Sheet1 by 2v43OYgA

VIEWS: 2,570 PAGES: 1636

									No.  Code      Title
 1  MKS A.A0.001  Standardni broevi. Redovi standardnih brojeva
           Standardni brojevi. Primena standardnih brojeva i redova
 2  MKS A.A0.002
           standardnih brojeva
 3  MKS A.A0.004  Klasifikacija i oznaĉavanje jugoslovenskih standarda
           Standardni brojevi. Primena modifikovanih standardnih
 4  MKS A.A0.005
           brojeva
 5  MKS A.A0.006  Oznaĉavanje proizvoda, radova i usluga. Opšta pravila
 6  MKS A.A0.010  Standardne duţinske mere od 0,01 do 1,000 mm
           Modularni sistem - Modularni nizovi - Termini, definicije i
 7  MKS A.A0.030
           opšti principi
 8  MKS A.A0.031  Modularni sistem - Modularni nizovi - Osnovi primene
 9  MKS A.A0.032  Modularni sistem - Modularni nizovi - Prikazivanje i crteţima
 10  MKS A.A0.050  Matematiĉki znaci i simboli Bulove algebre
 11  MKS A.A0.060  Grafiĉki simboli. Opšte odredbe
           Grafiĉki simboli za opštu upotrebu. Osnovni principi za
 12  MKS A.A0.065
           izradu i primenu simbola
 13  MKS A.A0.066  Grafiĉki simboli. Upotreba strelica
 14  MKS A.A0.101  Tehniĉki crteţi. Tehniĉko pismo, latiniĉko
 15  MKS A.A0.102  Tehniĉki crteţi. Tehniĉko pismo, ĉiriliĉko
 16  MKS A.A0.103  Tehniĉki crteţi. Tehniĉko pismo, grĉko
 17  MKS A.A0.104  Tehniĉki crteţi. Formati i obrasci za crteţe
 18  MKS A.A0.105  Tehniĉki crteţi. Previjanje crteţa
 19  MKS A.A0.106  Tehniĉki crteţi. Razmere
 20  MKS A.A0.107  Tehniĉki crteţi. Uslovi za mikrofilmovanje
 21  MKS A.A0.110  Tehniĉki crteţi. Opšti principi prikazivanja
 22  MKS A.A0.112  Tehniĉki crteţi. Zaglavja. Opšti zahtevi
 23  MKS A.A0.113  Tehniĉki crteţi. Sastavnice. Opšti zahtevi
 24  MKS A.A0.114  Tehniĉki crteţi. Kotiranje
 25  MKS A.A1.020  Veliĉine, jedinice i simboli. Opšti principi
           Veliĉine, jedinice i simboli. Veliĉine i jedinice za prostor i
 26  MKS A.A1.023
           vreme
           Veliĉine, jedinice i simboli. Veliĉine i jedinice za periodiĉne i
 27  MKS A.A1.024
           srodne pojave
 28  MKS A.A1.025  Veliĉine, jedinice i simboli. Veliĉine i jedinice mehanike
 29  MKS A.A1.026  Veliĉine, jedinice i simboli. Veliĉine i jedinice za toplotu
           Veliĉine, jedinice i simboli. Veliĉine i jedinice za elektricitet i
 30  MKS A.A1.027
           magnetizam
           Veliĉine, jedinice i simboli. Veliĉine i jedinice za svetlost i
 31  MKS A.A1.028
           srodna elektromagnetska zraĉenja
           Veliĉine, jedinice i simboli. Konverzioni faktori za jedinice
 32  MKS A.A1.037
           koje se ne upotrebljavaju
           Veliĉine, jedinice i oznake. Tablica za preraĉunavanje.
 33  MKS A.A1.040
           Kilopond-njutn
           Veliĉine, jedinice i oznake. Tablica za preraĉunavanje.
 34  MKS A.A1.041
           Kalorija-dţul
           Veliĉine, jedinice i oznake. Tablica za preraĉunavanje.
 35  MKS A.A1.042
           Konjska snaga-kilovat
           Veliĉine, jedinice i oznake. Tablica za preraĉunavanje.
 36  MKS A.A1.043
           Atmosfera-bar
           Veliĉine, jedinice i oznake. Tablica za preraĉunavanje. Tor-
 37  MKS A.A1.044
           milibar
           Veliĉine, jedinice i oznake. Tablica za preraĉunavanje.
 38  MKS A.A1.045
           Kilokalorija po ĉasu-vat
          Predstavljanje brojĉanih podataka. Pisanje decimalnih
39  MKS A.A1.060
          brojeva
40  MKS A.A1.061  Predstavljanje brojĉanih podataka. Zaokrugljivanje brojeva
41  MKS A.A1.100  Standardna atmosfera
          Primena statistiĉkih metoda u industriji. Statistiĉki izrazi i
42  MKS A.A2.001
          simboli. Lista I
43  MKS A.A2.005  Pouzdanost. Osnovni termini i definicije
          Primena statistiĉkih metoda. Statistiĉka obrada podataka.
44  MKS A.A2.010  Problemi ocenjivanja i testiranja koji se odnose na
          aritmetiĉke sredine i varijanse
          Primena statistiĉkih metoda. Statistiĉka obrada podataka.
45  MKS A.A2.011
          OdreĊivanje statistiĉkog intervala tolerancije
          Primena statistiĉkih metoda. Statistiĉka interpretacija
46  MKS A.A2.012  rezultata ispitivanja. Ocena aritmatiĉke sredine. Interval
          poverenja
          Primena statistiĉkih metoda u industriji. Kontrola stabilnosti
47  MKS A.A2.020
          proizvodnog procesa. Opšti deo
          Primena statistiĉkih metoda u industriji. Kontrola stabilnosti
48  MKS A.A2.021
          proizvodnog procesa po isteku odreĊenog perioda
          Primena statistiĉkih metoda u industriji. Kontrola stabilnosti
49  MKS A.A2.022
          proizvodnog procesa u toku proizvodnje
          Osnovna merila za postavljanje uslova kvaliteta potrošaĉkih
50  MKS A.A2.030
          roba. Objašnjenje pojmova
51  MKS A.A2.031  Ispitivanje potrošaĉkih roba. Opšta pravila
          Uporedno ispitivanje potrošaĉkih roba. Objašnjenje
52  MKS A.A2.032
          pojmova
53  MKS A.A2.033  Upotrebna vrednost potrošaĉke robe. Objašnjenje pojmova
54  MKS A.A3.001  Natpisne ploĉice. Oblici i mere
55  MKS A.A4.001  Zaglavlja karakteristika predmeta. Osnovna pravila
56  MKS A.A4.200  Zaglavlja karakteristika predmeta. Vijci i navrtke
          Zaglavlja karakteristika predmeta. Podloške i prstenasti
57  MKS A.A4.201
          osiguraĉi
          Zaglavlja karakteristika predmeta. Svornjaci, ĉivije,
58  MKS A.A4.202
          zakovice, rascepke, klinovi i ekseri
59  MKS A.A4.300  Zaglavlja karakteristika predmeta. Kondenzatori
60  MKS A.A4.301  Zaglavlja karakteristika predmeta. Otpornici
61  MKS A.A4.302  Zaglavlja karakteristika predmeta. Poluprovodniĉke diode
62  MKS A.A4.303  Zaglavlja karakteristika predmeta. Tranzistori i tiristori
          Klasifikacija uvjeta okoline - Uvjeti okoline koji se pojavljuju
63  MKS A.A7.201
          u prirodi - Temperatura i vlaţnost
          Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametera
64  MKS A.A7.300
          okoline i njihovih strogosti - Opĉe odredbe
          Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara
65  MKS A.A7.301
          okoline i njihovih strogosti - Skladištenje
          Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara
66  MKS A.A7.302
          okoline i njihovih strogosti - Transport
          Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara
67  MKS A.A7.303  okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na
          lokacijama zaštiĉenim od vremenskih utjecaja
          Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara
68  MKS A.A7.304  okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na
          lokacijama nezaštiĉenim od vremenskih utjecaja
69  MKS A.C0.001  Terminologija. Pojmovi i nazivi. Opšti principi
70  MKS A.C0.003  Terminologija. Sistemi pojmova i njihovo prikazivanje
          Terminologija i leksikografija. Izrada i uobliĉenje standarda
71  MKS A.C0.010  sa definicijama i nazivima pojmova. ( Terminološki
          standardi )
          Terminologija i leksikografija. Simboli za jezike i njihova
72  MKS A.C0.120
          dopuna simbolima za zemlje i institucije
          Informacija i dokumentacija. Indeksiranje sadrţaja
73  MKS A.C1.200
          dokumenata. Principi, pojmovi, opšta pravila
          Dokumentacija - Bibliografski podaci koji se odnose na
74  MKS A.C1.202
          patentna dokumenta ili se nalaze u patentnim dokumentima
          Informacija i dokumentacija. Smernice za sastavljanje i dalji
75  MKS A.C1.205
          razvoj jednojeziĉnih tezaurusa
          Dokumentacija. MeĊunarodni kodeks za skraĉivanje
76  MKS A.C2.200
          naslova periodiĉnih publikacija
77  MKS A.C3.005  Dokumentacija. Prikazi za publikacije i dokumentaciju
78  MKS A.C3.006  Dokumentacija - Principi bibliografskog sreĊivanja
          Vodiĉi kroz biblioteke, informacione i dokumentacione
79  MKS A.C7.200
          centre
80  MKS A.D0.001  Oznaĉavanje brojevima. Termini i definicije
          Dokumentacija. Numerisanje odeljaka i pododeljaka u
81  MKS A.D0.010
          pisanim dokumentima
82  MKS A.D0.107  UtvrĊivanje dana u sedmici na osnovu datuma
83  MKS A.E0.001  Tehnika mreţnog planiranja. Nazivi i objašnjenja pojmova
84  MKS A.F0.001  Obrada informacija. Definicije pojmova
85  MKS A.F0.002  Teorija informacija. Definicije pojmova
          Obrada informacija. Prenos digitalnih podataka. Definicije
86  MKS A.F0.003
          pojmova
          Obrada informacija. Simboli za dijagrame sistema obrade
87  MKS A.F0.004
          informacija
          Obrada informacija. Simboli za dijagrame sistema obrade
88  MKS A.F0.005
          informacija. Šablon za crtanje
          Obrada informacija. Nebušene papirne kartice. Mere. Uslovi
89  MKS A.F0.039
          kvaliteta. Ispitivanje
90  MKS A.F0.212  Kancelarijska raĉunska postrojenja. Klasifikacija
91  MKS ISO 8402  Kvalitet - Reĉnik - (Identiĉan sa IS0 8402:1986) - (A.K0)
          Standardi za upravljanje kvalitetom i obezbeĊenje kvaliteta -
92  MKS ISO 9000  Uputstva za izbor i upotrebu - ( Identiĉan sa IS0 9000:1987
          ) - ( A.K1 )
          Sistemi kvaliteta - Model obezbeĊenja kvaliteta u
93  MKS ISO 9001  projektovanju/razvoju, proizvodnju, ugradnji i servisiranju - (
          Identiĉan sa IS0 9001:1987 ) - ( A.K1 )
          Sistemi kvaliteta - Model obezbeĊenja kvaliteta u
94  MKS ISO 9002  proizvodnji i ugradnji - ( Identiĉan sa IS0 9002:1987 ) - (
          A.K1 )
          Sistemi kvaliteta - Model obezbeĊenja kvaliteta u završnoj
95  MKS ISO 9003  kontroli i ispitivanju - ( Identiĉan sa IS0 9003:1987 ) - ( A.K1
          )
          Upravljanje kvalitetom i elementi sistema kvaliteta -
96  MKS ISO 9004
          Uputstva - (Identiĉan sa IS0 9004:1987) - (A.K1)
97  MKS A.K1.015  Sistemi kvaliteta. Poslovnik o kvalitetu
98  MKS A.K2.003  Postupci ispitivanja za atestiranje i znak kvaliteta
          Opšti kriterijumi za rad laboratorija za ispitivanje - (Identiĉan
99  MKS EN 45001
          sa EN 45001:1989) - (A.K4)
          Opšti kriterijumi za ocenjivanje laboratorija za ispitivanje -
100 MKS EN 45002
          (Identiĉan sa EN 45002:1989) - (A.K4)
          Opšti kriterijumi za organizacije za atestiranje koje rade na
101 MKS EN 45011  atestiranju proizvoda - (Identiĉan sa EN 45011:1989) -
          (A.K4 )

102 MKS B.A0.001  Rudarstvo. Termini i definicije. Istraţno bušenje


103 MKS B.A0.004  Rudarstvo. Termini i definicije. Miniranje


104 MKS B.A0.008  Rudarstvo. Termini i definicije. Lista I. Jamski transport


105 MKS B.A0.030  Naftno rudarstvo - Rotaciono bušenje - Termini i definicije

106 MKS B.A3.001  Rudarske oznake i simboli. Znak "Ĉekiĉ i dleto"

107 MKS B.A3.002  Rudarske oznake i simboli. Zastava

108 MKS B.A3.011  Rudarske oznake i simboli. Taĉke i linije merenja
          Rudarske oznake i simboli. Obeleţavanje taĉaka merenja u
109 MKS B.A3.012
          jami
110 MKS B.A3.013  Rudarske oznake i simboli. Jamske prostorije

111 MKS B.A3.014  Rudarske oznake i simboli. Otkopavanje i zapunjavanje

112 MKS B.A3.015  Rudarske oznake i simboli. Istraţne bušotine

113 MKS B.A3.016  Rudarske oznake i simboli. Opasne zone
          Rudarske oznake i simboli. Obeleţavanje jamskih objekata i
114 MKS B.A3.017
          putokaza
115 MKS B.A3.018  Rudarske oznake i simboli. Provetravanje

116 MKS B.A3.019  Rudarske oznake i simboli. Jamske vode i odvodnjavanje
          Rudarske oznake i simboli. Kosine etaţa na površinskom
117 MKS B.A3.021
          otkopu
118 MKS B.A3.022  Rudarske oznake i simboli. Izolinije i granice

119 MKS B.A3.023  Rudarske oznake i simboli. Mehanizacija u rudnicima

120 MKS B.A3.024  Rudarske oznake i simboli. Pomoĉne jamske prostorije
121 MKS B.A3.100  Naftno rudarstvo. Oznake i simboli za bušotine
          Geološke oznake i simboli. Simboli i boje za oznaĉavanje
122 MKS B.A4.051
          starosti kartiranih jedinica
          Geološke oznake i simboli. Litološke oznake za sedimentne
123 MKS B.A4.052
          stene
          Geološke oznake i simboli. Oznake i simboli za kvartarne
124 MKS B.A4.053
          tvorevine
125 MKS B.A4.054  Geološke oznake i simboli. Oznake za nalazišta fosila
          Geološke oznake i simboli. Simboli, boje i oznake za
126 MKS B.A4.055
          magmatske stene
          Geološke oznake i simboli. Simboli, boje i oznake za
127 MKS B.A4.056
          metamorfne stene
128 MKS B.A4.057  Geološke oznake i simboli. Simboli za minerale

129 MKS B.A4.058  Geološke oznake i simboli. Strukturne oznake
          Geološke oznake i simboli. Oznake za leţišta mineralnih
130 MKS B.A4.070
          sirovina
          Geološke oznake i simboli. Oznake za inţenjerskogeološke,
131 MKS B.A4.080
          hidrogeološke i geomorfološke elemente
          Princip i pravila za šematsko prikazivanje postrojenja za
132 MKS B.A5.010
          pripremu uglja
          Jednošinska viseĉa ţeleznica u rudnicima. Dijagram.
133 MKS B.A6.102  Zavisnost vuĉne sile i brzine od nagiba putanje kod dizel-
          lokomotive
          Prirodni kamen. Uzimanje uzoraka kamena i kamenih
134 MKS B.B0.001
          agregata
          Prirodni agregat i kamen za proizvodnju agregata za beton.
135 MKS B.B2.009
          Tehniĉki uslovi
136 MKS B.B2.010  Separisani agregat (granulat) za beton. Tehniĉki uslovi
          Profilisani elementi proizvedeni cepanjem kamena. Tehniĉki
137 MKS B.B3.010
          uslovi
          Kameno brašno za ugljovodoniĉne mešavine. Tehniĉki
138 MKS B.B3.045
          uslovi
          Kameni agregat. Frakcionisani kameni agregat za beton i
139 MKS B.B3.100
          asfalt. Osnovni uslovi kvaliteta
          Prirodni kamen. Ploĉe za oblaganje podova i podnoţja
140 MKS B.B3.200
          (soklova). Oblik, mere i klasifikacija
141 MKS B.B3.250  Aglomermerne ploĉe. Tehniĉki uslovi i naĉin ugraĊivanja
142 MKS B.B5.011  Kvarcni livaĉki pesak. Uslovi kvaliteta i metoda ispitivanja
143 MKS B.B5.012  Obloţeni livaĉki pesak. Klasifikacija i tehniĉki uslovi
          Sirovine za proizvodnju. Kvarcni pesak. Klasifikacija i
144 MKS B.B5.020
          tehniĉki uslovi
          Kvarcni pesak za finu keramiku. Klasifikacija i tehniĉki
145 MKS B.B5.030
          uslovi
146 MKS B.B6.010  Vatrostalni materijal. Dolomit. Klasifikacija i tehniĉki uslovi

147 MKS B.B6.011  Kreĉnjak za metalurške svrhe. Klasifikacija i tehniĉki uslovi
          Kreĉnjak za upotrebu u industriji šeĉera. Klasifikacija i
148 MKS B.B6.013
          tehniĉki uslovi
          Sirovine za proizvodnju stakla. Kreĉnjak. Klasifikacija i
149 MKS B.B6.020
          tehniĉki uslovi
          Sirovine za proizvodnju stakla. Dolomit. Klasifikacija i
150 MKS B.B6.021
          tehniĉki uslovi
          Kalcijum-karbonatna punila. Prirodni kalcijum-karbonat za
151 MKS B.B6.031
          upotrebu u industriji gume. Klasifikacija i tehniĉki uslovi
          Kalcijum-karbonatna punila. Prirodni kalcijum-karbonat za
152 MKS B.B6.032  upotrebu u industriji boja i lakova. Klasifikacija i tehniĉki
          uslovi
          Kalcijum-karbonatna punila. Kalcijum-karbonat za upotrebu
153 MKS B.B6.033
          u industriji papira. Klasifikacija i tehniĉki uslovi
          Kalcijum-karbonatna punila. Prirodni kalcijum-karbonat,
154 MKS B.B6.034  mleveni, za upotrebu u farmaceutskoj i kozmetiĉkoj
          industriji. Tehniĉki uslovi
          Mehanika stena. Ispitivanje fiziĉkih i mehaniĉkih svojstava.
155 MKS B.B7.110
          Uzimanje uzoraka
          Mehanika stena. Ispitivanje fiziĉkih i mehaniĉkih svojstava.
156 MKS B.B7.126
          Metode odreĊivanja jednoosne pritisne ĉvstoĉe

          Mehanika stena. Ispitivanje fiziĉkih i mehaniĉkih svojstava.
157 MKS B.B7.127
          OdreĊivanje zatezne ĉvrstoĉe indirektnom metodom
          Mehanika stena. Ispitivanje fiziĉkih i mehaniĉkih svojstava.
158 MKS B.B7.128
          Metoda odreĊivanja savojne ĉvrstoĉe
          Mehanika stena. Ispitivanje fiziĉkih i mehaniĉkih svojstava.
159 MKS B.B7.130
          Metoda odreĊivanja graniĉne smicanje ĉvrstoĉe

160 MKS B.B8.001  Ispitivanje prirodnog kamena. Otpornost na dejstvo mraza
          Prirodni kamen. Ispitivanje postojanosti na mrazu.
161 MKS B.B8.002
          Indirektna metoda za rastvorom natrijum-sulfata
          Prirodni kamen. Ispitivanje mineraloško-petrografskog
162 MKS B.B8.003
          sastava
          Kameni agregat. Ispitivanje mineraloško-petrografskog
163 MKS B.B8.004
          sastava
164 MKS B.B8.010  Ispitivanje prirodnog kamena. OdreĊivanje upijanja vode
165 MKS B.B8.012  Prirodni kamen. OdreĊivanje pritisne ĉvrstoĉe
          Ispitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje postojanosti pod
166 MKS B.B8.013
          uticajem atmosferilija
167 MKS B.B8.015  Ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem
          Kameni agregat. OdreĊivanje otpornosti tucanika za zazor
168 MKS B.B8.016
          ţelezniĉkih pruga prema pritisku i udaru
169 MKS B.B8.017  Prirodni kamen. OdreĊivanje savojne ĉvrstoĉe
170 MKS B.B8.019  Ispitivanje otpornosti protiv udara tucanika aparatom Treton
171 MKS B.B8.020  Obloţeni livaĉki pesak. Metode ispitivanja
          Kameni agregat. OdreĊivanje granulometrijskog sastava
172 MKS B.B8.029
          metodom suvog sejanja
          Kameni agregat. OdreĊivanje zapreminske mase u
173 MKS B.B8.030
          rastresitom i zbijenom stanju
          Kameni agregat. OdreĊivanje zapreminske mase i upijanju
174 MKS B.B8.031
          vode
          Ispitivanje prirodnog kamena. OdreĊivanje zapreminske
175 MKS B.B8.032  mase sa porama i šupljinama, zapreminske mase bez pora i
          šupljina i koeficijenta zapreminske mase i poroznosti
176 MKS B.B8.034  Kameni agregat. OdreĊivanje lakih ĉestica
177 MKS B.B8.035  Kameni agregat. OdreĊivanje vlaţnosti
          Kameni agregat. OdreĊivanje koliĉine sitnih ĉestica
178 MKS B.B8.036
          metodom mokrog sejanja
179 MKS B.B8.037  Kameni agregat. OdreĊivanje slabih zrna
          Prirodni i drobljeni kameni agregati. OdreĊivanje sadrţaja
180 MKS B.B8.038
          grudvi gline
          Kameni agregat. Pribliţno odreĊivanje zagaĊenosti
181 MKS B.B8.039
          organskih materijama. Kolorimetrijska metoda
          Kameni agregat za beton i malter. Ispitivanje agregata
182 MKS B.B8.040
          zagaĊenog organskih materijama
          Kameni agregat. Hemijsko ispitivanje agregata za beton i
183 MKS B.B8.042
          maltere
          Kameni agregat. Ispitivanje habanja kamenog agregat
184 MKS B.B8.043
          pomoĉu Devalove mašine
          Prirodni i drobljeni kameni agregati. Ispitivanje postojanosti
185 MKS B.B8.044
          prema mrazu natrijum-sulfatom
          Ispitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje prirodnog i
186 MKS B.B8.045
          drobljenog agregata mašinom "Los Angeles"
          Ispitivanje prirodnog kamena. Definicija oblika i izgleda
187 MKS B.B8.047
          površine zrna agregata ( Standard preispitan 1987 godine )
          Kameni agregat. OdreĊivanje oblika zrna metodom
188 MKS B.B8.048
          kljunastog merila
          Kameni agregat. OdreĊivanje oblika zrna metodom
189 MKS B.B8.049
          zapreminskog koeficijenta
190 MKS B.B8.050  Staklarski pesak. Metode ispitivanja
          Sirovine za proizvodnju stakla. Kvarcni pesak. Ispitivanje
191 MKS B.B8.051  mineraloško-petrogrefskog sastava metodom mikroskopske
          analize
          Kamen i kameni agregat. OdreĊivanje alkalno-silikatne
192 MKS B.B8.056
          reaktivnosti. Hemijska metoda
          Kameni agregat. Ispitivanje alkalno-silikatne reaktivnosti
193 MKS B.B8.057
          metodom sa malter-prizmicama
          Kvarcni pesak za finu keramiku. Uzimanje i obrada uzoraka.
194 MKS B.B8.060
          Metode ispitivanja
195 MKS B.B8.070  Kreĉnjak i dolomit. Metode hemijskih ispitivanja
196 MKS B.B8.080  Kalcijum-karbonatna punila. Uzimanje i priprema uzoraka
          Kalcijum-karbonatna punila. Metode hemijskih ispitivanja.
197 MKS B.B8.081  OdreĊivanje nerastvorljivih materija u hlorovodoniĉnoj
          kiselini
          Kalcijum-karbonatna punila. Metode hemijskih ispitivanja.
198 MKS B.B8.082
          OdreĊivanje gubitka ţarenjem na 1000 ˚C
          Kalcijum-karbonatna punila. Metode hemijskih ispitivanja.
199 MKS B.B8.083
          OdreĊivanje alkaliteta( preraĉunato na Na2O3 )
          Kalcijum-karbonatna punila. Metode ispitivanja. OdreĊivanje
200 MKS B.B8.084
          stepena beline
          Kalcijum-karbonatna punila. Metode ispitivanja. OdreĊivanje
201 MKS B.B8.085
          upijanja vode
          Kalcijum-karbonatna punila. Prirodni kalcijum-karbonat.
202 MKS B.B8.086  Metode ispitivanja. OdreĊivanje granulometrijskog satava
          po Andreasenovoj metodi
          Kalcijum-karbonatna punila. Kalcijum-karbonat za upotrebu
203 MKS B.B8.087  u industriji papira. OdreĊivanje granulometrijskog sastava.
          Fotosedimentacijska metoda
          Kalcijum-karbonatna punila. Kalcijum-karbonat za upotrebu
204 MKS B.B8.088  u industriji papira. OdreĊivanje abrazivnosti po Valeju (
          Vailey )
          Kalcijum-karbonatna punila. Kalcijum-karbonat za upotrebu
205 MKS B.B8.089  u industriji papira. OdreĊivanje abrazivnosti po Brojnigu (
          Breunig )
206 MKS B.B8.090  Kalcijum-karbonatna punila. OdreĊivanje nasipne gustine
          Ispitivanje kamenog brašna. OdreĊivanje zapreminske
207 MKS B.B8.101
          mase punila bez šupljina
          Ispitivanje kamenog brašna. OdreĊivanje udela šupljina
208 MKS B.B8.102
          punila u suvosabijenom stanju ( šupljine prema Rigdenu )
209 MKS B.B8.103  Ispitivanje kamenog brašna. Spoljni izgled kamenog brašna
          Ispitivanje kamenog brašna. OdreĊivanje indeksa
210 MKS B.B8.104
          otvrdnjavanja
          Ispitivanje kamenog brašna. OdreĊivanje granulometrijskog
211 MKS B.B8.105
          sastava
          Kameni agregat. Ispitivanje polirnosti drobljenog kamenog
212 MKS B.B8.120
          agregata
          Laboratorijsko odreĊivanje brzine impulsa i ultrazvuĉnih
213 MKS B.B8.121
          elastiĉnih konstanti stena
214 MKS B.C1.001  Ispitivanje cementa. Standardni pesak
          Cement. Beli portland-cement. Definicija, Klasifikacija,
215 MKS B.C1.009
          uslovi kvaliteta i ispitivanje beline cementa
          Cement. Portland-cement. Portland-cementi sa dodacima.
216 MKS B.C1.011  Metalurški cementi. Pucolanski cementi. Definicije,
          klasifikacija i tehniĉki uslovi
          Cement. Naĉin isporuke, pakovanja, smeštaja i uzimanja
217 MKS B.C1.012
          uzoraka
          Cementi niske toplote hidratacije. Definicija, klasifikacija,
218 MKS B.C1.013
          tehniĉki uslovi i primena
          Cementi. Sulfatnootporni cementi. Portland-cement.
219 MKS B.C1.014
          Metalurški cement. Definicije, klasifikacija i uslovi kvaliteta
          Cement. Aluminatni cement. Definicija, klasifikacija i
220 MKS B.C1.015
          tehniĉki uslovi
221 MKS B.C1.018  Pukolani. Kvalitet i ispitivanje
222 MKS B.C1.020  GraĊevinski kreĉ. Vrste, namena i uslovi kvaliteta
          GraĊevinski kreĉ. Naĉin pakovanja, isporuke, smeštaja i
223 MKS B.C1.021
          uzimanja uzoraka
224 MKS B.C1.023  Kreĉ za metalurške svrhe. Klasifikacija i tehniĉki uslovi
          Kreĉ za upotrebu u flotacijama. Tehniĉki uslovi, uzimanje
225 MKS B.C1.024
          uzoraka i ispitivanje
226 MKS B.C1.030  GraĊevinski gips
227 MKS B.C1.035  Gips-kartonske ploĉe. Vrste, tehniĉki uslovi i ispitivanja
228 MKS B.C1.040  Ploĉe od gipsa, obloţene kartonom. Uputstvo za ugradnju
          Laki pregradni zidovi od kartonskih ploĉa obloţenih gipsom.
229 MKS B.C1.045
          Tehniĉki uslovi za izradu nosive konstrukcije
230 MKS B.C1.080  Kaustiĉki peĉeni magnezit za graĊevinarstvo
          Azbesto-cementni proizvodi. Cevi za kuĉnu kanalizaciju.
231 MKS B.C4.020  Definicija, dimenzije, kvalitet, metode ispitivanja i uslovi
          isporuke
          Azbest-cementni proizvodi. Talasaste ploĉe i oblikovani
232 MKS B.C4.022
          komadi
           Azbest-cementni proizvodi. Azbest-cementne nesimetriĉne
233 MKS B.C4.024   rebraste ploĉe. Mere, uslovi kvaliteta, metode ispitivanja,
           oznaĉavanje i uslovi isporuke
           Azbestnocementni proizvodi. Ispitivanje na pritisak na
234 MKS B.C4.026
           gradilištu
           Azbestnocementni proizvodi. Cevi, spojnice i dopunski
235 MKS B.C4.061
           delovi za kanalizaciju i drenaţu
           Azbestno cementni proizvodi. Cevi, spojnice i dopunski
236 MKS B.C4.061/1
           delovi za kanalizaciju i drenaţu. Izmena
           Azbestno-cementni proizvodi. Cevi pod pritiskom i spojnice.
237 MKS B.C4.081
           Klasifikacija, karakteristike, proveravanja, pregled i prijem
           Azbestno-cementni proizvodi. Cevi pod pritiskom i spojnice.
238 MKS B.C4.081/1  Klasifikacija, karakteristike, proveravanje, pregled i prijem.
           Izmena
           Azbestno-cementni proizvodi. Azbest-cementne ravne
239 MKS B.C4.090
           ploĉe. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
           Azbestno-cementni proizvodi. Maloformatne ravne ploĉe.
240 MKS B.C4.100
           Tehniĉki uslovi i ispitivanje
           Cementi. Metode hemijskog ispitivanja cemenata
241 MKS B.C8.020
           proizvedenih na bazi portland klinkera
242  MKS B.C8.021  Aluminatni cement. Metode hemijskog ispitivanja
243  MKS B.C8.022  Cement. Ispitivanje ĉvrstoĉe cementa
244  MKS B.C8.023  Cementi. Metode ispitivanja fiziĉkih osobina cementa
245  MKS B.C8.024  OdreĊivanje specifiĉne površine portland-cementa
246  MKS B.C8.025  Cement. Autoklavno širenje cementa
           OdreĊivanje specifiĉne površine cemenata, pucolana, zgure
247 MKS B.C8.026
           i sliĉno
           Cementi. OdreĊivanje toplote hidratacije cementa metodom
248 MKS B.C8.027
           termos-boce
           Cementi. OdreĊivanje toplote hidratacije portland-cementa i
249 MKS B.C8.028
           cemenata sa dodacima metodom rastvaranja
250 MKS B.C8.029   Cement. Skupljanje cementnog maltera usled sušenja
           GraĊevanski gips. Uzimanje uzoraka i ispitivanje fizikalno-
251 MKS B.C8.030
           mehaniĉkih svojstava
           GraĊevanski gips. Uzimanje uzoraka i metode hemijskog
252 MKS B.C8.032
           ispitivanja
253 MKS B.C8.040   GraĊevanski kreĉ. Metode hemijskog ispitivanja
254 MKS B.C8.042   GraĊevanski kreĉ. Metode fiziĉko-mehaniĉkih ispitivanja
           Kreĉ za metalurške svrhe. Metode ispitivanja. OdreĊivanje
255 MKS B.C8.043
           reaktivnosti kreĉa metodom titracije grubog zrna
256  MKS B.C8.050  OdreĊivanje saadrţaja vazduha u cementnom malteru
257  MKS B.D1.009  Vuĉeni crepovi od gline. Tehniĉki uslovi
258  MKS B.D1.010  Presovani crepovi od gline. Tehniĉki uslovi
259  MKS B.D1.011  Pune opeke od gline. Tehniĉki uslovi
260  MKS B.D1.012  Radijalne opeke od gline. Tehniĉki uslovi
261  MKS B.D1.013  Fasadne pune opeke od gline. Tehniĉki uslovi
262  MKS B.D1.014  Šuplje fasadne opeke i blokovi od gline. Tehniĉki uslovi
263  MKS B.D1.015  Šuplje opeke i blokovi od gline. Tehniĉki uslovi
           Pune opeke od gline sa olakšanom osnovnom masom.
264 MKS B.D1.016
           Tehniĉki uslovi
           Šuplje opeke i blokovi od gline sa olakšanom osnovnom
265 MKS B.D1.017
           masom. Tehniĉki uslovi
266 MKS B.D1.022   Šuplje ploĉe i porolit-ploĉe od gline. Tehniĉki uslovi
          Šuplji blokovi od gline za meĊuspratne konstrukcije.
267 MKS B.D1.030
          Tehniĉki uslovi
          Keramiĉke kanalizacione cevi, fazonski komadi, prikljuĉci i
268 MKS B.D1.200
          ploĉe. Definicije i vrste
          Keramiĉke kanalizacione cevi, fazonski komadi, prikljuĉci i
269 MKS B.D1.210
          ploĉe. Uslovi kvaliteta
          Keramiĉke kanalizacione cevi, fazonski komadi, prikljuĉci i
270 MKS B.D1.220
          ploĉe. Prave cevi. Oblik i mere
          Keramiĉke kanalizacione cevi, fazonski komadi, prikljuĉci i
271 MKS B.D1.225
          ploĉe. Prosti lukovi. Oblik i mere
          Keramiĉke kanalizacione cevi, fazonski komadi, prikljuĉci i
272 MKS B.D1.226
          ploĉe. Etaţni lukovi. Oblik i mere
          Keramiĉke kanalizacione cevi, fazonski komadi, prikljuĉci i
273 MKS B.D1.230
          ploĉe. Redukcije. Oblik i mere
          Keramiĉke kanalizacione cevi, fazonski komadi, prikljuĉci i
274 MKS B.D1.240
          ploĉe. Prave raĉve. Oblik i mere
          Keramiĉke kanalizacione cevi, fazonski komadi, prikljuĉci i
275 MKS B.D1.241
          ploĉe. Luĉne raĉve. Oblik i mere
          Keramiĉke kanalizacione cevi, fazonski komadi, prikljuĉci i
276 MKS B.D1.245
          ploĉe. Kose raĉve. Oblik i mere
          Keramiĉke kanalizacione cevi, fazonski komadi, prikljuĉci i
277 MKS B.D1.250
          ploĉe. Korube. Oblik i mere
          Keramiĉke kanalizacione cevi, fazonski komadi, prikljuĉci i
278 MKS B.D1.255
          ploĉe. Ravne ploĉe. Dimenzije
          Keramiĉke kanalizacione cevi, fazonski komadi, prikljuĉci i
279 MKS B.D1.260
          ploĉe. Klinker-opeke. Oblik i mere
          Keramiĉke kanalizacione cevi, fazonski komadi, prikljuĉci i
280 MKS B.D1.270
          ploĉe. Revizione prave cevi. Oblik i mere
          Keramiĉke ploĉice. Presovane ploĉice za unutrašnje
281 MKS B.D1.300
          oblaganje. Tehniĉki uslovi
          Keramiĉke ploĉice. Presovane ploĉice za unutrašnje
282 MKS B.D1.301
          oblaganje. Oblik, mere i klasifikacija
          Keramiĉke ploĉice. Presovane glazirane i neglazirane
283 MKS B.D1.305
          podne ploĉice. Tehniĉki uslovi
          Keramiĉke ploĉice. Presovane glazirane i neglazirane
284 MKS B.D1.306
          podne ploĉice. Oblik, mere i klasifikacija
          Keramiĉke ploĉice. Podne klinker ploĉice. Oblik, mere i
285 MKS B.D1.321
          klase
          Keramiĉke ploĉice. Fazonski komadi. Oblik, mere i
286 MKS B.D1.322
          klasifikacija
          Keramiĉke ploĉice. Glazirane i neglazirane mozaik-ploĉice.
287 MKS B.D1.331
          Tehniĉki uslovi i ispitivanja
          Keramiĉke ploĉice. Glazirane i neglazirane mozaik-ploĉice.
288 MKS B.D1.332
          Oblik, mere i klasifikacija
289 MKS B.D1.334  Keramiĉke ploĉice. Vuĉene ploĉice. Tehniĉki uslovi
          Keramiĉke ploĉice. Vuĉene ploĉice. Oblik, mere i
290 MKS B.D1.335
          klasifikacija
          Posude i pribor od keramike, porculana i gline. OdreĊivanje
291 MKS B.D3.050
          rastvorljivog olova sa glaziranih površina
292 MKS B.D6.001  Vatrostalni materijal. Termini i definicije. Lista I. Opšti izrazi
          Vatrostalni materijal. Termini i definicije. Lista II. Sirovine i
293 MKS B.D6.002
          minerali
          Vatrostalni materijal. Termini i definicije. Lista III.
294 MKS B.D6.003
          Proizvodnja
          Vatrostalni materijal. Termini i definicije. Lista IV. Tipovi
295 MKS B.D6.004
          vatrostalnog materijala
          Vatrostalni materijal. Termini i definicije. Lista V. Oblici
296 MKS B.D6.005
          vatrostalnih opeka
          Vatrostalni materijal. Termini i definicije. Lista VI. Osnovni
297 MKS B.D6.006
          elementi peĉi
          Vatrostalni materijal. Termini i definicije. Lista VII.
298 MKS B.D6.007
          Metalurgija
          Vatrostalni materijal. Termini i definicije. Lista VIII. Industrija
299 MKS B.D6.008
          koksa i gasa
300 MKS B.D6.009  Vatrostalni materijal. Termini i definicije. Lista IX. Kotlovi
          Vatrostalni materijal. Termini i definicije. Lista X. Staklarska
301 MKS B.D6.010
          industrija
          Vatrostalni materijal. Termini i definicije. Lista XI. Industrija
302 MKS B.D6.011
          kreĉa i cementa
303 MKS B.D6.012  Vatrostalni materijal. Termini i definicije. Lista XII. Keramika
          Vatrostalni materijal. Termini i definicije. Lista XIII.
304 MKS B.D6.013
          Karakteristike i metode ispitivanja
          Vatrostalni materijal. Terminologija na šest jezika. Lista II.
305 MKS B.D6.015
          Sirovine i minerali
          Vatrostalni materijal. Terminologija na šest jezika. Lista III.
306 MKS B.D6.016
          Proizvodnja
          Vatrostalni materijal. Terminologija na šest jezika. Lista IV.
307 MKS B.D6.017
          Tipovi vatrostalnog materijala
          Vatrostalni materijal. Terminologija na šest jezika. Lista V.
308 MKS B.D6.018
          Oblici vatrostalnih opeka
          Vatrostalni materijal. Terminologija na šest jezika. Lista VII.
309 MKS B.D6.020
          Metalurgija
          Vatrostalni materijal. Terminologija na šest jezika. Lista IX.
310 MKS B.D6.022
          Kotlovi
          Vatrostalni materijal. Terminologija na šest jezika. Lista X.
311 MKS B.D6.023
          Staklarska industrija
          Vatrostalni materijal. Terminologija na šest jezika. Lista XI.
312 MKS B.D6.024
          Industrija kreĉa i cementa
          Vatrostalni materijal. Terminologija na šest jezika. Lista XII.
313 MKS B.D6.025
          Keramika
          Vatrostalni materijal. Terminologija na šest jezika. Lista XIII.
314 MKS B.D6.026
          Karakteristike i metode ispitivanja
315 MKS B.D6.100  Vatrostalni materijal. Definicija i opšta podela stsndarda
          Vatrostalni materijal. Gusti oblikovani vatrostalni proizvodi.
316 MKS B.D6.101
          Nomenklatura procesa proizvodnje
          Vatrostalni materijal. Klasifikacija oblikovanih vatrostalnih
317 MKS B.D6.201
          proizvoda
          Vatrostalni materijal. Pripremljeni neoblikovani vatrostalni
318 MKS B.D6.202  materijal ( gusti i izolacioni ). Definicija, klasifikacija i
          oznaĉavanje
          Vatrostalni materijal. Oblikovani izolacioni vatrostalni
319 MKS B.D6.210
          proizvodi. Klasifikacija
          Vatrostalni materijal. Silicijum-dioksid (silika), oblikovani
320 MKS B.D6.230
          proizvodi. Klasifikacija i tehniĉki uslovi
          Vatrostalni materijal. Visokoaluminozni, šamotni i
321 MKS B.D6.250  niskoaluminozni oblikovani proizvodi. Klasifikacija i tehniĉki
          uslovi
          Vatrostalni materijal. Šamotni neutralni proizvodi,
322 MKS B.D6.252
          oblikovani. Klasifikacija. Tehniĉki uslovi
          Vatrostalni materijal. Šamotni bazni proizvodi, oblikovani.
323 MKS B.D6.254
          Klasifikacija. Tehniĉki uslovi
          Vatrostalni materijal. Pomoĉni vatrostalni pribor. Tehniĉki
324 MKS B.D6.255
          uslovi
325 MKS B.D6.261  Vatrostalni materijal. Izlivnici. Tehniĉki uslovi
326 MKS B.D6.263  Vatrostalni materijal. Školjke. Tehniĉki uslovi
          Vatrostalni materijal. Cevi za ĉepne motke. Tehniĉki uslovi
327 MKS B.D6.264
          za izradu i isporuku
          Vatrostalni materijal. Magnezitni, magnezit-hromitni, hrom-
328 MKS B.D6.350  magnezitni, hromitni forsteritni oblikovani proizvodi.
          Klasifikacija i tehniĉki uslovi
          Vatrostalni materijal. Pomoĉni vatrostalni pribor na bazi
329 MKS B.D6.355
          kordijerita. Klasifikacija i tehniĉki uslovi
330 MKS B.D6.380  Vatrostalni materijal. Ter-dolomitne opeke. Tehniĉki uslovi

