Drift og vedligeholdelse by vymIR8ke

VIEWS: 0 PAGES: 15

									Driftsvejledning for almindeligt parcelhus

Deres spildevand afledes til det offentlige kloaksystem. Afløbsanlægget består bl.a. af
afløb fra køkken, bad og toilet, samt udvendige tagbrønde og evt. overfladebrønd for
regnvand. Den vedlagte plan i målestoksforhold 1:100 viser, hvor de forskellige
afløbsinstallationer er placeret.

For at opnå de bedste og sikreste driftsbetingelser af anlægget, kræves et jævnlig tilsyn og
pasning af afløbsanlægget og denne driftsvejledning bør derfor følges:

  Afløbsanlægget må ikke tilføres kemikalier og fedtstof, cigaretskod, klude, bleer,
  hygiejnebind, vatpinde, kattegrus eller andre lignende uopløselige stoffer.
  Gulvafløbsskåle på badeværelser og i kælderrum er forsynet med vandlåse. Riste og
  vandlåse skal jævnligt renses, og der skal foretages en kraftig gennemskylning med
  vand, f.eks. ved hjælp af en haveslange.
  Lyskasser er forsynet med afløb. Bunden af lyskasser og afløbsristene skal mindst 2
  gange om året renses for blade, papir og lignende, der evt. kan stoppe afløbene.
  Tagnedløb for regnvand er sluttet til nedløbsbrønd med slamfang. Dette slamfang skal
  renses for sand og blade mv. mindst én gang om året for at sikre, at afløbssystemet,
  som brønden er sluttet til, ikke stopper. Rist og karm bør stryges med kold asfalt én
  gang årligt.
  Tagrender skal renses for blade om efteråret lige efter løvfald.
  Nedløbsbrønd (overfladebrønd) med rist på gårdsplads er forsynet med et slamfang,
  der skal oprenses for sand og blade mindst én gang årligt. Rist og karm bør stryges
  med kold asfalt ligeledes én gang årligt.
  Dræn omkring kælderen er sluttet til nedløbsbrønd med slamfang. Kontrollér
  regelmæssigt, at drænet virker ved at kigge ned i brøndene for at se, om der er
  tilstrømning af vand fra drænene. Slamfang skal oprenses 2-4 gange det første år,
  derefter 1-2 gange årligt. Dæksel og karm bør stryges med kold asfalt én gang årligt.
  Nedgangsbrønd i have og indkørsel skal tilses jævnligt, og aflejringer på banket og trin
  fjernes ved spuling med haveslange. Dæksel og karm bør stryges med kold asfalt én
  gang årligt.

Opstår der alligevel problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte
undertegnede.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).
Driftsvejledning for faskine

Deres regnvand afledes til faskine, der er etableret på egen grund. Den vedlagte plan i
målestoksforhold 1:100 viser, hvor de forskellige faskiner er placeret og hvilke tagnedløb,
der er tilsluttet.

For at opnå de bedste og sikreste driftsbetingelser af anlægget, kræves et jævnlig tilsyn og
pasning af afløbsanlægget og denne driftsvejledning bør derfor følges:

 Tagnedløb for regnvand er sluttet til nedløbsbrønd med slamfang. Dette slamfang skal
 renses for sand og blade mv. mindst én gang om året for at sikre, at faskinens funktion
 ikke stopper. Rist og karm bør stryges med kold asfalt én gang årligt.
 Tagrender skal renses for blade om efteråret lige efter løvfald.
 Nedløbsbrønd (overfladebrønd) med rist på gårdsplads er forsynet med et slamfang,
 der skal oprenses for sand og blade mindst én gang årligt. De befæstede arealer
 omkring overfladebrønde skal jævnligt jævnligt renholdes. Rist og karm bør stryges
 med kold asfalt ligeledes én gang årligt.
 Lyskasser er forsynet med afløb. Bunden af lyskasser og afløbsriste skal mindst 2
 gange om året renses for blade, papir og lignende, der evt. kan stoppe faskinen.

