Najwieksi polscy by RMhfl66

VIEWS: 38 PAGES: 43

									Najwięksi polscy
   pisarze
Adam Asnyk
   •  Adam Asnyk (11 września 1838 – 2 sierpnia
     1897), poeta i dramatopisarz polski.
     Zaangażowany w działalność spiskową, był
     więziony w Cytadeli. W czasie powstania
     styczniowego był członkiem "rządu
     wrześniowego". Po powstaniu wyemigrował
     do Włoch i Niemiec, gdzie w Heidelbergu
     uzyskał doktorat z filozofii.Był działaczem
     liberalnym, posłem na sejm galicyjski,
     prowadził też działalność społeczną. W 1891
     roku założył Towarzystwo Szkoły Ludowej,
     którego był pierwszym prezesem.Zmarł w
     Krakowie.
   •  Najważniejsze dzieła:
   -  Poezje
   -  Nad głębiami
   -  liczne utwory dramatyczne
Krzysztof Kamil Baczyński
       •  Krzysztof Kamil Baczyński (ps. Jan Bugaj,
         Emil, Jan Krzyski, Krzysztof, Piotr Smugosz,
         Krzysztof Zieliński, Krzyś), (22 stycznia
         1921 – 4 sierpnia 1944), polski poeta czasu
         wojny, żołnierz Armii Krajowej. Zginął jako
         żołnierz batalionu „Parasol” AK w czasie
         powstania warszawskiego. W powstaniu
         zginęła także jego żona – Barbara Stanisława
         Drapczyńska, studentka polonistyki tajnego
         UW. Baczyński odznaczony został
         pośmiertnie Medalem za Warszawę 1947 i
         Krzyżem Armii Krajowej.
       •  Największe dzieła:
       -  Zamknięty echem
       -  Dwie miłości
       -  Pragnienia
       -  Wiersze Wybrane
Miron Białoszewski
     •  Miron Białoszewski (30 lipca 1922 – 17
       czerwca 1983) polski poeta, prozaik,
       dramatopisarz i aktor teatralny. W okresie
       okupacji zdał maturę na tajnych kompletach,
       po czym rozpoczął studia polonistyczne na
       tajnym Uniwersytecie Warszawskim. W
       późniejszym czasie pracował jako
       dziennikarz w Kurierze Codziennym i
       Wieczorze. Współpracował także z
       redakcjami czasopism dziecięcych i
       młodzieżowych, dla których pisał wiersze i
       piosenki.
     •  Najważniejsze dziela:
     -  Pamiętnik z powstania warszawskiego
     -  Donosy rzeczywistości
     -  Było i było
Ernest Bryll
   •  Ernest Bryll (ur. 1935 r.), pisarz polski; od
     1991 ambasador RP w Irlandii. Po okresie
     antyestetyzmu podjął w twórczości
     problematykę historiozoficzno-polit.;
     mitologii nar. i martyrologii przeciwstawiał
     wzory realizmu polit. oraz plebejskiego
     arywizmu i witalności; dalsza twórczość jest
     obrazem postępującego w jednostce
     i społeczeństwie rozkładu podstawowych
     pojęć i wartości oraz świadectwem
     poszukiwania utraconej tożsamości i więzi ze
     wspólnotą.
   •  Największe dzieła:
   -  Wigilie wariata
   -  Po górach, po chmurach
   -  Wieczernik
Jan Brzechwa
   •  Jan Brzechwa (15 sierpnia 1900 – 2 lipca
     1966), polski poeta, autor wielu znanych
     bajek i wierszy dla dzieci. W latach 50. autor
     wierszy propagandowych gloryfikujących
     partię i ustrój socjalistyczny (np. "Marsz",
     "Głos Ameryki") w latach późniejszych nie
     angażował się w twórczość polityczną,
     uchodził za biernego kontestatora ustroju.
