Ing - Download Now DOC by HC11121010568

VIEWS: 48 PAGES: 71

									          Ing. arch. Peter Krajč - autorizovaný architekt
                  010 07 Žilina
   ÚZEMNÝ PLÁN MESTA
    RUŽOMBEROK
         ZMENA A DOPLNOK Č. 1

            TEXTOVÁ ČASŤ
Obec Ružomberok                           Ing. arch. Peter Krajč
 obstarávateľ                             spracovateľ

                  Žilina 05 2009
Riešiteľský kolektívHlavný riešiteľ               Ing.arch. Peter Krajč


Urbanizmus                  Ing.arch. Peter Krajč, Ing.arch. Marián Pivarči


Doprava                   Ing. Roman Tiso


Rekreácia, cestovný ruch           Ing.arch. Marián Pivarči


Poľnohospodárstvo              Darina Funtíková


Ochrana prírody a pamiatok          Ing.arch. Marián Pivarči


Vodné hospodárstvo, plyn           Ing. Michal Leštach


Elektrická energia, telekomunikácie, pošta  Karol Kollár


Teplo                    Ing. Ján Daniš


Konštruktérske práce             Darina Funtíková
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                           2
OBSAH TEXTOVEJ ČASTI
                                          Strana
A. Základné údaje
a) Hlavné ciele riešenia                                  5
b) Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu                         5
c) Údaje o súlade riešenia so zadaním                            5

B. Riešenie územného plánu
a) Vymedzenie riešeného územia                                7
b) Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu         7
c) Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady            17
d) Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy                        21
e) Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania                 22
f) Návrh funkčného využitia územia                             25
g) Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia, výroby a rekreácie            26
h) Vymedzenie zastavaného územia obce                            27
i) Vymedzenie ochranných pásem a ochranných území podľa osobitných predpisov        27
j) Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami      29
k) Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny a návrh ochrany kultúrno-historických hodnôt   30
l) Návrh verejného dopravného a technického vybavenia                    34
  l) 1. Doprava a dopravné zariadenia                           34
  l) 2. Vodné hospodárstvo                                 34
  l) 3. Energetika                                     42
  l) 4. Pošta a telekomunikácie                              53
m) Koncepcia starostlivosti o životné prostredie                      55
n) Vymedzenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov   56
o) Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu                      57
p) Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej
  a lesnej pôde                                      58
q) Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych, ekonomických,
  sociálnych a územnotechnických dôsledkov                         62
r) Návrh záväznej časti                                   63

C. Doplňujúce údaje

D. Dokladová časť


OBSAH GRAFICKEJ ČASTI

1. Výkres širších vzťahov (pôvodne Širšie vzťahy v.č.1)            m 1:50 000
  1 a) Výkres širších vzťahov na podklade ÚPN VÚC Žilinského kraja        m 1:50 000
2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
  (pôvodne Návrh funkčnej štruktúry v.č.4)                  m 1:10 000
3. Návrh funkčných a priestorových regulatívov
  (pôvodne Urbanizačné plochy a etapizácia v.č. 3                m 1:10 000
4. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia (pôvodne Doprava v.č.6)   m 1:10 000
5. Výkres riešenia verejného technického vybavenia – voda a kanalizácia
  (pôvodne Voda a kanalizácia v.č.8)                       m 1:10 000
6. Výkres riešenia verejného technického vybavenia – zásobovanie
  elektrickou energiou, telekomunikácie (pôvodne Elektro siete v.č. 9)    m 1:10 000
7. Výkres riešenia verejného technického vybavenia – zásobovanie
  plynom (pôvodne Siete plynu v.č. 10)                    m 1:10 000
8. Výkres riešenia verejného technického vybavenia – zásobovanie
  teplom (pôvodne Energetika v.č. 11)                     m 1:10 000
9. Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov
  na poľnohospodárskej a lesnej pôde                       m 1:10 000
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                            3
            A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1  4
a) HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA

    Územný plán mesta Ružomberok - Zmena a doplnok č. 1 sleduje najmä tieto ciele :
 zapracovať do územného plánu mesta nové plochy pre výstavbu bytov, občianskej vybavenosti,
 výrobných prevádzok, rekreačných zariadení,
 aktualizovať funkčné využitie niektorých plôch podľa požiadaviek Mestského úradu,
 koordinovať záujmy na výstavbu so záujmami ochrany prírodných hodnôt,
 koordinovať záujmy na výstavbu so záujmami ochrany kultúrnych hodnôt,
 regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy.
b) VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU

    Územný plán mesta Ružomberok bol vypracovaný v roku 1996 (Architektonický ateliér Ing.
arch. Martin Bišťan, hlavní riešitelia Ing. arch. Ján Petrek a Ing. arch Martin Bišťan). Územný plán
mesta Ružomberok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Ružomberku dňa 18.12.1996 a jeho
záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 6/96.

    Územný plán rieši veľkoryso rozvoj mesta v troch etapách:
  -  I. etapa – návrh do roku 2015 (45 000 obyvateľov) – urbanizácia plôch v zastavanom území
    mesta,
  -  II. etapa – návrh do roku 2025 (55 000 obyvateľov) – urbanizácia plôch mimo zastavaného
    územia v západnej časti mesta,
  -  III. etapa – výhľad do roku 2045 (80 000 obyvateľov) – urbanizácia voľných plôch mimo
    zastavaného územia mesta východným smerom na Štiavničku.

     Územný plán mesta Ružomberok je v niektorých kapitolách spracovaný podrobnejšie ako je
potrebné pri územnoplánovacej dokumentácii na stupni obec, niektoré kapitoly v zmysle súčasnej
platnej legislatívy chýbajú resp. sú už neaktuálne. Do územného plánu je potrebné zapracovať zmeny,
ktoré priniesol vývoj za obdobie 1996 - 2008, napríklad :
  - záväzné regulatívy z územného plánu regiónu,
  - aktualizovať záujmy ochrany prírody,
  - aktualizovať zoznam národných kultúrnych pamiatok,
  - aktualizovať niektoré plochy pre rozvoj bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie a výroby,
  - doriešiť otázku trasy R1 a miesto napojenia na D1.
     Ideálnym riešením by bolo vypracovanie nového územného plánu.
     Zmena a doplnok č. 1 rieši len úzko vymedzené lokality tak, aby nebol zastavený kontinuálny
rozvoj mesta. V blízkom období začne mesto obstarávať nový územný plán.
c) ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM

    Riešenie rozvoja územia je v súlade s Územno-hospodárskymi zásadami pre spracovanie
územného plánu mesta Ružomberok, ktoré boli schválené Mestským zastupitestvom v Ružomberku
uznesením č. 396/94 zo dňa 28.6.1994.
    Dodatočný súhlas KPÚ v Žiline podľa § 13 zákona 220/2004 Z.z. bol vydaný v roku 2009.
    Územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán mesta Ružomberok – Zmena a doplnok č. 1“
obstaráva mesto Ružomberok prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a
ÚPD, ktorou je Ing. arch. Ján Burian (reg. č. 048).
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                             5
        B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1  6
a) VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

    Riešené územie Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu mesta Ružomberok je vymedzené
hranicou dvadsiatichpiatich lokalít. Tieto lokality sú riešené v grafickej a textovej časti.

Zoznam lokalít :
  1. IBV Kalvária
  2. IBV Hrboltová
  3. OV Družstevné pole
  4. Rekreačná vybavenosť Mokrac
  5. IBV Hríby
  6. IBV Pri škole
  7. Šport, občianska vybavenosť
  8. OV – areál Katolíckej univerzity
  9. OV Vráce
  10. IBV Vráce
  11. Rekreácia – penzióny
  12. HBV – terasové domy
  13. IBV Do Dielca
  14. Výrobné plochy pri SAD
  15. IBV Krčméryho ulica
  16. IBV Pri družstve
  17. Výrobné plochy Vyše Skál
  18. Výrobné plochy Pod Skalami
  19. Rekreačná vybavenosť – nástup na Vlkolínec
  20. OV centrum
  21. Rodinný dom
  22. Skládka stavebného odpadu
  23. Kompostáreň
  24. Rekreačné objekty Malino-Brdo
  25. Rekreačné objekty Hrabovo
b) VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO
PLÁNU REGIÓNU

    Pri riešení Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu sídelného útvaru Ružomberok je potrebné
rešpektovať územný plán regiónu - Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja (Združenie
VÚC Žilina, 1998) a Územný plán veľkého územného celku Žilinský kraj zmeny a doplnky (Ing.arch.
Marián Pivarči, Ing.arch. Pavel Kropitz, 2005).
    Zmena a doplnok č. 2 ÚPN VÚC Žilinského kraja a Zmena a doplnok č. 3 ÚPN VÚC Žilinského
kraja spracovaná v roku 2008 sa nedotýkajú riešeného územia.
    Záväzná časť ÚPN VÚC Žilinského kraja bola vyhlásená Nariadením vlády SR č. 223/1998 zo
dňa 16.5.1998.
    Záväzná časť ÚPN VÚC Žilinský kraj zmeny a doplnky bola vyhlásená všeobecne záväzným
Nariadením Žilinského samosprávneho kraja č. 6/2005 o záväzných častiach zmien a doplnkov ÚPN
VÚC Žilinský kraj.

    Územia mesta Ružomberok sa dotýkajú nasledovné body uvedené ako záväzné regulatívy
funkčného a priestorového usporiadania územia:
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                           7
1. V OBLASTI USPORIADANIA ÚZEMIA, OSÍDLENIA A ROZVOJA SÍDELNEJ ŠTRUKTÚRY

  1.1  vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj Žilinského kraja v oblastiach osídlenia,
      ekonomickej, sociálnej a technickej infraštruktúry pri zachovaní zdravého životného
      prostredia a biodiverzity v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja,
  1.2  vychádzať pri územnom rozvoji kraja z rovnocenného zhodnotenia vzťahov
      vnútroregionálnych a nadregionálnych, pri zdôraznení územnej polohy kraja, ktorý hraničí
      s Českou republikou a Poľskou republikou a jeho špecifických podmienok spočívajúcich
      vo veľmi vysokom plošnom podiele chránených území v kraji (najvyššom v celej SR),
  1.5  formovať sídelnú štruktúru na nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie
      priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických
      úrovní ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov,
  1.6  podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciálne centrá
      osídlenia,rozvojové centrá hospodárskych, obslužných a sociálnych aktivít ako pre
      priliehajúce zázemia, tak aj pre príslušný regionálny celok, a to hierarchickým systémom,
      pozostávajúcim z nasledovných skupín centier :
      1.6.3 podporovať rozvoj centier druhej skupiny, jej prvej podskupiny s možnosťou
          plnenia nadregionálnych až celoštátnych funkcií, a to miest :
          Liptovský Mikuláš, Čadca a Ružomberok. V týchto centrách podporovať najmä
          rozvoj týchto zariadení :
          a) správy vyššieho významu s nadregionálnou až celoštátnou pôsobnosťou,
          b) vysokoškolského vzdelávania a vyššieho systému vzdelávania (Čadca),
          c) technologických centier a priemyselných parkov,
          d) zdravotníckych a sociálnych s funkciou nadregionálneho poskytovania
          špecifických služieb,
          e) kultúrnych - múzeá, galérie a pod.,
          f) nákupných a obchodných centier,
          g) cestovného ruchu, rekreácie, športu a voľného času
  1.8  podporovať vznik a posilnenie suburbánnych pásiem okolo miest Žilina, Martin, Čadca,
      Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Dolný Kubín,
  1.10  podporovať ako ťažiská osídlenia nižších úrovní v Žilinskom kraji :
      1.10.1    liptovskomikulášsko - ružombersko - dolnokubínske ťažisko osídlenia ako
            ťažisko osídlenia druhej úrovne,
  1.11  podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej
      komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí,
  1.12  podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk
      osídlenia pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,
  1.13  sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických systémov -
      sietí miest a aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej komplexnosti
      regionálnych celkov,
  1.14  formovať ťažiská osídlenia uplatňovaním princípov decentralizovanej koncentrácie,
  1.15  upevňovať vnútroštátne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia,
  1.16  vytvárať podmienky pre budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej
      hierarchizovanej štruktúry
      1.16.1    podporovať ako rozvojové osi prvého stupňa :
            b) žilinsko-podtatranskú rozvojovú os : Žilina – Martin – Poprad - Prešov,
      1.16.2    podporovať ako rozvojové osi druhého stupňa :
            a) liptovsko-oravskú rozvojovú os : Ružomberok – Dolný Kubín - Trstená -
            hranica s Poľskou republikou,
  1.17  napomáhať rozvoju vidieckeho priestoru a náprave vzťahu medzi mestom a vidiekom na
      základe nového partnerstva, založeného na vyššej integrácii funkčných vzťahov mesta a
      vidieka nasledovnými opatreniami :
      1.17.1    vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území
            a integráciu funkčných vzťahov mesta a vidieka,
      1.17.2    podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných
            životných podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny
            ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry,
      1.17.3    zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                             8
            osídlenia zohľadňovať špecifické prírodné, krajinné a architektonicko –
            priestorové prostredie,
      1.17.4   vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným
            centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia
            obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali
            kultúrne a pracoviskovo rovnocennné prostredie voči urbánnym priestorom a
            dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na
            moderný spôsob života,
   1.18  rešpektovať existujúce vojenské objekty a ich ochranné a bezpečnostné pásma pri novej
      výstavbe; jednotlivé stupne ďalšej projektovej dokumentácie prerokovať s Ministerstvom
      obrany Slovenskej republiky,
   1.20  rešpektovať existenciu pamiatkovo chránených historických sídelných a krajinných
      štruktúr, a to najmä lokalít svetového kultúrneho dedičstva, archeologických nálezov,
      pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón, areálov historickej zelene a národných
      kultúrnych pamiatok, lokalít tvoriacich charakteristické panorámy chránených území,
      národnú sústavu chránených území v príslušnej kategórii a stupni ochrany a
      medzinárodne chránených území (ramsarské lokality, lokality NATURA).

2.  V OBLASTI SOCIÁLNEJ INFRAŠRUKTÚRY

   2.4  zriadiť geriatrické centrá v každom sídle okresu v súlade s vývojom chorobnosti a
      starnutím populácie,
   2.5  zriaďovať zariadenia sociálnych služieb a rozširovať ich sieť v závislosti od konkrétnych
      potrieb občanov v každom sídle okresu,
   2.6  podporovať rovnomerný rozvoj škôl, vzdelávacích, školiacich a preškolovacích zariadení
      na území kraja,
   2.7  znižovať regionálne rozdiely v úrovni vzdelania podporou vzdelávacích centier v
      prirodzených sídelných centrách a prispôsobovať sieť stredných škôl trhu práce a
      podporovaným ekonomickým aktivitám,
   2.12  riešiť nedostatočné kapacity zariadení sociálnej starostlivosti a ich zaostalú
      materiálnotechnickú základňu v regiónoch,

3.  V OBLASTI ROZVOJA REKREÁCIE, TURISTIKY, CESTOVNÉHO RUCHU A KÚPEĽNÍCTVA

   3.1  vytvoriť nadregionálny, regionálny a miestny funkčno - priestorový subsystém turistiky,
      rekreácie a cestovného ruchu v súlade s prírodnými a civilizačnými danosťami kraja, ktorý
      zabezpečí každodennú a víkendovú rekreáciu obyvateľov kraja, hlavne z miest a ktorý
      vytvorí optimálnu ponuku pre domácu a zahraničnú turistiku, prednostne kúpeľnú,
      poznávaciu, športovú a relaxačnú,
   3.2  podporovať diferencované regionálne možnosti využitia rekreácie, turistiky a cestovného
      ruchu na zlepšenie hospodárskej stability a zamestnanosti, najmä na Kysuciach, Orave a
      v Turci, na upevňovanie zdravia a rekondíciu obyvateľstva, predovšetkým v mestách
      Žilina, Ružomberok, Martin a Liptovský Mikuláš a na zachovanie a využitie kultúrneho
      dedičstva vo všetkých okresoch kraja,
   3.4  preferovať kvalitatívny rozvoj a vysokoštandardnú vybavenosť pre horský turizmus,
      klimatickú liečbu a vrcholové športy na území Tatranského národného parku, Národného
      parku Nízke Tatry, Národného parku Malá Fatra a Národného parku Veľká Fatra v
      kapacitách, stanovených podľa schválených územných plánov obcí a podľa výsledkov
      posudzovania v zmysle zákona č. 127/1994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie;
      v chránených krajinných oblastiach Kysuce, Strážovské vrchy a Horná Orava podporovať
      aj kvantitatívny rozvoj budovania vybavenosti pre turistiku v mestách a vidieckych sídlach,
   3.5  pre všetky mestá v kraji dobudovať existujúce a založiť nové prímestské rekreačné zóny,
      s rekreačnými lesmi a vybavenosťou pre pohybové a relaxačné aktivity; sledovať pri tom
      potrebu znížiť tlak na najatraktívnejšie turistické a kúpeľné centrá, ako je Vrátna dolina a
      Rajecké Teplice pri Žiline, Martinské hole pri Martine, Malinô Brdo pri Ružomberku a
      Demänovská dolina pri Liptovskom Mikuláši,
   3.7  dobudovať na medzinárodných cestných trasách E-50, E-75 a E-77 zariadenia na
      zachytenie a využitie turistického tranzitu na území kraja budovaním motoristických a
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                               9
      cyklistických trás a okruhov cez Rajeckú kotlinu, Turiec a Liptov; realizovať úseky Malého
      tatranského okruhu a Veľkého tatranského okruhu, prípadne ďalších medzištátnych
      okruhov, ktoré prebiehajú územím kraja,

4.  V OBLASTI USPORIADANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA EKOLOGICKÝCH ASPEKTOV, OCHRANY
   PÔDNEHO FONDU, OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY A OCHRANY KULTÚRNEHO
   DEDIČSTVA

   4.1  rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja a ich funkčný význam v
      kategóriách
      4.1.2 biocentrá nadregionálneho významu - Malá Rača - Skalka, Malý Polom - Veľký
          Polom, Ladonhora - Brodnianka, Veľký Javorník, Bzinská hoľa - Minčol, Choč,
          Osičiny - Ráztoky - Lysec, Západné Tatry - Roháče, Prosečné, Nízke Tatry -
          Kráľovohoľská časť, Nízke Tatry - Ďumbierska časť, vodná nádrž Liptovská
          Mara, Kľak - Ostrá skala - Reváň - Partizán, Zniev - Sokol - Chlievska, Kláštorské
          lúky, Marské vŕšky, Borišov - Javorina, Lysec, Turiec, Pod Sokolom, Kopa -
          Korbeľka, Pilsko, Babia hora, Žiar - Oravská priehrada, Skalná Alpa -
          Smrekovica - Šiprúň, Sokol - Žiar, Oravská priehrada - Sosnina, Kľak - Reváň,
          Kozol, Šujské rašelinisko a Strážov,
      4.1.3 biocentrá regionálneho významu podľa schváleného územného plánu,
      4.1.4 biokoridory nadregionálneho a regionálneho významu podľa schváleného
          územného plánu regiónu,
   4.2  rešpektovať podmienky ochrany prírody v súlade so schváleným národným zoznamom
      území európskeho významu,
   4.3  dodržiavať pri hospodárskom využívaní území, začlenených medzi prvky územného
      systému ekologickej stability podmienky
      4.3.1 pre chránené územia (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie) podľa osobitných
          predpisov o ochrane prírody a krajiny, kategórie a stupňa ochrany,
      4.3.2 pre lesné ekosystémy, vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane lesov v
          kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia,
      4.3.3 pre poľnohospodárske ekosystémy, vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane
          poľnohospodárskej pôdy v kategóriách podporujúce a zabezpečujúce ekologickú
          stabilitu územia (trvalé trávne porasty),
      4.3.4 pre ekosystémy mokradí, vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými
          je Slovenská republika viazaná,
      4.3.5 pre navrhované chránené vtáčie územia a dodržiavať ochranné podmienky
          stanovované samostatne osobitným predpisom pre každé chránené vtáčie
          územie,
      4.3.6 pre navrhované územia európskeho významu a zosúladiť spôsob ich využívania
          tak, aby nedošlo k ohrozeniu predmetu ochrany,
   4.4  zachovať prirodzený charakter vodných tokov, zaradených medzi biokoridory, chrániť
      existujúcu sprievodnú vegetáciu a chýbajúcu vegetáciu doplniť autochtónnymi druhmi,
   4.5  zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami -
      trávne porasty, stromová a krovinová vegetácia a vylúčiť všetky aktivity, ohrozujúce
      prirodzený vývoj (vylúčenie chemických vyživovacích a ochranných látok, skládky
      odpadov a pod.),
   4.6  stabilizovať spodnú hranicu lesov a zvýšiť ich biodiverzitu ako ekotónovú zónu les -
      bezlesie,
   4.7  podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí, s cieľom
      zachovania krajinársky a ekologicky hodnotných území s rozptýlenou vegetáciou,
   4.8  zachovať územné časti s typickou rázovitosťou krajinnej štruktúry daného regiónu
      (Kysuce, Orava, Liptov, Turiec),
      4.8.1 ak nie je schválená ÚPD obce, tak chrániť pred optickým znehodnotením
          stavebnou činnosťou lokality, tvoriace charakteristické krajinné panorámy,
      4.8.2 preveriť pri každom navrhovanom veľkoplošnom zábere, líniovom zábere krajiny,
          alebo inom technickom diele :
          a) dopad navrhovaných stavieb na okolitú krajinu - krajinný obraz (harmónia,
            kompozícia, vyváženosť, mierkovitosť),
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                             10
           b) dopad navrhovaných stavieb na zmenu krajinnej panorámy miesta alebo línie,
           c) bezprostredný dopad a mieru devastácie lokálnych krajnných scenérií, alebo
             ich zmenu,
           d) prínos možných vizuálnych vnemov z krajinného obrazu priamo z
             navrhovaných diel (diaľnice),
           e) dopad na psychologické pôsobenie navrhovaných stavieb v krajine,
           f) dopad na biodiverzitu, prvky ÚSES a biotopy chránených druhov,
  4.9  zabezpečiť revitalizáciu regulovaných tokov s doplnením sprievodnej zelene,
  4.10  prispôsobovať trasy dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej siete tak,
      aby bola maximálne zabezpečená ich vodivosť a homogénnosť,
  4.11  eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory, pôsobiace na prvky územného
      systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií,
      znečisťovanie vodných tokov a pod.),
  4.12  rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci
      urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu; osobitne chrániť
      ornú pôdu s veľmi vysokým až stredne vysokým produkčným potenciálom, ornú pôdu, na
      ktorej boli vybudované hydromelioračné zariadenia, ako aj poľnohospodársku pôdu, na
      ktorej boli vykonané osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej schopnosti,
  4.13  v obciach a ich miestnych častiach v ochranných pásmach Národného parku Malá Fatra,
      Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry a Národného parku Veľká
      Fatra
      4.13.1 viazať novú výstavbu v ďalšom procese urbanizácie predovšetkým na existujúce
           sídelné útvary v podhorskej oblasti,
      4.13.2 realizovať rozširovanie zastavaného územia obcí na úkor poľnohospodárskej
           pôdy a lesnej pôdy len v súlade so schválenou územnoplánovacou
           dokumentáciou a na základe posúdenia vplyvov na životné prostredie,
      4.13.3 zohľadňovať pri umiestňovaní čiností na území ich predpokladaný vplyv na
           životné prostredie a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie,
           obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov,
  4.14  v turistických strediskách na území Národného parku Malá Fatra, Tatranského národného
      parku a Národného parku Nízke Tatry a Národného parku Veľká Fatra
      4.14.1 zmeny hraníc zastavaných území, kapacity rekreačných lôžok, prírastky bytov pre
           trvalo bývajúcich obyvateľov, rozvoj športových zariadení novou výstavbou riešiť
           len podľa schválených územných plánov obcí a podľa výsledkov posudzovania v
           zmysle zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
      4.14.2 nezakladať nové strediská a lokality turizmu, rekreácie, športu a klimatickej liečby
           na území Tatranského národného parku, Národného parku Malá Fatra,
           Národného parku Nízke Tatry a Národného parku Veľká Fatra,
      4.14.3 zvyšovať architektonickú úroveň, priestorové a krajinno - sadovnícke rámcovanie
           existujúcich aj navrhovaných objektov a stavieb spracovaním projektov
           sadovníckych úprav pre každú novopovoľovanú stavbu mimo IBV,
  4.15  povoľovať výstavbu malých vodných elektrární na vodnom toku Váh len výnimočne
      4.15.1 nepovoľovať výstavbu malých vodných elektrární na vodných tokoch, ktorým sa
           poskytuje územná ochrana prírody a krajiny :
           a) Chránený areál rieka Orava,
           b) Chránený areál Revúca,
           c) prítoky Váhu, zaradené medzi územia európskeho významu,
  4.16  zabezpečiť vypracovanie projektov miestnych územných systémov ekologickej stability v
      okresoch Žilinského kraja prednostne pre tieto oblasti v okrese
      4.16.8 Ružomberok pre Ivachnovú, Lúčky, Bešeňovú, Ľubochňu, Stankovany, Hubovú,
            Švošov, Liskovú, Liptovskú Teplú, Ružomberok a Liptovské Revúce,
  4.17  rešpektovať zásady rekreačnej funkcie krajinných celkov a limity rekreačnej návštevnosti
      podľa schválených územných plánov obcí, aktualizovaných územnoplánovacích
      podkladov a dokumentov a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí kraja a obcí v záujme
      trvalej a objektívnej ochrany prírodného prostredia Žilinského kraja,
  4.19  zabezpečiť ochranu prirodzených ekosystémov podporou rozvoja komplexnej vybavenosti
      (vrátane zvyšovania lôžkových kapacít v OP NP) a taktiež rozvojom obcí v podhorských
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                             11
      oblastiach s dôrazom na vyzdvihnutie miestnych zvláštností a folklóru; uvedenú
      vybavenosť riešiť komplexne s dôrazom na limity prírodných zdrojov,
  4.20  vymedziť hranice zátopových území vodných tokov v ÚPD obcí za účelom ochrany
      priestoru riečnych alúvií pre situácie vysokých vodných stavov a ochrany biotických prvkov
      a ich stanovísk v alúviách vodných tokov,
  4.21  zabezpečiť pri ochrane pamiatkových území ich primerané funkčné využitie, zachovanie,
      údržbu a regeneráciu historického pôdorysu a parcelácie, vylúčenie veľkoplošných
      asanácií, zachovanie objektovej skladby, výškového a priestorového usporiadania
      objektov, uličného parteru, zachovania charakteristických pohľadov, siluety a panorámy,
      rešpektovanie historických a architektonických dominánt, zachovanie archelogických
      nálezísk.

