NEE - DOC - DOC by K0bk2tdp

VIEWS: 66 PAGES: 9

									 Forslag til møtereferat fra NEE møte

 Dato:    Onsdag 20.oktober, 2010
 Tid:    11:00 – 16:30                             Systemstøtte for Ediel,
 Sted:    Radisson Hotel Norge, Bergen                    Norsk Ediel Ekspertgruppe

 4. november 2010           Referat fra NEE møte onsdag 20. oktober 2010

Deltagere:
        Alexander Gustavsen               Bergen Energi
        Anne Stine Hop                 Hafslund Fakturaservice
        Christian Hoang Huy Le             Statnett
        Eigil Tengesdal                 Fjordkraft
        Geir Davidsen                  Logica
        Gideon Ovadya                  BKK Nett
        Gunnar Løkkebø                 VOKKS Nett AS
        Harald Kolstø                  Hafslund Fakturaservice
        Hege Bøhler                   NVE
        Helena Mellison                 NVE
        Henning Leere                  Statkraft
        Håkon Støtvig Bragge              Client Computing Utility
        Kristin H. Lind                 KS Bedrift
        May Britt Holsen Laugen             Elis
        Steinar S Arff                 METOR AS
        Tor B. Heiberg                 Statnett (prosjektleder)
        Trine N. Bergstrøm               Navita
        Trygve Kloster                 Lyse Energi AS

Vedlegg:


        20100914 Notat -
        Avviksoppgjør profil og time avregnede MP.doc
                   Se punkt 6, Diskusjon: Avviksoppgjør for profil- og timeavregnede
                   målepunkter


0 Aksjoner og oppsummering fra møtet
    Prosjektrapport fra NEE prosjekt for gjennomgang av Forskrift 301 sees på som ferdigstilt
     og SSE legger ut en link til dokumentet i Ediel-portalen.
    SSE får i hjemmelekse å finne ut releasedato for implementering av Nøytrale leverandør-
     lister, hvor 1.juli er deadline mht nye forskrifter. SSE skal koordinere dette med NVE.
    NEE prosjekt for ny (utvidet) funksjonalitet i NUBIX:
       o Punkt 3.2 ”Visning av status på alle kunder/anlegg” fjernes fra prosjektrapporten
       o Punkt 3.3 ”Tillegg av prisområde” fjernes fra prosjektrapporten
       o Forslag til endringer i prosjektrapporten må komme innen samme frist som
         kommentarer til NEE møtereferatet 20/10-2010
       o Det legges inn et nytt punkt vedrørende krav om WildCard for målernummer,
         minimum 4 tegn med WildCard foran og/eller bak.
       o Hjemmelekse for Systemleverandørene: Vurdere kost/nytte på implementering
         av WildCard på målernummer i NUBIX til neste NEE-møte, basert på
         søkekriteriet over.
    SSE informerte om at utviklingskostnader har økt for NUBIX og Ediel-portalen:


Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE                                  Side 1
        o Leverandører får en økning på 7.000,- (pga fordelene med NUBIX søk), til
          17.000,- i året.
        o Netteiere får en økning på 2.000,- til 12.000.- i året
        o Systemleverandører få ingen endringer
      Hjemmelekse: SSE skal sjekke ut lovverket angående ansvarsendring knyttet til et
      målepunkt.


1 Praktisk informasjon


2 Godkjenning av dagens agenda
Dagens agenda ble godkjent med tillegg av Problemstillinger ved navneendring knyttet til et
målepunkt, for eksempel ved dødsfall, see punkt 13.1 under Eventuelt.


3 Godkjenning av forrige referat
Forrige referat ble godkjent.


4 NEE prosjekt for gjennomgang av Forskrift 301
Prosjektdokument med forslag til endringer ble distribuert separat.

   NVE påpekte at det er for sent med å komme inn med nye forslag til dokumentet.
   Det som kommer fram her skal vurderes til endringsdato 1.juli 2011, og NVE skal komme med
   en høring på vårparten 2011.

   Det ble vedtatt å beholde forslag fra Lyse i kapittel 2. “Prinsipiell betraktning fra Lyse”.
   § 2-2: Tittelen ble endret til ”Kraftleveranse ved anleggsovertagelse, oppstart og leveringsstart”.

