REGUALMIN USTALANIA WYSOKOSCI, PRZYZNAWANIA I WYPLACANIA by UtR7cvEB

VIEWS: 0 PAGES: 9

									                               Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 32/2007

                    REGUALMIN
   ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
              dla studentów Akademii Podlaskiej,
  ustalony na podstawie art.186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
     wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 118 ust. 8 statutu AP


                I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

                       §1

1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie
  państwa w formie:
  1) stypendium socjalnego,
  2) stypendium mieszkaniowego,
  3) stypendium na wyżywienie,
  4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  5) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,
  6) zapomogi.
2. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ust 1 przyznawane są na zasadach i w
  trybie określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr
  164 poz. 1365 ze zm.) oraz niniejszym regulaminie.

                       §2

1. Student może także ubiegać się o pomoc materialną w formie:
  1) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
  2) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.
2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów ministra regulują odrębne
  przepisy.
                        §3

1. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenta.
2. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenta małżonka i dziecka.

                       §4

1. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na 9 miesięcy danego roku akademickiego - od
  października do czerwca i wypłacane co miesiąc na podstawie harmonogramu wypłat.
2. Pierwsza wypłata świadczeń, o których mowa w ust.1 następuje w listopadzie z wyrównaniem za
  październik.
3. Wypłata świadczeń następuje na podstawie sporządzonych przez dziekanat list, podpisanych
  przez przewodniczącego WKS.
4. W przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr,
  świadczenia przyznawane są na okres 5 miesięcy (od października do lutego).
5. W przypadku, gdy studia rozpoczynają się od semestru letniego świadczenia pomocy materialnej
  przyznawane są od marca do czerwca wg kryteriów ustalonych na dany rok akademicki oraz od
  października do lutego na zasadach określonych dla nowego roku akademickiego.

                       §5

Pomoc materialna może być przyznana od następnego semestru studiów jeżeli z winy studenta nie
został dotrzymany termin złożenia wniosku, złożenia indeksu lub innych dokumentów niezbędnych
dla przyznania świadczenia.
                       §6

1. Wysokość dochodu na osobę w     rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o
  stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz kwotę
  stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium
  specjalnego, stypendium za wyniki w sporcie i zapomogi, z uwzględnieniem art. 179 ust. 3
  ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem
  samorządu studenckiego.
2. Łączna miesięczna wysokość pobieranego przez studenta stypendium socjalnego, stypendium za
  wyniki w nauce lub sporcie, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego nie może
  być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim
  miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
3. Wysokość świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust.1, określa załącznik nr 2 do
  niniejszego regulaminu.
                       §7

1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium za
  wyniki w nauce oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na każdym ze
  studiowanych kierunków. Stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium
  mieszkaniowe student może otrzymać tylko na jednym kierunku studiów.
2. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku
  studiów stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe nie
  przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu
  uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
3. Studentowi kończącemu studia przed terminem określonym w regulaminie studiów ostatnia
  wypłata świadczeń wymienionych w § 1 ust. 1 przysługuje za miesiąc, w którym został złożony
  egzamin dyplomowy.


   II.  POSTĘPOWANIE W SPRAWACH PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

                       §8

1. Stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe i zapomogę
  przyznaje dziekan wydziału na wniosek studenta.
2. Na wniosek uczelnianego organu samorządu studenckiego rektor i dziekan przekazują swoje
  uprawnienia Wydziałowej Komisji Stypendialnej (WKS) i Odwoławczej Komisji Stypendialnej
  (OKS).
3. Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, na wniosek studenta, przyznaje Dyrektor
  Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej składa się na formularzu wraz z
  załączonymi dokumentami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września i do 20 lutego-
  w przypadku, gdy studia rozpoczynają się od semestru letniego. Terminy te nie obowiązują w
  przypadku wniosku o przyznanie zapomogi.
5. Wzór formularza oraz wykaz wymaganych dokumentów, które należy złożyć określa zał. Nr 1 do
  niniejszego regulaminu.
6. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane bez konieczności składania wniosku przez
  studenta.
                        §9