5. V OBLASTI ROZVOJA NADRADENEJ DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

  5.2  infraštruktúra cestnej dopravy
      5.2.1 rešpektovať dopravné siete a zariadenia, alokované v trase multimodálneho
          koridoru č. Va (hlavná sieť TINA) Bratislava - Žilina - Prešov/Košice -
          Záhor/Čierna nad Tisou - Ukrajina, schválené pre diaľničnú infraštruktúru,
      5.2.4 rešpektovať dopravné siete, zaradené podľa európskych dohôd (AGR) - cestné
          komunikácie Poľská republika - Trstená - Dolný Kubín - Kraľovany/ Ružomberok
          (s napojením na diaľnicu D1) a Žilina - Ružomberok - Makov - hranica SR/ČR,
      5.2.5 chrániť územný koridor a realizovať diaľnicu D1 v trase multimodálneho koridoru
          č. Va ((hlavná sieť TINA), v kategórii D 26,5/120-100) v trase a úsekoch :
          c) Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala - Kraľovany -
            Turany - Hubová - Ivachnová (existujúci úsek D1) - Važec - hranica Žilinského
            a Prešovského kraja, sieť AGR č. E50, trasa TEM 4,
      5.2.6 do doby vydania územného rozhodnutia úseku diaľnice D1 Turany - Kraľovany -
          Hubová zabezpečiť územnú rezervu diaľnice D1 (v trase multimodálneho koridoru
          č. Va /hlavná sieť TINA/, v kategórii D 26/5/120-100) v úseku :
          a) Turany - tunel Korbelka - Hubová - Ivachnová (existujúci úsek D1), sieť AGR č.
            E50, trasa TEM 4,
      5.2.8 chrániť územný koridor a realizovať rýchlostnú cestu R3 (v kategórii R 11,5/80,
          cieľový stav podľa záťaže úsekov v R 22,5/100) v trase a úsekoch :
          a) štátna hranica SR/PR - Trstená - Dolný Kubín, sieť AGR č. E77, hlavný cestný
            ťah pre medzinárodnú turistickú dopravu,
          b) Dolný Kubín - Ružomberok, hlavný cestný ťah pre medzinárodnú turistickú
            dopravu s napojením na D1, sieť AGR č. E77 v alternatíve Dolný Kubín -
            Kraľovany s napojením na diaľnicu D1, sieť AGR č. E77,
          c) Ružomberok - Martin, naväzujúca časť D1 a rýchlostnej cesty R3 v kategórii
            D 26,5/120-100, v trase multimodálneho koridoru č. Va (hlavná sieť TINA), sieť
            AGR č. E50, E77, trasa TEM 4,
          d) Martin - Turčianske Teplice v trase doplnkovej siete TINA, sieť AGR č. E77,
            trasa TEM 5,
          e) Turčianske Teplice - Horná Štubňa - hranica Žilinského a Banskobystrického
            kraja,
      5.2.9 do doby vydania územného rozhodnutia pre rýchlostnú cestu R3 v úseku Dolný
          Kubín - Ružomberok zabezpečiť územnú rezervu a k výhľadovému horizontu
          homogenizovať rýchlostnú cestu R3 (v kategórii R 11,5/80, cieľový stav podľa
          záťaže úsekov v R 22,5/100) v úseku :
          a) Dolný Kubín - Kraľovany (cesta 1. triedy č. I/70 rekonštruovaná na parametreC
            11,5/80-60 s udelením výnimiek C 9,5/60 pre zvlášť obtiažne úseky) s
            napojením na D1, sieť AGR č. E77,
      5.2.15 zabezpečiť územnú rezervu pre homogenizáciu cesty I/59 v trase a úsekoch
          c) Tvrdošín - Dolný Kubín - Ružomberok v kategórii C 9,5/70-60, cesta
            regionálneho významu II(I/59), súbežná s rýchlostnou cestou R3,
          d) Ružomberok - Liptovská Osada - stavebná úprava/pruh pre pomalé vozidlá -
            sedlo Donovaly/hranica Žilinského a Banskobystrického kraja cesta I. triedy v
            kategórii C 11,5/70-60, hlavný severo-južný cestný ťah pre medzinárodnú
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                             12
            turistickú dopravu s vylúčením kamiónovej dopravy z dôvodu ochrany vodných
            zdrojov,
   5.3  infraštruktúra železničnej dopravy
      5.3.3 chrániť územný koridor a realizovať modernizáciu železničnej trate č. 180
          (I. kategórie, v trase multimodálneho koridoru č. Va, hlavná sieť TINA), sieť AGC
          č. E40, sieť AGTC č. C-E) na traťovú rýchlosť 120 až 140 km/hod. v existujúcom
          koridore trate :
          a) Žilina - Vrútky - Kraľovany - Ružomberok - Liptovský Mikuláš - hranica
            Žilinského a Prešovského kraja
          b) v úsekoch technicky vynútených lokálnych úprav smerového vedenia trate,
   5.4  infraštruktúra kombinovanej dopravy
      5.4.2 zabezpečiť územnú rezervu pre výstavbu neštátneho terminálu kombinovanej
          dopravy regionálneho významu v Ružomberku,
   5.5  infraštruktúra leteckej dopravy
      5.5.2 chrániť územie letiska a zabezpečiť územnú rezervu pre modernizáciu
          aeroklubového letiska regionálneho významu s rozvojovými možnosťami pre
          medzinárodnú dopravu v lokalitách : Martin v k.ú. Tomčany a Ružomberok v k.ú.
          Lisková,
   5.7  infraštruktúra cyklistickej dopravy
      5.7.1 chrániť územný koridor a realizovať sieť cyklomagistrál (cyklistické trasy
          celoštátneho významu) v nasledovných trasách a úsekoch :
          c) Oravsko-liptovská cyklomagistrála zo sedla Demänová s pokračovaním v
            trase lesnej cesty cez kótu Tanečník a po pôvodnej ceste II/520 cez kótu
            Kubínska do Oravskej Lesnej, v trase cesty II/520 Oravská Lesná - Lokca -
            Oravská priehrada prístav, v trase cesty III/05944 Ústie nad Priehradou -
            Trstená, v trase cesty II/520 Trstená - Vitanová, v trase cesty III/52019
            Vitanová - Oravice - Zuberec, v trase cesty II/584 Zuberec - Liptovská Sielnica
            a po lesnej ceste cez Kvačiansku dolinu, nasledujú vetvy v trase cesty II/584
            Liptovská Sielnica - Liptovský Mikuláš a v trasách ciest III/018104 Liptovská
            Sielnica - Liptovský Michal, I/18 Liptovský Michal - Ružomberok,
          g) Donovalská cyklomagistrála v trase cesty I/59 Ružomberok - hranica
            Žilinského a Banskobystrického kraja - Donovaly s postupným odklonom
            cyklomagistrály na pôvodnú trasu lesnej železnice

6.  V OBLASTI VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

   6.1  rešpektovať z hľadiska ochrany vôd
      6.1.1 ochranné pásma vodárenských zdrojov,
      6.1.2 chránené vodohospodárske oblasti Beskydy-Javorníky, Nízke Tatry-východná
           časť, Nízke Tatry-západná časť, Veľká Fatra, Strážovské vrchy,
   6.4  podporovať rozvoj skupinových vodovodov pre zásobovanie obyvateľov a uvažovaný
      územný rozvoj zabezpečením výstavby týchto stavieb :
      6.4.17 Ružomberok, rozšírenie SKV, napojenie obcí Sliače, Liptovská Štiavnica, Potok,
      6.4.18 Liptovská Lúžna, doplňujúci vodárenský zdroj pre SKV Ružomberok,
   6.5  podporovať rozvoj miestnych vodovodov v obciach a ich miestnych častiach s
      nedostatočným zásobovaním pitnou vodou, mimo dosahu SKV,
   6.6  postupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií s čistiarňami odpadových
      vôd za rozvojom verejných vodovodov výstavbou ČOV v rozhodujúcich zdrojoch
      znečistenia, výstavbou skupinových kanalizácií s využitím kapacít jestvujúcich ČOV,
      výstavbou skupinových kanalizácií s ČOV s prioritným riešením v obciach, ležiacich v OP
      vodárenských zdrojov, prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd,
      CHVO a povodí vodárenských tokov,
   6.8  podporovať rozvoj kanalizácií a ČOV v obciach a miestnych častiach, ktoré nie je možné
      riešiť formou skupinových kanalizácií,
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                              13
7.  V OBLASTI NADRADENEJ ENERGETICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

   7.1  zohľadniť ekonomické a ekologické hľadiská pri zabezpečení územia energiami a vytvárať
      efektívne diverzifikované systémy energetického zásobovania kraja,
   7.2  zabezpečiť zvýšenú výrobu elektrickej energie
      7.2.1 modernizáciou a rekonštrukciou existujúcich zdrojov,
      7.2.2 budovaním nových zdrojov využívaním vodnej energie,
      7.2.3 využitím zemného plynu v kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie v
           paroplynových cykloch a kogeneračných jednotkách,
   7.3  zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú dodávku a prenos elektrickej energie dobudovaním
      elektrizačnej rozvodnej sústavy kraja v nadväznosti na sústavu SR a sústavu
      medzištátnu,
   7.4.  v energetickej náročnosti spotreby :
      7.4.1 realizovať opatrenia na zníženie spotreby elektrickej energie v priemysle a
           energeticky náročných prevádzkach,
      7.4.2 minimalizovať využívanie elektrickej energie na výrobu tepla,
   7.5  chrániť koridory na rozvoj nadradených elektrických sietí, ktoré svojím významom
      presahujú územie kraja :
      7.5.3 2 x 400 kV v smere rozvodňa Medzibrod - Liptovská Mara,
      7.5.5 2 x 110 kV vedenie Lisková - Liptovská Osada - Donovaly,
   7.7  podporovať rozvoj plynofikácie územia kraja, chrániť koridory existujúcich a navrhovaných
      plynovodov a plynárenských zariadení,
   7.8  zvýšiť percento plynofikácie obcí v kraji v ekonomicky efektívnych oblastiach a v
      územiach so zvýšenými požiadavkami na ochranu životného a prírodného prostredia
      (Národné parky, ich OP, CHKO a pod.),
   7.9  zriaďovať zásobovacie VTL a STL prepojovacie sústavy plynovodov hlavne v okresoch
      Námestovo, Ružomberok, Liptovský Mikuláš,
   7.10  zamerať sa v spotrebe zemného plynu na jeho využívanie :
      7.10.1 v kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie, paroplynových cykloch a
           kogeneračných jednotkách,
      7.10.2 ako alternatívne palivo pre pohon motorových vozidiel hlavne v hromadnej (MHD,
           prímestská doprava) a individuálnej doprave,
   7.11  vytvoriť územné podmienky pre realizáciu plynárenských zariadení, prípadne ich
      rekonštrukciu a pri využívaní územia chrániť vybudované plynárenské zariadenia
      predpísanými ochrannými pásmami,
   7.12  presadzovať v oblasti zásobovania teplom uplatnenie energetickej politiky SR a
      regionálnej energetickej politiky Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK); s využitím
      kompetencie miestnych orgánov samosprávy budovanie kogeneračných zdrojov na
      výrobu elektriny a tepla tam, kde je to ekonomicky a enviromentálne zdôvodniteľné,
      udržať a inovovať už vybudované systémy s centralizovaným zásobovaním obyvateľstva
      teplom,
   7.13  vytvárať priaznivé podmienky na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných druhotných
      zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike,
   7.14  podporovať a presadzovať v regióne ŽSK s podhorskými obcami využitie miestnych
      energetických zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, MVE a pod.) pre potreby
      obyvateľstva a služieb,
   7.15  znižovať energetickú náročnosť objektov (budov) z hľadiska tepelných strát.

8.  V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

   8.1.  zabezpečiť postupnú sanáciu a rekultiváciu nevyhovujúcich skládok odpadov a starých
      enviromentálnych záťaží do roku 2005,
   8.2  sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov regionálneho územného
      systému ekologickej stability a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú zložky životného
      prostredia,
   8.3  zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení súvisiacich s triedením, recykláciou,
      využívaním a zneškodňovaním odpadov v obciach, určených v územnom pláne,
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                             14
   8.4   zneškodňovanie nevyužitých komunálnych odpadov riešiť prednostne na zabezpečených
       regionálnych skládkach odpadov obcí, určených v ÚPD,
   8.5   zabezpečiť na území kraja plochy pre plánovaný systém kontajnerizácie pre nakladanie s
       nebezpečným odpadom a sieť recyklačných stredísk nebezpečných odpadov v etape
       rokov 1997-2000,
   8.6   doriešiť zneškodňovanie odpadov zo zdravotníckych zariadení na území kraja,
   8.7   vytvoriť systémové podmienky pre rozvoj podnikateľskej sféry v oblasti využívania a
       spracovania odpadov v zmysle navrhovaných opatrení, vyšpecifikovaných v textovej časti
       návrhu územného plánu veľkého územného celku Žilinský kraj.

9.  V OBLASTI USPORIADANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA

   9.1.  zamerať hospodársky rozvoj jednotlivých okresov v kraji na zvýšenie počtu pracovných
       príležitostí v súlade s kvalifikačnou štruktúrou obyvateľstva s cieľom znížiť vysokú mieru
       nezamestnanosti vo väčšine okresov kraja,
   9.3   podporovať budovanie priemyselných parkov regionálneho významu v nasledovných
       sídlach :
       9.3.7 Ružomberok,

10. V OBLASTI TELEKOMUNIKÁCIÍ

   10.1  zabezpečiť realizáciu hlavných a strategických cieľov, stanovených v telekomunikačných
       projektoch,
   10.2  dosiahnuť špičkovú medzinárodnú úroveň telekomunikačných služieb v horizonte do roku
       2010,
   10.3  zabezpečiť rozvoj telekomunikácií Žilinského kraja realizáciou projektov z rezortného
       programu MDPT SR :
           a) digitalizácia telefónnej siete v Kysuckom Novom Meste, Námestove a
             Ružomberku,

11. V OBLASTI PÔŠT

   11.1  rešpektovať koncepčné materiály schválené vládou SR a MDPT SR,
   11.2  zabezpečovať poštové služby v rámci Žilinského samosprávneho kraja regionálnymi
       poštovými centrami (RPC) :
           b) RPC Liptovský Mikuláš pre okresy: Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš,
            Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín,
   11.3.  skvalitňovať poštové služby v kraji realizáciou nasledovných úloh a cieľov :
           a) zavedenie automatizácie priehradkových operácií na vybraných poštách v
            kraji, ktoré poskytujú najväčší objem poštových služieb,

Územia mesta Ružomberok sa dotýkajú nasledovné verejnoprospešné stavby :

1.  STAVBY NA SLEDOVANIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - SIEŤ SLEDOVACÍCH,
   DOKUMENTAČNÝCH A VÝSKUMNÝCH STANÍC (STANOVÍŠŤ) V BLÍZKOSTI, RESP. V
   AREÁLOCH NADREGIONÁLNYCH BIOCENTIER A BIOKORIDOROV A LOKALÍT
   MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU

2.  DOPRAVNÉ STAVBY

   2.1.  dopravné stavby cestné :
       2.1.1 diaľnica D1 v kompletnej trase, diaľničné križovatky a privádzače, sprievodné
          komunikácie I/61 a I/18,
       2.1.3 rýchlostná cesta R3 v kompletnej trase, ktiržovatky a privádzače, sprievodné
          komunikácie I/59, alternatívne aj I/70, cestný ťah I/65, II/519, III/06538,
          alternatívne aj I/14,
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                              15
      2.1.5 cesta I/59, stavebná úprava/pruh pre pomalé vozidlá Liptovská Osada - hranica
          Žilinského a Banskobystrického kraja s vylúčením kamiónovej dopravy z dôvodu
          ochrany vodných zdrojov,
   2.2.  dopravné stavby železničnej a kombinovanej dopravy :
      2.2.2 modernizácia železničnej trate č. 180 v úseku Žilina - hranica Žilinského a
          Prešovského kraja,
   2.5  dopravné stavby cyklistickej dopravy
      2.5.1 výstavba   cyklomagistrál  na  segregovaných  komunikáciách,  Rajecká
          cyklomagistrála Žilina - Rajec, Kysucká cyklomagistrála Krásno nad Kysucou -
          Nová Bystrica, Donovalská cyklomagistrála Ružomberok - hranica Žilinského a
          Banskobystrického kraja.

3.  TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

   3.1  vodohospodárske stavby
      3.1.7 revitalizácia starého koryta Váhu,
      3.1.8 odtokové biokoridory pre bezbariérovú migráciu vodných živočíchov:
          a) na vodnom toku Váh v profile „Jamborov prah“,
   3.2  energetické stavby
      3.2.3 2 x 400 kV vedenie v smere rozvodňa Medzibrod - Liptovská Mara,
      3.2.4 transformovne 110/22 kV: INA Kysuce, KIA Žilina, PP Námestovo, Raková
          (alternatívne Turzovka), Turčianske Teplice, Krásno nad Kysucou, Hrboltová,
          Liptovská Osada,
      3.2.5 110 kV vedenia :
          g) 2 x 110 kV vedenie Lisková - Liptovská Osada,
      3.2.6 stavby súvisiace s plynofikáciou v okresoch Žilinského kraja,
      3.2.7 stavby súvisiace s inováciou už vybudovaných CZT a kogeneračnými zdrojmi na
          výrobu elektriny a tepla,
   3.3.  pošta a telekomunikácie
      3.3.1 súvisiace stavby pre rozvoj telekomunikácií na dosiahnutie špičkovej
          medzinárodnej úrovne telekomunikačných služieb,
      3.3.2 stavby, súvisiace s rozvojom telekomunikácií Žilinského kraja, ktoré vyplývajú z
          rezortných programov MDPT :
          a) digitalizácia telefónnej siete: Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Ružomberok,
   3.4.  stavby na zneškodňovanie, využívanie a spracovanie odpadov
      3.4.1 plochy a zariadenia regionálnych veľkokapacitných skládok odpadov,
      3.4.2 stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie a
          recykláciu odpadov,
   3.5.  verejná vybavenosť, dopravná a technická infraštruktúra v strediskách cestovného ruchu
      a kúpeľníctva, vymenovaných v kapitole 2.9 Rekreácia, cestovný ruch a kúpeľníctvo a
      vyznačených v grafickej časti ZaD ÚPN VÚC ako :
      3.5.1 medzinárodné strediská turizmu,
      3.5.2 celoštátne strediská turizmu,
      3.5.3 strediská turizmu regionálneho významu,
      3.5.4 liečebné a rekreačné kúpele,

    Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona
č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z.z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 199/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z.z.,
zákona č. 229/1997 Z.z., zákona č. 175/1999, zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z.,
zákona č. 553/2001 Z.z., a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z.z. pozemky,
stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                            16
c) ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ
  PREDPOKLADY

Vývoj počtu obyvateľov

    Počet obyvateľov v meste Ružomberok v období od roku 1950 do roku 2001 plynulo narastal,
od roku 2001 do roku 2007 bol zaznamenaný pokles.

  Rok     1950     1961    1970       1980    1991    2001   2007   2015
                                                   (ÚPN)
Počet      18 479    19 553    22 090    26 396     29 416   30 417  29 793  45 000
obyvateľov

    Navrhovaný vývoj počtu obyvateľov a počtu bytov v územnom pláne mesta Ružomberok je o
mnoho vyšší ako nasvedčuje súčasný trend. Index vitality mal v roku 2006 hodnotu 83,85, index
starnutia 119,27. Priemerný vek obyvateľov v roku 2006 bol 37,53 rokov. V Ružomberku žije
regresívny typ populácie – obyvateľstvo nie je schopné narastať prirodzenou menou ale iba migráciou.
Odhadujeme, že v roku 2015 by mohlo mať mesto Ružomberok max. 32 000 obyvateľov.


   Pre porovnanie postavenia mesta Ružomberka k ostatným okresným mestám v Žilinskom kraji
uvádzame niekoľko tabuliek.

Vývoj počtu obyvateľov v Žilinskom kraji v rokoch 2001-2007.

          Počet     Počet      Podiel     Počet     Počet   Podiel  Rozdiel %
         obyvateľov  obyvateľov    mesto/    obyvateľov   obyvateľov  mesto/
         v okrese   v meste     okres     v okrese    v meste   okres
          2001     2001      2001      2007      2007   2007
                         v%                    v%
 Bytča       30 788    11 550     37,51       30 992   11 600   37,43   - 0,08
                                  nárast   nárast
 Čadca       92 843    26 699      28,76      92 527   25 751   27,83   - 0,93
                                  pokles   pokles
 Dolný Kubín    39 364    19 948      50,68      39 435   19 747   50,07   - 0,61
                                  nárast   pokles
 Kysucké Nové   33 779    16 558      49,02      33 999   16 420   48,30   - 0,72
 Mesto                               nárast   pokles
 Liptovský     73 984    33 007      44,61      73 373   32 748   44,63   + 0,02
 Mikuláš                              pokles   pokles
 Martin      97 813    60 133      61,48      97 544   58 794   60,27   - 1,21
                                  pokles   pokles
 Námestovo     56 053     8 135      14,51      58 549    8 123   13,87   - 0,64
                                  nárast   pokles
 Ružomberok    59 420    30 417      51,19      59 036   29 793   50,47   - 0,72
                                 pokles    pokles
 Turčianske    16 866     7 031      41,69      16 715    6 991   41,82   + 0,13
 Teplice                              pokles   pokles
 Tvrdošín     35 062     9 544      27,22      35 741    9 401   26,30   - 0,93
                                  nárast   pokles
 Žilina      156 361    85 400      54,62     157 787   85 370   54,10   - 0,52
                                  nárast   pokles
 Počet       692 332                    695 698
 obyvateľov                            nárast
 v Žilinskom
 kraji
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                                   17
     Vysoká koncentrácia obyvateľstva do okresného centra je zrejmá u miest Martin, Žilina,
Ružomberok a Dolný Kubín, v ktorých býva viac ako 50 % z celkového počtu obyvateľov okresu. Veľmi
malá koncentrácia je v okrese Námestovo a malá koncentrácia je aj v okresoch Tvrdošín a Čadca.
   Počet obyvateľov v celom Žilinskom kraji vzrástol od 25.5.2001 do 31.12.2007 len o 3 366. Podiel
obyvateľov bývajúcich v okresnom centre ku počtu obyvateľov v okrese poklesol u väčšiny okresných
centier (9), najviac v okresoch Martin, Čadca a Tvrdošín. Iba v okrese Turčianske Teplice a Liptovský
Mikuláš sa tento podiel nepatrne zvýšil, čo je však zapríčinené rýchlejším poklesom počtu obyvateľov
na vidieku ako v okresnom meste. Možno konštatovať, že dochádza k miernej dekoncentrácii
obyvateľstva v rámci územia okresov.


Rozdelenie ekonomicky aktívnych osôb podľa výrobných sektorov
(údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001)

 Mesto       Osoby     I.     II.   III. a IV.   Bez    Neza    Prevláda
         ekonomic   sektor   sektor   sektor   udania   mestnaní    júci
         ky aktívne                    odvetví         sektor
 Bytča       5 877    111    2 572    2 168    1 026    894     II:
         podiel v %   1,89    43,76    36,89    17,46    15,21
 Čadca      13 788    142    4 322    4 444    2 880    2 703   III. a IV:
         podiel v %   1,03    31,35    46,74    20,89    19,60
 Dolný Kubín   10 476    182    2 790    5 439    2 065    1984    III. a IV:
         podiel v %   1,74    26,63    51,92    19,71    18,94
 Kysucké Nové   8 804     89    3 344    3 201    2 168    1 866     II.
 Mesto      podiel v %   1,01    37,98    36,36    24,63    21,19
 Liptovský    17 618    372    5 200    8 914    3 132    2 426   III. a IV:
 Mikuláš     podiel v %   2,11    29,52    50,60    17,78    13,77
 Martin      31 505    222    8 510    16 396    6 377    5 715   III. a IV:
         podiel v %   0,70    27,01    52,04    20,24    18,14
 Námestovo     4 062    104    1 314    1 953     691     557    III. a IV:
         podiel v %   2,56    32,10    48,08    17,01    13,71
 Ružomberok    15 788    323    5 265    6 994    3 206    3 060   III. a IV:
          podiel
          v%     2,05    33,35    44,30    20,31    19,38
 Turčianske    3 507    275     818    2 048    366     521    III. a IV:
 Teplice     podiel v %   7,84    23,32    58,40    10,44    14,86
 Tvrdošín     4 953    174    1 884    2 078    817     1 021   III. a IV:
         podiel v %   3,51    38,04    41,95    16,50    20,61
 Žilina      45 319    346    11 364   23 447   10 162    7 246   III. a IV:
         podiel v %   0,76    25,08    51,74    22,42    15,99
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                                18
Vzdelanostná úroveň obyvateľstva

 Mesto      Počet   Základné  Učňovské   Úplné   Vysoko    Podiel    Podiel
        obyvateľov  vzdelanie  a stredné  učňovské   školské  obyvateľov  obyvateľov
         v meste          bez   a stredné   spolu   s vysokou   s vysokou
         v roku         maturity    s          školou    školou a
          2001               maturitou        k celkové  maturitou
                                       mu počtu  k celkovém
                                       obyvateľov   u počtu
                                       mesta v%   obyvateľov
                                              mesta v%
 Bytča      11 550    2 176    3 391    2 830    589     5,10     29,60

 Čadca      26 699    4 898    6 530    7 126    1 605    6,01    32,70

 Dolný Kubín   19 948    2 856    3 849    6 375    2 197    11,01    42,97

 Kysucké Nové   16 558    2 802    3 889    4 763    1 139    6,88    36,64
 Mesto
 Liptovský    33 007    4 958    7 442    9 929    3 944    11,95    42,03
 Mikuláš
 Martin      60 133    8 766   13 154   18 018    7 056    11,73    41,70

 Námestovo     8 135    1 024    1 629    2 305    709     8,72    37,05

 Ružomberok    30 417    5 629    6 808    9 085    2 510    8,25    38,12

 Turčianske    7 031    1 414    1 816    1 980    547     7,78    35,94
 Teplice
 Tvrdošín     9 544    1 695    2 054    2 713    667     6,66    35,41

 Žilina      85 400   11 703   16 845   27 477   12 208    14,30    46,47
   Najvyššia úroveň vzdelania u obyvateľov je v krajskom meste Žilina. Vysoká úroveň vzdelania je
v mestách, ktoré boli minulosti sídlom okresných a župných úradov – Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a
Martin. Nízka vzdelanostná úroveň je v mestách Bytča a Čadca.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                              19
Kapacity a výkony ubytovacích zariadení cetovného ruchu v roku 2006

