Boligsosial handlingsplan by Y57f2Z

VIEWS: 16 PAGES: 29

									              Saksnr 06/1899-7
BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN
2007 - 2011
INNHOLD
1   INNLEDNING                              side 2
    1.2  Gjennomføring
    side 3

2   STATLIGE FØRINGER                                side 4

3   VISJON - MÅL                                  side 5
    3.1 Kommuneplan                                side 5
    3.2 Boligpolitisk handlingsplan                        side 5

4   KARTLEGGING                                   side 7
    4.1   Boligsosial kartlegging
    side 7
    4.2   Hva viser funnene?                           side 7
    4.3   Begjæringer om opphør av leieforhold
    side 11

5   KOMMUNENS VIRKEMIDLER                              side 12
    5.1   Boligmassen                               side 12
    5.2   Sirkulasjon i boligmassen                        side 12
    5.3   Husleie
    side 12
    5.4   Midlertidig innkvartering                        side 13
    5.5   Boligadministrasjon                           side 13
    5.6   Oppfølgning i boliger                          side 15

6   HUSBANKENS VIRKEMIDLER                             side 17
    6.1   Oversikt                                side 17
    6.2   Kommunens bruk av husbankens virkemidler
    side 17

7   UTVIKLING                                    side 20
    7.1   Generelt                                side 20
    7.2   Spesielt
    side 20

8   HOVEDUTFORDRINGER / HANDLINGSPLAN                       side 22
    8.1   Fremskaffe og finansiere tilrettelagt boliger til vanskeligstilte grupper
    side 22
    8.2   Hjelp og oppfølgning til vanskeligstilte grupper
    side 26
    8.3   Midlertidig innkvartering                       side 27
    8.4   Organisering av boligforvaltningen                   side 27

9   AVSLUTNING                              side 30

10   VEDLEGG                                     side 31


1   INNLEDNING

Kommunestyret behandlet 17.02.05, k-sak 33/05, Boligpolitisk handlingsplan 2004-2013,
der det ble vedtatt 8 boligpolitiske strategier.                                              Side 2
For å kunne følge opp utfordringene i Boligpolitisk handlingsplan, søkte kommunen
Husbanken og fikk i august 2006 tildelt kompetansetilskudd med kr 100.000,- for å lage en
lokal boligsosial handlingsplan.

Det er alle innbyggeres ansvar å skaffe seg egen bolig. Økonomiske, sosiale, psykiske og
fysiske problemer gjør at en del av befolkningen likevel har problemer med å skaffe seg
bolig eller beholde sin bolig. Boligsosial handlingsplan er rettet mot disse grupper i
befolkningen. Det er et mål for planarbeidet at kommunen får et styringsredskap for å møte
disse gruppenes behov.

Planen omhandler ikke den generelle boligforsyningen i kommunen, men ser spesielt på
tiltak for de grupper som faller utenfor det ordinære boligmarkedet og som ikke omfattes av
de virkemidler som er tilgjengelige.

Planen har status som temaplan.

I sammenheng med ulike saksutredninger er det vist til problemstillinger som skal vurderes i
sammenheng med boligsosial handlingsplan:

 Politisk utvalg  Møte   Sak   Tema      Vedtak
 Formannskapet   05.09.0  100/06  Trygdebolige  Gjeldende rutiner for
          6         r       tildeling av
                           trygdeboliger og
                           oppfølgning av ledige
                           trygdeboliger anses å
                           være tilfredsstillende
                           og endres ikke.

 Kommunestyret   07.12.0  98/06  Handlings-   Omsorgsboliger for
          6         og       psykisk
                   økonomiplan  utviklingshemmede:
                   2007-2010   Rådmannen bes
                           utrede muligheten for
                           bygging av private
                           omsorgsboliger for
                           psykisk
                           utviklingshemmede.
                           Boliger for psykisk
                           syke, PU-boliger og
                           lignende:
                           Det fremlegges en
                           statusrapport om
                           boligsituasjonen for
                           psykisk syke, PU-
                           boliger og lignende, og
                           en plan for full dekning
                           av denne typen
                           boliger.
 Formannskapet   13.02.0  20/07  Samarbeids-  1. Samarbeidsavtale
          7         avtale med   mellom
                   Kriminal-   Kriminalomsorgen
                   omsorgen    region sørvest og Sola
                           kommune for å
                           forebygge og
                           bekjempe
                           bostedsløshet
                           godkjennes.
                                           Side 3
                            2. Nødvendige tiltak for
                            å forebygge
                            bostedsløshet i Sola
                            kommune vurderes i
                            den boligsosiale
                            handlingsplanen 2007-
                            2010.
 Kommunestyret   21.06.0  59/07  Mottak av   1. Sola kommune vil i
          7          flyktninger  perioden 2007 - 2010
                            ta imot 80 flyktninger
                            inkludert
                            framiliegjenforening.
                            2. Boligsituasjonen for
                            flyktninger vurderes i
                            boligsosial
                            handlingsplan 2007-
                            2010.
1.2  GJENNOMFØRING

Målet med boligsosial handlingsplan er at kommunen skal få et forutsigbart redskap for
tilrettelegging av boliger for personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet.

Grunnlaget for planen er en kartlegging av personer som har vært i kontakt med /mottatt
tjenester de siste seks månedene fra virksomhetene sosiale tjenester, barnevern, psykisk
helsearbeid, helsestasjon og fysio-/ergoterapi. Kartleggingen omfattet bare husstander med
utilfredsstillende boforhold.

Planarbeidet har vært organisert gjennom en prosjektorganisasjon oppnevnt av rådmannen.
Det vises til vedlegg 1.

Planarbeidet har vært behandlet av:

 Politisk utvalg  Møte    Sak   Vedtak
 Komite kultur og  28.11.06  20/06  Komitéen tar saken
 samfunnsutvikli            om lokal boligsosial
 ng                   handlingsplan til
                    orientering
 Komite Levekår   13.12.06  20/06  Komitéen tar
                    redegjørelsen om
                    arbeidet med planen til
                    orientering


Sluttbehandling av planen (fylles ut etter at planen er sluttbehandlet):

 Politisk utvalg  Møte    Sak   Vedtak
 Komite Levekår
 Komite kultur og
 samfunnsutvikli
 ng
 Formannskap
 Kommunestyret
                                           Side 4
2    STATLIGE FØRINGER

Stortingsmelding 49 (1997 - 1998) om boligetablering for unge og vanskeligstilte
konkluderer med at de fleste husholdninger med stabile vanlige inntektsforhold kan skaffe
seg passende bolig, men at økonomisk vanskeligstilte grupper har til dels alvorlige vansker
med å etablere seg, spesielt i de større byene.

For noen grupper er situasjonen så vanskelig at den fører til bostedsløshet over tid. I
stortingsmeldingen oppfordres alle kommuner til å lage en tverrsektoriell handlingsplan.
Meldingen peker på strategier kommunen kan bruke for å løse situasjonen for unge og
vanskeligstilte på en bedre måte. Det heter bl.a at Husbankens tilskuddsmidler i stor grad
skal kanaliseres for å dekke de tiltak kommunene viser i slike planer.

“På vei til egen bolig” (2005 - 2007) er regjeringens strategi for å forebygge og bekjempe
bostedsløshet. Strategien er foreslått og omtalt i Stortingsmelding nr 23 (2003-2004) Om
boligpolitikken som Stortinget behandlet den 14.06.04. Gjennom strategien "På vei til egen
bolig" utvider regjeringen arbeidet for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Strategien
bygger videre på, og trapper opp satsingen i Prosjekt Bostedsløse som ble avsluttet i 2004.
Den nasjonale strategien som settes i verk utvider innsatsen for å forebygge og bekjempe
bostedsløshet.

   Alle kommuner inviteres med i samarbeidet
   Forebyggende tiltak får større plass i innsatsen.

Det er satt opp tre hovedmål i arbeidet:

   Motvirke til at folk blir bostedsløse
   Bidra til god kvalitet ved døgnovernatting
   Bidra til at bostedsløse raskt får tilbud om varig bolig

3    VISJON - MÅL

Boligsosial handlingsplan bygger på vedtatt visjon, hovedmål for samfunnsutviklingen i
kommunen, samt strategier og mål i boligpolitisk handlingsprogram.