     Nazwisko Brzechwa to literacki pseudonim
     (prawdziwe nazwisko Lesman). W swoich
     utworach literackich niejednokrotnie
     wypowiadał się pozytywnie o komunizmie w
     Polsce, prowadził satyry w stosunku do
     działaczy antykomunistycznych.
   •  Największe dzieła:
   -  Tańcowała igła z nitką
   -  Kaczka Dziwaczka
   -  Sto bajek
Anna Brzezińska
    •  Anna Brzezińska (ur. 1971), polska pisarka
      fantasy. Urodziła się w Opolu, obecnie
      mieszka w Warszawie. Absolwentka i
      doktorantka mediewistyki Central European
      University w Budapeszcie. Debiutowała w
      roku 1998 opowiadaniem A kochał ją, że
      strach; otrzymała Nagrodę im. Janusza A.
      Zaidla. Współwłaścicielka Agencji
      Wydawniczej RUNA. W Internecie używa
      pseudonimu Sigrid.
    •  Największe dzieła:
    -  Zaklęta księżniczka
    -  Życzenie
    -  Szczur i panna
    -  Jej cień
Joanna Chmielewska
     •  Joanna Chmielewska (właśc. Irena Kühn) -
       (ur. 2 kwietnia 1932 r.). Autorka powieści
       sensacyjnych i satyrycznych; z zawodu
       inżynier architekt. Debiutowała w 1958 r. na
       łamach czasopisma "Kultura i Życie" jako
       prozaik.W 1964 r. miał miejsce debiut
       książkowy – powieść "Klin„, na podstawie
       której powstał scenariusz filmu „Lekarstwo
       na miłość”.
     •  Największe dzieła:
     -  Wszyscy jesteśmy podejrzani
     -  Romans wszechczasów
     -  Autobiografia
     -  Depozyt
Jan Długosz
   •  Jan Długosz (1415 - 1480), kanonik
      krakowski i historyk. Pochodził z rodu
      rycerskiego. Był zaufanym
      współpracownikiem i kanclerzem biskupa
      krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, a po
      jego śmierci służył królowi Kazimierzowi
      Jagiellonowi. Od roku 1467 był wychowawcą
      synów królewskich. W roku 1480 został
      mianowany biskupem lwowskim.
   •  Największe dzieła:
   - Historiae Poloniae (Roczniki czyli kroniki
      sławnego Królestwa Polskiego)
Tadeusz Dołęga - Mostowicz
       •  Tadeusz Dolęga – Mostowicz, (1898–1939),
         powieściopisarz.
       •  Największe dziela:
       -  Znachor
       -  Kariera Nikodema Dyzmy
       -  Pamiętnik pani Hanki
Aleksander Fredro
     •  Aleksander hrabia Fredro (1793 - 1876),
       polski komediopisarz, pamiętnikarz i poeta.
       Urodził się w Surochowie. Do Beńkowej
       Wiszni rodzice Aleksandra Fredry
       sprowadzili się w 1797 r. Nauki pobierał w
       domu rodzinnym, nigdy nie uczęszczał do
       szkół publicznych. 12 stycznia 1806 r. w
       pożarze dworu zginęła jego matka, Marianna
       Fredrowa. Ojciec, Jacek hrabia Fredro, wraz
       z dziećmi przeniósł się do Lwowa.
     •  Największe dzieła:
     -  Napoleon na Elbę, ja zasię do Rudek
     -  Śluby panieńskie czyli magnetyzm serca
     -  Trzy po trzy
     -  Zemsta
Konstanty Ildefons Gałczyński
        •  Konstanty Ildefons Gałczyński, herbu Sokola
          (23 stycznia 1905 - 6 grudnia 1953), poeta
          polski. Urodzony w Warszawie, przez kilka
          lat mieszkał w Moskwie. Po powrocie do
          Warszawy studiował filologię angielską i
          klasyczną. Jego debiut literacki w prasie miał
          miejsce w 1923 r. Najbardziej znany za
          sprawą paradramatycznej serii podszytych
          absurdem humoresek Teatrzyk Zielona Gęś,
          w której pojawiła się galeria postaci takich
          jak Osiołek Porfirion, Hermenegilda
          Kociubińska czy Zielona Gęś.
