KRONIK B�BREK YETMEZLIKLI HASTALARDA TRANSPLANTASYON by IJ6ol2uG

VIEWS: 0 PAGES: 51

									   KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ
HASTALARDA TRANSPLANTASYON ÖNCESİ
     DEĞERLENDİRME
       Dr. Şule Şengül
   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
     PLAN


Neden transplantasyon?
Aday ?
Zamanlama ?
Tipi ?
Öncesi değerlendirme ?
 TRANSPLANTASYON ALANINDAKİ GELİŞMELER
      TARİHSEL BİR BAKIŞ

 Vasküler cerrahi tekniklerin geliştirilmesi
 İnsandan insana ilk böbrek transplantasyon
 denemesi (1936)
 Başarısız denemelerin devamı
         İmmun reaksiyonun fark edilmesi
 İlk başarılı böbrek transplantasyonu (1954)
 Steroid ve Azatioprinin keşfi
 Siklosporinin kullanıma girmesi (1984)
 Diğer immunsupressifler (poliklonal-monoklonal
 antikorlar, takrolimus, MMF, sirolimus...)
Nobel Tıp Ödülü (1990)
         Dr. Joseph E. Murray
KRONİK BÖBREK HASTALIĞI (KBH)SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ
     (SDBY)


 DİYALİZ   TRANSPLANTASYON
NEDEN TRANSPLANTASYON?


Hasta sağkalımında avantaj1,2
Üremik komplikasyonlardan korunma3
Yaşam kalitesini iyileştirme3
Yıllık maliyet açısından avantaj4

  1RA Wolfe ve ark. N Engl J Med 1999;341:1725– 30
  2GC Oniscu ve ark. J Am Soc Nephrol 2005;16:1859-65

  3P Rebollo ve ark. Clin Transplant 2000;14:199-207

  4USRDS 2002 yıllık veri raporu
            1991-1996
            n (bekleme listesi)>46000
            n (kadavra nakli) >23000
N Engl J Med 1999;341:1725– 30.
  TRANSPLANTASYON ADAYI?


İleri evre kronik böbrek yetmezlikli, yaşam
 süresi-kalitesi transplantasyondan sonra
 uzayıp iyileşebilecek her hasta böbrek
 transplantasyonu adayıdır
60000
55000
50000
45000
40000
35000
30000
25000        Bekleme listesi
20000
15000
10000
 5000   Kadavradan transplantasyon
  0
     92
     93
     94
     95
     96
     97
     98
     99
     00
     01
     02
    19
    19
    19
    19
    19
    19
    19
    19
    20
    20
    20
     USRDS 2002 yıllık veri raporu.
HD Hasta Sayısı
 PD Hasta Sayısı
          TND-2004
    TÜRKİYE’ DE TRANSPLANTASYON
700

600

500

400

300

200

100

 0
   1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004                  TND-2004
100
    84.1
90
80
70
60
50
40
30
         11.6
20
             3.3
10
 0
   HD    PD    TX


       TND-2004
Turkey
       KONTRENDİKASYONLAR

     MUTLAK              RELATİF
 Yüksek perioperatif risk     Kronik aktif hepatit
 Terminal karaciğer hastalığı   Koroner arter hastalığı
 Aktif enfeksiyon - HIV dahil   Aktif peptik ülser hastalığı
 Yaşam beklentisinin <2 yıl    Serebrovasküler hastalık
 olması              Medikasyon uyumsuzluğu
 Aktif maligniteler        Aktif Hepatitis B infeksiyonu
 Aktif psikoz
 Aktif madde bağımlılığı
 ABO uyumsuzluğu
 T hücre LCM +
  NE ZAMAN TRANSPLANTASYON?


Kronik böbrek hastalıklı her hasta renal replasman
 tedavileriyle ilgili olarak önceden bilgilendirilmelidir
GFH 15-29 ml/dk olan her hasta aktif bir şekilde renal
 replasman tedavileri açısından hazırlanmalıdır1
Bekleme listesi için kabul gören sınır değer 20 ml/dk 2
Diyalizle izlenen hastalar ise mümkün olan en kısa
 zamanda transplantasyon için yönlendirilmelidir    1NKF.K/DOQI. Am J Kidney Dis 2002;39:S65-S71.
    2BL Kasiske ve ark. Am J Transplant 1 2001;(suppl 2):3-95.
 DİYALİZE BAŞLANMADAN (PREEMPTİF)
     TRANSPLANTASYONGreft va hasta sağkalımları üzerine olumlu
 etkisinin az1,2 yada belirgin olduğu3 veya
 olmadığı4 da bildirilmiştir    1SM Katz ve ark. Transplantation 1991;51:351-355
    2AG John ve ark. Transplantation 1998; 66:204-209
    3Mange KC ve ark. New Engl J Med 2001;344:726-731
    4FC Bertoux ve ark. Nephrol Dial Transplant 1996;11:41-43
          Hasta                     Hasta
                                     Preemp (n=3141)