3.1   KOMMUNEPLAN

Sola kommune har i kommuneplan 2007 - 2018 vedtatt følgende visjon og hovedmål for
samfunnsutviklingen:

 Visjon/mål         Tekst
 VISJON:           Ansvar for hverandre
 HOVEDMÅL:          Vi skal være en sterk kommune på Nord-Jæren
               tuftet på historie, bærekraft, nærhet og
               lokaldemokrati
 SATSINGSOMRÅDE A:      Vi vil tilrettelegge for et samfunn med trygghet
 LIVSKVALITET OG       og tilhørighet som grunnlag for gode levekår for
 VELFERD:          den enkelte og familien.
 KOMMUNEPLANMÅL A2:     Det skal fremmes økonomisk og sosial trygghet
               ved å hjelpe personer over vanskelige
               livssituasjoner.
                                           Side 5
3.2   BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN

Boligpolitisk handlingsplan 2004 - 2013 bygger på kommuneplan 2002-2013. Boligpolitisk
handlingsplan skal revideres i forhold til kommuneplan 2007-2018.

Strategi 1 og 6 fra boligpolitisk handlingsplan kobles her til kommuneplanmål A2:

 Strategi        Tekst
 STRATEGI 1:       Kommunen skal gjennom en aktiv
             utbyggingspolitikk sikre at de samfunnsmessige
             forhold slik som levekår, sosial boligpolitisk
             profil, bredde i boligtilbudet og prisnivå
             tilsvarende husbankens rammer blir ivaretatt
 STRATEGI 6       Kommunen skal sikre at:
                funksjonshemmede (herunder
             mennesker med psykiske lidelser) og eldre får
             tilrettelagte boenheter i tråd med statlige
             satsingsområder.
                sosialt og økonomisk vanskeligstilte
             som ikke har mulighet til annen bolig enn
             kommunal utleiebolig, kan få dette snarest
             mulig.
                boligene tilrettelegges mest mulig fordelt
             i kommunens hovedutbyggingsområder

I Boligpolitisk handlingsprogram, kapittel 6, beskrives utfordringene i forhold til ulike
grupper som unge, mennesker med psykiske lidelser, funksjonshemmede, eldre, sosialt
vanskeligstilte og innvandrere / flyktninger. Det er for hver av gruppene beskrevet mål og
virkemidler for å skaffe bolig til alle som har behov for hjelp til å få bolig.

 Målgruppe        Mål
 UNGE           Medvirke til at unge skal få mulighet til å
             etablere seg i egen bolig ved hjelp av
             etableringslån og andre statlige låne- og
             tilskuddsordninger.
              Sola kommune vil medvirke til at studenter får
             dekket sitt boligbehov
 MENNESKER MED       Gi personer med langvarige psykiske lidelser
 PSYKISKE LIDELSER    et botilbud slik at de kan mestre dagliglivets
             gjøremål.
              Gi personer med omfattende psykiske lidelser
             et midlertidig botilbud
 FUNKSJONSHEMMEDE OG    Gi brukere med fysisk, psykisk eller sosial
 ELDRE          funksjonssvikt et tilrettelagt botilbud med et
             forhøyet omsorgsnivå.
              Gi et tilrettelagt botilbud slik at vedkommende
             kan bli mer selvhjulpen i dagliglivets gjøremål.
 SOSIALT OG ØKONOMISK   Det skal sikres et tilstrekkelig antall boliger
 VANSKELIGSTILTE     (boenheter) til personer som ikke selv kan
             ivareta sine interesser på boligmarkedet.
             Boenhetene skal ha en hensiktsmessig
             spredning i kommunen.
 INNVANDRERE /       Det skal sikres et tilstrekkelig antall boliger til
 FLYKTNINGER       nyankomne innvandrere som ikke selv er i stand
             til å skaffe seg bolig i 5 års perioden
             (integreringstilskudd). Antall avhenger av det til
                                            Side 6
 Målgruppe         Mål
              enhver tid gjeldende vedtak for mottak av
              flyktninger.


4     KARTLEGGING

4.1    BOLIGSOSIAL KARTLEGGING

Boligsosial kartlegging har vært gjennomført løpende fra høsten 2006 i et elektronisk
registreringssystem (Bokart) utarbeidet av Husbanken. Registreringene oppdateres
løpende og basis for boligsosial handlingsplan er situasjonen pr 01.06.07.

Registreringene er basert på at minst ett av følgende kriterier oppfylles:

   1.  Husstanden er uten eid eller leid bolig.
   2.  Husstanden har et leieforhold som står i fare for å opphøre.
   3.  Husstanden har en åpenbart uegnet bolig.
   4.  Husstanden har store bistands og oppfølgingsbehov som krever annen bolig eller
      særlig oppfølging for å beholde nåværende bolig.

De fleste personene er allerede registrert som brukere av kommunens tjenester eller det
foreligger søknad om hjelp til å løse et boligbehov. Funksjonshemmede som bor hjemme er
kartlagt fra alderen 15 år.

Registreringen begrenser seg til husstander med umiddelbare boligbehov og /eller store
problemer med å skaffe egnet bolig. Dette betyr at personer med "vanlige" inntekter som
ikke har egenkapital / begrenset egenkapital, og derfor problemer med å kjøpe bolig i
kommunen ikke er med i kartleggingen. Dette kan for eksempel være førstegangsetablerere
i forskjellig alder, enslige forsørgere, re-etablerere etter samlivsbrudd, uføre, flyktninger.

I kapittel 4.2 er det tatt med et utvalg av registreringene som igjen er bearbeidet til grafer for
å illustrere situasjonen for grupper av personer som av ulike grunner har et behov. Ettersom
registreringene foretas svært detaljert, er funnene gruppert i hovedgrupper slik at
anonymitet er ivaretatt i handlingsplanen.


4.2    HVA VISER FUNNENE?

Diagram 1 - Kartlagt målgruppe fordelt på primærårsak og alder
                                              Side 7
 Pr 01.06.07 omfatter                       60

 kartleggingen 122 personer.
                                 50
 Bildet viser noen hovedtrekk:
  I gruppen                           40
 funksjonshemmede /
 utviklingshemmede / personer                   30
 med utviklingsforstyrrelser er de
 fleste i alder under 24 år.                   20

  I gruppene flyktninger og
                                 10
 sosialt vanskeligstilte fordeler
 antallet seg jevnt på                              0
 aldersgrupper under 54 år.                                                       Flyktninger    Funksjons- /    Psykiatri og / eller rus Sosialt vanskeligstilte
  I gruppen psykiatri og / eller                                                             utv.hemmede.
                                                                           Utviklingsforrstyrrelse
 rus som utgjør det den tallmessig
 største gruppen vanskeligstilte, er                                                          0 - 24  25 - 34  35- 54   55 - 74  75 +

 det flest personer mellom 35 og
 54 år som har et boligproblem.

Diagram 2 - Boligstatus – nåværende situasjon

                    45

                    40
 Diagram 2.1 Personer uten bolig
                    35

                    30

                    25

                    20

                    15

                    10

                    5

                    0
                      Pensjonat, hospits, utendørs   Midlertidig hos familie      Midlertidig opphold på
                             ol.                             institusjon
 I materialet er det 70 personer
 som i realiteten ikke har egen
 bolig. Av disse bor de aller fleste
 midlertidig hos familie.
                    18

                    16
 Diagram 2.2 Personer som kan
                    14

                    12

                    10

                    8

                    6

                    4

                    2

                    0
                           Økonomiske problemer          Kontraktsmessige forhold / ordens
                                                     problemer
 miste bolig

 I materialet er det 21 personer
 som står i fare for å miste sin
 bolig. Grunnen for dette er i de
 aller fleste tilfellene usikkerhet
 omkring leiekontrakt.
 Husordenproblemer er tallmessig
 svært lite.
                    12
 Diagram 2.3 Personer med
                    10


                    8


                    6


                    4


                    2


                    0
                       Vesentlige mangler  Helsefarlig / uegnet   For liten bolig      Andre forhold
                                     bomiljø
 uegnet bolig
                                                                                                           Side 8
 I materialet er det 26 personer
 som har uegnet bolig av ulike
 grunner. De fleste på gunn av
 bomiljøet.