331 MKS B.D6.381  Vatrostalni materijal. Ter-dolomitni blokovi. Tehniĉki uslovi
          Vatrostalni materijal. Šamotni kiseli proizvodi, zrnasti.
332 MKS B.D6.430
          Malteri, brašna i mase. Klasifikacija. Tehniĉki uslovi
          Vatrostalni materijal. Šamotni neutralni proizvodi, zrnasti.
333 MKS B.D6.432
          Malteri, brašna i mase. Klasifikacija. Tehniĉki uslovi
          Vatrostalni materijal. Šamotni bazni proizvodi, zrnasti.
334 MKS B.D6.434
          Malteri, brašna i mase. Klasifikacija. Tehniĉki uslovi
          Vatrostalni materijal. Magnezitni, hrommagnezitni i hromitni
335 MKS B.D6.470  proizvodi, zrnasti. Brašna i mase. Klasifikacija. Tehniĉki
          uslovi
          Vatrostalni materijal. Sinter-dolomitni proizvodi, zrnasti.
336 MKS B.D6.480
          Tehniĉki uslovi
          Vatrostalni materijal. Oznaĉavanje oblikovanih proizvoda.
337 MKS B.D6.510
          Osnovne odredbe
          Vatrostalni materijal. Normalne pravougaone opeke. Oblik i
338 MKS B.D6.521
          mere
339 MKS B.D6.531  Vatrostalni materijal. Visoke klinaste opeke. Oblik i mere
340 MKS B.D6.532  Vatrostalni materijal. Niske klinaste opeke. Oblik i mere
341 MKS B.D6.533  Vatrostalni materijal. Normalne široke klinaste opeke
342 MKS B.D6.534  Vatrostalni materijal. Popreĉne klinaste opeke. Oblik i mere
          Vatrostalni materijal. Specijalne visoke klinaste opeke.
343 MKS B.D6.535
          Oblik i mere
          Vatrostalni materijal. Opeke za kiseoniĉke konvertore. Oblik
344 MKS B.D6.538
          i mere
          Vatrostalni materijal. Normalne pravougaone opeke za
345 MKS B.D6.539
          ispunu regeneratorskih komora. Oblik i mere
346 MKS B.D6.551  Vatrostalni materijal. Opeke za kazane. Oblik i mere
347 MKS B.D6.553  Vatrostalni materijal. Opeke za kupolne peĉi. Oblik i mere
348 MKS B.D6.555  Vatrostalni materijal. Opeke za visoke peĉi. Oblik i mere
          Vatrostalni materijal. Opeke za stubove vrata Simens-
349 MKS B.D6.557
          Martenovih i elektropeĉi
          Vatrostalni materijal. Opeke za svobode elektroluĉnih peĉi.
350 MKS B.D6.560
          Oblik i mere
          Vatrostalni materijal. Kanalske opeke za livne ploĉe. Sistem
351 MKS B.D6.564
          spajanja
352 MKS B.D6.565   Vatrostalni materijal. Opeke za rotacione peĉi. Oblik i mere
           Vatrostalni materijal. Opeke za rotacione peĉi.
353 MKS B.D6.566
           Obeleţavanje tople strane
354  MKS B.D6.571  Vatrostalni materijal. Ialivnici. Oblik i mere
355  MKS B.D6.572  Vatrostalni materijal. Ĉepovi
356  MKS B.D6.573  Vatrostalni materijal. Školjke. Oblik i mere
357  MKS B.D6.574  Vatrostalni materijal. Cevi za ĉepne motke. Oblik i mere
358  MKS B.D6.575  Vatrostalni materijal. Cevi za levke
359 MKS B.D6.700   Vatrostalni materijal. Pakovanje, transport i uskladištenje
360 MKS B.D7.030   Keramiĉki proizvodi za elektrotehniku. Tolerancije
           Keramiĉki proizvodi za elektrotehniku. Smernice za obradu
361 MKS B.D7.031
           površina
362 MKS B.D8.010   Crepovi od gline. Metode ispitivanja
363 MKS B.D8.011   Metode ispitivanja opeka, blokova i ploĉa od gline
           Metode ispitivanja šupljih blokova od gline za meĊuspratne
364 MKS B.D8.030
           konstrukcije
           Keramiĉke ploĉice. OdreĊivanje otpornosti prema
365 MKS B.D8.050
           temperaturnim promenama za ploĉice specijalne namene
           Keramiĉke ploĉice. OdreĊivanje otpornosti na temperaturne
366 MKS B.D8.054
           promene ( metodom po Harkortu )
           Keramiĉke ploĉice. OdreĊivanje otpornosti prema
367 MKS B.D8.058
           smrzavanju
           Keramiĉke ploĉice. Ispitivanje otpornosti keramiĉkih
368 MKS B.D8.060
           neglaziranih ploĉica prema habanju
           Keramiĉke ploĉice. Proveravanje mera i izgleda vidne
369 MKS B.D8.068
           površine
           Keramiĉke ploĉice. OdreĊivanje otpornosti na kiseline za
370 MKS B.D8.070   ploĉice specijalne namene. Metoda sa zrnastim
           materijalima
           Keramiĉke ploĉice. OdreĊivanje otpornosti prema alkalijama
371 MKS B.D8.080   za ploĉice specijalne namene. Metoda sa zrnastim
           materijalima
372 MKS B.D8.090   Keramiĉke ploĉice. OdreĊivanje otpornosti na hemikalije
           Keramiĉke ploĉice. OdreĊivanje otpornosti glaziranih
373 MKS B.D8.092
           ploĉica na hemikalije
           Keramiĉke ploĉice, sanitarna keramika, kanalizacione cevi i
374 MKS B.D8.099
           ploĉe. Provera kvaliteta
           Vatrostalni materijal. Uzimanje i priprema uzoraka. Opšti
375 MKS B.D8.100
           tehniĉki uslovi
           Vatrostalni materijal. Uzimanje i priprema uzoraka sirovina i
376 MKS B.D8.101
           zrnastih vatrostalnih proizvoda
           Vatrostalni materijal. Uzimanje uzoraka oblikovanih
377 MKS B.D8.102
           vatrostalnih proizvoda
           Vatrostalni materijal. Opšti tehniĉki uslovi i ispitivanja oblika,
378 MKS B.D8.150
           mera, izgleda, zvuka i strukture preseka
379 MKS B.D8.160   Vatrostalni materijal. Referentne pirometarske piramide
           Vatrostalni materijal. Hemijska ispitivanja. Osnovne
380 MKS B.D8.200
           odredbe
           Vatrostalni materijal. Metode za ispitivanje hemijskog
381 MKS B.D8.205   sastava. Ispitivanje silika-proizvoda, kvarcita i kvarcnog
           peska
          Metode za ispitivanje vatrostalnog materijala. Hemijska
382 MKS B.D8.210
          ispitivanja šamotnih visoko-aluminoznih sirovina i proizvoda
          Vatrostalni materijal. Metode za ispitivanje vatrostalnog
383 MKS B.D8.225  materijala. Hemijska ispitivanja magnezita i magnezitnih
          proizvoda
          Vatrostalni materijal. Metode za ispitivanje hemijskog
384 MKS B.D8.230  sastava. Ispitivanje magnezit-hromitnih, hrom-magnezitnih i
          hromitnih proizvoda
          Vatrostalni materijal. Ispitivanje hemijskog sastava
385 MKS B.D8.231  magnezita. OdreĊivanje sadrţaja oksida Fe2O3, Al2O3,
          SiO2 i CaO. Metoda rendgenske fluorescencije
          Metode za ispitivanje vatrostalnog materijala. Hemijska
386 MKS B.D8.240
          ispitivanja silicijum-karbidnih sirovina i proizvoda
          Vatrostalni materijal - OdreĊivanje sadrţaja ukupnog
387 MKS B.D8.241  ugljenika u pepelu prirodnog grafita - Gasnovolumetrijska
          metoda
          Vatrostalni materijal - OdreĊivanje sadrţaja pepela u
388 MKS B.D8.242
          prirodnom grafitu - Gravimetrijska metoda
          Vatrostalni materijal - Metode za ispitivanje hemijskog
389 MKS B.D8.243  sastava prirodnog grafita - Priprema pepela kao uzorka za
          ispitivanje
          Vatrostalni materijal - OdreĊivanje sadrţaja silicijum-
390 MKS B.D8.244
          dioksida u pepelu prirodnog grafita - Gravimetrijska metoda
          Vatrostalni materijal. Fizaĉka ispitivanja. Osnovne odredbe i
391 MKS B.D8.300
          pregled metoda
392 MKS B.D8.301  Vatrostalni materijal. Metoda odreĊivanja vatrostalnosti
          Vatrostalni materijal. Metode za ispitivanje fiziĉkih osobina.
393 MKS B.D8.302
          OdreĊivanje gustine vatrostalnih proizvoda i sirovina
          Vatrostalni materijal - Metode za fiziĉka ispitivanja -
394 MKS B.D8.303  OdreĊivanje vatrostalnosti pod pritiskom, sa porastom
          temperature
          Vatrostalni materijal. Metode za fiziĉka ispitivanja.
395 MKS B.D8.304  OdreĊivanje pritisne ĉvrstoĉe na sobnoj temperaturi gustih
          odlikovanih vatrostalnih proizvoda
          Vatrostalni materijal. Metode za fiziĉka ispitivanja.
396 MKS B.D8.305  OdreĊivanje naknadnog širenja i skupljanja gustih
          oblikovanih vatrostalnih proizvoda
          Vatrostalni materijal. Metode za fiziĉka ispitivanja.
397 MKS B.D8.306  OdreĊivanje postojanosti pri naglim promenama
          temperature postupkom vazdušnog hlaĊenja
          Vatrostalni materijal - Metode za fiziĉka ispitivanja -
398 MKS B.D8.307
          OdreĊivanje savojne ĉvrstoĉe na sobnoj temperaturi
          Vatrostalni materijal. Metode odreĊivanja postojanosti protiv
399 MKS B.D8.308
          uticaja ĉvrstih i teĉnih materija na visokoj temperaturi
          Vatrostalni materijal. Metode za fiziĉka ispitivanja.
400 MKS B.D8.309  OdreĊivanje pritisne ĉvrstoĉe na sobnoj temperaturi
          oblikovanih izolacionih vatrostalnih proizvoda
401 MKS B.D8.310  Vatrostalni materijal. OdreĊivanje nasipne mase
          Vatrostalni materijal. Metode za fiziĉka ispitivanja.
402 MKS B.D8.311  OdreĊivanje prividne gustine zrnastih vatrostalnih materijala
          i sirovina
          Vatrostalni materijal. Metode za ispitivanje fiziĉkih osobina.
403 MKS B.D8.312  OdreĊivanje prividne gustine, ukupne poroznosti i prividne
          poroznosti gusto oblikovanih vatrostalnih proizvoda
          Vatrostalni materijal. Metode za ispitivanje fiziĉkih osobina.
404 MKS B.D8.313  OdreĊivanje prividne gustine i ukupne poroznosti
          oblikovanih izolacionih vatrostalnih proizvoda
          Vatrostalni materijal. Metode za fiziĉka ispitivanja.
405 MKS B.D8.314  OdreĊivanje prividne gustine i prividnog poroziteta hemijski
          vezanih opeka
          Vatrostalni materijal. Metode za fiziĉka ispitivanja.
          OdreĊivanje prividne gustine, prividnog i ukupnog
406 MKS B.D8.315
          poroziteta terom vezanih, terom vezanih temperovanih i
          terom natopljenih baznih vatrostalnih materijala
          Vatrostalni materijal. Metode za fiziĉka ispitivanja.
          OdreĊivanje pritisne ĉvrstoĉe na sobnoj temperaturi terom
407 MKS B.D8.316
          vezanih, terom vezanih temperovanih i terom natopljenih
          opeka
          Vatrostalni materijal. Metode za fiziĉka ispitivanja.
408 MKS B.D8.317  OdreĊivanje granulometrijskog sastava po Andreasenovoj
          metodi
          Vatrostalni materijal. Metode za fiziĉka ispitivanja.
409 MKS B.D8.318  OdreĊivanje puzanja pri konstantnom pritisku i konstantnoj
          temperaturi
          Vatrostalni materijal. Metode za fiziĉka ispitivanja.
410 MKS B.D8.319  OdreĊivanje postojanosti pri naglim promenama
          temperature postupkom vodenog hlaĊenja
          Vatrostalni materijal. Oblikovani izolacioni proizvodi.
411 MKS B.D8.320  OdreĊivanje trajnih ( naknadnih ) promena mera pri
          zagrevanju
          Vatrostalni materijal - Metode za fiziĉka ispitivanja -
412 MKS B.D8.321
          OdreĊivanje savojne ĉvrstoĉe na povišenim temperaturama
          Vatrostalni materijal. OdreĊivanje srednjek koeficijenta
413 MKS B.D8.330
          linearne termiĉke dilatacije
          Keramiĉke kanalizacione cevi, fazonski komadi, prikljuĉci i
414 MKS B.D8.400
          ploĉe. Metode ispitivanja
415 MKS B.D8.450  Keramiĉke ploĉice. Ispitivanje otpornosti prema vlazavosti
          KeramiĉkI proizvodi. Ispitivanje otpornosti glazura prema
416 MKS B.D8.460
          kiselinama i alkalijama
          Keramiĉke ploĉice - OdreĊivanje upijanja vode - ( Identiĉan
417 MKS EN 99
          sa EN 99:1982 ) - ( B.D8 )
          Keramiĉke ploĉice - OdreĊivanje ĉvrstoĉe pri savijanju - (
418 MKS EN 100
          Identiĉan sa EN 100:1982 ) - ( B.D8 )
          Keramiĉke ploĉice - OdreĊivanje tvrdoĉe površine po Mosu -
419 MKS EN 101
          ( Identiĉan sa EN 101:1984 ) - (B.D8 )
          Keramiĉke ploĉice - OdreĊivanje linearnog termiĉkog
420 MKS EN 103
          širenja - ( Identiĉan sa EN 103:1982 ) - (B.D8 )
          Keramiĉke ploĉice - OdreĊivanje otpornosti površine
421 MKS EN 154   glaziranih ploĉica prema habanju - ( Identiĉan sa EN
          154:1984 ) - ( B.D8 )
          Staklo, stakleni krš. Klasifikacija, oznaĉavanje i skladištenje
422 MKS B.E0.001
          stklenog krša
423 MKS B.E1.011  Ravno staklo, vuĉeno
424 MKS B.E1.050  Ravno liveno stakllo - sirovo, brazdasto i ornament stklo
425  MKS B.E1.080  Ravno armirano staklo
426  MKS B.E1.100  Izolaciono staklo - Uslovi kvaliteta
427  MKS B.E4.091  Medicinsko staklo. Ampule. Tehniĉki uslovi
428  MKS B.E4.093  Medicinsko staklo. Boĉica za antibiotike
           Medicinsko staklo. Boce za konzervisanje ljudske krvi,
429 MKS B.E4.095
           derivata krvi, parenteralnih rastvora i vode za injekcije
           Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Kapilarni most za
430 MKS B.E4.099
           gasne pipete
           Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Levak za odvajanje
431 MKS B.E4.101
           ( odeljivanje ). Uslovi kvaliteta
           Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Levak za
432 MKS B.E4.102
           dokapavanje. Uslovi kvaliteta
           Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Sigurnosna prava
433 MKS B.E4.104
           cev sa levkom. Uslovi kvaliteta
           Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Sigurnosna cev sa
434 MKS B.E4.105
           dve kugle. Uslovi kvaliteta
           Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Cev za apsorpciju
435 MKS B.E4.106
           sa kuglom. Uslovi kvaliteta
           Laboratorijsko posuĊe i pribor. Cevi za apsorpciju "U" sa
436 MKS B.E4.107
           NB ĉep-slavinom ( ĉep-pipcem )
           Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Cevi za apsorpciju
437 MKS B.E4.108
           oblika U ( hlorkalcium ), sa boĉnim cevĉicama
438 MKS B.E4.110   Laboratorijsko posuĊe i pribor. Tornjiĉi za apsorpciju
           Laboratorijsko posuĊe i pribor. Aparat za razvijanje gasova (
439 MKS B.E4.111
           plinova ) po Kippu
           Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Zdelice ( šolje ) sa
440 MKS B.E4.115
           zvonastim poklopcem, niske. Uslovi kvaliteta
           Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Zdelice ( šolje ) sa
441 MKS B.E4.116
           zvonastim poklopcem, visoke. Uslovi kvaliteta
           Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Boca sa tubusom
442 MKS B.E4.117
           pri dnu. Uslovi kvaliteta
           Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Boce sisaljke sa
443 MKS B.E4.118
           tubusom
           Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Boce za reagense
444 MKS B.E4.119
           uskog grla, bez zapušaĉa. Uslovi kvaliteta
           Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Boce za
445 MKS B.E4.120   reagencije, uskog grla sa normiranim brusom i staklenim
           zapušaĉem
           Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Boce za pranje
446 MKS B.E4.121
           gasa ( plina ) po Drechsel-u
447 MKS B.E4.130   Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Zvona, staklena
448 MKS B.E4.150   Laboratorijsko posuĊe od stakla. Opšti uslovi kvaliteta
           Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Tikvice ( baloni )
449 MKS B.E4.151
           po Erlenmajeru, usko grlo
           Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Tikvice ( baloni )
450 MKS B.E4.152
           po Erlenmajeru, široko grlo
           Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Cilindar za
451 MKS B.E4.155
           muĉkanje
           Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Petri-zdelice ( šolje
452 MKS B.E4.160
           ). Uslovi kvaliteta
           Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Zdelice ( šolje ) za
453 MKS B.E4.165
           kristalizaciju, bez izliva. Uslovi kvaliteta
           Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Zdelice ( šolje ) za
454 MKS B.E4.166
           kristalizaciju, sa izlivom. Uslovi kvaliteta
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Tikvice ( baloni )
455 MKS B.E4.170
          sa ravnim dnom, kratkog uskog grla
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Tikvice ( baloni )
456 MKS B.E4.171
          sa ravnim dnom, dugog uskog grla
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Baloni sa ravnim
457 MKS B.E4.172
          dnom, kratkog širokog grla. Uslovi kvaliteta
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Baloni sa okruglim
458 MKS B.E4.173
          dnom, dugog cilindriĉnog grla. Uslovi kvaliteta
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Tikvice ( baloni )
459 MKS B.E4.174
          sa okruglim dnom, dugo grlo sa normalnim brusom
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Baloni sa okruglim
460 MKS B.E4.175
          dnom, kratkog uskog cilindriĉnog grla. Uslovi kvaliteta

          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Tikvice ( baloni )
461 MKS B.E4.176
          sa okruglim dnom, kratko usko grlo sa normiranim brusom

          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Baloni sa okruglim
462 MKS B.E4.177
          dnom, kratkog širokog cilindriĉnog grla. Uslovi kvaliteta

          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Tikvice ( baloni )
463 MKS B.E4.178
          sa okruglim dnom, kratko široko grlo sa normiranim brusom
          Laboratorijsko posuĊe od stakla. Tikvica, odmerna, sa
464 MKS B.E4.180
          uskim grlom
          Laboratorijsko posuĊe od stakla. Tikvica, odmerna, sa
465 MKS B.E4.181
          širokim grlom
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Pipeta za
466 MKS B.E4.182
          spaljivanje
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Pipeta za mleko,
467 MKS B.E4.183
          sa prelivom
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Gas-pipeta za
468 MKS B.E4.184
          pušeĉu sumpornu kiselinu
          Laboratorijsko posuĊe od stakla. Pipeta, odmerna,
469 MKS B.E4.185
          graduisana, sa potpunim ispustom
          Laboratorijsko posuĊe od stakla. Pipeta, odmerna,
470 MKS B.E4.186
          graduisana, sa potpunim ispustom i sigurnosnom kuglicom
          Laboratorijsko posuĊe od stakla. Pipeta, odmerna,
471 MKS B.E4.187
          graduisana sa delimiĉnim ispustom
          Laboratorijsko posuĊe od stakla. Pipeta, odmerna,
472 MKS B.E4.188  delimiĉnim ispustom i sigurnosnom kuglicom, obiĉna
          gradulacija
          Laboratorijsko posuĊe od stakla. Pipeta, trbušasta, sa
473 MKS B.E4.189
          potpunim ispustom
          Laboratorijsko posuĊe od stakla. Pipeta, trbušasta,
474 MKS B.E4.190
          graduisana, sa potpunim ispustom i sigurnosnom kuglicom
          Laboratorijsko posuĊe od stakla. Pipeta, trbušasta,
475 MKS B.E4.191
          graduisana, skraĉena, sa potpunim ispustom
          Laboratorijsko posuĊe od stakla. Pipeta, trbušasta,
476 MKS B.E4.192
          graduisana, sa delimiĉnim ispustom
          Laboratorijsko posuĊe od stakla. Pipeta, trbušasta,
477 MKS B.E4.193
          graduisana, sa delimiĉnim izlivom, kapilarnim ispustom
          Laboratorijsko posuĊe od stakla. Pipeta, trbušasta, sa
478 MKS B.E4.194
          delimiĉnim ispustom i sigurnosnom kuglicom
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Pipeta za mešnje
479 MKS B.E4.195
          krvi za brojanje krvnih zrnaca
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Hempel-ova pipeta
480 MKS B.E4.196
          sa jednom kuglom i cilindrom
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Hempel-ova pipeta
481 MKS B.E4.197
          sa 2 kugle
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Hempel-ova pipeta
482 MKS B.E4.198
          sa tri kugle i cilindrom
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Hempel-ova pipeta
483 MKS B.E4.199
          sa ĉetiri kugle
          Medicinsko staklo. Farmaceutsko ambalaţno staklo. Opšti
484 MKS B.E4.201
          uslovi kvaliteta
          Medicinsko staklo. Medicinske boce sa plutanim
485 MKS B.E4.205
          zatvaraĉem
          Medicinsko staklo. Medicinske boce, ovalne, sa navojem od
486 MKS B.E4.206
          75 ml
          Medicinsko staklo. Medicinske boce, ovalne, sa navojem od
487 MKS B.E4.207
          110 ml
          Medicinsko staklo. Medicinske boce, ovalne, sa navojem od
488 MKS B.E4.208
          200 ml
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Ĉaše,
489 MKS B.E4.210
          laboratorijske, visoke. Uslovi kvaliteta
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Ĉaše,
490 MKS B.E4.211
          laboratorijske, niske. Uslovi kvaliteta
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Epruvete, hemijke.
491 MKS B.E4.212
          Uslovi kvaliteta
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Tarionik sa
492 MKS B.E4.213
          tuĉkom. Uslovi kvaliteta
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Zdelice ( šolje ) za
493 MKS B.E4.214
          isparavanje sa ravnim dnom. Uslovi kvaliteta
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Cilindar za merenje
494 MKS B.E4.215
          ( menzura )
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Satna stakla.
495 MKS B.E4.216
          Uslovi kvaliteta
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Levak sa kratkom
496 MKS B.E4.217
          cevi. Uslovi kvaliteta
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Levak sa dugom
497 MKS B.E4.218
          cevi. Uslovi kvaliteta
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Tikvice za
498 MKS B.E4.219
          destilaciju sa cilindriĉnim vratom
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Tikvice za
499 MKS B.E4.220
          destilaciju po Engleru i Sayboltu
500 MKS B.E4.221  Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Tikvice po Kjeldalu
          Laboratorijsko posuĊe od stakla. Tikvica, odmerna, po
501 MKS B.E4.225
          Štomanu
          Laboratorijsko posuĊe od stakla. Tikvica, odmerna, po
502 MKS B.E4.226
          Kolraušu
          Laboratorijsko posuĊe od stakla. Tikvica za odreĉivanje
503 MKS B.E4.227
          viskoziteta po Engleru
504 MKS B.E4.229  Laboratorijsko posuĊe od stakla. Volumetar sa dve kugle
505 MKS B.E4.230  Laboratorijsko posuĊe od stakla. Volumetar sa tri kugle
          Laboratorijsko posuĊe od stakla. Tivica za odreĊivanje
506 MKS B.E4.231
          viskoziteta po Engleru, sa dve kugle
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Normirani brus (
507 MKS B.E4.250
          NB )
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Hladila (
508 MKS B.E4.260
          kondenzatori ) po Libigu
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Hladila (
509 MKS B.E4.261
          kondenzatori ) po Libigu, s normiranim brusom
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Hladila (
510 MKS B.E4.263  kondenzatori ) po Dimrotu ( Dimroth ) sa normiranim
          brusom
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Hladila (
511 MKS B.E4.264
          kondenzatori ) sa kuglama
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Hladila (
512 MKS B.E4.265
          kondenzatori ) sa kuglama sa normiranim brusom
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Hladila (
513 MKS B.E4.266
          kondenzatori ) sa spiralom
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Pipci ( slavine )
514 MKS B.E4.300
          jednosmerni
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Pipci ( slavine ),
515 MKS B.E4.301
          dvosmerni
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Pipci ( slavine ),
516 MKS B.E4.302
          trosmerni
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Posudnice za
517 MKS B.E4.303
          merenje ( vaganje ),NB
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Posudnica za
518 MKS B.E4.304
          merenje ( vaganje ), sa ubrušenim poklopcem
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Boce po Vulfu sa
519 MKS B.E4.305
          dva ili tri grla
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Boce po Vulfu sa
520 MKS B.E4.306
          dva ili tri grla i tubusom pri dnu
521 MKS B.E4.307  Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Eksikatori
522 MKS B.E4.308  Eksikator-ploĉe
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Nastavci za
523 MKS B.E4.309
          destilaciju, sa NB ( normiranim brusom )
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Sastavni delovi sa
524 MKS B.E4.320
          normiranim brusom - NB. Nastavci pravi
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Sastavni delovi sa
525 MKS B.E4.321
          normiranim brusom - NB. Kolena
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Sastavni delovi sa
526 MKS B.E4.322
          normiranim brusom - NB. Ispust, savijen
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. U-cev sa dva
527 MKS B.E4.323
          normirana leţaja
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Stakleni kapilarni
528 MKS B.E4.330  vaskozimetri za odreĊivanje kinematiĉke viskoznosti.
          Tehniĉki uslovi i naĉin korišĉenja
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Stakleni areometri
529 MKS B.E4.340
          konstantne mase, za opštu namenu
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Stakleni areometri
530 MKS B.E4.341  konstantne mase za odreĊivanje gustine teĉnih
          ugljovodoniĉnih gasova
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Opšti tehniĉki
531 MKS B.E4.350  uslovi za oblikovanje i izradu volumetrijskog staklenog
          posuĊa
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Laboratorijski
532 MKS B.E4.351  termometri punjeni teĉnošĉu. Opšti tehniĉki uslovi za
          konstrukciju, izradu i upotrebu
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Štap-termometri za
533 MKS B.E4.352
          kalorimetre
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Termometri za
534 MKS B.E4.353
          kalorimetre sa zaštiĉenom skalom
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Štap-termometri za
535 MKS B.E4.354
          taĉna merenja, dugi
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Štap-termometri za
536 MKS B.E4.355
          taĉna merenja, kratki
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Termometri za
537 MKS B.E4.356
          taĉna merenja, sa zaštiĉenom staklom, dugi
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Termometri za
538 MKS B.E4.357
          taĉna merenja, sa zaštiĉenom staklom, kratki
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Stakleni termometri
539 MKS B.E4.359
          punjeni teĉnošĉu, za specijalne namene
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Tikvice ( baloni )
540 MKS B.E4.361
          za sulfurisanje, sa cilindriĉnim grlom
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Tikvice ( baloni )
541 MKS B.E4.362
          za sulfurisanje, sa normiranim brusom ( NB )
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Tikvice ( baloni )
542 MKS B.E4.363
          za sulfurisanje, sa ĉetiri grla i normiranim brusom ( NB )
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Okrugle tikvice (
543 MKS B.E4.364
          baloni ) sa tri cilindriĉna grla
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Okrugle tikvice (
544 MKS B.E4.365
          baloni ) sa više paralelnih grla i normiranim brusom ( NB )
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Okrugle tikvice (
545 MKS B.E4.366
          baloni ) sa više kosih grla i normiranim brusom ( NB )
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Nivo-kugle (
546 MKS B.E4.370
          posude )
547 MKS B.E4.400  Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Birete
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Piknometri po Gej-
548 MKS B.E4.401
          Lisaku
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Piknometri po
549 MKS B.E4.402
          Lipkinu
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Piknometri po
550 MKS B.E4.403
          Sprengelu
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Piknometri po
551 MKS B.E4.404
          Rajšaueru
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Piknometri po
552 MKS B.E4.405
          Hubardu
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Piknometri po
553 MKS B.E4.406
          Bingami
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Piknometri po
554 MKS B.E4.407
          Jaulmesu
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Piknometri sa
555 MKS B.E4.408
          termometrom i boĉnom kapilarom
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Bireta za analizu
556 MKS B.E4.410
          gasova sa trosmernom slavinom po Bunteu
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Bireta za analizu
557 MKS B.E4.415
          gasova po Hempelu
          Laboratorijsko posuĊe i pribor od stakla. Bireta sa ventilom
558 MKS B.E4.420
          na navoj
          Laboratorijsko posuĊe i pribor. Oznaĉavanje ( nazivi,
559 MKS B.E4.501
          terminologija ) laboratorijskog pribora. Prva lista
           Laboratorijsko posuĊe i pribor. Oznaĉavanje ( nazivi,
560 MKS B.E4.502
           terminologija ) laboratorijskog pribora. Druga lista
           Laboratorijsko posuĊe i pribor. Oznaĉavanje ( nazivi,
561 MKS B.E4.503
           terminologija ) laboratorijskog pribora. Treĉa lista
           Laboratorijsko posuĊe i pribor. Oznaĉavanje ( nazivi,
562 MKS B.E4.504
           terminologija ) laboratorijskog pribora. Ĉetvrta lista
           Laboratorijsko posuĊe i pribor. Oznaĉavanje ( nazivi,
563 MKS B.E4.505
           terminologija ) laboratorijskog pribora. Peta lista
           Laboratorijsko posuĊe i pribor. Oznaĉavanje ( nazivi,
564 MKS B.E4.506
           terminologija ) laboratorijskog pribora. Šesta lista
           Laboratorijsko posuĊe i pribor. Oznaĉavanje ( nazivi,
565 MKS B.E4.507
           terminologija ) laboratorijskog pribora - Sedma lista
           Laboratorijsko posuĊe i pribor. Oznaĉavanje ( nazivi,
566 MKS B.E4.508
           terminologija ) laboratorijskog pribora - Osma lista
           Laboratorijsko posuĊe i pribor. Oznaĉavanje ( nazivi,
567 MKS B.E4.509
           terminologija ) laboratorijskog pribora - Deveta lista
568  MKS B.E4.601  Medicinsko staklo. Medicinske boĉice za kapanje
569  MKS B.E4.602  Medicinsko staklo. Serum-boce
570  MKS B.E4.603  Medicinsko staklo. Boĉice za draţeje
571  MKS B.E4.604  Medicinsko staklo. Posude ( tegle ) sa navojem
572  MKS B.E4.607  Medicinsko staklo. Serum-boce sa navojem
573  MKS B.E4.611  Medicinsko staklo. Boĉice za insulin
574  MKS B.E4.612  Medicinsko staklo. Boĉice za antibiotike
575  MKS B.E4.613  Medicinsko staklo. Boĉice sa navojem
576  MKS B.E4.614  Medicinsko staklo. Boĉice za draţeje, od neutro-stakla
577  MKS B.E5.250  Kristalno staklo - Klasifikacija i obeleţavanje etiketom
           Staklene boce. Boce za pivo od 0,5 l. Evro-boce. Tehniĉki
578 MKS B.E6.020
           uslovi
579 MKS B.E6.024   Staklene boce. Boca za vermut sa grlom s navojem
580 MKS B.E6.025   Staklene boce. Boce za vino ( Butelja )
581 MKS B.E6.026   Staklene boce. Boce za vino ( Bordo )
           Staklene boce - Boce za vino tipa "bordo" 0,75 l - Uslovi
582 MKS B.E6.027
           kvaliteta
           Staklene boce - Boce za vino tipa "butelja" 0,75 l - Uslovi
583 MKS B.E6.028
           kvaliteta
584 MKS B.E6.030   Staklene boce. Boce za mleko
585 MKS B.E6.031   Staklene boce. Boce za sterilizovano mleko
586 MKS B.E6.032   Staklene boce. Boca za kiselo mleko i jogurt
           Staklene boce. Medicinske boce, cilindriĉne, sa piramidnim
587 MKS B.E6.036
           prelazom i grlom za zatvaranje plutanim zapušaĉima
           Staklene boce. Boca za prenos uzoraka teĉnih proizvoda
588 MKS B.E6.040
           nafte ( nazivne zapremine 1 litar )
           Staklenka cilindriĉnog oblika za pakovanje konzervisanog
589 MKS B.E6.050
           voĉa i povrĉa ( nazivna zapremina 800 ml )

