe proste,
  urządzenia spalające paliwa gazowe,
   Urządzenia podlegające ocenie zgodności (CE)

 wyroby budowlane (ex),
 urządzenia elektryczne: kompatybilność elektromagnetyczna
Zagrożenia zawodowe
         ZAGROŻENIA ZAWODOWE


 Czynniki niebezpieczne urazowe

 mogące spowodować uraz lub gwałtowne pogorszenie stanu
 zdrowia człowieka
        ZAGROŻENIA ZAWODOWE


 Czynniki szkodliwe dla zdrowia

 mogące powodować stopniowe pogorszenie stanu zdrowia
 człowieka
        ZAGROŻENIA ZAWODOWE


 Czynniki uciążliwe


 utrudniające pracę lub obniżające zdolność jej
 wykonywania
      Czynniki niebezpieczne URAZOWE czynniki mechaniczne

 elementy ruchome / luźne / ostre / wystające,
 przemieszczanie się ludzi i pojazdów
       Czynniki niebezpieczne URAZOWE
 zagrożenie pożarem / możliwość wystąpienia atmosfery
 wybuchowej

 prąd elektryczny

 gorące / bardzo zimne powierzchnie lub ciecze
   Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne
Substancje toksyczne / szkodliwe dla zdrowia
narażenie inhalacyjne:
  lista dopuszczalnych stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy
   Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemicznewartości odniesienia:
stężenia w powietrzu [mg/m3]


 NDS - średnie ważone na 8 h

 NDSCh - chwilowe 15 min.

 NDSP - pułapowe
   Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne
 lista dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym
 narażonych pracowników
  Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczneSubstancje łatwo wchłaniające się przez skórę - narażenie
kontaktowe,


 lista substancji łatwo wchłaniających się przez skórę
 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczneSubstancje alergizujące - narażenie kontaktowe,


lista substancji alergizujących
   Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne


  Substancje rakotwórcze i mutagenne


 lista substancji rakotwórczych i mutagennych
 lista procesów produkcyjnych
  Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne
Substancje niebezpieczne dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia

  lista substancji, z którymi kontakt jest zabroniony kobietom w ciąży
  i w okresie karmienia
  Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne


Substancje niebezpieczne dla kobiet w ciąży i w okresie
karmienia

 lista substancji, dla których stężenia dopuszczalne dla
 kobiet w ciąży i w okresie karmienia nie mogą
 przekraczać 1/3 NDS
 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczneSubstancje niebezpieczne dla młodocianych

 lista substancji, dla których kontakt młodocianym jest zabroniony
  Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizycznePyły przemysłowe
dopuszczalne stężenia pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy

 mg/m3
 ilość włókiem/ m3
   Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne

Pyły przemysłowe
dopuszczalne stężenia pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy


 pył całkowity

 frakcja respirabilna
    Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizycznePyły przemysłowe
dopuszczalne stężenia pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy

 skład chemiczny, w szczególności zawartość wolnej

 krzemionki krystalicznej
   Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne


Hałas

 hałas słyszalny - dopuszczalne natężenia:


 LEX 8h (A) = 85 dB
 Limp (A) = 115 dB
 Lpeak(C) = 135 dB
     Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczneHałas

 hałas infradźwiękowy - dopuszczalne natężenia
 hałas ultradźwiękowy - dopuszczalne natężenia
     Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczneDrgania


 ogólne / miejscowe
 wartości dopuszczalne
     Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczneMikroklimat


 zimny: wartości dopuszczalne siła chłodząca
 ciepłochłonność odzieży
    Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczneMikroklimat


 gorący:
 wartości dopuszczalne WBGT (przerwy w pracy)
     Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczneMikroklimat


 umiarkowany:
 wartości dopuszczalne PMV dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia
 nagłe zmiany pow. 15oC
     Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizycznePromieniowanie optyczne nielaserowe


 promieniowanie podczerwone - wartości dopuszczalne
 promieniowanie widzialne - wartości dopuszczalne
 promieniowanie ultrafioletowe - wartości dopuszczalne
    Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizycznePromieniowanie laserowe


 wartości dopuszczalne
     Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizycznePola i promieniowanie elektromagnetyczne
0 - 300 GHz


 wartości dopuszczalne
 4 strefy przebywania
     Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizycznePromieniowanie jonizujące