          Počet     Lôžka   Návštevníci  Zahraniční    Využitie   Tržby za
         ubytovacích   spolu    spolu    návštevníci  stálych lôžok  ubytovanie
         zariadení                          v%     v tis. Sk
 Okres        10      182     3 155     378       31,7     3 414
 Bytča
 Bytča        2       D       D        D      D       D

 Okres        48      1 508    21 419     9 908      19,4     33 011
 Čadca
 Čadca        5      182     5 102     2 413      21,3     6 374

 Okres        27      866     19 476     8 977      19,3     15 450
 Dolný Kubín
 Dolný Kubín     9      347     7 885     5 251      17,2     5 909

 Okres        7      336     5 174     1 726      17,3     9 146
 Kysucké Nové
 Mesto
 Kysucké Nové     2       D       D        D      D       D
 Mesto
 Okres        172     9 173    281 498    165 189     35,9     455 992
 Liptovský
 Mikuláš
 Liptovský      30      1 904    60 152     42 658     40,9     93 727
 Mikuláš
 Okres        58      2 338    48 530     16 165     20,1     48 447
 Martin
 Martin       20      1 059    34 945     11 189     21,5     36 542

 Okres        22      608     9 046     1 636      20,0     6 364
 Námestovo
 Námestovo      6      111     2 226     1 015      18,4     2 256

 Okres        57      2 196    54 801     29 854     36,0     114 253
 Ružomberok
 Ružomberok     18      659     15 007     7 039      25,0     21 429

 Okres        24      1 137    25 939     5 071      45,5     64 134
 Turčianske
 Teplice
 Turčianske     13      829     21 043     3 436      51,8     60 876
 Teplice
 Okres        119     2 802    38 522     22 446     17,7     37 623
 Tvrdošín
 Tvrdošín       5      190     2 772     1 743      13,3     1 093

 Okres        106     4 021    145 210    60 988     29,1     281 402
 Žilina
 Žilina       19      1 089    56 332     19 648     33,0     101 377


Poznámka: D = dôverné údaje, ktoré štatistický úrad nezverejňuje

    V počte rekreačných zariadení, počte lôžok a počte návštevníkov jednoznačne vedie okres
Liptovský Mikuláš a mesto Liptovský Mikuláš. Druhým v poradí, ale s veľkým odstupom je okres Žilina
a mesto Žilina. Nasledujú okresy a mestá Martin a Ružomberok.
   Najnižšie hodnoty boli zaznamenané v okrese Bytča a Kysucké Nové Mesto.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                              20
Základné údaje o bytovom fonde v roku 2001 a výstavba bytov v období rokov 2001-2006

 Mesto      Počet    Počet    Počet   Podiel    Počet   Prírastok  Prírastok
         bytov   obývaných  osôb/1 byt  neobý-    bytov    počtu    počtu
         v roku   bytov    v roku   vaných    v roku  obývaných  obývaných
         2001    v roku    2001    bytov    2006    bytov    bytov
               2001           v%                  v%
 Bytča       3 699   3 352    3,42    9,38    3 812    113     3,05

 Čadca       8 054    7 354    3,53    8,69    8 203    149     1,85

 Dolný Kubín    6 434    6 104    3,23    5,13    6 614    180     2,80

 Kysucké Nové   5 139    4 847    3,34    5,68    5 357    218     4,24
 Mesto
 Liptovský    11 547   10 883    3,02    5,75    11 915    368     3,19
 Mikuláš
 Martin      21 034   20 179    2,96    4,06    21 350    316     1,50

 Námestovo     2 257    2 113    3,83    6,38    2 371    114     5,05

 Ružomberok    10 923   10 076    3,01    7,75    11 195    272     2,49

 Turčianske    2 321    2 118    3,31    8,75    2 396    75     3,23
 Teplice
 Tvrdošín     2 733    2 482    3,73    9,18    2 829    96     3,51

 Žilina      30 452   28 529    2,97    6,31    31 253    801     2,63
   Najviac osôb na 1 byt pripadá v meste Námestovo (3,83), a vysokú hodnotu má tento ukazovateľ
aj v Tvrdošíne (3,73) a Čadci (3,53). Vo veľkých mestách Žilina a Martin pripadá na 1 byt 2,97 resp.
2,96 osôb.
   Najvyšší podiel neobývaných bytov je v Bytči (9,38 %). Nasledujú mestá Tvrdošín (9,18 %),
Turčianske Teplice (8,75 %), Čadca (8,69 %) a Ružomberok (7,75 %).
   V období rokov 2001-2006 sa relatívne najviac bytov postavilo v Námestove a Kysuckom Novom
Meste. Relatívne najmenej bytov sa postavilo v Martine a Čadci.
d) RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY
     Mesto Ružomberok sa nachádza v západnej časti Liptovskej kotliny vo veľmi atraktívnom
prírodnom prostredí, ktoré vytvárajú okolité pohoria Veľká Fatra, Nízke Tatry a Choč.
     Mesto leží v ťažisku osídlenia druhej úrovne (liptovskomikulášsko - ružombersko -
dolnokubínske ťažisko osídlenia) na krížení rozvojovej osi prvého stupňa (žilinsko-podtatranská
rozvojová os Žilina – Martin – Poprad – Prešov) a rozvojovej osi druhého stupňa (liptovsko-oravská
rozvojová os Ružomberok – Dolný Kubín - Trstená - hranica s Poľskou republikou). Mesto
Ružomberok je zaradené medzi centrá druhej skupiny a jej prvej podskupiny s možnosťou plnenia
nadregionálnych až celoštátnych funkcií. V týchto centrách treba podporovať najmä rozvoj týchto
zariadení :
   a) správy vyššieho významu s nadregionálnou až celoštátnou pôsobnosťou,
   b) vysokoškolského vzdelávania a vyššieho systému vzdelávania ,
   c) technologických centier a priemyselných parkov,
   d) zdravotníckych a sociálnych s funkciou nadregionálneho poskytovania špecifických služieb,
   e) kultúrnych - múzeá, galérie a pod.,
   f) nákupných a obchodných centier,
   g) cestovného ruchu, rekreácie, športu a voľného času
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                             21
    Mesto má výhodnú polohu z hľadiska dopravných koridorov. Leží v trase multimodálneho
koridoru č. Va (hlavná sieť TINA) Bratislava - Žilina - Prešov/Košice - Záhor/Čierna nad Tisou -
Ukrajina, ktorým prechádza diaľnica D1 a železničná trať č. 180 I. kategórie a tiež na uvažovaných
trasách rýchlostných komunikácií R1 Bratislava – Nitra - Banská Bystrica - Ružomberok a R3
Ružomberok - Dolný Kubín - Poľská republika.
    Letisko Ružomberok v k.ú. Lisková je regionálneho významu s rozvojovými možnosťami pre
medzinárodnú dopravu.
    Záujmové územie mesta je vymedzené hranicou okresu Ružomberok a zahrňuje 25 sídiel :
Bešeňová, Hubová, Ivachnová, Kalameny, Komjatná, Likavka, Liptovská Lúžna, Liptovská Osada,
Liptovská Štiavnica, Liptovská Teplá, Liptovské Revúce, Liptovské Sliače, Liptovský Michal, Lisková,
Ľubochňa, Lúčky, Ludrová, Martinček, Potok, Ružomberok, Stankovany, Štiavnička, Švošov, Turík
a Valaská Dubová. V záujmovom území žilo v roku 2007 asi 59 000 obyvateľov. Riešenie záujmového
územia je dokumentované na výkrese č. 1 – Výkres širších vzťahov v mierke 1:50 000.
e) NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

    Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania akceptuje územný plán mesta
Ružomberok. Návrh organizácie územia sa nemení. Mení alebo sa dopĺňa funkčné využitie plôch
v rámci riešených lokalít.
    Zmena a doplnok č. 1 upresňuje podľa požiadaviek mesta nasledovné plochy pre rozvoj
obytnej výstavby, občianskej vybavenosti, rekreačnej vybavenosti a výroby. Lokality sa nachádzajú
v rámci i mimo súčasného intravilánu obce.

Rozvoj obytnej funkcie

    Pre rozvoj obytnej funkcie sú navrhnuté plochy o celkovej výmere 82,7 ha (74,3 ha v etape
návrh a 8,4 ha v etape výhľad). Na týchto plochách možno postaviť asi 526 bytov v etape návrh formou
rodinných domov a 100 bytov v etape výhľad formou terasových bytových domov.

Popis jednotlivých lokalít:

1. IBV Kalvária
    Lokalita o výmere asi 2,4 ha by mala byť využitá na vilovú zástavbu s vysokým podielom
okrasných záhrad. V lokalite možno umiestniť asi 20 rodinných domov.
    Horná hranica pozemkov IBV je vymedzená vo vzdialenosti 80 m pod kostolom na kalvárii.
    Prístup k jednotlivým stavebným parcelám bude riešený z komunikácie, ktorá bude za prvou
kaplnkou kalvárie vedená doprava a serpentínami vystúpa po svahu.

2. IBV Hrboltová
     Voľná plocha severne od D1. Nutnosť dodržať 100 m ochranné pásmo diaľnice a vybudovať
protihlukovú bariéru. Plocha lokality je 14 ha. Plocha umožňuje postaviť 100 samostatne stojacich
rodinných domov.

5. IBV Hríby
    Voľná plocha naväzujúca na plochy IBV v Černovej. Plocha lokality je 20 ha. Plocha umožňuje
postaviť 145 samostatne stojacich rodinných domov. V domoch popri ceste Černovských martýrov je
možné zriadiť zariadenia občianskej vybavenosti.

6. IBV Pri škole
     Voľná plocha južne od Čutkovského potoka medzi potokom a areálom základnej školy. Plocha
lokality je 3,4 ha. Plocha umožňuje postaviť 30 samostatne stojacich rodinných domov. V rodinných
domoch je možné zriadiť zariadenia občianskej vybavenosti.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                            22
10. IBV Vráce
    Voľná plocha južne od ulice Klačno. Plocha lokality je 9 ha. Plocha umožňuje postaviť 60
samostatne stojacich rodinných domov.

12. HBV – terasové domy
    Plocha lesa nad bytovými domami na ulici Ž.Sibigera. Plocha je rezervovaná pre terasové
bytové domy v etape výhľad. Plocha lokality je 8,4 ha. Plocha umožňuje postaviť asi 100 bytových
jednotiek v etape výhľad.

13. IBV Do Dielca
    Voľná plocha medzi Kalváriou a záhradkovou osadou Do Dielca naväzujúca na existujúcu
zástavbu rodinných domov. Plocha lokality je 21,2 ha. Plocha umožňuje postaviť 150 samostatne
stojacich rodinných domov.

15. IBV Krčméryho ulica
     Voľná plocha východne od ulice K. Krčméryho. Cez lokalitu prechádza 220 kV elektrické
vedenie – nutnosť rešpektovať ochranné pásmo elektrického vedenia 20 m od krajného vodiča. Plocha
lokality je 3,3 ha. Plocha umožňuje postaviť 15 samostatne stojacich rodinných domov.

16. IBV Pri družstve
    Voľná plocha severne od areálu družstva. Cez lokalitu prechádza 400 kV elektrické vedenie –
nutnosť rešpektovať ochranné pásmo elektrického vedenia 25 m od krajného vodiča. Jedná sa o
doplnenie existujúcej zástavby rodinných domov. Plocha lokality je 0,7 ha. Plocha umožňuje postaviť 5
samostatne stojacich rodinných domov.

21. Rodinný dom
     Lokalita sa nachádza na rohu ulíc Radlinského a Pivovarská. Všetky inžinierske siete sú
vedené v týchto komunikáciách. Hrubá stavba objektu je už realizovaná. Jedná sa o zmenu funkčného
využitia plochy.


Rozvoj občianskej vybavenosti

Popis jednotlivých lokalít:

3. Občianska vybavenosť Družstevné pole
    Voľná plocha sa nachádza pri ceste I/18 v Černovej. Plocha lokality je 8,2 ha. Plocha je
rezervovaná pre služby, obchody, mestský terciér.

7. Šport, občianska vybavenosť
     Voľná plocha pri ulici Klačno východne od kostola Sedembolestnej Panny Márie. Plocha
lokality je 2,9 ha. Plocha bube využitá pre ihriská, športové kluby, stravovacie zariadenia a pod.

8. Občianska vybavenosť – areál Katolíckej univerzity
    Prevažne zastavané územie, na ktorom sa nachádzajú objekty Katolíckej univerzity, bytové
domy a radové garáže. Voľnú plochu o výmere asi 2,3 ha severne od ulice Klačno rezervovať pre
občiansku vybavenosť a dobudovanie areálu Katolíckej univerzity.

9. Občianska vybavenosť Vráce
    Voľná plocha južne od od ulice Klačno. Plocha občianskej vybavenosti Vráce je situovaná na
prístupe do lokality č. 10 IBV Vráce. Plocha má výmeru 2,4 ha. Na ploche budú umiestnené obchody a
služby a pod..

20. OV centrum
    Lokalita je v územnom pláne určená pre obchodnú vybavenosť a služby. Funkčné využitie sa
oproti územnému plánu nemení. Upravujú sa regulatívy priestorového usporiadania riešenej lokality.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                             23
Vzhľadom na skutočnosť, že sa lokalita nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii Ružomberok,
spôsob zástavby a hmotovopriestorové riešenie objektov je nutné v ďalších stupňoch dokumentácie
konzultovať s Krajským pamiatkovým úradom.


Rozvoj rekreačnej funkcie

4. Rekreačná vybavenosť Mokrac
    Voľná plocha pri športhoteli Černová na ulici Pri Váhu o ploche 8,6 ha. Na území budú
umiestnené penzióny a ihriská.

11. Rekreácia – penzióny
    Zalesnená plocha na hrebeni severovýchodne od vodnej nádrže Hrabovo (kóta 604 m).
Lokalita pozostáva z troch častí o výmere 4,6, 0,4 a 3,6 ha. Územie bude využité pre penzióny, ihriská,
oddychové miesta. Výrub stromov bude vykonaný v minimálnom rozsahu, nutné je zakomponovanie
rekreačných objektov do lesnej krajiny.

19. Rekreačná vybavenosť – nástup na Vlkolínec
    Voľné lúky východne od Vlkolínca (plocha 1,4 ha). Lokalita je určená na výstavbu medzistanice
ozubnicovej železnice, ktorá bude spájať záchytné parkovisko pri ceste I/59 s rekreačnou
vybavenosťou na Maline-Brde. Z medzistanice bude nástup na Vlkolínec a Vlkolínske lúky. V objekte
medzistanice bude umiestnená reštaurácia, suveníry a sociálne zariadenia. Neuvažuje sa o lôžkach.
Vzľadom na otvorenú polohu je potrebné doriešiť nenápadné začlenenie do okolitej krajiny.

24. Rekreačné objekty Malino-Brdo
    Lokalita sa nachádza pri hornej stanici lanovky. V lokalite sú riešené prázdninové domy,
penzióny a rekreačná vybavenosť. Veľká západná časť lokality je zahrnutá v plochách pre rozvoj
rekreačnej funkcie v pôvodnom územnom pláne, malá východná časť predstavuje nový záber trvalých
trávnych porastov. Výška objektov sa obmedzuje na max. 4 nadzemné podlažia.

25. Rekreačné objekty Hrabovo
     Lokalita bola v pôvodnom územnom pláne určená na občiansku vybavenosť a parkovisko.
Podľa Zmeny a doplnku č. 1 sa na uvedenej ploche navrhujú rekreačné objekty slúžiace pre
ubytovanie návštevníkov, vrátane občianskej vybavenosti rekreačného charakteru a dplnkových
služieb. Parkovisko je riešené v zmenenej polohe.
     V tomto prípade ide o zmenu funkčného využita územia lokality .


Rozvoj výroby a zariadení technickej vybavenosti

Pre rozvoj výrobnej funkcie je navrhnuté nasledovné lokality:

14. Výrobné plochy pri SAD
     V súčasnosti zastavané plochy (sklady Matador, stavebniny, Slovenská ovčiarska spoločnosť,
Severoslovenské lesy š. p. drevárska výroba, sklady dreva). Plocha lokality je 7,4 ha.
     V územnom pláne mesta Ružomberok je táto lokalita navrhnutá na bytové domy a plochy
ihrísk a otvorenej športovej vybavenosti v etape návrh.
     Podľa Zmeny a doplnku č. 1 sa ponecháva súčasné funkčné využitie lokality na výrobné
plochy.

17. Výrobné plochy Vyše Skál
     Voľná plocha východne od cesty I/59 o výmere 5,1 ha. Lokalita je navrhnutá pre ľahký
nezávadný priemysel a sklady v etape výhľad. Využiteľnosť územia ovplyvňujú trasy 400 kV
elektrických vedení a ich ochrané pásma.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                              24
18. Výrobné plochy Pod Skalami
     Plocha zahŕňa zastavanú časť (bývalý areál firmy Osivo - 4 ha) a voľnú plochu západne od
cesty I/59 o výmere 7,5 ha.
     Areál na zastavanej časti bude využitý pre zariadenie na separovanie odpadov.
     Voľná časť lokality je navrhnutá pre ľahký nezávadný priemysel a sklady v etape výhľad.
Využiteľnosť územia ovplyvňuje biokoridor regionálneho významu riečka Revúca. Popri toku ponechať
pás o šírke 20 m pre brehové porasty.

Pre rozvoj technickej vybavenosti je navrhnuté nasledovné lokality:

22. Skládka stavebného odpadu
    Lokalita sa nachádza na vyťaženej časti hliniska, takže nedôjde k záberu poľnohospodárskej
pôdy. Naväzuje na plochu, ktorá je v územnom pláne mesta navrhnutá na skládku komunálneho
odpadu. Plocha lokality je asi 3,8 ha.

23. Kompostáreň
    Lokalita sa nachádza na parcele č. 15294/1 KN a má výmeru asi 0,4 ha. Kompostáreň bude
spracovávať vyseparovaný rastlinný odpad.


Rozvoj dopravných plôch

    Zmena a doplnok č. 1 v zásade akceptuje systém zberných a obslužných komunikácií
navrhnutých v pôvodnom územnom pláne. Upravujú sa iba funkčné triedy niektorých komunikácií
podľa požiadavky mesta.
    Miestne komunikácie v jednotlivých lokalitách sú riešené iba schematicky podľa mapových
podkladov v mierke 1:10000. Trasy komunikácií budú upresnené v podrobnejších dokumentáciách.
f) NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA

    Súčasné funkčné využitie územia a návrh plôch pre rozvoj jednotlivých funkcií sú zrejmé z
výkresu č. 2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.
    Popis riešených funkčných plôch je uvedený v predchádzajúcej kapitole e) Návrh urbanistickej
koncepcie priestorového usporiadania.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                            25
g) NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA, VÝROBY A
REKREÁCIE

Bývanie
    Pre rozvoj obytnej funkcie sú navrhnuté plochy o celkovej výmere 82,7 ha (74,3 ha v etape
návrh a 8,4 ha v etape výhľad).
    V rámci Zmeny a doplnku č. 1 sú navrhnuté plochy pre výstavbu 526 bytov v rodinných
domoch v etape návrh (do roku 2015) a 100 bytov v terasových bytových domoch v etape výhľad (po
roku 2015). Výstavba rodinných domov je navrhnutá formou samostatne stojacich rodinných domov.

Zoznam lokalít:
1. IBV Kalvária         2,4 ha     20 RD
2. IBV Hrboltová        14,0 ha     100 RD
5. IBV Hríby          20,0 ha     145 RD
6. IBV             3,4 ha     30 RD
10. IBV Vráce          9,0 ha     60 RD
12. HBV – terasové domy                  8,4 ha     100 b.j. v etape výhľad
13. IBV Do Dielca       21,2 ha     150 RD
15. IBV Krčméryho ulica     3,3 ha     15 RD
16. IBV Pri Družstve      0,7 ha     5 RD
21. Rodinný dom         0,3 ha     1 RD
                74,3 ha     526 RD

Občianske vybavenie

    V rámci Zmeny a doplnku č. 1 sa navrhujú tieto nové plochy pre zariadenia občianskej
vybavenosti.

Zoznam lokalít:
3. Občianska vybavenosť Družstevné pole
7. Šport, občianska vybavenosť
8. Občianska vybavenosť – areál Katolíckej univerzity
9. Občianska vybavenosť Vráce
20. Občianska vybavenosť centrum

Rekreácia

    V rámci Zmeny a doplnku č. 1 sa navrhuje päť plôch pre zariadenia rekreačnej vybavenosti.

Zoznam lokalít:
4. Rekreačná vybavenosť Mokrac
11. Rekreácia – penzióny
19. Rekreačná vybavenosť – nástup na Vlkolínec
24. Rekreačné objekty Malino-Brdo
25. Rekreačné objekty Hrabovo

Výroba a zariadenia technickej vybavenosti

    V rámci Zmeny a doplnku č. 1 sú navrhnutá jedna plocha pre výrobu (7,4 ha) v etape návrh (do
roku 2015) a dve plochy – (spolu 12,6 ha) v etape výhľad (po roku 2015).

Zoznam lokalít:
14. Výrobné plochy pri SAD               7,4 ha (stav)
17. Výrobné plochy Vyše Skál              5,1 ha (výhľad)
18. Výrobné plochy Pod Skalami             7,5 ha (výhľad)
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                              26
    Pre rozvoj technickej vybavenosti je navrhnuté dve lokality:

Zoznam lokalít:
18. Pod Skalami – zariadenie pre separáciu odpadov 4,0 ha (stav)
22. Skládka stavebného odpadu           3,8 ha (návrh)
23. Kompostáreň                  0,4 ha (návrh)

    Popis riešených lokalít je uvedený v kapitole e) Návrh urbanistickej koncepcie priestorového
usporiadania.h) VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

    Vymedzenie zastavaného územia mesta Ružomberok navrhujeme oproti územnému plánu
mesta Ružomberok doplniť o navrhované lokality č. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 16, 19, 22, 23 a 24.
    Hranica zastavaného územia k 1.1.1990 je zrejmá z výkresovej dokumentácie. Hranica
navrhovaného zastavaného územia je daná vonkajším obrysom rozvojových plôch v etape návrh.i) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSEM A OCHRANNÝCH ÚZEMÍ PODĽA
OSOBITNÝCH PREDPISOV
                      Ochranné pásma,
  ktoré sa dotýkajú lokalít riešených v Zmene a doplnku č. 1 územného plánu mesta Ružomberok

                            Stav (2009)       Návrh (2015)

Mestská pamiatková rezervácia            podľa ÚPN mesta      podľa ÚPN mesta

Železničná vlečka                     30 m             30 m
Diaľnica D1                         -             100 m
                                        (od osi priľahlého
                                         jazdného pruhu)
Ochranné pásmo cesty I. triedy             50 m od osi         50 m od osi
                          (mimo intravilánu)     (mimo intravilánu)
Vodovod do DN 500 mm                   1,5 m            1,5 m
                          (od okraja potrubia)    (od okraja potrubia)
Hlavný kanalizačný zberač nad DN 500 mm          2,5 m            2,5 m
                          (od okraja potrubia)    (od okraja potrubia)
Hlavný kanalizačný zberač do DN 500 mm          1,5 m            1,5 m
                          (od okraja potrubia)    (od okraja potrubia)
ZVN 400 kV elektrické vedenie               25 m             25 m
                         (od krajného vodiča)    (od krajného vodiča)
ZVN 220 kV elektrické vedenie               20 m             20 m
                         (od krajného vodiča)    (od krajného vodiča)
VVN 110 kV elektrické vedenie                -             15 m
                                       (od krajného vodiča)
VN 22 kV elektrické vedenie                10 m            10 m
                          (od krajného vodiča)    (od krajného vodiča)
STL v zastavanom území                   1m             1m
Telekomunikačné káble                    1m             1m
Ochranné pásma letiska                Rozhodnutie ŠLI       Rozhodnutie ŠLI
Ružomberok - Lisková              č. 1-173/84 z 29.12.1984  č. 1-173/84 z 29.12.1984
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                            27
Ochranné pásma letiska Ružomberok - Lisková

    Ochranné pásma Letiska Ružomberok - Lisková sú určené rozhodnutím Štátnej leteckej
inšpekcie zn. 1-173/84, zo dňa 29.12. 1984, v ktorom je uvedené :
a/ Výškové obmedzenia stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. je stanovené:
  - ochranným pásmom vodorovnej roviny s obmedzujúcou výškou 535,00 m n.m. B.p.v.,
  - ochranným pásmom vzletových a približovacích priestorov v sklone 2,50 % (1:40),
  - ochranným pásmom kužeľovej plochy, ktorá stúpa od okraja ochranného pásma vodorovnej
     prekážkovej roviny, t. j. od výšky 535,00 m n.m. B.p.v. až do výšky 570 m n.m. B.p.v. v sklone
     4 % (1:25)
  - ochranným pásmom prechodových plôch v sklone 14,30 % (1:7).
b/ Ďalšie obmedzenia sú stanovené:
  - ochranným pásmom proti nebezpečným a klamlivým svetlám,
  - na povrchovú úpravu striech, obvodových plášťov objektov, oplotenia stavenísk, plochy
     reklamných zariadení a pod. budú použité materiály s nereflexnou úpravou,
  - osvetlenie objektov a komunikácií bude riešené sklopenými svietidlami, ktorých svetelný lúč
     bude nasmerovaný priamo na osvetľovací povrch tak, aby nedochádzalo k oslepovaniu a
     klamaniu posádky lietadiel,
  - ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (elektrická prípojka
     bude riešená podzemným káblom),
  - ornitologickým vnútorným a vonkajším ochranným pásmom (je tu zákaz budovať skládky,
     stohy, siláže a prevádzovať činnosti, ktoré by spôsobili zvýšený výskyt vtáctva) - grafické
     zdokumentovanie ochranných pásiem - viď. výkres č. 2 a výkres 4.

Poznámka: Presné parametre ochranných pásiem a z nich vyplývajúce obmedzenia sú popísané v
rozhodnutí o určení ochranných pásiem Letiska Ružomberok - Lisková.

    Časť katastrálneho územia (severná časť) sa nachádza na území, kde už samotný terén tvorí
leteckú prekážku. V zmysle § 28, odst. 3 a § 30 zákona č. 143/1998 o civilnom letectve (letecký zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je Letecký úrad SR dotknutým
orgánom štátnej správy v povoľovacom procese stavieb a zariadení nestavebnej povahy v ochranných
pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení ako aj pri daiších stavbách, ktoré by mohli ohroziť
bezpečnosť leteckej prevádzky, na základe čoho je potrebné požiadať Letecký úrad SR o súhlas pri
stavbách:
  - ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť
    popísané ochranné pásma letiska Ružomberok,
  - vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 odst. 1, písmeno a),
  - stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých
    vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30, odst. 1, písmeno b),
  - zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných
    zariadení, najmä zariadení priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
    zariadenia a vysielacie stanice (§ 30, odst 1, písm.c),
  - zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo
    zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30,
    odst.1, písm. d).