           Staklenka cilindriĉnog oblika za pakovanje konzervisanog
590 MKS B.E6.051
           voĉa i povrĉa ( nazivna zapremina 580 ml )

           Staklenka cilindriĉnog oblika za pakovanje konzervisanog
591 MKS B.E6.052
           voĉa i povrĉa ( nazivna zapremina 370 ml )

           Staklenka cilindriĉnog oblika za pakovanje konzervisanog
592 MKS B.E6.053
           voĉa i povrĉa ( nazivna zapremina 250 ml )
593 MKS B.E6.071   Staklene boce. Boce sa dugim vratom, za jestivo ulje
594  MKS B.E6.072  Staklene boce. Boce sa kratkim vratom, za jestivo ulje
595  MKS B.E6.073  Staklene boce. Boce sa strukom za jestivo ulje
596  MKS B.E6.075  Staklene boce. Boce za mineralne vode. Uslovi kvaliteta
597  MKS B.E6.100  Staklene boce. Grlo za krunski zatvaraĉ
           Staklene boce. Grla boca za vino za plutane zapušaĉe,
598 MKS B.E6.101
           krunske zatvaraĉe i metalne zatvaraĉe sa navojem
599 MKS B.E6.103   Staklene boce. Grlo sa navojem
           Staklene boce. Grlo za zatvaranje aluminijumskim
600 MKS B.E6.104
           zatvaraĉem. Tip A
601 MKS B.E6.105   Staklenke. Grlo za zatvaranje aluminijumskim zatvaraĉima
           Staklene boce. Grlo za zatvaranje aluminijumskim
602 MKS B.E6.106
           zatvaraĉem. Tip B
603 MKS B.E6.110   Staklene boce. Grlo i za zatvaranje alka-zatvaraĉima
604 MKS B.E6.111   Staklene boce. Grlo II za zatvaranje alka-zatvaraĉima
605 MKS B.E8.010   Staklene boce. Uslovi i proveravanje kvaliteta
           Staklo. Hemijska otpornost stakla. Metode odreĊivanja i
606 MKS B.E8.092
           klasifikacija
           Laboratorijsko posuĊje i pribor od stakla. OdreĊivanje
607 MKS B.E8.095
           otpornosti prema nagloj promeni temperature
           Staklo. Hidrolitiĉka otpornost staklenih zrna na 98 ˚C.
608 MKS B.E8.096
           Metoda odreĊivanja i klasifikacija
           Staklo. Hidrolitiĉka otpornost staklenih zrna na 121 ˚C.
609 MKS B.E8.097
           Metoda odreĊivanja i klasifikacija
           Staklo. OdreĊivanje otpornosti stakla prema delovanju
610 MKS B.E8.098
           kljuĉalog vodenog rastvora mešavine alkalija
           Staklene posude. OdreĊivanje otpornosti prema
611 MKS B.E8.100
           unutrašnjem pritisku
           Staklene posude. OdreĊivanje izdrţljivosti i otpornosti
612 MKS B.E8.101
           prema nagloj promeni temperature
           Laboratorijsko posude i pribor od stakla. Metoda
613 MKS B.E8.120   odreĊivanja hemijske otpornosti emajla za kodiranje i
           obeleţavanje bojom
           Staklo za laboratorijsku i farmaceutsku upotrebu.
614 MKS B.E8.125   Hidrolitiĉka otpornost unutrašnjih površina staklenih
           posuda. Metode ispitivanja i klasifikacija
           Izolaciono staklo - OdreĊivanje otpornosti prema starenju -
615 MKS B.E8.130
           Ispitivanje u klimakomori
           Izolaciono staklo - OdreĊivanje taĉke rošenja -
616 MKS B.E8.131
           Laboratorijsko ispitivanje
           Izolaciono staklo - OdreĊivanje vlage u sredstvima za
617 MKS B.E8.132   sušenje meĊuprostora izmeĊu staklenih ploĉa - Metoda
           merenja mase
           Staklo. Viskoznost i karakteristiĉne taĉke viskoznosti. Opšti
618 MKS B.E8.300   principi za odreĊivanje viskoznosti i karakteristiĉnih taĉaka
           viskoznosti
           Staklo. Viskoznost i karakteristiĉne taĉke viskoznosti.
619 MKS B.E8.308
           OdreĊivanje ( dilatometrijsko ) temperature transformacije
           Staklo. OdreĊivanje koeficijenta srednjeg linearnog
620 MKS B.E8.310
           toplotnog širenja
621 MKS B.F1.001   Azbest. Klasifikacija i tehniĉki uslovi
           Azbest. Azbestna lepenka. Klasifikacija i tehniĉki uslovi,
622 MKS B.F1.002
           mere i dozvoljena odstupanja
           Azbest. Azbestni papir. Tehniĉki uslovi, mere i dozvoljena
623 MKS B.F1.003
           odstupanja
           Vatrostalni materijal. Vatrostalne gline. Klasifikacija i
624 MKS B.F1.010
           tehniĉki uslovi
625 MKS B.F1.020   Bušenje - Bentonit za isplaku - Tehniĉki uslovi
           Bentonit za upotrebu u livnicama. Klasifikacija i uslovi
626 MKS B.F1.040
           kvaliteta
627 MKS B.F1.050   Vatrostalni materijal. Kvarcit. Klasifikacija i tehniĉki uslovi
           Nemetalne mineralne sirovine. Sirovi perlit. Klasifikacija i
628 MKS B.F1.060
           tehniĉki uslovi
629  MKS B.F1.070  Vermikulit. Tehniĉki uslovi
630  MKS B.F2.010  Fluorit ya metalurške svrhe. Klasifikacija i tehniĉki uslovi
631  MKS B.F2.030  Feldspat. Klasifikacija i tehniĉki uslovi
632  MKS B.F2.050  Barit. Klasifikacija i tehniĉki uslovi
633  MKS B.F2.100  Negorive mineralne ploĉe. Tehniĉki uslovi
634  MKS B.F8.001  Azbest. Uzimanje i obrada uzoraka
           Azbest. Metode za ispitivanje. Proveravanje kvaliteta suvim
635 MKS B.F8.002
           klasiranjem, odreĊivanjem, ĉistoĉe i sadrţaja vlage
           Azbest. Metode za ispitivanje. Proveravanje kvaliteta
636 MKS B.F8.003   mokrim klasiranjem, odreĊivanjem specifiĉne površine,
           zapremine, zapreminske mase i sadrţaja prašine
           Azbest. Azbestna lepenka. Uzimanje uzoraka i metode
637 MKS B.F8.004
           ispitivanja
           Azbest. Azbestni papir. Metode ispitivanja. OdreĊivanje
638 MKS B.F8.005
           stišljivosti, elastiĉnosti i upijanja vode
639 MKS B.F8.020   Bušenje - Bentonit za isplaku - Uzimanje i priprema uzoraka
640 MKS B.F8.021   Bušenje - Bentonit za isplaku - Metode ispitivanja
641 MKS B.F8.030   Barit. Metode ispitivanja
           Bentonit za upotrebu u livnicama. Uzimanje uzoraka i
642 MKS B.F8.040
           metode ispitivanja
643 MKS B.F8.050   Feldspat. Metode ispitivanja
644 MKS B.F8.055   Vel\rmikulit. Uzimanje uzoraka i metode ispitivanja
645 MKS B.F8.101   Ispitivanje obloga za spojnice i koĉnice motornih vozila
           Koĉne obloge za drumska vozila. Stišljivost. Postupak
646 MKS B.F8.102
           ispitivanja
           Koĉne obloge za drumska vozila. Unutrašnja smicanja
647 MKS B.F8.103
           ĉvrstoĉa materijala obloge. Postupak ispitivanja
           Koĉne obloge za drumska vozila. Jaĉina smicanje ĉvrstoĉe
648 MKS B.F8.104   sklopova ploĉica disk-koĉnica i papuĉa doboš-koĉnica.
           Postupak ispitivanja
           Koĉne obloge za drumska vozila. Uticaj toplote na mere i
649 MKS B.F8.105
           oblik ploĉica disk-koĉnica. Postupak ispitivanja
           Koĉne obloge za drumska vozila. Otpornost prema slanom
650 MKS B.F8.106
           rastvoru, vodi, ulji i koĉnoj teĉnosti. Postupak ispitivanja

           Koĉne obloge za drumska vozila. Ošteĉenje metalne
651 MKS B.F8.107
           frikcione površine izazvano korozijom. Postupak ispitivanja
           Negorive mineralne ploĉe. Uzimanje uzoraka i izrada
652 MKS B.F8.150
           epruveta
653 MKS B.F8.151   Negorive mineralne ploĉe. Merenje dimenzija epruveta
           Negorive mineralne ploĉe. Merenje dimenzija, pravolinijskog
654 MKS B.F8.152
           oblika ivica i pravouglosti ploĉa
655 MKS B.F8.153   Negorive mineralne ploĉe. OdreĊivanje odstupanja od ravni
656 MKS B.F8.154  Negorive mineralne ploĉe. OdreĊivanje zapreminske mase
          Negorive mineralne ploĉe. OdreĊivanje zatezne ĉvrstoĉe
657 MKS B.F8.155
          upavno na površinu ploĉe
658 MKS B.F8.156  Negorive mineralne ploĉe. OdreĊivanje smicanje ĉvrstoĉe
659 MKS B.F8.158  Negorive mineralne ploĉe. OdreĊivanje savojne ĉvrstoĉe
          Negorive mineralne ploĉe. OdreĊivanje modula elastiĉnosti
660 MKS B.F8.159
          pomoĉu ugiba pri savajanju epruvete
661 MKS B.F8.160  Negorive mineralne ploĉe. OdreĊivanje vlaţnosti
          Negorive mineralne ploĉe. OdreĊivanje upijanja vode i
662 MKS B.F8.161
          bubrenja po debljini ploĉe
663 MKS B.F8.162  Negorive mineralne ploĉe. Ispitivanje raslojavanja u vodi
          Negorive mineralne ploĉe. OdreĊivanje otpora prema
664 MKS B.F8.163
          izvlaĉenju vijaka
665 MKS B.G1.050  Vatrostalni materijal. Hromit. Klasifikacija i tehniĉki uslovi
666 MKS B.G3.100  Cinkov koncentrat. Uzimanje i priprema uzoraka
667 MKS B.G3.101  Cinkov koncentrat. Klasifikacija i tehniĉki uslovi
668 MKS B.G3.102  Rude i koncentrati. Klasifikacija i tehniĉki uslovi
          Rude i koncentrati. Koncentrat bakra. Uzimanje i priprema
669 MKS B.G3.451
          uzoraka
670 MKS B.G5.010  Vatrostalni materijal. Boksit. Klasifikacija i tehniĉki uslovi
671 MKS B.G5.011  Bosit za metalurške svrhe. Klasifikacija i tehniĉki uslovi
672 MKS B.G5.020  Vatrostalni materijal. Magnezit. Klasifikacija i tehniĉki uslovi
673 MKS B.G5.021  Vatrostalni materijal. Dunit. Klasifikacija. Tehniĉki uslovi
674 MKS B.G8.050  Metode ispitivanja ţeleznih ruda. Ruĉno uzimanje uzoraka
675 MKS B.G8.051  Metode ispitivanja ţeleznih ruda. Priprema uzoraka
          Metode ispitivanja ţeleznih ruda - Uzimanje i priprema
676 MKS B.G8.052
          uzoraka - Mehaniĉka metoda
          Metode ispitivanja ţeleznih ruda. Eksperimentalne metode
677 MKS B.G8.055
          za ocenu varijacije kvaliteta
          Metode ispitivanja ţeleznih ruda.Eksperimentalne metode
678 MKS B.G8.056
          za kontrolu preciznosti uzimanja uzoraka
          Metode ispitivanja ţeleznih ruda.Eksperimentalne metode
679 MKS B.G8.057
          za kontrolu odstupanja pri uzimanju uzoraka
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. Osnovne
680 MKS B.G8.100
          odredbe
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
681 MKS B.G8.101
          vlage
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
682 MKS B.G8.102
          hemijski vezane vode ( konstitucione vode )
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
683 MKS B.G8.103
          gubitka ţarenjem
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
684 MKS B.G8.104
          silicijuma. Gravimetrijska metoda
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
685 MKS B.G8.105
          zbira seskvioksida i drugih oksida
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
686 MKS B.G8.106
          sadrţaja ukupnog ţeleza. Volumetrijska metoda
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
687 MKS B.G8.107
          sadrţaja aluminijuma. Metoda atomske apsorpcije
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
688 MKS B.G8.108
          ferooksida
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
689 MKS B.G8.109
          sadrţaja kalcijuma. Metoda atomske apsorpcije
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
690 MKS B.G8.110
          magnezijuma. Metoda atomske apsorpcije
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
691 MKS B.G8.111
          sadrţaja mangana. Spektrofotometrijska metoda
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
692 MKS B.G8.112
          fosfora
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
693 MKS B.G8.113
          sumpora
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
694 MKS B.G8.114
          hroma i vanadijuma
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
695 MKS B.G8.115
          cinka
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
696 MKS B.G8.116
          olova
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
697 MKS B.G8.117
          nikla
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
698 MKS B.G8.118
          hroma
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
699 MKS B.G8.119  sadrţaja barka. Sspektrofotometrijska metoda sa 2,2 -
          bihinolilom
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
700 MKS B.G8.120
          kobalta
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
701 MKS B.G8.121
          titana
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
702 MKS B.G8.122
          barijumoksida
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
703 MKS B.G8.123
          arsena
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
704 MKS B.G8.124
          molibdena
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
705 MKS B.G8.125
          kalaja
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
706 MKS B.G8.126
          ugljendioksida
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
707 MKS B.G8.127
          germanijuma
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
708 MKS B.G8.128
          cirkonijuma
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
709 MKS B.G8.129
          natrijuma i kalijuma
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
710 MKS B.G8.130
          antimona
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
711 MKS B.G8.131
          stroncijuma ( iznad 0,01 % )
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
712 MKS B.G8.132
          higroskopne vlage
          Metode hemijskih ispitivanja ţeleznih ruda. Priprema
713 MKS B.G8.133
          predsušenjem analitiĉkog uzorka za hemijske analize
          Fizikalna ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje ĉvrstoĉe
714 MKS B.G8.151
          rude u bubnju
          Fizikalna ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje ĉvrstoĉe
715 MKS B.G8.152
          drobljenja paleta
          Fizikalna ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje nasipne
716 MKS B.G8.155
          gustine rude maksimalne veliĉine zrna 40 mm
          Fizikalna ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje nasipne
717 MKS B.G8.156
          gustine rude veliĉine zrna iznad 40 mm
          Fizikalna ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje
718 MKS B.G8.157
          reduktivnosti
          Fizikalna ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje relativne
719 MKS B.G8.158
          reduktivnosti
          Fizikalna ispitivanja ţeleznih ruda. OdreĊivanje razaranja (
720 MKS B.G8.159  degradacije ) na niskoj temperaturi. Metoda sa tretiranjem u
          bubnju posle statiĉke redukcije
          Rude i koncentrati. Rude i koncentrati mangana. Metode za
721 MKS B.G8.200
          ispitivanje hemijskog sastava. Osnovne odredbe
          Rude i koncentrati. Rude i koncentrati mangana.
722 MKS B.G8.202
          OdreĊivanje sadrţaja vlage
          Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda. OdreĊivanje
723 MKS B.G8.203
          silicijumdioksida
          Rude i koncentrati. Rude mangana. Volumetrijsko
724 MKS B.G8.204  odreĊivanje sadrţaja aktivnog kiseonika izraţenog kao
          mangan-dioksid
          Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda. OdreĊivanje
725 MKS B.G8.205
          ukupnog ţeleza
          Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda. OdreĊivanje
726 MKS B.G8.206
          ugljendioksida
          Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda. OdreĊivanje
727 MKS B.G8.207
          nikla
          Rude i koncentrati. Rude mangana. OdreĊivanje sadrţaja
728 MKS B.G8.208
          kobalta. Fotometrijska metoda sa nitrozo-R-soli
          Rude i koncentrati. Rude i koncentrati mangana.
729 MKS B.G8.209
          OdreĊivanje sadrţaja arsena. Fotometrijska metoda
          Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda. OdreĊivanje
730 MKS B.G8.210
          aluminijumoksida
          Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda. OdreĊivanje
731 MKS B.G8.211
          ukupnog mangana
          Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda. OdreĊivanje
732 MKS B.G8.212
          sumpora
          Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda. OdreĊivanje
733 MKS B.G8.213
          fosfora
          Rude i koncentrati. Rude mangana. Metode za ispitivanje
734 MKS B.G8.214
          hemijskog sastava. OdreĊivanje sadrţaja bakra
          Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda. OdreĊivanje
735 MKS B.G8.215  bakra fotometrijskim metodama ( sa izdvajanjem i bez
          izdvajanja )
          Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda. OdreĊivanje
736 MKS B.G8.216
          olova
          Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda. OdreĊivanje
737 MKS B.G8.217
          titana
          Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda. OdreĊivanje
738 MKS B.G8.218
          cinka
          Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda. OdreĊivanje
739 MKS B.G8.219
          vanadijuma
          Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda. OdreĊivanje
740 MKS B.G8.220
          barijumoksida
          Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda. OdreĊivanje
741 MKS B.G8.221
          kalcijumoksida
          Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda. OdreĊivanje
742 MKS B.G8.222
          magnezijumoksida
          Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda. OdreĊivanje
743 MKS B.G8.223
          hroma
          Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda. OdreĊivanje
744 MKS B.G8.224
          cinka polarografskom metodom
          Rude i koncentrati. Rude mangana. OdreĊivanje sadrţaja
745 MKS B.G8.225
          metalnog gvoţba. Fotometrijska metoda
          Rude i koncentrati. Rude mangana. Uzimanje i priprema
746 MKS B.G8.226
          uzorka
          Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda. OdreĊivanje
747 MKS B.G8.227
          hemijski vezane vode ( konstitucione vode )
          Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda. OdreĊivanje
748 MKS B.G8.228
          kalcijumoksida kompleksometrijskom metodom

          Metode hemijskih ispitivanja manganovih ruda. OdreĊivanje
749 MKS B.G8.229
          magnezijumoksida kompleksometrijskom metodom

          Rude i koncentrati. Rude i koncentrati mangana.
750 MKS B.G8.230  OdreĊivanje sadrţaja aluminijuma, bakra, olova i cinka.
          Metoda atomske apsorpcione spektrometrije sa plamenom
          Rude i koncentrati. Rude mangana. OdreĊivanje sadrţaja
751 MKS B.G8.232  higroskopne vlage u laboratorijskim uzorcima.
          Gravimetrijska metoda
          Rude i koncentrati. Rude i koncentrati hroma. Metode za
752 MKS B.G8.300
          ispitivanje hemijskog sastava. Opšte odredbe
          Rude i koncentrati. Rude hroma. OdreĊivanje sadrţaja
753 MKS B.G8.302  higroskopne vlage u analitiĉkim ( laboratorijskim ) uzorcima.
          Gravimetrijska metoda
          Rude i koncentrati. Rude i koncentrati hroma. OdreĊivanje
754 MKS B.G8.303
          sadrţaja hroma. Volumetrijska metoda
          Rude i koncentrati. Rude hroma. OdreĊivanje sadrţaja
755 MKS B.G8.304
          kalcijuma i magnezijuma. Volumetrijska metoda
          Rude i koncentrati. Rude i koncentrati hroma. OdreĊivanje
756 MKS B.G8.305  sadrţaja silicijuma. Spektrofotometrijska i gravimetrijska
          metoda
          Rude i koncentrati. Rude hroma. OdreĊivanje sadrţaja
757 MKS B.G8.306
          ukupnog gvoţda. Volumetrijska metoda
          Rude i koncentrati. Cinkov koncentrat. OdreĊivanje
758 MKS B.G8.350
          sadrţaja cinka. Volumetrijska metoda
          Cinkov koncentrat. Metode hemijskih ispitivanja.
759 MKS B.G8.352
          OdreĊivanje kadmijuma
          Cinkov koncentrat. Metode hemijskih ispitivanja.
760 MKS B.G8.353
          OdreĊivanje ţeleza
          Cinkov koncentrat. Metode hemijskih ispitivanja.
761 MKS B.G8.354
          OdreĊivanje vlage
          Cinkov koncentrat. Metode hemijskih ispitivanja.
762 MKS B.G8.355
          OdreĊivanje olova
          Cinkov koncentrat. Metode hemijskih ispitivanja.
763 MKS B.G8.356
          OdreĊivanje bakra
          Cinkov koncentrat. Metode hemijskih ispitivanja.
764 MKS B.G8.357
          OdreĊivanje kalaja
          Cinkov koncentrat. Metode hemijskih ispitivanja.
765 MKS B.G8.358
          OdreĊivanje nikla
          Cinkov koncentrat. Metode hemijskih ispitivanja.
766 MKS B.G8.360
          OdreĊivanje srebra i zlata
          Cinkov koncentrat. Metode hemijskih ispitivanja.
767 MKS B.G8.361
          OdreĊivanje ukupnog sumpora
          Cinkov koncentrat. Metode hemijskih ispitivanja.
768 MKS B.G8.362
          OdreĊivanje silicijum-dioksida
          Cinkov koncentrat. Metode hemijskih ispitivanja.
769 MKS B.G8.363
          OdreĊivanje kalcijum-oksida
          Cinkov koncentrat. Metode hemijskih ispitivanja.
770 MKS B.G8.364
          OdreĊivanje magnezijum-oksida
          Cinkov koncentrat. Metode hemijskih ispitivanja.
771 MKS B.G8.365
          OdreĊivanje bizmuta
          Cinkov koncentrat. Metode hemijskih ispitivanja.
772 MKS B.G8.366
          OdreĊivanje germanijuma
          Cinkov koncentrat. Metode hemijskih ispitivanja.
773 MKS B.G8.367
          OdreĊivanje kobalta
          Cinkov koncentrat. Metode hemijskih ispitivanja.
774 MKS B.G8.368
          OdreĊivanje arsena
          Cinkov koncentrat. Metode hemijskih ispitivanja.
775 MKS B.G8.369
          OdreĊivanje mangana
          Cinkov koncentrat. Metode hemijskih ispitivanja.
776 MKS B.G8.370
          OdreĊivanje galijuma
          Cinkov koncentrat. Metode hemijskih ispitivanja.
777 MKS B.G8.371
          OdreĊivanje talijuma
778 MKS B.G8.372  Rude i koncentrati. Koncentrati cinka. OdreĊivanje fluora
          Rude i koncentrati. Olovni koncentrat. OdreĊivanje olova
779 MKS B.G8.400
          kompleksometrijskom metodom
          Rude i koncentrati. Olovni koncentrat. Metode za ispitivanje
780 MKS B.G8.402
          hemijskog sastava. OdreĊivanje sadrţaja bakra

