Program powstal w oparciu o nastepujace dokumenty: by RMhfl66

VIEWS: 16 PAGES: 34

									                    1          PROGRAM WYCHOWAWCZY
        Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie

  Program powstał w oparciu o następujące dokumenty:
       1). Akty prawne Konstytucji RP z dn. 17.10.1997r. dotyczące relacji:
         uczeń – rodzice – nauczyciele;
       2). Ustawę o systemie oświaty z dnia 07.09.1999r.;
       3). Konwencję Praw Dziecka;
       4). Statut szkoły;
       5). Kartę Nauczyciela;
       6). Program polityki prorodzinnej państwa;
       7). Zarządzenie MEN z dnia 15.02.1999r. w sprawie podstawy
         programowej kształcenia ogólnego;
       8). Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r. w sprawie ramowych
         statutów.  Diagnoza sytuacji wychowawczej
  Punktem wyjścia do zbudowania tego programu było zdiagnozowanie sytuacji
wychowawczej w szkole, a w szczególności następujących podmiotów szkoły:
       uczniów
       rodziców
       nauczycieli
       kadry kierowniczej.
  Diagnoza przeprowadzona był poprzez wywiad, rozmowy, sondaż, obserwację.
  Analiza oczekiwań podmiotów szkoły umożliwiła ukierunkowanie pracy
nad programem w zakresie konstrukcji celów wychowawczych.

  Sprawdzenie efektywności programu Wychowawczego będzie przeprowadzane
poprzez:
    ewaluację bieżącą (formatywną), po realizacji jednostek tematycznych,
    ewaluację sumującą po realizacji całego programu.
                  2
  Wychowanie dzieci należy w głównej mierze do rodziców, szkoła daje
im pewne wsparcie, promując ogólnie uznane wartości, nie zastępując
ideałów wyniesionych z domu rodzinnego.


  W szkole na wychowanie dziecka mają wpływ wszyscy: koledzy,
nauczyciele, sekretarka, woźny, sprzątaczki, kucharki, dlatego oddziaływania
wychowawcze powinny być jednolite i planowe.


  Celem wychowawczym Gimnazjum w Ruszowie jest przygotowanie ucznia
14 – 16 letniego do prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej,
najbliższym środowisku, społeczeństwie i świecie.


  Ustalenie Programu Wychowawczego Gimnazjum im. Orląt Lwowskich
w Ruszowie polegało na wypełnieniu przestrzeni pomiędzy misją szkoły,
a sylwetką absolwenta.
                  3
           Spis treści


  Rozdział I. Wizja i misja szkoły. Sylwetka absolwenta.

 Rozdział II. Cel i zadania wychowawcze Gimnazjum im. Orląt Lwowskich
        w Ruszowie.

 Rozdział III. Cele wyznaczone do realizacji.

 Rozdział IV. Sytuacje wychowawcze kształtujące pożądane cechy ucznia –
       ramowy plan na rok szkolny.

 Rozdział V. Treści wychowawcze realizowane na lekcjach
       wychowawczych –priorytety oraz ramowe rozkłady
       godzin wychowawczych w klasach I – III.

 Rozdział VI. Treści wychowawcze określone w ścieżkach
       edukacyjnych z harmonogramem realizacji w cyklu
       trzyletnim.

Rozdział VII. Stałe uroczystości szkolne o charakterze
       wychowawczym i kulturalnym.

Rozdział VIII. Punktowy system ocen z zachowania.

 Rozdział IX. Zasady współpracy z rodzicami.
                       4
   Rozdział I Wizja i misja szkoły. Sylwetka absolwenta.
                Wizja i misja szkoły

     Wizja szkoły:
    W szkole stworzone są warunki do rozwoju każdego ucznia, aby umożliwić mu
   sukces w dalszej edukacji.      Misja szkoły:
     Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie jest miejscem, gdzie:

1. szanuje się godność człowieka,

2. mobilizuje się uczniów do poszanowania prawdy, dobra i piękna,

3. dąży się do zapewnienia wszystkim poczucia bezpieczeństwa,

4. zapewnia się równość i sprawiedliwość społeczną,

5. wspiera się ducha partnerstwa,

6. prowadzi się dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia, stosując aktywizujące metody
  nauczania,

7. oferuje się zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, promując naukę języka ojczystego,
  języków obcych i edukację informatyczną, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę
  oraz umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom dorosłego życia,

8. upowszechnia się pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie,

9. pracuje fachowa, ciągle doskonaląca się kadra,

10. regułą jest nowoczesne administrowanie.

11. Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie jest szkołą mocno osadzoną w środowisku
  lokalnym i stale współpracującą z instytucjami samorządowymi.
                    5
               Sylwetka absolwenta.


  Absolwent Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie:

1. Posiada odpowiednią wiedzę, bogate, ważne i cenne umiejętności, które
   umożliwiają mu podjęcie nauki w wybranej przez siebie szkole;
2. Zna techniki uczenia się i korzysta z nich;
3. Dba o własny rozwój intelektualny, jest kreatywny, poszukujący, dociekliwy;
4. Sprawnie komunikuje się z otoczeniem;
5. Posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym;
6. Obsługuje komputer;
7. Odczuwa potrzebę korzystania z dóbr kultury;
8. Dba o swoją sprawność fizyczną i zdrowie, posiada kartę rowerową
   lub motorowerową;
9. Dba o środowisko naturalne;
10.Związany jest z najbliższym otoczeniem i czuje się za nie odpowiedzialny;
11.Zna swoje obowiązki i egzekwuje swoje prawa;
12.Rozumie i akceptuje zasady demokracji w życiu społecznym, jest dojrzałym
   obywatelem;
13.Odczuwa odpowiedzialność za przyszłe losy ojczyzny – jest dojrzałym
   patriotą;
14.Chce świadomie integrować się z innymi narodami w zjednoczonej Europie,
   przy poczuciu własnej tożsamości narodowej;
15.Jest człowiekiem prawym, uczciwym i tolerancyjnym.
                  6
   Rozdział II

  Cel i zadania wychowawcze Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie   Cel: szkoła – uwzględniając poziom rozwoju psychofizycznego
uczniów oraz ich sytuację rodzinną – wdraża wychowanków
do samodzielności, pomaga im w podejmowaniu decyzji dotyczącej
kierunku dalszej edukacji i przygotowuje do aktywnego udziału w życiu
społecznym.
   Działania te podejmowane są przy współpracy z pedagogiem
szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zgorzelcu
ul. Powstańców Śląskich 1.


   Zadania:
   Atutem naszej małej szkoły jest przyjazna atmosfera, postawa
dialogu i współdziałania uczniów i nauczycieli, propagowanie
zdrowego życia bez nałogów.
   Ta dobrze funkcjonująca wspólnota uczniów i nauczycieli sprzyja
kształtowaniu w naszej szkole środowiska wszechstronnego rozwoju
osobowego oraz wspieraniu uzdolnień i zainteresowań naszych
uczniów.
   Szkoła kładzie nacisk na:
   1. Kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się
    w różnych sytuacjach;
   2. Umiejętność prezentacji i uzasadniania własnego punktu
    widzenia i branie pod uwagę poglądów innych ludzi;
   3. Poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, pisanie
    i czytanie ze zrozumieniem;
   4. Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
   5. Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób;
   6. Odnoszenie zdobytej wiedzy do praktyki;
   7. Zdobywanie przez uczniów potrzebnych doświadczeń
    i właściwych nawyków.
                  7
Rozdział III

Cele wyznaczone do realizacji.

  1. Budzenie w uczniach szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia
   społecznego w ogóle, a rodziny, społeczności lokalnej i państwowej
   w szczególności. Kształtowanie patriotyzmu.

  2. Kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych
   sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę
   poglądów innych ludzi, efektywnego współdziałania w zespole i pracy
   w grupie.

  3. Budzenie wrażliwości moralnej, wspomaganie uczniów w ich dążeniu
   do samodzielnych osądów i działań moralnych.

  4. Rozwijanie w uczniach dociekliwości poznawczej ukierunkowanej
   na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.


  5. Przyswajanie uczniom metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania
   konfliktów i problemów, asertywnego bronienia własnego zdania.

  6. Kształtowanie w uczniach postawy tolerancji: umiejętności słuchania innych
   i rozumienia ich poglądów.


  7. Rozbudzanie w uczniach potrzeby i nawyku korzystania z dóbr kultury.

  8. Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym.


  9. Wspieranie prawidłowego rozwoju osobowego uczniów w wymiarze
   psychicznym i zdrowotnym. Promowanie zdrowego stylu życia.