 wartości graniczne aktywności źródeł implikujące obowiązek
 monitoringu narażenia pracowników
    Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki biologiczneMakroorganizmy
Mikroorganizmy

 zakażenia i choroby zakaźne - wykaz
 obowiązkowe szczepienia ochronne - wykaz zawodów
    Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki biologiczneklasyfikacja organizmów patogennych dla ludzi (4 klasy),


 bakterie
 pasożyty
 grzyby
 wirusy
    Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki biologiczneKategoria II: Mikroorganizmy mogące wywoływać choroby człowieka i
stanowić zagrożenie dla człowieka.
Mało prawdopodobne jest ich rozprzestrzenienie się w populacji
ludzkiej, zazwyczaj dostępna jest skuteczna profilaktyka i terapia.
  Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki rakotwórcze

 Substancje chemiczne rakotwórcze i mutagenne
 Procesy technologiczne
 Czynniki biologiczne rakotwórcze
 Promieniowanie jonizujące
    Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne(Wysiłek fizyczny)
Obciążenie fizyczne dynamiczne

 wartości dopuszczalne wydatku energetycznego
   Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki psychofizyczneTransport ręczny ciężarów

 wartości dopuszczalne ciężarów podnoszonych lub przenoszonych
 wartości dopuszczalne siły wymaganej do obsługi elementów
 urządzeń.
 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki psychofizyczne
 Oświetlenie miejsc pracy (PN)
 Hałas umożliwiający realizację zadań (PN)
 Mikroklimat umiarkowany (PN)
 (pas komfortu termicznego)
   Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki psychofizyczneObciążenie fizyczne statyczne

 monotonia pracy
 - wskaźniki monotypii
 obciążenie statyczne układu mięśniowo-szkieletowego
 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki psychofizyczne
Obciążenie psychiczne pracą
 przeciążenie psychiki,
 stres.
           Prace niebezpieczne Prace niebezpieczne, które powinny być wykonywane przez co
 najmniej dwie osoby – wykaz
  Prace niebezpieczne, których wykonywanie wymaga
  szczególnej sprawności psychofizycznej – wykaz
Ryzyko zawodowe i metody jego
     ograniczania
        Ryzyko
         =
prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia
         x
     ciężkość skutków
           Elementy oceny ryzyka

1. Identyfikacja zagrożeń

2. Oszacowanie ryzyka

3. Wyznaczenie poziomu dopuszczalności

4. Działania obniżające ryzyko i powtórna ocena ryzyka

5. Przekazanie informacji
       Wielkość ryzyka

       Prawdopodobieństwo
 Skutki  małe    średnie  duże
znikome  małe    średnie  średnie
średnie  średnie   średnie  duże
ciężkie  średnie    duże   duże
    Ocena ryzyka dla czynników szkodliwych dla zdrowia1.   Pomiar wskaźników ekspozycji


    stężenia substancji szkodliwych lub pyłów
    natężenia czynników fizycznychPN-EN 689:
wykazanie, że stężenia nie przekraczają 10% NDS
  Ocena ryzyka dla czynników szkodliwych dla zdrowia


2. Zastosowanie PN-N-18002 Ocena ryzyka zawodowego

             C  0,5 NDS

         ryzyko małe - akceptowalne
        kontrola warunków: raz na 2 lata
    Zastosowanie PN-N-18002 Ocena ryzyka zawodowego             0,5 < C  1,0 NDS

          ryzyko średnie - akceptowane

1) zalecane wprowadzenie środków ograniczających ryzyko;

2) kontrola warunków: raz w roku
   Zastosowanie PN-N-18002 Ocena ryzyka zawodowego


            C > 1,0 NDS

        ryzyko duże - nieakceptowalne

1)  wymagane natychmiastowe wprowadzenie środków
   ograniczających ryzyko;
2)  kontrola: raz na 6 miesięcy
   Zastosowanie PN-N-18002
    Hałas powyżej 80 dB LEX 8h  82 dB

 małe – akceptowalne
  82 dB < LEX 8h  85 dB
  średnie – akceptowane

  LEX 8h > 85 dB
   duże - nieakceptowalne
  Ocena ryzyka zawodowego dla czynników niebezpiecznych
Zagrożenia mechaniczne (CIOP)
 Zagrożenie wybuchem (CIOP)


