Hovedforl�b 3 by HC11121022428

VIEWS: 76 PAGES: 9

									          Hovedforløb 5


 Fagoversigt
  Områdefag:
    Benzin og dieselmotor niveau D. 1 uge

  Bundne specialefag:
    Benzinmotor niveau A, 1 uge
    Dieselmotor niveau A, 1 uge

  Valgfri specialefag:
    0

  Grundfag:
    Salg og Service niveau E, 1 uge,
    Produktudvikling, produktion og service niveau F, 0,25 uge,
    Økonomi niveau F, 0,5 uge

  Valgfag:
    0,25 uge


Benzin og dieselmotor

  Kompetencebeskrivelse (Når eleven har gennemført
  forløbet tilfredsstillende, opfylder eleven følgende
  forventninger)

    Gennemfører selvstændigt serviceeftersyn på benzin- og
    dieselmotor.
    Planlægger og gennemfører reparation og justering på
    kølersystemet og smøresystemet.
    Foretager selvstændig fejlfindingsrutine på benzinsystemet, ved
    hjælp af periferiudmåling.
    Udskifter tandrem / forkæde, herunder efterfølgende justering af
    dieselpumpe.
                              Side 1 af 9
   Foretager selvstændig fejlfindingsrutine på tændingsanlægget,
   ved hjælp af periferiudmåling.


Teoretisk pensum:
   Kølesystemets detaljerede funktion, herunder gennemgang af
   forskellige former for temperaturstyring og ekspansionssystemer.
   Fejlmuligheder og fejlfindingsrutiner til arbejde på kølesystemer.
   Smøresystemets detaljerede funktion, herunder princip for
   dynamisk smøring og fejlmuligheder og fejlfindingsrutiner.
   Systemkendskab for elektroniske tændingsanlæg.
   Systemkendskab for simple elektroniske benzinanlæg.
   Fordelerpumpens og radialpumpens opbygning og virkemåde.
   Opbygning af systematisk fejlfindingsrutine v.hj. af
   arbejdsdiagram og periferiudmåling.
   Apparatlære og måleteknik.


Praktiske øvelser:
Igennem forskellige opgaver med moduliseret indhold, får eleven
 mulighed for at træne i:
   Kontrol af motorens systemer (køle-, smøre-, tændings-,
   benzinsystemer)
   Kontrol og justering af ventiler.
   Kontrol af kompressionstryk og lækage samt efterfølgende
   fejlidentificering.
   Montering af dieselpumpe samt efterfølgende indstilling af
   pumpen.
   Kontrol og justering af dieseldyser.
   Udskiftning af tandrem samt efterfølgende justering af motoren.
Niveau:
Nieveau D, rutineniveau.
   Områdefaget benzin og dieselmotor afsluttes på denne
   skoleperiode.


Evaluering:


   Elevens personlige kompetencer vurderes på lige fod med de
   faglige kompetencer.
   Eleven holdes orienteret, i forløbet, om eget standpunkt i forhold
   til kompetencebeskrivelsen.                              Side 2 af 9
     Ved skoleopholdets afslutning gennemfører eleven en skriftlig –
     samt en mundtlig standpunktsprøve som har til formål at
     klarlægge elevens teoretisk faglige niveau.
     Når det er hensigtsmæssigt, dog minimum 2 gange i forløbet,
     gennemfører eleven praktiske opgaver som har til formål at
     klarlægge om eleven når kompetencemålene.


  Individuelle muligheder:


  Varighed:
     1uge = 36 lektioner  Lærerkvalifikationer:
     Faglærer indenfor autoområdet.
     Indsigt i pædagogiske virkemidler, specielt indenfor teamwork og
     projektorganiseret undervisning.
Benzinmotor / Dieselmotor

  Kompetencebeskrivelse:
     Foretager komplet adskillelse af benzin- eller dieselmotor,
  sammenholder målte værdier med data samt vurderer behov for
  reparation.
     Gennemfører reparation samt efterfølgende fagligt korrekt
     justering af brændstof- og tændingssystem .