  10. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym w zakresie wychowania
    młodzieży.


  11. Tworzenie wspólnoty nauczycieli i uczniów opartej na postawie dialogu.
                       8
Rozdział IV
Sytuacje wychowawcze kształtujące pożądane cechy ucznia – ramowy plan na rok szkolny.

                    PATRIOTA

  Apele z zaproszonymi gośćmi z okazji świąt państwowych
   - Święto Niepodległości - XI
   - rocznica uchwalenia konstytucji 3 Maja – V

   Edukacja regionalna:
   Spotkania z ciekawymi ludźmi naszego regionu - jedno w roku,
   wycieczka do muzeum – raz w roku,
   wycieczki krajoznawcze – ok. 2 w roku.

                  KOMUNIKATYWNY

  Zajęcia wychowawcze poświęcone umiejętności skutecznego porozumiewania się
 w różnych sytuacjach – co najmniej raz w roku.
  Znajomość języków obcych
  - obchody Dnia Języków Obcych - konkursy: literacki, plastyczny (wizytówka),
   piosenka w języku niemieckim lub angielskim – X.
  Umiejętność posługiwania się technologią informatyczną.
  Ćwiczenie umiejętności efektywnej pracy w zespołach (cały rok):
  - na lekcjach
  - w redakcji gazetki szkolnej
  - w kołach zainteresowań
  - przy realizacji projektów
  - konkursy międzyklasowe.


                     UCZCIWY,
                  ODPOWIEDZIALNY,
                     SAMODZIELNY
    Pozytywne ocienianie tych cech w punktowym systemie ocen z zachowania –
    cały rok.
    Kształtowanie postaw aktywnych społecznie, akceptowanych i szanowanych
    w środowisku (cały rok):
      - kształtowanie postaw asertywnych,
      - rozwijanie aktywności społecznej, zachęcanie do udziału w życiu środowiska,
      - monitorowanie dzieci z rodzin patologicznych,
      - organizowanie grup pomocy koleżeńskiej w nauce.
    „ Jedenaste – nie ściągaj!”- lekcja wychowawcza wg planu wychowawczego klasy.
    Egzaminy na kartę rowerową i motorowerową – IV.
    Aktywna działalność samorządu uczniowskiego – cały rok.
                      9
                   KREATYWNY
                  POSZUKUJĄCY
                   DOCIEKLIWY

    Premiowanie tego typu zachowań na lekcjach - cały rok.
    Cykle lekcji nt. umiejętności organizowania własnego uczenia się i planowania
    własnego rozwoju – wg planów wychowawczych.
    Zachęcanie uczniów do samodzielnych poszukiwań zakończonych prezentacją
    własnej pracy – cały rok.


                    ASERTYWNY

    Cykle zajęć integracyjnych – I semestr I kl;asy.
    Warsztaty asertywności dla uczniów – wg planu pracy pedagoga szkolnego.
    Spotkania pedagoga z rodzicami – podczas wywiadówek.


                   TOLERANCYJNY

      Lekcje wychowawcze prowadzone metodami aktywnymi o tolerancji i jej
      granicach – wg planu wychowawczego klasy.
      Piętnowanie zachowań nietolerancyjnych w szkole – cały rok.
      Prezentacje ciekawych zainteresowań uczniów – co najmniej raz w roku.


                   KULTURALNY

  ABC dobrego wychowania – cały rok.
  Zapobieganie agresji, przemocy, grubiaństwu:
     - stały kontakt z rodzicami uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze –
       cały rok,
     - kształtowanie właściwej postawy ucznia w szkole – cały rok,
     - zapoznanie uczniów ze znaczeniem słów: agresja, przemoc, grubiaństwo –
       wg planu wychowawczego klasy,
     - natychmiastowa reakcja pracowników szkoły na zachowania niekulturalne –
       cały rok.
  Konkurs dyrektora szkoły „Wzbogacamy księgozbiór naszej biblioteki”- I semestr
  roku szkolnego.
  Wyjazdy do teatru, kina – 2-3 razy w roku.
  Kontakty z zaprzyjaźnionymi szkołami – wg harmonogramu współpracy.
                      10
               ŻYJĄCY „TU I TERAZ”
                 NIEKONSUMPCYJNY

   Spotkania z ludźmi z pasją – wg możliwości.

   Wystawa- prezentacja szkolnych hobbystów – co najmniej raz w roku.
   Włączenie się w działalność charytatywną kościoła – wg potrzeb.
   Udział gimnazjum w akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” - I.
   Spotkania z ludźmi nauki – w miarę możliwości.

  Działalność gazetki szkolnej – cały rok.
  Tworzenie strony internetowej gimnazjum – systematycznie w ciągu roku.
  Działalność radiowęzła szkolnego – cały rok.
  Gazetki na tablicach na korytarzy szkolnym ( cały rok ):
     - przedmiotowe wg grafiku,
     - samorządowa,
     - biblioteczna.
  Spotkanie z przedstawicielem Urzędu Gminy i Miasta na temat potrzeb, sukcesów
  i problemów naszej gminy (klasy III) – II semestr.             DBAJĄCY O WŁASNE ZDROWIE

Edukacja pro zdrowotna i ekologiczna:
  Stworzenie odpowiednich warunków do rozwijania posiadanych przez uczniów
   uzdolnień sportowych:
  działalność SKS – cały rok,
  działalność UKS – cały rok,
  rozgrywki międzyszkolne –wg harmonogramu,
  wyjazdy na basen.
  Obchody Dnia Sportu - VI.
  Zapoznanie uczniów z zasadami higieny pracy i czynnego wypoczynku:
 - spotkanie z lekarzem i pielęgniarką - zgodnie z planem real. ścieżki prozdr.

   Klasowe wycieczki rowerowe - wiosna:

  Współpraca z Nadleśnictwem w Ruszowie:
  wspólna organizacja Sprzątania Świata - IX.
  Wzmożona praca wychowawcza ukierunkowana na zwalczanie nałogów:
  lekcje wychowawcze z pedagogiem – wg planu pracy pedagoga szkolnego,
  objęcie programem profilaktycznym uczniów palących papierosy - jw,
  angażowanie środowiska, np. uczulenie sprzedawców na fakt, że sprzedaż alkoholu
  i wyrobów tytoniowych nieletnim jest w Polsce nielegalna. Zacieśnienie współpracy
  z policją – cały rok.
                      11

  spotkanie z rodzicami nt. przeciwdziałania nikotynizmowi i alkoholizmowi dzieci -
  wg planu pracy pedagoga szkolnego .
 Obchody Dnia Ziemi - IV.


    OTOCZONY OPIEKĄ SZKOŁY WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z RODZICAMI

  Informowanie rodziców o działalności szkoły, włączenie rodziców życie szkoły – cały
   rok:
   zapraszanie rodziców do udziału w apelach,
   Dni otwarte szkoły – raz w semestrze,
   angażowanie trójek klasowych w organizowanie dyskotek i imprez szkolnych,
   włączenie rodziców do wspólnego z nauczycielami nadzorowania zachowania młodzieży
   na imprezach szkolnych,
   zachęcanie rodziców do pomocy w organizacji i udziału w wycieczkach szkolnych,
   prezentowanie dorobku uczniów rodzicom.            UCZESTNICZĄCY W ŻYCIU SZKOŁY

 Pierwszy dzień w gimnazjum:
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
 Pasowanie na gimnazjalistę - X.
 Wystrój szkoły z okazji świąt państwowych, kościelnych oraz imprez szkolnych.
 Wspólne uczestnictwo w świętach kalendarzowych ( wg planu apeli):
  Dzień Edukacji Narodowej,
  Święto Niepodległości,
  Boże Narodzenie,
  Andrzejki,
  Mikołajki,
  Choinka,
  Walentynki,
  Dzień Kobiet,
  Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 Dni otwarte szkoły- raz w semestrze.
 Dzień Języków Obcych - XII.
 Święto latawca - VI.
 Pożegnanie absolwentów gimnazjum - VI.
                       12
      Rozdział V

        Treści wychowawcze realizowane na lekcjach
        wychowawczych –priorytety oraz ramowe rozkłady godzin
        wychowawczych w klasach I – III.