1. Dziekan wydziału powołuje Wydziałową Komisję Stypendialną (WKS) jako organ opiniodawczy w
  zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej.
2. W skład WKS dziekan powołuje studentów delegowanych przez wydziałowy organ samorządu
  studenckiego oraz pracowników wydziału z tym, że studenci stanowią większość składu komisji.
  Na przewodniczącego WKS dziekan powołuje prodziekana.
3. Rektor powołuje Odwoławczą Komisję Stypendialną (OKS) jako organ opiniodawczy w zakresie
  rozpatrywania odwołań od decyzji dziekana lub dyrektora CKIRON w sprawie przyznania lub
  odmowy przyznania świadczenia pomocy materialnej.
4. W skład OKS rektor powołuje studentów delegowanych przez uczelniany organ samorządu
  studenckiego oraz pracowników uczelni z tym, że studenci stanowią większość składu komisji. Na
  przewodniczącego OKS rektor powołuje Prorektora ds. Dydaktyki i Wychowania.
5. Dyrektor CKIRON powołuje spośród studentów, osób niepełnosprawnych, Studencką Komisję
  Stypendialną dla Osób Niepełnosprawnych i jej przewodniczy.
6. Decyzje wydane przez wydziałową komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną
  podpisują przewodniczący tych komisji.
7. Z posiedzenia komisji stypendialnej sporządza się protokół podpisany przez wszystkich członków
  obecnych na komisji.
                       § 10

1. Lista studentów, którym wydziałowa komisja przyznała świadczenia pomocy materialnej
  wywieszana jest na tablicy ogłoszeń właściwego dziekanatu, niezwłocznie po rozpatrzeniu
  wniosków.
2. Od decyzji komisji wydziałowej przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w
  terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wydziałowej
  Komisji Stypendialnej. Decyzja OKS jest ostateczna.

                       § 11

1. Nadzór nad działalnością komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej sprawują
  odpowiednio dziekan albo rektor.
2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust.1, odpowiednio dziekan albo rektor może uchylić
  decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej niezgodną z przepisami
  ustawy lub niniejszego regulaminu.


               III.  FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ

                       § 12

1. Decyzje w sprawach przyznania pomocy materialnej podejmowane są w ramach będących w
  dyspozycji uczelni środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
  określonych w art. 103 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów i uczelnianym organem
  samorządu doktorantów dokonuje podziału środków, o których mowa w ust. 1, na środki pomocy
  materialnej dla studentów i środki pomocy materialnej dla doktorantów.
3. Środki dla studentów, przeznaczone na stypendia socjalne, stypendia na wyżywienie, stypendia
  mieszkaniowe i zapomogi nie mogą być niższe niż środki przeznaczone na stypendia za wyniki w
  nauce lub sporcie.
                       § 13

1. Z dotacji budżetowej wydziela się środki w wysokości do 7% z przeznaczeniem na remonty i
  modernizację domów studenta, których wysokość ustala się w każdym roku akademickim po
  przedstawieniu planu remontów oraz środki w wysokości 3% z przeznaczeniem na
  dofinansowanie dotacji przyznanej wydziałom i CKiRON.
2. Podziału dotacji budżetowej na poszczególne wydziały oraz dla CKIRON dokonuje rektor w
  porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, proporcjonalnie do liczby
  studentów na wydziale.
3. Podziału ogółu środków przyznanych wydziałowi dokonuje dziekan w porozumieniu z WKS w taki
  sposób, aby zapewnić środki na wypłatę stypendiów socjalnych osobom uprawnionym.
4. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy materialnej dla studentów
  przechodzą na rok następny na zasadach określonych w art. 103 ust.7 ustawy – Prawo
  o szkolnictwie wyższym.