    Chránené územia podľa Zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
  ktoré sa dotýkajú lokalít riešených v Zmene a doplnku č. 1 územného plánu mesta Ružomberok

Názov chráneného územia                Stav (2009)         Návrh (2015)

Ochranné pásmo                 Hranica OP je vymedzená   Hranica OP je vymedzená
Národného parku Veľká Fatra           okrajom lesa a potokom    okrajom lesa a potokom
(II. stupeň ochrany)                  Revúca            Revúca
Ochranné pásmo                 Hranica OP je vymedzená   Hranica OP je vymedzená
Národného parku Nízke Tatry            potokom Revúca a       potokom Revúca a
(II. stupeň ochrany)                okrajom cesty I/18      okrajom cesty I/18
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                              28
j) NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY,
OCHRANY PRED POVODŇAMI

Záujmy obrany štátu
   Na území riešených lokalít sa nenachádzajú objekty Ministerstva obrany.

Civilná ochrana
     Spôsob a rozsah ukrytia obyvateľstva riešiť podľa § 4 ods. 3 a § 15 ods. 1 písm. e) zákona č.
42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 4 vyhlášky MV SR č.
532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických
podmienok zariadení civilnej ochrany.
     Spôsob a rozsah ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnických a
fyzických osôb riešiť podľa § 4 ods. 3 a § 16 ods. 1 písm. e), resp. § 16 ods. 12 zákona č. 42/1994 Z.z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o
podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok
zariadení civilnej ochrany.
     Požiadavky na ukrytie obyvateľstva v prípade mimoriadnej situácie: Odbor krízového riadenia
Obvodného úradu požaduje, aby sa vhodné vybrané stavby a rodinné domy projektovali a realizovali
tak, aby sa v nich v prípade nutnosti dali svojpomocne vybudovať jednoduché úkryty.
     Obvodové konštrukcie jednoduchých úkrytov v objektoch a rodinných domoch musia
vyhovovať predpísanému koeficientu Ko-50.
     Nehnuteľnosti neumiestňovať do:
     a) územia vymedzeného hranicou 50 ročnej resp. 100 ročnej vody z miestnych tokov,
     b) zosuvného územia
     Individuálnu a hromadnú bytovú výstavbu umiestňovať mimo území určených na výstavbu a
prevádzkovanie priemyselných zón.

Požiarna ochrana
    Zmena a doplnok č. 1 územného plánu mesta Ružomberok rešpektuje existujúci systém
zabezpečovania požiarnej ochrany Hasičským a záchranným zborom v Ružomberku a v prípade
potreby aj miestnym Dobrovoľným hasičským zborom. Zdrojom požiarnej vody je verejný vodovod,
resp. odber vody z Váhu a miestnych tokov.

Ochrana pred povodňami
   Navrhované lokality nie sú ohrozované povodňami.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                              29
k) NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY A NÁVRH OCHRANY KULTÚRNO-
HISTORICKÝCH HODNÔT


k) 1. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny

    Do administratívneho územia mesta Ružomberok, ktoré zahrňuje katastrálne územie
Ružomberok a Hrboltová zasahujú (alebo sa nachádzajú) tieto veľkoplošné a maloplošné chránené
územia.

Národná sústava chránených území – veľkoplošné chránené územia:
- Národný park Nízke Tatry (III. stupeň ochrany)
- ochranné pásmo Národného parku Nízke Tatry (II. stupeň ochrany)
- Národný park Veľká Fatra (III. stupeň ochrany)
- ochranné pásmo Národného parku Veľká Fatra (II. stupeň ochrany)

Národná sústava chránených území – maloplošné chránené územia:
- národná prírodná rezervácia Jánošíkova kolkáreň (278) (V. stupeň ochrany)
- národná prírodná pamiatka Brankovský vodopád (223) (V. stupeň ochrany)
- prírodná pamiatka Bukovina (454) (IV. stupeň ochrany)
- prírodná pamiatka Dogerké skaly (242) (IV. stupeň ochrany)
- prírodná pamiatka Jazierske travertíny (287) (IV. stupeň ochrany)
- prírodná pamiatka Krkavá skala (325) (IV. stupeň ochrany)
- prírodná pamiatka Matejkovský kamenný prúd (350) (V. stupeň ochrany)
- prírodná pamiatka Vlčia skala (475) (IV. stupeň ochrany)
- chránený areál Revúca (1115) (IV. stupeň ochrany)
- ochranné pásmo národnej prírodnej rezervácie Skalná Alpa (418) (III. stupeň ochrany)

Súvislá európska sústava chránených území NATURA 2000 – chránené vtáčie územia
- chránené vtáčie územie Nízke Tatry (18)
- chránené vtáčie územie Veľká Fatra (33)

Súvislá európska sústava chránených území NATURA 2000 – navrhované územia európskeho
významu:
- SKUEV 0164 Revúca (III., IV. stupeň ochrany)
- SKUEV 0253 Rieka Váh (IV. stupeň ochrany)
- SKUEV 0197 Salatín (II., III., IV., V. stupeň ochrany)
- SKUEV 0238 Veľká Fatra (II., III., IV., V. stupeň ochrany)

Regionálny územný systém ekologickej stability
   Do administratívneho územia mesta Ružomberok, ktoré zahrňuje katastrálne územie
Ružomberok a Hrboltová zasahujú tieto prvky regionálneho územného systému ekologickej stability:
- biocentrum nadregionálneho významu Skalná Alpa – Smrekovica – Šiprúň (8/1)
- biocentrum nadregionálneho významu Národný park Nízke Tatry – Ďumbierska časť (8/4)
- biocentrum regionálneho významu Bukovina (8/7)
- biokoridor nadregionálneho významu vodný tok Váh (hydricko-terestrický biokoridor) (8/12)
- biokoridor regionálneho významu vodný tok Revúca (hydricko-terestrický biokoridor) (8/14)
- biokoridor regionálneho významu Nízke Tatry (terestrický biokoridor)
- biokoridor regionálneho významu Veľká Fatra (terestrický biokoridor)
- biokoridor regionálneho významu Choč (terestrický biokoridor)

Chránené stromy
    V zmysle všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu v Žiline č. 5/1996 zo dňa 17.12.1996,
ktorou sa vyhlasuje zoznam chránených stromov v Žilinskom kraji sa v k.ú. Ružomberok nachádza 1
chránený strom – Javor v Ružomberku pod Tichým (javor mliečny na parcele 12981).
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                           30
       Z dvadsiatich piatich lokalít riešených v Zmene a doplnku č. 1 územného plánu mesta
   Ružomberok sa 18 nachádza mimo území, ktoré sú predmetom ochrany prírody. Na ploche týchto 18 -
   tich lokalít platí v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny prvý stupeň ochrany
   podľa § 7.

       Lokality 11. Rekreácia – Penzióny, 19. Rekreačná vybavenosť – nástup na Vlkolínec, 24.
   Rekreačné objekty Malino-Brdo a 25. Rekreačné objekty Hrabovo sa nachádzajú v ochrannom pásme
   Národného parku Veľká Fatra, v ktorom platí II. stupeň osobitnej ochrany podľa § 13 zákona č.
   543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

       Lokality 17. Výrobné plochy Vyše Skál, 22. Skládka stavebného odpadu a 23. Kompostáreň sa
   nachádzajú v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry, v ktorom platí II. stupeň osobitnej
   ochrany podľa § 13 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

       Upozorňujeme, že projekčnú činnosť na vyššie uvedených siedmych lokalitách, je potrebné
   konzultovať so Správou Národného parku Veľká Fatra alebo so Správou Národného parku Nízke
   Tatry.


   k) 2. Návrh ochrany kultúrno-historických hodnôt

       Mesto Ružomberok a jeho oklolie je bohaté na kultúrne pamiatky. Historické jadro
   Ružomberka je vyhlásené za mestskú pamiatkovú zónu. Osada Vlkolínec patrí medzi pamiatky
   svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

         V Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR sú zapísané tieto národné kultúrne pamiatky :

Miestna časť  Č. ÚZPF    Adresa      OC     Súpisné č.  Parcela č.  UNKP           Vznik     Sloh

Černová     417  /  0           0             8494     NÁHROBOK         1937

Černová     370  /  0           3      407      8001     KOSTOL          1907     novogotika
        1054
Černová      1  /  0  Hlinku A. ul.                11992    MIESTO PAMÄTNÉ      1907
                                     8077,8076,              Koniec
Černová    1622  /  0  Hlinku A. ul.   11,13,15  234,235,238  8078,8079  DOM ĽUDOVÝ VIACRODINNÝ  17.st.    ľudové staviteľstvo
                        17,19,21,  236,237,   8070,8071,
Černová    1618  /  0  Hlinku A. ul.   23     239,240    8069,8068  DOM ĽUDOVÝ VIACRODINNÝ  1882     ľudové staviteľstvo

Ružomberok   416  /  0  Cintorínska ul.  0             3086/1    HROBKA          1964     moderné hnutie

Ružomberok   3400  /  0  Cintorínska ul.               3086/1    HROBKA          1936
        1051
Ružomberok    5  /  0  Dončova ul.    4      1456     1853/1    ŠKOLA          1924-1925   kubizmus

Ružomberok   369  /  1  Hlinku A. nám.               16      SOCHA NA PILIERI     1858     historizmus

Ružomberok   369  /  2  Hlinku A. nám.  0             16      SOCHA NA PILIERI     18.st.    barok
        1055
Ružomberok    7  /  0  Hlinku A. nám.               3      MAUZÓLEUM        1939     moderné hnutie

Ružomberok   368  /  1  Hlinku A. nám.  1      1098     1      RADNICA A PAM.TAB.    1895-1898   novobarok

Ružomberok   368  /  2  Hlinku A. nám.  1      1098     1      RADNICA A PAM.TAB.    1937

Ružomberok   365  /  0  Hlinku A. nám.  3      1099     2      KOSTOL          pred r.1318  novorománsky

Ružomberok   366  /  1  Hlinku A. nám.  58     1158     1118     KOLÉGIUM REHOĽNÉ     1729     barok neskorý

Ružomberok   366  /  2  Hlinku A. nám.  58     1158     1119     KOLÉGIUM PIARISTOV    1806     empír

Ružomberok   366  /  3  Hlinku A. nám.  60     1159     1130     KOLÉGIUM PIARISTOV    1888-1889   klasicizmus neskorý
        1051
Ružomberok    1  /  0  Mostová ul.    13     1337     56/1-2    DOM MEŠTIANSKY PAMÄTNÝ  1850     klasicizmus
        1051
Ružomberok    2  /  0  Mostová ul.    16     1353     943     BANKA          1914     secesia
        1051                                                      novorománsky,
Ružomberok    3  /  0  Panská ul.    3      1070     136     SYNAGÓGA         1880     maurský
        1050
Ružomberok    7  /  0  Podhora ul.    9      1281     63      DOM MEŠTIANSKY PAMÄTNÝ  1867     eklektizmus
        1050
Ružomberok    8  /  0  Podhora ul.    11     1285     66/1     DOM MEŠTIANSKY PAMÄTNÝ  1858
        1051                                                      novoklasicizmus,
Ružomberok    0  /  0  Podhora ul.    33     1297     125     BANKA          1903     secesia
        1051
Ružomberok    6  /  1  Slobody nám.                1791     POMNÍK          1928
   ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                                                   31
       1051
Ružomberok   6  /  2  Slobody nám.          1791       POMNÍK         1928
       1051
Ružomberok   6  /  3  Slobody nám.          1791       POMNÍK         1928
       1051
Ružomberok   6  /  4  Slobody nám.          1791       POMNÍK         1928

Ružomberok  367  /  0  Zarevúcka ul.  1  1      6016/2      KAŠTIEĽ        1397-1399   renesancia neskorá

Vlkolínec  2832  /  1            9003    15981       DVOR ROĽNÍCKY     2.pol.19.st.  ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2832  /  2            9003    15981       DVOR ROĽNÍCKY     zač.20.st.   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2832  /  3            9003    15981       DVOR ROĽNÍCKY     zač.20.st   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2832  /  4            9003    15981       DVOR ROĽNÍCKY     zač.20.st   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2833  /  1            9004    15982       DVOR ROĽNÍCKY     kon.19.st.   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2833  /  2            9004    15982       DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2833  /  3            9004    15984       DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2834  /  1            9005    15999       DVOR ROĽNÍCKY     kon.19.st.   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2834  /  2            9006    15998       DVOR ROĽNÍCKY     kon.19.st.   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2834  /  3            9005-9006  15991,15992    DVOR ROĽNÍCKY     kon.19.st.   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2835  /  0            9007    16000       DOM ĽUDOVÝ       kon.19.st.   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2837  /  1            9009    16012       DOM ĽUDOVÝ A MAŠTAĽ  1850      ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2837  /  2            9009    16012       DOM ĽUDOVÝ A MAŠTAĽ  1850      ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2836  /  1            9008    16002       DOM ĽUDOVÝ A STODOLA  1927      ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2836  /  2            9008    16002       DOM ĽUDOVÝ A STODOLA  30.r.20.st.  ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2838  /  1            9010    16013       DVOR ROĽNÍCKY     1844      ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2838  /  2            9010    16013       DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2838  /  3            9010    16013       DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2838  /  4            9010    16013       DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2839  /  0            9011    16014       DOM ĽUDOVÝ       1863      ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2840  /  1            9012    16024       DOM ĽUDOVÝ A STODOLA  1860      ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2840  /  2            9012    16024       DOM ĽUDOVÝ A STODOLA         ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2841  /  1            9013    16028       DVOR ROĽNÍCKY     kon.19.st.   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2841  /  2            9013    16028       DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2842  /  0            9014    16030       DOM ĽUDOVÝ              ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2843  /  1            9015    16032       DOM ĽUDOVÝ A STODOLA  1872      ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2843  /  2            9015    16032       DOM ĽUDOVÝ A STODOLA  zač.20.st.   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2844  /  1            9016    16041       DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2844  /  2            9017    16039       DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2844  /  3            9016-9017  16044,16043    DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2844  /  4            9016-9017  16040       DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2844  /  5            9065    16019       DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2845  /  1            9018    16042       DVOR ROĽNÍCKY     1945      ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2845  /  2            9018    16042       DVOR ROĽNÍCKY     1890      ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2846  /  1            9019    16050       STAVBY HOSPODÁRSKE          ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2846  /  2            9019    16050       STAVBY HOSPODÁRSKE          ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2847  /  1            9020    16057       DVOR ROĽNÍCKY     2.pol.19.st.  ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2847  /  2            9020    16051       DVOR ROĽNÍCKY     2.pol.19.st.  ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2847  /  3            9020    16052       DVOR ROĽNÍCKY     2.pol.19.st.  ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2847  /  4            9020    16053       DVOR ROĽNÍCKY     2.pol.19.st.  ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2847  /  5            9020    16054       DVOR ROĽNÍCKY     2.pol.19.st.  ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2848  /  0            9021    16056       DOM ĽUDOVÝ       2.pol.19.st.  ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2849  /  0            9022    16060       DOM ĽUDOVÝ       2.pol.19.st.  ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2850  /  0            9023    16061       DOM ĽUDOVÝ       1905      ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2851  /  0            9024    16063/1,16063/2  DOM ĽUDOVÝ       kon.19.st.   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2852  /  1            9025    16065       DVOR ROĽNÍCKY     1850      ľudové staviteľstvo
   ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                                              32
Vlkolínec  2852  /  2       9025    16067       DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2852  /  3       9025    16066,16065    DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2853  /  0       9026    16078       DOM ĽUDOVÝ              ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2854  /  1       9027    16091       DVOR ROĽNÍCKY     1931      ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2854  /  2       9027    16089       DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2854  /  3       9027    16083/2      DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2854  /  4       9027    16083/1      DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2855  /  1       9028    16090       DVOR ROĽNÍCKY     kon.19.st.   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2855  /  2       9028    16088       DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2855  /  3       9028    16088       DVOR ROĽNÍCKY     kon.19.st.   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2857  /  0       9029    16092       DOM ĽUDOVÝ              ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2858  /  1       9030    16093       DVOR ROĽNÍCKY     okolo 1850   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2858  /  2       9030    16097,16096    DVOR ROĽNÍCKY     1860      ľudové staviteľstvo
                         16112,16113,
Vlkolínec  2859  /  1       9031-9032  16114       DVOR ROĽNÍCKY     1850-1880   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2859  /  2       9031-9032  16108,16109    DVOR ROĽNÍCKY     1850-1880   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2859  /  3       9031-9032  16106       DVOR ROĽNÍCKY     2.pol.19.st.  ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2859  /  4       9033    16111/1      DVOR ROĽNÍCKY     1850-1880   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2859  /  5       9034    16110       DVOR ROĽNÍCKY     1850-1880   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2859  /  6       9068    16107/1,16107/2  DVOR ROĽNÍCKY     2.pol.19.st.  ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2860  /  1       9035    16116       DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2860  /  2       9035    16118       DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2860  /  3       9035    16121       DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2861  /  1       9036    16117       DVOR ROĽNÍCKY     1858      ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2861  /  2       9036    16119       DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2862  /  1       9037    16133       DOM ĽUDOVÝ A STODOLA  19./20.st.   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2862  /  2       9037    16128       DOM ĽUDOVÝ A STODOLA  19./20.st.   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2863  /  1       9038    16135       DOM ĽUDOVÝ A STODOLA  zač.20.st.   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2863  /  2       9038    16137       DOM ĽUDOVÝ A STODOLA         ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2864  /  1       9039    16136       DVOR ROĽNÍCKY     1941      ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2864  /  2       9039    16129       DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2865  /  1       9041    16143       DOM ĽUDOVÝ       kon.19.st.   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2865  /  2       9042    16144       DOMY ĽUDOVÉ      kon.19.st.   ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2866  /  1       9050    16231       DVOR ROĽNÍCKY     1875      ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2866  /  2       9051    16230       DVOR ROĽNÍCKY     1875      ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2866  /  3       9050-9051  16227,16228    DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo
                         16236,16237,
Vlkolínec  2867  /  1       9052-9053  16238       DVOR ROĽNÍCKY     1867      ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2867  /  2       9055    16234       DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2867  /  3       9052-9053  16240,16239    DVOR ROĽNÍCKY             ľudové staviteľstvo

Vlkolínec  2856  /  0             16233       ZVONICA        1770      ľudové staviteľstvo
       Na území riešenom v Zmene a doplnku č. 1 územného plánu mesta Ružomberok sa
   nenachádzajú žiadne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR.
       Lokalita č. 20 leží na území mestskej pamiatkovej zóny.
       Prístupová komunikácia do lokality č. 1 zasiahne do územia kalvárie. Bolo dohodnuté, že
   prístupová komunikácia sa bude odpájať z existujúcej cesty za prvou kaplnkou kalvárie doprava a
   serpentínami vystúpa po svahu.
   ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                                         33
l) NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA

l) 1. Doprava a dopravné zariadenia

     Návrh riešenia dopravy v územnom pláne mesta Ružomberok spracoval Ing. Tabaček.
     Zmena a doplnok č. 1 akceptuje systém zberných a obslužných komunikácií navrhnutých
v pôvodnom územnom pláne. V nepatrnej miere sa upravujú funkčné triedy niektorých komunikácií
podľa požiadavky mesta. Ide o zbernú komunikáciu B2 MZ 8,5/50 spájajúcu Obvodovú ul. a cestu I/59
v trase ulíc: Cintorínska, Kalvárska, K. Sidora, Bottova, Za starým cintorínom, Sv. Anny a Za dráhou.
     Miestne obslužné komunikácie v jednotlivých lokalitách sú riešené schematicky podľa
mapových podkladov v mierke 1:10000. Trasy komunikácií budú upresnené v podrobnejšej
dokumentácii. Doporučená funkčná trieda a kategória miestnych obslužných komunikácií v riešených
lokalitách : C3 MO 6,5/30.


l) 2. Vodné hospodárstvo

l) 2.1. Vodné zdroje a zásobovanie vodou

    Dokumentácia rieši doplnok územného plánu tak, aby jednotlivé navrhované lokality boli
riešené komplexne s prihliadnutím na už vypracovaný územný plán. Rešpektuje ako existujúci, tak aj
uvažovaný rozsah technickej infraštruktúry v jednotlivých lokalitách.

Súčasný stav

    Mesto Ružomberok so svojimi mestskými časťami má vybudovanú verejnú vodovodnú sieť.
Kým samotné centrum mesta s niektorými mestskými časťami (Biely Potok, Štiavnička, Likavka,
Lisková) je zásobované zo skupinového vodovodu (SKV) Ružomberok (významnejšie vodné zdroje:
Liptovské Revúce, Jazierce, Bukovina, Speváčka, Žlebiny), niektoré mestské časti (Černová,
Hrboltová, Vlkolínec) majú vybudované vlastné vodovodné systémy, ktoré sú napojené z vlastných
vodných zdrojov. Jednotlivé systémy majú vlastné zdroje a vlastné možnosti akumulácie.

    V súčasnosti sa v systéme skupinových vodovodov nachádza 14 vodojemov, ktoré sú v správe
Severoslovenských vodární a kanalizácií. Sú to tieto:
                                               3
názov vodojemu          zásob. systém             počet nádrží (ks, m )

Kosovo              Ružomberok                 2 x 2 x 2500
Kľačno              Ružomberok                  2 x 1500
Baničné              Ružomberok                    30
Rybárpole             Ružomberok                    400
Rybárpole             Ružomberok                    200
Kalvária             Ružomberok                   2 x 280
Biely Potok            Ružomberok                    100
Liptovská Osada          Ružomberok                    150
Černová              Černová                      80
Lisková              Lisková                    2 x 400
Likavka              Likavka + Ružomberok              2 x 500
Hrboltová             Hrboltová                     40

SKV Ružomberok

    Hlavné prívodné rady z jednotlivých vodných zdrojov (VZ Liptovské Revúce, VZ Jazierce, VZ
Bukovina, VZ Speváčka a VZ Žlebiny a ďaľšie) sú zaústené do zásobného vodojemu Kosovo 4 x 2500
 3
m . Odtiaľ je rozvod vody vedený do verejného vodovodu Ružomberok, na privádzač pre obce Lisková
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                             34
                                     3
a Štiavnička a na privádzač na dotláčaciu stanicu a vodojem 2 x 1500 m – Kľačno. Zo spoločného
privádzača pre obce Lisková a Štiavnička je obec Lisková a Štiavnička zásobovaná pitnou vodou
gravitačne. Mestská časť vodovodnej siete je prepojená s vodovodnou sieťou Likavky, kde sú
samostatné vodné zdroje s vlastnou akumuláciou.
    Vodojemy slúžia pre zabezpečenie potrebnej akumulácie pre pokrytie nerovnomernosti
odberov. Tieto tvoria jednotlivé tlakové pásma vodovodného systému sídla. Z vodojemov je pitná voda
privádzaná do rozvodnej vodovodnej siete mesta Ružomberok. Táto je budovaná z potrubných
materiálov oceľ, liatina (LT), PVC, PE, dimenzie DN 100 – 400.
    Jednotlivé vodné zdroje majú stanovené prislúchajúce pásma hygienickej ochrany (PHO)
vodných zdrojov. Prislúchajúca vyhláška stanovuje činnosti, ktoré v nich môžu, resp. nemôžu byť
vykonávané.

Rozdelenie mesta podľa jednotlivých tlakových pásiem:

I. tlakové pásmo:
    z privádzača z Liptovských Revúc, kde sú vodné zdroje (Pod parohami, Pod Javorom,
     Liptovská Osada, Biele vody)
    z privádzača z Jazieriec, kde sú pramene (Jazierce, Bukovina 1 – 3)

II. tlakové pásmo:
     Zdroje z okolia Ružomberka: Baničné – zo zdroja pitnej vody Baničné je napojená staršia
vyššie položená zástavba na ulici Jelence a Baničné.

III. tlakové pásmo:
     Zo zdroja Speváčka 1 – 5, Žlebiny 1 – 8 je napojený vodovodný rozvod ukončený vodojemom
                  3
za spotrebiskom Kalvária 2 x 280 m . Zásobuje vodou vyššie položenú zástavbu v oblasti Kalvárie.

IV. tlakové pásmo:
     Sídlisko Kľačno je zásobované zo samostatného privádzača z vodojemu Kosovo cez
                            3
dotláčaciu stanicu a vodojem Kľačno o obsahu 2 x 1500 m . Vlastný rozvod pre zástavbu je vedený
z tohto vodojemu.

    Pre zabezpečenie zásobovania aj vyššie položených objektov, ktoré nie je možné zásobovať
pitnou vodou gravitačne sú v skupinovom vodovode Ružomberok vybudované tri ATS:
- ATS – Baničné pre investičnú bytovú výstavbu
- ATS – Kalvária – pre ulicu Do Dielca
- ATS – Satelity – pre ul. Palmu a Hanulu

   Zásobovanie mestskej časti Biely Potok pitnou vodou je riešené z privádzača pre mesto
                                    3
Ružomberok zo zdrojov Jazierce a Bukovina, cez prerušovací vodojem 150 m .

Vodovod Hrboltová
     Tvorí samostatný vodovodný systém (nezávislý od SKV Ružomberok). VZ Hrboltová (Q min =
    -1        -1
6,82 l.s , Qpr = 8,11 l.s ) zabezpečuje pre mestskú časť dodávku pitnej vody v požadovanej kvalite a
kvantite. Z VZ je voda dopravovaná privádzacím potrubím privedená do prerušovacej komory a odtiaľ
do sídla privádzacím potrubím DN 100 a tu je voda rozvodným potrubím PVC DN 100 rozvádzaná
priamo k spotrebiteľom. V najvyššom mieste vodovodného systému (za spotrebiskom) je vybudovaný
                   3
zásobný vodojem Hrboltová 1x 40 m , ktorý zabezpečuje akumuláciu pre pokrytie nerovnomernosti
odberov.

Vodovod Černová
     Tvorí samostatný vodovodný systém (nezávislý od SKV Ružomberok). VZ Černová (Q min =
    -1        -1
8,14 l.s , Qpr = 10,86 l.s ) tvoria pramene Šumiace, Budkovica – veľký a malý prameň. Tento VZ
zabezpečuje pre mestskú časť dodávku pitnej vody v požadovanej kvalite a kvantite. Z VZ je voda
                     3
dopravovaná do vodojemu Černová (80 m ) a odtiaľ do sídla privádzacím potrubím DN 150. Tu je
rozvodným potrubím DN 50 – 150 rozvádzaná priamo k spotrebiteľom. Materiál rozvodného potrubia je
oceľ, PVC resp. LT.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                            35
Vodovod Vlkolínec
     Tvorí samostatný vodovodný systém (nezávislý od SKV Ružomberok). Z VZ Vlkolínec spolu s
priľalhlým vodojemom a rozvodným potrubím DN 50 – 100 rozvádzaná priamo k spotrebiteľom.
Materiál rozvodného potrubia je oceľ, PVC resp. LT.

