TOKSIK END�STRIYEL KIMYASAL TEHLIKESINI ONEMSIYOR MUYUZ by jtSWSS

VIEWS: 125 PAGES: 67

									TOKSİK ENDÜSTRİYEL
KİMYASAL TEHLİKESİNİ
ONEMSİYOR MUYUZ?”
 Filiz HINCAL
 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
 Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı

 HAMER- AFET TIBBI KONFERANSLARI-2010
 18 SUBAT 2010

                        1
TOKSİK ENDÜSTRİYEL
KİMYASALLAR (TEK)
  Yaygın Ģekilde üretilen, depolanan,
  taĢınan ve kullanılan k.m.
    II. Dünya SavaĢı sonrası endüstri devrimini
    takiben modern yaĢamın vazgeçilmezleri
    Temel hedef yaĢam kalitesini yükseltmek
                           2
Toksik endüstriyel kimyasallar (TEK)
  Toksisite
  Büyük boyutlarda üretim, kullanım
   Ġnsan ve çevre için tehlike potansiyeli

  TEK tehlike potansiyelinin gerçek anlamda
  algılanması YENĠ
  Binlerce TEK, büyük miktarda
    üretim depolanma
    endüstride ve günlük yaĢam aktivitesi içinde kullanım
    milyonlarca taĢıt aracıyla yakın çevrede dolaĢım
    endüstriyel zehirli atıklar olarak çevreye giriĢ


                                3
NE KADAR KİMYASAL ?!
  Bilinen kimyasal madde sayısı: 50 milyon
    CAS kayıtlarındaki 50 milyonuncu madde
    7 Eylül 2009’da kaydedildi
    40 milyonuncu maddenin giriĢi 9 ay önceydi
    1990’da sayı: 10 milyon
    Bilimsel bilginin geliĢme hızı  
  Bilinen maddelerin 60.000-70.000’i düzenli üretim ve
  kullanımda
  OECD’ye üye 30 ülkede yılda >1 ton üretimi olan madde
  sayısı 4823 (2004 yılı)


                              4
TOKSİK ENDÜSTRİYEL
KİMYASALLAR ve kimyasal silahlar
  Tüm dünyada CWC kapsamına giren
  kimyasalların üretildiği, iĢlendiği ve
  depolandığı ~25.000 kimyasal tesis
  Ġki-yönlü kullanılabilen (dual-use) kimyasallar
    i- MeĢru endüstriyel kullanımı olan
    ii- Kimyasal silah olarak kullanılabilen
                           5
TOKSİSİTE
  KĠMYASAL veya
  FĠZĠKSEL BĠR
  ETKENĠN NEDEN    KĠMYASAL MADDENĠN
  OLDUĞU BĠYOLOJĠK   YAPISI VE FĠZĠKO-
  ZARAR         KĠMYASAL
  ya da         ÖZELLĠKLERĠ ĠLE
             ĠLĠġKĠLĠ
  KĠMYASAL veya
  FĠZĠKSEL BĠR    “ZARAR-GÜCÜ” veya
  ETKENĠN       “ZARAR KAPASĠTESĠ”
  ZARAR VERME
  KAPASĠTESĠ

                     6
 TOKSİSİTE-ZEHİRLİLİK

   “HEP ya da HĠÇ “ tarzında
 ifade edilebilen bir özellik değildir


        (Paracelsus!)
HER KĠMYASAL MADDE UYGUN DOZ ve VERĠLĠġ YOLUYLA
      ZEHĠRLĠ- TOKSĠK OLABĠLĠR
    ( e.g. SU, TUZ, OKSĠJEN bile)

                       7
        TEHLİKE
KULLANIM                TEMAS
KOŞULLARINA              DERECESİNE
          bağlı olarak
          “az toksik” bir madde
       “çok toksik” bir maddeden daha
            TEHLĠKELĠ
              olabilir                          8
SORU?

