Organizacija in upravljanje v SD � 2. semester

Document Sample
Organizacija in upravljanje v SD � 2. semester Powered By Docstoc
					Organizacija in upravljanje v
   SD – 2. semester
Funkcije managementa - planiranje
• planiranje poslovanja podjetja je:
  – nenehno sistematično, zavestno in smotrno zamišljanje
   bodočega poslovanja podjetja; zamišljanje bodočih stanj in
   poti za njihovo izvedbo, prav tako tudi sredstev, ki
   • teče v procesu analize poslovanja, predvidevanja okolja, odločanja
     prihodnjega stanja in poti za njihovo dosego, pri čemer
    • usklajuje dele poslovanja (poslovne funkcije in poslovne enote) v
     celotno poslovanje z namenom, da se preprečijo problemi in
     uresničijo možnosti, s tem pa doseže čim večja   uspešnost
     poslovanja;
                                       2
Funkcije managementa – planiranje
         (nadaljevanje)

• Vrste planiranja:
 – planiranje posameznega izdelka, poslovnih funkcij
  ali celotnega poslovanja;
 – kratkoročno ali letno planiranje;
 – dolgoročno ali strateško planiranje;
                          3
Funkcije managementa – planiranje
         (nadaljevanje)

• Razvojne stopnje planiranja:
 – a) finančno planiranje,
 – b) dolgoročno planiranje,
 – c) strateško planiranje in
 – d) strateški management.
                  4
Funkcije managementa – planiranje
             (nadaljevanje)

• Strateško planiranje:
  – Bistvo strateškega planiranja je izdelava strategije podjetja. Na osnovi
   medsebojne analize med lastnimi resursi in sposobnostmi in trendi v
   okolju se pri strateškem planiranju oblikujejo dolgoročne usmeritve
   uspešnega razvoja podjetja.
  – Strateško planiranje je vseobsegajoče, kar pomeni, da vključuje
   planiranje celotnega poslovanja podjetja.
  – Strategija je določen program, definirana smer za doseganje
   dolgoročnih ciljev podjetja ob upoštevanju medsebojne
    povezanosti podjetja in okolja;
                                        5
Funkcije managementa – planiranje
         (nadaljevanje)

• Strateški management:
 – udejanjanje strateškega managementa poteka v
  praksi preko procesa strateškega managementa;
 – po vsebini je proces strateškega managementa
  zaporedje poslovnih odločitev na temelju
  informacij in lastnega znanja, ki združuje tako
  pogled na preteklo, sedanje in bodoče poslovanje
  podjetja v povezavi s procesi v okolju;


                            6
Funkcije managementa – planiranje
                 (nadaljevanje)

Proces planiranja – izdelave strateškega plana             STRATEŠKE ANALIZE

                          Analiza in predvidevanje       Analiza
                          okolja                podjetja                                 DOLOČANJE TEMELJNE STRATEŠKE
                                   USMERITVE PODJETJA
         Uresničevanje
                           Vizija       Poslanstvo   Strateški cilji
         oblikovanja in

         uresničevanje
                                OBLIKOVANJE STRATEGIJE PODJETJA
         strategije podjetja
                            Glavne        Poslovne     Funkcijske
                                URESNIČEVANJE STRATEGIJE PODJETJA
                                Oblikovanje       Oblikovanje
                                organizacijske     organizacijske
                                strukture        kulture


                                                      7
        Analiza okolja
analiza makrookolje:      analiza mikrookolje:
   • ekonomski         • dobavitelji,
    dejavniki,        • konkurenca,
   • tehnološki        • kupci,
    dejavniki,
   • pravni dejavniki,     • trg kapitala,
   • politični dejavniki,   • delovna sila.
   • socialni dejavniki.

