27 01 2005

Document Sample
27 01 2005 Powered By Docstoc
					                  15.04.2005
 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY
      Wytyczne
 dla instytucji uczestniczących
w realizacji Priorytetu 2 ZPORR
                      1
Spis treści:
WPROWADZENIE .............................................................................................................................................................................................................. 3
DEFINICJE I WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW....................................................................................................................................................... 4
I. INFORMACJE OGÓLNE ............................................................................................................................................................................................... 6
   1.1 PODSTAWY PRAWNE ............................................................................................................................................................................................. 6
II. FAZA WSTĘPNA............................................................................................................................................................................................................ 7
   2.1 UMOWA FINANSOWANIA DZIAŁANIA .............................................................................................................................................................. 7
   2.2 RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁANIA ......................................................................................................................................................... 8
   2.2.1 Przyjmowanie Ramowego Planu Realizacji Działania ............................................................................................................................................ 9
   2.2.2 Procedura wprowadzania zmian do Ramowego Planu Realizacji Działania .......................................................................................................... 9
III. WYŁANIANIE PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA ..................................................................................................................................... 10
   3.1 KONKURS ............................................................................................................................................................................................................... 10
   3.1.1 Ogłaszanie konkursów .......................................................................................................................................................................................... 10
   3.1.2 Gdzie i w jaki sposób składać wnioski o dofinansowanie projektu ........................................................................................................................ 11
   3.2 WERYFIKACJA FORMALNA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ............................................................................................ 12
   3.2.1 Wymogi formalne .................................................................................................................................................................................................. 12
   3.2.2 Procedura uzupełnienia/ poprawy wniosku o dofinansowanie projektu ................................................................................................................ 13
   3.2.3 Informowanie beneficjentów ................................................................................................................................................................................. 13
   3.2.4 Archiwizacja dokumentów odrzuconych po etapie oceny formalnej ...................................................................................................................... 13
   3.3 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU................................................................................................ 14
   3.3.1 Komisja Oceny Projektów-skład ........................................................................................................................................................................... 14
   3.3.2 Ocena zawartości wniosku .................................................................................................................................................................................... 14
   3.3.3 Lista rankingowa .................................................................................................................................................................................................. 15
   3.3.4 Informowanie beneficjentów ................................................................................................................................................................................. 16
   3.4 JAWNOŚĆ PROCESU WYBORU I REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PRIORYTETU 2 ZPORR ......................................................... 17
   3.5 TRYB WYBORU PROJEKTÓW WŁASNYCH INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH .............................................................................................. 18
IV. REALIZACJA PROJEKTU........................................................................................................................................................................................ 20
   4.1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ...................................................................................................................................................... 20
   4.1.1 Zmiany w projekcie i procedura w przypadku ponownej oceny merytorycznej projektu ....................................................................................... 21
   4.2 POMOC BENEFICJENTOM W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTÓW .............................................................................................................. 23
   4.3 KWALIFIKOWALNOŚĆ......................................................................................................................................................................................... 23
   4.3.1 Podwykonawstwo .................................................................................................................................................................................................. 32
   4.4. PŁATNOŚCI............................................................................................................................................................................................................ 35
   4.4.1 Rozliczenia Instytucji Wdrażającej z Beneficjentem. ............................................................................................................................................. 35
   4.4.2 System refundacji środków z EFS ........................................................................................................................................................................ 37
   4.4.3 Zaliczkowe przekazywanie współfinansowania z budżetu państwa ....................................................................................................................... 37
   4.4.4 Współfinansowanie ze środków Ministra Gospodarki i Pracy .............................................................................................................................. 38
   4.5 MONITORING ......................................................................................................................................................................................................... 38
   4.5.1 Podsystem monitorowania europejskiego funduszu społecznego (PEFS) ............................................................................................................. 39
   4.6 KONTROLA I AUDYT WEWNĘTRZNY ............................................................................................................................................................... 41
   4.7 DOKUMENTACJA DZIAŁANIA............................................................................................................................................................................ 44
   4.8 DZIAŁANIA PROMOCYJNE.................................................................................................................................................................................. 45
V. POMOC TECHNICZNA .............................................................................................................................................................................................. 57
   5.1 INSTYTUCJE UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE .................................................................................................................... 57
   5.2 RODZAJE PROJEKTÓW I KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW ................................................................................................................... 57
   5.3 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW ................................................................................................................................................................ 59
   5.4 PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z POMOCY .......................................................................... 66
   TECHNICZNEJ ZPORR ................................................................................................................................................................................................ 66
   5.5 REALIZACJA PROJEKTU POMOCY TECHNICZNEJ ......................................................................................................................................... 68
VI. ZAŁĄCZNIKI .............................................................................................................................................................................................................. 69
   ZAŁĄCZNIK 1. UMOWA FINANSOWANIA DZIAŁANIA -WZÓR .......................................................................................................................... 69
   ZAŁĄCZNIK 2. RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁANIA - WZÓR .................................................................................................................... 78
   ZAŁĄCZNIK 3. WZÓR PRZYKŁADOWEGO OGŁOSZENIA ................................................................................................................................... 80
   ZAŁĄCZNIK 4. KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ ............................................................................................................................................ 81
   ZAŁĄCZNIK 5. WZORY PISM..................................................................................................................................................................................... 83
   ZAŁĄCZNIK 6. REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW............................................................................................................................... 90
   ZAŁĄCZNIK 7. UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU - WZÓR .................................................................................................................... 98
   ZAŁĄCZNIK 8. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU ............................................................................................................................ 105
   ZAŁĄCZNIK 9. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA ........................................................................................................................... 106
   ZAŁĄCZNIK 10. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU .......................................................................................................................... 107
   ZAŁĄCZNIK 11. WNIOSEK O REFUNDACJĘ OD INSTYTUCJI WDRAŻAJACEJ DO INSTYTUCJI................................................................. 117
   POŚREDNICZĄCEJ .................................................................................................................................................................................................... 117
   ZAŁĄCZNIK 12. WNIOSEK O POMOC TECHNICZNĄ........................................................................................................................................... 118
   ZAŁĄCZNIK 13. INSTRUKCJAWYPEŁNIENIA STANDARDOWEGO FORMULARZA WNIOSKU O POMOC ................................................ 126
   TECHNICZNĄ ............................................................................................................................................................................................................. 126
   ZAŁĄCZNIK 14. SCHEMATY OPISU STANOWISKA STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU DO..................................................... 129
   POMOCY TECHNICZNEJ .......................................................................................................................................................................................... 129
   ZAŁĄCZNIK 15. ZAKRES DANYCH PRZEKAZYWANYCH DO SYSTEMU PEFS* ............................................................................................ 130
   ZAŁĄCZNIK 16. SCHEMATY PROCEDUR.............................................................................................................................................................. 133
                                                                                                                2
WPROWADZENIE

Wytyczne zawierają opis podstawowych zadań i procedur obowiązujących Instytucje Wdrażające w ramach Priorytetu 2
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Stanowią one uszczegółowienie zapisów ZPORR i
Uzupełnienia Programu w tych kwestiach, które dotyczą roli Instytucji Wdrażającej. Obowiązkiem pracowników Instytucji
Wdrażającej jest znajomość obu wyżej wspomnianych dokumentów źródłowych, a także Poradnika dla beneficjentów.
Wytyczne składają się z pięciu rozdziałów i załączników. Rozdział pierwszy systematyzuje podstawy prawne regulujące
wdrażanie programu.
Rozdział drugi dotyczy wstępnej fazy wdrażania programu operacyjnego, polegającej na zawarciu umowy finansowania
Działania pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a każdą z Instytucji Wdrażających, a następnie na przygotowaniu przez
Instytucje Wdrażające Ramowych Planów Realizacji Działania.
Rozdział trzeci omawia kwestie związane z wyłanianiem projektów do finansowania – tryb wyłaniania i procedury
weryfikacyjne.
Rozdział czwarty poświęcony jest zadaniom Instytucji Wdrażających, wynikającym z wyłonienia określonych projektów,
poczynając od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu poprzez kwalifikowalność, monitoring po rozliczenia
finansowe. Ponadto w rozdziale trzecim zawarto informacje dotyczące działań promocyjnych.
Rozdział piąty omawia kwestie pomocy technicznej dla instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W załącznikach zamieszczono obowiązujące wzory dokumentów.
                                                          3
DEFINICJE i WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) - jeden z Funduszy Strukturalnych, który powołany został w celu wspierania
wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i
rozwoju zasobów ludzkich. Ze środków funduszu finansowane są głównie szkolenia zawodowe, stypendia, praktyki
zawodowe, doradztwo i pośrednictwo zawodowe, analizy i badania dotyczące rynku pracy itp.
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004 – 2006 (NPR) - dokument programowy stanowiący podstawę planowania
poszczególnych dziedzin interwencji strukturalnych. Zawiera propozycje celów, działań oraz wielkości interwencji
Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w rozwoju społeczno-
gospodarczym pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Na podstawie tego dokumentu prowadzone są uzgodnienia z Komisją
Europejską w sprawie Podstaw Wsparcia Wspólnoty.
Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW) - dokument przyjęty przez Komisję Europejską w uzgodnieniu z danym
państwem członkowskim, po dokonaniu oceny Narodowego Planu Rozwoju. Zawiera strategię i priorytety działań
Funduszy Strukturalnych i państwa członkowskiego, ich cele szczegółowe, wielkość przyznanego wkładu Funduszy i
innych środków finansowych. Dokument ten winien być podzielony na priorytety i wdrażany za pomocą jednego lub kilku
programów operacyjnych.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – jeden z siedmiu programów operacyjnych,
które służą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004 – 2006. Program ten
rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej
państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkowstwa Polski w Unii
Europejskiej
Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (U ZPORR) – dokument wdrażający
strategię i priorytety pomocy, zawierający także szczegółowe elementy na poziomie działania przygotowany przez
Instytucje Zarządzającą i w razie potrzeby korygowany. W dokumencie tym przedstawione zostały szczegółowe kryteria
wyboru projektów, system wdrażania, budżet działań
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) – jeden z programów operacyjnych,
realizujący założenia NPR, którego głównym celem jest budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez
zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy
Beneficjent – podmiot korzystający ze wsparcia w ramach Działania, na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu.
Beneficjent Ostateczny (BO) –    Osoba, instytucja lub środowisko (grupa społeczna) bezpośrednio korzystająca z
wdrażanej pomocy.
Działanie – Grupa projektów realizujących ten sam cel. Działanie stanowi etap pośredni między priorytetem a projektem.
Instytucja Wdrażająca (IW) – podmiot publiczny lub prywatny, odpowiedzialny za realizację działania w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (odpowiednio Urząd Marszałkowski lub inna Instytucja
której Samorząd Województwa powierzył realizację Działania).
Instytucja Pośrednicząca (IP) – jednostka publiczna podlegająca Instytucji Zarządzającej, do której Instytucja
Zarządzająca deleguje część uprawnień, której rolę pełni Urząd Wojewódzki.
Instytucja Zarządzająca (IZ) – instytucja lub organ administracji publicznej wyznaczony przez państwo członkowskie,
odpowiedzialny za zarządzanie programem operacyjnym, której rolę pełni Departament Wdrażania Programów Rozwoju
Regionalnego (DRR) w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.
Komisja Oceny Projektów (KOP) – komisja powoływana przez Instytucję Wdrażającą do oceny merytorycznej wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu. Ocena Komisji stanowić będzie podstawę do ułożenia listy rankingowej projektów i
rekomendowania jej do akceptacji dyrektorowi Instytucji Wdrażającej.
Regionalny Komitet Sterujący (RKS) – wdrażaniem komponentów regionalnych ZPORR, w przypadku 2 Priorytetu
rekomenduje Zarządowi Województwa Ramowe Plany Realizacji Działania, sporządzane przez Instytucje Wdrażające oraz
opiniuje projekty własne Instytucji Wdrażających
System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK)
– instrument wspierający monitorowanie i zarządzanie programami operacyjnymi jak i poszczególnymi projektami
Podsystem Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) – gromadzi informacje na temat Beneficjentów Ostatecznych
oraz monitoruje efekty zrealizowanego wsparcia po zakończeniu wdrażania poszczególnych projektów
Konkurs – procedura mająca na celu wyłonienie najlepszych Projektów składanych przez Beneficjentów.
Kryteria wyboru projektów – określony zestaw wymogów formalnych i merytorycznych, zawartych w dokumentach
programowych (Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Ramowy Plan Realizacji
Działania) które muszą spełnić Projekty, aby uzyskać dofinansowanie ze środków pomocowych.
Lider – Beneficjent, który zgłasza wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu w imieniu wszystkich Partnerów
i odpowiada przed Instytucją Wdrażającą za jego realizację.


                                                             4
Partner – organizacja spełniająca te same kryteria co Beneficjent, współpracująca przy przygotowywaniu
i realizacji Projektu, zgodnie z podpisaną umową/porozumieniem o współpracy.
Projekt – przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania, opisane we wniosku, będące przedmiotem umowy o
dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Instytucją Wdrażającą a Beneficjentem.
Priorytet – zestaw sprecyzowanych celów w ZPORR
Ramowy Plan Realizacji Działania (RPRD) – dokument strategiczny opracowywany przez Instytucję Wdrażającą na
dany rok realizacji Działania.
Wkład prywatny Beneficjenta – są to środki Beneficjenta uwzględnione w budżecie Projektu, których wysokości nie
uwzględnia się przy obliczaniu wysokości dofinansowania.
Wniosek – wniosek o dofinansowanie Projektu przygotowany przez Beneficjenta.
Wydatki kwalifikowalne ogółem – ogół kosztów, które kwalifikują się do refundacji ze środków Funduszy
Strukturalnych, poniesionych w trakcie realizacji Projektu oraz w trakcie wdrażania, zarządzania, monitorowania
programów, w ramach których powyższy Projekt jest realizowany.
Dni – ilekroć w tekście jest mowa o dniach – należy rozumieć jako dni kalendarzowe
                                                       5
I. INFORMACJE OGÓLNE
1.1 PODSTAWY PRAWNE


Regulacje krajowe

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r., nr. 116, poz. 1206)
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr. 19, poz, 177 z pózn. zm)
  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  (Dz. U. z 2004 r., nr 123, poz.1291)
  Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 200 4r. nr 173, poz. 1807 z pózn. zm)
  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z pózn. zm.)
  Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu
  Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. z 2004 r., Nr 166, poz. 1745)
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia
  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U z 2004 r., Nr 200, poz. 2051)
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na
  wspieranie promocji przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 267, poz. 2655)
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania
  i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju
  Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 257, poz. 2575)
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22.09.2004 r. w sprawie trybu, terminów
  i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego
  Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206)
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych,
  rocznych i końcowych sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.
  U. Nr 284, poz. 2843)
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wzorów umów o
  dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004-2006
  (Dz. U. Nr 225, poz. 2285)

Regulacje wspólnotowe

  Rozporządzenie Rady nr 1260/99/WE wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1784/1999/WE w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego
  Rozporządzenie Komisji nr 1685/2000 z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wdrażania
  rozporządzenia Rady nr 1260/1999 w zakresie uznawania wydatków na działania współfinansowane z funduszy
  strukturalnych
  Rozporządzenie Komisji nr 1159/2000 z 30 maja 2000 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych
  podejmowanych przez państwa członkowskie i dotyczące pomocy z Funduszy Strukturalnych
  Rozporządzenie Komisji nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady dla wdrożenia
  rozporządzenia Rady nr 1260/1999 w sprawie systemów zarządzania i kontroli w zakresie pomocy udzielanej w
  ramach funduszy strukturalnych
  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie       zastosowania artykułów
  87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis
  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 roku zmieniające Rozporządzenie (WE)
  nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 odnośnie
  kwalifikowalności wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych oraz
  anulujące Rozporządzenie (WE) nr 1145/2003
  Załącznik I Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany
  wprowadzone Traktatem z Nicei (Dz. Urz. WE C 235 24.12.2002 r.)
                                                           6
II. FAZA WSTĘPNA
2.1 UMOWA FINANSOWANIA DZIAŁANIA

Wdrażanie 2 Priorytetu ZPORR rozpoczyna się od zawarcia umowy finansowania Działania pomiędzy Instytucją
Pośredniczącą a Instytucją Wdrażającą. Ma ona charakter ramowo-organizacyjny - reguluje stosunki między Instytucją
Pośredniczącą a Instytucją Wdrażającą wskazując obowiązki Instytucji Wdrażającej wynikające z pełnionej przez nią roli
w procesie wdrażania oraz obowiązki Instytucji Pośredniczącej, a także wskazuje sposób regulowania relacji pomiędzy
Instytucją Wdrażającą a Beneficjentem.
Umowa podpisywana jest na cały okres realizacji Działania, przy czym wysokość środków przeznaczonych na realizację
Działania będzie ustalana w Ramowym Planie Realizacji Działania opracowywanym przez Instytucję Wdrażającą na każdy
kolejny rok realizacji Działania.

Najważniejsze postanowienia umowy określają:
- maksymalną kwotę finansowania dla Działania,
- datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Działania,
- zadania Instytucji Wdrażającej związane z wdrożeniem procedury wyboru projektów do realizacji, kwestie związane
  z realizacją przez Instytucję Wdrażającą projektów własnych oraz obowiązki Instytucji Wdrażającej związane z
  realizacją powyższych projektów,
- upoważnienie Instytucji Wdrażającej do podpisywania umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami,

-    obowiązki Instytucji Wdrażającej w zakresie przeprowadzania weryfikacji i poświadczania wniosków o płatność dla
    projektów realizowanych w ramach Działania, przedstawianych przez Beneficjentów,
  -  obowiązki Instytucji Wdrażającej w zakresie dokonywania płatności na rzecz Beneficjentów,

  -  obowiązki w zakresie monitoringu, kontroli i audytu ciążące na Instytucji Wdrażającej,
  -  obowiązki w zakresie informacji i promocji ciążące na Instytucji Wdrażającej,
  -  możliwości dokonywania zmian w zawartej umowie oraz w projektach własnych Instytucji Wdrażającej w trakcie ich
    realizacji,
  -  przyczyny rozwiązania umowy przez Instytucję Pośredniczącą,
  -  sposoby wyjaśniania wątpliwości wynikłych podczas realizacji umowy bądź związane z interpretacją jej treści,
  -  sposoby rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją umowy.


Umowa podpisywana jest przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do reprezentowania Instytucji Pośredniczącej na
podstawie ogólnych przepisów lub szczególnego pełnomocnictwa i osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do
reprezentowania Instytucji Wdrażającej na podstawie ogólnych przepisów, zawartej umowy z podmiotem, któremu
Instytucja Wdrażająca zleciła wdrażanie Działania lub szczególnego pełnomocnictwa. Umowa podpisywana jest w trzech
jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla stron umowy finansowania Działania oraz jeden dla Instytucji
Zarządzającej ZPORR. Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana przekazać niezwłocznie oryginał umowy do Instytucji
Zarządzającej. Instytucja wdrażająca może rozpocząć realizację Działania z dniem określonym w umowie jako data
rozpoczęcia realizacji Działania.

W przypadku wystąpienia okoliczności, które spowodują konieczność zmian w treści umowy niezbędnych dla zapewnienia
prawidłowej realizacji Działania może ona zostać zmieniona na podstawie zgodnych oświadczeń woli stron po uprzednim
uzyskaniu pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej. Zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Istotną częścią umowy jest rozdział dotyczący monitoringu, kontroli i audytu. Został on sporządzony zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Uzupełnieniu ZPORR oraz wytycznymi Ministerstwa Finansów, zawartymi w dokumencie
Kontrola finansowa funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce, który stanowi kwintesencję wymogów
uregulowanych w odpowiednich przepisach unijnych (przede wszystkim w Rozporządzeniu 1260/1999 i Rozporządzeniu
438/2001) oraz przepisach krajowych. Tak szerokie uregulowanie powyższych kwestii umową spowodowane jest
obowiązkiem instytucji wdrażającej zapewnienia właściwego wydatkowania środków w ramach ZPORR


Umowa przewiduje również sytuacje, w których może dojść do jej wcześniejszego rozwiązania. Do sytuacji takich należy
wystąpienie okoliczności, które uniemożliwiają dalszą realizację umowy. W takim przypadku strony porozumiewają się co
do kwestii rozwiązania umowy. W razie rażącego nie wywiązywania się przez Instytucję Wdrażającą z obowiązków
nałożonych umową, w przypadku odmowy poddania się kontroli, nie usunięcia w wyznaczonym terminie
nieprawidłowości, nie przedłożenia sprawozdania z realizacji Działania, Instytucja Pośrednicząca ma prawo do rozwiązania
umowy z jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

Wzór umowy finansowania Działania stanowi załącznik nr 1.
                                                           7
2.2 RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁANIA

Ramowy Plan Realizacji Działania (RPRD) jest przygotowywany przez Instytucję Wdrażającą w odniesieniu do Działania
za którego wdrażanie jest odpowiedzialna. Jest przygotowywany na okres jednego roku budżetowego, odrębnie na każdy
rok realizacji Działania.
Ramowy Plan Realizacji Działania przedstawiany jest do akceptacji Regionalnego Komitetu Sterującego i Zarządu
Województwa zgodnie z terminem przyjętym dla danego roku, wyznaczanym przez Instytucję Zarządzającą.

Ramowy Plan Realizacji Działania obejmuje część podstawową, na którą składają się następujące punkty (1 – 8):
1. Program
2. Priorytet
3. Działanie
4. Instytucja Wdrażająca
5. Podstawa Prawna
6. Podział środków finansowych w ramach Działania (w PLN)
Kierując się specyficzną sytuacją na regionalnym rynku pracy Instytucja Wdrażająca określa, jakiego rodzaju projekty
(spośród projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach danego Działania zgodnie z U ZPORR) będzie
preferować w ogłaszanych w danym roku konkursach. Instytucja Wdrażająca określa typy projektów i ich podział na
projekty własne oraz projekty składane w odpowiedzi na konkurs oraz wskazuje wielkość środków finansowych
przeznaczonych na ich realizację w danym roku realizacji Działania, jak również wskazuje tryb wyboru projektów do
realizacji w ramach Działania.

7. Uzasadnienie dotyczące...
Instytucja Wdrażająca jest zobowiązana do przedstawienia uzasadnienia dotyczącego zaproponowanego wyboru
przewidzianych do realizacji form wsparcia, wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację Działania oraz
do podania kryteriów wyboru projektów, o ile zamierza uszczegółowić kryteria szczegółowe (dodatkowe, podane w U
ZPORR, w odniesieniu do poszczególnych działań).

8. Sposoby przeprowadzania konkursu
Instytucja Wdrażająca określa w Ramowym Planie Realizacji Działania sposób przeprowadzenia konkursu na projekty
preferowane do realizacji w danym roku realizacji Działania. W tym punkcie należy także opisać uproszczoną procedurę
wyboru projektów (poszczególne etapy wyboru projektów). Dopuszcza się dwa rodzaje konkursów: konkursy otwarte oraz
konkursy zamknięte.

oraz załączniki:

Załącznik nr I - Tabela nr 1 „Harmonogram przeprowadzania konkursów dla projektów składanych u Instytucji
  Wdrażającej”
Instytucja Wdrażająca określa w Ramowym Planie Realizacji Działania terminy ogłaszania konkursów na Działanie oraz
terminy posiedzeń KOP w danym roku realizacji Działania o ile jako typ procedury konkursowej zostanie wybrany konkurs
otwarty. Instytucja Wdrażająca uszczegóławia informacje odnośnie ogłaszania konkursów w danym roku (w tym, w
szczególności miejsce umieszczenia ogłoszeń oraz informację o innych planowanych działaniach dotyczących ogłoszenia o
konkursie, np. spotkaniach, „dniach otwartych”, itp.).

Załącznik nr II - Tabela nr 2 „Podział środków finansowych w ramach Działania” (powtórzona tabela finansowa z pkt 6
  RPRD)

Załącznik nr III - Tabela nr 3A, 3B, 3C (dotyczy Działań 2.1, 2.5, 2.6)
   Tabela 3A „Podział środków finansowych w ramach Działania według źródeł finansowania”
   Tabela 3B „Planowany harmonogram płatności dla Działania w podziale na lata”
   Tabela 3C „Planowany harmonogram płatności dla Działania w podziale na miesiące”
Załącznik nr IV - Tabela nr 4A, 4B, 4C (dotyczy Działania 3.4)
   Tabela 4A „Podział środków finansowych w ramach Działania według źródeł finansowania”
   Tabela 4B „Planowany harmonogram płatności dla Działania 3.4 w podziale na lata”
   Tabela   4C   „Planowany   harmonogram   płatności   dla   Działania  3.4    w   podziale
   na miesiące”
Załącznik nr V – Tabela nr 5 (dotyczy Działania 2.2)
 „Planowany harmonogram płatności dla Działania na rok szkolny/akademicki 2005-2006 w podziale na lata i miesiące
   (z uwzględnieniem zaakceptowanego montażu finansowego)”
Załącznik nr VI – Tabela nr 6 (dotyczy Działania 2.2)                                                          8
    „Zaktualizowany harmonogram płatności dla Działania na rok szkolny/akademicki 2004-2005 w podziale na lata i
    miesiące ( z uwzględnieniem zaakceptowanego montażu finansowego)”
Załącznik nr VII - Tabela nr 7A, 7B, 7C (dotyczy Działań 2.3, 2.4)
    Tabela 7A „Podział środków finansowych w ramach Działania według źródeł finansowania”
    Tabela 7B „Planowany harmonogram płatności dla Działania w podziale na lata”
    Tabela 7C „Planowany harmonogram płatności dla Działania w podziale na miesiące”


2.2.1 Przyjmowanie Ramowego Planu Realizacji Działania
Na początku roku Instytucje Wdrażające przygotowują RPRD - zgodnie z przedstawionymi wytycznymi i wzorami (wraz
ze wszystkimi właściwymi dla danego Działania załącznikami) sporządzanymi przez Instytucję Zarządzającą.
Przygotowane dokumenty przesyłają do weryfikacji Instytucji Zarządzającej - w formie papierowej oraz elektronicznej na
adres: ramowe.plany@mg.gov.pl.

Pozytywnie zaopiniowany przez Instytucję Zarządzającą RPRD wraz ze wszystkimi właściwymi dla danego Działania
załącznikami przedstawiany jest pod obrady Regionalnego Komitetu Sterującego rekomendującego całość RPRD
Zarządowi Województwa.

Regionalny Komitet Sterujący opiniuje RPRD pod kątem:
- zgodności Planu ze Strategią Rozwoju Województwa,
- zgodności Planu z zapisami dokumentów programowych (ZPORR, U ZPORR)
- wpływu projektów przewidzianych do realizacji w ramach Planu na sytuację na regionalnym rynku pracy.

RPRD, który został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalny Komitet Sterujący, przekazywany jest w formie
rekomendacji do Zarządu Województwa. Zarząd Województwa przyjmuje RPRD na dany rok wraz ze wszystkimi
właściwymi dla danego Działania załącznikami i przekazuje go do Instytucji Pośredniczącej oraz informuje o fakcie
przekazania Instytucję Wdrażającą.

Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Ramowy Plan przesyłany jest w formie papierowej oraz elektronicznej
– w terminie 7 dni od momentu zatwierdzenia do wiadomości Instytucji Zarządzającej.

2.2.2 Procedura wprowadzania zmian do Ramowego Planu Realizacji Działania
Wszelkie zmiany dotyczące części podstawowej RPRD oraz załącznika II mogą być wprowadzane jedynie z zachowaniem
trybu RKS. W takim przypadku Instytucja Wdrażająca ma obowiązek przedłożyć propozycję zmian do RPRD do
akceptacji Instytucji Zarządzającej w terminie 7 dni przed posiedzeniem RKS.

Zmiany odnoszące się do pozostałych załączników będą przyjmowane zgodnie z poniższymi wytycznymi:

     Załącznik Nr I „Tabela nr 1 „Harmonogram przeprowadzania konkursów dla projektów składanych u
     Instytucji Wdrażającej” – zmiana do treści załącznika przyjmowana jest decyzją dyrektora Instytucji
     Wdrażającej. Następnie w terminie 7 dni od decyzji zatwierdzającej zmianę Instytucja Wdrażająca ma obowiązek
     poinformowania Zarządu Województwa.
     Zmiany do załączników Nr III, IV, VII dotyczące tabeli c „Planowany harmonogram płatności dla Działania
     w podziale na miesiące” oraz zmiany w treści załączników V i VI (wyłącznie odnoszące się do harmonogramu
     płatności dla Działania 2.2 to jest bez uwzględniania zaakceptowanego montażu finansowego) będą
     przyjmowane decyzją dyrektora Instytucji Wdrażającej. Następnie w terminie 7 dni od decyzji zatwierdzającej
     zmianę Instytucja Wdrażająca ma obowiązek poinformowania Zarządu Województwa
     Pozostałe zmiany odnoszące się do treści załączników III do VII, to jest takie, które będą miały wpływ na część
     podstawową RPRD (podział środków finansowych w ramach Działania według źródeł finansowania, planowany
     harmonogram płatności dla Działania w podziale na lata, zmiany kwoty alokacji na dany rok) będą dokonywane z
     zachowaniem trybu RKS.


Zaakceptowany Plan umieszczany jest na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej.
                                                            9
III. WYŁANIANIE     PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA
3.1 KONKURS
3.1.1 Ogłaszanie konkursów

Ogłoszenia o konkursach oraz obowiązujące terminy będą publikowane na stronach internetowych Instytucji
Wdrażających, w prasie regionalnej oraz za pośrednictwem innych mediów określonych przez Instytucje Wdrażające w
Ramowym Planie Realizacji Działania.

Dopuszcza się dwa typy procedur konkursowych:

  1.  konkursy otwarte – Instytucja Wdrażająca raz w roku ogłasza konkurs, określając jedynie datę i godzinę otwarcia
     konkursu. Nie określa się daty i godziny zamknięcia konkursu, a wnioski od beneficjentów napływają w sposób
     ciągły, aż do wyczerpania środków. Raz w miesiącu należy jedynie zamieszczać informację przypominającą o
     naborze projektów. Instytucja Wdrażająca weryfikuje wnioski od strony formalnej sukcesywnie w miarę ich
     spływania, natomiast Komisja Oceny Projektów dokonuje oceny merytorycznej w terminach ustalonych w
     Ramowym Planie Realizacji Działania.
  2.  konkursy zamknięte – Instytucja Wdrażająca ogłasza konkurs określając datę i godzinę otwarcia oraz zamknięcia
     konkursu. Terminy konkursów są zgodne z Ramowym Planem Realizacji Działania. Instytucja Wdrażająca
     określa w punkcie 8 RPRD sposób ogłaszania konkursów i miejsce publikowania informacji o konkursie oraz w
     załączniku nr I – Tabela nr 1 Harmonogram przeprowadzania konkursów dla projektów składanych u Instytucji
     Wdrażającej do Ramowego Planu harmonogram przeprowadzania konkursów planowanych na dany rok.

Informacja o konkursie, wraz z dokumentacją konkursową, jest zamieszczana obligatoryjnie na stronach internetowych:
Instytucji Wdrażających, a także w prasie regionalnej. Dokumentacja konkursowa jest jednocześnie umieszczana na
stronach internetowych Instytucji Wdrażających. Dopuszcza się również inne formy zamieszczania ogłoszeń, zwyczajowo
stosowane przez daną Instytucję Wdrażającą. W zależności od decyzji Instytucji Wdrażającej możliwe jest także
umieszczenie ogłoszeń o konkursie na stronach: www.zporr.gov.pl, www.efs.gov.pl.

Szczegółowe określenie treści dokumentacji konkursowej należy do kompetencji Instytucji Wdrażających, przy czym
obligatoryjnie – w celu zagwarantowania Beneficjentom możliwie jednolitego systemu zgłaszania i rozpatrywania
wniosków w ramach ZPORR – dokumentacja taka powinna zawierać wytyczne:

     1. Poradnika dla Beneficjentów w wersji obowiązującej na dzień ogłoszenia konkursu, umieszczonej na stronie
     www.zporr.gov.pl
     2. Załączniki do Poradnika dla Beneficjentów

Zaleca się stosowanie następujących standardowych dokumentów i formularzy związanych z procesem organizowania i
przeprowadzania konkursów:
      a) raport z sesji otwarcia wniosków
      b) karta weryfikacji formalnej wniosku (załącznik 4),
      c) wzory pism informujących beneficjenta o wynikach weryfikacji formalnej (załącznik
         5 a - e),
      d) Regulamin Komisji Oceny Projektów wraz z Kartą Oceny Merytorycznej oraz Deklaracją bezstronności i
         poufności (załącznik 6),
      e) wzory pism informujących beneficjenta o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu wniosku
         (załącznik 5 f - g),UWAGA: Instytucja Wdrażająca może zawrzeć w dokumentacji konkursowej wymóg złożenia dodatkowego załącznika.
Brak takiego załącznika (np. w Działaniu 2.2 regulamin przyznawania stypendiów) nie może skutkować odrzuceniem
wniosku na etapie oceny formalnej, natomiast może stanowić podstawę do przyznania niższej punktacji podczas
przeprowadzania oceny merytorycznej wniosku.
                                                            10
3.1.2 Gdzie i w jaki sposób składać wnioski o dofinansowanie projektu

a) Beneficjent składa wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w Instytucji Wdrażającej właściwej ze
względu na miejsce realizacji projektu, w terminach przez nią określonych. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą
rozpatrywane. W przypadku dostarczenia wniosków pocztą decyduje data i godzina dostarczenia pod wskazany adres, a nie
data stempla pocztowego. W przypadku przesłania wniosku pocztą kurierską decyduje data i godzina dostarczenia pod
wskazany adres.
Wnioski należy składać osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską w zamkniętej kopercie. Wnioski dostarczone w
inny sposób (np. telefaksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane.
Koperta zawierająca wniosek wraz z załącznikami powinna:
- być opatrzona następującym sformułowaniem: “Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania (numer i nazwa
działania) ZPORR”,
- zawierać pełną nazwę Beneficjenta oraz jego adres,
- zawierać pełną nazwę Instytucji Wdrażającej oraz jej adres.
b) Wniosek (formularz wniosku wraz załącznikami) należy złożyć w formie papierowej w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach (oryginał i dwie kopie) oraz w formie elektronicznej (jedynie formularz wniosku na dyskietce lub płycie
CD). Każda strona oryginału wniosku musi być parafowana przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta.
Kopie formularzy wniosku oraz kopie wszystkich załączników muszą być poświadczone przez Beneficjenta za zgodność z
oryginałem i parafowane przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta. Oryginały załączników (np. wyciąg z
KRS) oraz załączników sporządzanych przez Beneficjenta powinny zawierać datę oraz być podpisane oraz opatrzone
pieczęcią imienną Beneficjenta.
c) Każda strona wniosku oraz załączników ma być ponumerowana.
d) Formularz wniosku wraz z załącznikami i dyskietka lub płyta CD muszą być trwale spięte. Każdy egzemplarz wniosku
(oryginał i kopie) powinien być trwale spięty w odrębny, kompletny dokument.
e) Komplet dokumentów powinien być opisany na grzbiecie w następujący sposób:
-  pełna nazwa Beneficjenta,
-  tytuł Projektu,
-  nr i nazwa działania ZPORR,
-  nr konkursu,
-  oryginał lub kopia.

f) Każdy komplet dokumentów powinien rozpoczynać się kartą – Zestawienie dokumentów. W karcie tej należy wymienić
wszystkie dokumenty umieszczone w komplecie. Karta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania
Beneficjenta.
g) Załączniki wniosku muszą być zamieszczone po formularzu wniosku, ściśle według podanej w nim kolejności
i numeracji (według kolejności i numeracji podanej w formularzu wniosku – „Załączniki”).
h) Każdy załącznik musi być oddzielony kartą informacyjną, zawierająca nazwę i numer załącznika zgodnie
z numeracją podaną w formularzu wniosku oraz określającą ilość stron.
i) W miejsce załączników, które nie dotyczą danego wniosku, należy zamieścić kartę informacyjną z nazwą i numerem
załącznika, oraz adnotacją „Nie dotyczy”.
j) W przypadku dołączenia dodatkowych dokumentów (załączników nieprzewidzianych w formularzu wniosku) należy je
wymienić w dodatkowym wykazie w formie tabeli oraz nadać im kolejne numery załączników. Dokumenty
te należy wpiąć na końcu tak jak pozostałe, zamieszczając nazwę na karcie informacyjnej.
k) Jeżeli niemożliwe będzie spięcie formularza i wszystkich załączników w jeden dokument, należy przygotować drugi (i
ewentualnie kolejne) przestrzegając ustalonej kolejności i zasad. Każdy komplet dokumentów musi zawierać kartę z
wykazem jego zawartości (numer i nazwa załącznika) oraz numer według kolejności.
l) Osobiste złożenie wniosku będzie potwierdzone stosownym dokumentem.
                                                         11
3.2 WERYFIKACJA FORMALNA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

W celu prawidłowego przeprowadzenia weryfikacji formalnej należy posługiwać się Kartą weryfikacji formalnej wniosku.
(wzór karty stanowi załącznik nr 4)
Pierwszym etapem weryfikacji wniosku jest sprawdzenie, czy wniosek spełnia wszystkie wymogi rejestracyjne, tzn. czy:
   1.  został dostarczony w dwóch formach: papierowej i elektronicznej
   2.  wersja elektroniczna i papierowa są zgodne – zgodność rozstrzygana jest w oparciu o tzw. sumy kontrolne,
      nadawane wypełnionym wnioskom automatycznie przez Generator Wniosków
   3.  udzielono odpowiedzi na wszystkie obligatoryjne pytania
Przeprowadzenie tego etapu wymaga wprowadzenia elektronicznej wersji wniosku do systemu SIMIK (uwaga:
wprowadzenie wersji elektronicznej do systemu nie jest równoznaczne z jej zapisaniem w systemie). Ten etap weryfikacji
należy udokumentować w części A karty.
Wniosek, który nie spełnia wszystkich wymogów rejestracyjnych jest odrzucany.
W przypadku, gdy wniosek spełnia wszystkie wymogi rejestracyjne pracownik Instytucji Wdrażającej rejestruje wniosek w
systemie informatycznym SIMIK (wybierając opcję „rejestruj wniosek”). Wnioskowi zostaje nadany niepowtarzalny
numer i od tej pory wniosek dostępny jest tylko do odczytu, nie jest możliwa jego modyfikacja (uzupełnienia do wniosku
wymagają nadesłania przez Beneficjenta skorygowanego wniosku i wprowadzenia nowej wersji przez Instytucję
Wdrażającą - po jej weryfikacji i akceptacji zgodnie z wyżej określonymi wymogami, przy czym numer wniosku pozostaje
bez zmian).
3.2.1 Wymogi formalne

Drugi etap (dokonywany w części B Karty Weryfikacji Formalnej) to weryfikacja zgodności zapisów we wniosku z
wymogami formalnymi zawartymi w U ZPORR, w tym sprawdzenie, czy do wniosku zostały dołączone wszystkie
niezbędne załączniki. Weryfikacji tej dokonuje pracownik Instytucji Wdrażającej przy pomocy systemu SIMIK.


   1.  Kompletność złożonego wniosku (tzn. czy do wniosku zostały załączone wszystkie niezbędne załączniki oraz
      czy spełniają one wymogi formalne,
   2.  Zgodność projektu z dokumentami programowymi ZPORR, U ZPORR, RPRD,
   3.  Zgodność projektu z prawodawstwem unijnym i krajowym,
   4.  Przedstawienie sposobu informowania o współfinansowaniu projektu z EFS i z budżetu państwa,
   5.  Wartość projektu – wyższa niż 5 000 euro,
   6.  Zgodność z celami horyzontalnymi
UWAGA: Instytucja Wdrażająca może zawrzeć w dokumentacji konkursowej wymóg złożenia przez Beneficjenta
dodatkowego załącznika. Nie dostarczenie przez Beneficjenta dodatkowego załącznika nie stanowi braku formalnego i nie
skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.
Trzeci etap (dokonywany w części C Karty Weryfikacji Formalnej) dotyczy weryfikacji zgodności projektu z celami
horyzontalnymi określonymi dla Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownik Instytucji Wdrażającej jest
zobowiązany do wypełnienia Części C Karty weryfikacji formalnej. Należy odpowiedzieć na pytania. Na tym etapie
jedynie sytuacja, w której wniosek jest ewidentnie sprzeczny z celami horyzontalnymi powoduje jego odrzucenie.
Wniosek, który jest prawidłowy pod względem wymogów rejestracyjnych, lecz uchybienia formalne dotyczą takich
kwestii, jak:
-  wniosek nie jest odpowiedzią na konkurs,
-  wniosek został złożony u niewłaściwej Instytucji Wdrażającej,
-  wniosek został złożony przez nieuprawnionego Beneficjenta,
-  wniosek dotyczy nieuprawnionej grupy Beneficjentów Ostatecznych,
-  wniosek nie jest zgodny z celami danego Działania ZPORR
-  okres realizacji wniosku nie mieści się w granicach określonych w dokumentacji konkursowej
-  wniosek jest sprzeczny z celami horyzontalnymi EFS lub
-  wniosek nie jest zgodny z typami projektów określonymi w U ZPORR i w ogłoszeniu o konkursie
-  koszt całkowity projektu jest niższy od minimalnej dopuszczalnej wartości projektu
jest odrzucany.
                                                          12
3.2.2 Procedura uzupełnienia/ poprawy wniosku o dofinansowanie projektu


W przypadku, w którym do wniosku nie załączono wymaganych dokumentów lub wniosek zawiera oczywiste pomyłki lub
braki formalne (np. brak podpisu osoby upoważnionej, błędna konstrukcja budżetu) Beneficjent zostaje pisemnie wezwany
przez Instytucję Wdrążającą do dokonania stosownych poprawek lub uzupełnień.
                          1
Beneficjent otrzymuje termin przynajmniej 5 dni (dokładną liczbę dni i termin nadesłania poprawek określa Instytucja
Wdrażająca) na przesłanie poprawionego/uzupełnionego wniosku od momentu otrzymania pisma informującego. W takiej
sytuacji wniosek otrzymuje status „wniosek uzupełniany”.
UWAGA: uzupełnienie wniosku polega na złożeniu nowego formularza wniosku zawierającego uzupełnione informacje
lub na dostarczeniu brakującego (właściwego) załącznika, w wersji papierowej i elektronicznej.
Beneficjent powinien zostać poinformowany o zakresie braków lub błędów we wniosku, oraz o konieczności poprawy lub
uzupełnieniu wszystkich wskazanych przez Instytucję Wdrażającą elementów. Nieuwzględnienie przez Beneficjenta
wszystkich wskazanych przez Instytucję Wdrażającą poprawek bądź uzupełnień lub też dokonanie błędnych poprawek w
dostarczonym ponownie wniosku jest podstawą do odrzucenia wniosku z powodu braków formalnych.
Co do zasady, uzupełnieniu lub poprawie mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane przez Instytucję Wdrażającą. W
przypadku, gdy w projekcie wprowadzone zostaną dodatkowe nieuzasadnione zmiany, wniosek o dofinansowanie
projektu zostaje odrzucony.

Gdy Beneficjent zidentyfikuje potrzebę wprowadzenia we wniosku dodatkowych zmian (nie wskazanych przez Instytucję
Wdrażającą w wezwaniu do uzupełnienia) informuje o tym Instytucję Wdrażającą i po uzyskaniu zgody Instytucji
Wdrażającej wprowadza zmianę. Na tym etapie Beneficjent nie ma możliwości wprowadzania zmian merytorycznych do
wniosku. Uzupełnieniu lub poprawie mogą podlegać wyłącznie braki/pomyłki formalne. W przypadku braku
poinformowana Instytucji Wdrażającej o wprowadzonych do wniosku dodatkowych zamianach - wniosek zostaje
odrzucony.
Po ponownym złożeniu poprawionego wniosku – procedura jest kontynuowana. Instytucja Wdrażająca ma kolejne 14 dni
od momentu otrzymania poprawionego wniosku na przeprowadzenie ponownej oceny formalnej wniosku.
W przypadku nie złożenia wniosku ponownie w wyznaczonym terminie dalsze jego przetwarzanie w systemie zostaje
przerwane i wniosek uzyskuje status odrzuconego po weryfikacji formalnej, z podaniem powodów odrzucenia.
Wniosek spełniający wszystkie wymogi formalne jest przekazywany do oceny merytorycznej, którą przeprowadza Komisja
Oceny Projektów, powołana w strukturach Instytucji Wdrażającej.


3.2.3 Informowanie beneficjentów
Instytucja Wdrażająca jest zobowiązana poinformować beneficjenta w ciągu 14 dni od daty zamknięcia konkursu (w
przypadku konkursów zamkniętych) lub 14 dni od dnia złożenia wniosku (w przypadku konkursów otwartych) o wynikach
oceny formalnej kierując do niego stosowne pismo o:

-   odrzuceniu wniosku z podaniem przyczyny,
-   brakach formalnych z podaniem terminu uzupełnienia i trybu ponownego składania wniosku,
-   przyjęciu wniosku do oceny merytorycznej i nadaniu mu numeru w systemie SIMIK (patrz załącznik
   nr 5 a - e: WZORY PISM).

Informacje nieudostępniane Beneficjentowi: dane osób dokonujących weryfikacji formalnej.

3.2.4 Archiwizacja dokumentów odrzuconych po etapie oceny formalnej
Instytucja Wdrażająca z przesłanych przez Beneficjenta trzech kompletów dokumentów zachowuje jeden komplet
dokumentów odrzuconego podczas przeprowadzania oceny formalnej wniosku (oryginał bądź kopię potwierdzoną za
zgodność z oryginałem) oraz wniosek w formie elektronicznej. Istnieje możliwość, aby Instytucja Wdrażająca, na pisemny
wniosek Beneficjenta bądź osoby przez niego upoważnionej, zwracała pozostałe komplety dokumentów Beneficjentowi 2.
1
  Ilekroć w tekście jest mowa o „dniach” – należy przez to rozumieć dni kalendarzowe.
2
  Porównaj: rozdział IV „Realizacja projektu”, podrozdział 4.7 „Dokumentacja działania”.
                                                          13
3.3 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

3.3.1 Komisja Oceny Projektów-skład

Instytucja Wdrażająca (Dyrektor WUP/Marszałek lub osoba upoważniona przez Marszałka do podejmowania decyzji)
powołuje Komisję Oceny Projektów i określa regulamin jej pracy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6.
W skład KOP mogą wchodzić:
  - przedstawiciele Instytucji Wdrażających (w tym regionalnych instytucji, którym Urząd Marszałkowski powierzył
     wdrażanie działań)
  - przedstawiciele Samorządu Województwa (właściwi merytorycznie pracownicy Urzędu Marszałkowskiego i
     wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych)
  - przedstawiciele Wojewody (właściwi merytorycznie pracownicy Urzędu Wojewódzkiego)
Jednocześnie Instytucja Zarządzająca ZPORR nie widzi przeciwwskazań, aby w składzie KOP z ramienia wyżej
wymienionych Instytucji zasiadały osoby, które nie są pracownikami ww. instytucji, ale ich kwalifikacje i doświadczenie
pozostają zgodne z wymogami stawianymi przed członkami Komisji.

3.3.2 Ocena zawartości wniosku
Ocena zawartości każdego wniosku dokonywana jest przez dwie losowo wybrane osoby, których wiedza i posiadane
doświadczenie umożliwiają właściwą ocenę projektów. Każdy z oceniających, przed przystąpieniem do oceny wniosku jest
zobowiązany podpisać deklarację bezstronności, znajdującą się na Karcie Oceny Merytorycznej (stanowiącej załącznik do
Regulaminu KOP), w odniesieniu do ocenianego przez siebie wniosku.
Natomiast wszystkie osoby będące członkami KOP są zobowiązane do podpisania deklaracji bezstronności i poufności
(stanowiącej załącznik do Regulaminu KOP w niniejszych Wytycznych). Ocenie podlega część 2 Wniosku o
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach priorytetu 2 ZPORR.
Każdy z oceniających na przygotowanych przez Instytucję Wdrażającą Kartach Oceny Merytorycznej (załącznik do
Regulaminu Komisji Oceny Projektów) wystawia punktację – zgodnie z zasadami określonymi w formularzu wniosku o
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach priorytetu 2 ZPORR.
Każde z pytań w części 2 wniosku zawiera podpytania, ich wyjaśnienia oraz przyporządkowaną maksymalną liczbę
punktów, jakie mogą zostać przydzielone podczas oceny. Sugeruje się, aby w celu uniknięcia dużych rozbieżności w
punktacji nadawanej przez poszczególnych oceniających punktować poszczególne podpunkty pamiętając aby suma
przypadająca na podpunkty była równa maksymalnej liczbie punktów jaka może zostać przydzielona danemu punktowi.
Podział ogólnej liczby punktów na poszczególne podpunkty wypracowuje skład KOP, a zatwierdza przewodniczący KOP
przed rozpoczęciem prac Komisji.
Przyporządkowanie wag poszczególnym podpunktom oraz wszystkie dodatkowe informacje pomagające dokonać oceny
wniosku powinny być zawarte na roboczym dokumencie dołączonym do Karty Oceny Merytorycznej bądź załączonym do
protokołu oceny, tak aby nie nanosić żadnych dodatkowych zapisów bezpośrednio na Kartę Oceny Merytorycznej.
Na Karcie Oceny Merytorycznej w Uwagach/Komentarzach należy przy każdym punkcie uzasadnić nadanie określonej
liczby punktów.