  100 kg soman (GB) taĢıyan bir bombanın
  öldürücü gücü mü daha fazladır
  200.000 litre’lik bir metilizosiyanat (MIC)
  tankının kazara patlaması sonucu salımı mı
  daha yüksek letalite gücüne sahiptir????
                         9
  TOKSİSİTE
  GB X Metilizosiyanat (MIC)
     GB (IDLH): 0.035 ppm
     MIC (IDLH): 3 ppm

  GB ~100 kez daha toksik

  IDLH (YaĢam ve Sağlık için Akut Tehlike Düzeyi)                           10
GB X MIC Letalite Potansiyeli
   200.000 L’lik MIC tankı
    200.000 L x 0.96 (özgül ağ.) = 198.000 kg
   GB
    100 kg’lık füze baĢlığı ile atıĢ   MĠKTAR FARKI: 198.000/100 = 1980
   TOKSĠSĠTE FARKI: ~ 100        Bu miktarda MIC (1980 /100) = 19.8
          ~20 kez daha letal

                          11
TEK MARUZİYETİ
  Endüstriyel kazalar
  Transportasyon kazaları
  Doğal afetler (yangın, sel, fırtına, deprem)
  Endüstriyel tesislerin, taĢıyıcı araçların
  kundaklanması, saldırıya uğraması
  Endüstriyel tesislerin konvansiyonal
  silahlarla hasarı
    Askeri harekat
      Kazai
      Kasıtlı
  •  Terörist saldırı
     • Sabotaj- kundaklama

                          12
TOKSĠK ENDÜSTRĠYEL
  KĠMYASALLAR
KĠMYASAL AFETLER

           13
ENDÜSTRİYEL KAZALAR

  Üretim, depolama
    Patlama, yangın, boru patlaması, saçılma,
    dökülme
  Transportasyon
    Demiryolu, kara yolu,deniz/nehir taĢımacılığı, boru
    hatları
                             14
KİMYASAL KAZALAR
  Herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda
  olabilir
  Kimyasal bir tesisin olmadığı yerde de olabilir
    Kamyonlardan sızıp dökülme, tanker devrilmesi
    Kimyasal buharlarının rüzgarla yağmurla
    taĢınması
  Büyük boyutlarda olmayabilir- medyaya
  yansımayabilir, ama...


                            15
KİMYASAL KAZALAR- etkileri
  Patlama etkisi
  Yangın etkisi
  Toksik tabiata bağlı etkiler
  Sosyal / psikolojik etkiler
                  16
SEVESO KAZASI
  Seveso, Italya- 10 Temmuz 1976
  Milano’ya 20 km -küçük bir kasaba
  ICMESA Chemical Company
  Triklorofenol (TCP) üretimi yapan bir
  reaktörde patlama
  Bilinen en zehirli maddelerden biri olan
  dioksin (TCDD) içeren beyaz bir gaz
  bulutunun çevreye yayılma


                        17
SEVESO KAZASI
  Kısa süre sonra hayvan ölümleri ~3000
  Patlamadan 5 gün sonra hastaneye baĢvuru 
  15 çocuk ciltde inflamasyon nedeniyle
  hastaneye yatırıldı
  447/1600 kiĢide cilt reaksiyonları, “klorakne”
  Dekontaminasyon ve karantina için 40 milyar
  liret- 2 yıl sonra bunun 3 katı bütçe
  Yıllarca izlem: Periferal nöropati, klorakne ve
  kc enzim indüksiyonu
  Kanserojenite, teratojenite ?!