Navrhovaný stav

    Navrhované lokality v rámci doplnku územného plánu mesta budú tvorené územiami pre
bytovú výstavbu, občiansku vybavenosť, rekreáciu a priemysel. V súvislosti s novou výstavbou bude
potrebné rozšíriť jestvujúci vodovodný systém tak, aby zabezpečil potrebu pitnej a požiarnej vody pre
nové objekty.
                    Bilancia území:

                                               Počet
 Por. č.                                   Množstvo
          Názov lokality    Druh, funkčné využitie   M.J.         obyvateľov
 lokality                                    M.J.
                                             /zamestnancov
  1    IBV Kalvária          IBV, rodinné domy     b.j.    20      70
  2    IBV Hrboltová         IBV, rodinné domy     b.j.    100     350
  3    OV Družstevné pole       služby, obchody     ha     8,2     150
                                  zamestn.         135
                                  stoličky   100      15
  4    Rekreačná vybavenosť     rekreačná vybavenosť    ha     1,8
      Mokrac
                                  lôžko    40
                                  stolička   40      8
  5    IBV Hríby           IBV, rodinné domy     b.j.    145     508
  6    IBV Pri škole         IBV, rodinné domy     b.j.    30      105
  7    Šport, občianska vybavenosť     šport, OV      ha     2,9      40
  8    areál Katolíckej univerzity      OV        ha     2,3      40
  9    OV Vráce                OV        ha     2,4      30
                                  stolička   40      8
                                  zamestn.          22
  10    IBV Vráce           IBV, rodinné domy     b.j.    60      210
  11    Rekreácia – penzióny      rekreácia, penzióny    ha     8,6      80
                                  lôžko    300
                                  stolička   150      22
  13    IBV Do Dielca         IBV, rodinné domy     b.j.    150     525
  14    Výrobné plochy pri SAD       priemysel      ha     7,4     100
  15    IBV Krčméryho ulica      IBV, rodinné domy     b.j.    15      53
  16    IBV Pri družstve        IBV, rodinné domy     b.j.    5      18
  19    Nástup na Vlkolínec      rekreačná vybavenosť    ha     1,4      20
                                  stoličky   100      15
  24    Rekreačné objekty          penzióny       ha     0,2
      Malino-Brdo
                                  lôžko    100
                                  stolička   100      15
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                              36
  Poznámky:
   OV – občianska vybavenosť
   obložnosť bytu je uvažovaná jednotná, pre IBV – 3,5 obyv./b.j.
   lokality č. 12, 17, 18 sú výhľadové lokality – nie sú súčasťou bilancií
   lokality č. 22, 23 – nie sú súčasťou bilancií
   lokality č. 20, 21, 25 sú riešené v rámci pôvodného územného plánu mesta (ide len o zmenu
    funkcie resp. regulatívov) – nie sú súčasťou bilancií


Lokalita č. 1 - IBV Kalvária
     Lokalita sa nachádza vo západnej časti mestskej časti Ružomberok. Výstavbu v lokalite budú
tvoriť obytné plochy, tvorené rodinnými domami.
     Rozšírenie by sa realizovalo prepojením na už vybudovaný vodovod na ulici Do Dielca na
potrubie PVC DN 100. Navrhované potrubie bude DN 80 resp. 100, materiál PE.

Lokalita č. 2 - IBV Hrboltová
     Lokalita sa nachádza vo západnej časti mestskej časti Hrboltová. Výstavbu v lokalite budú
tvoriť obytné plochy, tvorené rodinnými domami.
     Rozšírenie by sa realizovalo prepojením na už vybudovaný vodovod v časti Hrboltová, na
potrubie PVC DN 100. Kedže lokalita sa nachádza v nadmorskej výške cca. 600 - 640 m n.m., nebude
možné zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou gravitačne. Bude potrebné vybudovať automatickú
tlakovú stanicu (ATS), ktorá zabezpečí zásobovanie pitnou a požiarnou vodou dostatočnými tlakmi a
prietokmi (STN 755401 a vyhl. 684/2006 Z.z. stanovuje minimálny pretlak vo vodovodnej sieti má byť
0,25 MPa resp. 0,15 MPa (znížením zástavby do výšky 2 nadzemných podlaží v mieste pripojenia
prípojky). ATS stanica navrhujem vybudovať na konci ulice Potočná. Navrhované potrubie bude DN 80
resp. 100, materiál PE.

Lokalita č. 3 – OV Družstevné pole + lokalita č. 4 Rekreačná vybavenosť Mokrac
    Lokality sa nachádzajú v mestskej časti Černová. Výstavbu v lokalitách budú tvoriť plochy
občianskej vybavenosti a plochy pre rekreáciu.
    Všetky lokality budú zásobované z vodovodného systému Černová.
    Rozšírenie vodovodu by sa realizovalo prepojením na už vybudovaný miestny vodovod, na
potrubie PVC DN 150 – navrhujem prepoj na dvoch miestach tak, aby sa navrhovaný vodovod budoval
ako okruhový, čím sa docieli vyššia kvalita dodávanej pitnej vody ako i dostupnosť dodávky v prípade
porúch na vodovodnom potrubí (možnosť dodávky z 2 smerov). Na vhodných miestach osadiť trasové
uzávery. Dimenzie budú vychádzať z uvažovanej zástavby objektami. Navrhované potrubie bude DN
150, materiál PE.

Lokalita č. 5 - IBV Hríby + lokalita č. 6 - IBV Pri škole
    Lokality sa nachádzajú v mestskej časti Černová. Výstavbu v lokalitách budú tvoriť plochy na
bývanie.
    Všetky lokality budú zásobované z vodovodného systému Černová.
    Rozšírenie vodovodu by sa realizovalo prepojením na už vybudovaný miestny vodovod, na
potrubie PVC DN 150 – navrhujem vo viacerých miestach tak, aby sa navrhovaný vodovod budoval
ako okruhový, čím sa docieli vyššia kvalita dodávanej pitnej vody ako i dostupnosť dodávky v prípade
porúch na vodovodnom potrubí (možnosť dodávky z 2 smerov). Na vhodných miestach osadiť trasové
uzávery. Rozvody zbytočne nepredimenzovávať, dimenzie budú vychádzať z uvažovanej zástavby
objektami.
    Navrhované potrubie bude DN 80 resp. 100, materiál PE. Pre nové vetvy uprednostniť
trasovanie v komunikáciách, vyhnúť sa súkromným pozemkom s problémami vstupov pre výstavbu
a obsluhu.

Lokalita č. 7 Šport, občianska vybavenosť
    Rozšírenie vodovodu by sa realizovalo prepojením na už vybudovaný miestny vodovod, na
potrubie LT DN 200 (na ulici Kľačno), zásobovaný z VDJ Kľačno. Rozvody zbytočne
nepredimenzovávať, dimenzie budú vychádzať z uvažovanej zástavby objektami a potreby požiarnej
vody.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                            37
Lokalita č. 8 OV – areál Katolíckej univerzity
    Rozšírenie vodovodu by sa realizovalo prepojením na už vybudovaný miestny vodovod, na
potrubie oc. DN 225 (na Hrabovskej ceste). Rozvody zbytočne nepredimenzovávať, dimenzie budú
vychádzať z uvažovanej zástavby objektami a potreby požiarnej vody.

Lokalita č. 9 OV Vráce + lokalita č. 10 – IBV Vráce
    Výstavbu v lokalitách budú tvoriť plochy občianskej vybavenosti a plochy na bývanie.
    Vzhľadom na ich nadmorskú výšku, by sa rozšírenie vodovodu realizovalo prepojením na
privádzacie potrubie z VDJ Kľačno pre sídlisko Kľačno (na potrubie oc. DN 300). Navrhujem, aby sa
vodovod budoval ako okruhový, čím sa docieli vyššia kvalita dodávanej pitnej vody ako i dostupnosť
dodávky v prípade porúch na vodovodnom potrubí. Navrhované potrubie bude DN 80 resp. 100,
materiál PE.

Lokalita č. 11 Rekreácia – penzióny
    Výstavbu v lokalite budú tvoriť objekty cestovného ruchu.
    Kedže lokalita sa nachádza v nadmorskej výške cca. 580 - 620 m n.m., nebude možné
zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou gravitačne. Preto navrhujem pri VDJ Kľačno (cca 550 m n.m.)
vybudovať automatickú tlakovú stanicu (ATS), ktorá zabezpečí zásobovanie pitnou a požiarnou vodou
dostatočnými tlakmi a prietokmi (STN 755401 a vyhl. 684/2006 Z.z. stanovuje minimálny pretlak vo
vodovodnej sieti má byť 0,25 MPa . Navrhované potrubie bude DN 150, materiál PE.

Lokalita č. 13 – IBV Do Dielca
    Výstavbu v lokalite budú tvoriť plochy na bývanie.
    Rozšírenie vodovodu by sa realizovalo prepojením na už vybudovaný vodovod (na PVC
DN100 – z cesty na kalváriu a na LT DN 100 – z ulice Do dielca) vo viacerých miestach. Rozvod
navrhujem budovať ako okruhový, čím sa docieli vyššia kvalita dodávanej pitnej vody ako i dostupnosť
dodávky v prípade porúch na vodovodnom potrubí. Na vhodným miestach osadiť trasové uzávery.
Rozvody zbytočne nepredimenzovávať, dimenzie budú vychádzať z uvažovanej zástavby objektami.
Navrhované potrubie bude DN 80 resp. 100, materiál PE.

Lokalita č. 14 Výrobné plochy pri SAD
    Výstavbu v lokalite tvoria výrobné plochy.
    Rozšírenie vodovodu by sa realizovalo prepojením na už vodovod (oc. DN 400), ktorý
prechádza lokalitou. Dimenzie potrubí budú vychádzať z uvažovanej zástavby objektami.

Lokalita č. 15 – IBV Krčméryho ulica + lokalita č. 16 – IBV Pri družstve
    Výstavbu v lokalite budú tvoriť plochy na bývanie.
    Rozšírenie vodovodu by sa realizovalo prepojením na už vybudované vodovody:
   IBV Krčméryho ulica (na oc. DN 300 na ulici I. Houdeka, na DN 400 – potrubie z VDJ Kosovo)
   IBV Pri družstve (na DN 400 – potrubie z VDJ Kosovo)
    Rozvod navrhujem budovať ako okruhový, čím sa docieli vyššia kvalita dodávanej pitnej vody
ako i dostupnosť dodávky v prípade porúch na vodovodnom potrubí. Na vhodným miestach osadiť
trasové uzávery. Rozvody zbytočne nepredimenzovávať, dimenzie budú vychádzať z uvažovanej
zástavby objektami. Navrhované potrubie bude DN 80 resp. 100, materiál PE.

Lokalita č. 19 – Rekreačná vybavenosť – nástup na Vlkolínec
    Rozšírenie vodovodu by sa realizovalo prepojením na už vybudovaný miestny vodovod, na
potrubie DN 100. Navrhované potrubie bude DN 80 resp. 100, materiál PE.

Lokalita č. 24 Rekreačné objekty Malino-Brdo
    Prevažná časť lokality je riešená v pôvodnom územnom pláne. Ide tu len o malé zväčšenie
územia a zmenu regulatívov týkajúcich sa výšky zástavby. Zásobovanie lokality pitnou vodou ostáva
podľa pôvodného územného plánu.

    Pre nové vetvy uprednostniť trasovanie v komunikáciách, vyhnúť sa súkromným pozemkom
s problémami vstupov pre výstavbu a obsluhu. Budovať ich tak, aby zabezpečovali aj potrebu požiarnej
vody – hydrantami (podzemnými resp. nadzemnými). V čo najväčšej miere sa snažiť budovať
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                            38
vodovodný systém ako okruhový, čím sa docieli vyššia kvalita dodávanej pitnej vody ako i dostupnosť
dodávky v prípade porúch na vodovodnom potrubí (možnosť dodávky z 2 smerov). Na vhodným
miestach osadiť trasové uzávery.
    Jednotlivé nehnuteľnosti v lokalitách budú napojené na verejný vodovod pomocou
vodovodných prípojok, ktoré budú ukončené na hranici nehnuteľnosti - v jej vnútri. Tu bude osadená
vodomerná zostava spolu s fakturačným vodomerom.
    Vybudovaná vodovodná sieť musí by v súlade s platnými normami. Navrhovaná vodovodná
sieť bude zásobovať obec pitnou a požiarnou vodou. Kvalita pitnej vody zodpovedá príslušnému
Nariadeniu vlády SR č. 354/2006 Z.z.

Potreba požiarnej vody

  Na trasách budú osadené nadzemné požiarne hydranty, rozmiestnenie podľa príslušnej STN.
Umiestniť ich tak, aby zároveň plnili aj prevádzkové požiadavky určené pre vodovodnú sieť. Pri návrhu
zástavby odporúčam rešpektovať kapacitné parametre vodovodného systému pre zabezpečenie
požiarnej vody.
  Podrobnosti pre zabezpečenie požiarnej vody stanovuje STN 92 0400 a vyhláška Ministerstva
vnútra SR č. 699/2004 Z.z..

Výpočet potreby pitnej vody pre štatistické zhodnotenie pre navrhovaný stav:

(podľa Vyhlášky MŽP SR č.684/2006 zo dňa 14.11.2006):
  - pre bytový fond (kd = 1,3 resp. 1,6 reps. 2,0; kh = 1,8) – závislá od veľkosti územia:
                                            -1 -1
   špecifická potreba vody je závislá od vybavenia bytov. Navrhujem 150 l. obyv .d
                                            -1 -1
  - pre základnú občiansku a technickú vybavenosť – predstavuje 15, 25, 60 l.os .d

Bilancia pre bytový fond a OV:
Ozn.   Popis                Počet  Počet   MJ   počet   Spec.    Qd    kd  Qd.max   Qdmax   kh  Qhmax    počet     Qr
lokaity                     b.j.  MJ/b.j.      MJ    Potreba   (m3. d-1)     (m3. d-1)  (l.s-1)     (l.s-1)   dní   (m3. rok-1)
                                           -1 -1                                  -1
                                         (l.MJ . d )                               (d.rok )

2     IBV Hrboltová
     - bytový fond            100   3,5   obyv.  350    120     42,0    2,0  84,0    0,97   1,8  1,75    365    15330
     - občianska a technická vybavenosť  100   3,5   obyv.  350     15     5,3    2,0  10,5    0,12   1,8  0,22    300     1575
Potreba pitnej vody celkom - Hrboltová                             47,3       94,5    1,09       1,97          16905
5     IBV Hríby
     - bytový fond            145   3,5   obyv.  507,5   120     60,9    1,6  97,4    1,13   1,8  2,03    365    22229
     - občianska a technická vybavenosť  145   3,5   obyv.  507,5    15     7,6    1,6  12,2    0,14   1,8  0,25    365     2779
6     IBV Pri škole
     - bytový fond             30   3,5   obyv.  105    120     12,6    1,6  20,2    0,23   1,8  0,42    365     4599
     - občianska a technická vybavenosť  30   3,5   obyv.  105     15     1,6    1,6   2,5    0,03   1,8  0,05    365     575
Potreba pitnej vody celkom - Černová                              82,7       132,3    1,5       2,8          30182
1     IBV Kalvária
     - bytový fond             20   3,5   obyv.  70    120     8,4    1,3  10,9    0,12   1,8  0,22    365     3066
     - občianska a technická vybavenosť  20   3,5   obyv.  70     15     1,0    1,3   1,3    0,02   1,8  0,03    300     390
10    IBV Vráce
     - bytový fond             60   3,5   obyv.  210    120     25,2    1,3  32,8    0,38   1,8  0,68    365     9198
     - občianska a technická vybavenosť  60   3,5   obyv.  210     15     3,2    1,3   4,1    0,05   1,8  0,09    365     1150
13    IBV Do Dielca
     - bytový fond            150   3,5   obyv.  525    120     63,0    1,3  81,9    0,95   1,8  1,71    365    22995
     - občianska a technická vybavenosť  150   3,5   obyv.  525     15     7,9    1,3  10,2    0,12   1,8  0,21    365     2874
15    IBV Krčméryho ulica
     - bytový fond             15   3,5   obyv.  52,5    120     6,3    1,3   8,2    0,09   1,8  0,17    365     2300
     - občianska a technická vybavenosť  15   3,5   obyv.  52,5    15     0,8    1,3   1,0    0,01   1,8  0,02    365     287
16    IBV Pri družstve
     - bytový fond             5    3,5   obyv.  17,5    120     2,1    1,3   2,7    0,03   1,8  0,06    365     767
     - občianska a technická vybavenosť  5    3,5   obyv.  17,5    15     0,3    1,3   0,3    0,00   1,8  0,01    365      96
Potreba pitnej vody celkom - SKV Ružomberok                           118,2       153,4    1,77       3,2          43123
RRužomberok vody celkom
Potreba pilnej                                         248,2       380,2    4,36       7,97          90210
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                                                                39
Ostatné objekty:
 Ozn.                                            Špec.               počet dní
      Popis                             MJ    Počet          Qd     Qd            Qr
 lokality                                          potreba
                                           MJ
                                                                    -1
                                                                       (m . rok-1)
                                                 -1  -1   3   -1   -1         3
                                              (l.MJ . d )  (m . d )   (l.s )  (d.rok )
  3    OV Družstevné pole - OV (služby, obchody, mestský terciér)  zamest.  135     80     10,8    0,13    300     3240
      - reštaurácia (100 stoličiek)                zamest.   15    450      8,8    0,08    300     2025
  4    rekreačná vybavenosť Mokrac                  lôžko   40    150      6,0    0,07    300     1800
      - reštaurácia (40 stoličiek)                 zamest.   8     450      3,6    0,04    300     1080
Spotreba vody - Černová                                           27,2     0,3         8145,0
  7    šport, občianska vybavenosť                 zamest.   40     60      2,4    0,03    200     480
                                     návšteva  300     10      3     0,03    200     600
  8    OV - areál Katolíckej univerzity               zamest.   70     60      4.2    0,05    250     1050
  9    OV Vráce                           zamest.   22     60      1,3    0,02    250     330
      - reštaurácia (40 stoličiek)                 zamest.   8     450      3,6    0,04    300     1080
  11    Rekreácia - penzióny
      - reštaurácia (150 stoličiek)                zamest.   22    450      9,9    0,11    250     2475
                                     lôžko   300    250     75,0    0,87    250    18750
  19    Rekreačná vybavenosť – nástup na Vlkolínec          zamest.   20     60      1,2    0,01    200     240
      - reštaurácia (100 stoličiek)                zamest.   15    450      6,8    0,08    200     1350
  24    Rekreačné objekty Malino-Brdo
      - reštaurácia (100 stoličiek)                zamest.   15    450      6,8    0,08    250    1687,5
                                     lôžko   100    250     25,0    0,29    250     6250
Spotreba vody - SKV Ružomberok                                       139,1    1,6         34292,5
Spotreba vody - celkom                                           166,3    1,9         42437,5


Z uvedeného vyplýva:

Potreba vody celkom - Hrboltová:
            -1      -1
Qp = Qd = 47 300 l.deň => 0,55 l.s
                      -1
Qm = Qd,max = Qd x kd = 94 600 = 1,1 l.s
                     -1
Qh = Qh,max = (Qd,max/24) x kh = 1,97 l.s

Potreba vody celkom - Černová:
            -1      -1
Qp = Qd = 109 900 l.deň => 1,27 l.s
                 -1
Qm = Qd,max = 159 500 = 1,85 l.s

Potreba vody celkom – SKV Ružomberok:
            -1      -1
Qp = Qd = 257 300 l.deň => 2,98 l.s
                 -1
Qm = Qd,max = 292 800 = 3,39 l.s


l) 2.2. Odkanalizovanie

Súčasný stav

    Kanalizačná sieť mesta Ružomberok je riešená ako jednotná a odvádza spoločne dažďové,
splaškové a priemyselné vody na ČOV Mokraď – Hrboltová. Hlavné zberače vedú popri tokoch Revúca
a Váh a sú do nich zaústené zároveň odľahčovacie komory. Kanalizačná sieť odvádza vody
z Ružomberka, sídiel Černová, Likavka, Štiavnička, Lisková, Ludrová a Hrboltová.
    ČOV Mokraď – Hrboltová je s mechanicko – biologickým čistením a kalovým hospodárstvom.
Kapacitne ČOV v súčasnosti vyhovuje. Ako recipient pre ČOV slúži vodný tok Váh. Nakoľko
priemyselné vody prichádzajú na ČOV po prečistení vo vlastných zariadeniach, hlavný zdroj
znečistenia sú splaškové vody od obyvateľstva.

Navrhovaný stav

     Navrhované lokality v rámci doplnku územného plánu mesta budú tvorené územiami pre
bytovú výstavbu, občiansku vybavenosť, rekreáciu a priemysel. V súvislosti s novou výstavbou bude
potrebné rozšíriť jestvujúce kanalizačné systémy tak, aby zabezpečili bezproblémové odkanalizovanie
jednotlivých lokalít.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                                                        40
Splašková kanalizácia

Lokalita č. 1 - IBV Kalvária
  Lokalita bude odkanalizovaná gravitačne do do existujúcej kanalizácie na ul. Do Dielca (~DN 500)

Lokalita č.2 - IBV Hrboltová
    Lokalita leží odľahlo od jestvujúcej zástavby v Hrboltovej s dostupnou kanalizačnou sieťou (cca
300 m). Členitosť lokality spolu s napojovacím bodom na jestvujúcu kanalizáciu neumožňujú
gravitačné odkanalizovanie celého územia. Preto v najnižšom mieste bude vybudovaná prečerpávacia
stanica odpadových vôd, ktorá zabezpečí vytlačenie splaškových odpadových vôd do miesta, ktoré je
možné odkanalizovať gravitačne.
    Napojenie uvažovanej lokality by bolo do ulice Potočná (PVC DN 300).

Lokalita č. 3 – OV Družstevné pole + lokalita č. 4 Rekreačná vybavenosť Mokrac + lokalita č. 5 - IBV
Hríby + lokalita č. 6 - IBV Pri škole
    Všetky lokality ležia v katastri Černovej, v dosahu jestvujúcej stokovej siete. Budú
odkanalizované gravitačne. Napojenie uvažovaných lokalít by bolo:
   z lokality č. 3 + č. 4 – do kanalizačného zberača A2 (DN 2200)
   z lokality č. 5 – do ulice Pri Váhu (zberač AB - PVC DN 300) a do ulice Poľná (PVC DN 300)
   z lokality č. 6 – do ulice Čutkovská (DN 300)

Lokalita č. 7 Šport, občianska vybavenosť + lokalita č. 8 OV – areál Katolíckej univerzity + lokalita č. 9
OV Vráce + lokalita č. 10 – IBV Vráce + Lokalita č. 11 Rekreácia – penzióny
    Všetky lokality ležia v dosahu jestvujúcej stokovej siete. Budú odkanalizované gravitačne.
Napojenie uvažovaných lokalít by bolo:
  z lokality č. 7 + č. 8 – do kanalizačného zberača A2 (DN 2200)
  z lokality č. 9 + č. 10 – do Hrabovskej cesty (PVC DN 300 resp. 600)
  z lokality č. 11 – bude odkanalizované cez lokalitu č. 9 – t.j. taktiež do Hrabovskej cesty (PVC
    DN 300 resp. 600)

Lokalita č. 13 – IBV Do Dielca + lokalita č. 14 Výrobné plochy pri SAD + lokalita č. 15 – IBV Krčméryho
ulica + lokalita č. 16 – IBV Pri družstve
     Všetky lokality ležia v dosahu jestvujúcej stokovej siete. Budú odkanalizované gravitačne.
Napojenie uvažovaných lokalít by bolo:
   z lokality č. 13 – do ul. Pod cintorínom (DN 300) a ul. Do Dielca (~DN 500)
   z lokality č. 14 – do kanalizačného zberača (DN 800). Upresnenie stupňov predčistenia z
    jednotlivých objektov výrobných prevádzok stanovia ďaľšie stupne projektovej dokumentácie.
   z lokality č. 15 – do kanalizačného zberača pri rieke Revúca (PVC DN 300)
   z lokality č. 16 – cez lokalitu č. 15 do kanalizačného zberača pri rieke Revúca (PVC DN 300)

Lokalita č. 19 Rekreačná vybavenosť – nástup na Vlkolínec
    Lokalita leží v dosahu jestvujúcej stokovej siete. Bude odkanalizovaná gravitačne a napojená
do jestvujúceho kanalizačného systému (DN 300) mestskej časti Vlkolínec.

Lokalita č. 24 – Rekreačné objekty Malino-Brdo
    Prevažná časť lokality je riešená v pôvodnom územnom pláne. Ide tu len o malé zväčšenie
územia a zmenu regulatívov týkajúcich sa výšky zástavby. Lokalita bude odkanalizovaná gravitačne a
ostáva podľa pôvodného územného plánu.


     Navrhované trasy sú vedené tak, aby korešpondovali s navrhovanými komunikáciami a aby
boli prispôsobené dannostiam terénu. Napojenie na jestvujúce stokové potrubie výlučne do revíznych
šachiet. Gravitačné potrubie navrhovaných vetiev bude z materiálu PVC K/PE/PP DN 300 - 500, šachty
betónové DN 1000 resp. plastové (DN 800, 1000).
     Jednotlivé nehnuteľnosti budú napojené na verejnú kanalizáciu pomocou kanalizačných
prípojok. Tie budú ukončené na hranici parcely vo vnútri parcely revíznou šachtou. Do RŠ bude objekt
napojený vnútornou/areálovou kanalizáciou.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                               41
    Vybudovaná stoková sieť musí by v súlade s platnými normami a predpismi. Všetky vypúšťané
odpadové vody musia byť v súlade s prevádzkovým poriadkom kanalizačnej siete, ktorého limitné
hodnoty znečistenia vypúšťaných do kanalizácie stanovuje vyhláška MŽP SR č. 55/2005 Z.z.. Pre
kuchynské zariadenia bude potrebné predčistenie tukových odpadových vôd v lapačoch tukov.