Opstår der alligevel problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte
undertegnede.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).
Driftsvejledning for olieudskiller

Deres spildevand afledes til det offentlige kloaksystem, og i forbindelse med Deres
afløbsanlæg er der installeret en olieudskiller med tilhørende sandfang.

Den vedlagte plan i målestoksforhold 1:100 viser udskillerens og sandfangets placering.
Endvidere fremgår det af afløbsplanen, hvilke installationsgenstande, der er sluttet til selve
udskilleren.

For at opnå de bedste og sikreste driftsbetingelser af anlægget, kræves et jævnlig tilsyn og
pasning af afløbsanlægget og denne driftsvejledning bør derfor følges:

  Deres afløbsanlæg er forsynet med en olieudskiller af fabrikat xx, model yy. Denne
  udskiller er beregnet for en spildevandsstrøm på x l/s og en opsamlingskapacitet på xxx
  l. olie.
  Til olieudskilleren for spildevand må kun tilsluttes afløb med olieforurenet spildevand og
  disse afløb må ikke benyttes til andet spildevand.
  Anvendes højtryksspuler bør brugen af denne minimeres så meget som muligt.
  Der må ikke anvendes kemikalier eller lignende der kan ødelægge oliens struktur.
  Sandfang og udskiller skal med jævne mellemrum tømmes for henholdsvis sand og
  olie. Dette kan ske ved henvendelse til slamsugerfirmaet NN, Snabelvej 4, Søborg, tlf.
  12345678, der sørger for, at den opsamlede sand- og oliemængde bortskaffes efter
  gældende regler.
  Efter hver tømning og evt. rengøring skal udskiller og sandfang altid fyldes med vand.
  For at sikre, at sandfang og udskiller bliver tømt rettidigt, måles olielagets tykkelse i
  olieudskilleren og i sandfanget. Der er indbygget en føler i udskilleren til registrering af
  høj oliestand og en optisk eller akustisk alarm aktiveres når tømning skal foretages.
  Resultatet indføres i en driftsjournal.
  Udluftningen til olieudskilleren skal kontrolleres for korrekt virkning.
  Dæksel og karm bør stryges med kold asfalt én gang årligt. Det skal sikres at dækslet
  ikke er fastspændt og at der ikke placeres noget oven på dækslet.

Opstår der alligevel problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte
undertegnede.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).
Driftsjournal for olieudskiller

Denne jævnlige kontrol af udskilt materiale (olie, sand) bør registreres i en journal, der til
enhver tid skal være tilgængelig for myndighederne.

En sådan journal kan f.eks. udformes som vist:
Driftsvejledning for fedtudskiller

Deres spildevand afledes til det offentlige kloaksystem, og i forbindelse med Deres
afløbsanlæg er der installeret en fedtudskiller med tilhørende sandfang.

Den vedlagte plan i målestoksforhold 1:100 viser udskillerens og sandfangets placering.
Endvidere fremgår det af afløbsplanen, hvilke installationsgenstande, der er sluttet til selve
udskilleren.

For at opnå de bedste og sikreste driftsbetingelser af anlægget, kræves et jævnlig tilsyn og
pasning af afløbsanlægget og denne driftsvejledning bør derfor følges:

  Deres afløbsanlæg er forsynet med en fedtudskiller af fabrikat xx, model yy. Denne
  udskiller er beregnet for en spildevandsstrøm på x l/s og en opsamlingskapacitet på xxx
  l. olie.
  Til fedtudskilleren må kun tilsluttes afløb med fedtholdigt spildevand og afløbet må ikke
  benyttes til andet spildevand.
  Anvendes højtryksspuler bør brugen af denne minimeres så meget som muligt.
  Der må ikke anvendes opvaskemidler eller lignende der kan ødelægge fedtets struktur.
  Sandfang og udskiller skal med jævne mellemrum tømmes for henholdsvis sand og
  fedt. Dette kan ske ved henvendelse til slamsugerfirmaet NN, Snabelvej 4, Søborg, tlf.
  12345678, der sørger for, at den opsamlede sand- og fedtmængde bortskaffes efter
  gældende regler.
  Efter hver tømning og evt. rengøring skal udskiller og sandfang altid fyldes med vand.
  For at sikre, at sandfang og udskiller bliver tømt rettidigt, måles fedtlagets tykkelse i
  fedtudskilleren og i sandfanget. Der er indbygget en føler i udskilleren til registrering af
  høj fedtstand og en optisk eller akustisk alarm aktiveres når tømning skal foretages.
  Resultatet indføres i en driftsjournal.
  Udluftningen til fedtudskilleren skal kontrolleres for korrekt virkning.
  Dæksel og karm bør stryges med kold asfalt én gang årligt. Det skal sikres at dækslet
  ikke er fastspændt og at der ikke placeres noget oven på dækslet.

