TEHNOLOGIA DE OBTINERE A APEI POTABILE

Document Sample
TEHNOLOGIA DE OBTINERE A APEI POTABILE Powered By Docstoc
					TEHNOLOGIA DE OBŢINERE A
   APEI POTABILE
         Studenţi: MOLNAR ILDIKO
        MORAR LILIANA
        CEPA IV 2011
    Coordonator: prof.dr.ing. Anca Mihaly Cozmuta
 TEHNOLOGIA DE OBŢINERE A
   APEI POTABILE


  Apa potabilă este cea utilizată în
alimentaţia umană şi care satisface o serie
de condiţii fizico-chimice şi organoleptice ce
permit consumul său fără a periclita
sănătatea.
  Consumul zilnic de apă potabilă,
 raportat la numărul de locuitori, este mare,
 deoarece aceasta nu se utilizează numai
 pentru băut, ci şi în cadrul activităţilor
 casnice, al serviciilor publice şi în industria
 alimentară.
 Cu toate acestea, din consumul total de
 apă, apa potabilă are ponderea cea mai
 mică, dar de importanţă primordială.
 Livrările şi consumul de apă potabilă au
 crescut odată cu dezvoltarea urbanizării şi
 creşterea gradului de industrializare a
 economiei.
 Problema apei este grav afectată de
 două cauze:
 lipsa    completă   sau  insuficienţa
 lucrărilor care să facă posibilă folosirea în
 scopuri sociale şi economice a întregului
 stoc de apă utilizabil al fluviilor, râurilor,
 lacurilor şi apelor subterane, permiţând
 aducerea apei în locurile necesare, în
 cantitatea şi la timpul necesar;
 poluarea crescândă a apelor, atât a
 celor interioare, cât şi a celor maritime şi
 oceanice.
 Cantitatea de apă necesară unui om pe zi
 variază în funcţie de mediul în care
 trăieşte, de nivelul de trai, de gradul de
 civilizaţie etc.

   Un om matur consumă zilnic, pentru
  băut, circa 35 g apă/kg de greutate
  corporală.
 I.SURSE DE APĂ POTABILĂ

  Apa potabilă provine de regulă din ape
subterane sau din ape de suprafaţă, mai
rar din alte surse. Această situaţie se va
menţine, deoarece sunt factori obiectivi.
De exemplu 85% din apa dulce de pe
Terra e prinsă în calotele glaciare, dar nu
ne putem atinge aproape deloc de ele,
deoarece diminuarea lor ar însemna
creşteri catastrofale de nivel a mărilor şi
oceanelor.
 Apele de suprafaţă
•  Este sursa cea mai uşor accesibilă, permite
 preluarea de cantităţi mari de apă, chiar dacă
 debitul prezintă variaţii sezoniere.
 Apele subterane
•  Apele subterane sunt o sursă importantă
 deoarece, spre deosebire de apele de suprafaţă,
 cele subterane sunt de regulă mai puţin sau
 deloc poluate şi pot fi potabilizate cu măsuri
 minimale, uneori doar cu dezinfecţie sau fără
 vreo prelucrare.
Alte surse de apă potabilă
• Desalinizarea
• Reciclarea apei uzate
• Apă din gheţari
• Apele meteorice
• Apa din topirea zăpezii
• Apă din ceaţă
• Alte surse. În situaţii de survival, apă în
 cantităţi mici se poate obţine şi din seva sau
 transpiraţia plantelor, din umorile unor animale şi
 peşti şi din alte asemenea surse.
•   În România, sursele de apă naturală
  sunt relativ sărace şi distribuite neuniform
  în timp şi spaţiu. Ele sunt constituite din
  ape de suprafaţă(râuri interioare, lacuri
  naturale sau artificiale şi fluviul Dunărea)
  şi din ape subterane. Deşi Marea Neagră
  constituie o sursă de apă deosebit de
  importantă, ea nu poate fi deocamdată
  luată în considerare datorită dificultăţilot
  tehnice şi economice de desalinizare a
  apei de mare.
II. TEHNOLOGIA DE OBŢINERE A APEI
       POTABILE  Apele de băut trebuie să prezinte un
grad anumit de puritate, să fie limpezi,
incolore şi fără miros.
Analiza unei ape de băut trebuie să arate:
Acid carbonic liber, în apele cu
                  Maximum 40 mg/litru
duritate mică
Cloruri              Maximum 15 mg/litru

