Instruktion by uQ1kmxR

VIEWS: 0 PAGES: 62

									                                                       6/2/2010

INSTRUKTION FÖR TURLISTA I EXCEL - TEX 3.2
    TEX är ett turlisteverktyg som maskinellt räknar fram aktuella arbetstider och skyddsvärden. Till
    skillnad från en handskriven lista visas inte turerna som streck över en tidsaxel, de skrivs in med
    klockslag.

    TEX är ett passivt verktyg, dvs det kommer inte att ge dig förslag på hur arbetstider eller
    ledigheter förläggs, däremot räknar TEX själv fram resultatet av hur Du förlägger arbetstiden.

1.   De olika ARKEN
    TEX består av sex arbetsark:
    Instruktion (detta ark)
    Turlisteverktyg här skriver Du i de vita fälten in de tjänstgöringsuppgifter som ligger till grund för
    listan.
    Kontering hämtar alla uppgifter från arbetsarket arbetsarket "Turlisteverktyg" förutom fälten
    E6:E65, G6:G65 och I6:I65.
    Utskrift av lista hämtar alla uppgifter från arbetsarket "Turlisteverktyg" förutom fälten A7, Y8 och Y14.

    Varning viloperiod & veckovila kommer att ges om de uppgifter Du skrivit in i arbetsarket
    "Turlisteverktyg" kan strida mot TR AVA och/eller de lokala överenskommelser som träffats.

    Varning FP-dagar och turer ges om de uppgifter Du skrivit in i arbetsarket "Turlisteverktyg"
    strider mot TR AVA och/eller de lokala överenskommelser som träffats.


2.   FÄRGKODER
    Fälten och texten i arbetsarket "Turlisteverktyg" har olika färg beroende på dess funktion:
    Gula fält: Handledning eller information
    Vita fält: Här matar Du själv in turer, tider och nycklar
    Grå fält: Värden i dessa fält räknas fram maskinellt
    Grön text: Anger starttid för varje arbetspass
    Röd text: Anger sluttid för varje arbetspass


3.   INRAPPORTERING

3.1.  Turer
    Turnummer får vara mellan 1-8999
    Fridag anges med F
    Fridagsperiod anges med FP
    Obs: Varje turnummer får bara skrivas in EN gång per veckodag i turnyckeln (gäller ej F-dag eller
    FP-dag).Varning kommer att ges i arbetsarket "Turlisteverktyg" , rad 5, kolumn R-Y.
    Obs: Turnummer i "Turlisteverktyg" kolumn C fr o m rad 8 skall skrivas i stigande ordning. Dvs
    det lägsta turnumret på rad 8 och det högsta numret längst ned av turnumren i kolumnen.
    Obs: TEX kan inte beräkna skyddsvärden och arbetstider korrekt om listan i något fall har fler än
    sex FP-dagar och/eller F-dagar i följd.

3.2.  Tjänstgöringstider
    I arbetsarket "Turlisteverktyg" kan uppdatering i området L7:Q66 bara ske som klockslag. Som
    decimaltecken mellan timmar och minuter används kolon.
    Vid jämna timtal behöver minuter ej fyllas i, ex 19:00 ifylles som 19:
    Arbetspass som startar vid midnatt skrivs in som 0: (0:00)
    Arbetspass som slutar vid midnatt skrivs in som 24: (24:00)
    Obs: Starttiden för det första arbetspasset i en tur skall alltid ifyllas i kolumn L.
    Obs: Ett arbetspass får inte börja tidigare än 00:01 om det inte föregås av ett arbetspass som
    avslutas 24:00. TEX kan i så fall inte beräkna skyddsvärden korrekt.

    Om en tur har längre arbetstid än 11 timmar utan mellanliggande viloperiod kommer Du att få ett
    varningsmeddelande "För lång arbetstid" i arket "Varning FP-dagar och turer" .
    Om en tur har något arbetspass som är längre än 5 timmar utan att Du kryssat för
    måltidsuppehåll i kolumnen D i arket turlisteverktyg kommer Du att få ett varningsmeddelande
    "Arbetspass X är för långt!" i arket "Varning FP-dagar och turer" .


4.   SKYDDSVÄRDEN

4.1.  Veckovilan TR AVA 6§ 1.16
    TEX känner själv av mot innevarande och efterföljande veckas tjänstgöring om veckovilan ej
    uppfylls. Du får då ett varningsmeddelande "Kontrollera veckovilan!" i arket "Varning viloperiod &
    veckovila" .