        •  Największe dzieła:
        -  Zaczarowana dorożka
        -  Ślubne obrączki
Witold Gombrowicz
     •  Witold Gombrowicz, herbu Kościesza (4
       sierpnia 1904 - 24 lipca 1969), polski
       powieściopisarz, nowelista i dramaturg.
       Utwory pisał wyłącznie po polsku, jednak ze
       względu na zakaz publikowania w Polsce, był
       do połowy lat 70. bardziej znany za granicą
       niż w swoim ojczystym kraju. Dzieła
       tłumaczono na wiele języków (m. in.
       angielski, hiszpański, francuski, włoski,
       japoński, kataloński, baskijski, chiński), a
       jego dramaty były wielokrotnie wystawiane
       na scenach całego świata.
     •  Największe dzieła:
     -  Pamiętnik z okresu dojrzewania
     -  Ferdydurke
     -  Pornografia
     -  Dziennik
Zbigniew Herbert
    •  Zbigniew Herbert (2 października 1924 - 28
      lipca 1998), polski poeta, eseista,
      dramatopisarz, autor słuchowisk.. Rodzina
      Herbertów, prawdopodobnie pochodzenia
      angielskiego, przybyła do Galicji z Wiednia.
      Ojciec poety, Bolesław, legionista i obrońca
      Lwowa, był prawnikiem, pracował jako
      dyrektor banku. Matka – Maria – pochodziła
      z rodziny Kaniaków.
    •  Największe dzieła:
    -  Złoty środek
    -  Pan Cogito
    -  Epilog burzy
    -  Hermes, pies i gwiazda
Jan Kasprowicz
    •  Jan Kasprowicz (12 grudnia 1860 - 1
      sierpnia 1926) - poeta, dramaturg, krytyk i
      tłumacz; czołowy przedstawiciel Młodej
      Polski. Urodził się w rodzinie chłopa
      analfabety. Studiował filozofię i
      literaturoznawstwo na niemieckich
      uniwersytetach w Lipsku oraz we Wrocławiu.
      Podczas studiów uprawiał publicystykę i
      poezję, współpracując z różnymi polskimi
      czasopismami. Za działalność w kółkach
      socjalistycznych był dwukrotnie aresztowany
      przez pruską policję i osadzony na pół roku w
      więzieniu. Jako samouk opanował w stopniu
      doskonałym klasyczną łacinę i grekę oraz
      francuski i angielski.
    •  Największe dzieła:
    -  Poezje
    -  Hymny
Jan Kochanowski
    •  Jan Kochanowski, herbu Korwin (1530 –
      1584), wybitny poeta staropolski. Pochodził
      ze szlacheckiej rodziny Kochanowskich, był
      synem Piotra Kochanowskiego, sędziego
      sandomierskiego.
    •  Największe dzieła:
    -  Treny
    -  Odprawa posłów greckich
    -  Psałterz Dawidów
Hugo Kołłątaj
    •  Hugo Kołłątaj (1 kwietnia 1750 - 28 lutego
      1812), wybitny polski mąż stanu, publicysta
      polityczny okresu Oświecenia, uczony,
      podkanclerzy wielki koronny, ksiądz. Urodził
      się w rodzinie szlacheckiej. Uzyskał stopień
      doktora filozofii (1768). Później, w latach
      1770-1774 studiował w Wiedniu, a następnie
      w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z prawa i
      teologii oraz przyjął święcenia kapłańskie.