                           18
  ENDÜSTRİYEL KAZALAR
  Bhopal- Hindistan, 2/3 Aralık1984
  Union Carbide India Limited
  •  42 tonluk bir tankdan (basınç artıĢı sonucu) sızma
  •  Metilizosiyanat bulutu

           Fosgen+izosiyanat
  •  ≥ 2800 hemen ölüm
  •  8000 -15000 toplam ölüm
  •  1400 kiĢi hemen yatırıldı
  •  50.000-150.000 hasar/etkilenme
  • Yüzlerce körlük
  • 5 milyon nüfusta panik
                               19
YIL  ŞEHİR/     NEDENİ    TEHLİKELİ   ÖLÜ  YARALI  TAHLİYE

    ÜLKE             MADDE
1970  Osaka/     Patlama    Gaz      92   -     -
    Japonya
1972  Duque de    Proses    Gas (LPG)   39   51    -
    Brazil/Caxias  hatası
1974  Fixborough/   Patlama    Siklohekzan  23  104    300
    Ġngiltere
1976  Houston/    Trafik    Amonyak    6   178    -
    A.B.D.     kazası

1978  LosAlfaque   Trafik    Propilen   216  200    -
    Ġspanya     kazası
1979  Bremen/     Değirmen   Flor      14   27    -
    Almanya     kazası

1979  Mississaug   Tren kazası  Klor      -   -   25000
    Kanada
                                   20
YIL  ŞEHİR/ÜLKE   NEDENİ       Tehlikeli  ÖLÜM  YARALI  Boşaltma
                     madde

1982  Tacoo/     Tank patlaması   Fuel oil  153  20.000  40.000
    Venezuela
1983  Ġstanbul/   Patlama      ?      42   50     -
    Türkiye
1984  River Dee/UK Ġçme suyunda     Fenol     -   250   (2milyon
                                   maruziyet)
          kontaminasyon
1984  San Juanico/  Patlama      Gaz     452   4228  200.000
    Meksika              (LPG)
1989  Ufa/      Boru hattı-sızma  Doğal    645    -     -
    Rusya               gaz


1992  Çorlu/     Patlama      Metan    32   64     -
    Türkiye
1993  Bangkok/    Oyuncak      Plastik   240   547     -
    Tayland    fabrikası yangın
2001  Tolouse,    Gübre tesisi    Amonyum   30   2500    -
                     nitrat
    Fransa     patlaması                     21
  Günümüzde Savaş
    Klasik savaĢ tanımına uyan savaĢ alanları-
    konvansiyonal silahlar
                     ???????!!!

    Kitlesel imha silahları
      CBW (Kimyasal ve Biyolojik)
      NBC (Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal)
      CBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer)


                                22
BUGÜN- TEK kullanımıyla

  KĠMYASAL
  SĠLAH
  KULLANMAKSIZIN
  KĠMYASAL SAVAġ
  TOKSĠK SAVAġ


             23
  ĠNSANOĞLU TARĠHĠ BOYUNCA
  ZEHĠRLĠ VE ZARARLI MADDELERLE
  ĠLGĠLENDĠ
  I. DÜNYA SAVAġI
    113.500 ton kimyasal gaz
    1.300.000 yaralı (Adolf Hitler dahil)
    Tüm savaĢ yaralılarının % 30’u kimyasal yaralı
    (% 70’i hardal)
  En sık ve kolay olan suların ve besinlerin
  toksik kimyasallarla kontamine edilmesi

                           24
TOKSİK SAVAŞ/
TOKSİK TERÖR
  Amaç
    Hasmın etkisiz hale getirilmesi veya
    yok edilmesi
    Askeri ve sivil alt yapıların tahribi,
    kontaminasyonu
    Korku, panik yaratmak,
    taktik ve psikolojik avantaj elde etmek

                         25
TOKSİK SAVAŞ/ TOKSİK TERÖR
Tercih Nedenleri

1. TEK’ların toksisiteleri klasik kimyasal
  silahlardan düĢüktür. AMA,    ortama
  salınan toplam madde miktarının fazlalığı
  tehlikeyi/riski büyük ölçüde yükseltir
                       26
TOKSİK SAVAŞ/ TOKSİK TERÖR
Tercih Nedenleri
  2- TEK’lar
     Günlük, normal kullanımda
     Çok daha az güvenlik önlemi altında
     Yasal sınırlamalara tabi değil     Bulunabilirlikleri yüksek
     UlaĢılabilirlikleri klasik kimyasal
     silahlardan
        Kolay
        Maliyetleri düĢük
                        27
TOKSİK SAVAŞ/ TOKSİK TERÖR
Tercih Nedenleri

