Catre MINISTRUL SANATATII by UtR7cvEB

VIEWS: 48 PAGES: 36

									                 ORDIN
   PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND ORGANIZAREA SI
     DESFASURAREA SCREENING-ULUI IN CANCERUL DE COL UTERIN


Având în vedere prevederile:

....................................................

În temeiul
   - art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea
      Ministerului Sănătăţii Publice;
   - art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
      completările ulterioare;
   - art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea
      Guvernului nr. 972/2006,
 văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate
nr. ......................... şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.G.
.........................,

ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul

                              ORDIN

Art. 1 Se aprobă Normele metodologice pentru organizarea şi desfăşurarea screening-ului în cancerul de
col uterin, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2 Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, Casa Naţională de Asigurări
de Sănătate, autorităţile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, precum şi furnizorii de
servicii medicale şi alte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                              MINISTRU

                            EUGEN NICOLĂESCU
                                                      1
                                                   Anexa
                  NORME METODOLOGICE
             privind organizarea şi desfăşurarea screening-ului
                   în cancerul de col uterin

     Cap. 1 Dispozitii generale
Art. 1 – (1) Organizarea şi desfăşurarea screening-ului în cancerul de col uterin se realizează în scopul
reducerii incidentei si mortalitatii cancerului invaziv al cancerului de col uterin prin depistarea precoce,
în stadii vindecabile, a leziunilor precursoare ale cancerului de col uterin şi tratarea acestora înaintea
transformării lor în cancere invazive.
(2) Desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin se realizeaza in cadrul Programului national de
oncologie, program multianual finantat de catre Ministerul Sanatatii Publice.
Art. 2 - Strategia de screening în cancerul de col uterin, adoptată în conformitate cu standardele
europene, vizează testarea continuă, la un interval de 3 ani, a populaţiei feminine eligibile, prin
intermediul frotiului cito-vaginal Babeş-Papanicolaou si / sau a testelor HPV.
Art. 3 - Pentru participarea la screening-ul în cancerul de col uterin sunt eligibile toate femeile din grupa
de vârstă 25 - 64 ani, asimptomatice sau fără antecedente sugestive pentru patologia colului uterin,
netestate citologic în ultimii 3 ani.
Art. 4 - Obiectivele specifice în organizarea şi desfăşurarea screening-ului în cancerul de col uterin sunt
următoarele:
     a) dezvoltarea capacitatii institutionale pentru desfasurarea screening-ului in cancerul de col
uterin;
     b) asigurarea ratei de acoperire de minimum 80% a femeilor din populaţia tinta eligibilă
asigurata si neasigurata;
     c) asigurarea calităţii recoltării frotiurilor cito-vaginale;
     d) asigurarea calităţii interpretării frotiurilor cito-vaginale;
     e) asigurarea calităţii diagnosticului colposcopic, a triajului HPV şi a confirmării biopsice a
leziunilor depistate;
     f) asigurarea continuităţii si calităţii tratamentului, precum şi a urmăririi în timp a leziunilor
depistate;
Art. 5 - Activităţi în cadrul desfăşurării screening-ului în cancerul de col uterin:
a) activitati de management
    - Constituirea Comisiei consultative de coordonare a screening-ului in cancerul de col uterin
    (CCS)
    - Organizarea unitatii nationale si a 8 unitati regionale pentru managementul screening-ului in
    cancerul de col uterin, numite in continuare Unitate nationala pentru management (UNM),
    respectiv Unitati regionale pentru management (URM);
    - Organizarea a 8 retele regionale specifice de screening in cancerul de col uterin;
    - Informarea şi instruirea personalului medical implicat în desfăşurarea screening-ului în cancerul
    de col uterin;
    - Dezvoltarea sistemului informational unitar de suport pentru urmarirea si inregistrarea datelor;
    - Monitorizarea şi evaluarea activităţilor de screening în cancerul de col uterin
b) Servicii medicale:
    - Identificarea, invitarea si informarea populaţiei feminine eligibile;
    - Efectuarea testelor de depistare precoce (recoltare si citire a frotiurilor cito-vaginale);
    - Diagnosticul, tratamentul şi urmărirea în timp a leziunilor depistate;

  Cap. 2 Constituirea Comisiei consultative de coordonare a screening-ului in cancerul de col
uterin


                                                      2
Art. 6 – (1) În termen de 5 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin se constituie, prin ordin al
ministrului sănătăţii publice, Comisia consultativa pentru coordonarea screening-ului in cancerului de
col uterin, cu următoarea componenţă:
      a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice
      b) 1 reprezentant al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
      c) 2 reprezentanti ai Comisiei de oncologie medicală, radioterapie şi chirurgie oncologică a
        Ministerului Sănătăţii Publice
      d) 2 reprezentanti ai Comisiei de anatomie patologică şi medicină legală a Ministerului
        Sănătăţii Publice
      e) 2 reprezentanti ai Comisiei de obstetrică – ginecologie
      f) 2 reprezentanti ai Comisiei de sănătate publică, epidemiologie şi promovarea sănătăţii
        epidemiologie
      g) 2 reprezentanti ai Comisiei de medicina de familie
(2) La întâlnirile CCS pot fi invitaţi să participe experti si reprezentanţi ai altor instituţii / organizaţii
nonguvernamentale, asociatii de pacienti care au roluri în promovarea activităţii de screening organizat
in cancerul de col uterin.
(3) Secretariatul tehnic al CCS este asigurat de personalul Unitatii nationale pentru management (UNM).
(4) Cheltuielile de deplasare, prilejuite de participarea membrilor CCS la intilniri sunt suportate din
bugetul alocat Programului national de oncologie.
(5) Atributiile CCS sunt urmatoarele:
1. asigură abordarea integrata si interdisciplinara a activităţilor de screening în cancerul de col uterin;
2. asigura comunicarea intre diferitii actori institutionali (Ministerul Sanatatii Publice, Colegiul
Medicilor, Societati medicale, Ministerul Educatiei si Cercetarii), catalizand un proces de mediere prin
care sa se ajunga la un consens asupra protocoalelor de asigurare a calităţii în screening - ul cancerului
de col uterin;
3. valideaza protocoalele de asigurare a calitatii recoltarii si citirii frotiurilor cito-vaginale, precum si a
diagnosticului, tratamentului si urmaririi in timp a leziunilor depistate;
4. analizeaza raportarile generate de catre UNM privind modalitatea de desfasurare a activitatilor de
screening in cancerul de col uterin si realizarea indicatorilor de performanta, cu informarea periodica a
conducerii Ministerului Sanatatii Publice;
5. formuleaza propuneri, pregateste si fundamenteaza masuri de crestere a eficientei activitatilor de
screening in cancerul de col uterin, pe care le inainteaza conducerii Ministerului Sanatatii Publice;

    Cap. 3 Organizarea unitatii nationale si a 8 unitati regionale pentru managementul
screening-ului in cancerul de col uterin
Art. 7 – (1) Pentru coordonarea si implementarea screening-ului in cancerul de col uterin se infiinteaza
Unitatea nationala de management, entitate functionala fara personalitate juridica in structura Institutului
Oncologic Cluj Napoca.
(2) Atributiile UNM sunt urmatoarele:
 a) coordoneaza organizarea si functionarea Unitatilor regionale de management (evaluarea
   institutionala, elaborarea planurilor de dezvoltare institutionala, asistenta tehnica pentru dezvoltarea
   capacitatii pe toate componentele programului);
 b) asigura personalul pentru secretariatul tehnic al CCS;
 c) elaboreaza proceduri de selectie a unitatilor de specialitate implicate in derularea activitatilor de
   screening in cancerul de col uterin;
 d) elaboreaza campania de promovare care insoteste screening-ul in cancerul de col uterin;
 e) analizeaza trimestrial raportarile primite de la URM, evalueaza performanta unitatilor de
   specialitate implicate in derularea screening-ului in cancerul de col uterin si propune CCS masuri
   pentru sustinerea/ cresterea calitatii in ceea ce priveste acoperirea populatiei, acuratetea recoltarii si


                                                       3
   citirii frotiurilor cito-vaginale, acuratetea in stabilirea diagnosticului, tratamentului si urmaririi in
   timp a leziunilor depistate;
 f) elaboreaza, actualizeaza si supune validarii CCS protocoalele de asigurare a calitatii recoltarii si
   citirii frotiurilor cito-vaginale, precum si a diagnosticului, tratamentului si urmaririi in timp a
   leziunilor depistate;
 g) disemineaza protocoalele de asigurare a calitatii in screening-ul cancerului de col uterin;
 h) monitorizeaza implementarea protocoalele de asigurare a calitatii în screening-ul cancerului de col
   uterin prin URM;
 i) elaboreaza si actualizeaza sistemul informational necesar desfasurarii screening-ului in cancerul de
   col uterin (formulare tip, circuite de raportare, stabilirea de interfete intre baza de date, inclusiv
   intre registrele populationale, registrele regionale de cancer si cele de displazii, incorporarea
   indicatorilor de evaluare in sistemul informatinal);
 j) coordonează constituirea Registrelor Regionale de Displazii şi conectarea lor la Registrele
   Regionale de Cancer;
 k) coordonează integrarea activităţilor de screening în cancerul de col uterin in reţeaua de oncologie;
 l) asigura agregarea la nivel national a indicatorilor de performanta ai screening-ului in cancerul de
   col uterin realizati la nivel regional;
 m) genereaza rapoarte, sinteze, recomandari privind desfasurarea si imbunatatirea activitatilor de
   screening in cancerul de col uterin pe care le inainteaza CCS;
 n) planifica, la nivel national, alocarea resurselor financiare pe activitatile screening-ului in cancerul
   de col uterin;
 o) planifică si coordoneaza programele de formare a personalului medical implicat în desfăşurarea
   screening-ului în cancerul de col uterin.
(3) Structura UNM va fi alcatuita din personal angajat pe perioada programului prin suplimentarea
statului de functii al Institutului Oncologic Cluj Napoca.
(4) Personalul UNM este reprezentat de:
  a) Un coordonator, cu studii superioare;
  b) Un medic de specialitate sanatate publica sau epidemiologie;
  c) Un sociolog/ psiholog;
  d) Un medic de specialitate anatomopatologie;
  e) Un medic de specialitate obstetrica ginecologie;
  f) Un medic de medicina de familie;
  g) Un medic de specialitate oncologie;
  h) Un data manager;
  i) Un informatician;
  j) Un registrator medical
  k) Personal administrativ;
(5) Cheltuielile aferente functionarii UNM se asigura din bugetul Programului national de oncologie.
Art. 8 – (1) Pentru coordonarea si implementarea screening-ului in cancerul de col uterin la nivel
regional se infiinteaza 8 unitati regionale de management (URM), ca entitati functionale fara
personalitate juridica in cadrul institutelor sau centrelor de sanatate publica, autoritatilor de sanatate
publica sau unitatilor sanitare publice, dupa caz.
(2) URM vor asigura coordonarea şi implementarea screening-ului în cancerul de col uterin la nivelul
următoarelor regiuni:
  a) regiunea Bucureşti - Ilfov - pentru populatia feminina eligibila din municipiul Bucureşti şi
judeţul Ilfov;
  a) regiunea nord - est (Iasi) - pentru populatia feminina eligibila din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi,
     Neamţ, Suceava şi Vaslui
  b) regiunea sud - est (Constanţa) - pentru populatia feminina eligibila din judeţele Brăila, Buzău,
     Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea
                                                       4
  c) regiunea sud - Muntenia– pentru populatia feminina eligibila din judetele Argeş, Călăraşi,
    Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman
  d) regiunea sud-vest Oltenia (Craiova) - pentru populatia feminina eligibila din judeţele Dolj, Gorj,
    Mehedinţi, Olt şi Vâlcea
  e) regiunea vest (Timişoara) - pentru populatia feminina eligibila din judeţele Arad, Caraş-Severin,
    Hunedoara şi Timiş.
  f) regiunea nord - vest (Cluj Napoca) - pentru populatia feminina eligibila din judeţele Bihor,
    Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş.
  g) regiunea centru (Mureş) - pentru populatia feminina eligibila din judeţele Alba, Braşov,
    Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu.
(3) Structura URM va fi alcatuita din personal angajat pe perioada programului prin suplimentarea
statului de functii al institutiilor prevazute la alin. (2).
(4) URM vor funcţiona cu următoarea structură de personal:
  a) un coordonator cu studii superioare
  b) un medic de specialitate epidemiologie / sănătate publică şi management;
  c) un medic de specialitate obstetrică – ginecologie;
  d) un medic de specialitate anatomie patologică;
  e) un medic de specialitate oncologie medicală;
  f) un medic de specialitate medicină de familie;
  g) un manager de date;
  h) un sociolog/psiholog
  i) personal administrativ
(5) Conditiile de identificare a structurilor institutionale prevazute la alin (1) in cadrul carora se vor
infiinta URM sunt urmatoarele:
    - conectare la registrul regional de cancer;
    - capacitatea de a realiza registrul regional cu catagrafia populaţiei
    - capacitatea de a intocmi si intretine registrul de displazii, colposcopii, diagnostic HPV
    - dotare cu tehnică IT şi soft necesare derularii programului
    - dovedirea capacitatii pentru controlul calitatii
            citologie si / sau anatomopatologie care corespunde standardelor europene, cu
             şcoală de citologie cervico-vaginală,
            centru de diagnostic, tratament şi urmărire în timp a cancerelor de de col
            colaborarea cu o retea de mobilizare
(5) Metodologia de selectie a strucuturilor institutionale in cadrul carora se vor infiinta URM se va
aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice.
(6) Institutiile in cadrul carora se vor infiinta URM vor fi desemnate prin ordin al ministrului sanatatii
publice.
(7 Atribuţiile URM sunt următoarele:
  a) asigura evaluarea resurselor regionale necesare organizării reţelei regionale specifice de
    screening in cancerul de col uterin cu identificarea tipurilor de unitati de specialitate care
    indeplinesc conditiile de evaluare ca furnizor de servicii medicale prevazute de legislatia in
    vigoare, dar si criteriile de eligibilitate specifice fiecarui tip de unitate de specialitate;
  b) organizeaza reţelei regionale de screening in cancerul de col uterin;
  c) selecteaza unitatile de specialitate care vor participa la derularea screening-ului in cancerul de
    col uterin pe baza dosarelor de candidatura ale acestora;
  d) notifica unitatilor de specialitate selectate aprobarea candidaturii pentru participarea la screening-
    ul in cancerul de col uterin. Candidatilor neselectati li se comunica motivele respingerii
    candidaturii
  e) asigura promovarea regională a activităţilor de screening în cancerul de col uterin;