 Blant gruppen andre forhold er for
 eksempel personer som bor varig
 hos familie/foresatte eller som
 har grunn i ulike livstilpasninger.
Diagram 3 - Anbefalt tiltakstype

 Diagrammet viser at 122
 registrerte personer kan bli bistått             50
                               45
 med 144 ulike tiltak fordelt på:               40
  41 kan bli bistått med tiltak i              35
                               30
 nåværende bolig                       25
  27 trenger ordinær bolig uten               20
                               15
 oppfølging                          10
  48 trenger ordinær bolig med                5
                                0
 oppfølging
                                                                    Flyktninger      Funksjons- /    Psykiatri og / eller rus  Sosialt vanskeligstilt
  28 trenger samlokalisert bolig                                                              utv.hemmede.
 med oppfølging                                                                     Utviklingsforrstyrrelse

 De fleste i utvalget har behov for                                                    Tilpasning av bolig          Kontraktfornyelse
 praktisk bistand i hjemmet for å                                                     Økonomisk hjelp            Personlig hjelp
 klare dagliglivets gjøremål.                                                       Praktisk bistand            Boveiledning
                                                                      Ordinær bolig uten oppfølging     Ordinær bolig med oppfølging
                                                                      Samlokalisert bolig uten oppfølging  Samlokalisert bolig med oppfølging
Diagram 4 - Husstandens sammensetning.
                    50

                    45
 Diagrammet viser at de fleste i
                    40

                    35

                    30

                    25

                    20

                    15

                    10

                    5

                    0
                       Flyktninger     Funksjons- /    Psykiatri og / eller rus Sosialt vanskeligstilte
                                utv.hemmede.
                              Utviklingsforrstyrrelse

                          Par med barn  Par uten barn  Enslig med barn   Enslig  Annet
 utvalget er enslige. Personer
 som fortsatt bor hjemme med
 familie er registrert i gruppen
 “annet”. Disse utgjør en stor
 gruppe, særlig blant
 funksjonshemmede /
 utviklingshemmede /
 utviklingsforstyrrelser.
Diagram 5 - Inntekter.                                                                                                            Side 9
                   50
                   45
 Inntektssituasjonen er
                   40
                   35
                   30
                   25
                   20
                   15
                   10
                   5
                   0
                      Flyktninger        Funksjons- /     Psykiatri og / eller rus  Sosialt vanskeligstilte
                                   utv.hemmede.
                                 Utviklingsforstyrrelse

                     Arbeidsinntekt          Varige trygdeytelser       Tidsbegrensede trygdeytelser
                     Rehabiliteringspenger      Sosialhjelp            Introduksjonsstønad
                     Ingen inntekt
 sammensatt. Det er svært få som
 lever av arbeidsinntekt, de aller
 fleste har trygde- eller sosiale
 ytelser. En del personer er uten
 inntekt, jf mange unge i gruppen
 funksjonshemmede /
 utviklingshemmede / utviklings-
 forstyrrelser, jf diagram 1.
Kartleggingen og analysen beskriver de mest synlige boligtrengende husstandene, men en
rekke boligsosiale utfordringer fanges neppe opp av materialet. Ca. 0,6% av innbyggerne i
kommunen er kartlagt, og i kommuner med 20.000 innbyggere ligger erfaringstall på at
personer med behov for hjelp til å skaffe seg bolig utgjør 1 – 1,5 % av innbyggertallet (kilde:
Husbanken). Dette utgjør ca 260 personer pr 01.04.07. I dette tallet ligger imidlertid også de
personer som allerede mottar boligsosiale tiltak.

For den enkelte fører manglende, uegnet eller dårlig bolig til en rekke konsekvenser. Det
rammer forholdet til familie, oppvekstvilkår for barn, arbeid, utdanning, helse og livskvalitet.
For den enkelte er det vanskelig å få resultater av investert rehabiliteringsarbeid når ikke
boligforholdene er tilfredsstillende. Tilrettelagt boligsituasjon er ofte en forutsetning for en
vellykket rehabilitering.

I Bokart registreres ikke alle grupper av befolkningen som kan være "vanskeligstilte på
boligmarkedet". For eksempel gjelder dette innbyggere med inntekt under
landsgjennomsnittet og som ellers ikke er i kontakt med hjelpeapparatet. Utfordringen for
de som inntektsmessig er i dette “grenselandet” er at utbygging bare foregår i privat regi,
noe som gir høye boligpriser. Generelt ligger intektssituasjonen i kommunen over
landsgjennomsnittet. Det er marked for dyre boliger, - mange har høye inntekter og bruker
mye penger på bolig. I tillegg er boligprisene generelt høye i storbyregionen.

Personer med "vanlige" inntekter som ikke har egenkapital / begrenset egenkapital har
derfor problemer med å kjøpe bolig i kommunen. Dette kan være førstegangsetablerere i
forskjellig alder, enslige forsørgere, re-etablerere etter samlivsbrudd, uføre, flyktninger.
Disse gruppene kan betjene lån i størrelsesorden 1.100.000,- til 2.500.000,- men dette er
ofte ikke tilstrekkelig til å kunne etablere seg med bolig i kommunen.

To eksempler:
 flyktningefamilie med 3 barn under 18 år, mor og far har begge arbeid. De kan betjene
lån opp til 2.400.000,-, men det er nesten ingen familieboliger med minimum 3 soverom i
Sola kommune til den prisen.
 enslig ung ufør klarer lån på maksimum 1.100.000,-, boliger med ett soverom koster pr i
dag minimum kr 1.650.000,-, ofte betydelig mer.

Enkelte klarer heller ikke å betjene lån på kr 1.000.000,-, og har liten mulighet til å kjøpe seg
bolig, ei heller med boligtilskudd på opptil 40%. Dess flere barn, dess vanskeligere er det å
kjøpe egen bolig. Enslige med flere barn må ha særdeles høy inntekt eller egenkapital for å
klare seg.
                                                                        Side 10
Slike grupper i kommunen registreres ikke i Bokart, fordi de kan være i fast arbeid eller
motta trygd, slik at de ikke er i kontakt med sosialkontoret eller andre deler av
hjelpeapparatet.

Materialet omfatter heller ikke spesifikt ungdoms boligbehov. Det er likevel kjent at prisen på
inngangsbilletten for ungdom som skal etablere seg på boligmarkedet for første gang er blitt
stadig høyere, og derved vanskeligere på grunn av moderat inntekt og lite eller ingen
egenkapital. Problemstillingene er noe berørt i boligpolitisk handlingsplan.

Antall registrerte personer over 60 år med behov for hjelp til bolig er ubetydelig.
Boligbehovet for personer over 60 år må ut fra dette antas å være dekket på det nåværende
tidspunkt. Det er den senere tid bygget ut mange boenheter / leiligheter som er tilrettelagt
både for funksjonshemmede og eldre. Dette gjelder spesielt i sentrum og i den søre delen
av kommunen. Det er lite etterspørsel etter trygdeleilighetene i Sola og Tananger. Det vises
til:
 sak 67/06 Fremtidige omsorgstjenester i Sola kommune.
 sak 100/06 Kriterier for tildeling og rutiner for oppfølging av ledige trygdeleiligheter.


4.3     BEGJÆRINGER OM OPPHØR AV LEIEFORHOLD
Lensmannen i Sola utfører begjæringer om opphør av leieforhold. Grunner for at det
begjæres opphør kan for eksempel være manglende betaling, oppsigelse av kontrakt og
tvangssalg. Antallet begjæringer i Sola kommune er relativt få, - gjennomsnitt 7 pr år de
siste 3 årene. De aller fleste løser seg gjennom frivillighet.


5.     KOMMUNENS VIRKEMIDLER.

5.1     BOLIGMASSEN

Tabell 1 - Eksisterende virkemidler PR 01.06.07
                                        1
  Bolig                        Gruppe 1: Varig utleie
                  Kommunen eier          Kommunen leier             Kommunen e
  Utleieboliger              124                0

1
 Begrepet utleieboliger gruppe 1: Varig utleie, omfatter boligtypene: Boliger for utviklingshemmede /
 utviklingsforstyrrelser, omsorgsboliger, trygdeboliger
2
 Begrepet utleieboliger gruppe 2: Midlertidig utleie, omfatter øvrige kommunale utleieboliger hvorav 6
boliger
 er leiet inn for videre utleie.


5.2     SIRKULASJON I BOLIGMASSEN

Tabell 2 - Botid

  Bolig                                 Gruppe 1: Varig utleie
                  Gjennom- snitt botid        Tid mellom utflytting og      Leietid
                                   innflytting

  Utleieboliger               Permanent        Mellom 1 og 5 mndr         Permanent
                                                Side 11
1
  Ubestemt = Til en av partene sier opp avtalen

5.3     HUSLEIE

Tabell 3 - Husleie (Tall er gjennomsnitt pr mnd)

Husleien er ikke lik for hver boenhet (bokategori). I tabellen er tatt med tall for høyeste leie,
laveste leie og gjennomsnitt husleie pr mnd pr kategori.

  Husleie                                     Gruppe 1: Varig utleie
                       Høyeste               Laveste             Gjennom- sni
  Utleieboliger                           4.800,-       3.054              4.


Husleie indeksreguleres en gang i året med en måneds varsel. De som flytter inn i perioden
januar - juni får indeksregulering 1. juli året etter og de som flytter inn i perioden juli -
desember får indeksregulering 1. januar året etter.