                           8
   Strateška analiza

              Analiza okolja

                                       makrookolje
                           Ekonomski
         Socialni              dejavniki
         dejavniki

              Delovna        Dobavitelji
               sila

                   Podjetje
             Trg             Kupci
mikrookolje        kapitala

       Politični                     Pravni
       dejavniki       Konkurenca         dejavniki                    Tehnološki
                    dejavniki                                              9
   Metode analiziranja okolja

Delfi metoda:
   V določenih primerih jo uporabljamo za
   predvidevanje bodočih trendov. Skupini
   strokovnjakov postavimo vprašanje o bodočem
   razvoju nekega posamičnega pojava.
   Kvantificirane odgovore statistično obdelamo.
   Rezultat z novim vprašanjem ponovno pošljemo
   strokovnjakom, ki svoje mnenje korigirajo ali pa
   tudi ne. Postopek ponavljamo toliko časa, dokler
   ne dobimo minimalnega konsenza.

                            10
   Metode analiziranje okolja

Scenarij:
  Je najpogostejša metoda, ki se uporablja pri
  analiziranju in predvidevanju okolja (makro).
  Identificiramo tiste ključne dejavnike, ki bodo
  opredeljevali trende na nekem področju. Nato
  izdelamo alternativne scenarije - optimistično in
  pesimistično varianto. Iz izdelanih scenarijev lahko
  razberemo potek dogodkov, prelomne točke in
  vzročno posledične povezave.


                           11
   Metode analiziranje okolja

Analiza časovnih vrst:
  Ta analiza nam na osnovi preteklih gibanj pokaže
  bodoče trende. Za vsako predvidevanje
  prihodnosti, potrebujemo podatke o preteklih
  gibanjih. Analiza časovnih vrst pri predvidevanju
  prihodnosti ne upošteva novih dejavnikov, ki se
  lahko pojavijo in odločilno vplivajo na potek
  dogodkov. Zato nam lahko služi le kot
  pripomoček.

                          12
   Metode analiziranja okolja

Analiza konkurenčnosti panoge
 Elementi za ugotavljanje konkurenčnosti panoge:
   • vstopanje novih ponudnikov,
   • pogajalske moči kupcev,
   • nevarnost nadomestnih proizvodov ali storitev,
   • pogajalske moči dobaviteljev,
   • konkurenčni boji med obstoječimi konkurenti v
    panogi.


                           13
     Model konkurenčnosti
        panoge
 Vstopne prepreke                     Determinante
                              konkurenčne borbe
                 Novi ponudniki


              Nevarnosti zaradi novih ponudnikov
Pogajalska moč dobaviteljev                 Pogajalska moč kupcev Dobavitelji           Konkurenčna             Kupci
                  borba v panogi
Determinante moči                         Determinante
  dobaviteljev        Nevarnosti zaradi substitutov    moči kupcev
                  Nadomestni       Determinantne
                  proizvodi       nevarnosti substitutov


                                          14
   Metode analiziranja okolja

Analiza organizacije in lastnih potencialov:
 • analiza in predvidevanje okolja je bilo usmerjeno v
  zbiranje, ovrednotenje in interpretiranje podatkov
  o trendih v makro- in mikrookolju podjetja;
 • analizo podjetja v širšem pomenu je povezana s
  potrebami strateškega planiranja in managementa;
 • v ožjem pomenu predstavlja analiza podjetja
  zbiranje in obdelavo podatkov z namenom
  izvajanja kontrole
                           15
  Metode analiziranja okolja

Metode analiziranja organizacije obsegajo
različne sistematične pristope za zbiranje,
obdelavo in interpretiranje posameznih vrst
podatkov o poslovanju podjetja;
  • klasične
  • analiza po poslovnih funkcijah in
  • metode analize po poslovnih funkcijah in
   izdelava profila organizacije

                         16
Metode analiziranja organizacije
     Analiza podjetja po funkcijskih področjih

                FINANCE
             •Stopnja zadolženosti
               •Denarni tok
            •Struktura virov sredstev…


                PROIZVODNJA
                 •Stroški
           •Stopnja tehnološke opremljenosti
               •Dokumentacija…


                PRODAJA
                •tržni delež
               •Prodajne poti
            •Poznavanje konkurence…


                 KADRI
             •Izobrazbena struktura
                •Motiviranost
               •Usposobljenost…


                 NABAVA
              •Analiza dobaviteljev
               •Organiziranost
                •planiranje