Dokonując oceny merytorycznej członkowie Komisji Oceny Projektów biorą pod uwagę:
-    treść pytań pomocniczych i wyjaśnień zawartych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie ze środków
    Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 ZPORR
-    kryteria wyboru projektów zawarte w U ZPORR
-    kryteria szczegółowe zawarte w RPRD oraz w dokumentacji konkursowej
-    zawartość dodatkowych załączników merytorycznych

Zaleca się, aby oceniający zapoznali się z pełnym wnioskiem, następnie ponownie z jego częścią 2 i dopiero po lekturze
wszystkich odpowiedzi przystąpili do wystawiania ocen.
Następnie oceniający dokonuje weryfikacji budżetu. Ma ona na celu sprawdzenie, czy:
        -   wszystkie przewidywane koszty są kwalifikowalne
        -   zostały prawidłowo uzasadnione i są istotne dla realizacji projektu
        -   oszacowanie niektórych kosztów nie jest zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi (z
           uwzględnieniem obszaru / regionu, na którym projekt będzie realizowany).
Pracownik Instytucji Wdrażającej wprowadza do systemu SIMIK wystawione punktacje oceniających. System dokonuje
wyliczenia średniej arytmetycznej z ocen. Wnioski, które otrzymały poniżej 60% punktów lub w poszczególnych punktach
oceny merytorycznej uzyskały mniej niż 40% punktów nie są rekomendowane do dofinansowania.


                                                          14
W przypadku, gdy różnica punktowa pomiędzy ocenami członków KOP wynosi więcej niż 30% punktów (przy czym
ocena przynajmniej jednego członka KOP jest wyższa niż 60% maksymalnej liczby punktów) wniosek jest kierowany do
trzeciego członka Komisji (wybranego losowo spośród osób, których wiedza i posiadane kwalifikacje zawodowe
umożliwiają właściwą ocenę projektów), który wystawia ocenę ostateczną.


3.3.3 Lista rankingowa
Pracownik Instytucji Wdrażającej wprowadza do systemu SIMIK ostateczną punktację dla każdego wniosku. System
SIMIK automatycznie tworzy listę rankingową wniosków. Lista rankingowa wraz z protokołem z posiedzenia Komisji
Oceny Projektów przedkładana jest do akceptacji Marszałka/Dyrektora WUP lub osoby upoważnionej przez Marszałka do
podejmowania decyzji, która podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania projektów (wniosków), które uzyskały
powyżej 60% możliwej liczby punktów (i równocześnie w każdym z pytań uzyskały minimum 40% punktów) oraz o
przyznanej kwocie.
Instytucja Wdrażająca wypełnia pola we wniosku dot. oceny merytorycznej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
realizacji projektu. (to zdanie jeszcze wymaga konsultacji międzywydziałowych)

Oceniający wnioskuje o przyznanie niższej niż wnioskowana kwota dofinansowania, w przypadkach ściśle określonych w
Regulaminie KOP, tj. w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowane (np. uzna niektóre koszty
za niezwiązane z realizacją projektu, nieistotne dla realizacji projektu lub uzna oszacowanie niektórych kosztów jako
zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi).
Takie decyzje muszą brać pod uwagę wykonalność projektu i utrzymanie zakładanych standardów jakościowych.
Propozycje dotyczące zmniejszenia określonych kosztów wymagają uzasadnienia w Karcie Oceny Merytorycznej. Nie jest
dopuszczalne proponowanie przyznania kwoty wyższej od wnioskowanej.
Po przedstawieniu każdej z dwóch niezależnych od siebie opinii może pojawić się sytuacja, że tylko jeden z oceniających
zaproponuje obniżenie kwoty dofinansowania bądź wystąpią duże rozbieżności pomiędzy propozycjami obniżenia kwoty
dofinansowania przez członków KOP. Wówczas oceniający wniosek powinni wypracować wspólne stanowisko odnośnie
wysokości proponowanej kwoty dofinansowania. Jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia jednolitego stanowiska, wniosek jest
kierowany do trzeciego członka KOP, który ostatecznie decyduje o wysokości proponowanej kwoty dofinansowania.
UWAGA: Uzgodnienie wspólnego stanowiska następuje po zakończeniu przeprowadzania oceny przez każdego z
oceniających dany wniosek. Informacja o wspólnym stanowisku powinna zostać zamieszczona w protokole oceny.

Beneficjent ma obowiązek poinformować Instytucję Wdrażającą w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji o dofinansowaniu
projektu o podjęciu decyzji o podpisaniu umowy bądź o podjęciu negocjacji.
Beneficjent, któremu przyznano niższą od wnioskowanej kwotę dofinansowania ze względu na zidentyfikowanie
wydatków niekwalifikowalnych (nieuzasadnionych, nieistotnych lub zawyżonych w porównaniu ze stawkami rynkowymi),
                 3
ma prawo podjąć negocjacje z Instytucją Wdrażającą, o ile dysponuje istotnymi argumentami świadczącymi o
prawidłowości swoich założeń budżetowych. Negocjacje takie mogą być podjęte w terminie 7 dni od otrzymania pisma
informującego i musza zostać zakończone w ciągu kolejnych 14 dni. Beneficjent uzasadnia pisemnie swoje założenia
budżetowe i przesyła je do Instytucji Wdrażającej. Pismo od Beneficjenta powinni rozpatrzyć oceniający dany wniosek i
ustosunkować się do niego również w formie pisemnej, uzasadniając podtrzymanie decyzji o obniżeniu dofinansowania
bądź uchylając ww. decyzję. Negocjacje mogą dotyczyć tylko wysokości kwoty dofinansowania. Zaleca się, żeby pismo
Beneficjenta rozpatrzyli obydwaj oceniający, ale jeżeli nie jest to możliwe z uwagi na odejście jednego oceniającego ze
składu osobowego KOP, dopuszcza się możliwość ustosunkowania się do pisma tylko jednego oceniającego.

Do Beneficjenta należy decyzja, czy podejmie się realizacji projektu przy niższej od wnioskowanej kwocie
dofinansowania, przy czym zakres projektu nie może ulec z tego tytułu zmniejszeniu. Jeśli Beneficjent decyduje się na
realizację projektu, wówczas winien przesłać skorygowany wniosek o dofinansowanie (tj. kompletny wniosek w 3
egzemplarzach: 1 oryginał i 2 kopie). W przypadku, gdy załączniki do wniosku nie ulegną żadnym zmianom, nie trzeba
składać nowych załączników, tylko można przełożyć je do zmienionego wniosku. Przełożenie załączników należy
udokumentować (np. zamieszczając na pierwotnej wersji wniosku adnotację na ww. temat).

Na etapie przyznawania dofinansowania może pojawić się sytuacja, kiedy środki przewidziane na dane działanie w danym
roku wystarczają na dofinansowanie w pełnej wnioskowanej kwocie np. 10 projektów, które znajdują się na najwyższej
pozycji na liście rankingowej (na liście ogółem znajduje się np. 16 projektów), a w ramach puli środków, po podjęciu
decyzji o dofinansowaniu 10 projektów we wnioskowanej kwocie, pozostanie do rozdysponowania pewna ilość środków,
która jednak nie wystarczy na dofinansowanie kolejnego projektu we wnioskowanej wysokości.
W związku z powyższym Instytucja Wdrażająca informuje pisemnie Beneficjenta kolejnego na liście - w podanym
przykładzie 11 projektu, o możliwości otrzymania dofinansowania, ale nie w pełnej wnioskowanej kwocie. Jeżeli
Beneficjent nie zdecyduje się na realizację niezmienionego projektu za niższą kwotę dofinansowania, Instytucja
Wdrażająca podejmuje rozmowy z Beneficjentem kolejnego wniosku i postępuje tak do momentu wyłonienia Beneficjenta,
który zaakceptuje niższą kwotę dofinansowania.

3
  negocjacje: tj. wymiana pism.
                                                          15
W przypadku, kiedy żaden z Beneficjentów, których wnioski znajdowały się na liście rankingowej, nie zaakceptował
proponowanej kwoty dofinansowania, pozostałe środki można przenieść do wydatkowania w ramach kolejnego konkursu.
Ponadto w sytuacji, gdy kwota pozostała z danego konkursu jest niewielka w stosunku do wielkości projektów
umieszczonych na liście rankingowej, Instytucja Wdrażająca może podjąć decyzję o jej przeniesieniu, bez podejmowania
rozmów z Beneficjentami.

Projekty, które otrzymały wymagane minimum 60% punktów (oraz 40% punktów w każdym z pytań) lecz nie zostały
przyjęte do realizacji z powodu wyczerpania środków finansowych, zostają umieszczone na liście rezerwowej. W sytuacji,
gdy Beneficjent, którego projekt został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania, z jakichś przyczyn zrezygnuje z
realizacji projektu (Beneficjent poinformuje Instytucje Wdrażającą o rezygnacji bądź w ciągu 7 dni nie poinformuje
Instytucji Wdrażającej o podjęciu decyzji o przyjęciu dofinansowania) wówczas projekty, które znajdują się na liście
rezerwowej i uzyskały największą liczbę punktów, mogą zostać przyjęte do realizacji.
Instytucja Wdrażająca przekazuje informację do Beneficjenta z listy rezerwowej w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu
poinformowania Instytucji Wdrażającej przez Beneficjenta wniosku, który uprzednio otrzymał informację o
dofinansowaniu. Beneficjent z listy rezerwowej w ciągu 7 dni od momentu otrzymania informacji o możliwości
dofinansowania podejmuje decyzję o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu i informuje o tym Instytucję
Wdrażającą.

UWAGA: Projekty, które nie zostały przyjęte do realizacji z powodu wyczerpania środków finansowych w danej rundzie
konkursowej, mogą zostać złożone w odpowiedzi na kolejny konkurs, lecz muszą przejść ponownie procedurę oceny
formalnej i merytorycznej.

3.3.4 Informowanie beneficjentów

Instytucja Wdrażająca odpowiada za pisemne poinformowanie Beneficjenta o przyznaniu lub nie przyznaniu dotacji wraz
uzasadnieniem oraz informację o ewentualnej możliwości ponownego złożenia wniosku. Beneficjent powinien zostać
poinformowany o decyzji w terminie 60 dni kalendarzowych od ostatecznej daty składania wniosków (w przypadku
konkursów zamkniętych) lub 7 dni od zakończenia posiedzenia KOP (w przypadku konkursów otwartych).
Instytucja Wdrażająca udostępnia konkretnemu Beneficjentowi informacje dotyczące:

-  liczby uzyskanych punktów w poszczególnych pozycjach
-  uzasadnienia uzyskanej oceny w przypadku wniosków odrzuconych

Ponadto, po zakończeniu oceny merytorycznej Instytucja Wdrażająca udostępnia opinii publicznej informacje
dotyczące:

-  listy rankingowej – listy projektów przyjętych do dofinansowania z podaniem nazw beneficjentów i tytułów projektów
-  łącznej wartości projektów zaakceptowanych do realizacji z możliwością jej rozbicia na poszczególne projekty

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE:

-  nazwiska osób oceniających dany wniosek
-  nazwiska ekspertów zewnętrznych, którzy wydają opinię nt. danego wniosku (o ile Instytucja Wdrażająca takich
  wyznaczy)
-  wszystkie dane dotyczące Beneficjenta i zawartości wniosku za wyjątkiem jego nazwy, tytułu, opisu i wartości projektu

Decyzje dotyczące odrzucenia wniosku lub nie przyznania dotacji są ostateczne i nie podlegają procedurom
odwoławczym.
                                                           16
3.4 JAWNOŚĆ PROCESU WYBORU I REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH PRIORYTETU 2 ZPORR

W procesie oceny i wyboru projektów należy przestrzegać opisanych poniżej zasad dotyczących udostępniania informacji.
                                 Regionalny      Podpisanie
                       Ocena
 Kategorie                          Komitet Sterujący     umowy        Realizacja
         Ocena formalna     merytoryczna/
beneficjentów                                    dofinansowania      projektu
                     wybór projektów
                                            projektu
1         2           3          4           5           6
Wszystkie     INFORMACJE      INFORMACJE      INFORMACJE       INFORMACJE      INFORMACJE
kategorie     JAWNE         JAWNE        JAWNE         JAWNE         JAWNE
Beneficjentów w  dostępne tylko dla  ogólnodostępne:   ogólnodostępne:    ogólnodostępne:    ogólnodostępne:
ramach      konkretnego                - terminy obrad    - liczba        - jakie projekty są
Priorytetu 2   beneficjenta:     - terminy posiedzeń RKS          podpisanych umów    realizowane
ZPORR       W przypadku      KOP         - lista i łączna    oraz łączna wartość  - łączna wartość
         Beneficjentów,    - skład KOP bez   wartość projektów   podpisanych umów    realizowanych
         których wnioski    wskazania      własnych IW      w ramach działania   projektów z
         zostają odrzucone   konkretnych     pozytywnie       z możliwością jej   możliwością jej
         po weryfikacji    nazwisk osób    zaopiniowanych po   rozbicia na wartości  rozbicia na
         formalnej,      oceniających dany ocenie dokonanej     umów dotyczących    poszczególne
         otrzymują oni     wniosek       przez KOP z      poszczególnych     projekty
         informację o     - lista rankingowa: możliwością jej    projektów
         przyczynach      lista projektów   rozbicia na
         odrzucenia      rekomendowanych poszczególne        INFORMACJE
         wniosku ze      do dofinansowania projekty         nieudostępniane:
         wskazaniem      z podaniem nazw   - uchwała RKS     - treść umowy oraz
         uchybień       Beneficjentów i              załączników
         formalnych.      tytułów projektów  INFORMACJE
                    - łączna wartość   nieudostępniane:
                    projektów      - wszystkie dane
         W przypadku      zaakceptowanych   dotyczące
         Beneficjentów,    do realizacji z   Beneficjenta i
         których wnioski    możliwością jej   zawartości wniosku
         wymagają       rozbicia na     za wyjątkiem jego
         uzupełnienia,     poszczególne    nazwy, tytułu, opisu
         otrzymują oni     projekty      i wartości projektu
         pismo z prośbą o
         uzupełnienie     INFORMACJE
         wniosku, ze      JAWNE dostępne
         wskazaniem      tylko dla
         braków.        konkretnego
         W przypadku      beneficjenta:
         Beneficjentów,
         których wnioski są  - liczba uzyskanych
         poprawne pod     punktów w
         względem       poszczególnych
         formalnym,      pozycjach
         otrzymują oni     - uzasadnienie
         informacje o     uzyskanej oceny w
         pozytywnym      przypadku
         przejściu tego    wniosków
         etapu i przekazaniu  odrzuconych
         wniosku do oceny    INFORMACJE
         merytorycznej     nieudostępniane:
         INFORMACJE      - nazwiska osób
         nieudostępniane:   oceniających dany
                    wniosek
         nazwiska osób
                    - wszystkie dane
         dokonujących
                    dotyczące
         weryfikacji
                    Beneficjenta i
                    zawartości wniosku
                    za wyjątkiem jego
                    nazwy, tytułu, opisu
                    wartości projektu                                                              17
3.5 TRYB WYBORU PROJEKTÓW WŁASNYCH INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH

Przewidziana jest odrębna procedura oceny projektów własnych przygotowanych przez Instytucję Wdrażającą. Ma ona
zastosowanie w przypadku, kiedy Beneficjentem jest Instytucja Wdrażająca, która zgłasza wniosek o dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 ZPORR w ramach działania za wdrażanie którego
jest odpowiedzialna.
Beneficjentem może być:
        -   Wojewódzki Urząd Pracy w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR,
        -   Samorząd Województwa / Urząd Marszałkowski 4 w ramach działań 2.2, 2.5, 2.6 ZPORR.
Projekt jest przygotowany przez usytuowaną w strukturach Instytucji Wdrażającej jednostkę zajmująca się
programowaniem 5 na formularzu wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji
projektu w ramach Priorytetu 2 i składany do jednostki zajmującej się przyjmowaniem i ocena formalną wniosków w
Instytucji Wdrażającej. Ocenę merytoryczną wniosku przeprowadza KOP (z oceny projektów własnych wyłączeni są
przedstawiciele jednostki zajmującej się programowaniem usytuowanej w strukturach Instytucji Wdrażającej) i
rekomenduje jego zatwierdzenie RKS, który ma 14 dni na zaopiniowanie wniosku. Wniosek pozytywnie zaopiniowany
przez RKS przekazywany jest Instytucji Zarządzającej.
Za poprawność oceny formalnej i jakość oceny merytorycznej projektów własnych odpowiedzialna jest Instytucja
Wdrażająca. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca nie będzie przeprowadzała ponownej oceny wniosku.
Jednakże, w przypadku wykrycia poważnych nieprawidłowości we wniosku Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję
o nie zakceptowaniu przekazanego wniosku. Decyzję taką wraz z uzasadnieniem Instytucja Zarządzająca przekazuje
Instytucji Pośredniczącej oraz do wiadomości Instytucji Wdrażającej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu
wpłynięcia wniosku do Instytucji Zarządzającej.
W przypadku pojawienia się wątpliwości nie pozwalających na podjęcie decyzji, Instytucja Zarządzająca może zwrócić się
z prośbą do Beneficjenta o przesłanie wyjaśnień. Do momentu otrzymania stosownych wyjaśnień decyzja o akceptacji bądź
odrzuceniu projektu własnego Instytucji Wdrażającej zostaje wstrzymana.
Realizacja projektów własnych Instytucji Wdrażającej odbywa się na zasadach określonych w umowie finansowania
działania podpisywanej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą (Wojewoda) a Instytucją Wdrażającą. Nie jest podpisywana
odrębna umowa o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2 ZPORR.
Projekt własny przekazywany do Instytucji Zarządzającej w wersji papierowej powinien składać się z kopii dokumentów
wskazanych poniżej poświadczonych przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem i parafowanych na każdej stronie przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta:
- wniosek o dofinansowanie projektu wraz z właściwymi załącznikami (Instytucja Wdrażająca w ramach procedury
składania projektów własnych powinna załączyć takie same załączniki jak do standardowego wniosku),
- karta weryfikacji formalnej,
- karty oceny merytorycznej,
- protokół z posiedzenia Komisji Oceny Projektów
- protokół wraz z uchwałą z posiedzenia RKS.
W przypadku projektów własnych datą początkową kwalifikowania wydatków jest dzień złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu jednak nie wcześniej niż po spełnieniu następujących warunków:
  1) przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania uchwałą Zarządu Województwa,
  2) podpisania umowy finansowania działania z Wojewodą,
i nie wcześniej, niż po spełnieniu obydwu ww. warunków.

W przypadku, gdy projekt przygotowuje Instytucja Wdrażająca, bez uwzględnienia innych instytucji uczestniczących w
realizacji projektu, tj. partnerów, jest on ujmowany w Ramowym Planie Realizacji Działania jako projekt własny.
Natomiast projekt składany w odpowiedzi na konkurs (w sytuacji, gdy Instytucja Wdrażająca jest jednym z partnerów,
realizujących projekt, bądź posiada udziały w jednostce, składającej ww. projekt) nie będzie ujmowany w Ramowym
Planie jako projekt własny. Będzie on finansowany ze środków przeznaczonych na procedurę konkursową. Jednakże, aby
zachować przejrzystość decyzji podejmowanych przez Instytucję Wdrażającą podczas oceny ww. projektów, będą one
oceniane według procedury oceny projektów własnych.
Terminy dla weryfikacji formalnej i dla oceny merytorycznej oraz sposób przeprowadzenia weryfikacji formalnej i oceny
merytorycznej są tożsame z terminami oraz sposobem przeprowadzenia weryfikacji i oceny merytorycznej w przypadku
trybu wyboru projektów składanych w odpowiedzi na konkurs.
4
 Samorząd Województwa może powierzyć realizację działania innej instytucji, w trybie przewidzialnym w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.
5
 Jednostka zajmująca się programowaniem oznacza właściwe merytorycznie (do przygotowania i wdrażania projektów
danego typu) jednostki Instytucji Wdrażających.
                                                          18
PROCEDURA ZMIAN W PROJEKTACH WŁASNYCH INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH

1. Instytucja Wdrażająca ma możliwość dokonywania zmian w projekcie własnym w formie pisemnej pod rygorem
nieważności oraz na poniższych warunkach:
a)  poinformowania o zmianach Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucję Zarządzającą;
b) przedstawienia Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej uzasadnienia zmian wprowadzanych w projekcie
  własnym;
c)  dokonywania zmian nie później niż na 3 miesiące przed planowanym zakończeniem realizacji projektu własnego.


2.  W przypadku zmian dotyczących:
a)  personelu kluczowego;
b) zakładanych rezultatów projektu własnego, które przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku o dofinansowanie
  projektu;
c)  przesunięć dotyczących głównych kategorii wydatków (wydatki związane z personelem, wydatki dotyczące
   beneficjentów ostatecznych oraz inne wydatki), które przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku o
   dofinansowanie realizacji projektu;
d) harmonogramu realizacji projektu;
zmiany mogą nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Instytucji Zarządzającej w formie aneksu do umowy.


3.  Zmiany w umowie nie mogą dotyczyć zwiększenia kwoty finansowania przyznanego dla projektu własnego.
                                                          19
IV. REALIZACJA PROJEKTU
4.1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Instytucja Wdrażająca przesyła do beneficjenta trzy wypełnione egzemplarze umowy do podpisania.
Umowa winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do
beneficjenta, a następnie odesłana do Instytucji Wdrażającej. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, niezbędna
jest kontrasygnata skarbnika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej.
Po podpisaniu umowy przez Instytucję Wdrażającą odsyła ona beneficjentowi jeden egzemplarz podpisanej przez obie
strony umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowych umów celem podpisania.
Jeden egzemplarz umowy jest przekazywany do Instytucji Pośredniczącej (wraz z załącznikiem w postaci wniosku
aplikacyjnego).
Podpisanie umów o dofinansowanie projektu następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu otrzymania przez
Beneficjenta pisma informującego o przyznaniu dofinansowania realizacji projektu.
 W celu przyspieszenia procedury zawarcia umowy, za zgodą obu stron, możliwe jest jej podpisanie w siedzibie instytucji
wdrażającej.
Dopuszczalne jest rozpoczęcie realizacji projektu przed podpisaniem umowy (można starać się o dofinansowanie
projektów, które są już realizowane).
Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do zapewnienia beneficjentowi
środków finansowych w określonej kwocie, natomiast beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie ze
złożonym wnioskiem oraz warunkami umowy o dofinansowanie projektu.

Umowa o dofinansowanie projektu zawierana jest na czas, oznaczony i obowiązuje do czasu wygaśnięcia wszelkich praw i
obowiązków z niej wynikających..

Najważniejsze postanowienia umowy określają m.in.:
-      przedmiot umowy,
-      wartość umowy,
-      wielkość współfinansowania,
-      warunki przekazywania płatności,
-      zasady sprawozdawczości i kontroli,
-      obowiązki związane ze stosowaniem zasad dotyczących zamówień publicznych,
-      obowiązki informacyjne nałożone na beneficjenta ,
-      sankcje za nienależyte wykonanie postanowień umowy.

Umowa zobowiązuje beneficjenta do pisemnego informowania Instytucji Wdrażającej o zmianach dotyczących realizacji
projektu. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej.
Zmiany dotyczące zakładanych rezultatów Projektu oraz przesunięć dotyczących kategorii wydatków do 5 % wartości
ustalonej we wniosku aplikacyjnym możliwe są bez zgody Instytucji Wdrażającej, jednakże wymagają pisemnego jej
poinformowania o zakresie i charakterze dokonanych przez beneficjenta zmian Druga i każda kolejna zmiana polegająca na
zmianie zakładanych rezultatów lub przesunięciach dotyczących kategorii wydatków wymaga zgody Instytucji
Wdrażającej (w przypadku, gdy wszystkie dokonane w ramach Projektu zmiany łącznie przekraczają 5% wartości ustalonej
we wniosku aplikacyjnym lub ponownej oceny Projektu przez Komisję Oceniającą Projekty (w przypadku, gdy wszystkie
dokonane w ramach Projektu zmiany łącznie przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku aplikacyjnym
Zmiany dotyczące zakładanych rezultatów Projektu oraz przesunięć dotyczących kategorii wydatków, które przekraczają
5% a nie przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku aplikacyjnym mogą nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą
Instytucji Wdrażającej w formie aneksu do niniejszej umowy. Druga i każda kolejna zmiana polegająca na zmianie
zakładanych rezultatów lub przesunięciach dotyczących kategorii wydatków wymaga ponownej oceny Projektu przez
Komisję Oceniającą Projekty w przypadku, gdy wszystkie dokonane w ramach Projektu zmiany łącznie przekraczają 15%
wartości ustalonej we wniosku aplikacyjnym.
Zmiany dotyczące zakładanych rezultatów Projektu oraz przesunięć dotyczących kategorii wydatków, które przekraczają
15% wartości ustalonej we wniosku aplikacyjnym wymagają ponownej oceny projektu przez Komisję Oceniającą Projekty.

Umowa przewiduje również sytuację, gdy konieczność wprowadzenia zmian do projektu wynika z wystąpienia
okoliczności niezależnych od beneficjenta. Istnieje w tym przypadku możliwość negocjowania przez strony koniecznych
zmian w umowie.

Dodatkowo umowa daje Instytucji Wdrażającej możliwość rozwiązania umowy za jednomiesięcznym wypowiedzeniem w
przypadkach enumeratywnie wymienionych w §16 umowy, związanych z naruszeniem przez beneficjenta postanowień
umowy.
                                                          20
4.1.1 Zmiany w projekcie i procedura w przypadku ponownej oceny merytorycznej projektu
W wyniku realizacji projektu mogą wystąpić zmiany dotyczące całkowitej wartości projektu (np. na skutek zmiany
wysokości wydatków zakładanych w budżecie projektu).
Jeżeli całkowita wartość projektu ulegnie zwiększeniu, wysokość dofinansowania określona we wniosku o dofinansowanie
projektu nie ulega zmianie.
Jeżeli całkowita wartość projektu ulegnie zmniejszeniu, wysokość dofinansowania określona we wniosku o
dofinansowanie projektu ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
Obowiązkiem Beneficjenta jest zgłaszanie Instytucji Wdrażającej wszelkich zmian w trakcie realizacji projektu.
Zmiany zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków do 5 % wartości
ustalonej we wniosku mogą być dokonywane bez zgody Instytucji Wdrażającej, lecz wymagają poinformowania Instytucji
Wdrażającej:
Następujące zmiany wymagają poinformowania Instytucji Wdrażającej:
  -  obniżenia wartości całego projektu nie przekraczające 5%,
  -  zmiany dotyczące zakładanych rezultatów projektu, które łącznie nie przekraczają 5% ogólnej liczby rezultatów
    wsparcia w danym punkcie,
  -  przesunięć nie przekraczających 5% wartości głównych kategorii wydatków (tj. wydatków związanych z
    personelem – pozycja 6.1.1.1 we wniosku, wydatków związanych z udziałem beneficjentów ostatecznych –
    pozycja 6.1.1.2, innych wydatków – 6.1.1.3),
  -  przesunięć terminów realizacji zadań w stosunku do terminów wskazanych w harmonogramie ich realizacji nie
    przekraczających 5% całego okresu realizacji projektu,
  -  przesunięć nie przekraczających 5% ogólnej liczby beneficjentów ostatecznych projektu wskazanej odpowiednio
    w punktach 3.1, 3.2 oraz 3.3,
  -  przesunięć poniżej 5% ogólnej liczby beneficjentów ostatecznych projektu,
  -  adresu,
  -  treści merytorycznej nie mającej wpływu na przeprowadzoną ocenę projektu (np. zmiana form przekazywania
    stypendiów w ramach Działania 2.2 Priorytetu 2)

Ww. zmiany wymagają niezwłocznego zgłoszenia w formie pisemnej. Dodatkowo zmodyfikowany o dokonane zmiany
wniosek beneficjent winien przesyłać co kwartał, w formie elektronicznej i papierowej do odpowiedniej Instytucji
Wdrażającej (wraz ze sprawozdaniem okresowym z realizacji projektu). Aktualna wersja wniosku jest następnie
wprowadzana przez Instytucję Wdrażającą do systemu SIMIK. W tym przypadku nie jest konieczne aneksowanie umów o
dofinansowanie projektu.

Zmiany wymagające zatwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą dotyczą w szczególności.:
  - obniżenia wydatków o więcej niż 5%, a mniej niż 15% w stosunku do całkowitych wydatków projektu,
  -  przesunięć pomiędzy 5% a 15% wartości głównych kategorii wydatków (tj. wydatków związanych z personelem –
    pozycja 6.1.1.1 we wniosku, wydatków związanych z udziałem beneficjentów ostatecznych – pozycja 6.1.1.2,
    innych wydatków – 6.1.1.3.),
  -  wprowadzenia nowej podkategorii wydatków w ramach głównych kategorii wydatków
  -  przesunięć terminów realizacji zadań w stosunku do terminów wskazanych w harmonogramie ich realizacji
    pomiędzy 5% a 15% całego okresu realizacji projektu,
  -  zmiany dotyczące zakładanych rezultatów projektu, które łącznie przekraczają 5% a nie przekraczają 15% ogólnej
    liczby rezultatów wsparcia w danym punkcie,
  -  zmiany harmonogramu płatności,
  -  przedłużenia okresu realizacji projektu pomiędzy 5% a 15% czasu trwania projektu (nie dłużej jednak niż do 31
    marca 2008 r.),
  -  przesunięć pomiędzy 5% a 15% ogólnej liczby beneficjentów ostatecznych projektu,
  -  przesunięć przekraczających 5% a nie przekraczających 15% ogólnej liczby beneficjentów ostatecznych projektu
    wskazanej odpowiednio w punktach 3.1, 3.2 oraz 3.3,
  -  zmiany rachunku bankowego Beneficjenta,
    a także zmiany merytoryczne, które mogą mieć wpływ na ocenę projektu (np.: wprowadzenie nowej lub usunięcie
    jednej z planowanych form wsparcia, zmiana osób zaangażowanych w zarządzanie projektem)


                                                          21
Zmiany te mogą nastąpić wyłącznie po złożeniu przez beneficjenta aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu i uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Wdrażającej w formie aneksu do umowy. Zmodyfikowany wniosek
Instytucja Wdrażająca wprowadza do systemu SIMIK.

Zmiany wymagające ponownej oceny projektu przez Komisję Oceny Projektów:
   -  zmiany dotyczące zakładanych rezultatów projektu, które łącznie przekraczają 15% ogólnej liczby rezultatów
     wsparcia w danym punkcie,
   -  zmiany dotyczące przesunięć powyżej 15% wartości głównych kategorii wydatków (tj. wydatków związanych z
     personelem – pozycja 6.1.1.1 we wniosku, wydatków związanych z udziałem beneficjentów ostatecznych –
     pozycja 6.1.1.2, innych wydatków – 6.1.1.3.),
   -  przesunięć terminów realizacji zadań w stosunku do terminów wskazanych w harmonogramie ich realizacji
     powyżej 15% całego okresu realizacji projektu,
   -  przedłużenia okresu realizacji projektu powyżej 15% czasu trwania projektu (nie dłużej jednak niż do 31 marca
     2008 r.),
   -  przesunięć powyżej 15% ogólnej liczby beneficjentów ostatecznych projektu,
   -  przesunięć powyżej 15% ogólnej liczby beneficjentów ostatecznych projektu wskazanej odpowiednio w punktach
     3.1, 3.2 oraz 3.3,
   -  przesunięć dotyczących poszczególnych rodzajów wsparcia (przesunięcia w danych liczbowych wskazanych
     ogółem w punkcie 4.1 lub 4.2), które łącznie przekraczają 15% wartości ogółem punktu 4.1 lub 4.2,
   -  wzrostu lub obniżenia powyżej 15% wartości ogółem rodzajów wsparcia
Przy powyższych zmianach w realizacji projektu, Komisja dokonuje ponownej oceny wniosku według procedury przyjętej
na potrzeby przeprowadzenia oceny merytorycznej. Ponowna ocena merytoryczna powinna być dokonywana w oparciu o
kartę oceny merytorycznej i powinna mieć wymiar punktowy. Należy porównać sumę punktów z wcześniejszej karty
oceny merytorycznej z sumą punktów przyznaną wnioskowi po ewentualnych zmianach. Celem ponownej oceny jest
stwierdzenie, czy planowana zmiana nie spowoduje tego, iż dany projekt przestanie spełniać założenia, na podstawie
których otrzymał dofinansowanie. Nie jest tworzona nowa lista rankingowa.
Decyzja członków KOP powinna dotyczyć wyrażenia zgody na dokonanie zmian w projekcie. W przypadku, kiedy
oceniający zdecydują, że wprowadzenie zmiany może skutkować zmianą charakteru całego projektu, który pierwotnie
otrzymał dofinansowanie, mogą nie wyrazić zgody na dokonanie zmiany.
Po wyrażeniu przez KOP zgody na dokonanie zmian do umowy sporządzany jest aneks.
W przypadku, gdy nie jest możliwe, z uwagi na zmianę składu osobowego Komisji, ponowne przeprowadzenie oceny
merytorycznej danego wniosku przez te same osoby, należy powołać nowe osoby do składu Komisji, z uwzględnieniem
faktu, iż ich wiedza i posiadane kwalifikacje zawodowe umożliwiają właściwą ocenę projektu.
Wszystkie zmiany w projekcie odnoszą się do pierwszej, zaakceptowanej wersji wniosku stanowiącej załącznik do umowy
o dofinansowanie projektu.

Przykład
Przesunięcie pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków we Wniosku.

We wniosku aplikacyjnym określono:
A (koszty personelu) = 100
B (koszty BO) = 200
C (inne koszty) = 300
Łączna wartość projektu = 600

Przesunięcia powstałe po złożeniu wniosku i po podpisaniu umowy o dofinansowanie:
A (koszty personelu) = 50
B (koszty BO) = 250
C (koszty inne) = 300
Łączna wartość projektu = 600

Z powyższego przykładu wynika, iż z kat A do B nastąpiło przesunięcie o kwotę 50, następnie badamy czy ta kwota stanowi więcej czy mniej % całkowitej
wartości projektu wskazanej we wniosku:
600 x 5 % = 30.
Zatem kwota przesunięcia (50) jest większa niż 5%wartości projektu (50>30).
Jednocześnie badamy czy kwota przesunięcia pomiędzy kategoriami jest mniejsza niż 15 % całkowitej wartości projektu, czyli 600 x 15 % = 90.
Zatem kwota przesunięcia (50) jest mniejsza niż 15 % całkowitej wartości projektu ustalonej we wniosku o dofinansowania Projektu.
Z powyższego przykładu wynika, iż jest to przesunięcie pomiędzy kategoriami wydatków przekraczające 5 % a nie przekraczające 15% całkowitej
wartości projektu wartości ustalonej we wniosku. A takie zmiany – zgodnie z postanowieniami umowy - mogą nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą
Instytucji Wdrażającej w formie aneksu do umowy.
                                                                         22
4.2 POMOC BENEFICJENTOM W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTÓW

Jednym z zadań Instytucji Wdrażającej jest udzielanie beneficjentom informacji i wyjaśnień dotyczących wszystkich spraw
związanych z wdrażaniem projektów. Beneficjenci mogą bezpośrednio zwracać się do Instytucji Wdrażającej w razie
pytań i wątpliwości. Instytucja Wdrażająca powinna na nie odpowiadać stosując następujące, przykładowe narzędzia:

-    prowadzenie strony internetowej zawierającej wszelkie informacje pożyteczne dla beneficjentów,
-    stworzenie na stronie internetowej bazy najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami (tzw. FAQ),
-    stworzenie elektronicznej sieci wymiany informacji (poczta elektroniczna, odrębny serwis internetowy) między
     beneficjentami oraz między beneficjentami a Instytucją Wdrażającą (umożliwiającej organizowanie np. czatów),
-    stworzenie na stronie internetowej bazy „najlepszych praktyk”,
-    uruchomienie telefonicznego stanowiska informacyjnego, którego pracownik będzie w stanie udzielić
     najważniejszych informacji lub w razie potrzeby, skieruje do odpowiedniego pracownika merytorycznego,
-    inne narzędzia według uznania i możliwości Instytucji Wdrażającej zgodnie z wypracowanymi metodami pracy.

W szczególnych przypadkach, gdy określony typ problemu i błędu pojawia się niezwykle często oraz odnosi się do
skomplikowanej kwestii, Instytucja Wdrażająca powinien rozważyć możliwość zorganizowania spotkań konsultacyjnych
lub szkoleń skierowanych do określonej grupy beneficjentów.
4.3 KWALIFIKOWALNOŚĆ
Pojęcie wydatków kwalifikowalnych dotyczy wszystkich pieniężnych wydatków i rzeczowych wkładów związanych z
realizacją projektu. Za wydatki kwalifikowalne mogą być uznane wszystkie wydatki związane z projektem realizowanym
w ramach działań 2 Priorytetu ZPORR6, o ile:
    są niezbędne dla realizacji projektu i bezpośrednio z nim związane;
    zostaną uwzględnione w budżecie projektu, we wniosku stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie
     projektu (uwzględnienie w budżecie projektu wydatków niekwalifikowalnych jest również możliwe, ale jedynie
     jako dodatkowy element budżetu, finansowany wyłącznie ze środków własnych – ponad zobowiązanie
     wynikające z warunków uzyskania dofinansowania);
    spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności osiągania wysokiej jakości za daną cenę;
    zostały faktycznie poniesione (niekoniecznie w formie gotówkowej), wykazane w dokumentacji finansowej
     Beneficjenta i są poparte stosownymi dokumentami (faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej
     wartości dowodowej)7.
Za wydatki kwalifikowalne projektów realizowanych w ramach działań 2 Priorytetu ZPORR uznaje się wydatki zgodne z:
  1.  rozporządzeniem Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie 1645/2000
     ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania rozporządzenia Rady 1260/1999 w sprawie kwalifikowania
     wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych i uchylające rozporządzenie
     1145/2003 (Dz. Urz. WE L 72, z 11.03.2004 r.);
  2.  Uzupełnieniem ZPORR stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25
     sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
     Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. 2004 r. Nr 200, poz. 2051).
W przypadku Priorytetu 2 ZPORR za kwalifikowalne uznaje się jedynie te wydatki, które zostały poniesione nie wcześniej
niż w dniu złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. W
sytuacji, gdy Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych,
wydatki są kwalifikowalne wyłącznie w przypadku, gdy zostały poniesione zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Przychody w projektach współfinansowanych w ramach działań 2 Priorytetu EFS


6
 Niniejsze wytyczne dotyczące wydatków kwalifikowalnych odnoszą się do wszystkich działań 2 Priorytetu ZPORR, za wyjątkiem
działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”, dla którego przygotowane zostały odrębne wytyczne.
7
 Wymaga się, aby faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej były opisane m.in. przez następujące dane:
numer projektu, nazwę projektu, nazwę Beneficjenta, związek wydatku z projektem, datę oraz podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Beneficjenta.
                                                             23
Za przychody uważane są środki uzyskane w trakcie realizacji projektu, z tytułu:
 -  sprzedaży (np. sprzedaż wyników badań przeprowadzonych przy współfinansowaniu z EFS, sprzedaż materiałów
   wytworzonych podczas szkolenia współfinansowanego z EFS),
 -  wynajmu,
 -  świadczenia usług (np. sprzedaż posiłków przygotowywanych przez uczestników projektu szkoleniowego z zakresu
   gastronomii),
 -  dodatkowych opłat od osób indywidualnych uczestniczących w projekcie (np. wpisowe, czesne),
 -  innych równoważnych dochodów (np. opłaty za udostępnianie telefonu lub kopiarki, odsetki na rachunku bankowym
   otwartym na potrzeby projektu).
Powyższy katalog nie ma charakteru zamkniętego. Należy pamiętać, iż każdy przychód osiągnięty w projekcie w okresie
jego współfinansowania, musi zostać włączony do budżetu projektu i pomniejszy proporcjonalnie kwotę wydatków
kwalifikowalnych projektu.
Środki prywatne
W przypadku działań 2.3 i 2.4 dla projektów polegających na subsydiowanym zatrudnieniu, założenie stosownej kwoty
środków prywatnych jest obligatoryjne (wysokość wkładu własnego jest związana z wysokością udzielanej pomocy
publicznej zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach Ministra Gospodarki i Pracy regulujących zasady
udzielania pomocy publicznej w tym zakresie). W przypadku pozostałych typów projektów realizowanych w ramach
działań 2 Priorytetu ZPORR wkład prywatny nie jest wymagany, jednak projekty których budżet przewiduje środki
prywatne są również kwalifikowalne.
Jeżeli konstrukcja budżetu działania przewiduje udział środków prywatnych w finansowaniu projektów realizowanych w
ramach działania, środki te nie są traktowane jako środki współfinansowania krajowego podlegającego refundacji, ale jako
koszty niekwalifikowalne, pomniejszające podstawę naliczania dotacji. Środki prywatne to m.in. środki przedsiębiorców
uczestniczących w projektach, uczestniczących w finansowaniu projektów w ramach zatrudnienia subsydiowanego, środki
własne aplikujących instytucji spoza sektora finansów publicznych, ewentualne opłaty przedsiębiorców finansujących w
części uczestnictwo w projekcie swoich pracowników. Czas pracy wolontariusza należy traktować jako wkład własny i
wykazywać jako środki prywatne.
Wkład rzeczowy
Wydatki ponoszone przy realizacji projektu mogą przybrać formę zarówno wypłat gotówkowych, jak też oszacowanej
wartości wkładu rzeczowego. Za wkład rzeczowy uważa się wniesienie określonych składników majątku do projektu, nie
powodujące powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Jako wkład rzeczowy mogą być wnoszone: budynki,
pomieszczenia, wyposażenie, materiały, badania, praca wolontariusza. Wartość wkładu rzeczowego musi zostać
oszacowana na podstawie oficjalnych stawek, ustalonych przez niezależny organ lub niezależnego specjalistę z danej
branży (np. organy administracji rządowej, notariusze, eksperci z odpowiednimi uprawnieniami).
    Przykład 1.
    Placówka szkoleniowa zamierza zorganizować szkolenie zawodowe. Po przeanalizowaniu Projektu i pozyskaniu
    podmiotów współfinansujących, placówka znalazła się w następującej sytuacji:

       Koszt    %   Publiczny wkład krajowy (dotacja Zapotrzebowanie na środki z EFS   %
      Projektu           z samorządu)

     170 000 PLN   100       20 000 PLN             150 000PLN       88

    Zapotrzebowanie na współfinansowanie z EFS wynosi 150 000 PLN (tj. 88%). Instytucja Zarządzająca
    poinformowała placówkę, że nie zezwala na przekroczenie górnego limitu stopy dofinansowania, określonej dla
    danego działania na poziomie 75%, tj. 127 500 PLN (co nie jest jednak wystarczającą kwotą dla prawidłowej
    realizacji danego Projektu).
    Placówka negocjuje więc z samorządem możliwość nieodpłatnego udostępnienia sal należących do gminy.
    Skalkulowany koszt nieodpłatnego użyczenia sal na okres realizacji Projektu stanowi równowartość 30 000 PLN
    (np. stawki wynajmu, sprzątanie, konserwacja, ogrzewanie).
    Po uzyskaniu wsparcia ze strony gminy, dyrektor placówki szkoleniowej sporządza nowy plan finansowania:
     Koszt Projektu w I wersji     170 000 PLN EFS                  150 000 PLN
                              Publiczny wkład krajowy       20 000 PLN
     Koszt wkładów rzeczowych      30 000 PLN Wkład w naturze            30 000 PLN
     Nowy koszt Projektu        200 000 PLN Razem kwota współfinansowania     200 000 PLN

    Jako, że wkłady rzeczowe zaliczają się do kosztów kwalifikowalnych, dofinansowanie EFS naliczane jest od
    podstawy 200 000 PLN. Wobec powyższego, maksymalny pułap kwoty dofinansowania z EFS dla Projektu
    stanowi 75% całkowitych kosztów Projektu (tj. 200 000 PLN). Wkład rzeczowy pozwala zatem na pozyskanie
                                                           24
     dodatkowej kwoty 22 500 PLN (tj. 150 000 PLN – 127 500 PLN) bez ponoszenia przez placówkę żadnych
     dodatkowych wydatków własnych. W efekcie, pozwala to na zrównoważenie budżetu Projektu.
W sytuacji, gdy wkład rzeczowy stanowi część współfinansowania krajowego, udział EFS w finansowaniu projektu nie
może przekroczyć całkowitych wydatków kwalifikowalnych nie uwzględniających wartości wkładu rzeczowego,
obliczanych w chwili zakończenia projektu.
     Przykład 2.
     Całkowity koszt Projektu (publiczny) wynosi 100 jednostek. Współfinansowanie z EFS maksymalnie osiągnąć
     może wielkość 75% (75 jednostek). Jednak okazuje się, że wniesiony przez projektodawcę wkład rzeczowy
     zostaje wyceniony na 30 jednostek. Zgodnie z zasadą przedstawioną powyżej, współfinansowanie Projektu ze
     środków EFS nie może być większe niż 70 jednostek (70 %).
Należy pamiętać, że wkłady rzeczowe ocenia się nie tylko w świetle zasad kwalifikowalności wydatków z Rozporządzenia
Komisji WE 448/2004, ale także w świetle celowości ich użycia w przypadku danego projektu.
Kategorie wydatków kwalifikowalnych
Wydatki kwalifikowalne mogą obejmować następujące kategorie: wydatki związane z personelem projektu, wydatki
związane z udziałem Beneficjentów Ostatecznych w projekcie i inne wydatki. W ramach każdej z powyższych kategorii
wyróżnia się podkategorie wydatków.
Wydatki związane z personelem projektu
Kategoria obejmuje w szczególności:
  a.  Wynagrodzenia personelu projektu (tj. etatowi pracownicy merytoryczni i techniczni Beneficjenta, a także osoby
     zatrudnione w oparciu o umowę zlecenie/umowę o dzieło do merytorycznej obsługi projektu) wraz z
     obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne. Kalkulując koszty projektu Beneficjent ma prawo
     uwzględnić ewentualne obowiązkowe przyrosty wynagrodzeń w kolejnym roku realizacji projektu,
     odzwierciedlając je na poziomie budżetu projektu.
     W przypadku stałego personelu Beneficjenta, najprostszą metodą kalkulacji uprawnionych wydatków jest
     zaliczenie ich w ciężar odpowiedniej części lub wielokrotności wynagrodzenia miesięcznego lub rocznego,
     proporcjonalnie do czasu rzeczywiście poświęconego na realizację zadań związanych z projektem (tzw. pro rata).
     W przypadku pozaetatowych pracowników, najprostszą metodą kalkulacji uprawnionych wydatków jest zaliczenie
     w ich ciężar stawki godzinowej tych pracowników, pomnożonej przez okres realizacji ich zadań w ramach danego
     projektu.
     Wynagrodzenie pracowników jednostek samorządu terytorialnego
     W odniesieniu do obliczania kosztów pracowników samorządowych nie ma zastosowania zasada obliczania
     kosztów proporcjonalnie do czasu pracy poświęconego na wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów.
     Oznacza to, iż w sytuacji, gdy jednostka samorządu terytorialnego oddeleguje personel tylko
     i wyłącznie do wykonywania zadań związanych z obsługą projektów (tj. osoby takie nie będą uczestniczyły w
     wykonywaniu innych czynności związanych z pracą w urzędzie, a będą odpowiedzialne jedynie za realizację
     zadań związanych z realizacją konkretnego projektu, który uzyskał dofinansowanie z EFS), możliwe będzie
     traktowanie kosztów poniesionych na wynagrodzenie tych pracowników jako kwalifikowalnych i ubieganie się o
     ich refundację, niezależnie od tego, czy osoby takie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy
     zlecenie/umowy o dzieło.
     Uwaga: Każda wypłata uznaniowa, nie znajdująca podstawy w przepisach lub regulaminach i nie opodatkowana –
     nie może zostać uznana jako wydatek kwalifikowalny projektu.
     Praca wolontariusza
     Praca wolontariusza może zostać wliczona do budżetu projektu jako rzeczowy wkład własny (środki prywatne).
     Należy w tym przypadku pamiętać o kilku zasadach:
         wolontariuszem nie może być uczestnik projektu (Beneficjent Ostateczny);
         wolontariusz musi być świadomy charakteru swojego udziału w realizacji projektu (tzn. świadomy
         nieodpłatnego udziału); w przypadku pracy trwającej powyżej 30 dni wymagane jest zawarcie
         porozumienia z wolontariuszem (zaleca się stosowanie porozumień również przy pracy trwającej poniżej
         30 dni);
         należy zdefiniować rodzaj wykonywanej przez wolontariusza pracy (stanowisko w projekcie);
         wolontariusz musi prowadzić precyzyjne karty czasu pracy wraz ze szczegółowym opisem
         wykonywanych zadań; ta dokumentacja musi być przechowywana na zasadach ogólnych tak, jak
         dokumenty finansowe;
         nie mogą być wykazywane jako wolontariat zadania wykonywane dodatkowo przez stałych
         pracowników;
                                                          25
         zadania wykonywane i wykazywane przez wolontariusza muszą być zgodne z tytułem jego pracy
          (stanowiska);
         jeśli wolontariusz wykonuje zadania takie jak personel stały, to kalkulacja jego wkładu musi być oparta
          na stawkach obowiązujących dla tego personelu; jeśli nie – musi ona wynikać ze stawek rynkowych i być
          oparta o zdrowy rozsądek8.
  b.  Koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia poza miejscem zamieszkania personelu wykonującego zadania
     związane z realizacją projektu. Koszty te muszą być niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu i odnosić się
     wyłącznie do niego, muszą być udokumentowane (np. bilety kolejowe, lotnicze, faktury hotelowe, rachunki za
     wyżywienie), muszą mieścić się w granicach zdrowego rozsądku i być rozliczone z uwzględnieniem
     odpowiednich przepisów krajowych w tym zakresie9.
     Uwaga: W sytuacji niemożności skorzystania ze środków komunikacji zbiorowej, lub jeżeli wymaga tego
     specyfika projektu (np. projekt wdrażany jest w miejscu zamieszkania Beneficjentów Ostatecznych) dopuszcza się
     wykorzystywanie samochodu osobowego na dojazd na miejsce realizacji projektu i kwalifikowanie wydatków
     poniesionych na paliwo. Koszty paliwa będą zwracane w wysokości odpowiadającej maksymalnie cenie biletu na
     przejechanej trasie, po przedstawieniu przez Beneficjenta stosownego oświadczenia o wykorzystywaniu danego
     samochodu osobowego na potrzeby uczestnictwa w projekcie wraz z odniesieniem do cen biletów przewoźnika na
     przejechanej trasie – wg informacji uzyskanej od przewoźnika.