Acid azotic            Urme

Acid azotos            Absent

amoniac              Absent

Acid sulfuric           50 mg/litru

Oxigen consumat          Maximum 2,5 mg/litru în 5 zile

Oxidabilitatea           Maximum 5 mg KMnO4/litru

Alcalinitatea           120-200 mg NaOH/litru
                  100-500 cmc(fără colibacili şi microbi
Bacterii
                  patogeni)
 Procesul tehnologic de obţinere a apei potabile are
mai multe faze, prezentate în schema următoare:

            Apa brută

           SEDIMENTARE         suspensii grosiere

 Agenţi floculanţi  COAGULARE

           FILTRARE     Precipitat floconos conţinând
                      înglobate suspensiile fine
F2, Cl2, O3, UV    STERILIZARE

            apa potabilă

            POMPARE


           Spre consumatori
       II.1.Sedimentarea
•   Sedimentarea este operaţia de separare din apă
 a particulelor solide în suspensie sub acţiunea forţei
 gravitaţionale. Atunci când apa brută are o viteză
 mică de curgere, particulele solide se depun la
 partea inferioară a utilajelor de sedimentare sub
 formă de sediment. Apa rezultată este numită şi
 decantată, îndepărtarea acesteia după sedimentare
 fiind denumită decantare. Sedimentarea apei are
 drept scop reducerea conţinutului de materii solide
 în suspensie în vederea deversării apei sau pentru
 recircularea acesteia în procese tehnologice.
•   Utilajele în care se realizează sedimentarea se
 numesc decantoare.
• Sedimentarea se efectuează în bazine de
 decantare cu capacitate foarte mare. Viteza de
 curgere a apei în aceste bazine este foarte mică,
 60-100 mm/oră.

• Pentru distrugerea algelor care se dezvoltă în
 bazinele de decantare, se utilizează sulfatul de
 cupru.
• Practic, suspensiile organice foarte fine, cu
 deosebire microbii, nu se vor separa prin
 sedimentare.
II.2. Coagularea cu substanţe coagulante


•   Particulele rămase în suspensie în apele
  decantate, în general particule coloidale, pot fi
  precipitate, în cea mai mare parte, prin utilizarea
  unor substanţe care produc precipitate
  floconoase cu volum mare. Aceste precipitate
  antrenează în căderea lor particulele în
  suspensie.
• Coagulanţii cei mai întrebuinţaţi sunt sulfatul de
 aluminiu, alaunul se sodiu, sulfatul feric şi clorura
 ferică. În mai mică măsură se întrebuinţează
 permanganatul de K sau Na (oxidant şi floculant),
 fosfatul de sodiu şi fosfatul acid de calciu, care dau cu
 sărurile alcaline precipitate coloidale.
   Sulfatul de aluminiu (Al2(SO4)3*18 H2O) în
 prezenţa bicarbonaţilor de calciu şi magneziu din apă
 (mediu alcalin), dă un precipitat floconos de Al(OH)3.
   Dacă apa nu are alcalinitatea necesară, se adaugă
 Na2CO3, NaOH sau lapte de var.
 Clorura ferică şi sulfatul feric dau precipitate
 floconoase de Fe(OH)3 în prezenţa sărurilor alcaline şi
 alcalinoase, mult mai repede decât compuşii respectivi
 de aluminiu. Sunt indicaţi pentru apele cu un pH mai
 scăzut(8,2-8,5).
 Cantitatea de coagulant necesar depinde de gradul
de turbiditate şi de coloraţia apei. Diagrama de mai jos
dă cantităţile de Al2(SO4)3 necesare, în funcţie de gradul
de turbiditate al apei (p.p.m. SiO2).
   Pentru stabilirea precisă a cantităţilor de coagulant
  şi a timpului de agitare şi de limpezire, se fac încercări
  în laborator cu proba de apă, divizată întru-un număr
  suficient  de   flacoane cu    un dop şlefuit.