              Preemp (n=1997)
                            Non-preemp (n=9937)
     Non-preemp (n=23781)
          Greft                    Greft

                                    Preemp (n=3141)
            Preemp (n=1997)
                         Non-preemp (n=9937)  Non-preemp (n=23781)
Kadavra                    Canlı

 (1995-1998) n>38000 (BL Kasiske ve ark. J Am Soc Nephrol 2002;13:1358-1364)
     Diyalizde Geçen Sürenin Etkisi
       1990-1999 (n=81130)
A Goldfarb-Rumyantzev ve ark. Nephrol Dial Transplant 2005;20:167-175.
     Diyalizde Geçen Sürenin Etkisi
       1990-1999 (n=81130)
A Goldfarb-Rumyantzev ve ark. Nephrol Dial Transplant 2005;20:167-175.
   DİYALİZE BAŞLANMADAN (PREEMPTİF)
       TRANSPLANTASYON

ABD’de preemptif transplantasyon (erişkinde)
 • Canlıdan böbrek transplantasyonlarının %25’i
 • Kadavradan böbrek transplantasyonlarının %7-8’i

United Network for Organ Sharing (UNOS)
 transplantasyon kayıtları preemptif yapılmayan böbrek
 transplantasyonuyla ilişkili faktörleri tanımlamak için
 yeterli değil
 • Nefrolog izleminde olmak        Preemptif transplantasyon
 • Potansiyel verici olarak eş varlığı   olasılığını arttırmaktadır


     FL Weng ve ark. Am J Kidney Dis 2003; 42: 1050-1057.
    TRANSPLANTASYONUN TİPİ?

 CANLIDAN             KADAVRADAN
   AKRABA               KALP ATIMI+
   AKRABA DIŞI            KALP ATIMI-
•Sağkalım analiz sonuçlarının daha iyi olması
•Bekleme listesinde önüne geçilemeyen hızlı artış
•Donör değişim uygulamaları (ABO uyumsuzluğu, LCM+)
•Laparoskopik donör nefrektomi seçeneği
 Gelişmiş ülkelerde de canlıdan (akraba ve akraba dışı)
   transplantasyon sıklığında artışa yol açmıştır
SDBY + (n>300000)
Bekleme Listesi (n>60000)
Böbrek Transplantasyonu (n=15999)
   USRDS: 2005 yıllık veri raporu
  SDBY + (n>30000)
  Bekleme Listesi (n?)
  Böbrek Transplantasyonu (n=665)
KADAVRA           %27.9
CANLI            %72.1
   AKRABA         %85.6
   EŞ           %12.9
   AKRABA DIŞI       %1.5


        TND-2004
DONÖR TİPİ-GREFT SAĞKALIMI
 DW Gjertson, JM Cecka. Kidney Int 2000;58:491-99.
     İLETİŞİM

HASTA          TRANSPLANTASYON
               EKİBİ

                Nefrolog
                Cerrah
    YÖNLENDİRİCİ      İmmunolog
                Koordinatör
    •HEMODİYALİZ MERKEZİ
                Sosyal hizmet
    •NEFROLOG       uzmanı
                Diyetisyen
                Diğerleri
         AMAÇ

           Cerrahi risk
Transplantasyondan
 beklenen faydalar  İmmunsupresyonun
            erken ve geç dönem
            risk
Değerlendirme süreci tedavi yöntemi olarak
 transplantasyonu akıla getirmekle başlar

    Düşük sosyoekonomik düzey
    Kadın cinsiyet
    Eğitim düzeyinin düşük olması
    Obezite
    Irk
    Kar amaçlı diyaliz ünitesince izlenmek