Wydatki dotyczące udziału Beneficjentów Ostatecznych w projekcie
Wydatki te zależne są od charakteru realizowanego projektu i nie jest możliwe wyliczenie wszystkich możliwych
wydatków. Poniżej zawarto rodzaje wydatków, które mogą pojawić się w związku z udziałem osób w projektach
realizowanych w ramach działań 2 Priorytetu ZPORR:
  a.  Koszty podróży, wyżywienia10 związane z udziałem w szkoleniach, konferencjach, seminariach, stażach,
     odbywających się poza miejscem zamieszkania (we wszystkich działaniach 2 Priorytetu oprócz działania 2.2).
     Koszty te muszą być niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu i odnosić się wyłącznie do niego, muszą być
     udokumentowane, muszą mieścić się w granicach zdrowego rozsądku i być rozliczone z uwzględnieniem
     odpowiednich przepisów krajowych w tym zakresie11, W uzasadnionych projektem przypadkach kwalifikowalne
     będą także koszty zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania.
     Uwaga: W sytuacji niemożności skorzystania ze środków komunikacji zbiorowej, dopuszcza się wykorzystanie
     samochodu osobowego jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce realizacji projektów (np. w przypadku
     osób niepełnosprawnych), Kwalifikowalne będą wtedy wydatki poniesione na paliwo. Koszty paliwa będą
     zwracane w wysokości odpowiadającej maksymalnie cenie biletu na przejechanej trasie, po przedstawieniu przez
     Beneficjenta Ostatecznego stosownego oświadczenia o wykorzystywaniu danego samochodu osobowego na
     potrzeby uczestnictwa w projekcie wraz z odniesieniem do cen biletów przewoźnika na przejechanej trasie – wg
     informacji uzyskanej od przewoźnika.
  b.  Wydatki na opiekę nad dziećmi i innymi osobami zależnymi od Beneficjenta Ostatecznego (w przypadku działań
     2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 – w przypadku działania 2.6 jedynie w przypadku racjonalnego powiązania z realizowanym
     typem projektu, gdy udzielenie takiego wsparcia jest uzasadnione), przy czym nie mogą one przekroczyć
     równowartości 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
  c.  Określone przepisami świadczenia (np. obowiązkowe badania lekarskie) oraz wydatki związane z organizacją
     stanowisk pracy.
  d.  Dodatki do praktyk w ramach działania 2.1, przy czym kwota wypłacana przez Beneficjenta uczestnikom z tytułu
     udziału w programie praktyk zawodowych nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  e.  Koszty subsydiowanego zatrudnienia.
     W przypadku zatrudnienia uczestników Projektu pracodawca może uzyskać zwrot części wydatków związanych z
     ich wynagrodzeniami. Wymagane jest dokumentowanie czasu, stawek, wypłat.


8
  Nie została określona stawka za pracę wolontariuszy, ujednolicona dla całego kraju.
9
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236,
poz. 1991 z późn. zm.).
10
  W przypadku projektów szkoleniowych realizowanych w ramach II Priorytetu ZPORR dopuszcza się kwalifikowanie wydatków
związanych z zapewnieniem wyżywienia wszystkim uczestnikom szkolenia (tj. niezależnie od tego czy szkolenie realizowane jest
poza miejscem stałego zamieszkania uczestników), o ile poniesienie takiego wydatku jest uzasadnione, a poniesione wydatki
udokumentowane i skalkulowane zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku. Należy pamiętać, że nie jest dopuszczalny udział tej samej
osoby w szkoleniach o tym samym zakresie (np. wielokrotny udział tej samej osoby w szkoleniu z podstawowej obsługi komputera).
11
  Patrz przypis 10.
                                                                  26
   f.  Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania (w bursie, internacie, akademiku, na stancji),
     wyżywienia (w stołówce szkoły, internatu lub innej placówki żywienia zbiorowego), transportu 12, zakupu
     podręczników, pokrycia opłat za czesne/studia, inne wydatki obligatoryjnie wymagane przez szkołę13 – w ramach
     działania 2.2.
   g.  Koszty grantów udzielanych uczestnikom studiów doktoranckich w ramach działania 2.6.
   h.  Koszty dodatków stażowych dla absolwentów uczestniczących w stażach w przedsiębiorstwach w ramach
     działania 2.6, przy czym kwota wypłacana przez Beneficjenta uczestnikom z tytułu udziału w programie
     stażowym powinna kształtować się na poziomie średniego wynagrodzenia za pracę pracowników o zbliżonym
     zakresie obowiązków, zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie.Inne wydatki
Kategoria obejmuje w szczególności:

Koszt najmu pomieszczeń związanych bezpośrednio z realizacją projektu, przy czym Beneficjent, Partner lub
podwykonawca musi być bezpośrednim najemcą pomieszczeń.

Koszt korzystania i utrzymania pomieszczeń będących własnością Beneficjenta, Partnera lub podwykonawcy – w części
proporcjonalnej do zaangażowania w projekt, jeżeli pomieszczenia są używane równocześnie do innych celów.

Sposób wyliczenia wydatków związanych z realizacją projektu należy przechowywać wraz z całą dokumentacją dotyczącą
wydatków.

     Przykład: Organizacja pozarządowa organizuje w budynku, którego jest właścicielem, szkolenie 3-
     dniowe dla określonej grupy Beneficjentów Ostatecznych. W związku z powstałymi kosztami
     eksploatacji budynku organizacja pozarządowa może uznać je za wydatki kwalifikowalne.
     Zakładając, że miesięczne opłaty za elektryczność dla całego budynku wynoszą 280 PLN,
     ogrzewanie budynku wynosi również 280 PLN (w okresie grzewczym), powierzchnia budynku wynosi
     100 m2, powierzchnia pomieszczenia, w którym odbywa się szkolenie wynosi 25 m2 można przyjąć
     następujący sposób wyliczenia wydatków kwalifikowalnych związany z eksploatacją budynku dla
     tego projektu:
     Średni jednodniowy koszt elektryczności wynosi: 280 PLN / 30 dni w miesiącu =
     ok. 9,30 PLN
     Średni jednodniowy koszt ogrzewania wynosi: 280 PLN / 30 dni w miesiącu = ok. 9,30 PLN
     Stosunek powierzchni pomieszczenia do powierzchni całego budynku wynosi:
     25 m2 / 100 m2 = 0,25 (25%)
     Wartość wydatku     kwalifikowalnego:   (3  *  9,30  PLN   +  3  *  9,30)  *  0,25  =
     ok. 13,95 PLN


Koszt adaptacji pomieszczeń w przypadku, gdy jest to uzasadnione udziałem osób niepełnosprawnych w projekcie.

Dotyczy tych działań 2 Priorytetu ZPORR, w których finansowanie krajowe na to zezwala. W przypadku adaptacji
pomieszczeń wydatki wylicza się proporcjonalnie do liczby osób niepełnosprawnych, biorących udział w projekcie;
wartość tych wydatków nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Koszt zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji projektu (np. mebli, wyposażenia biurowego, materiałów roboczych,
sprzętu komputerowego).12
  W ramach działania 2.2 kwalifikowalny jest koszt zakupu biletów miesięcznych PKS/PKP. Z uwagi na fakt, iż kasy PKS/ PKP nie są
zobowiązane do wystawiania faktury za sprzedany bilet, uczniowie nie mają możliwości udokumentowania wydatku poniesionego na
bilet za pomocą faktury. Koszt zakupu biletu miesięcznego może być rozliczany na podstawie samego biletu, na którym jest podana cena
biletu oraz imię i nazwisko ucznia. Dodatkowo, w przypadku braku oryginału biletu (w sytuacji jego niezachowania lub zagubienia)
dopuszcza się możliwość przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez przewoźnika, potwierdzającego dokonanie zakupu biletu,
zawierającego następujące dane: imię i nazwisko ucznia, datę wystawienia biletu, trasę (w przypadku biletu innego niż miejski), okres na
który wystawiono bilet, cenę biletu, numer biletu.
13
  Za „inne wydatki obligatoryjnie wymagane przez szkołę” należy rozumieć te, które na podstawie decyzji dyrektora szkoły, rady
pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę (tj. zwłaszcza powiatu) zobowiązany jest wnosić uczeń, aby w pełni korzystać z zajęć
wynikających z planu nauczania oraz programu wychowawczego szkoły/oddziału oraz te, których ponoszenie wynika z odrębnych
przepisów np. ubezpieczenie wypadkowe. Z powyższej definicji wynika, iż każda szkoła, bądź organ prowadzący szkołę indywidualnie
określa katalog innych wydatków obligatoryjnych, dostosowany do potrzeb uczniów.

                                                                  27
Należy pamiętać o tym, że głównym celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest rozwój zasobów ludzkich.
Możliwość inwestowania w sprzęt jest jedynie środkiem do osiągnięcia tego celu. Dlatego też na etapie planowania
projektu należy zastanowić się nad dopuszczalnymi sposobami pozyskania sprzętu na potrzeby realizacji projektu takimi
jak: wynajem, leasing czy zakup sprzętu. Zawsze należy wziąć pod uwagę czas trwania projektu 14 oraz racjonalność
wydatków (jakość za cenę). W ramach projektów współfinansowanych z EFS może być wykorzystywany sprzęt
wyprodukowany i zakupiony zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i w krajach spoza Unii. Ważne jest, aby sprzęt
posiadał cechy niezbędne do wdrażania projektu, a także spełniał normy unijne i krajowe. Wartość pojedynczych jednostek
sprzętu przy zakupie nie może być wyższa niż 3,5 tys. zł netto 15.

Na potrzeby ZPORR przyjęto, iż w przypadku sprzętu komputerowego przez pojedynczą jednostkę sprzętu rozumie się
łącznie: jednostkę centralną z monitorem, klawiaturą i myszą. System operacyjny oraz podstawowe oprogramowanie lub
oprogramowanie specjalistyczne (np. na potrzeby badań, szkoleń) może zostać zakupione w ramach odrębnego limitu, tj.
3,5 tys. zł netto za jednostkę. Należy mieć na uwadze, iż suma wydatków na sprzęt – tj. łącznie wszystkie zakupione
jednostki sprzętu komputerowego, oprogramowanie, meble, wyposażenie biurowe, materiały robocze – nie może być
wyższa niż 10% całkowitych wydatków projektu.
W przypadku zakupu innego sprzętu, nie wymienionego w niniejszych wytycznych (np. laptopów, telefonów
komórkowych) należy mieć każdorazowo na uwadze specyfikę realizowanego projektu i zasadność poniesienia danego
wydatku z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektu. Przykładowo, jeżeli projekt wdrażany jest w miejscu
zamieszkania Beneficjentów Ostatecznych, nie zaś w siedzibie Beneficjenta, to koszt zakupu telefonu komórkowego lub
koszt rachunku telefonicznego/wydatków poniesionych na zakup kart pre-paid – w celu prawidłowej realizacji tego
projektu – jest uzasadniony i będzie kwalifikowalny.


 Zakup sprzętu używanego
     Możliwe jest również włączenie do budżetu projektu wydatków związanych z zakupem sprzętu używanego.
     Sprzęt taki może być zakupiony w Polsce lub za granicą. W takim przypadku stosuje się zasady kwalifikowania
     sprzętu obowiązujące dla sprzętu nowego, zgodnie z powyżej przedstawioną wykładnią, przy czym wydatki na
     zakup sprzętu używanego zostaną uznane za kwalifikowalne przy spełnieniu dodatkowo wszystkich poniżej
     wymienionych warunków:
     1.  sprzedający sprzęt musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie (zawierającą m.in. datę zakupu,
        miejsce zakupu, dane zakupującego – jego nazwę i adres);
     2.  sprzedający sprzęt potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich siedmiu lat używany sprzęt nie został
        zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej;
     3.  cena zakupionego sprzętu używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż
        koszt podobnego, nowego sprzętu;
     4.  sprzęt musi posiadać właściwości techniczne niezbędne do wdrażania i realizacji projektu i odpowiadać
        stosowanym normom i standardom.
     Wycenę wartości rynkowej sprzętu nabytego z drugiej ręki można przeprowadzić w oparciu o oficjalne
     potwierdzenie wartości rynkowej używanego sprzętu przez rzeczoznawcę lub odniesienie do ceny zakupu nowego
     sprzętu (na podstawie faktury zakupu) i pomniejszenie jej o kwotę amortyzacji księgowej.
     Jeżeli Instytucja Wdrażająca przy weryfikacji wniosku projektowego ma wątpliwości co do wyceny sprzętu
     używanego, może zwrócić się do Beneficjenta o przedstawienie kosztorysu za zakup sprzętu nowego lub
     sprawdzić te dane samodzielnie.
   e.  Koszt najmu sprzętu w liczbie i w okresie niezbędnym do realizacji projektu.
     Beneficjent, Partner lub podwykonawca muszą być bezpośrednimi najemcami sprzętu, a najmowany sprzęt nie
     może być zakupiony w ramach pomocy uzyskanej ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed
     rozpoczęciem realizacji projektu. Dopuszcza się w ramach działań 2 Priorytetu ZPORR kwalifikowanie wydatków
     związanych z najmem miejsca na serwerze (jako alternatywę do zakupu samego serwera).


14
  Zakup sprzętu o dużej wartości przy realizacji projektu krótkoterminowego (np. szkolenie 2-tygodniowe) jest
nieuzasadniony i nie powinien być wliczany do budżetu projektu. W takim przypadku zaleca się wybór innej formy
pozyskania sprzętu, alternatywnej do zakupu.
15
  Patrz: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (publikacja: tekst jednolity Dz. U. z
2000 r. nr 54, poz. 654, nr 60, poz. 700 i 703, nr 86, poz. 958, nr 103, poz. 1100, nr 117, poz. 1228, nr 122, poz. 1315
i 1324, z 2001 r. nr 106, poz. 1150, nr 110, poz. 1190 i nr 125, poz. 1363, z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 74, poz. 676, nr 93,
poz. 820, nr 141, poz. 1179, nr 169, poz. 1384, nr 199, poz. 1672, nr 200, poz. 1684, nr 230, poz. 1922 oraz z 2003 r. nr 7,
poz. 79, nr 45, poz. 391, nr 96, poz. 874, nr 137, poz. 1302, nr 180, poz. 1759, nr 202, poz. 1957, nr 217, poz. 2124, nr 223,
poz. 2218 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 39, nr 29, poz. 257, nr 54, poz. 535, nr 93, poz. 894, nr 116, poz. 1203, nr 121,
poz. 1262, nr 123, poz. 1291, nr 146, poz. 1546 i nr 171, poz. 1800)

                                                             28
   f.  Koszt materiałów dydaktycznych.
   Uwaga: Beneficjent nie może sprzedać lub wydzierżawić sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach
   projektu przed upływem 5 lat od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
   g.  Koszt amortyzacji wyposażenia stanowiącego środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne Beneficjenta,
      Partnera lub podwykonawcy.
      Należy mieć na uwadze, że wliczenie wartości odpisów amortyzacyjnych do budżetu projektu możliwe jest
      wyłącznie w okresie realizacji projektu. Nie jest dopuszczalne wliczanie do wydatków projektu wartości odpisów
      amortyzacyjnych dotyczących sprzętu zakupionego z wykorzystaniem dotacji krajowej lub wspólnotowej lub też
      środków własnych stanowiących wpółfinansowanie tej dotacji.
      W przypadku wyposażenia, którego wartość ewidencyjna wynosi nie więcej niż 5 tys. zł netto za jednostkę.
      W przypadku sprzętu zaliczanego do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, którego wartość
      początkowa przekracza 3,5 tys. zł ale nie wynosi więcej niż 5 tys. zł netto – wydatkiem kwalifikowalnym będzie
      wartość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych zgodnie z zasadami amortyzacji środków trwałych / wartości
      niematerialnych i prawnych zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku
      wyposażenia o wartości jednostkowej przekraczającej 5 tys. zł netto wartość odpisów amortyzacyjnych nie będzie
      kwalifikowalna.
      Koszt amortyzacji, który ma zostać zrefundowany w projekcie, jest obliczany zgodnie z właściwymi zasadami
      rachunkowości. Na gruncie prawa polskiego zasady te określa Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
   h.  Koszt spłat czynszu lub rat leasingowych za leasing wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu, pod
      warunkiem, że:
        1.  Beneficjent/Partner jest bezpośrednio leasingobiorcą;
        2.  wydatki dotyczą kontraktów leasingowych, których trwanie jest nie krótsze niż okres amortyzacji
           aktywu, którego dotyczy kontrakt;
        3.  są udokumentowane fakturą z potwierdzonym odbiorem sprzętu lub dowodem zapłaty;
        4.  są ponoszone proporcjonalnie do okresu trwania projektu, podczas którego używany był leasingowany
           sprzęt;
        5.  nie przekroczą wartości rynkowej sprzętu będącego przedmiotem leasingu;
        6.  Beneficjent/Partner wykaże, iż leasing był najbardziej efektywną metodą pozyskania wyposażenia;
        7.  nie dotyczą kosztów związanych z umową leasingu, w szczególności: podatku, marży leasingodawcy,
           kosztów spłaty odsetek, kosztów ogólnych oraz opłat związanych z ubezpieczeniem.
   i.  Koszt zakupu usług szkoleniowych i doradztwa związanego ze szkoleniem.
    j.  Koszt zakupu usług związanych z tłumaczeniami.
    k.  Koszt zakupu usług księgowych związanych z realizacją projektu.
    l.  Koszt zakupu usług w zakresie badań, analiz i ekspertyz dotyczących oceny potrzeb szkoleniowych Beneficjentów
      Ostatecznych oraz z oceny efektywności szkolenia, w zakresie wynikającym z realizacji projektu.
    m. Koszt zakupu towarów i usług w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych związanych z rekrutacją
     uczestników szkolenia oraz informowaniem społeczeństwa o celach i wynikach szkolenia oraz o wkładzie
     Europejskiego Funduszu Społecznego.
      Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne powinny być oznaczone poprzez umieszczenie na nich logo UE,
      logo EFS i logo ZPORR, bądź słownego opisu przedstawiającego wkład UE (EFS) i wkład budżetu państwa.
   n.  Koszt zakupu usług audytorskich, o ile umowa o dofinansowanie projektu nakłada na Beneficjenta obowiązek
      przeprowadzenia takiego audytu.
      Obowiązek przeprowadzenia audytu spoczywa na Beneficjencie w przypadku realizowania przez niego
      pojedynczego projektu o wartości 150 tys. euro 16 i więcej oraz w przypadku realizowania przez Beneficjenta kilku
      projektów w ramach 2 Priorytetu ZPORR o łącznej wartości 200 tys. euro i więcej. Beneficjent realizujący kilka
      projektów o łącznej wartości powyżej 200 tys. euro przeprowadza audyt projektu, którego wartość powoduje
      przekroczenie pułapu 200 tys. euro oraz wszystkich kolejnych projektów.
   o.  Koszt ustanowienia zabezpieczeń realizacji umowy (np. koszty gwarancji udzielanych przez bank lub inną
      instytucję finansową).
   p.  Koszt opłat bankowych za prowadzenie rachunków otwartych na rzecz projektu.
      Co do zasady, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków nie są kosztem kwalifikowalnym chyba, że Program
      Operacyjny, Uzupełnienie Programu lub umowa dofinansowania nakłada na Beneficjenta obowiązek otwarcia

16
   Kurs euro z dnia złożenia wniosku projektowego.
                                                             29
      jednego lub więcej rachunków bankowych. Wtedy koszt otwarcia takiego rachunku i jego prowadzenia (np.
      miesięczne opłaty pobierane przez bank za jego obsługę) jest kosztem kwalifikowalnym.
   q.  Koszt porad prawnych świadczonych przez ekspertów lub inne podmioty prawa, jeżeli są bezpośrednio związane
      z działaniem, w ramach którego realizowany jest projekt.
      Wydatki na ten cel muszą być niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu. Wysokość opłat za porady prawne
      jest ustalana na podstawie obowiązujących przepisów krajowych.
   r.  Koszty opłat notarialnych, jeżeli są bezpośrednio związane z działaniem, w ramach którego realizowany jest
      projekt.
      Wydatki na ten cel muszą być niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu. Wysokość opłat za porady prawne
      jest ustalana na podstawie obowiązujących przepisów krajowych, tj. na podstawie rozporządzenia Ministra
      Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej.
   s.  Koszt ubezpieczenia uczestników projektu, o ile potrzeba ubezpieczenia jest podyktowana specyfiką
      realizowanego projektu (np. jest to uzasadnione ryzykiem wypadku przy pracy w ramach zajęć).
   t.  Koszt egzaminu17 lub uzyskania certyfikatu przez uczestnika szkolenia, o ile egzamin/uzyskanie certyfikatu są
      integralną częścią szkolenia, tj. szkolenie kończy się egzaminem lub uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego
      uczestnictwo w danym szkoleniu.
   u.  VAT.
      VAT jest uznawany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie w sytuacji, gdy Beneficjent nie ma możliwości w
      żaden sposób odzyskać/odliczyć VAT na zasadach obowiązującego w Polsce prawa w zakresie podatku od
      towarów i usług. VAT musi być faktycznie i ostatecznie poniesiony przez Beneficjenta. Rozpatrując kwestię
      kwalifikowalności podatku VAT należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy Beneficjent ma status podatnika
      VAT:
      - jeśli Beneficjent nie ma statusu podatnika VAT, to podatek jest nieodliczalny, a wobec tego jest to koszt
        kwalifikowalny;
      - jeśli Beneficjent ma status podatnika VAT, należy stwierdzić, czy zakup ma bezpośredni związek z
        czynnościami opodatkowanymi – związek taki powoduje odliczalność podatku i wyklucza jego
        kwalifikowalność.
      Wraz z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć stosowne oświadczenie 18 w zakresie
      kwalifikowalności VAT:

     Załącznik nr....... do umowy nr............z dnia ............o dofinansowanie projektu.....(nazwa projektu).

     Nazwa i adres beneficjenta                                      (miejsce i data)

                        OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT
           W związku z ubieganiem się........(nazwa beneficjenta oraz jego status prawny)......... o przyznanie
     dofinansowania ze środków .....................(nazwa funduszu)......................... w ramach (nazwa programu
     operacyjnego) na realizację projektu.............................................(nazwa i numer projektu).......... .....(nazwa
     beneficjenta).................. oświadcza, iż realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób
     poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatki kwalifikowane w
     ......(pkt wniosku/nr tabeli we wniosku).

          Jednocześnie......................................(nazwa beneficjenta)................. zobowiązuję się do zwrotu
     zrefundowanej w ramach projektu.............(nazwa projektu)................................................ części poniesionego
     VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku  przez ......................................(nazwa
     beneficjenta)................. .

                                                …………………………
                                                (podpis i pieczątka)      Wykazując wydatki kwalifikowalne, Beneficjent posiadający prawo do odliczenia podatku VAT posługuje się
      kwotami netto, a Beneficjent nie upoważniony do odzyskania podatku wykazuje kwotę brutto. Beneficjent


17
  W przypadku zorganizowania szkolenia na prawo jazdy, koszt egzaminu państwowego nie stanowi integralnej części kursu, gdyż w
myśl ustawy Prawo o ruchu drogowym uprawnienia do egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców mają wyłącznie
wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Oznacza to, iż nie należy umieszczać we wniosku opłat egzaminacyjnych z tego tytułu.
18
  Zamieszczone oświadczenie ma charakter przykładowy, jednak każde oświadczenie musi być merytorycznie zgodne z podanym
wzorcem.
                                                                    30
     posiadający prawo do odliczenia podatku VAT ma dwie możliwości uwzględnienia podatku VAT w wydatkach
     kwalifikowalnych projektu:
     -  jako odrębnej pozycji w „Innych wydatkach” (obliczonej jako suma podatku VAT dla wszystkich pozycji
       kosztów),
     -  jako odrębnych kwot obliczonych od poszczególnych pozycji kosztów netto i podawanych pod nimi.
     Uwaga: Inne podatki i opłaty wynikające z realizacji projektów współfinansowanych z EFS nie stanowią
     wydatków kwalifikowalnych, z wyjątkiem przypadków, gdy są one faktycznie i ostatecznie poniesione przez
     Beneficjenta Ostatecznego.

v.    Koszty badań, analiz i ekspertyz i innych działań służących przygotowaniu projektów wynikających z
     Regionalnych Strategii Innowacyjnych i innych programów wspierających budowanie regionalnego systemu
     innowacji.
w.    Koszty związane z tworzeniem i udostępnianiem kompleksowej bazy informacyjnej, np.
     -    koszty wynagrodzenia osób zajmujących się zbieraniem danych (np. ankieterów);
     -    koszty związane z codziennym użytkowaniem bazy danych, przez okres trwania projektu;
     -    tworzenie specjalistycznego oprogramowania;
     -    administrowanie portalem internetowym;
     -    zakup oprogramowania komputerowego (również specjalistycznego);
     -    zakup danych statystycznych.
y.    Koszty przedsiębiorców uczestniczących w programie praktyk/staży w przedsiębiorstwach:
     -    amortyzacja sprzętu wykorzystywanego do programu praktyk;
     -    koszty odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej,
         niezbędnych na danym stanowisku, przydzielonych praktykantom na okres zajęć praktycznych
         prowadzonych u przedsiębiorcy;
     -    koszty instruktorów/opiekunów praktyk 19 i instruktorów/opiekunów stażystów20.
z.    Koszty administracyjne odnoszące się do projektu, wyliczone w sposób proporcjonalny do okresu
     współfinansowania projektu z EFS, w szczególności:
     -    koszty ubezpieczenia np. sprzętu, pomieszczenia, osób;
     -    koszty marketingu i rekrutacji uczestników;
     -    koszty związane z prowadzeniem dokumentacji projektów;
     -    koszty związane z oceną i oddziaływaniem projektu i jego monitorowaniem;
     -    opłaty za przesyłki pocztowe.
Wydatki niekwalifikowalne
Uwzględnienie w budżecie projektu wydatków niekwalifikowalnych jest możliwe, ale jedynie jako dodatkowy element
budżetu, finansowany wyłącznie ze środków własnych. Nie jest to jednak brane pod uwagę przy ocenie projektu. Wydatki,
które nie mogą być uznane jako kwalifikowalne, to w szczególności:
   pożyczki, spłaty rat;
   odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań;
   opłaty od transakcji finansowych;
   prowizje od wymiany walut i ujemne różnice kursowe;
   opłaty pobierane przez banki za przelewy i inne operacje finansowe w ramach rachunków bankowych otwartych
     przez Beneficjenta na rzecz projektu21;
   wydatki poniesione na przygotowanie wniosku projektowego;
   wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do projektu;
   wydatki nieudokumentowane;
   wydatki na prace zlecone obliczone jako procent od całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu;
   wydatki na zakup nieruchomości;
   wydatki na prace budowlane22;
   inwestycje w sprzęt, którego wartość przekracza 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu;

19
  Metoda obliczania kosztów: do wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 1lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
20
  Wynagrodzenia będą refundowane do wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego,
posiadającego dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
21
  W przypadku, gdy w opłacie pobieranej przez bank za prowadzenie rachunku wyodrębnionego na potrzeby realizacji projektu
uwzględnia się również koszty ewentualnych przelewów w ramach tego rachunku, koszty takich przelewów będą kwalifikowalne, jako
że stanowią integralną część opłaty za prowadzenie rachunku.
22
  Z wyjątkiem adaptacji pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, przy czym wydatek taki nie może być wyższy niż 10% całkowitych
wydatków projektu.
                                                              31
    wydatki poniesione na naprawy sprzętu;
    wydatki na zakup używanego sprzętu, jeżeli jego wartość może być amortyzowana zgodnie z krajowymi
     przepisami w tym zakresie;
    odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego z dotacji wspólnotowej, krajowej lub środków własnych
     stanowiących współfinansowanie tej dotacji;
    mandaty, opłaty karne, koszty procesów sądowych;
    nagrody okolicznościowe.4.3.1 Podwykonawstwo


Projekt może przewidywać realizację części projektu przez podmiot wyłoniony w trybie ustawy Prawo zamówień
publicznych (z uwzględnieniem wytycznych określonych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR), zwany wówczas
wykonawcą. Procedury ustawy zastosowanie mają w przypadku zlecenia, którego wartość przekracza równowartość w
złotych 6 tysięcy euro. Zasadą rozliczeń pomiędzy beneficjentem a zleceniobiorcą (wykonawcą) jest faktura (rachunek) na
realizację usługi/zamówienia.
W przypadku przekazania zadań związanych z realizacją projektu do organizacji pozarządowych (w przypadku instytucji
wybranej do obsługi projektów typu II w ramach Działania 2.2 ZPORR lub innych projektów realizowanych w ramach
Priorytetu II ZPORR) obowiązuje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. Nr 96, poz. 873, dalej: „ustawa o pożytku publicznym”). W przypadku zadań określonych w art. 4 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ich zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, może mieć formę: powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem
dotacji na finansowanie ich realizacji(art. 5 ust.4 pkt 1 ustawy) lub wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji (art.5 ust. 4 pkt 2 ustawy). Zlecanie to odbywa się w trybie wskazanym w tej ustawie, a
konkretnie w jej rozdziale 2 Prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecania realizacji zadań
publicznych. Przepisy tego rozdziału wskazują na obowiązek przeprowadzenia otwartego konkursu ofert przed
powierzeniem konkretnego zadania do wykonania, określają sposób przeprowadzenia takiego konkursu, kryteria jakimi
organ administracji publicznej powinien kierować się przy rozpatrywaniu ofert oraz wymagania dotyczące umowy na
podstawie której nastąpi powierzenie realizacji zadania publicznego, jak również obowiązków w zakresie kontroli i
sprawozdawczości. Na podstawie art. 19 tej ustawy wydane zostało Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dania 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz. 1891).


Beneficjent zlecając realizację części zadań podwykonawcy musi pamiętać o dwóch podstawowych kwestiach. Pierwsza
to konieczność przestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych. Druga – to ciążący na beneficjencie
obowiązek prowadzenia właściwej dokumentacji projektu i związana z tym konieczność wprowadzenia stosownych
zapisów do umowy z wykonawcą. Beneficjent powinien zastrzec sobie w umowie z wykonawcą obowiązek wykonawcy
dopuszczenia beneficjenta do wglądu do dokumentacji związanej z realizowanym projektem. Płatność dla wykonawcy
wynika ze stanu realizacji kontraktu oraz innych warunków określonych w umowie z wykonawcą. Płatność w żadnym
wypadku nie może być wyliczona jako udział w ogólnych wydatkach projektu.
W momencie wnioskowania o płatność beneficjent winien dołączyć do wniosku zestawienie poniesionych wydatków oraz
kopie dokumentów finansowych potwierdzających przedmiotowe wydatki.
Wykonawca na fakturze przedstawia ogólną kwotę za zrealizowaną usługę / część usługi, zgodnie z zawartą umową.
Na fakturze nie ma obowiązku wyszczególniania kategorii wydatków związanych z daną usługą. Z opisu faktury powinno
wynikać co wchodziło w skład usługi (bez wykazywania części składowych usługi), przy czym w opisie tym zysk nie jest
wykazywany. Na podstawie faktury beneficjent weryfikuje zgodność z warunkami umowy. Po zatwierdzeniu dokumentów
realizuje płatność na rzecz wykonawcy a zatwierdzone dokumenty (potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie)
załączane są przez beneficjenta do wniosku beneficjenta o płatność (zwanym dalej wnioskiem o płatność), który jest
weryfikowany przez instytucję wdrażającą.
Za podwykonawcę uważa się przedsiębiorcę lub przedsiębiorstwo, któremu Beneficjent zleca wykonanie części działań
w ramach realizowanego Projektu.
Beneficjent zlecając zgodnie z przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych część lub całość zadań w ramach projektu
podwykonawcy musi pamiętać o przestrzeganiu następujących limitów:
  1) w sytuacji zlecania wyłącznie zadań merytorycznych w ramach projektu obowiązuje limit 30% tj. wydatki
    ponoszone przez zleceniobiorcę mogą stanowić do 30% całkowitej wartości Projektu,
  2) w sytuacji zlecania jednemu wykonawcy zarówno obsługi merytorycznej jak i technicznej projektu również
    obowiązuje limit 30% tj. wydatki ponoszone przez zleceniobiorcę mogą stanowić do 30% całkowitej wartości
    Projektu,
  3) w sytuacji zlecania wykonania usługi merytorycznej i technicznej różnym wykonawcom limit 30% dotyczy tylko
    usługi merytorycznej.
                                                             32
Limit może obejmować do 100% całkowitej wartości projektu (tj. Beneficjent może zlecić całość zadań przewidzianych
do realizacji w ramach projektu podwykonawcy) w przypadku następujących typów projektów:
    -   praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
    -   praktyki zawodowe dla studentów,
    -   badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy,
przewidzianych do realizacji w ramach Działania 2.1 ZPORR oraz
    -   projektów stypendialnych typu II tj. stypendia dla studentów
przewidzianych do realizacji w ramach Działania 2.2 ZPORR, a także
    -   wszystkich projektów przewidzianych do realizacji w ramach Działania 2.6 ZPORR,
W takich przypadkach na pisemny wniosek Beneficjenta złożony do Instytucji Wdrażającej dopuszczalny jest drugi poziom
zlecania realizacji zadań w ramach Projektu. Do drugiego poziomu zlecenia stosuje się odpowiednio wymienione zasady
dotyczące podwykonawstwa (pkt. 1,2).


Jeśli Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych, która nie posiada odpowiednich zasobów własnych,
umożliwiających samodzielne zrealizowanie Projektu limit może obejmować do 100% całkowitej wartości Projektu
(tj. Beneficjent może zlecić całość zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu podwykonawcy). Ponadto, na
pisemny wniosek Beneficjenta złożony do Instytucji Wdrażającej dopuszczalny jest drugi poziom zlecania realizacji zadań
w ramach Projektu. Do drugiego poziomu zlecenia stosuje się odpowiednio wymienione wyżej zasady dotyczące
podwykonawstwa (pkt. 1,2).

Przez zadania merytoryczne rozumie się:
a)  wszystkie formy wsparcia przewidziane do realizacji w Priorytecie 2 (np. szkolenia, doradztwo, staże),
b) promocję realizowanych form wsparcia wraz z rekrutacją uczestników projektu,
c)  badania, analizy i ekspertyzy związane z oceną potrzeb uczestników projektu oraz z oceną efektywności danej formy
   wsparcia,


Wydatki związane ze zlecaniem zadań w ramach Projektu należy we Wniosku o dofinansowanie Projektu wykazywać
w kategorii wydatków Inne koszty. W dodatkowym załączniku Szczegółowy kosztorys Projektu należy podać specyfikację
kosztów objętych zleceniem.
UWAGA: Wydatki na osoby świadczące usługi merytoryczne w ramach Projektu (np. trenerzy) na podstawie umowo
dzieło lub umowy zlecenia we Wniosku wykazuje się w kategorii Wydatki związane z personelem i nie ma do nich
zastosowania limit 30 %.


Poniższy przykład obrazuje prawidłowe zaklasyfikowanie różnych kategorii wydatków w przypadku zlecania zadań
w ramach Projektu:


   Przykład:
Beneficjentem jest instytucja szkoleniowa. Instytucja posiada pracowników etatowych, którzy przeprowadzą większość
szkoleń w ramach Projektu. Nie posiada jednak własnego trenera w zakresie opracowywania biznes planów oraz
przygotowywania strategii marketingowej. Na co dzień współpracuje natomiast w tym zakresie z trenerem A i firmą
szkoleniową B (która oddelegowuje do współpracy trenera C).

Trener A nie świadczy swoich usług w ramach Projektu jako przedsiębiorca ale na podstawie umowy o dzieło
w związku z czym wydatki na trenera należy wykazać w kategorii „Wydatki związane z personelem”. Wydatki na trenera
nie są objęte limitem 30%.

Trener C jest zatrudniony na podstawie umowy zawartej z firmą B – i wydatki związane ze świadczoną przez niego usługą
merytoryczną należy wykazać jako podwykonawstwo i stosować do niego % limit maksymalnej wartości zlecenia zadań
w ramach Projektu (wydatki te we wniosku należy wykazać w kategorii „Inne wydatki”).Jako podwykonawca będzie
występować firma B.

Dodatkowo Beneficjent nie ma możliwości ani umiejętności samodzielnego rozliczania Projektu, dlatego decyduje się
poszukać na rynku firmy księgowej, której zleci wykonanie usługi. Usługa taka jest traktowana jako techniczna obsługa
projektu. Wydatki na usługę Beneficjent wykazuje we wniosku w trzeciej kategorii wydatków „Inne wydatki”.
Ponadto Beneficjent nie ma własnego pracownika, który zajmowałby się działalnością marketingową i promocją Projektu.
Zleca wykonanie tej usługi przedsiębiorstwu D. W tym przypadku zlecenie zadania obejmuje usługę merytoryczną

                                                          33
(promocję) oraz obsługę techniczną projektu (marketing) i jest w całości objęte limitem %. Wydatki związane ze
świadczoną przez przedsiębiorstwo D usługą należy we wniosku wykazać w kategorii „Inne wydatki”.

Zakres podwykonawstwa

Zakres podwykonawstwa może obejmować :
a) wyłącznie realizację usługi merytorycznej,
b) realizację usługi merytorycznej wraz z jej obsługą,
c) wyłącznie realizację usługi technicznej.

  Przykład I Podwykonawstwo związane z realizacją wyłącznie usługi merytorycznej (dotyczy lit. a)
Beneficjent zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zleca przeprowadzenie szkolenia „Techniki negocjacji” Firmie
X. W zakres tego zlecenia wchodzi wyłącznie praca trenerów (usługa merytoryczna). Sala szkoleniowa udostępniana na
cele tego szkolenia jest własnością Beneficjenta. Wszelkie pozostałe usługi związane z realizacją szkolenia są dostarczane
przez Beneficjenta.
W tym przykładzie zakres podwykonawstwa obejmuje jedynie pracę trenerów Firmy X. Usługa ta nie jest objęta limitem 30
%.


  Przykład II Podwykonawstwo związane z realizacją usługi merytorycznej wraz z obsługą szkolenia (dotyczy lit.b)
Beneficjent zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zleca przeprowadzenie szkolenia „Techniki negocjacji” Firmie
Y. W zakres tego zlecenia wchodzi zarówno praca trenerów (usługa merytoryczna), jak i np. wynajem sali szkoleniowej,
catering, noclegi, transport itp. (obsługa szkolenia).
W powyższym Przykładzie zakres podwykonawstwa obejmuje zarówno pracę trenerów (usługa merytoryczna) Firmy Y, jak
i obsługę techniczną szkolenia i w całości jest objęty limitem zlecenia do 30 % kosztów Projektu będących kosztami
Beneficjenta.
                                                            34
4.4. PŁATNOŚCI

4.4.1 Rozliczenia Instytucji Wdrażającej z Beneficjentem.
Podstawę rozliczeń między Instytucją Wdrażającą a Beneficjentem stanowi wartość projektu określona w umowie o
dofinansowanie projektu. W przypadku, gdy beneficjent zawiera umowę z wykonawcą, podstawę do rozliczenia stanowi
również kwota określona w powyższej umowie. W przypadku, gdy wartość projektu w wyniku procedury przetargowej
ulegnie zmniejszeniu w stosunku do zakładanej wartości projektu we wniosku aplikacyjnym, umowa o dofinansowanie
projektu zostanie aneksowana. W przypadku, gdy wartość projektu w wyniku procedury przetargowej ulegnie zwiększeniu
kwota dofinansowania określona w umowie o dofinansowanie projektu nie ulega zmianie.

DOKONYWANIE PŁATNOŚCI
Środki na realizację projektu przekazywane są beneficjentowi w formie dotacji wypłacanych transzami. W celu
umożliwienia uruchomienia dotacyjnego systemu przekazywania środków, wypłaty dla Beneficjentów pochodzić będą ze
środków rezerwy celowej budżetu państwa oraz środków własnych Samorządu Województwa i/lub zaciągniętej przez
Samorząd Województwa pożyczki na prefinansowanie.
Celem otrzymania wypłaty transzy dotacji niezbędne jest złożenie przez beneficjenta wniosku o płatność wypełnionego
zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku beneficjenta o płatność. Instrukcja umieszczona jest na stronie internetowej:
www.zporr.gov.pl. /finansowanie/wzory wniosków o płatność.
Wniosek o płatność stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w
sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej
realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U.
2004 Nr 216, poz. 2206).
W przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach Priorytetu 2 ZPORR, finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, wniosek beneficjenta o płatność służy trzem celom:
     1.  zawnioskowaniu przez beneficjenta o pierwszą transzę dofinansowania-płatność pierwsza,
     2.  rozliczeniu się przez beneficjenta z dotychczas otrzymanych transz dofinansowania, poprzez
        udokumentowanie poniesienia w ramach projektu wydatków kwalifikowalnych w odpowiedniej wysokości
        wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu oraz zawnioskowaniu o kolejną transzę dofinansowania-
        płatność pośrednia,
     3.  ostatecznemu rozliczeniu się przez beneficjenta ze wszystkich transz dofinansowania, otrzymanych w
        ramach projektu (wniosek o płatność końcową - na jego podstawie nie jest dokonywana wypłata środków
        na rzecz beneficjenta)-płatność końcowa.

Wypłaty będą dokonywane transzami zgodnie z harmonogramem płatności. W przypadku pierwszej transzy
dofinansowanie jest przekazywane w wysokości 20% zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu ( z wyjątkiem
Działania 2.2, którego powyższe ograniczenie nie dotyczy) całkowitej kwoty dofinansowania przyznanego umową w
terminie 21 dni od dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność na rzecz projektu. Jeżeli projekt przewiduje podpisanie
umowy z wykonawcą, pierwsza transza jest wypłacana dopiero po podpisaniu tej umowy. W kolejnych wnioskach o
płatność kwota wnioskowana powinna być zgodna co do terminu wnioskowania i wysokości kwoty z harmonogramem
płatności.

Beneficjent może złożyć wniosek o przekazanie drugiej i kolejnych transz dotacji dopiero po wydatkowaniu co najmniej
80% kwoty dotychczas otrzymanych transz dotacji. Składa w tym celu wniosek o płatność pośrednią
Do wniosku o płatność końcową załączane jest sprawozdanie końcowe z realizacji projektu oraz kopia dokumentu
potwierdzającego wykonanie/odbiór usług.
Dofinansowanie nie może zostać przeznaczona na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych przed datą rozpoczęcia
realizacji projektu.

WERYFIKACJA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ
Wnioski o płatność składane są przez Beneficjenta w formie papierowej i elektronicznej. W pierwszej kolejności podlegają
one rejestracji w systemie SIMIK, a następnie dokonywana jest ich weryfikacja.
Instytucja Wdrażająca dokonuje weryfikacji formalnej, a następnie weryfikacji merytorycznej otrzymanych wniosków
oraz załączonych do niego dokumentów, w tym w szczególności pod kątem kwalifikowalności poniesionych wydatków.
Weryfikacja pod względem formalnym obejmuje w szczególności sprawdzenie:
- czy wniosek został przedstawiony na prawidłowym formularzu i czy został zachowany wymagany termin złożenia
   wniosku ,
- czy wniosek został podpisany przez osoby do tego upoważnione,
- czy do wniosku zostały załączone potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur/innych dokumentów
   księgowych o równoważnej wartości dowodowej (w dwu egzemplarzach) wraz z dowodami zapłaty,
-    czy wszystkie wymagane załączniki zostały dołączone do wniosku,
- czy faktury/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej zostały zapłacone zgodnie z wyciągami bankowymi,

                                                           35
-  czy kwoty ujęte w zestawieniu we wniosku są zgodne z kwotami na fakturach/innych dokumentach o równorzędnej
  wartości dowodowej,
-  czy we wniosku nie ma błędów rachunkowych,

Weryfikacja pod względem merytorycznym obejmuje w szczególności sprawdzenie:
- czy termin zapłaty faktur jest zgodny z terminem kwalifikowalności wydatków dla danego projektu,
- czy kwoty ujęte we wniosku są kwotami kwalifikowalnymi,
- czy poniesione wydatki są bezpośrednio związane z realizowanym projektem oraz zgodne z umową o dofinansowanie
   projektu,
- czy realizacja projektu następuje zgodnie z zachowaniem zasad wspólnotowych i zaleceń zawartych w umowie o
   dofinansowanie projektu oraz zgodnie z prawem polskim, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
   publicznych.
Szczegółowy opis weryfikacji formalnej i merytorycznej danej Instytucji Wdrażającej zawiera Podręcznik procedur danej
instytucji. Wyniki poszczególnych etapów weryfikacji wprowadzane są do systemu SIMIK.

W przypadku, gdy przedstawiony wniosek nie spełnia wymogów formalnych Instytucja Wdrażająca przesyła do
Beneficjenta informację bądź o konieczności uzupełnienia dokumentu o brakujące elementy we wskazanym terminie, bądź
o konieczności złożenia skorygowanego wniosku we wskazanym terminie.

Po przeprowadzeniu procesu weryfikacji formalnej oraz merytorycznej Instytucja Wdrażająca wysyła do Beneficjenta
informację o wynikach weryfikacji wniosku o płatność. W przypadku, gdy kwota zatwierdzona do wypłaty przez Instytucję
Wdrażającą jest inna niż kwota wnioskowana przez beneficjenta, Instytucja Wdrażająca przesyła Beneficjentowi
szczegółowe uzasadnienie różnicy.

Po dokonaniu weryfikacji Instytucja Wdrażająca wypełnia przeznaczoną dla Instytucji Wdrażającej część wniosku.
Instytucja Wdrażająca w szczególności dokonuje podziału wydatków kwalifikowalnych, objętych wnioskiem na
poszczególne źródła finansowania oraz dokonuje rozliczenia części dotacji objętej niniejszym wnioskiem.

Weryfikacja, zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, jest dokonywana przez dwóch pracowników Instytucji Wdrażającej,
odpowiedzialnych za weryfikację i poświadczenie wniosku, w tym przez Głównego Księgowego. Każda osoba
przeprowadzająca weryfikację podpisuje się na liście sprawdzającej.
Na każdym etapie procesu weryfikacji wniosku, Instytucja Wdrażająca może zwrócić się do Beneficjenta z żądaniem
udzielenia dodatkowych informacji lub uzupełnienia przekazanych dokumentów.