Opstår der alligevel problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte
undertegnede.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).
Driftsjournal for fedtudskiller

Denne jævnlige kontrol af udskilt materiale (fedt, sand) bør registreres i en journal, der til
enhver tid skal være tilgængelig for myndighederne.

En sådan journal kan f.eks. udformes som vist:
Driftsvejledning for nedsivningsanlæg

Deres spildevand afledes til et nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlægget består af en
bundfældningstank, en fordelerbrønd og to fordelerledninger. Den vedlagte plan viser,
hvor bundfældningstanken og nedsivningsdelen er placeret.

Anlægget er dimensioneret for XX personer, svarende til en vandmængde på YY liter pr.
døgn.

Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken
udskilles stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spilde-vandet. Der dannes derfor
både bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes
ildelugtende gasarter.

For at opnå den bedste funktion af anlægget bør denne driftsvejledning følges:
 tanken skal tømmes med en slamsuger mindst én gang om året
 efter tømning skal tanken fyldes 3/4 med vand
 dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for tilsyn og
  tømning
 udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende
 til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse rådneprocessen
  f.eks. benzin, olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler m.m.
 koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til
  bundfældningstanken
 ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes
  bundfældningstanken. Det kan f.eks. være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer,
  hygiejnebind m.m.

Hvis kommunen ikke har fast tømningsordning, anbefaler undertegnede, at De tegner
kontrakt med slamsugerfirmaet NN, Sugekoppen 7, 2860 Søborg. Nedsivningsdelen
består af fordelerbrønd og fordelerledninger. I fordelerledningerne og i filtermaterialet
begynder den biologiske rensning af spildevandet, Det er derfor vigtigt, at
mikroorganismerne i nedsivningsdelen sikres optimale forhold.

For at sikre den bedste drift af nedsivningsanlægget skal følgende iagttages:
 dækslet på fordelerbrønden må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for
  inspektion
 en gang om året inspiceres fordelerbrønden for at se, om der findes aflejringer i
  brønden, og om sivedrænene kan trække
 stuvning i fordelerbrønden er ensbetydende med, at nedsivningsdelen er stoppet til,
  eller at grundvandsspejlet står højt
 arealet over fordelerledningerne må ikke belastes med færdsel, så jorden komprimeres
 der må ikke plantes træer nærmere end 3 meter fra nedsivningsarealet
 sivedrænene bør spules hvert 2.-3. år for at undgå tilstopning.

Opstår der problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte undertegnede.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).
Driftsvejledning for nedsivningsanlæg med pumpesystem

Deres spildevand afledes til et nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlægget består af en
bundfældningstank, en pumpebrønd og to fordelerledninger. Den vedlagte plan viser, hvor
bundfældningstanken og nedsivningsdelen er placeret.

Anlægget er dimensioneret for XX personer, svarende til en vandmængde på YY liter pr.
døgn.

Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken
udskilles stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både
bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes ildelugtende
gasarter.

For at opnå den bedste funktion af anlægget bør denne driftsvejledning følges.
 tanken skal tømmes med en slamsuger mindst én gang om året
 efter tømning skal tanken fyldes 3/4 med vand
 dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for tilsyn og
  tømning
 udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende
 til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse rådneprocessen
  f.eks. benzin, olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler m.v.
 koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til
  bundfældningstanken
 ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes
  bundfældningstanken. Det kan f.eks. være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer,
  hygiejnebind m.m.