    Veckovilan får inte avkortas genom lokal överenskommelse. Veckovila ska per sjudagarsperiod
    omfatta 36 timmars sammanhängande ledighet eller 72 timmar sammanhängande ledighet om
    två sjudagarsperioder. En sjudagarsperiod börjar och slutar kl 12.00 på måndagar om inte annat
    överenskommits. Varningsmeddelande kommer endast om 36 eller 72 timmar inte uppfylls i
    samband med Fp-period. Om inte lokal överenskommelse finns om förändrad sjudagarsperiod
    måste eventuell veckovila som infaller på måndagar kontrolleras manuellt.


4.2.  Viloperioden (nattvilan) TR AVA 6§ 1.15
    TEX känner själv av mot föregående dygns tjänstgöring om viloperioden ej uppfylls. Om
    tjänstgöring sker mot dygnsgränsen kommer TEX att känna av om det finns en rast under dygnet
    som uppfyller viloperioden. I annat fall kommer Du att få ett varningsmeddelande "Kontrollera
    viloperioden!" i arket "Varning natt och veckovila" .

    Viloperioden kan avkortas genom lokal överenskommelse. Den kortaste överenskomna
    viloperioden skriver Du in i cell AC137 i arbetsarket "Turlisteverktyg" .


4.3.  FP-dagar TR AVA 6§ 1.7
    TEX känner också av om tjänstgöring föregående och efterföljande dag riskerar att inkräkta på
    fridagsperiodens skyddsvärden. Du får då ett varningsmeddelande "För kort FP-dag" i arket
    "Varning FP-dagar och turer" . Fridagsperioden omfattar fridagen / fridagarna och 12 timmar.
    Dessa 12 timmar ska infalla mellan kl 18.00 dagen före fridag och kl 08.00 dagen efter fridag.

    FP-dagens skyddsvärden kan genom lokal överenskommelse istället utgöra 24 plus 12 timmar.
    Om sådan överenskommelse träffats skriver Du "Ja" i fältet AK141 i arbetsarket "Turlisteverktyg".

4.4.  Turernas längd och arbetstid TR AVA 6§ 1.3
    Om en tur är för lång (mer än 14 timmar utan mellanliggande viloperiod) kommer Du att få ett
    varningsmeddelande "För lång tur!" i arket "Varning FP-dagar och turer" .

    Om en tur omfattar mer än 11 timmar arbetstid utan mellanliggande viloperiod kommer Du att få
    ett varningsmeddelande "För lång arbetstid" i arket "Varning FP-dagar och turer" .

    Om en tur har något arbetspass som är längre än 5 timmar utan att Du kryssat för
    måltidsuppehåll i kolumnen D i arket turlisteverktyg kommer Du att få ett varningsmeddelande
    ("Arbetspass X är för långt!") i arket "Varning FP-dagar och turer" .

    Obs: Om en arbetsperiod sträcker sig över mer än ett dygn får Du kontrollera manuellt att
    arbetsperioden och arbetstiden ej blir för lång.

4.5  Nattarbete TR AVA 6§ 1.12
    Nattarbete får förekomma högst 11 nätter under en fyraveckors period. Vid fler nätter kommer en
    varning genom att antal nätter visas med röd färg i "Turlisteverktyg" cell X136.
6/2/2010
                                         Turlista för:
TEX ver. 3.2                                  Gäller fr o m:
Tjänstgöring                 Arbetspass                     Turfördelnin