W przypadku wystąpienia wątpliwości co do kwalifikowalności danego wydatku, Instytucja Wdrażająca może zwrócić się
z wnioskiem o interpretację do Instytucji Pośredniczącej. W przypadku uzyskania interpretacji od Instytucji Pośredniczącej
Instytucja Wdrażająca załącza kopię tej interpretacji do zbiorczego wniosku o płatność od Instytucji Wdrażającej do
Instytucji Pośredniczącej.

Po dokonaniu weryfikacji i poświadczenia wniosków o płatność otrzymanych od Beneficjentów, Instytucja Wdrażająca
dokonuje przelewu środków na konta poszczególnych Beneficjentów:
- w części odpowiadającej Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (75% wysokości transzy, z wyjątkiem projektów
  typu I działania 2.2 w przypadku którego wysokość wkładu unijnego wynosi 70%). Środki te pochodzą z pożyczki
  udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie lub środków własnych Samorządu
  Województwa,
- w części przypadającej na współfinansowanie (25% wysokości transzy, z wyjątkiem projektów typu I działania 2.2).


Numer rachunku bankowego Beneficjenta wskazany jest w umowie o dofinansowanie projektu. Beneficjent ma obowiązek
utworzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dla potrzeb realizacji projektu.


Zawieszenie płatności
W przypadku, gdy Instytucja Wdrażająca stwierdzi nieprawidłowości w realizacji postanowień umowy o dofinansowanie
projektu, ma ona obowiązek podjąć działania celem wstrzymania płatności na rzecz Beneficjenta, w szczególności ma
obowiązek poinformować Instytucję Pośredniczącą o zaistniałej sytuacji. Nieprawidłowości mogą w szczególności
dotyczyć: nieterminowego realizowania projektu, niepodjęcia czynności opisanych w projekcie, utrudniania kontroli
realizacji projektu bądź dokumentowania niezgodnego z ustaleniami w umowie.
W tej sytuacji Instytucja Wdrażająca ma obowiązek niezwłocznego pisemnego poinformowania Beneficjenta o wykrytych
nieprawidłowościach oraz podania terminu i ewentualnych sposobów usunięcia wykrytych nieprawidłowości. Beneficjent
zobowiązany jest do ich usunięcia lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym przez Instytucję Wdrażającą
terminie.
                                                            36
Zwrot płatności
W sytuacji, gdy zostanie stwierdzone – na podstawie otrzymanych dokumentów lub czynności kontrolnych uprawnionych
organów – że Beneficjent wykorzystał otrzymane środki niezgodnie z przeznaczeniem, pobrał je nienależnie lub w
nadmiernej wysokości, Instytucja Wdrażająca jest zobowiązana do odzyskania kwot nienależnie wypłaconych na rzecz
Beneficjenta. Realizacja powyższego obowiązku polega na żądaniu dokonania zwrotu przez Beneficjenta równowartości
nienależnej wypłaty wraz z odsetkami lub potrąceniu nienależnie wypłaconych kwot wraz z odsetkami z kolejnej transzy
dofinansowania (w sytuacji, gdy beneficjent nie dokona zwrotu do momentu zatwierdzenia kwoty do wypłaty). Wysokość
odsetek określona jest w takiej wysokości, jak w przypadku zaległości podatkowych naliczonych odpowiednio od dnia
przekazania środków lub od dnia stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia dofinansowania23. Zwrot taki dokonywany jest
na pisemne wezwanie Instytucji Wdrażającej lub uprawnionego organu kontrolnego, w którym określony jest termin i
rachunek bankowy, na który należy dokonać zwrotu środków.


Windykacja
W przypadku, gdy Beneficjent nie zwróci części lub całości dofinansowania w wyznaczonym terminie (gdy działania
opisane w punkcie „Zwrot płatności” nie przyniosły spodziewanych rezultatów) Instytucja Wdrażająca podejmie środki
prawne celem odzyskania należnych środków. O zaistniałej sytuacji Instytucja Wdrażająca zobowiązana jest poinformować
Instytucję Pośredniczącą.

Rozliczenia końcowe
Beneficjent składając wniosek o płatność końcową, rozlicza się z całości otrzymanego w ramach projektu dofinansowania.
Wnioskiem o płatność końcową nie wnioskuje o kolejną transzę dofinansowania. Do powyższego wniosku załącza
sprawozdanie końcowe z realizacji projektu
4.4.2 System refundacji środków z EFS

Po zaakceptowaniu wniosków o płatność złożonych przez Beneficjentów, Instytucja Wdrażająca sporządza zbiorczy
wniosek o płatność w ramach Działania. Wzór zbiorczego ( wniosku o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji
Pośredniczącej stanowi załącznik nr….. Wniosek zbiorczy jest przesyłany w wersji papierowej oraz elektronicznej w
systemie SIMIK do Instytucji Pośredniczącej, razem z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem wymaganymi
       24
załącznikami.

Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji otrzymanych z całego województwa wniosków o płatność w ramach
Działań finansowanych z EFS .
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku o płatność od Instytucji Wdrażającej, Instytucja Pośrednicząca
ma obowiązek poinformować o tym pisemnie Instytucję Wdrażająca, wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia lub
udzielenia niezbędnych informacji.
Wyniki poszczególnych etapów weryfikacji wprowadzane są do systemu SIMIK.
Po dokonaniu weryfikacji wniosków o płatność od Instytucji Wdrażającej, Instytucja Pośrednicząca sporządza wniosek
zbiorczy o płatność w ramach EFS przesyłany jest w wersji papierowej i elektronicznej w systemie SIMIK do Instytucji
            25
Zarządzającej ZPORR . Po zweryfikowaniu zbiorczych wniosków o płatność otrzymanych od poszczególnych Instytucji
Pośredniczących, Instytucja Zarządzająca sporządza zbiorczy wniosek o refundację wydatków z EFS i przesyła go do
Instytucji Płatniczej, która następnie występuje o refundację wydatków do Komisji Europejskiej.

Po otrzymaniu refundacji z KE, środki refundacji są przekazywane przez Instytucję Płatniczą na rachunek programowy
Instytucji Pośredniczącej z którego przelewane są środki na rachunki, z których dokonywane były płatności na rzecz
Beneficjenta. W przypadku prefinansowania refundacja trafia na wskazany rachunek budżetu państwa.


.
4.4.3 Zaliczkowe przekazywanie współfinansowania z budżetu państwa
Współfinansowanie w części pochodzącej z budżetu państwa przyznawane jest w wysokości procentowego udziału
środków budżetu państwa przewidzianych na dane działanie, odpowiadającej całorocznemu zapotrzebowaniu, zgodnie z23
  całość – gdy cała kwota dotacji została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, część – gdy niezgodne z
przeznaczeniem wydatkowanie dotyczy jedynie części dotacji
24
  Do czasu gdy system SIMIK nie funkcjonuje, Instytucja Wdrażająca przekazuje wniosek w wersji papierowej oraz na
nośniku elektronicznym (dyskietka, płyta CD)
25
  j.w
                                                           37
zaakceptowanym dla działania montażem finansowym i Ramowym Planem Realizacji Działania na dany rok,
zaakceptowanym przez Regionalny Komitet Sterujący.

Szczegółowy tryb przyznawania i przekazywania środków określa dany dysponent części budżetowej.


4.4.4 Współfinansowanie ze środków Ministra Gospodarki i Pracy
W przypadku, gdy właściwym dysponentem części budżetowej zapewniającym współfinansowanie jest minister właściwy
do spraw rozwoju regionalnego, środki na współfinansowanie działania pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa
przeznaczonej na ten cel, zgodnie z corocznie zatwierdzaną procedurą uruchamiania tych środków.

Wniosek składany jest dla każdego działania po zatwierdzeniu Ramowego Planu Realizacji Działania na dany rok przez
Regionalny Komitet Sterujący. Warunkiem niezbędnym do wnioskowania o współfinansowanie jest istnienie
obowiązującej umowy finansowania działania.

Wnioski powinny dotyczyć całorocznego zapotrzebowania na środki budżetu państwa w wysokości procentowego udziału
środków budżetu państwa, zgodnie z zaakceptowanym dla działania montażem finansowym. W przypadku działania 2.2
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w zakresie projektów typu II zapotrzebowanie na
środki budżetu państwa powinno dotyczyć roku akademickiego.

Z wnioskiem o współfinansowanie działania występuje Wojewoda na podstawie zapotrzebowania przedstawionego przez
Instytucję Wdrażającą. Jeśli wniosek o współfinansowanie danego działania składany jest w roku 2005 po raz pierwszy, do
wniosku należy dołączyć kopię odpowiedniej umowy finansowania działania. Do wniosku należy dołączyć również kopię
zatwierdzonego Ramowego Planu Realizacji Działania na dany rok.

Wniosek o uruchomienie rezerwy budżetowej składany jest wraz z załącznikami przez właściwego dysponenta części
budżetowej do Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, który
ocenia zasadność przedłożonych wniosków, badając je pod względem formalnym i merytorycznym. Wniosek pozytywnie
zaopiniowany jest przedkładany do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. Zaakceptowany
wniosek jest następnie przedkładany Ministrowi Finansów, który wydaje decyzje w sprawie zmian w budżecie państwa, na
podstawie których następuje przeniesienie wnioskowanych kwot do odpowiednich części budżetu państwa.

W ramach Priorytetu 2 ZPORR Minister Finansów przekazuje środki współfinansowania na rachunek Instytucji
Pośredniczącej, a następnie Instytucja Pośrednicząca przekazuje środki współfinansowania na rachunek Instytucji
Wdrażającej zgodnie z harmonogramem płatności dla działania, określonym w zaakceptowanym przez Regionalny Komitet
Sterujący Ramowym Palnie Realizacji Działania na dany rok.

Za właściwe wykorzystanie środków współfinansowania odpowiedzialni są dysponenci części budżetowych, a także
podmioty, w tym jednostki samorządu terytorialnego, którym powierzone zostały środki na realizację działania na
podstawie odrębnych umów.

Instytucje Wdrażające są zobowiązane do sporządzania i przekazywania do dysponenta części budżetowej kwartalnych
sprawozdań finansowych z wykorzystania środków z przedmiotowej rezerwy w terminie do 10 dni roboczych po
zakończeniu kwartału. Wzór kwartalnego sprawozdania finansowego dla dotacji przyznanych w ramach Priorytetu 2
stanowi załącznik do procedury uruchamiania środków współfinansowania.

4.5 MONITORING

W celu zapewnienia skuteczności i sprawności działania programu Instytucje Wdrażające zobowiązane są do bieżącego
monitorowania realizowanych działań. Do obowiązkowych czynności należy zaliczyć:
   a.  weryfikacja otrzymanych od beneficjentów, okresowych sprawozdań z wdrażania projektów (rocznych
     i końcowych),
   b.  wprowadzanie danych dotyczących wdrażanego Działania do systemu informatycznego SIMIK,
   c.  sporządzanie okresowych (rocznych i końcowych)      sprawozdań  z  realizacji  Działania  w ramach
     sprawozdawczości dla Instytucji Pośredniczącej,
   d.  udział w Podkomitecie Monitorującym komponent regionalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
     Regionalnego.

Monitorowanie realizacji projektów
Instytucja Wdrażająca zobowiązana jest do monitorowania realizacji projektów za pomocą okresowych, rocznych
i końcowych sprawozdań przedkładanych przez beneficjentów (w formie papierowej i elektronicznej) zgodnie
z następującymi terminami:
                                                          38
                                                            *
      sprawozdania okresowe – składane przez beneficjenta raz na kwartał w terminie do 7 dni kalendarzowych od
      zakończenia okresu sprawozdawczego właściwej Instytucji Wdrażającej,
      sprawozdania roczne – składane przez beneficjenta w terminie do 25 stycznia kolejnego roku kalendarzowego
      właściwej Instytucji Wdrażającej
      sprawozdania końcowe – składane przez projektodawcę po upływie 25 dni kalendarzowych od zakończenia
      realizacji rzeczowej projektu właściwej Instytucji Wdrażającej.
.
Wzór sprawozdania stanowi załącznik 8.
Instytucja Wdrażająca weryfikuje sprawozdanie. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w przedłożonym
sprawozdaniu, Instytucja Wdrażająca niezwłocznie przekazuje beneficjentowi swoje uwagi na piśmie, nie później niż w
terminie 5 dni od otrzymania sprawozdania. Beneficjent jest zobowiązany do przesłania poprawnej wersji sprawozdania w
terminie wyznaczonym przez Instytucję Wdrażającą.

Wprowadzanie informacji do systemu SIMIK
Po zaakceptowaniu otrzymanych sprawozdań Instytucja Wdrażająca niezwłocznie wprowadza dane do systemu
informatycznego SIMIK (do momentu uruchomienia drugiej wersji systemu, dane ze sprawozdań należy wprowadzać
ręcznie).
Sprawozdawczość
Zgodnie z umową finansowania działania zawartą z Instytucją Pośredniczącą Instytucja Wdrażająca zobowiązana jest do
przygotowywania i przedkładania Instytucji Pośredniczącej, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik 9 (w formie
papierowej i elektronicznej), następujących sprawozdań z realizacji Działania:
      sprawozdanie okresowe, składane przynajmniej raz na kwartał, w terminie do 20 dni od zakończenia okresu
      sprawozdawczego*,
      sprawozdanie roczne, w terminie do 50 dni kalendarzowych roku następującego po roku realizacji działania,
      sprawozdanie końcowe, w ciągu 50 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji Działania.
W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą braków bądź nieprawidłowości w przekazanych sprawozdań
niezwłocznie przekazuje ona Instytucji Wdrażającej swoje uwagi na piśmie. Instytucja Wdrażająca jest zobowiązana do
przesłania poprawnej wersji sprawozdania w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą.
W ramach rocznych oraz końcowego sprawozdania z realizacji Działania Instytucje Wdrażające są zobowiązani do
zamieszczenia oceny realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej zawartymi
w formularzu sprawozdania.
Podkomitet Monitorujący ZPORR
Przedstawiciele Instytucji Wdrażających wchodzą w skład Podkomitetu Monitorującego komponent regionalny ZPORR.


4.5.1 Podsystem monitorowania europejskiego funduszu społecznego (PEFS)
1. Wymogi Unii Europejskiej

Komisja Europejska nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek badania sytuacji beneficjentów ostatecznych 6 miesięcy
po zakończeniu ich udziału w projekcie.
2. Założenia Podsystemu Europejskiego Funduszu Społecznego
Beneficjent
   1.  Zbiera dane o wszystkich beneficjentach ostatecznych i przesyła, na nośniku elektronicznym (ponieważ
      przekazuje dane osobowe), wraz z kwartalnymi i końcowym sprawozdaniem z realizowanego przez siebie
      projektu do Instytucji Wdrażającej;
   2.  Pozyskuje pisemną zgodę osób, których dane dotyczą, na przetwarzanie danych w celu monitoringu i ewaluacji
      projektu oraz Programu zgodnie z ogólnie przyjętą formułą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
      osobowych, w tym danych wrażliwych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu
      Społecznego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101
      poz. 926, ze zm.)”;
   3.  Informuje uczestników projektu o celu zbierania danych (w tym o odbiorcach danych), prawie wglądu do swoich
      danych oraz ich poprawiania, obowiązku podania danych i o jego podstawie prawnej;
   4.  Uzyskuje od beneficjenta ostatecznego zobowiązanie do udziału w badaniu ankietowym;

*
  zgodnie z wytyczną IZ ZPORR z dnia 24 listopada 2004 r., znak: DRR-II-074-7672w-MC/2004.
                                                              39
Instytucja Wdrażająca
  1.  Zgłasza wniosek o stworzenie bazy danych do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
  2.  Monitoruje sytuację beneficjentów ostatecznych po upływie 6 miesięcy od zakończenia ich udziału w projekcie,
     poprzez pomiar wskaźników oddziaływania;
  3.  Dokonuje pomiaru poprzez badanie na reprezentatywnej próbie losowej wszystkich beneficjentów ostatecznych,
     do których wysyła ankiety (wzór udostępnia IZ ZPORR);
  4.  Dokonuje wyboru próby wykorzystując dane o beneficjencie ostatecznym przekazywanych przez beneficjenta;
  5.  Dokonuje pomiaru raz na kwartał kalendarzowy, w celu objęcia badaniem jak największej liczby beneficjentów
     ostatecznych;
  6.  Każdorazowo wprowadza do PEFS dane (oraz je aktualizuje) z przeprowadzonych badań w liczbach względnych
     (procenty) i absolutnych;
  7.  Przesyła do Instytucji Pośredniczącej powyższe dane wraz z okresowym i końcowym sprawozdaniem z realizacji
     działania. Dane powinny zostać wprowadzone po zaakceptowaniu sprawozdania za dany kwartał lub końcowego
     z realizacji projektu;
  8.  Może zlecić wykonanie badania wykonawcom zewnętrznym;
Powyższe zadania są regulowane w umowach o finansowanie Działania oraz umów o dofinansowanie projektu w ramach 2
Priorytetu ZPORR (nowe wersje).


Instytucja Pośrednicząca
  1.  Przekazuje dane otrzymane od IW, wraz z kwartalnymi i rocznym sprawozdaniem z realizacji Programu w
     województwie, do Instytucji Zarządzającej.


3. Tak zorganizowany system pozwoli na:
  -   pełne wykorzystanie informacji przekazywanych do systemu PEFS o beneficjentach ostatecznych od początku
      wdrażania poszczególnych Działań Priorytetu 2 ZPORR (EFS);
  -   wypełnienie zasady nałożonej przez Komisję Europejską mówiącej o konieczności badania rezultatów
      projektów w 6 m-cy od zakończenia udziału beneficjenta ostatecznego pomocy w projekcie;
  -   otrzymanie wiarygodnych informacji o sytuacji beneficjenta ostatecznego pomocy w 6 m-cy (Działania 2.1, 2.2,
      2.3, 2.4, 2.5) od zakończenia jego udziału w projekcie (pytamy go o sytuację, w której się znajduje, a nie o
      odległą przyszłość);
  -   otrzymanie wiarygodnych informacji o sytuacji mikroprzediębiorcy w 18 m-cy od zakończenia jego udziału w
      projekcie (Działanie 2.5);
  -   otrzymanie wiarygodnych informacji o sytuacji wprowadzanych, przez wsparte instytucje, innowacjach w 18 m-
      cy od zakończenia jego udziału w projekcie (Działanie 2.6);
  -   każdy beneficjent ostateczny ma „szansę” być wylosowanym do badania, co oznacza, że otrzymamy informacje
      o wszystkich typach projektów, które były realizowane; badanie prowadzone jest 4 razy w roku, ułatwia to
      zorganizowanie procesu przez Instytucję Wdrażającą, zmniejsza również koszty badania.


4. Przykład
Poniżej przedstawiony przykład ma na celu zilustrować sposób organizacji procesu ankietowania 10% beneficjentów
ostatecznych.
  2.  Projekt rozpoczyna się w styczniu 2005 r.
  3.  Po każdym kwartale, stosując się zasad sprawozdawczości, beneficjent przesyła do Instytucji Wdrażającej
     sprawozdanie kwartalne wraz z elektronicznym zestawieniem danych o beneficjentach ostatecznych, którzy w
     danym kwartale zakończyli udział w projekcie (np. skończył się moduł szkoleniowy, którym byli objęci).
  4.  Do badania ankietowego system PEFS losuje 10% z wszystkich beneficjentów ostatecznych, którzy zakończyli w
     danym kwartale udział w realizowanych w ramach Działania projektach (zarówno osoby, które uczestniczyły w
     całym projekcie, jak i te, które zrezygnowały w trakcie trwania projektu).
  5.  Badanie przeprowadzane jest w 6 m-cy od zakończenia udziału beneficjentów ostatecznych w projekcie, co
     oznacza, iż osoby, których dane przekazane zostały wraz z sprawozdaniem kwartalnym w kwietniu (zakończyli
     udział w projekcie od stycznia do marca 2005 r.) badane są w październiku 2005 r., natomiast osoby, które
     zakończyły udział w projekcie w okresie od marca do czerwca 2005 r. ankietowane będą w styczniu 2006 r. itd.
                                                          40
  6.  W przypadku Działań 2.5 – mikroprzedsiębiorcy i 2.6 – przedsiębiorstwa badanie przeprowadzane jest w 18 m-cy
     od zakończenia udziału beneficjentów ostatecznych w projekcie, co oznacza, iż osoby, których dane przekazane
     zostały wraz z sprawozdaniem kwartalnym w kwietniu (zakończyli udział w projekcie od stycznia do marca 2005
     r.) badane są w październiku 2006 r., natomiast osoby, które zakończyły udział w projekcie w okresie od marca do
     czerwca 2005 r. ankietowane będą w styczniu 2007 r. itd.
  7.  Instytucja Wdrażająca powinna przeprowadzić badanie ankietowe wylosowanych przez system PEFS 10%
     beneficjentów ostatecznych w terminie umożliwiającym wprowadzenie wyników ankiet do systemu i przekazanie
     ich do Instytucji Zarządzającej wraz ze sprawozdaniem kwartalnym na poziomie Działania.


4.6 KONTROLA I AUDYT WEWNĘTRZNY


Instytucja Wdrażająca jest instytucją odpowiedzialną za bezpośredni i bieżący nadzór nad prawidłowością wdrażania
danego Działania w województwie. W związku z tym przeprowadza kontrole na miejscu realizacji projektów
zatwierdzonych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków współfinansowania krajowego,
zgodnie z zapisami artykułu 4 Rozporządzenia Komisji Nr 438/2001 z 2 marca 2001 roku. Instytucja Wdrażająca
utrzymuje stałe kontakty z beneficjentami, mając na celu uzyskanie uzasadnionej pewności, że projekt jest realizowany
zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, zapisami ZPORR i Uzupełnienia ZPORR, otrzymanymi przez beneficjenta
zaleceniami oraz przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.

Instytucja Wdrażająca jest odpowiedzialna za poprawność wydatkowania całości (100%) środków w ramach Działania, w
związku z czym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zobowiązana jest do podjęcia kroków mających na celu
odzyskanie od beneficjenta kwot pobranych nienależnie lub wydatkowanych niewłaściwie. W przypadku, gdy Beneficjent
nie dokonuje zwrotów kwot żądanych przez Instytucję Wdrażającą w związku z nienależnym pobraniem lub niewłaściwym
wydatkowaniem, Instytucja Wdrażająca pomniejsza kolejne kwoty do wypłaty.

Kontrole na miejscu realizacji projektów są przeprowadzane zgodnie z procedurami Instytucji Wdrażającej opisanymi w
Podręczniku Procedur, zatwierdzonym przez Instytucję Pośredniczącą. Instytucja Wdrażająca opracowuje i stosuje
procedury sprawdzające dostarczenie wyrobów i usług oraz prawdziwość i prawidłowość ponoszonych wydatków w
ramach projektu.

Typy kontroli
Instytucja Wdrażająca przeprowadza kontrole zgodnie z planem kontroli (w tym kontrole na miejscu realizacji projektu)
oraz kontrole doraźne (kontrole „ad hoc”), przeprowadzane poza planem kontroli.
Kontrole „ad hoc” przeprowadzane są w szczególności w przypadku uzyskania informacji o nieprawidłowości w ramach
realizacji projektu lub wystąpieniu

Kontrole po otrzymaniu wniosku o płatność końcową
Instytucja Wdrażająca po wpłynięciu od beneficjenta wniosku o płatność końcową w ramach projektu zobowiązany jest do
przeprowadzenia kontroli na zakończenie projektu26. Kontrola ta obejmuje całość zgromadzonej dokumentacji w trakcie
realizacji projektu oraz fizyczne sprawdzenie faktyczności poniesienia wydatków. W trakcie kontroli na zakończenie
projektu sprawdzeniu podlegają wszystkie dokumenty i wszystkie wydatki oraz fizyczne efekty realizowanego projektu (w
przypadku projektów, w których jest to możliwe), tak, aby możliwym było uzyskanie uzasadnionej pewności, że projekt
był realizowany poprawnie, rezultaty zakładane we wniosku aplikacyjnym zostały osiągnięte.

Plany kontroli
Instytucja Wdrażająca tworzy roczny plan kontroli na miejscu realizacji projektów na następny plan kalendarzowy,
przedstawiany do akceptacji Instytucji Pośredniczącej do dnia 15 grudnia każdego roku. Instytucja Pośrednicząca może
zgłaszać uwagi i zwracać się o wprowadzenie zmian w rocznym planie kontroli. Do rocznego planu kontroli dobiera się
projekty zgodnie z metodologią doboru projektów do kontroli, zawartą w zatwierdzonym przez Instytucję Pośredniczącą
podręczniku procedur IW. Obowiązkowym jest przeprowadzenie kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu –
w przypadku każdego projektu oraz kontrolowanie w trakcie realizacji projektów, zgodnie z podręcznikiem.

Dobór osób do kontroli
Kierownik Instytucji Wdrażającej wyznacza osoby, które mają przeprowadzić kontrolę na miejscu. Osoby
przeprowadzające kontrolę na miejscu nie mogą być uzależnione ani w jakikolwiek sposób powiązane z podmiotem
kontrolowanym. Osobami przeprowadzającymi kontrolę na miejscu realizacji projektu nie mogą być wyłącznie osoby,
które dokonywały weryfikacji wniosków płatniczych złożonych przez danego beneficjenta ani zatwierdzały kwoty do
wypłaty na rzecz beneficjenta. W przypadku kontroli na miejscu projektów własnych Instytucji Wdrażającej, kontrolę na
miejscu, analogicznie jak poświadczania wydatków, muszą przeprowadzać pracownicy innej komórki organizacyjnej, niż
komórki realizującej projekt (pełniącej rolę beneficjenta).
                                                           41
Szczegółowy sposób doboru osób do przeprowadzenia kontroli na miejscu określa podręcznik procedur danej instytucji.

Instytucja Pośrednicząca oraz Instytucja Zarządzająca ZPORR mają prawo wyznaczenia swojego przedstawiciela do
uczestnictwa w kontroli na miejscu realizacji projektu na równych prawach i obowiązkach jak pozostali członkowie
zespołu kontrolującego.

Poinformowanie o kontroli
Instytucja Wdrażająca zobowiązany jest do poinformowania na piśmie beneficjenta o zamiarze przeprowadzenia kontroli z
odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni (nie dotyczy kontroli „ad hoc”). W piśmie informującym o
przeprowadzeniu kontroli zawierane są co najmniej następujące informacje:  -  podstawa do przeprowadzenia kontroli (wskazanie odpowiedniego paragrafu i ustępu zawartej umowy o
    dofinansowanie projektu, zgodnie z którym beneficjent zobowiązany jest poddać się kontroli),
  -  planowany zakres kontroli,
  -  osoby uczestniczące w kontroli (skład Zespołu Kontrolującego wraz ze wskazaniem Kierownika Zespołu
    Kontrolującego),
  -  dokumenty, jakie powinny być przygotowane do wglądu osób przeprowadzających kontrolę od początku kontroli
    oraz ewentualnie dokumentach, których kopie powinny zostać dostarczone do Instytucji Wdrażającej przed
    rozpoczęciem kontroli na miejscu,
  -  osoby, jakie powinny być obecne na miejscu celem udzielania informacji na temat realizowanego projektu. W
    szczególności wymaga się, aby obecni byli:tzw. kierownik projektu, kierownik komórki odpowiedzialnej za
    weryfikację wniosków płatniczych, kierownik komórki odpowiedzialnej za dokonywanie płatności, kierownik
    komórki odpowiedzialnej za monitoring i raportowanie oraz inne osoby, których obecność może być przydatna do
    sprawnego przeprowadzenia kontroli
  -  Data rozpoczęcia działań kontrolnych i przewidywany termin ich zakończenia.

Przeprowadzenie czynności kontrolnych
Osoby przeprowadzające kontrolę na miejscu realizacji projektu działają w oparciu o listę sprawdzającą do kontroli na
miejscu, określoną w podręczniku procedur Instytucji Wdrażającej oraz program kontroli zatwierdzony przez kierownika
Instytucji Wdrażającej przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.
Przed przeprowadzeniem kontroli kierownik Instytucji Wdrażającej podejmuje decyzję dotyczącą zakresu przeprowadzanej
kontroli.
W przypadku kontroli na zakończenie projektu powinna być stosowana lista sprawdzająca przewidująca maksymalnie
szczegółowe sprawdzenie projektu, zawierająca pytania dotyczące wszystkich możliwych aspektów realizacji projektu. W
przypadku, gdy planowana kontrola nie jest kontrolą na zakończenie projektu, kontrole nie muszą obejmować wszystkich
sfer realizowanego projektu, zaś lista sprawdzająca stosowana przy tej kontroli może zawierać mniej pytań z niż lista
kontrolna dla kontroli na zakończenie projektu, stosownie do celu przeprowadzanej kontroli. W przypadku kontroli na
miejscu nie będącej kontrolą na zakończenie projektu możliwym jest stosowanie listy kontrolnej dla kontroli na
zakończenie, z podaniem dokładnej informacji, które punkty listy kontrolnej podlegały weryfikacji.

Zakres kontroli nie będących kontrolami na zakończenie projektu jest ustalany przez Instytucję Wdrażającą, w zależności
od potrzeb kontrolnych i celem uzyskania uzasadnionej pewności, że projekty są realizowane prawidłowo.

Instytucja Wdrażająca poprzez kontrole powinien uzyskać pewność, że:
   - fizyczna i finansowa realizacji projektu następuje zgodnie z harmonogramami określonymi w umowie,
   - zestawienia wydatków przedkładane przez beneficjentów są dokładne, a wyniki zostały uzyskane z systemów
     księgowania,
   - istnieje i jest stosowany wyodrębniony system księgowości dla wydatków ponoszonych w ramach projektu, a
     odpowiedni kod księgowy zapewnia relacje każdej transakcji z operacją,
   -  kontrakty/umowy są zawierane zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa oraz ze szczegółowymi
     unormowaniami dotyczącymi ZPORR, w szczególności zaś stosowana jest prawo dot. zamówień publicznych,
   - wydatki zostały faktycznie poniesione, a dokumentacja pomocnicza jest do nich dostępna,
   - wydatki dotyczą operacji realizowanych zgodnie z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, w tym w
     szczególności dotyczącymi konkurencji, przepisami o zamówieniach publicznych, ochrony środowiska oraz
     równości kobiet i mężczyzn,
   - monitorowany jest fizyczny i finansowy postęp wykonania kontraktu/umowy, w tym poprzez inspekcje na
     miejscu,
   - płatność na rzecz wykonawcy została dokonana w sposób prawidłowy,
   - nie zachodzi przypadek nakładania się pomocy z funduszy europejskich,
   - dokumentacja związana z realizacją projektu, w tym oryginały dokumentów poświadczających wydatki jest
     przechowywana i archiwizowana i będzie dostępna przez okres co najmniej 3 lat od wypłaty przez Komisję
     Europejską salda końcowego dla ZPORR,


                                                           42
  -  beneficjent realizuje obowiązek dotyczący raportowania nieprawidłowości zgodnie z procedurami
    przewidzianymi dla ZPORR,
  -  w pełni realizowane są obowiązki w zakresie zapewnienia odpowiedniej ścieżki audytu, zgodnie z załącznikiem
    nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 roku.
Informacje pokontrolne
Po przeprowadzonej kontroli przez osoby przeprowadzające kontrolę sporządzana jest informacja pokontrolna, zawierająca
ustalenia i wnioski z przeprowadzonej kontroli. Ponadto, po kontroli na miejscu tworzone są zalecenia pokontrolne, w
których określa się, jakie działania mają zostać powzięte przez beneficjenta. Informacja pokontrolna przesyłana jest do
beneficjenta w terminie nie dłuższym niż 14 dni po zakończeniu kontroli na miejscu. Beneficjent ma prawo ustosunkować
się do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Nieprzesłanie uwag w ww.
terminie będzie traktowane jako akceptacja zapisów informacji pokontrolnej bez uwag.
Po przedstawieniu ewentualnych zastrzeżeń przez beneficjenta do zapisów informacji pokontrolnej, kontrolujący są
obowiązani dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia
zasadności zastrzeżeń kontrolujący są obowiązani zmienić lub uzupełnić odpowiednią część informacji pokontrolnej.
W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący przekazują na piśmie stanowisko zgłaszającemu
zastrzeżenia.


Jeżeli zastrzeżenia zgłoszone przez beneficjenta nie zostały zaakceptowane, w odrębnym punkcie informacji pokontrolnej
przedstawione zostanie uzasadnienie braku akceptacji otrzymanych zastrzeżeń

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji
pokontrolnej, składając, w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.O odmowie
podpisania informacji pokontrolnej i złożeniu wyjaśnienia kontrolujący zamieszczają wzmiankę w informacji pokontrolnej.
Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje podpisania informacji pokontrolnej przez kontrolujących i
realizacji ustaleń kontroli.

Szczegółowe kwestie związane z wykonywaniem kontroli reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22
września 2004 roku w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu
Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. 2004 Nr 216, poz. 2206).
Audyt wewnętrzny

Zgodnie z zapisami przyjętymi w dokumentach programowych każda Instytucja Wdrażająca zaangażowana we wdrażanie
Programu jest zobowiązana do prowadzenia audytu wewnętrznego i utworzenia w swojej strukturze komórki audytu
wewnętrznego, również w przypadku gdy kwota przychodów i wydatków w roku kalendarzowym nie przekroczy kwoty, o
jakiej mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz
wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje
obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 234 poz. 1970), tj.
35 mln zł. Odpowiednie zapisy w kwestii prowadzenia przez Instytucje Wdrażające audytu wewnętrznego zawarte są w
załączniku do umowy finansowania działania pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Instytucją Wdrażającą. Audyt
wewnętrzny musi być prowadzony również w instytucjach, którym Samorząd Województwa zlecił wdrażanie niektórych
działań ZPORR (dotyczy działań: 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4)

Audyt wewnętrzny w jednostkach zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, w tym również nie należących do sektora
finansów publicznych, funkcjonuje na zasadach określonych w obowiązujących aktach prawnych oraz określonych przez
Ministra Finansów w opublikowanych w dokumentach:

Akty prawne:
  - Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. - Dział I Rozdział 5 "Kontrola finansowa i audyt
    wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych",
  - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu
    przeprowadzania audytu wewnętrznego,
  - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz
    wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje
    obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 234 poz.
    1970).

                                                          43
Dokumenty:
  - Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ogłoszone Komunikatem Nr 2
    Ministra Finansów z dnia 30 Stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia "Standardów audytu wewnętrznego w
    jednostkach sektora finansów publicznych".

Przeprowadzany audyt wewnętrzny w odniesieniu do ZPORR opiera się na przepisach prawa polskiego i wspólnotowego,
w szczególności Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1260/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzającym ogólne przepisy
dotyczące Funduszy Strukturalnych oraz w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r.
ustanawiającym szczegółowe zasady dla wdrożenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 odnośnie systemów
zarządzania i kontroli w zakresie pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych.
4.7 DOKUMENTACJA DZIAŁANIA

Wszystkie dokumenty związane z wdrażaniem i finansowaniem projektów i działań należy przechowywać w terminie
trzech lat od daty wypłacenia przez Komisję Europejską salda końcowego dla Programu. W okresie programowym 2000 -
2006 przewiduje się termin dokonania płatności końcowej w 2009 r., stąd minimalny wymóg przechowywania
dokumentów obowiązuje do 31.XII.2013 r., o ile przepisy krajowe nie zakładają dłuższego okresu przechowywania dla
poszczególnych rodzajów dokumentów. Data powyższa może ulec przedłużeniu.

W przypadku postępowania prawnego lub na wniosek Komisji Europejskiej termin ten może zostać zawieszony, co będzie
oznaczało przedłużenie terminu przechowywania dokumentów – w takim przypadku Instytucja Wdrażająca zostanie
poinformowany przez organy prowadzące kontrole lub nadzorujące wykrywanie nieprawidłowości.

Pamiętać należy również o odrębnych regulacjach prawnych związanych z wykonywaniem kontroli skarbowej.

Dokumenty dotyczące udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom należy przechowywać 10 lat od momentu udzielenia
pomocy.

Wszystkie dokumenty muszą być dostępne na życzenie instytucji kontrolujących.

Obowiązkowo należy przechowywać następujące dokumenty:
    - umowę finansowania Działania,
    - umowy o dofinansowanie projektu zawarte z beneficjentami,
    - wnioski o płatność wraz z załącznikami,
    - dokumenty poświadczające poniesione wydatki i koszty,
    - formularze zgłoszonych przez beneficjentów wniosków wraz z załącznikami,
    - pisma informujące beneficjenta o akceptacji wniosku i przyznaniu dotacji,
    - wyciągi z rachunku bankowego,
    - sprawozdania i dokumenty potwierdzające zawarte w nich informacje,
    - wszelkie istotne pisma wysyłane i otrzymywane, w tym zwłaszcza korespondencję z beneficjentami
      dotyczącą zmian w projekcie.
Należy przechowywać całość dokumentacji otrzymanej od beneficjenta w związku z realizowanym projektem.
Ponadto, w związku z faktem, iż Instytucja Wdrażająca może zostać poddany nie tylko kontroli związanej z
wydatkowaniem środków z EFS, ale również sprawdzeniu skuteczności stosowanych systemów zarządzania i kontroli,
należy dysponować dokumentacją dotyczącą trybu i sposobu funkcjonowania instytucji:
    - instrukcje dotyczące obiegu dokumentów księgowych / przepływów finansowych,
    - instrukcje kancelaryjne,
    - zasady archiwizacji,
    - regulaminy organizacyjne,
    - statuty,
    - procedury przetargowe,
    - procedury kontroli,
    - instrukcje audytu wewnętrznego,
    - plany audytu wewnętrznego,
    - dokumenty dotyczące polityki kadrowej,
    - plany szkoleń pracowników,
    - inne dokumenty / procedury / instrukcje, związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem jednostki.
                                                        44
4.8 DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Zgodnie z wymogami Artykułu 46 Rozporządzenia Rady 1260/1999 stworzono Plan Promocji ZPORR „Wsparcie
Rozwoju Regionalnego w Polsce ze Środków Funduszy Strukturalnych” zawierający szczegółowe określenie:

    celów działań informacyjnych i promocyjnych
    potencjalnych grup docelowych działań informacyjnych i promocyjnych
    strategii informowania i promocji ZPORR

Plan Promocji ZPORR „Wsparcie Rozwoju Regionalnego w Polsce ze Środków Funduszy Strukturalnych” został
przygotowany zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Komisji nr 1159/2000 w sprawie środków informacyjnych i
promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych.

Instytucjami odpowiedzialnymi za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na szczeblu regionalnym są:

    Urzędy Marszałkowskie- bezpośrednio odpowiedzialne za informację i promocję dotyczącą realizacji ZPORR w
    regionie.
    Regionalne instytucje wdrażające działania dla przedsiębiorców- odpowiedzialne za informowanie wszystkich
    potencjalnych beneficjentów o realizowanych za swoim pośrednictwem działaniach w ramach ZPORR.
    Urzędy Wojewódzkie – odpowiedzialne za przekazywanie informacji dotyczących procedur monitoringu i
    sporządzania sprawozdań związanych z realizacją projektów w ramach ZPORR.

Na szczeblu regionalnym Urząd Marszałkowski koordynuje działania informacyjne i promocyjne, między innymi poprzez
inicjowanie wspólnych przedsięwzięć ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR.

Wszystkie działania na szczeblu krajowym będą koordynowane przez Instytucję Zarządzającą ZPORR (Departament
Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy).

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1159/2000 w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych
stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie Funduszy Strukturalnych, wszystkie materiały informacyjne i
promocyjne powinny wskazywać, jakie są główne cele przekazywania środków pochodzących z poszczególnych funduszy
strukturalnych. Instrumenty informacji o ZPORR powinny więc promować wkład Europejskiego Funduszu Społecznego
(ang. ESF) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF) w osiąganie spójności.
Na dokumentach i materiałach informacyjnych, w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego , obok logo Unii
Europejskiej i logo ZPORR, sugeruje się stosowanie logo EFS, które powinno być używane w materiałach informacyjnych.
  Europejski Fundusz Społeczny powinien być przedstawiany jako fundusz realizujący priorytety w ramach pięciu
  obszarów wsparcia. Obszary wsparcia obejmują:

    aktywną politykę rynku pracy
    przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego
    kształcenie ustawiczne
    doskonalenie kadr gospodarki oraz rozwój przedsiębiorczości
    zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy

Ponadto, w ramach EFS wspierane są kwestie horyzontalne dotyczące rozwoju lokalnego, równości szans, rozwoju
społeczeństwa informacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju.

Cele i grupy docelowe planu promocji ZPORR

Cele Planu Promocji ZPORR:

    określenie sposobów zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o wsparcie
    ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu, a w
    szczególności dla: potencjalnych odbiorców pomocy, regionalnych i lokalnych władz oraz innych właściwych
    władz publicznych, organizacji zawodowych i środowisk przedsiębiorców, partnerów gospodarczych i
    społecznych, organizacji pozarządowych;


                                                         45
     określenie sposobów informowania opinii publicznej o roli Unii Europejskiej w zakresie wspierania rozwoju
     regionów oraz o osiągniętych rezultatach tego wsparcia;
     przejrzyste określenie i delegowanie odpowiedzialności za inicjowanie i realizację na szczeblu regionalnym
     działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia finansowego z funduszy
     strukturalnych w ramach ZPORR.

Wszelkie działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach Planu Promocji ZPORR mają na celu:

     skuteczne poinformowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach zgłoszenia projektów do realizacji w
     ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz o obowiązujących w tym zakresie
     procedurach;
     podniesienie świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania Unii Europejskiej w działania służące
     rozwojowi polskich regionów.

Grupy docelowe Planu Promocji ZPORR
   Społeczeństwo;
   Potencjalni beneficjenci;
   Beneficjenci;
   Partnerzy społeczno-gospodarczy;
   Organizacje pozarządowe;
   Regionalne i lokalne władze oraz inne właściwe władze publiczne;
   Organizacje zawodowe;
   Media.


Główne instrumenty działań informacyjnych i promocyjnych

Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją ZPORR będą stosowane między innymi następujące środki i
instrumenty:
1.         PUBLIKACJA ZPORR, UZUPEŁNIENIA ZPORR, PODRĘCZNIKA PROCEDUR ZPORR. Za publikację zarówno
  całych dokumentów jak też ich streszczeń, zawierających kluczowe informacje, odpowiedzialna będzie Instytucja
  Zarządzająca ZPORR.
2.         BROSZURY INFORMACYJNE, PUBLIKACJE związane ze ZPORR i realizacja konkretnych projektów,
  wydawane będą przez wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażaniu ZPORR.
3.         SZKOLENIA I SEMINARIA dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu oraz beneficjentów i
  potencjalnych beneficjentów organizowane w celu usystematyzowania wiedzy związanej ze ZPORR, realizowane będą
  przez wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie ZPORR.
4.         INTERNET – strony internetowe z informacją o funduszach strukturalnych i zaangażowaniu finansowym
  UE oraz linki do stron Komisji Europejskiej dotyczącej funduszy strukturalnych, tworzone będą przy Instytucji
  Zarządzającej oraz innych jednostkach zaangażowanych we wdrażanie programu. Strony te powinny zawierać
  następujące informacje:

   TREŚĆ INFORMACJI                        ODBIORCY INFORMACJI
   Aktualne możliwości skorzystania
                            Potencjalni beneficjenci.
   z pakietu pomocowego ZPORR.
   Obowiązujące procedury i wymogi związane z
                            Beneficjenci i instytucje zaangażowane we wdrażanie
   realizacją projektów
                            ZPORR.
   w ramach ZPORR.
   Osiągnięcia programu, wsparcie uzyskiwane ze
   strony Unii Europejskiej na rzecz rozwoju     Społeczeństwo.
   regionalnego.


5.        KONFERENCJE, SEMINARIA I WYKŁADY propagujące informacje o ZPORR i rezultatach wsparcia Unii
  Europejskiej. W ich przygotowywanie będzie w miarę możliwości angażowane Przedstawicielstwo Komisji
  Europejskiej. Konferencje będą w szczególności organizowane przez Instytucję Zarządzającą oraz Urzędy
  Marszałkowskie i Wojewódzkie.
6.        WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI- prasą telewizją, rozgłośniami radiowymi o zasięgu lokalnym, regionalnym i
  krajowym w celu upowszechnienia informacji związanych z wdrażaniem ZPORR. Instytucjami odpowiedzialnymi
  za inicjowanie współpracy z mediami są wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie ZPORR.
7.        BILLBORDY (na miejscu realizacji danego projektu), STAŁE TABLICE PAMIĄTKOWE (w miejscach
  powszechnie dostępnych po zakończeniu realizacji projektu) umieszczane w celu informowania opinii publicznej o
  dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej. Forma i treść bilbordów oraz tablic pamiątkowych będzie
  zgodna z zapisami Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1159/2000. Instytucjami odpowiedzialnymi za prawidłowe

                                                          46
  oznaczenie miejsca realizacji projektów przez beneficjentów są Urzędy Wojewódzkie, regionalne instytucje
  wdrażające.
8. PLAKATY publikowane i rozpowszechniane w celu informowania beneficjentów i opinii publicznej o roli jaką odgrywa
  Unia Europejska we wspieraniu rozwoju regionalnego, w szczególności rozwoju zasobów ludzkich oraz inwestycji na
  rzecz MŚP. Instytucjami odpowiedzialnymi są w szczególności regionalne instytucje wdrażające.
9. Logo Unii Europejskiej, logo ZPORR - wszelkie dokumenty i publikacje związane z realizacją projektów w ramach
  ZPORR powinny być odpowiednio oznakowane.
  Logo UE oraz ZPORR musi się znaleźć między innymi na:
    -    informacji     wysyłanej    do   beneficjenta     o    zatwierdzeniu   projektu
       do realizacji,
    -    korespondencji   z  beneficjentem  w   trakcie   realizacji  projektów  w   ramach
       ZPORR ,
    -    certyfikatach i dyplomach dla odbiorców pomocy,
    -    publikacjach dotyczących ZPORR – Biuletynie Informacyjnym ZPORR, ulotkach, itp.

Instytucje odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych wybiorą najwłaściwsze instrumenty, w
celu dotarcia z informacją dotyczącą konkretnego rodzaju wsparcia lub specyficznych procedur do osób i instytucji
najbardziej tymi informacjami zainteresowanych. Główną ideą projektowania akcji promocyjnej i informacyjnej powinno
być dążenie do przedstawiania informacji o zasadach i procedurach związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych
w najbardziej przystępny sposób.

Obowiązki w zakresie informacji i promocji

Za realizację działań informacyjnych i promocyjnych odpowiedzialne są wszystkie jednostki zaangażowane we wdrażanie
ZPORR. Zakres odpowiedzialności poszczególnych instytucji obejmuje w szczególności:
A) Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Gospodarki i Pracy):
Zakres odpowiedzialności:
1. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na poziomie krajowym.
2. Ogólny nadzór i koordynacja na szczeblu krajowym realizacji zobowiązań wynikających z Rozporządzenia KE
1159/2000 przez wszystkie jednostki zaangażowane we wdrażanie ZPORR.
Instytucja Zarządzająca, na podstawie umów podpisywanych z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie ZPORR na
szczeblu regionalnym, będzie egzekwowała właściwą realizację zadań związanych z informacja i promocja na szczeblu
regionalnym. Umowy te będą zawierały zobowiązanie Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich, oraz
regionalnych instytucji wdrażających do przygotowywania raportów     okresowych oraz rocznego raportu z realizacji
programu oraz przedkładania tych dokumentów Instytucji Zarządzającej programem Operacyjnym. Raporty te będą
musiały zawierać informacje dotyczące realizacji przez instytucje Planu Promocji opracowanego na szczeblu regionalnym,
w oparciu o Plan Promocji ZPORR.

                Instrument
                                         Uwagi
              (kanał promocji)
      -    Magazyn informacyjny.             -       Komunikacja globalna
      -    Strona internetowa.                na poziomie krajowym.
      -    Pakiet informacyjny dla wnioskodawców.
      -    Sieć informacji prasowych.
      -    Baza danych realizowanych projektów.
      -    Konferencje.
      -    Seminaria, szkolenia dotyczące wdrażania
        ZPORR.
      -    Punkt kontaktowy – informacje o
        programach     rozwoju    regionalnego
        współfinansowanych ze źródeł UE.


