Menyoppsett CA-10: by 7ROYwz6

VIEWS: 30 PAGES: 13

									CA-10 Alarmsentral                            Brukermanual
                 CA-10
      Brukermanual
 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og vi påberoper seg
  rettigheten til å gjøre endringer på produkt og i manual uten
              forutgående varsel.
Art. Nr: 04.106  Alarmsentral CA- 10 Holars AS  Korrigert: 10/12/2011  side 1 (13)
CA-10 Alarmsentral                                            Brukermanual
            Innholdsfortegnelse:
Innledning ................................................................................................................. 3
Funksjoner i CA-10 ................................................................................................... 4
Betjening av CA-10: .................................................................................................. 5
Tilkobling av systemet ............................................................................................... 6
   Full tilkobling ..................................................................................................... 6
Brukermenyen: .......................................................................................................... 7
  Endre egen kode .............................................................................................. 8
  Legg til bruker ................................................................................................... 8
  Slette bruker ................................................................................................... 10
  Utkoble soner ................................................................................................. 10
  Stille-påslag .................................................................................................... 10
  Stille klokke .................................................................................................... 11
  Styre Mono utganger ...................................................................................... 11
  Styre Bi utganger ............................................................................................ 11
  Spenningsreset............................................................................................... 12
  Starte Tlf. DWNL ............................................................................................ 12
  Tillat service ................................................................................................... 12
  Feil ................................................................................................................. 12
  Alarmlogg ....................................................................................................... 12
  Feillogg ........................................................................................................... 13
  Se logg ........................................................................................................... 13
Art. Nr: 04.106    Alarmsentral CA- 10 Holars AS          Korrigert: 10/12/2011        side 2 (13)
CA-10 Alarmsentral                            BrukermanualInnledning
Vi i Holars AS ønsker å gratulere deg med ditt valg av alarmsystem, CA-10 er
et avansert mikroprosessorstyrt system som vil kunne detektere innbrudd,
overfall, brann og tekniske alarmer. Systemet kan aktivisere lokal varsling i
sirener, blinkende lamper samtidig som en alarmmelding kan overføres via
telefonlinjen til en mobiltelefon eller vaktstasjon.
Systemet vil bestå av flere enheter som sammen vil kunne reagere på
alarmtilstander. Sentralen er hjernen i systemet og består av et kretskort med
strømforsyning som mottar informasjon fra alle detektorer og tastaturer og
reagerer på denne informasjonen. Sentralen (hjernen) er plassert i et
stålkabinett som normalt vil monteres ute av syne i et teknisk rom eller kott.
Dette kabinettet er det normalt ingen grunn til å åpne annet enn for service og
bytte av nødstrømsbatteri (ca hvert 2 – 3 år avhengig av lokale forhold).
I nærheten av inngangsdøren monteres tastaturet, dette er den enheten man
benytter til daglig bruk av systemet (tilkobling og frakobling). Ved hjelp av en
brukerkode (4 eller 6 siffer) og # tasten vil man tilkoble (aktivere) og frakoble
(deaktivere( systemet.
Det vil også være montert detektorer av ulike typer i bygget for deteksjon av
ønsket innbruddsalarmtilstand. Dette kan være bevegelsesdetektorer (IR
detektorer), som reagerer på kroppsvarme, Dør/vinduskontakter
(magnetkontakter ) som vil reagere på åpning av dører og vinduer.
Glassbruddetektorer som reagerer på knusing av glass.
I tillegg til å detektere innbruddsalarmtilstander kan systemet også benyttes
for deteksjon av brann på et tidlig stadium med ulike typer røykdetektorer.
Det kan også benyttes gassdetektorer og vannlekkasjedetektorer på dette
systemet.
Ta kontakt med installatøren dersom du ønsker å ytterligere utvide systemet
ditt.
Art. Nr: 04.106  Alarmsentral CA- 10 Holars AS  Korrigert: 10/12/2011  side 3 (13)
CA-10 Alarmsentral                            BrukermanualFunksjoner i CA-10
  Varsler ved innbrudd, panikk, brann og tekniske alarmer
  Informerer om alarmer via telefonlinjen til mobiltelefon eller alarmstasjon
  Svarer på innkommende anrop og kan gi brukeren informasjon om system
  status (om en alarm er utløst siden siste tilkobling)
  Overvåker og sender kontinuerlig informasjon om status til alarmstasjonen
  En skriver kan tilkobles på stedet og kan settes opp til å skrive ut
  hendelsene i systemet kontinuerlig
  Systemet betjenes med klarteksttastatur (2 x 16 karakterer)
  Klare tekstmeldinger som gir informasjon om status og viktige hendelser
  Brukerdefinerte beskrivelser av sonene
  Visning av sonenes status (alle 16) samtidig på displayet
  Synlig klokke og datovisning
  Avlesing av logg fra tastatur, med tekstbeskrivelse, sonenavn,
  områdenavn eller brukernavn og klokkeslett med dato
  Mulighet for oppdeling av alarmsystemet i 4 separate alarmanlegg
  Brukerfunksjoner i egen meny
  Autorisasjonsnivåer på kodene
  Brukerstyrte utganger
  Tidsstyrt av og påslag av systemet
Art. Nr: 04.106  Alarmsentral CA- 10 Holars AS  Korrigert: 10/12/2011  side 4 (13)
CA-10 Alarmsentral                             BrukermanualBetjening av CA-10:
Alarmsystemet leveres med et betjeningspanel som har et LCD display, derfor
er alle funksjoner menystyrte og gjøres tilgjengelig ved å benytte pil-tastene
på betjeningspanelet. Piltastene på høyre side  benyttes for å bla opp og
ned i menyene, piltastene på venstre side  benyttes for å gå inn og ut av
menyene. Nummertastene 0 - 9 benyttes for å programmere inn verdier og for
å aktivere/deaktivere funksjoner i noen av menyene. Tastene  og # benyttes
for å gå ut av menyer.
Det er to menyer i systemet tilgjengelige for koder med riktig
autorisasjonsnivå. Brukerkoden [1][2][3][4] (fabrikkverdi) gir tilgang til
brukermenyen og servicekoden [1][2][3][4][5] (fabrikkverdi) gir tilgang til
servicemenyen.
Systemet har mulighet for oppdeling i 4 områder, og tastaturene (opptil 4 stk)
vil da tilhøre hvert sitt område. De 4 områdene har fabrikksprogrammerte
bruker og servicekoder:
Område 1:      Masterkode – [1][2][3][4]
Område 2:      Masterkode – [2][3][4][5]
Område 3:      Masterkode – [3][4][5][6]
Område 4:      Masterkode – [4][5][6][7]
Brukermenyen: Denne er tilgjengelig ved å taste inn brukerkoden og 
       tasten. Ved å bruke piltastene blar du gjennom de
       ulike menyvalgene. I denne menyen er de brukerrelaterte
       valgene tilgjengelig, slik som programmering og sletting av
       koder, utkobling av soner osv.
Normal drift:     Ved normal drift av sentralen vil driftlampe og klarlampe
           lyse.og og displayet vil være slik som vist under