   Tratamentul cu coagulanţi se poate face chiar în
  conducta de apă brută, care leagă bazinele de
  decantare cu filtrele de nisip. Precipitatele sunt
  reţinute de filtre.

   Prin tratarea cu coagulanţi, se îndepărtează din
  apă şi o parte din acidul silicic coloidal (până la 50% şi
  până la 80% din substanţele organice în suspensie).
 Figura următoare reprezintă schematic o asemenea instalaţie:
Instalaţie pentru tratamentul cu floculanţi
1-soluţia de floculant; 2-aparat de dozare; 3-filtru de nisip;
4-conducte pentru apa de spălare a filtrului.
•  Pentru limpezirea cantităţilor mari de apă,
 amestecul cu soluţia se face în bazine speciale,
 în care se realizează depunrea precipitatelor.
•  Se utilizează în acest scop bazine
 clarificatoare cu agitatoare, prevăzute cu
 dispozitive de adunare a precipitatelor la fundul
 recipientului şi cu dispozitive de evacuare a
 acestor precipitate. Timpul necesar coagulării şi
 decantării în bazine este de 2-3 ore la
 temperaturi sub 40°C. Apa evacuată din bazin
 este de obicei trecută prin filtre mecanice, pentru
 limpezirea definitivă.
  Clarificatorul
  1-motor electric; 2-pod şi placă turnantă; 3-palete racloare;
  4-conducte pentru evacuarea nămolului; 5-intrarea apei
  brute; 6-ieşirea apei limpezite.
 Concentraţia soluţiilor de coagulanţi, care se introduc în recipientele
de coagulare, variază între 5% şi 10%- substanţă deshidratată.
 Apa limpezită prin coagulare va avea un reziduu fix diminuat datorită
eliminării substanţelor organice.
       II.3.Filtrarea
  Cele mai fine suspensii din apă sunt
 îndepărtate prin filtrare. Se utilizează, ca
 masă filtrantă, nisipul cuarţos, aşezat în
 straturi de 800-1000 mm în filtre lente sau
 în filtre rapide.
 Cantitatea de apă filtrată printr-un strat
 de nisip depinde de mărimea grăunţilor de
 nisip, de grosimea stratului filtrant, de
 presiunea apei şi de temperatură.
   Pentru o bună alegere a nisipului filtrant, trebuie să
 facem în prealabil o serie de determinări:


a.Separarea categoriilor de grăunţi pe mărimi
 progresiv descrescătoare
b.Determinarea porozităţii (volumul golurilor
 între grăunţi)
c.Determinarea trecerii apei printr-o coloană de
 nisip (percolaţia)
 Filtrele lente sunt bazine de mare capacitate,
 umplute cu straturi de pietriş şi nisip, prin care apa
 se scurge cu o viteză redusă.
  Filtru lent descoperit
 a-strat de pietriş de 1-25 mm; b-strat de nisip de 5-
 10 mm; c-strat de nisip de 0,5-10 mm;d-strat de apă
 gros de 50-100 cm.
 Filtrele deschise prezintă dezavantajul că îngheaţă
 în timpul iernii.
 După un timp oarecare, filtrele se îmbâcsesc cu
 materiile reţinute şi trebuie curăţate.
Filtre rapide sau mecanice . Pentru filtrarea
 apei cu viteze sporite (5-12 m/h), se utilizează
 filtrele mecanice; recipiente metalice umplute cu
 nisip, în care apa se introduce cu presiune.
 În mod obişnuit, apa este tratată în prealabil cu
 coagulanţi. Precipitatele se depun în porii
 stratului de nisip. Filtrul va fi deci curăţat la
 intervale de timp regulate, de obicei o dată la 24
 ore. Filtrele rapide se utilizează cu succes la
 limpezirea apelor continând suspensii de argilă
 coloidală şi a apelor feruginoase, tratate
 prealabil cu sulfat de aluminiu. Purificarea
 bacteriologică este inferioară, din care cauză
 apa filtrantă va fi sterilizată.
Filtru rapid cu dispozitiv de spălare
1-intrarea apei brute; 2-evacuarea apei filtrate; 3-
intrarea apei de spălare; 4-evacuarea apei de
spălare; 5-dispozitiv pentru amestecarea stratului de
nisip în timpul spălarii.
•  Pentru debitele foarte mari se utilizează bazine
 construite din beton armat, cu o capacitate de peste 100
 m3. Curăţirea masei filtrante se face injectând apa sub
 presiune, în amestec cu aer comprimat la 4-5 atm.
•  Filtrele utilizate la tratarea apelor potabile pot fi
 încărcate cu diferite mase filtrante: nisip, cuarţ, marmoră,
 dolomită, antracit.
      II.4.Sterilizarea apei
•  Sterilizarea apelor potabile, urmăreşte distrugerea
 radicală a microbilor patogeni. În operaţiile de
 limpezire a apei, numai o parte din microorganisme
 sunt îndepărtate.
•  Sterilizarea este o operaţie specială, efectuată,
 de obicei, după operaţiile de sedimentare, coagulare
 şi filtrare.
•  Pentru debite reduse de apă, un procedeu
 eficace este sterilizarea prin fierbere. Procedeul este
 însă prea costisitor. Apa fiartă, are un gust neplăcut,
 nefiind cu totul lipsită de oxigen, de CO2 şi de
 bicarbonaţi, care prin fierbere trec în carbonaţii
 respectivi, insolubili.
•  Pentru debitele mari de apă, se utilizează
 procedeele cu raze ultraviolete, cu ozon sau cu clor.
  II.4.1.Sterilizarea cu raze ultraviolete
•   Razele ultraviolete, cu lungimile de undă cuprinse
 între 0,38-0,16 μ(3800-1600 Ǻ) au proprietăţi microbicide
 remarcabile. Datorită acestor raze, apele curgătoare se
 autosterilizează într-un timp foarte scurt. Apele tulburi nu
 pot fi sterilizate cu raze ultraviolete; particulele în
 suspensie şi coloizii absorb aceste raze.
•  Radiaţiile sunt produse de lampa de cuarţ cu vapori
 de mercur. Pentru că aerul absoarbe o mare parte din
 razele ultraviolete, lămpile sunt introduse chiar în
 conductele prin care curge apa.
•  Radiaţiile nu alterează gustul şi mirosul apei.
• Lampa de cuarţ
 Procedee chimice de sterilizare
  II.4.2.Procedee chimice de sterilizare