Administrasjon av leiekontrakter: Se avsnitt 5.6.2 Leiekontrakter

Boligene pusses opp / utbedres etter behov. Standard er nøktern (gipsvegg, gulvbelegg,
laminatkjøkken).


5.4     MIDLERTIDIG INNKVARTERING

Det har vært en kraftig økning i bruk av hospits for vanskeligstilte på boligmarkedet de siste
3 årene:

Tabell 4 - Bruk av hospits / campinghytter.

  År                          Sum døgn          Utgifter (kr)
  2004                            324            150 000
  2005                            500            225 000
  2006                           1 368            616 000

Gjennom året 2006 var det totalt 15 personer som bodde kortere og lengre perioder på
hospits, eller lignende midlertidig botilbud. Tre personer var under 25 år. Noen få brukere
har bodd i lengre tid på hospits og utgjør ca 40% av det totale antall døgn. Økningen i bruk
av hospits har en sammenheng med mangel på kommunale utleieboliger for vanskeligstilte.


Diagram 6 - Antall overnattingsdøgn / personer i hospits / campinghytter
                              s o n e r
                        d ø g n
                              p e r
  Diagrammet viser forholdet døgn /
                        a l
                              a l
                        A n t
                              A n t
  personer pr mnd i 2006.

  Diagrammet må leses med
  utgangspunkt i 2 y-akser, der høyre
  akse viser antall døgn (jf kurve) og
  venstre akse viser antall personer (jf
  stolper)
                                                    Side 12
5.5   BOLIGADMINISTRASJON

5.5.1  Administrasjon

Sola kommune har ikke egen boligadministrasjon. Arbeidet er skilt i forvaltning og drift
mellom aktuelle faglige virksomhet og virksomhet eiendom. Husbankens støtteordninger er
også lagt til forskjellige virksomheter.
I følgende oppsett gis det en stikkordsmessig oversikt:

 Tjeneste              Administrasjon
 Husbankens bostøtte        Søknader mottas og kontrolleres av virksomhet
                  sosiale tjenester. Husbanken foretar utbetalinger
 Husbankens låneordninger som    Søknader mottas , behandles og vedtak fattes
 administreres av kommunen     av virksomhet eiendom.
                  Gjelder startlån og boligtilskudd til etablering og
                  tilpasning
 Tildeling av kommunale       Administrativt tildelingsutvalg som møtes en
 utleieboliger           gang pr mnd, bestående av:
                   En representant fra bestillerkontoret (leder
                  av tildelingsutvalget)
                   To representanter fra sosiale tjenester
                   To representanter fra eiendom
                   En representant fra merkantil tjeneste
                  helsehuset (sekretær for tildelingsutvalget)
 Leiekontrakter - utleieboliger   Virksomhet eiendom inngår og følger opp
                  leiekontrakt på basis av vedtak i det
                  administrative tildelingsutvalget.
                  Fakturering av leier skjer fra merkantil tjeneste i
                  helse- og sosialsenteret.
 Bygging / drift / vedlikehold av  Virksomhet eiendom
 kommunale boliger
 Innleie av boliger         Delt funksjon mellom tjenesteytende
                  virksomheter (bestiller) og virksomhet eiendom
                  (forvaltning av inn- og utleieavtale)

Det finnes ulike modeller i kommunene for organisering av boligforvaltningen. Eksempler er
stiftelse, aksjeselskap, foretak og virksomhet / avdeling / boligkontor i kommunal
organisasjon.

To eksempler:

 Kommune              Organisering
 Fjell kommune:            Stiftelsen har som oppgave å skaffe boliger og
  Stiftelse            servicebygg for utleie eller overdraging, uten
                  økonomiske formål. Begrepet servicebygg
                  dekker bla barnehager, studentboliger,
                  omsorgs- og serviceboliger, servicesenter for
                  eldre, presteboliger o.a.
                   Fjell boligstiftelse står for tildeling av disse
                  boligene, med unntak av omsorgsboliger.
                                             Side 13
 Haugesund kommune:          Boligkontoret har ansvar for kjøp/salg av
  Eget boligkontor i virksomhet  boliger, samt Husbankens støtteordninger.
 eiendom               Bygg- og vedlikeholdsavdelingen har ansvaret
                  for forvaltning og samordning av tildeling av
                  boliger, samt kontakten med borettslagene.


5.5.2  Leiekontrakter

Virksomhet eiendom inngår leiekontrakt med leietaker. Det benyttes standard leiekontrakter
basert på husleieloven. Det er tildelende virksomhet som fatter vedtak om leiekontraktens
lengde og om det skal gjelde spesielle vilkår. Det er egne rutiner for undertegning av
leiekontrakt og overtakelse av boenhet. Leiesum innkreves månedlig gjennom fakturering
ved virksomhetene i helse- og sosial sin merkantile fellestjeneste. Leieinnbetaling følges
opp kontinuerlig med tiltak dersom betaling ikke skjer.

Leietakere i boliggruppe 1 har tidsubestemte kontrakter, det vil si at de løper til eventuell
oppsigelse fra en av partene. Flere av leietakerne i boliggruppe 2 har også tidsubestemte
kontrakter, men det tilstrebes utleietid på inntil 3 år for nye avtaler.

Klager på leietakerne følges opp av tildelende virksomhet eller eiendom, avhengig av hva
klagen gjelder. Husbråk følges nøye opp med dokumentasjon i tilfelle av oppsigelse / heving
av leiekontrakt bli nødvendig.

Ved utflytting av boenhet møtes representant fra eiendom og leietakeren for sjekk av bolig
og utlevering av nøkkel. Deretter vurderes oppussingsbehov, og som oftest er det behov for
oppussing etter avsluttet leieforhold.


5.6   OPPFØLGNING I BOLIGER

I diagram 3 - anbefalt tiltakstype - går det frem at tilsammen 76 av de registrerte personene
har behov for ulik oppfølging i boligene. I hovedsak kan oppfølging være todelt:
 Praktisk bistand til å mestre daglige gjøremål
 Boveiledning

Det er oppfølgingstjeneste til brukergruppene også i dag, og ressursene er fordelt slik:

 Kategori         Antall  Merknad
             årsverk
 Miljøtjenesten      66,36  Utviklingshemmede / utviklingsforstyrrelse
 Psykisk helse       17,44  Årsverkene representer et estimert antall
                  årsverk som følger opp brukere i boenheter.
                  Herav yter 11 av årsverkene også oppfølgning til
                  hjemmeboende brukere.
 Sosiale tjenester       1  Flyktninger / sosialt vanskeligstilte

5.6.1  Praktisk bistand

Praktisk bistand i bolig består av hjelp til selvhjelp til å mestre daglige gjøremål og hjelp /
veiledning til å takle utfordringer. Tjenesten bør sikre utvikling og utføres ved
vedlikeholdsbehov og / eller som erstatning for tapte / manglende ferdigheter. Innholdet i
tjenesten gis etter individuelle behov og kan være hjelp som følger:
 Ivaretagelse av egen helse.                                             Side 14
 Medisinhåndtering
 Strukturering og gjennomføring av oppgaver i hjemmet som innkjøp av mat og klær,
matlaging, kosthold og renhold
 Økonomistyring
 Sosial kompetanse
 Opprettholde og videreutvikle sitt sosiale nettverk / sosiale aktiviteter.
 Koordinering av tjenester - (individuell plan)
 Samtale

Slik praktisk bistand gis med hjemmel i lov om sosiale tjenester §§ 4-3 og 4-2 og lov om
helsetjeneste i kommunen § 2-1.

5.6.2  Boveiledning

En del leietakere har behov for veiledning / hjelp i forhold til å forbedre egen boevne. Det
kan være enkle forhold som å erverve allmen kunnskap om det å kunne bo i et leieforhold,
og oppfølging / hjelp / støtte i søkefasen for å oppnå egen bolig på leiemarked og ved kjøp
av egen bolig.

Eksempelvis er det viktig med tett oppfølging ved bosetting av nye flyktninger i kommunale
boliger. Tett oppfølging bør skje umiddelbart etter innflytting. Den enkelte flyktning skal
gjennomgå et boligprogram som viser hvordan det er å bo i Norge. Boligprogrammet skal
introdusere flyktningen for det norske boligsamfunnet, både teoretisk og praktisk med
visuelle og praktisk tilrettelagte øvelser. Den norske måte å håndtere en kommunal bolig er
annerledes en det de fleste flyktningene er vant med fra hjemlandet.6    HUSBANKENS VIRKEMIDLER

Husbanken formidler lån og tilskudd til kjøp av bolig, noen av disse i samarbeid med
kommunen. Boligtilskudd og bostøtte er viktige virkemidler for de som trenger ekstra
økonomisk bistand.

