AZ �NEK - ZENE �RETTS�GI VIZSGA �LTAL�NOS K�VETELM�NYEI by RMhfl66

VIEWS: 0 PAGES: 7

									      AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS
             KÖVETELMÉNYEI


A vizsga formája
    Középszinten: gyakorlati / szóbeli és írásbeli
    Emelt szinten: gyakorlati / szóbeli és írásbeli


Az ének-zene érettségi vizsga célja

A középszintű vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó
 képes-e jól artikuláltan, tisztán intonálva, zeneileg formáltan énekelni;
 tudja-e kottaolvasási ismereteit alkalmazni a lapról olvasáskor;
 képes-e a tanult zeneművek hallás utáni felismerésére, a zeneszerzők, a műfajok meghatá-
  rozására;
 ismeri-e a zenetörténeti korok általános jellemzőit;
 tud-e stílusjegyek alapján zenetörténeti korszakokat meghatározni;
 képes-e a társművészeti – irodalmi, képzőművészeti, építészeti, színházművészeti –
  kapcsolódások felvázolására;
 képes-e dallamátírásra a tanult hangnemekben (2 # – 2b).

Az emelt szintű vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó
 képes-e az esztétikai és előadói szempontoknak megfelelő éneklésre; helyes
  légzéstechnikára és artikulációra, biztos intonációra, frazeálásra, formálásra;
 tudja-e alkalmazni zenei ismereteit a lapról olvasáskor;
 tud-e tájékozódni a zeneirodalom kiemelkedő alkotásai között;
 képes-e zeneművek meghallgatása alapján a stílusok, zeneszerzők, művek, műfajok felis-
  merésére, meghatározására;
 összefüggéseket, kapcsolódásokat fel tud-e tárni a különféle művészeti ágak között, képes-e
  e társművészeti kapcsolatok kifejtésére;
 a műelemzésekben tudja-e tanult ismereteit alkalmazni;
 képes-e a zenei hallás és íráskészségek megfelelő szintű alkalmazására;
 képes-e hangközök, hangzatok lejegyzésére, éneklésére és hallás utáni megnevezésére;
 képes-e diktálás alapján egy- és kétszólamú dallamok lejegyzésére.
Tartalmi követelmények

                  Középszint


  Kompetenciák/
                         Követelmények
  Témakörök

1. Éneklés és zenetörténet
Népzene         Húsz magyar népdal,valamint két különböző nemzetiségi és két más
            nép népdalának előadása emlékezetből.
            A magyar népdalok stílusának, szerkezetének, formájának,
            hangsorának, hangkészletének, előadási módjának ismerete.
            A műfajokhoz kapcsolódó népi hangszerek ismerete és felismerése.
            A tanult népdalokhoz kapcsolódó népszokások ismerete.
Műzene         A zenetörténeti korszakok általános jellemzése, zenei műszavak,
            előadási jelek; a tanult zeneszerzők életútjának vázlatos ismertetése
            és főbb műveik megnevezése.
            Társművészeti összefüggések bemutatása (irodalom,
            képzőművészet, tánc, színház).
  Középkor       Egy szillabikus gregorián dallam éneklése latin szöveggel,
            emlékezetből..
            A gregorián zene általános jellemzése.
            Egy trubadúr dallam előadása szöveggel emlékezetből.
  Reneszánsz      Egy históriás ének szöveges megszólaltatása emlékezetből.
            Vokális műfajok felsorolása, a műfaji jellemzők meghatározása
            (mise, motetta, madrigál)
            A magyarországi reneszánsz zene általános bemutatása.
            A reneszánsz korszak jellemző hangszereinek felsorolása.
  Barokk        Egy korál dallam éneklése magyar szöveggel, emlékezetből.
            Egy könnyebb ária vagy dal szöveges éneklése kottából, tanári
            zongorakísérettel
            Korál, passió, oratórium, kantáta, a barokk opera meghatározása.
            Zenei formák: rondó, variációk értelmezése.
            Hangszeres műfajok: concerto, concerto grosso, szvit, prelúdium,
            fúga értelmezése.
            A barokk zenekar összetételének és jellemző hangszereinek
            felsorolása.
                      2
  Kompetenciák/
                       Követelmények
  Témakörök
 Bécsi klasszika  Egy bécsi klasszikus dal bemutatása szöveggel emlékezetből, tanári
          zongorakísérettel.
          Egy magyar szöveges verbunkos dallam éneklése emlékezetből
          A periódus fogalma.
          Két-, ill. háromtagú formák meghatározása.
          Jellemző műfajok általános bemutatása: szonáta, vonósnégyes,
          szimfónia, klasszikus versenymű, opera.
          A klasszikus szimfonikus zenekar összetételének meghatározása.
          A magyar verbunkos zene jellemzői a XVIII. században,
          kiemelkedő mesterek megnevezése
          Periódus terjedelmű, modulálás nélküli zenei idézet lapról olvasása
          szolmizálva (2# - 2b-ig)
 Romantika     Egy romantikus dal előadása szöveggel emlékezetből, , tanári
          zongorakísérettel.
          A romantikus dal jellegzetes vonásainak ismerete.
          A programzene jellemzése.
          A szimfonikus költemény műfaji meghatározása.
          A nemzeti romantika jellemzése.
           Liszt Ferenc és Erkel Ferenc életútjának vázlatos ismertetése, főbb
          műveinek felsorolása.
 Századforduló   Egy zenemű részletének éneklése kottából szolmizálva.
          A zenei impresszionizmus bemutatása (melodika, ritmika,
          hangkészlet, hangszerelés).
 XX. századi és  Egy – egy téma éneklése szolmizálva kottából Bartók Béla és
 kortárs zene   Kodály Zoltán műveiből.
          Bartók Béla és Kodály Zoltán életművének bemutatása (életút, főbb
          művek).
          A XX. század főbb zenei irányzatainak megnevezése.
          Kortárs magyar szerzők és főbb műveik felsorolása.
          Az amerikai zene fejlődésének, a dzsessz és hatásának leíró jelegű
          bemutatása.
2. Zenefelismerés
          A zenefelismerési feladatban nyolc hangzó (CD-n vagy
          hangkazettán rögzített) zenei szemelvényt kell felismerni.
          Feladattípustól függően kell meghatározni a népi hangszerek, a
          korszak, a zeneszerző, a mű és a műfaj nevét. A válogatás tanult
          anyagból legyen az alábbi szerzőktől.
Népzene       Népi hangszerek: furulya, duda, citera, tekerő, cimbalom
Reneszánsz     Josquin des Pres, Tinódi Lantos Sebestyén.
Barokk        J. S. Bach, Händel