  Arbetsuppgift     Dagar  Tur  Mål  Fr o m  Tom   Fr o m T o m Fr o m T o m V
          M-S       4  x   21:30  24:00               1
          M-S       5  x    0:00  6:50  21:30 24:00        2
          M-S       6  x    0:00  6:50               3
          M-F       7  x   14:00  21:50               4
          M-F       11  x    6:30  14:20               5
          M-F       12  x    6:30  13:20               6
          M-F       14  x    6:30  13:50               7
          M-F       15  x    6:30  14:20               8
          M-F       16      6:30  11:20  12:00 16:00        9
          M-F       17  x   13:30  21:50               10
          M-F       18  x   15:00  21:50               11
          M-F       19  x   14:00  21:50               12
          L-S       61  x    0:00  6:50  21:30 24:00       13
          L        72  x    6:30  14:20               14
          S        73  x    8:00  16:00               15
          M-F      111      8:00  12:20  13:00 16:00       16
          L-S      112  x    6:30  14:20               17
          L-S      117  x   14:00  21:50               18
          M-F      140  x   21:30  24:00               19
          M-F      144  x   21:30  24:00               20
          M-F      150  x    0:00  6:50  21:30 24:00       21
          M-F      155  x    0:00  6:50  21:30 24:00       22
          M-F      160  x    0:00  6:50               23
          M-L      166  x    0:00  6:50               24
          M-S      8017  x   13:30  21:50               25
          L-S      8060  x    6:30  14:20               26
          M-F      8110      7:00  11:00  12:00 16:00       27
          M-F      8111      8:00  11:00  12:00 16:00       28
          M-F      8112  x    6:30  13:50               29
          M-S      8117  x   14:00  21:50               30
          M-F      8140  x   21:30  24:00               31
          M-F      8150  x    0:00  6:50  21:30 24:00       32
          M-F      8160  x    0:00  6:50               33
                                             34
                                             35
                                             36
                                             37
                                             38
                                             39
                                             40
                                             41
                                             42
                                             43
                                             44
                                             45
                                             46
                                             47
48
                               49
                               50
                               51
                               52
                               53
                               54
                               55
                               56
                               57
                               58
                               59
                               60
Listan omfattar tjänstgöring mellan kl 23-05  1.00 ggr/v  Listans snittveckoarbetstid
Listan omfattar tjänstgöring mellan kl 22-06  1.00 ggr/v  Listans arbetstidsmått är

Listan omfattar antal veckor           16  st  Nätter/person under 4 veck
Timmar/vecka med tjänstgöring mellan kl 23-05  6:00  tim  Fria söndagar per person /
Antal FP-dagar                  32  st
Antal FP-dagar i snitt per vecka         2.0  st
Antal dagsverken                 80  st
Varav F-dagar                   2  st
Antal turer i snitt per vecka          4.88  st
 Turlista för: Fjärr                   Dnr:
Gäller fr o m: 9/6/2010
          Turfördelningsnyckel          Tidsberäkning  Tot/tur Tid/vecka

     Må   Ti   On   To   Fr  Lö  Sö  Tur Ggr Tid   Tid   V Tid
     8117  8110  12   Fp   140  61 61   4  1  2:30   2:30 1   43:50
      166   Fp  8110   11   111  Fp  Fp   5  1  9:20   9:20 2   30:00
      4    5   6   19   8110 Fp  Fp   6  1  6:50   6:50 3   34:30
     8140  8150  8160  8117  8112 8117 8060  7  1  7:50   7:50 4   49:30
      Fp   8112  8111  8110   F  Fp  Fp  11  3  7:50  23:30 5   22:20
      12    18  140  150   160  Fp  Fp  12  4  6:50  27:20 6   32:20
      19    15  Fp   111   17  72 73  14  2  7:20  14:40 7   47:10
      F   Fp   17   15   11  Fp  Fp  15  2  7:50  15:40 8   24:00
     8111  8117  8140  8150  8160 Fp  Fp  16  3  8:50  26:30 9   33:30
      7    11  18   8111   Fp  117 112  17  4  8:20  33:20 10  45:10
      16   Fp  8117  8112  8111 Fp  Fp  18  2  6:50  13:40 11  31:00
      14    12  Fp   12   19  112 117  19  4  7:50  31:20 12  44:30
      140  150   160   Fp   Fp  Fp  Fp  61  2  9:20  18:40 13  18:40
      111   17  14   Fp   8117 8060 8117  72  1  7:50   7:50 14  46:30
     8112   Fp   144  155   155 166  Fp  73  1  8:00   8:00 15  35:20
      Fp    16  19   17   16  Fp  Fp  111  3  7:20  22:00 16  33:50
                             112  2  7:50  15:40 17   0:00
                             117  2  7:50  15:40 18   0:00
                             140  3  2:30   7:30 19   0:00
                             144  1  2:30   2:30 20   0:00
                             150  2  9:20  18:40 21   0:00
                             155  2  9:20  18:40 22   0:00
                             160  2  6:50  13:40 23   0:00
                             166  2  6:50  13:40 24   0:00
                            8017  0  8:20   0:00 25   0:00
                            8060  2  7:50  15:40 26   0:00
                            8110  4  8:00  32:00 27   0:00
                            8111  4  7:00  28:00 28   0:00
                            8112  4  7:20  29:20 29   0:00
                            8117  7  7:50  54:50 30   0:00
                            8140  2  2:30   5:00 31   0:00
                            8150  2  9:20  18:40 32   0:00
                            8160  2  6:50  13:40 33   0:00
                              0  0  0:00   0:00 34   0:00
                              0  0  0:00   0:00 35   0:00
                              0  0  0:00   0:00 36   0:00
                              0  0  0:00   0:00 37   0:00
                              0  0  0:00   0:00 38   0:00
                              0  0  0:00   0:00 39   0:00
                              0  0  0:00   0:00 40   0:00
                              0  0  0:00   0:00 41   0:00
                              0  0  0:00   0:00 42   0:00
                              0  0  0:00   0:00 43   0:00
                              0  0  0:00   0:00 44   0:00
                              0  0  0:00   0:00 45   0:00
                              0  0  0:00   0:00 46   0:00
                              0  0  0:00   0:00 47   0:00
0  0  0:00  0:00 48  0:00
                       0   0   0:00   0:00  49    0:00
                       0   0   0:00   0:00  50    0:00
                       0   0   0:00   0:00  51    0:00
                       0   0   0:00   0:00  52    0:00
                       0   0   0:00   0:00  53    0:00
                       0   0   0:00   0:00  54    0:00
                       0   0   0:00   0:00  55    0:00
                       0   0   0:00   0:00  56    0:00
                       0   0   0:00   0:00  57    0:00
                       0   0   0:00   0:00  58    0:00
                       0   0   0:00   0:00  59    0:00
                       0   0   0:00   0:00  60    0:00
                          78  238:40  572:11     572:11Listans snittveckoarbetstid är  35:45 tim    Arbetsplatsträffar ingår i listan
Listans arbetstidsmått är    36:00 tim    med      timmar