    •  Największe dzieła:
    -  Listy Anonima
    -  O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 Maja
    -  Porządek filozoficzno - moralny
Maria Konopnicka
    •  Maria Konopnicka z Wasiłowskich,
      pseudonim Jan Sawa i. in. (23 maja 1842 - 8
      października 1910), polska poetka i
      nowelistka. Matka wcześnie osierociła ją i
      pięcioro jej rodzeństwa. Ojciec, Józef
      Wasiłowski wychowywał dzieci w duchu
      religijności i polskości; czytywał im Biblię,
      religijne przypowieści oraz polską poezję:
      Karpińskiego, Brodzińskiego i romantyków.
    •  Największe dzieła:
    -  Rota
    -  Cztery nowele
    -  Moi znajomi
    -  Na jagody
    -  O krasnoludkach i sierotce Marysi
Ignacy Krasicki
    •  Ignacy Krasicki (3 lutego 1735 - 14 marca
      1801) - poeta, dramaturg i publicysta, jeden z
      głównych twórców polskiego Oświecenia;
      książę poetów polskich, wpółorganizator i
      uczestnik tzw. obiadów czwartkowych. Jako
      biskup warmiński (od 1767) z rozmachem
      urządzał swoje rezydencje w Lidzbarku i
      Smolajnach. Z racji pełnionej funkcji zasiadał
      w Senacie Rzeczpospolitej. W 1795 został
      arcybiskupem gnieździeńskim i prymasem
      Polski.
    •  Największe dzieła:
    -  Zbiór potrzebniejszych wiadomości
    -  Nowe Ateny
Zygmunt Krasiński
     •  Zygmunt Krasiński (19 lutego 1812 - 23
       lutego 1859 w Paryżu), polski poeta i
       dramatopisarz; był potomkiem magnackiej
       rodziny Krasińskich. Uważany za jednego z
       trzech wieszczów polskiej literatury, obok
       Mickiewicza i Słowackiego. Zajmował się
       głównie literaturą i filozofią europejską.
       Największy wpływ na jego poglądy i całe
       życie miał ojciec, Wincenty. Mimo buntu
       młodego jeszcze poety nigdy nie udało mu
       się wyrwać spod wpływu ojca, który
       ingerował zarówno w jego poglądy
       polityczne, jak i życie osobiste (wymusił
       małżeństwo z Elizą Branicką, mimo miłości
       poety do Delfiny Potockiej).
     •  Największe dzieła:
     - Nie – boska komedia
Józef Ignacy Kraszewski
      •  Józef Ignacy Kraszewski, herbu Jastrzębiec,
        pseudonim Bogdan Bolesławita (28 lipca
        1812 - 19 marca 1887), polski pisarz,
        historyk, najpłodniejszy autor w historii
        literatury polskiej. Józef Ignacy był najstarszy
        z pięciorga rodzeństwa; najmłodszy brat
        Kajetan (1827-1896) także zajął się literaturą,
        był autorem opowiadań i powieści.
      •  Największe dzieła:
      -  Powieści bez tytułu
      -  Pamiętniki nieznajomego
      -  Panie Kochanku
      -  Stara Baśń
Stanisław Lem
    •  Stanisław Lem (12 września 1921), polski
      pisarz, filozof, futurolog i satyryk. Znany
      głównie z utworów science-fiction. Jego
      książki tłumaczono na 40 języków i sprzedały
      się w ponad 27 milionach egzemplarzy. Jego
      twórczość ma ogromny wpływ zarówno na
      polską, jak i światową literaturę
      fantastycznonaukową.
    •  Największe dzieła:
    -  Dialogi
    -  Dzienniki gwiazdowe
    -  Filozofia przypadku
    -  Maska
Bolesław Leśmian
    •  Bolesław Leśmian, właściwie Lesman (22
      stycznia 1878 - 7 listopada 1937) - polski
      poeta. Rok urodzenia jest sporny: w odpisie
      metryki urodzenia widnieje 1877, sam poeta
      podawał 1878, natomiast na płycie nagrobnej
      widnieje data 1879. Pochodził z rodziny
      spolszczonej inteligencji żydowskiej. W
      Paryżu poznał i poślubił malarkę - Zofię
      Chylińską.. W roku 1935 przeniósł się wraz z
      rodziną do Warszawy.