  Teoretisk pensum:

     Motorens forskellige mekaniske komponenter, deres opbygning og
     materialevalg, herunder f.eks.:
     Motorblok, V.motor, række-, boxer, diesel / benzin, wankel,
     orbital, 2-takt.
     Stempler, form og konstruktion, indlæg , stempelhøjde,
     stempelringe.
     Krumtappens opbygning                               Side 3 af 9
   Knastaksel, hærdet, udformning i relation til ydelse og
   motorgang.
   Topstykke, indsugnings og udstødningskanalers udformning, tvær
   og længde skyllet, vendeskyllet.
   Forskelle på diesel- og benzintopstykke
   Ventiler, natriumfyldte, forskellige former for materialevalg i
   relation til varmeledning og vægt.
   Ventilaktiveringssystemer, CIH, twin cam, OHC, CVH.
   Knastakseldrev, tandrem, kædedrev, tandhjulsdrev, fiberhjul.


   Tryk og temperaturforhold i cylinderen, under drift for hhv.
   benzin, og dieselmotor.
   Forhold som har indflydelse på tryk og temperatur.
   Fejlfindingsmuligheder v. hj. af kompressionsmåling og
   lækagemåling. Systematik i fejlfinding vedr. motorens mekaniske
   tilstand.
   Konsekvenser af fejljusteringer, Stempelødelæggelse mv.


   Olietyper, API, CCMC, viskositetsindeks, mineral- og syntetolie,
   additiver.
   Slid og forældelse af olie samt temperaturforhold i
   smøresystemet..   Udstødningssystemer, opbygning, materialer og virkemåde.
   Modtryk, resonans og dæmpning.


Praktiske øvelser:
   Foretage komplet adskillelse af diesel- eller benzimnotor.
   Foretage komplet udmåling af slid på motorens
   enkeltkomponenter og på baggrund af kompressionsmåling og
   lækageprøve..
   Afgive tilbud på reparation af motoren incl. pristilbud.
   Foretage fagligt korrekt reparation og samling af motoren
   Selvstændigt foretage justering af ventiler.
   Foretage kompressionsmåling og lækagemåling.
   Kontrollere kølesystemets tilstand ved hjælp af trykmåling samt
   trykprøvning af kølerdæksel.
   Kontrollere termostatens funktion.
   Kontrollere frostsikringsgraden, uanset frostbeskyttelsesmidlets
   art, v.hj. af refraktometer og aræometer ( flydevægt).
                              Side 4 af 9
   Kontrollere benzinsystemets tæthed.
   Justere brændstofsystemet
   Justere tændingssystemet.


   Afmontering af indsprøjtningspumpe og evt. tandrem.
   Kontrol af pumpen, indjustering samt genmontering iflg. VHB'
   forskrifter.
   Kontrol af dieseldyser, herunder justering af tryk.


Niveau:
Avanceret niveau (Niveau A)

Evaluering:


   Elevens personlige kompetencer vurderes på lige fod med de
   faglige kompetencer.
   Eleven holdes orienteret, i forløbet, om eget standpunkt i forhold
   til kompetencebeskrivelsen.
   Ved skoleopholdets afslutning gennemfører eleven en skriftlig –
   samt en mundtlig standpunktsprøve som har til formål at
   klarlægge elevens teoretisk faglige niveau.
   Når det er hensigtsmæssigt, dog minimum 2 gange i forløbet,
   gennemfører eleven praktiske opgaver som har til formål at
   klarlægge om eleven når kompetencemålene.
 Varighed:

   2 uger = 72 lektioner


Lærerkvalifikationer:
   Faglærer indenfor autoområdet.
   Indsigt i pædagogiske virkemidler, specielt indenfor teamwork og
   projektorganiseret undervisning.
                              Side 5 af 9
Produktudvikling, produktion og service.

   Målbeskrivelse / kompetencer
     Eleven udviser klar bevidsthed om den slidte / ujusterede motors
     mulighed for at påvirke miljøet negativt.
     Eleven planlægger og gennemfører arbejdet under ansvar for eget
     arbejdsmiljø som det eksterne miljø. Herunder anvendes
     tilgængelige affaldssorteringsordning samt personlige
     beskyttelsesmidler.