                  IV.  STYPENDIA SOCJALNE

                       § 14

1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji
  materialnej.
2. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium
  socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
  1) studenta,
  2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci
   niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w
   ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
  3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci
   niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w
   ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
3. Przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta do składu jego rodziny nie są wliczani członkowie:
  1) odbywający zasadniczą służbę wojskową,
  2) uczący się w szkołach wojskowych (w systemie wojskowym),
  3) przebywający w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (w przypadku, gdy z
   dochodu rodziny ponoszona jest opłata za pobyt, od dochodu rodziny odejmuje się tę opłatę),
  4) przebywający w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i nieponoszący opłaty za
   pobyt.
                        § 15

1. Do dochodów, o których mowa w § 14 ust. 2, nie wlicza się:
  1) dochodów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt. 3, jeśli student jest samodzielny finansowo,
  2) świadczeń, o których mowa w § 1 ust.1,
  3)  świadczeń otrzymywanych ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
    Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,
  4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia
    7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 265, poz. 2572, ze zm.),
  5) dochodów nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub
   zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
    fizyczne, które nie zostały wymienione w wykazie dochodów zawartym w zał. 1 do
    niniejszego Regulaminu - są to świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku
    rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie
    pielęgnacyjne), świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe, celowe), dopłaty
    bezpośrednie dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej,
  6) kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób .
2. W przypadku trwałej zmiany w dochodach rodziny studenta (np. śmierć rodzica, utrata pracy
  lub zasiłku dla bezrobotnych, przekazanie ziemi w dzierżawę) WKS może przyznać stypendium
  socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe po udokumentowaniu przez
  studenta aktualnych dochodów za rok bieżący.
3. Student nieposiadający osób zobowiązanych do alimentacji, któremu nie przysługuje renta
  rodzinna, otrzymuje stypendium socjalne w pełnej wysokości.

                       § 16

1. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące
  warunki:
  1) posiada stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1 i 2, nie jest mniejszy od
    minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie przepisów
    o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku
    podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego
    w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium,
  4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź
    jednym z nich.
2. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełniają wymogów definicji samodzielności finansowej
  wówczas sytuację materialną każdego z nich określa się oddzielnie w oparciu o dochody
  rodziców.
                        § 17

 1. Jeżeli do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium
  socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na
  podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego
  dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego,
  ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z
  1993r. Nr 94, poz.431, ze zm.).
 2. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych
  dochody te sumuje się.
           V.  STYPENDIA MIESZKANIOWE I NA WYŻYWIENIE

                       § 18

1. Prawo do uzyskania stypendium mieszkaniowego przysługuje wyłącznie studentowi studiów
  stacjonarnych, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, z tytułu zamieszkania w domu
  studenckim lub w innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do
  uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
2. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może otrzymywać
  stypendium mieszkaniowe z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem
  studenta w domu studenckim lub w innym obiekcie.
3. Student ubiegający się o stypendium mieszkaniowe obowiązany jest do przedłożenia dokumentów
  o dochodach, o których mowa w § 19 oraz:
  1) potwierdzenia zamieszkania w domu studenta na ustalonym druku,
  2) umowy najmu lokalu mieszkalnego wraz z poświadczeniem urzędu miasta o czasowym
   zameldowaniu, w przypadku ubiegania się o stypendium mieszkaniowe z tytułu zamieszkania
   w innym obiekcie niż dom studenta,
4. Wniosek o przyznanie stypendium mieszkaniowego można składać w ciągu roku akademickiego.
  Stypendium to może być przyznane od miesiąca następnego po złożeniu wniosku.
5. Student ma obowiązek powiadomienia uczelni w terminie 7 dni o:
  1) swojej (małżonka) rezygnacji z zakwaterowania w domu studenckim,
  2) wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu,
  3) podjęciu pracy przez małżonka, który zamieszkiwał z nim jako małżonek niepracujący.
6. Studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej przysługuje także prawo do ubiegania
  się o stypendium na wyżywienie.
7. W celu ustalenia sytuacji materialnej stosuje się przepisy zawarte w rozdz. IV.