    •  Największe dzieła:
    -  Napój cienisty
    -  Klechdy sezamowe
    -  Klechdy polskie
Kornel Makuszyński
     •  Kornel Makuszyński (8 stycznia 1884 - 31
       lipca 1953) - polski prozaik, poeta,
       felietonista, krytyk teatralny i publicysta.
       Członek Polskiej Akademii Literatury. W
       wieku 14 lat zaczął pisać wiersze. Od 1904
       był członkiem redakcji dziennika Słowo
       Polskie, zajmując się recenzjami teatralnymi.
     •  Największe dzieła:
     -  Szewc Kopytko i Kaczor Kwak
     -  Szatan z siódmej klasy
     -  Bezgrzeszne lata
     -  O dwóch takich, co ukradli księżyc
Adam Mickiewicz
    •  Adam Bernard Mickiewicz (24 grudnia 1798
      - 26 listopada 1855) - polski poeta,
      publicysta i działacz polityczny. Jeden z
      wielkich poetów polskiego romantyzmu. Był
      synem adwokata przy sądach niższych w
      Nowogródku. Studiował na Uniwersytecie
      Stefana Batorego w Wilnie z zamiarem
      zdobycia zawodu nauczyciela. W czasach
      studenckich był jednym z współzałożycieli
      Towarzystwa Filomatów, tajnej organizacji,
      która z czasem przekształciła się w spiskową
      organizację narodową.
    •  Największe dzieła:
    -  Oda do młodości
    -  Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie
    -  Romantyczność
Czesław Miłosz
    •  Czesław Miłosz, herbu Lubicz (30 czerwca
      1911 - 14 sierpnia 2004), polski i litewski
      poeta, laureat literackiej nagrody Nobla w
      1980 roku.. Studiował na Uniwersytecie
      Stefana Batorego w Wilnie, najpierw na
      Wydziale Humanistycznym, potem – Nauk
      Społecznych.. Pracował w radiu w Wilnie,
      skąd zwolniono go za lewicowe poglądy,
      później w Warszawie.
    •  Największe dzieła:
    -  Kompozycja
    -  Dolina Issy
    -  Hymn o perle
    -  Traktat moralny
Sławomir Mrożek
    •  Sławomir Mrożek (29 czerwca (oficjalnie 26
      czerwca) 1930, polski dramatopisarz i
      prozaik. Autor satyrycznych opowiadań i
      utworów dramatycznych o tematyce
      filozoficznej, politycznej, obyczajowej i
      psychologicznej. "Wprawdzie śmiałem się na
      rozmaite sposoby, i głośno i cicho, i
      biologicznie i intelektualnie, niemniej jednak
      mój śmiech nie dochodził do samego środka.
      Należę do pokolenia, którego śmiech zawsze
      bywa zaprawiony ironią, goryczą, czy
      rozpaczą. - Zwyczajny śmiech, śmiech dla
      śmiechu, pogodny i bez problemów,
      pocieszna gra słów - to wydaje się nam jakby
      nieco staroświeckie i budzi zazdrość.”
    •  Największe dzieła:
    -  Tango
    -  Miłość na Krymie
Julian Ursyn Niemcewicz
      •  Julian Ursyn Niemcewicz (6 lutego 1757 - 21
        maja 1841), polski dramaturg,
        powieściopisarz, poeta i pamiętnikarz.