                             17
    Metode analiziranja okolja
• Poznamo več vrst analiz organizacije na osnovi
  analize poslovnih funkcij. V bistvu predstavljajo te
  analize dvostopenjski proces:
   1.) Zbiranje, obdelava in interpretiranje podatkov po
    posameznih poslovnih funkcijah na osnovi raznih
    kriterijev.
   2.) Ocenjevanje rezultatov 1. stopnje na osnovi
    kriterijev, prednosti in slabosti v prim. s
    konkurenco
•  izdelava profila podjetja
                             18
     Prednosti in slabosti
• Rezultate analize po poslovnih funkcijah dopolnimo z
 oceno o prednostih ali slabostih ter o pomembnosti
 posameznih dejavnikov za poslovno uspešnost
 organizacije. Rezultat te analize je ugotovitev
 strateških dejavnikov našega uspeha.
                            19
  Določanje temeljne usmeritve

Vizija:
   vizijo lahko opredelimo kot orientacijsko točko v
   prihodnosti, ki ima motivacijsko razsežnost za
   zaposlene; predstavlja kreativno pretvorbo
   poznavanja bodočih sprememb v okolju in lastnih
   sposobnosti za dosego postavljenih smeri razvoja                             20
  Določanje temeljne usmeritve


Pomen vizije:
 – kontrola nad razvojem organizacije;
 – oblikovanje strategije organizacije;
 – temeljita revitalizacija poslovanja;
 – sprememba organizacijske kulture.                      21
  Določanje temeljne usmeritve
Poslanstvo podjetja:
   Predstavlja konkretizacijo vizije organizacije;
   vizija predstavlja grobo sliko organizacije v daljni
   prihodnosti z velikim motivacijskim nabojem,
   poslanstvo pa predstavlja opis naše neposredne
   prihodnosti z jasno navedbo:
   • področij delovanja
   • odjemalcev
   • načinom delovanja
   • osnov vrednot in vzorcev obnašanja
   • odnosom organizacije do okolja;         22
  Določanje temeljne usmeritve
Pomen poslanstva:
 – uokvirjanje ciljne smeri delovanja,
 – pomoč pri odpravljanju nesporazumov pri
  dogovarjanju in predlaganju področij delovanja,
 – temeljna usmerjevalna vloga pri alociranju
  resursov,
 – usmerjevalna vloga za postavljanje odgovornosti
  delovanja posameznikov,
 – temeljni akt za postavljanje ciljev organizacije.


                            23
 Opredelitev strateških ciljev
Cilje organizacije lahko opredelimo kot točno
določene želene rezultate poslovanja, ki jih bo
organizacija doseglo v določenem času; temeljna
značilnost ciljev je merljivost in časovna
opredeljenost. Strateški cilji poslovanja predstavljajo
konkretizacijo vizije in poslanstva organizacije.
Temeljna značilnost ciljev je njihova merljivost in
časovna opredeljenost.
                           24
 Opredelitev strateških ciljev
Cilji morajo biti opredeljeni tako, da so:
  • sprejemljivi za vse interesne skupine v
   organizaciji,
  • fleksibilni (dopuščajo spremembe),
  • merljivi (temelj za izvajanje kontrolne funkcije),
  • motivacijski (kot inštrument motivacije za
   zaposlene).                           25
  Opredelitev strateških ciljev
Cilji so osnova za:
  – sprejemanje odločitev managerjev,
  – povečanje učinkovitosti organizacije,
  – inštrument ocenjevanja uspešnosti posameznikov.
Cilji so hierarhično, časovno in vsebinsko
 strukturirani. Hierarhična delitev ciljev :
  – cilji poslovanja celotne organizacije ,
  – cilji poslovanja poslovnih enot ali programov,
  – cilji poslovnih funkcij.