Dažďová kanalizácia

    V meste je vybudovaná jednotná kanalizačná sieť, ktorá odvádza ako odpadové vody
splaškové aj dažďové. Niektoré lokality (ktoré nie sú v dosahu recipientov resp. nevhodnej geológie) sa
napoja s dažďovými vodami do jednotnej kanalizácie. Tam kde sa dajú iným spôsobom zneškodniť
dažďové vody, navrhujem odvádzať dažďové vody zo striech objektov a spevnených plôch do podložia
(ak je vhodná geológia). Treba však zvážiť ich vplyv na podzemné vody a rešpektovať požiadavky
príslušného vodohospodárskeho orgánu. V opačnom prípade vody zaústiť do navrhovanej dažďovej
kanalizácie resp. cestného rigolu, ktoré vyústia do priľahlých recipientov.
    Vybudovaná stoková sieť musí by v súlade s platnými normami a predpismi. V prípade
požiadavky príslušného vodohospodárskeho orgánu navrhnúť odlučovače ropných látok pre
komunikácie resp. spevnené plochy na parkovanie. Limitné hodnoty pre vypúšťanie do povrchových a
podzemných vôd stanovuje nariadenie vlády SR č. 296/2005 Z.z..
    Potrubia jednotlivých navrhovaných vetiev bude z materiálu PVC K/PE/PP DN 300 - 400,
šachty betónové/plastové DN 600 - 1000. Celé rozšírenie kanalizácie bude gravitačné. Jednotlivé
nehnuteľnosti budú napojené na verejnú dažďovú kanalizáciu pomocou kanalizačných prípojok. Tie
budú ukončené na hranici parcely vo vnútri parcely revíznou šachtou (RŠ) resp. komorou.

    Bilancia odpadových a dažďových vôd navrhovaných lokalít (podľa Vyhlášky MŽP SR
č.684/2006 zo dňa 14.11.2006):
 odpadové vody splaškové (rovnaké množstvo ako je potreba pitnej vody), t.j.

Hrboltová:
              -1     -1
Q24 = Qp = Qd = 47 300 l.deň => 0,55 l.s => 317 EO => 19,0 kg/d (BSK5)

Černová:
            -1     -1
Qp = Qd = 109 900 l.deň => 1,27 l.s =>733 EO => 44,0 kg/d (BSK5)

Ostatné lokality:
           -1     -1
Qp = Qd =257 300 l.deň => 2,98 l.s => 1717 EO => 103,0 kg/d (BSK5)

  dažďové vody – vody z povrchového odtoku (pre výpočet množstva zrážkových vôd platí aj STN 75
  6101) – množstvo závisí od presných výmerov plôch v zastavanej lokalite

Ochranné pásma dotknuté v území:
 Vodovod DN do 500: 1,5 m od obrysu na obidve strany podľa zákona 442/2002 Z.z.
 Kanalizácia DN do 500: 1,5 m od obrysu na obidve strany podľa zákona 442/2002 Z.z.
 Kanalizácia DN nad 500: 2,5 m od obrysu na obidve strany podľa zákona 442/2002 Z.z.


l) 3. Energetika

l) 3.1. Zásobovanie elektrickou energiou

Súčasný stav

Širšie vzťahy
     Katastrom mesta Ružomberok prechádzajú (bez zaústenia) dvojitá 400 kV linka (č. 406-491)
Sučany – Liptovská Mara, 220 kV linky (č. 272) Medzibrod – Sučany a (č. 273) Lemešany – Medzibrod.
Vedenia č. 406 a 491 prechádzajú cez výhľadové výrobné plochy lokalít č.17 Vyše Skál a č.18 Pod
Skalami, vedenie č. 273 prechádza cez plánovanú plochu pre IBV výstavbu v lokalite č 15 Krčméryho
ulica. Uvedené ZVN a VVN vedenia svojou polohou limitujú plánované aktivity v daných lokalitách.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                              42
Plánované zámery
- V oblasti lokalít č. 15, 16, 17 a 18 dôjde k premiestneniu ZVN vedení do novej polohy (zdroj: ÚPN
VÚC ŽK). Realizáciou tohto zámeru, uvoľnené územie bude možné v uvádzaných lokalitách využiť pre
predpokladanú výstavbu.
- Pre umiestnenie novej 110/22 kV transformovne kV v lokalite Rybárpole a jej plánovaného
prepojenia (ÚPN mesta Ružomberok) na 110 kV vedenie č. 7856 Sučany – Lisková, bude potrebné
trasu tohto vedenia odkloniť mimo plochu lokality č.12 IBV Hrboltová – východ z dôvodu uvoľnenia
územia pre plánovanú výstavbu IBV.

Riešené územie
     Navrhované lokality bude možné zásobovať elektrickou energiou z jestvujúcich 22 kV vedení
nasledovne :
- lokality č. 1 a č. 2 z VN vedenia č. 196
- lokality č. 3 až 10, č. 13 až 15 z VN vedenia č. 234
- lokality č. 16 až 20 z VN vedenia č. 209

    Uvádzané VN vedenia prechádzajú záujmovými lokalitami, resp. prechádzajú okrajom
dotknutých lokalít. Transformačné stanice 22/0,4 kV nachádzajúce sa v dostupnej vzdialenosti od
riešených lokalít sú realizované ako stožiarové a stĺpové, s inštalovaným výkonom transformátorov od
100 do 400 kVA, budované pre súčasné odbery.

Návrh

Základné údaje o riešenom území

        Lokalita         Rodinné domy      Vybavenosť     Výrobné plochy
                                  ha          ha
 1. IBV Kalvária               20
 2. IBV Hrboltová              100
 3. OV Družstevné pole            -         8,2 ha
 4. Rekr. vybavenosť Mokrac          -         1,8 ha
 5. IBV Hríby                145
 6. IBV Pri škole               30
 7. Šport, OV                          2,9 ha
 8. OV - areál Katolíckej univerzity              2,3 ha
 9. OV Vráce                          2,4 ha
 10. IBV Vráce                 60
 11. Rekreácia - penzióny                    8,6 ha
 12. HBV Terasové domy - výhľad
 13. IBV Do Dielca              150
 14. Výrobné plochy pri SAD - stav                          7,4 ha
 15. IBV Krčméryho ulica            15
 16. IBV Pri Družstve              5
 17. Výrobné plochy Vyše Skál                             5,1 ha
  - výhľad
 18. Výrobné plochy Pod Skalami                            7,5 ha
  - stav, výhľad
 19. Rekr. Vybavenosť                      1,4 ha
  - nástup na Vlkolínec
 20. OV centrum                           *
 21. Rodinný dom                1
 22. Skládka stavebného odpadu                             3,8
 23. Kompostáreň                                    0,4
 24. Rekreačné objekty                       *
  Malino - Brdo
 25. Rekreačné objekty Hrabovo                   *
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                            43
* - údaje sú uvažované v pôvodnom územnom pláne, preto kapacity nie sú zahrnuté v bilanciách tohto
doplnku

    Koncepcia zásobovania elektrickou energiou bývania a rekreácie sa v zásade nemení, ostáva
pôvodná podľa schváleného územného plánu obce ÚPN mesta Ružomberok. Nové plochy s rozvojom
obytnej funkcie, občianskej vybavenosti, športu a rekreácie si vyžiadajú čiastkové zmeny v 22 kV
rozvode, zvýšenie inštalovaného výkonu na súčasných trafostaniciach a výstavbu nových
zahusťovacích trafostaníc.

Predpokladané potreby elektrickej energie
  - podielový príkon na byt : 3,1 až 4,0 kW
  - objekty občianskej, rekreačnej a športovej vybavenosti 40 až 100 kW/ha

Lokalita č. 1 IBV Kalvária
    20 RD x 4,0 kW                    80 kW
    základná vybavenosť                 16 kW
    Spolu                        96 kW

Lokalita č. 2 IBV Hrboltová
    100 RD x 3,2 kW                   320 kW
    základná vybavenosť                 48 kW
    Spolu                        368 kW

Lokalita č. 3 OV Družstevné pole 8,2 ha
    služby, obchody á 100 kW/ha             800 kW
    pri súčasnosti 0,8                  640 kW

Lokalita č. 4 Rekreačná vybavenosť Mokrac 1,8 ha
    rekreačná vybavenosť á 50 kW/ha           90 kW
    pri súčasnosti 0,8                  72 kW

Lokalita č. 5 IBV Hríby
    145 RD x 3,1 kW                   450 kW
    základná vybavenosť                 90 kW
    Spolu pri súčasnosti 0,8               423 kW

Lokalita č. 6 IBV Pri škole
    30 RD x 3,6 kW                    108 kW
    základná vybavenosť                 22 kW
    Spolu pri súčasnosti 0,8               110 kW

Lokalita č. 7 Šport, občianska vybavenosť 2,9 ha
    vybavenosť á 50 kW/ha                145 kW
    Spolu pri súčasnosti 0,8               116 kW

Lokalita č. 8 OV – areál Katolíckej univerzity 2,3 ha
    vybavenosť á 100 kW/ha                230 kW
    Spolu pri súčasnosti 0,8               184 kW

Lokalita č. 9 OV Vráce 2,4 ha
    vybavenosť á 100 kW/ha                240 kW
    Spolu pri súčasnosti 0,8               190 kW

Lokalita č. 10 IBV Vráce
    60 RD x 3,6 kW                    216 kW
    základná vybavenosť                 21 kW
    Spolu pri súčasnosti 0,8               190 kW
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                           44
Lokalita č. 11 Rekreácia – penzióny 8,6 ha
    vybavenosť á 400 kW/ha                344 kW
    Spolu pri súčasnosti 0,75              258 kW

Lokalita č. 12 HBV terasové domy
    výhľad 100 RD                    nerieši sa

Lokalita č. 13 IBV Do Dielca
    150 RD x 3,1 kW                   465 kW
    základná vybavenosť                 70 kW
    Spolu pri súčasnosti 0,8               428 kW

Lokalita č. 14 Výrobné plochy pri SAD 7,4 ha
    miestne prevádzky á 100 kW/ha            740 kW
    Spolu pri súčasnosti 0,8               590 kW

Lokalita č. 15 IBV Krčméryho ulica
    15 RD x 3,8 kW                    57 kW
    základná vybavenosť                  5 kW
    Spolu                         62 kW

Lokalita č. 16 IBV Pri Družstve
    5 RD x 4,0 kW                     20 kW
    základná vybavenosť                  2 kW
    Spolu                         22 kW

Lokalita č. 17 Výrobné plochy Vyše skál 5,1 ha
    výhľad                        nerieši sa

Lokalita č. 18 Výrobné plochy Pod Skalami 7,5 ha
    výhľad                        nerieši sa

Lokalita č. 19 Nástup na Vlkolinec 1,4 ha
    rekreačná vybavenosť á 100 kW/ha           160 kW

Lokalita č. 20 OV centrum – zmena regulatívov        nerieši sa

Lokalita č. 21 Rodinný dom – stav              nerieši sa

Lokalita č. 22 Skládka stavebného odpadu           50 kW

Lokalita č. 23 Kompostáreň                  20 kW

Lokalita č. 24 Rekreačné objekty Malino-Brdo 6,2 ha
    rekreačná vybavenosť á 80 kW/ha           496 kW
    Spolu pri súčasnosti 0,8               397 kW

Lokalita č. 25 Rekreačné objekty Hrabovo – zmena regulatívov nerieši sa

Celkový elektrický príkon pre Zmenu a doplnok č.1 je asi   4 400 kW.

Návrh riešenia zásobovania elektrickou energiou

Lokalita č .1
    Plánovaná výstavba 20 RD bude napojená z navrhovanej trafostanice T13/1-250 kVA
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                         45
Lokalita č. 2
VVN vedenie
    Návrh na zmenu plánovanej trasy 110 kV vedenia pre novú transformovňu 110/22 kV (ÚPN M
    Ružomberok) – dôvod uvoľnenia územia pre výstavbu 100 RD
VN vedenie
    Preložka súčasného 22 kV vedenia č. 196 do novej polohy- západne od plochy pre výstavbu
    100 RD
Trafostanice
    Výstavba nových stožiarových TS – T2/1 250 kVA, T2/2 250 kVA

Lokalita č. 3
VN vedenie
    Výstavba VN káblového vedenia pre prepojenie navrhovaných trafostaníc
Trafostanice
    Výstavba kioskových trafostaníc – T3/1 400 kVA, T3/2 400kVA

Lokalita č. 4
Trafostanica
    Rekonštrukcia súčasnej stožiarovej trafostanice T3/3 na inštalovaný výkon 400 kVA

Lokalita č. 5
VN vedenie
    Výstavba VN káblového vedenia pre prepojenie navrhovaných a plánovaných trafostaníc (ÚPN
    mesta Ružomberok)
Trafostanice
    Výstavba kioskových trafostaníc - T5/1 250 kVA, T5/2 250 kVA

Lokalita č. 6
Trafostanica
    Plánovaná výstavba 30 RD sa navrhuje napájať zo súčasnej murovanej trafostanice T807-400
    kVA

Lokalita č. 7
Trafostanica
    Plánovaná výstavba športovej a občianskej vybavenosti bude napájaná zo súčasnej
    stožiarovej trafostanice T7/1, na ktorej sa navrhuje osadiť transformátor 630 kVA

Lokalita č. 8
Trafostanica
    Plánovaná vybavenosť sa navrhuje zásobovať zo súčasnej murovanej trafostanice T 701, na
    ktorej bude vymenený transformátor na 630 kVA

Lokalita č. 9
VN vedenie
    Výstavba VN káblovej prípojky pre navrhovanú trafostanicu
Trafostanica
    Výstavba kioskovej trafostanice T9/1- 250 kVA

Lokalita č. 10
VN vedenie
    Výstavba prepojovacieho VN kábla v trase TS 802 – navrhované trafostanice T10/1, T9/1- 22
    kV linka č. 243
Trafostanica
    Výstavba kioskovej trafostanice T10/1- 250 kVA

Lokalita č. 11
VN vedenie
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                           46
    Výstavba VN káblového vedenia pre navrhované trafostanice z uvažovaného VN kábla (ÚPN
    M Ružomberok)
Trafostanice
    Výstavba kioskových trafostaníc T11/1- 160 kVA, T11/2- 160 kVA

Lokalita č. 13
VN vedenie
    Prekládka súčasnej VN prípojky k jestvujúcej T13/3 do novej polohy (uvoľnenie územia pre
    výstavbu) a výstavba VN káblového vedenia pre navrhované trafostanice
Trafostanice
    Výstavba kioskových trafostaníc T13/1- 250 kVA, T13/2- 250 kVA

Lokalita č. 14
VN vedenie
    Výstavba VN káblovej smyčky pre navrhovanú trafostanicu
Trafostanice
    Výstavba kioskovej trafostanice T14/1- 400 kVA a výmena transformátora v súčasnej
    murovanej trafostanici č. 772 za 400 kVA

Lokalita č. 15
VN vedenie
    Výstavba 22 kV prípojky k navrhovanej trafostanici
Trafostanica
    Výstavba stožiarovej trafostanice T15/1- 100 kVA

Lokalita č. 16
Trafostanica
    Napojenie plánovanej výstavby 5 RD riešiť zo súčasnej stožiarovej trafostanice T16/1- 100
    kVA

Lokalita č. 19
VN vedenie
    Výstavba 22 kV kábla pre navrhovanú trafostanicu
Trafostanica
    Výstavba kioskovej trafostanice T19/1- 160 kVA

Lokalita č. 24
    Prevažná časť lokality je riešená v pôvodnom územnom pláne. Ide tu len o malé zväčšenie
územia a zmenu regulatívov týkajúcich sa výšky zástavby. Zásobovanie lokality elektrickou energiou
ostáva podľa pôvodného územného plánu.

Sekundárna sieť

    V lokalitách kde sa navrhujú vonkajšie trafostanice NN sieť budovať vzdušným rozvodom po
betónových stĺpoch, čo pre okrajové územie mesta Ružomberok bude vyhovujúce. NN sieť
v navrhovaných lokalitách zastavaného územia mesta riešiť káblovou mrežovou sieťou.

Ochranné pásma

    V riešenom území sa nachádzajú existujúce a plánované ZVN, VVN a VN elektrické vedenia.
Je potrebné dodržať ochranné pásmo od krajných vodičov na každú stranu :
  - 400 kV vedenie                25 m
  - 220 kV vedenie                20 m
  - 22 kV vedenie vzdušné         10 m
  - 22 kV káble                  1m
  - trafostanica od konštrukcie          10 m
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                           47
l) 3.2. Zásobovanie plynom

Súčasný stav

     Mesto Ružomberok je plynofikované zemným plynom od r. 1982 z plynovodu Severné
Slovensko. Zásobovanie plynom celého mesta a obce Likavka je riešené v súčasnej dobe len z jednej
hlavnej regulačnej stanice umiestnenej v katastrálnom území Likavky. Najväčší odberateľ v meste
i v aglomerácii – SCP je riešený obdobne z plynovodu Severné Slovensko z tej istej VVTL prípojky,
ktorá je vedená od bodu napojenia v Liptovskej Anne a s vlastnou RS umiestnenou v areáli závodu.
     Veľmi vysokotlaková plynovodná prípojka (VVTL) je vybudovaná v rámci výstavby VVTL
plynovodu Severné Slovensko DN 500 PN 6,3 MPa. Prípojka je napojená na uvedený VVTL plynovod
v oblasti obce Liptovská Anna a je vedená severne od obce Liptovská Teplá a jej miestnej časti
Madočany, kde je vybudovaná regulačná stanica – RS 3000 pre zásobovanie obcí Lúčky, Liptovská
Teplá, Ivachnová a Bešeňová.
     Prípojka je ďalej vedená severne od obce Lisková a Martinček k obci Likavka, kde je
vybudovaná RS pre mesto Ružomberok a Likavku. Z prípojky je napojená a vedená VVTL prípojka pre
SCP-RS, z ktorej je napojená RS Lisková.

    Miestne rozvody plynu sú budované ako stredotlakové (v dvoch tlakových hladinách a to 0,3
MPa a 0,1 MPa). Uvedené riešenie a budovanie týchto plynovodov bolo podľa návrhu generelu
plynofikácie v r. 1977 ako najvýhodnejšie riešenie podľa vtedajších platných noriem ČSN a príslušných
predpisov.
    Miestne časti Hrboltová a Vlkolínec nie sú toho času plynofikované.

Navrhovaný stav

  Uvažované rozšírenie výstavby, ktoré rieši tento doplnok je tvorené lokalitami pre IBV, HBV,
priemyselné zóny a objekty občianskej vybavenosti. Väčšina lokalít leží v blízkosti miestnych
plynovodov (okrem lokalít č.1, 2, 19), ako zdroj zásobovania budú slúžiť STL plynovody – 0,1 resp. 0,3
MPa.
  Navrhovanú zástavbu navrhujem v plnom rozsahu plynofikovať zemným plynom, okrem už
spomínaných lokalít, kde vzhľadom na odľahlosť jestvujúcej plynovodnej siete a neefektívnosť jej
budovania, uvažujem s alternatívnym médiom.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                             48
  Popis plynofikácie jednotlivých lokalít s bodmi napojenia na plynovodnú sieť:

  Por.č.               Druh, funkčné        Bod napojenia         Tlak. hladina
         Názov lokality
 lokality                využitie        na plynovodnú sieť        plynovodu
   1    IBV Kalvária      IBV, rodinné domy   ul. Do Dielca, ul. K cintorínu     0,1 MPa
   2    IBV Hrboltová      IBV, rodinné domy           -              -
   3    OV Družstevné pole    služby, obchody     Černová – ul. Pri Váhu       0,1 MPa
   4    Rekr. vybavenosť    rekr. vybavenosť     Černová – ul. Pri Váhu       0,1 MPa
       Mokrac
   5    IBV Hríby        IBV, rodinné domy  Černová – ul. Poľná, ul. Pri jaročku,   0,1 MPa
                                  ul. Vodárska
   6    IBV Pri škole      IBV, rodinné domy  Černová – ul. Čutkovská, ul. Klačno    0,1 MPa
   7    Šport, občianska      šport, OV          ul. Kľačno          0,1 MPa
       vybavenosť
   8    OV - areál Katolíckej     OV          Hrabovská cesta         0,3 MPa
       univerzity
   9    OV Vráce            OV            ul. Kľačno          0,1 MPa
  10    IBV Vráce        IBV, rodinné domy        ul. Kľačno          0,1 MPa
  11    Rekreácia - penzióny rekreácia, penzióny   z IBV Vráce, resp. z ul. Klačno     0,1 MPa
  12    HBV - terasové domy      HBV           ul. Novoveská         0,3 MPa
  13    IBV Do Dielca      IBV, rodinné domy   ul. Do Dielca, ul. K cintorínu     0,1 MPa
  14    Výrobné plochy pri     priemysel         Bystrická cesta         0,3 MPa
       SAD
  15    IBV Krčméryho ulica   IBV, rodinné domy       ul. Krčméryho         0,1 MPa
  16    IBV Pri družstve    IBV, rodinné domy   z IBV Krčméryho ul., resp. z ul.    0,1 MPa
                                  Krčméryho
  17    Výrobné plochy       priemysel         Bystrická cesta         0,3 MPa
       Vyše Skál
  18    Výrobné plochy       priemysel         Bystrická cesta         0,3 MPa
       Pod Skalami
  19    Rekr. vybavenosť -   rekr. vybavenosť           -              -
       nástup na Vlkolínec
  20    OV centrum
  21    Rodinný dom
  22    Skládka stavebného
       odpadu
  23    Kompostáreň
  24    Rekreačné objekty      penzióny    Podľa pôvodného územného plánu
       Malino-Brdo
  25    Rekreačné objekty    rekreačné domy   Podľa pôvodného územného plánu
       Hrabovo    V rámci každej uličnej zástavby sa navrhuje vybudovanie uličného plynovodu pre zásobovanie
obyvateľstva. Plynovody budú nadväzovať na už vybudované vetvy v priľahlom území (ich presné
dimenzie nie sú k dispozícii), materiál plynovodov PE. Tlaková hladina je daná tlakovou hladinou
jestvujúcich plynovodov – 0,1 resp. 0,3 MPa. Celý navrhovaný rozvod plynu pre jednotlivé lokality bude
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                                  49
zároveň slúžiť ako verejný plynovod. Jednotlivé objekty budú napájané na tento rozvod plynovodnými
prípojkami/pripojovacími plynovodmi ukončenými v skrinke HUP umiestnenej na hranici parciel.

    V zmysle bilancií uvedených v stati ústredné vykurovanie tohto elaborátu je prevedený
prepočet na potrebu zemného plynu. V závere priložených tabuliek sú aj bilancie z pohľadu základných
výberov - stupňov zásobovania energiami – teplom/plynom.

                          Obo-   Predpokladaná
 Ozn.      Objekty     MJ   Počet  stavaný  tepelná strata  Príkon   Príkon    Ročne    Ročne   Ročne celkovo
 loka-                       objem    objektu     jedn.   celk.    jedn.   celkovo    (MWh)
 lity                       (m3)    (W. m-3)   (m3/hod)  (m3/hod)   (m3/rok)  (m3/rok)
  1  IBV Kalvária       b. j.  20                  1,5    30,00    3 500    70 000     739
  2  IBV Hrboltová      b. j.  100                  1,5   150,00    3 500   350 000     3 694
  3  OV Družtevné pole            120 000    20           266,67          373 333     3 940
  4  Rekreačná vybavenosť           10 000    20            22,22          31 111     328
     Mokrac
 5   IBV Hríby        b. j.  145                 1,5    217,50      3 500  507 500     5 357
 6   IBV Pri škole      b. j.  30                 1,5    45,00      3 500  105 000     1 108
 7   Šport, občianska             10 000     20            22,22          31 111     328
     vybavenosť
 8   OV – areál Katolíckej          46 000     20           102,22          143 111    1 511
     univerzity
  9   OV Vráce                 8 000     20            17,78          24 889     263
 10   IBV Vráce        b. j.  60                 1,5    90,00      3 500  210 000     2 217
 11   Rekreácia – penzióny           50 000     20           111,11          155 556     1 642
 13   IBV Do Dielca      b. j.  150                 1,5    225,00      3 500  525 000     5 541
 14   Výrobné plochy pri SAD                               0            0       0
 15   IBV Krčméryho ulica   b. j.  15                 1,5    22,50      3 500  52 500     554
 16   IBV Pri družstve     b. j.   5                 1,5     7,50      3 500  17 500     185
 19   Rekreačná vybavenosť –          4 000     20            8,89          12 444     131
     nástup na Vlkolínec
 24   Rekreačné objekty            10 000     20           22,22           31 111     328
     Malino -Brdo
                                            1364,83          2 640 166   27 866
                                                 3  -1
Pre navrhovanú zástavbu predpokladám potrebu príkonu plynu 1 365 m .h .
                         3 3 -1        1
Ročná potreba zemného plynu predstavuje 2 640 x10 m .r resp. 27 866 MWh .

Poznámka : V tabuľke nie sú zbilancované :
   - výhľadové lokality (č. 12, 17,18),
   - lokality č. 22, 23, ktoré nebudú zásobované plynom
   - lokality č. 20, 21, 25, ktoré sú riešené v rámci pôvodného územného plánu mesta (ide len
     o zmenu funkcie resp. regulatívov)

Ochranné a bezpečnostné pásma plynovodov dotknuté v území (podľa zákona 656/2004 Z.z.):

Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu
alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu
alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu
alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu
od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je:
 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201mm do 500 mm
 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom
  nižším ako 0,4 MPa,
 8 m pre technologické objekty

Bezpečnostné pásmo - sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu
alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na
každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je:
 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a
  na nezastavanom území,
 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,
 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                                                 50
l) 3.2. Zásobovanie teplom

    Uvažovaný návrh zásobovania teplom v Ružomberku má decentralizovaný charakter
s nadväznosťou na štruktúru zástavby a koncentráciu spotrebičov tepla.
    Pri ďalšom rozvoji mesta sa uvažuje so zásobovaním teplom pre individuálnu bytovú výstavbu
(IBV) a občiansku vybavenosť (IV).

Požadované potreby tepla podľa lokalít:

Lokalita č. 1: IBV Kalvária

                  Návrh bytových jednotiek      Tepelný výkon (kW)

        IBV               20               480

Lokalita č. 2: IBV Hrboltová

                  Návrh bytových jednotiek      Tepelný výkon (kW)

        IBV               100              2 400

Lokalita č. 3: Družstevné pole
                             3
                   Obostavaný objem (m )       Tepelný výkon (kW)

   Občianska vybavenosť
    (služby, obchody,           164 000             3 280
    mestský terciér)

Lokalita č. 4: Rekreačná vybavenosť - Mokrac
                             3
                   Obostavaný objem (m )       Tepelný výkon (kW)

   Občianska vybavenosť          16 000              400


Lokalita č. 5: IBV Hríby

                  Návrh bytových jednotiek      Tepelný výkon (kW)

        IBV               145              3 480

Lokalita č. 6: IBV Pri škole

                  Návrh bytových jednotiek      Tepelný výkon (kW)

        IBV               30               720

Lokalita č. 7: Šport, občianska vybavenosť
                             3
                   Obostavaný objem (m )       Tepelný výkon (kW)
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                           51
   Občianska vybavenosť           58 000          1 160

Lokalita č. 8: Areál Katolíckej univerzity
                              3
                    Obostavaný objem (m )   Tepelný výkon (kW)

   Občianska vybavenosť           46 000          1 035

Lokalita č. 9: OV Vráce
                              3
                    Obostavaný objem (m )   Tepelný výkon (kW)

   Občianska vybavenosť           48 000          1 080

Lokalita č. 10: IBV Vráce

                    Návrh bytových jednotiek  Tepelný výkon (kW)

        IBV                60           1 440

Lokalita č. 11: Rekreácia - penzióny
                              3
                    Obostavaný objem (m )   Tepelný výkon (kW)

   Občianska vybavenosť           92 000          2 300

Lokalita č. 13: IBV Do Dielca

                    Návrh bytových jednotiek  Tepelný výkon (kW)

        IBV                150          3 600

Lokalita č. 15: IBV Krčméryho ulica

                    Návrh bytových jednotiek  Tepelný výkon (kW)

        IBV                15           360

Lokalita č. 16: IBV Pri Družstve

                    Návrh bytových jednotiek  Tepelný výkon (kW)

        IBV                5           120

Lokalita č. 19: Nástup na Vlkolínec – Rekreačná vybavenosť
                              3
                    Obostavaný objem (m )   Tepelný výkon (kW)

   Občianska vybavenosť            4 000          100
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                       52
Lokalita č. 24:
                               3
                    Obostavaný objem (m )        Tepelný výkon (kW)

   Občianska vybavenosť           50 000               1 250


Požadované potreby tepla podľa funkčného využitia:

Názov lokality                           Tepelný výkon (kW)

IBV                                   12 600
Občianska vybavenosť                           10 605
Spolu lokality                              23 205

Celková navrhovaná potreba tepelnej energie pre bilancované lokality je 23,205 MW.