        Pochodził ze średniozamożnej rodziny
        szlacheckiej. Ukończył warszawski Korpus
        Kadetów. Był adiutantem Adama Kazimierza
        Czartoryskiego. Poseł Sejmu Wielkiego,
        aktywny członek Stronnictwa Patriotycznego,
        współautor (z Hugonem Kołłątajem projektu
        Konstytucji 3 Maja. Po zwycięstwie
        Targowicy na przebywał emigracji w
        Niemczech. Sekretarz Tadeusza Kościuszki
        podczas insurekcji kościuszkowskiej.
      •  Największe dzieła:
      -  Kazimierz Wielki
      -  Dzieje Panowania Zygmunta III
Cyprian Kamil Norwid
     •  Cyprian Kamil Norwid - polski poeta,
       dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk. (24
       września 1821 - 23 maja 1883). Rok 1830 i
       powstanie listopadowe Norwidowie spędzili
       w Warszawie. Razem ze starszym bratem
       Ludwikiem Norwid uczył się w warszawskim
       gimnazjum, przerwał naukę nie ukończywszy
       piątej klasy i wstąpił do prywatnej szkoły
       malarskiej. Nieregularna i przerwana
       edukacja Norwida sprawiła, że na dobrą
       sprawę był samoukiem.
     •  Największe dzieła:
     -  Assunta
     -  Milczenie
     -  Stygmat
     -  Wanda
Eliza Orzeszkowa
    •  Eliza Orzeszkowa (6 czerwca 1841 - 18 maja
      1910), polska pisarka nurtu pozytywizmu.
      Pisała pod pseudonimami E.O., Bąk (z Wa-
      Lit-No), Li...ka, Gabriela Litwinka. Urodziła
      się w zamożnej ziemiańskiej rodzinie, była
      młodszą córką (nosiła właściwie imię
      Elżbieta) adwokata Benedykta Pawłowskiego
      i Franciszki z Kamieńskich, jego drugiej
      żony. 21 stycznia 1858, zatem w wieku
      niespełna 17 lat, wyszła za mąż za
      wybranego jej przez despotyczną matkę
      ziemianina z powiatu kobryńskiego Piotra
      Orzeszkę i zamieszkała w jego majątku
      Ludwinowie.
    •  Największe dzieła:
    -  Ostatnia miłość
    -  Maria
    -  Jędza
Bolesław Prus
    •  Bolesław Prus, właściwie Aleksander
      Głowacki, herbu Prus I (20 sierpnia 1847 - 19
      maja 1912) – polski pisarz i publicysta okresu
      pozytywizmu. Urodził się w Hrubieszowie na
      Lubelszczyźnie, w rodzinie dworskiego
      ekonoma o szlacheckich korzeniach (swój
      późniejszy pseudonim zaczerpnął z nazwy
      rodowego herbu). Osierocony wcześnie przez
      matkę, a w wieku lat 9 przez ojca, przeszedł
      pod opiekę babki Marcjanny Trembińskiej
      mieszkającej w Puławach, a po jej śmierci –
      ciotki z Lublina.
    •  Największe dzieła:
    -  Drobiazgi
    -  Powracająca fala
    -  Lalka
Mikołaj Rej
   •  Mikołaj Rej, Mikołaj Rey, herbu Oksza (1505
     - 1569), wybitny polski poeta i prozaik
     okresu Odrodzenia, polityk i muzyk. Odebrał
     dość fragmentaryczne wykształcenie (tylko
     rok w Akademii Krakowskiej). Sam uzupełnił
     braki w wykształceniu poznając dogłębnie
     ówczesną literaturę łacińską. Był kancelistą
     na dworze A. Tęczyńskiego, gdzie powstały
     jego pierwsze dzieła literackie. Później
     zetknął się z przedstawicielami reformacji i
     sam przyjął kalwinizm w 1541 lub 1548.