      GC Alexander ve ark. JAMA 1998; 280:1148-1152.
      SL Furth ve ark. Am J Transplantation 2003; 3:28-34.
      JZ Ayanian ve ark. N Engl J Med 1999; 341:1661-1669.
      PP Garg ve ark. N Engl J Med 1999; 341:1653-1660.
  Transplantasyon
 Merkezine Yönlendirme


Bilgilenme/Bilgilendirme

                      -
     ADAY
        +
 Potansiyel Engel ?    +   İleri İnceleme        -        Kontrendikasyon
              -            +
Değerlendirmeye Devam                   Diyaliz

   BL Kasiske ve ark. Am J Transplant 2001;1 (suppl 2):3-95
            DEĞERLENDİRME
    ANAMNEZ-FM             LAB      İMMUNOLOJİK
  Böbrek yetmezliği    Tam kan sayımı,     DEĞERLENDİRME
  sebebi          PT/PTT/INR        Kan grubu
               Viral seroloji (Hep B-  HLA tiplendirmesi
  İnfeksiyonlar
               C,HIV,CMV, EBV), VDRL
  Önceki böbrek      KC fonksiyon testleri  Anti-HLA Ab
  transplantasyonu ve   Ca, P,PTH        LCM
  diğer operasyonlar    Serum biyokimyası ve   sCD30
  Kardiyovasküler risk   açlık lipid profili
                            PSİKOSOSYAL
  Malignite sorgulaması  EKG
                            DEĞERLENDİRME
  Solunum sistemi     PA AC
                             CERRAHİ
  Hepatobiliyer ve GIS
               PPD           DEĞERLENDİRME
  değerlendirilmesi
               İdrar kültürü
  Gebelikler        Abd USG
  Dental değerlendirme   PSA (>60 yaş)
  Pelvik değerlendirme   VCUG
  Ürolojik değerlendirme
   İLERİ YAŞ - TRANSPLANTASYON

 Bekleme listelerindeki benzer yaşta ve benzer komorbid
 durumlara sahip hastalara göre transplantasyon yapılan
 hastalarda sağkalım avantajı vardır
 Kardiyovasküler hastalık ve malignite değerlendirilmesi
 Alloimmun yanıtın şiddetinin azalması
 immunsupresyonda düzenlemeleri gerektirebilir
 TND 2004 raporuna göre ülkemizde 65 yaş üstünde olup
 transplantasyon yapılmış hasta bulunmamaktadır

    JI Roodnat ve ark. Transplantation 1999;67:576-580
    HU Meier-Kriesche ve ark. Kidney Int 2001;59:1539-1543
    V Fabrizii ve ark. J Am Soc Nephrol 2004;15:1052-1060
    G Knoll ve ark. CMAJ 2005;173:1181
  Obezite ve Transplantasyon
Retrospektif değerlendirmede BKİ>36 kg/m2 olan
 hastalarda greft ve hasta sağkalımının olumsuz
 etkilendiği gösterilmiştir1
Çelişkili sonuçların bildirildiği çalışmalar2-3
Obezite tek başına bir kontrendikasyon değildir,
 operasyon öncesi ideal kiloya düşülmeye
 çalışılmalıdır
    1HU Meier-Kriesche ve ark. Transplantation 2002;73:70-74
    2L Halme ve ark. Transplant Int 1997;10:284-288
    3S Yamamoto ve ark. Clin Transplant 1996;16:252-256
   PRİMER RENAL HASTALIK
Alport sendromu
Polikistik böbrek hastalığı     dışında hemen her hastalığın
Kronik piyelonefrit         grefte nüks etme olasılığı vardır
Kronik interstisyel nefrit


 Primer hastalığın nüks ettiği durumlarda greft kaybı riski, nüks
 olmayanlara göre 1.9 kat artmaktadır
 Alıcı ve varsa canlı verici nüks ve greft kaybı olasılığı hakkında
 transplantasyon öncesinde bilgilendirilmelidir
 Nüks durumunda da sağkalım avantajının devam ettiği bilgisi
 de vurgulanmalıdır
 Primer hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi

    S Hariharan ve ark. Transplantation 1999;68:635-641.
    BL Kasiske ve ark. Am J Transplant 2001; 1 (suppl 2):3-95.
  PRİMER RENAL HASTALIK
Hastalık            %Nüks      %Greft yetmezliği
FSGS               20-30          40-50
IgA nefropatisi         20-40          6-33
MPGN Tip I            20-30           40
MPGN Tip II           80-90          10-20
Membranöz GN           10-20        50 (10 yılda)
HUS/TTP             10-25           50
Anti-GBM Hastalığı        10-25          Nadir
Wegener Hastalığı        15-50           <10
SLE                <10          Nadir