6.1   Oversikt

Oppsettet viser en stikkordsmessig oversikt for noen viktige av husbankens virkemidler i
boligsosial sammenheng:

 Finansieringsordni  Formål              Tiltak          Målgrupper
 ng
 Lån   Grunnlån   Fremme universell utforming og  Oppføring, kjøp (nye    Privatpersoner
           miljø i nye og eksisterende    og brukte) og       Utbyggere
           boliger, Finansiere boliger til  ombygging av:       Boligbyggelag
           vanskeligstilte, husstander i    Boliger        og borettslag
           etableringsfase og sikre      Barnehager        Kommuner og
           nødvendig boligforsyning i     Studentboliger     fylkeskommuner
           distriktene.
                             Lokaler (eks:      Selskap og
                            Grendahus)        stiftelser
     Startlån   Bidra til at husstander med     Oppføring av nye     Privatpersoner
           boligetablerings - problemer   boliger          Kommuner
           skal få mulighet til å etablere   Kjøp av boliger
           seg i og beholde nøkterne og    Utbedring av boliger
           gode boliger
                             Refinansiering                                              Side 15
 Finansieringsordni   Formål                Tiltak           Målgrupper
 ng
 Til-  Bolig-     Bidra til å skaffe og sikre       Kjøp, ny eller brukt  Privatpersoner
 skud  tilskudd til  egnede boliger for           Bygging (unntaksvis)  Kommuner (for
 d    etablering   vanskeligstilte på           Refinansiering    videretildeling)
     i egen     boligmarkedet.
     bolig


     Bolig-     Bidra til å skaffe egnede boliger    Kjøp            Privatpersoner
     tilskudd til  til vanskeligstilte, og sikre at    Oppføring          Kommuner (for
     tilpasning   vanskeligstilte kan bli boende i                 videretildeling)
     /        egen bolig.
     utbedring
     av bolig
     Bostøtte    Bidra til at prioriterte grupper                  Privatpersoner
             med svak økonomi skal kunne
             anskaffe eller bli boende i en
             hensiktsmessig bolig6.2   Kommunens bruk av virkemidlene

I det følgende gis en oversikt for bruk av boligsosiale låne- og støtteordningener i Sola
kommune:

6.2.1  Startlån

Kommunene kan oppta lån i husbanken til videre utlån som Startlån. Lånet tar sikte på å
være en finansieringskilde for de som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet.
Startlån kan da bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å
etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Personer som ikke får lån fra private
banker eller som mangler egenkapital, som for eksempel unge i etableringsfasen,
barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med
oppholdstillatelse på humanitært grunnlag kan søke om startlån.


Startlån gis til:
 Topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig.
 Refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig.
 Toppfinansiering ved bygging av ny bolig.
 Utbedring av bolig.

Tabell 6 - Startlån
 År    Innlån fra       Kommunens       Kommunens       Antall innvilgede
     husbanken. Tall i    disponible ramme    videre utlån.     søknader
     kroner.         (innlån+udisp. fra   Tall i kroner.
                 året før). Tall i
                 kroner.
 2004          8 mill          14,2          4.6          9
 2005          10 mill          19,7          6,7          9
 2006          10 mill        23 mill          6.6          17
                                                    Side 16
Økningen i antall innvilgede søknader 2006 kommer av at tidligere ordning med
etableringslån gikk over til startlån, bygging av ungdomsboliger og en generell økning i
antall kvalifiserte søknader.

6.2.2  Boligtilskudd til etablering

Boligtilskudd til etablering i egen bolig skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for
vanskeligstilte på boligmarkedet.

Tabell 7 - Boligtilskudd til etablering

                          2 004                   2 005                  2 006
                 Antall boliger    Beløp        Antall boliger    Beløp       Antall boliger    Belø
                            kr                    kr                   kr
 Boligtilskudd til etablering   1          200.000       1          195.000      10          1.56

Økning i antall innvilgede søknader i 2006 følger av antall kvalifiserte søkere.

6.2.3  Boligtilskudd til tilpasning

Boligtilskudd til tilpasning skal bidra til at eldre og funksjonshemmede får en bolig som over
tid fungerer godt i forhold til bevegelsesvansker eller annen funksjonshemming.

Tabell 8 - Boligtilskudd til tilpasning

                          2 004                   2 005                  2 006
                 Antall boliger    Beløp        Antall boliger    Beløp       Antall boliger    Belø
                            kr                    kr                   kr
 Boligtilskudd til tilpasning   1          20.000        1          20.000      1           10.0

Bruk av virkemidlet er lite i Sola kommune. Det er få som søker, tilskuddsordningen er
behovsprøvet i henhold til husbankens retningslinjer og få fyller vilkårene - særlig i forhold til
inntekt og formue.


6.2.4  Husbankens bostøtte

Ordningen blir administrert av Husbanken og kommunen. Kommunen mottar og registrerer
søknad. Husbanken har kontrollfunksjon og stønadsutbetaling skjer som hovedregel direkte
til støttemottaker. Den skal bidra til at prioriterte grupper av eldre, uføre og barnefamilier
med svak økonomi skal kunne skaffe seg eller bli boende i en god bolig. Den skal også
medvirke til å redusere inntektsforskjeller mellom pensjonistgrupper. For å motta bostøtte
stilles det krav til både husstanden og boligen. Bostøtten avhenger av forholdet mellom
inntekter og godkjente boutgifter. Husbankbostøtten utbetales en gang pr mnd.

Tabell 9 - Bostøtte

 År             2 004                          2 005
 Art     Antall  Samlet Gjsn støtte        Antall inn-       Samlet beløp    Gjsn støtte     Antall inn-     S
       hus-   beløp i beløp kr         vilget         i mill kr     beløp kr      vilget       b
       stande  mill kr                                                       m
       r
 Bostøtt    636     3,9        6 143          610          4.2      6 885           602
 e
                                                         Side 17
I Sola kommune er virksomhet sosiale tjenester bostøttekontor som gir informasjon og
tilrettelegger søknadsbehandling for husbanken. Servicekontoret henviser forespørsler som
kommer dit, og det finnes også informasjon om ordningen på kommunens hjemmesider.
Søknad kan skje både skriftlig og elektronisk.

Fra september 2007 blir det mulig å søke hver måned

7    UTVIKLING

7.1   GENERELT

Kommunen hadde pr 01.04.07 20837 innbyggere.

Kommuneplan 2007-2018 har lagt en forventning om 1,8% årlig vekst i denne perioden og
dersom denne prognosen slår til, kan kommunen komme opp mot 25.000 innbyggere i
2018.

Det er i hovedsak boligbyggingen som medvirker til stor innflytting/befolkningsøkning.
Fødselsoverskuddet holder seg noenlunde stabilt. Kommuneplanen legger til grunn en
boligbygging på omlag 170 enheter pr år for å kunne ta en slik vekst, men det er lagt opp til
et behov på 200 til 250 enheter pr år for å tilrettelegge for et kostnadseffektivt volum i
utbyggingsområdene på den nordlige del av Tananger-halvøya.

Løsninger for vanskeligstilte på boligmarkedet må finnes innenfor disse rammene.

Diagram 7 - Forholdet eksisterende boenheter / kartlagt behov
                  250
 Diagrammet viser forholdet
                  200                  150


                  100                  50                   0
                     Utleieboliger gruppe 1: Varig utleie   Utleieboliger gruppe 2: Midlertidig utleie

                           Eksisterende boenheter   Nye boenheter  Udekket behov
 mellom eksisterende boenheter
 og kartlagt behov pr 01.06.07.
 Nye boenheter (vist med rød
 farge / mørk grått) er de som er
 foreslått bygget: 6 i
 Sandestubben, 9 prioritert for
 personer med
 rus/psykatriproblematikk.
Dersom husbankens forutsetning om at 1 - 1,5 % av befolkningen har behov for hjelp til
bolig legges til grunn, utgjør dette et boligbehov på ca 260 enheter pr 01.06.07 forutsatt at 1
person = 1 boenhet. Med det som utgangspunkt er det et behov for ca 80 boenheter
(inklusive de som allerede er vedtatt bygget) for å dekke opp et antatt behov. Dette
samsvarer rimelig godt med det behov som er kartlagt i Bokart.


7.2   Spesielt

I k-sak 98/06 - Handlings og økonomiplan 2007-2010 er det fattet følgende vedtak:
                                                                 Side 18
Det fremlegges en statusrapport om boligsituasjonen for psykisk syke, PU-boliger og
lignende, og en plan for full dekning av denne typen boliger.

