BANGHAY – ARALIN SA PAGTUTURO NG KOMPOSISYON SA FILIPINO 3 PANUNURING PAMPANITIKAN IKAAPAT NA MARKAHAN – IKAWALONG LINGGO I PAKSA MGAKASANAYAN MG by JADq88

VIEWS: 1,757 PAGES: 11

									   BANGHAY – ARALIN SA PAGTUTURO NG KOMPOSISYON SA FILIPINO 3
           PANUNURING PAMPANITIKAN
       IKAAPAT NA MARKAHAN – IKAWALONG LINGGO


I.   PAKSA/MGAKASANAYAN/MGA KAGAMITAN      Paksa        :     Malikhaing Pagsulat ng Komposisyon
      Kasanayan sa Pagsulat:     Pagsulat ng Rebyu
      Mga Kagamitan    :     Sipi ng halimbawang rebyu, Tsart,
                     Activity Sheet, Pahayagan
      Halagang Pangkatauhan:I.   MGA INAAASAHANG BUNGA (BAWAT ARAW)

    A. Nagagamit ang wika sa pagpapahayag ng sariling obserbasyon.

    B. Nakapagsusuri ng isang tiyak na halimbawa.

    C. Nakasusulat ng isang rebyu tungkol sa isang napanood na programang
      pantelebisyon.

    D. Nakabubuo ng pansariling paghuhusga batay sa tiyak na gabay.

    E. Naisasaling muli ang sulating sinuri ng iba.


II.   PROSESO NG PAGKATUTO (BAWAT ARAW)

    UNANG ARAW

    A. Panimulang Gawain

      Pagganyak :

       1. Pagpapakita ng iba’t ibang larawan/simbolo ng ginagamit sa iba’t
         ibang Channel sa telebisyon at pagpapatukoy sa mga mag-aaral
         kung anong TV Channel ang gumagamit ng ganitong simbolo.
532                         BSE-Kagawaran ng Edukasyon
      1.         2.         3.

                            salakot
           MTV          a. Anong TV Channel ang paborito mong panoorin?

          b. Sa paborito mong Channel, anong programa ang gustung-
           gusto mong panoorin? Bakit?

          c. Anong programa / palabas ang inaaayawan mong panoorin?
           Bakit?

          d. Paano mo hinuhusgahan ang isang napanood na palabas?

   Paglalahad :

    Mga Gawain

      1. Pagsusuri kung anong katangian ang dapat taglayin ng bawat
       kategoryang programa sa telebisyon.


        Pangkatan 2

        Pag-ugnayin sa pamamagitan ng pagguhit.

   Katangian                Programang Pantelebisyon


  1. Kung kumbinsido ang manonood na magaling a. balitaan
  ang pagganap ng mga tauhan nit. Kumbinsido kang
  maganda ang pagkakalahad ng istorya ng palabas.
  2. Nagtataglay ng mga bagong gimik, mga bagong b. barayti
  panauhin, at bagong talino. Hindi maganda ang
  pagkakaroon ng paulit-ulit na pakulo at mga
  panauhing dati na rin.


BSE-Kagawaran ng Edukasyon                       533
   3. Nagpapakita ng maraming kasagutan at malawak c. drama
   na talakayan sa kabila ng pagiging limitado ng
   paksa.


   4. Maluwag at malinaw nitong naipapakita ang mga d. edukasyunal
   pangyayari sa buong kalawakan at nakapaghahatid
   ng mga balita tungkol sa iba’t ibang sector.


   5. Nagtataglay ng mga kaalamang pang-agham, e. musical
   pangkasaysayan, pampanitikan, at iba pang paksa.
   Naipapamalas din nito ang iba’t ibang uri ng
   organisasyon.


   6. Pinamamahalaan ng mahusay na tagapagpakilala f. pampalakasan
   na nagbibigay ng mapanuring na komentaryo
   tungkol sa mga larong kanyang ipinakikilala.


   7. Nagpaparinig ng iba’t ibang awitn likha ng mga g.tagisan ng talino
   batikang kompositor at binibigyan ng buhay ang
   mga mang-aawit na sadyang kilala sa nabanggit na
   larangan.                     h. talakayan       2. Pagbibigay ng reaksyon sa natuklasang katangian ng bawat
        programang pantelebisyon.