   Innspill fra VOKKS og KS-bedrift om å stryke ”Avregning” i begrepet ”Avregningsperiode” i §
   3-7 c ble vedtatt.

   Det ble vedtatt å ta bort ordet "kunne" utveksle Ediel-meldinger, under kapitler som omhandler
   "elektronisk informasjon", og legge til en ekstra setning som lyder ”med mindre annet er avtalt
   bilateralt og at det ikke bryter med nøytralitetsprinsippet”.

   NVE påpekte imidlertid at kontraktskriving med leverandøren har sklidd litt ut. Det må være et
   krav at kontrakt er med eier av målerpunktet og ikke med foreksempel leietaker.

   SSE er interessert i å diskutere videre med NVE om å forskriftsfeste Agder-modellen
   (Anleggsovertakelse uten leverandørskifte). Fjordkraft understreker at Agder-modellen er godt
   beskrevet i prosessbeskrivelsen, men står kun som anbefalt. Det er flere forretningsmessige
   problemstillinger som må bli avklart før Agder-modellen kan gå inn i forskriften, og Lyse
   understreker at dette må avgjøres i ”SMU” og ikke NEE.

   Under definisjonen av ”Innhentingsmetode" på side 6, ble det besluttet å fjerne "En kode" da
   NVEs jurister mener at ordet ”kode” i denne sammenheng ikke er godt nok definert.

   Under definisjonen for "komponentkode" side 6, ble det lagt til "ett eller flere". NVE ønsker en
   bedre definisjon av komponentkode. Det ble vedtatt å bytte ut ordene "Identifikator" og
   "Knutepunkt". Nytt forslag til definisjon: "Komponentkode er en kode som identifiserer
   energiutveksling for ett eller flere målepunkt for forbruk, produksjon, handel eller utveksling."
   Setningen om ”knutepunkt” ble fjernet.


Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE                                  Side 2
Til informasjon ligger all dokumentasjon til pågående NEE-prosjekter under menyen "Informasjon".

Aksjon:
       Prosjektrapport fra NEE prosjekt for gjennomgang av Forskrift 301 sees på som ferdigstilt
       og SSE legger ut en link til dokumentet i Ediel-portalen.


5 Nøytrale leverandørlister
Forslag til løsning for utvidelse av Ediel-portalen slik at leverandører kan registrere kontakt-
informasjon for salg til kunde.

   SSE viste fram løsningsskisse av ny funksjonalitet i Ediel-portalen om hvordan leverandører
   skal registrere nettområder leverandøren leverer til i sin aktørprofil. Registreringen skjer trinnvis
   med en veiviserfunksjon, og med tydelig informasjon om at leverandører som kun leverer til
   lukkede nett og til egen bedrift IKKE skal fylle ut. Netteiere skal deretter kunne laste ned listen
   over registrerte leverandører i sin aktørprofil.

   Kommentarer og forslag til krav:
      Forslag om at nedlasting av liste skal være i pdf-format (mulighet for Excel).
      Listen skal være alfabetisk listet.
      VOKKS ønsket at lenken for nedlasting skal være åpent slik at nettselskapet kan lime
      det inn på sin nettside.
      Dersom en leverandør blir inaktiv/slettet vil denne bli slettet fra listen som netteieren
      kan laste ned.
      Det skal være mulig å registrere kontaktperson

     Nyheter om denne funksjonen kommer med i neste Nyhetsbrev.

Aksjon:
       SSE får i hjemmelekse å finne ut releasedato for implementering av Nøytrale leverandør-
       lister, hvor 1.juli er deadline mht nye forskrifter. SSE skal koordinere dette med NVE.


6 Diskusjon: Avviksoppgjør for profil- og timeavregnede målepunkter
Se diskusjonsunderlag i vedlegg.

   Det gjøres ingen endringer i Ediel-standarden. Forhåpentligvis vil korreksjon på priser være
   fikset til neste år. Det er NordPools ansvar å sende ut informasjon om endring av priskode.


7 Status: AGT etter endringer 12. april 2010.
Det er fortsatt noen få aktører som gjenstår for godkjenning. Punktet fjernes fra videre oppfølging.


8 Status: NEE prosjekt for ny (utvidet) funksjonalitet i NUBIX

Prosjektdokument med forslag til endringer ble distribuert før møtet.