 Metoda kryteriów
      Ocena ryzyka dla zagrożeń mechanicznychObiekt oceny:
 maszyna x

    element niebezpieczny:
    element ruchomy

    kryterium: uniemożliwienie kontaktu z ruchomym elementem w
    strefie roboczej
       Ocena ryzyka dla zagrożeń mechanicznychKryterium:


uniemożliwienie kontaktu...

 waga kryterium: 1  3
 mało istotne bardzo istotne

 wartość kryterium: 0  2
 niespełnione spełnione
       Ocena ryzyka dla zagrożeń mechanicznychKryterium:
uniemożliwienie kontaktu... czas ekspozycji: np. 60 min.
 prawdopodobieństwo
 ciężkość następstw

RYZYKO ZAWODOWE
          Ocena ryzyka: Lista kontrolna
           Eksperyment naukowyA. Niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne

 spis substancji i zagrożenia,
 ilości substancji zaangażowanych w eksperyment.
             PN-EN- 1127-1:2001
             Atmosfery wybuchowe
   Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem

            Elementy oceny ryzyka:

1.  Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfery wybuchowej
   i jej objętości.
2.  Określenie obecności źródeł zapłonu
   i prawdopodobieństwa wystąpienia źródeł zapłonu zdolnych do zapalenia
   atmosfery wybuchowej.
3.  Określenie możliwych skutków wybuchu.
           Metody oceny ryzyka
Eksperyment naukowy
Lista kontrolna
         Ocena ryzyka: Lista kontrolna
           Eksperyment naukowyB. Czynniki biologiczne


 spis czynników wg rodzajów,
 organizmy patogenne wg klas.
           Ocena ryzyka: Lista kontrolna
            Eksperyment naukowyC. Czynniki fizyczne


 spis czynników wg rodzajów,
 moc źródła, itp.
          Ocena ryzyka: Lista kontrolna
            Eksperyment naukowy
Drogi wchłaniania

przez które stosowane substancje chemiczne i czynniki biologiczne
mogą spowodować zagrożenie zdrowia pracownika:
           Ocena ryzyka: Lista kontrolna
            Eksperyment naukowy drogi oddechowe:       tak / nie

 przez skórę, śluzówki:    tak / nie

 przypadkowa injekcja:     tak / nie
        Ocena ryzyka: Lista kontrolna
         Eksperyment naukowy


Skutki działania substancji chemicznych:

 ekspozycja jednorazowa na wysokie stężenia:
 ciężkie / lekkie
        Ocena ryzyka: Lista kontrolna
          Eksperyment naukowy


Skutki działania substancji chemicznych:

 ekspozycja częsta na niskie stężenia:
 ciężkie / lekkie
        Ocena ryzyka: Lista kontrolna
          Eksperyment naukowy


Skutki działania substancji chemicznych:

 efekty działania:
 doraźne/odległe

 ........
         Ocena ryzyka: Lista kontrolna
           Eksperyment naukowy możliwość infekcji pracownika
 tak / nie;
 możliwość infekcji osób postronnych (przez zainfekowanego
 pracownika)
 tak / nie;
        Ocena ryzyka: Lista kontrolna
          Eksperyment naukowy


Wymagania techniczne dla stanowiska pracy
 stół laboratoryjny otwarty:
 tak / nie
 stół laboratoryjny pod wyciągiem otwartym:
 tak / nie
         Ocena ryzyka: Lista kontrolna
          Eksperyment naukowy


Wymagania techniczne dla stanowiska pracy

 wyciąg zamknięty – nr wyciągu....
 -boks zamknięty – nr wyciągu.....
 inne:...............................
          Ocena ryzyka: Lista kontrolna
            Eksperyment naukowy Wymagane środki ochrony osobistej.....

 Sposób nadzoru pracy.....