                                                      5
  f) realizeaza informarea şi mobilizarea populaţiei pentru participarea la screening-ul in cancerul de
    col uterin;
  g) coordoneaza medicii de familie care vor avea rolul de a mobiliza controlat, spre centrele de
    recoltare şi finalizare femeile din grupele eligibile;
  h) organizeaza sistemul informaţional al screening-ului in cancerul de col uterin la nivelul regiunii
    arondate;
  i) organizeaza Registrul Regional de Displazii şi asigura conectarea lui la Registrul Regional de
    Cancer
  j) organizeaza programe de formare ale personalului medical implicat în desfăşurarea screening-
    ului în cancerul de col uterin la nivelul regiunii arondate, în coordonarea UNM;
  k) implementeaza si monitorizeaza controlul de calitate a activităţilor de recoltare si citire frotiuri
    cito-vaginale, diagnostic, tratament si urmarire in timp a leziunilor depistate din cadrul
    screening-ului în cancerul de col uterin, cu informarea trimestriala sau semestriala, dupa caz, a
    caselor de asigurari de sanatate asupra performantei unitatilor de specialitate in atingerea
    indicatorilor de calitate a serviciilor;
  l) monitorizarea, evaluarea si raportarea trimestriala catre UNM a activităţilor realizate în
    screening-ul cancerului de col uterin
(8) In vederea realizarii atributiilor prevazute la alin (8) URM pot contracta servicii.
(9) Cheltuielile aferente functionarii URM se asigura din bugetul Programului national de oncologie
Art. 9 – (1) Pentru coordonarea si implementarea screening-ului in cancerul de col uterin la nivel
judetean se infiinteaza unitati judetene de management (UJM), ca structuri fara personalitate juridica in
cadrul autoritatilor de sanatate publica.
(2) UJM este constituita din:
  a) coordonatorul Programului national de oncologie de la nivelul autorităţii de sănătate publică
    judeţene sau a municipiului Bucureşti, desemnat prin act administrativ al directorului executiv,
    care este şi coordonatorul unităţii judeţene de implementare a programului;
  b) persoana desemnată din partea casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului
    Bucureşti şi, după caz, a Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei
    Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casei de Asigurări de Sănătate a Ministerului
    Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumite în continuare case de asigurări de
    sănătate, numită prin act administrativ al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
  c) 3 reprezentanţi ai medicilor de familie selectionati dupa urmatoarele criterii: indeplinire
    exemplara a bazei de date in PNES, abilitati bune de comunicare, dorinta de implicare in
    controlul calitatii programului de screening organizat;
  d) personal tehnic, dupa cum urmeaza:
      - Un medic de specialitate sanatate publica sau epidemiologie;
      - Un sociolog/ psiholog;
      - Un registrator medical;
      - un data manager;
(3) Structura UJM va fi alcatuita din personal angajat pe perioada programului prin suplimentarea
  statului de functii prevazute la alin. (2) lit. c) si d).
(4) Atributiile UJM sunt urmatoarele:
a) sprijina URM in procesul de identificare si monitorizare a unitatilor de specialitate care vor fi
  implicate in derularea screening-ului in cancerul de col uterin;
b) intocmeste lista cu personal medical care doreste sa dobandeasca calitatea de recoltor in cadrul
  screening-ului pentru cancerul de col uterin si asigura participarea acestuia la programele de formare
  profesionala organizate in acest sens de catre URM;
c) organizeaza sesiuni de informare a medicilor de familie asupra descrierii activitatilor screening-ului
  in cancerul de col uterin si a rolului lor, modalitatii de utilizare a sistemului infromational in
  program, modalitatii de raportare;
                                                     6
d) intocmeste lista centrelor de recoltare participante la screening-ul in cancerul de col uterin, cu
  mentionarea datelor de contact ale acestora: denumire, sediul, numerele de telefon şi fax;
e) transmite medicilor de familie lista prevazuta la lit. d)
f) controleaza prin sondaj activitatea medicilor de familie in ceea ce priveste activitatea de informare si
  de urmarire a participarii femeilor eligibile la screening-ul in cancerul de col uterin;
g) mediatizeaza rezultatele de etapa ale screening-ului in cancerul de col uterin si contribuie la
  campania media de sprijin pentru participarea femeilor eligibile la aceste activitati.
(5) Cheltuielile aferente functionarii UJM se asigura din bugetul Programului national de oncologie

     Cap. 4 Organizarea a 8 retele regionale specifice de screening in cancerul de col uterin
Art. 10 – (1) Pentru fiecare regiune prevazuta la art. 8 alin. (2) se constituie o retea regionala specifica
de screening in cancerul de col uterin la care participa urmatoarele tipuri de unitati de specialitate:
   a) cabinete medicale de asistenta medicala primara destinate identificarii, invitarii si informarii
      populatiei feminine eligibile
   b) centre de recoltare a frotiurilor cito-vaginale;
   c) laboratoare de analize medicale destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin;
   d) centre de diagnostic, tratament si urmarire in timp a leziunilor de col uterin;
(2) Selectia unitatilor de specialitate care participa la screening-ul in cancerul de col uterin se realizeaza
in baza dosarelor de candidatura depuse la UJM care cuprind documente care fac dovada:
-detinerii calitatii de furnizor de servicii medicale in cadul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
- indeplinirii criteriilor de eligibilitate specifice fiecarui tip de unitate de specialitate.
Art. 11 – Sunt eligibile pentru a participa la screening-ul in cancerul de col uterin toate cabinetele
medicale de asistenta medicala care au participat la PNESS.
Art. 12 – Atributiile cabinetelor de asistenta medicala primara destinate identificarii, invitarii si
informarii populatiei feminine constau in asigurarea managementului cazurilor participante la screening
prin:
     a) realizarea catagrafiei populatiei feminine eligibile pentru participarea la screening-ul
cancerului
     b) programarea populatiei feminine eligibile in vederea participarii la screening-ul cancerului de
col uterin
     c) trimititerea catre femeile din populatia tinta a scrisorilor recomandate pentru a le invita:
       - sa participe la screening atunci cand sunt programate;
       - sa le recheme atunci cand frotiul cito-vaginal nesatisfacator pentru procesare si / sau
       evaluare;
       - sa le reprogrameze in cazul neprezentarii la recoltare;
       - sa le reprogrameze dupa trei ani, in cazul rezultatului negativ;
     d) informarea femeilor eligibile asupra beneficiului participarii la screening-ul cancerului de col
uterin;
     e) completarea datelor generale din formularul tip pentru screening-ul cancerului de col uterin si
inmanarea acestuia femeii care se prezinta la cabinetul medical
     f) inmanarea femeilor care isi exprima dorinta de a participa la screening a listei recoltorilor
participanti la programul de screening in cancerul de col uterin;
     g) inregistrarea datelor de screening comunicate de laboratoare;
     h) comunicarea rezultatului cito-patologic femeilor participante la screening, precum si a
conduitei de urmat pentru fiecare caz in parte;
     i) identificarea femeilor pentru care este recomandata o actiune consecutiva si indrumarea
acestora catre centrele de diagnostic, tratament si urmarire in timp a leziunilor depistate
     j) monitorizarea efectuarii actiunilor consecutive recomandate;
     k) asigurarea urmaririi pe termen lung a femeilor care au urmat un tratament;