Nätter/person under 4 veckor   4.00 ggr    Lokal överenskommelse har
Fria söndagar per person / år    32 ggr    träffats om att viloperioden
                         skall vara      8:00 timmar

                         Lokal överenskommelse har
                         träffats om att fridagsperiod-
                         en är 24+12 timmar    x Ja

                         Lokal överenskommelse har
                         träffats om att begränsnings-
                         perioden motsvarar listans
                         längd          x
                          Turlista för:      Fjärr                   Dnr:
TEX ver. 3.2                    Gäller fr o m: 9/6/2010
Tjänstgöring            Arbetspass                            Sida 1
  Arbetsuppgift   Dagar  Tur  Turdel 1 tid  Projekt  Turdel 2 tid  Projekt  Turdel 3 tid  Projekt
          M-S     4     02:30                                I de vita kolumnerna skriver du
          M-S     5     06:50          02:30                    in projektnummer för den uppgift
          M-S     6     06:50                                som huvudsakligen utförs under
          M-F     7     07:50                                respektive arbetspass.
          M-F     11     07:50
          M-F     12     06:50
          M-F     14     07:20
          M-F     15     07:50
          M-F     16     04:50          04:00
          M-F     17     08:20
          M-F     18     06:50
          M-F     19     07:50
          L-S     61     06:50          02:30
          L      72     07:50
          S      73     08:00
          M-F    111     04:20          03:00
          L-S    112     07:50
          L-S    117     07:50
          M-F    140     02:30
          M-F    144     02:30
          M-F    150     06:50          02:30
          M-F    155     06:50          02:30
          M-F    160     06:50
          M-L    166     06:50
          M-S    8017     08:20
          L-S    8060     07:50
          M-F    8110     04:00          04:00
          M-F    8111     03:00          04:00
          M-F    8112     07:20
          M-S    8117     07:50
          M-F    8140     02:30
          M-F    8150     06:50          02:30
          M-F    8160     06:50
Tjänstgöring           Arbetspass                            Sida 2
  Arbetsuppgift  Dagar  Tur  Turdel 1 tid  Projekt  Turdel 2 tid  Projekt  Turdel 3 tid  Projekt
                                      Turlista för: Fjärr           Dnr:
TEX ver. 3.2                                Gäller fr o m 2010/09/06        Sida 1

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE HAR TRÄFFATS OM AVVIKELSER
FRÅN TRAVA FÖRLÄGGNINGSNORMER ENLIGT FÖLJANDE:                     LISTAN HAR PRESENTERATS FÖR PARTERNA
Måltidsuppehåll tillämpas istället för rast på följande turer:
4,5,6,7,11,12,14,15,17,18,19,61,72,73,112,117,140,144,150,155,160,166,8017,       Datum:
8060,8112, 8117, 8140,8150,8160