     Zgodnie z planami wychowawczymi w poszczególnych klasach realizowane
   są treści uwzględniające następujące cele:
       kl.1. Integracja
       kl.2. Radzenie sobie z emocjami.
       kl.3. Wchodzenie w dorosłość.         PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KL. I

                   INTEGRACJALp.
    Tematy lekcji      Osiągnięcia  ucznia          Korelacja ze
                                    ścieżką

                                     edukacyjną
1   Poznajmy się.   Uczeń:
             - zna imiona kolegów z klasy;
             - potrafi powiedzieć kilka słów o sobie i o
             swojej
              miejscowości;
             - przełamuje barierę psychiczną związaną z
             wejściem w nowe środowisko.

2   Wybieramy     Uczeń:                   Edukacja regionalna.
    swoich      - potrafi wybrać swojego reprezentanta;
    przedstawicieli  - potrafi umotywować zgłoszoną kandydaturę
    do samorządu.   kolegi
              do samorządu klasowego;
             - zna zasady demokratycznego wyboru.

3   Wiem , co mogę Uczeń:
    i czego ode mnie - zna wewnętrzny system oceniania;
    oczekują nauczy- - zna przedmiotowe systemy oceniania;
                     13

  ciele.      - akceptuje wymagania określone w wyżej
           wymienionych
            dokumentach.

4  Mamy prawa i   Uczeń:
  obowiązki.    - zna najważniejsze dokumenty szkoły: statut
           , program
            wychowawczy;
           - akceptuje obowiązki , które wiążą się
             z edukacją
             w Gimnazjum w Ruszowie;
           - zna swoje prawa ucznia.

5  Zasady     Uczeń ;
  bezpiecznego  - zna zasady bezpiecznego zachowania się w
  zachowania się budynku
  w szkole i na   szkolnym;
  terenach    - rozumie zagrożenia wynikające z
  szkolnych.   nieodpowiedzialnego
           zachowania się na terenie szkoły;
          - dba o tereny zielone wokół szkoły;
          - zna przyczyny i skutki hałasu w szkole;
          - prezentuje postawę odpowiedzialności za
          czystość i
           wyposażenie szkoły.
6  Poznaj moje  Uczeń:
  mocne     - potrafi zaprezentować swoje mocne strony
  strony.    na forum
           klasy;
          - zna zainteresowania swoich kolegów;
          - poznaje ich środowisko rodzinne;
          - rozumie potrzebę stworzenia jednolitego
          zespołu
           klasowego.
7  Higiena pracy Uczeń:
  umysłowej.   - potrafi właściwie zaplanować swoje zajęcia;
          - rozumie potrzebę higienicznego i zdrowego
          wypoczynku;
          - prezentuje potrzebę aktywnego
          wypoczynku;
          - rozumie potrzebę higieny wzroku podczas
          czytania i
           pisania;
          - dba o prawidłową postawę ciała;
          - sprawnie organizuje czas przeznaczony na
          naukę w     domu.
8  Jestem     Uczeń:
  wzrokowcem   - zna techniki uczenia się;
  czy słuchowcem - rozpoznaje swój styl uczenia;
  –       - potrafi zastosować go w praktyce.
                       14

   poznajemy swoje
   predyspozycje.
9  W zgodzie z   Uczeń:
   naturą.     - zna najważniejsze pomniki i rezerwaty
           przyrody na
            naszym terenie;
           - prezentuje postawę wrażliwości i dbałości o
           piękno
            przyrody.
10  Moje lęki i   Uczeń:
   niepokoje.   - potrafi werbalizować to , co go niepokoi i
           sprawia mu
            problem w nowych relacjach szkolnych;
           - szuka sposobów radzenia sobie z
           trudnościami;
           - rozwija w sobie uczucia empatii w stosunku
           do
            przeżyć swoich kolegów;
           - potrafi asertywnie wypowiedzieć swoje
           poglądy.

11  Jak radzić sobie Uczeń :
   ze       - - uświadamia sobie , że uczucie wstydu nie
   wstydem.      jest nikomu
           - obce ;
           - - zna sposoby radzenia sobie ze wstydem;
           - - prezentuje postawę delikatności i
            wrażliwości w stosunku do uczuć innych.
12  Dobre myślenie Uczeń;
   o sobie.     - potrafi wskazać swoje dobre strony;
           - zna korzyści płynące z dobrej samooceny;
            - zna mocne strony swoich kolegów.

13  Postawy      Uczeń:
   szkolnego     - zna podstawowe zwroty grzecznościowe
   savoir – vivre’ u. używane w
              życiu codziennym;
            - potrafi kulturalnie zachować się wobec osób
            dorosłych
              nie tylko na terenie szkoły , ale i poza nią;
            - prezentuje postawę szacunku wobec kobiet ,
            także
              swoich koleżanek z klasy;
            - prezentuje krytyczną postawę wobec
            wulgaryzmów.
14  Zdrowy styl    Uczeń:                      Edukacja
   życia –      - rozumie znaczenia pojęcia profilaktyki     prozdrowotna.
   teoria a praktyka. zdrowotnej;
            - ocenia krytycznie swoje przyzwyczajenia;
            - postanawia zmienić nawyki , które kłócą się
                       15

            ze zdrowym
             stylem życia.

15  Kto wpływa na   Uczeń:                      Edukacja
   to , że      - zna przyczyny inicjacji nikotynowej wśród   prozdrowotna.
   zaczynamy     młodzieży;
   palić ?      - rozumie presję rówieśników palących na
            niepalących
            - potrafi wymienić negatywne skutki palenia
            papierosów;
            - prezentuje krytyczną postawę wobec
            palących.
16  Uzależnienie -  Uczeń :                     Edukacja
   problem ludzi   - wie , co to nałóg;               prozdrowotna.
   słabych ?     - potrafi dbać o własny zdrowy styl życia;
            - rozumie , że człowiek uzależniony nie jest
            wolny.
17  Dym        Uczeń:                      Edukacja
   papierosowy    - zna powody, dla których powinno się unikać   prozdrowotna.
   szkodzi      przebywania
   niepalącym.     wśród osób palących;
            - potrafi przeciwstawić się paleniu w jego
            obecności.
18  Jak się      Uczeń:                      Edukacja
   zmieniamy ?    - rozumie , że rozwój jest procesem , że każda  prozdrowotna.
            osoba ma
             własne tempo rozwoju;
            - rozumie zmiany , jakie zachodzą w jego
            organizmie.
19  O wodzie ,    Uczeń:                      Edukacja
   mydle i innych  - zna podstawowe zasady higieny osobistej;    prozdrowotna.
   środkach     - zna środki czystości i ich zastosowanie;
   czystości.    - potrafi zaplanować swój kącik w łazience.
20  Higiena okresu  Uczeń :                     Edukacja
   dojrzewania    - prezentuje pozytywna postawę wobec       prozdrowotna.
   ( zajęcia     swoich potrzeb
   osobno dla     zdrowotnych związanych z okresem
   chłopców     dojrzewania;
   i dziewcząt ) .  - rozumie potrzebę higieny osobistej;
            - akceptuje zasady zdrowego stylu życia.
21  Zagrożenia    Uczeń:                      Edukacja
   wynikające z   - zna choroby „brudnych rąk „;          prozdrowotna.
   braku       - wie , jak uniknąć zakażenia;
   higieny.     - prezentuje postawę odpowiedzialności za
            zdrowie swoje
             i innych;
            - rozumie konieczność zachowania
            szczególnej higieny
             w czasie przygotowywania posiłków.
                       16

22  Zawód moich     Uczeń:                     Orientacja zawodowa.
   rodziców.      - zna wykształcenie , zawód i miejsce pracy
             swoich
              rodziców ;
             - potrafi opowiedzieć o pracy swoich
             rodziców;
             - prezentuje postawę szacunku wobec
             sposobu
              zarobkowania rodziców ( swoich i kolegów
             z klasy );
             - dostrzega cechy odpowiedzialności
             rodziców za rodzinę;
             - wie , jak powinien szanować rodziców i ich
             pieniądze;
             - rozumie potrzebę aktywnego udziału w
             życiu
              zawodowym.
23  Marzenia można Uczeń :                       Orientacja zawodowa
   zrealizować.    - dostrzega wartość marzeń w życiu       ,
             człowieka;                   edukacja filozoficzna .
             - widzi potrzebę własnych zainteresowań ;
             - rozumie potrzebę samorozwoju ;
             - zna zawody najbardziej atrakcyjne
             społecznie ;
             - wie , jakie czynniki składają się na sukces
             człowieka ;
             - poszukuje swojego miejsca w życiu
             społecznym .
24  My , dzieci –    Uczeń :                     Edukacja
   mamy,        - rozumie konieczność selekcjonowania      prozdrowotna
   taty i telewizora . programów                    i medialna .
              telewizyjnych ;
             - zna programy adresowane do swojej grupy
             wiekowej ;
             - potrafi wskazywać swoje ulubione programy
             telewizyjne;
             - zna negatywny wpływ telewizji na
             osobowość człowieka;
             - prezentuje krytyczną postawę wobec
             programów, seriali,
              które nie mają większych wartości
             estetycznych i moralnych
25  Kuchnia       Uczeń :                     Edukacja
   aktywnego      - zna zasady prawidłowego odżywiania ;     prozdrowotna.
   nastolatka.     - wie , jak należy przechowywać produkty
             żywnościowe;
             - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną
             dotyczącą tych zagadnień w praktyce –
             układanie jadłospisów;
             - potrafi sam przygotować zdrowy rodzaj
                      17