Bokart viser status som følger:

 Behov: Utviklingshemmede / utviklingsforstyrrelser 28 personer / boenheter, herav er 6
boenheter planlagt bygget med en etasje til i Sandestubben.
 Behov psykiatri: 41 personer / boenheter, herav bygges 3 i 2007, bofelles-skap for 4 til 6
personer i 2009 og bofelleskap for 4 personer i 2010.

Ved å etablere større boligkompleks for psykisk utviklingshemmede, legges mulighetene
bedre til rette for at brukerne kan å få venner i nærheten. Større bokompleks vil fordre
større personalgruppe, men som igjen sikrer at flere ansatte er på jobb samtidig. Dette gir
fordeler med hensyn til trivsel, bedret fagmiljø og ressursutnytting. For eksempel har en
nattevakt i nåværende botiltak i hovedsak ansvar for 4-5 brukere pr. natt. Avhenging av
diagnose / atferd vil en nattevakt uten problem kunne ha ansvar for det dobbelte og mer.

Forslag til dekning: Se tiltak i kapittel 8
                                           Side 19
8   HOVEDUTFORDRINGER / HANDLINGSPLAN

Kommuneplan 2007 - 2018 har i to av hovedsatsingsområdene lagt vekt på at kommunen
skal ha gode bolig - og oppvekstmiljø. Etterhvert som boligsosial handlingsplan skal
realiseres, er det viktig at nye boenheter får en lokalisering og utforming som bygger opp
under dette, enten det gjelder nybygg, innkjøp eller innleie av boliger.

Det bør legges vekt på spredt lokalisering og et begrenset antall boenheter på hvert sted,
tilpasset stedlige forutsetninger. Kommunen må ha ansvar for oppfølgning, etablere god
dialog med naboer og lokalmiljø.

Basert på hovedutfordringene gitt i boligpolitisk handlingsplans strategier og mål, foretatt
kartlegging, samt politiske vedtak gir dette følgende hovedutfordringer i kommende 4 års-
periode (2008 - 2011):
1. Fremskaffe og finansiere tilrettelagte boliger til vanskeligstilte grupper
2. Gi tilstrekkelig hjelp og oppfølgning til vanskeligstilte grupper
3. Finne løsning på midlertidig innkvartering
4. Organisering av kommunens boligforvaltning


8.1 FREMSKAFFE OG FINANSIERE TILRETTELAGTE BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE GRUPPER

Vanskeligstilte grupper omfatter:

  Fysisk funksjonshemmede
  Psykisk funksjonshemmede
  Personer med rusproblemer
  Personer med rus/psykiatriproblemer
  Sosialt vanskeligstilte
  Andre


Tiltak 8.1.1:  Bygging/innkjøp/innleie av kommunale utleieboliger (gruppe 1 - varig
        utleie)

I denne gruppen er definert følgende grupper:
 Funksjonshemmede / utviklingshemmede / utviklingsforstyrrelser
 Psykiatri og / eller rus etter individuell definisjon, jf at noen behov for varig leie (antatt 35
stk)
 Omsorgsboliger
 Trygdeboliger

Det understrekes at kartlagt behov er et bilde pr 01.06.07. Totalantallet og forslag til
fordeling av antall pr år må derfor vurderes som anslagstall. Behovet endrer seg over tid og
det vil være behov for å gjøre eksakte vurderinger i sammenheng med handlings- og
økonomiplanarbeidet hvert år.

For å dekke behovet for utviklingshemmede / utviklingsforstyrrelser foreslås det å utrede
muligheten for å bygge på følgende botiltak:

  Kjelsbergkroken: 5 nye leiligheter     (4 leiligheter fra før)
  Øygardstien:   5 nye leiligheter     (4 leiligheter fra før)
  Grasstien:    6 nye leiligheter     (5 leiligheter fra før)
                                              Side 20
Inklusive Sandestubben kan dette gi en mulighet for 22 boenheter. Det må utover dette
utredes alternative muligheter for å sikre et nødvendig antall boenheter. Tiltakene må ses i
sammenheng med tiltak 8.1.7 - Private omsorgsboliger for utviklingshemmede /
utviklingsforstyrrelser.

Behovet kan dekkes slik:

 Gruppe I - varig utleie            Kartlagt               Nye boliger etableres i
                        behov
                                  2007      2008        2009
 Funksjonshemmede / utviklingshemmede         28      6*        5         5
 / utviklingsforstyrrede*
 Rus / psykiatri*                   35       3*       8       6* + 2
* Tall i uthevet / kursiv er foreslått bygget


Gjennomføring / handlingsplan
 Aksjoner:                   Ansvar                     Gjennomføring
                        Administrasjon     Politisk
 Forslag fremmes som nye tiltak i handlings-  Kommunalsjef levekår  Formannskap       Handlings- og
 og økonomiplan                            Kommunestyre      økonomiplan 2008
                                                2011


Tiltak 8.1.2   Bygging/innkjøp/innleie av kommunale utleieboliger (gruppe 2 -
         midlertidig utleie)

I denne gruppen er definert følgende grupper:
 Flyktninger
 Sosialt vanskeligstilte
 Psykiatri og / eller rus etter individuell definisjon, jf at noen har behov for midlertidig leie
(antatt 6 stk)

Det understrekes at kartlagt behov gir et bilde pr 01.06.07. Totalantallet og forslag til
fordeling av antall pr år må derfor vurderes som anslagstall. Antallet må følges opp løpende
fordi registrerte personer kan endre livssituasjonen, flytte, oppnå egen bolig på det åpne
marked med eller uten bistand. Behovet endrer seg således over tid og det vil være behov
for å gjøre eksakte vurderinger i sammenheng med handlings- og økonomiplanarbeidet
hvert år.

Behovet kan dekkes slik:

 Gruppe 2 - midlertidig utleie         Kartlagt          Nye boliger etableres i
                        behov
                                  2008    2009      2010       20
 Nye utleieboliger (enheter)              40      10     10       10Gjennomføring / handlingsplan
 Aksjoner:                   Ansvar                     Gjennomføring
                        Administrasjon     Politisk
 Forslag fremmes som nye tiltak i handlings-  Kommunalsjef levekår  Formannskap       Handlings- og
 og økonomiplan                            Kommunestyre      økonomiplan 2008
                                                2011
                                              Side 21
Tiltak 8.1.3:  Husbankens bostøtteordning. / Husbankens boligvirkemidler

Sola kommune har en relativt lav prosentandel som mottar bostøtte. Dette og til dels liten
grad av benyttelse av husbankens øvrige virkemidler kommer av at befolkningen er blant de
som har høyest gjennomsnittsinntekt i landet.

Gjennomføring / handlingsplan
 Aksjoner:                    Ansvar                   Gjennomføring
                         Administrasjon     Politisk
 Oppfølgning av sosialhjelpsmottakere som     Virksomhet sosiale             Løpende
 kan søke bostøtte                tjenester / evt ny
                         boligadm.

 Publikumsrettet informasjon:
  Løpende oppdatering av kommunens
 internettsider med link til Husbankens sider
  Plakater og informasjonsmateriell fra
 Husbanken distribueres / settes opp på
 strategiske steder (NAV-trygd,
 legekontorer, servicetorget).
  Kunngjøring i samarbeid med
 Husbanken
 Markedsføring av boligtilskudd til tilpasning.  Virksomhet eiendom /            Løpende
                         evt ny boligadm..
 Intern informasjon / kompetanseheving      Virksomhet sosiale             Løpende
 vedrørende husbankens virkemidler        tjenester / eiendom /
                         evt ny boligadm.


Tiltak 8.1.4:  Boliger med sosial profil

Sola kommune har gode erfaringer med bygging av rimelige ungdomsboliger for salg, og
bør tilrettelegge for bygging også av familieboliger med sosial profil etter samme modell.
Denne modellen forutsetter at kommunen stiller gratis/subsidiert tomt til disposisjon.

Denne modellen må vurderes opp mot modellen for “spring-brett” - boliger hvor kommunen
ikke går inn med noen form for subsidier, dvs at kjøper også betaler for tomt.

Felles for modellene er at boligene selges til selvkost.

Dette er modeller som kan gi unge og vanskeligstilte en mulighet for å komme inn på
boligmarkedet. Det kan også være medvirkende til å begrense behovet for kommunale
utleieboliger.