                                            PARTERNA ÄR ÖVERENS OM LISTAN ENLIGT LOKAL
                                            LISTFÖRHANDLING

                                            Datum:

   Turlistans begränsningsperiod är  16  Veckor
                                            För Trafikverket:
Lokal överenskommelse har träffats att kortaste viloperiod är    8:00 timmar
Lokal överenskommelse har träffats att fridagsperioden är 24+12 timmar

                                            För SEKO
Listans arbetstidsmått är               36:00  tim/vecka
Listans veckoarbetstid är i snitt           35:45  tim/vecka
Listan omfattar tjänstgöring mellan kl 23-05      1.00  ggr/v
Listan omfattar tjänstgöring mellan kl 22-06      1.00  ggr/v          För SACO
Timmar/vecka med tjänstgöring mellan kl 23-05      0.25  tim
Nätter/person under 4 veckor                4  ggr
Fria söndagar per person / år               32  ggr
Måltidsuppehåll förekommer på lista                           För ST
                                  Turlista för: Fjärr                     Dnr:
TEX ver. 3.2                            Gäller fr o m 2010/09/06                   Sida 2
Tjänstgöring            Arbetspass               Turfördelningsnyckel                 Tidsberäkning  Tot/tur Tid/vecka
Arbetsuppgift  Dagar  Tur  Mål Fr o m T o m Fr o m  T o m Fr o m T o m V  Må   Ti   On   To   Fr   Lö   Sö  Tur Ggr Tid   Tid   V Tid
        M-S    4  x  21:30 24:00               1  8117  8110  12   Fp   140   61   61  4  1  2:30   2:30 1 43:50
        M-S    5  x   0:00 6:50 21:30   24:00        2  166   Fp  8110   11  111  Fp   Fp   5  1  9:20   9:20 2 30:00
        M-S    6  x   0:00 6:50                3  4    5  6    19  8110  Fp   Fp   6  1  6:50   6:50 3 34:30
        M-F    7  x  14:00 21:50               4  8140  8150  8160  8117  8112  8117  8060  7  1  7:50   7:50 4 49:30
        M-F    11  x   6:30 14:20               5  Fp  8112  8111  8110   F   Fp   Fp  11  3  7:50 23:30 5 22:20
        M-F    12  x   6:30 13:20               6  12   18  140   150  160  Fp   Fp  12  4  6:50 27:20 6 32:20
        M-F    14  x   6:30 13:50               7  19   15  Fp   111   17   72   73  14  2  7:20 14:40 7 47:10
        M-F    15  x   6:30 14:20               8  F   Fp   17   15   11  Fp   Fp  15  2  7:50 15:40 8 24:00
        M-F    16     6:30 11:20 12:00  16:00        9  8111  8117  8140  8150  8160  Fp   Fp  16  3  8:50 26:30 9 33:30
        M-F    17  x  13:30 21:50               10  7    11  18  8111  Fp   117  112  17  4  8:20 33:20 10 45:10
        M-F    18  x  15:00 21:50               11  16   Fp  8117  8112  8111  Fp   Fp  18  2  6:50 13:40 11 31:00
        M-F    19  x  14:00 21:50               12  14   12  Fp   12   19  112  117  19  4  7:50 31:20 12 44:30
        L-S    61  x   0:00 6:50 21:30   24:00       13  140   150  160   Fp   Fp   Fp   Fp  61  2  9:20 18:40 13 18:40
        L     72  x   6:30 14:20               14  111   17  14   Fp  8117  8060  8117  72  1  7:50   7:50 14 46:30
        S     73  x   8:00 16:00               15  8112  Fp  144   155  155  166  Fp  73  1  8:00   8:00 15 35:20
        M-F   111     8:00 12:20 13:00  16:00       16  Fp   16  19   17   16  Fp   Fp  111  3  7:20 22:00 16 33:50
        L-S   112  x   6:30 14:20               17                          112  2  7:50 15:40 17
        L-S   117  x  14:00 21:50               18                          117  2  7:50 15:40 18
        M-F   140  x  21:30 24:00               19                          140  3  2:30   7:30 19
        M-F   144  x  21:30 24:00               20                          144  1  2:30   2:30 20
        M-F   150  x   0:00 6:50 21:30   24:00       21                          150  2  9:20 18:40 21
        M-F   155  x   0:00 6:50 21:30   24:00       22                          155  2  9:20 18:40 22
        M-F   160  x   0:00 6:50               23                          160  2  6:50 13:40 23
        M-L   166  x   0:00 6:50               24                          166  2  6:50 13:40 24
        M-S   8017  x  13:30 21:50               25                         8017    8:20     25
        L-S   8060  x   6:30 14:20               26                         8060  2  7:50 15:40 26
        M-F   8110     7:00 11:00 12:00  16:00       27                         8110  4  8:00 32:00 27
        M-F   8111     8:00 11:00 12:00  16:00       28                         8111  4  7:00 28:00 28
        M-F   8112  x   6:30 13:50               29                         8112  4  7:20 29:20 29
        M-S   8117  x  14:00 21:50               30                         8117  7  7:50 54:50 30
                                  Turlista för: Fjärr               Dnr:
TEX ver. 3.2                           Gäller fr o m 2010/09/06             Sida 3
Tjänstgöring            Arbetspass                Turfördelningsnyckel          Tidsberäkning  Tot/tur Tid/vecka
Arbetsuppgift  Dagar  Tur   Mål Fr o m T o m Fr o m T o m Fr o m T o m  V Må  Ti  On  To  Fr  Lö  Sö  Tur Ggr Tid   Tid   V Tid
        M-F   8140  x  21:30 24:00               31                   8140  2  2:30   5:00 31
        M-F   8150  x   0:00 6:50 21:30 24:00         32                   8150  2  9:20 18:40 32
        M-F   8160  x   0:00 6:50               33                   8160  2  6:50 13:40 33
                                       34                                34
                                       35                                35
                                       36                                36
                                       37                                37
                                       38                                38
                                       39                                39
                                       40                                40
                                       41                                41
                                       42                                42
                                       43                                43
                                       44                                44
                                       45                                45
                                       46                                46
                                       47                                47
                                       48                                48
                                       49                                49
                                       50                                50
                                       51                                51
                                       52                                52
                                       53                                53
                                       54                                54
                                       55                                55
                                       56                                56
                                       57                                57
                                       58                                58
                                       59                                59
                                       60                                60
                                                             78 238:40 572:11    572:11
                   TEX - VARNINGSMEDDELANDE VILOPER