B) Urząd Marszałkowski – jednostka uczestnicząca w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR:
Zakres odpowiedzialności:
1. Koordynowanie działań informacyjnych i promocyjnych na szczeblu regionalnym.
2. Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach ZPORR ze środków
  funduszy strukturalnych dla wszystkich grup docelowych na terenie województwa.
3. Pełnienie funkcji głównego punktu kontaktowego (obok Instytucji Wdrażających) dla potencjalnych beneficjentów.
4. Pomoc w wypełnianiu wniosków.
5. Informowanie o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach.
6. Zapewnienie dostępu do materiałów informacyjnych i wniosków aplikacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim oraz w
  Instytucjach Wdrażających na terenie województwa.
7. Informowanie opinii publicznej o pracach Komitetu Sterującego ZPORR.
8. Dostarczanie i upowszechnianie informacji o realizowanych w ramach ZPORR projektach.
                                                          47
9. Dostarczanie i upowszechnianie informacji o funduszach, z których środków finansowane są projekty w regionie w
  ramach ZPORR.
10. Upowszechnianie informacji na temat interwencji i osiągnięć ZPORR na poziomie regionalnym.
11. Inicjowanie i realizacja dodatkowych działań promocyjnych na szczeblu regionalnym.
12. Współpraca z Instytucją Zarządzającą i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR w zakresie działań
  informacyjnych i promocyjnych (wymiana informacji, wspólne przedsięwzięcia).
Uszczegółowienie obowiązków Urzędu Marszałkowskiego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych
  z realizacją ZPORR:

    Instrument
                     Treść informacji            Miejsca dystrybucji
   (kanał promocji)
 Utworzenie punktów -      Zapewnienie dostępu do materiałów
 kontaktowych    w  informacyjnych
 Urzędzie        i wniosków aplikacyjnych.
 Marszałkowskim    -    Informowanie    o   możliwościach
             realizacji projektów w ramach ZPORR w
             regionie.
            -    Informowanie o kryteriach oceny i
             wyboru projektów oraz obowiązujących
             w tym zakresie procedurach.
 Media         -    Publikacje prasowe, wiadomości w
             lokalnej/regionalnej TV, rozgłośni radiowej,
             szczególnie przy okazji inauguracji programu,
             spotkań Komitetu Sterującego, zakończenia
             realizacji programu.
 Broszury       -    Informowanie partnerów społecznych i   -    Jednostki  samorządu
 informacyjne      opinii publicznej o możliwościach jakie       terytorialnego.
             stwarzają fundusze strukturalne.         -    Instytucje publiczne np.
            -    Zbudowanie pozytywnego wizerunku       szkoły,   domy   pomocy
             funduszy strukturalnych.               społecznej, lokalne ośrodki
            -    Podniesienie świadomości korzyści       zdrowia etc.
             związanych z realizacją projektów w ramach    -    Organizacje
             ZPORR.                        pozarządowe    (kościoły,
            -    Informowanie    o   obowiązujących    fundacje, stowarzyszenia).
             procedurach w zakresie realizacji programu i   -    Partnerzy gospodarczy i
             poszczególnych projektów.              organizacje przedsiębiorców.

 Konferencje,      -     Upowszechnianie informacji na temat
 seminaria, wykłady,    interwencji i osiągnięć ZPORR na poziomie
 prezentacje, szkolenia   regionalnym.
             -     Przekazanie   wiedzy  wszystkim
               zainteresowanym na temat możliwości
               wykorzystywania    środków   funduszy
               strukturalnych w ramach ZPORR.
 Internet         -    Teksty   informacyjne,  przykłady
               projektów i ich realizacji, dokumentacja
               projektowa, wnioski etc., forum dyskusyjne,
               itp.

C) Urząd Wojewódzki – Instytucja Pośrednicząca w zarządzaniu programem:
Zakres obowiązków:
1.        Upowszechnianie informacji o procedurach finansowych, monitoringu i raportowania związanych z
  wdrażaniem ZPORR.
2.        Nadzór nad przestrzeganiem przez beneficjentów zasad dotyczących stosowania środków
  informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów (na podstawie zapisów umów o finansowanie projektów).
3.        Współpraca z Instytucją Zarządzającą i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR w
  zakresie działań informacyjnych i promocyjnych (wymiana informacji, wspólne przedsięwzięcia).
                                                        48
        Instrument
                         Treść informacji            Miejsca dystrybucji
       (kanał promocji)

  Broszury informacyjne        -     Informowanie      o  -     Jednostki   samorządu
                      procedurach     finansowych,    terytorialnego,
                      monitoringu    i sporządzaniu  -     Instytucje publiczne np.
                      sprawozdań   związanych   z    szkoły,
                      realizacją projektów w ramach    -     Organizacje pozarządowe
                      ZPORR.                 (kościoły,       fundacje,
                                          stowarzyszenia),
  Seminaria,      konferencje,  -     Informowanie       o  -     Organizacje
  prezentacje, wykłady          procedurach    monitoringu i     przedsiębiorców,
                      sporządzaniu sprawozdań oraz    -     Beneficjenci.
                      procedurach finansowych
                    -     Informowanie na temat
                      zasad dotyczących stosowania
                      środków   informacyjnych   i
                      promocyjnych        przez
                      beneficjentów pomocy.
  Strona internetowa         -     Informacje   dotyczące
                      monitoringu,    sporządzania
                      sprawozdań,       procedur
                      finansowych.
                    -     Wzory    umów     o
                      dofinansowanie     projektu
                      realizowanego   w   ramach
                      ZPORR.
                    -     Wykaz realizowanych w
                      regionie projektów.


D) Instytucje Wdrażające – Wojewódzkie Urzędy Pracy, regionalne instytucje wybrane w drodze przetargu, wdrażające
  działania dla przedsiębiorców:

Zakres obowiązków:
1. Upowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania współfinansowania ze środków funduszy strukturalnych oraz
  o procedurach dotyczących realizacji projektów w ramach powierzonego zakresu działań (udostępnienie formularzy,
  współpraca z instytucjami prowadzącymi szkolenia zawodowe, przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorstw,
  centrami szkoleniowymi i organizacjami pozarządowymi).
2. Upowszechnianie informacji na temat realizowanych projektów wsparcia przedsiębiorczości lub projektów rozwoju
  zasobów ludzkich (zgodnie z kompetencją).
3. Nadzór nad przestrzeganiem przez beneficjentów zasad dotyczących stosowania środków informacyjnych i
  promocyjnych przez beneficjentów (na podstawie zapisów umów o finansowanie projektów).
4. Współpraca z Instytucją Zarządzającą i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR w zakresie działań
  informacyjnych i promocyjnych (wymiana informacji, wspólne przedsięwzięcia).Uszczegółowienie obowiązków regionalnych instytucji wdrażających w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych
w związku z realizacją ZPORR:
                                                            49
    Instrument
                      Treść informacji              Miejsca dystrybucji
  (kanał promocji)
Punkt kontaktowy dla     Upowszechnianie informacji o możliwościach     -    Jednostki   samorządu
beneficjentów         uzyskania współfinansowania ze środków         terytorialnego.
               funduszy strukturalnych oraz o procedurach     -    Instytucje szkoleniowe.
               dotyczących realizacji projektów w ramach     -    Biura    pośrednictwa
               powierzonego zakresu działań (udostępnienie      pracy.
               formularzy aplikacyjnych, współpraca z       -    Organizacje społeczne,
               instytucjami   prowadzącymi   szkolenia      pozarządowe.
               zawodowe, przedsiębiorcami, zrzeszeniami      -    Szkoły   wyższe   i
               przedsiębiorstw, centrami szkoleniowymi i       uczelnie zawodowe.
               organizacjami pozarządowymi).           -    Placówki    naukowo-
                                           badawcze.
                                         -    Firmy      doradcze
                                           (konsultingowe).
                                         -    Związki zawodowe.
Media (rasa, radio, TV)  -     Publikacje prasowe, wiadomości w -          Samorządy
                lokalnej/regionalnej TV, rozgłośni radiowej      gospodarcze.
                przy okazji akceptacji dofinansowania -          Związki pracodawców.
                projektu, bądź innych wydarzeń związanych -        Beneficjenci.
                z realizacją projektów i programu.
             -     Umieszczanie artykułów i informacji w
                czasopismach specjalistycznych itp.
Broszury informacyjne,  -     Informowanie partnerów społecznych i
ulotki, biuletyny       opinii publicznej o możliwościach jakie
                stwarzają fundusze strukturalne w ramach
                ZPORR.
             -     Zbudowanie pozytywnego wizerunku
                dla funduszy strukturalnych.
             -     Podniesienie świadomości korzyści
                związanych z funduszami UE.
             -     Informowanie     o    procedurach
                dotyczących    zgłaszania   i  realizacji
                projektów.
Konferencje, seminaria  -     Upowszechnianie informacji na temat
wykłady, prezentacje,     możliwości     realizacji    projektów
szkolenia           dotyczących rozwoju zasobów ludzkich i
                wspierania przedsiębiorczości przy wsparciu
                funduszy strukturalnych w ramach ZPORR.
             -     Upowszechnianie informacji na temat
                interwencji ZPORR w zakresie rozwoju
                zasobów    ludzkich    i   wspierania
                przedsiębiorczości.
Internet         -     Teksty   informacyjne,    przykłady
                projektów i ich realizacji, dokumentacja
                projektowa, wnioski, itp.
Plakaty          -     Informowanie odbiorców pomocy i
                opinii publicznej o roli jaką UE odgrywa w
                rozwoju zasobów ludzkich, szkoleniach
                zawodowych, wsparciu przedsiębiorczości.
             -     Informowanie     o   realizowanych
                projektach z zakresu rozwoju zasobów
                ludzkich oraz wsparcia przedsiębiorczości.


E) W każdej z instytucji zaangażowanej we wdrażanie ZPORR wyznaczona zostanie osoba odpowiedzialna za działania
informacyjne i promocję, a także wskazane zostaną imiennie osoby udzielające wszelkich informacji o wdrażaniu ZPORR,
w   ramach   kompetencji   poszczególnych   instytucji.  Informacja   o   możliwościach   kontaktu
z tymi osobami będzie zamieszczana w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
Instytucje zaangażowane we wdrażanie ZPORR będą regularnie przekazywały informacje o realizowanych działaniach
informacyjnych i promocyjnych.
Urzędy Wojewódzkie oraz regionalne instytucje wdrażające będą przekazywały te informacje do Urzędów
Marszałkowskich, które opracowywać będą     zbiorczą coroczną informację, na temat działań informacyjnych


                                                           50
i promocyjnych, związanych z wdrażaniem ZPORR na terenie województwa, przekazywaną Instytucji Zarządzającej
ZPORR.
Informacje te będą podstawą do opracowania sprawozdania z realizacji Rozporządzenia Komisji 1159/2000
przedstawionego corocznie poprzez Instytucję Zarządzającą ZPORR Komisji Europejskiej.

Obowiązki beneficjentów dotyczących informowania i promocji

Wszyscy beneficjenci uzyskujący wsparcie ze środków funduszy strukturalnych są zobowiązani do stosowania
odpowiednich środków informowania i promocji w zależności od charakteru realizowanego projektu. Instrumentami tymi
są:
   dyplomy, certyfikaty;
   tablice reklamowe (billboardy);
   stałe tablice pamiątkowe;
   umieszczanie logo Unii Europejskiej i logo ZPORR na wszystkich dokumentach związanych
    z realizacją projektów.

Szczegółowe informacje ilustrujące reguły działań promocyjnych i informacyjnych przedstawione są w rozdziale .....
„Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania projektu”.
Zapisy dotyczące stosowanych środków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjenta będą elementem umowy
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego
na realizację projektu, na mocy której beneficjent uzyska dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych.
Kontrola przestrzegania tych zapisów kontraktowych należeć będzie do obowiązków:
-    Urzędu Wojewódzkiego – w przypadku gdy Urząd Wojewódzki podpisze umowę dofinansowania ze środków
  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu
-    Regionalnych instytucji wdrażających – w przypadku gdy podpiszą one umowę dofinansowania ze środków
  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu.


Ramowy harmonogram działań

Działanie          Instytucja      2004        2005        2006
              realizująca
                     I-VI  VII-XII   I-VI   VII-XII  I-VI  VII-XII
Publikacja ZPORR,      IZ
Uzupełnienia ZPORR,
Podręcznika Procedur
Wdrażania ZPORR
Publikacja i dystrybucja  IZ, UM, IW
broszur, materiałów
informacyjnych
Konferencje otwierające   IZ, UM
ZPORR
Konferencje, seminaria i  IZ, UM, IW
spotkania informacyjne
Szkolenia i warsztaty dla  UM,UW,
beneficjentów        RIF,WUP
Strony internetowe dot.   IZ,  UM,
ZPORR            UW, IW
Współpraca z mediami    IZ, UM,
              UW, IW
Biuletyn informacyjny    IZ
ZPORR
Punkty informacyjne     IZ, UM, IW

Okresowa ewaluacja i    IZ,  UM,
sprawozdania        UW, IW


Metody ewaluacji podjętych działań
Sprawozdanie z realizacji Planu Promocji ZPORR powstaje na bazie informacji zawartych w części V oraz tabeli VIII
sprawozdań monitoringowych sporządzanych w ramach ZPORR (patrz: załącznik 9).
1.    Okresowe sprawozdania z realizacji Planu Promocji ZPORR na szczeblu regionalnym przygotowywane przez
  Urzędy Marszałkowskie, na podstawie informacji własnych, informacji z Urzędów Wojewódzkich oraz regionalnych
  instytucji wdrażających.

                                                        51
2.    Coroczne sprawozdania dla Komisji Europejskiej zawierające opis działań podejmowanych jako realizacja Planu
   Promocji ZPORR, przygotowywane przez Instytucję Zarządzającą ZPORR.

Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania projektu

Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, a także dokumenty stosowane podczas realizacji projektu powinny
zawierać logo Unii Europejskiej, logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, ewentualnie logo
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz tekst opisujący fundusz zaangażowany w projekt. Nadzór nad
przestrzeganiem przez beneficjentów zasad stosowania środków informacyjnych i promocyjnych będzie egzekwowany na
podstawie zapisów umów o finansowanie projektów, zawartych przez beneficjentów z Urzędem Wojewódzkim, bądź
Wojewódzkim Urzędem Pracy i Instytucją Wdrażającą.


Logo unii europejskiej, logo zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego, logo europejskiego
funduszu społecznego oraz tekst towarzyszący

Na wszystkich materiałach związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych należy
umieszczać logo Unii Europejskiej oraz informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską (nie należy
używać skrótu, ponieważ nie jest on powszechnie znany).
Poniżej przedstawiono podstawowe zasady używania tych elementów.

Logo Unii Europejskiej powinno być w szczególności używane na:
  - billboardach
  - tablicach pamiątkowych
  - broszurach i ulotkach
  - wnioskach aplikacyjnych
  - rocznych raportach z realizacji projektów i programu
  - filmach video
  - ogłoszeniach
  - materiałach konferencyjnych, szkoleniowych
  - materiałach multimedialnych
  - korespondencji z beneficjentami
  - materiałach prasowych
  - plakatach
  - stronach internetowych poświęconych funduszom strukturalnym

   Logo Unii Europejskiej powinno być umieszczane wraz z tekstem: Projekt współfinansowany przez Unię
   Europejską.
   Jeżeli jest to możliwe, należy także podać informację o funduszu, który współfinansuje określony projekt.

   OPIS GEOMETRYCZNY SYMBOLU UNII EUROPEJSKIEJ
                                                         52
źródło: http://www.europa.eu.int/abc/symbols/emblem/graphics/graphics_en.htm

Symbol Unii Europejskiej składa się z 12 gwiazd. Logo Unii Europejskiej ma kształt niebieskiej prostokątnej flagi, której
długość stanowi 1 i 1/2 szerokości.

Gwiazdy są umieszczone w równych odległościach od siebie w taki sposób, że formują niewidzialny okrąg, którego środek
tworzy się poprzez przecięcie się przekątnych prostokąta. Promień okręgu stanowi 1/3 wysokości prostokątnej flagi. Każda
gwiazda ma 5 punktów, które umieszczone są na obwodzie „niewidocznego” okręgu, którego promień wynosi 1/18
wysokości prostokątnej flagi. Gwiazdy są usytuowane pionowo tzn. jedno ramię (wierzchołek) gwiazdy jest pionowe a dwa
przylegające do niego ramiona powinny być usytuowane w linii prostej oraz pod kątem prostym do „masztu” flagi.
Gwiazdy powinny być rozmieszczone na okręgu w pozycjach „pełnych” godzin zegarowych.

Logo ma następujące kolory:


                         Niebieski Pantone reflex - powierzchnia prostokąta
                         Żółty Pantone- powierzchnia gwiazd
                         Żółty Pantone jest uzyskiwany poprzez użycie 100% „process yellow”.
                         Natomiast poprzez wymieszanie 100%-ego „process cyan” i 80%-ego
                         „process magenta” uzyskuje się odcień bardzo zbliżony do „pantone
                         reflex blue”)
                                                           53
Przykładowe rozmieszczenie znaków graficznych na ulotkach, plakatach:
                  PROJEKT
               WSPÓŁFINANSOWANY            PROJEKT
                  PRZEZ           WSPÓŁFINANSOWANY
     TEKST         UNIĘ EUROPEJSKĄ        PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
                                 Z EUROPEJSKIEGO
                                FUNDUSZU ROZWOJU
                                 REGIONALNEGO
W przypadku projektów realizowanych w ramach ZPORR, na wszystkich materiałach, na których umieszcza się logo Unii
Europejskiej, należy umieścić także logo ZPORR. Oba symbole powinny mieć tą samą wielkość.

Symbol Unii Europejskiej powinien być wykorzystywany wraz z tekstem opisującym zaangażowany w realizację projektu
Fundusz Strukturalny.
Powinno się zawsze używać pełnej nazwy zaangażowanego Funduszu Strukturalnego, gdyż skróty tych nazw nie zawsze są
znane opinii publicznej.
Przy nazwie funduszu powinna zawsze znaleźć się informacja, iż jest to fundusz Unii Europejskiej.
Jeżeli projekt finansowany jest zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu
Społecznego, wystarczy podać informację iż projekt realizowany jest przy wsparciu Funduszy Strukturalnych Unii
Europejskiej.

W przypadku projektów wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego obok logo Unii Europejskiej i
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego należy umieścić logo Europejskiego Funduszu
Społecznego.
                                PROJEKT        TEKST
                              WSPÓŁFINANSOWANY
                                 PRZEZ
                              UNIĘ EUROPEJSKĄ
Logo EFS w formacie jpg dostępne jest na stronie internetowej pod adresem www.efs.gov.pl. Znajduje się tam także
książka tożsamości logo EFS, określająca zasady korzystania z logo – jego wielkość; proporcje; otoczenie; kolorystykę;
rodzaje tła, na których można je zamieszczać.

W szczególności prosimy zwrócić uwagę, aby:
1. proporcje logo pozostały niezmienione przy powiększaniu i zmniejszaniu,
2. powyżej i poniżej logo pozostało wolne miejsce szerokości co najmniej połowy wysokości litery „E”,
3. po bokach logo pozostało wolne miejsce na szerokość litery „S”.                                                          54
Oprócz pliku z logo, przygotowanego do najprostszych zastosowań (internet, najprostsze dokumenty), logo to jest
przygotowane także w formatach pozwalających na wykorzystanie w publikacjach. Niekiedy przy przygotowaniu banneru,
logo razem z napisem do wykorzystania w Internecie, czy logo połączonego ze stałym dla regionu hasłem, powstaje
potrzeba opisania go wymienioną w książce tożsamości czcionką. Wskazana czcionka wymaga wykorzystania
profesjonalnego oprogramowania graficznego (np. Corel Draw, Adobe Illustrator). W razie potrzeby pomocą w
zaprojektowaniu odpowiedniego napisu służy komórka ds. szkoleń, promocji i informacji Instytucji Zarządzającej SPO
RZL.

Opisując zakres wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego należy używać sformułowania:
   „Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do
   zwiększenia szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby
   ludzkie”.


BILLBOARDY (TABLICE REKLAMOWE) - informujące o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze strony
Funduszy Strukturalnych.

Billboardy muszą być umieszczane w miejscach inwestycji infrastrukturalnych, których całkowity koszt wynosi ponad 3
mln euro w przypadku projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Billboardy powinny wyraźnie informować o zaangażowaniu funduszy Unii Europejskiej w realizację projektu. Wielkość
stosowanej tablicy powinna zostać dostosowana do skali przedsięwzięcia, o którym informuje.
Układ tablicy musi spełniać następujące warunki:
1) co najmniej 25% całej powierzchni tablicy powinno być poświęcone informacjom o zaangażowaniu Europejskiego
  Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w realizację projektu;
2) na tablicy należy zamieścić logo Unii Europejskiej (według powyższych wskazówek) oraz logo Zintegrowanego
  Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
3) obok logo Unii Europejskiej należy umieścić tekst: „Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską”;
4) należy podać informację o zaangażowaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w realizację
  projektu;
5) rozmiar czcionki użytej do wskazania na finansowy wkład Unii Europejskiej nie może być mniejszy niż rozmiar napisu
  wskazującego na udział krajowy, chociaż format pisma może być inny.
Tablica reklamowa /billboard powinna zostać zastąpiona tablicą pamiątkową, w ciągu 6 miesięcy od zakończenia prac
inwestycyjnych.

STAŁE TABLICE PAMIĄTKOWE (COMMEMORATIVE PLAQUES)- ich celem jest pozostawienie trwałej informacji
o wsparciu inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Stałe tablice pamiątkowe należy umieszczać w miejscach publicznych (centra kongresowe, stacje kolejowe itd.) po
zakończeniu realizacji projektu. W przypadku materialnych inwestycji w nieruchomości o charakterze komercyjnym,
tablice umieszczane będą na okres 1 roku.
Tablice pamiątkowe muszą zawierać 3 elementy:
1.        logo Unii Europejskiej oraz logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
2.        informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską;
3.        nazwę Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako funduszu zaangażowanego w realizację
   projektu.
Jeżeli konstrukcja tablicy pamiątkowej nie pozwala na stosowanie standardowych kolorów przy tworzeniu logo UE, logo to
powinno pozostać czarno-białe (białe tło, czarne gwiazdy, czarne obramowanie prostokąta flagi), bądź w wyrazistej tonacji
innego koloru (należy jednak podkreślić fakt, że zmiana kolorów logo dopuszczalna jest tylko w wyjątkowych i
uzasadnionych przypadkach). Jeżeli dostępny jest np. jedynie niebieski kolor, powinien on stanowić tło dla białych
gwiazd.
W przypadku, gdy ostateczny beneficjent projektu o wartości mniejszej niż 3 mln Euro, postanowi zastosować inne
instrumenty informujące o zaangażowaniu w projekt Funduszy Strukturalnych, informacja o wkładzie Wspólnoty
Europejskiej w realizację projektu powinna być zredagowana w analogiczny sposób.PLAKATY

Plakaty są najlepszym narzędziem informowania w przypadku projektów rozwoju zasobów ludzkich.

Na plakatach należy umieścić następujące informacje:
1.    logo Unii Europejskiej oraz logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
  a także logo EFS jeżeli projekt jest finansowany z tego funduszu;
                                                           55
2.   krótki opis wkładu Wspólnoty Europejskiej w realizację przedsięwzięcia;
3.   nazwę funduszu współfinansującego projekt.

CERTYFIKATY

Certyfikaty uczestnictwa i ukończenia treningu lub kursu współfinansowanego ze środków finansowych funduszy
strukturalnych powinny zawierać te same informacje oraz symbole co powyżej opisane plakaty. Certyfikaty są kolejnym
środkiem informowania beneficjentów o współzaangażowaniu UE w realizację projektu.

Na certyfikatach należy umieścić następujące informacje:
1.    logo Unii Europejskiej oraz logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
  a także logo EFS, jeżeli projekt jest finansowany z tego funduszu;
2.    krótki opis wkładu Wspólnoty Europejskiej w realizację przedsięwzięcia;
3.    nazwę funduszu współfinansującego projekt.


PUBLIKACJE I NARZĘDZIA KOMUNIKACJI AUDIOWIZUALNEJ

Wszystkie wymienione w tytule narzędzia promocji i informacji, propagujące programy, projekty, bądź inne wydarzenia
(akcje, przedsięwzięcia) współfinansowane przez Unię Europejską ze środków funduszy strukturalnych powinny być
zgodne z poniżej wymienionymi zasadami:
    gdy na publikacji umieszczony jest symbol narodowy, bądź regionalny, logo Unii Europejskiej oraz logo ZPORR
   również powinny zostać użyte (w kolorze) a także logo EFS, jeżeli projekt jest finansowany z tego funduszu;
    czytelne wskazanie na udział UE w przedsięwzięciu zawsze powinno pojawić się na stronie tytułowej publikacji,
   bądź stronie wprowadzającej (początkowej) w przypadku środka audiowizualnego;
    gdy publikacja zawiera słowo wstępne, powinno być ono podpisane zarówno przez osobę odpowiedzialną za
   przedsięwzięcie z instytucji krajowej, jak też przedstawiciela Komisji Europejskiej;
    Strona zawierająca słowo wstępne może zawierać fotografie wyżej określonych osób;
    Gdy jest to możliwe materiały wizualne powinny zawierać wywiad z przedstawicielem Komisji UE. Gdy materiał
   promocyjny, informacyjny zawiera wywiad z reprezentantem kraju członkowskiego, powinien on również zawierać
   wywiad
   z odpowiednim urzędnikiem Komisji Europejskiej;
    Wszystkie publikacje powinny zawierać informacje o krajowych i regionalnych instytucjach zarządzających
   Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego oraz o adresach punktów kontaktowych
   utworzonych przy Ministerstwie Gospodarki, Urzędach Marszałkowskich, regionalnych instytucjach wdrażających
   działania dla przedsiębiorców i Wojewódzkich Urzędach Pracy.


INNE INFORMACJE I PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE

Zalecane jest organizowanie dodatkowych akcji promocyjnych związanych z ważnymi etapami realizacji projektów, np.
inauguracją rozpoczęcia realizacji projektu, momentem położenia kamienia węgielnego pod budowę etc. Wszystkie te
wydarzenia powinny zostać podane do wiadomości możliwie najszerszemu kręgowi osób. Instrumentami, które mogą być
w tym celu wykorzystane są:
      konferencje prasowe;
      notki prasowe;
      obecność mediów;
      konstrukcja tablic reklamowych stawianych nawet przed rozpoczęciem realizacji projektu .
                                                          56
V. POMOC TECHNICZNA
5.1 INSTYTUCJE UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE

Celem pomocy technicznej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest zapewnienie
wsparcia procesu wdrażania programu oraz efektywnego, zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wykorzystania
finansowego wkładu WE oraz środków krajowych.
Pomoc przeznaczona jest dla następujących instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR:
  1.  Instytucji Zarządzającej ZPORR - Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie
     Gospodarki i Pracy;
  2.  Samorządu województwa - instytucji uczestniczących w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz
     Instytucji Wdrażających dla działań priorytetu II i działania 3.4;
  3.  Urzędów Wojewódzkich – instytucji pośredniczących w zarządzaniu ZPORR.
5.2 RODZAJE PROJEKTÓW I KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

W ramach priorytetu pomocy technicznej ZPORR realizowane będą projekty, których celem będzie wsparcie Instytucji
Zarządzającej ZPORR, instytucji uczestniczących w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz Instytucji
Wdrażających dla działań priorytetu II i działania 3.4 oraz Urzędów Wojewódzkich w wypełnianiu ich obowiązków
związanych z realizacją ZPORR.
W szczególności przewidziano możliwość realizacji następujących rodzajów projektów:
                       Wydatki limitowane
  Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane
  1.  Pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wypełniających ściśle określone zadania związane z
     przygotowaniem, wyborem, oceną i monitorowaniem projektów i programu, kontrolą finansową i
     potwierdzaniem płatności.
  2.  Organizacja i obsługa procesu oceny i selekcji projektów (organizacja prac Komitetów Sterujących,
     paneli ekspertów i Komisji Oceniających Projekty), ekspertyzy służące ocenie i selekcji projektów.
  3.  Organizacja prac Komitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR oraz Komitetu
     Monitorującego ZPORR, zbieranie i analiza danych na potrzeby procesu wdrażania i monitorowania
     pomocy.

  4.  Wydatki związane z kontrolą realizacji projektów (w tym kontrola na miejscu).

                       Wydatki nielimitowane
  Działanie 4.2 – Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane
  1.  Szkolenia dotyczące problematyki związanej z zarządzaniem i wdrażaniem ZPORR dla pracowników
     instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu (w tym studia podyplomowe, kursy językowe,
     szkolenia itp.) oraz dla osób zaangażowanych we wdrażanie programu (m.in. dla ekspertów
     zaangażowanych w ocenę projektów, dla członków Komitetu Monitorującego komponent regionalny
     ZPORR i Komitetu Monitorującego ZPORR, dla członków Krajowego Komitetu Sterującego i
     Komitetów Sterujących, dla członków Komisji Zatwierdzającej Wnioski o Przyznanie Środków z
     Pomocy Technicznej ZPORR).
  2.  Zakup sprzętu komputerowego oraz innego wyposażenia biurowego i materiałów biurowych na
     potrzeby zarządzania ZPORR.
  3.  Przygotowanie analiz, badań i raportów na potrzeby optymalizacji procesu wdrażania ZPORR.
  4.  Ewaluacja.
  Działanie 4.3 – Działania informacyjne i promocyjne
  1.  Organizacja szkoleń dla beneficjentów.
  2.  Przygotowanie materiałów i folderów informacyjnych.
  3.  Stworzenie i administrowanie stronami internetowymi.
  4.  Stworzenie, wyposażenie i utrzymanie punktów informacyjnych.


                                                       57
  5.  Organizacja konferencji, seminariów i innych działań informacyjnych.

  6.  Koszty zatrudnienia pracowników zajmujących się informacją i promocją.


Istnieje możliwość realizacji wspólnych projektów np. przez Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki.
                                                   58
5.3 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

Ogólne zasady dot. kwalifikowalności wydatków określone są w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej 448/2004– Zasada
nr 11.2 oraz 11.3.
Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – koszty związane z realizacją projektów w ramach tego
działania podlegają limitowaniu, zgodnie z Zasadą 11.2 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 448/2004.
Za wydatki kwalifkowalne dla poszczególnych rodzajów projektów można uznać m.in. następujące rodzaje kosztów:
  Lp. Rodzaj projektów        Rodzaje wydatków kwalifikujących się do dofinansowania
  1.  Pokrycie     kosztów     -  koszty   osobowe  (wydatki  związane  z  rekrutacją,
     zatrudnienia pracowników        wynagrodzeniami oraz ze składkami na ubezpieczenie
     wypełniających    ściśle      społeczne) pracowników wypełniających ściśle określone
     określone     zadania       zadania związane z przygotowaniem, oceną i monitorowaniem
     związane         z      projektów i programu, kontrolą finansową i potwierdzaniem
     przygotowaniem,            płatności;
     wyborem,    oceną   i
                      -  koszty  osobowe  (wydatki związane  z  rekrutacją,
     monitorowaniem
                        wynagrodzeniami oraz ze składkami na ubezpieczenie
     projektów i programu.,
                        społeczne) pracowników wykonujących zadania związane z
     kontrolą  finansową   i
                        obsługą Regionalnych Komitetów Sterujących, Komitetów
     potwierdzaniem płatności.
                        Monitorujących komponent regionalny ZPORR, Komitetu
                        Monitorującego ZPORR;
                      -  koszty remontów pomieszczeń biurowych;
                      -  koszty wynajęcia powierzchni biurowej.
                      Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia są zawarte w ramce
                      znajdującej się poniżej.
  2.  Organizacja i obsługa       -  koszty organizacji posiedzeń Komitetów, paneli i komisji;
     procesu wyboru i oceny
                      -  koszty przygotowania i powielenia materiałów;
     projektów (organizacja i
     obsługa     Komitetów     -  koszty wynajmu sal i sprzętu multimedialnego;
     Sterujących,     paneli
                      -  koszty przejazdów;
     ekspertów,     Komisji
     Oceniających Projekty)/      -  koszty wyżywienia;
     koszty    uczestnictwa
     przedstawicieli Instytucji     -  koszty noclegów;
     Zarządzającej       w    -  koszt usług świadczonych przez ekspertów powołanych do
     posiedzeniach Komitetów        uczestnictwa w obradach Komitetów;
     Sterujących,     zakup
     ekspertyz na potrzeby       -  koszty przygotowania, powielenia i rozpowszechnienia raportów
     oceny i selekcji projektów,      z posiedzeń Komitetów oraz raportów rocznych i końcowych i
     wynagrodzenie ekspertów        okresowych;
     oceniających projekty.       -  koszty przygotowania ekspertyz na potrzeby oceny i selekcji
                        projektów;
                      -  koszty pracy ekspertów oceniających projekty.
  3.  Organizacja i obsługa       -  koszty organizacji posiedzeń Komitetów, paneli i komisji;
     Komitetów
                      -  koszty przygotowania i powielenia materiałów;
     Monitorujących
     komponent    regionalny    -  koszty wynajmu sal i sprzętu multimedialnego;
     ZPORR oraz Komitetu
     Monitorującego ZPORR/       -  koszty przejazdów;
     zbieranie i analiza danych     -  koszty wyżywienia;
     na  potrzeby   procesu
     wdrażania       oraz    -  koszty noclegów;
     monitorowania pomocy/       -  koszt usług świadczonych przez ekspertów powołanych do
     koszty    uczestnictwa       uczestnictwa w obradach Komitetów;
     przedstawicieli Instytucji
     Zarządzającej ZPORR w       -  koszty przygotowania, powielenia i rozpowszechnienia raportów
     posiedzeniach Komitetów        z posiedzeń Komitetów oraz raportów rocznych i końcowych;
     Monitorujących           -  koszty przygotowania analiz, studiów i ekspertyz.
     komponent    regionalny
     ZPORR.

                                                        59
4.  Wydatki   związane  z  -  koszty przejazdów;
   kontrolą     realizacji
                  -  koszty wyżywienia;
   projektów (w tym kontrola
   na miejscu).         -  koszty noclegów;
                  -  koszty leasingu samochodu.
                                  60
ZASADY DOTYCZĄCE WYKORZYSTYWANIA POMOCY TECHNICZNEJ
    ZPORR NA POKRYCIE KOSZTÓW ZATRUDNIENIA


Przewiduje się możliwość pokrycia kosztów zatrudnienia wszystkich pracowników
zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w zakresie przygotowania, selekcji, oceny i
monitorowania, audytu i kontroli projektów i programu, kontroli finansowej i
potwierdzania płatności (bez osób zajmujących się ewaluacją, informacją i promocją)
w Instytucji Zarządzającej, instytucji uczestniczącej w zarządzaniu komponentem
regionalnym ZPORR, Instytucjach Wdrażających dla działań priorytetu II i działania
3.4 oraz Urzędach Wojewódzkich.
Ze środków pomocy technicznej mogą być również finansowani pracownicy
obsługujący Regionalne Komitety Sterujące, Komitety Monitorujące komponent
regionalny ZPORR, Komitet Monitorujący ZPORR.
Osoby, których wynagrodzenie będzie pokryte ze środków pomocy technicznej muszą
100% czasu pracy poświęcać na wykonywanie wyżej wymienionych funkcji.
Każda instytucja korzystająca ze środków pomocy technicznej ZPORR w celu
pokrycia kosztów zatrudnienia pracowników musi posiadać imienną listę tych
pracowników oraz oświadczenie pracodawcy o wykonywaniu przez te osoby
określonych zadań (w formie opisu stanowiska).
Zgodnie z ogólnymi zasadami finansowania projektów z funduszy strukturalnych oraz
zapisami Uzupełnienia ZPORR środki pomocy technicznej przeznaczone na pokrycie
kosztów zatrudnienia będą w 75% pokryte z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, a w 25% ze środków krajowych. Środki krajowe będą pochodziły z
budżetu państwa, w przypadku projektów zgłaszanych przez Instytucję Zarządzającą,
Urzędy Wojewódzkie oraz Instytucje Wdrażające dla działań 2.5 i 3.4. W przypadku
projektów realizowanych przez nstytucje uczestniczące w zarządzaniu komponentem
regionalnym ZPORR i Instytucji Wdrażających działania priorytetu II bez działania
2.5) współfinansowanie krajowe będzie pochodzić ze środków samorządu
województwa.
Oznacza to, iż koszt zatrudnienia każdego pracownika w ramach pomocy technicznej
powinien zostać pokryty w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
w 25% ze źródeł krajowych.
                                           61
Do wniosku o sfinansowanie zatrudnienia pracowników należy dołączyć imienne opisy
stanowisk, zatwierdzone przez kierownika jednostki, z których będzie jednoznacznie
wynikało iż koszty zatrudnienia tych osób kwalifikują się do współfinansowania z pomocy
technicznej. Standardowa, zalecana forma opisu stanowiska stosowana przy pokryciu
kosztów zatrudnienia pracownika z pomocy technicznej ZPORR znajduje się w
załączniku.
Komisja Zatwierdzająca Wnioski o przyznanie środków z pomocy technicznej ZPORR, ze
względu na ograniczoną sumę środków przeznaczonych na realizację tego działania,
określi indykatywny podział środków na realizację projektów przez określone instytucje w
poszczególnych województwach. Możliwość uzyskania dofinansowania z pomocy
technicznej konkretnej liczby etatów w urzędzie, będzie uzależniona od ilości
pozostających do wykorzystania na ten cel środków.
W przypadku projektu, obejmującego zatrudnienie pracowników w późniejszym terminie,
po zatwierdzeniu projektu dla realizacji, do wniosku aplikacyjnego należy dołączyć
właściwy opis stanowiska z informacją, od kiedy stanowisko będzie obsadzone. Z chwilą
zatrudnienia pracownika należy przesłać do Instytucji Zarządzającej ZPORR imienny opis
stanowiska.
   Tabela przedstawiająca proporcje zaangażowania środków pomocy technicznej ZPORR na pokrycie
   kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących zadania związane z wdrażaniem w ramach ZPORR
   projektów finansowanych z EFRR i EFS.
Nr  Instytucja            Liczba        osób  Liczba       osób
                   zaangażowanych w instytucji  zaangażowanych    we
                   we wdrażanie w ramach     wdrażanie  w   ramach
                   ZPORR        działań  ZPORR       działań
                   finansowanych z EFS      finansowanych z EFRR
1.  Instytucja Zarządzająca ZPORR  5               25
2.  Instytucja  uczestnicząca   w 6              12
   zarządzaniu     komponentem
   regionalnym   ZPORR    oraz
   Instytucja Wdrażająca dla działań
   2.2 i 2.6
3.  Urząd Wojewódzki         4               14
4.  Wojewódzki    Urząd   Pracy 11
   Instytucja Wdrażająca dla działań
   2.1, 2.3 i 2.4.
5.  Instytucja Wdrażająca dla działań 4              4
   2.5 i 3.4.
Będzie istniała możliwość przesuwania środków dla poszczególnych instytucji w ramach
działań Pomocy Technicznej. Jeżeli jednak instytucja zadecyduje o przesunięciu środków
przeznaczonych na zatrudnienie pracowników na realizacje innych rodzajów projektów w
ramach Działania 4.1. – będzie musiała złożyć stosowne oświadczenie, iż zagwarantowany
przez nią z własnych środków poziom zatrudnienia jest wystarczający dla wdrażania
ZPORR – z uwzględnieniem podziału na osoby zaangażowane we wdrażanie EFS oraz
EFRR. Decyzja o przesunięciu środków między działaniami będzie podejmowana przez
Instytucję Zarządzającą po uzyskaniu zgody Komitetu Monitorującego ZPORR.
                                                  62
Działanie 4.2 – Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane.
Wydatki związane z realizacją projektów w ramach tego działania nie podlegają limitowaniu, zgodnie z Zasadą 11.2
Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 448/2004.
Za wydatki kwalifkowalne dla poszczególnych rodzajów projektów można uznać m.in. następujące rodzaje kosztów:
  Lp. Rodzaj projektów         Rodzaje wydatków kwalifikujących się do dofinansowania
  1.  Szkolenia     dotyczące     -  koszty organizacji seminariów i warsztatów;
     problematyki związanej z
                       -  koszty przygotowania i powielenia materiałów;
     zarządzaniem        i
     wdrażaniem ZPORR dla        -  koszty wynajmu sal i sprzętu multimedialnego;
     pracowników    instytucji
                       -  koszty przejazdów;
     zaangażowanych      we
     wdrażanie programu oraz       -  koszty wyżywienia;
     szkolenia   w   zakresie
     zarządzania i wdrażania       -  koszty noclegów;
     ZPORR     dla    osób    -  koszty udziału pracownika w szkoleniach językowych;
     zaangażowanych      we
     wdrażanie     programu     -  koszty udziału pracownika w szkoleniach, seminariach, stażach,
     (m.in.  dla   ekspertów       studiach podyplomowych dotyczących problematyki związanej z
     zaangażowanych w ocenę         wdrażaniem funduszy strukturalnych.
     projektów, dla członków     W przypadku gdy projekt będzie dotyczył studiów podyplomowych,
     Komitetu Monitorującego     wówczas do rachunku za studia należy dołączyć imię i nazwisko
     ZPORR i Komitetów        pracownika oraz opis jego stanowiska potwierdzający, że pracownik ten
     Monitorujących         zajmuje się wdrażaniem ZPORR i tematyka studiów odpowiada jego
     komponent    regionalny   zakresowi obowiązków.
     ZPORR, dla członków
     Krajowego     Komitetu
     Sterującego i Komitetów
     Sterujących, dla członków
     Komisji Zatwierdzającej
     Wnioski o Przyznanie
     Środków    z   Pomocy
     Technicznej ZPORR).
  2.  Zakup wyposażenia na        -  koszty  przygotowania    specyfikacji   przetargowej   i
     potrzeby  zarządzania         przeprowadzenia przetargu;
     ZPORR.
                       -  koszty zakupu i instalacji sprzętu komputerowego (np.
                         komputery, serwery, monitory, projektory multimedialne,
                         skanery);
                       -  koszty zakupu pozostałych urządzeń elektronicznych
                         wyposażenia biurowego (np. faksy, kopiarki, drukarki, telefony);
                       -  koszty zakupu oprogramowania;
                       -  koszty zakupu mebli biurowych na potrzeby wdrażania ZPORR;
                       -  koszty zakupu innych materiałów biurowych niezbędnych do
                         zarządzania ZPORR.
  3.  Przygotowanie    analiz,    -  koszty przygotowania analiz, studiów i ekspertyz;
     badań i raportów.          -  koszty prac ekspertów krajowych i zagranicznych;
                       -  koszty tłumaczeń.
  4.  Ewaluacja              -  koszty przeprowadzenia ewaluacji bieżącej, oraz ex-ante
                         ZPORR na lata 2007-2013;
                       -  wsparcie eksperckie w postaci pracy ekspertów, przygotowania
                         ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji dotyczących ewaluacji
                         ZPORR.
                                                          63
Działanie 4.3 – Działania informacyjne i promocyjne.
Wydatki związane z realizacją projektów w ramach tego działania nie podlegają limitowaniu, zgodnie z Zasadą 11.2
Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 448/2004.


Za wydatki kwalifkowalne dla poszczególnych rodzajów projektów można uznać m.in. następujące rodzaje kosztów:


  Lp. Rodzaj projektów       Rodzaje wydatków kwalifikujących się do dofinansowania
  1.  Organizacja szkoleń dla     -  koszty wynajęcia sali, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia;
     beneficjentów.
                     -  koszty tłumaczeń;
                     -  koszty przygotowania publikacji, plakatów promocyjnych;
                     -  koszty zakupu materiałów – nośniki danych, papier, folie, toner i
                       atrament do drukarek, itp.;
                     -  koszty  przygotowania  specyfikacji przetargowej i
                       przeprowadzenia przetargu w celu wyłonienia wykonawcy
                       szkoleń.
  2.  Przygotowanie    i      -  koszty przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór
     upowszechnianie           firmy lub firm odpowiedzialnych za opracowanie i dystrybucję
     materiałów i folderów        materiałów informacyjnych;
     informacyjnych.
                     -  koszty przygotowania, publikacji i dystrybucji dokumentów
                       programowych, ulotek, broszur, folderów i biuletynów
                       informacyjnych oraz innych materiałów informujących o
                       ZPORR;
                     -  koszty przygotowania, publikacji i dystrybucji biuletynu
                       informacyjnego ZPORR;
                     -  koszty organizacji konferencji prasowych,     seminariów   i
                       warsztatów dla dziennikarzy;
                     -  koszty przygotowania i zamieszczania informacji o ZPORR w
                       mediach;
                     -  koszty tłumaczeń materiałów informacyjnych.
  3.  Stworzenie       i     -  koszty stworzenia oraz modyfikacji portalu internetowego;
     administrowanie stronami
                     -  koszty bieżącego uaktualniania informacji, utrzymania i obsługi
     internetowymi.
                       portalu;
                     -  koszty promocji portalu;
                     -  koszty opracowania materiałów zamieszczanych na stronach
                       internetowych.

  4.  Zatrudnienie pracowników     -  koszty związane zatrudnieniem.
     zajmujących      się
     informacja i promocją.


  5.  Stworzenie, wyposażenie i    -  koszty przeprowadzenia przetargu i wyposażenia biura (sprzęt
     utrzymanie   punktów       komputerowy, inne urządzenia biurowe, meble) pełniącego
     informacyjnych.           funkcję punktu informacyjnego dla beneficjentów;
                     -  koszty zakupu materiałów (nośniki danych, papier, toner, itp.);
                     -  koszty wynajęcia pomieszczeń      na  potrzeby  punktu
                       informacyjnego dla beneficjentów;
                     -  koszty opłat eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem
                       punktu informacyjnego;
                     -  koszty zatrudnienia pracowników kontraktowych pracujących w
                       punkcie informacyjnym.                                                          64
6.   Organizacja konferencji,  -  koszty wynajęcia sali, sprzętu multimedialnego i nagłośnienia;
    seminariów   i  innych
                  -  koszty tłumaczeń;
    działań informacyjnych.
                  -  koszty przygotowania publikacji, plakatów promocyjnych;
                  -  koszty udziału w imprezach promocyjnych;
                  -  koszty zakupu materiałów oraz niezbędnego wyposażenia – np.
                    nośniki danych, papier, folie, toner i atrament do drukarek, itp.;
                  -  koszty udziału pracowników w wydarzeniach promocyjnych –
                    przejazd, wyżywienie, zakwaterowanie;
                  -  inicjatywy dotyczące tworzenia sieci wymiany informacji o
                    zasięgu   ponadlokalnym,    ponadregionalnym   i
                    międzynarodowym, w celu wymiany doświadczeń i
                    propagowania dobrych wzorów związanych z wdrażaniem
                    ZPORR;
                  -  koszty zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji
                    Planu Promocji ZPORR/ Regionalnych Planów Działań
                    Informacyjnych i Promocyjnych. POZIOM WSPÓŁFINANSOWANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY
 TECHNICZNEJ ZPORR
 - W przypadku projektów pomocy technicznej realizowanych przez Instytucję Zarządzającą, Urzędy
 Wojewódzkie i Instytucje Wdrażające dla działań 2.5 i 3.4.:
     75% - środki pochodzące z EFRR
     25% - środki pochodzące z budżetu państwa
 - W przypadku projektów pomocy technicznej realizowanych przez samorząd województwa (poza działaniami
 związanymi z wdrażaniem 2.5 i 3.4):

   Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane
                  EFRR               Budżet państwa Budżet
                                           samorządu
    1.  zatrudnienie, wynajem 75%                0       25%
       i remont powierzchni
       biurowych,
       wynagrodzenia     dla
       ekspertów
       oceniających projekty
       i  koszty   leasingu
       samochodu
     2. pozostałe     rodzaje 75%             15%      10%
       projektów
   Działanie 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane
                    EFRR            Budżet państwa Budżet
                                         samorządu
     1. sprzęt/ wyposażenie    75%             0       25%
     2. pozostałe     rodzaje
       projektów         75%             15%      10%
   Działanie 4.3. Działania informacyjne i promocyjne
                    EFRR            Budżet państwa Budżet
                                         samorządu
     1. szkolenia       dla 75%             15%      10%
       beneficjentów
     2. pozostałe     rodzaje 75%             0       25%
       projektów
                                                       65
5.4 PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z POMOCY
                 TECHNICZNEJ ZPORR

Propozycje projektów pomocy technicznej przygotowywane są przez beneficjentów (Instytucję Zarządzającą ZPORR,
instytucje uczestniczące w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR, Instytucje Wdrażające dla działań priorytetu II
i działania 3.4 oraz Urzędy Wojewódzkie) w formie Wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego realizacji projektu w ramach Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego2004-2006.
Ministerstwo Gospodarki i Pracy – Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego – zamieszcza informacje
dla beneficjentów pomocy technicznej o możliwości składania wniosków na stronie: www.zporr.gov.pl.
Wnioski można składać od 1 stycznia 2004 do 31 marca 2008 roku. Wnioski składane są w wersji papierowej w 3
egzemplarzach (oryginał plus dwie kopie) oraz w formie elektronicznej ( na dyskietce lub na płycie CD) do Komisji
Zatwierdzającej Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy Technicznej ZPORR, powołanej przy Instytucji Zarządzającej.