            posiłku sobie i rodzinie .
26  Łyżką czy     Uczeń :
   widelcem ?    - zna zasady kulturalnego zachowania się przy
            stole ;
            - potrafi prawidłowo przygotować nakrycie
            zastawy
             stołowej ;
            - jest wrażliwy na estetykę przygotowania ,
            podawania i
             spożywania posiłków.
27  Zasady      Uczeń :                     Wychowanie
   poruszania    - zna zasady bezpiecznego poruszania się po   komunikacyjne .
   się po drogach.  drogach ;
            - rozumie zagrożenia wynikające z braku
            odpowiedzialności zachowania się na drodze;
            - umie wezwać pomoc w nagłym wypadku ;
            - prezentuje postawę odpowiedzialności za
            bezpieczeństwo
             swoje i swoich kolegów .
28  Zasady pomocy   Uczeń :                     Obrona cywilna .
   w nagłych     - zna pojęcie wypadku ;
   wypadkach.    - rozumie stopień zagrożenia życia i zdrowia
            człowieka
             w sytuacjach niebezpiecznych ;
            - potrafi odpowiednio zabezpieczyć miejsce
            wypadku ;
            - prezentuje postawę odpowiedzialności za
            zdrowie swoje
             i innych .
29  Reklama – nie   Uczeń :                     Edukacja
   dajmy się .    - dostrzega banalność sformułowań użytych w   prozdrowotna
            reklamie;                    i medialna .
            - rozróżnia fakty fikcji haseł reklamowych ;
            - rozpoznaje „ chwyty reklamowe „;
            - prezentuje krytyczną postawę wobec
            konsumpcyjnego
             charakteru reklam.
                     18


         PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASY II


           RADZENIE SOBIE Z EMOCJAMI


ZADANIA:
 1) przygotowanie młodzieży doradzenia sobie z emocjami,
 2) wspieranie działań wychowawczych rodziców,
 3) poszukiwanie i wdrażanie skutecznych metod wychowania i nauczania służących
   indywidualnemu rozwojowi ucznia,
 4) konstruowanie spójnego systemu wartości, ułatwiającego rozumienie współczesnego
   świata, odnalezienie się w nim i dostosowanie do ciągłych zmian,
 5) rozwijanie poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej i narodowej,
 6) kształtowanie pozytywnych postaw wobec środowiska naturalnego.

WARUNKI REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO:
 1) uczestnictwo wszystkich podmiotów społeczności szkolnej (uczniów, rodziców,
   nauczycieli) w tworzeniu koncepcji wychowawczej pracy gimnazjum,
 2) współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, głównie z Poradnią
   Psychologiczno- Pedagogiczną w Zgorzelcu, Sądem Rodzinnym, Gminną Komisją
   Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Węglińcu,
 3) identyfikowanie się każdego nauczyciela z rolą wychowawcy młodzieży, niezależnie
   od tego czy pełni, czy też nie formalną funkcję wychowawcy klasy,
 4) stosowanie i przestrzeganie zasad demokracji i samorządności w pracy z uczniami.

ZADANIA NAUCZYCIELA- WYCHOWAWCY:
  1) poznawanie ucznia, jego potrzeb, możliwości i środowiska rodzinnego,
  2) kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie rozwija wszystkie sfery swej
   osobowości,
  3) czuwanie nad postępami w nauce i frekwencją ucznia,
  4) współdziałanie z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, rodzicami (zapoznanie
   rodziców z regulaminami szkolnymi),
  5) kształtowanie atmosfery dobrej pracy i integrowanie zespołu klasowego,
  6) dbałość o zdrowie wychowanków.

ZADANIA NAUCZYCIELI:
  1) przestrzeganie punktualności uczniów na lekcjach (odnotowywanie w dzienniku
   klasowym),
  2) promowanie pozytywnych zachowań i postaw uczniów,
  3) każdorazowo reagowanie na dostrzeżone zło w szkole i poza nią,
  4) zgłaszanie do wychowawcy, pedagoga szkolnego zastrzeżeń dotyczących zachowania
   uczniów, odnotowywanie spostrzeżeń (pozytywnych i negatywnych) negatywnych
   zeszytach uwag,

ZADANIA RODZICÓW (LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW):
 1) doradztwo, opiniowanie i wspieranie wychowawczej działalności szkoły,
 2) uczestnictwo w zebraniach,
 3) pomoc w organizowaniu wycieczek, dyskotek i innych imprez szkolnych,
                      19

 4) utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcą oraz pisemne usprawiedliwienie
   nieobecności,
 5) systematyczna kontrola ocen,
 6) ponoszenie odpowiedzialności finansowej za umyślne zniszczenie mienia szkolnego,
   mienia kolegów i kradzieże,
 7) dbałość o zdrowie dziecka i informowanie wychowawcy o problemach zdrowotnych
   ucznia.

ZADANIA UCZNIÓW:
 1) postępowanie zgodne ze statutem, wszelkimi innymi przepisami szkoły, a także ogólnie
   przyjętymi normami życia społecznego,
 2) obowiązkowe stosowanie się do zaleceń wszystkich pracowników szkoły (okazywanie
   szacunku wszystkim pracownikom szkoły).         ROZKŁAD GODZIN WYCHOWAWCZYCH  Data    Tematy godzin wychowawczych          Cele wychowawcze
         1) Wybór samorządu klasowego.    Ustalenie zasad współżycia w klasie.

Wrzesień     2) Przypomnienie WSO         Kształtowanie postaw i zachowań
2003                         opartych o regulaminy szkolne.
         3) Co to znaczy dobry zespół    Kształtowanie postawy
       klasowy?                odpowiedzialności za atmosferę
                           panującą w klasie.
         4) Przygotowujemy się do nadania  Dbanie o tradycje szkolne,
         gimnazjum imienia          rozszerzanie wiedzy na temat czynu
           „Orląt Lwowskich”        Orląt Lwowskich.

         1) Będę człowiekiem sukcesu.     Ukazanie wartości pracy ludzkiej.

Październik   2)Jaki wybrać zawód, aby znaleźć   Kształtowanie postawy
2003       pracę w naszym regionie?       odpowiedzialności za swoją
         3) Nauka, zawód, praca, wszystko w  przyszłość.
         moich rękach.
         4) Przygotowujemy się do apelu z   Kształtowanie postawy
         okazji „Dnia Niepodległości”     odpowiedzialności za swoje
                           osiągnięcia.
                           Dbanie o tradycje państwowe
                           i szkolne.         1) Przygotowujemy się do apelu z   Dbanie o tradycje państwowe
Listopad   okazji „Dnia Niepodległości”      i szkolne.
2003       2) Co to jest agresja?
                     20

                         Uświadomienie faktu, że można
        3) Dlaczego zachowujemy się    odczuwać złość, ale nie zachowywać
      agresywnie?              się agresywnie.
        4) Jak powstaje agresja?      Poznawanie różnych przyczyn
                         zachowań agresywnych.
                         Kształtowanie asertywnego mówienia
                         o swoich potrzebach.
       1) Mikołajki klasowe.        Dbanie o tradycje klasową.
Grudzień   2) Moja rola w rodzinie w      Poznawanie naszych zadań i roli
2003       przygotowaniach         w rodzinie.
         przedświątecznych?
       3) Klasowa Wigilia.         Tworzenie tradycji klasowej.

        1) Analizujemy nasze wyniki w   Zwrócenie szczególnej uwagi na
      nauce i podsumowujemy zachowanie.   dzieci mające problemy dydaktyczne
Styczeń    2) Możemy kontrolować swoją    i wychowawcze.
2004    agresję.                Uczenie poszukiwania
        3) Dokuczanie to też agresja.   zadawalających sposobów
                         rozwiązywania konfliktów.
       4) Oceniamy nasze zachowanie.    Kształtowanie postawy
                         odpowiedzialności za samopoczucie
                         swoich kolegów i koleżanek.
                         Przygotowywanie do
                         odpowiedzialnego oceniania kolegów
                         i koleżanek.