  Substanţele chimice bactericide în dozele indicate
 de felul apei şi de natura microbilor, pot steriliza
 complet apele, modificându-le de cele mai multe ori
 gustul, mirosul şi culoarea. Din această cauză, dintre
 toate antisepticele cunoscute, niciunul nu se
 întrebuinţează la sterilizarea apelor de alimentare a
 oraşelor. Pentru debite mici de apă, se utilizează
 permanganaţii alcalini şi alcalino-feroşi. Pentru
 debitele mari, se utilizează oxidanţii gazoşi, ozonul şi
 clorul.
 Sterilizarea apelor pentru consumul centrelor mai
 puţin populate (în timpul epidemiilor sau în campaniile
 militare) se poate realiza cu succes întrebuinţând
 diferite combinaţii chimice.
•   a.Sterilizarea cu permanganat de potasiu este
  foarte comodă: se adaugă apei obişnuite 0,03 g
  permanganat de potasiu/litru şi apelor suspecte 0,06
  g/litru de apă.
•   După 10 minute se adaugă o sare manganoasă
 (MnSO4) care formează un precipitat de oxid de
 mangan; acesta are şi rolul de a limpezi apa.
 Permanganatul de potasiu acţionează prin efectul
 său oxidant. Excesul de permanganat este înlăturat
 prin adaosul sării manganoase.
•  Limpezirea definitivă se realizează trecând apa
 printr-un filtru cu vată sterilizată.
•  În locul KMnO4, care conferă apei un gust
 neplăcut, poate fi întrebuinţat Ca(MnO4)2, oxidant
 neutru care dă ca produs de reducere manganitul
 de calciu insolubil în apă.
• b.Manganatul de bariu sau de stronţiu, în
 prezenţa CO2 din apă, dă permanganatul respectiv, cu
 degajare de oxigen, în mare parte sub formă de ozon,
 bactericid foarte puternic.
• Manganatul în pulbere, se amestecă cu nisip,
 obţinându-se astfel o masă filtrantă prin care se trece
 apa de sterilizat.

• c. Pentru apele tulburi se poate utiliza un amestec de
 KMnO4 şi alaun. Se agită câteva minute 1 m3 de apă
 cu amestecul:
       KMnO4.............................30 g
       Alaun pulbere................100 g
       Na2CO3.............................90 g
       CaO..................................30 g
•  După depunerea precipitatului gelatinos se filtrează.
• d. Un amestec de 0,015 g hipoclorit de
 calciu+0,08 g NaCl la litrul de apă distruge
 foarte repede bacilul tific, paratific şi
 vibrionul holerei. Câteva picături de HCl
 măresc    foarte  mult   eficacitatea
 microbicidă.

• e. Fluorura de argint, în proporţie de
 2g/m3 apă, asigură sterilizarea completă a
 apelor obişnuite.
         Sterilizarea cu ozon
Ozonul se obţine trecând un curent de aer, printr-un câmp de efluvii
electrice, care seproduc între doi conductori electrici C1 şi C2,
separaţi fie prin doi dielectrici D1 şi D2, fie prin stratul de aer, în care
caz, unul din conductori este prevăzut cu o serie de vârfuri v.v.v.
  Dozarea ozonului în aer ozonizat, se bazează pe acţiunea
oxidantă a ozonului asupra iodurii de potasiu cu punerea în libertate
a iodului, care poate fi titrat cu o soluţie de n/10 tiosulfat.
  În figura următoare este schiţată instalaţia de ozonizare
a unei uzine cu un debit de 80.000 m3 apă sterilizată în 24
ore. Aerul trecut prin filtre cu cocs şi turnuri uscătoare cu
CaCl2 este ozonizat într-o baterie de 6 ozonizatori,
alimentaţi de un curent electric de 22.000 volţi.
  Aerul ozonificat este repartizat într-o serie de emulsori cu
diferite debite. Din bazinul E apa sterilizată este evacuată la
staţia de pompe, de unde este refulată în reţeaua de alimentare.
       Sterilizarea cu clor
  Bacilul tific şi colibacilii sunt distruşi foarte repede,
chiar mai repede decât germenii nepatogeni. În soluţiile
apoase de clor, se formează acid hipocloros, care se
descompune uşor în HCl antiseptic şi O2 oxidant.
  Puterea de sterilizare a clorului scade în mediu bazic:
apele cu pH > 7 tratate cu 0,2 Cl2/m3, după 3 minute,
mai conţin încă 40% din numărul iniţial al colibacililor.
Temperatura favorizează puterea de sterilizare a
clorului, în timp ce turbiditatea o diminuează.
  Cantităţi prea mici de clor, creează pericolul
reviviscenţei (mai ales pentru apele cu pH > 7); microbii
atacaţi numai parţial, se debarasează de porţiunea
atinsă şi îşi refac celula după un timp oarecare.
•  Excesul de clor provoacă o serie de
 dezagremente. Apa capătă miros şi gust
 neplăcut, datorită fie prezenţei urmelor de
 gudroane şi de fenoli (care trec uşor în
 clorofenoli cu miros foarte neplăcut) fie
 prezenţei compuşilor solubili de Fe şi Mn,
 care trec în FeCl3 şi MnCl3 (uşor hidrolizabile,
 cu  formarea    precipitatelor   hidroxizilor
 respectivi) dând apei un gust metalic.
•  Apele supuse clorurării vor fi deci în
 prealabil aerate şi filtrate. Apele colorate –
 datorită humaţilor şi altor substanţe organice
 – pentru decolorare vor fi tratate cu o anumită
 cantitate de clor, înainte de filtrare.
•  Supraclorurarea apelor este indicată în
 cazul   când   apele  conţin  diverse
 microorganisme vegetale şi animale, care nu
 pot fi distruse decât printr-un exces variabil
 de clor peste dozele (0,1-0,3 mg clor/litru)
 necesare distrugerii microbilor patogeni.
 Excesul de clor necesar se apreciază
 adăugând probei de apă, cantităţi crescânde
 de clor, până când cantitatea de clor, dozată
 după 1 minut, va fi aproape identică cu
 rezultatul dozării după 5 minute.
•  Rezultă că adaosul de 3mg clor/ litru este
 cel necesar distrugerii tuturor microbilor şi
 microorganismelor din proba de apă; se zice
 că proba de apă a atins punctul de saturare
 cu clor.
    Sterilizarea cu dioxid de clor