    BL Kasiske ve ark. Am J Transplant 2001;1 (suppl 2):3-95
       PRİMER RENAL HASTALIK
Hastalık                   %Nüks     %Greft yetmezliği
Oxalozis                   90-100     KC transplantı?
Sistinozis                   0            -
Fabry hastalığı             Histolojik %100      Nadir
Alport:de novo anti GBM            3-4        Nadir
Amiloidosis*                  33        Değişken
Diabetik nefropati (Tip 1)           100         Az
Hafif zincir depo hastalığı*          50          30
Waldenström                  10-25         50
makroglobulinemisi
Mixed esansiyel kryoglobulinemi        50          Sık

       BL Kasiske ve ark. Am J Transplant 2001;1 (suppl 2):3-95
KARDİYOVASKÜLER HASTALIK VE TRANSPLANTASYON


  1998-2003 yılları arasında fonksiyone greftiyle
  ölen 10648 hastanın analizi:
       USRDS: 2005 yıllık veri raporu
KVH’ ya Bağlı Ölümler     İnfeksiyonlara Bağlı Ölümler
SVH’ ya Bağlı Ölümler     Malignitelere Bağlı Ölümler
            TND-2004
    KARDİYAK DEĞERLENDİRME
Tüm alıcı adaylarında kardiyovasküler risk belirlenmelidir


      ANAMNEZ-FİZİK İNCELEME-EKG

DÜŞÜK RİSK        ORTA RİSK         YÜKSEK RİSK

                     +
          NON-İNVAZİV TEST       ANGİYOGRAFİ

                  -     -      +

                         REVASKÜLARİZASYON

         TRANSPLANTASYON

     JA de Lemos. J Am Soc Nephrol 1996;7:2044-2054
 KARDİYAK DEĞERLENDİRME
  ASEMPTOMATİK HASTA

Diyabetik Nefropati
 ≥ 45 yaş        Koroner Angiyografi
 <45 yaş
      Diyabet öyküsü >25 yıl
          veya
      Sigara kullanımı >5 paket-yıl
          veya
      Anormal EKG bulgusu (ST-T değişiklikleri)


      KORONER ANGİYOGRAFİ

  JD Scandling Seminars in Dialysis 2005;18:487-494
   KARDİYAK DEĞERLENDİRME
    ASEMPTOMATİK HASTA

Non-Diyabetik SDBY
 ≥50 yaş      Myokard perfüzyon sintigrafisi
 <50 yaş
    » Uzun süreli steroid kullanımı
        veya
    » Uzun SDBY süresi
        veya
    » Obezite
        veya
    » Ailede erken kardiyak hastalık


    JD Scandling Seminars in Dialysis 2005;18:487-494
     MALİGNİTELER ve TRANSPLANTASYON
     Malignite      Avrupa Kılavuzu     ABD Kılavuzu
Renal cell ca (insidental)       -           -
Basal cell ca             -           -
Mesane ca (insitu)          1 yıl          -
Serviks ca (insitu)         2 yıl          ?
Lenfoma               2 yıl         2 yıl
Prostat               1-2 yıl         2 yıl
Tiroid                2 yıl         2 yıl
Testis                2 yıl         2 yıl
Renal cell ca (semptom+)       2 yıl         2 yıl
İnvaziv serviks ca         4-5 yıl         ?
İnvaziv mesane ca          >5 yıl         2 yıl
Kolon ca              >5 yıl       0-5 yıl (evre?)
Meme ca               >3 yıl         2-5 yıl
Malign melanom           >2 yıl         2-5 yıl
     M Girndt ve H Köhler Transplantation 2005;80:5167-5170
 İNFEKSİYONLAR ve TRANSPLANTASYON

 Kardiyovasküler hastalıkla birlikte en önemli mortalite
 nedenlerinden biridir
 Transplantasyon öncesi aktif viral, bakteriyel yada fungal
 infeksiyon araştırması gerekir
 KBB, ürogenital, diş, cilt, gastrointestinal, pulmoner…. gibi
 odaklar değerlendirilmeli
 Saptanan infeksiyon uygun şekilde tedavi edilmeli ve en az 30
 günlük infeksiyonsuz bir dönemden emin olunmalıdır
 Transplantasyondan önce influenza, Hep B ve pnömokok
 aşıları uygulanabilir

      USRDS 2004 yıllık raporu - TND 2004 yıllık raporu
      M Zeier ve E Ritz Nephrol Dial Transplant 2002;17:552-556
      T Kalble ve ark. European Urology 2005;47:156-166
İNFEKSİYONLAR ve TRANSPLANTASYON

    VDRL (latent sifiliz?)