Luty     1) Jak uczymy się agresji i     Uświadomienia faktu, że zachowań
2004       przemocy?            agresywnych można się
                         nauczyć(wpływ mediów).
       2) Używanie agresji?        Uświadomienie istnienia społecznych
                         przekazów dotyczących używania
                         agresji.

       1) Grupa a przemoc.         Kształtowanie w sobie postawy
Marzec                      empatii w stosunku do osób, którym
2004     2) Jak sobie radzić z przemocą?   dzieje się krzywda.
                         Uświadomienie uczuć osób, wobec,
       3) Nasz wróg- alkohol, papierosy.  których stosowana jest przemoc .
       4) Nasz wróg- narkotyki.      Kształcenie umiejętności życia bez
                         nałogu.
                         Kształcenie umiejętności życia bez
                         nałogu.
                       21         1) Kształtowanie twórczego     Pobudzanie myślenia.
Kwiecień       myślenia.            Uświadomienia poczucia własnej
2004       2) Jak podejmować świadome     wartości.
           decyzje w sprawie używek?
         3) Alkoholizm- czy jest to     Uświadomienie, że alkoholizm jest
           problem naszej miejscowości?  chorobą społeczną, dotyczącą
         4) Kształtowanie twórczego     również mieszkańców naszej
           myślenia.            miejscowości.
                           Pobudzenie myślenia.
         1) Umiejętność     udzielania
Maj         pierwszej pomocy.       Uczenie poprawnego udzielania
2004       2) Etapy rozwoju uzależnienia.  pomocy.
                          Uświadomienie istnienia instytucji
         3) Umiejętność     udzielania mogących pomóc osobom
           pierwszej pomocy.       uzależnionym.
         4) Alkohol a organizm młodego Uczenie poprawnego udzielania
           człowieka.           pomocy.
                          Kształtowanie postawy asertywnej.


         1) Nasze święto- „Dzień Dziecka”. Dbanie o tradycję klasową.
Czerwiec     2) Oceniamy nasze zachowanie.   Przygotowywanie do
2004                        odpowiedzialnego oceniania kolegów
         3) Zabytki na naszym terenie.   i koleżanek.
         4) Co możemy powiedzieć o     Poznanie historii naszej
        naszych miejscowościach.       miejscowości.
                          Poznawanie najważniejszych
                          wydarzeń z przeszłości gminy
                          Węgliniec.
          PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASY III

             WCHODZENIE W DOROSŁOŚĆ
1.Komu mogę zaufać ?

Uczeń:
 -rozumie pojęcie zaufania
 -potrafi określić cechy osoby, której można zaufać
 -rozumie, że zaufanie jest podstawą prawdziwej przyjaźni
 -zna swoje cechy charakteru’ które mogą mu pomóc w zdobywaniu zaufania innych

2.Po co człowiek żyje?
Uczeń:
  -zastanawia się nad swoim miejscem w życiu
  -dostrzega korzyści wynikające z pracy nad sobą
  -wierzy w sens walki z przeciwnościami losu
                       22

 -prezentuje postawę wiary w wartości: prawda, miłość, piękno, wrażliwość

3.Znaczenie wyboru zawodu.

Uczeń:
 -rozumie, że sukces w pracy jest łatwiejszy, jeśli zawód wykonuje się z zamiłowaniem
 -rozumie konieczność wyboru trafnego zawodu
 -zna różne zawody w gałęziach gospodarki kraju

4.Kryteria wyboru zawodu.

Uczeń:
  -zna kryteria psychologiczne, zdrowotne, intelektualne i społeczne wyboru zawodu
  -potrafi trafnie ocenić swoje predyspozycje
 -prezentuje postawę akceptacji wobec swoich możliwości

5.Struktura szkolnictwa w Polsce i województwie dolnośląskim

Uczeń:
  -zna strukturę szkolnictwa w Polsce po reformie
 - zna rozkład szkolnictwa ponadgimnazjalnego w najbliższym regionie
  -potrafi posługiwać się informatorem o szkołach ponadgimnazjalnych

6.Wybór zawodu-chęci a predyspozycje.

Uczeń:
  -zna drogę kształcenia konieczną do pracy w wybranym przez siebie zawodzie
 -zna wymagania edukacyjne wybranej przez siebie szkoły
 -racjonalnie ocenia swoje możliwości

7.Przeciwwskazania zdrowotne w wyborze zawodu

Uczeń:
  -zna stan swojego zdrowia
  rozumie konieczność prawidłowego wyboru zawodu uwzględniając predyspozycje
zdrowotne
  -potrafi wymienić przeciwwskazania zdrowotne do najważniejszych grup zawodowych

8.Umiejętność autoprezentacji.

Uczeń:
  -zna słownictwo niezbędne do napisania potrzebnych dokumentów,
  -potrafi prawidłowo napisać życiorys, podanie,list motywacyjny
 -  zna swoje mocne strony
  -potrafi zaprezentować swoją osobę w krótkim wystąpieniu

9.Wiara we własne siły połową sukcesu.

Uczeń:
 -zna swoje zainteresowania
                      23

  -wie , w jakiej szkole chciałby kontynuować naukę
  -zna swoje możliwości i predyspozycje
  rozumie, że pozytywne nastawienie sprzyja osiągnięciu sukcesu

10.Jak zdawać , żeby zdać?

Uczeń:
 -zna procedurę egzaminów kończących gimnazjum
 -potrafi zaplanować swoją pracę przygotowującą do egzaminów
 -zna swoje predyspozycje naukowe,
 -przestrzega zasad higieny umysłowej
 -prezentuje postawę wiary we własne siły

11.Stres problem ludzi współczesnych.

Uczeń:
 -zna objawy stresu
 -zna krótkotrwałe skutki stresu
 -rozumie zagrożenie zdrowia człowieka długotrwałymi skutkami stresu
 -rozumie konieczność odreagowania sytuacji stresującej

12.Stres a egzaminy.

Uczeń:
 -wie, jakie sytuacje są dla niego stresujące
 -zna zdrowe sposoby radzenia sobie ze stresem
 rozumie konieczność odreagowania napięcia związanego z sytuacją egzaminacyjną

13.Egzamin- chcę go zdać jak najlepiej.

Uczeń:
 -zna swój stan wiedzy i wie nad czym musi jeszcze popracować
 -umie zaplanować swoją pracę samokształceniową
 -ma motywację do tego , by egzamin napisać jak najlepiej

14.Jak podejmować świadome decyzje w sprawie używek?

Uczeń:
 - zna przyczyny i skutki nałogów
  -rozumie znaczenia poczucia własnej wartości
  -prezentuje postawę asertywną wobec namawiania do picia, palenia

15.Narkotykom – NIE.

Uczeń:
 -potrafi wymienić rodzaje środków odurzających
 -zna przyczyny ich zażywania przez ludzi
 -zna negatywny wpływ narkotyków na życie i zdrowie człowieka
 -potrafi zdecydowanie odmówić i przeciwstawić się zażywaniu narkotyków
                       24
16.Czy każdy jest twórczy?

Uczeń:
 -zna znaczenie słowa twórczość
 -wie, co to znaczy człowiek twórczy, kreatywny
 -rozróżnia działalność twórczą od odtwórczej
 -wykonuje ćwiczenia wspomagające rozwój potencjału twórczego

17.Ćwiczenia twórczego umysłu.

Uczeń:
 -prezentuje postawę otwartości wobec ćwiczeń proponowanych na lekcji
 -rozumie potrzebę rozwijania swojego potencjału twórczego
 -potrafi aktywnie pracować nad wyznaczonym problemem w grupie

18.Jestem obywatelem swojego kraju.

Uczeń:
 -zna historię i kulturę swojego narodu
 -dostrzega zależność między postawą człowieka a przyszłością ojczyzny

19.Powszechny obowiązek obrony .

Uczeń:
  -rozumie konieczność obrony granic kraju
 -zna podstawowe zasady , na których oparte jest funkcjonowanie obronności kraju
 -prezentuje postawę odpowiedzialności za przyszłość swojej ojczyzny

20.Kultura a subkultura.

Uczeń:
  -potrafi poszukać informacji na wskazany temat i zaprezentować je klasie
 -rozumie różnice między pojęciami kultura a subkultura
 -dostrzega destrukcyjną działalność niektórych subkultur młodzieżowych

21.Sekty są wśród nas.