          Makatutulong ba sa natuklasan ninyong katangian ng bawat
          kategorya ng programang pantelebisyon sa pagsusuri ninyo ng
          inyong napanood? Paano?


    C.  Pagpapabasa ng isang halimbawa ng pagsusuri sa programang
      pantelebisyon.

    Marahil, hindi mo na naabutan sa telebisyon ang programang Aawitan Kita.
Subalit ang programang ito ay isa sa mga palatuntunang musika na pantelebisyon
na tumagal sa ere. Naririto ang isa maikling pagsusuri sa nabanggit na
palatuntunan.


534                       BSE-Kagawaran ng Edukasyon
    NOON ay aking inaabangan ang isang programang pantelebisyon na totoong
labis na umakit sa aking panlasa sapagkat habang nanonood nito, tila nasasalamin
ko ang yaman ng aking pagkatao at ng aking lahi. Sa panahong ang aking mga
kababata ay nahihirati sa mga nakatutulig na tunog at padyak ng mga sayaw na
ginagagad sa mga bansang kanluranin na siyang namumutiktik sa mga programang
pantelebisyon, ang Aawitan Kita ay nakahanap ng sariling lugar upang maiparating
sa mga Pilipino ang kanilang sariling sining at kultura.

    Ang Aawitan Kita ay pinalabas minsan sa isang Linggo. Sa pamamagitan ng
programang ito ay maririnig mo ang iba’t ibang awitin na nagpapakita ng
kagandahan ng ating lahi. Sa likod ng mga awiting iyong tila mga larawang buhay na
makikita ng mga manonood ang kagandahang taglay ng ating kapaligiran. Nasa
likod din ng awiting iyon ang mga matitimyas na tinig ng ating tunay na mang-aawit.
Yaong nakakakanta ng hindi nangangailangang humiyaw. Yaong nakakakanta ng
pinakamataas na tono ng musika ng tila balewala lamang. Sa likod ng programang
nabanggit ay naroroon ang larawan ng isang dakilang bansa, ang Pilipinas.

    TOTOONG makamasa ang Aawitan Kita. Ang iskrip ay nakasulat sa Tagalog
bagamat gumagamit din ng iba’t ibang wikain paminsan-minsan. Ang mga tao sa
likod ng programa ay pawang may angking kakayahang makapagpalabas ng isang
buhay na larawang Pilipino. Ang mga kasuotan ay tunay na atin. Ang mga
kasangkapan kahit na sa pinakamaliit na bagay ay pawing Pilipino. Isang Pilipino na
nagnanais na Makita ang kanyang pagkatao sa telebisyon.

    NAKAPANGHIHINAYANG nga lamang at ang lingguhang palabas ay nawala
na. Ito ang naging minsan isang buwan pero hindi. Bakit nga kaya hindi tinangkilik
ng mga bagong henerasyon ang ganitong uri ng programa?

    AYON sa isang manunuri na nagpahayag ng kanyang puna sa nasabing
palabas, “nagiging kabagut-bagot ang panonood ng nasabing programa dala na rin
ng katotohanang para ka lamang nanonood ng isang larawan na hindi na nagiging
kaakit-akit para sa mga manonood.”

    SA isa pa ring artikulo tungkol dito, humina raw ang pang-akit na nabanggit
na palatuntunan dala na rin sa masyadong pagbibigay ng atensyon sa kapaligiran
sa halip na ang pagtuunan ng pansin ay ang pag-awit. Naging kapuna-puna pa rin
daw ang labis na pagtutuon ng atensyon sa host (Armida Siquion-Reyna na siya ring
prodyuser at pangunahing mang-aawit) sa halip na ang pagtuunan ay ang mga
panauhin. Nawala rin ang pang-akit ng programa sanhi ng pagkakaroon ng
limitadong artista na nagpapalit-palit lamang.

    UNTI-UNTI ng nawala ang programang tulad ng Aawitan Kita sa ating pang-
akit bilang mga manonood ng telebisyon. May mahalaga naming mensahe ang


BSE-Kagawaran ng Edukasyon                           535
nabanggit na palabas – na tayo ay may maganda at sariling kultura na singyaman
din ng kaluluwa ng ating lahi. Ang ikatatagal ng ganitong uri ng programa ay nasa
panghalina sa manonood. Mga manonood na naghahangad na mapataas ang
kalidad ng kanilang pag-iisip sa pamamagitan ng makabuluhang palabas. Nawa’y
muling malagay sa ere ang Aawitan Kita. Nawa’y matuto na rin ang mga manonood
na Pilipino na tumangkilik sa maayos at magandang palabas tulad nito.