             Dato   Klokke
             ****************

             -  Normal indikasjon av sone
             -  Sone er åpen
           u  -  Sone er utkoblet
           S  -  Sabotasje tilstede
           a  -  Alarm i minne
           s  -  Sabotasje i minne
Art. Nr: 04.106  Alarmsentral CA- 10 Holars AS  Korrigert: 10/12/2011  side 5 (13)
CA-10 Alarmsentral                             BrukermanualTilkobling av systemet
Systemet er meget fleksibelt og derfor kan systemet tilkobles på flere måter:

 Full tilkobling
   Når systemet tilkobles på normal måte (brukerkode + # tast) vil systemet
   starte utgangstiden (telles ned på tastaturet). I løpet av denne tiden
   (programmerbart) må man forlate bygget. Når utgangstiden er utløpt vil
   systemet være tilkoblet. Systemet kan programmeres til å gi korte støt i
   sirener ved til – og frakobling av systemet.
   I full tilkobling modus vil en utløst alarm aktivisere alle sirener og buzzer i
   tastaturet, samtidig vil alarmmelding sendes til alarmstasjonen
   Dersom en detektor som er plassert i forbindelse med inngangsdør
   utløses vil denne aktivisere inngangstiden (tastaturet vil pipe for å
   indikere at systemet må frakobles).
   Dersom en detektor som ikke er plassert i forbindelse med inngangen
   utløses vil en alarm utløses umiddelbart og sirenene og tastaturet vil
   pipe.


 Kvittering av alarmer
   Ved en alarm må du kvittere ut alarmen. Dette gjøres ved å taste
   Brukerkode (master) + . Bla deg deretter frem til ” alarmlogg ”, gå så
   inn i alarmloggen, deretter ut. Dersom alarmen er opphørt vil du nå ha
   kvittert ut alarmen.


 Kvittering av feil
   Ved en feil må du kvittere ut feilen. Dette gjøres ved å taste Brukerkode
   (master) + . Bla deg deretter frem til ” feil ”, gå så inn i ”feil”, deretter ut.
   Dersom feilen opphørt vil du nå ha kvittert ut feilen.