•   S-au făcut încercări reuşite de sterilizare a
 apelor cu dioxid de clor (ClO2) care s-a dovedit a
 fi un sporicid foarte eficace.
•   Cantitatea de dioxid de clor necesară
 sterilizării este mult mai mică decât cea de clor.
•   Apele potabile sterilizate cu clor trebuie să nu
 conţină peste 0,1 g clor/m3.
• Procedura sterilizării cu clor gazos.
•  Se utilizează clorul gazos din cilindrii de
 oţel. Sterilizarea cu clor gazos se
 realizează cu ajutorul unor aparate
 aşezate pe traseul reţelei de distribuţie a
 apei; timpul scurs de la adăugarea clorului
 până la consumarea apei nu trebuie să fie
 prea lung.
•  Pentru evitarea coroziunii instalaţiilor,
 clorul să fie perfect uscat şi să se menţină
 perfect uscat pe tot traseul, până la
 aparatul de solvire.
     Sterilizarea cu hipocloriţi
•  Pentru sterilizarea unor debite mai mici de apă
 potabilă, se utilizează soluţiile de hipoclorit de sodiu şi
 mai ales de hipoclorit de calciu, cu un titru cunoscut, în
 grade colorimetrice. Un grad colorimetric corespunde la
 1 litru de clor gazos (la 0°C şi 760 mm col.Hg) sau la 317
 g clor, degajat de 1 kg de hipoclorit.
•  Dozarea clorului se face titrând soluţia apoasă de
 hipoclorit cu o soluţie titrată de As2O3 indicator indigo.
•  Soluţiile de hipocloriţi se descompun uşor sub
 acţiunea CO2 din aer, a căldurii şi a luminii. Înainte de
 întrebuinţare, trebuie să se facă neapărat verificarea
 soluţiilor de hipocloriţi.
•  Tratamentul cu hipocloriţi se aplică după filtrarea apei
 şi eventual după tratamentul cu coagulanţi.
  Transportul, stocarea şi distribuţia apei
          potabile