   D. Pagbibigay ng reaksyon sa binasa

       Anong masasabi ninyo sa binasang pagsusuri.


   PAGSUSURI SA AKDA

   IKALAWANG ARAW

   Panimulang Gawain

     Pagganyak :

         Nakapanood na ba kayo ng Filmfest? Anu-anong awards ang
         ibinibigay sa Filmfest? Anu-ano kayang pamantayan ang ginamit
         sa pagbibigay nila ng awards? Tingnan natin kung ang mga
         sinabi ninyo ay may kaugnayan sa halimbawa ng ating muling
         babasahin.

   A. Pagtalakay : Pagpapababasa ng halimbawa ng pagsusuri sa programang
            pantelebisyon.

   B. Pangkatang pagsulat ng bahaging nagpapakita ng pagsusuri sa
     halimbawang binasa tungkol sa mga sumusunod:

       Pangkat 1 : Mabisa ang isang programang musical kung ito ay
            nagpaparinig ng mga orihinal na awitin na likha ng mga
            kilalang kompositor.”
         ____________________________________________________
         ____________________________________________________
         ____________________________________________________
         ____________________________________________________
         _____________________________________.
536                       BSE-Kagawaran ng Edukasyon
      Pangkat 2 : “Mabisa ang isang programang musical kung ito ay
           nilalahukan ng ating mga kilalang mang-aawit.”
        ____________________________________________________
        ____________________________________________________
        ____________________________________________________
        ____________________________________________________
        _____________________________________.

      Pangkat 3 : Kopyahin mo ang bahaging pumupuri sa programang
            “Aawitan Kita.”
        ____________________________________________________
        ____________________________________________________
        ____________________________________________________
        ____________________________________________________
        _____________________________________.

      Pangkat 4 : Kopyahin mo ang bahaging pumupuna sa programang
            “Aawitan Kita.”
        ____________________________________________________
        ____________________________________________________
        ____________________________________________________
        ____________________________________________________
        _____________________________________.


   D. Paglalahad ng bawat pangkat ng kanilang sinulat.

   E. Pagbibigay ng feedback ng mga mag-aaral sa inilahad .

      Pangkat 1 --- Pangkat 2

      Pangkat 2 --- Pangkat 3

      Pangkat 3 --- Pangkat 4

      Pangkat 4 --- Pangkat 1

    Gabay na Tanong :

        Wasto ba ang kanilang ginawa? Magbigay ng patunay.

        Anu- anong pagsasaalang-alang ang ginawa sa pagsuri?
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                       537
       F. Pagbibigay ng mga gabay sa pagsusuri ng bawat kategorya ng
        programang pantelebisyon na napanood sa pamamagitan ng
        Concept Maps.


                   Mga Kategorya
                   ng Programang
                   Pantelebisyon

                                   4.
   1.


               2.         3.
        Piliin sa mga nakadikit na CUE CARDS ang mga angkop sa bawat
        kahon. (Ang isusulat sa CUE CARDS ay nasa input sa pangatlong
        araw).


      G. Pagbibigay puna sa isinagawang gawain.

          Ano ang masasabi ninyo sa nabuong gabay?
538                          BSE-Kagawaran ng Edukasyon
   PAGSULAT NG BURADOR

   IKATLONG ARAW

   A. Panimulang Gawain

    Pagganyak : Pagpapaala-ala sa mga gabay sa pagsusuri ng bawat
          kategorya ng programang pantelebisyon sa pamamagitan
          ng ATE CHARO,

   B. Pagsulat ng Rebyu sa isang programang BALITA ayon sa format na
    ito:

     1. Ilahad muna ang mga sumusunod:

        a. Channel

        b. Oras

        c. Mga tagapagsalita


     2. Ilahad ang kagandahan ng programa.

        a. pormat (ang mga bahagi).

        b. kabuluhan ng mga balita.

        c. lawak ng mga balita (local, internasyonal at lahat ng sector)

        d. husay ng mga Tagapagbalita (pananamit at pagsasalita).