          Rude i koncentrati. Olovni koncentrat. Metode za ispitivanje
781 MKS B.G8.403
          hemijskog sastava. OdreĊivanje sadrţaja srebra i zlata
          Rude i koncentrati. Olovni koncentrat. OdreĊivanje bizmuta.
782 MKS B.G8.404
          Kolorimetrijska metoda
          Rude i koncentrati. Olovni koncentrat. OdreĊivanje sadrţaja
783 MKS B.G8.405
          antimona. Fotometrijska metoda
          Rude i koncentrati. Olovni koncentrat. OdreĊivanje sadrţaja
784 MKS B.G8.406
          cinka. Volumetrijska metoda
          Rude i koncentrati. Rude bakra. OdreĊivanje sadrţaja bakra
785 MKS B.G8.450
          spektrofotometrijskom metodom
          Rude i koncentrati. Koncentrat bakra. OdreĊivanje sadrţaja
786 MKS B.G8.470
          bakra elektrogravimetrijskom metodom
          Rude i koncentrati. Koncentrat bakra. OdreĊivanje sadrţaja
787 MKS B.G8.471
          higroskopne vlage
          Rude i koncentrati. Koncentrat bakra. OdreĊivanje sadrţaja
788 MKS B.G8.472
          sumpora gravimetrijskom metodom
          Rude i koncentrati. Koncentrat bakra. OdreĊivanje sadrţaja
789 MKS B.G8.473
          zlata i srebra
          Rude i koncentrati. Koncentrat bakra. OdreĊivanje sadrţaja
790 MKS B.G8.474
          arsena spektrofotometrijskom metodom
           Rude i koncentrati. Koncentrat bakra. OdreĊivanje sadrţaja
791 MKS B.G8.475
           arsena volumetrijskom metodom
792 MKS B.G8.500   Boksit. Uzimanje uzoraka
793 MKS B.G8.501   Boksit. Priprema uzoraka
           Metode hemijskih ispitivanja ruda aluminijuma. Pripremanje
794 MKS B.G8.502
           prethodno sišenih uzoraka
           Metode hemijskih ispitivanja ruda aluminijuma. OdreĊivanje
795 MKS B.G8.510
           gubitka mase na 1075 ˚C. Gravimetrijska metoda
           Boksit. Metode ispitivanja. OdreĊivanje sadrţaja aluminijum-
796 MKS B.G8.512
           oksida
           Boksit. Metode ispitivanja. OdreĊivanje sadrţaja titan-
797 MKS B.G8.514
           oksida
           Metode hemijskih ispitivanja ruda aluminijuma. OdreĊivanje
798 MKS B.G8.515   sadrţaja titana. Spektrofotometrijska metoda sa 4,4 -
           diantipirilmetanom
           Metode hemijskih ispitivanja ruda aluminijuma. OdreĊivanje
799 MKS B.G8.516   sadrţaja fosfora. Spektrofotometrijska metoda sa molibden-
           plavim
           Metode hemijskih ispitivanja ruda aluminijuma. OdreĊivanje
800 MKS B.G8.517   higroskopne vlage u analitiĉkim uzorcima. Gravimetrijska
           metoda
           Metode hemijskih ispitivanja ruda aluminijuma. OdreĊivanje
801 MKS B.G8.518   sadrţaja ukupnog silicijuma. Kombinovana gravimetrijska i
           spektrofotometrijska metoda
           Metode hemijskih ispitivanja ruda aluminijuma. OdreĊivanje
802 MKS B.G8.519
           sadrţaja gvoţĊa. Titrimetrijska metoda
803 MKS B.H0.001   Ugalj. Opšta klasifikacija
           Ĉvrsta mineralna goriva. Klasifikacija mrkog uglja i lignita po
804 MKS B.H0.005
           tipovima na osnovu ukupnog sadrţaja vlage i tera
           Ĉvrsta mineralna goriva. Termini i definicije. Priprema uglja
805 MKS B.H0.020
           ( Stadard preispitan 1984 godine )
           Ĉvrsta mineralna goriva. Termini i definicije. Uzimanje
806 MKS B.H0.021
           uzoraka i ispitivanje uglja
807 MKS B.H0.022   Ĉvrsta mineralna goriva. Termini i definicije.Koks
           Ĉvrsta mineralna goriva. Terminologija. Priprema uglja (
808 MKS B.H0.023
           Standard preispitan 1983 godine )
           Ĉvrsta mineralna goriva. Terminologija. Uzimanje uzoraka i
809 MKS B.H0.024
           ispitivanje uglja
810 MKS B.H0.025   Ĉvrsta mineralna goriva. Terminologija. Koks
           Ĉvrsta mineralna goriva. Prikazivanje rezultata ĉišĉenja (
811 MKS B.H0.030
           separisanja ) uglja
812 MKS B.H0.500   Gasovita i teĉna goriva. Klasifikacija i nomenklatura
813 MKS B.H0.501   Naftno rudarstvo - Klasifikacija nafte
           Maziva od nafte, katrana iz uglja i škriljaca i sintetiĉka
814 MKS B.H0.510
           maziva. Klasifikacija i nomenklatura
           Maziva i srodni proizvodi. Klasifikacija teĉnih industrijskih
815 MKS B.H0.511
           maziva prema viskoznosti
           Maziva i srodni proizvodi. Klasifikacija mazivnih masti
816 MKS B.H0.512
           prema penetraciji
           Nafta i naftni proizvodi. Dopušteni gubici usled isparavanja
817 MKS B.H0.531
           pri skladištenju i prometu
818 MKS B.H0.550   Maziva i srodni proizvodi. Klasa L. Opšta klasifikacija
           Maziva, industrijska ulja i srodni proizvodi ( klasa L ) -
819 MKS ISO 6743-1  Klasifikacija - Deo 1: Familija A ( protoĉno podmazivanje ) -
           ( Identiĉan sa IS0 6743-1:1981 ) - ( B.H0 )
           Maziva, industrijska ulja i srodni proizvodi ( klasa L ) -
820 MKS ISO 6743-13  Klasifikacija - Deo 13:Familija G ( klizne vodice ) - (
           Identiĉan sa IS0 6743-13:1989 ) - ( B.H0 )
           Maziva, industrijska ulja i srodni proizvodi ( klasa L ) -
821 MKS ISO 6743-3A  Klasifikacija - Deo 3A:Familija D ( kompresori ) - ( Identiĉan
           sa IS0 6743-3A:1987 ) - ( B.H0 )
           Maziva, industrijska ulja i srodni proizvodi ( klasa L ) -
           Klasifikacija - Deo 3B:Familija D ( gasni kompresori i
822 MKS ISO 6743-3B
           kompresori za hlaĊenje ) - ( Identiĉan sa IS0 6743-3B:1988
           ) - ( B.H0 )
           Maziva, industrijska ulja i srodni proizvodi ( klasa L ) -
823 MKS ISO 6743-4  Klasifikacija - Deo 4:Familija H ( hidrauliĉki sistem ) - (
           Identiĉan sa IS0 6743-4:1987 ) - ( B.H0 )
           Maziva, industrijska ulja i srodni proizvodi ( klasa L ) -
824 MKS ISO 6743-5  Klasifikacija - Deo 5:Familija T ( turbine ) - ( Identiĉan sa
           IS0 6743-5:1988 ) - ( B.H0 )
           Naftni proizvodi - Goriva ( klasa F ) - Klasifikacija - Deo 0:
825 MKS ISO 8216-0
           Opšte - ( Identiĉan sa IS0 8216-0:1986 ) - ( B.H0 )
           Naftni proizvodi - Goriva ( klasa F ) - Klasifikacija - Deo 1:
826 MKS ISO 8216-1  Kategorije brodskih goriva - ( Identiĉan sa IS0 8216-1:1986
           ) - ( B.H0 )
           Naftni proizvodi - Goriva ( klasa F ) - Klasifikacija - Deo 2:
           Kategorije goriva za gasne turbine koje se primenjuju u
827 MKS ISO 8216-2
           industriji i pomorstvu - ( Identiĉan sa IS0 8216-2:1986 ) - (
           B.H0 )
           Naftni proizvodi i maziva - Sistem klasifikacije - Definicija
828 MKS ISO 8681
           klasa proizvoda - ( Identiĉan sa IS0 8681:1986 ) - ( B.H0 )
           Ĉvrsta mineralna goriva. Ugalj za upotrebu u domaĉinstvu.
829 MKS B.H1.001
           Klasifikacija i tehniĉki uslovi
           Ĉvrsta mineralna goriva. Ugalj za upotrebu u industriji.
830 MKS B.H1.002
           Klasifikacija i tehniĉki uslovi
           Ĉvrsta mineralna goriva. Ugalj za upotrebu u
831 MKS B.H1.003
           termoelektranama. Klasifikacija i tehniĉki uslovi
832  MKS B.H1.010  Ĉvrsta mineralna goriva. Mešavina uglja za koksovanje
833  MKS B.H1.020  Ĉvrsta mineralna goriva. Metalurški koks
834  MKS B.H1.021  Ĉvrsta mineralna goriva. Livaĉki koks
835  MKS B.H1.030  Ĉvrsta mineralna goriva. Briket kamenog uglja i antracita
836  MKS B.H1.031  Ĉvrsta mineralna goriva. Briket mrkog uglja i lignita
837  MKS B.H2.130  Teĉni naftni gas. Propan ( PN )
838  MKS B.H2.132  Teĉni naftni gas. Butan ( BN )
839  MKS B.H2.134  Teĉni naftni gas. Propan-butan smeša ( PBS )
840  MKS B.H2.220  Teĉna goriva. Motorni benzin
841 MKS B.H2.230   Proizvodi od nafte-teĉna goriva. Osnovni benzin 67 oktana
842 MKS B.H2.250   Teĉna goriva. Avionski benzin ( mešani, etiliziran )
           Proizvodi od nafte-specijalni benzini. Specijalni benzin
843 MKS B.H2.261
           35/75 ( Petroletar. Gazolin )
           Proizvodi od nafte-specijalni benzini. Specijalni benzin
844 MKS B.H2.262
           65/105 ( Ekstrakcioni benzin, medicinski benzin )
           Proizvodi od nafte-specijalni benzini. Specijalni benzin
845 MKS B.H2.263
           80/120 ( Benzin za gumu )
           Proizvodi od nafte-specijalni benzini. Specijalni benzin
846 MKS B.H2.267
           35/105 ( Benzin za benoid-aparate )
           Proizvodi od nafte-specijalni benzini. Specijalni benzin
847 MKS B.H2.268
           75/130 ( Benzin za rudarske svetiljke )
           Proizvodi od nafte, specijalni benzini. Specijalni benzin
848 MKS B.H2.271   140/200 ( Benzin za lakove, White Spirit, Sangajol, Terpol,
           Terpenalin, itd. )
849  MKS B.H2.310  Teĉna goriva. Petroleum za osvetlenje
850  MKS B.H2.320  Teĉna goriva. Petroleum za motora
851  MKS B.H2.334  Gorivo za mlazne motore. Tip 4 ( GM-4 )
852  MKS B.H2.410  Teĉna goriva. Goriva za brzohodne dizel motore
           Referentne teĉnosti za etalonovanje viskozimetara.
853 MKS B.H3.010
           Klasifikacija i tehniĉki uslovi
854 MKS B.H3.019   Mineralna ulja. Brodska karterska motorna ulja
855 MKS B.H3.029   Mineralna ulja. Brodska kartersko-cilindarska motorna ulja
856  MKS B.H3.039  Mineralna ulja. Brodska cilindarska motorna ulja
857  MKS B.H3.044  Mineralna ulja. Specijalno ulje za dvotaktne dizel-motore
858  MKS B.H3.120  Hidrauliĉno ulje ekstra-ekstra lako ( HU-EEL )
859  MKS B.H3.121  Hidrauliĉno ulje ekstralako ( HU-EL )
860  MKS B.H3.123  Hidrauliĉno ulje vrlo-lako ( HU-VL )
861  MKS B.H3.124  Hidrauliĉno ulje lako ( HU-L )
862  MKS B.H3.125  Hidrauliĉno ulje srednje ( HU-S )
863  MKS B.H3.126  Hidrauliĉno ulje teško ( HU-T )
864  MKS B.H3.127  Hidrauliĉno ulje vrlo teško ( HU-VT )
865  MKS B.H3.128  Hidrauliĉno ulje naroĉito teško ( HU-NT )
866  MKS B.H3.129  Mineralna ulja. Motorna ulja tipa A
867  MKS B.H3.139  Mineralna ulja. Motorna ulja tipa B
868  MKS B.H3.141  Ulje za kompresore za hlaĊenje, vrlo lako ( KH-VL )
869  MKS B.H3.142  Ulje za kompresore za hlaĊenje, lako ( KH-L )
870  MKS B.H3.143  Ulje za kompresore za hlaĊenje, srednje ( KH-S )
871  MKS B.H3.144  Ulje za kompresore za hlaĊenje, teško ( KH-T )
872  MKS B.H3.149  Mineralna ulja. Motorna ulja tipa C
873  MKS B.H3.151  Kompresorsko ulje, lako ( KU-L )
874  MKS B.H3.152  Kompresorsko ulje, srednje ( KU-S )
875  MKS B.H3.153  Kompresorsko ulje, teško ( KU-T )
876  MKS B.H3.154  Kompresorsko ulje, vrlo teško ( KU-VT )
877  MKS B.H3.155  Kompresorsko ulje, naroĉito teško ( KU-NT )
878  MKS B.H3.156  Kompresorsko ulje, ekstra-teško ( KU-ET )
879  MKS B.H3.160  Vazelinsko ulje, tehniĉko, vrlo lako ( VZT-VL )
880  MKS B.H3.161  Vazelinsko ulje, tehniĉko, lako ( VZT-L )
881  MKS B.H3.162  Vazelinsko ulje, tehniĉko, srednje ( VZT-S )
882  MKS B.H3.163  Vazelinsko ulje, tehniĉko, teško ( VZT-T )
883  MKS B.H3.169  Mineralna ulja. Motorna ulja tipa D
           Mineralna ulja. Motorna ulja za konzervisanje i
884 MKS B.H3.181
           podmazivanje
885  MKS B.H3.210  Mineralna ulja. Turbinska ulja
886  MKS B.H3.211  Ulje za visoke pritiske, vrlo lako ( UVP-75 )
887  MKS B.H3.212  Ulje za visoke pritiske, lako ( UVP-80 )
888  MKS B.H3.213  Ulje za visoke pritiske, srednje ( UVP-90 )
889  MKS B.H3.214  Ulje za visoke pritiske, teško ( UVP-140 )
890  MKS B.H3.215  Ulje za visoke pritiske, vrlo teško ( UVP-250 )
891  MKS B.H3.230  Ulje za podmazivanje. Cirkulaciona ulja
           Ulje za podmazivanje sa poveĉanim adhezivnim svojstvima
892 MKS B.H3.270   na bazi derivata nafte. Mazivo za otvorene zupĉanike -
           teĉno-vrlo lako-
           Ulje za podmazivanje sa poveĉanim adhezivnim svojstvima
893 MKS B.H3.271   na bazi derivata nafte. Mazivo za otvorene zupĉanike -
           teĉno-lako-
           Ulje za podmazivanje sa poveĉanim adhezivnim svojstvima
894 MKS B.H3.272   na bazi derivata nafte. Mazivo za otvorene zupĉanike -
           teĉno-srednje-
           Ulje za podmazivanje sa poveĉanim adhezivnim svojstvima
895 MKS B.H3.273   na bazi derivata nafte. Mazivo za otvorene zupĉanike -
           poluteĉno-teško
           Ulje za podmazivanje sa poveĉanim adhezivnim svojstvima
896 MKS B.H3.274   na bazi derivata nafte. Mazivo za otvorene zupĉanike -
           poluteĉno-vrlo lako-
           Proizvodi od nafte. Obiĉna maziva ulja iz nafte. Vretensko
897 MKS B.H3.300
           ulje, lako ( VL )
           Proizvodi od nafte. Obiĉna maziva ulja iz nafte. Vretensko
898 MKS B.H3.301
           ulje, teško ( VT )
           Mineralna ulja. Ulja za mehaniĉke prenosnike motornih
899 MKS B.H3.302
           vozila ( Tip MP4 )
           Mineralna ulja. Ulja za mehaniĉke prenosnike motornih
900 MKS B.H3.303
           vozila ( Tip MP5 )
           Proizvodi od nafte. Obiĉna maziva ulja iz nafte. Vretensko
901 MKS B.H3.310
           ulje, lako-destilat ( VLD )
           Proizvodi od nafte. Obiĉna maziva ulja iz nafte. Vretensko
902 MKS B.H3.311
           ulje, teško-destilat ( VTD )
           Proizvodi od nafte. Obiĉna maziva ulja iz nafte. Leţišno ulje,
903 MKS B.H3.313
           lako-destilat ( LD 30 )
           Proizvodi od nafte. Obiĉna maziva ulja iz nafte. Leţišno ulje,
904 MKS B.H3.314
           srednje-destilat ( LD45 )
           Proizvodi od nafte. Obiĉna maziva ulja iz nafte. Leţišno ulje,
905 MKS B.H3.315
           srednje teško-destilat ( LD 60 )
           Proizvodi od nafte. Obiĉna maziva ulja iz nafte. Leţišno ulje,
906 MKS B.H3.316
           teško-destilat ( LD 100 )
           Mineralna ulja. Ulja za podmazivanje zatvorenih zupĉastih
907 MKS B.H3.319
           prenosnika
           Proizvodi od nafte. Obiĉna maziva ulja iz nafte. Osovinsko
908 MKS B.H3.321
           ulje, lako ( OL )
           Proizvodi od nafte. Obiĉna maziva ulja iz nafte. Osovinsko
909 MKS B.H3.323
           ulje, teško ( OT )
           Proizvodi od nafte. Obiĉna maziva ulja iz nafte. Cilindarsko
910 MKS B.H3.341
           ulje, za zasiĉenu paru ( CU 250 )
           Proizvodi od nafte. Cilindarsko ulje za pregrejanu paru ( CU
911 MKS B.H3.382
           300 )
912  MKS B.H3.481  Vazelinsko ulje, belo, lako ( VZB-L )
913  MKS B.H3.482  Vazelinsko ulje, belo, srednje ( VZB-S )
914  MKS B.H3.483  Vazelinsko ulje, belo, teško ( VZB-T )
915  MKS B.H3.486  Vazelinsko ulje, belo, medicinsko, srednje ( VZBM-S )
916  MKS B.H3.487  Vazelinsko ulje, belo, medicinsko, teško ( VZBM-T )
           Mineralna ulja. Ulja za obradu metala skidanjem strugotine,
917 MKS B.H3.526
           neemulgirajuĉa
           Teĉnosti za obradu metala skidanjem strugotina,
918 MKS B.H3.536
           emulgirajuĉe - rastvorljive
919 MKS B.H3.540   Specijalno grafitirano mazivo za ţeleznice ( VG )
           Izolaciona mineralna ulja za transformatore i elektriĉne
920 MKS B.H3.561
           rasklopne aparate. Opšti tehniĉki uslovi
           Uzimanje uzoraka gasova i ulja iz elektriĉne opreme
921 MKS B.H3.565
           napajanja uljem i analiza slobodnih i rastvorenih gasova
922 MKS B.H3.566   Teĉni dielektrici. Postupak uzimanja uzoraka
           Masti za podmazivanje na bazi derivata nafte. Kolomast-
923 MKS B.H3.570
           ţuta-
           Masti za podmazivanje na bazi derivata nafte. Kolomast-
924 MKS B.H3.571
           crna-
925  MKS B.H3.624  Mineralna maziva. Maziva za visoke pritiske
926  MKS B.H3.634  Mineralna maziva. Višenamenske masti
927  MKS B.H3.644  Mast za visoke temperature-tvrda ( MVT-4 )
928  MKS B.H3.645  Mineralna maziva. Masti za kotrljanje leţaje
929  MKS B.H3.648  Mast za visoke temperature-briketna ( MVT-B )
930  MKS B.H3.656  Mineralna maziva. Masti za leţaje
931  MKS B.H3.661  Masti za podmazivanje. Grafitirana mast
932  MKS B.H3.666  Mineralna maziva. Masti sa molibden-disulfidom
933  MKS B.H3.681  Vazelini. Antikorozioni vazelini
           Maziva - Maziva za plinske armature - Zahtjevi, ispitivanja,
934 MKS B.H3.720
           obeleţavanje
935 MKS B.H4.050   Metode ispitivanja bitumena. Bitumen za industrijske svrhe
936  MKS B.H4.301  Parafin, tvrdi kristalni. i vrste. Tipa A
937  MKS B.H4.302  Parafin, tvrdi kristalni. i vrste. Tipa B
938  MKS B.H4.303  Parafin, tvrdi kristalni. II vrste. Tipa A
939  MKS B.H4.304  Parafin, tvrdi kristalni. II vrste. Tipa B
940  MKS B.H4.305  Parafin, tvrdi mikrokristalni. i vrste
941  MKS B.H4.306  Parafin, tvrdi mikrokristalni. II vrste
942  MKS B.H4.310  Parafin, tvrdi kristalni, medicinski, tip A
943  MKS B.H4.311  Parafin, tvrdi kristalni, medicinski, tip B
           Proizvodi od nafte. Obiĉna maziva ulja iz nafte. Leţišno ulje,
944 MKS B.H4.402
           vrlo lako ( L 25 )
           Proizvodi od nafte. Obiĉna maziva ulja iz nafte. Leţišno ulje,
945 MKS B.H4.403
           lako ( L 35 )
           Proizvodi od nafte. Obiĉna maziva ulja iz nafte. Leţišno ulje,
946 MKS B.H4.404
           srednje ( L 45 )
           Proizvodi od nafte. Obiĉna maziva ulja iz nafte. Leţišno ulje,
947 MKS B.H4.405
           srednje teško ( L 60 )
           Proizvodi od nafte. Obiĉna maziva ulja iz nafte. Leţišno ulje,
948 MKS B.H4.406
           teško ( L 100 )
           Proizvodi od nafte. Obiĉna maziva ulja iz nafte. Leţišno ulje,
949 MKS B.H4.407
           vrlo teško ( L 140 )
           Izraĉunavanje koliĉina nafte i naftnih proizvoda u sudovima
950 MKS B.H8.002   sa skladištenje i trasport. Sudovi sa malim natpritiskom ili
           bez pritiska
           Merenje nivoa u sudovima za skladištenje i trasport nafte i
951 MKS B.H8.005
           naftnih proizvoda
           Merenje nivoa izdvojene vode i mulja u sudovima za
952 MKS B.H8.006
           skladištenje i transport nafte i naftnih proizvoda
953 MKS B.H8.011   Uzimanje uzoraka nafte i naftnih proizvoda
           Nafta i naftni proizvodi. Preciznost metoda ispitivanja.
954 MKS B.H8.012
           OdreĊivanje i primena
           Nafta i naftni proizvodi. OdreĊivanje gustine pomoĉu
955 MKS B.H8.015
           areometra
           Nafta i naftni proizvodi. Izraĉunavanje gustine i faktora
956 MKS B.H8.016
           korekcije zapremine
           Nafta i naftni proizvodi. Merenje temperature i odreĊivanje
957 MKS B.H8.017
           srednje temperature u sudovima za transport i uskladištenje
958 MKS B.H8.020   Metode ispitivanja goriva za mlazne motore
           Ispitivanje proizvoda iz nafte. OdreĊivanje kinematiĉke
959 MKS B.H8.022   viskoznosti providnih i neprovidnih teĉnosti i izraĉunavanje
           dinamiĉke viskoznosti
          Ispitivanje mineralnih ulja, teĉnih goriva i sliĉnih teĉnosti.
960 MKS B.H8.023
          OdreĊivanje viskoznosti Fogel-Osagovim viskozimetrom
          Ispitivanje proizvoda iz nafte. Izraĉunavaje indeksa
961 MKS B.H8.024
          viskoznosti iz kinematiĉke viskoznosti
          Ispitivanje teĉnih goriva i maziva. OdreĊivanje
962 MKS B.H8.025
          neutralizacionog broja i slobodnih mineralnih kiselina i baza
          Ispitivanje mineralnih ulja. OdreĊivanje sadrţaja
963 MKS B.H8.027
          suspendovanih ĉvrstih neĉistoĉa
          Ispitivanje naftnih proizvoda. OdreĊivanje karakteristika
964 MKS B.H8.028
          destilacije
965 MKS B.H8.029  Ispitivanje naftnih proizvoda. OdreĊivanje taĉke dimljenja
          Ispitivanje nafte i naftnih proizvoda. OdreĊivanje napona
966 MKS B.H8.030
          para metodom po Reidu
967 MKS B.H8.031  Ispitivanje teĉnih goriva. OdreĊivanje taĉke mrţnjenja
968 MKS B.H8.033  Ispitivanje parafina. OdreĊivanje sadrţaja ulja u parafinu
          Ispitivanje nafte i naftnih proizvoda. OdreĊivanje taĉke
969 MKS B.H8.034
          zamuĉenja i teĉenja
970 MKS B.H8.035  Ispitivanje parafina. OdreĊivanje taĉke oĉvršĉavanja
          Ispitivanje parafina. OdreĊivanje taĉke oĉvršĉavanja na
971 MKS B.H8.036
          rotirajuĉem termometru
972 MKS B.H8.037  Ispitivanje parafina. OdreĊivanje stalnosti boje parafina
973 MKS B.H8.038  Ispitivanje teĉnih goriva. OdreĊivanje postojeĉe smole
          Ispitivanje nafte i naftnih proizvoda. OdreĊivanje vode
974 MKS B.H8.039
          metodom destilacije
          Ispitivanje maziva. OdreĊivanje pepela u mastima za
975 MKS B.H8.040
          podmazivanje
976 MKS B.H8.041  Ispitivanje nafte i naftnih proizvoda. OdreĊivanje pepela
          Ispitivanje naftnih proizvoda. OdreĊivanje korozivnosti na
977 MKS B.H8.042
          bakru
          Ispitivanje maziva. OdreĊivanje hemijske stabilnosti
978 MKS B.H8.043
          inhibiranih turbinskih ulja
          Ispitivanje turbinskih ulja. OdreĊivanje antikorozionih
979 MKS B.H8.044
          osobina turbinskih ulja u prisustvu vode
          Ispitivanje teĉnih goriva. OdreĊivanje olova u etiliziranim
980 MKS B.H8.045
          benzina ( gravimetrijska metoda )
          Naftni proizvodi i ugljovodoniĉni rastvaraĉi. OdreĊivanje
981 MKS B.H8.046
          anilinske taĉke i mešovite anilinske taĉke
          Teĉna goriva i druge zapaljive teĉnosti. OdreĊivanje taĉke
982 MKS B.H8.047
          paljenja u zatvorenom sudu. Metoda po Abel-Penskom
          Ispitivanje nafte i naftnih proizvoda. OdreĊivanje koksa po
983 MKS B.H8.051*
          Konradsonu ( Conradson )
          Ispitivanje maziva. OdreĊivanje postojanosti ulja za
984 MKS B.H8.052  rashladne ureĊaje prema medijumu za hlaĊenje ( Filipov
          test )
          Ispitivanje mazivnih ulja i sintetiĉkih fluida. OdreĊivanje
985 MKS B.H8.053
          emulzionih karakteristika
          Ispitivanje teĉnih goriva i maziva. OdreĊivanje sadrţaja
986 MKS B.H8.054
          tvrdog asfalta
          Ispitivanje maziva. OdreĊivanje penetracije mazivnih masti
987 MKS B.H8.055
          pomoĉu konusa
          Ispitivanje maziva. OdreĊivanje penetracije mazivnih masti
988 MKS B.H8.056
          pomoĉu ĉetvrt-konusa
989 MKS B.H8.057  Ispitivanje mazivnih ulja. OdreĊivanje demulzionog broja
           Naftni proizvodi. OdreĊivanje boje po Sejboltu.
990 MKS B.H8.060
           Kolorimetrijska metoda
           Ugljovodoniĉni rastvaraĉi. OdreĊivanje kauri-butanolskog
991 MKS B.H8.061
           broja. Metoda A i metoda B.
           Teĉni naftni proizvodi - OdreĊivanje tipova ugljovodonika -
992 MKS B.H8.063
           Metoda adsorpcije uz fluorecentni indikator
           Teĉna goriva. Kvalitativno odreĊivanje indikatora u ulju za
993 MKS B.H8.064
           loţenje ekstra lakom "EL"
           Teĉna goriva -Kvalitativno odreĊivanje indikatora u ulju za
994 MKS B.H8.064/1
           loţenje ekstra lakom ( EL ) - Izmena
           Teĉna goriva. OdreĊivanje indikatora u ulju za loţenje
995 MKS B.H8.065
           ekstra lakom "EL". Spektrofotometrijska metoda
996 MKS B.H8.066   Naftni proizvodi. OdreĊivanje boje
           Ispitivanje naftnih proizvoda. OdreĊivanje površinskog
997 MKS B.H8.070
           meĊupovršinskog napona. Metoda pomoĉu prstena
           Materijali za upotrebu u livnicama. Dodaci kalupnim
998 MKS B.H8.101*
           mešavinama. Uzimanje uzoraka i metode ispitivanja
           Metode ispitivanja proizvoda od nafte. Ispitivanje maziva za
999 MKS B.H8.110
           otvorene zupĉanike, ulja za rezanje i bušenje i raznih masti
1000 MKS B.H8.115  Ispitivanje teĉnih naftnih gasova. Uzimanje uzoraka
           Ispitivanje teĉnih naftnih gasova. OdreĊivanje relativne
1001 MKS B.H8.116
           gustoĉe areometrom
           Ispitivanje teĉnih naftnih gasova. Ogled otapavanja propan-
1002 MKS B.H8.117
           butan smeše
           Ispitivanje teĉnih naftnih gasova. OdreĊivanje sadrţaja ulja i
1003 MKS B.H8.118  smole i kvalitativno ispitivanje prisustva amonijaka, vode i
           alkalija
1004 MKS B.H8.119  Ispitivanje teĉnih naftnih gasova. OdreĊivanje korozivnosti
           Ispitivanje teĉnih naftnih gasova. OdreĊivanje hemijskog
1005 MKS B.H8.120
           sastava ( metoda destilacije )
1006 MKS B.H8.121  Ispitivanje teĉnih naftnih gasova. OdreĊivanje pritiska para
           Ispitivanje teĉnih naftnih gasova. OdreĊivanje ukupnog
1007 MKS B.H8.122
           sumpora
           Ispitivanje teĉnih naftnih gasova. OdreĊivanje hemijskog
1008 MKS B.H8.123
           sastava ( metoda gasne hromatografije )
           Ispitivanje teĉnih naftnih gasova. OdreĊivanje vode i taloga
1009 MKS B.H8.150*
           metodom centrifuge
           Ispitivanje teĉnih goriva. OdreĊivanje sadrţaja sedimenata
1010 MKS B.H8.151
           u uljima za loţenje
1011 MKS B.H8.152  Ispitivanje teĉnih goriva. Doktor-test
1012 MKS B.H8.160  Metode ispitivanja proizvoda od nafte. Ispitivanje parafina
           Mineralna ulja. Ispitivanje ulja na probnom dizel-motoru
1013 MKS B.H8.218*
           Petter A V1
           Metode ispitivanja [roizvoda od nafte. Hemijska stabilnost
1014 MKS B.H8.231
           izolacionih ulja
           Izolaciona ulja za elektrotehniku - Metode dokazivanja
1015 MKS B.H8.232
           korozivnog sumpora
           Metode ispitivanja proizvoda od nafte. Ispitivanje
1016 MKS B.H8.235
           kompresorskih ulja i ulja za kompresore za hlaĊenje
1017 MKS B.H8.238  Proizvodi od nafte. Metode ispitivanja hidrauliĉnih ulja
1018 MKS B.H8.239  Metode ispitivanja masti za podmazivanje
           Metode ispitivanja proizvoda od nafte. Ispitivanje hipoidnih
1019 MKS B.H8.250
           ulja i ulja za visoke pritiske
          Metode ispitivanja proizvoda od nafte. OdreĊivanje dimnog
1020 MKS B.H8.270
          broja pri sagorevanju ulja za loţenje
          Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje vlage u
1021 MKS B.H8.310
          analitiĉkom uzorku uglja. Direktna volumetrijska metoda
          Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje vlage u
1022 MKS B.H8.311
          analitiĉkom uzorku uglja. Direktna gravimetrijska metoda
1023 MKS B.H8.312  Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje pepela
          Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje oblika
1024 MKS B.H8.313
          sumpora u uglju
          Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje ukupnog
1025 MKS B.H8.315
          sumpora u kamenom i mrkom uglju i lignitu po metodi Eška
          Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje ukupnog
1026 MKS B.H8.316  sumpora u kamenom i mrkom uglju i lignitu po metodi
          sagorevanja na visokoj temperaturi
          Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje sadrţaja
1027 MKS B.H8.317
          isparljivih materija
          Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje gornje
1028 MKS B.H8.318  kaloriĉne vrednosti po metodi kalorimetrijske bombe i
          izraĉunavanje donje kaloriĉne vrednosti
          Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje sadrţaja
1029 MKS B.H8.319
          ugljenika i vodonika metodom po Libigu
          Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje sadrţaja azota
1030 MKS B.H8.320
          u kamenom i mrkom uglju i lignitu po metodi Marko Kjeldal
          Ĉvrsta mineralna goriva. Metode ispitivanja. OdreĊivanje
1031 MKS B.H8.325
          topivosti pepela
          Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje sadrţaja
1032 MKS B.H8.327
          fosfora u pepelu uglja i koksa. Fotometrijska metoda
          Metode ispitivanja uglja i koksa. Ugalj. OdreĊivanje broja
1033 MKS B.H8.328
          nadimanja u lonĉiĉu
          Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje osobina
1034 MKS B.H8.329
          spicanja uglja po metodi Roga
          Metode ispitivanja uglja i koksa. Dilatometarsko ispitivanje
1035 MKS B.H8.330
          uglja po metodi Odiber-Arnu
          Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje koksnog tipa
1036 MKS B.H8.331
          uglja po metodi Grej-king
          Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje Mikum-probe
1037 MKS B.H8.332
          koksa
          Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje sadrţaja azota
1038 MKS B.H8.333  u kamenom i mrkom uglju i lignitu po semimikro-Kjeldal
          metodi
          Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje hlora u
1039 MKS B.H8.334  kamenom i mrkom uglju i lignitu po metodi sagorevanja na
          visokoj temperaturi
          Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje ukupne vlage
1040 MKS B.H8.335
          u kamenom uglju
          Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje šater-indeksa
1041 MKS B.H8.336
          koksa
          Metode ispitivanja uglja i koksa. Koks. OdreĊivanje ukupne
1042 MKS B.H8.338
          vlage
          Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje vlage u
1043 MKS B.H8.339
          analitiĉkom uzorku koksa
          Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje nasipne mase
1044 MKS B.H8.340
          koksa u maloj posudi
           Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje ravnoteţne
1045 MKS B.H8.341
           vlage u kamenom uglju
           Ĉvrsta mineralna goriva. OdreĊIvanje hlora korišĉenjem
1046 MKS B.H8.342
           Eška-smeše
           Ĉvrsta mineralna goriva. OdreĊIvanje sadrţaja arsena.
1047 MKS B.H8.343
           Spektrofotometrijska metoda
1048 MKS B.H8.344  Ugalj. OdreĊivanje sadrţaja mineralnih materija
           Metode ispitivanja uglja i koksa. Granulometrijska analiza
1049 MKS B.H8.345
           koksa veliĉine iznad 20 mm
           Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje ugljenika i
1050 MKS B.H8.346  vodonika u uglju i koksu po metodi sagorevanja na visokoj
           temperaturi
           Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje ugljendioksida
1051 MKS B.H8.347
           u uglju gravimetrijskom metodom
           Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje koliĉine
1052 MKS B.H8.348  katrana, vode, gasa i polukoksa, destilacijom mrkog uglja i
           lignita pri niskoj temperaturi
           Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje koliĉine
1053 MKS B.H8.349
           benzolskog ekstrakta u mrkim ugljevima i lignitima
           Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje smolastih
1054 MKS B.H8.350
           materija iz benzolskog ekstrakta mrkih ugljeva i lignita
           Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje stvarne i
1055 MKS B.H8.351
           prividne relativne gustine i poroznosti koksa
           Metode ispitivanja uglja i koksa. Izraĉunavanje rezultata
1056 MKS B.H8.352
           analiza uglja i koksa za razliĉite osnove
           Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje natrijuma i
1057 MKS B.H8.353*  kalijuma u mrkim ugljevima i lignitima, rastvorljivim u
           razblaţenoj hlorovodoniĉnoj kiselini
           Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje nasipne mase
1058 MKS B.H8.354
           koksa u velikoj posudi
           Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje mehaniĉke
1059 MKS B.H8.355
           ĉvrstoĉe koksa krupnoĉe do 60 mm
1060 MKS B.H8.356  Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje kiseonika
           Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje hemijskog
1061 MKS B.H8.359
           sastava pepela. Osnovne odredbe
           Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje
1062 MKS B.H8.360
           silicijumdioksida ( SiO2 ) u pepelu ĉvrstih goriva
           Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje barijumoksida
1063 MKS B.H8.361
           ( BaO ) u pepelu ĉvrstih goriva
           Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje oksida ţeleza
1064 MKS B.H8.362
           ( Fe2O3 ) u pepelu ĉvrstih goriva
           Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje titanoksida (
1065 MKS B.H8.363
           TiO2 ) u pepelu ĉvrstih goriva
           Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje
1066 MKS B.H8.364
           aluminijumoksida ( Al2O3 ) u pepelu ĉvrstih goriva
           Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje kalcijumoksida
1067 MKS B.H8.365
           ( CaO ) u pepelu ĉvrstih goriva
           Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje
1068 MKS B.H8.366
           magnezijumoksida ( MgO ) u pepelu ĉvrstih goriva
           Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje manganoksida
1069 MKS B.H8.367
           ( Mn3O4 ) u pepelu ĉvrstih goriva
           Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje natrijum- i
1070 MKS B.H8.368
           kalijumoksida ( Na2O i K2O ) u pepelu ĉvrstih goriva
           Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje
1071 MKS B.H8.369
           sumportrioksida ( SO3 ) u pepelu ĉvrstih goriva
           Metode ispitivanja uglja i koksa. Granulometrijska analiza
1072 MKS B.H8.372*
           uglja
           Metode ispitivanja uglja i koksa. Granulometrijska analiza
1073 MKS B.H8.373*
           koksa krupnoĉe do 20 mm
           Ĉvrsta mineralna goriva. Briket iz uglja. OdreĊIvanje
1074 MKS B.H8.376
           otpornosti prema pritisku
           Ĉvrsta mineralna goriva. Briket iz uglja. OdreĊIvanje
1075 MKS B.H8.377
           mehaniĉke ĉvrstoĉe u bubnju
           Ĉvrsta mineralna goriva. Briket iz uglja. OdreĊIvanje
1076 MKS B.H8.379
           mehaniĉke ĉvrstoĉe na metalnoj ploĉi
           Ĉvrsta mineralna goriva. Briket iz uglja. OdreĊIvanje
1077 MKS B.H8.380
           apsorpcije vode
           Metode ispitivanja uglja i koksa. OdreĊivanje sadrţaja vlage
1078 MKS B.H8.390   u analitiĉkom uzorku uglja i lignita. Indirektna gravimetrijska
           metoda
           OdreĊivanje sadrţaja aromatiĉnih ugljovodonika u novim
1079 MKS B.H8.415
           mineralnim izolacionim uljima
           Metode ispitivanja sredstava za impregnaciju drveta.
1080 MKS B.H8.510
           Ispitivanje kreozotnog ulja
           Metode ispitivanja derivata nafte i katrana. OdreĊivanje
1081 MKS B.H8.601
           taĉke zapaljivosti u otvorenom sudu po Markusonu
1082  MKS B.H8.605  Ispitivanje bitumena. OdreĊivanje parafinskog broja
1083  MKS B.H8.610  Ispitivanje bitumena. Uzimanje uzoraka
1084  MKS B.H8.611  Ispitivanje bitumena. Priprema uzoraka
1085  MKS B.H8.612  Ispitivanje bitumena. OdreĊivanje penetracije
           Ispitivanje bitumena. OdreĊivanje taĉke razmekšanja po
1086 MKS B.H8.613
           metodi prstena i kuglice
1087 MKS B.H8.614   Ispitivanje bitumena. Indeks penetracije
1088 MKS B.H8.615   Ispitivanje bitumena. OdreĊivanje duktiliteta
           Ispitivanje bitumena. OdreĊivanje taĉke loma po Erasu (
1089 MKS B.H8.616
           ERAASS )
           Ispitivanje bitumena. OdreĊivanje koliĉine nerastvorljivih
1090 MKS B.H8.617
           sastojaka u ugljen-tetra-hloridu
           Ispitivanje bitumena. OdreĊivanje relativne zapreminske
1091 MKS B.H8.618
           mase i zapreminske mase
           Ispitivanje bitumena. OdreĊivanje gubitka mase grejanjem
1092 MKS B.H8.619
           na temperaturi od +163 ˚C
1093 MKS B.H8.620   Ispitivanje bitumena. OdreĊivanje dinamiĉke viskoznosti
1094 MKS B.H8.621   Ispitivanje bitumena. OdreĊivanje kinematiĉke viskoznosti
1095 MKS B.H8.622   Ispitivanje bitumena. OdreĊivanje koliĉine pepela
           Naftni proizvodi i maziva - OdreĊivanje taĉke paljenja u
1096 MKS ISO 2719   zatvorenom sudu - Metoda po Penski-Martensu - ( Identiĉan
           sa IS0 2719:1978 ) - ( B.H8 )
1097 MKS B.H9.001   Ugalj. Uzimanje uzoraka
1098 MKS B.H9.003   Ugalj. Priprema uzoraka
           Metode uzimanja uzoraka uglja za odreĊivanje
1099 MKS B.H9.005
           eksplozivnosti ugljene prašine
           Ugljena prašina. Metode odreĊivanja sposobnosti kvašenja
1100 MKS B.H9.006
           ugljene prašine orošavanjem vodom
1101 MKS B.H9.010   Koks. Uzimanje i priprema uzoraka
           Materijali za upotrebu u livnicama. Dodaci kalupnim
1102 MKS B.H9.101
           mešavinama. Klasifikacija i tehniĉki uslovi
          Materijali za upotrebu u livnicama. Premazi za pešĉane
1103 MKS B.H9.102  kalupe i jezgra. Klasifikacija. Tehniĉki uslovi. Metode
          ispitivanja
          Materijali za upotrebu u livnicama. Premazi za kalupe i
1104 MKS B.H9.103
          jezgra. Uzimanje uzoraka
1105 MKS B.H9.501  Proizvodi od nafte. Teĉnost za zaštitu od korozije. Meki film
          Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Trapezasti drveni
1106 MKS B.M1.005
          okvir za horizontalne i kose prostorije
          Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Popustljiv
1107 MKS B.M1.020  mnogougaoni drveni okvir kruţnog oblika, za horizontalne i
          kose prostorije
          Jamska podgrada - Hidrauliĉna otkopna podgrada - Termini
1108 MKS B.M2.001
          i definicije
          Jamska podgrada - Hidrauliĉna otkopna podgrada -
1109 MKS B.M2.002
          Klasifikacija, oznaĉavanje i osnovne tehniĉke karakteristike
          Jamska podgrada - Hidrauliĉna otkopna podgrada -
1110 MKS B.M2.003
          Osnovni proraĉun
          Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Klasifikacija i
1111 MKS B.M2.100
          metode odreĊivanja popreĉnog preseka
1112 MKS B.M2.103  Jamska podgrada. Ĉeliĉni RI-nosaĉi. Oblik i mere
          Jamska podgrada. Rudarski ĉeliĉni zvonasti nosaĉ. Oblik i
1113 MKS B.M2.104
          mere
1114 MKS B.M2.105  Jamska podgrada. Ĉeliĉna šina. Oblik i mere
1115 MKS B.M2.106  Jamska podgrada. Ĉelik za podgrade. Ispitivanje
          Jednošinska viseĉa ţeleznica u rudnicima. Šinski nosaĉ.
1116 MKS B.M2.107
          Oblik i mere
          Jednošinska viseĉa ţeleznica u rudnicima. Šinski nosaĉ i
1117 MKS B.M2.108  drţaĉ korpe. Rastojanie izmeĊu šinskog nosaĉa i vuĉnog
          sredstva
          Jednošinska viseĉa ţeleznica u rudnicima. Šinski nosaĉ.
1118 MKS B.M2.109
          Vezni elementi
          Jednošinska viseĉa ţeleznica u rudnicima. Nosaĉ korpe.
1119 MKS B.M2.110
          Oblik, mere i naĉIn vešanja
          Jednošinska viseĉa ţeleznica u rudnicima. Kvaĉilo sa
1120 MKS B.M2.111
          klinom. Oblik i mere
          Jednošinska viseĉa ţeleznica u rudnicima. Spojni elementi
1121 MKS B.M2.112
          na krivinama za nosaĉ i 140E. Oblik i mere
          Jednošinska viseĉa ţeleznica u rudnicima. Priĉvršĉivanje
1122 MKS B.M2.113
          nosaĉa
          Jednošinska viseĉa ţeleznica u rudnicima. Transportna
1123 MKS B.M2.114
          korpa
          Jednošinska viseĉa ţeleznica u rudnicima. Šinski nosaĉ za
1124 MKS B.M2.115
          krivine. Oblik i mere
          Jednošinska viseĉa ţeleznica u rudnicima. Vuĉna ušica sa
1125 MKS B.M2.116
          ĉaurom. Oblik i mere
          Jednošinska viseĉa ţeleznica u rudnicima. Vuĉna ušica bez
1126 MKS B.M2.117
          ĉaure. Oblik i mere
          Jednošinska viseĉa ţeleznica u rudnicima. Spojnica za
1127 MKS B.M2.118
          vešanje. Oblik i mere
          Jednošinska viseĉa ţeleznica u rudnicima. Toĉak sa
1128 MKS B.M2.119
          ozubljenem. Oblik i mere
          Jednošinska viseĉa ţeleznica u rudnicima. Bubanj za uţe
1129 MKS B.M2.120
          sa uškom za vešanje. Oblik i mere
           Jednošinska viseĉa ţeleznica u rudnicima. Zatezna brava.
1130 MKS B.M2.121
           Oblik i mere
           Jednošinska viseĉa ţeleznica u rudnicima. Vezni ĉlanak za
1131 MKS B.M2.122
           vešanje. Oblik i mere
           Jednošinska viseĉa ţeleznica u rudnicima. Proraĉun
1132 MKS B.M2.130
           dozvoljenog optereĉenja
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Rudarsko sidro.
1133 MKS B.M2.139*
           Tehniĉki uslovi za izradu i primenu
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Sidreni vijak za
1134 MKS B.M2.140*
           podgradu. Oblik i mere
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Rudarsko sidro
1135 MKS B.M2.141*
           za leţišta ţiĉanog tipa. Statiĉki proraĉun
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Rudarsko sidro.
1136 MKS B.M2.142*
           Metode proraĉuna nosivosti za horizontalne prostorije
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Drveno sidro.
1137 MKS B.M2.145*
           Oblik i mere
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Metalno sidro sa
1138 MKS B.M2.146*
           ravnim klinom. Oblik i mere
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Metalno sidro sa
1139 MKS B.M2.147*
           uţlebljenim klinom. Oblik i mere
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Ĉeliĉno sidro sa
1140 MKS B.M2.149*
           koso dvodelnom ĉaurom. Oblik i mere
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Sidreni vijak sa
1141 MKS B.M2.150*
           klinom. Oblik i mere
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija.
1142 MKS B.M2.155*
           Armiranobetonsko sidro. Oblik i mere
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija.
1143 MKS B.M2.156*
           Armiranobetonsko vijĉano sidro. Oblik i mere
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Ĉeliĉno cevasto
1144 MKS B.M2.160*
           sidro. Oblik i mere
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Popustljiv luĉni
1145 MKS B.M2.191*
           okvir za horizontalne i kose prostorije, tip A
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Popustljiv luĉni
1146 MKS B.M2.193
           okvir jajastog oblika za horizontalne i kose prostorije