        Wypełniony wniosek wraz z załącznikami powinien zostać
        złożony w Sekretariacie Komisji Zatwierdzającej Wnioski o
        Przyznanie Środków z Pomocy Technicznej:

           MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY
           Departament Wdrażania Programów Rozwoju
                   Regionalnego
                 Plac Trzech Krzyży 3/5
                  00-507 Warszawa
             adres e-mail: anna.siejda@mg.gov.pl
                  tel.: 0 22 693 42 42
                     0 22 693 42 43
                  fax.: 0 22 693 40 88Oryginał wniosku powinien być podpisany przez upoważnioną osobę reprezentującą wnioskodawcę. Wnioskodawca
powinien ściśle stosować się do formatu wniosku aplikacyjnego, instrukcji oraz przestrzegać kolejności stron. Wnioski
wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane. Wnioski należy składać w języku polskim.
Dodatkowa kopia wniosku składanego przez Urzędy Wojewódzkie i instytucje uczestniczące w zarządzaniu komponentem
regionalnym ZPORR, Instytucje Wdrażające dla działań priorytetu II i działania 3.4 powinna zostać przesłana do
wiadomości właściwego Urzędu Marszałkowskiego.
                                                         66
 W skład Komisji Zatwierdzającej Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy
 Technicznej ZPORR wchodzą:
    1. Przewodniczący Komisji – przedstawiciel Ministra Gospodarki i Pracy
      (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy).
    2. Wiceprzewodniczący Komisji - przedstawiciel Instytucji Zarządzającej
      Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego - Dyrektor
      Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie
      Gospodarki i Pracy
    3. Przedstawiciel Instytucji Płatniczej – Ministerstwa Finansów
    4. Dwóch przedstawicieli samorządów województw – wyznaczonych przez
      Konwent Marszałków
    5. Przedstawiciel administracji rządowej na szczeblu wojewódzkim –
      wyznaczony przez Konwent Wojewodów
    6. Sekretarz Komisji – przedstawiciel Departamentu Wdrażania Programów
      Rozwoju Regionalnego


 Posiedzenia Komisji Zatwierdzającej odbywają się w miarę napływania wniosków,
 jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 Sekretariat Komisji Zatwierdzającej Wnioski prowadzi Departament Wdrażania
 Programów Rozwoju Regionalnego.
Sekretariat Komisji Zatwierdzającej przyjmuje i rejestruje zgłoszone wnioski. Każdy wniosek sprawdzany jest pod
względem kompletności oraz podlega ocenie zgodności formalnej i merytorycznej ze Zintegrowanym Programem
Operacyjnym Rozwoju Regionalnego oraz Uzupełnieniem ZPORR. Sekretariat Komisji Zatwierdzającej informuje
pisemnie wnioskodawcę o zarejestrowaniu wniosku w systemie informatycznym SIMIK i nadaniu mu numeru
identyfikacyjnego bądź o odrzuceniu wniosku z powodów formalnych.
Następnie wnioski rozpatrywane są na posiedzeniu Komisji Zatwierdzającej.
W przypadku błędów technicznych w przedłożonych wnioskach, Sekretariat Komisji Zatwierdzającej może poprosić
beneficjanta o uzupełnienie wniosku. Komisja Zatwierdzająca może także zadecydować na posiedzeniu o skorygowaniu
wniosku.
Sekretariat Komisji Zatwierdzającej informuje pisemnie wnioskodawcę:
    o zaakceptowaniu wniosku przez Komisję Zatwierdzającą i zatwierdzeniu projektu do realizacji wraz z informacją
     o wysokości przyznanej kwoty z Pomocy Technicznej
    o odrzuceniu wniosku wraz z informacją o przyczynach odrzucenia wniosku.
Wnioski w wersji oryginalnej zostają włączone do archiwum Komisji Zatwierdzającej wnioski.
Przy przyznawaniu właściwej kwoty z pomocy technicznej będzie brany pod uwagę indykatywny podział środków pomocy
technicznej na poszczególne działania, zatwierdzony przez Komisję Zatwierdzającą. W sytuacji wyczerpania środków w
określonych kategoriach, Komisja Zatwierdzająca będzie mogła podjąć decyzję o zmianie indykatywnego podziału
środków.


                                                          67
Przyznana kwota z pomocy technicznej uzależniona będzie od wielkości środków pomocy technicznej pozostałej do
wykorzystania.
Zatwierdzone projekty, których beneficjentem jest instytucja uczestnicząca w zarządzaniu komponentem regionalnym
ZPORR, Instytucja Wdrażająca dla działań priorytetu II i działania 3.4., z określoną wartością kwoty z pomocy
technicznej, przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego celem zawarcia przez Wojewodę umów z wnioskodawcami.
Wojewoda otrzymuje środki na realizację projektów pomocy technicznej ZPORR na podstawie Decyzji o przyznaniu
dofinansowania dla projektu realizowanego w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR.
5.5 REALIZACJA PROJEKTU POMOCY TECHNICZNEJ

Realizacja projektu podlega standardowym procedurom realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Obowiązujące jest więc wypełnianie właściwych raportów, weryfikacja wydatków oraz kontrola
wykorzystania środków.

Zamawianie towarów, usług i wykonanie robót w ramach realizacji projektu zaakceptowanego do współfinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, odbywa się zgodnie ze zharmonizowanymi z prawem
Wspólnotowym aktami prawa krajowego w zakresie zamówień publicznych. Jest to warunek konieczny, aby poniesione w
ramach realizacji projektu koszty zostały uznane za kwalifikujące się do refinansowania z EFRR. Wszystkie wydatki
ponoszone przez Instytucje Wdrażające w ramach realizacji projektu muszą być także zgodne z przepisami dotyczącymi
wolnej konkurencji.
Przeprowadzenie procedury przetargowej, w sytuacji gdy jest ona wymagana, należy do zakresu obowiązków beneficjenta,
który powinien zapewnić istnienie i stosowanie procedur z zakresu zamówień publicznych zgodnych z obowiązującym
prawem.

Wybór wykonawcy musi być zgodny z Prawem zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19,
poz.177 z dnia 9 lutego 2004r.)
                                                         68
VI. ZAŁĄCZNIKI


ZAŁĄCZNIK 1. UMOWA FINANSOWANIA DZIAŁANIA -WZÓR
                    MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY

                              Umowa nr ...................

  FINANSOWANIA DZIAŁANIA27 ................................................
    w województwie .....................................................
W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006
       Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach
zawarta w .............................. w dniu……..
pomiędzy:
[Wojewodą], zwanym dalej Instytucją Pośredniczącą
reprezentowanym przez:
........................................................................... na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa/upoważnienia z
dnia...................
a
[Instytucją Wdrażającą]28, zwanym dalej Instytucją Wdrażającą

reprezentowaną przez:

............................................................................  na  podstawie   załączonego      do   umowy
pełnomocnictwa/upoważnienia z dnia...................
27
   Tu należy wpisać nazwę i numer Działania zgodnie z Programem
28
   Tu należy wpisać odpowiednią instytucję zgodnie z Programem
                                                                    69
Mając na uwadze postanowienia dokumentów:
   1.  Podstawy Wsparcia Wspólnoty Programowanie Rozwoju Gospodarczego i warunków sprzyjających
     wzrostowi zatrudnienia, dokumentu przyjętego przez Kolegium Wysokich Komisarzy w dniu 10 grudnia
     2003 r. i przez Radę Ministrów w dniu 23 grudnia 2003 r.,
   2.  Rozporządzenia Rady Nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy
     dotyczące funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE Nr L 161, 26.06.1999 r. r.s.1),
   3.  Rozporządzenia Komisji Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady
     wykonania Rozporządzenia Rady Nr 1260/1999 dotyczącego systemów zarządzania i kontroli pomocy
     udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych,
   4.  Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206),
   5.  Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego
     Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz.U. Nr 166, poz. 1745),
   6.  Porozumienia w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania Zintegrowanego Programu
     Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, zawartego pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy,
     Samorządem Województwa .................. i Wojewodą ........................ w dniu............. .


Strony postanawiają co następuje:

                                  §1
Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:
1)  Programie - rozumieć należy przez to Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
   (ZPORR);
2)  Priorytecie – rozumieć należy przez to PRIORYTET II Programu - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w
   Regionach;
3)  Funduszu – rozumieć należy przez to Europejski Fundusz Społeczny;
4)  Instytucji Zarządzającej – rozumieć należy przez to ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, wykonującego tą
   rolę za pomocą Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy;
5)  Beneficjencie – rozumieć należy przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjna nie posiadającą
   osobowości prawnej, korzystającą z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na
   podstawie umowy o dofinansowanie projektu;
6)  finansowaniu – rozumieć należy przez to zobowiązanie Instytucji Pośredniczącej do przekazania na rachunek
   Instytucji Wdrażającej środków Funduszu, zwanych dalej „środkami Funduszu” oraz środków krajowych z budżetu
   państwa, zwanych dalej „współfinansowaniem”;
7)  Rachunku bankowym Instytucji Pośredniczącej – rozumieć należy przez to rachunek Instytucji Pośredniczącej nr
   ......................., prowadzony w Narodowym Banku Polskim, na którym gromadzone są środki Funduszu,
   przekazywane przez Instytucję Płatniczą na finansowanie Programu, zgodnie z Porozumieniem w sprawie zarządzania
   finansowego Programem, zawartym w dniu .............. pomiędzy Instytucją Płatniczą, Instytucją Zarządzającą
   i Instytucją Pośredniczącą;
8)  rachunku bankowym Instytucji Wdrażającej 29– rozumieć należy przez to rachunek Instytucji Wdrażającej nr ..........,
   prowadzony w banku ................;
9)  wydatkach kwalifikowalnych – rozumieć należy przez to wydatki uznane za kwalifikowalne, zgodnie z przepisami
   Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1685/2000 oraz Rozporządzenia Komisji (WE) 448/2004 w odniesieniu do zasad
   kwalifikowania do współfinansowania z funduszy strukturalnych.

                                §2
                             Przedmiot umowy
1.  Na warunkach określonych w niniejszej umowie, Instytucja Pośrednicząca przyznaje Instytucji Wdrażającej na
   zasadach określonych w Programie, finansowanie dla Działania, którego sposób realizacji i harmonogram płatności
   szczegółowo określany jest w Ramowym Planie Realizacji Działania, o którym mowa w § 7, w maksymalnej
   wysokości

29
  w przypadku, gdy Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Urząd Pracy, jako rachunek Instytucji Wdrażającej traktowany jest rachunek Urzędu
Marszałkowskiego. Instytucja Pośrednicząca przekazuje dofinansowanie na realizację Działania na rachunek Urzędu Marszałkowskiego a Urząd
Marszałkowski przekazuje je na rachunek WUP
                                                                    70
   ...................................PLN (słownie: .................................................... złotych), w tym:
   1) ze środków Funduszu maksymalnie ...................... PLN (słownie:............................................ złotych), co daje
    .......... % łącznej alokacji dla Działania oraz
   2) ze współfinansowania budżetu państwa, zwanych dalej „współfinansowaniem”, maksymalnie .................... PLN
    (słownie: ................................złotych), co daje .........% łącznej alokacji na Działanie.
2.  Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do kontroli proporcji, określonej w ust. 1 pkt 1 i 2, środków Funduszu i
   współfinansowania przekazywanych Beneficjentom, w formie dotacji lub premii, na zasadach określonych
   w niniejszej umowie oraz w dokumentach programowych i w Ramowym Planie Realizacji Działania, o którym mowa
   w § 7.
   30
3.   Instytucja Wdrażająca może zlecić podmiotowi trzeciemu wdrażanie Działania. Za działania i zaniechania podmiotu
   trzeciego Instytucja Wdrażająca odpowiada, jak za własne działania lub zaniechania. Zlecenie wdrażania Działania
   nie zwalnia Instytucji Wdrażającej z odpowiedzialności za jego prawidłowe wdrożenie.
                                         §3
1.  Okres realizacji Działania jest następujący:
   1) rozpoczęcie realizacji: ................................
   2) zakończenie realizacji: ...............................
2.  Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do:
   1) realizowania Działania zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej;
   2) przeprowadzania weryfikacji i poświadczania wniosków o płatność dla projektów realizowanych w ramach
    Działania, przedstawianych przez Beneficjentów;
   3) przekazywania na rachunki Beneficjentów dofinansowania w formie dotacji lub premii;
   4) przeprowadzania kontroli rzeczowej i finansowej realizacji projektów;
   5) odzyskiwania środków nienależnie wypłaconych Beneficjentom lub wydatkowanych przez nich niezgodnie z
    umową o dofinansowanie projektu;
   6) przekazywania do Instytucji Pośredniczącej, najpóźniej do 5 dnia miesiąca, uaktualnionego harmonogramu
    płatności dla Działania na dwa kolejne kwartały, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
    umowy;
   7) przekazywania do Instytucji Pośredniczącej, najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku uaktualnionej prognozy
    wydatków na bieżący rok budżetowy oraz prognozy na rok następny, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
    nr 2 do umowy.
                                       §4
                                     Płatności
                                   Środki Funduszu
1.  Instytucja Wdrażająca sporządza wniosek o płatność dla Działania ze środków Funduszu oraz składa go w wersji
   papierowej i elektronicznej do Instytucji Pośredniczącej nie częściej niż raz w miesiącu w terminie do 15 dnia
   miesiąca. Wniosek ten sporządzany jest na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
2.  Do wniosku, Instytucja Wdrażająca załącza:
   1)   kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem zapłaconych faktur lub innych dokumentów księgowych o
       równoważnej wartości dowodowej;
   2)   potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór / wykonanie prac;
   3)   w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie
       protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów na magazyn (z podaniem ich miejsca składowania);
   4)   oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów bankowych lub przelewów
       bankowych, potwierdzające poniesienie wydatków;
   5)   poświadczone za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających
       prawidłową realizację Projektu, zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu;
   6)   tabele rozliczenia otrzymanych transz dotacji lub premii, przekazane do Instytucji Wdrażającej przez
       Beneficjentów;
       31
   7)    kopie poleceń przelewu wsparcia pomostowego na rzecz beneficjentów ostatecznych;

30
 dotyczy wyłącznie Działań 2.2, 2.5 i 2.6
31
  dotyczy wyłącznie Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości
                                                                   71
        32
    8)   kopie poleceń przelewu jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności na rzecz beneficjentów
       ostatecznych,
       33
    9)     harmonogram przekazywania wsparcia pomostowego w ramach Projektu,
        34
    10)   harmonogram przekazywania jednorazowych dotacji inwestycyjnych na rozwój działalności w ramach
       Projektu.
    11) zaktualizowany harmonogram płatności dla Działania na dwa kolejne kwartały;
    12) w przypadku uzyskania interpretacji od Instytucji Zarządzającej, kopię tej interpretacji.
3.   Podstawą sporządzenia wniosku są zweryfikowane i potwierdzone przez Instytucję Wdrażającą wnioski o płatność dla
    Projektów, przedstawione przez Beneficjentów.
4.   Środki Funduszu przekazywane są przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek Instytucji Wdrażającej w terminie
    14 dni od dnia złożenia przez Instytucję Wdrażającą w Instytucji Pośredniczącej kompletnego i prawidłowego
    wniosku. Przekazanie środków Funduszu jest uzależnione od dostępności środków na rachunku Instytucji
    Pośredniczącej.
5.   Refundacji ze środków Funduszu podlegają wyłącznie wydatki faktycznie poniesione i kwalifikowalne oraz
    zweryfikowane i poświadczone przez Instytucję Wdrażającą i Instytucję Pośredniczącą zgodnie z obowiązującymi w
    ramach Programu procedurami.
6.   Instytucja Pośrednicząca informuje Instytucję Wdrażającą o napotkanych we wniosku nieprawidłowościach, błędach
    lub o konieczności dokonania korekt we wniosku, wyznaczając Instytucji Wdrażającej czas na ich usunięcie lub
    udzielenie niezbędnych wyjaśnień. Do czasu usunięcia nieprawidłowości bądź błędów lub udzielenia wyjaśnień przez
    Instytucję Wdrażającą, Instytucja Pośrednicząca wstrzymuje przekazanie środków Funduszu do Instytucji
    Wdrażającej.

                                     §5

                                    Płatności

                                  Współfinansowanie
1.   Instytucja Wdrażająca występuje do Instytucji Pośredniczącej raz w roku w terminie przez Instytucję Pośredniczącą
    wyznaczonym z zapotrzebowaniem na współfinansowanie z budżetu państwa dla Działania.
2.   Do zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Wdrażająca dołącza harmonogram płatności dla Działania,
    określony w Ramowym Planie Realizacji Działania, o którym mowa w § 7.
3.   Na podstawie zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca sporządza wniosek o uruchomienie
    współfinansowania oraz występuje z nim do Instytucji Zarządzającej, zgodnie z procedurą corocznie ogłaszaną przez
    ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
4.   Instytucja Pośrednicząca przekazuje współfinansowanie do budżetu Samorządu Województwa ............. zgodnie ze
    zaktualizowanym harmonogramem płatności dla Działania. Samorząd Województwa ......................... przekazuje
    środki na rachunek Instytucji Wdrażającej. Przekazanie współfinansowania przez Instytucję Pośredniczącą jest
    uzależnione od dostępności środków na rachunku Instytucji Pośredniczącej.
5.   Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do dokonywania rozliczeń otrzymanego współfinansowania, w trybie
    określonym w procedurze, o której mowa w ust. 3.

                                 §6
                        Odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych
1.   Jeżeli na podstawie dokumentacji lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie
    stwierdzone, że Instytucja Wdrażająca wykorzystała dofinansowanie w ramach projektów własnych lub przekazując
    Beneficjentom realizującym projekty w ramach Działania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrała je nienależnie lub
    w nadmiernej wysokości, Instytucja Pośrednicząca podejmie środki prawne zmierzające do odzyskania należnych
    środków.
2.   Środki prawne zmierzające do odzyskania dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, pobranego
    nienależnie lub w nadmiernej wysokości polegają na potrąceniu przez Instytucję Pośredniczącą nienależnie
    wypłaconych kwot wraz z odsetkami z kolejnych refundacji należnych Instytucji Wdrażającej lub na wystąpieniu
    przez Instytucję Pośredniczącą z żądaniem dokonania zwrotu przez Instytucję Wdrażającą równowartości nienależnej
    wypłaty wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych lub na dochodzeniu przez Instytucję
    Pośredniczącą od Instytucji Wdrażającej zwrotu kwot w drodze powództwa cywilnego.

32
   dotyczy wyłącznie Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości
33
   dotyczy wyłącznie Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości
34
   dotyczy wyłącznie Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości
                                                           72
3.   Instytucja Wdrażająca w umowach zawieranych z Beneficjentami realizującymi projekty w ramach Działania
    zapewni sobie prawo do podjęcia środków prawnych zmierzających do odzyskania należnych środków w przypadku,
    gdy dotacja lub premia przekazana Beneficjentowi została przez niego wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
    pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
4.   Działania Instytucji Wdrażającej zmierzające do odzyskania należnych środków polegają na żądaniu dokonania
    zwrotu przez Beneficjenta równowartości nienależnej całości lub części dotacji lub premii wraz z odsetkami lub na
    potrąceniu nienależnie wypłaconych kwot wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowej z kolejnych
    transzy dotacji lub premii należnych Beneficjentowi albo na dochodzeniu zwrotu kwot w drodze powództwa
    cywilnego.
5.   Instytucja Wdrażająca informuje Instytucję Pośredniczącą o nieskuteczności działań podjętych w celu odzyskania
    należnych środków lub o niemożności ich odzyskania z innego powodu.
6.   Instytucja Wdrażająca przechowuje wyciągi kwot odzyskanych od Beneficjentów, natomiast Instytucja Pośrednicząca
    przechowuje wyciągi kwot odzyskanych od Instytucji Wdrażającej.

                                §7

                         Ramowy Plan Realizacji Działania
1.   Instytucja Wdrażająca jest zobowiązana do opracowania Ramowego Planu Realizacji Działania na każdy kolejny rok
    realizacji Programu.
2.   Ramowy Plan Realizacji Działania przedstawiany jest do akceptacji Regionalnego Komitetu Sterującego i Zarządu
    Województwa do 10 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dany Plan dotyczy.


                               §8
                        Ocena wniosków i wybór projektów
1.   Instytucja Wdrażająca 35lub podmiot trzeci, któremu Instytucja Wdrażająca zleciła wdrażanie Działania, zapewnia
    wdrożenie procedury wyboru projektów do realizacji.
2.   Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się w szczególności do:
    1) ogłoszenia konkursu na wybór projektów;
    2) udzielenia informacji dotyczących zasad i kryteriów wyboru projektów;
    3) organizowania punktu przyjęć wniosków o dofinansowanie realizacji projektu z Funduszu w ramach Programu;
    4) dokonywania weryfikacji formalnej wniosków;
    5) powołania i organizacji pracy Komisji Oceny Projektów;
    6) podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania poszczególnym projektom znajdującym się na liście
     rankingowej;
    7) informowania Beneficjentów o wynikach konkursu;
    8) podpisywania z Beneficjentami umów o dofinansowanie projektów;
    9) przekazywania Beneficjentom dofinansowania w formie dotacji lub premii;
    10) monitorowania, czy w przypadku realizowanego projektu nie zachodzi przypadek nakładania się pomocy z
      funduszy strukturalnych;
    11) weryfikacji i poświadczania wniosków o płatność dla projektów, przedstawianych przez Beneficjentów;
    12) sporządzania zbiorczych wniosków o płatność dla Działania, na podstawie poświadczonych wniosków, o których
      mowa w pkt 11, oraz przekazywania ich do Instytucji Pośredniczącej nie częściej niż raz w miesiącu, do 15 dnia
      miesiąca,
    13) do przedstawiania na żądanie Instytucji Pośredniczącej informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Działania.
                                §9

                  Projekty własne przygotowywane przez Instytucję Wdrażającą
                  36
1.   Instytucja Wdrażająca lub podmiot trzeci, któremu Instytucja Wdrażająca zleciła wdrażanie Działania ma prawo
    zgłaszać do realizacji przygotowane przez siebie projekty, zwane dalej „projektami własnymi”.35
   dotyczy wyłącznie Działań 2.2, 2.5 i 2.6
36
   dotyczy wyłącznie Działań 2.2, 2.5 i 2.6
                                                             73
2.  Projekty własne podlegają ocenie Komisji Oceny Projektów, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 5 (z przeprowadzania
   oceny projektów własnych wyłączeni są przedstawiciele jednostki zajmującej się programowaniem, usytuowanej
   w strukturach Instytucji Wdrażającej), a następnie Regionalnego Komitetu Sterującego. Po dokonaniu oceny, projekty
   własne są przekazywane Instytucji Zarządzającej, która podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania i przekazuje
   ją do Instytucji Pośredniczącej.
3.  Realizacja projektu własnego odbywa się w ramach finansowania przyznanego niniejszą umową.
4.  Obowiązki Instytucji Wdrażającej związane z realizacją projektów własnych określa załącznik nr 4 do niniejszej
   umowy.
                                 § 10
                               Sprawozdawczość

1.   Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do:
   1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektów oraz do informowania Instytucji Pośredniczącej o
     zamiarze zaprzestania realizacji projektu, zgłoszonym przez któregokolwiek z Beneficjentów w ramach Działania;
   2) wykrywania nieprawidłowości w realizacji projektów w ramach Działania oraz przygotowywania, zgodnie z
     „Systemem informowania o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych” 37,
     następujących dokumentów:
      a.  raportów bieżących, przekazywanych niezwłocznie tj. najpóźniej w terminie 2 dni po wykryciu
        nieprawidłowości o szczególnym charakterze do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w
        Ministerstwie Finansów oraz do wiadomości Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej i Instytucji
        Płatniczej; wzór raportu bieżącego stanowi załącznik nr 5 do umowy;
      b.  raportów kwartalnych, przekazywanych w terminie 15 dni po zakończeniu kwartału do Instytucji
        Pośredniczącej; wzór raportu kwartalnego stanowi załącznik nr 6 do umowy;
      c.  miesięcznych zestawień nieprawidłowości, przekazywanych w terminie do 2-ego dnia miesiąca
        następującego po miesiącu, którego sprawozdanie dotyczy, do Instytucji Pośredniczącej; w zestawieniach
        tych ujmowane są informacje o postępach w działaniach prowadzących do usunięcia nieprawidłowości
        podlegających raportowaniu; wzór zestawienia miesięcznego stanowi załącznik nr 7 do umowy;
      d.  kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu, przekazywanych w terminie 15 dni
        po zakończeniu kwartału wraz z raportami kwartalnymi do Instytucji Pośredniczącej; w zestawieniach tych
        ujmowane są nieprawidłowości, odnośnie których nie istnieje wymóg raportowania; wzór zestawienia
        kwartalnego stanowi załącznik nr 8 do umowy;
   3) pomiaru produktów, rezultatów i oddziaływania osiągniętych dzięki realizacji Działania oraz wskaźnikami
     monitoringowymi określonymi w załączniku nr 9;
   4) pomiaru oddziaływania osiągniętego dzięki realizacji projektu po 6 miesiącach od zakończenia realizacji każdego
     projektu realizowanego w ramach Działania;
      38
   5)  uzyskiwania od Beneficjentów wyników pomiaru oddziaływania po 18 miesiącach od zakończenia realizacji
      każdego projektu realizowanego w ramach Działania;
   6) przygotowywania i przekazywania Instytucji Pośredniczącej okresowych sprawozdań z realizacji Działania, w
     terminie do 25 dni kalendarzowych od upływu okresu sprawozdawczego, zgodnie ze wzorem określonym w
     załączniku nr 10;
   7) przygotowania i przekazania Instytucji Pośredniczącej rocznego sprawozdania z realizacji Działania, w terminie
     do 50 dni kalendarzowych od upływu okresu sprawozdawczego , zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr
     11;
   8) przygotowania i przedłożenia Instytucji Pośredniczącej sprawozdania końcowego z realizacji Działania, w
     terminie do 50 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji Działania; zgodnie ze wzorem określonym w
     załączniku nr 12;
   9) przygotowywania i przekazywania informacji dotyczących postępu finansowego działania, w terminie do 7 dni po
     upływie okresu sprawozdawczego;
   10) wprowadzania danych związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Działania w formie elektronicznej do Systemu
     Informatycznego Monitoringu i Kontroli niezwłocznie po ich otrzymaniu i zweryfikowaniu bądź po opracowaniu
     odpowiednich danych we własnym zakresie;


37
  „System informowania o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych” jest dokumentem przyjętym przez Pełnomocnika
Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. w dniu 20 lipca 2004 r.; dokument ten
zawiera szczegółowy opis rodzajów nieprawidłowości oraz poszczególnych form informowania o nich
38
   dotyczy wyłącznie Działań 2.5 i 2.6
                                                                       74
    11) weryfikowania informacji dotyczących grupy docelowej przekazywanych przez Beneficjentów wraz
      z odpowiednim sprawozdaniem oraz wprowadzania ich niezwłocznie do Podsystemu monitorowania Funduszu;
    12) udostępniania na żądanie Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji dotyczących
      realizacji działania na potrzeby oceny programu.
2.   W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w przekazanym do Instytucji Pośredniczącej sprawozdaniu,
    Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do przesłania poprawnej wersji sprawozdania w terminie wskazanym przez
    Instytucję Pośredniczącą.
3.   Niewywiązanie się Instytucji Wdrażającej z obowiązku określonego w ust. 1 pkt 2, 6 i 7 powoduje wstrzymanie przez
    Instytucję Pośredniczącą przekazania dofinansowania. Przekazywanie finansowania zostaje wznowione po
    zaakceptowaniu sprawozdania przez Instytucję Pośredniczącą.
                                   § 11
                                  Kontrola
1.   Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się poddać kontroli, w zakresie prawidłowości realizacji Działania, dokonywanej
    przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą oraz inne podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli
    na podstawie odrębnych przepisów.
2.   Instytucja Wdrażająca zapewni kontrolerom prawo wglądu w dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne, związane z
    realizacją Działania oraz umożliwi tworzenie ich kopii i odpisów.
3.   Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do informowania Instytucji Wdrażającej o nieprawidłowościach
    stwierdzonych u Beneficjentów w wyniku kontroli przez nią przeprowadzonych.
4.   Instytucja Wdrażająca zobowiązana jest do przedstawienia na żądanie instytucji określonych w ust. 1 informacji i
    wyjaśnień związanych z wdrażaniem Działania, w wyznaczonym przez te instytucje terminie.
5.   Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji projektów przez
    Beneficjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z procedurami zawartymi w podręczniku procedur
    Instytucji Wdrażającej i zaleceniami Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej.
6.   Instytucja Wdrażająca przygotowuje corocznie roczne plany kontroli na miejscu i przekazuje je do akceptacji
    Instytucji Pośredniczącej do dnia 10 grudnia roku poprzedzającego rok, dla którego plan został sporządzony.
7.   Instytucja Wdrażająca sporządza podręcznik procedur, o którym mowa w ust. 5, w oparciu o wytyczne przekazane
    przez Instytucję Zarządzającą. Podręcznik ten jest przekazywany do akceptacji Instytucji Pośredniczącej oraz do
    wiadomości Instytucji Zarządzającej.
                                    § 12
                                   Audyt
1.   Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia audytu zewnętrznego w zakresie Działania
    przez uprawnione jednostki.
2.   Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do opracowania ścieżek audytu, na podstawie obowiązujących wytycznych
    ustalonych przez Instytucję Zarządzającą, w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
3.   Instytucja Wdrażająca zobowiązana jest do przeprowadzania audytu wewnętrznego, zgodnie z obowiązującymi
    przepisami i standardami oraz do współpracy z komórką audytu wewnętrznego Instytucji Pośredniczącej, na zasadach
    i warunkach określonych w załączniku nr 13 do niniejszej umowy.
4.   Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do utworzenia komórki audytu wewnętrznego w ramach swojej instytucji w
    terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy 39.
                                    § 13

                          Ewidencja księgowa i archiwizacja
1.   Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji działania
    zgodnie z odpowiednimi przepisami tak, aby możliwa była identyfikacja projektów oraz poszczególnych operacji
    bankowych.
2.   Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z wdrażaniem
    działania do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 4.
3.   O ewentualnym przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust 2, Instytucja Pośrednicząca powiadomi pisemnie
    Instytucję Wdrażającą przed upływem tego terminu.
4.   Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przechowywane są przez Instytucję
    Wdrażającą przez okres 10 lat od zakończenia realizacji Projektów realizowanych w ramach Działania. Instytucja


39
   Dotyczy podmiotów, które nie są zobowiązane do stworzenia audytu wewnętrznego przez ustawę o finansach publicznych
                                                             75
   Wdrażająca w umowach zawieranych z Beneficjentami zapewni, że Beneficjentci projektów objętych pomocą
   publiczną będą przechowywali te dokumenty przez okres 10 lat od zakończenia realizacji tych Projektów.
                           § 14
                        Zamówienia publiczne

1.  Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się w ramach projektów własnych do stosowania przepisów ustawy z dnia 29
   stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), także w przypadku, gdy udział
   środków publicznych w finansowaniu Projektu jest mniejszy niż 50%.
2.  Instytucja Wdrażająca w umowach zawieranych z Beneficjentami realizującymi projekty w ramach Działania zawrze
   zapisy zobowiązujące Beneficjentów do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
   także w przypadku, gdy udział środków publicznych w finansowaniu projektu jest mniejszy niż 50%.
                           § 15
                       Obowiązki informacyjne
Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji
Działania przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji nr 1159/2000 z dnia
30 maja 2000 r. oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej. Zobowiązuje się również do odnotowania we wszystkich
umowach, które zawiera w celu realizacji projektów w ramach Działania, udziału Funduszu oraz współfinansowania z
budżetu państwa.
                            § 16
Instytucja Wdrażająca nadzoruje realizację przez Beneficjentów obowiązku informowania         społeczeństwa
o współfinansowaniu realizacji projektów w ramach Działania przez Funduszu oraz budżet państwa.
                            § 17
1.  Instytucja Pośrednicząca przekazuje Instytucji Wdrażającej obowiązujące logo Funduszu i Programu wraz z księgą
   tożsamości.
2.  Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się do umieszczania logo Funduszu i Programu na materiałach promocyjnych,
   informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Funduszu, a także udostępnia logo Funduszu i Programu
   Beneficjentom, zobowiązując Beneficjentów do ich stosowania.
                           § 18
                   Zmiany w umowie i w projektach własnych
       1. Niniejsza umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia Stron w wyniku
       wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej
       realizacji Działania.
2.  Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.  Zmiany dotyczące zakładanych rezultatów projektów własnych oraz przesunięć dotyczących kategorii wydatków do
   5 % wartości ustalonej we wniosku o płatność możliwe są bez zgody Instytucji Pośredniczącej.
4.  Zmiany dotyczące zakładanych rezultatów projektów własnych oraz przesunięć dotyczących kategorii wydatków,
   które przekraczają 5% a nie przekraczają 15 % wartości ustalonej we wniosku o dofinansowanie, mogą nastąpić
   wyłącznie za pisemną zgodą Instytucji Pośredniczącej.
5.  Zmiany dotyczące zakładanych rezultatów projektów własnych Instytucji Wdrażającej oraz przesunięć dotyczących
   kategorii wydatków, które przekraczają 15 % wartości ustalonej we wniosku o dofinansowanie, wymagają ponownej
   oceny projektu przez Regionalny Komitet Sterujący.
                            § 19
                        Rozwiązanie umowy
1.  Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać niniejszą umowę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem w przypadku, gdy
   Instytucja Wdrażająca:
   1) odmówiła poddania się kontroli, o której mowa w § 11;
   2) w określonym terminie nie doprowadziła do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
   3) nie przedłożyła, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Pośredniczącą, sprawozdania z realizacji
    Działania, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 i 6;
   4) nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na nią w niniejszej umową.
2.  W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Instytucja Pośrednicząca wstrzymuje przekazywanie
   finansowania, informując o tym pisemnie Instytucję Wdrażającą, wyznaczając jednocześnie termin na zrealizowanie
   obowiązków, o których mowa w ust. 1. Przekazywanie finansowania zostanie wznowione niezwłocznie po
   wykonaniu przez Instytucję Wdrażającą obowiązków, zgodnie z zaleceniem Instytucji Pośredniczącej.


                                                         76
3.   Umowa może zostać rozwiązana na podstawie zgodnego oświadczenia Stron bądź w wyniku wystąpieniu
    okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie zobowiązań zawartych w umowie.
4.   W przypadku rozwiązania umowy, finansowaniu podlega odpowiednia, prawidłowo zrealizowana część Działania.
5.   Niezależnie od formy lub przyczyny rozwiązania umowy Instytucja Wdrażająca jest zobowiązana przedstawić
    sprawozdanie końcowe z realizacji Działania, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 8.
6.   W przypadku rozwiązania umowy Instytucja Pośrednicząca występuje do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o
    wskazanie instytucji, która przejmie obowiązki Instytucji Wdrażającej.

                             § 20
                         Postanowienia końcowe
Instytucja Wdrażająca zobowiązana jest wykorzystywać materiały informacyjne i wzory dokumentów umożliwiające
właściwą realizację Działania i wykonanie postanowień niniejszej umowy dostarczane przez Instytucję Pośredniczącą.


                               § 21
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie zapisy Programu, a także odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(Dz. U. z 2002 r., Nr 74 poz. 694 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).                               § 22
1.   Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą się starały rozwiązywać polubownie. W
    przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla
    siedziby Instytucji Pośredniczącej.
2.   Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.
3.   Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron
    oraz dla Instytucji Zarządzającej.
4.   Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem zapisów ust. 5 - 6.
5.   Podpisanie umów o dofinansowanie projektu, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt. 8, będzie możliwe po wejściu w życie
    rozporządzenia wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 28 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
    Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206).
6.   Strony oświadczają, że niniejsza umowa zostanie aneksowana, jeżeli po dniu jej wejścia w życie zaczną obowiązywać
    nowe rozporządzenia wydane na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U.
    Nr 116, poz. 1206) regulujące kwestie objęte niniejszą umową.
7.   Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1: Wzór harmonogramu płatności dla Działania na dwa kolejne kwartały
Załącznik nr 2: Wzór prognozy wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny
Załącznik nr 3: Wzór wniosku o płatność
Załącznik nr 4: Obowiązki Instytucji Wdrażającej związane z realizacją projektów własnych
Załącznik nr 5: Wzór raportu bieżącego
Załącznik nr 6: Wzór raportu kwartalnego
Załącznik nr 7: Wzór zestawienia nieprawidłowości
Załącznik nr 8: Wzór zestawienia kwartalnego
Załącznik nr 9: Zestawienie wskaźników monitoringowych
Załącznik nr 10: Wzór sprawozdania okresowego
Załącznik nr 11: Wzór sprawozdania rocznego
Załącznik nr 12: Wzór sprawozdania końcowego
Załącznik nr 13: Zasady i warunki prowadzenia audytu wewnętrznego i współpracy z komórką audytu wewnętrznego
Instytucji Pośredniczącej


Podpisy:
Instytucja Pośrednicząca                       Instytucja Wdrażająca
......................................                .....................................                                                           77
ZAŁĄCZNIK 2. RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁANIA - WZÓRRAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁANIA NA ROK               2005

 1. PROGRAM             ZPORR
                   Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

 2. PRIORYTET

 3. DZIAŁANIE


 4. INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
 5. PODSTAWA PRAWNA        U ZPORR
                  Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego
                  Rozwoju Regionalnego


 6. PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA (W PLN)


                                            TRYB
                          ROCZNA ALOKACJA FINANSOWA NA
                          REALIZACJĘ PROJEKTÓW TYPU A I B   WYBOR

            TYPY                               PROJEK

            PROJEKTÓW                            TÓW DO
 DZIAŁANIE
            PRZEWIDZIAN              BUDŻE           REALIZA
                                      ŚRODKI
                          EFS                   CJI W
            DO REALIZACJI             PAŃSTW
                                      PRYWATNE
                                A            RAMACH
                                            DZIAŁAN
                                              IA
     A)
     PROJE
     KTY
     WŁASN
     E IW
     B)
     PROJE
     KTY
     SKŁAD
     ANE W
     ODPO
     WIEDZ
     I NA
     KONKU
     RS


 7. UZASADNIENIE DOTYCZĄCE:
 7.1 Wyboru przewidzianych do realizacji form wsparcia
                                                78
  7.2 Wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację Działania
  7.3 Uszczegółowienia kryteriów zawartych w Uzupełnieniu Programu ZPORR


   8 SPOSOBY PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW


       ZAŁĄCZNIK nr I. HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW DLA PROJEKTÓW
       SKŁADANYCH U INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ


                              TERMINY       TERMINY     METODY
           NAZWA                KONKURSÓW      POSIEDZEŃ   INFORMOWNIA
           DZIAŁANIA               W DANYM        KOP W    O KONKURSIE
                               ROKU       DANYM ROKU
Załącznik nr II - Tabela nr 2 „Podział środków finansowych w ramach działania”
Załącznik nr III - Tabela nr 3A, 3B, 3C (dotyczy działań 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6)
  Tabela 3A „Podział środków finansowych w ramach działania według źródeł finansowania”
  Tabela 3B „Planowany harmonogram płatności dla Działania w podziale na lata”
  Tabela 3C „Planowany harmonogram płatności dla Działania w podziale na miesiące”
Załącznik nr IV - Tabela nr 4A, 4B, 4C (dotyczy działania 3.4)
  Tabela 4A „Podział środków finansowych w ramach działania według źródeł finansowania”
  Tabela 4B „Planowany harmonogram płatności dla Działania 3.4 w podziale na lata”
  Tabela 4C „Planowany harmonogram płatności dla Działania 3.4 w podziale na miesiące”
Załącznik nr V – Tabela nr 5 (dotyczy Działania 2.2)
  „Planowany harmonogram płatności dla Działania na rok szkolny/akademicki 2005-2006 w podziale na lata i miesiące
  ( z uwzględnieniem zaakceptowanego montażu finansowego)”
Załącznik nr VI – Tabela nr 6 (dotyczy Działania 2.2)
 „Zaktualizowany harmonogram płatności dla Działania na rok szkolny/akademicki 2004-2005 w podziale na lata i
miesiące ( z uwzględnieniem zaakceptowanego montażu finansowego)”
                                                         79
ZAŁĄCZNIK 3. WZÓR PRZYKŁADOWEGO OGŁOSZENIA


                       (Nazwa Instytucji Wdrażającej)
                          Ogłasza konkurs
                   o dofinansowanie realizacji projektów w ramach:
                 (Nazwa Programu Operacyjnego, Priorytetu i Działania)

 Oferty konkursowe (wnioski) można składać w następujących terminach ..... (w przypadku konkursów zamkniętych)
 lub do końca roku ...* (w przypadku konkursów otwartych).

 Weryfikacja formalna wniosków o dofinansowanie realizacji projektu nastąpi w ciągu 14 dni od daty ostatecznego
 terminu ich składania (w przypadku konkursów zamkniętych) lub w ciągu 14 dni po dniu złożenia (w przypadku
 konkursów otwartych, w których wnioski są sukcesywnie rozpatrywane).

 Posiedzenia Komisji Oceny Projektów (w przypadku konkursów otwartych i zamkniętych) odbędą się w dniach......

 Wszystkie wnioski powinny być opracowane na podstawie dokumentacji konkursowej zawierającej szczegółowe
 wymagania dla konkursu, którą można pobrać w ... (podać adres) lub z witryny internetowej .... (podać adres).
 Wnioski należy wypełnić przy użyciu Generatora Wniosków......(podać wersję).
 W ogłoszeniu o konkursie należy wymienić kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych działań.

 Wyniki konkursu będą ogłaszane sukcesywnie na stronach internetowych .... (podać nazwę Instytucji Wdrażającej).

 Informacje dodatkowe można uzyskać w ......, tel. ......., e-mail: ........

 Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące dokumentacji konkursowej zostaną przekazane na spotkaniu, które
 odbędzie się dnia ..... o godz. ..... w siedzibie ...... (w przypadku konkursów zamkniętych) lub każdego 15 dnia
 miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia konkursu, z miesiącem ogłoszenia konkursu włącznie, o godz. ....,
 w siedzibie ..... (w przypadku konkursów otwartych).

 Ogólne informacje dla beneficjentów o możliwościach skorzystania ze wsparcia Europejskiego Funduszu
 Społecznego zawiera „Poradnik dla beneficjentów” dostępny na stronach internetowych... (podać nazwę) lub w
 siedzibie .... (podać nazwę).

 * Dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia konkursu w przypadku wyczerpania środków.
                                                           80
   ZAŁĄCZNIK 4. KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ                 KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ
   Nazwa Beneficjenta:
   Tytuł projektu:
   Numer rejestracyjny wniosku:

   Karta Weryfikacji Formalnej jest wypełniana przez pracownika instytucji pełniącej rolę Instytucji Wdrażającej
   w trakcie oceny formalnej projektu. Zaznaczenie odpowiedzi „NIE” w przypadku części A karty powoduje
   odrzucenie wniosku z powodów nie spełnienienia wymogów rejestracyjnych. Zaznaczenie odpowiedzi „NIE” w
   przypadku części B wyłącznie w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 powoduje odrzucenie wniosku z powodów
   formalnych. Po spełnieniu wymogów rejestracyjnych (część A) wniosek zostaje zarejestrowany w systemie
   informatycznym.

A                                                Pytanie we   TA
                  WYMOGI REJESTRACYJNE
                                                 wniosku


1   Czy wniosek został dostarczony w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej?         -
2   Czy wersja elektroniczna jest zgodna z wersją papierową?                     -
3   Czy udzielono odpowiedzi na wszystkie obligatoryjne pytania?

B OCENA FORMALNA WNIOSKU                                     Pytanie we TA
                                                 wniosku
1  2Czy projekt stanowi odpowiedź na dany konkurs                       Nr konkursu
2  3Czy okres realizacji projektu mieści się w granicach określonych w ogłoszeniu o        1.3.3
   konkursie?
3  4Czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o finansowanie projektu?           1.4
4  5Czy projekt nawiązuje do odpowiedniego Działania?                        1.8
5  6Czy projekt dotyczy tematyki objętej Działaniem?                        1.8
6  7Czy projekt adresowany jest do odpowiedniej grupy beneficjentów ostatecznych?       1.8/2.2/3.2
7  9Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?         1.5/1.11//2.1/
                                                2.4a/2.5b/6.1
8  1Czy spełnione są kryteria informowania społeczeństwa oraz odbiorców pomocy w ramach      1.13
   projektu o współfinansowaniu z EFS?
9   Czy koszt całkowity projektu nie jest niższy od minimalnej dopuszczalnej wartości      6.1.3/6.1.4
   projektu?
10  Czy wydatki zostały zakwalifikowane do prawidłowych kategorii wydatków?             6
11  Czy budżet projektu jest poprawny pod względem rachunkowym?                   6
12  Czy wskaźniki wybrane we wniosku są zgodne z listą standardowych wskaźników          5A
   monitoringowych ZPORR ? (kody, nazwa)
13  Czy do wniosku zostały dołączone wszystkie niezbędne załączniki oraz czy spełniają one     7
   wymogi formalne (podpisy uprawnionych osób, odpowiednie terminy ważności itd.)?
   (7.1) Statut Beneficjenta lub jego kopia poświadczona przez osoby uprawnione do        7.1
   reprezentowania Beneficjenta oraz dodatkowo opatrzona aktualną datą i pieczęcią
   Beneficjenta
   (7.2) Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub      7.2
   inny dokument potwierdzający osobowość prawną
                          81
   (7.3) Dokumenty określające sytuację finansową Beneficjenta                  7.3
   (7.4) Harmonogram realizacji projektu (wg wzoru zawartego w instrukcji)            7.4
   (7.5) Deklaracja poświadczająca udział własny                         7.5
   Jedynie w przypadku, gdy przewidziany jest udział własny w finansowaniu projektu,
   (7.6) Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i      7.6
   zdrowotne lub innych opłat (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia
   wniosku)
   (7.7) Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków ( z okresu nie dłuższego niż 3    7.7
   miesiące przed dniem złożenia wniosku)
   (7.8) Pełnomocnictwo do reprezentowania Beneficjenta (Jedynie w przypadku, gdy        7.8
   wniosek jest podpisywany przez osobę/osoby nie posiadające statutowych uprawnień do
   reprezentowania Beneficjenta)
   (7.9) Przebieg pracy zawodowej osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem - nie      7.9
   więcej niż trzech osób wraz z ich pisemną deklaracją uczestnictwa w projekcie

   (7.10) Umowa/ porozumienie pomiędzy partnerami (Jedynie w przypadku gdy w realizacje     7.10
   projektu oprócz wnioskodawcy zaangażowani są partnerzy)
   (7.11) Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikacji VAT (Tylko w przypadku Beneficjenta,     7.11
   który nie ma możliwości odzyskiwania / odliczania VAT na zasadach obowiązującego w
   Polsce prawa w zakresie podatku od towarów i usług)

  (7.12) Odpowiednia uchwała jednostki samorządu terytorialnego bądź odpowiedni          7.12
  dokument organu dysponującego budżetem w trybie przepisów o finansach publicznych
  zatwierdzający projekt lub udzielający pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów
  współfinansowanych z EFS (Jedynie w przypadku, gdy taki dokument jest wymagany dla
  zaciągnięcia zobowiązań przez wnioskodawcę)
14 Czy wniosek został opieczętowany i podpisany przez uprawnioną/e osobę/y?            9.4
15 Czy wniosek został wypełniony w języku polskim?                         -
16 Czy do wniosku dołączone zostały uwierzytelnione tłumaczenia zaświadczeń (w sytuacji,      -
  gdy oryginały są w języku obcym)?

                                                Pytanie we  TA
C CZĘŚĆ INFORMACYJNA                                      wniosku
1  Czy projekt wspiera działania z zakresu rozwoju lokalnego?                  2.1
2  Czy projekt jest zgodny z polityką równych szans?                       2.2
3  Czy projekt nawiązuje do koncepcji społeczeństwa informacyjnego?               2.3

  Wypełnione przez:                             Zaakceptowane przez:

  Imię i nazwisko:                              Imię i nazwisko:
  Wydział:                                  Funkcja:
  Departament:                                Nazwa Instytucji:
  Nazwa Instytucji:                             Podpis:
  Podpis:                                  Data:
  Data:
                         82
ZAŁĄCZNIK 5. WZORY PISM

Wzór a – odrzucenie wniosku z powodu braków formalnychNazwa Instytucji Wdrażającej                       Miejscowość, dnia
Adres
Telefon/Faks
Europejski Fundusz Społeczny
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr:                            beneficjent
                            Adres
                            Telefon/Fax
Szanowni Państwo,
Z przykrością informuję, że Państwa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony dnia data
został odrzucony z powodu następujących uchybień formalnych:
Wstawić tekst
Jednocześnie informujemy, iż decyzja ta jest ostateczna, co nie wyklucza możliwości ponownego
składania poprawnego wniosku. W razie pytań bądź wątpliwości należy skontaktować się z pracownikami
punktu konsultacyjnego w naszym biurze.