     3. Ilahad ang nakikitang kahinaan ng palabas.

     4. Ilahad ang nais na pagbabago o mungkahing pagbabago.


      Alalahanin ang basikong Tagubilin sa pagsulat ng sulatin:

          Huwag susulat ng palimbag

          Sumulat nang malinis at maayos.

          Gumamit ng malaki at maliit na letra.BSE-Kagawaran ng Edukasyon                            539
             Gumamit ng wastong bantas.

   C. Pagbasa ng isang sinulat na rebyu.

   D. Pagbibigay ng feedback sa narinig na rebyu.

     Gabay na Tanong :

        Tama ba ang kanilang puna? Bakit?

   E. Pagbibigay ng input na magagamit sa pagsulat ng rebyu ng
     programang pantelebisyon.

      1. Alalahanin ang mga inilahad na katangian ng bawat kategorya ng
        programang pantelebisyon.

      2. Mga gabay sa Pagsulat ng Rebyu

        a. Kung drama ang palabas na susuriin, marapat mong sagutin
          ang sumusunod na tanong:

             May natutuhan ka ba sa palabas batay sa pananaw moral?

             May natutuhan ka ba sa palabas      batay sa pananaw
             pampanitikan?

             Naging makatotohanan ba ang pagkakalahad ng istorya?

        b. Kung ang palabas ay katatawanan, maaari mo itong suriin sa
          tulong ng mga ss. na tanong:

             Natawa ka ba sa inilahad na sitwasyon?

             Nakatatawa ba ang pagganap ng mga tauhan?

        c. Kung Balitaan, Talakayan, o Interbyu, maaari mo itong suriin sa
          tulong ng mga sumusunod na tanong:

             Patas ba ang pagkakapahayag ng balita?

             Ang mga balita ba ay iba sa komentaryo ng nagbabalita?

             Kapani-paniwala ba ang ispiker na naglalahad ng paksa?
540                         BSE-Kagawaran ng Edukasyon
        d. Kung Patalastas, masusuri mo ang kabuuan ng programa kung
          naipakita ba ang mga ito nang maayos at may mataas na
          panlasa?


   PAGWAWASTO NG SULATIN

   IKAAPAT NA ARAW

   A. Panimulang Gawain

     Pagganyak : Pagsasagawa ng Newscasting ng ilang piling mag-aaral.

   B.  Pag-uusap sa isinagawang Newscating.

      1. Ang balita ba ay iba sa komentaryo ng nagbabalita?

      2. Kapani-paniwala ba ang ispiker sa paglalahad ng paksa?

   C. Paglalahad kung ano ang dapat bigyang puna sa pagwawasto ng
    ginawang rebyu.

   D. Pagpapaala-ala sa mga sangkap at pananda sa pagsulat ng sulatin,
    katulad ng bantas, malaki at maliit na letra atbp.

   E. Pagpapalitan ng papel ng magkapareha ng ginawang rebyu.

   F. Pagwawasto ng kapartner na mag-aaral sa sulatin, sa tulong ng
    gabay na tanong sa pagsulat ng rebyu na nasa tsart.

   G. Pagbibigay ng puna ng kapartner sa paggamit ng mga sangkap sa
    pagsulat ng sulatin.

   H. Pagpapabasa ng mga punang ibinigay ng kapartner.

   I. Pagbibigay ng reaksyon sa punang narinig.
BSE-Kagawaran ng Edukasyon                          541
   MULING PAGSULAT

   IKALIMANG ARAW

   A. Panimulang Gawain

     Pagganyak : Pag-uusap sa dapat gawin sa muling pagsulat ng sulatin.

   B. Pagpapaalala sa mga basikong tagubilin sa pagsulat nito.

   C. Pagsasalin ng iniwastong burador ng sulatin.

   D. Pagpapabasa ng ilang sulating naiwasto.

   E. Pagbibigay ng reaksyon sa narinig.

       Angkop ba ang ginawang pagwawasto? Ipaliwanag.

   F. Pagpapahalaga

      Nadalian ka ba o nahirapan sa pagsulat ng rebyu? Bakit?
542                      BSE-Kagawaran ng Edukasyon

								
To top