3. TEK’lar letal etki oluĢturmaksızın hedef
  populasyonun etkisizleĢtirilmesi için de
  uygun
  Korkutmak,panik/kaos yaratmak ve
  oluĢan zararlı etkilerin uzun süre rahatsız
  edici olmasını sağlamak tercih
  nedenlerinden biri


                       28
KİMYASAL TESİSLERE ASKERİ
SALDIRI
  YENĠ DEĞĠL
  1944-1945 , Müttefik kuvvetleri, B-17’lerle
  Mannheim, Munster, Neustadt’daki kimya
  fabrikalarına saldırdı
  Sırp Saldırıları- Kutina/ HIRVATĠSTAN
    Petrochemia - zehirli gaz/duman çıkıĢı
  Pliva Ġlaç fabrikası- Zagreb’in kuzeybatısında, hava
  bombardımanı
    Asit, amonyak, klor vd tehlikeli kimyasallar
    Hazırlıklılık, iyi planlama ve tahliye ile 1 kurban dıĢında baĢarılı
    savunma

                                        29
TEK Salımı

Son Balkan savaĢında yaĢananlar
 Etnik temizlik amaçlı TEK salımı

  Bosna’da endüstriden sağlanan klorla

  doldurulmuĢ el bombaları kullanıldı
    Miktar az, etkisi düĢük oldu
                      30
TERÖRİST EYLEMLER ve TEK

  Nisan 1995, Oklahoma City- ABD
  9 katlı Alfred P. Murrah Federal Binası’nın
  önünde, amonyum nitrat ve petrol ile imal
  edilen bomba yüklü bir kamyonda patlama
   Binanın yarısı havaya uçuyor

   168 kiĢi ölü

   800 yaralı
                         31
TERÖRİST EYLEMLER ve TEK

 Temmuz 2005 - Londra metrosu
   Aseton peroksit içeren bombaların patlatılması
   56 ölü, 700yaralı
 Mart 2007- Felluce ve Ramadi – Irak
   Klor gazı yüklü kamyonlarla 3 intihar saldırısı
    2 ölü, 350 yaralı
                            32
KİMYASAL SİLAH/TERÖR AMAÇLI
KULLANILABİLECEK MUTAT
TEK’LAR
  Göz, cilt ve solunum irritanları (asitler,
  amonyak, akrilat, aldehit ve izosiyanatlar)
  Boğucu gazlar (klor, fosgen, H2S)
  Alev alıcı endüstriyel gazlar (aseton,
  alkenler, alkil halidler, aminler)
  Patlayıcı yapmak için kullanılabilecek
  oksidanlar (O2, butadien, peroksitler)

                         33
KİMYASAL SİLAH/TERÖR AMAÇLI
KULLANILABİLECEK MUTAT
TEK’LAR
  Kimyasal asfiksan olarak kullanılabilecek
  bileĢikler (anilin, nitril, siyanür bileĢikleri)
  Su kontaminasyonu için kullanılabilecek
  aromatik hidrokarbonlar (benzen)
  Kundaklayıcı olarak ve asfiksan olarak
  kullanılabilecek komprese hidrokarbonlar
  (doğal gaz, propan, isobutan)


                          34
KİMYASAL SİLAH/TERÖR AMAÇLI
KULLANILABİLECEK MUTAT
TEK’LAR
  Kundaklayıcı ya da su kontamine edici
  olarak kullanılabilecek sıvı yakıtlar
  (benzin, jet motoru yağı)
  Blister ajan olarak kullanılabilecek
  endüstriyel bileĢikler (dimetilsulfoksit))
  OP’li pestisitler
  (düĢük düzeyli sinir ajanı olarak)