                                                      7
     l) adoptarea unei conduite diferentiate in functie de rezultatul interpretarii frotiurilor cito-
patologice dupa cum urmeaza:
       - retrimitere pentru recoltare in cazul recoltarilor gresite (~10% din cazuri)
       - retrimitere (rapel) in cazul neprezentarii la recoltare
       - reprogramare in trei ani in cazul testului negativ;
       - reprogramare la 6 luni in cazul displaziei usoare si medii
       - trimitere la ginecolog in cazul unei displazii severe
       - trimitere la oncolog in cazul unui cancer in situ sau a unui cancer invaziv
Art. 13 – Criteriile de eligibilitate specifice centrelor de recoltare a frotiurilor cito-vaginale sunt
urmatoarele:
(1) centrele de recoltare a frotiurilor cito-vaginale sunt reprezentate, dupa caz, de:
   a) cabinete medicale de asistenta medicala primara;
   b) cabinete medicale de specialitate obstetrica-ginecologie;
   c) cabinete medicale de planificare familiala;
   d) unitati mobile de recoltare.
(2) recoltarea frotiurilor cito-vaginale in cadrul centrelor de recoltare se realizeaza de catre recoltori de
material celular din colul uterin care, in curricula de formare profesionala, detin competentele necesare
recoltarii frotiurilor cito-vaginale sau au beneficiat de dobandirea acestei competente ca urmare a
instruirii efectuate in cadrul unui program de formare profesionala;
(3) recoltorii de material celular din colul uterin pot fi reprezentati de urmatoarele categorii de personal:
urmatoarele categorii de personal medical:
  a) medic de specialitate obstetrica-ginecologie;
  b) medic de familie;
  c) asistent medical;
(4) centrul de recoltare indeplineste urmatoarele standarde minime privind dotarea:
  a) masa ginecologica;
  b) lampa;
  c) instrumentar medical: specul vaginal,valve ginecologice, pense de col
  d) sterilizator;
  e) consumabile de laborator: spatule Ayre, periute endocervicale, periute Cervex-Brush, lame;
  f) fixator
Art. 14 - Atributiile centrelor de recoltare a frotiurilor cito-vaginale sunt urmatoarele:
  a) asigura recoltarea materialului celular din colul uterin in conformitate cu protocolul de calitate;
  b) inregistreaza datele aferente recoltarii frotiurilor cito-vaginale in baza formularului tip prevazut
     in anexa nr. 1;
  c) contracteaza servicii de recoltare a frotiurilor cito-vaginale cu laboratoarele de analize medicale
     destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin;
Art. 15 – Criteriile de eligibilitate specifice laboratoarelor de analize medicale destinate efectuarii
screening-ului in cancerul de col uterin sunt urmatoarele:
(1) laboratoarele de analize medicale destinate efectuarii screening-ului citologic sunt reprezentate de
orice laborator de analize medicale indiferent de forma de organizare a acestuia, inclusiv laboratoarele
din structurile de specialitate apartinand ministerelor cu retele sanitare proprii, aflat in contract direct sau
prin reprezentantul legal cu casa de asigurari de sanatate;
(2) se defineste drept laborator de analize medicale destinat efectuarii screening-ului in cancerul de col
uterin, laboratorul care indeplineste urmatoarele criterii:
  a) are in structura organizatorica un compartiment de anatomie patologica sau citologie;
  b) in cadrul compartimentului prevazut la lit. a) isi desfasoara activitatea minimum un medic de
     specialitate anatomo-patologie sau un medic de specialitate medicina de laborator care detine
     ,,competenta’’ / ,,atestat de studii complementare’’ in citologie, cu experienţă minimă de 5 ani şi
     peste 5.000 de frotiuri examinate în ultimii 2 ani;
                                                       8
  c) dotare cu citologie conventionala monostrat cu recoltare –fixare in mediul lichid;
  d) are capacitatea de a efectua citirea a minimum 7.000 frotiuri cito-vaginale anual;
  e) are capacitatea de a realiza examinarea microscopica a frotiurilor cito-vaginale de catre
    citotehnicieni, in regim de pre-screening; diagnosticul microscopic al frotiurilor cito-vaginale
    patologice va fi pus numai de catre medicii anatomopatologi, medici de laborator si biologi cu
    minim 5 ani vechime şi peste 5.000 de frotiuri interpretate.
  f) are control intern al calitatii in domeniul citologiei; dovedind laboratorului central ca minimum
    10% din lamele citite de un cititor junior (min 1.000 lame citite in ultimul an) sunt verificate,
    prin esantionaj de un cititor senior (min 5.000 lame BP citite in ultimul an);
  g) dispune de un sistem informational computerizat de inregistrare, pastrare si raportare a datelor
  h) participa in mod regulat la programe de evaluare externa a calitatii in domeniul citologiei; in
    sensul prezentului ordin, controlul extern de calitate de poate efectua si de catre laboratoarele
    centrale
(3) se defineste drept laborator de analize centrale destinat efectuarii screening-ului in cancerul de col
uterin laboratorul care indeplineste urmatoarele criterii:
  a) laboratorul organizat la nivel regional care are in structura organizatorica un compartiment de
    anatomie patologica sau citologie;
  b) in cadrul compartimentului prevazut la lit. a) isi desfasoara activitatea minimum 2 medici de
    specialitate anatomo-patologie sau medici de specialitate medicina de laborator care detin
    ,,competenta’’ / ,,atestat de studii complementare’’ in citologie cu experienţă minimă de 5 ani şi
    peste 7.000 de frotiuri examinate în ultimii 2 ani;
  c) dotare cu citologie conventionala monostrat cu recoltare –fixare in mediul lichid;
  d) are capacitatea de a efectua citirea a minimum 15.000 lame anual;
  e) are control intern al calitatii in domeniul citologiei;
  f) participa in mod regulat la programe de evaluare externa a calitatii in domeniul citologiei;
  g) dispune de un sistem informational computerizat de inregistrare, pastrare si raportare a datelor;
  h) are capacitatea de a realiza controlul extern de calitate in domeniul citologiei efectuate in cadrul
    laboratorului de analize medicale destinat efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin
Art. 16 - Atributiile laboratoarelor de analize medicale destinate efectuarii screening-ului in cancerul de
col uterin sunt urmatoarele:
  a) contracteaza servicii de recoltare a frotiurilor cito-vaginale cu centrele de recoltare;
  b) deconteaza centrelor de recoltare a frotiurilor cito-vaginale serviciile efectuate cu respectarea
    calitatii recoltarii;
  c) asigura centrelor de recoltare a frotiurilor cito-vaginale a consumabilele de laborator si fixatorii
    necesare;
  d) realizeaza colectarea frotiurilor cito-vaginale de la centrele de recoltare si transportul acestora la
    laborator;
  e) realizeaza citirea frotiurilor cito-vaginale;
  f) realizeaza inregistrarea datelor in sistemul informational al screening-ului pentru cancerul de col
    uterin si completeaza formularele tip prevazut in anexa 1;
  g) arhiveaza lamele;
  h) transmite medicilor de familie a femeilor eligibile rezultatele frotiurilor cito-vaginale in termen
    de maximum 4 saptamani de la recoltarea acestora;
  i) controleaza calitatea recoltarii si dau feed back centrului de recoltare asupra acesteia;
  j) trimestrial, pune la dispozitia laboratorului central de analize medicale destinat efectuarii
    screening-ului in cancerul de col uterin un esantion de 2% din frotiurile cito-vaginale citite in
    vederea monitorizarii calitatii, precum si rezultatelor acestora;
  k) raporteaza laboratorului central de analize medicale rezultatele inregistrate in screening-ul
    cancerului de col uterin


                                                      9
  l) realizeaza, impreuna cu laboratorul central de analize medicale destinat efectuarii screening-ului
     in cancerul de col uterin, planul de mentinere sau de imbunatatire a calitatii citirii frotiurilor cito-
     vaginale.
  m) asigura participarea personalului la programe de formare profesionala continua.
Art. 17 – Atributiile laboratoarelor centrale de analize medicale destinate efectuarii de screening
citologic sunt urmatoarele:
  a) asigura coordonarea metodologica a laboratoarelor de analize medicale destinate efectuarii
     screening-ului in cancerul de col uterin;
  b) certifica periodic controlul intern de calitate al laboratoarelor de analize medicale destinate
     efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin;
  c) realizeaza controlul extern de calitate a laboratoarelor de analize medicale destinate efectuarii
     screening-ului in cancerul de col uterin, prin recitirea a 2% din totalul frotiurilor cito-vaginale
     efectuate trimestrial de catre acestea;
  d) realizeaza colectarea frotiurilor cito-vaginale de la laboratoarele de analize medicale destinate
     efectuarii screening-ului si transportul acestora la laborator
  e) raporteaza catre URM indicatorii de conformitate; in functie de indicatorii de conformitate,
     laboratorul central va clasifica laboratoarele in trei categorii:
     d) 1. Laboratoare de nivel I care realizeaza indice conformitate sub 69%,
     d) 2. Laboratoare de nivel II care realizeaza indice de conformitate 70-94%
     d) 3. Laboratoare de nivel III care realizeaza indice de conformitate peste 95%.
Pentru cazurile inscrise la punctele d) 1. si d) 2., laboratorul central va sprijini echipele sa elaboreze si sa
implementeze planuri de ameliorare a calitatii.
In situatia in care la un control extern de calitate, laboratoarele de analize medicale destinate efectuarii
screening-ului in cancerul de col uterin nu indeplinesc minimum indicatorii de conformitate specifici
laboratorului de nivel II, se suspenda contractul incheiat pentru furnizarea de servicii in cadrul
screening-ului in cancerul de col uterin.
Laboratoarele de analize medicale destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin care la
doua controale externe de calitate realizeaza indici de conformitate >95% pot fi apoi evaluate ulterior la
un interval de 6 luni.
  f) asigura formarea profesionala initiala si continua a personalului cititor de frotiuri cito-vaginale
     din cadrul retelei regionale, precum si participarea personalului propriu la programe de formare
     profesionala.
Art. 18 – Criteriile de eligibilitate specifice centrelor de diagnostic, tratament si urmarire in timp a
leziunilor de col uterin sunt urmatoarele:
(1) centrele de diagnostic, tratament si urmarire in timp a leziunilor de col uterin sunt reprezentate de
- cabinetele medicale de specialitate obstetrica-ginecologie organizate in sistem public sau privat care
indeplinesc urmatoarele conditii:
  a) detin resurse standard de diagnostic colposcopic (aparatură şi personal calificat, registru de
     colposcopie şi protocoale de diagnostic colposcopic, evaluare, rezultat, indicaţie de tratament-
     urmărire în timp);
  b) detin resurse de tratament si urmarire in timp a leziunilor depistate (cauter bipolar cu ansă,
     criocauter si/sau laser, resurse de biopsie incizională sau excizională-conizaţie cu bisturiu rece)
  c) sunt in relatie de colaborare cu:
- laboratoare de analize medicale destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin;
- laboratoare de determinare a infectiilor cu HPV
- spitale care au in structura sectii / compartimente de ginecologie sau ginecologie oncologica
  d) respecta criteriile de control de calitate din screening-ul cancerului de col uterin, raportările la
     registrele de citologie-displazii, colposcopii, bazele de date clinice, registrul judetean de cancer
  - cabinete medicale de specialitate oncologie medicala organizate in sistem public sau privat care
  indeplinesc urmatoarele conditii:
                                                       10
Art. 19 - Atributiile centrelor de diagnostic, tratament si urmarire in timp a leziunilor de col uterin sunt
urmatoarele:
- efectueaza servicii medicale de colposcopie, biopsie, recoltare pentru testare HPV, tratamentul
leziunilor displazice (crioterapie, electrocauterizare, vaporizare laser CO2, rezectii cu ansa, conizatie)

  Cap. 5 Informarea şi instruirea personalului medical implicat în desfăşurarea screening-ului în
  cancerul de col uterin uterin
Art. 20 – Informarea şi instruirea personalului medical implicat în desfăşurarea screening-ului în
cancerul de col uterin uterin se realizeaza de catre Ministerul Sanatatii Publice, prin comisiile de
specialitate, autoritatile de sanatate publica şi reprezentantii corpului profesional organizati in
societatile medicale in cadrul unor sesiuni organizate periodic si, dupa caz, ori de cate ori este nevoie.

    Cap. 6 Dezvoltarea sistemului informational unitar de suport pentru urmarirea si
inregistrarea datelor
Art. 21 – (1) Urmarirea si inregistrarea datelor referitoare la screening-ul in cancerul de col uterin se
efectueaza cu ajutorul urmatoarelor formulare tip:
      - formular pentru screening-ul cancerului de col uterin;
      - formular de urmarire a pacientei cu displazie in cadrul screening-ului cancerului de col
        uterin;
      - formular pentru colposcopie in cadrul screening-ului cancerului de col uterin.
(2) Implementarea formularelor prevazute la alin. (1) se realizeaza atat pe suport de hartie, cat si in format
electronic.
(3) Tiparirea si distribuirea formularelor tip utilizate in screening-ul cancerului de col uterin si
distribuirea lor se realizeaza de catre UNM si URM.