Gjennomføring / handlingsplan
 Aksjoner:                    Ansvar                   Gjennomføring
                         Administrasjon     Politisk
 Det fremmes egen sak med sikte på å       Virksomhet eiendom   Komite levekår   1. kvt 2008
 utrede alternativer i forhold til mulige
 prosjekter.
                                              Side 22
                                    Komite kultur og
                                    samfunnsutvikling
                                    Formannskap
                                    Kommunestyre
Tiltak 8.1.5:  Bruk av utbyggingsavtaler som virkemiddel

Formålet med utbyggingsavtaler er å klargjøre rettigheter og plikter mellom partene,
herunder å sikre at rekkefølgetiltak i reguleringsplanen blir gjennomført.
Stortinget har vedtatt lovregler vedrørende bruken av utbyggingsavtaler. Bestemmelsene
fremgår av plan- og bygningsloven kap. XI - A.
I henhold til loven kan et prinsippvedtak blant annet si noe om boligsosiale tiltak i nye
utbyggingsområder.

Kommunestyret har 07.12.06 fattet prinsippvedtak i samsvar med lovkrav, herunder
utarbeidet en standard for utbyggingsavtaler som inngår med private utbyggere. Imidlertid er
boligsosiale tiltak ikke berørt.

Det er tatt inn en passus om tildelingsrett:
“Sola kommune skal til enhver tid være sikret tildelingsretter til minst 25% av boenhetene
innenfor de respektive delfelt, da i henhold til de vilkår som er avtalt / eventuelt korrigert”.

Denne ivaretar imidlertid ikke boligsosiale tiltak med hensyn til utforming slik at bygninger
blir egnet til ulike brukergrupper med spesielle behov (funksjonshemmede m.fl), eller
størrelse og utforming slik at boligene blir billige nok for førstegangsetablerere, jf for
eksempel krav til husbankfinansiering.

Kommunens standard for utbyggingsavtaler bør revurderes med sikte på å sikre
boligsosiale tiltak i nye utbyggingsområder.

Gjennomføring / handlingsplan
 Aksjoner:                  Ansvar                        Gjennomføring
                       Administrasjon      Politisk
 Standard for utbyggingsavtaler revideres   Kommunalsjef kultur   Formannskap /        1. kvt 2008
 med sikte på boligsosiale tiltak.      og samfunnsutvikling   Kommunestyret
                       Kommunalsjef levekår


Tiltak 8.1.6:  Bruk av trygdeboliger

Forvaltning / tildeling / drift av trygdeboliger som fastsatt i f.sak 100/06 (møte 05.09.06)

Gjennomføring / handlingsplan
 Aksjoner:                  Ansvar                        Gjennomføring
                       Administrasjon      Politisk
 Løpende oppfølgning i henhold til f.sak   Berørte virksomheter,                Løpende
 100/06                    jf f.sak 100/06
                                              Side 23
Tiltak 8.1.7:  Private omsorgsboliger for utviklingshemmede / utviklingsforstyrrelser

Jf kommunestyrets vedtak 07.12.06, 98/06, Handlings- og økonomiplan:
Rådmannen bes utrede muligheten for bygging av private omsorgsboliger for psykisk
utviklingshemmede.

Det anbefales at Sola kommune tar et initiativ til samarbeid med brukere med
utviklingshemming og deres pårørende med hensyn til bygging av selveierleiligheter /
eventuelt utleieleiligheter. Nordre del av Tananger kan være aktuelt område. Det er grupper
i Norsk foreldreforening for funksjonshemmede (NOFF) som har ytret ønske om at det
settes av tomt, for eksempel på Jåsund.

Dette kan dreie seg om en kombinasjon av eie og leie boliger. En av leilighetene i et
felleskompleks avsettes til personalbase.

Det anbefales å etablere 8 leiligheter, personalbase og muligheter for utvidelse med flere
leiligheter. Dersom dette lar seg realisere, må tiltaket ses i sammenheng med de tiltak som
kan gjennomføres i henhold til tiltak 8.1.1, jf antall og løsningsalternativer.

Gjennomføring / handlingsplan
 Aksjoner:                   Ansvar                     Gjennomføring
                        Administrasjon     Politisk
 Det tas initiativ til samarbeid med brukere  Kommunalsjef kultur               4. kvt 2007
 med utviklingshemming og deres        og samfunnsutvikling
 pårørende med hensyn til bygging av
 selveierleiligheter / eventuelt
 utleieleiligheter.
8.2   HJELP OG OPPFØLGNING TIL VANSKELIGSTILTE GRUPPER

Tiltak 8.2.1:  Oppfølgning av leietakere i kommunale boliger

Det vises planens avsnitt 5.7

Dette er et sentralt virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. 74% av målgruppen som har
behov for annen bolig har behov for oppfølgning enten det er i ordinær bolig eller i en
samlokalisert bolig.
Det er en utfordring å skaffe tilveie nok boliger til ulike målgrupper som brukere med rus og
/ eller / psykiatriproblematikk, vanskeligstilte, flyktninger og andre. Det er i sentrale føringer
understreket at det må følge med oppfølging overfor mange av målgruppene.
Oppfølgingsbehovet vil variere i stor grad, men er en nødvendig forutsetning for
målgruppene utviklingshemmede / utviklingsfortyrrelser, rus og / eller psykiatri.

Det anbefales å etablere en oppfølgings / miljøarbeidertjeneste som skal gi ulike typer
oppfølging i alle kommunale utleieboliger. Dette betyr at for gruppen rus og / eller psykiatri
som mangler boevne, må det kunne gis tjenester inn i boligen daglig / ukentlig for å sikre at
de kan bli boende og forhindre utkastelse, jfr sentral strategi “På vei til egen bolig”. Av andre
vanskeligstilte grupper med oppfølgningsbehov nevnes spesielt flyktinger, både ved
innflytting og løpende botid.
                                              Side 24
Det må vurderes hvordan oppfølgingstjenesten skal organiseres. En mulighet er en
sammenslåing av ressursene for en optimal bruk, og en bedre overføring av kompetanse til
miljøarbeidertjenester inn de boliger der dette er behov.

Gjennomføring / handlingsplan
 Aksjoner:                   Ansvar                    Gjennomføring
                        Administrasjon     Politisk
 Det utredes i egen sak en optimalisering av  Kommunalsjef levekår  Levekår        1. kvt 2008
 miljøarbeid / oppfølgning i utleieboliger
 gruppe I og 2 der leietaker har behov for
 oppfølgning
Tiltak 8.2.2:  Fysisk tilrettelegging av boliger

Innhold
Ved hjelp av enkle fysiske endringer kan eksisterende bolig tilrettelegges slik at bruker kan
bli boende lenger i eget hjem fremfor behov for institusjonsplass. Det er behov for å
opprette fagteam som kan bistå med rådgivning i forbindelse med fysisk tilrettelegging av
eksisterende bolig. Fagteamet trer sammen ved behov som en del av stillingsinnhold for
definerte eksisterende stillinger.

Gjennomføring / handlingsplan
 Aksjoner:                   Ansvar                    Gjennomføring
                        Administrasjon     Politisk
 Opprette fagteam bestående av konsulent,   Kommunalsjef                 I løpet av 3. og 4. k
 fysioterapeut, ergoterapeut, byggmester    levekår                    2007
 Utvikling av rutiner
8.3  MIDLERTIDIG INNKVARTERING

Tiltak 8.3.1:  Bostedsløse

Løpende registrering av bostedsløse fortsetter som eget tiltak. Som bostedsløse regnes
personer som er henvist til midlertidig boalternativer og personer som ikke har ordnet
oppholdssted for kommende natt (hospits, campinghytter, døgnovernatting / institusjoner og
som ikke har bosted ved utskrivelse, er i fengsel eller har midlertidig bosted hos
slektninger).

Registrering skjer i Bokart.
Jf. også tiltak 8.2.1 - Oppfølgning i boliger. Gruppen bostedsløse har et særlig behov for
oppfølgning i forhold til å oppnå hensiktsmessig bolig.

Det er inngått kvalitetsavtaler med konkrete hospitser.

Forebygging av bostedsløshet kan skje ved fleksibel bruk av det totale virkemiddelapparat
som for eksempel individuell sikring av inntektsgrunnlag (økonomisk stønad / arbeidsintekt),
individuell oppfølgning til å bli boende i egen bolig og / eller oppnå egen bolig, bruk av
statlige virkemidler (husbanken) og omskiftingstakt i kommunens utleieboliger som igjen er
avhengig av at leietakere følges opp.                                           Side 25
Gjennomføring / handlingsplan
 Aksjoner:                 Ansvar                     Gjennomføring
                      Administrasjon      Politisk
 Registrering og oversikt         Sosialsjef                   Løpende
 Individuell oppfølgning for å løse                            Jfr tiltak 8.2.1
 boligbehov
 Samarbeidsavtale med kriminalomsorgen                           Jfr f.sak 20/7
8.4  ORGANISERING AV KOMMUNENS BOLIGFORVALTNING

Tiltak 8.4.1:  Organisering av boligforvaltningen

Det foreslås opprettet en egen enhet (boligkontor, seksjon) som får ansvaret for forvaltning,
drift og vedlikehold av alle kommunale utleieboliger og alle støtteordninger fra Husbanken.
Dette innebærer ansvar for leiekontrakter, kjøp, salg og innleie, koordinering og oppfølging
av tildeling, vedlikeholdsbefaringer, koordinering av klager, oppfølging av kontraktene.