                         35
TOKSİK TERÖR için kullanılan
TEK’ların kaynakları
  Kimyasal üretim tesisleri
  Besin üretim ve depolama tesisleri
  Hava alanlarındaki jet yakıt depoları
  Petrol boru hatları
  Rafineriler, benzin istasyonları ve depoları
  Petrol taĢıyan araçlar (kara,deniz,demiryolu)
  Doğal gaz boru hatları ve pompa istasyonları
  Siyanür ve cıva bileĢikleri kullanılan altın madenleri
  Pestisit üreticileri ve dağıtıcıları
  Eğitim, araĢtırma ve medikal lablar

                               36
KLOR
  Asfiksan - kimyasal silah ajanı
  II. Dünya savaĢında yoğun kullanım/büyük
  zayiat
  Günümüzde endüstride çok çeĢitli alanlarda
      YağsızlaĢtırıcı
      Ağartıcı
      Oksidan

   Ġçme ve kullanma sularının temizlenmesi
   Klorlu organik maddelerin sentezi

   Arıtma tesislerinde reaktif                         37
KLOR
  Çevreye, kazai veya kasıtlı klor salımı çok
  kısa sürede (<30 dakika) çok sayıda insanda
  ani ölüm!
    DüĢük konsantrasyonda (1-2 ppm) tolere edilebilir
    3- 6 ppm - göz, burun mukoz membranlarda
    iritasyon
    6 ppm - daha ağır belirtiler
    100 ppm -öksürükle beraber, solunum yolu
    iritasyonu sonucu boğulma hissi
  1000 ppm - 5 dakika inhalasyonla ölüm
                            38
KLOR
  90 ton sıvı klor yüklü bir tren vagonuna
  yapılacak bir saldırı veya bir kazayla
    10 dakika içinde 3 km yol alacak toksik bir
    bulut oluĢumu
    Bulutun ~20 km’lik bir alana yayılması-
    öldürücü etki
    ġehirsel bir alanda

     17.500 ölüm
     10.000 ağır yaralı
     100.000 kiĢi hastanelik
     70.000 kiĢinin tahliyesi

  .
                           39
KLOR
  Benzer bir senaryo Washington DC’de
  ABD parlamentosu çevresindeki bir
  kutlama etkinliği için düĢünüldüğünde
    Saniyede 100 kiĢi ölür

    Ġlk 30 dakikada 100.000 kiĢi ölür

     >5 milyon dolar ekonomik zarar
     Toplam bilanço >> 11 Eylül 2001                      40
KLOR
  Groningen- Hollanda senaryosu
    Klor patlaması sonucu 45 dakika içinde 0,5 km²’lik
    bir alanda
    5.000 ölü
    17.800 yaralı
                             41
AMONYAK

  Benzer tehlike potansiyeli
   Endüstride yoğun kullanım

     Besin endüstrisi
     Soğutma tesisleri /tankları
     Buz sahalarında büyük hacimlerde
     depolanma                      42
ÇOK DAHA BÜYÜK TEHDİT!!!
  Hava alanlarındaki jet yakıt depoları
  Petrol boru hatları
  Rafineriler
  Benzin istasyonları ve depoları
  Petrol taĢıyan araçlar (kara,deniz,demiryolu)
  Doğal gaz boru hatları ve pompa istasyonları
                          43
Tehlikeli Kimyasal Maddelerin
Regülasyonu ve Sınıflandırılması
EC - Direktifleri
 Temel hedef, insan ve çevre sağlığını
 endüstriyel kimyasalların olası tehlikelerinden
 korumak
 Kimyasal madde envanterlerine (EINECS ve
 ELINCS) kayıtlı tehlikeli kimyasal madde sayısı
 5000
 Üye ülkelerdeki TEK bildirimleri, onay ve
 izlemleri mevcut AB direktifleriyle uyumlu
 yasalar çerçevesinde yapılmak durumunda
                        44
ABD
  “Acil Planlama ve Toplumun Bilme Hakkı”
  yasası (EPCRA)
    Kimyasal endüstri kuruluĢlarının ürettikleri,
    depoladıkları ve çevreye verdikleri toksik
    kimyasallarla ilgili
     Bildirim yapma