    Cap. 7 Identificarea, invitarea si informarea populaţiei feminine eligibile
Art. 22 – (1) Medicul de familie realizeaza catagrafia populatiei feminine eligibile pentru screenig in
cancerul de col uterin.
(2) Catagrafia se realizeaza prin identificarea femeilor cu varsta cuprinsa intre 25-64 ani atat din lista
proprie de asigurati, cat si din lista persoanelor beneficiare ale pachetului minimal de servicii pe care le
are in evidenta in urma derularii PNESS si excluderea celor care prezinta:
- absenta congenitala a colului uterin;
- histerectomie totala pentru afectiuni benigne
- femei carora li s-a stabilit diagnosticul de cancer de col uterin
(3) In situatia femeilor gravide, efectuarea screening-ului in cancerul de col uterin se amana pana la cel
putin 12 saptamani dupa nastere.
Art. 23 – Covocarea femeilor eligibile pentru screening in cancerul de col uterin se realizeaza prin
invitarea acestora de catre mediul de familie.
Art. 24 – Se recomanda programarea femeilor eligibile in mai multe etape dupa cum urmeaza:
- etapa I - in primul an vor fi invitate femeile cu varsta cuprinsa intre 45-55 ani, participante la PNESS
care au declarat, cu prilejul intocmirii riscogramei individuale, ca nu au efectuat un test citologic Babes
Papanicolau in ultimii 3 ani si prezinta urmatorii factori de risc pentru cancerul de col:
       - numar de sarcini la termen > 2;
       - parteneri sexuali multipli;
       - debutul activitatii sexuale < 16 ani;
       - fumatoare;
       - contraceptive orale;
       - antecedente patologice de boli imune sau boli cu transmitere sexuala                                                      11
- etapa a II-a - in al doilea an vor fi invitate celelalte femei eligibile participante la PNESS care au
declarat, cu prilejul intocmirii riscogramei individuale, ca nu au efectuat testare citopatologic Babes
Papanicolau in ultimii 3 ani;
- etapa a III-a - in al treilea an vor fi invitate femeile eligibile care nu au dat curs invitatiei in etapa I si
II, precum si cele care au efectuat testul citologic Babes Papanicolau in ultimii 3 ani

   Cap. 8 Efectuarea testelor de depistare precoce (recoltare si citire a frotiurilor cito-vaginale)
Art. 25 – Efectuarea recoltarii si citirii frotiurilor cito-vaginale se realizeaza in conformitate cu
protocoalele de asigurare a calitatii, elaborate de UNM si validate de catre Comisie consultativa de
coordonare a screening-ului in cancerul de col uterin.

   Cap. 9 Diagnosticul, tratamentul şi urmărirea în timp a leziunilor depistate;
Art. 26 – Efectuarea diagnosticului, tratamentului si urmaririi in timp a leziunilor depistate se realizeaza
in conformitate cu protocoalele de asigurare a calitatii, elaborate de UNM si validate de catre Comisie
consultativa de coordonare a screening-ului in cancerul de col uterin.

   Cap. 10 Monitorizarea şi evaluarea activităţilor de screening în cancerul de col uterin

Art. 27 - (1) Monitorizarea activitatilor de screening in cancerul de col uterin se realizeaza la nivel
regional de catre URM.
(2) Monitorizarea se realizeaza lunar si, dupa caz, ori de cate ori este nevoie si cuprinde:
  a) analiza indeplinirii activitatilor propriu-zise ale screening-ului in cancerul de col uterin;
  b) modul de indeplinire a atributiilor unitatilor de specialitate implicate in derularea screening-ului
    in cancerul de col uterin;
  c) urmarirea calitatii recoltarii si citirii frotiurilor cito-vaginale, diagnosticului, tratamentui si
    urmaririi in timp a leziunilor depistate din cadrul screening-ului în cancerul de col uterin
  d) identificarea, analiza şi soluţionarea problemelor apărute la nivel regional in desfasurarea
    screening-ului
  e) propunerea unor masuri de îmbunătăţire pe parcursul derulării screening-ului in cancerul de col
    uterin, pe care le inainteaza UNM
  f) intocmirea unui raport trimestrial de monitorizare pe care il transmite UNM.
(3) Monitorizarea calitatii citirii lamelor se realizeaza de catre laboratoarele centrale de analize
medicale destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin prin recitirea a 2% din frotiurile
cito-vaginale efectuate de laboratoarele din reteaua regionala specifica de screening in cancerul de col
uterin.
(4) Pentru monitorizarea calitatii dignosticului, tratamentului si urmaririi in timp a leziunilor depistate
URM, impreuna cu echipe de specialisti vor facilita implementarea in practica unitatilor de specialitate a
protocoalelor de diagnostic si tratament ginecologic si, dupa caz, oncologic.
Art. 28 – Evaluarea activitatilor de screening in cancerul de col uterin se realizeaza la nivel regional de
catre URM in baza urmatorilor indicatori:
a) Indicatori fizici – se raporteaza lunar
    1. indicatori raportati de cabinetele medicale de asistenta medicala primara
- numar de cazuri cu management complet, din care:
    - numar de persoane invitate lunar
    - numar de cazuri cu test screening negativ (repetare dupa 3 ani)
    - numar de cazuri cu test screening pozitiv, cu diagnostic si tratament
    2. indicatori raportati de laboratoarele de analize medicale destinate efectuarii screening-ului in
cancerul de col uterin:
- numar de frotiuri cito-vaginale evaluate


                                                       12
    3. indicatori raportati de centrele de diagnostic, tratament si urmarire in timp a leziunilor
depistate:
- numar de cazuri cu test pozitiv testate HPV
- numar de colposcopii efectuate
- numar de biopsii efectuate
- numar de cazuri cu test screening pozitiv diagnosticate cu leziuni precanceroase
- numar de cazuri cu test screening pozitiv tratate pentru leziuni precanceroase
    4. numar de personal medical format (medici de familie, recoltori, cititori, medici de specialitate
obstetrica-ginecologie si oncologie, sanatate publica , management de program)

b) Indicatori de rezultat – se raporteaza trimestrial
    - Tratamentul si managementul adecvat al femeilor testate pozitiv-factor critic in performanta
prin evaluarea statusului fiecarei paciente din program:
  Grup A: Femei cu test screening negativ
  Grup B: Femei cu test screening pozitiv, care au efectuat diagnostic si tratament (management clinic
  complet)
  Grup C: Femei cu test screening pozitiv netratate sau tratate dar pierdute din urmarirea post-
  terapeutica (management clinic incomplet)
    - Rata femeilor cu test pozitiv diagnosticate cu leziuni precanceroase
    - Rata femeilor cu test pozitiv tratate pentru leziuni precanceroase:
    - Rata de acoperire a populatiei feminine eligibile: Rata de acoperire 80% a femeilor din
populatia tinta de pe listele MF (numitor = femei eligibile de pe lista pentru anul de program; la
numarator: femei care au un rezultat , pozitiv sau negativ, certificat de laboratoare / ! se considera numai
frotiurile recoltate satisfacator

c) Indicatori de impact – se raporteaza anual
    - Incidenta cancerului de col uterin
    - Mortalitatea prin cancer de col uterin

d) Indicatori de calitate – se raporteaza trimestrial:
    - Calitatea recoltarii: % frotiuri satisfacatoare/ total frotiuri (sursa: laborator- de raportat de catre
laborator pe recoltator individual)
    - Calitatea citirii: rata de concordanta diagnostica – pentru verificarea calitatii se face examinarea
unui esantion de 2% din lamele citite.
    - Calitatea interventiilor diagnostice si terapeutice: raport de evaluare elaborat de specialistii
contractati de URM
    - Calitatea urmaririi rezultatelor anormale, pe categorii diagnostice
         Displazie usoara/ medie: % femei ce reven la control in 6 luni/ total femei cu displazii
          usoare sau medii ; sau % femei testate HPV/ total femei cu displazii usoare sau medii
         Displazie severa: numar colposcopii (sursa= formular) / nr femei cu displazie severa
          + cele cu displazie medie/ usoara insotite de TIPAJ POZITIV pentru tulpini HPV cu
          risc crescut de malignitate (sursa= laborator)
         Cancer in situ (CIS): procent de proceduri conform protocolului / total rezultate CIS
          identificate de laborator
         Cancer invaziv (CI): procent de proceduri conform protocolului / total rezultate CI
          identificate de laborator

    CAP. 11 Finanţarea activitatilor de screening in cancerul de col uterin


                                                       13
Art. 29 - MSP finanţează activitatile de screening in cancerul de col uterin din bugetul de stat si din
venituri proprii.
    Din bugetul alocat Programului National de Cancer, prin transfer către:
  a) bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru:
      - identificarea, informarea si convocarea populatiei feminine eligibile pentru screening-ul in
      cancerul de col uterin, precum si pentru managementul de caz;
      - activitatile de recoltare si citire frotiuri cito-vaginale,
      - activitatile diagnostice, terapeutice si de urmarire in timp pentru leziunile depistate
      (colposcopii, tipaj HPV, tratamente ginecologice);
  b) UNM pentru activitatile de management, informare si instruire a personalului medical, tiparire
    formulare pentru screening, controlul calitatii,
  c) URM pentru activitatile de management, controlul calitatii. .
    Din venituri proprii pentru:
  a) investitii de capital (tehnica de calcul, program informatic, servicii de comunicaţii necesare
  unitatilor de management în vederea derulării screening-ului in cancerul de col uterin, precum şi a
  aplicaţiilor necesare colectării, validării, raportării şi preluării raportărilor).
Art. 30 – Natura cheltuielilor:
  a) bunuri si servicii, cheltuieli materiale, prestari servicii cu caracter functional
  b) cheltuieli de capital - tehnică de calcul, programul informatic şi servicii de comunicaţii, precum
    şi aplicaţiile necesare colectării, validării, raportării şi preluării raportărilor privind serviciile
    acordate în cadrul screening-ului in cancerul de col uterin

    Cap. 12 Responsabilităţi in desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin
Art. 31 – (1) Responsabilităţile MSP în desfasurarea screeningu-ului in cancerul de col uterin sunt
urmatoarele:
  a) asigura coordonarea derularii screening-ului in cancerul de col uterin prin ANP;
  b) asigură, prin Direcţia generală buget şi credite externe, cu avizul prealabil al Agenţiei Naţionale
    pentru Programe de Sănătate, finanţarea programului potrivit bugetului aprobat, prin transfer
    către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza cererilor
    fundamentale ale CNAS pentru decontarea contravalorii serviciilor prestate în baza contractelor
    încheiate cu cabinetele medicale de medicina de familie şi cu laboratoarele de analize medicale
    destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin, pe baza situaţiilor prezentate de
    casele de asigurări de sănătate;
  c) asigură, prin Direcţia generală buget şi credite externe, cu avizul prealabil al Agenţiei Naţionale
    pentru Programe de Sănătate sumele necesare pentru desfăşurarea activităţii UNM, URM si UJM
  d) asigură, prin comisiile de specialitate ale MSP, autorităţile de sănătate publică şi reprezentantii
    corpului profesional organizati in societatile medicale, informarea şi instruirea personalului
    medical implicat in desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin cu privire la modul de
    desfasurare a acestuia;
  e) asigură, prin UNM, controlul calităţii activitatilor defasurate in cadrul screening-ului in cancerul
    de col uterin, precum si a datelor înregistrate şi raportate in cadrul screening-ul in cancerul de col
    uterin
(2) Responsabilităţile CNAS în desfasurarea screeningu-ului in cancerul de col uterin sunt urmatoarele:
  a) elaborează modelul formularelor de raportare a activităţilor contractate pentru derularea
    screening-lui in cancerul de col uterin, în vederea decontării acestora
  b) virează, in contul MSP, sumele neutilizate în cadrul screening-ului in cancerul de col uterin la
    sfârşitul fiecarui an.
(3) Responsabilităţile caselor de asigurari de sanatate în desfasurarea screeningu-ului in cancerul de col
uterin sunt urmatoarele:

                                                      14
a) încheie contracte cu unitati de specialitate selectate de URM pentru derularea screening-ului in
cancerul de col uterin, conform modelelor prevazute in anexa 2, in baza urmatoarelor documente:
    1. pentru cabinetele medicale de asistenta medicala primara:
    - cerere semnata si stampilata de reprezentantul legal al unitatii de specialitate;
    - autorizatie sanitara de functionare;
    - programul de lucru al unitatii de specialitate pentru derularea activitatii de screening;
    2. pentru laboratoarele de analize medicale destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col
uterin:
    - cerere semnata si stampilata de reprezentantul legal al unitatii de specialitate;
    - autorizatie sanitara de functionare;
    - programul de lucru al laboratorului de analize medicale destinat efectuarii screening-ului in
cancerul de col uterin;
    - notificarea URM privind aprobarea candidaturii laboratorului de analize medicale destinat
efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin
     - copii ale contractelor pentru recoltarea materialului celular de la nivelul colului uterin, încheiate cu
centrele de recoltare notificate de URM
     - declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice
cu privire la îndeplinirea criteriilor de transport în condiţii de siguranţă a probelor biologice recoltate in cadrul
centrelor de recoltare a frotiurilor cito-vaginale;
     3. centre de diagnostic, tratament si urmarire in timp a leziunilor despistate in cadrul screening-ului in
canecrul de col uterin
     - cerere semnata si stampilata de reprezentantul legal al unitatii de specialitate;
    - autorizatie sanitara de functionare;
    - programul de lucru al unitatii de specialitate pentru derularea activitatii de screening
    - notificarea URM privind aprobarea candidaturii unitatii de specialitate destinat efectuarii
diagnosticului, tratamentului si urmaririi in timp
b) deconteaza, in termen de 20 de zile de la data depunerii documentelor, contravaloarea serviciilor
medicale contractate, dupa cum urmeaza:
- suma de 10 lei, reprezentand tariful pe fiecare caz cu management complet in cadrul screening-ului in
cancerul de col uterin. Prin caz cu management complet se intelege cazul al carui rezultat permite
incadrarea intr-una din urmatoarele situatii:
    - caz reprogramt pentru screening dupa 3 ani
    - caz inscris in registrul de displazii
    - caz inscris in registrul de cancer
- suma de 50 lei, reprezentand tariful pe fiecare frotiu cito-vaginal evaluat
c) verifica, după primirea documentelor necesare în vederea decontării, concordanţa CNP-urilor cuprinse în
borderourile centralizatoare cu CNP-urile prevăzute în Formularele pentru screeningul cancerului de col uterin,
înaintate de către laboratoarele de analize medicale destinate efectuarii screening-ului in cancerul de col uterin;
d) efectueaza controlul furnizorilor de servicii medicale care au încheiat contracte pentru derularea screening-ului
in cancerul de col uterin, în condiţiile stabilite de Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea şi desfăşurarea
activităţilor de screening în cancerul de col uterin;
e) controleaza actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor medicale furnizate conform contractelor şi
documentele justificative privind sumele decontate în cadrul screening-ului in cancerul de col uterin;
f ) inmaneaza la momentul efectuării controlului sau, după caz, comunica furnizorilor de servicii medicale
procesele-verbale şi/sau notele de constatare ca urmare a efectuării controalelor, în termen de 3 zile lucrătoare de
la data efectuării;
(4) Responsabilitatile medicilor de familie in desfasurarea screening-ului in cancerul de col uterin sunt
urmatoarele:
a) încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii medicale specifice managementului
de caz, in baza documentelor prevazute la alin. (3);

                                                          15
b) intocmesc baza de date cuprinzând persoanele catagrafiate pentru screening-ul in cancerul de col
uterin pe care transmit casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale , precum şi UJM
c) stabilesc un program de activitate corespunzător pentru derularea screening-ului in cancerul de col uterin, în
funcţie de numărul de persoane care urmează a fi invitate şi programate, luând în considerare recomandarea de a
examina în medie 3 persoane pe oră, pentru asigurarea calităţii actului medical
d) afişează la loc vizibil programul cabinetului
e) prezintă caselor de asigurări de sănătate, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare pentru luna
precedentă, următoarele documente, în vederea decontării:
  1. factura cuprinzând contravaloarea aferenta cazurilor finalizate
  2. borderoul centralizator, în format electronic şi pe suport hârtie, parafat, ştampilat şi certificat prin
semnătura reprezentantului legal al cabinetului, cuprinzând lista CNP-urilor aparţinând cazurilor
finalizate in luna pentru care se face raportarea
f) raportează casei de asigurări de sănătate, la termenele stabilite, indicatorii prevăzuţi la art. 28 lit. a)
potrivit dispoziţiilor prezentului ordin;
g) respectă legislaţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi instrucţiunile de utilizare a
programului informatic pus la dispoziţie de MSP
(5) Responsabilitatile laboratoarelor de analize medicale implicate in efectuarea screening-ului in cancerul de
col uterin sunt urmatoarele:
a) încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea urmatoarelor servicii medicale:
     - efectuarea testelor citologice Babes-Papanicolau asupra materialului celular recoltat în cadrul centrelor
de recoltare cu care furnizorul de servicii medicale paraclinice a încheiat contracte pentru servicii de recoltare;
     - transmiterea rezultatelor investigaţiilor medicale paraclinice inscrise în Formularului pentru screeningul
     cancerului de col uterin către medicii de familie;
     - transmiterea rezultatelor investigaţiilor medicale paraclinice către paciente prin intermediul unui buletin
     de analize medicale
Incheierea contractelor intre parti se realizeaza in baza documnetelor prevazute la alin. (3)
b) să îndeplinească pe toată perioada de valabilitate a contractului condiţiile obligatorii pentru încheierea acestuia,
stabilite de Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea screeningului in cancerul de col
uterin;
c) să prezinte caselor de asigurări de sănătate, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare pentru luna
precedentă, următoarele documente necesare în vederea decontării:
  - factura cuprinzând contravaloarea testelor citologice Babes Papanicolau efectuate in cadrul screening-ului in
cancerul de col uterin;
  - borderoul-centralizator, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, ştampilat şi certificat prin semnătura
reprezentantului legal, cuprinzând lista CNP-urilor aparţinând persoanelor cărora li s-a efectuat testul citologic
Babes- Papanicolau în luna pentru care se face raportarea;
  - exemplarele .... ale Formularelor pentru screening in cancerul de col uterin, pentru fiecare CNP raportat, cu
semnătura şi parafa şi sţampila cabinetului medicului de familie manager de caz şi ale medicului recoltor;
d) să întocmească evidenţe distincte pentru testele citologice Babeş- Papanicolau efectuate în cadrul screening-
ului in cancerul de col uterin;
e) să transmită rezultatele testelor citologice Babes Papanicolau inscrise în Formularul pentru screeningul
cancerului de col uterin cu semnătura şi parafa medicului de laborator / anatomo-patolog către medicii de familie
care sunt manageri de caz, în termen 4 saptamani de la recoltarea acestora;
f) să transmită pacientelor buletinul de analize ce conţine rezultatul testelor citologice Babes Papanicolau, în
termen de 4 saptamani de la recoltarea acestuia;
g) să respecte legislaţia privind confidenţialitatea actului medical şi prelucrarea datelor cu caracter personal;
h) să raporteze casei de asigurări de sănătate, la termenele stabilite, indicatorii prevăzuţi la art. 28 lit. a) , potrivit
dispoziţiilor prezentului ordin;
i) să încheie contracte pentru recoltarea probelor biologice cu centrele de recoltare notificate de URM;
j) să asigure transportul în condiţii de siguranţă a probelor recoltate si fixate in cadrul centrelor de recoltare în
termen de maximum 24 de ore de la momentul recoltării;


                                                            16
(6) Responsabilitatile centrelor de diagnostic, tratament si urmarire in timp a leziunilor depistate sunt
urmatoarele:
a) încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea urmatoarelor servicii medicale:
    - colposcopie,
    - biopsie,
    - recoltare pentru testare HPV,
    - tratamentul leziunilor displazice (crioterapie, electrocauterizare, vaporizare laser CO2, rezectii
cu ansa, conizatie
Incheierea contractelor intre parti se realizeaza in baza documnetelor prevazute la alin. (3)
                                                     17
                                                              Anexa nr. 1

                   Formular pentru screeningul cancerului de col uterin

Serie formular_______________            COD NUMERIC PERSONAL

Nume________________________________ Prenume_____________________________
    Judet_________________________Localitate____________________________________
Adresa


Telefon___________ Medic de familie________________ Medic mobilizator___________
Antecedente personale (bifati in casutele corespunzatoare)
 Chimioterapie Daca da:    in curs  in ultimele 6 luni mai mult de 6 luni
 Radioterapie Daca da:    in curs  in ultimele 6 luni mai mult de 6 luni
 Hormonoterapie           Daca da:  contraceptive hormonale   tratament substitutie  alte
 Terapie chirurgicala col-uter   Daca da:  histerectomie totala  histerectomie subtotala   conizatie     alte

Status hormonal   Ciclica   Sarcina   Menopauza      Lauzie (12 sapt.)   Alaptare

Data ultimei menstruatii_ _/_ _/_ _ _ _ IUD
Centru recoltare____________________Medic recoltor____________________________
Data recoltarii_ _/_ _/_ _ _ _         Originea esantionului    cervicala  vaginala
Aspectul colului  cu leziuni vizibile  fara leziuni vizibile
Laborator________________________ Medic citopatolog___________________________
Data interpretarii_ _/_ _/_ _ _ _   Tip frotiu      clasic     Numar lama__________
                              citologie mediu lichid
Calitate frotiu:   satisfacator pt. evaluare      celule endocervicale      prezente           absente
           nesatisfacator pt. evaluare      nesatisfacator pt. procesare (lama neidentificata etc.)
                              procesat si examinat, dar nesatisfacator pentru evaluare
                                        fixare deficitara
                                        intindere pe lama
                                        frotiu poluat cu hematii, leucocite, etc.
                                        alte
Rezultat       Negativ pentru leziuni intraepiteliale sau malignitate
                Infectii      Tricomonas Alte modificari non neoplazice         inflamatorii
                          Candida                      post radio/ chimioterapie
                          Cocobacili                    IUD
                          Actinomyces                   celule glandulare post
histerectomie                             Virusuri herpes simplex              atrofie
                          Gardnerella
                          alte _________
                alte   celule endometriale pt. femei >= 40 ani
           Anomalii ale celulelor epiteliale             Anomalii ale celulelor glandulare
                ASC-US                           AGC NOS
                ASC-H                           Atipiicelulare endocervicale NOS
                LSIL   cu atipii HPV                  Atipii celulare glandulare NOS
                HSIL   cu suspiciune de invazie             Atipii celulare endocervicale FN
                Carcinom cu celule scuamoase                Atipii celulare glandulare FN
                                             AIS
                                             Adenocarcinom         endocervical
                                                            endometrial
                                                            extrauterin
                                                            NOS
                          Alte neoplasme
Indicatii      repetare imediata                     testare HPV
           repetare dupa tratament antiinflamator      biopsie/ colposcopie
           repetare la 3-6 luni                    chiuretaj bioptic
           repetare de rutina (ritm de screening obisnuit)
Observatii_________________________________________________________________________________
                                                                  18
               Formular pentru colposcopie în cadrul screeningul cancerului de col uterin


Centru col____________________Medic examinator____________________________
                                          (semnătura şi parafa)
                             COD NUMERIC PERSONAL
Data examinării_ _/_ _/_ _ _ _

Nume________________________________ Prenume_____________________________
    Judet_________________________Localitate____________________________________
Adresa


Telefon___________

Observatii_________________________________________________________________________________

Vizualizare integrala a jonctiunii scuamocilindrice        DA         NU
     Daca nu chiuretajul endocervical trebuie luat in considerare
Colposcopie nesatisfacatoare
       nu se vizualizeaza intreaga jonctiune scuamocilindrica
       nu se vizualizeaza intreaga leziune
                   Leziuni colposcopice evidentiate la nivelul zonei de tranformare
(desenati jonctiunea scuamocilindrica, zone acetoalbe, punctatie, mozaic, vase atipice si alte leziuni)
            epiteliu acetoalb neted
            epiteliu acetoalb micropapilar
            leucoplazie
            punctatii
            mozaic
            vase atipice
            epiteliu iod negativ
            altele, specificati care