           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Popustljiv okvir
1147 MKS B.M2.195*
           sa visokim svodom za horizontalne i kose prostorije
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Popostljiv luĉni
1148 MKS B.M2.198
           okvir tipa B za horizontalne i kose prostorije
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Ĉvrst luĉni okvir
1149 MKS B.M2.241
           tipa A za horizontalne i kose prostorije
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Ĉvrst luĉni okvir
1150 MKS B.M2.243
           sa visokim svodom za horizontalne i kose prostorije
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Ĉvrst luĉni okvir
1151 MKS B.M2.247
           tipa B za horizontalne i kose prostorije
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Ĉvrst okvir tipa C
1152 MKS B.M2.253
           za horizontalne i kose prostorije
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Ĉvrst okvir tipa D
1153 MKS B.M2.260
           za horizontalne i kose prostorije
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Ĉvrst okvir
1154 MKS B.M2.391
           jajastog oblika za horizontalne i kose prostorije
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Popustljiv kruţni
1155 MKS B.M2.491*
           okvir za horizontalne i kose prostorije
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Popustljiv luĉni
1156 MKS B.M2.497
           okvir tipa D" za horizontalne i kose prostorije
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Ĉvrst okvir
1157 MKS B.M2.541
           kruţnog oblika za horizontalne i kose prostorije
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Popustljiv luĉni
1158 MKS B.M2.641  okvir tipa A, sa drvenim ulošcima, za horizontalne i kose
           prostorije
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Popustljiv okvir
1159 MKS B.M2.643  sa visokim svodom i drvenim ulošcima, za horizontalne i
           kose prostorije
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Popustljiv luĉni
1160 MKS B.M2.647  okvir tipa B, sa drvenim ulošcima, za horizontalne i kose
           prostorije
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Popustljiv luĉni
1161 MKS B.M2.653  okvir tipa C, sa drvenim ulošcima, za horizontalne i kose
           prostorije
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Popustljiv luĉni
1162 MKS B.M2.663  okvir tipa D, sa drvenim ulošcima, za horizontalne i kose
           prostorije
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Popustljiv okvir
1163 MKS B.M2.691  sa drvenim ulošcima, jajastog oblika, za horizontalne i kose
           prostorije
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Popustljiv kruţni
1164 MKS B.M2.701
           okvir sa drvenim ulošcima, za horizontalne i kose prostorije
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Betonski blokovi.
1165 MKS B.M3.010*
           Klasifikacija. Tehniĉi uslovi ya iyradu i isporuku
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Obiĉni betonski
1166 MKS B.M3.011*
           blokovi. Oblik i mere
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Radijalni betonski
1167 MKS B.M3.012*
           blokovi. Oblik i mere
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Radijalno-
1168 MKS B.M3.013*
           aksijalni betonski blokovi. Oblik i mere
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Armiranobetonski
1169 MKS B.M3.020*
           zalagaĉi. Klasifikacija. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Pravougaoni
1170 MKS B.M3.021*
           zalagaĉi. Oblik i mere
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Trapezni
1171 MKS B.M3.022*
           zalagaĉi. Oblik i mere
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Koritasni
1172 MKS B.M3.023*
           zalagaĉi. Oblik i mere
           Podgrada rudniĉkih podzemnih prostorija. Monolitna
1173 MKS B.M3.050
           betonska podgrada za horizontalne i kose prostorije
           Preseci rudniĉkih prostorija. Okna kruţna, za dva koša sa
1174 MKS B.Z0.101
           po jednim kolicima na spreatu
           Preseci rudnićkih prostorija. Okna kruţna, za dva koša sa
1175 MKS B.Z0.102
           po dvoja kolica na spratu
1176 MKS B.Z0.103  Preseci rudnićkih prostorija. Okna kruţna, za koš i protivteg
           Preseci rudnićkih prostorija. Okna pravougaona, za dva
1177 MKS B.Z0.104
           koša sa po jednim kolicima na spratu
           Preseci rudnićkih prostorija. Okna pravougaona, za koš i
1178 MKS B.Z0.105
           protivteg
           Preseci rudnićkih podzemnih prostorija. Okan
1179 MKS B.Z0.106
           pravougaonog preseka. Izrada pomoĉu vodeĉe platforme
           Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija. Okno kvadratnog
1180 MKS B.Z0.107
           preseka
           Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija. Okno kruznog
1181 MKS B.Z0.108
           preseka
           Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija. Specijalna komora
1182 MKS B.Z0.109
           za izradu kosih i vertikalnih prostorija vodeĉom platformom
           Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija. Kosa prostorija
1183 MKS B.Z0.110  kvadratnog preseka sa jednim kolosekom ili bez koloseka.
           Izrada pomoĉu vodeĉe platforme
           Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija. Kosa prostorija
1184 MKS B.Z0.111  kvadratnog preseka sa dva koloseka ili bez koloseka.
           Izrada pomoĉu vodeĉe platforme
           Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija. Kosa prostorija
1185 MKS B.Z0.112  pravougaonog preseka sa jednim kolosekom ili bez
           koloseka. Izrada pomoĉu vodeĉe platforme
           Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija. Kosa prostorija
1186 MKS B.Z0.113  pravougaonog preseka sa dva koloseka ili bez koloseka.
           Izrada pomoĉu vodeĉe platforme
           Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija. Hodnik tipa A, bez
1187 MKS B.Z0.114
           koloseka
           Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija. Hodnik tipa B, bez
1188 MKS B.Z0.115
           koloseka
           Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija. Hodnik tipa C, bez
1189 MKS B.Z0.116
           koloseka
           Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija. Hodnik. Tip D, za
1190 MKS B.Z0.117*
           primenu bešinskih vozila, ureĊaja postrojenja
           Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija. Oprema za
1191 MKS B.Z0.130*
           transport viseĉom šinom. Dispozicija
           Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija. Oprema za prevoz
1192 MKS B.Z0.140*
           ljudi viseĉom šinom. Dispozicija
           Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija. Hodnici, uskopi i
1193 MKS B.Z0.201
           niskopi trapeznog obikolka
           Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija. Hodnici sa niskim
1194 MKS B.Z0.203*
           svodom
           Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija.Hodnici sa visokim
1195 MKS B.Z0.208*
           svodom
           Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija. Hodnici luĉnog
1196 MKS B.Z0.210*
           oblika tipa A
1197 MKS B.Z0.212*  Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija. Hodnici tipa B
1198 MKS B.Z0.213*  Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija. Hodnici tipa C
1199 MKS B.Z0.214*  Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija. Hodnici tipa D
           Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija. Hodnici jajastog
1200 MKS B.Z0.215*
           oblika
           Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija. Hodnici kruţnog
1201 MKS B.Z0.216*
           oblika
           Preseci rudniĉkih podzemnih prostorija. Odvodni i drenaţni
1202 MKS B.Z0.220
           kanali za horizontalne prostorije. Oblik i mere
           Sigurnost u rudnicima. Benzinska sigurnost svetiljka.
1203 MKS B.Z1.043
           Tehniĉki uslovi
           Zaštita na radu u rudarstvu. Metode ispitivanja jamskog
1204 MKS B.Z1.050  vazduha. Uzimanje uzoraka vazduha iz podzemnih
           rudniĉkih prostorija
           Zaštita na radu u rudarstvu. Metode ispitivanja jamskog
1205 MKS B.Z1.051  vazduha. Uzimanje uzoraka izduvnih gasova rudniĉkih dizel-
           lokomotiva
           Zaštita na radu u rudarstvu. Metode ispitivanja jamskog
1206 MKS B.Z1.060   vazduha. OdreĊivanje ugljen-dioksida, kiseonika, metana,
           vodonika i azota ORSAT- APARATOM
           Sigurnost u rudnicima. Metode uzimanja uzoraka ugljene
1207 MKS B.Z1.063   prašine za odreĊivanje eksplozivnosti i utvrĊivanje
           intenziteta izdvajanja ugljene prašine
           Sigurnost u rudnicima. Metode odreĊivanja eksplozivnosti
1208 MKS B.Z1.065
           ugljene prašine
           Ventilacija rudniĉkih prostorija. Ventilaciona vrata. Tehniĉki
1209 MKS B.Z1.100*
           uslovi
           Ventilacija rudniĉkih prostorija. Automatska ventilaciona
1210 MKS B.Z1.101*
           vrata. Tehniĉki uslovi
           Ventilacija rudniĉkih prostorija. Sigurnosne pregrade.
1211 MKS B.Z1.105
           Tehniĉki uslovi i izrada
           Ventilacija rudniĉkih prostorija. Prigušivaĉi, ventilaciona
1212 MKS B.Z1.110
           stanica, mostovi i ventilaciona komora
           Tehniĉki uslovi zaštite od jamskih poţara. Izolacione
1213 MKS B.Z1.150
           pregrade. Zahtevi i izrada
           Tehniĉki uslovi zaštite od jamskih poţara. Izolaciona
1214 MKS B.Z1.155
           komora. Zahtevi i izrada
           Ventilacija rudniĉkih prostorija. Privremene pregrade za
1215 MKS B.Z1.156
           ispitavanje gubitaka vazduha u rudnicima
           Ventilacija rudniĉkih prostorija. Regulator vozduha. Tehniĉki
1216 MKS B.Z1.165
           uslovi
1217 MKS B.Z1.200   Sigurnost u rudnicima. Brana protiv vode. Tehniĉki uslovi
           Sigurnost u rudnicima. Brana protiv vode, sa vratima.
1218 MKS B.Z1.201
           Tehniĉki uslovi.
           Sigurnost u rudnicima. Postupak za utvrĊivanje gasnog
1219 MKS B.Z1.210
           stanja istraţnim bušenjem u ieţištu. Tehniĉki uslovi.
           Oprema za preĉišćavanje vazduha i drugih gasova.
1220 MKS B.Z1.300
           Klasifikacija separatora za prašinu
           Savitljive ventilacione cevi. Tehniĉki uslovi za izgradu i
1221 MKS B.Z2.100
           isporuku
1222 MKS B.Z2.101   Savitljive ventilacione cevi. Cevi bez ojaĉanja
1223 MKS B.Z2.102   Savitljive ventilacione cevi. Prelazni deo bez ojaĉanja
1224 MKS B.Z2.103   Savitljive ventilacione cevi. Prikljuĉni deo bez ojaĉanja
           Savitljive ventilacione cevi. Odvojci bez ojaĉanja, od 45 °,
1225 MKS B.Z2.104
           60° i 90°
1226  MKS B.Z2.105  Savitljive ventilacione cevi. Krivine bez ojaĉanja
1227  MKS B.Z2.106  Savitljive ventilacione cevi. Ukrsnice bez ojaĉanja
1228  MKS B.Z2.111  Savitljive ventilacione cevi. Cevi sa ojaĉanjem
1229  MKS B.Z2.112  Savitljive ventilacione cevi. Prelazni deo sa ojaĉanjem
1230  MKS B.Z2.113  Savitljive ventilacione cevi. Prikljuĉni deo sa ojaĉanjem
           Savitljive ventilacione cevi. Odvojci sa ojaĉanjem od 45°,
1231 MKS B.Z2.114
           60° i 90°
           Savitljive ventilacione cevi. Krivine sa ojaĉanjem od 30°,
1232 MKS B.Z2.115
           45°, 60° i 90°
1233 MKS B.Z2.116   Savitljive ventilacione cevi. Ukrsnica sa ojaĉanjem
           Savitljive ventilacione cevi. Metode ispitivanja. Ispitivanje
1234 MKS B.Z2.130
           fiziĉko-mehaniĉkih svojstava
           Savitljive ventilacione cevi. Metode ispitivanja. Ispitivanja
1235 MKS B.Z2.131
           higienskih svojstava
1236 MKS B.Z2.132   Savitljive ventilacione cevi. Metode ispitivanja gorivosti
           Savitljive ventilacione cevi. Metode ispitivanja. Ispitivanje
1237 MKS B.Z2.133
           antistatiĉnosti
           Tehniĉka zaštita u rudarstvu. Kutija, torba i torbica za
1238 MKS B.Z2.150
           prenos eksploziva i detonatora. Tehniĉki uslovi
           Tehniĉka zaštita u rudarstvu. Korito za vodene brane protiv
1239 MKS B.Z2.160
           eksployije. Tehniĉki uslovi
           Obojeni metali i legure obojenih metala. Termini i definicije
1240 MKS C.A0.003   postupka prerade i stanja materijal, oznake stanja i izgleda
           površine
           Tehniĉka obrada metala. Termini i definicije. Vrst termiĉke
1241 MKS C.A0.010*
           obrade. Zagrevanje i hlaĊenje
           Metode ispitivanja hemijskog sastava gvoţĊa i ćelika.
1242 MKS C.A1.030*  OdreĊivanje sadrţaja nikla. Metode atomske apsorpcije
           plamenom
           Metode ispitivanja hemijskog sastava gvoţĊa i ćelika. Opšte
1243 MKS C.A1.040
           odredbe
           Metode ispitivanja hemijskog sastava ĉelika. Uzimanje i
1244 MKS C.A1.041
           priprema uzorka
           Metode ispitivanja hemijskog sastava gvoţĊa i ćelika.-
1245 MKS C.A1.047
           OdreĊivanje sadrţaja mangana-Volumetrijska metoda
           Metode ispitivanja hemiskog sastava gvoţĊa i ĉelika.,
1246 MKS C.A1.049*  OdreĊivanje ukupnog sadrţaja silicijuma u granicama od
           0,05 do 1%. Spektrofotometriska metoda
           Metode ispitivanja hemiskog sastava gvoţĊa i ĉelika.
1247 MKS C.A1.050
           Gasno volumetrijsko odreĊivanje ukupnog ugljenika
           Metode ispitivanja hemiskog sastava gvoţĊa i ĉelika.
1248 MKS C.A1.051
           Gasno volumetrijsko odreĊivanje grafitnog ugljenika
           Metode ispitivanja hemiskog sastava gvoţĊa i ĉelika.
1249 MKS C.A1.052   OdreĊivanje sadrţaja ukupnog silicijuma. Gravimetrijska
           metoda
           Metode ispitivanja hemijskogsastava gvoţĊa i ĉelika -
1250 MKS C.A1.053   OdreĊinanje sedrţaja siliciuma u ĉelicima koji sadrţe
           volfram - Gravimetrijska metoda
           Metode ispitivanja hemijskogsastava gvoţĊa i ĉelika -
1251 MKS C.A1.054   OdreĊivanje sadrţaja mangana - Volumetrijska metoda po
           Volhard - Volfu
           Metode ispitivanja hemijskogsastava gvoţĊa i ĉelika.
1252 MKS C.A1.055   OdreĊivanje sadrţaja mangana. Spektrofotometriska
           metoda
           Metode ispitivanja hemijskogsastava gvoţĊa i ĉelika.
1253 MKS C.A1.056
           OdreĊivanje sadrţaja fosfora. Spektrofotometriska metoda
           Metode ispitivanja hemijskogsastava gvoţĊa i ĉelika -
1254 MKS C.A1.057   OdreĊivanje sadrţaja fosfora u legiranim ĉelicima -
           Spektrometrijska metoda
           Metode ispitivanja hemijskogsastava gvoţĊa i ĉelika.
1255 MKS C.A1.058
           Volumetrijsko odreĊivanje fosfora
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i ĉelika.
1256 MKS C.A1.059   OdreĊivanje sadrţaja sumpora. Volumetrijska metoda posle
           sogorevanja
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i ĉelika -
1257 MKS C.A1.060
           OdreĊivanje sadrţaja bakra - Spektrofotometrijska metoda
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i ĉelika.
1258 MKS C.A1.061
           Potenciometrijsko odreĊivanje hroma i vanadijuma
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i
1259 MKS C.A1.061/1  ĉelika.Potenciometrijsko odreĊivanje hroma i vanadijuma
           (dopuna br. 1)
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i ĉelika.
1260 MKS C.A1.062*
           OdreĊivanje sadrţaja hroma. Spektrofotometrijska metoda
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i ĉelika.
1261 MKS C.A1.063*  OdreĊivanje sastava nikla sa dimetilglioksimom.
           Spektrofotometrijska metoda
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i ĉelika.
1262 MKS C.A1.064
           Volumetrisko odreĊivanja nikla
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i ĉelika. -
1263 MKS C.A1.065  OdreĊivanje sadrţaja volframa u nelegiranim i
           niskolegiranim ĉelicima - Spektrofotometrijska metoda
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i ĉelika. -
1264 MKS C.A1.066
           OdreĊivanje sadrţaja volframa -Gravimetrijska metoda
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i ĉelika.
1265 MKS C.A1.067  Gravimetrijsko odreĊivanje volframa metodom homogenog
           taloţenja
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i
1266 MKS C.A1.068  ĉelika.OdreĊivanje sadrţaja vanadijuma. Potenciometrijska
           metoda
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i
1267 MKS C.A1.069*  ĉelika.OdreĊivanje sadrţaja molibdena.
           Spektrofotometrijska metoda
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i ĉelika.
1268 MKS C.A1.070
           Gravimetrijsko odreĊivanje molibdena
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i ĉelika.
1269 MKS C.A1.071
           Fotometrisko odreĊivanje titana
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i
1270 MKS C.A1.072
           ĉelika.Fotometrisko odreĊivanje vanadijuma
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i
1271 MKS C.A1.080
           ĉelika.Fotometrisko odreĊivanje aluminijuma
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i ĉelika.
1272 MKS C.A1.081
           Gravimetrijsko odreĊivanje aluminijuma oksinom
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i
1273 MKS C.A1.083
           ĉelika.Fotometrisko odreĊivanje kalaja
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i ĉelika.
1274 MKS C.A1.084
           Volumetrijsko odrĊivanje magnezijuma
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i ĉelika.
1275 MKS C.A1.085
           Potenciometrisko odreĊivanjje arsena
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i
1276 MKS C.A1.086
           ĉelika.Fotometrisko odreĊivanjearsena arsena
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i
1277 MKS C.A1.087
           ĉelika.Fotometrisko odreĊivanje antinoma rodaminom B
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i
1278 MKS C.A1.088
           ĉelika.Fotometrisko odreĊivanje bora karminskom kiselinom
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i
1279 MKS C.A1.089
           ĉelika.Fotometrisko odreĊivanjebora metilenmodrim
           Metoda ispitivanje hemiskog sastava gvoţĊa i ĉelika.
1280 MKS C.A1.090
           Volumetrisko odreĊivanje azota
           Metode ispitivanjasastava olova i olovnih legura.
1281 MKS C.A1.100
           OdreĊivanje neĉistoĉa u rafinisanom olovu u bloku
           Metode ispitivanja sastava olova i olovnih
1282 MKS C.A1.101
           ligura.Elektrolitsko odreĊivanje bakra
           Metode ispitivanja sastava olova i olovnih
1283 MKS C.A1.102
           ligura.Kolorimetrisko odreĊivanje bakra
           Metode ispitivanja sastava olova i olovnih ligura.
1284 MKS C.A1.103
           Polarografsko odreĊivanje bakra
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i olovnih legura.
1285 MKS C.A1.104
           Volumetrijsko odreĊivanje antinoma
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i olovnih
1286 MKS C.A1.105
           legura.Kolorimetrisko odreĊivanje antinoma
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i olovnih legura.
1287 MKS C.A1.106
           Volumetrijsko odreĊivanje kalaja
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i olovnih
1288 MKS C.A1.107
           legura.Kolorimetrisko odreĊivanje kalaja
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i olovnih legura.
1289 MKS C.A1.108
           Volumetrijsko odreĊivanje arsena
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i olovnih
1290 MKS C.A1.109
           legura.Kolorimetrisko odreĊivanjearsena
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i olovnih legura.
1291 MKS C.A1.110
           OdreĊivanje srebra ekstrakcijom ditiyonom
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i olovnih
1292 MKS C.A1.111
           legura.OdreĊivanje srebra i zlata kupelacijom
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i olovnih
1293 MKS C.A1.112
           legura.Kolorimetrisko odreĊivanje biymuta
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i olovnih
1294 MKS C.A1.113
           legura.Kolorimetrisko odreĊivanje gvoţĊa
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i olovnih legura.
1295 MKS C.A1.114
           Polarografsko odrĊivanje cinka
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i olovnih
1296 MKS C.A1.115
           legura.Gravimetrijsko odreĊivanje kalcijuma i magnezijuma
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i olovnih
1297 MKS C.A1.116
           legura.Gravimetrijsko odreĊivanje sumpora
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i olovnih legura.
1298 MKS C.A1.117
           Kompleksnometrisko odreĊivanje olova
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i olovnih
1299 MKS C.A1.118
           legura.Gravimetrijsko odreĊivanje olova
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i olovnih
1300 MKS C.A1.119
           legura.Gravimetrijsko odreĊivanje nikla
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i olovnih legura.
1301 MKS C.A1.120
           Polarografsko odreĊivanje nikla
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i olovnih
1302 MKS C.A1.121
           legura.Gravimetrijsko odreĊivanje kadmijuma
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i olovnih legura.
1303 MKS C.A1.122
           Polarografsko odreĊivanje kadmijuma
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i olovnih
1304 MKS C.A1.123
           legura.Kolorimetrisko odreĊivanje aluminijuma
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i olovnih legura. -
1305 MKS C.A1.124
           Ispitivanje sklonosti prema oksidaciji
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i olovnih legura.
1306 MKS C.A1.125
           Priprema uyorka za hemisku analizu
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i legura olova.
1307 MKS C.A1.126
           Uzimanje uyorka za hemisku analizu olova u bloku
           Metode ispitivanja hemiskog sastava olova i legura olova.
1308 MKS C.A1.127  OdreĊivanje sadrţaja telura u legurama olova.
           Spektrofotometrijska metoda
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1309 MKS C.A1.151*  bakra. Elektrogravimetrisko odreĊivanje sadrţaja bakra u
           nelegiranom bakru
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1310 MKS C.A1.152*  bakra.Elektrogravimetrisko odreĊivanje sadrţaja bakru u
           bakarnim legurama
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1311 MKS C.A1.153  bakra. Spektrofotometrisko odreĊivanje sadrţaja antimona
           u legurima bakra
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1312 MKS C.A1.154  bakra. Spektrofotometrisko odreĊivanje sadrţaja antinoma
           u bakru
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1313 MKS C.A1.155*  bakra. Spektrofotometrisko odreĊivanje sadrţaja arsena u
           bakru (za niske koncentracije arsena)
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1314 MKS C.A1.156
           bakra. OdreĊivanje simpra u bakru (Metoda sogorevanja)
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1315 MKS C.A1.157
           bakra. Fotometrijsko odedivanje bizmuta u bakru
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1316 MKS C.A1.158  bakra. Spektrofotometrisko odreĊivanje sadrţaja fosfora u
           dizoksidisanom bakru
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1317 MKS C.A1.159*  bakra. Spektrofotometrisko odreĊivanje sadrţaja kalaja u
           bakru i ligurama bakru
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1318 MKS C.A1.160
           bakra. Spektrofotometrisko odreĊivanje olova u bakru
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1319 MKS C.A1.163
           bakra.Gravimetrijsko odreĊivanje sadrţaja srebra u bakru
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1320 MKS C.A1.166*  bakra.Gravimetrijsko odreĊivanje sadrţaja kalaja u
           legurama bakra
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1321 MKS C.A1.168  bakra.Gravimetrijsko odreĊivanje sadrţaja cinka u legurama
           bakra
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1322 MKS C.A1.169
           bakra. Polarografsko odreĊivanje cinka
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1323 MKS C.A1.170  bakra. Komplejsometrijsko odreĊivanje sadrţaja cinka u
           legurama bakra
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1324 MKS C.A1.171*  bakra. Volumetrisko odreĊivanje sadrţaja mangana i
           ligurama bakra
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1325 MKS C.A1.172  bakra. Spektrofotometrisko odreĊivanje sadrţaja mangana
           u legurama bakra
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1326 MKS C.A1.173  bakra.Gravimetrijsko odreĊivanje sadrţaja silicijuma u
           legurama bakra (Metida sa perhlornom kiselinom)
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1327 MKS C.A1.174
           bakra. Spektrofotometrisko odreĊivanje sadrţaja silicijuma
           Metode za ispitivanje bakra i legura bakra . OdreĊivanje
1328 MKS C.A1.175
           sadrţaja nikla u legurama bakra. Gravimetrijska metoda
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1329 MKS C.A1.177  bakra. Spektrofotometrisko odreĊivanje sadrţaja nikla u
           bakru i legurama bakra
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1330 MKS C.A1.178  bakra. Gravimetrijsko odreĊivanje sadrţaja aluminijuma u
           bakru i leguram bakra
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1331 MKS C.A1.179*  bakra. Spektrofotometrisko odreĊivanje sadrţaja
           aluminiuma u bakru u bakarnim leguram
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1332 MKS C.A1.180*  legurama Volumetrisko odreĊivanje sadrţaja arsena u
           bakarnim legurama
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1333 MKS C.A1.183  bakra. Spektrofotometrisko odreĊivanje sadrţaja gvoţĊa u
           legurama bakra . Metode sa sulfosalicilnom kiselinom
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1334 MKS C.A1.184  legurama. Fotometrijsko odreĊivanje gvoţĊa u bakarnim
           legurama (Metoda sa ortofenantrolinom)
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1335 MKS C.A1.185*
           legurama. sadrţaja bakra i olova u bakarnim ligurama
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1336 MKS C.A1.186  legura. Elektrogravimetrisko odreĊivanje kadmijuma u
           bakarnim ligurama
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i ligura
1337 MKS C.A1.187  bakra. Polarografsko odreĊivanje sadrţaja kadmijuma i
           cinka u bakaru i legurama bakra
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1338 MKS C.A1.188*  bakra . Spektrofotometrisko odreĊivanje sadrţaja fosfora u
           legurama bakra
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legurama
1339 MKS C.A1.189
           bakra. Volumetrisko odreĊivanje kalaja u legurama bakra
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1340 MKS C.A1.190*  legura. Spektrofotometrisko odreĊivanje sadrţaja arsena u
           bakru i legurama bakra
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1341 MKS C.A1.191
           bakra. Volumetrijsko odreĊivanje sadrţaja aluminiuma
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1342 MKS C.A1.192*
           legura .Volumetrijsko odreĊivanje sadrţaja olova
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1343 MKS C.A1.193*
           legura. Fotometrijsko odreĊivanja sadrţaja mangana
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1344 MKS C.A1.194  legura. Fotometrijsko odreĊivanja sadrţaja nikla u
           legurama bakra
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1345 MKS C.A1.195  legura . Uzimanje i priprema uzorka za analiyu rafinisanog
           bakra
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1346 MKS C.A1.196  legura . Fotometrijsko odreĊivanja sadrţaja arsena u bakru
           i bakarnim legurama
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1347 MKS C.A1.197*  legura . Elektrogravimetrisko odreĊivanje sadrţaja olova u
           bakarnim legurama.
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1348 MKS C.A1.198*  legura . Kompleksnometrijsko odreĊivanje sadrţaja olova u
           bakru
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1349 MKS C.A1.199*  legura . Kompleksnometrijsko odreĊivanje olova u legurama
           bakru
          Metode ispitivanja hemijskog sastava rafiniranog atimona u
1350 MKS C.A1.200  bloku. Gravimetrijsko odreĊivanje olova (Standard
          preispitan 1986. godine)
          Metode ispitivanja hemijskog sastava rafiniranog atimona u
1351 MKS C.A1.201  bloku. Polarografsko odreĊivanje olova (Standard preispitan
          1986. godine)
          Metode ispitivanja hemijskog sastava rafiniranog atimona u
1352 MKS C.A1.202  bloku. Volumetrijsko odreĊivanje arsena (Standard
          preispitan 1986. godine)
          Metode ispitivanja hemijskog sastava rafiniranog atimona u
1353 MKS C.A1.203  bloku. Kolorimetrijsko odreĊivanje gvoţĊa (Standard
          preispitan 1986. godine)
          Metode ispitivanja hemijskog sastava rafiniranog atimona u
1354 MKS C.A1.204  bloku.Gravimetrijsko odreĊivanje nikla (Standard preispitan
          1986. godine)
          Metode ispitivanja hemijskog sastava rafiniranog atimona u
1355 MKS C.A1.205  bloku. Gravimetrijsko odreĊivanje sumpora (Standard
          preispitan 1986. godine)
          Metode ispitivanja hemijskog sastava rafiniranog atimona u
1356 MKS C.A1.206  bloku. Kolorimetrijsko odreĊivanje bakra (Standard
          preispitan 1986. godine)
          Metode za ispitivanje hemijskog sastava antimona i legura
          antimona. OdreĊivanje sadrţaja bakra u antimonu i u
1357 MKS C.A1.207
          legurama antimona. Metoda atomske apsorpcije
          spektrofotometrije (Standard preispitan 1986. godine)
          Metode za ispitivanje hemijskog sastava antimona i legura
1358 MKS C.A1.208  antimona. OdreĊivanje sadrţaja nikla. Metoda atomske
          apsorpcije spektrofotometrije.
          Metode za ispitivanje hemijskog sastava antimona i legura
1359 MKS C.A1.209  antimona. OdreĊivanje sadrţaja cinka. Metoda atomske
          apsorpcije spektrofotometrije
          Metode za ispitivanje hemijskog sastava antimona i legura
1360 MKS C.A1.210  antimona.OdreĊivanje sadrţaja gvoţĊa. Metoda atomske
          apsorpcije spektrofotometrije
          Metode za ispitivanje hemijskog sastava antimona i legura
1361 MKS C.A1.211  antimona .- OdreĊivanje sadrţaja olova - Metoda atomske
          apsorpcije spektrofotometrije
          Metode za ispitivanje hemiski sastav
1362 MKS C.A1.232  kadmijuma.OdreĊivanje sadrţaja bakra.
          Spektrofotometriska metoda
          Metode za ispitivanje hemiski sastav kadmijuma.
1363 MKS C.A1.233  OdreĊivanje sadrţaja olova. Spektrofotometriska metoda
          sa ditizonom.
          Metode za ispitivanje hemiski sastav kadmijuma.
1364 MKS C.A1.234  OdreĊivanje sadrţaja talijuma. Spektrofotometrijska
          metoda
           Metoda atomske apsorpcije spektrofotometrije.
1365 MKS C.A1.235  OdreĊivanje sadrţaja bakra. Metoda atomskoapsorpcione
          spektrofotometrije.
          Metode za ispitivanje hemiski sastav kadmijuma.
1366 MKS C.A1.236  OdreĊivanje sadrţaja olova. Metoda atomskoapsorpcione
          spektrofotometrije.
          Metode za ispitivanje hemiski sastav kadmijuma.
1367 MKS C.A1.237  OdreĊivanje sadrţaja srebra. Metoda atomskoapsorpcione
          spektrofotometrije.
           Metode za ispitivanje hemiski sastv kadmijuma.
1368 MKS C.A1.238  OdreĊivanje sadrţaja cinka. Metoda atomskoapsorpcione
           spektrofotometrije.
           Metode za ispitivanje hemiski sastav kadmijuma.
1369 MKS C.A1.239
           OdreĊivanje sadrţaja kalaja. Spektrofotometrijska metoda
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1370 MKS C.A1.251  legura aluminijuma.Fotometrijsko odreĊivanje sadrţaja
           gvoţĊa u aluminijumu. Metoda sa ortofenantrolinom.
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1371 MKS C.A1.252  legura aluminijuma. Fotometrijsko odreĊivanje sadrţaja
           bakra. Metoda sa oksalil-dihidrazidom.
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1372 MKS C.A1.253*  legura aluminijuma. Elektrolitiĉko odreĊivanje sadrţaja
           bakra u aluminijumski legurama.
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1373 MKS C.A1.254  legura aluminijuma.Gravimetrijsko odreĊivanje sadrţaja
           silicijuma. Metoda sa perhlornom kiselinom.
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1374 MKS C.A1.255  legura aluminijuma. Gravimetrisko odreĊivanje cinka u
           aluminijumskim ligurama.
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
           legura aluminijuma.Spektrofotometrijsko odreĊivanje
1375 MKS C.A1.256  sadrţaja silicijuma u aluminijumu i legurama aluminijuma.
           Metoda za redukovanim silikomolibdenskim kompleksom
           (Standard preispitan 1985. godine)
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1376 MKS C.A1.257  legura aluminijuma. Fotometrijsko odreĊivanj mangana
           (Sadrţaj mangana 0,005 do 1,5%)
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1377 MKS C.A1.258
           legura aluminijuma.Spektrofotometrijsko odreĊivanje titana