•  Conductele folosite la alimentarea cu apă
 sunt din fontă sau oţel, mai rar din polietilenă,
 sticlă sau ceramică. Materialul trebuie testat şi
 autorizat, pentru a asigura că nu reacţionează
 cu apa sau nu cedează substanţă către aceasta
•  Principiul de construcţie a reţelei de apă
 potabilă poate fi cel terminal (ca ramurile unui
 copac) sau cel inelar, care are avantajul că o
 întrerupere pe o conductă nu înseamnă automat
 privarea de apă a tuturor celor situaţi la distanţă
 de acel punct. Reţeaua trebuie să fie bine
 protejată, să nu îngheţe, să nu fie avariată la alte
 lucrări, să nu treacă paralel sau pe sub cea de
 canalizare, pentru a evita posibile exfiltraţii şi
 contaminări.
•  Ca principiu de funcţionare, o reţea de
 distribuţie a apei poate fi gravitaţională sau
 presională (bazată pe pompare). Totdeauna
 reţeaua trebuie să fie sub presiune, pentru ca în
 caz de neetanşeităţi apa să iasă din ea şi să nu se
 poată   infiltra  din   exterior  substanţe
 contaminante.Presiunea se asigură în reţea
 suplimentar cu unde e nevoie. Pe reţea se
 intercalează şi rezervoare. Acestea trebuie atent
 protejate, curăţate periodic etc.
•  Calitatea apei din reţea trebuie supravegheată
 de către autorităţile sanitare şi de către furnizor.
 Se prelevează probe periodic de la uzina de
 tratare, de pe parcursul reţelei şi de la robineţi ai
 consumatorilor. Pentru a contracara eventualele
 impurificări trebuie ca în cele mai depărtate puncte
 să mai fie în apă urme de clor, dar nici prea mult.
 De aceea sunt dezavantajate reţelele foarte lungi
 sau asimetrice de distribuţie.
     Corectarea apelor de băut
• Gustul şi mirosul. Unele ape au miros şi gust neplăcut,
 datorită fie substanţelor minerale solvite (gust de rugină,
 de pucioasă etc.) fie produselor descompunerilor
 organice, fie prezenţei algelor, protozoarelor etc.
•  În cazul sterilizării apelor cu clor, combinaţiile fierului
 şi ale manganului, trec în clorurile respective (Fe Cl3,
 MnCl3); prin hidroliză acestea lasă în apă suspensii
 foarte fine de hidroxizi care conferă apelor gustul specific
 de rugină. Apele care conţin urme de fenoli, vor căpăta
 gustul conferit de clorofenolii formaţi în urma sterilizării
 cu clor. Mirosul datorat clorofenolilor, poate fi înlăturat cu
 cărbune activ, sau prin perclorare cu clor şi declorare cu
 bioxid de sulf.
•  Gazele mirositoare pot fi eliminate prin insuflare de
 aer comprimat. Ozonizarea înlătură în mare parte
 mirosul substanţelor oxidabile.
•  Filtrarea prin cărbune activ sau prin pământuri
 adsorbante este indicată, în multe cazuri, pentru
 eliminarea substanţelor mirositoare.
•  Tratamentul cu var şi sodă înlătură mirosul de petrol.

•   Mirosul datorat planctonului poate fi înlăturat prin
 filtrare pe cărbune activ, sau prin clorurare cu adăugare
 de amoniac, oxidare cu KMnO4 sau cu ozon, după
 speciile de alge care provoacă mirosul.
•   Culoarea gălbuie sau chiar maron închis a apelor,
 este datorată în general compuşilor coloraţi solubili ai
 acizilor humici şi, în anumite cazuri, descompunerii
 plantelor (frunze, lemne papură etc.).
•   Decolorarea poate fi realizată fie prin filtrare prin
 straturi de pământuri decolorante, sau de cărbune activ,
 fie prin coagularea cu sulfat de aluminiu, alaun sau
 clorură ferică, urmată de filtrare prin straturi de nisip.
  Corectarea calităţilor chimice ale apelor
           potabile
•  Apele filtrate, pot avea unele caractere care le
 fac improprii utilizării ca apă de băut: gust, miros,
 culoare, alcalinitate sau aciditate, o mineralizare
 prea mare etc. În aceste cazuri, apele sunt
 supuse unor operaţii suplimentare de corectare a
 calităţilor lor chimice:
• a) aerarea, b) degazarea, c)dezacidifierea, d)
 deferizarea,     e)   demanganizarea,    f)
 demineralizarea.
           Aerarea