 Indikasjoner
   Ved normal drift vil driftlampe lyse fast.
   Ved bortfall av 230VAC vil driftlampe være slukket, tilkall service.
   Ved lavt batteri vil driftlampe begynne å blinke, tilkall service slik at de
   kan bytte backup batteri for deg.
Art. Nr: 04.106  Alarmsentral CA- 10 Holars AS  Korrigert: 10/12/2011  side 6 (13)
CA-10 Alarmsentral                               BrukermanualBrukermenyen:
Brukermenyen er tilgjengelig for en brukerkode med autorisasjonsnivå for
dette. Tast brukerkoden og  for å komme inn i denne menyen. Denne
menyen har en rekke undermenyer:
   Endre egen kode
   Her kan en bruker sin egen kode (dersom brukerens adgangsnivå tillater dette).
   Legg til bruker
   Med masterkoden kan man legge til nye brukere med denne menyen.
   Slette bruker
   Med masterkoden kan man slette eksisterende brukere her.
   Utkoble soner
   Brukere kan gå inn i denne menyen og midlertidig koble ut soner før neste
   tilkobling av systemet
   Stille-påslag
   Med denne funksjonen kan systemet tilkobles i stille-modus, alarmer vil kun
   signaleres på tastaturer og overføres til alarmstasjon.
   Stille klokke
   Justering av tid, dato og år gjøres i denne menyen.
   Styre Mono utganger
   Utganger som er programmert som ”mono utganger” kan aktiveres i denne
   menyen, brukerkoder med adgangsnivå 5 vil utføre den samme funksjonen når
   disse benyttes.
   Styre Bi utganger
   Utganger programmert som ”Bi utganger” vil kunne veksles av/på fra denne
   menyen.
   Spenningsreset
   Med denne funksjonen vil man kunne resette detektorer som krever midlertidig
   fjerning av spenning for å resette seg etter en alarm.
   Starte Tlf. DWNL
   Her aktiveres mulighet for fjernprogrammering av sentralen fra en PC med
   programmet DLOAD10.
   Tillat service
   For at installatøren skal få tilgang til service menyen må denne funksjonen først
   aktiveres.
   Feil
   Dersom det er en feil indikasjon på betj., gå inn her for å kvittere feilen
   Forutsetter at feilen er opphørt.
   Alarmlogg
   Dersom det har vært en alarm på sentralen, gå inn her for å kvittere ut alarmen.
   Forutsetter at alarmen er opphørt.
   Feillogg
   Her vil alle feil lagres, slik at en i etterkant kan se tid og dato for feil på sentral
   Se logg
   For å se alle lagrede hendelser i systemet benyttes denne menyen, her vil man
   kunne bla seg gjennom loggen med tid og dato indikasjon.Art. Nr: 04.106  Alarmsentral CA- 10 Holars AS    Korrigert: 10/12/2011   side 7 (13)
CA-10 Alarmsentral                             Brukermanual Endre egen kode
   I denne menyen vil du automatisk bli bedt om å taste inn en ny kode –
   denne vil erstatte din opprinnelige kode.


    Tast inn kode:         Tast inn den nye brukerkoden, den kan bestå
                    av 4, 5 eller 6 siffer, og avslutt med [#] tasten.


    Kode endret           Denne meldingen vises et kort øyeblikk etter at
                    koden er endret.


 Legg til bruker
   Her kan en bruker med masterkode tilgang programmere nye koder. Den
   første ledige plassen for nye koder vil automatisk velges.
                    Tast inn den nye brukerkoden, den kan
    Brukerkode 1:          bestå av 4, 5 eller 6 siffer, og avslutt med #
                    tasten.
    Adg. nivå 0-9:         Velg ønsket adgangsnivå for denne koden,
                    og trykk på # tasten.

   Listen under viser de ulike adgangsnivåene:
   1.  Alle rettigheter unntatt å legge til og slette brukere.
   2.  Tilkobling og frakobling, samt endring av egen kode.
   3.  Tilkobling og frakobling dersom samme kode ble benyttet for å tilkoble.
   4.  Ranskode – kan benyttes for å tilkoble og frakoble, men ved frakobling vil
      en ransalarm sendes til alarmstasjonen.
   5.  Aktiverer utganger programmert som ”mono utganger”, hva denne benyttes
      til programmeres av installatøren.
   6.  Aktiverer utganger programmert som ”bi utganger”, hva denne benyttes til
      programmeres av installatøren.
   7.  Delvis tilkobling av systemet, hvilke soner som er aktive når systemet
      tilkobles med denne koden defineres av installatøren, bortsett fra dette har
      koden samme tilgangsnivå som nivå 2.
   8.  Vaktkode, kan benyttes for å tilkoble og frakoble, men frakobling er kun
      mulig etter utløst alarm. Kan ikke endre egen kode.
   9.  Kun tilkobling er mulig.
   0.  Kun resetting av en alarm – systemet vil fortsatt være tilkoblet, men sirener
      avstilles ved bruk av denne koden .
Art. Nr: 04.106  Alarmsentral CA- 10 Holars AS   Korrigert: 10/12/2011   side 8 (13)
CA-10 Alarmsentral                              Brukermanual
                    Her kan du endre navnet på brukeren til det
    Brukernavn:
                    du måtte ønske. Navnet kan bestå av
    Omr.1, bruker 1         maksimalt 16 karakterer.