           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1378 MKS C.A1.259  legura aluminijuma.Volumetrijsko odreĊivanje cinka u
           aluminiumski legurama (Standard preispitan 1985. godine)

           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1379 MKS C.A1.260*  legura aluminijuma. OdreĊivanje magnezijuma atomskom
           apsorpcijom (Standard preispitan 1985. godine)
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1380 MKS C.A1.261*  legura aluminijuma. OdreĊivanje hroma
           spektrofotometrijskom metodom s difenil - karbayidom
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1381 MKS C.A1.262*  legura aluminijuma. Kompleksometrijsko odreĊivanje
           magnezijuma
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1382 MKS C.A1.263  legura aluminijuma. OdreĊivanje sadrţaja cinka atomskom
           apsorpcionom spektrofotometrijom
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1383 MKS C.A1.264*  legura aluminijuma. OdreĊivanje sadrţaja bakra atomskom
           apsorpcionom spektrofotometrijom
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1384 MKS C.A1.265*  legura aluminijuma. OdreĊivanje sadrţaja nikla atomskom
           apsorpcionom spektrofotometrijom
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1385 MKS C.A1.266*  legura aluminijuma. OdreĊivanje sadrţaja olova atomskom
           apsorpcionom spektrofotometrijom
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1386 MKS C.A1.267*  legura aluminijuma. OdreĊivanje sadrţaja hroma atomskom
           apsorpcionom spektrofotometrijom
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1387 MKS C.A1.268*  legura aluminijuma. Spektrofotometrijsko odreĊivanje
           sadrţaja hroma (Metoda sa difenil-karbazidom)
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1388 MKS C.A1.269*  legura aluminijuma.Spektrofotometrijsko odreĊivanje
           sadrţaja nikla (Metoda sa difenil-karbazidom)
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1389 MKS C.A1.270*  legura aluminijuma. Spektrofotometrijsko odreĊivanje
           sadrţaja cinka u aluminijumu
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1390 MKS C.A1.271  legura aluminijuma. Spektrofotometrijsko odreĊivanje
           sadrţaja biymuta u aluminijumu i legurama aluminijuma
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1391 MKS C.A1.272*  legura aluminijuma. OdreĊivanje gvoţĊa atomskom
           apsorpcionom spektrofotometrijom
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1392 MKS C.A1.273  legura aluminijuma. Volumetrijsko odreĊivanje sadrţaja
           kalaja
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1393 MKS C.A1.274  legura aluminijuma. Spektrofotometrijsko odreĊivanje
           sadrţaja vanadijuma u aluminijumu
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava aluminijuma i
1394 MKS C.A1.275  legura aluminijuma. Fotometrijsko odreĊivanje sadrţaja
           titana (metoda sa diantipirilmetanom)
           Metode ispitivanja hemiskog sastava magneyijuma i
1395 MKS C.A1.301  magneyijumskih legura. Gravimetrijsko odreĊivanje
           aluminiuma u magnezijumskim ligurama.
           Metode ispitivanja hemiskog sastava magneyijuma i
1396 MKS C.A1.302
           magneyijumskih legura. Fotometrijsko odreĊivanje gvoţĊa
           Metode ispitivanja hemiskog sastava magneyijuma i
1397 MKS C.A1.303
           magneyijumskih legura. Fotometrijsko odreĊivanje bakra
           Metode ispitivanja hemiskog sastava magneyijuma i
1398 MKS C.A1.304  magneyijumskih legura. Fotometrijsko odreĊivanje
           mangana . Perjodatna metoda (Sadrţaj ispod 0,01%)
           Metode ispitivanja hemiskog sastava magneyijuma i
           magneyijumskih legura. Fotometrijsko odreĊivanje
1399 MKS C.A1.305
           mangana. Perjodatna metoda (Sadrţaj mangana 0,01 do
           0,8%)
           Metode ispitivanja hemiskog sastava magneyijuma i
1400 MKS C.A1.306
           magneyijumskih legura.Polarogravsko odreĊivanje cinka
           Metode ispitivanja hemiskog sastava magneyijuma i
1401 MKS C.A1.307  magneyijumskih legura. Volumetrijsko odreĊivanje cinka u
           magnezijumskim legurama
           Metode ispitivanja hemiskog sastava magneyijuma i
1402 MKS C.A1.308  magneyijumskih legura. Fotometrijsko odreĊivanje
           cinkonijuma u magnezijumskim legurama
           Metode ispitivanja hemiskog sastava magneyijuma i
1403 MKS C.A1.309*  magneyijumskih legura. Spektrofotometrisko odreĊivanje
           silicijuma sa kompleksnom silicijum-molibdena
           Metode ispitivanja hemiskog sastava magneyijuma i
1404 MKS C.A1.310*  magneyijumskih legura. Fotometrijsko odreĊivanje
           aluminijuma (Metoda sa hromazurolom S)
           Metode ispitivanja hemiskog sastava magneyijuma i
1405 MKS C.A1.311*  magneyijumskih legura. Gravimetrijsko odreĊivanje retkih
           zemalja
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava magneyijuma i
1406 MKS C.A1.312*  magneyijumskih legura. Fotometrijsko odreĊivanje sadrţaja
           nikla (Metoda sa dimetil-gliksimom)
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava magneyijuma i
1407 MKS C.A1.313  magneyijumskih legura. OdreĊivanje cinka atomskom
           apsorpcionom spektrofotometrijom
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava magneyijuma i
1408 MKS C.A1.314  magneyijumskih legura. Gravimetriskom odreĊivanje
           sadrţaja torijuma u legurama magnezijuma
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava magneyijuma i
1409 MKS C.A1.315  magneyijumskih legura. OdreĊivanje sadrţaja odreĊivanje
           sadrţaja torijuma u legurama magnezijuma
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka i legura
1410 MKS C.A1.340  cinka. Cink u ingotima. Uzimanje i priprema uzorka za
           hemisku analizu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka i legura
1411 MKS C.A1.341  cinka. Legure cinka u ingotima . Uzimanje i priprema uzorka
           za hemisku analizu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka i legura
1412 MKS C.A1.342  cinka. Cink u ingotima .Uzimanje i priprema uzorka za
           spektografsku analizu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka i legura
1413 MKS C.A1.343  cinka. Legure cinka u ingotima. Uzimanje i priprema uzorka
           za spektrografsku analizu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka i legura
1414 MKS C.A1.351
           cinka. Fotonetrijskom odreĊivanje gvoţĊa i cinku
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka i legura
1415 MKS C.A1.352
           cinka. Polarogravsko odreĊivanje kalaja
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka i legura
1416 MKS C.A1.353  cinka. OdreĊivanje sadrţaja olova i kadmijuma u cinku.
           Polarografska metoda.
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka i legura
1417 MKS C.A1.354  cinka. Fotometrijsko odreĊivanje magnezijuma u legurama
           cinka
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka i legura
1418 MKS C.A1.355  cinka.OdreĊivanje sadrţaja bakra u legurama cinka.
           Elektrolitiĉka metoda.
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka i legura
1419 MKS C.A1.356  cinka. OdreĊivanje sadrţaja aluminiuma u legurama cinka.
           Volumetrijska metoda.
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka i legura
1420 MKS C.A1.357
           cinka. Polarografskao odreĊivanje bakra u legurama cinka
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka i legura
1421 MKS C.A1.358  cinka. OdreĊivanje sadrţaja gvoţĊa. Spektrofotometrijska
           metoda
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka i legura
1422 MKS C.A1.359*  cinka. OdreĊivanje sadrţaja magnezijuma atomskom
           apsorpcionom spektrofotometrijom
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka i legura
1423 MKS C.A1.360*  cinka. OdreĊivanje grupe elemenata spektrografskom
           metodom
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka i legura
1424 MKS C.A1.361  cinka. OdreĊivanje sadrţaja aluminijuma atomskom
           apsorpcionom spektrofotometrijom
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka i legura
1425 MKS C.A1.362  cinka. OdreĊivanje sadrţaja olova atomskom apsorpcionom
           spektrofotometrijom
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka i legura
1426 MKS C.A1.363  cinka. OdreĊivanje sadrţaja kadmijuma atomskom
           apsorpcionom spektrofotometrijom
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka i legura
1427 MKS C.A1.364  cinka. OdreĊivanje sadrţaja bakra atomskom apsorpcionom
           spektrofotometrijom
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka i legura
1428 MKS C.A1.365  cinka. OdreĊivanje sadrţaja kalaja. Spektrofotometrijska
           metoda
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka i legura
1429 MKS C.A1.366  cinka. OdreĊivanje sadrţaja bakra u cinku.
           Spektrofotometrijskoa metoda
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka i legura
1430 MKS C.A1.367  cinka. OdreĊivanje sadrţaja magnezijuma.
           Kompleksometrijska metoda.
           Cink i legure cinka - OdreĊivanje sadrţaja indijuma i
1431 MKS C.A1.368  titanijuma - Metoda atomskomapsorpcione
           spektrofotometrije
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinkovog praha.
1432 MKS C.A1.380  OdreĊivanje sadrţaja metalnog cinka. Volumetrijska
           metoda.
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka u prahu.
1433 MKS C.A1.381
           Kompleksometrijsko odreĊivanje sadrţaja ukupnog cinka.
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cink - praha.
1434 MKS C.A1.382
           Volumetrijsko odreĊivanje ukupnog hlora
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cink - praha.
1435 MKS C.A1.383
           Polarografsko odreĊivanje olova i kadmijuma
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cinka i legura
1436 MKS C.A1.384  cinka. OdreĊivanje sadrţaja dvoţĊa u cinku Fotometrijska
           metoda
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava cink - praha.
1437 MKS C.A1.385
           OdreĊivanje arsena po metodi Gutzeit - a
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava ferolegura.
1438 MKS C.A1.401*  Potenciometrijsko odreĊivanje hroma u ferosilikohromu i
           ferohromu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava ferolegura.
1439 MKS C.A1.402*  Gravimetrijsko odreĊivanje silicijuma u ferosiliciuma,
           ferosilikomanganu i ferosilikohromu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava ferolegura.
1440 MKS C.A1.403
           Volumetrijsko odreĊivanje fosfora u silikohromu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava ferolegura.
1441 MKS C.A1.404  Gravimetrijsko odreĊivanje sadrţaja silicijuma u
           feromanganu i manganu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava ferolegura.
1442 MKS C.A1.405*  Potenciometrijsko odreĊivanje sadrţaja mangana u
           feromanganu i ferosilikomanganu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava ferolegura.
1443 MKS C.A1.406
           Potenciometrijsko odreĊivanje mangana u silikomanganu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava ferolegura.
1444 MKS C.A1.407  Gravimetrijsko odreĊivanje sadrţaja silicijuma u
           silikomanganu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava ferolegura.
1445 MKS C.A1.409
           Volumetrijsko odreĊivanje sadrţaja azota u ferohromu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava ferolegura.
1446 MKS C.A1.410
           Volumetrijsko odreĊivanje fosfora u ferohromu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava
1447 MKS C.A1.411*  ferolegura.Fotometrijsko odreĊivanje sadrţaja fosfora u
           ferohromu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava ferolegura.
1448 MKS C.A1.412  Gravimetrijsko odreĊivanje sadrţaja silicijuma u ferohromu,
           nerastvorlivog u kiselinama
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava ferolegura.
1449 MKS C.A1.413  Gravimetrijsko odreĊivanje silicijuma u ferohromu (rastvorliv
           u kiselinama)
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava ferolegura.
1450 MKS C.A1.414
           Volumetrijsko odreĊivanje silicijuma u silikokalcijumu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava ferolegura.
1451 MKS C.A1.415
           Gravimetrijsko odreĊivanje magnezijuma u silikokalcijumu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava ferolegura.
1452 MKS C.A1.416
           Fotometrijsko odreĊivanje mangana u silikokalcijumu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava ferolegura.
1453 MKS C.A1.417  Kompleksometrijsko odreĊivanje sadrţaja ţelaza i
           aluminijuma u ferosilicijumu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava ferolegura.
1454 MKS C.A1.418
           Volumetrijsko odreĊivanje ţeleza u ferosilicijumu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava ferolegura.
1455 MKS C.A1.419*
           Volumetrijsko odreĊivanje sadrţaja fosfora u ferosiliciumu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava ferolegura.
1456 MKS C.A1.420*  Fotometrijsko odreĊivanje fosfora u ferosilicijumu i silicijum -
           metalu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava ferolegura.
1457 MKS C.A1.421  Fotometrijsko odreĊivanje aluminijuma u ferosilicijumu i
           silicijum - metalu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava ferolegura.
1458 MKS C.A1.422
           Fotometrijsko odreĊivanje ţeleza u siliciujum metalu
           Metode za ispitivanja hemiskog sastava ferolegura.
1459 MKS C.A1.423
           Fotometrjisko odreĊivanje hroma u ferosilicijumu
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava ferolegura.
1460 MKS C.A1.424*  OdreĊivanje sadrţaja aluminijuma u ferosilicijumu
           atomskom apsorpcionom spektrofotometrjiom
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava ferolegura.
1461 MKS C.A1.425*  Potenciometrjisko odreĊivanjev sadrţaja vanadijuma u
           ferovanadijumu
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava ferolegura.
1462 MKS C.A1.426*  Gravimetrijsko odreĊivanje sadrţaja molibdena u
           feromolibdenu
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava ferolegura.
1463 MKS C.A1.427  Fotometrijsko odreĊivanje sadrţaja fosfora u
           ferosilikohromu
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava nikla i legura nikla.
1464 MKS C.A1.430  OdreĊivanje sadrţaja silicijuma u feroniklu. Gravimetrijska
           metoda
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava nikla. OdreĊivanje
1465 MKS C.A1.431*
           sadrţaja nikla u feroniklu. Gravimetrijska metoda
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava ferolegura.
1466 MKS C.A1.480*
           Uzimanje i primena uzorka. Opšta pravila
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava ferolegura.
1467 MKS C.A1.481*
           Uzimanje i primena uzorka za hemijsku analizu
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava ferolegura.
1468 MKS C.A1.482*
           Uzimanje i primena uzorka za granulometrijsku analizu
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava ferolegura.
1469 MKS C.A1.501
           Gasnovolumetrijsko odreĊivanje ugljenika
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava ferolegura.
1470 MKS C.A1.502
           Volumetrijsko odreĊivanje sumpora
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava ferolegura.
1471 MKS C.A1.503  Volumetrijsko odreĊivanje silicijuma u silikomanganu i
           ferosilicijumu
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava ferolegura.
1472 MKS C.A1.504  Volumetrijsko odreĊivanje mangana u feromanganu i
           silikomanganu
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava ferolegura.
1473 MKS C.A1.505  Volumetrijsko odreĊivanje fosfor u feromanganu i
           silikomanganu
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava ferolegura.
1474 MKS C.A1.507  Kompleksometrijsko odreĊivanje kalcijuma u silikokalcijumu
           i ferosiliciju
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava ferolegura.
1475 MKS C.A1.508  Volumetrijsko odreĊivanje kalcijuma u silikokalcijumu,
           ferosilicijumu i silicijum - metalu
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava ferolegura.
1476 MKS C.A1.509
           Gravimetrijsko odreĊivanje ugljenika
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava ferolegura.
1477 MKS C.A1.510*
           Kulometrijsko odreĊivanje sadrţaja u ugljenika
           Metalni prahova. OdreĊivanje sadrţaja ostatka
1478 MKS C.A1.520  nerastvorljivog u kiselinama u prahovima gvoţĊa, bakra,
           kalaja i legura bakra
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava tvrdih metala.
1479 MKS C.A1.530  OdreĊivanje sadrţaja ukupnog ugljenika u karbidima i
           tvrdih metalima. Gravimetrijska metoda
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava tvrdih metala.
1480 MKS C.A1.531  OdreĊivanje sadrţaja nevezanog (slobodnog) ugljenika u
           karbidima i tvrdim metalima.Gravimetrijska metoda
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava metalnog praha.
1481 MKS C.A1.534  OdreĊivanje sadrţaja sretstva za podmazivanje u
           metalnom prahu. Metoda ekstrakcije po Soksletu (Soxhlet)
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava tvrdih metala.
1482 MKS C.A1.541  Metoda atomske apsorpcije spektrofotometrije. Opšti
           zahtevi
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava tvrdih metala.
           OdreĊivanje sadrţaja kalcijuma, kalijuma, magnezijuma i
1483 MKS C.A1.542
           natrijuma od 0,001 do 0,2% (m/m). Metoda atomske
           apsorpcije spektrofotometrije
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava tvrdih metala.
           OdreĊivanje sadrţaja kobalta, gvoţĊa,mangana i nikla od
1484 MKS C.A1.543
           0,01 do 0,5% (m/m). Metoda atomske apsorpcije
           spektrofotometrije
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava tvrdih metala.
           OdreĊivanje sadrţaja molibdena, titana i vanadijuma od
1485 MKS C.A1.544
           0,01 do 0,5 (m/m). Metoda atomske apsorpcije
           spektrofotometrije
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava tvrdih metala.
           OdreĊivanje sadrţaja kobalta, gvoţĊa, mangana ,
1486 MKS C.A1.545
           molibdena, nikla,titana i vanadijuma od 0,5 do 2% (m/m).
           Metoda atomske apsorpcije spektrofotometrije
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava tvrdih metala.
1487 MKS C.A1.546   OdreĊivanje sadrţaja hroma od 0,01 do 2%(m/m). Metoda
           atomske apsorpcije spektrofotometrije
           Zaštita od korozije. Ispitivanje metalnih materijala.
1488 MKS C.A1.554   OdreĊivanje postojanosti metala, metalnih i drugih prevlaka
           u vlaţnoj slanoj atmosferi
           Zaštita od korozije. Ispitivanje galvanskih prevlaka.
1489 MKS C.A1.555
           OdreĊivanje poroznosti
           Zaštita od korozije. Ispitivanje galvanskih prevlaka.
1490 MKS C.A1.556
           OdreĊivanje debljine prevlake metodom kapi
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1491 MKS C.A1.600*  legura. Spektrofotometrijsko odreĊivanje sadrţaja hroma u
           legurama bakr - hrom (0,3 do 1,0% Cr)
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1492 MKS C.A1.601*  legura. Spektrofotometrijsko odreĊivanje sadrţaja hroma u
           legurama bakr - hrom (0,3 do 15% Cr)
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1493 MKS C.A1.602*  legura. Spektrofotometrijsko odreĊivanje sadrţaja
           cirkonijuma u legurama bakar - cirkonijum
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1494 MKS C.A1.603*  legura. Spektrofotometrijsko odreĊivanje sadrţaja srebra u
           bakaru i bakarnim legurama
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1495 MKS C.A1.604*  legura. Spektrofotometrijsko odreĊivanje sadrţaja bizmuta
           u bakaru i bakarnim legurama
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1496 MKS C.A1.605*  legura. Spektrofotometrijsko odreĊivanje sadrţaja gvoţĊa
           bakaru i bakarnim legurama (Metoda sa tiocijanatom)

           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
           legura. Spektrofotometrijsko odreĊivanje sadrţaja gvoţĊa u
1497 MKS C.A1.606*
           bakaru i bakarnim legurama, bez elektrolitiĉkog odvajanja
           bakra i olova (Metoda sa sulfosalicilnom kiselinom)
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1498 MKS C.A1.607*  legura. Spektrofotometrijsko odreĊivanje sadrţaja fosfora u
           bakru (od 0,005 do 0,015 % fosfora)
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1499 MKS C.A1.608.*  legura. Elektrogravimetrijsko odreĊivanje sadrţaja bakra u
           niskolegiranoom bakru
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1500 MKS C.A1.609  legura. OdreĊivanje sadrţaja olova atomskom
           apsorpcionom spektrofotometrijim
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1501 MKS C.A1.610  legura. OdreĊivanje sadrţaja aluminiuma atomskom
           apsorpcionom spektrofotometrijim
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1502 MKS C.A1.611  legura. OdreĊivanje sadrţaja nikla atomskom
           apsorpcionom spektrofotometrijim
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1503 MKS C.A1.612  legura. OdreĊivanje sadrţaja mangana atomskom
           apsorpcionom spektrofotometrijim
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1504 MKS C.A1.613  legura. OdreĊivanje sadrţaja gvoţĊa atomskom
           apsorpcionom spektrofotometrijim
           Metode ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1505 MKS C.A1.614*  legura. Volumetrijsko odreĊivanje sadrţaja bakaru u
           bakarnim legurama
           Metode ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1506 MKS C.A1.615*  legura. OdreĊivanje sadrţaja cinka atomskom
           apsorpcionom spektrofotometrijim
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1507 MKS C.A1.616*  legura. Volumetrijsko odreĊivanje sadrţaja gvoţĊa kao
           legurajućeg elementa u bakarnim legurama
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1508 MKS C.A1.617
           legura. Spektrofotometrijsko odreĊivanje sadrţaja telura