   •  Największe dzieła:
   -  Żywot Józefa
   -  Kupiec
   -  Zwierzyniec
Władysław Reymont
     •  Władysław Stanisław Reymont (7 maja 1867
       - 5 grudnia 1925), właściwie Stanisław
       Władysław Rejment; polski pisarz, prozaik i
       nowelista, jeden z głównych przedstawicieli
       realizmu krytycznego z elementami
       naturalizmu w prozie Młodej Polski. Rodzice
       chcieli, aby został księdzem. Odmówił
       uczęszczania do szkół, często zmieniał
       zawody, miejsca zamieszkania, dużo
       podróżował. W 1902 ożenił się z Aurelią
       Szabłowską.
     •  Największe dzieła:
     -  Pielgrzymka do Jasnej Góry
     -  Ziemia obiecana
     -  Chłopi
Maria Rodziewiczówna
     •  Maria Rodziewiczówna (2 lutego 1863 - 6
       listopada 1944) – polska pisarka. Jej rodzice
       brali udział w powstaniu styczniowym, za co
       spotkały ich represje. Osiadła w 1881 roku w
       Hruszowie na Polesiu, w majątku rodzinnym,
       tam pracowała twórczo, zajmowała się
       gospodarstwem. W swych tekstach wierna
       była pozytywistycznym hasłom, poruszała w
       nich zagadnienia powstania styczniowego,
       kultu pracy, problemów kobiet. W czasie
       pierwszej wojny światowej i w pierwszych
       latach po niej uczestniczyła w różnych
       akcjach społecznych m.in. w akcji opieki nad
       ofiarami wojny.
     •  Największe dzieła:
     -  Dewajtis
     -  Między ustami a brzegiem pucharu
Tadeusz Różewicz
    •  Tadeusz Różewicz (urodzony 9 października
      1921) - polski poeta, dramaturg, prozaik..
      Oficjalnie zadebiutował tomem Niepokój.
      Poezja wyraża tragizm osamotnionej
      jednostki, zagubionej w powojennym świecie
      zdominowanym przez widmo masowej
      śmierci, okrucieństwa, obojętności i
      cywilizacyjnego uniformizmu. Bohater jego
      wierszy jest osobowością zagrożoną
      dezintegracją i powszechnym chaosem.
    •  Największe dzieła:
    -  Formy
    -  Kartoteka
    -  Białe małżeństwo
    -  Grupa Laokoona
Henryk Sienkiewicz
     •  Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz,
       herbu Oszyk, pseudonim Litwos (5 maja 1846
       - 15 listopada 1916), polski powieściopisarz i
       publicysta; laureat Nagrody Nobla w
       dziedzinie literatury. Jeden z
       najpopularniejszych pisarzy polskich
       przełomu XIX i XX wieku. Sławę i pozycję
       jednego z największych pisarzy polskich
       przyniosły mu powieści historyczne pisane
       "ku pokrzepieniu serc".
     •  Największe dzieła:
     -  Trylogia
     -  W pustyni i w puszczy
     -  Quo Vadis
Juliusz Słowacki
    •  Juliusz Słowacki (4 września 1809 - 3
      kwietnia 1849), jeden z najwybitniejszych
      poetów polskich doby romantyzmu. Stworzył
      wiele znakomitych liryków, poematów i
      dramatów o trwałych wartościach
      artystycznych. Jego utwory, zgodnie z
      duchem epoki i ówczesną sytuacją narodu
      polskiego, podejmowały istotne problemy
      związane z walką narodowowyzwoleńczą, z
      przeszłością narodu i przyczynami niewoli.
      Jego twórczość wyróżniała się wspaniałym
      bogactwem wyobraźni, poetyckich przenośni
      i języka.
    •  Największe dzieła:
    -  Kordian
    -  Balladyna
    -  Do matki
Stanisław Staszic
     •  Stanisław Staszic (6 listopada 1755 - 20
       stycznia 1826), wybitny polski działacz
       oświeceniowy, pisarz i publicysta, filozof i
       tłumacz, geograf i geolog, ksiądz.Był
       wychowawcą synów kanclerza Andrzeja
       Zamoyskiego. W celach naukowych
       podróżował po kraju prowadząc badania
       geologiczne. Pełnił funkcje państwowe i
       społeczne.