   BKK er uenig i nytteverdien av leveringsplikt i NUBIX og i å slå sammen bedfriftssøk og
   privatsøk, men ble overtalt til å beholde forslagene.

   Hafslund påpekte at boenhetsnummer kan brukes i tilknytning til AMS – det ble konsensus om å
   beholde ”Boenhetsnummer” likevel.Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE                                   Side 3
   Punkt 3.2 ”Visning av status på alle kunder/anlegg” ble avvist, fordi det kan løses i KIS. Punktet
   strykes fra prosjektrapporten.

   Punkt 3.3 ”Tillegg av prisområde” er ikke mulig å legge ut i NUBIX. Punktet strykes fra
   prosjektrapporten.

   Forslag til endringer i prosjektrapporten må komme innen samme frist som kommentarer til
   dette møtereferatet.


WildCard i søk på målernummer, er det behov for dette? F.eks. med funksjonalitet der man kan
kutte ut tall, bokstaver, samt foranstilte nuller ved bruk av * foran eller bak målernummeret?

   Søkekriterier: Forslag om minimum 4 tegn med WildCard foran eller bak tegnene, f.eks.: *1234
   eller 1234* eller *1234*.

   Endringen skal være med i denne endringsrunden (prosjektet) om mulig, og legges inn i
   prosjektrapporten.

   Hjemmelekse: Systemleverandørene skal angi en Kost/nytte på implementering av WildCard på
   målernummer til neste NEE-møte, basert på søkekriteriet beskrevet over.

Aksjoner:
     Punkt 3.2 ”Visning av status på alle kunder/anlegg” fjernes fra prosjektrapporten
     Punkt 3.3 ”Tillegg av prisområde” fjernes fra prosjektrapporten
     Forslag til endringer i prosjektrapporten må komme innen samme frist som kommentarer
     til NEE møtereferatet 20/10-2010
     Det legges inn et nytt punkt vedrørende krav om WildCard for målernummer, minimum 4
     tegn foran og/eller bak, f.eks.: *1234 eller 1234* eller *1234*.
     Hjemmelekse for Systemleverandørene: Vurdere kost/nytte på implementering av
     WildCard på målernummer i NUBIX til neste NEE-møte, basert på søkekriteriet over.


9 Status: “Styringsgruppe for meldingsutveksling (SMU?)”
Det skal avholdes et møte i løpet av uke 43. Energi Norge, KS og Statnett deltar.

10 Status: NordREG’s task force Data exchange
NordREG har spilt inn rapporten til Nordisk Ministerråd, som skal ta stilling til dette 27.oktober 2010.
Med andre ord ikke noe nytt.


11 Informasjon:
SSE informerte om at utviklingskostnader har økt for NUBIX og Ediel-portalen, og for å holde
aktivitetsnivået oppe er det behov for å øke årsavgiften for oppføring i Ediel-portalen til neste år.
Budsjettet for SSE fra virksomhetsrapporten ble vist fram som underlag.
      Leverandører får en økning på 7.000,- (pga fordelene med NUBIX søk), til 17.000,- i året.
      Netteiere får en økning på 2.000,- til 12.000.- i året
      Systemleverandører få ingen endringer


12 Neste møte(r)
   14. desember 2010, kl: 09:30-15:30
   Sted: StatnettNorsk Ediel Ekspertgruppe - NEE                                  Side 4
13 Eventuelt

13.1  Problemstillinger ved navneendring knyttet til et målepunkt, for eksempel ved dødsfall
VOKKS mente at den beste måten å løse dette på er å gjøre et opphør og så foreta anleggsovertakelse
på ny kunde med videreføring av innestående/utestående konto.

Fjordkraft mente at dette kan løses med PRODAT/Z03, årsakskode ”Z24, Anleggsovertagelse uten
leverandørbytte (Agdermodellen)”.

Det ble kommentert at det savnes en beskrivelse i standarden for å sende navneendring/fødselsdato i
Z06 meldinger. Usikkert hva som menes her, men det er i dag mulig å sende Z06/E34 ”Oppdatering av
grunnlagsdata, sluttkunde”.

Det ble påpekt at det riktige ville være å behandle slike problemstillinger først i SMU(om det hadde
vært operativt), og deretter i NEE.