           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i bakarnih
1509 MKS C.A1.618*  legura. Spektrofotometrijsko odreĊivanje sadrţaja kalaja u
           bakr. Sadrţaj kalaja je u granicama od 0,005 do 0,5%
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1510 MKS C.A1.619  bakra .Gravimetrijsko odreĊivanje sadrţaja silicijuma u
           legurama bakra (Metoda sa sumpornom kiselinom)
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1511 MKS C.A1.620  bakra OdreĊivanje sadrţaja sumpora u bakaru i legurama
           bakra metodom sagorevanja
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1512 MKS C.A1.621  bakra. Spektrofotometrijsko odreĊivanje sadrţaja berilijuma
           u legurama bakra
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1513 MKS C.A1.622  bakra. OdreĊivanje sadrţaja hroma . Metoda atomske
           apsorpcione spektrofotometrije
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1514 MKS C.A1.623  bakra. OdreĊivanje sadrţaja kadmijuma u legurama
           bakra.Metoda atomske apsorpcione spektrofotometrije
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1515 MKS C.A1.624  bakra. OdreĊivanje sadrţaja hroma u legurama bakra.
           Volumetrijska metoda
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1516 MKS C.A1.625  bakra. OdreĊivanje sadrţaja nikla u legurama bakra.
           Indirektna potenciometrijska metoda
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1517 MKS C.A1.626  bakra. OdreĊivanje sadrţaja antimona.
           Spektrofotometrijska metoda
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1518 MKS C.A1.627  bakra. OdreĊivanje sadrţaja telura (niski sadrţaj). Metoda
           atomske apsorpcione spektrofotometrije
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1519 MKS C.A1.628  bakra. OdreĊivanje sadrţaja telura (visoki sadrţaj).Metoda
           atomske apsorpcione spektrofotometrije
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1520 MKS C.A1.629  bakra. OdreĊivanje sadrţaja selena. Spektrofotometrijska
           metoda sa femil - diaminom
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1521 MKS C.A1.630  bakra. OdreĊivanje sadrţaja kalaja. Metoda atomske
           apsorpcione spektrofotometrije
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava bakra i legura
1522 MKS C.A1.631  bakra. OdreĊivanje sadrţaja srebra. Metoda atomske
           apsorpcione spektrofotometrije
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava srebra.
1523 MKS C.A1.650  OdreĊivanje sadrţaja neĉistoĉa u srebru. Spektrografska
           metoda
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava srebra.
1524 MKS C.A1.651
           OdreĊivanje sadrţaja srebra. Volumetrijska metoda
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava srebra.
1525 MKS C.A1.653
           OdreĊivanje sadrţaja srebra. Gravimetrijska metoda
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava nikla i legura nikla.
           OdreĊivanje sadrţaja srebra, bizmuta, kadmijuma, kobalta,
1526 MKS C.A1.701
           bakra, mangana, olova i cinka. Metoda atomske
           apsorpcione spektrofotometrije
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava nikla, legura nikla i
1527 MKS C.A1.703  feronikla. OdreĊivanje sadrţaja ugljenuka. Metoda
           infracrvene apsorpcije
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava nikla, legura nikla i
1528 MKS C.A1.704  feronikla. OdreĊivanje sadrţaja sumpora. Volumetrijska
           metoda
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava nikla, legura nikla i
1529 MKS C.A1.705  feronikla - OdreĊivanje sadrţaja gvoţĊa u legurama nikla-
           Volumetrijska metoda
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava nikla, legura nikla i
1530 MKS C.A1.706  feronikla - OdreĊivanje sadrţaja kobalta u legurama nikla -
           Metoda potenciometrijske titracije
           Metode za ispitivanje hemiskog sastava nikla, legura nikla i
1531 MKS C.A1.707  feronikla - OdreĊivanje sadrţaja hroma u legurama nikla -
           Metoda potenciometrijske titracije
           Tvrdi metali - OdreĊivanje sadrţaja metalnih elemenata
1532 MKS ISO 4503  rendgenskom fluorescencijom - Metoda topljenja - (
           Identican sa ISO 4503:1978) - (C.A1)
           Tvrdi metali - OdreĊivanje sadrţaja metalnih elemenata
1533 MKS ISO 4883  rendgenskom fluorescencijom - Metoda rastvaranja - (
           Identican sa ISO 4883:1978) - (C.A1)
1534 MKS C.A2.020*  Beskiseoniĉki bakar. Ispitivanje prianjanja oksidnog sloja
1535 MKS C.A2.021  Bakar i bakarne legure. Ispitivanje ţivanitratom
           Bakar i legure bakara. Ispitivanje krtosti visokoprovodnog
1536 MKS C.A2.022*
           bakara pod dejstvom vodonika
1537 MKS C.A2.023  Bakar i legure bakara. Odrešivanje proseĉne veliĉine zrna
           Cink i legure cinka. OdreĊivanje ostatka cink - praha na
1538 MKS C.A2.024
           situ (Suvo sejanje)
           Cink i legure cinka. OdreĊivanje srednjeg precnika ĉestica
1539 MKS C.A2.025
           cink - praha
           Sinterovani metalni materijali. Nepropustljivi sinterovani
1540 MKS C.A2.026*
           metalni materijali i tvrdi metali. OdreĊivanje gustoĉe
           Sinterovani metalni materijali. Tvrdi metali. OdreĊivanje
1541 MKS C.A2.027*
           jaĉina koercitivnog polja magnetizacije
1542 MKS C.A2.028  Metalografsko odreĊivanjesadrţaja kiseonika u bakru
1543 MKS C.A2.029  Metalni prahovi. OdreĊivanje gustine sabijenog praha
           Metalni prahovi. ( Izuzev prahova za tvrde metale).
1544 MKS C.A2.030
           OdreĊivanje kompetibilnosti u jednom pravcu
           Sinterovani metalni materijali, prozni. OdreĊivanje velicine
1545 MKS C.A2.031*
           pora pomoĉu gasnog mehura
           Fiziĉka ispitavanja metala. OdreĊivanje veliĉine ĉestica
1546 MKS C.A2.035
           metalnog praha pomoĉu suvog prosejavanja
           Fiziĉka ispitavanja metala. OdreĊivanje prividne gustine
1547 MKS C.A2.037
           metalnih prahova pomoĉu Skotovog volumetra
           Fiziĉka ispitavanja metala. OdreĊivanje prividne gustine
1548 MKS C.A2.038
           metalnih prahova pomoĉi levka
           Fiziĉka ispitavanja metala. OdreĊivanje prividne gustine
1549 MKS C.A2.039
           metalnih prahova pomoĉu oscilatornog levka
           Fiziĉka ispitavanja metala. OdreĊivanje gustine, sadrţaja
1550 MKS C.A2.041
           ulja i otvorene poroznosti sinterovanih metalnih materijala
           Ispitivanje metala. Ispitivanje prokajlivosti ĉelika ĉeonim
1551 MKS C.A2.051
           kaljenjem (metoda po Dţominiju)
           Ispitavanja metala. OdreĊivanje efektivne dubine
1552 MKS C.A2.052
           naugljeniĉenog i okaljenog sloja ĉelika
           Termiĉka obrada ĉelika. Površinsko kaljenje. OdreĊivanje
1553 MKS C.A2.053*
           efektivne dubine prokaljenog sloja
           Ispitivanje metala. OdreĊivanje ukupne ili efektivne debljine
1554 MKS C.A2.054
           tankih, površinski otvrdnuti sloeva ĉelika
           Metalni prahovi, izuzev prahova za tvrde metale -
1555 MKS ISO 4492  OdreĊivanje dimenzionalnih promena pri presovanju i
           sinterovanju - (Identiĉan sa ISO 4492: 1985) - (C.A2)
           Metalografska ispitivanja. Mikroskopska odreĊivanje
1556 MKS C.A3.004
           veliĉine feritnog ili austenitnog yrna ĉelika
           Metalografska ispitivanja. Mikroskopska metoda
1557 MKS C.A3.005  odreĊivanja rasporeda karbida u alatnim ĉelicima i ĉelicima
           za leţae korišĉenjem referentnih mikrofotografija
           Ispitivanja metala. OdreĊivanje dubine razugjenicenja
1558 MKS C.A3.011
           nelegiranog i niskolegiranog ĉelika.
           Ispitivanja metala. Makroskopsko ispitivanje ĉelika pomoĉu
1559 MKS C.A3.012
           sumpornog otiska (Baumanova metoda)
           Metalografska ispitivanja. Mikroskopska metoda
1560 MKS C.A3.013  odreĊivanja sadrţaja nemetalnih ukljucaka u ĉelika u
           plasticno preraĊenom ĉeliku.
           Metalogravska ispitivanja. Makroskopske metode
1561 MKS C.A3.014  odreĊivanja sadrzaja nemetalnih ukljucaka u plasticnom
           preraĊenom ĉeliku
           Metalogravska ispitivanja. Makroskopsko ispitivanje ĉelika
1562 MKS C.A3.015
           nagrizanjem jakim mineralnim kiselinama
           Metalogravska ispitivanja. OdreĊivanje mikrostrukture
1563 MKS C.A3.020
           grafita u livenom gvoţĊu
           Metalogravska ispitivanja. Ispitivanje mikrostrukture tvrdih
1564 MKS C.A3.031
           metala
           Metalogravska ispitivanja. Ispitivanje pozornosti i slobodnog
1565 MKS C.A3.032
           ugljenika u tvrdim metalima
           Mehanicka ispitivanja metala. Statisticka ispitivanja.
1566 MKS C.A4.001*
           Ispitivanje zatezanjem. Termini i definicije.
           Mehanicka ispitivanja metala. Statisticka ispitivanja.
1567 MKS C.A4.002*
           Ispitivanje zatezanjem
1568 MKS C.A4.003*  Mehanicka ispitivanja metala. Ispitivanje tvrdoce po Brinelu
           Mehanicka ispitivanja metala. Ispitivanje udarom. Metoda
1569 MKS C.A4.004*
           po Šarpiju (epruveta sa U-zarezom)
           Mehanicka ispitivanja metala. Statisticka ispitivanja.
1570 MKS C.A4.005*
           Ispitivanje savijanjem
1571 MKS C.A4.006  Mehanicka ispitivanja metala. Ispitivanje sabijanjem
1572 MKS C.A4.007  Ispitivanje ĉeliĉnih cevi spljošstavanjem.
           Mehanicka ispitivanja metala. Ispitivanje cevi proširivanje sa
1573 MKS C.A4.008
           cilindricnim utiskivacem
1574 MKS C.A4.009  Ispitivanje celicnih cevi posuvracivanjem
1575 MKS C.A4.010  ispitivanje ĉelicnih cevi proširivanjem konicnim utiskivacem
1576 MKS C.A4.011  Mehanicka ispitivanja metala. Ispitivanje cevi gnjecenjem
           Mehanicka ispitivanja metala. Uzimanje uzoraka za
1577 MKS C.A4.012  ispitivanje zatezanjem i savijanjem sivog liva sa lameranim
           grafotom
           Mehanicka ispitivanja metala. Ispitivanje savijanjem sivog
1578 MKS C.A4.014
           liva sa lamelarnim grafitom
           Mehanicka ispitivanja metala. Ispitivanje ţice jednostavnim
1579 MKS C.A4.016
           uvijanjem
           Mehanicka ispitivanja metala. Ispitivanje ţice naizmenicnim
1580 MKS C.A4.018
           savijanjem
           Mehanicka ispitivanja metala. Ispitivanje ţice
1581 MKS C.A4.019
           namotavanjem
           Mehanicka ispitivanja metala. Ispitivanje limova i traka
1582 MKS C.A4.020
           debeljine ispod 3mm naizmenicnim previjanjem
           Mehanicka ispitivanja metala. Ispitivanje limova i traka
1583 MKS C.A4.021
           izvlacanjem (Modificirana Eriksenova metoda)
1584 MKS C.A4.022  Ispitivanje ĉelicnih cevi proširavanjem prstena
1585 MKS C.A4.023  Ispitivanje ĉelicnih cevi razvlacenjem prstena
1586 MKS C.A4.024  ispitivanje ĉelicnih cevi unitrašnim hidraulicnim pritiskom
           Mehanicka ispitivanja metala. Ispitivanje udarom. Metoda
1587 MKS C.A4.025*
           po Šarpiju (epruveta sa V-zarezom)
           Mehanicka ispitivanja metala. Ispitivanje tvrdoce po Vikersu
1588 MKS C.A4.030*
           (od HV5 do HV100)
1589 MKS C.A4.031*  Ispitivanje tvrdoce metala po Rokvelu A, B, C, F, G, N, i T
           Mehanicka ispitivanja metala. Izracunate vrednosti tvrdoce
1590 MKS C.A4.032*
           po Brinelu
           Mehanicka ispitivanja metala. Izracunate vrednosti tvrdoce
1591 MKS C.A4.033*
           po Vikersu od HV 5 do HV 100
           Mehanicka ispitivanja metala. Referentne ploĉice koje se
1592 MKS C.A4.034*
           koriste u aparatima za ispitivanje tvrdoce po Brinelu
           Mehanicka ispitivanja metala. Dinamicka ispitivanja.
1593 MKS C.A4.035
           Ispitivanje zamaranjem. Opšta nacela
           Sinterovani metalni materijali - osim tvrdih metala.
1594 MKS C.A4.036*
           OdreĊivanje otpornosti prema lomu.
           Sinterovani metalni materijali. OdreĊivanje Jungovog
1595 MKS C.A4.037*
           modula
           Mehanicka ispitivanja metala. Referentne plocice koje se
1596 MKS C.A4.038*  koriste u aparatima za ispitivanje tvrdoce po Vikersu (od HV
           2 do HV 100)
           Mehanicka ispitivanja metala. Ispitivanje tvrdoce po Vikersu
1597 MKS C.A4.040*
           (od HV 0,2 do ispod HV 5)
           Mehanicka ispitivanja metala. Izracunate vrednoste tvrdoce
1598 MKS C.A4.043
           po Vikersu (od HV 0,2 do ispod HV 5)
1599 MKS C.A4.045  Ispitivanje zatezanjem okruglih ţica vezanih u ĉvor
           Mehanicka ispitivanja metala. Ispitivanje tvrdoce tvrdih
1600 MKS C.A4.050*
           metala po Vikersu
           Mehanicka ispitivanja metala. Ispitivanje prividne tvrdoce
1601 MKS C.A4.051*  sinterovanih metalnih materijala (osim tvrdih metala -
           materijali sa ujednacenom tvrdocom po preseku)
1602 MKS C.A4.052*  Ispitivanje tvrdoce tvrdih metala po Rokvelu (skala A)
           Mehanicka ispitivanja metala. Ispitivanje savojne cvrstoĉe
1603 MKS C.A4.053*
           tvrdih metala
           Mehanicka ispitivanja metala. Ispitivanje prividne tvrdoĉe
           sinterovanih metalnih materijala (osim tvrdih metala).
1604 MKS C.A4.055
           Površinski otvrdnuti materijali na bazi ţeleza ĉija je površina
           obogaĉena ugljenikom ili ugljenikom i azotom.
           Metalni prahovi. Pravougaoni otpresci metalnog praha u
1605 MKS C.A4.058  sirovom stanju. OdreĊivanje savojne ĉvrstoće
           transverzalnih preloma
           Podaci za mehanicke osobine ĉelika. Pravila za prelaz na
1606 MKS C.A4.060
           SI-jedinice
1607 MKS C.A4.061  Mehanicka ispitivanja metala. Oznacavanje osa epruveta
           Mehanicka ispitivanja metala. Konverzija vrednosti
1608 MKS C.A4.062
           izduţenja za ugljenicne i niskolegirane ĉelike
           Mehanicka ispitivanja metala. Konverzija vrednosti
1609 MKS C.A4.063
           izduţenja za austenitne ĉelike
           Mehanicka ispitivanja metala. OdreĊivanje K-vrednosti
1610 MKS C.A4.064
           sistema za statistiĉko ispitivanje zatezanjem
           Mehanicka ispitivanja metala. Konverzija vrednosti tvrdoĉe
1611 MKS C.A4.065
           ĉelika
           Laki metali i njihove legure. Ispitivanje spljoštavanjem cevi
1612 MKS C.A4.107
           od aluminiuma i aluminiskih legura
           Laki metali i njihove legure. Ispitivanje cevi proširivanjem
1613 MKS C.A4.110
           konicnim utiskivaĉem
           Laki metali i njihove legure. Legura aluminiuma livene u
1614 MKS C.A4.123*
           kokili. Referentna epruveta. Oblik i mere
           Laki metali i njihove legure. Legura aluminiuma livene u
1615 MKS C.A4.124*
           pesku. Referentna epruveta. Oblik i mere
           Laki metali i njihove legure. Legura aluminiuma livene u
1616 MKS C.A4.125*
           peska. Referentna epruveta. Oblik i mere
           Laki metali i njihove legure. Uzimanje uzoraka i epruveta za
1617 MKS C.A4.126*  mehanicka ispitivanja aluminijuma i aluminijumskih legura
           za gnjeĉenje
           Bakar i bakarne legure. Ispitivanje cevi proširivanjem
1618 MKS C.A4.128
           konicnim utiskivacem
           Bakar i bakarne legure. Ispitivanje spljoštavanjem cevi sa
1619 MKS C.A4.207
           okruglim presekom
           Bakar i bakarne legure. Ispitivanje površinske tvrdoĉe
1620 MKS C.A4.216  tankih limova i traka od 0,20 do 0,66mm po Rokvelu (skale
           N i T)
           Sinterovani metalni materijali. OdreĊivanje radijalne
1621 MKS C.A4.320*
           ĉvrstoĉe ĉaura pri drobljennju
           Sinterovani metalni materijali (osim tvrdih metala). Epruveta
1622 MKS C.A4.322*
           za ispitivanje zamorom
1623 MKS C.A5.001*  Korozija metala i legura. Termini i definicije
           Korozija metala i legura. Postupci za uklanjanje produkata
1624 MKS C.A5.005
           korozije sa uzoraka za ispitivanje korozije
           Metalni i druge neorganske prevlake - oipšta pravila za
1625 MKS C.A5.010
           stacionarna ispitivanja korozije u spoljašnim uslovima
1626 MKS C.A5.011*  Ispitivanje korozije u veštaĉkoj atmosferi. Opšti zahtevi
           Korozija metala i legura. OdreĊivanje otpornosti mesinga
1627 MKS C.A5.015*
           prema decinkaciji
           Korozija metala i legura. OdreĊivanje bimetalne korozije pri
1628 MKS C.A5.020*
           ispitivanjima korozije u atmosferi
           Ispitivanje korozije. Ispitivanje postojanosti metalnih
1629 MKS C.A5.021*  predmeta i metalnih i nemetalnih prevlaka u atmosferi
           vlaţne vodene pare
           Ispitivanje korozije. Ispitivanje postojanosti metalnih
1630 MKS C.A5.022*  predmeta i metalnih i nemetalnih prevlaka u atmosferi
           vlaţne vodene pare koja sadrţe sumpor-dioksid
           Ispitivanje korozije. Ispitivanje postojanosti galvanskih
1631 MKS C.A5.023*
           prevlaka hroma prema koroziji metodom Korodkot
           Metalne prevlake. Ispitivanje korozije tioacetamidom (TAA
1632 MKS C.A5.024
           test)
           Metalne i druge neorganske prevlake na metalnim
1633 MKS C.A5.025  podlogama-Ispitivanje korozije pomoĉu kapljica rastvora sol
           (SD-test)
           Ispitivanje otpornosti bakra i legura bakra prema naponskoj
1634 MKS C.A5.026
           koroziji u amonijacnoj sredini
1635 MKS C.A5.030*  Ispitivanje korozije. Metoda za procenu rezultata ispitavanja
           Ispitivanje korozije metala. OdreĊivanje otpornosti
1636 MKS C.A5.061*  austenitnog nerĊajuĉek ĉelika prema meĊukristalnoj koroziji
           metodom po Hjuu (Huey)
           Ispitivanje korozije metala. OdreĊivanje otpornosti
1637 MKS C.A5.062*  austenitnog nerĊajuĉek ĉelika prema meĊukristalnoj koroziji
           metodom po Monipeniju Štrausu (Monypenny - Strauss)
           Zaštita od korozije. Elektrolitiĉko nanošenje prevlaka i
1638 MKS C.A6.001*
           odgovarajuĉi procesi. Termini i definicije
           Zaštita od korozije. Metalne i drugih neorganske prevlake.
1639 MKS C.A6.005
           Termini i definicije i opšta pravila za merenje debljina
           Metalne prevlake na metalnim podlogama. Elektrolitĉke i
1640 MKS C.A6.011  hemiske prevlake. Pregled metoda za ispitivanje prijamjanja
           (adhezije)
           Ispitivanje ravnomernosti cinkne prevlake bakarnim
1641 MKS C.A6.020
           sulfatom, na gvozdenim ili ĉelićnim predmetima
           Ispitivanje mase cinka na pocinkovanim ĉeliĉnim gvozdenim
1642 MKS C.A6.021
           predmetima
           OdreĊivanje površinske mase kalajne prevlake na belom
1643 MKS C.A6.022*
           limu. Volumetriska metoda
           Nemagnetske prevlake na magnetskim podlogama.
1644 MKS C.A6.030*
           OdreĊivanje debljine prevlake. Magnetska metoda
           Metalne i oksidne prevlake. OdreĊivaje debljine prevlake.
1645 MKS C.A6.031
           Mikroskopska metoda
           Ispitivanje galvanskih prevlaka. OdreĊivanje debljine
1646 MKS C.A6.032*
           prevlaka dejstvom mlaza
           Zaštita od korozije. Metalne prevlake. OdreĊivanje debljine
1647 MKS C.A6.033*
           prevlake. Kilometriska metoda
           Elektrolitiĉke prevlake od nikla na magnetskim i
1648 MKS C.A6.034*  nemagnetskim podlogama. OdreĊivanje debljine prevlake.
           Magnetska metoda
           Neprovodne prevlake na nemagnetskim metalima.
1649 MKS C.A6.035
           OdreĊivanje debljine prevlake. Metoda vrtoloţnih struja
           Metalne prevlake - OdreĊivanje debljine prevlake -
1650 MKS C.A6.037
           Profilometrijska metoda
           Metalne i nemetalne prevlake - OdreĊivanje debljine
1651 MKS C.A6.038
           prevlake - Metoda rasejanja betazraĉenja unazad
           Konverzione revlake na metalnim materijalima. OdreĊivanje
1652 MKS C.A6.050
           mase prevlake po jedinici površine. Gravimetrijske metode

           Hromatske konverzione prevlake na elektrolitiĉkim
1653 MKS C.A6.051
           prevlakama cinka i kadmijuva. Opšti zahtevi i klasifikacija
           Hromatske konverzione prevlake na cinku i damijumu.
1654 MKS C.A6.052
           Metode ispitivanja
           Metalne prevlake - elektorliticke prevlake i srodne obrade -
1655 MKS ISO 4519  postupci uzimanja uzoraka za kontrolišanje prema
           atributima - (identican sa ISO:1980) - (C.A6)
           UreĊaji za gama - radio grafiju. Tehnicki uslovi za izradu i
1656 MKS C.A7.010*
           isporuku
           Ispitavanja bez razaranja. Idndikatori kvaliteta radiografske
1657 MKS C.A7.011
           slike. Principi i identifikacija
           Ispitavanja bez razaranja. Iluminatori za industriske
1658 MKS C.A7.017
           radiograme. Tehnicki uslovi
           Ispitavanja bez razaranja. Ispitivanje penetrantima. Opštze
1659 MKS C.A7.080
           odredbe
           Ispitavanja bez razaranja. Ispitivanje penetrantima.
1660 MKS C.A7.081*
           Sredstva kontrole
           Ispitavanja bez razaranja. Metoda za indirektno odreĊivanje
1661 MKS C.A7.082*
           intenziteta zraĉenja crne svetlosti
           Ispitavanja bez razaranja. Metode ispitivanja površina
1662 MKS C.A7.091
           pomoĉu metalografskih replika
           Ispitavanja bez razaranja. Sredstva za vizuelno ispitivanje.
1663 MKS C.A7.092
           Izbor lupa sa malim uvecanjem
1664 MKS C.B0.002*  Sistem oznaĉavanja vrste ĉelika i ĉeliĉnog liva
1665 MKS C.B0.003  Oznaĉavanje ĉelika bojom u skladištima
1666 MKS C.B0.004*  Obeleţavanje osnovnih proiyvoda ĉelika
1667 MKS C.B0.500*  Opĉti konstrukcioni ĉelici. Tehniĉki uslovi
           Valjana ĉeliĉna ţica za opštu upotrebu i posebnu namenu.
1668 MKS C.B0.501
           Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku


           Finozrni konstrukĉioni ĉelici. Tehniĉki uslovi za izradu i
1669 MKS C.B0.502*
           isporuku
1670 MKS C.B0.505*   Ĉelik za obradu na automatima.Tehniĉki uslovi
            Nelegirani ĉelici za izradu vijaka, navrtki i zakovica.Tehniĉki
1671 MKS C.B0.506
            uslovi za izradu i isporuku
1672 MKS C.B0.507   Ĉelici za lance. Okrugli. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
            Ĉelici otporni prema starenju. Tehniĉki uslovi za izradu i
1673 MKS C.B0.508*
            isporuku
            Ĉelici za opruge.Vrucevaljani, za poboljĉanje.Tehniĉki
1674 MKS C.B0.551*
            uslovi
            NareĊajuĉi ĉelici. Tehniĉki uslovi za limove, vruĉevaljanje
1675 MKS C.B0.600*   trake, valjanu ţicu, vuĉenu ţicu, šipke, otkovke i
            poluproizvode
1676 MKS C.B0.601*   Ĉelici za kotrljanje leţaje. Tehniĉki uslovi
1677 MKS C.B1.010*   GvozĊe za petardu u ĉelik. Tehniĉki uslovi
            Ferolegure. Termini i definicije. Uzimanje i priprema
1678 MKS C.B1.100*
            uzoraka
            Ferolegure. Silicijum i ferisilicijum. Tehniĉki uslovi za
1679 MKS C.B1.101*
            dobijanje i isporuku
            Ferolegure. Silicijum i ferisilicijum. Tehniĉki uslovi za
1680 MKS C.B1.101/1
            dobijanje i isporuku. Izmena i dopuna
            Ferolegure. Feromangan. Tehniĉki uslovi za dobijanje i
1681 MKS C.B1.102*
            isporuku
            Ferolegure. Ferohrom. Tehniĉki uslovi za dobijanje i
1682 MKS C.B1.103*
            isporuku
            Ferolegure. Ferosilikohrom. Tehniĉki uslovi za dobijanje i
1683 MKS C.B1.104*
            isporuku
1684 MKS C.B1.105*   Ferolegure. Silikokalcijum. Tehniĉki uslovi
            Ferolegure. Ferosilikomangan. Tehniĉki uslovi za dobijanje i
1685 MKS C.B1.106*
            isporuku
1686  MKS C.B1.107*  Ferolegure. Feronikl. Tehniĉki uslovi
1687  MKS C.B1.108*  Ferolegure. Ferovilfram. Tehniĉki uslovi
1688  MKS C.B1.109*  Ferolegure. Ferovanadijum. Tehniĉki uslovi
1689  MKS C.B1.110*  Ferolegure. Ferotitan. Tehniĉki uslovi
1690  MKS C.B1.111*  Ferolegure.Feroniobijum. Tehniĉki uslovi
1691  MKS C.B1.112*  Ferolegure. Feromolibden. Tehniĉki uslovi
            Ugljeniĉni konstrukcioni ĉelici - obiĉni - sa garantovanim
1692 MKS C.B2.020
            hemijskim sastavom. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
1693 MKS C.B2.021   Ĉeliĉni polufabrikati valjani
            Ĉelicni otkovci za opštu upotrebu slobodno kovani na
1694 MKS C.B2.050
            presama. Dodaci i tolerancije
            Ĉelicni otkovci za opštu upotrebu slobodno kovani na
1695 MKS C.B2.051
            ĉekićama. Dodaci i tolerancije
            Vruĉevaljani ĉelik. Okrugli ĉelik za opštu namenu. Oblik i
1696 MKS C.B3.021*
            mere
            Vruĉevaljani ĉelik. Kvadratni ĉelik za opštu namenu. Oblik i
1697 MKS C.B3.024*
            mere
            Vruĉevaljani ĉelik.Pljosnati ĉelik za opštu namenu. Oblik i
1698 MKS C.B3.025*
            mere
            Vruĉevaljani ĉelik. Šestougaoni ĉelik za opštu namenu.
1699 MKS C.B3.026*
            Oblik i mere
            Vruĉevaljani ĉelik.Širokopljosnati ĉelici za opštu namenu.
1700 MKS C.B3.030*
            Oblik i mere
            Ĉeliĉne šipke sa rebrom za lisnate opruge šinskih vozila.
1701 MKS C.B3.031
            Vruĉe valjenje. Oblik i mere
1702 MKS C.B3.040*  Vruĉe valjani ĉelik. Okrugli ĉelik za opruge. Oblik i mere
           Vruĉe valjani ĉelik. Pljosnati ĉelik zalisnate opruge. Oblik i
1703 MKS C.B3.041*
           mere
           Vruĉe valjani ĉelici. Ĉelićni jednakokraki ugaonici sa
1704 MKS C.B3.101*
           zaobljenem ivicama. Oblik i mere
1705 MKS C.B3.111*  Vruĉe valjani ĉelici. Ĉeliĉni raznoktaki ugaonici. Oblik i mere
1706 MKS C.B3.131  Ĉeliĉni i -nosaći- vruĉe valjani - . Oblik i mere
1707 MKS C.B3.141  Ĉeliĉni U -nosaći- vruĉe valjani - . Oblik i mere
           Ćeliĉni SP - profil (sigma) za grabuljaste lanĉane
1708 MKS C.B3.160
           transportere
           Vuĉeni, ljusteni i brušeni ĉelici. Tehniĉki uslovi za izradu i
1709 MKS C.B3.402*
           isporuku
           Okrugli ĉelici, vuĉeni, ljusteni i brušeni u tolerancijskom
1710 MKS C.B3.411*
           polju h 11. Oblik i mere
           Okrugli ĉelici, vuĉeni, ljusteni i brušeni u tolerancijskom
1711 MKS C.B3.412*
           polju h 9. Oblik i mere
1712 MKS C.B3.421  Hladnovućeni ĉelici. Kvadratni ĉelici. Oblik i mere
1713 MKS C.B3.431*  Hladnovućeni ĉelici. Pljosnati ĉelici. Oblik i mere
           Šestougaoni ĉelici vuĉeni u tolerancijskom polju h 11. Oblik
1714 MKS C.B3.441*
           i mere
1715 MKS C.B3.450*  Hladnovuĉeni ĉelik, Ĉelik za klinove.Oblik i mere
           Hladnovaljanje trake od niskougljeniĉnog ĉelika. Tehniĉki
1716 MKS C.B3.521
           uslovi za izradu i isporuku
           Hladnovaljene ĉeliĉne trake ya tehniĉku obradu i specijalnu
1717 MKS C.B3.522
           primenu
1718 MKS C.B3.530  Hladnovaljene ĉeliĉne trake. Mere i tolerancije
1719 MKS C.B3.550  Trakasti (obruĉni) ĉelici - vruĉe valjani - . Oblik i mere
1720 MKS C.B3.551  Ĉeliĉne trake vruĉe valjane
           Kotlovski limovi o d nelegiranih i niskolegiranih ĉelika.
1721 MKS C.B4.014*
           Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
           Hladnoveljani limovi od niskougljeniĉnig ĉelika. Tehniĉki
1722 MKS C.B4.016*
           uslovi za izradu i isporuku
           Kontinuirano toplopoĉinkovani limovi od niskougljeniĉnih
1723 MKS C.B4.025*
           ĉelika. Tehniĉki uslovi
           Hladnovaljani beli limovi i hladnovaljani fini limovi - u
1724 MKS C.B4.026*
           tablama
           Hladnovaljani beli limovi i hladnovaljani fini limovi .
1725 MKS C.B4.028*
           Minimalni zahtevi za pakovajne
           Ĉeliĉni lim za pokretne posude za teĉne i podpritiskom
1726 MKS C.B4.030*
           rastvorene gasove. Tehniĉki uslovi
1727 MKS C.B4.081*  Toplocinkovani limovi od ugljeniĉkih ĉeika. Oblik i mere
1728 MKS C.B4.110  Ĉelićni limovi.Debeli. Oblik i mere

1729 MKS C.B4.111  Ĉelićni limovi sreĊenih. Dimenzije i tolerancija
           Ĉelićni limovi, tanki, sa širim tolerancijama debline. Oblik i
1730 MKS C.B4.112
           mere
           Hladnovaljani limovi od niskougljeniĉnih ĉelika. Oblik,i mere
1731 MKS C.B4.113*
           i dozvolja obstupanja.
1732 MKS C.B4.114  Toplovaljeni rebrasti lim. Oblik i mere
1733 MKS C.B5.010*  Komponente cevnih sistema. Definicija naziva preĉnika

1734 MKS C.B5.011*  Komponente cevnih sistema. Definicija nazivnog pritiska
           Ĉelicne cevi bes šava za cevne vodove, subove i aparate,
1735 MKS C.B5.020  bez propidsanih mehaniĉkih osobinama. Tehniĉki uslovi za
           izradu i isporuku
           Ĉelicne cevi bes šava sa propisanim osobinama, za cevne
1736 MKS C.B5.021  vodove, sudove i aparate. Tehniĉki uslovi za izradu i
           isporuku
           Ĉelicne cevi bes šava, sa garanovanim mehaniĉkim
1737 MKS C.B5.022  osobinama na povišenim temperaturama. Tehniĉki uslovi za
           izradu i isporuku
           Ĉelicne cevi bes šava za gasovode i vodovode. Opšta
1738 MKS C.B5.023
           upatstva
           Ĉelicne cevi sa šavom od negilranih i niskolegiranih ĉelika,
1739 MKS C.B5.025  za cevne vodove, sudove i aparate. Cevi za opštu primenu.
           Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
           Ĉelicne cevi sa šavom od negilranih i niskolegiranih ĉelika,
1740 MKS C.B5.026  za cevne vodove, sudove i aparate. Cevi propisanog
           kvaliteta. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
           Ĉelicne cevi sa šavom za gasove i vodovode. Opšta
1741 MKS C.B5.027
           upatstva
           Ĉelicne cevi bes šava , precizne, hladnovuĉene ili
1742 MKS C.B5.030
           hladnovaljane. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
           Ĉelicne cevi sa šavom, precizne, jedanput hladno vuĉene ili
1743 MKS C.B5.050*
           hladno valjane. Tehniĉki uslovi
           Ĉelicne cevi sa šavom, precizne s posebnom tacnoscu
1744 MKS C.B5.051  mera, hladno-vuĉene ili hladno-valjane. Tehniĉki uslovi za
           izradu i isporuku
           Cevi od Ĉ. 1212, bez šava. Izbor dimenzija za nazivne
1745 MKS C.B5.122
           pritiske i do 100 at
           Cevi od Ĉ. 1213, bez šava. Izbor dimenzija za nazivne
1746 MKS C.B5.123
           pritiske i do 100 at
           Cevi od Ĉ. 1402, bez šava. Izbor dimenzija za nazivne
1747 MKS C.B5.124
           pritiske i do 100 at
           Cevi od Ĉ. 3100, bez šava. Izbor dimenzija za nazivne
1748 MKS C.B5.125
           pritiske i do 100 at
1749 MKS C.B5.212  Zavarene ĉeliĉne cevi. Cevi za nameštaj
           Ĉelicne cevi sa šavom, hladnooblikovane, okruglog,
1750 MKS C.B5.213*  kvadratnog i pravoagolnog preseka, za konstrukcije. Oblik i
           mere
1751 MKS C.B5.221*  Ĉelicne cevi bes šava. Oblik i mere