Hvis kommunen ikke har fast tømningsordning, anbefaler undertegnede, at De tegner
kontrakt med slamsugerfirmaet NN, Sugekoppen 7, 2860 Søborg. Nedsivningsdelen
består af pumpebrønd og fordelerledninger. I fordelerledningerne og i filtermaterialet
begynder den biologiske rensning af spildevandet, Det er derfor vigtigt, at
mikroorganismerne i nedsivningsdelen sikres optimale forhold.

For at sikre den bedste drift af nedsivningsanlægget, skal følgende iagttages:
 dækslet på pumpebrønden må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for
  inspektion
 pumpebrønden efterses mindst én gang om året for at se, om der findes aflejringer i
  brønden. Evt. bundslam fjernes
 pumpen tilses og kontrolleres i henhold til leverandørens anvisning dog mindst hvert 2.
  år
 funktionen af flyderkontakten kontrolleres mindst én gang om året
 arealet over fordelerledningerne må ikke belastes med færdsel, så jorden komprimeres
 der må ikke plantes træer nærmere end 3 meter fra nedsivningsarealet
 fordelerledningerne bør gennemskylles hvert 2.-3. år for at undgå tilstopning.

Opstår der problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte undertegnede.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).
Driftsvejledning for biologisk sandfilter

Deres spildevand afledes til et biologisk sandfilter. Anlægget består af en
bundfældningstank, en fordelerbrønd og det biologiske sandfilter. Den vedlagte plan viser,
hvor de enkelte dele er placeret.

Anlægget er dimensioneret for XX personer, svarende til en vandmængde på YY liter pr.
døgn.

Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken
udskilles stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både
bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes ildelugtende
gasarter.

For at opnå den bedste funktion af anlægget bør denne driftsvejledning følges:
 Tanken skal tømmes med en slamsuger mindst én gang om året.
 Efter tømning skal tanken fyldes 3/4 med vand.
 Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for tilsyn og
  tømning.
 Udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende.
 Til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse
  rådneprocessen f.eks. benzin, olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler m.m.
 Koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til
  bundfældningstanken.
 Ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes bund-
  fældningstanken. Det kan f.eks. være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer,
  hygiejnebind m.m.

Hvis kommunen ikke har fast tømningsordning, anbefaler undertegnede, at De tegner
kontrakt med slamsugerfirmaet NN, Sugekoppen 7, 2860 Søborg. I det biologiske
sandfilter sker den biologiske rensning af spildevandet, Det er derfor vigtigt, at
mikroorganismerne i sandfiltret sikres optimale forhold.

For at sikre den bedste drift af anlægget skal følgende iagttages:
 Dækslet på fordelerbrønden må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for
  inspektion.
 En gang om året inspiceres fordelerbrønden for at se, om der findes aflejringer i
  brønden, og om fordelerrørene kan trække.
 Stuvning i fordelerbrønden kan være forårsaget af, at sandfilteret er ved at stoppe til.
 Arealet over fordelerrørene må ikke belastes med færdsel, så jorden komprimeres.
 Der bør ikke plantes træer nærmere end 3 meter fra nedsivningsarealet.
 Fordelerrørene bør spules hvert 2.- 3. år for at undgå tilstopning.

Opstår der problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte under-tegnede.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).
Driftsvejledning for biologisk sandfilter med pumpesystem

Deres spildevand afledes til et biologisk sandfilter. Anlægget består af en
bundfældningstank, en fordelerbrønd og det biologiske sandfilter. Den vedlagte plan viser,
hvor de enkelte dele er placeret.

Anlægget er dimensioneret for XX personer, svarende til en vandmængde på YY liter pr.
døgn.

Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken
udskilles stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både
bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes ildelugtende
gasarter.