     Uygun koruyucu önlemler alma zorunluğu var

    “Toksik Maddeler ve Hastalıklar Kayıt Ajansı”
    (Agency for Toxic Substances and Diseases
    Registry/ ATSDR)

                            45
ATSDR
  SON DERECE TEHLĠKELĠ MADDELER
  (akut toksisitesi yüksek, 366 madde)
  TEHLĠKELĠ MADDELER (720 madde)
  TEHLĠKELĠ KĠMYASALLAR
  (kimyasal tesiste belirli miktarın üzerinde
  bulunuyorsa envanter/“Materyal Güvenlik
  Data Belgesi” gerekli)
  TOKSĠK KĠMYASALLAR
  (kronik etkileri olan, 325 kimyasal madde
  veya sınıf

                         46
NATO’nun TEK Sınıflaması
  Nato International Task Force- ITF-25
    Bir kimyasal maddenin askeri bir ortamda tehlike
    oluĢturabilmesi için kriterler
      Ortamda yeterli miktarda bulunması
      Solunum yoluyla yeterli toksisite göstermesi
      Solunum tehlikesine neden olacak bir (fiziksel) halde
      bulunması
    TEK tanımı
      LCt50 100.000 mg.dak/m3 (Herhangi bir memeli türünde)
      Herhangi bir üretim tesisinde yılda 30 ton üretilen endüstriyel
      kimyasal
      20C’de yeterli buhar basıncına sahip
      Toplam 98 TEK

                                      47
NATO ITF-25
  Listedekilerin çoğunluğu
     Evlerde
     Günlük yaĢamda
     Endüstriyel tesislerde
         kağıt fabrikaları
         plastik imalathaneleri
         su arıtma tesisleri
         atık yönetim tesisleri
         araĢtırma laboratuvarlarında vd
       kolayca ve yüksek miktarlarda
        bulunabilen maddeler


                          48
NATO ITF-25
  “Tehlike Endeksi” (HI)
    Toksisite

    Fiziksel hal

    Global dağılım

    Üretici sayısı  HI = (toksisite) × (fiziksel hal) ×
   (global dağılım) × (üretici sayısı)                      49
NATO ITF-25
  “Yüksek Ölçüde Tehlikeli” olanlar
     Yaygın olarak kullanılan, taĢınan ve depolanan
     Toksisitesi yüksek
     Kolay buharlaĢabilen maddeler

  “Orta Derecede Tehlikeli” olanlar
     Büyük miktarlarda üretilen
     Toksisiteleri yüksek olan
     Fakat kolay buharlaĢmayanlar

  “DüĢük Derecede Tehlikeli” maddeler
      Normal koĢullarda tehdit oluĢturmayan,
      teröristlerce silah olarak kullanılma olasılığı
      düĢük olan maddeler
                               50
TEHLİKE İNDEKSİ YÜKSEK
  DOKU ĠRĠTANLARI    SĠSTEMĠK ZEHĠRLER
  Amonyak        Arsin
  Boron triklorür    Boron triflorür
  Flor          Diboran
  Formaldehit      Etilen dioksit
  Fosfor triklorür    Hidrojen florür
  Fosgen         Hidrojen sülfür
  Hidrojen bromür    Karbon sülfür
  Hidrojen klorür    Siyanür
  Klor          Tungsten hekzaflorür
  Nitrik asit
  Sülfür dioksit
  Sülfürik asit
                         51
NATO ITF-25
  ORTA TEHLĠKE      DÜġÜK TEHLĠKE
  Akrolein        Arsenik triklorür
  Azot dioksit      Brom
  Etilen diromür
              Nitrik oksit
  Fosfin
              Paration
  Hidrazinler
              Tetraetil kurĢun
  Karbon monoksit
  Metil bromür
              Toluen 2,4-diizosiyanat
  Metil izosiyanat                        52
TEHLİKE MESAFESİ
 Bazı Toksik Endüstriyel Kimyasal Depoları için Tehlike Mesafeleri
Kimyasal                Miktar      Gündüz  Gece