   Indhold
     Produktudvikling, produktion og service er fordelt ligeligt på H1,
     H3, H4 og H5. Faget inddrages på H5 som en del af
     motoradskillelsen. Eleverne undervises i sikkerhedsforskrifter ved
     omgang med kemikalier. Eleverne får endvidere selv mulighed for
     at arbejde med arbejdspladsbrugsanvisninger og
     leverandørbrugsanvisninger. Endvidere arbejder eleverne med
     forurening fra benzin- og dieselmotorer og mekanikerens
     muligheder for at begrænse denne.

   Niveau
     Faget er ikke angivet med fast niveau (A, B, C.....)
     Der er på denne skoleperiode afsat 0,25 uge = 9 lektioner til
     elevernes arbejde med faget, hvilket er et udtryk for at eleverne
     forventes at kunne benytte den opnåede viden, også i andre
     faglige sammenhænge.   Individuelle muligheder


   Varighed
     0,25 uge = 9 lektioner   Evaluering:


     Elevens personlige kompetencer vurderes på lige fod med de
     faglige kompetencer.
     Eleven holdes orienteret, i forløbet, om eget standpunkt i forhold
     til kompetencebeskrivelsen.
                                Side 6 af 9
      Ved skoleopholdets afslutning gennemfører eleven en skriftlig –
      samt en mundtlig standpunktsprøve som har til formål at
      klarlægge elevens teoretisk faglige niveau.
      Når det er hensigtsmæssigt, dog minimum 2 gange i forløbet,
      gennemfører eleven praktiske opgaver som har til formål at
      klarlægge om eleven når kompetencemålene.


   Udstyr
      Miljøhåndbøger fra Industriens BrancheMiljøRåd
      Værkstedshåndbøger / tekniske data.
      Euro-normer for udstødningsemissioner.

   Lærerkvalifikationer
      Samme som til de øvrige områdefag.Økonomi
   Målbeskrivelse / kompetencer
      Redegøre for grundlæggende økonomiske tankegange og
      begreber i forbindelse med virksomheden og samfundet,
      Anvende ukomplicerede økonomiske værktøjer f.eks.
      økonomistyringsmodeller til løsning af konkrete opgaver,   Indhold

      Undervisningen centrerer sig på H5 omkring den
      virksomhedsbeskrivelse som elleverne har udarbejdet på H4.
      Eleverne arbejder videre med, og afslutter opgaven ”Opstart af
      egen virksomhed” .


   Niveau
      F-niveau   Evaluering:


      I faget salg og service indgår 2 standardopgaver, 1 opgave på
      hvert af de 2 skoleophold.                                Side 7 af 9
       Elevens personlige kompetencer vurderes på lige fod med de
       faglige kompetencer.
       Eleven holdes orienteret, i forløbet, om eget standpunkt i forhold
       til kompetencebeskrivelsen.
       Den afleverede opgave danner baggrund for evaluering. Eleverne
       arbejder sammen i 2-mands grupper og fremlægger den færdige
       opgave for resten af holdet.
       Elevens personlige kompetencer vurderes på lige fod med de
       faglige kompetencer.    Varighed
       0,5 uge = 18 lektionerSalg og Service

    Indhold:
       Undervisningen centrerer sig på H5 omkring den
       virksomhedsbeskrivelse som elleverne har udarbejdet på H4.
       Eleverne arbejder videre med, og afslutter opgaven ”Opstart af
       egen virksomhed” .
       På virksomhedsbesøg får eleven indtryk af arbejdsrutiner og
       problemstillinger på en reservedelsvirksomhed.

    Niveau
       E-niveau    Evaluering:


       I faget salg og service indgår 2 standardopgaver, 1 opgave på
       hvert af de 2 skoleophold.
       Elevens personlige kompetencer vurderes på lige fod med de
       faglige kompetencer.
       Eleven holdes orienteret, i forløbet, om eget standpunkt i forhold
       til kompetencebeskrivelsen.
       Den afleverede opgave danner baggrund for evaluering. Eleverne
       arbejder sammen i 2-mands grupper og fremlægger den færdige
       opgave for resten af holdet.
                                 Side 8 af 9
  Elevens personlige kompetencer vurderes på lige fod med de
  faglige kompetencer.Varighed
  1 uge = 36 lektioner
                           Side 9 af 9

								
To top