    Individuálna bytová výstavba bude zásobovaná teplom z lokálnych domových plynových
teplovodných kotolní, resp. kotolní na spaľovanie drevnej hmoty. Na ohrev, resp. predohrev teplej vody
(TV) sa bude využívať solárna energia s použitím slnečných kolektorov.
    Objekty občianskej vybavenosti budú zásobované teplom kombináciou centrálneho
vykurovania z primárnej horúcovodnej siete (lokality č. 7, 8 a 9), kotolní na spaľovanie biomasy, resp.
tuhého paliva (lokalita č. 11 a 19) a z objektových teplovodných plynových kotolní slúžiacich pre ohrev
média ÚK a ohrev TV. Na ohrev, resp. predohrev TV sa bude využívať solárna energia použitím
slnečných kolektorov, alebo iné obnoviteľné zdroje energie. Uvedeným riešením sa dosiahne možnosť
vykurovať každý objekt samostatne podľa účelu jeho využitia, bude tu vytvorená možnosť lokálnej
regulácie, príprava médií priamo na mieste odberu, v prípade neobsadenosti objektov je možný
prechod do útlmovej ochrany objektu a tým šetrenia tepelnou energiou.
    Realizáciou územného plánu mesta Ružomberok vzniknú nové zdroje znečistenia ovzdušia.
V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa Prílohy č.2 sa budú
kotolne s menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a viac zaraďovať do kategórie - 1.2.1. stredné zdroje
znečisťovania - technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so
súhrnným tepelným menovitým príkonom 0,3 MW a vyšším, až do 50 MW.l) 4. Pošta a telekomunikácie

Súčasný stav

Širšie vzťahy
     Problematiku rozvoja poštových služieb zabezpečuje ústredie Slovenskej pošty š.p. Poštové
služby v riešenom území zabezpečuje Regionálne poštové centrum Liptovský Mikuláš pre okresy
Dolný Kubín Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Námestovo, Tvrdošín.
Zámery : Slovenská pošta š.p. v riešenom území neuvažuje s realizáciou nových poštových objektov.

    Podľa súčasnej štruktúry ST a.s. telekomunikačné služby v riešenom území sú
zabezpečované Centrom sieťovej infraštruktúry (CSI ) Liptovský Mikuláš pre okresy Liptovský Mikuláš
a Ružomberok.

Riešené územie
    V sídle Ružomberok je inštalovaná uzlová digitálna ústredňa situovaná v centre mesta
a miestne ústredne vybudované na Klačne a v Baničnom.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                              53
    V riešených lokalitách nedôjde ku styku s diaľkovou káblovou sieťou.

Návrh

Telekomunikácie
     V návrhu sa uvažuje s priemerným počtom HTS 1,5 telefónnej stanice na 1 RD, pre možnosť
s pripojovaním na internetové služby. Pre nešpecifikované zariadenia vybavenosti, služieb, výroby,
športu a rekreácie sa uvažuje s počtom cca 2 - 10 HTS/ha plošnej výmery lokality.

Odhad počtu HTS

       Lokalita       Bytové stanice      Nebytové stanice     Spolu

 1. Kalvária                30           -         30
 2. Hrboltová               150           5        155
 3. Družstevné pole             -          80         80
 4. Mokrac                  -           5         5
 5. Černovských martýrov          210          10        220
 6. IBV Pri škole              45           5         50
 7. Šport, OV                -           8         8
 8. Areál Katolíckej univerzity       -          20         20
 9. Vráce OV                 -          15         15
 10. Vráce IBV                90           -         90
 11. Rekreácia                -          10         10
 12. Terasové domy - výhľad          -           -         -
 13. IBV Do dielca             225           -        225
 14. Výrobné plochy - stav          -          20         20
 15. IBV Krčméryho ulica           20           -         20
 16. IBV Pri Družstve             8           -         8
 17. Vyše Skál - výhľad            -           -         -
 18. Pod Skalami - výhľad           -           -         -
 19. Nástup na Vlkolinec           -           5         5
 20. OV centrum                -          10         10
 21. Rodinný dom                          2         2
 22. Skládka stavebného                       2         2
  odpadu
 23. Kompostáreň                          2         2
 24. Rekreačné objekty                       15         15
  Malino-Brdo
 25. Rekreačné objekty                       10         10
  Hrabovo
 Spolu                   778          224        1002

Riešenie telefonizácie
    Pre zabezpečenie telefonizácie riešených lokalít s plánovanou výstavbou je potrebné
dobudovať telekomunikačné zariadenia – telefónne ústredne, miestnu telefónnu sieť – v zmysle ÚPN
mesta Ružomberok z roku 1996. Pripojovanie telefónnych účastníkov v okrajových častiach sa
doporučuje realizovať vzdušnými prípojkami, v sústredenej výstavbe cez káblové prípojkové skrinky.
Jednotlivé body napojenia plánovanej výstavby v daných lokalitách budú určené v podmienkach pri
začatí územno-právneho konania výstavby konkrétnej lokality.

Ostatné slaboprúdové vedenia
    V lokalitách č. 13, 15 a 16 dôjde ku styku s diaľkovou telekomunikačnou sieťou a káblom VE
Trenčín. Trasy DK obmedzujú výstavbu v lokalitách, treba ich však rešpektovať.
    Do riešených lokalít s bytovou výstavbou sa doporučuje rozšíriť signály miestneho rozhlasu
a káblovej televízie.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                           54
Ochranné pásma
   Ochranné pásmo pre telekomunikačné rozvody je od krajného kábla 1 m na obe strany.

m) KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

m) 1. Ochrana ovzdušia

    Prevažná časť objektov na riešených lokalitách bude zásobovaná teplom z plynofikovaných
zdrojov tepla alebo zo zdrojov na drevo a drevený odpad.


m) 2. Ochrana povrchových a podzemných vôd

    Základným právnym dokumentom v oblasti vody je zákon č. 364/2004 Z.z. z 13.5.2004
o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon).
Tento zákon vytvára podmienky na :
  - všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých
    ekosystémov v krajine,
  - zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd,
  - účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd,
  - manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek,
  - znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha,
  - zabezpečenie funkcií vodných tokov,
  - bezpečnosť vodných stavieb.

    Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k vodám
a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, účelnom a hospodárnom využívaní,
oprávnenia a povinnosti štátnej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto
zákona.

Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov

Všeobecné povinnosti (§ 30 zákona č. 364/2004 Z.z. vodný zákon)
    Ten, kto vykonáva činnosť, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd
a vodných pomerov, je povinný vynaložiť potrebné úsilie na ich uchovanie a ochranu.
Vlastník, správca alebo nájomca (ďalej len „vlastník“) poľnohospodárskych pozemkov a lesných
pozemkov je povinný ich obhospodarovať takým spôsobom, ktorý nielen zachová vhodné podmienky
na výskyt vôd, ale aj napomáha zlepšovanie vodných pomerov; je povinný najmä zabraňovať
škodlivým zmenám odtokových pomerov, splavovaniu pôdy a dbať o udržanie pôdnej vody
a o zlepšenie retenčnej schopnosti územia.

Ochranné pásma vodárenských zdrojov (§ 32 zákona č. 364/2004 Z.z.)
   Riešené lokality nezasahujú do ochranných pásiem vodárenských zdrojov.

Oprávnenia pri správe vodných tokov (§ 49 zákona č. 364/2004 Z.z.)
    Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca
vodného toku užívať pobrežné pozemky.
    Pobrežnými pozemkami sú pri vodohospodársky významnom toku pozemky do 10 m od
brehovej čiary a drobných tokoch pozemky do 5 m od brehovej čiary.

Zdroje znečistenia povrchových a podzemných vôd
    Výstavbou objektov v navrhovaných lokalitách riešených v Zmene a doplnku č. 1 územného
plánu mesta Ružomberok nevzniknú žiadne zdroje znečistenia povrchových a podzemných vôd.
Zariadenia budú napojené na verejnú splaškovú kanalizáciu, resp. budú zrealizované opatrenia, ktoré
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                            55
zabránia znečistenie povrchových a podzemných vôd (lokalita č. 22 Skládka stavebného odpadu a č.
23 Kompostáreň.


m) 3. Ochrana pôdy

     Pri realizácii výstavby dôjde k záberom poľnohospodárskej pôdy zaradenej do 6., 7., 8., a 9.
skupiny BPEJ. Tieto pôdy nepatria medzi osobitne chránené pôdy (1. – 4. skupiny BPEJ).


m) 4. Hluk

    Pôsobenie hluku z dopravy po diaľnici D1 na navrhovanú obytnú zástavbu v lokalite č. 2 IBV
Hrboltová je potrebné preveriť hlukovou štúdiou. V prípade nepriaznivých výsledkov bude potrebné
vybudovať protihlukovú clonu.


m) 5. Zápach

    Zdrojom zápachu môže byť navrhovaná kompostáreň na lokalite č. 23. Táto je však
v dostatočnej vzdialenosti od obytných a rekreačných zón.


m) 6. Radónové žiarenie

     Podľa mapy „Prognóza radónového rizika“ uverejnenej v atlase krajiny Slovenskej republiky
ležia riešené lokality na území so stredným a nízkym radónovým rizikom.


m) 7. Odpadové hospodárstvo

    Odpadové hospodárstvo sa riadi schváleným Programom odpadového hospodárstva mesta
Ružomberok. Na území mesta sa v roku 2006 vyzbieralo 19 215,0 t odpadov. Z tohto množstva sa
284,0 t zhodnotilo ako druhotná surovina a 18 931,0 t sa uložilo na skládku.
Pri nakladaní s odpadmi je dôležité :
   - dôsledne realizovať separovaný zber odpadov na riešenom území s cieľom využiť druhotné
     suroviny a znížiť množstvo odpadov, vyvážaných na skládky,
   - pre dotrieďovanie odpadu bude vybudované zariadenie na separovanie odpadov v lokalite č.
     18,
   - zaviesť zber biologicky rozložiteľného odpadu a pre jeho zhodnotenie vybudovať kompostáreň
     v rámci navrhovanej lokality č. 23,
   - drobný stavebný odpad nevhodný na zásypy vyvážať na skládku stavebných odpadov v lokalite
     č. 22,
   - zamedziť znečisťovanie brehov tokov a iných priestorov odpadmi a postupne odstrániť
     existujúce divoké skládky.
n) VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH
  ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV

    Z 25 lokalít riešených v rámci Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu mesta Ružomberok sa
jedna lokalita nachádza na území chráneného ložiskového územia. Je to lokalita č. 22. Skládka
stavebného odpadu, ktorá využíva vyťaženú časť hliniska. Na ostatných 24 lokalitách nie sú evidované
chránené ložiskové územia a dobývacie priestory.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                                56
o) VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU
     Na vymedzenom riešenom území Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu mesta Ružomberok
sa nachádzajú tieto lokality, vyžadujúce si citlivý prístup pri návrhu projektovej dokumentácie a
realizácii :

    Lokality č. 11. Penzióny, rekreačná vybavenosť, č. 19. Rekreačná vybavenosť – nástup na
Vlkolínec, č. 24. Rekreačné objekty Malino-Brdo, a č. 25. Rekreačné objekty Hrabovo sa nachádzajú
v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra, v ktorom platí II. stupeň osobitnej ochrany podľa §
13 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Je potrebné citlivo riešiť zakomponovanie
objektov do krajiny.

    Lokality č. 1 IBV Kalvária a č. 20 OV centrum sa dotýkajú krajinárskych resp. stavebných
hodnôt územia.

    Upozorňujeme, že projekčnú a realizačnú činnosť na uvedených lokalitách je potrebné
konzultovať so Správou Národného parku Veľká Fatra resp. s Krajským pamiatkovým úradom.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                           57
p) VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV                       A  INÝCH
NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE

p) 1. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej
pôde


     Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde je
spracované v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     Pre spracovanie záberov pôdy boli použité podklady z Výskumného ústavu pôdoznalectva a
ochrany pôdy (Banská Bystrica) a stanovisko Hydromeliorácii, š.p. Bratislava zo dňa 16.1.2009.

Prírodné podmienky

Dotknuté BPEJ sú zaradené do týchto kvalitatívnych skupín :
    6 – 0802012
    7 – 0802012, 0887212, 0971005
    8 – , 0987413, 0990262, 0990462
    9 - 0982972, 0992682, 0992683, 0992785, 0992882, 0992983, 0992985, 1090462, 1092682
    Tieto pôdy nepatria medzi osobitne chránené pôdy (1. – 4. skupiny BPEJ).

      Dotknuté lokality určené pre iné ako poľnohospodárske využitie patriace do k.ú. Ružomberok
a Hrboltová sú zaradené podľa kódov do týchto klimatických regiónov:
      08 – mierne chladný, mierne vlhký, suma priemerných denných teplôt nad 10°C za rok je
2200 – 2000°C, dĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C je 208 dní, klimatický ukazovateľ zavlaženia
(rozdiel potenciálneho výparu a zrážok) za obdobie jún – august je 100 – 0 mm, s priemernou teplotou
vzduchu v januári -3 - -6°C a s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie apríl – september
12 – 14°C.
      09 – chladný, vlhký, suma priemerných denných teplôt nad 10°C za rok je 2000 – 1800°C,
dĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C je 202 dní, klimatický ukazovateľ zavlaženia (rozdiel
potenciálneho výparu a zrážok) za obdobie jún – august je 60 – 50 mm, s priemernou teplotou vzduchu
v januári -4 - -6°C a s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie apríl – september 12 – 13°C.
      10 – veľmi chladný, vlhký, suma priemerných denných teplôt nad 10°C za rok je 1800°C a
menej, dĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C je 182 dní, klimatický ukazovateľ zavlaženia (rozdiel
potenciálneho výparu a zrážok) za obdobie jún – august je 50 – 0 mm, s priemernou teplotou vzduchu
v januári -5 - -6°C a s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie apríl – september 10 – 11°C.

     V dotknutých lokalitách sa na pôdotvorných substrátoch vyvinuli nasledovné typy pôd:
     02 - fluvizeme typické karbonátové, stredne ťažké
     71 – kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké)
     82 – kambizeme (typ) na flyši, na výrazných svahoch: 12 – 25°, stredne ťažké až ťažké
     87 – rendziny typické a rendziny kambizemné, stredne hlboké na vápencoch a dolomitoch,
stredne ťažké až ťažké ( veľmi ťažké)
     90 – rendziny typické, plytké, stredne ťažké až ľahké
     92 – rendziny typické na výrazných svahoch 12 – 25°, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké)

     Dotknuté lokality sú z hľadiska svahovitosti, expozície, kamenitosti a hĺbky pôdy zaradené do
nasledovných skupín (5. 6. = miesto kódu)
     0 0 – rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie 0° - 1° aj s možnosťou prejavu plošnej vodnej
erózie 1° - 3°. Pôdy bez skeletu (obsah skeletu do hĺbky 0,6 m pod 10%), hlboké pôdy (60 cm a viac).
     0 1 – rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie 0° - 1° aj s možnosťou prejavu plošnej vodnej
erózie 1° - 3°. Pôdy bez skeletu (obsah skeletu do hĺbky 0,6 m pod 10%), stredne hlboké pôdy (30 – 60
cm) a slabo skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom horizonte 5 – 25 %, v podpovrchovom
horizonte 10 -25 %), hlboké pôdy (60 cm a viac).
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                              58
      2  1 – mierny svah 3° - 7°, južná expozícia aj východná a západná expozícia. Slabo
skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom horizonte 5 – 25 %, v podpovrchovom horizonte 10 -25
%), hlboké pôdy (60 cm a viac).
      2  4 – mierny svah 3° - 7°, južná expozícia aj východná a západná expozícia. Stredne
skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom horizonte 25 – 50 %, v podpovrchovom horizonte 25 -50
%), stredne hlboké pôdy (30 – 60 cm).
      2  6 – mierny svah 3° - 7°, južná expozícia aj východná a západná expozícia. Stredne
skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom horizonte 25 – 50 %, v podpovrchovom horizonte 25 -50
%) a silne skeletovité pôdy ( obsah skeletu v povrchovom horizonte 25 – 50%, v podpovrchovom
horizonte nad 50 %. V prípade so striedaním stredne až silne skeletnatých pôd aj 25 – 50 %), plytké
pôdy (do 30 cm).
      4  1 – stredný svah 7° - 12°, južná expozícia aj východná a západná expozícia. slabo
skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom horizonte 5 – 25 %, v podpovrchovom horizonte 10 -25
%).
      4 6 – stredný svah 7° - 12°, južná expozícia aj východná a západná expozícia. Stredne
skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom horizonte 25 – 50 %, v podpovrchovom horizonte 25 -50
%) a silne skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom horizonte 25 – 50%, v podpovrchovom
horizonte nad 50 %. V prípade so striedaním stredne až silne skeletnatých pôd aj 25 – 50 %), plytké
pôdy (do 30 cm).
      6 8 – výrazný svah 12° - 17°, južná expozícia aj východná a západná expozícia. Stredne
skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom horizonte 25 – 50 %, v podpovrchovom horizonte 25 -50
%) a silne skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom horizonte 25 – 50%, v podpovrchovom
horizonte nad 50 %. V prípade so striedaním stredne až silne skeletnatých pôd aj 25 – 50 %). Vyskytujú
sa hlboké (60 cm a viac), stredne hlboké (30 – 60 cm) aj plytké pôdy (do 30 cm).
      7 8 – výrazný svah 12° - 17°, severná expozícia. Stredne skeletovité pôdy (obsah skeletu
v povrchovom horizonte 25 – 50 %, v podpovrchovom horizonte 25 -50 %) a silne skeletovité pôdy
(obsah skeletu v povrchovom horizonte 25 – 50%, v podpovrchovom horizonte nad 50 %. V prípade so
striedaním stredne až silne skeletnatých pôd aj 25 – 50 %). Vyskytujú sa hlboké (60 cm a viac), stredne
hlboké (30 – 60 cm) aj plytké pôdy (do 30 cm).
      8 8 – príkry svah 17° - 25°, južná expozícia aj východná a západná expozícia. Stredne
skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom horizonte 25 – 50 %, v podpovrchovom horizonte 25 -50
%) a silne skeletovité pôdy ( obsah skeletu v povrchovom horizonte 25 – 50%, v podpovrchovom
horizonte nad 50 %. V prípade so striedaním stredne až silne skeletnatých pôd aj 25 – 50 %). Vyskytujú
sa hlboké (60 cm a viac), stredne hlboké (30 – 60 cm) aj plytké pôdy (do 30 cm).
      9 7 – príkry svah 17° - 25°, severná expozícia. Pôdy bez skeletu (obsah skeletu do hĺbky 0,6
m pod 10%) a slabo skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom horizonte 5 – 25 %,
v podpovrchovom horizonte 10 -25 %). Vyskytujú sa hlboké (60 cm a viac), stredne hlboké (30 – 60 cm)
aj plytké pôdy (do 30 cm).
      9 8 – príkry svah 17° - 25°, severná expozícia. Stredne skeletovité pôdy (obsah skeletu
v povrchovom horizonte 25 – 50 %, v podpovrchovom horizonte 25 -50 %) a silne skeletovité pôdy (
obsah skeletu v povrchovom horizonte 25 – 50%, v podpovrchovom horizonte nad 50 %. V prípade so
striedaním stredne až silne skeletnatých pôd aj 25 – 50 %). Vyskytujú sa hlboké (60 cm a viac), stredne
hlboké (30 – 60 cm) aj plytké pôdy (do 30 cm).

     Dotknuté lokality sú z hľadiska zrnitosti pôdy zaradené do nasledujúcich kategórií (7. miesto
kódu):
     2 – stredne ťažké pôdy (hlinité)
     3 – ťažké pôdy (ílovitohlinité)
     5 – stredne ťažké pôdy – ľahšie (piesočnatohlinité)
     Kategórie zrnitosti pôdy vychádzajú z Novákovej klasifikačnej stupnice zrnitosti.Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy

    Urbanistický návrh rieši rozvoj jednotlivých funkčných zložiek na 25 lokalitách. K novým
záberom poľnohospodárskej pôdy dôjde na 12 - tich lokalitách, čo je zdokumentované v tabuľke –
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                              59
Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde. Plochy, ktoré boli riešené
v pôvodnom územnom pláne mesta, lokality na zastavaných plochách, vo výhľade, prípadne ak išlo iba
o zmenu regulatívov neboli vyhodnocované.

     Celková výmera vyhodnocovaných lokalít v katastri Ružomberok a Hrboltová je 53,81 ha, z
toho 25,82 ha je záber poľnohospodárskej pôdy a 5,31 ha je nepoľnohospodárskej pôdy.
     Zábery poľnohospodárskej pôdy pod výstavbu rodinných domov boli redukované na 40% z
dôvodu, že zastavanosť v IBV je maximálne 40% rozlohy pozemku rodinného domu. Predpokladané
veľkosti pozemkov cca 800 m2 a zastavanie do 320 m2 vrátane terás, bazénov, spevnených plôch
apod.


Lokality č. 1 a 2 – sú určené pre rozvoj bývania vo forme rodinnej zástavby.
Lokality č. 3 a 4 – sú určená pre rozvoj občianskej vybavenosti
Lokalita č. 5 – je určená pre rozvoj rodinných domov.
Lokalita č. 6 – je určená pre rozvoj bývania a občianskej vybavenosti
Lokalita č. 7 – je určená pre rozvoj občianskej vybavenosti – hlavne športu
Lokalita č. 8 – je určená pre rozvoj občianskej vybavenosti – Katolícka univerzita
Lokalita č. 9 – je určená pre rozvoj občianskej vybavenosti
Lokalita č. 10 – je určená pre rozvoj individuálneho bývania
Lokalita č. 11 – je určená pre rozvoj rekreácie (lesné pozemky)
Lokalita č. 12 – je určená pre rozvoj bývania vo výhľade – nevyhodnocuje sa
Lokalita č. 13 – je určená pre rozvoj individuálneho bývania
Lokalita č. 14 – je určená pre rozvoj výroby - nevyhodnocuje sa
Lokalita č. 15 a 16– je určená pre rozvoj individuálneho bývania
Lokalita č. 17 -18 – je určená pre výroby vo výhľade - nevyhodnocuje sa
Lokality č. 19 - je určená pre rozvoj OV, parkoviska a rekreácie (lokalita č.22 v pôv. ÚPN)
Lokalita č. 20 – je určená pre rozvoj OV – zmena regulatívu - nevyhodnocuje sa
Lokalita č. 21 – je určená pre rozvoj individuálneho bývania
Lokalita č. 22 – je určená pre umiestnenie skládky stavebných odpadov
Lokalita č. 23 – je určená pre umiestnenie kompostárne
Lokalita č. 24 – je určená rozšírenie plochy rekreácie
Lokalita č. 25 – je určená pre rozvoj rekreácie – len zmena funkcie, lokalita bola súčasťou pôvodného
         ÚPN (lesné pozemky) - nevyhodnocuje sa

Lokality 7, 9, 14, 15, 20, 21, 22, 23 sú už zastavané, alebo patria medzi ostatné plochy
Lokality 11a, 11b, 11c – je vyhodnotená v záberoch lesa,
Lokality 12, 17, 18,sú počítané pre využitie až vo výhľade, preto nie sú vyhodnotené v záberoch
Lokalita č. 19 bola vyhodnotená v predchádzajúcom ÚPN ako OV + parkovisko, (pôvodné č. lokality
22) v tomto doplnku sa dopĺňa ešte o funkciu rekreácie
Lokalita 25 je lesný pozemok uvažovaný na využitie už v pôvodnom ÚPN. V tomto doplnku je
navrhnutá iba zmena funkčného využitia navrhovaného parkoviska na rekreačnú zástavbu


Na území katastrálnom území Ružomberok a Hrboltová pôsobia tieto poľnohospodárske subjekty:
   PD Ludrová
   PD Likavka
   Družstvo Srazy
   GR Plus s.r.o., Bratislava
   Emil Saniga – Gejdák
   Pavol Papúch
   Jozef Badánik - Badas
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                              60
Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde


                         Predpokladaná výmera poľnohospodárskej
                   Výmera
                                  pôdy           Vykonané
Lokalita Katastrálne  Funkčné    lokality
                          celkom       z toho        investičné   Užívateľ
 číslo  územie    využitie   celková
                           v ha  kód/skupina BPEJ Výmera    zásahy v ha poľnohosp. pôdy
                    v ha
                                        lok. v ha
  1  Ružomberok    Bývanie    1,35     0,53    0992882/9    0,52         Saniga - Gejdák
                                 0992682/9    0,01
  2  Hrboltová     Bývanie    14,13     4,66    0990462/8    2,28          Súkr. osoby
                                 0992683/9    2,38
  3  Ružomberok    Občianska   3,69     3,69    0802012/6    3,69          Súkr. osoby
            vybavenosť
  4  Ružomberok   Rekreácia +   1,93     1,93     0971005/7     0,01        Družstvo Srazy
            vybavenosť                 0802012/6     1,92
  5  Ružomberok    Bývanie -   20,90     8,20     0802012/6     0,23        Družstvo Srazy
            individuálne                0971005/7     5,72
                                 0990262/8     1,86
                                 0992983/9     0,39
  6  Ružomberok    Bývanie -   3,33     0,75     0802012/7     0,13        Družstvo Srazy
            individuálne                0982972/9     0,62
  8  Ružomberok    Občianska   1,87     1,68     0802012/7     0,33        Družstvo Srazy
            vybavenosť                 0992985/9     1,35
 10  Ružomberok    Rekreácia    0,5     0,39     0992785/9     0,39        Saniga - Gejdák
 13  Ružomberok    Bývanie    2,43     0,97     0987413/8     0,94        Saniga - Gejdák
                                 0992683/9     0,03
 16  Ružomberok   Rekreácia    2,07     1,41     0802012/6     0,49         PD Ludrová
                                 0987413/8     0,08
                                 0887212/7     0,84
 19  Ružomberok OV+parkovisko+    1,42     1,42     1087213/7     1,42         Súkr. osoby
          rekreácia
 24  Ružomberok  Rekreácia     0,19     0,19     1090462/9     0,17         Súkr. osoby
                                 1092682/9     0,02
Celkom lokality            53,81    25,82             25,82    0
p) 2. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na lesnej pôde


Náhrada za obmedzenie vlastníckych práv

    Pri budovaní rekreačných objektov v k.ú. Ružomberok dôjde k záberom lesných pozemkov,
prípadne k výrubom drevnej hmoty, čím vznikne lesným hospodárom majetková ujma. Výška náhrady
za obmedzenie vlastníckych práv, obmedzením využívania, alebo osobitným režimom hospodárenia
lesných pozemkov v zmysle § 35, zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov
a predpisov vydaných na jeho základe je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Stavba           plocha              Výška náhrady v €            Spolu v €
              v ha
                    predčasnú likvidáciu     plnú ušlú produkciu
                      porastov (N11)          (N31)

11 a – rekreačná
               4,6         32 771,80          4 331,88        37 103,68
zástavba
11 b – rekreačná
              0,63         1 945,73           185,75         2 121,48
zástavba
11 c – rekreačná
              3,68         25 098,09          2 658,08        27 756,17
zástavba
Spolu            8,91         59 815,62          7 165,71        66 981,33
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                                      61
     Ekonomická ujma, náhrada za obmedzenie vlastníckych práv, vzniklá vlastníkom lesov
vyňatím pozemkov z plnenia funkcií lesov, alebo trvalá zmena druhu pozemku v katastrálnom území
Ružomberok na výmere 8,91 ha, predstavuje 66 981,33 €.


Náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa

    Výška odvodu za trvalé vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov, alebo trvalá zmena
druhu pozemku, v zmysle § 9, zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, je
podrobnejšie rozpísaná v nasledujúcej tabuľke:

      Stavba         Výmera trvalého vyňatia (ha)      výška odvodu v €
11 a – rekreačná zástavba           4,60              210 515,84
11 b – rekreačná zástavba           0,63               21 748,66
11 c – rekreačná zástavba           3,68              203 936,80
Spolu                     8,91              436 201,30

    Výška odvodu za trvalé vyňatie z lesných pozemkov za výmeru 8,91 ha, predstavuje
436 201,30 €.
q) HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA ENVIRON-
MENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNOTECHNICKÝCH
DÔSLEDKOV

     Zmena a doplnok č. 1 územného plánu mesta Ružomberok nemá zásadný vplyv na koncepciu
rozvoja mesta formulovanú v územnom pláne mesta Ružomberok. Pri riešení Zmeny a doplnku č. 1 sa
vychádzalo z požiadaviek mesta. Koncepcia rozvoja rešpektuje záväznú časť zmien a doplnkov ÚPN
VÚC Žilinský kraj.
     Nárast počtu obyvateľov v meste Ružomberok do roku 2015 je v spracovanom územnom
pláne navrhnutý na 45 000 obyvateľov čo predstavuje nárast o viac ako 15 000 obyvateľov oproti počtu
obyvateľov k 31.12.2007. Toto je vzhľadom na súčasný demografický trend nereálne. Mesto však
potrebuje primerané a reálne zastaviteľné plochy pre svoj ďalší rozvoj.
     Nové plochy pre rozvoj obytnej funkcie riešené v rámci Zmeny a doplnku č. 1 sú navrhnuté pre
526 bytov v etape návrh a 100 bytov v etape výhľad. Byty sa budú realizovať v I. etape formou IBV a
v II. etape formou HBV – terasové domy (pekná lokalita, ale záber lesnej pôdy).
     Plochy riešené pre rozvoj výroby sú navrhnuté na o výmere 7,4 ha v etape návrh a 12,6 ha
v etape výhľad.
     Rozvoj nových funkčných plôch je riešený v intraviláne i mimo intravilánu mesta avšak väčšina
navrhovaných plôch naväzuje na v súčasnosti už zastavané plochy.
     Záber poľnohospodárskej pôdy v etape návrh predstavuje 47,08 ha a záber lesnej pôdy 8,91
ha.
     Územný plán rieši aj návrh verejného technického vybavenia, pričom naväzuje na riešenie
verejného technického vybavenia v spracovanom územnom pláne mesta a údajov získaných u
správcov inžinierskych sietí.
     Realizáciou navrhovaných zariadení občianskej vybavenosti, rekreačných zariadení a
výrobných prevádzok vzniknú nové pracovné miesta, dosiahne sa zlepšenie ekonomických a
sociálnych podmienok obyvateľov. Dostatok plôch pre výstavbu rodinných domov sa priaznivo odrazí v
migrácii obyvateľov do mesta a v stabilizácii vekového zloženia obyvateľov.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                              62
r) NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI


                      Článok 1
    Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

(1) Pre rozvoj obytnej funkcie rezervovať lokality : 1. IBV Kalvária, 2. IBV Hrboltová, 5. IBV Hríby, 6.
   IBV, 10. IBV Vráce, 12. HBV – terasové domy v etape výhľad, 13. IBV Do Dielca, 15. IBV
   Krčméryho ulica, 16. IBV Pri Družstve, 21. Rodinný dom.

(2) Pre rozvoj občianskej vybavenosti rezervovať lokality : 3. Občianska vybavenosť Družstevné pole,
   7. Šport, občianska vybavenosť, 8. Občianska vybavenosť – areál Katolíckej univerzity, 9.
   Občianska vybavenosť Vráce, 20. Občianska vybavenosť centrum.

(3) Pre rozvoj rekreačnej vybavenosti rezervovať lokality : 4. Rekreačná vybavenosť Mokrac, 11.
   Rekreácia – penzióny, 19. Rekreačná vybavenosť – nástup na Vlkolínec, 24. Rekreačné objekty
   Malino-Brdo, 25. Rekreačné objekty Hrabovo.

(4) Pre rozvoj výroby rezervovať lokality : 14. Výrobné plochy pri SAD, 17. Výrobné plochy Vyše Skál v
   etape výhľad, 18. Výrobné plochy Pod Skalami v etape výhľad.

(5) Pre rozvoj technickej vybavenosti rezervovať lokality : 18. Pod Skalami – zariadenie pre separáciu
   odpadov, 22. Skládka stavebného odpadu, 23. Kompostáreň.                     Článok 2
    Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch

(1) Urbanistické regulatívy pre obytné plochy IBV (UR-BI-01) :
  a) plocha je určená pre individuálne stojace rodinné domy so sedlovou alebo valbovou strechou
    so šikmým sklonom a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia (garáže, drobné hospodárske
    budovy),
  b) prípustné sú zariadenia občianskej vybavenosti, malé športové plochy, verejná zeleň, záhrady,
  c) neprípustné sú činnosti s negatívnym vplyvom na obytnú funkciu (nadmerný hluk, zápach,
    žiarenie a pod.).

(2) Urbanistické regulatívy pre obytné plochy IBV (UR-BI-02) :
  a) plocha je určená pre rodinné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia (garáže,
    drobné hospodárske budovy),
  b) prípustné sú zariadenia občianskej vybavenosti, malé športové plochy, verejná zeleň, záhrady,
  c) neprípustné sú činnosti s negatívnym vplyvom na obytnú funkciu (nadmerný hluk, zápach,
    žiarenie a pod.).

(3) Urbanistické regulatívy pre plochu odpadového hospodárstva (UR-OH-01) :
  a) plocha je určená na vybudovanie skládky stavebného odpadu,
  b) neprípustné je skladovanie kontaminovaných stavebného odpadu,
  c) citlivo riešiť zakomponovanie objektu do krajiny.

(4) Urbanistické regulatívy pre plochu odpadového hospodárstva (UR-OH-02) :
  a) plocha je určená na výstavbu kompostárne,
  b) citlivo riešiť zakomponovanie objektu do krajiny.

(5) Urbanistické regulatívy pre plochu odpadového hospodárstva (UR-OH-03) :
  a) plocha a existujúce objekty sú určené na vybudovanie zariadenia separácie odpadu,
  b) podiel plôch zelene v areáli by mal dosahovať min. 1/10 z celkovej plochy areálu.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                              63
(6) Urbanistické regulatívy pre plochu občianskej vybavenosti (UR-OV-01) :
  a) plocha je určená pre zariadenia občianskej vybavenosti
  b) prípustné sú pohotovostné byty, verejná zeleň, parkoviská,
  c) neprípustné sú činnosti s negatívnym vplyvom na obytnú funkciu (nadmerný hluk, zápach,
    žiarenie a pod.).

(7) Urbanistické regulatívy pre plochu občianskej vybavenosti – Katolícka univerzita (UR-OV-02) :
  a) plocha je určená pre rozvoj areálu Katolíckej univerzity,
  b) podiel plôch zelene v areáli by mal dosahovať min. 1/5 z celkovej plochy areálu,
  c) prípustné sú pohotovostné byty, internáty, malé športové plochy,
  d) neprípustné sú činnosti s negatívnym vplyvom na obytnú funkciu (nadmerný hluk, zápach,
    žiarenie a pod.).

(8) Urbanistické regulatívy pre plochu občianskej vybavenosti (UR-OV-03) :
  a) plocha je určená pre zariadenia občianskej vybavenosti
  b) prípustné sú pohotovostné byty, verejná zeleň, parkoviská,
  c) neprípustné sú činnosti s negatívnym vplyvom na obytnú funkciu (nadmerný hluk, zápach,
    žiarenie a pod.).
  d  rušia sa podrobné záväzné regulatívy pre formovanie námestia (viď Knihu regulatívov bod c)
    Parciálne regulatívy na strane 8).

(9) Urbanistické regulatívy pre rekreačné plochy (UR-RE-01) :
  a) plocha je určená na výstavbu ubytovacích rekreačných zariadení (prevažne penzióny),
  b) prípustné sú pohotovostné byty pre správcov zariadení, malé športové plochy, individuálne
     chaty,
  c) neprípustné sú činnosti s negatívnym vplyvom na rekreačnú funkciu (nadmerný hluk, zápach,
  žiarenie a pod.),
  d) citlivo riešiť zakomponovanie objektov do krajiny.

(10) Urbanistické regulatívy pre rekreačné plochy (UR-RE-02) :
  a) plocha je určená na výstavbu ubytovacích rekreačných zariadení (penzióny, prázdninové
    domy),
  b) prípustné sú pohotovostné byty pre správcov zariadení, malé športové plochy,
  c) neprípustné sú činnosti s negatívnym vplyvom na rekreačnú funkciu (nadmerný hluk, zápach,
  žiarenie a pod.),
  d) citlivo riešiť zakomponovanie objektov do krajiny – výška objektov max. 4 nadzemné podlažia.

(11) Urbanistické regulatívy pre rekreačnú plochu (UR-RE-03) :
  a) plocha je určená na medzistanicu pozemnej ozubnicovej železnice, informačnú kanceláriu,
    stravovacie zariadenie, sociálne zariadenia pre návštevníkov,
  b) neuvažovať o výstavbe zariadenia pre ubytovanie návštevníkov,
  c) citlivo riešiť zakomponovanie objektov do krajiny (menšie hmoty, použitie prírodných
  materiálov, vysoká zeleň).

(12) Urbanistické regulatívy pre rekreačné a športové plochy (UR-RŠ-01) :
  a) plocha je určená na športové zariadenia (ihriská, športové haly, športové kluby a pod.),
  b) prípustné sú pohotovostné byty pre správcov zariadení,
  c) neprípustné sú činnosti s negatívnym vplyvom na rekreačnú funkciu (nadmerný hluk, zápach,
  žiarenie a pod.).

(13) Urbanistické regulatívy pre výrobnú plochu (UR-VP-01) :
  a) plocha je určená pre výrobné prevádzky,
  b) podiel plôch zelene v areáloch by mal dosahovať min. 1/10 z celkovej plochy areálu,
  c) neprípustné funkcie sú : obytné budovy na trvalé bývanie, športové plochy.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                           64
                      Článok 3
           Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia

(1) Rešpektovať plošné vymedzenie lokalít č. 3 OV Družstevné pole a č. 9 OV Vráce pre zariadenia
  služieb, obchodov a mestského terciéru.

(2) Rešpektovať plošné vymedzenie lokality č. 8 OV pre rozvoj areálu Katolíckej univerzity.

(3) Riešiť dostatočný počet parkovacích miest v závislosti od kapacít zariadení občianskej vybavenosti.

                      Článok 4
           Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného
                a technického vybavenia územia

(1) Zásady a regulatívy pre rozvoj verejného dopravného vybavenia územia :
  a) trasy zberných komunikácií B1 sú v území stabilizované,
  b) trasy zberných komunikácií B2 upraviť podľa výkresu č.
  c) trasy oslužných komunikácií C1 upraviť podľa výkresu č.
  d) chrániť územné koridory pre nové miestne komunikácie C3 v rozvojových lokalitách,
  e) miestne komunikácie na riešených lokalitách vybudovať v nasledovných funkčných triedach a
    kategóriách : C3 MO 6,5/30.

(2) Zásady a regulatívy pre rozvoj vodného hospodárstva :
  a) napojiť navrhované obytné a výrobné stavby a zariadenia občianskej a rekreačnej vybavenosti
    na existujúci verejný vodovod,
  b) napojiť navrhované obytné a výrobné stavby a zariadenia občianskej a rekreačnej vybanosti na
    verejnú splaškovú kanalizáciu
  c) dažďové vody vo všetkých lokalitách územného rozvoja odvádzať povrchovými rigolmi, resp.
    dažďovou kanalizáciou (podľa miestnych potrieb) do miestnych drobných vodných tokov,
  d) rešpektovať zákon o vodách č. 364/2004 Z.z. a príslušné platné normy STN 736822, 752102,
    atď.,
  e) akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s tokmi odsúhlasiť so Slovenským
    vodohospodárskym podnikom, OZ Povodie Váhu, Piešťany,
  f) ponechať manipulačný pás pre opravy, údržbu a povodňovú aktivitu v šírke min. 6 m od
    brehovej čiary toku Revúca a min. 4 m od brehovej čiary ostatných drobných tokov.

(3) Zásady a regulatívy pre rozvoj zásobovania územia elektrickou energiou :
  a) akceptovať ochranné pásma existujúcich elektrických vedení v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z.,
  b) akceptovať navrhovanú sieť 22 kV vedení, počet a umiestnenie navrhovaných trafostaníc,
  c) chrániť územné koridory pre preložky 400 kV elektrických vedení,
  d) v súlade s ustanoveniami § 4 zákona č. 543/2003 Z.z. pri rekonštrukcii a výstavbe vzdušných
    vedení použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov,

(4) Zásady a regulatívy pre rozvoj zásobovania územia zemným plynom a teplom :
  a) používať zemný plyn komplexne pre zabezpečenie vykurovania, prípravu TÚV a varenia,
  b) riešiť potreby tepla prevažne decentralizovaným systémom s intenzívnejším využívaním
    ekologických palív (ZPN, drevného odpadu a biomasy) vo vlastných resp. združených zdrojoch
    tepla,
  c) podporovať všetky aktivity na získanie energie z netradičných zdrojov (solárna energia, tepelné
    čerpadlá a pod.).

(5) Zásady a regulatívy pre rozvoj vybavenia územia v oblasti telekomunikácií :
  a) rozšíriť miestnu telekomunikačnú sieť do navrhovaných rozvojových území,
  b) rozšíriť rozvod miestneho rozhlasu do navrhovaných rozvojových území,
  c) rešpektovať kábely diaľkovej telefónnej siete v riešenom území.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                              65
                        Článok 5
         Zásady a regulatívy zachovania kultúrno historických hodnôt,
                ochrany prírody a tvorby krajiny

(1) Pri akejkoľvek stavebnej činnosti na riešenom území dodržať povinnosť ohlásenia archeologického
  nálezu v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení
  neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
  v znení neskorších predpisov. V prípade stavebnej činnosti charakteru líniových stavieb a
  veľkoplošných novostavieb na riešenom území obce pri územnom a stavebnom konaní osloviť
  Krajský pamiatkový úrad v Žiline.

(2) V jednotlivých stavebných etapách realizácie a uplatňovania ÚPN v praxi si stavebník /investor
  každej stavby vyžadujúcej si zemné práce od Archeologického ústavu SAV v Nitre už v stupni
  územného konania vyžiada stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti
  narušenia archeologických nálezísk. Stanovisko – vyjadrenie Archeologického ústavu SAV bude
  slúžiť ako podklad k rozhodnotiu Pamiatkového úradu. V prípade záchranného archeologického
  výskumu Pamiatkový úrad vydá rozhodnutie po predchádzajúcom vyjadrení Archeologického
  ústavu SAV.

(3) Rešpektovať hydrický biokoridor regionálneho významu potok Revúca vymedzením 20 m širokého
  pásma na každú stranu od toku pre vytvorenie vsakovacích pásov a doplnenie brehových porastov.                      Článok 6
           Zásady regulatívov starostlivosti o životné prostredie

(1) Pre zlepšenie čistoty ovzdušia je potrebné :
  a) uvažovať o plynofikácii zdrojov tepla,
  b) vo výrobných prevádzkach závádzať nové technológie s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy
    na obytné prostredie.

(2) Pre zabezpečenie ochrany povrchových vôd a podzemných vôd je nevyhnutné :
  a) rešpektovať ochranu vôd vyplývajúcu zo zákona č. 364/2004 Z.z. a rozhodnutí orgánov štátnej
    vodnej správy,
  b) napojiť navrhované obytné a výrobné stavby a zariadenia občianskej a rekreačnej vybavenosti
    na splaškovú kanalizáciu mesta,

(3) Nakladanie s odpadmi :
  a) dôsledne realizovať separovaný zber odpadov na riešenom území s cieľom využiť druhotné
    suroviny a znížiť množstvo odpadov, vyvážaných na skládky,
  b) zaviesť zber biologicky rozložiteľného odpadu a pre jeho zhodnotenie vybudovať kompostáreň,
  c) stavebný odpad, ktorý nie je možné zhodnotiť do zásypov, vyvážať na navrhovanú skládku
    stavebného odpadu.                      Článok 7
                 Vymedzenie zastavaného územia

(1) Zastavané územie mesta Ružomberok doplniť o navrhované lokality č. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 16, 19,
  20, 22, 23 a 26. Hranica zastavaného územia k 1.1.1990 je zrejmá z výkresovej dokumentácie.
  Hranica navrhovaného zastavaného územia je daná vonkajším obrysom rozvojových plôch v etape
  návrh.
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                             66
                    Článok 8
    Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

(1) Ochranné pásma, ktoré sa dotýkajú lokalít riešených v Zmene a doplnku č. 1 územného plánu
  mesta Ružomberok

                           Stav (2009)        Návrh (2015)

Mestská pamiatková rezervácia           podľa ÚPN mesta       podľa ÚPN mesta

Železničná vlečka                    30 m             30 m
Diaľnica D1                        -             100 m
                                        (od osi priľahlého
                                         jazdného pruhu)
Ochranné pásmo cesty I. triedy            50 m od osi         50 m od osi
                          (mimo intravilánu)      (mimo intravilánu)
Vodovod do DN 500 mm                   1,5 m            1,5 m
                         (od okraja potrubia)     (od okraja potrubia)
Hlavný kanalizačný zberač nad DN 500 mm         2,5 m            2,5 m
                         (od okraja potrubia)     (od okraja potrubia)
Hlavný kanalizačný zberač do DN 500 mm          1,5 m            1,5 m
                         (od okraja potrubia)     (od okraja potrubia)
ZVN 400 kV elektrické vedenie              25 m             25 m
                         (od krajného vodiča)     (od krajného vodiča)
ZVN 220 kV elektrické vedenie              20 m             20 m
                         (od krajného vodiča)     (od krajného vodiča)
VVN 110 kV elektrické vedenie               -              15 m
                                       (od krajného vodiča)
VN 22 kV elektrické vedenie                10 m             10 m
                         (od krajného vodiča)    (od krajného vodiča)
STL v zastavanom území                   1m              1m
Telekomunikačné káble                   1m              1m
Ochranné pásma letiska               Rozhodnutie ŠLI       Rozhodnutie ŠLI
Ružomberok - Lisková              č. 1-173/84 z 29.12.1984  č. 1-173/84 z 29.12.1984

(2) Na území lokalít č. 14, 15 a 22 rešpektovať výškové obmedzenia stavieb, zariadení, stavebných
mechanizmov, porastov a pod., ktoré sú stanovené ochranným pásmom vzletových a približovacích
priestorov v sklone 2,50 % (1:40).

(3) V zmysle § 28, odst. 3 a § 30 zákona č. 143/1998 o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je Letecký úrad SR dotknutým orgánom
štátnej správy v povoľovacom procese stavieb a zariadení nestavebnej povahy v ochranných pásmach
letísk a leteckých pozemných zariadení ako aj pri daiších stavbách, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť
leteckej prevádzky, na základe čoho je potrebné požiadať Letecký úrad SR o súhlas pri stavbách:
   - ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť
     popísané ochranné pásma letiska Ružomberok,
   - vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 odst. 1, písmeno a),
   - stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých
     vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30, odst. 1, písmeno b),
   - zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných
     zariadení, najmä zariadení priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
     zariadenia a vysielacie stanice (§ 30, odst 1, písm.c),
   - zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo
     zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30,
     odst.1, písm. d).
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                             67
(4) Chránené územia podľa Zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktoré sa
  dotýkajú lokalít riešených v Zmene a doplnku č. 1 územného plánu mesta Ružomberok

Názov chráneného územia               Stav (2009)        Návrh (2015)

Ochranné pásmo                Hranica OP je vymedzená  Hranica OP je vymedzená
Národného parku Veľká Fatra          okrajom lesa a potokom   okrajom lesa a potokom
(II. stupeň ochrany)                  Revúca           Revúca
Ochranné pásmo                Hranica OP je vymedzená  Hranica OP je vymedzená
Národného parku Nízke Tatry           potokom Revúca a      potokom Revúca a
(II. stupeň ochrany)               okrajom cesty I/18     okrajom cesty I/18                       Článok 9
             Plochy pre verejnoprospešné stavby a na asanáciu

(1)   Plochy pre verejnoprospešné stavby predstavujú plochy potrebné pre realizáciu
   verejnoprospešných stavieb uvedených v zozname verejnoprospešných stavieb vrátane dočasných
   záberov pozemkov.

(2) Plochy pre asanáciu sa v riešenom území nenachádzajú.                       Článok 10
         Plochy, na ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

(1) Po schválení Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu mesta Ružomberok nie je potrebné spracovať
  územný plán zóny.                      Článok 11
                Zoznam verejnoprospešných stavieb

(1) Za verejnoprospešné stavby sa podľa § 108 Stavebného zákona, odst. 2, písm. a) považujú stavby,
  určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia, podporujúce jeho
  rozvoj a ochranu životného prostredia. V území riešenom v Zmene a doplnku č. 1 územného plánu
  mesta Ružomberok sú to stavby:
    a)    miestne komunikácie a chodníky pre peších,
    b)    rozšírenie vodovodnej siete,
    c)    splašková kanalizácia,
    d)    prekládka ZVN 400 kV elektrických vedení,
    e)    prepojenie ZVN 220 kV elektrických vedení,
    f)    VVN 110 kV elektrické vedenia,
    g)    VN 22 kV elektrické vedenia a trafostanice,
    h)    výstavba sekundárnej káblovej a vzdušnej elektrickej siete v plochách s novou
         výstavbou,
          i) rozšírenie STL plynovodu,
          j) rozšírenie miestnej telekomunikačnej siete a miestneho rozhlasu.
          k) areál na separovanie odpadov
          l) skládka stavebného odpadu
          m) kompostáreň
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                            68
           C. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1  69
PRI SPRACOVANÍ ZMENY A DOPLNKU Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA RUŽOMBEROK BOLI
POUŽITÉ TIETO PODKLADY :

a) schválená územnoplánovacia dokumentácia, vzťahujúca sa k riešenému územiu
   Územný plán mesta Ružomberok vypracovaný v roku 1996 (Architektonický ateliér Ing. arch.
   Martin Bišťan, hlavní riešitelia Ing.arch. Ján Petrek a Ing.arch Martin Bišťan).
   Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja (Združenie „VÚC Žilina“, 1998,
   m 1: 50 000); záväzná časť ÚPN VÚC Žilinského kraja bola vyhlásená nariadením Vlády SR
   č. 223/1998 zo dňa 26.5.1998,
   Územný plán veľkého územného celku Žilinský kraj zmeny a doplnky (Ing.arch. Marián Pivarči,
   Ing.arch. Pavel Kropitz, 2005). Záväzná časť ÚPN VÚC Žilinský kraj zmeny a doplnky bola
   vyhlásená všeobecne záväzným Nariadením Žilinského samosprávneho kraja č. 6/2005 o
   záväzných častiach zmien a doplnkov ÚPN VÚC Žilinský kraj,

b) územnoplánovacie podklady
   Situácie zastavovacích štúdií a projektovej dokumentácie,

c) prieskumné práce
   prieskumné práce v teréne za účelom zistenia skutočného funkčného využitia plôch,
    stavebnotechnického stavu objektov, priestorových pomerov, negatívnych javov a pod.,

d) dopravná a inžinierska dokumentácia
   Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová (dokumentácia pre stavebný zámer, dokumentácia pre
   územné rozhodnutie, Geoconsult Bratislava, Ing. Ľuboš Brenkus, 04 2002, m 1:10 000),

e) konzultácie
   Mestský úrad Ružomberok,
   hlavní riešitelia pôvodného územného plánu mesta Ružomberok Ing. arch. Ján Petrek a Ing.
   arch Martin Bišťan,
   Severoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., pracovisko Ružomberok,
   Správa Národného parku Veľká Fatra,

f) údaje o bonite (kvalite) poľnohospodárskej pôdy

g) súpis parciel katastra nehnuteľností

h) mapové podklady v mierke 1:50 000, 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000,

i) ostatné podklady
   údaje zo Štatistického úradu,
   Atlas krajiny Slovenskej republiky, (2002)
   Orientačná mapa mesta Ružomberok,
   Mapa Ružomberka na priemete leteckej fotografie,
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1                           70
           D. DOKLADOVÁ ČASŤ
ÚPN mesta Ružomberok Zmena a doplnok č. 1  71

								
To top