                            26
Metode opredeljevanja strateških
      ciljev

 Integralni pristop obsega opredelitev nekaterih
 ciljev poslovanja celotne organizacije, npr.
 donosnost, želeni delež dobička v realizaciji, itd.
 Na temelju postavljenih ciljev poslovanja
 oblikujemo posamezne delne cilje, ki predstavljajo
 razgraditev postavljenih skupnih ciljev.                          27
Metode opredeljevanja strateških
      ciljev
          PRISTOP K OPREDELJEVANJU CILJEV
           1. INTEGRALNI PRISTOP      Delni cilj


                                Delni cilj                   Skupni cilj

   Delni cilj

                                Delni cilj
                          Delni cilj
            Delni cilj
                                       28
Metode opredeljevanja strateških
      ciljev

 Temeljni pristop:
 Ta pristop pa poteka ravno obratno. Predvideva
 najprej opredeljevanje delnih ciljev, npr.
 funkcijskih področij, … Na osnovi delnih ciljev
 oblikujemo zbirne plane ter tako pridemo do
 skupnih ciljev poslovanja organizacije.                          29
Metode opredeljevanja strateških
      ciljev
            PRISTOP K OPREDELJEVANJU CILJEV
               2. TEMELJNI PRISTOP


      Delni cilj


                                Delni cilj                   Skupni cilj

   Delni cilj

                                Delni cilj
                          Delni cilj
            Delni cilj
                                       30
Metode opredeljevanja strateških
      ciljev
 Pri opredeljevanju ciljev je pomembno, da
 sledimo modelu procesa, ki vsebuje tri korake:
 – Refleksijo rezultatov analize in predvidevanje
  okolja in analize organizacije.
 – Oblikovanje vizije in poslanstva. Postavljanje
  temeljnih okvirov nadaljnjega razvoja in temelj za
  postavljanje ciljev.
 – Opredelitev strateških ciljev in s tem postavljanje
  osnove za opredelitev podrobnih ciljev
  poslovanja, kar dejansko predstavlja konkretizacijo
  in operacionalizacijo vizije in poslanstva
  organizacije.
                           31
          Strategije
Oblikovanje strategije:
 – nazorna predstavitev poti in sredstev za dosego
  postavljenih ciljev;
 – prikaz izhodiščnega (sedanjega) stanja in
  izoblikovanje razpoznavne podobe organizacije;
 – pokazati pot in smer nadaljnjega delovanja v
  obdobju nestabilnosti.                           32
      Delitev strategije

Strategijo delimo na:
 – glavno (obsega razvoj organizacije kot celote),
 – poslovno (obravnava strategijo posamezne
  poslovne enote),
 – funkcijsko strategijo (obsega razvojno usmeritev
  določenega funkcijskega področja v organizaciji).
                            33
         Tipi strategij
Glavne strategije:
 – Strategija stabilne rasti predstavlja strategijo z
  malo tveganja. Cilji so podobni predhodnim in
  sama vizija in poslanstvo ostajata nespremenjena.
  V ospredju je ohranjanje obstoječega stanja.
 – Strategija rasti obsega vrsto različnih oblik glavnih
  strategij, ki so usmerjene v rast in razvoj
  organizacije. V ospredju je nenehno iskanje
  načinov za rast organizacije.


                            34
Najznačilnejše strategije rasti

– strategija koncentracije, pomeni usmerjanje na samo en
 izdelek ali storitev na točno določenem trgu s pomočjo ene
 tehnologije s predpostavko povečati prodajo.
– strategija diverzifikacije, obsega uvajanje novih
 proizvodov ali storitev v obstoječi program. Ločimo:
  • a) Horizontalno diverzifikacijo, ki obsega vključitev
   našega konkurenta v naš program.
  • b) Koncentrična diverzifikacijo, za katero je značilna
   vključitev podobnega proizvoda oz. storitve v naš
   program.
  Temeljno vodilo pri diverzifikaciji je v razporeditvi
   tveganja.

                              35
Najznačilnejše strategije rasti

– strategija integracije je lahko vertikalna ali horizontalna.
 Podobno kot pri diverzifikaciji gre tudi tu za vključevanje
 nove storitve v program. Razlika je v tem, da je v ospredju
 vključevanje storitev, ki so povezani z obstoječimi
 programi.

– strategija skupnih vlaganj zajema vlaganja sorodnih
 podjetij z namenom doseganja sinergijskih učinkov in s
 tem določenih konkurenčnih prednosti.