Dette innbefatter også husbankens bostøtteordning, slik at alle husbankens støtte- og
låneordninger samles på et sted. Et tilleggsmoment i denne sammenheng er at enkelte
brukere vegrer seg for å gå på sosialkontoret for å søke tjenester.

Dette gir en bedre oversikt for brukerne, jf at det bare er et sted å henvende seg og en
bedre koordinering og avklaring av ansvarsforhold internt i kommunen.

Gjennomføring / handlingsplan
 Aksjoner:                 Ansvar                     Gjennomføring
                      Administrasjon      Politisk
 Intern organisering av          Kommunalsjef kultur   Levekår        1. kvartal 2008
 boligadministrasjon            og samfunns- utvikling  AMU
                                  Administrasjons-
                                  utvalget

                      Kommunalsjef levekår
                      Eiendomssjef
                      SosialsjefTiltak 8.4.2:  Effektiv oversikt over brukerbehov og administrasjon av boenheter.

Bokart er et enkelt elektronisk system som gir kunnskap om hvem som er vanskeligstilte på
boligmarkedet i kommunen, og hvilke tiltak som er gjennomført for å bedre bosituasjonen.

Systemet er utviklet av Husbanken sammen med samarbeidspartnere og et utvalg
kommuner. Data fra Bokart gir kommunen et godt grunnlag for planlegging.

Sola kommune har tatt i bruk systemet fra høsten 2006.

I tillegg til Bokart er det behov for et elektronisk administrasjonsverktøy som kan gi
kommunen en løpende oversikt over kommunens utleieboliger og leietakere og oppfølgning
av vedlikehold. Det finnes ulike systemer som kan etterspørres.
                                            Side 26
I dag benytter Sola kommune manuelle lister, noe som fungerer i et begrenset omfang med
hensyn til utleieboligene / leietakere, men etterhvert som virkemidlene øker blir dette lite
effektivt. Et elektronisk system gir løpende oversikt og er arbeidsbesparende.

Gjennomføring / handlingsplan
 Aksjoner:                   Ansvar                    Gjennomføring
                        Administrasjon       Politisk
 Løpende kartlegging gjennom Bokart       Berørte virksomhets-             Løpende
                        ledere i levekår
 Innkjøp av hensiktsmessig dataverktøy for   Kommunalsjef kultur              2008
 administrasjon av boenheter          og samfunnsutvikling
Tiltak 8.4.3:  Felles søknadsskjema for alle typer boenheter

Søkere til kommunale boliger har benyttet ulike skjema tilpasset boligtype. Dette er lite
hensiktsmessig i forhold til saksbehandling og de er heller ikke tilpasset Bokart.
Tildelingsutvalget, jf kapittel 5.6.1, har derfor sett behov for å forbedre søknadsprosedyrer
med grunnlag i et mer praktisk skjema. Skjemaet er under utarbeidelse.

Gjennomføring / handlingsplan
 Aksjoner:                   Ansvar                    Gjennomføring
                        Administrasjon       Politisk
 Forslag til nytt søknadsskjema utarbeides   Berørte virksomhets-             2. kvartal 2007
                        ledere i levekår
 Skjema ferdigstilles / godkjennes       Kommunalsjef levekår             3. kvartal 20079   AVSLUTNING

Boligsosial handlingsplan tar utgangspunkt i situasjonen slik den var pr 01.06.07. Planen
viser behov for at kommunen må følge opp og tilrettelegge en styrt utvikling for å dekke
boligbehovene for vanskeligstilte. Forslag til tiltak gir retning og tallmessige anslag, men
grunnlaget endrer seg over kort og lang tid slik at når konkrete tiltak skal etableres må disse
kvalitetsikres mot den aktuelle situasjonen. Det det vil således være behov for å gjøre
eksakte vurderinger både i enkeltsaker og i sammenheng med handlings- og
økonomiplanarbeidet hvert år.

Virkemidlene må ses i en helhet. Målgruppene er sammensatte og tiltaksmulighetene må
være varierte og fleksible for å gi tilpassede muligheter for den enkelte.

Følgende tiltak er foreslått i planen fordelt over perioden 2007 - 2011:
 Nr  Utfordring         Nr   Tiltak
 8.1  Fremskaffe og       8.1.1  Bygging/innkjøp/innleie av komunale      28 boenheter (inkl antall so
    finansiere tilrettelagte      utleieboliger (gruppe 1 - varig utleie)   for funksjonshemmede / utvi
    boliger til                                   utviklingsforstyrrelse
    vanskeligstilte                                  35 boenheter (inkl antall so
    grupper                                     for rus / psykiatri


                 8.1.2  Bygging/innkjøp/innleie av komunale      40 utleieboenheter
                     utleieboliger (gruppe 2 - varig utleie)
                                             Side 27
               8.1.3  Husbankens bostøtteordning / husbankens      Individuell oppfølgning
                   boligvirkemidler                  Publikumsrettet informasjo
                                             Markedsføring
                                             Kompetanseheving
               8.1.4  Boliger med sosial profil             Egen utredning med altern
               8.1.5  Bruk av utbyggingsavtaler som virkemiddel     Revisjon av standard for ut
               8.1.6  Bruk av trygdeboliger               Oppfølgning i henhold til f.s
               8.1.7  Private omsorgsboliger for utviklingshemmede /   Eget prosjekt i samarbeid m
                   utviklingsforstyrrelser
 8.2  Hjelp og oppfølgning  8.2.1  Oppfølgning av leietakere i kommunale boliger   Egen utredning med sikte p
    til vanskligstilte                               miljøarbeid / oppfølgning i ut
    grupper
               8.2.2  Fysisk tilrettelegging av boliger         Etablere fagteam
                                             Rutineutvikling
 8.3  Midlertidig      8.3.1  Bostedsløse                    Registrering og oversikt
    innkvartering                                   Individuell oppfølgning
                                             Samarbeidsavtale med krim
 8.4  Organisering av    8.4.1  Organisering av boligforvaltningen         Egen forvaltningsenhet
    kommunens
    boligforvaltning
               8.4.2  Effektiv oversikt over brukerbehov og       Bokart
                   administrasjon av boenheter            Elektronisk basert adminst
                                            boenheter
               8.4.3  Felles søknadsskjema for alle typer boenheter   Utarbeiding av ensartet skj

Boligsosial handlingsplan bør følge samme revisjonsmønster som kommuneplan og
boligpolitisk handlingsplan, det vil si revisjon hvert fjerde år.
10   VEDLEGG

Prosjektorganisasjon:

Styrings-/referansegruppe:
Kommunalsjef levekår Vigdis Torjussen.
Kommunalsjef kultur og samfunnsutvikling Gunvar Sværen.

Prosjektgruppen, faste medlemmer:
Rådgiver Liv Kransvik, virksomhet eiendom
Virksomhetsleder Katalin Krauser, psykisk helsearbeid
Konsulent Eva Linderud, merkantile tjenester helse og sosial (bostøtte).
Leder bestillerkontoret, Ingeborg Buckle
Sosialsjef Egil Larsen, virksomhet sosiale tjenester
Virksomhetsleder Tor Ivesdal, miljøtjenesten
Rådgiver Jon Lund , sosiale tjenester

Prosjektgruppen, konsultative medlemmer:
Barnevernsjef Merete Aase, barneverntjenesten,
Ledende helsesøster Ebba Sommerfelt, helsestasjonstjenesten
Virksomhetsleder Ann Christin Rødne, fysio- og ergoterapitjenesten.
Konsulent Øyvind Røkenes, bestillerkontoret
Konsulent Linh Thi Pham, sosialtjenesten
Konsulent Evy Grimstad, sosialtjenesten/ flyktninger.

Prosjektledere:
Rådgiver Jon Lund, sosialtjenesten til 31.01.07.                                             Side 28
Spesialrådgiver Einar Kr Fjermestad, rådmannens stab fra 01.03.07.
                                   Side 29

								
To top