                          Leziuni situate in afara zonei de transformare

Suspiciune colposcopica de cancer invaziv        DA         NU


                            Aspecte colposcopice neclasificabile

Diagnostic colposcopic :
       nesatisfacator, specificati
       aspect colposcopic normal
       infectie/inflamatie, specificati
       leucoplazie
       condiloame
       LSIL
       HSIL
       cancer invaziv, specificati localizarea
       altele, specificati _____________________________


                                                      19
                           Numarul biopsiilor prelevate
(marcati pe diagrama cu un X unde sunt localizate zonele biopsiate)
Chiuretaj endocervical efectuat           DA         NU
                             Alte aspecte colposcopice
      leziuni care se extind spre endocervix
      mucoasa usor sangeranda la atingere
      cervicita purulenta
      leucoree opaca
      leucoree de aspect galbui
      alte aspecte, specificati_____________________________________________________________


                      Daca au fost efectuate alte teste cu ocazia colposcopiei
Rezultatul colposcopiei      Rezulatul chiuretajul endocervical       Rezultatul biopsiei
 negativ             Negativ                    Negativ
 atipie/CIN 1           CIN 1                     CIN 1
 CIN 2              CIN 2                     CIN 2
 CIN 3              CIN 3                     CIN 3
 cancer invaziv          cancer microinvaziv scuamos          cancer microinvaziv scuamos
                  cancer scuamos invaziv            cancer scuamos invaziv
                  adenocarcinom                 adenocarcinom in situ
                  displazie glandulara             adenocarcinom
                  nu s-a efectuat
                                                         20
   Fişa de urmărire a pacientei cu displazie în cadrul screeningul
            cancerului de col uterin

COD NUMERIC
PERSONAL

Nume________________________________ Prenume_____________________________
   Judet_________________________Localitate__________________________________
   __
Adresa

Telefon___________

DATA_________________________ ŞI REZULTATUL TESTULUI ANTERIOR
 Anomalii ale celulelor epiteliale           Anomalii ale celulelor glandulare
           ASC-US                    Atipiicelulare endocervicale NOS
           ASC-H                     Atipiicelulare endometriale NOS
           LSIL  cu atipii HPV             Atipii celulare glandulare NOS
           HSIL  cu suspiciune de invazie       Atipii celulare endocervicale FN
           Carcinom cu celule scuamoase         Atipii celulare glandulare FN
                                  AIS
                                  Adenocarcinom       endocervical
                                               endometrial
                                               extrauterin
                                               NOS
                   Alte neoplasme


Testare HPV     Da                                         Nu
Laborator________________________________ Medic ____________________________
Rezultat                  Data_________________________
 HPV Negativ
 HPV Pozitiv
 HPV Pozitiv dar nedecelabil
 HPV Pozitiv pentru subtipul 16
 HPV Pozitiv pentru subtipul 18
 HPV Pozitiv pentru subtipul 16 si 18
 HPV Pozitiv pentru alt subtipuri decat subtipul 16 si 18
 HPV Pozitiv pentru supozitie subtipul 18
 HPV Pozitiv subtipul HPV 16 si un alt suptip
 HPV Pozitiv pentru subtipul 18 si alt suptip nedecelabil
 Suspiciune HPV
 HPV neconcludent; supozitie de un alt tip de HPV decat cele de risc crescut HPV 16 si
HPV 18
 HPV pozitiv -subtipul HPV 18 si o supozitie de un alt subtip nedecelabil
 HPV pozitiv -subtipul HPV 16 si o supozitie de un alt subtip nedecelabil
 HPV nedecelabil
                                           21
Centru col____________________Medic ____________________________
                          (semnătura şi parafa)
Colposcopie    Da                                Nu
Rezultat  Diagnostic colposcopic :
     nesatisfacator, specificati
     aspect colposcopic normal
     infectie/inflamatie, specificati
     leucoplazie
     condiloame
     LSIL
     HSIL
     cancer invaziv, specificati localizarea
     altele, specificati _____________________________
Data____________________
Biopsie  Da                                 Nu
Data____________________
 Rezultat Negativ
  CIN 1
   CIN 2
   CIN 3
    cancer microinvaziv scuamos
    cancer scuamos invaziv
     adenocarcinom in situ
  adenocarcinom
Medic anatomopatolog____________________ Data____________________
Centru col____________________Medic ____________________________
                          (semnătura şi parafa)

Conizaţie   Da Data____________________                      Nu
Rezultat____________________________________________________________
Medic anatomopatolog____________________ Data____________________

                                          22
Centru col____________________Medic ____________________________
                      (semnătura şi parafa)

Histerectomie    Da Data____________________             Nu
Rezultat____________________________________________________________
Medic anatomopatolog____________________ Data____________________
Cauterizare  Da   Data____________________              Nu
Medic ____________________Alte________________________________
Medic ____________________ Data____________________
ObservaţiiControale ulterioare
Centru col____________________Medic ____________________________
                      (semnătura şi parafa)
Concluzia________________________________
Data____________________
                                     23
  ANEXA nr. 2

                   CONTRACT DE FURNIZARE

de servicii medicale în asistenţa medicală primară în vederea realizării activităţilor privind organizarea şi
desfăşurarea screening-ului în cancerul de col uterin din cadrul Programului naţional oncologie

  I. Părţile contractante
  Casa de Asigurări de Sănătate .............................., cu sediul în municipiul/oraşul ......................., str.
..................... nr. ....., judeţul/sectorul ......................, telefon/fax ........................., reprezentată prin preşedinte -
director general .............................,
  şi
  Cabinetul medical de asistenţă medicală primară ........................., organizat astfel:
  - cabinet individual ................................, cu sau fără punct secundar de lucru ......................, reprezentat prin
medicul titular .......................................;
  - cabinet asociat sau grupat ....................., cu sau fără punct secundar de lucru ......................, reprezentat prin
medicul delegat .......................................;
  - societate civilă medicală ............................, cu sau fără punct secundar de lucru ......................, reprezentată
prin administratorul .......................................;
  - unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .........................., reprezentată prin
.......................................;
  - cabinet care funcţionează în structura sau coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi
instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie .........................., cu sau fără punct secundar de lucru
............................., reprezentat prin ............................., având sediul cabinetului medical în
municipiul/oraşul/comuna ..................., str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul
............, telefon ........, şi sediul punctului secundar de lucru în comuna ...................., str. ......................... nr. ....,
telefon ......................, cont nr. ........................................... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. deschis la
Banca .........................., cod numeric personal al reprezentantului legal ........................... sau cod unic de
înregistrare ...................................., cu Contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară nr.
............, Contract de furnizare servicii medicale în asistenţa primară în cadrul Programului Naţional de Evaluare a
Stării de Sănătate nr. ……, Autorizaţie sanitară de funcţionare a cabinetului/punctului de lucru nr. .....................,
Cerere nr. .................., semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al furnizorului.

  II. Obiectul contractului

 ART. 1
     Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale specifice managementului de
caz în asistenţa medicală primară, în vederea realizării activităţilor privind organizarea şi desfăşurarea screening-
ului în cancerul de col uterin din cadrul Programului naţional oncologie, conform prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare, Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea şi finanţarea
programelor naţionale de sănătate în anul 2008 şi Ordinul MSP/CNAS nr. ............... pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi desfăşurarea screeningu-lui în cancerul de col uterin;

 III. Servicii medicale furnizate
 ART. 2
    Serviciile medicale furnizate în cadrul programului sunt cele prevăzute în Normele metodologice privind
organizarea şi desfăşurarea screening-ului în cancerul de col uterin, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii
publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, respectiv managementul de caz, care
cuprinde:


                                                                      24
  a) identificarea populaţiei feminine eligibile pentru participarea la screening-ul cancerului de col uterin, atăt din
lista proprie de asiguraţi, cat şi din lista persoanelor beneficiare ale pachetului minim de servicii pe care le are în
evidenţă în urma derulării PNESS şi întocmirea unei baze de date ;
  b) programarea populaţiei feminine eligibile în vederea participării la screening-ul cancerului de col uterin, în
funcţie de riscul individual identificat în urma aplicarii riscogramei în cadrul PNESS;
  c) invitarea femeilor din populaţia ţintă, pentru:
     - prezentarea iniţială la cabinetul medicului de familie pentru includerea în programul de screening,
      conform programării;
     - repetarea recoltării atunci când frotiul cito-vaginal este necorespunzător pentru citire;
     - reprogramarea în cazul neprezentării la recoltare;
     - reprogramarea după trei ani, în cazul rezultatului negativ:
  d) completarea datelor generale din Formularul pentru screeningul cancerului de col uterin şi înmânarea
   acestuia femeii care se prezintă la cabinetul medical;
  e) informarea femeii care accepta participarea la programul de screening cu privire la lista recoltorilor
   participanţi la program;
  f) înregistrarea rezultatelor screening-ului, communicate de către laboratoare, în baza de date;
  g) comunicarea rezultatelor examenelor cito-patologice femeilor participante la screening şi recomandarea
   conduitei de urmat pentru fiecare caz în parte;
  h) identificarea femeilor pentru care este recomandată o acţiune consecutivă;
  i) monitorizarea efectuării acţiunii consecutive;
  j) monitorizarea pe termen lung a femeilor care au urmat un tratament.
  k) raportarea indicatorilor fizici şi de rezultat ctre UJMP şi CAS, la termenele stabilite prin Norme.

 ART. 3
    Furnizarea serviciilor medicale se realizează pentru persoanele asigurate înscrise pe lista proprie şi pentru
persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale aflate în
evidenţă, înscrise pe lista proprie în urma derulării Programului Naţional de Evaluare a Stării de Sănătate, de către
următorii medici de familie:
 1. ......................., având un număr de ........ asiguraţi şi un număr de ........ persoane beneficiare ale pachetului
minimal de servicii medicale, înscrişi pe lista proprie;
 2. ......................., având un număr de ........ asiguraţi şi un număr de ........ persoane beneficiare ale pachetului
minimal de servicii medicale, înscrişi pe lista proprie;
 3. ......................., având un număr de ........ asiguraţi şi un număr de ........ persoane beneficiare ale pachetului
minimal de servicii medicale, înscrişi pe lista proprie.

 IV. Durata contractului şi programul de lucru

  ART. 4
    Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2008, cu posibilitatea prelungirii
acestuia prin acte adiţionale, până la încheierea contractului pentru anul contractual următor, în condiţiile în care
în această perioadă furnizorul se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea
serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, potrivit următorului program de lucru:
................................................................................
...............................................................................
..............................................................................