                               36
   Uresničevanje strategije

– Oblikovanje strategije podjetja je osrednja naloga
 strateškega planiranja in pravilno izbrana strateška
 usmeritev je temeljni pogoj za uspešni nadaljnji razvoj
 organizacije.
– Strateško planiranje se je razvilo v strateški management
 zaradi neučinkovitosti samega strateškega planiranja pri
 uresničevanju strategij organizacije.
                               37
    Organiziranje
• pojem organizacijskega modela:
 organizacijski model je nazorna predstavitev
 razmejitev pristojnosti in odgovornosti ter
 usklajenosti medsebojnih odnosov vseh udeležencev
 pri skupnem delu na način, ki omogoča uspešno
 opravljanje, z delitvijo dela dobljenih nalog.
                           38
 Oblikovanje organizacijskega
      modela
• glavne faze oblikovanja modela so:
 – sprožanje postopka projektiranja organizacijskega
  modela,
 – analitično ocenjevanje obstoječe organizacije,
 – projektiranje organizacijskega modela,
 – aplikacija projektiranega modela.
                          39
Makro, mezzo in mikro raven
• makroorganizacijska raven predstavlja
  temeljno zgradbo skupnega poslovanja.
  Pojavlja pa se vprašanje, katere naloge
  bodo opravljala posamezna področja
  poslovanja.
•  Na mezzo -organizacijski ravni gre za
  ureditev medsebojnih razmerij znotraj
  posameznih področij poslovanja.
•  Mikro -organizacijsko raven pa
  predstavlja oblikovanje števila delovnih
  mest.
                        40
   Faktorji, ki vplivajo na
   oblikovanje org. modela
1. strategija: strategija je definiranje dolgoročnih ciljev
  podjetja in izbiranje določenih akcij in razporeditev
  resursov za njihovo realizacijo.

2. vpliv okolja:
  • splošno okolje (politično, vlada; pravno, tehnološko,
   demografsko, socio - kulturno;);
  • specifičnega operativnega okolja (kupci, dobavitelji,
   konkurenca, delovna sila, interesne skupine);
  • internega okolja (delničarji, vodstvo, zaposleni).

                               41
     Faktorji, ki vplivajo na
     oblikovanje org. modela
3. mehanična in organska organizacija – Burns &Stalker
  Burns in Stalker sta proučevala 20 industrijskih podjetij.
  Njihovo okolje se lahko kategorizira v 3 tipe:
  – Organizacija v stabilnem okolju (povpraševanje je stabilno, inovacije
   so evolutivne in predvidljive, vladni ukrepi stabilni, krog konkurentov
   stabilen
  – Organizacija v spremenljivem okolju (povpraševanje lahko kljub
   spremembam predvidimo vnaprej, konkurenca se pojavlja vendar ne
   drastično, tehnološke inovacije so predvidljive, vladna politika se
   spreminja vendar je predvidljiva);
  – Organizacije v inovativnem okolju (povpraševanje po izdelkih se
   drastično spreminja, nenadne konkurence se pojavljajo, obstaja
   ekstremno hiter tehnološki razvoj tudi vladna politika se spreminja).

                                     42
    Faktorji, ki vplivajo na
    oblikovanje org. modela
4. vpliv tehnologije
  – Tehnologija je organizacija in uporaba znanja za
   doseganje nekega praktičnega namena. Vključuje
   fizične manifestacije, kot so orodja in stroji, in
   prav tako tudi intelektualne tehnike in procese, ki
   jih uporablja za reševanje problemov in doseganje
   želenega outputa.                            43
    Mehanična organizacija
• Karakteristike mehanične organizacije:
 – Naloge so močno razdrobljene, razstavljene na elemente.
  Prisotna je močna specializacija.
 – Naloge so striktno definirane.
 – Vloga vsakega posameznika je natančno definirana.
 – Struktura avtoritete, kontrole in komunikacij je hierarhična.
  Za neizvrševanje nalog obstajajo sankcije.
 – Vse pomembne informacije se nahajajo na vrhu.
 – Komunikacije so v glavne vertikalne.
 – Z odločitvami narejenih se posredujejo informacije
  podrejenim kot inštrukcije.