Klor                  100 ton’a kadar  2.5 km  5 km
Fosgen                 50 ton’a kadar
Amonyak                500 ton’a kadar
Hidrojen siyanür (sıcak iklimde)    50 ton’a kadar
Hidrojen sülfür            50 ton’a kadar
Metil izosiyanat            50 ton’a kadar
Hidrojen siyanür (soğuk iklimde)    50 ton’a kadar  1 km   2.5 km
Hidrojen florür            100 ton’a kadar
Kükürt trioksit            50 ton’a kadar
Azot tetraoksit            50 ton’a kadar
Hidrojen klorür            50 ton’a kadar
Amonyak                100 ton’a kadar
Brom                  50 ton’a kadar
Kükürt dioksit             50 ton’a kadar
Akrilonitril              50 ton’a kadar


                                      53
Endüstriyel Kazalarla İlgili Yasa ve
Yaptırımlar
    Seveso sonrası, EC’de bir dizi teknik
    çalıĢma
      1982’de Seveso Direktifi
      Patlama, yangın, zehirli gaz salımı gibi büyük
       endüstriyel kazaların önlenmesi, denetimi ve olası
       sonuçlarının azaltılması için gerekli önlemlerle ilgili
    Bhopal ve Basel kazaları sonrası, elde edilen
     deneyimlerin ıĢığında
     1996, Seveso 2- Direktifi
    (Council Directive 96/82/EC on the control of major
      accident hazards involving dangerous substances.
      http://mahbsrv.jrc.it/Framework-Seveso2-LEG-EN.html )

                                    54
Seveso 2 Direktifi
  Yeni yaklaĢım! Kimyasal tesislerden
  kaynaklanan riskleri “halkın bilme hakkı”
    Endüstriyel kuruluĢların faaliyetleri, kullandıkları
    TEK’lar ile ilgili halkı bilgilendirmeleri
    Olası büyük kazaların halka verebileceği zarar
    konusunda bilgilendirme
    Bir kaza anında halkın haberdar edilmesi ve
    korunma ve müdahale konusunda bilgilendirme
                                55
”Büyük Endüstriyel Kazaların
 Kontrolü Yönetmeliği”
1.   Çevre ve Orman Bakanlığı. Büyük Endüstriyel
    Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Taslağı
    http://www.cevreorman.gov.tr/belgeler3/beko_taslak
    1.doc
   Eğer iyi tartıĢılır, hazırlanır, ortaya konabilirse,
    endüstriyel kazaların kontrolü ve önlenmesi için
    önemli bir adım
     Risk yönetimi, risk demokrasisi, büyük kazaları
     önleme politikası, güvenlik raporları acil durum
     planları, harici acil durum planları, bilgi edinme gibi
     kavramlar getiriyor

                               56
Resmî Gazete, 26 Aralık 2008,
Sayı: 27092 (Mükerrer)
  Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların
  Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve
  Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
  Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü
  Hakkında Yönetmelik
  Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ĠliĢkin
  Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve
  Dağıtılması Hakkında Yönetmelik


                         57
ÖNERİLER
  TEK’lara maruziyetten kaynaklanan halk
  sağlığı tehlikelerini önlemek/ en aza indirmek
  için ön koĢullar
   Farkındalık yaratmak