     •  Największe dzieła:
     -  Przestrogi dla Polski
     -  Tłumaczenie Iliady
     -  Ród Ludzki
Wisława Szymborska
     •  Wisława Szymborska (urodzona 2 lipca
       1923), polska poetka, eseistka i krytyk
       literacki, a także tłumaczka literatury
       francuskiej. Laureatka Nagrody Nobla.
       Wisława uczęszczała początkowo do Szkoły
       Powszechnej im. Józefy Joteyko przy
       ul. Podwale 6, następnie, od września 1935 r.
       do Gimnazjum Sióstr Urszulanek przy
       ul. Starowiślnej 3-5.
     •  Największe dzieła:
     -  Dlatego żyjemy
     -  Sól
     -  Wielka liczba
     -  Wszelki wypadek
     -  Koniec i początek
Stanisław Ignacy Witkiewicz
       •  Stanisław Ignacy Witkiewicz, herbu
         Nieczuja, pseudonim Witkacy, (24 lutego
         1885 - 18 września 1939, polski malarz,
         fotograf, pisarz, dramaturg i filozof. Był
         synem malarza i pisarza Stanisława
         Witkiewicza i Marii Pietrzkiewicz,
         nauczycielki muzyki. Nie chodził do szkoły.
         Jego edukacją zajmował się ojciec, który
         sprowadzał mu do domu wybitnych
         korepetytorów (często profesorów
         uniwersyteckich).
       •  Największe dzieła:
       -  Nienasycenie
       -  Pożegnanie jesieni
       -  Wariat i zakonnica
Stanisław Wyspiański
     •  Stanisław Wyspiański (15 stycznia
       1869 - 28 listopada 1907), polski
       dramaturg, poeta, malarz, grafik i
       architekt. Urodził się w rodzinie
       rzeźbiarza Franciszka Wyspiańskiego i
       Marii z Rogowskich. Uczył się w
       mającym wielowiekowe tradycje
       gimnazjum św. Anny w Krakowie,
       gdzie wykłady odbywały się w języku
       polskim, a dużą wagę przywiązywano
       do nauki historii Polski i historii
       literatury polskiej.
     •  Największe dzieła:
     -  Wyzwolenie
     -  Noc Listopadowa
     -  Legion
Gabriela Zapolska
     •  Gabriela Zapolska, herbu Korwin (30 marca
       1857 -17 grudnia 1921); właściwie Maria
       Gabriela Korwin-Piotrowska, primo voto
       Śnieżko-Błocka, secundo voto Janowska;
       dramatopisarka, powieściopisarka i
       publicystka. Przedstawicielka polskiego
       naturalizmu, wykpiwała moralną obłudę
       mieszczaństwa. Pisała komedie satyryczne,
       dramaty i powieści.
     •  Największe dzieła:
     -  Moralność pani Dulskiej
     -  Ich czworo
     -  Żabusia
     -  Z pamiętników młodej mężatki
Stefan Żeromski
    •  Stefan Żeromski, herbu Jelita (1864 - 1925),
      (pseudonimy: Maurycy Zych, Józef Katerla);
      powieściopisarz polski, nazwany "sumieniem
      polskiej literatury". Urodził się na wyżynie
      Kielecko-Sandomierskiej w Strawczynie (do
      dziś przechowywany jest jego akt chrztu).
      Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej o
      żywych tradycjach patriotycznych. W 1874
      roku został uczniem kieleckiego Miejskiego
      Gimnazjum. Wtedy też stracił matkę, a kilka
      lat później ojca.
    •  Największe dzieła:
    -  Ludzie bezdomni
    -  Syzyfowe prace
    -  Przedwiośnie
    -  Wiatr od morza

								
To top