 V. Obligaţiile părţilor

  A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate
  ART. 5
  Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
a) să transmită cabinetelor de medicină de familie lista actualizată a laboratoarelor de analize medicale cu care
acestea sunt în relaţie contractuală în pentru serviciile specifice desfăşurării activităţilor de screening în cancerul
de col uterin, în cadrul Programului naţional de oncologie,

                                                             25
  b) să deconteze medicului de familie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor
necesare în vederea decontării, contravaloarea activităţilor desfăşurate în cadrul programului, luând în considerare
că se pot acorda în medie consultaţii la 4 paciente pe oră . Neprezentarea acestor documente în termenul anterior
menţionat atrage prelungirea termenului de decontare, până la termenul următor prezentării documentelor;
  c) să verifice, după primirea documentelor necesare în vederea decontării, concordanţa CNP-urilor cuprinse în
borderourile centralizatoare cu CNP-urile prevăzute în Formularele pentru screeningul cancerului de col uterin,
înaintate de către furnizorii de servicii medicale paraclinice;
  d) să efectueze controlul furnizorilor de servicii medicale care au încheiat contracte pentru derularea
programului, în condiţiile stabilite de Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de
screening în cancerul de col uterin;
  e) să controleze actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor medicale furnizate conform contractelor şi
documentele justificative privind sumele decontate în cadrul programului;
  f ) să înmâneze la momentul efectuării controlului sau, după caz, să comunice furnizorilor de servicii medicale
procesele-verbale şi/sau notele de constatare ca urmare a efectuării controalelor, în termen de 3 zile lucrătoare de
la data efectuării;


  B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale
  ART. 6
  Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii:
  a) să identifice populaţia feminină eligibilă pentru participarea la screening-ul cancerului de col uterin, atât din
lista proprie de asiguraţi, cat şi din lista persoanelor beneficiare ale pachetului minim de servicii pe care le are în
evidenţă în urma derulării PNESS;
  b) să întocmească baza de date cuprinzând persoanele identificate la pct. a) pe care să o transmită casei de
asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale , precum şi Unităţii Judeţene de Management de la
nivelul autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti
  c) să programeze populaţia feminină eligibilă în vederea participării la screening-ul cancerului de col uterin, în
funcţie de riscul individual identificat în urma aplicarii riscogramei în cadrul PNESS;
  d) să îşi stabilească un program de activitate corespunzător pentru derularea activităţilor specifice
programului, în funcţie de numărul de persoane care urmează a fi invitate şi programate, luând în considerare
recomandarea de a examina în medie 4 persoane pe oră, pentru asigurarea calităţii actului medical;
  e) să invite femeile din populaţia ţintă, prin scrisori recomandate, pentru:
     - prezentarea iniţială la cabinetul medicului de familie pentru includerea în programul de screening,
      conform programării;
     - repetarea recoltării atunci când frotiul cito-vaginal este necorespunzător pentru citire;
     - reprogramarea în cazul neprezentării la recoltare;
     - reprogramarea după trei ani, în cazul rezultatului negativ:
  f) să completeze datele generale din Formularul pentru screeningul cancerului de col uterin prevăzut în
    Anexa ..... a Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate
    pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor de screening în cancerul de col
    uterin şi să-l înmâneze femeii care se prezintă la cabinetul medical;
  g) să afişeze la loc vizibil programul cabinetului şi lista persoanelor invitate şi programate de comun acord cu
   acestea, pentru luna în curs;
  h) să informeze femeile care accepta participarea la programul de screening cu privire la lista recoltorilor
    participanţi la program;
  i) să înregistreze rezultatele screening-ului, communicate de către laboratoare, în baza de date;
  j) să comunice rezultatele examenelor cito-patologice femeilor participante la screening şi recomandarea
   conduitei de urmat pentru fiecare caz în parte;
  k) să identifice femeile pentru care este recomandată o acţiune consecutivă;
  l) să monitorizeze efectuarea acţiunilor consecutive;
  m) să monitorizeze pe termen lung a femeile care au urmat un tratament;
  n) să raporteze casei de asigurări de sănătate şi UJMP, la termenele stabilite, indicatorii pentru asistenţa
medicală primară prevăzuţi Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări
                                                           26
de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de
screening în cancerul de col uterin, în cadrul Programului naţional de oncologie;
 o) să prezinte caselor de asigurări de sănătate, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare pentru luna
precedentă, următoarele documente în vederea decontării:
   1. factura cuprinzând contravaloarea serviciilor desfăşurate în cadrul programului;
   2. borderoul centralizator în format electronic şi pe suport hârtie, parafat, ştampilat şi certificat prin
semnătura reprezentantului legal al cabinetului, cuprinzând lista CNP-urilor aparţinând persoanelor care au
beneficiat de serviciile specifice în cadrul screeningului pentru cancerul de col uterin, în luna pentru care se face
raportarea;
 p ) să respecte legislaţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi instrucţiunile de utilizare a
programului informatic pus la dispoziţie de Ministerul Sănătăţii Publice;asistenţa medicală primară; VI. Modalităţi de plată

  ART. 7
  (1) Modalitatea de plată a serviciilor medicale furnizate în cadrul Programului naţional privind evaluarea stării
de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară este pe baza tarifului / persoană pentru care s-a realizat
managementul cazului în cadrul programului = 10 lei;
  (2) Decontarea serviciilor medicale se face lunar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la
primirea documentelor, la data de ................
   (3) Contravaloarea serviciilor medicale se diminuează în luna în care se constată nerespectarea obligaţiilor
contractuale cu 10%, 15%, 20% din suma reprezentând contravaloarea activităţii desfăşurate în luna în care s-a
săvârşit abaterea. Diminuarea se aplică astfel:
  - la prima constatare 10%;
  - la a doua constatare 15%;
  - la a treia constatare 20%.

 VII. Controlul modului de organizare, derulare, monitorizare şi raportare a indicatorilor prevăzuţi în program

  ART. 8
  (1) Controlul furnizorilor de servicii medicale în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru derularea
programului va fi efectuat trimestrial şi ori de câte ori este nevoie de către casele de asigurări de sănătate,
autorităţile de sănătate publică, precum şi de către URM, prin sondaj.
  (2) Controlul prevăzut la alin. (1) se desfăşoară conform prevederilor Ordinului MSP/CNAS nr. ............
........................... şi va urmări, în principal, următoarele:
  a) respectarea de către furnizori a responsabilităţilor ce le revin în cadrul programului;
  b) realizarea indicatorilor specifici, fizici şi de eficienţă, prevăzuţi în program;
  c) concordanţa între indicatorii raportaţi şi evidenţele primare ale furnizorilor;
  d) identificarea eventualelor disfuncţionalităţi în derularea programului.

 VIII. Răspunderea contractuală
 ART. 9
 În situaţia în care se constată nerespectarea obligaţiilor contractuale după încetarea contractului, sumele
încasate necuvenit vor fi recuperate de casele de asigurări de sănătate conform dispoziţiilor legale în vigoare.

  IX. Clauză specială
  ART. 10
  Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică
executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt
considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii,
embargo.
  Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei
respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
                                                           27
 Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă
majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
 În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o
perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

  X. Încetarea şi suspendarea contractului
  ART. 11
  Contractul de furnizare de servicii medicale specifice, în asistenţa medicală prmară, pentru organizarea şi
desfăşurarea screening-ului în cancerul de col uterin în cadrul Programului naţional de oncologie încetează cu
data la care încetează contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale în
asistenţa medicală primară. .

  ART. 12
  Contractul de furnizare de servicii medicale specifice, în asistenţa medicală prmară, pentru organizarea şi
desfăşurarea screening-ului în cancerul de col uterin în cadrul Programului naţional de oncologie se suspendă cu
data la care se suspendă contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale
în asistenţa medicală primară.

 XI. Corespondenţa
 ART. 13
 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu
confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor.
 Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare din momentul în care intervin
modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea
survenită.

 XII. Modificarea contractului
 ART. 14
 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului
contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.
 ART. 15
 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de
această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să
corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.

 XIII. Soluţionarea litigiilor
 ART. 16
 (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând
din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
 (2) Litigiile nesoluţionate conform alin. (1) sunt de competenţa Comisiei de arbitraj care va soluţiona cauza
potrivit legii sau, după caz, a instanţelor de judecată.

  Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale pentru derularea Programului naţional privind evaluarea
stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară a fost încheiat astăzi, ............., în două exemplare a
câte ........ pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 XIV. Alte clauze*)
 ..........................................................................
 ..........................................................................

    Casa de Asigurări de Sănătate              Furnizor de servicii medicale
    Preşedinte-director general,               Reprezentant legal,
 ......................................... .............................

 Director executiv al Direcţiei economice,
                                                            28
 .........................................

 Director executiv al Direcţiei relaţii cu
 furnizorii, planificare şi prognoză,
 .........................................

      Vizat
  Compartiment juridic şi contencios

------------
  *) În cuprinsul contractelor pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părţile contractante, în limita
prevederilor legale în vigoare.
                                                          29
         CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale paraclinice în vederea realizării activităţilor privind organizarea şi desfăşurarea screening-
ului în cancerul de col uterin din cadrul Programului naţional de oncologie


    I. Părţile contractante
  Casa de Asigurări de Sănătate ..........................................., cu sediul în municipiul/oraşul ....................., str.
................... nr. ....., judeţul/sectorul ..............., telefon/fax ...................., reprezentată prin preşedinte-director
general ...............................,
  şi
  Laboratorul de investigaţii medicale paraclinice organizat conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind
organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
  - laborator individual ......................., reprezentat prin medicul titular ...................................;
  - laborator asociat sau grupat .................., reprezentat prin medicul delegat ...................................;
  - societate civilă medicală ..........................., reprezentată prin administrator ................................;
  Unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică ce se înfiinţează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentată prin
..............................................;
  Unitatea sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară
proprie ............................, reprezentată prin ...........................................;
  Ambulatoriul de specialitate din structura spitalului ..................., inclusiv ale celor din reţeaua ministerelor şi
instituţiilor centrale din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi din
reţeaua Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ..............., reprezentat prin ................................,
în calitate de reprezentant legal al unităţii sanitare din care face parte;
  Centrul de diagnostic şi tratament/Centrul medical - unităţi medicale cu personalitate juridică
....................................., reprezentat prin .............................; având sediul în municipiul/oraşul .................., str.
...................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .................., telefon ................., cont nr.
........................, deschis la Trezoreria Statului, sau cont nr. ...................... deschis la Banca ....................., cod unic
de înregistrare ....................... sau codul numeric personal al reprezentantului legal ............................., Autorizaţie
sanitară de funcţionare nr. ...../................;
  - contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile
paraclinice nr. .......;
  - notificarea URM privind aprobarea candidaturii laboratorului de analize medicale destinat efectuarii
screening-ului in cancerul de col uterin ,
  - contracte pentru recoltarea materialului celular de la nivelul colului uterin, încheiate cu cabinetele medicale
de medicină de familie, cabinete de planning familial din structura unităţilor sanitare sau cabinete de specialitate
obstetrică - ginecologie, care îndeplinesc criteriile prevăzute în Ordinul MSP/CNAS nr..... .......... pentru
activitatea de recoltare, care se ataşează în copie la prezentul contract;
  - declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice cu
privire la îndeplinirea criteriilor de transport în condiţii de siguranţă a probelor biologice prevăzute la cap.
.....pct....... Normele metodologice privind desfăşurarea screeningului în cancerul de col uterin de la nivelul
cabinetelor medicale cu care furnizorul de servicii medicale paraclinice a încheiat contracte pentru recoltarea
materialului celular;
  - cerere nr. ............ semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al furnizorului. II. Obiectul contractului
 ART. 1
     Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale paraclinice, respectiv servicii
de citologie Babes- Papanicolau, în vederea realizării activităţilor privind organizarea şi desfăşurarea screening-
ului în cancerul de col uterin din cadrul Programului naţional oncologie, conform prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008, cu modificările şi
completările ulterioare, Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
                                                                       30
Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea şi finanţarea
programelor naţionale de sănătate în anul 2008 şi Ordinul MSP/CNAS nr. ............... pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi desfăşurarea screeningu-lui în cancerul de col uterin;

 III. Serviciile medicale de specialitate furnizate
 ART. 2
  Serviciile medicale paraclinice efectuate în cadrul programului de către furnizorul de servicii medicale
paraclinice,, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr................./ 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru privind organizarea şi
desfăşurarea screeningului în cancerul de col uterin.sunt:
 a) efectuarea examenului citologic Babes-Papanicolau asupra materialului celular recoltat în cabinetele
medicale cu care furnizorul de servicii medicale paraclinice a încheiat contracte pentru servicii de recoltare;
 b) transmiterea rezultatelor investigaţiilor medicale paraclinice inscrise în Formularului pentru screeningul
   cancerului de col uterin către medicii de familie care sunt manageri de caz;
 c) transmiterea rezultatelor investigaţiilor medicale paraclinice către paciente prin intermediul unui buletin
   ce conţine rezultatele analizelor;


 ART. 3

 Furnizarea serviciilor medicale în cadrul programului se face de către următorii medici:
 a) Medic
 Nume ............................. Prenume ...............................
 Specialitatea ............................................................
 Cod numeric personal .....................................................
 Codul de parafă al medicului .............................................
 Program zilnic de activitate .............................................

 b) Medic
 Nume ............................. Prenume ...............................
 Specialitatea ............................................................
 Cod numeric personal .....................................................
 Codul de parafă al medicului .............................................
 Program zilnic de activitate .............................................
 c) .......................................................................