   Algılamak

   Hazırlıklı olmak
                         58
ÖNERİLER
  Regülasyonlar
  Merkezi otorite
  Kurumlar arası koordinasyon
  Yöreye özgü plan/program
                 59
ÖNERİLER
  Merkezi bir otorite
   Yönetim/koordinasyon/informasyon/

   rehberlik
   konularında iĢlevsel
  Olası tehditleri azaltmak için yapılması
  gerekenleri
   her yöreye ve her toplumsal/idari birime

   özgü olmak üzere belirlemek


                         60
ÖNERİLER
  Merkezi otoritenin desteğiyle, her yörede
  yapılması gerekenler
    Her toplumsal/idari birim kendi kimyasal afet
    riskini değerlendirmeli
    Tehdit unsuru TEK’ların yerel kaynakları/
    potansiyel kaynaklarını saptamalı
     Endüstri

     Demiryolları

     Ana otoyollar

     Askeri cephanelikler

     Terörist aktivitesi                            61
ÖNERİLER
  Tehditin tanımlanması, değerlendirilmesi ve öncelik
  sıralamalarının yapılması
  Potansiyel maruziyet yollarının ve etkilenebilecek
  populasyonların belirlenmesi
  Potansiyel akut ve kronik tehlikelerin
  değerlendirilmesi
  Alt yapı ve çevresel faktörlerin potansiyel tehlikeye
  katkılarının belirlenmesi
  Bilgi, plan, eğitim ve yasal yaptırım ihtiyaçlarının
  belirlenmesi
  Tehlikenin hafifletilmesi ve önlenmesine iliĢkin
  ihtiyaç ve önlemlerin belirlenmesi
  Acil müdahale planlarının ve eksersizlerinin
  yapılması

                              62
ÖNERİLER
  Kimyasal tesislerin yakın çevresindeki duyarlı
  populasyon gruplarına DĠKKAT!
  Bulundurulan, üretilen maddelerin
    ayrıntılı envanterlerinin yapılması
    akut tehlikelerine iliĢkin bilgilerin belirlenmesi
    uygun tasnif ve güvenli depolama ile güvenlik ve
    müdahale ekiplerinin bilgilendirilmesi
                               63
ÖNERİLER
  Farklı kimyasallar farklı bakanlıklar tarafından
  regüle ediliyor
  TEK’ların potansiyel tehlikelerinin doğası
  nedeniyle disiplinler, bakanlıklar,
  departmanlar ve sektörler arasında yüksek
  dereceli bir koordinasyon gerekli
  Bu konuda ilk adım olarak, TEK’ların risklerini
  değerlendirme ve bilgi üretip yayma görevi
  üstlenen, örneğin ABD’deki ATSDR gibi, bir
  kurumun oluĢturulması düĢünülebilir

                          64
ÖNERİLER
  Bu kurum, ilgili diğer kurum ve kuruluĢlarla
  koordinasyon içinde
     Tehlikeli maddelerin envanter/kayıt iĢlemleri
     Toksisite profillerinin hazırlanması
     AraĢtırma
     Ġnformasyon toplanması
     Veri tabanlarının hazırlanması
     Kazai, kasıtlı ya da doğal afetler nedeniyle
     tehlikeli madde salımlarında
     Acil müdahale planları dahil eğitim
     gibi konularda iĢlevsel olmalı
                             65
BHOPAL KAZASI
  Tarihin en büyük endüstriyel afetinden
  alınacak dersler
  Kimi kayıtlara göre 500.000 kiĢiyi bulan
  yüksek hasar/etkilenmenin nedenleri
    Acil müdahale çok kötü ve yetersiz
    Tıbbi müdahale ve inceleme geç

    Etkili TEK (MIC) hakkında bilginin
    yetersizliği, tanı,tedavi ve müdahalenin
    geç ve güç olması                         66
SONUÇ OLARAK

  TEK tehditi yabana atılamaz
  Bilgi, donanım, planlama ve eksersiz
  yönüyle “Hazırlıklı olmak” zorunluluktur
  Tüm taraflar bu gerçeğin arkasında
  olmalıdır
                        67

								
To top