     HBsAg, Anti HBs

       Anti-HCV

    CMV-EBV-VZV-HTLV 1-2

       PPD testi

       Anti-HIV
Anti-HCV +
 HBS Ag +
       TND -2004
 HEPATİT B ve TRANSPLANTASYON


         HBV + Hasta

      HBV DNA, HBeAg ve KC bx

Siroz -     Kronik hepatit     Siroz +

   ANTİVİRAL TEDAVİ


  TEKRAR DEĞERLENDİR

                   KC+BÖBREK
  TRANSPLANTASYON        TRANSPLANTASYONU
HEPATİT C ve TRANSPLANTASYON


        HCV + Hasta
(-)
        HCV RNA + KC bx

Siroz -      Kronik hepatit      Siroz +

   ANTİVİRAL TEDAVİ


 TEKRAR DEĞERLENDİR

                   KC+BÖBREK
 TRANSPLANTASYON         TRANSPLANTASYONU
       ÜROLOJİK PROBLEMLER
VCU +/- ürodinamik inceleme
   işeme disfonksiyonu
   mesane büyütme/replasmanı operasyonu
   piyelonefrit veya reflü öyküsü olan hastalarda yapılmalıdır
Pretransplant nefrektomi
   polikistik böbrek hastalığında tekrarlayan, semptomatik
   kistlerle ilişkili komplikasyon durumunda önerilmektedir
Edinsel kistik böbrek hastalığı
   pretransplant USG-BT tetkiki, gerekirse nefrektomi önerilir
VUR ile birlikte tekrarlayan piyelonefrit atakları+taş
 varlığı durumu dışında transplantasyon öncesi
 nefrektominin yararı tartışmalıdır
Nefrektomi yapıldıysa 6 haftalık bir bekleme süresi
 önerilmektedir
 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ve TRANSPLANTASYON


Aktif peptik ülser hastalığı
Transplantasyon öncesi kolesistektomi
 semptomatik veya öncesinde kolesistit
 öyküsü olan hastalarda önerilmektedir
Semptomatik divertiküler hastalık ve kolonik
 polipler baryumlu grafi veya kolonoskopi ile
 değerlendirilmelidir

      G Knoll ve ark. CMAJ 2005;173:1181
SOLUNUM SİSTEMİ ve TRANSPLANTASYON

 Evde oksijen tedavisi ihtiyacı olan hastalar
 Kontrolsüz astım hastaları
 Ciddi korpulmonale
 Ciddi kronik obstrüktif pulmoner
 hastalık/pulmoner fibrozis/restriktif akciğer
 hastalığı
   • böbrek transplantasyonu için aday
    olunmaması gereken durumlardır
      G Knoll ve ark. CMAJ 2005;173:1181
TRANSPLANTASYON ÖNCESİ İMMUNOLOJİK
     DEĞERLENDİRME

Kan grubu
Doku grubu (HLA A, B,DR)1,2
Anti-HLA antikorları (Class I ve II)3
LCM
sCD304,5

  1JM Cecka ve ark. Clin Transplant 2001; 1-18
  2Pj Held ve ark. N Engl J Med 1994;331:765-770

  3R Kerman ve ark. Am J of Transplantation 2002;2(Suppl 3):258

  4C Susal ve ark. Transplantation 2003;76:1231-1237

  5S Sengul ve ark. Transplantation 2006;81:1216-1219
 SONUÇ OLARAK

İleri evre ve SDBY’li her hasta transplantasyon için
potansiyel bir aday olarak görülmeli

Alıcı adayı böbrek yetmezliğine eşlik eden sorunlar göz
önüne alınarak kontrendikasyonlar açısından incelenmeli


Değerlendirme süreci boyunca, etik kurallar ve legal sınırlar
gözetilmeli


Her aday için transplantasyondan beklenen fayda ve riskler
tartılarak karar verilmeli

								
To top