                                44
     Organska organizacija
• Karakteristike organske organizacije:
  – Naloge so v medsebojni odvisnosti.
  – Naloge se kontinuirano prilagajajo situacijam.
  – Vloge so definirane posplošeno, členi org. sprejemajo
   splošno odgovornost.
  – Struktura avtoritete, kontrole in komunikacij je mrežna.
  – Centri znanja so raztreseni skozi celotno organizacijo.
  – Komunikacije so vertikalne in horizontalne.
  – Informacije so podlaga za informiranje in svetovanje.                                45
          Vodenje
• Vodenje proces, v katerem vodja na podlagi svojih
 posebnih sposobnosti, osebnostnih lastnosti in
 znanja, z zanj značilnim ravnanjem vpliva na ljudi, da
 bi (vzajemno) dosegli (dogovorjene) cilje. Ali
 usmerjanje sodelavcev k postavljenim ciljem preko
 vplivanja na njihovo vedenje in delovanje je glavna
 naloga vodenja.

• Pri tem uporablja različne inštrumente. V procesu
 vodenja  imajo vrednote managerjev posebno mesto;

                           46
        Stil vodenja

– a . usmerjanje sodelavcev k postavljenim
 ciljem;
– b. uporaba različnih vzvodov;
– c. relativno trajen vzorec vplivanja na ljudi z
 namenom vzajemnega doseganja postavljenih
 ciljev; to značilno ravnanje predstavlja zbir za
 posameznega vodjo specifičnih ravnanj in
 vodstvenega obnašanja; pri tem vodja uporablja
 različne vzvode in inštrumente ter s tem oblikuje
 celovito in znan značilno obliko stila vodenja.

                           47
Funkcije managementa – vodenje
            (nadaljevanje)

• posamezne šole oz. teoretični modeli
 vodenja:
• V osnovi so teoretični modeli in koncepti
 vodenja postavljeni na dihotomnem
 razumevanju stilov vodenja.
 – avtoritaren – demokratičen,
 – direktiven – participativen,
 – poudarek na nalogah – poudarek na ljudeh.


                        48
Funkcije managementa – vodenje
                 (nadaljevanje)

• Klasično razumevanje (Weber – patriarhalni,   karizmatični, avtokratski,
  birokratski);

• Sodobno spoznanja:
  – K. LEWIN (1938- Iowa) – preučevanje stilov vodenja: avtoritativni in
   demokratični pozneje tudi laissez faire
  – Ohio – študija (v 50-tih) – na osnovi postavljenih vprašanja za
   managerje v različnih organizacijah nastane tipične usmeritve
   posameznih vodij:
    • socialno integrativno obnašanje,
    • usmerjenost k nalogam,
    • omogočanje komunikacij, izboljšanje skupinske dinamike;                                     49
Funkcije managementa – vodenje
               (nadaljevanje)
 • Situacijske teorije vodenja: Fiedlerjev
   model :
   – Interakcijska teorija
 •  Michiganska študija identificira dva stila
   vodenja:
   – usmerjenost k sodelavcem,
   – usmerjenost k rezultatom.

   – Teorija pričakovanja
   – Teorija izmenjave

                         50
Funkcije managementa – vodenje
                (nadaljevanje)

•  Aplikativni modeli razlage vodenja:
•  Blake/Mouton (1964, 1985) – matrika 9x 9 možnosti,
•  3 – D program Reddin (1970),
•  situacijska teorija Hersey/ Blanchard nadaljevanje
  Reddinovega koncepta;
•  sistem 1 (avtoritativen) in 4 (participativen) – Likert;
•  koncept MbO - Drucker;
•  normativni odločitveni stil od Vroom/Yetton
                                51
Funkcije managementa – kontrole
               (nadaljevanje)

•  vrste kontrole:
•  celotnega poslovanja, posameznih delov ali poslovnih funkcij;
•  notranja ali zunanja;
•  strateška kontrola:
   – strateški nadzor,
   – kontrolo uresničevanja,
   – kontrolo predvidevanja.
                                52
Funkcije managementa – vodenje
              (nadaljevanje)

• Dodamo pa lahko še
  – posamično specifično preventivno kontrolo.

• Strateški nadzor je lahko ožji ali širši:
  – v ožjem pomenu predstavlja primerjavo med uresničeno in
   sprejeto strategijo,
  – v širšem pa evaluacijo procesa strateškega managementa
   kot celote in s tem pravilnost izbora in implementacije
   strategije.
                              53

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:12/10/2011
language:Bosnian
pages:53