   Se forklaringen nedenfor for hvordan navn skal skrives inn:
   Når man står i denne menyen vil piltastene  bevege pekeren fram og
   tilbake,  tasten vil veksle mellom inntasting av numerisk data og
   bokstaver (når en  vises i øvre høyre hjørne er bokstaver valgt). #
   tasten benyttes for å lagre endringene og gå videre.
   I numerisk modus vil piltasten  slette karakteren foran pekeren, mens
    tasten vil veksle mellom innsetting av nye data og skrive over.
   I bokstav modus vil piltastene  bevege deg opp og ned i alfabetet.
   For å veksle mellom store og små bokstaver trykkes en av
   nummertastene to ganger raskt.

    Tast    Numerisk                Bokstav (trykk )
         Sletter karakteren foran pekeren    Forrige bokstav i alfabetet
         Veksler mellom innsett og skriv over  Neste bokstav i alfabetet
    1              1              .        ,
    2              2              A        a
    3              3              d        d
    4              4              G        g
    5              5              J        j
    6              6              M        m
    7              7              P        p
    8              8              T        t
    9              9              W        w
    0              0           mellomrom       -

                    Når det nye navnet er programmert inn og #
    Ny bruker:            tasten er trykket vil denne meldingen vises
    Omr.1, nr 01           en kort periode.
Art. Nr: 04.106   Alarmsentral CA- 10 Holars AS  Korrigert: 10/12/2011  side 9 (13)
CA-10 Alarmsentral                            Brukermanual Slette bruker
   Kun masterkoden har tilgang til denne menyen, hvor brukerkoder kan
   slettes fra systemet.
                   Når menyen er valgt vil denne meldingen
    Slette hvilken?        vises, bruk piltastene og plasser pekeren
    123456             over den koden som skal slettes og trykk på
                   # tasten


    Slettet bruker:        Denne meldingen vises et kort øyeblikk for
    Område 1, bruker 1       å bekrefte hvilken kode som er slettet.


 Utkoble soner
   I denne menyen kan du koble ut soner før neste tilkoling, disse sonene
   vil ikke lenger utløse alarmer eller starte inngangstiden. Når systemet
   frakobles vil disse sonene igjen være innlemmet i systemet.
                  Velg hvilke soner som skal kobles ut ved å
    Blink=utkoblet:       bevege deg til ønsket sone med piltastene
    ●●3●●●●8●●●●●●       , trykk  for å koble ut sonen
                  (nummeret til sonen vil blinke), trykk  for å
   se navnet til den valgte sonen. Når de ønskede sonene blinker avslutter
   du med # tasten.
                   Denne meldingen vises når sonene 3 og 8
    20 Aug, 13:59:31        er utkoblet. Tilkobles systemet nå vil
    ●●u●●●●u●●●●●●         systemet ikke reagere på signaler fra disse
                   2 sonene.


 Stille-påslag
   Med denne funksjonen kan man tilkoble systemet med sirenene utkoblet,
   alarmer vill kun signaleres i tastaturene og overføres til alarmstasjonen
   (hvis programmert).

    Omr 1, bruker 1        Denne meldingen vises når systemet
                   tilkobles i stille modus.
    Tilkobles stille
Art. Nr: 04.106  Alarmsentral CA- 10 Holars AS  Korrigert: 10/12/2011  side 10 (13)
CA-10 Alarmsentral                            Brukermanual Stille klokke
   Her programmeres inn riktig klokkeslett og dato, dette gjøre i tre
   operasjoner, klokkeslett, dato og årstall. Systemet opererer med
   europeisk 24timers klokke.
    Tast tid hh:mm         Tast inn klokkeslettet med timer og minutter
    -:               og trykk # tasten.


    Tast dato dd:mm        Tast inn dato og måned og avslutt med #
    _.               tasten.