For at opnå den bedste funktion af anlægget bør denne driftsvejledning følges:
 Tanken skal tømmes med en slamsuger mindst én gang om året.
 Efter tømning skal tanken fyldes 3/4 med vand.
 Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for tilsyn og
  tømning.
 Udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende.
 Til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse
  rådneprocessen f.eks. benzin, olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler m.m.
 Koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til
  bundfældningstanken.
 Ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes bund-
  fældningstanken. Det kan f.eks. være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer,
  hygiejnebind m.m.

Hvis kommunen ikke har fast tømningsordning, anbefaler undertegnede, at De tegner
kontrakt med slamsugerfirmaet NN, Sugekoppen 7, 2860 Søborg. I det biologiske
sandfilter sker den biologiske rensning af spildevandet. Det er derfor vigtigt, at
mikroorganismerne i sandfiltret sikres optimale forhold.

For at sikre den bedste drift af anlægget skal følgende iagttages:
 Dækslet på pumpebrønden må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for
  inspektion.
 Pumpebrønden efterses mindst én gang om året for at se, om der findes aflejringer i
  brønden. Evt. bundslam fjernes.
 Pumpen tilses og kontrolleres i henhold til leverandørens anvisning dog mindst hvert 2.
  år.
 Funktionen af flyderkontakten kontrolleres mindst én gang om året.
 Arealet over det biologiske sandfilter må ikke belastes med færdsel, så jorden
  komprimeres.
 Der må ikke plantes træer nærmere end 3 meter fra det biologiske sand-filter.
 Fordelerdrænene øverst i sandfiltret bør gennemskylles hvert 2.-3. år for at undgå
  tilstopning med slam.

Opstår der problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte undertegnede.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).
Driftsvejledning for rodzoneanlæg

Deres spildevand afledes til et rodzoneanlæg. Anlægget består af en bund-fældningstank
og rodzoneanlægget. Den vedlagte plan viser, hvor bundfældningstanken og
rodzoneanlægget er placeret.

Anlægget er dimensioneret for XX personer, svarende til en vandmængde på YY liter pr.
døgn.

Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken
udskilles stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både
bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes ildelugtende
gasarter.

For at opnå den bedste funktion af anlægget, bør denne driftsvejledning følges.
 Tanken skal tømmes med en slamsuger mindst én gang om året.
 Efter tømning skal tanken fyldes 3/4 med vand.
 Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for tilsyn og
  tømning.
 Udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende.
 Til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse
  rådneprocessen f.eks. benzin, olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler m.m.
 Koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til
  bundfældningstanken.
 Ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes bund-
  fældningstanken. Det kan f.eks. være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer,
  hygiejnebind m.m.

Hvis kommunen ikke har fast tømningsordning, anbefaler undertegnede, at De tegner
kontrakt med slamsugerfirmaet NN, Sugekoppen 7, 2860 Søborg.
I rodzoneanlægget sker den biologiske rensning af spildevandet, Det er derfor vigtigt, at
planterne og mikroorganismerne i rodzoneanlægget sikres optimale forhold.

For at sikre den bedste drift af rodzoneanlægget skal følgende iagttages:
 Dæksler på spulebrønde og reguleringsbrønd må ikke tildækkes, men skal være
  tilgængelige for inspektion.
 Der må ikke være vand på overfladen af rodzoneanlægget. Dette kan normalt opnås
  ved at sætte afløbsniveauet i reguleringsbrønden 50-100 mm under rodzoneanlæggets
  overflade.
 Ved streng frost sænkes vandstanden.
 Hvis der er mindre end 2 tagrør pr. m2 suppleres tagrørsbeplantning.
 Ukrudt fjernes manuelt. Pas på ikke at beskadige tagrørene.
 Fordeler- og opsamlingsdræn bør spules hvert 2. år for at undgå tilstopning.

Opstår der problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte undertegnede.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).
Driftsvejledning for rodzoneanlæg med pumpe

Deres spildevand afledes til et rodzoneanlæg. Anlægget består af en bundfældningstank,
en pumpebrønd og rodzoneanlægget. Den vedlagte plan viser, hvor bundfældningstanken,
pumpebrønden og rodzoneanlægget er placeret.