                            Z poważaniem,

                            Imię i nazwisko
                            podpis
                          83
Wzór b – zwrot wniosku do uzupełnienia


Nazwa Instytucji Wdrażającej                       Miejscowość, dnia
Adres
Telefon/FaksEuropejski Fundusz Społeczny
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr:                            Beneficjent
                            Adres
                            Telefon/Fax
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż Państwa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zawiera następujące braki
formalne:
   Wstawić tekst
Proszę o ich uzupełnienie do dnia data. W razie niedostarczenia powyższych informacji w terminie,
Państwa wniosek zostanie odrzucony, a procedura rozpatrywania zamknięta.


                            Z poważaniem,

                            Imię i nazwisko
                            podpis
                          84
Wzór c – akceptacja uzupełnionego wniosku


Nazwa Instytucji Wdrażajacej                       Miejscowość, dnia
Adres
Telefon/Faks
Europejski Fundusz Społeczny
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr:                            Beneficjent
                            Adres
                            Telefon/Fax
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że otrzymany dnia data Państwa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
uzupełniony o wymagane informacje został przekazany do Komisji Oceny Projektów.


                            Z poważaniem,

                            Imię i nazwisko
                            podpis
                          85
Wzór d – odrzucenie wniosku z powodu nie uzupełnienia

Nazwa Instytucji Wdrażającej                       Miejscowość, dnia
Adres
Telefon/FaksEuropejski Fundusz Społeczny
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr:                            Beneficjent
                            Adres
                            Telefon/Fax
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że niedostarczenie przez Państwa w terminie uzupełnionego wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu uniemożliwia jego dalsze rozpatrywanie.
W związku z tym powyższy wniosek został odrzucony i nie będzie brał udziału w dalszej procedurze
wyłaniania projektów do otrzymania wsparcia z EFS.
                            Z poważaniem,

                            Imię i nazwisko
                            podpis
                          86
Wzór e – pozytywna ocena formalna

Nazwa Instytucji Wdrażającej                       Miejscowość, dnia
Adres
Telefon/Faks
Europejski Fundusz Społeczny
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr:                            Beneficjent
                            Adres
                            Telefon/Fax
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że Państwa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu otrzymany w dniu data
jest poprawny pod względem formalnym i został przekazany do oceny merytorycznej przez Komisję
Oceny Projektów.
                            Z poważaniem,

                            Imię i nazwisko
                            podpis
                          87
Wzór f – odrzucenie wniosku po ocenie merytorycznej

Nazwa Instytucji Wdrażającej                      Miejscowość, dnia
Adres
Telefon/FaksEuropejski Fundusz Społeczny
Wniosek o finansowanie projektu nr:                          Beneficjent
                          Adres
                          Telefon/Fax
Szanowni Państwo,
Z przykrością informuję, iż powyższy wniosek nie został przyjęty do realizacji. W załączeniu przesyłam
informację dotyczącą liczby punktów uzyskanych w poszczególnych pozycjach oceny wraz z
uzasadnieniem oceny projektu. Powyższa informacja pozwoli Państwu na zidentyfikowanie mocnych i
słabych stron wniosku, co w przyszłości ułatwi aplikowanie o środki EFS.
W razie pytań bądź wątpliwości należy skontaktować się z pracownikami punktu informacyjnego w
naszym biurze.
                          Z poważaniem,

                          Imię i nazwisko
                          Podpis
                        88
Wzór g – przyjęcie wniosku do finansowania

Nazwa Instytucji Wdrażającej                       Miejscowość, dnia
Adres
Telefon/Faks
Europejski Fundusz Społeczny
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr:                            Beneficjent
                            Adres
                            Telefon/Fax
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż powyższy wniosek uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został
przyjęty do dofinansowania. W załączeniu przesyłam informację dotyczącą liczby punktów uzyskanych w
poszczególnych pozycjach oceny. W załączeniu przesyłam trzy egzemplarze umowy o dofinansowanie
projektu z prośbą o jej podpisanie przez osobę (osoby) do tego upoważnioną i odesłanie w ciągu 9 od
otrzymania powyższej decyzji.
                            Z poważaniem,

                            Imię i nazwisko
                            podpis
                          89
ZAŁĄCZNIK 6. REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

                 Regulamin Komisji Oceny Projektów
                 w ramach Priorytetu 2 i Działania 3.4
          Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego                         §1
                     Postanowienia ogólne

  1.  Za powołanie i organizację pracy Komisji Oceny Projektów, zwanej dalej Komisją, odpowiedzialny
    jest Marszałek/Dyrektor WUP lub osoba upoważniona przez Marszałka do podejmowania decyzji.
  2.  Komisja składa się z minimum 8 członków i protokolanta, powołanego spośród pracowników Instytucji
    Wdrażającej.
  3.  Osoby powołane do pracy w Komisji powinny posiadać kwalifikacje odpowiadające specyfice i
    zakresowi odpowiedniego działania ZPORR, a każdy wniosek oceniany jest przez osoby, których
    wiedza i posiadane doświadczenie umożliwiają właściwą ocenę projektów.
  4.  Członkowie Komisji i protokolant powoływani i odwoływani są przez Marszałka/Dyrektora WUP lub
    osobę upoważnioną przez Marszałka do podejmowania decyzji. Odwołanie członków Komisji
    następuje na wniosek Przewodniczącego albo jego Zastępcy lub Marszałka/Dyrektora WUP lub osobę
    upoważnioną przez Marszałka.
  5.  Komisja pracuje zgodnie z harmonogramem zawartym w Ramowym Planie Realizacji Działania.

                        §2
                Przewodniczący Komisji Oceny Projektów

  1.  Marszałek/Dyrektor WUP lub osoba upoważniona przez Marszałka do podejmowania decyzji
      wyznacza Przewodniczącego spośród członków Komisji wymienionych w §1 ust. 2.
  2.  Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie podczas prac Komisji bezstronności i
      przejrzystości.
  3.  Przewodniczący Komisji może wyznaczyć spośród członków Komisji swojego Zastępcę. Wyznaczenie
      Zastępcy następuje w formie pisemnego upoważnienia.

                         §3
                  Zadania Komisji Oceny Projektów

  1.  Komisja jest odpowiedzialna za:
    a. przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów.
    b. zweryfikowanie budżetów zawartych we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów.
    c. przeprowadzenie oceny wniosków o przyznanie „przedłużonego wsparcia pomostowego”
      przyznawanego w ramach Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” ZPORR.
    d. przeprowadzenie oceny wniosków o przyznanie „jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój
      działalności” przyznawanej w ramach Działania 2.5 ZPORR.
    e. sporządzenie listy rankingowej wniosków wybranych do dofinansowania i przedłożenie jej w
      formie rekomendacji Marszałkowi/Dyrektorowi WUP lub osobie upoważnionej przez Marszałka
      do podejmowania decyzji.
    f. przeprowadzenie negocjacji z beneficjentem, któremu przyznano niższą od wnioskowanej kwotę
      dofinansowania, zgodnie z pkt. 10, paragraf 6 Regulaminu.
    g. przeprowadzenie ponownej oceny merytorycznej wniosku zgodnie z & 16 Umowy
      o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich
      w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości; & 16 Umowy
      o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich
      w regionach Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości; & 15 Umowy o dofinansowanie
      projektu w ramach Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa.
                        90
                            §4

                  Posiedzenia Komisji Oceny Projektów

1.  W posiedzeniu Komisji, poza członkami Komisji, mogą brać udział:
   a. obserwator, o ile zostanie wyznaczony przez Instytucję Zarządzającą Zintegrowanym Programem
     Operacyjnym Rozwoju Regionalnego oraz
   b. ekspert, o ile został powołany przez Marszałka/Dyrektora WUP lub osobę upoważnioną przez Marszałka do
     podejmowania decyzji, na wniosek Przewodniczącego lub co najmniej 1/3 członków regulaminowego składu
     Komisji, celem uzyskania opinii na temat danego projektu.
2.  Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich Przewodniczący lub jego Zastępca oraz minimum 4
   członków Komisji.
3.  Udział członków w pracach Komisji jest nieodpłatny.

                          §5
              Zasada bezstronności prac Komisji Oceny Projektów

1.  Członkowie Komisji i ekspert o którym mowa w § 4 ust.1 lit. b nie mogą być związani z projektodawcami
   stosunkiem osobistym lub służbowym, tego rodzaju, że mogłoby to wywołać wątpliwości co do bezstronności
   przeprowadzonych czynności.
2.  Wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu Komisji podpisują deklarację bezstronności i poufności. Wzór
   deklaracji stanowi załącznik do Regulaminu Komisji.
3.  Każdy członek Komisji, przed przystąpieniem do oceny wniosku, jest zobowiązany podpisać dodatkowo
   deklarację bezstronności, znajdującą się na Karcie Oceny Merytorycznej, w odniesieniu do ocenianego przez
   siebie wniosku. Nie podpisanie deklaracji bezstronności pozbawia członka Komisji możliwości oceny danego
   wniosku.
4.  W przypadku, określonym w ust.3, wniosek jest kierowany do oceny innego członka Komisji, wybranego losowo
   przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę, spośród osób których wiedza i posiadane kwalifikacje zawodowe
   umożliwiają właściwą ocenę projektu.

                          §6
              Ocena jakości merytorycznej i finansowej wniosków

1. Przedmiotem oceny Komisji są wyłącznie wnioski ocenione przez Instytucję Wdrażającą jako kompletne i
  spełniające kryteria formalne.
2. Każdy wniosek oceniany jest przez 2 osoby losowo wybrane przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę, spośród
  osób których wiedza i posiadane kwalifikacje zawodowe umożliwiają właściwą ocenę projektu. Końcowa ocena
  punktowa projektu stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez wyżej wymienione osoby.
3. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w dokumentach programowych
  (ZPORR, Uzupełnienie ZPORR, Ramowy Plan Realizacji Działania).
4. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Merytorycznej, członek potwierdza własnoręcznym podpisem.
5. Podział ogólnej liczby punktów na poszczególne podpunkty wypracowuje skład Komisji Oceny Projektów, a
  zatwierdza Przewodniczący Komisji przed rozpoczęciem jej prac. (Nie dotyczy Działania 3.4).
6. Wnioski ocenione pod względem merytorycznym i finansowym, które otrzymały ocenę co najmniej 60% punktów
  ogólnej sumy punktów (odpowiednio 100 punktów w przypadku działań Priorytetu 2 i 60 punktów w przypadku
  działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”), zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały
  przynajmniej 40% punktów, umieszczane są na liście rankingowej projektów rekomendowanych do
  dofinansowania.
7. Wnioski, które otrzymały mniej niż 60% punktów lub w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały
  mniej niż 40% punktów nie są rekomendowane do dofinansowania. Nie dotyczy punktu II oraz III Kryteriów
  Merytoryczno – Technicznych w Działaniu 3.4.
8. W przypadku, gdy jeden z oceniających przyzna w danym punkcie poniżej 40% punktów, a drugi powyżej 40%
  punktów w tym samym punkcie, końcowa ocena przyznana w danym punkcie stanowi średnią arytmetyczną ocen
  dokonanych przez dwóch członków Komisji w danym punkcie.
9. W przypadku, gdy różnica punktowa pomiędzy ocenami członków Komisji Oceny Projektów wynosi więcej niż
  30% punktów liczonych od ogólnej sumy punktów, odpowiednio 100 punktów w przypadku działań Priorytetu 2 i
  60 punktów w przypadku Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich
  musi wynosić minimum 60% punktów) wniosek musi być oceniony przez trzeciego członka Komisji,
  wyłonionego przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę losowo, spośród osób, których wiedza i posiadane
  kwalifikacje zawodowe umożliwiają właściwą ocenę projektu. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę
  ostateczną projektu.
10. Członek Komisji oceniający wniosek, proponuje niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania w przypadku
  zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowane (np. uzna niektóre koszty za niezwiązane z realizacją

                          91
  projektu, nieistotne dla realizacji projektu lub uzna oszacowanie niektórych kosztów jako zawyżone w
  porównaniu ze stawkami rynkowymi). Członek Komisji oceniający wniosek, przedstawiając propozycję niższej
  kwoty dofinansowania powinien brać pod uwagę, czy po takiej zmianie projekt zgłoszony we wniosku będzie
  nadal wykonalny i utrzyma swoje standardy jakościowe:
    a. Członkowie Komisji, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują wspólne stanowisko odnośnie
       obniżenia wysokości proponowanej kwoty dofinansowania i przekazują swoje stanowisko
       protokolantowi w formie pisemnej. Protokolant umieszcza informację na temat wysokości uzgodnionej
       kwoty dofinansowania w protokole oceny.
    b. Jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia jednolitego stanowiska, wniosek zostaje skierowany do trzeciego
       członka Komisji, wyłonionego przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę losowo, spośród osób, których
       wiedza i posiadane kwalifikacje zawodowe umożliwiają właściwą ocenę projektu. Ocena trzeciej osoby
       jest ostateczna i wiążąca.
    c. Protokolant przesyła uwagi członków KOP do beneficjenta, który w ciągu 7 dni od otrzymania pisma,
       zobowiązany jest ustosunkować się pisemnie do uwag: akceptując kwotę dofinansowania zaproponowaną
       przez członków Komisji bądź w przypadku dysponowania istotnymi argumentami świadczącymi o
       prawidłowości swoich założeń budżetowych, podejmując negocjacje.
    d. W przypadku podjęcia negocjacji beneficjent uzasadnia pisemnie swoje założenia budżetowe
       i przesyła je do Instytucji Wdrażającej.
    e. Pismo od beneficjenta rozpatrują oceniający dany wniosek, którzy uprzednio uzgodnili wysokość
       obniżonej kwoty dofinansowania i ustosunkowują się do niego w formie pisemnej, uzasadniając
       podtrzymanie decyzji o obniżeniu dofinansowania bądź uchylając ww. decyzję.
    f. Negocjacje mogą dotyczyć tylko wysokości kwoty dofinansowania.
    g. Negocjacje powinny być zakończone w terminie 14 dni od momentu otrzymania pisma,
       w którym beneficjent decyduje się na podjęcie negocjacji.

11. W żadnym wypadku kwota dofinansowania zaproponowana przez członka, o którym mowa w ust. 8, nie może
  przekroczyć kwoty, o którą ubiega się wnioskodawca.
12. Komisja, poprzez Przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną, przedkłada swoje rekomendacje
  Instytucji Wdrażającej w postaci protokołu oceny, w którym zawarta jest lista rankingowa wniosków wybranych
  do finansowania.
13. Marszałek/Dyrektor WUP lub osoba upoważniona przez Marszałka do podejmowania decyzji jest odpowiedzialny
  za:
     a. podjęcie decyzji o akceptacji, zmianie kolejności na liście lub odrzuceniu poszczególnych projektów z
       listy rekomendowanej przez Komisję, na podstawie protokołu oceny Komisji.

    b.  poinformowanie projektodawcy o przyznaniu lub nie przyznaniu dotacji wraz z uzasadnieniem oraz o
       pouczenie o ponownej możliwości złożenia wniosku.

14. Marszałek/Dyrektor WUP lub osoba upoważniona przez Marszałka do podejmowania decyzji w imieniu
  Marszałka może zmienić kolejność projektów na liście tylko pomiędzy projektami, które uzyskały jednakową
  ilość punktów, a z uwagi na ograniczoną pulę środków nie mogą być jednocześnie sfinansowane w danej rundzie
  konkursowej. Pierwszeństwo przyznawane jest wtedy projektom o większym znaczeniu z punktu widzenia
  poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy. Każdorazowo decyzja taka musi zostać uzasadniona na piśmie.

15. Marszałek/Dyrektor WUP lub osoba upoważniona przez Marszałka do podejmowania decyzji, może odrzucić
  rekomendacje Komisji tylko w sytuacji zaistnienia nowych okoliczności nie znanych w momencie wyboru
  projektów, a mogących rzutować na wynik oceny, bądź w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, iż ocena nie
  została dokonana w sposób zgodny z niniejszym regulaminem. Każdorazowo decyzja taka musi zostać
  uzasadniona na piśmie.

16. Marszałek/Dyrektor WUP lub osoba upoważniona przez Marszałka do podejmowania decyzji, w przypadku, gdy
  po przyznaniu dofinansowania pozostanie do rozdysponowania pewna ilość środków, która nie wystarczy na
  dofinansowanie kolejnego projektu z listy rankingowej we wnioskowanej wysokości, może podjąć decyzję o
  przyznaniu dofinansowania projektu w niepełnej wnioskowanej kwocie bądź o przeniesieniu kwoty do
  wydatkowania w ramach kolejnego konkursu.

17. Marszałek/Dyrektor WUP lub osoba upoważniona przez Marszałka do podejmowania decyzji, w przypadku, gdy
  beneficjent (którego projekt został zakwalifikowany do dofinansowania) z jakichś przyczyn zrezygnuje z
  podpisania umowy, może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi z listy rezerwowej.

18. Ocena wniosków o przyznanie „przedłużonego wsparcia pomostowego” oraz wniosków o przyznanie
  „jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności” przeprowadzana jest odpowiednio z zachowaniem
  procedury przewidzianej do oceny wniosków o przyznanie dofinansowania składanych w odpowiedzi na konkurs.


                         92
19. Wnioski w wersji oryginalnej przechowuje Instytucja Wdrażająca.

20. O przyznaniu lub nie przyznaniu dotacji projektodawcy informowani są na piśmie w terminie 60 dni
  kalendarzowych od ostatecznej daty składania wniosków w przypadku konkursów zamkniętych lub 7 dni od
  zakończenia posiedzenia Komisji określonego w harmonogramie Ramowego Planu Realizacji Działania w
  przypadku konkursów otwartych. Informacja powinna zawierać uzasadnienie i pouczenie o ponownej możliwości
  złożenia wniosku.
                         §7
                        Protokół

1.  Z przeprowadzonych czynności wymienionych w § 6 niniejszego Regulaminu sporządza się protokół oceny, który
   zawiera:

   a. termin i miejsce posiedzenia,
   b. podpisaną listę obecności członków Komisji,
   c. informację o obecności obserwatora lub eksperta (o ile byli uczestnikami posiedzenia),
   d. deklaracje bezstronności i poufności podpisane przez wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu Komisji,
   e. opinie powołanych ekspertów (o ile byli uczestnikami posiedzenia),
   f. upoważnienie Zastępcy Przewodniczącego (w formie załącznika do protokołu), w przypadku gdy
    Przewodniczący wyznaczył Zastępcę,
   g. zestawienie wniosków wraz ze wskazaniem członków Komisji dokonujących ich oceny,
   h. informacje na temat wniosków odrzuconych (wraz z podaniem przyczyny),
   i. Karty Oceny Merytorycznej wraz z deklaracjami bezstronności (w formie załącznika do protokołu)
    wypełnione i podpisane przez członków, którzy przeprowadzali oceny wniosków,
   j. listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania podpisaną przez Przewodniczącego Komisji lub
    jego Zastępcę,
   k. inne istotne elementy postępowania oceniającego.
2. Protokół oceny przechowuje Instytucja Wdrażająca.


                            §8
                       Postanowienia końcowe

       a.  Komisja działa na podstawie niniejszego regulaminu.
       b.  Regulamin stanowi załącznik do Wytycznych dla instytucji uczestniczących w realizacji 2 Priorytetu
         ZPORR.
       c.  Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Marszałka/Dyrektora WUP lub osobę
         upoważnioną przez Marszałka do podejmowania decyzji.
                          93
Załącznik do Regulaminu Komisji Oceny Projektów:

                                       WZÓR
Deklaracja bezstronności i poufności


Ja niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny i
rekomendacji projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że
zapoznałem/zapoznałam się z dostępnymi do dnia dzisiejszego informacjami dotyczącymi oceny i
wyboru projektów.
Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki.
Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny/wyboru projektów zaistnieją okoliczności mogące
budzić wątpliwości, co do bezstronnej oceny wybranych projektów z mojej strony, ze względu na mój
służbowy związek z podmiotem zgłaszającym projekt lub osobisty udział w procesie przygotowania
projektu, bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem opinii i dokonaniem oceny tego projektu. Fakt
taki zgłoszę prowadzącemu obrady odpowiedniego gremium, przed rozpoczęciem procesu oceny i
rekomendacji projektów.
Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały
mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny wniosków lub wynikające z
procesu oceny.
Zgadzam się również, aby nabyte przeze mnie informacje i sporządzane dokumenty były używane
wyłącznie w procesie oceny projektów i w trakcie obrad Regionalnego Komitetu Sterującego/Panelu
Ekspertów/Komisji Oceny Projektów.
Imię i nazwisko
Podpis
Data
                          94
załącznik do Regulaminu Komisji Oceny Projektów:

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA:
NUMER KONKURSU:
NUMER WNIOSKU:
OCENIAJĄCY:
 Deklaracja bezstronności
  Oświadczam, że:
  - Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu
  przysposobienia opieki lub kurateli z projektodawcami, z jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osób
  prawnych biorących udział w procedurze konkursowej.
  -  Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem (-am) w stosunku
  pracy lub zlecenia z projektodawcami oraz nie byłem (-am) członkiem władz osób prawnych biorących udział
  w procedurze konkursowej.
  -  Nie pozostaję z projektodawcami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
  uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.”


  Data i podpis:....................................................................................Kryteria wyboru projektów (zgodnie z UP ZPORR i Ramowym Planem Realizacji Działania)

 należy wpisać stosownie dla danego działania, i założeń Ramowego Planu (zadanie IW)
                                         95
                  KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ


                                  Przyznana Maksymalna
nr pytania z
                  PYTANIE              liczba  liczba  Uwagi/Komentarze
 wniosku
                                  punktów  punktów
         UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI
  2.1     PROJEKTU                            20
        a Należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu
         Należy wskazać bariery, na które napotykają
         Beneficjenci Ostateczni oraz w jaki sposób
        b realizacja projektu przyczyni się do eliminacji
         tych barier
         Należy uzasadnić wybór rodzaju oraz charakteru
        c realizowanego wsparcia
         DO KOGO ADRESOWANE JEST
         WSPARCIE I JAK ZOSTANIE
         ZAPEWNIONY UDZIAŁ
  2.2                                     15
         BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH
         W PROJEKCIE / metodologia projektu
         badawczego
         Kim są potencjalni Beneficjenci Ostateczni /
        a uzasadnienie zastosowanych technik
         badawczych
         Należy udowodnić, że zakładana liczba
         Beneficjentów Ostatecznych, którzy otrzymają
         wsparcie w ramach projektu jest realna do
        b
         osiągnięcia / narzędzia badawcze oraz
         techniczne kwestie związane z realizacją
         badania
         W przypadku gdy projekt adresowany jest do
         osób, firm lub instytucji należy opisać w jaki
        c sposób przeprowadzona zostanie rekrutacja
         Beneficjentów Ostatecznych / sposób analizy
         danych
  2.3     ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU                  15
        a Jakie są zakładane rezultaty
         Jak zostanie zagwarantowane osiągnięcie
        b zakładanych rezultatów
         Co będzie stanowić o sukcesie, powodzeniu
        c projektu, jak sukces będzie mierzony
         Czy istnieje możliwość upowszechnienia
        d
         projektu
         jak zapewnione zostanie funkcjonowanie i
        e finansowanie projektu lub jego osiągniętych
         rezultatów po zakończeniu finansowania z EFS
  2.4     SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM                  20
         Należy wskazać, jak wygląda struktura
        a zarządzania projektem
         Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra
        b zaangażowane będą w realizację projektu
         Jakie jest doświadczenie Beneficjenta przy
        c realizacji projektów o podobnej tematyce
         Opis metody monitorowania Beneficjentów
        d
         Ostatecznych i oceny ich potrzeb
         Opis zakresu odpowiedzialności i stopnia
        e zaangażowania partnerów
         Zasięg projektu
        f

                          96
          WYDATKI KWALIFIKOWALNE
   2.5     PROJEKTU (maksymalnie 4000 znaków dla    30
          podpunktu b)
        a Jakie są wydatki kwalifikowalne projektu
        b Uzasadnienie konieczności poniesienia
          określonych nakładów w kontekście
          konkurencyjności projektu wobec podobnych
          działań realizowanych na rynku
Uzasadnienie oceny projektu (min. 10 zdań):
Weryfikacja budżetu:
a) kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne
b) kwestionowane wysokości wydatków wraz z uzasadnieniem
Proponowana kwota dotacji:
   Podpis
                          97
ZAŁĄCZNIK 7. UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU - wzór
                               Umowa nr .....................................
                          o dofinansowanie Projektu ......... 1)
                                w ramach
    Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
        (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości)
zawarta w .................................... w dniu.................... r.

pomiędzy:

....................................................................................................................., zwaną dalej „Instytucją Wdrażającą”
reprezentowaną przez:
...........................................................................,   na  podstawie   załączonego       do    umowy      pełnomocnictwa
z dnia.............................. r.,
a

............................................................................................................................. 2), zwanym dalej „Beneficjentem”
reprezentowanym przez:
.............................................................................,  na  podstawie    załączonego      do    umowy      pełnomocnictwa
z dnia.............................. r.,
1)
   Należy wpisać nazwę i numer projektu..
2)
   Należy wpisać nazwę Beneficjenta, adres, regon, NIP (w zależności od statusu prawnego Beneficjenta).
                                           98
Działając na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116,
poz. 1206) Strony postanawiają, co następuje:
                             §1
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:
1) Programie – należy przez to rozumieć Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006,
  przyjęty rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego
  Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz.U. Nr 166, poz. 1745);
2) Uzupełnieniu Programu – należy przez to rozumieć Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
  Regionalnego   2004-2006,   przyjęte   rozporządzeniem    Ministra  Gospodarki   i  Pracy
  z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
  Regionalnego 2004–2006 (Dz.U. Nr 200, poz. 2051);
3) Priorytecie – należy przez to rozumieć Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach;
4) Działaniu – należy przez to rozumieć ................................................................................................... 3);
5) Funduszu – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny;
6) Instytucji Zarządzającej – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
7) Instytucji Pośredniczącej – należy przez to rozumieć Wojewodę, do którego Instytucja Zarządzająca delegowała część
  funkcji na podstawie umowy z dnia ................................................ r.;
8) Beneficjencie Ostatecznym – należy przez to rozumieć podmioty bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy, o
  których mowa w Uzupełnieniu;
9) rachunku bankowym Beneficjenta – należy przez to rozumieć wyodrębniony                                       rachunek  bankowy,
  nr ......................................................... prowadzony w banku ..........................;
10) rachunku bankowym Instytucji Wdrażającej – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek,
  nr ................................................, prowadzony w banku ................................................................., na którym
  gromadzone są środki Funduszu, przekazywane przez Instytucję Pośredniczącą na podstawie umowy z dnia
  ................................ r. zawartej między Instytucją Pośredniczącą a Instytucją Wdrażającą;
11) wydatkach kwalifikowalnych – należy przez to rozumieć wydatki uznane za kwalifikowalne, zgodnie
  z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1685/2000 z dnia 28 lipca 2000 r. ustanawiającym szczegółowe zasady
  wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków jakie muszą spełniać wydatki na
  działania    współfinansowane    z    funduszy    strukturalnych    oraz rozporządzeniem
  Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1685/2000
  ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 odnośnie kwalifikowalności
  wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych oraz anulujące rozporządzenie
  (WE)      nr     1145/2003      w     odniesieniu     do zasad   kwalifikowania,
  do współfinansowania z funduszy strukturalnych oraz zgodnie z Uzupełnieniem Programu;
12) rezultatach realizacji projektu – należy przez to rozumieć wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania oraz ich
  wartości docelowe, zawarte we wniosku, o którym mowa § 2 ust. 1.

                                            §2
1.   Instytucja Wdrażająca przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu, szczegółowo określonego
    we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
    Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, załączonym do niniejszej umowy,
    dofinansowanie w formie dotacji w kwocie nie większej niż: ...................................... PLN (słownie:
    ...................................................................... złotych).
2.   Całkowita wartość Projektu wynosi: ........................................................... PLN (słownie ................. .............
    ...................................................... złotych).
3.   Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą:
     ............................................................. PLN (słownie: .....................................................złotych).
4.   Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego o wartości: ............................
    PLN (słownie: ......................................... złotych). 4)
5.   Wszelkie wydatki niekwalifikowalne Beneficjent zobowiązuje się w całości pokryć ze środków własnych.3)
   Należy wpisać nazwę i numer działania.
4)
   Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 przewiduje wkład własny Beneficjenta.
                                          99
                                                         §3

1.    Okres realizacji Projektu ustala się na
    1) rozpoczęcie realizacji: ............................... ;
    2) zakończenie realizacji: ............................... .

2.   Termin zakończenia realizacji Projektu określony w ust. 1 pkt. 2 może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek
    Beneficjenta, zgodnie z przepisami § 16 ust. 1.
3.    Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji Projektu oraz z zestawieniem
     planowanych wydatków w ramach Projektu, określonymi we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.
4.    Beneficjent przekazuje do Instytucji Wdrażającej nie później niż do dnia 15 lutego każdego roku aktualną prognozę
     wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny.

                                                         §4

Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu.

                                                         §5
1.    Dofinansowanie jest przekazywane transzami na podstawie złożonego przez Beneficjenta, spełniającego wymogi
     formalne, wniosku o płatność, zwanego dalej „wnioskiem o płatność”.
2.    Pierwszy wniosek o płatność składany jest po podpisaniu niniejszej umowy, natomiast kolejne – nie częściej niż raz w
     miesiącu, pisemnie i na nośniku elektronicznym.
3.    Transze dofinansowania będą przekazywane na rachunek Beneficjenta przez Instytucję Wdrażającą lub przez Bank
     Gospodarstwa Krajowego na wniosek Instytucji Wdrażającej 5).
4.    Pierwsza transza w wysokości 20%6) dofinansowania zostanie przekazana Beneficjentowi w terminie
     21 dni roboczych od dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność. Jeżeli całość Projektu jest zlecana do realizacji
     zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych, pierwsza transza zostanie przekazana
     Beneficjentowi w terminie 21 dni od dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność, co nastąpi po podpisaniu umowy z
     wykonawcą7).
5.    Wypłata drugiej i kolejnych transz dofinansowania jest uzależniona od rozliczenia co najmniej 80% wartości
     przekazanego dotychczas dofinansowania.
6.    Druga i kolejna transze dofinansowania jest przekazywana na rachunek                    Beneficjenta  w terminie
     2 miesięcy od dnia zaakceptowania wniosku o płatność przez Instytucję Wdrażającą.
7.    Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest:
    1) złożenie przez Beneficjenta spełniającego wymogi formalne wniosku o płatność wraz z następującymi
      załącznikami:
       a)   potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta
           kopiami faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (w dwóch egzemplarzach);
       b) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta
         kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac (w dwóch egzemplarzach);
       c)   w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,
           przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami protokołów odbioru urządzeń lub
           przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania (w dwóch egzemplarzach);
       d) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania
         Beneficjenta kopiami wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta lub przelewów bankowych,
         potwierdzającymi poniesienie wydatków (w dwóch egzemplarzach);
       e)   poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta
           kopiami innych dokumentów potwierdzającymi i uzasadniającymi prawidłową realizację Projektu, zgodnie z
           harmonogramem rzeczowym realizacji Projektu (w dwóch egzemplarzach);
       f)   harmonogramem płatności dla projektu na dwa kolejne kwartały;

5)
   W przypadku, gdy środki dofinansowania pochodzą z prefinansowania.
6)
   Wielkość ta może być modyfikowana w przypadku Projektu realizowanego w ramach Działania 2.2.
7)
   Przepis stosuje się wyłącznie do projektów,  które przewidują zlecenie realizacji całości Projektu wykonawcy
                                                         .
                                                      100
       g) tabelą rozliczenia otrzymanych transz dofinansowania;
   2)   dokonanie przez Instytucję Wdrażającą i Instytucję Pośredniczącą poświadczenia kwalifikowalności wydatków
       uwzględnionych we wniosku o płatność;
   3)   dostępność środków budżetowych w zakresie w jakim środki te służą finansowaniu Projektu.
8.   Instytucja Wdrażająca po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność przekazuje go
    do weryfikacji, jako element zbiorczego wniosku o płatność, do Instytucji Pośredniczącej. Instytucja Pośrednicząca
    poświadcza wysokość i prawidłowość poniesionych wydatków kwalifikowalnych ujętych w tym wniosku.
9.   Rozliczeniu w ramach Projektu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, które zostały poniesione nie wcześniej niż
    w dniu złożenia przez Beneficjenta wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1. W przypadku gdy Beneficjent jest
    zobowiązany do zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne, jeżeli zostały
    poniesione zgodnie z tymi przepisami. Dla projektów objętych pomocą publiczną wydatki są kwalifikowalne od dnia
    złożenia przez Beneficjenta wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.
10. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Wdrażająca wzywa
  Beneficjenta do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
11. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nieusunięcie braków formalnych powoduje wstrzymanie
  wypłaty transzy dofinansowania.
12. W przypadku gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt przynosi przychody na etapie realizacji, poświadczoną
  kwotę wydatków kwalifikowalnych, o której mowa w ust. 5, pomniejszona się o przychód uzyskany w okresie,
  którego dotyczy wniosek o płatność. Kwotę do wypłaty pomniejsza się o środki niewłaściwie wydatkowane, a
  przekazane Beneficejntowi na podstawie wcześniej zrealizowanych wniosków o płatność.
13. Instytucja Wdrażająca wstrzymuje dofinansowanie w przypadku:
    1)   stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu postanowień umowy lub w realizacji Projektu, w szczególności
        w przypadku zawinionego przez Beneficjenta nieterminowego realizowania Projektu;
    2)   utrudniania kontroli realizacji Projektu;
    3)   dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;
    4)   na wniosek instytucji uprawnionych do przeprowadzania kontroli.
14. Wstrzymanie dofinansowania, o którym mowa w ust. 13 oraz § 8 ust. 3, następuje wraz z pisemnym
  poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach wstrzymania.
15. Uruchomienie płatności dofinansowania następuje po usunięciu nieprawidłowości.
16. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia 100% otrzymanego dofinansowania wraz ze sprawozdaniem końcowym
  z realizacji Projektu.
                            §6
Beneficjent wnosi zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy, w terminie określonym przez Instytucję Wdrażającą, w
dwóch wybranych następujących formach8):
    1) weksel in blanco na kwotę ... wraz z deklaracją wekslową lub z poręczeniem wekslowym (awal);
    2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej;
    3) notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;
    4) przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie;
    5) hipoteka;
    6) poręczenie według prawa cywilnego;
    7) gwarancja bankowa;
    8) gwarancja ubezpieczeniowa;
    9) zastaw rejestrowy na .........................;
    10) zastaw na prawach ...................... .

                               §78)
   Niepotrzebne skreślić.
                              101
1.  Jeżeli na podstawie wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez
   uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z
   przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał je nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
   Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu odpowiedniej części lub całości dofinansowania wraz z odsetkami
   w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję
   Wdrażającą.
2.  Jeżeli Beneficjent nie dokona zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania w wyznaczonym przez
   Instytucję Wdrażającą terminie, Instytucja Wdrażająca dokonuje potrącenia nieprawidłowo wykorzystanego
   dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych z kwoty kolejnej transzy
   dofinansowania.
3.  W przypadku gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do wypłaty
   z kolejnych transz dofinansowania lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia a Beneficjent nie dokonał w
   wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, Instytucja Wdrażająca podejmie czynności zmierzające do
   odzyskania należnego dofinansowania, zgodnie z § 6. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo
   wykorzystanego dofinansowania obciążają Beneficjenta.
4.  Odsetki od nieprawidłowo wykorzystanego przez Beneficjenta dofinansowania są naliczane zgodnie
   z przepisami o finansach publicznych dotyczącymi zwrotu dotacji. Odsetki od dofinansowania wykorzystanego bez
   zachowania odpowiednich procedur są naliczane począwszy od dnia stwierdzenia naruszenia odpowiednich procedur.

                                    §8
1.  Beneficjent jest zobowiązany do:
   1)  systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz informowania niezwłocznie Instytucji
      Wdrażającej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
   2)  pomiaru wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania osiągniętych dzięki realizacji Projektu zgodnie z
      określonymi wskaźnikami monitoringowymi dla Projektu;
   3)  przygotowywania i przekazywania do Instytucji Pośredniczącej sprawozdań okresowych, rocznych9) oraz
      końcowego z realizacji Projektu;
   4)  przekazania, na nośniku elektronicznym, wraz ze sprawozdaniem końcowym, informacji o wszystkich
      Beneficjentach Ostatecznych w ramach projektu, według wzoru przekazanego przez Instytucję Wdrażającą;10)
   5)  składania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okresowych sprawozdań dotyczących
      otrzymanej pomocy publicznej zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
      publicznej11).
2.  W przypadku braków formalnych w przekazanych do Instytucji Wdrażającej sprawozdaniach, o których mowa w ust.
   1 pkt 3, Beneficjent jest zobowiązany do przesłania uzupełnionych sprawozdań w terminie wyznaczonym przez
   Instytucję Wdrażającą.
3.  Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2, powoduje wstrzymanie
   dofinansowania.

                                    §9
Beneficjent jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień
związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie.

                                    § 10
1.  Beneficjent jest zobowiązany poddać się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu dokonywanej przez
   Instytucję Wdrażającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą oraz inne podmioty uprawnione do jej
   przeprowadzenia.
2.  Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu.
3.  Beneficjent jest zobowiązany zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie
   dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacja Projektu, przez cały okres ich przechowywania
   określony w § 12 ust. 2 i 4.

                                    § 11

9)
 Nie dotyczy projektów, których realizacja rozpoczęła się i zakończyła w tym samym roku kalendarzowym.
10)
  Dotyczy jedynie projektów, w ramach których wsparcie kierowane jest bezpośrednio do osób, w tym do pracowników przedsiębiorstw lub instytucji..
11)
  Dotyczy projektów objętych pomocą publiczną.
                                  102
1.   Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Wdrażającej o wszystkich realizowanych przez niego
    projektach finansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w momencie
    podpisania niniejszej umowy.
2.   Beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu w przypadku, gdy:
    1)  całkowita wartość Projektu, określona w § 2 ust. 1, wynosi co najmniej równowartość w złotych 150 000 euro12),
    2) całkowita wartość kilku projektów aktualnie realizowanych przez Beneficjenta w ramach Priorytetu wynosi co
      najmniej równowartość w złotych 200 000 euro12).
    Koszt przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest kosztem kwalifikowalnym.

                                     § 12
1.   Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu.
2.   Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, do dnia 31 grudnia
    2013 r., z zastrzeżeniem ust. 4.
3.   Instytucja Wdrażająca może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie
    przed upływem tego terminu.
4.   Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących pomocy publicznej udzielanej
    przedsiębiorcom przez 10 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy11).

                                     § 13
Beneficjent wydatkując środki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1, zobowiązuje się do stosowania przepisów o
zamówieniach publicznych.

                                     § 14
Beneficjent jest zobowiązany do:
    1) zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z
      wymogami o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
      prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy
      udzielanej z funduszy strukturalnych, oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej.
    2) zamieszczenia we wszystkich umowach, które zawiera w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale
      Funduszu oraz budżetu państwa we współfinansowaniu Projektu.

                                     § 15
Beneficjent jest zobowiązany do oznaczania dokumentów dotyczących projektu oraz miejsca jego realizacji za pomocą
logo Funduszu i logo Programu.
                                     § 16
1.   Beneficjent może zgłosić Instytucji Wdrażającej zmiany dotyczące realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem i nie
    później niż na 3 miesiące przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu.
2.   Jeżeli wartość Projektu ulegnie zmniejszeniu w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej w stosunku do
    całkowitej wartości projektu, o której mowa w § 2 ust. 2, wysokość dofinansowania ulegnie odpowiedniemu
    zmniejszeniu. Zmiana taka wymaga dokonania zmiany umowy w formie aneksu.
3.   Jeżeli całkowita wartość Projektu ulegnie zwiększeniu w stosunku do wartości podanej w § 2 ust. 2, wysokość
    dofinansowania określona w § 2 ust. 1 nie ulega zmianie.
4.   Zmiany zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków do 5 % wartości
    ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, mogą być dokonywane bez zgody Instytucji Wdrażającej. Druga i
    każda kolejna zmiana polegająca na zmianie zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcie dotyczące
    kategorii wydatków, w przypadku gdy wszystkie dokonane w ramach Projektu zmiany łącznie przekraczają 5%
    wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu albo
    ponownej oceny Projektu przez Komisję Oceniającą Projekty – w przypadku gdy wszystkie dokonane w ramach
    Projektu zmiany łącznie przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.
5.   Zmiany zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków, które przekraczają
    5%, a nie przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wymagają zmiany niniejszej
    umowy w formie aneksu. Druga i każda kolejna zmiana polegająca na zmianie zakładanych rezultatów realizacji

12)
   Do przeliczania tej kwoty stosuje się kurs NPB z dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.
                                    103
   projektu lub przesunięcie dotyczące kategorii wydatków, w przypadku gdy wszystkie dokonane w ramach Projektu
   zmiany łącznie przekraczają 15% wartości ustalonej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wymaga ponownej
   oceny Projektu przez Komisję Oceniającą Projekty.
6.  Zmiany zakładanych rezultatów realizacji projektu lub przesunięcia dotyczące kategorii wydatków przekraczające
   15% wartości ustalonej we wniosku o którym mowa w § 2 ust. 1, mogą być dokonywane po uzyskaniu ponownej
   oceny Projektu przez Komisję Oceniającą Projekty.
7.  W razie wystąpienia niezależnych od Beneficjenta okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do
   Projektu, strony uzgadniają zakres zmian w umowie, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu.
8.  Zmiany w umowie nie mogą dotyczyć zwiększenia dofinansowania określonego w § 2 ust.1.
9.  Zmiana rachunku bankowego Beneficjenta lub Instytucji Wdrażającej wymaga zmiany niniejszej umowy w formie
   aneksu.
                           § 17
Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

                              § 18
4.  Instytucja Wdrażająca może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia,
   jeżeli Beneficjent:
   1)  nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonej w niniejszego umowie dnia rozpoczęcia
      realizacji Projektu;
   2)  zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą umową;
   3)  nie osiągnął zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych;
   4)  odmówił poddania się kontroli uprawnionych instytucji;
   5)  w określonym terminie nie doprowadził do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
   6)  wykorzystał przekazane dofinansowanie na cel inny niż określony w Projekcie;
   7)  nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Wdrażającą sprawozdania z realizacji Projektu;
   8)  nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych, z uwzględnieniem §13;
   9)  nie wniósł zadeklarowanego wkładu własnego na realizację Projektu w wysokości przewidzianej umową 4).
2. Instytucja Wdrażająca może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia, jeśli Beneficjent nie dopełnił obowiązku
  o którym mowa w § 11 ust. 1.
3. Niniejsza umowa może zostać rozwiązania w wyniku zgodnej woli Stron bądź w wyniku wystąpienia okoliczności,
  które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.
4. W przypadku rozwiązania umowy Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części dofinansowania, która
  odpowiada prawidłowo zrealizowanej części Projektu.
5. Niezależnie od przyczyny rozwiązania umowy Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania
  końcowego z realizacji Projektu oraz do archiwizowania dokumentacji związanej z jego realizacją, zgodnie z § 12.
                             § 19
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Instytucji
Wdrażającej.