•  Apele naturale conţin cantităţi apreciabile de aer
 în soluţie. Prezenţa aerului şi a dioxidului de
 carbon, conferă apelor potabile gustul plăcut de
 apă proaspătă. În unele cazuri, apa conţine însă
 puţin aer solvit, din care cauză apa trebuie aerată
 înainte de a fi distribuită în reţeaua de alimentare.
•  Aerarea apelor se practică şi pentru
 îndepărtarea gustului şi mirosului neplăcut şi mai
 ales  pentru   oxidarea    materiilor organice
 putrescibile.
• Cantitatea de oxigen absorbită din aer, depinde
 direct de timpul de contact al apei cu aerul.
•  Prin aerare, se îndepărtează, în mare
 parte şi gazele solvite în apă(H2S, CO2 etc.).
•  Prin scăderea conţinutului de CO2 liber, o
 parte din bicarbonaţii de calciu şi magneziu,
 trec în carbonaţii respectivi, care precipită;
 apa îşi micşorează duritatea temporară.
•  Pentru îndepărtarea CO2 agresiv, apa
 aerată este trecută printr-un strat de dolomită
 calcinată.
•  O instalaţie pentru aerarea apei prin
 cădere se compune dintr-un turn de scânduri,
 bazin de decantare şi filtru.
Instalaţia pentru aerarea apei prin cădere
1-turn de scânduri; 2-bazin de decantare; 3-filtru; 4-bazin
pentru apa epurată.
    Alte instalaţii de aerare, pulverizează apa, în jeturi de
  înălţimi variabile, depinzând de presiunea apei şi de
  diametrul orificiilor dispozitivelor de pulverizare. O asemenea
  instalaţie este alcătuită dintr-un fascicul de ţevi orizontale,
  prevăzute cu un mare număr de dipozitive de pulverizare.
  Apa pătrunde în fascicul venind cu presiune dintr-un turn
  înalt (5-15 m). Apa pulverizată străbate un drum egal cu
  dublul înălţimii jetului şi cade în picături fine pe un strat
  filtrant de nisip, marmură, dolomită calcinată, cocs sau
  piroluzită, după natura apei care se epurează.
Aerarea apei prin pulverizare
1-fascicul tubular; 2-filtru de nisip.
•  Dezodorizarea se realizează cu succes prin
 procedeul injectării de aer comprimat, în tuburi găurite,
 aşezate la anumite distanţe (50-200 cm) sub nivelul
 apei. Se insuflă aer cu presiunea de cca. 0,5 kg/ cm2,
 cu debitul de 45-50 litri aer/m3 apă. În cazul mirosului,
 datorat algelor, dezodorizarea este aproape completă.
•  Degazarea. Pentru înlăturarea totală a gazelor
 solvite în apă, se utilizează vidul, vaporii, sau reactivi
 chimici specifici. Aparatele care utilizează vidul sunt
 puţin răspândite din cauza costului ridicat al instalaţiei.
 Aparatele cu vapori sunt mai economice, utilizând de
 obicei aburul mort; aproape de 100°C gazele solvite în
 apă se degajă în proporţia 98-99%. Urmele de gaze
 se antrenează cu vaporii supraîncălziţi.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:152
posted:12/10/2011
language:
pages:51