Anlægget er dimensioneret for XX personer, svarende til en vandmængde på YY liter pr.
døgn.

Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken
udskilles stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både
bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes ildelugtende
gasarter.

For at opnå den bedste funktion af anlægget bør denne driftsvejledning følges:
 Tanken skal tømmes med en slamsuger mindst én gang om året.
 Efter tømning skal tanken fyldes 3/4 med vand.
 Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for tilsyn og
  tømning.
 Udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende.
 Til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse
  rådneprocessen f.eks. benzin, olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler m.m.
 Koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til
  bundfældningstanken.
 Ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes bund-
  fældningstanken. Det kan f.eks. være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer,
  hygiejnebind m.m.

Hvis kommunen ikke har fast tømningsordning, anbefaler undertegnede, at De tegner
kontrakt med slamsugerfirmaet NN, Sugekoppen 7, 2860 Søborg.
I rodzoneanlægget sker den biologiske rensning af spildevandet. Det er derfor vigtigt, at
planterne og mikroorganismerne i rodzoneanlægget sikres optimale forhold.

For at sikre den bedste drift af rodzoneanlægget skal følgende iagttages:
 Dæksler på spulebrønde, pumpebrønd og reguleringsbrønd må ikke tildækkes, men
  skal være tilgængelige for inspektion.
 Pumpebrønden efterses mindst én gang om året for at se, om der findes aflejringer i
  brønden. Evt. bundslam fjernes.
 Pumpen tilses og kontrolleres i henhold til leverandørens anvisning, dog mindst hvert
  2. år.
 Funktionen af flyderkontakten kontrolleres mindst én gang om året.
 Der må ikke være vand på overfladen af rodzoneanlægget. Dette kan normalt opnås
  ved at sætte afløbsniveauet i reguleringsbrønden 50-100 mm under rodzoneanlæggets
  overflade.
 Ved streng frost sænkes vandstanden.
 Hvis der er mindre end 2 tagrør pr. m suppleres tagrørsbeplantning.
 Ukrudt fjernes manuelt. Pas på ikke at beskadige tagrørene.
 Fordeler- og opsamlingsdræn bør spules hvert 2. år for at undgå tilstopning.

Opstår der problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte undertegnede.
Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).
Driftsvejledning for pumpebrønd

I forbindelse med Deres afløbsanlæg er der installeret en pumpebrønd for spildevand. Den
vedlagte plan i målestoksforhold 1:100 viser, hvor pumpebrønden er placeret og hvilke
afløbsinstallationer der er tilsluttet.

For at opnå de bedste og sikreste driftsbetingelser af anlægget, kræves et jævnlig tilsyn og
pasning af afløbsanlægget og denne driftsvejledning bør derfor følges:

  Dækslet på pumpebrønden må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for
  inspektion og vedligeholdelse.
  Pumpebrønden efterses mindst én gang om året for at se, om der findes aflejringer i
  brønden - evt. bundslam fjernes.
  Pumpen tilses og kontrolleres i henhold til leverandørens anvisning dog mindst hvert 2.
  år.
  Funktionen af flyderkontakten (start/stop) kontrolleres jævnligt (f.eks. mindst én gang
  om måneden).
  Rist og karm bør stryges med kold asfalt én gang årligt.
  Er brønden udstyret med alarm kontrolleres denne jævnligt (f.eks. mindst én gang om
  måneden).
  De bør efter strømafbrydelse sikre Dem, at pumpen går i gang igen.
  Driftsvejledningen for det øvrige anlæg skal nøje følges.

Opstår der alligevel problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte
undertegnede. De kan evt. tegne et abonnement, som indbefatter jævnligt tilsyn og
vedligeholdelse af pumpe og installation.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).
Driftsvejledning for højvandslukke

I forbindelse med Deres afløbsanlæg er der installeret et højvandslukke på gulvafløb i
kælderen. Den vedlagte plan i målestoksforhold 1:100 viser, hvor gulvafløb med
højvandslukke er placeret.