Bécsi klasszika   Haydn, Mozart, Beethoven.
Romantika      Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, Verdi, Muszorgszkij

Századforduló    Ravel.


                    3
  Kompetenciák/
                         Követelmények
  Témakörök
XX. századi és kortárs  Bartók, Kodály, Gershwin, Orff
zene
3. Dallamátírás
             Egy egyszólamú, hangnemben maradó, periódus terjedelmű dallam
             átírása betűkottából a vonalrendszerbe violinkulcsban, 2# - 2b
             előjegyzési körben.


                  Emelt szint


  Kompetenciák/
                         Követelmények
  Témakörök

1. Éneklés és zeneirodalom
Népzene         Harminc magyar népdal, valamint két különböző nemzetiségi és két
             más népek népdalának előadása szöveggel emlékezetből.
             Népdalelemzés: stílus, szerkezet, forma hangsor, hangkészlet, elő-
             adásmód alapján.
             A műfajokhoz kapcsolódó népi hangszerek ismerete és felismerése.
             A dalok néprajzi hátterének bemutatása, jelentős népdalgyűjtők
             (Vikár Béla, Kodály Zoltán, Bartók Béla) népdalgyűjtő munkájának
             bemutatása.
             A tanult népdalokhoz kapcsolódó népszokások ismerete.
Műzene          A zenetörténeti korszakok általános jellemzése, a legjelentősebb
             zeneszerzők életútjának vázlatos ismerete, főbb műveik
             megnevezése.
             Társművészeti összefüggések kifejtése (építészet, irodalom,
             képzőművészet, tánc, színházművészet).
             Korszakonként a leggyakoribb zenei műszavak, előadási jelek
             ismerete.
 Középkor        Egy szillabikus és egy melizmatikus gregorián dallam latin nyelvű
             éneklése emlékezetből.
             A gregorián zene általános jellemzése.
             Egy trubadúr és egy Minnesang dallam előadása szöveggel
             emlékezetből és elemzésük kotta alapján.
             A modális hangsorok éneklése szolmizálva, hallás utáni
             felismerésük.
 Reneszánsz       Egy ungaresca dallam éneklése szolmizálva emlékezetből.
             Egy-egy világi és egyházi kórusmű elemzése kotta alapján.
             Vokális műfajok felsorolása, a műfaji jellemzők meghatározása
             (mise, motetta, madrigál).
             A magyarországi reneszánsz zene általános bemutatása.
             A reneszánsz korszak jellemző hangszereinek felsorolása.                       4
Kompetenciák/
                      Követelmények
 Témakörök
Barokk      Egy korál dallam éneklése magyar szöveggel emlékezetből.
         Egy virágének előadása szöveggel emlékezetből.
         Egy könnyebb ária vagy dal szöveges éneklése emlékezetből, tanári
         zongorakísérettel.
         Az egyik énekelt mű elemzése kotta alapján.
         Három szemelvény éneklése emlékezetből szolmizálva.
         Hangközök éneklése adott hangra szolmizálva és hangnévvel,
         felismerésük hallás után.
         Jellemző műfajok: korál, passió, oratórium, kantáta, opera
         meghatározása.
         A korál szerepének ismertetése.
         A “da capo” ária lényegének ismerete.
         Zenei formák (rondó, variáció), műfajok (prelúdium, fúga, concerto,
         concerto grosso, szvit) értelmezése.
         A barokk zenekar összetételének és jellemző hangszereinek
         felsorolása.
         Hangközök ismerete decimáig.
         Hangközök éneklése adott hangra szolmizálva és hangnévvel,
         hangközök felismerése hallás után.
         A hármashangzatok és megfordításaik éneklése azonos hangról
         szolmizálva és hangnévvel. Felismerésük hallás után.
         A hangzatok hangnembe helyezése.
         Domináns szeptim és megfordításainak ismerete, éneklése
         szolmizálva, hangnévvel és azok felismerése hallás után.
         Középnehéz moduláló barokk dallam lapról olvasása szolmizálva,
         dó-váltással.