                           § 20
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz
jednym dla Instytucji Pośredniczącej.
Podpisy:


Instytucja Wdrażająca                                  Beneficjent
…………………………                                       ………………
                             104
ZAŁĄCZNIK 8. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU


Plik w formacie .xls dostępny na stronie internetowej: www. zporr.gov.pl
                            105
ZAŁĄCZNIK 9. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA

Plik w formacie .xls dostępny na stronie internetowej: www. zporr.gov.pl
                            106
                                                  Załącznik nr 3
ZAŁĄCZNIK 10. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

                                   WZÓR
      Suma kontrolna
                                        Data wpływu ______/________ 200____
                                        Numer kancelaryjny ___________________
                                        Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek
                        ___________________________________________
  WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REALIZACJI
               PROJEKTU W RAMACH PRIORYTETU 2
   – WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH, ZINTEGROWANEGO PROGRAMU
            OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO 2004 - 2006


   Numer konkursu (w przypadku, gdy wniosek jest odpowiedzią na ogłoszony konkurs)              BN
                                                            40                            1. INFORMACJE OGÓLNE

   1.1 Działanie                                               BM41      S


   1.2 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony                             S/BM (w zależności od
                                                        1.1)
   Województwo                                                BM
   1.3 Informacja o projekcie
   1.3.1 Numer projektu (nadawany przez system informatyczny)                         S 42
   1.3.2 Tytuł projektu                                            BT 43
                                                        Od ______/______ 200 __
   1.3.3 Okres realizacji projektu                                      Do______/______ 200 __

   1.3.4 Charakterystyka obszaru geograficznego, na którym realizowany będzie projekt



  ciąg znaków nadawany przez system informatyczny
40
  BN – “Beneficjent, numeryczne” – pole wypełnia beneficjent poprzez wpisanie numeru
41
  BM – “Beneficjent, menu” –pole wypełniane jest przez Beneficjenta poprzez wybór jednej lub kilku z możliwych pozycji menu
42
  S – “system” – pole wypełniane jest automatycznie przez system
43
  BT – “Beneficjent, tekst” – pole wypełniane przez Beneficjenta poprzez wpisanie tekstu
BL –Beneficjent liczbowo – pole wypełniane przez Beneficjenta poprzez wstawienie liczby
IW – pole wypełniane przez Instytucję Wdrażającą
                                  107
-  obszar miejski                                    
-  obszar wiejski                                    
-  obszar zmarginalizowany                               
-  projekt z założenia nie skupia się na jednym z powyższych obszarów          

1.4 Informacja o Beneficjencie
1.4.1 Nazwa Beneficjenta                                 BT
1.4.2 Kod Beneficjenta (nadawany przez system)                      S
1.4.3 Status prawny Beneficjenta / lidera projektu w przypadku projektów realizowanych
w partnerstwie                                      BM

-  przedsiębiorca                                    
-  jednostka sektora finansów publicznych                        
-  osoba prawna nie działająca dla zysku                        
-  organ prowadzący szkołę lub inną placówkę działającą w systemie oświaty       
-  organ dotujący szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne posiadające uprawnienia
  szkoły publicznej                                   
    organ założycielski w przypadku szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych     
  mających uprawnienia szkoły publicznej
- szkoła wyższa                                     
- samorząd gospodarczy i zawodowy                            
  inne                                        

1.4.4 NIP                                        BT
1.4.5 Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze właściwym         BT
1.4.6 Regon                                       BT
1.4.7 Adres siedziby (województwo, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod
pocztowy)                                        BT
1.4.8 Lokalizacja biura projektu, o ile jest inna niż podana w pkt. 1.4.7        BT
1.4.9 Imię i nazwisko osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych do podejmowania decyzji
wiążących w stosunku do Beneficjenta                           BT
1.4.10 Imię i nazwisko osoby do kontaktów roboczych z Instytucją Wdrażającą       BT
1.4.11 Telefon                                      BT
1.4.12 Adres poczty elektronicznej                            BT
1.4.13 Faks                                       BT


1.5 Czy przewiduje się udział wykonawców w realizacji projektu?
Nie                           Tak               
Tak, ale w chwili obecnej szczegóły na temat wykonawcy nie są znane           
  Wykonawca
1.5.1 Nazwa wykonawcy                                  BT
1.5.2 Status prawny                                   BM
    przedsiębiorca                                  
    jednostka sektora finansów publicznych                      
    osoba prawna nie działająca dla zysku                       
    organ prowadzący szkołę lub inną placówkę działającą w systemie oświaty      
    organ dotujący szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne posiadające uprawnienia
     szkoły publicznej                                
    szkoła wyższa                                   
    samorząd gospodarczy i zawodowy                          
    inne                                       
1.5.3 NIP                                        BT
1.5.4 Telefon                                      BT

                           108
1.5.5 Faks                                          BT
1.5.6 Adres poczty elektronicznej                              BT

1.6 Dane rachunku bankowego Beneficjenta, na który zostaną przekazane środki (dopuszcza się uzupełnienie
tych informacji po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu)
1.6.1 Numer rachunku                              BT
1.6.2 Właściciel rachunku                                  BT
1.6.3 Nazwa banku                                      BT
1.6.4 Pełny adres banku                                   BT


1.7 Inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (partnerzy)
Nie występują                      Występują              
Instytucja
1.7.1 Nazwa instytucji                                    BT
1.7.2 Status prawny                                     BM
     przedsiębiorca                                   
     jednostka sektora finansów publicznych                       
     osoba prawna nie działająca dla zysku                       
     organ prowadzący szkołę lub inną placówkę działającą w systemie oświaty      
     organ dotujący szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne posiadające uprawnienia
                                           
     szkoły publicznej
     szkoła wyższa                                   
     samorząd gospodarczy i zawodowy                          
     inne                                        
1.7.3 Adres (województwo, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy)       BT
1.7.4 Telefon                                        BT
1.7.5 Faks                                          BT
1.7.6 Adres poczty elektronicznej                              BT


1.8 Skrócony opis projektu (maksymalnie 1200 znaków)
BT


1.9 Czy występują powiązania projektu z innymi projektami, finansowanymi przez Beneficjenta ze środków
publicznych, w szczególności z EFS. Jeśli występują, to należy podać tytuł projektu, wartość oraz okres trwania
projektu

Nie                                         
Tak                                         BT


1.10 Czy Beneficjent realizuje inne projekty finansowane z funduszy strukturalnych.
Jeśli tak to należy podać tytuł projektu, wartość oraz okres trwania projektu oraz program, w ramach którego projekt jest
realizowany.
Nie                                          
Tak                                         BT


1.11 Zgodność projektu z przepisami o zamówieniach publicznych
 Jeśli będzie realizowane postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie przepisami o zamówieniach publicznych, to
należy wskazać tryb udzielenia zamówienia. Jeśli postępowanie już się rozpoczęło, to należy podać datę i nr ogłoszenia.
1.11.1 Nie będzie realizowane postępowanie o udzielenie zamówienia         
1.11.2 Będzie realizowane postępowanie o udzielenie zamówienia           
                            109
Tryb udzielania zamówień:
1.11.2.1 Przetarg nieograniczony                        
1.11.2.2 Przetarg ograniczony                          
1.11.2.3 Negocjacje z ogłoszeniem                        
1.11.2.4 Negocjacje bez ogłoszenia                       
1.11.2.5 Zapytanie o cenę                            
1.11.2.6 Zamówienie z wolnej ręki                        
1.11.2.7 Aukcja elektroniczna                          
1.11.3 Data i numer ogłoszenia                         BT


1.12 Czy przewiduje się udział organizacji wybranych w drodze otwartego konkursu ofert?
Nie                          Tak           
Tak, ale w chwili obecnej szczegóły na temat organizacji nie są znane        
Organizacja
1.12.1 Nazwa organizacji                            BT
1.12.2 Status prawny                              BT
1.12.3 Adres (województwo, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod BT
pocztowy)
1. 12.4 Telefon                                 BT
1. 12.5 Faks                                  BT
1. 12.6 Adres poczty elektronicznej                       BT


1.13 Opis sposobu informowania społeczeństwa oraz odbiorców wsparcia w ramach projektu
o współfinansowaniu z EFS
BT


                  2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU – OCENA
                  2.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
                  Maksymalna liczba punktów: 20
                                                Otrzymana
                                                liczba punktów
a)  należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu
                               BT                IW
b)   należy wskazać bariery, na które napotykają
                               BT                IW
   Beneficjenci Ostateczni oraz w jaki sposób realizacja
   projektu przyczyni się do eliminacji tych barier
c)   należy uzasadnić wybór rodzaju oraz charakteru                         IW
                               BT
   realizowanego wsparcia

 2.2 Do kogo adresowane jest wsparcie i jak zostanie zapewniony udział beneficjentów ostatecznych w projekcie /
                    metodologia projektu badawczego
                                                Otrzymana
Maksymalna liczba punktów: 15
                                                liczba punktów
a) kim są potencjalni Beneficjenci Ostateczni /    BT
                                                IW
  uzasadnienie zastosowanych technik badawczych
b) należy udowodnić, że zakładana liczba Beneficjentów BT
                                                IW
  Ostatecznych, którzy otrzymają wsparcie w ramach
  projektu jest realna do osiągnięcia / narzędzia
  badawcze oraz techniczne kwestie związane z
  realizacją badania

                            110
  c)  w przypadku gdy projekt adresowany jest do osób,    BT                     IW
    przedsiębiorstw lub instytucji należy opisać w jaki
    sposób przeprowadzona zostanie rekrutacja
    Beneficjentów Ostatecznych/ sposób analizy danych

                      2.3 Zakładane rezultaty projektu

 MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW: 15                                  Otrzymana
                                                 liczba punktów
  a)  jakie są zakładane rezultaty              BT
                                                 IW
  b) jak zostanie zagwarantowane osiągnięcie zakładanych   BT                     IW
   rezultatów
  c) co będzie stanowić o sukcesie, powodzeniu projektu,   BT                     IW
   jak sukces będzie mierzony
  d) czy istnieje możliwość upowszechnienia projektu     BT                     IW
  e) jak zapewnione zostanie funkcjonowanie i         BT                     IW
   finansowanie projektu lub jego osiągniętych
   rezultatów po zakończeniu finansowania z EFS

    2.3.1 Jaki będzie status Beneficjentów Ostatecznych sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie?
 Rodzaj aktywności zawodowej                                      Liczba osób
 2.3.1.1 Podjęcie zatrudnienia                                     BL
 2.3.1.2 Podjęcie samozatrudnienia                                   BL
 2.3.1.3 Zmiana zatrudnienia                                      BL
 2.3.1.4 Utrzymanie zatrudnienia                                    BL
 2.3.1.5 Kontynuacja zatrudnienia                                   BL
 2.3.1.6 Podjęcie lub kontynuacja edukacji i szkoleń                          BL
 2.3.1.7 Pozostawanie bez pracy                                    BL
 2.3.1.8 Inny                                             BL
 2.3.1.9 Ogółem                                            S

   2.3.2 Planowane rezultaty wsparcia na rzecz systemów i struktur działających w obszarze rynku pracy oraz
                       transferu wiedzy i innowacji
 Rodzaj wsparcia:                                            Liczba
 2.3.2.1 Badania, analizy, ekspertyzy                                BL
 2.3.2.2 Seminaria, spotkania, warsztaty                               BL
 2.3.2.3 Liczba podejmowanych inicjatyw na rzecz współpracy świata nauki i biznesu w zakresie    BL
 Regionalnych Strategii Innowacyjnych
 2.3.2.4 Ilość utworzonych baz danych z dziedziny zatrudnienia i kształcenia             BL
 2.3.2.4 Inne

2.3.3. Liczba osób, które dzięki wsparciu podniosą swoje kwalifikacje (uzyskanie dyplomu, świadectwa,
zaświadczenia)
                       K              M           Ogółem
Liczba osób
  M - Mężczyźni, K - Kobiety

                      2.4 Sposób zarządzania projektem
                                                 Otrzymana
 MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW: 20                                  liczba punktów
  a) należy wskazać, jak wygląda struktura zarządzania
                                BT                 IW
     projektem
  b) jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra        BT                     IW
     zaangażowane będą w realizację projektu
  c) jakie jest doświadczenie Beneficjenta przy realizacji  BT                     IW
     projektów o podobnej tematyce
  d) opis metody monitorowania Beneficjentów         BT                     IW
     Ostatecznych i oceny ich potrzeb
  e) opis zakresu odpowiedzialności i stopnia        BT                     IW

                             111
     zaangażowania partnerów
  f)  zasięg projektu                     BT                       IW


 2.5 Wydatki kwalifikowalne projektu (maksymalnie 4000 znaków dla podpunktu b)

 Maksymalna liczba punktów: 30                                       Otrzymana
                                                      liczba
                                                      punktów
 a) jakie są wydatki kwalifikowalne projektu
                                S (tożsame z pkt. 6.1.3)          IW
 b)    uzasadnienie konieczności poniesienia określonych                           IW
    nakładów w kontekście konkurencyjności projektu     BT
    wobec podobnych działań realizowanych na rynku

                      3. OSTATECZNI BENEFICJENCI

3.1. Przewidywana liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach projektu ZPORR
                                                       Liczba osób
                                                       K  M Ogółe
                                                            m
Osoby zamieszkujące tereny wiejskie:
osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne

                                        młodzież do 25 roku życia

osoby uczące się:
                                   uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
                                                 studenci
                                     uczestnicy studiów doktoranckich
absolwenci szkół wyższych:
osoby pracujące:
                                             zatrudnieni
                     rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie
                                           samozatrudnieni
                                           doradcy rolniczy
                             pracownicy sektora badawczo-rozwojowego
Osoby zamieszkujące tereny miejskie
osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne
                                        młodzież do 25 roku życia
osoby uczące się:
                                   uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
                                                 studenci
                                     uczestnicy studiów doktoranckich
absolwenci szkół wyższych:
osoby pracujące:
                                              zatrudnieni
                                            samozatrudnieni
                                            doradcy rolniczy
                               pracownicy sektora badawczo-rozwojowego
OGÓŁEM


3.2 Należy oszacować liczbę Beneficjentów Ostatecznych ze względu na rodzaj zatrudnienia w momencie rozpoczęcia
projektu
                                                 Liczba osób
RODZAJ MIEJSCA ZATRUDNIENIA

                             112
                                                K   M   Ogółe
                                                       m
Rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie
Pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą
zatrudnienia
Inne

Ogółem
3.3 Planowana liczba instytucji objętych wsparciem
                      Nazwa instytucji                  Liczba instytucji
3.3.1 Jednostki publicznych służb zatrudnienia BT ......                    BL
3.3.2 Niepubliczne instytucje rynku pracy BT ....                       BL
3.3.3 Szkoły i publiczne placówki kształcenia ustawicznego BT ....               BL
3.3.4 Niepubliczne instytucje szkolące BT..                          BL
3.3.5 Instytucje pomocy społecznej                               BL
3.3.6 Instytucje promocji innowacji technologii                        BL
3.3.7 Inne BT.............                                   BL
                             113
                   4. CHARAKTERYSTYKA REALIZOWANEGO WSPARCIA

4.1. Rodzaj realizowanego wsparcia dla osób
                                                 Liczba osób
RODZAJ WSPARCIA
                                                 M    Ogółem
                                             K
4.1.1 Usługi doradcze
4.1.2 Szkolenia i kursy
4.1.3 Praktyki zawodowe
4.1.4 Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
4.1.5 Stypendia dla studentów
4.1.6 Stypendia dla uczestników studiów doktoranckich
4.1.7 Staże w przedsiębiorstwach
4.1.8 Informacja zawodowa
4.1.9 Pośrednictwo pracy
4.1.10 Subsydiowanie zatrudnienia
4.1.11 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
4.1.12 Wsparcie materialne dla prowadzących działalność gospodarczą
4.1.13 Inne BT......................

4.2 Rodzaj realizowanej pomocy dla instytucji
4.2.1 Badania, analizy, ekspertyzy                            BL
4.2.2 Tworzenie i rozwój sieci transferu innowacji i wymiany informacji          BL
4.2.3 Seminaria, spotkania, warsztaty                           BL
4.2.4 Bazy danych                                     BL
4.2.5 Inne                                        BL

4.3 Rodzaj realizowanego wsparcia towarzyszącego
Rodzaj wsparcia                                      Liczba osób korzystających z
                                             pomocy
4.3.1 Opieka nad osobami zależnymi                            BL
4.3.2 Inne BT.....................                            BL   5.  A. SKWANTYFIKOWANE WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU*

   5.1.Wskaźnik produktu        j.m    Rok „0”     r.  r.  r.  r.     r.    r.
   5.2.Wskaźnik rezultatu        j.m    Rok „0”     r.  r.  r.  r.     r.    r.
   5.3.Wskaźnik oddziaływania      j.m    Rok „0”     r.  r.  r.  r.     r.    r.
                                114
*wybierane z listy standardowych wskaźników dla Priorytetu 2 ZPORR z GW

             5.B OPIS SYSTEMU MONITOROWANIA I POMIARU (max 1 000 znaków)
BT


                         6. PLANOWANE WYDATKI

6.1 Wydatki projektu
            Kategoria wydatku               2004   2005   2006   2007      2008    Ogółem
6.1.1 Wydatki kwalifikowalne ogółem                 S     S     S     S      S      S
6.1.1.1 Wydatki związane z personelem (należy wymienić        BL    BL    BL    BL      BL     S
kategorie)
6.1.1.2 Wydatki dotyczące Beneficjentów Ostatecznych (należy     BL    BL    BL    BL      BL     S
wymienić kategorie)
6.1.1.3 Inne wydatki (należy wymienić kategorie)           BL    BL    BL    BL      BL     S
6.1.2 Przychód projektu                       S     S     S     S      S      S
6.1.2.1 (należy wymienić kategorie przychodów) BT          BL    BL    BL    BL      BL     S
6.1.3 Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu (6.1.1-6.1.2) S        S     S     S      S      S

6.1.4 Wydatki niekwalifikowalne                   BL    BL    BL    BL      BL     S
6.1.5 Wnioskowana kwota dofinansowania                BL    BL    BL    BL      BL     S

6.2 Źródła finansowania projektu (wydatków kwalifikowalnych projektu)
             Źródło finansowania              Wydatek w PLN                  Wydatki w %
6.2.1 Publiczne                            S                   S
6.2.1.1 Wkład wspólnotowy (Europejski Fundusz Społeczny)            IW              S
6.2.1.2 Krajowy wkład publiczny                        S              S
6.2.1.2.1 Budżet państwa (wymienić Dysponentów)                S              S
6.2.1.2.1.1 Dysponent                             IW              S
6.2.1.2.2 Budżety jednostek samorządu terytorialnego, w tym:          S              S
6.2.1.2.2.1 Budżet gminy                            BL              S
6.2.1.2.2.2 Budżet powiatu                           BL              S
6.2.1.2.2.3 Budżet województwa                         BL              S
6.2.1.2.3 Inne krajowe fundusze publiczne (jakie?) BL....           BL              S
6.2.2 Pozostałe źródła                             S              S
6.2.2.1 Prywatne                                BL              S
6.2.2.2 Inne (jakie?) BT..........                       BL              S
                                        BL              S
6.2.3 Ogółem (6.2.1.1.+6.2.1.2.+6.2.2)
w tym Międzynarodowe Instytucje Finansowe (np. pożyczka Europejskiego     BL              S
Banku Inwestycyjnego) BT ...6.3 Harmonogram wydatków kwalifikowalnych projektu
             Źródło                      2004   2005   2006   2007     2008    Ogółem
6.3.1 Publiczne                              S     S     S    S      S    S
6.3.1.1 Wkład wspólnotowy (Europejski Fundusz Społeczny)         IW    IW    IW    IW      IW   S
6.3.1.2 Krajowy wkład publiczny                      S     S     S    S      S    S
6.3.1.2.1 Budżet państwa                         IW    IW    IW    IW      IW   S
6.3.1.2.1.1 Dysponent                           IW    IW    IW    IW      IW   S
   6.3.1.2.2 Budżety jednostek samorządu terytorialnego, w tym:    S     S     S    S      S    S
6.3.1.2.2.1 Budżet gminy                         BL    BL    BL    BL      BL   S
6.3.1.2.2.2 Budżet powiatu                        BL    BL    BL    BL      BL   S
                              115
6.3.1.2.2.3 Budżet województwa                     BL   BL   BL   BL   BL    S
6.3.1.2.4 Inne krajowe fundusze publiczne (jakie?) BL....       BL   BL   BL   BL   BL    S
6.3.2 Pozostałe źródła                         S    S    S    S    S    S
6.3.2.1 Prywatne                            BL   BL   BL   BL   BL    S
6.3.2.2 Inne (jakie?) BT..........                   BL   BL   BL   BL   BL    S
6.3.3 Ogółem (6.3.1.1.+6.3.1.2.+6.3.2)                 S    S    S    S    S    S

w tym Międzynarodowe Instytucje Finansowe (np. pożyczka        BL   BL   BL   BL   BL    S
Europejskiego Banku Inwestycyjnego) BT

6.4 Preferowany system rozliczania wydatków / płatności
6.4.1 Raz na miesiąc                                               
6.4.2 Co trzy miesiące                                              
6.4.3 Co sześć miesięcy                                             

6.5 Wydatek związany ze wsparciem w ramach projektu na osobę (pole wyliczane automatycznie przez system)
S


                            7. ZAŁĄCZNIKI

7.1 Kopia statutu Beneficjenta                                              
7.2 Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający
osobowość prawną                                                     
7.3 Dokumenty określające sytuację finansową Beneficjenta                                
7.4 Harmonogram realizacji projektu                                           
7.5 Deklaracja poświadczająca udział własny
                                                             
7.6 Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych opłat       
7.7 Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków                                  
7.8 Pełnomocnictwo do reprezentowania Beneficjenta                                    
7.9 Przebieg pracy zawodowej osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem - nie więcej niż trzech osób wraz z ich
pisemną deklaracją uczestnictwa w projekcie                                       
7.10 Umowa/ porozumienie pomiędzy partnerami                                       
7.11 Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikacji VAT                                    
7.12 Odpowiednia uchwała jednostki samorządu terytorialnego bądź odpowiedni dokument organu dysponującego
budżetem w trybie przepisów o finansach publicznych zatwierdzający projekt lub udzielający pełnomocnictwa do       
zatwierdzenia projektów współfinansowanych z EFS

                          8. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku i jego załącznikach są zgodne z prawdą. Jednocześnie wyrażam zgodę
na udostępnianie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny.
Ponadto oświadczam, że jestem świadom(a) praw i obowiązków związanych z realizacją projektu finansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

                   9. Instytucja ubiegająca się o finansowanie projektu
9.1 Nazwa instytucji ubiegającej się o finansowanie                         S (tożsame z pkt. 1.4.1)
9.2 Imię, nazwisko oraz stanowisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących w       BT
stosunku do Beneficjenta
9.3 Data wypełnienia wniosku                                     BT
9.4 Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do
Beneficjenta
                              116
ZAŁĄCZNIK 11. WNIOSEK O REFUNDACJĘ OD INSTYTUCJI WDRAŻAJACEJ DO INSTYTUCJI
               POŚREDNICZĄCEJ
                    117
ZAŁĄCZNIK 12. WNIOSEK O POMOC TECHNICZNĄ
                                           Załącznik nr 4


                            WZÓR
  WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
   ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH
   PRIORYTETU 4 – POMOC TECHNICZNA ZINTEGROWANEGO PROGRAMU
   OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO 2004 – 2006
Data wpływu wniosku *
Numer wniosku w Systemie Informatycznym Monitoringu
i Kontroli
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek


      *Rubryki wypełniane przez instytucję, do której przesłany jest wniosek.
                               118
Suma kontrolna


 1. Informacje podstawowe
1.1. Nazwa programu operacyjnego1.2. Nazwa priorytetu programu operacyjnego1.3. Nazwa działania programu operacyjnego1.4. Forma realizowanej pomocy
1. Szkolenia
1.1. Seminarium z udziałem ekspertów krajowych lub zagranicznych
1.2. Cykl specjalistycznych szkoleń
1.3. Warsztaty
1.4. Treningi dla trenerów
2. Obsługa Komitetów Monitorujących i Komitetu Sterującego
2.1. Administracyjna obsługa Komitetu
2.2. Zbieranie, gromadzenie i analizowanie danych na potrzeby monitorowania
2.3. Przygotowywanie raportów
3. Wsparcie eksperckie
3.1. Praca ekspertów krajowych i zagranicznych
3.2. Ekspertyzy, analizy
3.3. Studia i koncepcje
4. Zakup sprzętu
4.1. Sprzęt komputerowy, biurowy sprzęt elektroniczny, urządzenia telekomunikacyjne
4.2. Urządzenia teleinformatyczne
4.3. Elementy aktywne sieci
4.4. Oprogramowanie
5. Informacja i promocja
5.1. Stworzenie bieżącej obsługi i modyfikacji strony internetowej
5.2. Akcje informacyjne i komunikacyjne
5.3. Dofinansowanie dla krajowej sieci punktów informacyjno-konsultacyjnych
6. Potrzeby kadrowe
6.1. Zatrudnienia/oddelegowania pracownika
7. Inne
1.5. Tytuł projektu
                             119
Suma kontrolna
1.6. Rodzaj projektu

1.7. Kategoria wydatków kwalifikowalnych
Wydatki limitowane
Wydatki nielimitowane
1.8. Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych
1.9. Miejsce realizacji projektu
1. Województwo
2. Powiat
3. Gmina
4. Miejscowość 2. Opis, cel i uzasadnienie projektu
 3. Powiązanie projektu z innymi projektami pomocy technicznej współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej
                           120
Suma kontrolna
 4. Ramy instytucjonalne wdrażania projektu
4.1 Beneficjent projektu
4.1.1. Nazwa beneficjanta4.1.2. Kod beneficjenta (nadaje
instytucja przyjmująca wniosek)

4.1.3. Status prawny
4.1.4. NIP
4.1.5. REGON
4.1.6. Adres siedziby
  województwo
  - powiat
  - gmina
  - miejscowość
  -ulica
  - nr domu
  - nr lokalu
  - kod pocztowy

Numer telefonu
Numer faksu
Adres poczty elektronicznej
4.1.7. Osoba uprawniona do podpisania wniosku
Imię i nazwisko
Stanowisko

4.1.8 Dane kontaktowe
Numer telefonu
Numer faksu
Adres poczty elektronicznej
4.1.9. Osoba wyznaczona do kontaktów roboczych
Imię i nazwisko
Stanowisko
4.1.10. Dane kontaktowe
Numer telefonu
Numer faksu
Adres poczty elektroniczne]


 5. Etapy realizacji projektu
5.1. Ilość i rodzaj kontraktów
L.p Rodzaj kontraktu                  Liczba
.
5.2. Harmonogram realizacji

                         121
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu
Planowany termin zakończenia realizacji projektu
                       122
Suma kontrolna

 6. Wskaźniki produktu

 Lp. Produkt                         Wartość w okresie      Wartość w okresie
                                bazowym           docelowym
 7. Realizowanie zasad horyzontalnych UE

 7.1 Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska

 Uzasadnienie wyboru


 7.2 Zgodność projektu z polityką równych szans

 Uzasadnienie wyboru


 7.3 Zgodność projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego

 Uzasadnienie wyboru
8. Zgodność projektu z prawem zamówień publicznych
8.1. Tryb postępowania w celu wyłonienia wykonawcy

Inny:
8.2. Czy rozpoczęło się postępowanie?                        Tak      Nie

8.3. Jeśli tak, czy ogłoszenie o przetargu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii  Tak      Nie
Europejskiej?
Numer
Data ogłoszenia
 9. Planowane wydatki w ramach projektu
 Koszty kwalifikowalne
Kategoria kosztu              2004    2005   2006   2007  2008    RAZEM

RAZEM
Koszty niekwalifikowalne
Kategoria kosztu              2004    2005   2006   2007  2008    RAZEM

RAZEM
Całkowity koszt projektu
                            123
 10. Źródła finansowania projektu (PLN)

Źródło finansowania             2004  2005     2006     2007     2008      Razem
Publiczne:
wkład wspólnotowy (fundusz strukturalny)
krajowy wkład publiczny:
budżet państwa
krajowy regionalny fundusz publiczny
budżet jednostek samorządu terytorialnego

inne krajowe fundusze publiczne
Ogółem

 11. Promocja projektu
12. Załączniki
A. Projekty, których przedmiotem są usługi                   Tak          Nie
Zakres zadania (usługi)

B. Projekty, których przedmiotem są dostawy
Specyfikacja techniczna (dostawy)
C. Projekty, których przedmiotem jest zatrudnienie/oddelegowanie
pracownika
Opis stanowiska  13. Oświadczenie beneficjenta
 Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku aplikacyjnym oraz w dołączonych jako załączniki
 dokumentach są zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom praw i obowiązków
 związanych z realizacją Projektu finansowego z:


  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania
  planowanych efektów Projektu.
   Podpis i pieczęć                          Zajmowane stanowisko
                             124
                        DataImię i nazwisko (drukowanymi literami)
                     125
ZAŁĄCZNIK 13. INSTRUKCJAWYPEŁNIENIA STANDARDOWEGO FORMULARZA WNIOSKU O POMOC
                           TECHNICZNĄ

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z POMOCY TECHNICZNEJ

Informacje podstawowe
1.1 Kod i nazwa programu operacyjnego
W rubryce powinien zostać wpisany pełny tytuł programu operacyjnego, tj. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego.

1.2. Kod i nazwa priorytetu programu operacyjnego
Należy wpisać – Priorytet nr 4, „Pomoc techniczna”

1.3. Kod i nazwa działania programu operacyjnego
W zależności od rodzaju projektu, należy wybrać jedną z możliwości:
- Działanie 4.1 – Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane
- Działanie 4.2 – Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane
- Działanie 4.3 – Działania informacyjne i promocyjne

1.4. Forma realizowanej pomocy
W tym punkcie zostały wymienione możliwe formy pomocy technicznej, których zakres pokrywa się z treścią Zasady
Rozporządzenia 448/2004, z zakresem działań Priorytetu 4 Pomoc Techniczna w ramach ZPORR. Zaznaczenie krzyżykiem
lub podkreślenie właściwej pozycji ma służyć zbieraniu danych na potrzeby monitorowania i ewaluacji, a także dla
przygotowania późniejszych raportów o sposobach wykorzystania pomocy technicznej.

1.5. Tytuł projektu
Powinien być krótki i w jasny, nie budzący wątpliwości sposób obrazować faktyczne zadanie, które zrealizowane ma
zostać w ramach projektu. Tytuł nie może być nadmiernie rozbudowany (nie więcej niż 10 słów).

1.6. Rodzaj projektu
Na potrzeby ogólnej identyfikacji projektów pomocy technicznej przyjęto następujące trzy kategorie:
a. Fundusz dotacji,
b. Usługi i/lub dostawy,
c. Zatrudnienie.
Dla realizacji celów monitoringu niezbędne jest zidentyfikowanie, oprócz powszechnie występujących projektów
przewidujących dostawy i/lub usługi, również projektów o charakterze zatrudnienia oraz dotacji (np. dotacje dla punktów
EURO-INFO).
W przypadku projektów pomocy technicznej pojawia się nowa kategoria, która nie występuje w innych typach projektów
tj. zatrudnienie. Zgodnie z Rozporządzeniem 448/2004, ze środków pomocy technicznej mogą być dofinansowane etaty
wraz z kosztami ubezpieczenia osób zatrudnionych do zadań związanych bezpośrednio i w całości czasu pracy z
zarządzaniem, monitorowaniem i kontrolą pomocy strukturalnej.
W przypadku projektów pomocy technicznej realizowanej w ramach ZPORR należy wybrać kategorię b (Usługi i/lub
dostawy) bądź c (Zatrudnienie). Realizacja projektów o charakterze funduszu dotacji nie jest możliwa ze środków pomocy
technicznej w ramach ZPORR.

1.7. Kategoria wydatków kwalifikowalnych
Rubryka ta służy obliczeniu pomocy technicznej podlegającej limitom oraz pomocy nie limitowanej w zgłaszanym
projekcie. W celu identyfikacji tych dwóch rodzajów pomocy technicznej należy wykorzystać kategorie wydatków
kwalifikujące się do dofinansowania wymienione w Rozporządzeniu 448/2004, Zasada 11. 2 – wydatki związane z
zarządzaniem, monitorowaniem i kontrolą podlegające limitom procentowym całkowitego udziału funduszy strukturalnych
w programie operacyjnym, lub Zasada 11.3 – inne rodzaje wydatków w ramach pomocy technicznej, które nie podlegają
limitom udziału funduszy strukturalnych w programie operacyjnym.
W ramach pomocy technicznej ZPORR wydatki limitowane dotyczą projektów realizowanych w ramach działania 4.1,
natomiast wydatki nielimitowane dotyczą projektów realizowanych w ramach działań 4.2. i 4.3.1.8. Dziedzina interwencji funduszy strukturalnych
Rubryka ta służy identyfikacji zakresu projektu z określoną kategorią interwencji funduszy strukturalnych. Aby dany
projekt pomocy technicznej mógł zostać uznany za kwalifikujący się do dofinansowania z funduszu strukturalnego, musi
znajdować się w zasięgu interwencji danego funduszu, a także musi odpowiadać jednej z czterech kategorii interwencji
funduszy strukturalnych odnoszących się do pomocy technicznej, do których należą:
-  411 – przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie stosowane przy realizacji projektu w ramach działania 4.1, 4.2, 4.3.
-  412 – ocena stosowana przy realizacji projektu w ramach działania 4.2.
                            126
- 413 – badania stosowane przy realizacji projektu dla działania 4.2.
- 415 – informowanie opinii publicznej dla działania stosowane przy realizacji projektu w ramach działania 4.3.
Katalog interwencji stanowi załącznik do Rozporządzenia 438/2001/WE z 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe
zasady dla wdrożenia rozporządzenia 1260/1999/WE w sprawie systemów zarządzania i kontroli w zakresie pomocy
udzielanej w ramach funduszy strukturalnych.

1.9. Miejsce realizacji projektu
Rubryka ta ma pozwolić na identyfikację przestrzennej lokalizacji projektu. Informacja ta ma większe znaczenie w
przypadku gdy pomoc techniczna jest udzielana instytucji wdrażającej lub pośredniczącej usytuowanej poza Warszawą. W
przypadku, gdy projekt jest realizowany na terenie kilku jednostek terytorialnych (np. szkolenia dla Urzędów Kontroli
Skarbowej usytuowanych na terenie całej Polski) należy wpisać właściwe jednostki terytorialne na poziomie NUTS III, na
terenie których realizowany będzie projekt.

Opis, cel i uzasadnienie projektu
Projekt może zostać zatwierdzony wówczas jeśli istnieje wyraźna, uzasadniona potrzeba jego realizacji. Niezbędne jest
więc, aby wnioskodawca przygotowując projekt potrafił wskazać jego celowość (zasadność), oczekiwane efekty
wynikające z wdrożenia projektu oraz zgodność z zapisami dokumentów programowych (NPR, ZPORR, Uzupełnienie
ZPORR, a także na zgodność z Zasadą nr 11 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 448/2004.
Opis powinien dostarczać niezbędnych informacji o projekcie, jasno prezentujących jego cel i uzasadniających realizację.
Wypełniając tę rubrykę należy w zwięzły sposób podać:
- Stan obecny w interesującym nas obszarze wymagającym interwencji,
- Potrzeby odbiorców pomocy, które realizacja Projektu ma zaspokoić, definiując w ten sposób cel bezpośredni, jaki
  Projekt ma osiągnąć,
- Cel ogólny Projektu (zbieżny z jednym lub kilkoma celami jednego z działań Programu Operacyjnego),
- Logikę interwencji czyli:
       1. Planowane działania, jakie Projekt ma sfinansować (dotacje, usługi i/lub dostawy, zatrudnienie),
       2. Produkty, które powstaną w wyniku tych działań (programy szkoleniowe, wyposażenie instytucji,
         systemy informatyczne, wydawnictwa, prace studialne, itp.),
       3. Rezultaty – wynikające z faktu dostarczenia odbiorcom pomocy produktu – które przyczynią się do
         osiągnięcia zdefiniowanego wyżej celu bezpośredniego (dostarczenie wsparcia eksperckiego,
         zapewnienie sprawnego funkcjonowania komitetu, zapewnienie sprzętu komputerowego itp.),
       4. Spodziewane oddziaływania długoterminowe przyczyniające się do realizacji celu ogólnego Projektu.

Powiązanie projektu z innymi projektami pomocy technicznej współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej
Projekt pomocy technicznej zgłaszany do finansowania może być elementem realizacji szerszego przedsięwzięcia lub
pozostawać w związku z realizacją innych projektów w ramach tego samego programu operacyjnego lub też być logiczną
kontynuacją działań finansowanych ze środków przedakcesyjnych bądź krajowych. W niniejszej rubryce powinien znaleźć
się opis tego typu powiązań, zawierający informacje: tytuły i numery zrealizowanych bądź realizowanych projektów tego
typu oraz zamieścić krótki opis ich przedmiotu i stanu realizacji.
Ramy instytucjonalne wdrażania projektu

W rubryce należy zidentyfikować instytucję – beneficjenta projektu, który składa wniosek o dofinansowanie do instytucji
zarządzającej ZPORR. W przypadku projektów pomocy technicznej końcowy w wielu przypadkach jest jednocześnie
instytucją odpowiedzialną za wdrażanie projektu. Przy wypełnianiu tej pozycji należy wziąć pod uwagę instytucje
występujące w systemie wdrażania programu operacyjnego pod który składany jest wniosek.
Przy pozycji „status prawny” należy podać status wnioskodawcy, np. instytucja administracji publicznej, agencja rządowa.
Etapy realizacji projektu

W rubryce tej powinny być zamieszczone informacje dotyczące przebiegu realizacji projektu, z którego powinno wynikać
jasno ile i jakiego typu kontraktów zostanie podpisanych z dostawcą usług / sprzętu, lub zatrudnionymi osobami.
W przypadku gdy przedmiotem wsparcia z pomocy technicznej będzie zatrudnienie pracownika, przez kontrakt rozumie się
umowę o pracę.
W tabeli harmonogramu należy także wprowadzić przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu.
Wskaźniki produktu

Z uwagi na specyficzną naturę pomocy technicznej wskaźniki do monitorowania tego typu pomocy budowane są jedynie
na poziomie produktu. Powinny być one jednak tak jak każde inne wskaźniki kwantyfikowalne (tzn. mieć charakter
ilościowy). Wartość bazowa wskaźnika to dane liczbowe ilustrujące stan przed rozpoczęciem projektu, wartość docelowa
wskaźnika to dane liczbowe ilustrujące stan zakładany po zakończeniu realizacji projektu.
Jeżeli jest to możliwe, należy zastosować te same wskaźniki, które dla danego działania przewidziane są w Uzupełnieniu
ZPORR.
Na przykład:
Wskaźnik                         Wartość bazowa       Wartość docelowa
Produkt

                            127
Liczba posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego 0               12
Województwa Małopolskiego
Liczba opracowanych, powielonych i rozesłanych 0                 7
raportów nt. wdrażania ZPORR w regionie.

Realizowanie zasad horyzontalnych UE
W przypadku omawianego punktu wszędzie należy wpisać, iż projekt ma neutralny wpływ

Zgodność projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych
Beneficjent końcowy niezależnie od swojego statusu prawnego zobowiązany jest przy wyborze wykonawcy usług czy
dostawcy sprzętu postępować zgodnie z Prawem zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz.177 z
dnia 9 lutego 2004r.)i biorąc pod uwagę progi przy których obowiązuje określony tryb postępowania. W tej rubryce
wnioskodawca powinien udzielić informacji dotyczących wybranego trybu postępowania w zakresie zamówień
publicznych i ogłoszenia o rozpoczęciu procedury przetargowej podając datę i numer ogłoszenia w Dzienniku Wspólnot
Europejskich.

Planowane wydatki w ramach projektu
W rubryce tej należy określić rodzaj kosztów, które w ramach projektu kwalifikują się do współfinansowania ze środków
jednego z funduszy strukturalnych jako koszty pomocy technicznej, podając jednocześnie koszty, które nie podlegają
finansowaniu z tego funduszu.
Przy wypełnianiu tabeli proszę wziąć pod uwagę zapisy Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 dotyczącego
uznawania wydatków na działania współfinansowane z Funduszy Strukturalnych. W poszczególnych rubrykach należy
wpisać faktyczne koszty, jakie zostaną poniesione w poszczególnych latach realizacji projektu.

Źródła finansowania
W rubryce tej należy dokonać podziału kosztów w rozbiciu na źródła, z jakich poniesione wydatki będą finansowane.
Należy wykazać zarówno koszty poniesione przez budżet państwa jak i przez jednostki samorządu terytorialnego. W
przypadku projektów pomocy technicznej finansowanie pochodzi jedynie ze źródeł publicznych gdyż instytucje publiczne
są jedynym beneficjentem wsparcia technicznego. Sektor prywatny nie uczestniczy w finansowaniu tego typu projektów.
W zamieszczonej tabeli koszt całkowity należy rozumieć w przypadku podmiotów sektora publicznego jako sumę kosztów
kwalifikujących się jak i nie kwalifikujących do współfinansowania ze środków unijnych dla danego projektu.
Poprzez „inne krajowe fundusze publiczne” należy tu rozumieć między innymi: fundusze celowe, budżety państwowych
jednostek prawnych itp. Wydatki na dofinansowanie z sektora publicznego mogą być na bieżąco sfinansowane z pożyczek
lub kredytów Międzynarodowych Instytucji Finansowych (MIF), pozostają jednak nadal wydatkami z podstawowych
źródeł sektora publicznego. Dlatego też środki MIF nie są sumowane w ramach sektora publicznego, a jedynie stanowią
informację o zaangażowaniu na zasadzie kredytów lub pożyczek.
Należy pamiętać, iż wielkość dotacji z Funduszu Strukturalnego nie może przekroczyć 75% całości kosztów
kwalifikowalnych w projekcie.

Promocja projektu
Proszę wskazać w punktach jakie działania zostaną podjęte w celu promowania Funduszu Strukturalnego z którego
finansowany będzie projekt pomocy technicznej w jego realizacji (zgodnie z rozporządzeniem 1159/2000). W przypadku
gdy przedmiotem projektu jest dostawa sprzętu komputerowego, każdy komputer zakupiony ze środków UE powinien być
oznakowany. W przypadku zamawianych usług np. ekspertyz lub analiz znak unijny powinien towarzyszyć obiegowi
dokumentów. Pokój pracownika, którego zatrudnienie zostało dofinansowane ze środków UE również powinien mieć
naklejony znaczek Wspólnoty.

Załączniki
Rubryka ta służy potwierdzeniu otrzymania wymaganych załączników. Ich załączenie jest jednym z wymogów
formalnych, decydujących o tym czy wniosek o dofinansowanie będzie rozpatrzony czy też odesłany do wnioskodawcy
jako niekompletny. Istotna jest także jakość dostarczonych załączników, które powinny zawierać kompletne informacje.
W przypadku czterech możliwych rodzajów projektów potrzebne będą odmienne zestawy załączników:
  4. Do projektu, którego przedmiotem jest świadczenie usług należy załączyć zakres danej usługi.
  5. Do projektu, którego przedmiotem są dostawy należy załączyć specyfikację techniczną dostawy.
  6. Do projektów, których przedmiotem jest zatrudnienie / oddelegowanie pracownika należy załączyć opis
     stanowiska

Oświadczenie beneficjenta
Oświadczenie jest formułą standardową dla wszystkich rodzajów wniosków i stanowi potwierdzenie informacji zawartych
we wniosku oraz potwierdzeniem znajomości zasad korzystania ze środków pomocy strukturalnej a także zobowiązaniem
wnioskodawcy do ponoszenia odpowiedzialności w przypadku podawania informacji nieprawdziwych.
Oświadczenie beneficjenta powinno być podpisane przez dyrektora instytucji, która zgłasza wniosek.                           128
ZAŁĄCZNIK 14. SCHEMATY OPISU STANOWISKA STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU DO
                   POMOCY TECHNICZNEJ

                         OPIS STANOWISKA

     Data sporządzenia opisu:

Dane organizacyjne:

1.1.   Imię i nazwisko:

1.2.   Urząd:

Departament / Biuro:

1.4    Stanowisko:

1.5    Miejsce w strukturze organizacyjnej:Cel istnienia stanowiska:Zakres obowiązków:Zakres odpowiedzialności:


5.   Kontakty i reprezentacja:6.   Wiedza, umiejętności i doświadczenie:
   Wymagane szczególne umiejętności:Opis sporządziła:
                                    Zatwierdzam:

                                     Podpis i pieczątka
                            Dyrektora Departamentu / Biura
                           129
ZAŁĄCZNIK 15. ZAKRES DANYCH PRZEKAZYWANYCH DO SYSTEMU PEFS*

Dane wspólne

  Lp.  Nazwa
   1   Tytuł projektu
   2   Nr projektu
   3   Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt

Dane instytucji, które otrzymują wsparcie w ramach EFS

           Lp.    Nazwa
           1     Nazwa instytucji
           2     Nazwa skrócona (zwyczajowa)
           3     NIP
  Dane podstawowe 4      Regon
           5     Nazwa rejestru (KRS lub inny rejestr właściwy)
           6     Numer w rejestrze
           7     Typ instytucji (status prawny)
           8     Ulica
           9     Nr domu
           10    Nr lokalu
           11    Miejscowość
  Dane
           12    miasto/wieś?
  teleadresowe
           13    Kod pocztowy
           14    Województwo
           15    Telefon
           16    Adres poczty elektronicznej
           17    Imię
  Dane osoby    18    Nazwisko
  kontaktowej    19    Telefon kontaktowy
           20    Adres poczty elektronicznej
           21    Charakterystyka (typ) prowadzonej działalności
  Dane o instytucji 22    Liczba zatrudnionych pracowników
           23    Liczba uczniów / wychowanków (opcjonalnie)
           24    Rodzaj przyznanego wsparcia
           25    Wartość przyznanego wsparcia ogółem
           26    Wartość przyznanego wsparcia na jedną osobę
  Szczegóły
           27    Liczba pracowników, do których adresowane było wsparcie
  wsparcia
           28    Liczba godzin otrzymanego wsparcia
           29    Data rozpoczęcia udziału w projekcie
           30    Data zakończenia udziału w projekcie

Dane osób pracujących, które otrzymują wsparcie w ramach EFS (w tym rolnicy i domownicy, osoby fizyczne nie
zarejestrowane jako bezrobotne)

          Lp.     Nazwa
          1      Imię (imiona)
          2      Nazwisko
  Dane podstawowe 3      Płeć
          4      Wiek
          5      PESEL
          6      Ulica
          7      Nr domu
          8      Nr lokalu
  Adres
          9      Miejscowość
  zamieszkania
          10     miasto/wieś?
          11     Kod pocztowy
          12     Województwo
          13     Telefon domowy
  Dane kontaktowe
          14     Telefon komórkowy
                           130
            15   Adres poczty elektronicznej
            16   Wykształcenie
  Dane dodatkowe   17   Pochodzenie (miasto/wieś?)
            18   Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
            19   Nazwa pracodawcy (instytucji, organizacji lub przedsiębiorstwa)
  Dane o       20   Zawód wykonywany
  pracowniku     21   Zajmowane stanowisko
            22   Okres zatrudnienia u aktualnego pracodawcy
            23   Rodzaj przyznanego wsparcia
            24   Wartość przyznanego wsparcia (ogółem)
            25   Wartość przyznanego wsparcia (w odniesieniu do rodzaju wsparcia)
            26   Liczba godzin wsparcia
  Szczegóły
            27   Rodzaj przyznanego wsparcia towarzyszącego
  wsparcia
            28   Wartość przyznanego wsparcia towarzyszącego
            29   Data rozpoczęcia udziału w projekcie
            30   Data zakończenie udziału w projekcie
            31   Zadowolenie z otrzymanego wsparcia
                Czy osoba, która zakończyła uczestnictwo w projekcie, uważa iż przyniósł jej on
            32
                korzyści? [w PEFS ikonka „projekt korzystny”]
                Czy osoba, która zakończyła uczestnictwo w projekcie uważa go za adekwatny do
            33
                jej potrzeb zawodowych? [w PEFS ikonka „szkolenie adekwatne”]
            34   Dyplomy, świadectwa, zaświadczenia uzyskane w wyniku udziału w projekcie
  Projekt      35   Udział osoby do końca projektu?
                Powody wycofania się z proponowanej formy wsparcia przed zakończeniem
            36
                projektu?
                Czy osoba, biorąca udział w projekcie, zarejestrowała działalność gospodarczą?
            37   Jeśli tak to proszę podać datę DD-MM-RR (dotyczy tylko mikroprzedsiębiorców
                w ramach działania 2.5)

Dane osób uczących się, które otrzymują wsparcie w ramach EFS (w tym uczestnicy studiów doktoranckich)

            Lp.   Nazwa
            1    Imię (imiona)
            2    Nazwisko
  Dane podstawowe 3     Płeć
            4    Wiek
            5    PESEL
            6    Ulica
            7    Nr domu
            8    Nr lokalu
  Adres
            9    Miejscowość
  zamieszkania
            10   miasto/wieś?
            11   Kod pocztowy
            12   Województwo
            13   Telefon domowy
  Dane kontaktowe 14     Telefon komórkowy
            15   Adres poczty elektronicznej
            16   NIP
            17   Stan cywilny
            18   Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  Dane dodatkowe
            19   Pochodzenie (miasto/wieś?)
            20   Opieka nad dziećmi do lat 7?
            21   Opieka nad osobą zależną?
            22   Czy jest Pan (Pani) studentem? [w PEFS ikonka TAK/NIE]
            23   Nazwa szkoły/uczelni
            24   Profil klasy/kierunek studiów
  Informacje o
            25   Rok nauki
  osobie uczącej się
            26   Średnia ocen z ostatniego roku nauki
            27   Odległość od miejsca zamieszkania do budynku szkoły/uczelni
            28   Czy korzysta Pan (Pani) z internatu (bursy)/akademika?
  Szczegóły     29   Rodzaj przyznanego wsparcia
  wsparcia      30   Wartość przyznanego wsparcia (ogółem)
                          131
            31     Wartość przyznanego wsparcia (w odniesieniu do rodzaju wsparcia)
            32     Rodzaj przyznanego wsparcia towarzyszącego
            33     Wartość przyznanego wsparcia towarzyszącego
            34     Liczba godzin otrzymanego wsparcia (na jedną osobę)
            35     Data rozpoczęcia udziału w projekcie
            36     Data zakończenie udziału w projekcie
            37     Zadowolenie z otrzymanego wsparcia
            38     Udział osoby do końca projektu?
                  Powody wycofania się z proponowanej formy wsparcia przed zakończeniem
            39
  Projekt             projektu?
                  Czy osoba, która zakończyła uczestnictwo w projekcie, uważa iż przyniósł jej on
            40
                  korzyści? [w PEFS ikonka „projekt korzystny”]
* zakres danych może ulec zmianie
                            132
    ZAŁĄCZNIK 16. SCHEMATY PROCEDUR

    Schemat 1. Procedura aplikowania o środki EFS w przypadku projektów własnych składanych przez Instytucję Wdrażającą
6. Finansowanie
projektów   w                 Beneficjent =
ramach  umowy               Instytucja Wdrażająca
dofinansowania
działania                                      1. Złożenie wniosku
                                          aplikacyjnego


                       Urząd Marszałkowski
                                          2. Weryfikacja formalna
                            KOP
                                          3. Ocena merytoryczna
                                          4. Opiniowanie i
                                          rekomendowanie wniosków o
                    Regionalny Komitet Sterujący         dofinansowanie projektów


                                           5. Wybór projektów


                    Instytucja Zarządzająca ZPORR
                              133
     Schemat 2. Procedura aplikowania o środki EFS dla Działania 2.1; 2.3; 2.4 (2.2 w przypadku woj. Pomorskiego i
     Zachodniopomorskiego)6. Podpisanie                   Beneficjent
  umowy
  dofinansowa                                     1. Złożenie wniosku
  nia Projektu                                    aplikacyjnego


                      Wojewódzki Urząd Pracy
                                            2. Weryfikacja formalna                                            3. Ocena merytoryczna i
                            KOP               rekomendowanie wniosków o
                                            dofinansowanie projektów

                                            4. Decyzja o przyznaniu
                                            dofinansowania dla Projektu

                  Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy


     Schemat 3. Procedura aplikowania o środki EFS dla Działania 2.2
                           Beneficjent
   6. Podpisanie
   umowy                                           1. Złożenie wniosku
   dofinansowania                                      aplikacyjnego
   Projektu

                         Urząd Marszałkowski


                                               2. Weryfikacja formalna

                              KOP

                                               3. Ocena merytoryczna i
                                               rekomendowanie wniosków
                                               o dofinansowanie projektów


                       Marszałek/os. upoważniona
                                              4. Decyzja o przyznaniu
                                              dofinansowania dla Projektu
                                134
   Schemat 4. Procedura aplikowania o środki EFS dla Działania 2.5; 2.66. Podpisanie
umowy
dofinansowania               Beneficjent
Projektu
                                      1. Złożenie wniosku aplikacyjnego


                  Urząd Marszałkowski/RIF

                                       2. Weryfikacja formalna


                        KOP

                                        3. Ocena merytoryczna i
                                        rekomendowanie wniosków o
                                        dofinansowanie projektów


                    Marszałek/Dyr. RIF
                                       4. Decyzja o przyznaniu
                                       dofinansowania dla Projektu
                              135

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:12/11/2011
language:
pages:135