Uczeń:
  -wie, co to jest sekta
 zna mechanizm werbowania nowych członków do sekty
  -wie o niebezpiecznej działalności sekt
 -wie, gdzie szukać pomocy w przypadku podejrzenia kontaktu z sektą

22.Czy jesteśmy niewolnikami mody?

Uczeń:
  -dostrzega wpływ mediów na kształtowanie się wizerunku współczesnego człowieka
  -zna negatywne skutki bezkrytycznego poddawania się presji mody{anoreksja, bulimia}
                       25
23.Plotka- czyj to problem?

Uczeń:
  -rozróżnia pojęcie informacji od plotki
 -rozumie, czym jest „ plotka towarzyska”
 -zna skutki rozpowszechniania niepotwierdzonej wiadomości
 -prezentuje postawę odpowiedzialności za własne słowa

24.Jaś znowu poszedł na wagary.


Uczeń:
- rozumie konieczność zdobywania nauki w szkole
- rozumie, że nieobecność w szkole jako ucieczka przed spełnieniem wymagań jest
  rozwiązaniem chwilowym

25.Co może nas spotkać na tzw. imprezach młodzieżowych.

Uczeń:
- zna sposoby właściwego spędzania czasu wolnego od nauki i pracy
- dostrzega niebezpieczeństwo negatywnego wpływu presji grupy
- zna negatywne skutki działania środków odurzających
- prezentuje postawę odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i kolegów

26.Autorytet – kogo mogę tak nazwać?

Uczeń
  -zna znaczenie słowa autorytet
  -potrafi opowiedzieć o najważniejszych autorytetach na przestrzeni dziejów
  -wie, kto dla niego jest autorytetem

27.Czy jestem tolerancyjny?

Uczeń
 - -rozumie, co to jest tolerancja
 - potrafi wyrazić swoje zdanie na temat braku tolerancji

28.Coś się kończy coś zaczyna.

Uczeń:
- -rozumie, że kończy się ważny etap w jego życiu
- potrafi opowiedzieć o najlepszych chwilach związanych z pobytem w tej szkole
- -odczuwa więź z kolegami, nauczycielami swej szkoły
                            26
UDZIAŁ KLASY W IMPREZACH I KONKURSACH:

1.Sprzątanie świata
2.Dyskoteka klasowa z okazji Dnia Chłopaka
3.Udział w pasowaniu klas I – organizacja otrzęsin
4.Przygotowanie apelu- Dzień Nauczyciela
5.Szkolne andrzejki
6.Mikołajki w klasie
7.Wigilia w klasie i w szkole
8.Zabawa karnawałowa
9.Uczestnictwo w Święcie Grzybów
10.Udział w Wiosennym Turnieju gimnazjalnym
11.Dzień Dziecka
12.Udział w konkursach przedmiotowych
13.Udział w szkolnym konkursie wiedzy o UE
14.Uczestnictwo w imprezie – nadanie szkole imienia Orląt Lwowskich
15.Udziałw Dniu Języków Obcych


WYJAZDY
1.Wycieczka rowerowa –poznajemy okoliczny krajobraz.
2.Wyjazd do kina lub teatru
3.Wycieczka do Zakopanego
4.Biwak na zakończenie szkoły.
     Rozdział VI
     Treści wychowawcze określone w ścieżkach edukacyjnych
   z harmonogramem realizacji w cyklu trzyletnim.

               Realizacja ścieżek edukacyjnych w klasie I
Lp.                    Zagadnienie                        Przedmiot
   I. Edukacja filozoficzna (EF).
 1.  Starożytne wezwanie „poznaj samego siebie”, a zawsze aktualne pytania: Kim      j. angielski
    jestem? Skąd przychodzę? Dokąd zmierzam? Jaki jest sens ludzkiego życia?       religia
 2.  Starożytna Grecja jako miejsce narodzenia filozofii.                 historia, j.polski
 3.  Najwybitniejsi przedstawiciele kultury starożytnej: Sokrates, Arystoteles, Platon.  historia, j.polski
 4.  Koncepcja człowieka jako osoby, a więc istoty rozumnej, wolnej i zdolnej do
    poznania prawdy i dążącej do dobra.                         religia, j.polski
 5.  Działalność filozofów w Rzymie                            historia
   II. Edukacja prozdrowotna
 1.  Higiena osobista i otoczenia:                            w-f
     Zasady pielęgnacji skóry,                             biologia
     Hałas, nadmierne nasłonecznienie.                         muzyka
 2.  Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc:
     Przepisy bezpieczeństwa w domu, szkole, miejscu publicznym; potrzeby w       fizyka
      zakresie bezpieczeństwa dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.
                           27

    Pierwsza pomoc w najczęstszych wypadkach i zagrożeniach życia, wzywanie      fizyka
    pomocy w nagłych wypadkach, zachowanie w przypadku katastrof.           biologia
3.  Żywność i żywienie:
    Skład żywności, układanie jadłospisów, ich różnice ze względu na kulturę,     j. angielski, j. niemiecki
    wiek, stan zdrowia i rodzaj pracy.                        biologia

     Higiena produkcji i przechowywania, przenoszenie i przechowywanie
     żywności, prawa konsumenta, reklama żywności.                  biologia
4.  Aktywność ruchowa i umysłowa:                            j. niemiecki
    Wypoczynek bierny i czynny,                            biologia
    Higiena pracy umysłowej i snu.                           biologia

5.  Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu – podejmowanie odpowiedzialnych
   wyborów, korzystanie z pomocy służby zdrowia.                biologia

6.  Poczucie własnej wartości, dawanie i przyjmowanie wsparcia, asertywność.       religia, godz. wych
                                             j.polski
7.  Przyczyny i skutki używania środków psychoaktywnych, formy pomocy dla osób     religia
   eksperymentujących i uzależnionych, sposoby radzenia sobie w sytuacjach       godz. wych.
   trudnych.
   III. Edukacja ekologiczna (EE)
1.  Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i    fizyka, matematyka
   litosferze.                                     biologia, chemia
                                             j. polski

   Dziura ozonowa.                                   biologia, chemia,
                                             geografia

   Stan środowiska a zdrowie człowieka.                         geografia, WOS
                                             biologia, chemia

   Różnorodność biologiczna ( gatunkowa, biologiczna oraz ekosystemów),         geografia
   znaczenie jej ochrony.
   Żywność – oddziaływanie produkcji żywności na środowisko.              biologia, fizyka
                                             j. niemiecki

   Zagrożenie dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii, energetyka  fizyka
   jądrowa – bezpieczeństwo i składowanie odpadów.                   j. polski
2.  Podmioty gospodarcze – gospodarstwo domowe.                     WOS
   IV. Edukacja czytelnicza i medialna (EM)
1.  Dokumenty gromadzone w bibliotece i ich wartość informacyjna.            historia, l. biblioteczna
   Dzieje pisma                                    lekcja biblioteczna
2.  Opis i spis bibliograficzny; zestawienia tematyczne.                lekcja biblioteczna
3.  Pojęcia komunikacji medialnej : znak, symbol, kod, język denotacja, konotacja.   j. polski
4.  Drogi, formy i kanały komunikowania się ludzi, funkcje komunikatów.         WOS
                                             j. polski
5.  Słowo, gest i ruch jako forma wypowiedzi w życiu i w teatrze.            historia, j.polski
6.  Media jako środki poznania przeszłości i współczesności. Komunikaty         religia
   informacyjne i perswazyjne (reklamowe i propagandowe, public relations)       j. niemiecki, j.polski
   Podstawy projektowania i wykonywania różnych form komunikatów medialnych.      informatyka
   V. Edukacja regionalna (ER)
1.  Rola regionu i jego związki z innymi regionami Polski.                historia
2.  Charakterystyka i pochodzenia społeczności regionalnej.               godz. wych.
3.  Elementy historii regionu i jego najwybitniejsi przedstawiciele.           historia
4.  Język regionalny, gwary i nazewnictwo regionalne, miejscowe nazwy, imiona i     j. angielski
   nazwiska.
5.  Elementy dziejów kultury regionalnej, regionalne tradycje, obyczaje i zwyczaje,   godz. wych
   muzyka.
6.  Główne zabytki kultury i architektury w regionie.                  historia, godz. wych.
7.  Historia i tradycja własnej rodziny na tle historii i tradycji regionu.       religia, godz. wych
                            28