    Tast år åååå:         Tast inn årstallet – 4 siffer og avslutt med #
    -               tasten


    Tid endret:          Denne meldingen vises etter at klokken er
    Område 1, master        endret.


 Styre Mono utganger
   Dersom systemet er programmert med en utgang satt til å være ”mono
   utgang” kan denne aktiveres med denne funksjonen.
    Aktiver mono         Velg ønsket utgang ved å trykke sifferet for
    Utganger: 123456       utgangen. Utgangen vil da aktiveres i
                  henhold til hva som er programmert av
   installatøren. Avslutt med # tasten.

    Kontroll slutt:        Denne meldingen vises et kort øyeblikk når
    Omr1, Master          man forlater denne menyen.


 Styre Bi utganger
   Dersom systemet er programmert med en utgang satt til å være ”bi
   utgang” kan denne aktiveres og deaktiveres med denne funksjonen.
    Velg bistabile        Velg ønsket utgang ved å trykke sifferet for
    Utganger: 123456       utgangen. Utgangen vil da aktiveres,
                  trykkes nummeret for utgangen er gang til
   vil utgangen deaktiveres. Slik kan man aktivere/deaktivere utgangene.

    Kontroll slutt:        Denne meldingen vises et kort øyeblikk når
    Omr1, Master          man forlater denne menyen.
Art. Nr: 04.106  Alarmsentral CA- 10 Holars AS  Korrigert: 10/12/2011  side 11 (13)
CA-10 Alarmsentral                            Brukermanual Spenningsreset
   Denne funksjonen benyttes for å resette spenningen ut til detektorer osm
   krever midlertidig bortfall av spenning for å resette seg etter utløst alarm.
   Dette benyttes svært ofte for branndetektorer. Aktivering av denne
   funksjonen vil kutte spenningen ut fra utganger definert som ”29.Det.
   spg.utg” i en kort periode slik at detektorene går tilbake til normal status.

    Spenningsutgang        Når menyen er valgt vil denne meldingen
    reset             vises et kort øyeblikk.


 Starte Tlf. DWNL
   Denne funksjonen kan aktiveres av masterkoden og brukere med nivå 1.
   Når aktivert vil systemet svare på et innkommende anrop fra en PC med
   DLOAD10 programmert installert.

    Tlf. DOWNLOAD         Denne meldingen vises et kort øyeblikk når
    aktivert            funksjonen er aktivert.


 Tillat service
   For at installatøren skal få tilgang til service menyen må dette først
   ”godkjennes” av en brukerkode.

    Servicetilgang         Denne meldingen vises et kort øyeblikk når
    er nå tillatt         funksjonen er aktivert.


 Feil
   Under denne menyen kan alle feil i systemet leses av på displayet og
   kvitteres ut.

    Feil ()          Bruk piltasten  for å bla deg bakover i
    Type feil           loggen, piltasten  benyttes for å bla
                   fremover.

 Alarmlogg
   Under denne menyen kan alle alarmer i systemet leses av på displayet
   og kvitteres ut.
                 Bruk piltasten  for å bla deg bakover i
    Alarmlogg         loggen, piltasten  benyttes for å bla
    Se ()         fremover. Piltastene  benyttes for å
                 hente fra ytterligere opplysningen om
   alarmene – det kan være navnet på sonen etc.
    Dato Klokke          Eksempel på melding i alarmloggen.
    Type alarm


Art. Nr: 04.106  Alarmsentral CA- 10 Holars AS  Korrigert: 10/12/2011  side 12 (13)
CA-10 Alarmsentral                            Brukermanual
 Feillogg
   Under denne menyen kan alle feil i systemet leses av på displayet med
   dato og klokkeslett.

    Feillogg           Bruk piltasten  for å bla deg bakover i
    Se ()          loggen, piltasten  benyttes for å bla
                  fremover. Piltastene  benyttes for å
   hente fra ytterligere opplysningen om feilene – det kan være navnet på
   utgangen etc.
    Dato klokke          Eksempel på melding i hendelsesloggen.
    Type feil Se logg
   Under denne menyen kan alle hendelsene i systemet leses av på
   displayet med dato og klokkeslett.

    Hendelseslogg        Bruk piltasten  for å bla deg bakover i
    Se ()          loggen, piltasten  benyttes for å bla
                  fremover. Piltastene  benyttes for å
   hente fra ytterligere opplysningen om hendelsene – det kan være navnet
   på brukeren, sonen eller utgangen.
    20.08 14:40 O.1        Eksempel på melding i hendelsesloggen.
    Tilkobling br03
Art. Nr: 04.106  Alarmsentral CA- 10 Holars AS  Korrigert: 10/12/2011  side 13 (13)

								
To top