                   VI.  DOKUMENTACJA

                       § 19

1. Student ubiegający się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej zobowiązany jest do
  dołączenia do wniosku następujących dokumentów potwierdzających dochody netto:
  1) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez studenta i
   pełnoletnich członków rodziny studenta w roku podatkowym poprzedzającym złożenie
   wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
   fizycznych na zasadach ogólnych - zaświadczenie to winno zawierać informację o wysokości
   należnego podatku, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub dochód netto po
   odliczeniu tych elementów,
  2) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku
   dochodowego albo decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty
   podatkowej,
  3) oświadczenia o wysokości dochodu członków rodziny rozliczających się na podstawie
   przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
   przez osoby fizyczne,
  4) oświadczenia o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu,
  5) zaświadczenia właściwego urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha
   przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
  6) umowy dzierżawy w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę,
  7) umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego
   do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  8) orzeczenia sądu o wysokości alimentów zasądzonych na rzecz osób w rodzinie lub kopię
   odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub przekazy (przelewy)
   pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów, w przypadku
   uzyskania alimentów niższych niż zasądzone, lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub
   częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów,
  9) decyzję właściwego organu przyznającą zaliczkę alimentacyjną z określeniem jej wysokości,
 10) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny studenta w instytucji
   zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 11) zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej, w tym
   również na innym wydziale Akademii Podlaskiej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do
   26 roku życia,
  12) poświadczenie o zameldowaniu wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym
    gospodarstwie domowym,
  13) inne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu.
2. Liczbę osób w rodzinie uwzględnia się według stanu aktualnego, a dochody tych osób z ostatniego
  roku podatkowego.
                        § 20

Dochód studenta pozostającego w związku małżeńskim określa się w sposób następujący:
  1) jeśli małżonek studenta jest także studentem sytuację każdego z nich ustala się oddzielnie, w
   oparciu o dochody jego rodziny, a dzieci zalicza się do składu jednej z rodzin,
  2) student, który założył swoją rodzinę i nie jest samodzielny finansowo, a współmałżonek nie
   jest studentem i nie posiada żadnych źródeł dochodu może otrzymać stypendium socjalne na
   podstawie dochodów swoich rodziców. Do rodziny studenta może on wówczas wliczyć
   współmałżonka oraz swoje dziecko (dzieci).

                        § 21

Oprócz obywateli polskich stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie stypendium
mieszkaniowe mogą otrzymywać studenci cudzoziemcy, którzy:
 1) posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2) posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 3) korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4) są pracownikami migrującymi, pozostającymi obywatelami państwa członkowskiego Unii
   Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
   (EFTA) - stronami umowy o Europejskich Obszarze Gospodarczym, jeżeli są lub byli
    zatrudnieni w Polsce, a także członkami ich rodzin, o ile mieszkają na terytorium
    Rzeczypospolitej Polskiej,
 5) otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na
   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6) otrzymali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej
   Polskiej jako członek rodziny lub w celu połączenia się z rodziną.

         VII. STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRWANYCH

                        § 22

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu
  niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
2. Stypendium specjalne przyznawane i wypłacane jest w terminach, o których mowa w § 4.
3. Jeżeli w trakcie semestru wygaśnie ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności stypendium
  to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.
4. Wysokość stypendium specjalnego jest uzależniona od przeznaczonych na ten cel środków z
  dotacji na pomoc materialną.