 IV. Durata contractului

 ART. 4

  Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2008, cu posibilitatea prelungirii prin
acte adiţionale, în condiţiile în care în această perioadă furnizorul se află în relaţie contractuală cu casa de
asigurări de sănătate pentru furnizarea serviciilor medicale paraclinice în asistenţa medicală ambulatorie de
specialitate pentru specialităţile paraclinice.

 V. Obligaţiile părţilor

 A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate
 ART. 5
 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
 a)să deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care sunt în relaţii contractuale pentru derularea
programului, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data primirii documentelor necesare în
vederea decontării, în limita sumei maxime de 50.00 lei pentru fiecare examen citologic Babeş- Papanicolau,
contravaloarea investigaţiilor medicale paraclinice efectuate în perioada pentru care se face raportarea.

                                                         31
Neprezentarea acestor documente în termenul anterior menţionat atrage prelungirea termenului de decontare până
la termenul următor prezentării documentelor;
  b) să verifice, după primirea documentelor necesare în vederea decontării, concordanţa CNP-urilor cuprinse în
borderourile centralizatoare cu CNP-urile prevăzute în Formularul pentru screeningul cancerului de col uterin care
însoţesc borderoul;
 c) să evalueze trimestrial respectarea indicatorilor de calitate privind citirea lamelor, pe baza rezultatelor
monitorizării realizate de către Unitatea Regională de Management prin intermediul laboratoarelor de referinţă;
  d) să efectueze controlul furnizorilor de servicii medicale paraclinice care au încheiat contracte pentru derularea
programului, în condiţiile stabilite de Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr............. / 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
desfăşurarea screeningu-lui în cancerul de col uterin;
  e) să înmâneze la momentul efectuării controlului sau, după caz, să comunice furnizorilor de servicii medicale
procesele-verbale şi/sau notele de constatare ca urmare a efectuării controalelor, în termen de 3 zile lucrătoare de
la data efectuării acestora;
  f) să aducă la cunoştinţă furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care se află în relaţie contractuală
numele şi codul de parafă ale medicilor de familie care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de
sănătate pentru derularea programului;
  g) să pună la dispoziţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice lista cabinetelor de medicină de familie, şi a
furnizorilor de servicii medicale care îndeplinesc criteriile prevăzute în Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea şi desfăşurarea screeningului in cancerul de col uterin pentru activitatea de recoltare, precum şi adre
sele lor de corespondenţă;

 B. Obligaţiile furnizorului de servicii medicale paraclinice

 ART. 6
  Furnizorul de servicii medicale paraclinice are următoarele obligaţii:
  a) să îndeplinească pe toată perioada de valabilitate a contractului condiţiile obligatorii pentru încheierea
acestuia, stabilite de Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea screeningului in cancerul
de col uterin;
  b). să prezinte caselor de asigurări de sănătate, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare pentru luna
precedentă, următoarele documente necesare în vederea decontării:
  c) factura cuprinzând contravaloarea investigaţiilor paraclinice efectuate în cadrul programului;
  d) borderoul-centralizator, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, ştampilat şi certificat prin semnătura
reprezentantului legal, cuprinzând lista CNP-urilor aparţinând persoanelor cărora li s-a efectuat examenul
citologic Babes- Papanicolau în luna pentru care se face raportarea;
  e) pentru fiecare CNP raportat, să transmită Formularul pentru screeningul în cancerul de col uterin, cu
semnătura şi parafa şi sţampila cabinetului medicului de familie manager de caz şi ale medicului recoltor;
  f). să întocmească evidenţe distincte pentru examenele citologice Babeş- Papanicolau efectuate în cadrul
programului;
  g) să transmită rezultatele investigaţiilor medicale paraclinice inscrise în Formularului pentru screeningul
   cancerului de col uterin cu semnătura şi parafa medicului de laborator / anatomo-patolog, către medicii de
   familie care sunt manageri de caz, în termen 48 de ore de la citirea lamelor ;
  h) să transmită pacientelor buletinul de analize ce conţine rezultatul examenului citologic, în termen de 48 de
ore de la citirea lamelor;
  i) să respecte legislaţia privind confidenţialitatea actului medical şi prelucrarea datelor cu caracter personal;
  j) să raporteze casei de asigurări de sănătate, la termenele stabilite, indicatorii prevăzuţi în program;
 k )să încheie contracte pentru recoltarea probelor biologice cu cabinetele medicale care au autorizaţie pentru
activitatea de recoltare de probe biologice;
  l) să asigure transportul în condiţii de siguranţă şi prelucrarea probelor biologice recoltate şi fixate la nivelul
   cabinetului medical unde s-a efectuat recoltarea, în maximum 24 de ore de la momentul recoltării;

  VI. Modalităţi de plată
 ART. 7
                                                           32
  (1) Modalitatea de plată a serviciilor medicale paraclinice furnizate în cadrul Programului este prin tarif pe
examen citologic Babeş – Papanicolau, exprimat în lei Tariful este cel prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii
publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea şi desfăşurarea screeningului în cancerul de col uterin, în valoare de 50,00 lei / test.
  (2) Decontarea serviciilor medicale se face lunar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la
primirea documentelor, la data de ............. .
  (3) Contravaloarea serviciilor medicale paraclinice se diminuează în luna în care se constată nerespectarea
obligaţiilor contractuale cu 10%, 15% sau 20% din suma reprezentând contravaloarea activităţii desfăşurate în
luna în care s-a săvârşit abaterea. Diminuarea se aplică astfel:
  - la prima constatare 10%;
  - la a doua constatare 15%;
  - la a treia constatare 20%.

 VII. Controlul modului de organizare, derulare, monitorizare şi raportare a indicatorilor prevăzuţi în program

  ART. 8
  (1) Controlul furnizorilor de servicii medicale care au încheiate contracte cu casele de asigurări de sănătate
pentru derularea programului va fi efectuat trimestrial şi ori de câte ori este nevoie de către casele de asigurări de
sănătate, autorităţile de sănătate publică, precum şi de către Unitatea Regională de Management al Programului,
prin sondaj.
  (2) Controalel prevăzute la alin. (1) şi (2) se desfăşoară conform unei metodologii elaborate de Ministerul
Sănătăţii Publice şi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi va urmări, în principal, următoarele:
  a) respectarea de către furnizori a responsabilităţilor ce le revin în cadrul programului;
  b) realizarea indicatorilor specifici, fizici şi de eficienţă, prevăzuţi în program;
  c) concordanţa dintre indicatorii raportaţi şi evidenţele primare ale furnizorilor;
  d) identificarea eventualelor disfuncţionalităţi în derularea programului
 (3) Controlul extern de calitate al citirii lamelor se realizează trimestrial sau ori de câte ori este necesar, de
către laboratorul/laboratoarele de referinţă nominalizate de către Unitatea Regională de Management al
Programului şi va cuprinde 5.% din numărul total de teste realizate în cadrul programului, prin sondaj.


  VIII. Răspunderea contractuală
  ART. 9
  În situaţia în care se constată nerespectarea obligaţiilor contractuale, după rezilierea contractului sau după
încetarea acestuia, sumele încasate necuvenit vor fi recuperate de casele de asigurări de sănătate conform
dispoziţiilor legale în vigoare.

  IX. Clauză specială
  ART. 10
  Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică
executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invoca. Sunt
considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii,
embargo.
  Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei
respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
  Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră,
partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
  În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o
perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.

  X. Încetarea, rezilierea şi suspendarea contractului
  ART. 11
  (1) Contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice în vederea realizării activităţilor privind
organizarea şi desfăşurarea screening-ului în cancerul de col uterin din cadrul Programului naţional oncologie
 examenul citologic Babeş – Papanicolau se reziliază de plin drept la data producerii următoarelor situaţii:
                                                          33
  a) se reziliază contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale în
asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice;
  b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 6 pct. a) din prezentul contract.
  (2) Contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice în vederea realizării activităţilor privind
organizarea şi desfăşurarea screening-ului în cancerul de col uterin din cadrul Programului naţional oncologie se
reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de maximum 10 zile
calendaristice la a patra constatare a nerespectării obligaţiilor contractuale.

  ART. 12
  Contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice în vederea realizării activităţilor privind organizarea şi
desfăşurarea screening-ului în cancerul de col uterin din cadrul Programului naţional oncologie încetează cu
data la care încetează contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale în
asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice.

  ART. 13
  (1)Contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice în vederea realizării activităţilor privind
organizarea şi desfăşurarea screening-ului în cancerul de col uterin din cadrul Programului naţional oncologie se
suspendă în următoarele situaţii :
    a) cu data la care se suspendă contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizarea de
      servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice;
    b) cu data la care URMP notifică furnizorul şi CAS cu privire la neîndeplinirea criteriilor de calitate
      privind citirea lamelor, după controlul extern realizat de către laboratorul / laboratoarele de referinţă,
      pe o durată de maximum trei luni.
  (2) Contractul de furnizare servicii paraclinice poate fi suspendat pe o durată de maximum trei luni. În acest
interval de timp, furnizorul de servicii va întreprinde măsurile necesare remedierii deficienţelor privind calitatea
citirii lamelor.
   (3) Suspendarea contractului poate înceta la data la care URMP notifică furnizorul de servicii şi CAS cu
     privire la remedierea deficienţelor privind calitatea serviciilor, constatate în urma controlului extern
     realizat de către laboratorul de referinţă.
   (4) În situaţia în care, în intervalul de trei luni, furnizorul de servicii medicale paraclinice nu reuşeşte să
     remedieze deficienţele privind calitatea citirii lamelor, contractul de furizare a serviciilor paraclinice în
     cadrul Programului se reziliază.

 XI. Corespondenţa
 ART. 14
 Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu
confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor.
 Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare din momentul în care intervin
modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea
survenită.

 XII. Modificarea contractului
 ART. 15
 În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului
contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.

 ART. 16
 Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de
această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să
corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.

 XIII. Soluţionarea litigiilor

 ART. 17

                                                           34
 (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând
din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
 (2) Litigiile nesoluţionate conform alin. (1) sunt de competenţa Comisiei de arbitraj, care va soluţiona cauza
potrivit legii, sau, după caz, a instanţelor de judecată.

  XIV. Alte clauze*)
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale paraclinice de servicii medicale paraclinice în vederea
realizării activităţilor privind organizarea şi desfăşurarea screening-ului în cancerul de col uterin din cadrul
Programului naţional oncologie a fost încheiat astăzi ............, în două exemplare a câte ....... pagini fiecare, câte
unul pentru fiecare parte contractantă.


    Casa de Asigurări de Sănătate              Furnizor de servicii medicale
    Preşedinte-director general,               Reprezentant legal,
 ......................................... .............................

 Director executiv al Direcţiei economice,
 .........................................

 Director executiv al Direcţiei relaţii cu
 furnizorii, planificare şi prognoză,
 .........................................

      Vizat
  Compartiment juridic şi contencios

------------
  *) În cuprinsul contractelor pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părţile contractante, în limita
prevederilor legale în vigoare.
                                                            35
36

								
To top