 Środki bezpieczeństwa .....
 (np. podręczny środek do neutralizacji substancji rozlanej)
         Ocena ryzyka: Lista kontrolna
           Eksperyment naukowyMonitoring

 Występuje konieczność monitorowania stężeń substancji
 chemicznych w powietrzu:
 ............................
         Ocena ryzyka: Lista kontrolna
           Eksperyment naukowyMonitoring

 Występuje konieczność monitoringu biologicznego (pracownika):
 ............................
          Ocena ryzyka: Lista kontrolna
           Eksperyment naukowy


 Sytuacje awaryjne


 W czasie awarii występuje ryzyko zaistnienia sytuacji
 niebezpiecznej:
 tak / nie
 Opis potencjalnego problemu: ...
          Ocena ryzyka: Lista kontrolna
            Eksperyment naukowy Sytuacje awaryjne


 Zapewniono instrukcję postępowania w sytuacji awaryjnej:
- dla pracowników: tak / nie
- dla osób z zewnątrz: tak / nie
        Ocena ryzyka: Lista kontrolna
         Eksperyment naukowy


Odpady

 Odpady mogą być wylane do kanalizacji: tak / nie

 Powstają odpady niebezpieczne zbierane każdy osobno: tak
 / nie
            Metody oceny ryzykaObciążenie psychiczne w pracy (CIOP)
Lista kontrolna
  Praca w krótkich cyklach
  Monotonne i trudne zadania
  Zadania wymagające bardzo dużej koncentracji
  Praca pod presją czasu i terminów
          Ocena ryzyka: Lista kontrolna
          Obciążenie psychiczne (CIOP) Stanowiska pracy nie są wydzielone
 Często organizacja pracy jest niewłaściwa
 Często inne oddziały nie są przygotowane na kontynuację...
          Ocena ryzyka: Lista kontrolna
          Obciążenie psychiczne (CIOP)  Częste problemy ze sprzętem
  Brak regularnych konsultacji
  Niedostateczna informacja na temat wyników pracy
  Utrudniona możliwość wzajemnej pomocy pracowników
           Ocena ryzyka: Lista kontrolna
           Obciążenie psychiczne (CIOP) Utrudniony kontakt z przełożonym
 Brak możliwości kontaktów w celu przedstawienia problemów
 Konflikty w pracy
         Metody ograniczania ryzyka

   9 zasad zapobiegania zagrożeniom zawodowym

1. Unikanie źródeł zagrożenia
2. Ocena ryzyka zawodowego przy zagrożeniach, których nie
  można uniknąć.
3.  Zapobieganie zagrożeniom u źródła

4. Dostosowanie warunków i procesu pracy do możliwości
  pracownika.

5. Stosowanie nowych rozwiązań technicznych
         Metody ograniczania ryzyka

6.  Zastępowanie środków niebezpiecznych środkami bardziej
   bezpiecznymi.

7. Priorytet środków ochrony zbiorowej nad środkami ochrony
  indywidualnej.

8. Instruowanie pracowników.

9. Prowadzenie spójnej i całościowej polityki
  zapobiegawczej
     Metody ograniczania ryzyka: szczegółowe

Czynniki mechaniczne:

 osłony, w tym osłony aktywne;

 oznakowanie;

 środki ochrony indywidualnej
      Metody ograniczania ryzyka: szczegółowe
Miejsca, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być
oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa
      Eliminacja / minimalizacja ryzyka wybuchu


1. Unikanie atmosfery wybuchowej...

2. Klasyfikacja miejsc niebezpiecznych (strefy)

3.  Wymagania dot. projektowania i konstruowania urządzeń...:

   a) unikanie źródeł zapłonu;
   b) zmniejszanie skutków wybuchu
       Metody ograniczania ryzyka: szczegółowe
Czynniki fizyczne:


 kurtyny, ekrany, osłony;

 oznakowanie;

 środki ochrony indywidualnej
      Metody ograniczania ryzyka: szczegółowe
Czynniki chemiczne:


 wentylacja ogólna i miejscowa;

 oznakowanie;

 środki ochrony indywidualnej
           Czynniki chemiczne:


W pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje
szkodliwe dla zdrowia, powinna być zapewniona taka wymiana
powietrza, aby nie były przekraczane wartości NDS
      Metody ograniczania ryzyka: szczegółoweCzynniki biologiczne:
 4 poziomy hermetyczności dla 4 klas patogenności mikroorganizmów
 (środki wymagane / zalecane)
      Metody ograniczania ryzyka: szczegółowe
Czynniki biologiczne:


 Izolacja pomieszczenia

 Wyposażenie

 System pracy

 Odpady
Metody ograniczania ryzyka
    Zarządzanie
   bezpieczeństwem
   i środowiskiem

								
To top