Aksjon:
       Hjemmelekse: SSE skal sjekke ut lovverket angående ansvarsendring knyttet til et
       målepunkt.
Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE                                 Side 5
Vedlegg A    Huskeliste

# Aktivitet                                     Status/Dato
1. Saldooppgjør i forbindelse med 2VK                        Avventes til mer info.
                                          Foreligger.
2. Bør det åpnes for at en Kraftleverandør kan ha flere Balanseansvarlige i et   Følges opp
  Nettområde?
3. Prosjekt for innføring av en spørremelding for porteføljeoversikt og grunn-   Under vurdering vår
  lagsdata for enkeltmålepunkt, eventuelt kombinert med spørring om måledata.   2010
4. Oppfølging av endringsforslag fra Rolleprosjektet:                Følges opp
       Innføring av roller i meldingshode
       Innføring av forretningsområder
5. Endringer i Ediel-portalen:                           Følges opp høst 2010
   Informasjon om nettselskapet håndterer Agder-modellen eller ikke
   Informasjon om hvor langt tilbake i tid det kan foretas anleggsovertakelse
    eller kontraktsopphør hos nettselskapene
6. Bør det være mulig å kansellere Z04/Z29?                     20100216: Vurderes
                                          når bransjen har fått
                                          erfaring med bruk av
                                          ”Agdermodellen”

                                          Følges opp høst 2010
7. Forslag til forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom     20100216: Lagt på
  kraftleverandør fra BSO                             vent i påvente av
                                          ”SMU(?)”
8. Plusskunder                                   Følges opp
9. Foreslåtte endringer i Ediel-standarden som er lagt på vent i påvente av flere  Følges opp
  endringer:
  a) Næringskoder i PRODAT Z04, PRODAT Z06/Z32 og PRODAT Z06/Z28
    (og PRODAT/Z03 for anleggsovertagelse?), i henhold til endringsforslag i
    NEE møtereferat fra 16. februar 2010.
  b) Legge inn en uttrekksdato (i feltet gyldig fra dato) i Porteføljeoversikt,
    PRODAT Z06/Z28.
Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE                                Side 6
Vedlegg B    Medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe

   Alexander Gustavsen            Bergen Energi
   Anette Aslaksrud             TietoEnator
   Anne Stine Hop              Hafslund Fakturaservice
   Bård Skogstrand              Bergen Energi
   Sissel Hansen               Troms Kraft Marked AS
   Christian Hoang Huy Le          Statnett
   Dag Voldsund               Mo Industripark
   Eigil Tengesdal              Fjordkraft
   Finn Arne Gravdehaug           Istad Kraft
   Frode Gjerde               Elis
   Geir Davidsen               Logica
   Gideon Ovadya               BKK Nett
   Gunnar Løkkebø              VOKKS Nett AS
   Harald Kolstø               Hafslund Fakturaservice
   Hege Bøhler                NVE
   Helena Mellison              NVE
   Henning Leere               Statkraft
   Javier Ernesto Auris Chávez        NVE
   John Olav Johansen            Troms Kraft Nett AS
   Karl Magnus Ellingard           NVE
   Kirsten Løngaa              Communicate
   Leif Morland               Sysco
   May Britt Holsen Laugen          Elis
   Mona-Irén T. Jensen            Gudbrandsdal Energi
   Nina Ishaug Halvorsen           Metor
   Olav Bråtane               Skagerak Nett AS
   Ole Haugen                Energi Norge
   Ove Myklebust               Elis
   Ove Nesvik                EdiSys
   Per Arne Hoggen              Statoil
   Per Breistein               Statkraft
   Per-Herman Puck              Navita
   Per-Olav Pettersen            Client Computing Utility
   Steinar S Arff              METOR AS
   Sten-Åge Olsen              Maik
   Kristin H. Lind              KS Bedrift
   Tor B. Heiberg              Statnett (prosjektleder)
   Tord Vatsgar               Maik
   Tore Melland               Trondheim Energiverk
   Torill Høyvik               Logica
   Trine N. Bergstrøm            Navita
   Trond Faksmo               Helgelandskraft
   Trygve Kloster              Lyse Energi AS
   Øystein Solberg              TietoEnator
   Øivind Husby               Powel

Dersom du ønsker å endre status fra møtedeltaker til bare stå på e-post listen for informasjon, så send
beskjed til ove.nesvik@edisys.no
Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE                                 Side 7
Vedlegg C    Personer som får tilsendt møteinnkalling og referater til informasjon.
Personene under får tilsendt møteinnkalling og referater for å holde seg orientert om hva som
diskuteres på møtene. På den måten kan alle gi innspill til møtedeltakerne eller ediel@statnett.no på
forhånd, dersom det er ønskelig. Agenda og referat er også tilgjengelig på www.edisys.no/ediel, under
Norsk Ediel Ekspertgruppe.