               VIII.  STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE

                        § 23

1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać student nie wcześniej niż po zaliczeniu
  pierwszego roku studiów.
2. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać także student pierwszego roku studiów drugiego
  stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Warunkiem
  jest złożenie wraz z indeksem zaświadczenia z ukończonej szkoły wyższej potwierdzającego
  średnią ocen uzyskanych na ostatnim roku studiów I stopnia.
3. W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia, których ostatni rok nauki trwał jeden
  semestr, średnią oblicza się na podstawie ocen osiągniętych w tym semestrze.
4. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane studentowi, który zaliczył poprzedni rok
  studiów i uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz złożył indeks w terminie do 30 września.
5. Stypendium może otrzymywać nie więcej niż 25% studentów na danym roku studiów oraz
  systemie studiów.
6. Wysokość średniej uprawniającej do uzyskania stypendium za wyniki w nauce oraz kwoty
  stypendium odpowiadające poszczególnym średnim ocen ustala dla danego kierunku studiów
  WKS.
7. Średnią ocen dla celów stypendialnych oblicza się zgodnie z regulaminem studiów. Nie
  uwzględnia się ocen z drugiej specjalności.
8. Wysokość stypendium za wyniki w nauce uzależniona jest od wielkości środków finansowych
  przekazanych do dyspozycji WKS, która dzieli je na poszczególne kierunki studiów,
  proporcjonalnie do liczby studentów na danym kierunku.
9. Studentom, którzy przeniosą się z innej uczelni, wydziału lub kierunku studiów stypendium za
  wyniki w nauce przysługuje po zaliczeniu w Akademii Podlaskiej poprzedniego roku
  akademickiego na studiowanym kierunku.
10. Studentowi, który zaliczył dwa lata studiów w ciągu jednego roku akademickiego oblicza się
  średnią ocen ze wszystkich egzaminów we wszystkich terminach, które zaliczył w ciągu roku
  akademickiego.
11. Stypendium za wyniki w nauce nie przysługuje studentowi, który po ukończeniu jednej
   specjalności kontynuuje studia na innej specjalności tego samego kierunku studiów.
12. Przy zmianie studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne średnią ocen oblicza się ze studiów
   stacjonarnych i plasuje studenta na liście rankingowej studiów niestacjonarnych.
13. W przypadku wystąpienia niezgodności ocen w dokumentacji toku studiów i braku ich
   sprostowania w terminie do 30 września, studenci których dotyczy ta sytuacja nie będą
   uwzględniani w rankingu osób uprawnionych do stypendium za wyniki w nauce.
14. Stypendium za wyniki w nauce nie przysługuje studentowi, który otrzymał stypendium ministra
   za osiągnięcia w nauce.
                         § 24

Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje studentom cudzoziemcom
będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.

                 IX.  STYPENDIA ZA WYNIKI W SPORCIE

                            § 25

1. O przyznanie stypendium za wyniki w sporcie student może ubiegać się nie wcześniej niż po
  zaliczeniu pierwszego roku studiów.
2. Stypendium za wyniki w sporcie może otrzymać student, który zaliczył kolejny rok studiów i we
  współzawodnictwie sportowym osiągnął w poprzednim roku akademickim następujące wyniki:

  1)  Igrzyska Olimpijskie                  udział
  2)  Mistrzostwa Świata Seniorów               I – X miejsce
  3)  Mistrzostwa Europy Seniorów               I – X miejsce
  4)  Akademickie Mistrzostwa Świata              I – VI miejsce
  5)  Mistrzostwa Polski Seniorów               I – V miejsce
  6)  Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych            I – V miejsce
  7)  Rozgrywki ligowe w dyscyplinach drużynowych:
     a) ekstraklasa koszykówki, siatkówki, piłki
      ręcznej, piłki nożnej, rugby             udział
     b) I liga koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki
      nożnej, rugby                     I – VIII miejsce
     c) II liga koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej,
      piłki nożnej, rugby                  I – VI miejsce

3. Student może otrzymać stypendium za wyniki w sporcie, albo stypendium ministra za wybitne
  osiągnięcia sportowe, albo stypendium przyznawane na podstawie przepisów ustawy o kulturze
  fizycznej.
4. W okresie pobierania stypendium student zobowiązany jest do reprezentowania uczelni na
  zawodach będących współzawodnictwem uczelni wyższych. Uchylanie się od tego obowiązku
  skutkuje wstrzymaniem wypłacania stypendium.
5. Wyniki uzyskane we współzawodnictwie sportowym winny być poświadczone przez właściwy dla
  danej dyscypliny związek sportowy oraz KU AZS Akademii Podlaskiej.
                       § 26

1. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie jest świadczeniem, które student może otrzymywać w
  przypadku osiągnięcia:
  1) wysokich wyników w nauce, albo
  2) wysokich wyników w sporcie, albo
  3) jednocześnie wysokich wyników w nauce i sporcie.
2. Student, który osiągnął jednocześnie wysokie wyniki w nauce i sporcie może otrzymać tylko
  jedno świadczenie.
                     X. ZAPOMOGI