                                              j. niemiecki

   VI. Obrona cywilna (OC)
1.  Główne zadania i organizacja sił i środków ochrony cywilnej w okresie pokoju;     godz. wych.
   formacje obrony cywilnej.
2.  Alarmowanie i ostrzeganie ludności o zagrożeniach.                  godz. wych.
3.  Ochrona przed skutkami powodzi, pożaru i innych zagrożeń.               godz. wych.
4.  Powszechny obowiązek obrony.                             godz. wych.
5.  Katastrofy drogowe i kolejowe – zasady zachowania się.                godz. wych.
6.  Zasady pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.                     fizyka, biologia
   VII. Integracja europejska (IE)
1.  Polska w Europie. Przykłady najważniejszych związków między Polską i innymi      historia, j. polski
   państwami europejskimi w przeszłości.
2.  Zasady ładu europejskiego opartego na wspólnej historycznej podstawie         historia,
   cywilizacyjnej: filozofii greckiej, prawie rzymskim i Biblii.             j.polski
3.  .Prawa człowieka.                                   WOS
4.  Duchowy wymiar wspólnoty europejskiej (przesłanie Jana Pawła II).           religia
   VIII. Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej (KP)
1.  Podstawowe wiadomości o dziejach języka, alfabetu i pisma.              algebra, historia, j. polski
   Chronologia starożytności.                              matematyka, historia
   Elementy historii i geografii świata starożytnego.                  historia
2.  Wybrane zagadnienia z życia codziennego Greków i Rzymian.               historia,
    Znaczenie mitologii, misteriów i obrzędów, świąt i uroczystości.           religia, j. polski
3.  Rola igrzysk olimpijskich i widowisk teatralnych.                   historia, j.polski
   Przykłady literatury i sztuki starożytnej Grecji i Rzymu.               historia, j.polski, sztuka
4.  Powstawanie kultury chrześcijańskiej i jej związki z kulturą antyczną.        historia, j.polski
5.  Rola filozofii greckiej, prawa rzymskiego i Biblii w kulturze polskiej i       historia, j. polski
   europejskiej.
6.  Obecność wartości świata starożytnego w średniowieczu i nowożytnej Europie.      j. polski, historia
   Obecność wątków antycznych i chrześcijańskich w polskich formacjach          j.polski
   kulturowych, np. w renesansie, sarmatyzmie, baroku i oświeceniu.
               Realizacja ścieżek edukacyjnych w klasie II
Lp.                    Zagadnienie                        Przedmiot
   I. Edukacja filozoficzna (EF).
1.   Starożytne wezwanie „poznaj samego siebie”, a zawsze aktualne pytania: Kim      j. angielski
    jestem? Skąd przychodzę? Dokąd zmierzam? Jaki jest sens ludzkiego życia?       religia
2.   Filozofia jako „umiłowanie mądrości”.                        religia
3.   Najwybitniejsi przedstawiciele kultury starożytnej: Sokrates, Arystoteles, Platon.  matematyka
4.   Klasyczna definicja prawdy. Poszukiwanie prawdy przez stulecia.           matematyka, religia
5.   Przykłady wykorzystania klasycznej wiedzy filozoficznej do analizy          religia
    współczesnych problemów.
6.   Ogólna prezentacja dyscyplin filozoficznych.                     godz. wych
7.   Koncepcja człowieka jako osoby, a więc istoty rozumnej, wolnej i zdolnej do     j. angielski, religia,
    poznania prawdy i dążącej do dobra.                         j. polski
8.   Podstawowe i ponadczasowe prawdy filozoficzne jako duchowe dziedzictwo        religia
    ludzkości.
   II. Edukacja prozdrowotna (EP)
1.   Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc:
     Ryzyko związane z różnymi rodzajami aktywności i sytuacjami życiowymi,       godz. wych.
      jego ocena i odpowiedzialność za podejmowanie.
2.   Żywność i żywienie:
     Skład żywności, układanie jadłospisów, ich różnice ze względu na kulturę,     j. niemiecki
      wiek, stan zdrowia i rodzaj pracy.
                           29


   Aktywność ruchowa i umysłowa:
3.   Aktywność fizyczna w różnych okresach życia i stanach zdrowia,          w-f, j. angielski
    Higiena pracy umysłowej i snu.                          w-f, j. niemiecki
   III. Edukacja ekologiczna (EE)
1.  Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i    matematyka
   litosferze.                                     biologia, chemia
   Stan środowiska a zdrowie człowieka.                        geografia

2.  Różnorodność biologiczna ( gatunkowa, biologiczna oraz ekosystemów),        geografia, biologia,
   znaczenie jej ochrony.
   Ochrona ekosystemów.                                biologia
   Ochrona zwierząt.                                  j.niemiecki
3.  Zagrożenie dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii, energetyka  biologia,
   jądrowa – bezpieczeństwo i składowanie odpadów.
   IV. Edukacja czytelniczo - medialna (EM)
1.  Dokumenty gromadzone w bibliotece i ich wartość informacyjna.            historia, j.polski
2.  Opis i spis bibliograficzny; zestawienia tematyczne.                j. polski
3.  Pojęcia komunikacji medialnej : znak, symbol, kod, język denotacja, konotacja.   religia, lekcja biblioteczna
4.  Drogi, formy i kanały komunikowania się ludzi, funkcje komunikatów.         j. angielski, l.biblioteczna
5.  Kody ikoniczne i symboliczne. Języki poszczególnych mediów Formy i środki      j. polski, l.biblioteczna
   obrazowe. Fikcja w mediach.
   Formy komunikatów medialnych, słownych, pisemnych, obrazowych,           j. polski
   dźwiękowych, filmowych i multimedialnych.
6.  Słowo, gest i ruch jako forma wypowiedzi w życiu i w teatrze.            sztuka, religia, j.polski
7.  Media jako środki poznania przeszłości i współczesności. Komunikaty         j. angielski, l.biblioteczna
   informacyjne i perswazyjne (reklamowe i propagandowe, public relations)
   Podstawy projektowania i wykonywania różnych form komunikatów medialnych.      j. niemiecki
   V. Edukacja regionalna (ER)
1.  Rola regionu i jego związki z innymi regionami Polski.               historia
2.  Elementy historii regionu i jego najwybitniejsi przedstawiciele.          historia, matematyka
3.  Język regionalny, gwary i nazewnictwo regionalne, miejscowe nazwy, imiona i     j. angielski
   nazwiska.
4.  Elementy dziejów kultury regionalnej, regionalne tradycje, obyczaje i zwyczaje,   muzyka
   muzyka.
5.  Główne zabytki kultury i architektury w regionie.                  historia, godz. wych.
                                             biologia, matematyka
6.  Historia i tradycja własnej rodziny na tle historii i tradycji regionu.       j. niemiecki
   VI. Obrona cywilna (OC)
1.  Główne zadania i organizacja sił i środków ochrony cywilnej w okresie pokoju;    godz. wych.
   formacje obrony cywilnej.
2.  Alarmowanie i ostrzeganie ludności o zagrożeniach.                  godz. wych.
3.  Ochrona przed skutkami powodzi, pożaru i innych zagrożeń.              godz. wych.
4.  Powszechny obowiązek obrony.                             godz. wych.
5.  Katastrofy drogowe i kolejowe – zasady zachowania się.                godz. wych.
   VII. Integracja europejska (IE)
1.  Polska w Europie. Przykłady najważniejszych związków między Polską i innymi     historia, j. polski
   państwami europejskimi w przeszłości.
2.  Cele założenia pierwszych Wspólnot Europejskich (EWWiS, EWG i Euratomu).       geografia
3.  Wielość wizji ostatecznego modelu Unii Europejskiej.                 geografia
4.  Programy współpracy i wymiany młodzieży. Wymienialność dyplomów. Nauka        godz. wych.
   języków obcych.
5.  Duchowy wymiar wspólnoty europejskiej (przesłanie Jana Pawła II).          religia
   VIII. Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej (KP)
1.  Elementy historii i geografii świata starożytnego.                  Geografia
2.  Wybrane zagadnienia z życia codziennego Greków i Rzymian.              religia
3.  Powstawanie kultury chrześcijańskiej i jej związki z kulturą antyczną.        j. angielski, religia
   Rola filozofii greckiej, prawa rzymskiego i Biblii w kulturze polskiej i       religia, matematyka
4.  europejskiej.
   Obecność wątków antycznych i chrześcijańskich w polskich formacjach         religia
                           30