Dersom du ønsker å endre status fra å stå på e-post listen for informasjon til å bli møtedeltaker, så send
beskjed til Tor B. Heiberg (tor.heiberg@statnett.no).

   Anders Moborn               Rejlers Energitjänster AB
   Anne Cathrine Petersen           EdiSys
   Arne Gran                 Statkraft
   Arnstein Flaskerud             Fjordkraft
   Asbjørn Høivik               Lyse
   Aud Sandsengen               Eidsiva Energi
   Bente Kristin Aae             NEAS
   Camilla Meland               Bergen Energi
   Christian Odgaard             Energinet.dk
   Dyre Martin S. Gulbrandsen         Bane Energi
   Eilif Amundsen               Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN)
   Eivind Wingsternæs             Client Computing Utility
   Ellen Mary Andreassen           BKK
   Geir Holm                 Logica
   Haldis Skagemo               Lyse AS
   Hallvard Penzen
   Hans Oscar Meyer Hansen          Statoil
   Hege Garnes                BKK
   Helen Haave                Tieto
   Helge Grimstad               BKK
   Ingvar Brohaug               Nord-Østerdal Kraftlag AL
   Jan Are Ulvåen               Tietoenator
   Jan Kopperud                GS1 Norway
   Jan Owe                  Svenska Kraftnät
   Janette Bjorøy               Fjordkraft
   Jeanne K. Tjomsland            Fjordkraft
   Johanna Nilsson              Fjordkraft
   Jon Fredrik Fikse             Fikse.net
   Jon-Egil Nordvik              Statnett
   Jon-Ivar Straume              Metor
   Jon-Øistein Schade             Tietoenator
   Jostein Andreassen             Navita Systems AS
   Karianne Asphaug              Bergen Energi
   Kathrine Olsen               Hafslund Strøm
   Kjetil Urne                EB
   Knut Vala                 GS1 Norway
   Svein Eriksen               KS Bedrift
   Laila Lydersen               NorgesEnergi AS
   Line Johansen               Hurum Energiverk
   Liv Inger Sandvik             Agder energi
   Mona Hagen                 Gudbrandsdal Energi
   Mona Tunestveit Skår            BKK Nett AS
   Nils Eggen                 Powel
   Nils Erik Pettersen            ECmatch
   Odd Refsdal                Gudbrandsdal Energi
   Olav Stumo                 Logica
   Ole Jacob Høyland             Statnett
   Ole-Johny Løvlid              Statkraft
   Oscar Ludwigs               Svenska Kraftnät (SE)


Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE                                   Side 8
   Per Jarle Paulsen      Elis
   Pål Harald Krogh       Kelinkraft
   Pål Ole Størvold       Hydro Energi
   Roald Karlsen        Hafslund Fakturaservice
   Rolf Varpe          Fjordkraft
   Roy Martin Nilsen      Client Computing Utility
   Rune Faaberg         Elis
   Sindre Hanssen        Bodø Energi
   Solveig Kolstad       Eidsiva energi
   Solveig Larsen        Elis
   Stina Christoffersen     BKK
   Stine Seloter        Kraftinor
   Svein A. Kulstad       EG Utillity
   Szymon Andruchow       Statnett
   Sølvi Lagmannsås       Lærdal Energi
   Thomas Nordli        Fjordkraft
   Thor Erik Skrøder      Communicate
   Tonje Heggdal Bårdli     Powel
   Tor Åge Halvorsen      Nord Pool
   Trond Skreivang       Hafslund Fakturaservice
   Ulf Møller          Econ
   Unn Randi Bakkejord     Statnett
   Vibeke Lund         Fjordkraft
   Åge Snerting         Powel
   Åse Marit H. Jørgensen    Statkraft
Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE               Side 9

								
To top