                       § 27

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w
  trudnej sytuacji materialnej i udokumentuje okoliczności wskazane we wniosku (zaświadczenie z
  policji, zaświadczenie lekarskie, dokument USC i inne).
2. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta o zapomogę zalicza się w szczególności:
  1) śmierć najbliższego członka rodziny,
  2) urodzenie dziecka,,
  3) nieszczęśliwy wypadek,
  4) długotrwałą chorobę,
  5) klęskę żywiołową,
  6) inne, szczególne okoliczności.
3. O zapomogę może ubiegać się student w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wystąpienia
  zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.
4. Zapomoga nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie wynika z przyczyn losowych.
  W takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne.
5. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

                  XI.  ZAKWATEROWANIE

                       § 28

1. Pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w domu studenta przysługuje studentowi, któremu
  codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie.
2. Wniosek o przydzielenie miejsca w domu studenta na następny rok akademicki student składa do
  kierownika domu studenta.
3. Wysokość opłaty za zamieszkanie w domu studenta jest ustalana zarządzeniem rektora.
4. Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów otrzymują informację o możliwości zakwaterowania wraz
  z decyzją o przyjęciu na studia.

    XII.  POMOC MATERIALNA W OKRESIE POWTARZANIA ROKU /SEMESTRU/, URLOPU

                       § 29

1. W przypadku urlopu dziekańskiego student, który nabył prawo do stypendium za wyniki w nauce
  w roku poprzedzającym urlop, może je pobierać po powrocie z urlopu w wysokości, która
  przysługiwała mu przed urlopem.
2. Student przebywający na urlopie dziekańskim nie może ubiegać się o świadczenia pomocy
  materialnej, o których mowa w § 1 ust.1.
3. W okresie powtarzania roku (semestru) lub w przypadku wznowienia studiów student może
  ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób     niepełnosprawnych,
  stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe i zapomogę.
4. Studentowi powtarzającemu rok (semestr) nie przysługuje stypendium za wyniki w nauce lub
  sporcie.

   XIII.  ZAWIESZENIE ŚWIADCZEŃ I COFNIĘCIE DECYZJI O PRZYZNANIU ŚWIADCZEŃ

                       § 30

1. Świadczenia pomocy materialnej zostają zawieszone jeżeli przeciwko studentowi zostało
  wszczęte postępowanie dyscyplinarne.
2. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne zakończone zostało orzeczeniem uniewinniającym lub
  postępowanie zostało umorzone, następuje wznowienie wypłaty świadczeń wraz z wyrównaniem
  za okres zawieszenia wypłaty.
3. Jeżeli w wyniku zakończenia postępowania dyscyplinarnego student zostaje ukarany jedną z kar
  dyscyplinarnych, z wyłączeniem kary wydalenia lub zawieszenia w prawach studenta, wypłata
  świadczeń może nastąpić od następnego miesiąca po dacie prawomocnego orzeczenia komisji
  dyscyplinarnej.
4. Decyzja o przyznaniu świadczenia zostaje cofnięta w przypadku:
  1) ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej karą wydalenia lub zawieszenia
    w prawach studenta,
  2) skreślenia z listy studentów,
  3) uzyskania pomocy materialnej na podstawie nieprawdziwych danych.
5. Decyzję w sprawie zawieszenia lub cofnięcia przyznanych świadczeń podejmuje dziekan.                XIV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                       § 31

1. WKS ma prawo do kontroli wiarygodności złożonej dokumentacji oraz może żądać dodatkowych
  wyjaśnień.
2. Czynności sprawdzające, w tym wywiad środowiskowy, przeprowadza dziekanat na polecenie
  przewodniczącego WKS.
3. Student pobierający stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe
  na podstawie nieprawdziwych danych ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i jest zobowiązany
  do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

                       § 32

Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej oraz wzory odpowiednich zaświadczeń i oświadczeń
określają załączniki nr: 1, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego regulaminu

                       § 33

Do podjętych decyzji na podstawie niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu
postępowania administracyjnego.

                       § 34

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r.                              REKTOR

                         prof. dr hab. Edward Pawłowski


ZAŁĄCZNIKI NR: 1, 3, 4, 5, 6

								
To top