   kulturowych, np. w renesansie, sarmatyzmie, baroku i oświeceniu.           historia
   Obecność wartości świata starożytnego w średniowieczu i nowożytnej Europie.      j. polski
              Realizacja ścieżek edukacyjnych w klasie III
Lp.                    Zagadnienie                         Przedmiot
   I. Edukacja filozoficzna (EF).
1.   Najwybitniejsi przedstawiciele kultury starożytnej: Sokrates, Arystoteles, Platon.  matematyka
2.   Filozofia a nauki szczegółowe                            godz. wych.
3.   Koncepcja człowieka jako osoby, a więc istoty rozumnej, wolnej i zdolnej do     j. angielski
    poznania prawdy i dążącej do dobra.
4.   Podstawowe i ponadczasowe prawdy filozoficzne jako duchowe dziedzictwo        j. polski
    ludzkości.
   II. Edukacja prozdrowotna (EP)
1.   Higiena osobista i otoczenia:
     Hałas, nadmierne nasłonecznienie.                         fizyka
2.   Aktywność ruchowa i umysłowa:
     Aktywność fizyczna w różnych okresach życia i stanach zdrowia,           w-f,
     Higiena pracy umysłowej i snu.                           j. angielski
3.   Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu – podejmowanie odpowiedzialnych
    wyborów, korzystanie z pomocy służby zdrowia.                    w-f
4.   Przyczyny i skutki używania środków psychoaktywnych, formy pomocy dla osób
    eksperymentujących i uzależnionych, sposoby radzenia sobie w sytuacjach       w-f
    trudnych.
5.   Osoby niepełnosprawne i ich potrzeby.                        w-f
6.   Skład żywności. Układanie jadłospisów, przepis kulinarny               j. niemiecki
   III. Edukacja ekologiczna (EE)
1.   Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i    matematyka
    litosferze.
2.   Różnorodność biologiczna ( gatunkowa, biologiczna oraz ekosystemów),         geografia, biologia,
    znaczenie jej ochrony. Genetyka. Ochrona ekosystemów.
3.   Źródła energii zanieczyszczające środowisko.                     chemia
   IV. Edukacja czytelniczo - medialna (EM)
1.   Dokumenty gromadzone w bibliotece i ich wartość informacyjna.            j.polski

2.  Drogi, formy i kanały komunikowania się ludzi, funkcje komunikatów.          fizyka, j. angielski
3.  Kody ikoniczne i symboliczne. Języki poszczególnych mediówFormy i środki       j. polski
   obrazowe. Fikcja w mediach.
   Formy komunikatów medialnych, słownych, pisemnych, obrazowych,            geografia
   dźwiękowych, filmowych i multimedialnych.
4.  Media jako środki poznania przeszłości i współczesności. Komunikaty          j. angielski, j. polski
   informacyjne i perswazyjne (reklamowe i propagandowe, public relations)        WOS, historia
   Podstawy projektowania i wykonywania różnych form komunikatów medialnych.       informatyka
   V. Edukacja regionalna (ER)
1.  Położenie i zróżnicowanie przestrzenne elementów środowiska geograficznego      geografia
   regionu
2.  Rola regionu i jego związki z innymi regionami Polski.                historia, geografia
3.  Elementy historii regionu i jego najwybitniejsi przedstawiciele.           historia
4.  Język regionalny, gwary i nazewnictwo regionalne, miejscowe nazwy, imiona i      j. angielski, j. polski
   nazwiska.
5.  Główne zabytki kultury i architektury w regionie.                   historia, matematyka
                           31

6.  Rodzaje bibliotek w Polsce. Śieć biblioteczna. Wycieczka do najbliższej biblioteki  lekcja biblioteczna
   ( biblioteka publiczna).
   VI. Obrona cywilna (OC)
1.  Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki.                    fizyka
2.  Sposoby znakowania substancji toksycznych (wybranych wg katalogu ONZ).        Fizyka
   VII. Integracja europejska (IE)
1.  Polska w Europie. Przykłady najważniejszych związków między Polską i innymi     historia, j. angielski
   państwami europejskimi w przeszłości.
2.  Twórcy Wspólnot Europejskich: R. Schuman, A. de Gasperi, K. Adenauer i inni.     WOS, historia
3.  Organy i instytucje europejskie: Rada Europejska, Rada UE, Komisja Europejska,    WOS
   Parlament Europejski, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał
   Rewidentów Księgowych.
4.  Jednolity Rynek Europejski (wolny przepływ osób, towarów, kapitału i usług).     Geografia, WOS
   Waluta europejska.
5.  Polityka edukacyjna UE: między odrębnością programową i formami           WOS
   współdziałania.
6.  Proces integracji Polski z UE. Procedury negocjacyjne. Koszty i korzyści       Historia, WOS
7.  wynikające z członkostwa w UE dla polskiego obywatela.
8.  Bezpieczeństwo i wspólna obrona: NATO, OBWE, ONZ.                  historia
   Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Środkowo - Europejska                 historia
   Duchowy wymiar wspólnoty europejskiej (przesłanie Jana Pawła II).          religia
   VIII. Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej (KP)
1.  Znaczenie mitologii, misteriów, świąt i uroczystości.                Sztuka
   Powstawanie kultury chrześcijańskiej i jej związki z kulturą antyczną.        j. angielski
2.  Elementy historii i kultury świata starożytnego w poznanych utworach, np. „Quo    j.polski
3.  vadis”.
   Znaczenie mitologii, wierzeń, obrzędów – nawiązania do nich w literaturze i     j.polski
4.  sztuce.
                   32
    Rozdział VII
    Stałe uroczystości szkolne o charakterze wychowawczym i kulturalnym:
   zwyczaje i obyczaje Gimnazjum w Ruszowie

1.  Sprzątanie Świata – akcja ekologiczna – IX
2.  Dzień Języków Obcych – konkursy, przedstawienia, zajęcia
 dydaktyczne, filmy - XII
3. Pasowanie na gimnazjalistę - święto szkoły – X
4. Dzień Edukacji Narodowej – apel – X
5. Rocznica Odzyskania Niepodległości – apel – XI
6. Andrzejki – zabawa, wróżby – XI
7. Szkolny Idol – eliminacje, konkurs, występ przed społecznością
 szkolną – XI
8. Mikołajki – imprezy klasowe – XII
9. Opłatek – wspólne spotkanie uczniów i pracowników szkoły –
 XII
10. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – I
11. Choinka – zabawa, konkursy – I
12. Walentynki – quizy, konkursy, życzenia – II
13. Wiosenny Turniej Gimnazjalny – turniej zaprzyjaźnionych szkół -
 II
14. Dzień Kobiet – apel – III
15. Dzień Ziemi – happeningi – IV
16. Wzbogacamy księgozbiór naszej szkoły – rozstrzygnięcie
 konkursu – II semestr,
17. Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – apel – V
18. Dzień Latawca – Dzień Dziecka – VI
19. Tydzień lekcji otwartych – 1 w semestrze.
                    33
    Rozdział VIII
Punktowy system ocen z zachowania.    Rozdział IX
    Zasady współpracy z rodzicami


1. Spotkania z rodzicami organizowane są min. 4 razy w roku
  szkolnym.
  Przebieg: zebranie ogólne z dyrektorem szkoły, pedagogizacja
  rodziców (pedagog szkolny), spotkania z wychowawcami klas,
  indywidualne konsultacje z nauczycielami przedmiotów.
2. W każdym semestrze wyznaczany jest jeden „Tydzień lekcji
  otwartych” – rodzice mogą uczestniczyć w dowolnie wybranych
  zajęciach edukacyjnych.
3. Rodzice biorą udział we wszystkich uroczystościach szkolnych – jako
  zaproszeni goście oraz w wycieczkach szkolnych – jako
  współorganizatorzy.
4. Wychowawca poznaje sytuację domową swoich uczniów
  odwiedzając z pedagogiem szkolnym( za zgodą rodziców) ich domy
  rodzinne.
5. Na pierwszym w roku szkolnym zebraniu w każdej klasie rodzice
  wybierają spośród siebie Trójkę Klasową, która następnie
  reprezentuje tę grupę rodziców podczas zebrań organizowanych
  przez Radę Gimnazjum.
6. Rolę, zadania i zakres odpowiedzialności Rady Gimnazjum określa
  szczegółowo Statut Gimnazjum
7. W każdej chwili rodzice mają wgląd do podstawowej dokumentacji
  szkolnej:
    dzienniki lekcyjne,
    poziomy wymagań na poszczególne oceny szkolne z każdego
     przedmiotu,
    zeszyty adnotacji o zachowaniach uczniów.
8. Rodzice mają prawo do stałego, bezpośredniego kontaktu z
  dyrektorem Gimnazjum oraz wszystkimi pracownikami szkoły.
34

								
To top