For at opnå de bedste og sikreste driftsbetingelser af anlægget, kræves et jævnlig tilsyn og
pasning af højvandslukket og denne driftsvejledning bør derfor følges:

 Afspærreligt gulvafløb, mrk. Carl Graf, i kælderrum. Rist og lukkeanordning skal
 jævnligt renses, og det skal påses, at gummiringen, der udgør tætningsmekanismen, er
 hel og tætsluttende. Gulvafløbet skal altid være lukket, når det ikke skal bortlede vand
 fra rummets gulv.
 Gulvafløb med "automatisk" virkende højvandslukke (TH-ventil) er placeret i
 kældernedgang. Denne installation kræver ekstra pasning, idet selv den mindste
 forurening i form af blade, tændstikker og lignende vil forhindre bolden, som udgør
 tætheden, i at fungere, med oversvømmelse af Deres kælderrum til følge. Rens
 jævnligt gulvarealet omkring gulvafløbet og hold altid dette rent. Bolden bør udskiftes
 efter 1-3 år eller når denne har mistet sin elasticitet. (Kan købes hos undertegnede).
 Driftsvejledningen for det øvrige anlæg skal nøje følges.

Opstår der alligevel problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte
undertegnede.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).
Driftsvejledning for syreneutralisator

Deres spildevand afledes til det offentlige kloaksystem, og i forbindelse med Deres
afløbsanlæg er der installeret en syreneutralisator med tilhørende sandfang og
prøveudtagningsbrønd.

Den vedlagte plan i målestoksforhold 1:100 viser, hvor syreneutralisatoren, sandfanget og
prøveudtagningsbrønden er placeret. Endvidere fremgår det af afløbsplanen, hvilke
installationsgenstande, der er sluttet til syreneutralisatoren.

For at opnå de bedste og sikreste driftsbetingelser af anlægget, kræves et jævnlig tilsyn og
pasning af afløbsanlægget og denne driftsvejledning bør derfor følges:

  Det syreholdige afløbsvand føres til et f.eks. 300 mm sandfang, udført af glaseret ler og
  tjener til fjernelse af bundfældelige stoffer i afløbsvandet – det skal derfor med jævne
  mellemrum tømmes for slam.
  Afløbsvandet føres videre til en syreneutralisator, der er anbragt i bunden af en
  nedgangsbrønd. Neutralisatoren fungerer ved, at det syreholdige afløbsvand
  tvangsledes gennem kalkstykker, der befinder sig i en nedsænket kurv. Kalkmaterialet
  bliver ved reaktion med syren nedbrudt og omdannet til vand, kuldioxid og et kalksalt.
  Kalkmaterialet skal derfor jævnligt suppleres eller udskiftes, og det bundfældelige slam
  fjernes.
  Syreneutralisatoren er kun beregnet til det syreholdige afløbsvand. Der må derfor ikke
  føres mere vand til syreneutralisatoren end absolut nødvendigt, og der må ej heller
  tilsluttes andre installationsgenstande eller tilføres andre kemikalier og lignende.
  Nedgangsbrønden er af beton og afdækket med et støbejernsdæksel. Begge del skal
  mindst én gang om året stryges med kold asfalt.
  Fra neutralisatoren føres vandet til en prøveudtagningsbrønd, f.eks. 425 pvc, hvor man
  kan kontrollere ph-værdien i afløbsvandet. Enten ved et ph-meter eller lakmuspapir.
  Mere simpelt er at nedsænke en betonbrik i en line og eventuelle syreangreb vil let
  kunne konstateres. Ph-værdien må aldrig overstige værdien 6. Kontrollen bør foretages
  mindst én gang om ugen, alt efter syrens anvendelse i produktionen.
  Fra prøveudtagningsbrønden føres afløbet til den øvrige afløbsinstallation.
  Driftsvejledningen for det øvrige anlæg skal nøje følges.

Opstår der alligevel problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte
undertegnede.

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).

								
To top