Turfördelningsnyckel
V Må     Ti    On  To  Fr  Lö  Sö  Vecka
 1

 2

 3

 4                        Kontrollera
                         veckovilan!
 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56
57

58

59

60
RNINGSMEDDELANDE VILOPERIOD OCH VECKOVILA        I fälten C7:I126 ges varningsmeddelande om viloperi-
        oden inte är uppfylld.

        I fälten J7:J126 ges varningsmeddelande om veckovilan
        inte är uppfylld.
                     TEX - VARNINGSMEDDELANDE FÖR FP

Turfördelningsnyckel
V Må    Ti    On  To  Fr  Lö  Sö  Tur
 1                      4

 2                      5

 3                      6

 4                      7

 5                      11

 6                      12

 7                      14

 8                      15

 9                      16


10                      17

11                      18

12                      19

13                      61

14                      72

15                      73

16                      111

17                      112

18                      117

19                      140

20                      144

21                      150

22                      155

23                      160

24                      166

25                      8017

26                      8060

27                      8110
28  8111

29  8112

30  8117

31  8140

32  8150

33  8160

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56
57

58

59

60
RNINGSMEDDELANDE FÖR FP-DAG OCH TURER


       I fältet C7:I126 ges varningsmeddelande om angränsande
       turer riskerar att inkräkta på FP-dagens skyddsvärden.

       I fältet K7:K126 ges varningsmeddelande om turen är
       för lång (mer än 14 timmar utan mellanliggande vilo-
       period) eller har mer än 11 timmar egentlig arbetstid.

       I fältet N24:N83 ges varningsmeddelande om något
       arbetspass är längre än fem timmar utan att turen har
       måltidsuppehåll (anger Du i arket "Turlisteverktyg"
       fälten D7:D66).
       Turdelar
       Tur
          4
          5
          6
          7
          11
          12
          14
          15
          16
          17
          18
          19
          61
          72
          73
         111
         112
         117
         140
         144
         150
         155
         160
         166
        8017
        8060
        8110
        8111
        8112
        8117
        8140
        8150
        8160

								
To top