Bécsi klasszika  Három szerző (Haydn, Mozart, Beethoven) egy-egy dallamának
         előadása emlékezetből, tanári zongorakísérettel.
         Egy énekelt dal formai elemzése kotta alapján.
         Három téma éneklése hangszeres művekből szolmizálva,
         emlékezetből.
         Egy magyar verbunkos dallam éneklése kottából szolmizálva.
         A klasszikus periódus, két-, ill. háromtagú formák és a szonátaforma
         ismerete.
         A klasszikus funkciórend fogalmának ismerete.
         A teljes kvintkör ismerete.
         Jellemző műfajok: szonáta, vonósnégyes, szimfónia, versenymű,
         opera ismerete és felismerése.
         A szimfonikus zenekar összetételének ismerete.
         A verbunkos zene megjelenésének ismerete a bécsi klasszikus mű-
         vekben.
         Haydn, Mozart és Beethoven életútjának vázlatos ismertetése, főbb
         műveik felsorolása.
         Periódus terjedelmű, hangnemi kitérést tartalmazó vagy moduláló
         dallam lapról olvasása.(3 # - 3b-ig)
                   5
  Kompetenciák/
                       Követelmények
  Témakörök
 Romantika     Két választott szerző egy-egy dalának éneklése szöveggel
          emlékezetből, tanári zongorakísérettel.
          A romantikus dal műfaja, a dalciklus jellegzetes vonásai.
          Két szerző egy-egy művéből téma éneklése szolmizálva, kottából.
          A romantikus zenekari összetétel.
          A szimfonikus költemény műfaji meghatározása.
          A legjelentősebb operaszerzők és főbb műveik felsorolása.
          Verdi, Muszorgszkij, Wagner életútjának vázlatos ismertetése, főbb
          műveik felsorolása.
 Századforduló   Két szemelvény éneklése szolmizálva, vagy hangnévvel kottából.
          A zenei impresszionizmus bemutatása (melodika, ritmika,
          hangkészlet, hangszerelés)
          Egészhangú skála éneklése hangnévvel.
 XX. századi és  Bartók Béla és Kodály Zoltán életművének bemutatása (életút, főbb
 kortárs zene   művek).
          Bartók Béla és Kodály Zoltán műveinek jellemző formai, dallami,
          ritmikai sajátosságainak ismerete.
          Egy Bartók kórusmű előadása kottából
          Egy Kodály kórusmű előadása kottából.
          A XX. század főbb zenei irányzatainak megnevezése.
          Komponálási technikák felsorolása és lényegének ismerete.
          Kortárs magyar szerzők és műveik felsorolása.
          Az oratorikus és színpadi műfajok változásainak ismerete.
          Az amerikai zene fejlődésének, a dzsessz és hatásának leíró jellegű
          bemutatása.
2. Zenefelismerés
          Az alábbi zeneszerzőktől válogatva 9 ismert és 9 ismeretlen
          műzenei idézet meghatározása. A bejátszás CD-ről vagy
          hangkazettáról történik. Az egyszeri lejátszás alapján feladat a népi
          hangszerek, a zenetörténeti korszak, stílus és műfaj, a hallott
          zenemű szerzőjének és a mű címének megnevezése.
   Népzene    Népi hangszerek: furulya, duda, citera, tekerő, cimbalom
 Reneszánsz    Josquin des Pres, Tinódi Lantos Sebestyén, Palestrina, Lassus,
          Bakfark Bálint
 Barokk      Monteverdi, Purcell, Vivaldi, J. S. Bach, Händel, Corelli, Esterházy
          Pál
 Bécsi klasszika  Haydn, Mozart, Beethoven
 Romantika     Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, Verdi, Muszorgszkij, Wagner, Dvořak,
          Smetana,. Brahms
 Századforduló   Debussy, Ravel
 XX. századi és  Bartók Béla, Kodály Zoltán, Gershwin, Orff, Sztravinszkij,
 kortárs zene   Honegger, Bernstein, Szokolay Sándor
                    6
  Kompetenciák/
                      Követelmények
  Témakörök

3. Dallamdiktálás
          8-10 ütemű egyszólamú barokk dallam lejegyzése violinkulcsban.
          (2 # - 2b-ig)
          8 – 10 ütemű egyszerű bécsi klasszikus kétszólamú dallam
          lejegyzése violinkulcsban (2 # - 2b-ig).
                    7

								
To top