           Cevi od ĉelika sa propisamin mehanickim osobinama, za
1752 MKS C.B5.222
           cevni navoj. Izbor dimenzija za nazive pritiske 1 do 100 at
           Cevi od ĉelika sa propisamin mehanickim osobinama, za
1753 MKS C.B5.225
           cevni navoj. Oblik i mere
           Cevi od Ĉ.0000, bez šava. Izbor dimenzija za nazivne
1754 MKS C.B5.226
           pritiske 1 do 25 at
           Ĉelicne cevi bes šava , pretciyne, hladno vuĉene ili hladno
1755 MKS C.B5.230
           valjene. Oblik i mere
1756 MKS C.B5.240  Ĉelicne cevi sa šavom. Oblik i mere
           Ĉelicne cevi sa šavom, precizne, jedanput hladnovuĉene ili
1757 MKS C.B5.249*  hladno valjane, kvadratnog i pravougaonog preseka. Oblik i
           mere
           Ĉelicne cevi sa šavom, precizne, jedanput hladnovuĉene ili
1758 MKS C.B5.250*
           hladno valjane, okruglog preseka. Oblik i mere
           Ĉelicne cevi sa šavom, precizne, s posebnom tacnošcu
1759 MKS C.B5.251
           mera, hladnovucene ili hladno valjane. Oblik i mere
1760 MKS C.B5.300*  Cevni vodovi. Metalne savitlive cevi. Termini i definicije
           Cevni vodovi. Metalne savitlive pertlovane cevi. Tehniĉki
1761 MKS C.B5.301*
           uslovi
           Cevni vodovi. Metalne savitlive pertlovane cevi. Ispitivanje i
1762 MKS C.B5.302*
           dokazivanje karakteristika
           Cevni vodovi. Metalne savitlive dvostruko pertlovane cevi.
1763 MKS C.B5.303  Okrugle cevi od zašticenog nelegiranog ĉelika, ograniĉeno
           zaptivene bakaernom zaptivkom
           Cevni vodovi. Metalne savitlive dvostruko pertlovane cevi.
1764 MKS C.B5.304*  Okrugle cevi od zašticenog nelegiranog ĉelika, ograniĉeno
           zaptivene azbestnom zaptivkom
           Cevni vodovi. Metalne savitlive dvostruko pertlovane cevi.
1765 MKS C.B5.305  Okrugle cevi od zašticenog nelegiranog ĉelika, ograniĉeno
           zaptivene azbestnom zaptivkom
           Cevni vodovi. Metalne savitlive jednostruko pertlovane cevi
1766 MKS C.B5.306*  bez zaptivke, ograniĉeno zaptivene okruglog ili poligonalnog
           preseka, izgradene od zaštitnog nelegiranog ĉelika
           Cevni vodovi. Metalne savitlive dvostrukog pertlovane cevi
           bez zaptivke, ograniĉeno zaptivene oksa azbestnom
1767 MKS C.B5.307*
           zaptivkom okruglog ili poligonalnog preseka, izgradene od
           zaštitnog nelegiranog ĉelika
           Cevni vodovi. Metalne savitlive jednostruko pertlovane cevi
           bez zaptivke, ograniĉeno zaptivene oksa azbestnom
1768 MKS C.B5.308*
           zaptivkom okruglog ili poligonalnog preseka, izgradene od
           zaštitnog nelegiranog ĉelika
           Cevni vodovi. Metalne savitlive jednostruko pertlovane cevi
1769 MKS C.B5.309*  bez zaptivke, okruglog ili poligonalnog preseka, izgradene
           od zaštitnog nelegiranog ĉelika
1770 MKS C.B6.010*  Vuĉena ĉeliĉna ţica od niskougljeniĉnog ĉelika, obicna
           Vuĉena ĉeliĉna ţica od niskougljeniĉnog ĉelika, za posebne
1771 MKS C.B6.011*
           namene
           Vuĉena ĉeliĉna ţica za termiĉku obradu i specijalnu
1772 MKS C.B6.012
           primenu. Okvirni tahniĉki propisi za izradu i isporaku
1773 MKS C.B6.013*  Ĉeliĉna ţica za zavarene armature. Tehniĉki uslovi
1774 MKS C.B6.018*  Vuĉena ĉeliĉna ţiĉa za opruge
           Vuĉena ţiĉa od nelegiranog ĉelika za uţad za opštu
1775 MKS C.B6.021
           namenu. Uslovi prihvatanja
           Vuĉena ĉeliĉna ţiĉa za ţelezniĉka signalni- sigurnosna
1776 MKS C.B6.050
           postrojenja. Tehniĉki propisi za izradu i isporuku
1777 MKS C.B6.051*  Ĉeliĉna ţica za uţad.
1778 MKS C.B6.110*  Ĉeliĉna ţica, vuĉena. Oblik i mere
           Ĉeliĉna ţica, vuĉena ili brušena u toletrancijskom polju ISO
1779 MKS C.B6.111*
           h 11. oblik i mere
1780 MKS C.B6.112  Ĉeliĉna ţica za rascepke poluokrugla. Oblik i mere
1781 MKS C.B6.113  Knjigovezaĉka ţica
           Ĉeliĉna ţica, vuĉena ili brušena u toletrancijskom polju ISO
1782 MKS C.B6.115*
           h 9. oblik i mere
1783 MKS C.B9.020*  Ĉelici za cementaciju. Tehniĉki uslovi
1784 MKS C.B9.021*  Ĉelici za pobolšanje. Tehniĉki uslovi
1785 MKS C.B9.022   Ĉelici za površinsko kaljenje. Tehniĉki uslovi
           Aluminijum i legure aluminijuma. Definicije pojmova, nazivi i
1786 MKS C.C0.001*
           klasifikacija
1787 MKS C.C0.002   Aluminijum i legure aluminijuma. Oznaĉavanje proizvoda
           Aluminijum i legure aluminijuma. Registar brojĉanih oznaka
1788 MKS C.C0.005
           hemijskog sastava
           Llegure aluminijuma za livenje. Blokovi. Heimski sastav i
1789 MKS C.C1.005
           uslove isporuke
           Aluminijumske legure za livljenje. Blokovi. Heimski sastav i
1790 MKS C.C1.005/1
           uslove isporuke. Izmene
1791 MKS C.C1.081   Aluminijum u prahu i granulama. Tehniĉki uslovi
1792 MKS C.C1.100   Primarni aluminijum. Tehniĉki uslovi
           Aluminijum i legure aluminijuma.Aluminijum i predegure
1793 MKS C.C1.103*
           aluminijuma za dodavanje. Hemijski sastav i uslovi isporuke
           Aluminijum i legure aluminijuma za gnjeĉenje.Hemijski
1794 MKS C.C2.100*
           sastav, ovici izrade, osobine i upotreba
           Aluminijum i legure aluminijuma. Liveni blokovi namenjeni
1795 MKS C.C2.101
           za plastiĉnu preradu. Tehniĉki uslovi
           Aluminijum i legure aluminijuma. Liveni trupci namenjeni
1796 MKS C.C2.102   daljoj preradu gnjecenjem. Tehniĉki uslovi za izradu i
           isporuku
           Aluminijum i legure aluminijuma. Oblici legurama
1797 MKS C.C2.300
           aluminiuma. Hemijski sastav i mehanicke ososbine
           Toplovaljana i presovana ţiĉa od aluminijum i legure
1798 MKS C.C3.019
           aluminijuma. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
           Profil,i šipke i ţica od aluminijuma. Tehniĉki uslovi za izradu
1799 MKS C.C3.020
           i isporuku
           Profili, šipke i ţica od aluminiumske legure. Tehniĉki uslovi
1800 MKS C.C3.020*
           za izradu i isporuku
           Aluminijum i legure aluminijuma za gneĉenje. Okrugle šipke
1801 MKS C.C3.030
           - presovane. Oblik i mereţ
           Aluminijum i legure aluminijuma za gneĉenje. Okruglih šipke
1802 MKS C.C3.031
           - vućene. Oblik i mere
           Šipke i ţica od aluminijum i legure aluminijuma za kovice -
1803 MKS C.C3.032
           vuĉene. Oblik i mere
           Aluminijum i legure aluminijuma za gneĉenje. Gvadratne
1804 MKS C.C3.034
           šipke - presovane. Oblik i mere
           Aluminijum i legure aluminijuma za gneĉenje. Kvadratne
1805 MKS C.C3.035
           šipke - vuĉene. Oblik i mere
           Aluminijum i legure aluminijuma za gneĉenje. Šestougaone
1806 MKS C.C3.036
           šipke - presovane. Oblik i mere
           Aluminijum i legure aluminijuma za gneĉenje. Šestoagoune
1807 MKS C.C3.037
           šipke - vuĉene. Oblik i mere
           Aluminijum i legure aluminijuma za gneĉenje. Okrugla ţica -
1808 MKS C.C3.130
           presovana. Oblik i mere
           Aluminijum i legure aluminijuma za gneĉenje Okrugla ţica -
1809 MKS C.C3.131
           vuĉena. Obilik i mere
           Aluminijum i legure aluminijuma za gneĉenje. Profilisana
1810 MKS C.C3.134   ţica - presovana.(kvadratna, šestoagouna i pravougaona)
           Oblik i mere
           Aluminijum i legure aluminijuma za gneĉenje. Profilisana
1811 MKS C.C3.135   ţica -vuĉena (kvadratna, šestoagouna i pravougaona) .
           Oblik i mere
           Aluminijum i legure aluminijuma za gneĉenje. Pravougaone
1812 MKS C.C3.200
           šipke - presovane. Oblik i mere
           Aluminijum i legure aluminijuma za gneĉenje. Pravougaone
1813 MKS C.C3.201
           šipke - vuĉene. Oblik i mere
           Ramnokraki ugaonici od aluminiuma u aluminiumskih
1814 MKS C.C3.202
           legura - presivane. Oblik i mere
           U - profili od od aluminiuma u aluminiumskih legura -
1815 MKS C.C3.203
           presivane. Oblik i mere
           T - profili od od aluminiuma u aluminiumskih legura -
1816 MKS C.C3.204
           presivane. Oblik i mere
           I - profili od od aluminiuma u aluminiumskih legura -
1817 MKS C.C3.205
           presivane. Oblik i mere
           Aluminijum i legure aluminijuma. Sloţeni profili od
1818 MKS C.C3.220*  aluminijum i legure aluminijuma presovani ististkivanjem.
           Tehniĉki uslovi
           Aluminiumska ţica za nadzemne vode i kablove,
1819 MKS C.C3.225*
           poluprozvod
1820 MKS C.C3.226   AlMg1E ţica za nadzemne vode i poluproizvod
           Rondele od aluminuma - toplovaljane. Tehniĉki uslovi za
1821 MKS C.C4.018
           izradu i isporuku
           Aluminijum i legure aluminijuma za gneĉenje. Toplovaljani
1822 MKS C.C4.019*
           limovi od aluminijum i legure aluminijuma. Tehniĉki uslovi
           Limovi i trake od aluminiuma. Tehniĉki uslovi za izradu i
1823 MKS C.C4.020
           isporuku
1824  MKS C.C4.025  Aluiniumske folije. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
1825  MKS C.C4.030  Aluminiumski listiĉi. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
1826  MKS C.C4.050  Hladnovaljani limovi od aluminijuma. - Oblik i mere -
1827  MKS C.C4.051  Hladnovaljane trake i pasovi od aluminiuma. Oblik i mere
           Aluminijum i legure aluminijum za plastiĉnu peradu.
1828 MKS C.C4.052   Rondele od aluminiuma legura aluminiuma hladnovaljane.
           Tehniĉki uslovi
           Aluminijum i legure aluminijuma za plastiĉnu preadu.
1829 MKS C.C4.053   Rondelice od aluminiuma legura aluminiuma
           hladnovaljane. Tehniĉki uslovi
           Rebrasti i gusenocasti limovi od aluminijum i legure
1830 MKS C.C4.060
           aluminijuma. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
           Valoviti krovni limovi od a luminijum i legure aluminijuma.
1831 MKS C.C4.061
           Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
           Valoviti ukrasni limovi od aluminijum i legure aluminijuma.
1832 MKS C.C4.062
           Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
           Aluminijum i legure aluminijuma za plastiĉnu preradu.
1833 MKS C.C4.063
           Profilisani reljefni bojeni lim . Tehniĉki uslovi
           Limovi i trake od aluminijumskih legura. Tehniĉki uslovi za
1834 MKS C.C4.120
           izradu i isporuku
           Limovi i trake od aluminijumskih legura. Tehniĉki uslovi za
1835 MKS C.C4.120/1
           izradu i isporuku. izmene
1836 MKS C.C4.150   Hladno valjani limovi od aluminiumski legura. - oblik i mere -
           Hladnovaljane trake i pasovi od aluminiumskih legura. -
1837 MKS C.C4.151
           oblik i mere -
           Limovi, trake i profili od aluminijum i legure aluminijuma za
1838 MKS C.C4.160   graĊevinarstvo anodno oksidisani. Tehniĉki uslovi za izradu
           i isporuku
1839 MKS C.C5.020   Cevi od aluminiuma. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
           Cevi od aluminiumskih legura. Tehniĉki uslovi za izradu i
1840 MKS C.C5.120
           isporuku
            Aluminijum i legure aluminijuma za plastiĉnu preradu.
1841 MKS C.C5.130*
            Okrugle cevi - presovane. Oblik i mere
            Aluminijum i legure aluminijuma za plastiĉnu preradu.
1842 MKS C.C5.131*
            Okrugle cevi - vuĉene. Oblik i mere
            Aluminijum i legure aluminijuma za gneĉenje. Folije, trake i
1843 MKS C.C6.100*
            table za prehranbenu industriju. Tehniĉki uslovi
            Bakar i bakarne legure. Definicije pojmova, naziv i
1844 MKS C.D0.001
            klasifikacija
1845 MKS C.D0.002   Bakar i legure bakra. Oznaĉavanje proizvoda
            Bakarne legure za livenje.Oznaĉavanje blokova bojom u
1846 MKS C.D0.005
            skladištima
            Bakar i legure bakra. Registar brojaĉnih oznaka hemijskog
1847 MKS C.D0.006
            sastava.
1848 MKS C.D1.002*   Bakar. Klasifikacija, oynaĉavanje i opšti tehniĉki uslovi
1849 MKS C.D1.003*   Bakar i legure bakra. Katode od bakra. Opšti tehniĉki uslovi
            Bakar i legure bakra. Sirovi, liveni proizvodi od bakra.opšti
1850 MKS C.D1.004*
            tehniĉki uslovi
            Bakar i legure bakra.Blokovi za livenje od legura bakra.
1851 MKS C.D1.005*
            Tehniĉki uslovi
            Bakar i legure bakra.Blokovi za livenje od legura bakra.
1852 MKS C.D1.005/1*
            Tehniĉki uslovi. Izmene i dopune
1853 MKS C.D1.006   Bakar i legure bakra. Niskolegirani bakar. Tehniĉki uslovi
1854 MKS C.D1.007   Bakar i legure bakra. Kiseoniĉni bakar. Tehniĉki uslovi
1855 MKS C.D1.008   Bakar i legure bakra. Beskiseoniĉki bakar. Tehniĉki uslovi
            Bakar i legure bakra. Beskiseoniĉki bakar. Tehniĉki uslovi.
1856 MKS C.D1.008/1
            Izmene
1857 MKS C.D1.010   Bakar dezoksidisan fosforom. Hemijski sastav i namena
1858 MKS C.D1.011   Plameno rafinisani bakar. Hemijski sastav i namena
            Bakar i legure bakra. Gredica trapeznog preseka, za
1859 MKS C.D1.015*
            valjanje. Tehniĉki uslovi
            Bakar i legure bakra. Kredica kvadratnog preseka, za
1860 MKS C.D1.016*
            valjanje. Tehniĉki uslovi
            Bakar i legure bakra. Legure bakra za plastiĉnu preradu.
1861 MKS C.D2.100
            Tehniĉki uslovi
            Bakarne legure za gneĉenje. Siliciumska bronza. Hemijski
1862 MKS C.D2.106
            sastav i sperniĉe za upotrebu
            Bakar i legure bakra. Odlivĉi legura bakra. Hemijski sastav
1863 MKS C.D2.300
            i mehaniĉke osobine
            Bakar i legure bakra. Odlivĉi legura bakra. Hemijski sastav
1864 MKS C.D2.300/1*
            i mehaniĉke osobine. Izmene i dopune
            Bakarne legure za lemlenje. Mesingani lem. Hemijski
1865 MKS C.D2.306
            sastav i smetrijce za upotrebu
            Bakarne legure za lemlenje. Srebreni lem. Hemijski sastav
1866 MKS C.D2.307
            i smetrijce za upotrebu
            Spajanje cevi od bakra i bakarnih legura lemlenjem. Oblik i
1867 MKS C.D2.321
            mere spojeva
1868 MKS C.D3.120*   Bakarne legure za gnjeĉenje.Šipke i ţica. Tehniĉki uslovi
            Bakarne legure za gnjeĉenje. Presovani i vuĉeni profili.
1869 MKS C.D3.130*
            Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
            Bakarne legure za gnjeĉenje. Okrugle šipke vuĉene. Oblik i
1870 MKS C.D3.520*
            mere
            Bakarne legure za gnjeĉenje.. Okrugle šipke vuĉene,
1871 MKS C.D3.522*
            presovane. Oblik i mere
           Bakarne legure za gnjeĉenje. Pljosnate šipke, vuĉene sa
1872 MKS C.D3.523*
           ostrim ivicama. Oblik i mere
           Bakarne legure za gnjeĉenje. Pljosnati mesing sa
1873 MKS C.D3.524
           zaobljenim ivicama, presovani, dimenzije i tolerancije
           Bakarne legure za gnjeĉenje. Kvadratne šipke, vuĉene, sa
1874 MKS C.D3.525
           oštrim ivicama. Oblik i mere
           Kvadratni mesing sa yaoblenim ivicama - presovani -
1875 MKS C.D3.526
           dimenzie i tolerancije
           Bakarne legure za gnjeĉenje.Šestougaone šipke, vuĉene.
1876 MKS C.D3.527
           Oblik i mere
           Šestougaoni mesing sa zaoblenim ivicama - presovanje -
1877 MKS C.D3.528
           dimenzija i tolerancija
           Ramnokraki mesingani ugaonici sa zaoblenim ivicama -
1878 MKS C.D3.529
           presovani - dimenzija i tolerancija
           Raznokraki mesingani ugaonici sa zaoblenim ivicama -
1879 MKS C.D3.530
           presovani - odnos krakova a:b=2:3.
           Raznokraki mesingani ugaonici sa zaoblenim ivicama -
1880 MKS C.D3.531
           presovani - odnoskrakova a:b=1:2
1881 MKS C.D4.021   Bakarna folija. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
           Bakarne legure za gnjeĉenje. Ravnovaljani proizvodi od
1882 MKS C.D4.120
           bakar. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
           Bakarne legure za plasticnu preradu. Bakarne cevi
1883 MKS C.D4.520
           Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
           Bakarne legure za plasticnu preradu. Ramnovaljane trake,
1884 MKS C.D4.521
           pasovi i diskovi. Oblik i mere
           Bakarne legure za gnjeĉenje. Bakarne cevi dešavne
1885 MKS C.D5.020
           vuĉene. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
           Bakarne legure za gnjeĉenje. Ceve od legura bakra
1886 MKS C.D5.120
           bešavne, vuĉene Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
           Bakarne legure za plasticnu preradu bakarne cevi bešavne,
1887 MKS C.D5.500
           vuĉene.oblik i mere
           Bakarne legure za plasticnu preradu. Bakarne cevi
1888 MKS C.D5.501
           bešavne, vuĉene .oblik i mere
           Bakarne legure za gnjeĉenje. Cevi od bakra za vodovodne
1889 MKS C.D5.502*
           grejne i gasne instalacije. Tehniĉki uslovi
           Bakarne legure za plasticnu preradu. Cevi od legura bakra
1890 MKS C.D5.520
           bešavne, vuĉene. Oblik i mere
           Bakarne legure za gnjeĉenje. Cevi za kondenzatore i
1891 MKS C.D5.521*
           toplotne izmenivaĉe. Tehniĉki uslovi
           Bakarne legure za gnjeĉenje. Cevi od legura bakra.
1892 MKS C.D5.522
           bešavne, vuĉene za cevovode. Oblik i mere
           Bakarne legure za gnjeĉenje. Toplovaljana bakarna ţica po
1893 MKS C.D6.400
           postupku DIP - forming. Tehniĉki uslovi
           Bakarne legure za gnjeĉenje. Toplovaljana bakarna ţica po
1894 MKS C.D6.400/1
           postupku DIP - forming. Tehniĉki uslovi. Izmene i dopune
           Bakarne legure za gnjeĉenje.Toplovaljana bakarna ţica.
1895 MKS C.D6.500
           Tehniĉki uslovi
           Bakarne legure za gnjeĉenje.Toplovaljana bakarna ţica
1896 MKS C.D6.500/1
           .Tehniĉki uslovi. Izmene
1897 MKS C.D6.520   Bakarne legure za gnjeĉenje. Ţica, vuĉena. Oblik i mere
           Oktugla mesingena ţica - presovana- . Dimenyija i
1898 MKS C.D6.521
           tolerancija
           Bakarne legure za gnjeĉenje. Otkovci i kalupima. Tehniĉki
1899 MKS C.D9.005
           uslovi za izradu i isporuku
            Legure lakotoplivih teških metala. Definicija pojmova, naziv i
1900 MKS C.E0.001
            klasifikacija
            Lakotopivi teški metala i njihove legure. Oznacavanje
1901 MKS C.E0.002*
            proizvoda
            Lakotopivi teški metala i njihove legure. Registar brojacanih
1902 MKS C.E0.005
            oznaka
1903  MKS C.E0.020  Cink u bloku. Tehniĉki uslovi
1904  MKS C.E0.030*  Rafinisamo olovo u bloku. Tehniĉki uslovi
1905  MKS C.E0.035  Legure olovo u bloku za opštu primenu. Tehniĉki uslovi
1906  MKS C.E0.036  Legure olova u bloku za akumulatore. Tehniĉki uslovi
            Olovo i olovne legure za plašteve elektriĉnih kablova.
1907 MKS C.E0.040
            Tehniĉki uslovi
1908  MKS C.E1.041*  Legure za meko lemlenje, Tehniĉki uslovi
1909  MKS C.E1.050*  Legure cinka za limlenje u bloku. Tehniĉki uslovi
1910  MKS C.E1.080  Cink u prahu Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
1911  MKS C.E1.100  Legure na bazu olova i kalaja. Tehniĉki uslovi
1912  MKS C.E1.101  Štamparske legure. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
1913  MKS C.E1.200*  Rafinisani antimon u bloku Tehniĉki uslovi
1914  MKS C.E1.300  Kadmijum Tehniĉki uslovi
1915  MKS C.E1.400  Ţiva. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
1916  MKS C.E1.500  Bizmut u bloku Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
1917  MKS C.E4.020  Ĉink - lim. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
            Ploĉe o legurama cinka za cinkografiju za jednstepeno i
1918 MKS C.E4.021
            všestepeno nagriozajne Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
            Ploce od legura cinka za ofset. Tehniĉki uslovi za izradu i
1919 MKS C.E4.022
            isporuku
1920  MKS C.E4.030  Olovni lim Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
1921  MKS C.E4.040  Olovne dovodne cevi. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
1922  MKS C.E4.041  Olovne dovodne cevi. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
1923  MKS C.E6.050  Ţica od olova. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
1924  MKS C.G1.100*  Srebro u bloku. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
1925  MKS C.G1.101*  Srebro u granulima. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
1926 MKS C.H1.010   Ĉelicna uţad. Termini i definicije
1927 MKS C.H1.020   Ĉelicna uţad. Vrste i pojmovi
            Ĉelicna uţad za opštu namenu.Pregled standardizovanih
1928 MKS C.H1.021
            konstrukcija
            Ĉelicna uţad za opštu namenu.Pregled standardizovanih
1929 MKS C.H1.021/1
            konstrukcija. Izmene
1930 MKS C.H1.022   Ĉelicna uţad za opštu namenu.- Proracun imkoeficienti
1931 MKS C.H1.023   Ĉelicna uţad za opštu namenu. Tehnicki uslovi
            Ĉelicna uţad za izvozna postroenja u rudarstvo. Tehniĉki
1932 MKS C.H1.030
            uslovi
1933 MKS C.H1.031   Ĉelicna uţad zatvorene konstrukcije. Tehniĉki uslovi
            Ĉelicna uţad za vitla i slicne urĊae. Konstrukcija i tehniĉki
1934 MKS C.H1.051
            podatci
            Ĉelicna uţad za izvizna postroenja u rudarsrvu. Okrugla
1935 MKS C.H1.052
            uţad. Konstrukcija i tehnicke kerakteristike
            Ĉelicna uţad za izvizna postroenja u rudarsrvu. Pljosnata
1936 MKS C.H1.055*
            uţad. Konstrukcija i tehnicke kerakteristike
            Ĉelicna uţad za izvizna postroenja u rudarsrvu. Uţad za
1937 MKS C.H1.056
            signalizacija. Konstrukcija i tehnicke kerakteristike
1938 MKS C.H1.060   Ĉelicna uţad za opštu namenu. Zavojno uţe 1X 7
1939 MKS C.H1.061   Ĉelicna uţad za opštu namenu. Zavojno uţe 1X 19
1940 MKS C.H1.062   Ĉelicna uţad za opštu namenu. Zavojno uţe 1X 37
1941 MKS C.H1.070   Ĉelicna uţad za opštu namenu. Zavojno uţe 6X 7
1942 MKS C.H1.072   Ĉelicna uţad za opštu namenu. Obicni uţe 6X19
1943 MKS C.H1.074   Ĉelicna uţad za opštu namenu. Obicno uţe 6X37
            Ĉelicna uţad za opštu namenu. Obicno uţe 6X 12 + 7
1944 MKS C.H1.076
            vlaknestih jezgara
            Ĉelicna uţad za opštu namenu. Obicno uţe 6X 24 + 7
1945 MKS C.H1.078
            vlaknestih jezgara
1946 MKS C.H1.080   Ĉelicna uţad za opštu namenu. Obicno uţe 8X 7
1947 MKS C.H1.084   Ĉelicna uţad za opštu namenu. Obicno uţe 8X37
            Ĉelicna uţad za opštu namenu. Uţe 6X19 sa ţicama za
1948 MKS C.H1.086
            popnu
            Ĉelicna uţad za opštu namenu. Uţe 8X19 sa ţicama za
1949 MKS C.H1.088
            popnu
1950 MKS C.H1.090   Ĉelicna uţad za opštu namenu. Uţe 8X19 - Vorington
            Ĉelicna uţad za opštu namenu. Uţe 6X35 - pokriveni
1951 MKS C.H1.094
            Vorington
1952  MKS C.H1.096  Ĉelicna uţad za opštu namenu. Uţe 8X19
1953  MKS C.H1.100  Ĉelicna uţad za opštu namenu. Uţe 6 X 19 -Sil
1954  MKS C.H1.102  Ĉelicna uţad za opštu namenu. Uţe 6X37 -Sil
1955  MKS C.H1.104  Ĉelicna uţad za opštu namenu. Uţe 8X19 -Sil
1956 MKS C.H1.106   Ĉelicna uţad za opštu namenu. Uţe 6X31 - Vorington -Sil

1957 MKS C.H1.108   Ĉelicna uţad za opštu namenu. Uţe 6X36 - Vorington -Sil

1958 MKS C.H1.112   Ĉelicna uţad za opštu namenu. Uţe 8X36 - Vorington -Sil
            Ĉelicna uţad za opštu namenu. Višeslojni zyvojno uţe 17 X
1959 MKS C.H1.114
            7 . Neodvrtlivo
            Ĉelicna uţad za opštu namenu. Višeslojni zyvojno uţe 18 X
1960 MKS C.H1.115
            7 . Neodvrtlivo
            Ĉelicna uţad za opštu namenu. Višeslojni zyvojno uţe 34 X
1961 MKS C.H1.118
            7 . Neodvrtlivo
            Ĉelicna uţad za opštu namenu. Višeslojni zyvojno uţe 36 X
1962 MKS C.H1.119
            7 . Neodvrtlivo
            Ĉelicna uţad za opštu namenu. Višeslojni zyvojno uţe 15 X
1963 MKS C.H1.120
            7+ 9 X 7 + 9X3+ ĈJ . Neodvrtlivo
            Ĉelicna uţad za opštu namenu. Višeslojni zyvojno uţe 10 X
1964 MKS C.H1.122
            10 . Neodvrtlivo
            Ĉelicna uţad za opštu namenu. Upletanje krajeva ĉelicne
1965 MKS C.H1.200*
            uzadi
1966 MKS C.H1.300   Stezaci za ĉeliĉnu uzad za lakše uslove rada.
1967 MKS C.H1.301*   Stezaci za ĉeliĉnu uzad za teţe uslove rada.
            Ušike lake, srednetešje i teške strukove za ĉeliĉnu i
1968 MKS C.H1.302
            vlaknastu uţad. Oblik i mere
1969  MKS C.H1.303*  Konicne caure za ĉeliĉni uzad. Oblik i mere
1970  MKS C.H1.304*  Zalivanje krajeva ĉeliĉne uzade. Uputstva
1971  MKS C.H1.305  Pljosnate konicne caure za ĉeliĉni uţad. Oblik i mere
1972  MKS C.H1.306  Uške za ĉeliĉnu uţad. Oblik i mere
            Privezanice za vuĉu putniĉkih automobila sa jednim
1973 MKS C.H1.310
            zabravnim delom. Oblik mere i osobine
            Privezanice za vuĉu putniĉkih automobila sa dva
1974 MKS C.H1.311
            zabravnim delom. Oblik mere i osobine
            Privezanice za vuĉu putniĉkih automobila sa jednim
1975 MKS C.H1.318
            zabravnim delom. Oblik mere i osobine
            Zavarivanje. Obloţene elektrode za ruĉno zavarivanje
1976 MKS C.H3.010*
            ĉelika. Tehniĉki uslovi
           Zavarivanje. Obloţene elektrode za ruĉno zavarivanje
1977 MKS C.H3.011
           niskougljrenih nelegiranih ĉelika. Oznacivanje
           Zavarivanje. Obloţene elektrode za ruĉno zavarivanje
1978 MKS C.H3.015
           livenog ţeljeza. Oznaĉavanje
           Zavarivanje. Obloţene elektrode za ruĉno zavarivanje
1979 MKS C.H3.016
           livenog ţeljeza. Oznaĉavanje opis i podruĉje primene
           Zavarivanje. Obloţene elektrode za ruĉno zavarivanje
1980 MKS C.H3.017
           nerĊajucih i sliĉnih visokolegiranih ĉelika. Oznaĉavanje
           Zavarivanje. OdreĊivanje difundovanog vodnika u šavu
1981 MKS C.H3.018
           izvedenom nelegiranim ili niskolegiranom elektrodama
           Dodatni materjali za zavarivanje.Obloţene elektrode za
1982 MKS C.H3.019
           ruĉno zavarivanje livenog ţeljeza. Oznaĉavanje
           Zavarivanje. Obloţene elektrode za ruĉno elektrolitno
1983 MKS C.H3.020
           zavarivanje.
           Zavarivanje. Obloţene elektrode za ruĉno elektrolitno
1984 MKS C.H3.022  zavarivanje. Izvodenje nevara u cilju odreĊivanje hemiljkog
           sastava navara
           Zavarivanje. Obloţene elektrode za ruĉno zavarivanje
1985 MKS C.H3.023
           livenog ţeljeza. Oznaĉavanje
           Dodatni i pomocni materjali za zavarivanje. Volframove
1986 MKS C.H3.030  elektrode za elektricno zavarivanje u zastiti inertnih gasova i
           za zavarivanje plazmom
           Dodatni materjali za zavarivanje - šipke za zavarivanje
1987 MKS C.H3.051
           gasnim plamenom i TIG postupkom
           Tehnicka zavaranja materjala. Ţice za zavaruvanj pod
1988 MKS C.H3.052  zaštitnom prašku. Zavarivanje sa više zavara
           niskougljeniĉnih i niskolegiranih ĉelika
           Ţica i šipke za zavarivanje aluminijuma i aluminijumski
1989 MKS C.H3.061
           ligura. Tehniĉki propisi za izradu i isporuku
           Ţica i šipke za plinsko zavarivanje bakra. Tehniĉki uslovi za
1990 MKS C.H3.071
           izradu i isporuku
           Šipke za zavarivanje crvenog liva. Tehniĉki uslovi za izradu
1991 MKS C.H3.072
           i isporuku
           Ţica i šipke za zavarivanje bronze. Tehniĉki uslovi za izradu
1992 MKS C.H3.073
           i isporuku
           Bakar i legure bakra. Elektrode za elektrootporsko
1993 MKS C.H3.074*
           zavarivanje. Tehniĉki uslovi
           Dodatni i pomošni materjali za zavarivanje. Zaštitni gasovi.
1994 MKS C.H3.081
           Tehniĉki uslovi
1995 MKS C.H4.010  Lanci za opšte svrhe. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
           Visokootporni kalibrirani lanci za dizalice.Tehniĉki uslovi za
1996 MKS C.H4.011
           izradu i isporuku
           Lanci za opšte svrhe. Ispitani, kratkih karika. Oblik, mere i
1997 MKS C.H4.020
           optereĉenja
           Lanci za dizalice. Kalibrirani, ispitani, kratkih karika. Oblik,
1998 MKS C.H4.021
           mere i optereĉenja
           Lanci za dizalice. Klasa kvaliteta 5. Kalibrirani i ispitani .
1999 MKS C.H4.022
           Oblik, mere i optereĉenja
           Lanci za dizalice. Klasa kvaliteta 6. Kalibrirani i ispitani .
2000 MKS C.H4.023
           Oblik, mere i optereĉenja
           Lanci za dizalice. Klasa kvaliteta 8. Kalibrirani i ispitani .
2001 MKS C.H4.024
           Oblik, mere i optereĉenja
           Komandni lanci za opšte svrhe. Ispitani, kratkih karika.
2002 MKS C.H4.025
           Oblik, mere i optereĉenja
           Lanci i komandni lanci za transportere. Kolibrirani, ispitani,
2003 MKS C.H4.030
           dugih karika. Oblik, mere i optereĉenja
           Lanci za transportere. Isitani, srednje duhih karika. Oblik,
2004 MKS C.H4.031
           mere i optereĉenja
           Elevatori sa ĉelilnim lancima. Spojnice za neozubljene i
2005 MKS C.H4.032
           ozubljene tockove. Oblik i mere
           Komandni lanci za elevetore. Ispitani, srednjedugih karika.
2006 MKS C.H4.033
           Oblik, mere i optereĉenja
2007 MKS C.H4.040   Lanci za rudarstvo i motorni vozila
2008 MKS C.H4.050   Lanci za nošenje tereta. Oblik, mere i optereĉenja
2009 MKS C.H4.051   Alke i prelazne karike lanaca za nošenje tereta. Obli i mere
           Teretni lanci. Klasa kvaliteta 5. Nekalibrirani i ispitani.
2010 MKS C.H4.052
           Oblik, mere i optereĉenja
           Teretni lanci. Klasa kvaliteta 6. Nekalibrirani i ispitani.
2011 MKS C.H4.054
           Oblik, mere i optereĉenja
           Lanci za dizalice. Klasa kvaliteta 8. Nekalibrirani i ispitani.
2012 MKS C.H4.056
           Oblik, mere i optereĉenja
           Kalibrirani ĉeliĉni lanac za ţeleznicka SS - postroenja.
2013 MKS C.H4.060
           Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
2014 MKS C.H4.072   Zatesnice i zatezna navrtka - Oblik, mere i optereĉenja
           Duga oka sa navojem na stablu za vrtulke i zateznice.
2015 MKS C.H4.073
           Oblik, mere i optereĉenja
           Viljuške sa navijem na stablu, okretne i zateznice - Oblik,
2016 MKS C.H4.074
           mere i optereĉenja
           Okruglog oka sa navojem na stablu za vrtuljke i zateznice.
2017 MKS C.H4.075
           Oblik, mere i optereĉenja
           Trougaona ploĉa za spajanje teretne uţadi. Oblik, mere i
2018 MKS C.H4.077
           optereĉenja
2019  MKS C.H4.078  Teretna kuka. Oblik, mere i optereĉenja
2020  MKS C.H4.079  Vrtuljka za teretnu kuku. Oblik, mere i optereĉenja
2021  MKS C.H4.080  Terenski skopci. Oblik i mere
2022  MKS C.H4.081  Terenski sklopci. Oblik i mere
2023  MKS C.H4.099  Teretna oprema. Pribor i prikljuĉni delovi. Pregled
           Teretna oprema. Pribor i prikljuĉni delovi. Tehniĉki uslovi za
2024 MKS C.H4.100
           izradu i isporuku
           Visokootporni lanci za transportere i mašine za otkrivanje
2025 MKS C.H4.200*
           uglja
2026 MKS C.H4.201*  Spojnice za visokootporne lance za transportere
2027 MKS C.H4.210*  Grabnulje za dvolanĉane transportere
2028 MKS C.H4.220*  Pogonski lancanik za dvolanĉane grabuljestetransportere
           Pogonski lancanik za jednolancane transportere sa
2029 MKS C.H4.221
           centralnim voĊenjem lanca
           Pogonski lancanik za dvolanĉane transportere sa
2030 MKS C.H4.222
           centralnim voĊenjem lanaca
           Korita za zagrabuljaste transportere od ĉeliĉnih SP - profila
2031 MKS C.H4.232
           (sigma). Osnovne karakteristike
           Korita za grabuljaste transportere od ćelićnog
2032 MKS C.H4.235
           lima.Osnovne karakteristike
2033 MKS C.H9.020   Olovni vodni zatvaraca.Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
           Opšte toletancije mera oblika i dodatcim za obradu. Sistem i
2034 MKS C.J0.010
           zajedniĉke osnove
2035 MKS C.J0.011*  Oblici od livenog gvoţĊa. Opšti tehniĉki uslovi
2036 MKS C.J0.012*  Oblici o ĉeliĉnog liva. Opšti tehniĉki uslovi
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2037 MKS C.J1.021
           pritiskom.Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2038 MKS C.J1.022
           pritiskom. Naglavci za fazonske komande. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2039 MKS C.J1.023
           pritiskom. Navrtke . Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2040 MKS C.J1.030
           pritiskom. Cevi sa naglavkom. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2041 MKS C.J1.031
           pritiskom. Cevi sa navrtkom. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2042 MKS C.J1.033
           pritiskom. Cevi sa prirubricama. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2043 MKS C.J1.040  pritiskom. Spojnice sa prirubnicom i naglavkom. Oblik i
           mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2044 MKS C.J1.041
           pritiskom.Spojnice sa naglavcima. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2045 MKS C.J1.042
           pritiskom. Spojnice sa prirubnicama. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2046 MKS C.J1.043
           pritiskom.Spojnice sa prirubnicama. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2047 MKS C.J1.050
           pritiskom. Redukcije sa naglavcima. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2048 MKS C.J1.051
           pritiskom. Redukcije sa prirubnicama. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2049 MKS C.J1.060
           pritiskom. Lukovi 1/4 sa naglavcima. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2050 MKS C.J1.061
           pritiskom. Lukovi 1/8 sa naglavcima. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2051 MKS C.J1.062
           pritiskom. Lukovi 1/16 sa naglavcima. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2052 MKS C.J1.063
           pritiskom. Lukovi 1/32 sa naglavcima. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2053 MKS C.J1.064
           pritiskom. Lukovi 1/4 sa prerubnicama. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2054 MKS C.J1.065
           pritiskom. Lukovi 1/8 sa prirubnicama. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2055 MKS C.J1.068
           pritiskom. Lukovi sa stopom. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2056 MKS C.J1.070
           pritiskom. Ogranci sa naglavcima. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2057 MKS C.J1.071
           pritiskom. Ogranci sa prirubnicama. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2058 MKS C.J1.072  pritiskom. Ogranci sa naglavcima i prirubnicom. Oblik i
           mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2059 MKS C.J1.080
           pritiskom. Krstovi sa naglavcima. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2060 MKS C.J1.081
           pritiskom. Krstovi sa prirubnicama. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2061 MKS C.J1.090
           pritiskom. Završci za prirubnicama. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2062 MKS C.J1.091
           pritiskom. Završnici za ceve. Oblik i mere
          Cevi i fazonski komadi od livenog gvoţĊa za vodove pod
2063 MKS C.J1.092
          pritiskom. Završnici za nagkavka. Oblik i mere
          Fazonski komadi od livenog gvoţĊa za azbestcementne
2064 MKS C.J1.121
          vodove pod pritiskom.Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
          Fazonski komadi od livenog gvoţĊa za azbestcementne
2065 MKS C.J1.140  vodove pod pritiskom. Spojice sa ravnim krajem. Oblik i
          mere
          Fazonski komadi od livenog gvoţĊa za azbestcementne
2066 MKS C.J1.141  vodove pod pritiskom. Spojice sa prirubnicom i revnim
          krajem. Oblik i mere
          Fazonski komadi od livenog gvoţĊa za azbestcementne
2067 MKS C.J1.150  vodove pod pritiskom. Redukcije sa ravnim krajevima.
          Oblik i mere
          Fazonski komadi od livenog gvoţĊa za azbestcementne
2068 MKS C.J1.151  vodove pod pritiskom. Redukcije sa prirubnicom na manjem
          profilu i ravnim krajem - Oblik i mere
          Fazonski komadi od livenog gvoţĊa za azbestcementne
2069 MKS C.J1.152  vodove pod pritiskom. Redukcije sa prirubnicom na manjem
          profilu i ravnim krajem - Oblik i mere
          Fazonski komadi od livenog gvoţĊa za azbestcementne
2070 MKS C.J1.160  vodove pod pritiskom. Lukovi 1 / 4 sa ravnim krajem. Oblik i
          mere
          Fazonski komadi od livenog gvoţĊa za azbestcementne
2071 MKS C.J1.161  vodove pod pritiskom. Lukovi 1 / 8 sa ravnim krajem. Oblik i
          mere
          Fazonski komadi od livenog gvoţĊa za azbestcementne
2072 MKS C.J1.162  vodove pod pritiskom. Lukovi 1 / 16 sa ravnim krajem. Oblik
          i mere
          Fazonski komadi od livenog gvoţĊa za azbestcementne
2073 MKS C.J1.163  vodove pod pritiskom. Lukovi 1 / 31 sa ravnim krajem. Oblik
          i mere
          Fazonski komadi od livenog gvoţĊa za azbestcementne
2074 MKS C.J1.164  vodove pod pritiskom. Lukovi 1 / 14 sa prirubniciom i
          ramnim krajem. Oblik i mere
          Fazonski komadi od livenog gvoţĊa za azbestcementne
2075 MKS C.J1.165  vodove pod pritiskom. Lukovi 1 / 8 sa prirubniciom i ramnim
          krajem. Oblik i mere
          Fazonski komadi od livenog gvoţĊa za azbestcementne
2076 MKS C.J1.166  vodove pod pritiskom. Lukovi 1 / 16 sa prirubniciom i
          ramnim krajem. Oblik i mere
          Fazonski komadi od livenog gvoţĊa za azbestcementne
2077 MKS C.J1.167  vodove pod pritiskom. Lukovi 1 / 32 sa prirubniciom i
          ramnim krajem. Oblik i mere
          Fazonski komadi od livenog gvoţĊa za azbestcementne
2078 MKS C.J1.170  vodove pod pritiskom. Ogramci sa ravnim krajem. Oblik i
          mere
          Fazonski komadi od livenog gvoţĊa za azbestcementne
2079 MKS C.J1.171  vodove pod pritiskom. Ogranci sa jednom prirubnicom.
          Oblik i mere
          Fazonski komadi od livenog gvoţĊa za azbestcementne
2080 MKS C.J1.172  vodove pod pritiskom. Ogranci sa dve prirubnice. Oblik i
          mere
          Fazonski komadi od livenog gvoţĊa za azbestcementne
2081 MKS C.J1.180  vodove pod pritiskom. Krstivi sa ravnim krajevima. Oblik i
          mere
          Fazonski komadi od livenog gvoţĊa za azbestcementne
2082 MKS C.J1.190  vodove pod pritiskom. Ţibo - ( Gibault ) spojnice. Oblik i
          mere
          Fazonski komadi od livenog gvoţĊa za azbestcementne
2083 MKS C.J1.191  vodove pod pritiskom. Ţibo - ( Gibault ) spojnice sa
          prikljuĉkom . Oblik i mere
          Fazonski komadi od livenog gvoţĊa za azbestcementne
2084 MKS C.J1.192
          vodove pod pritiskom. Ogrlice. Oblik i mere
          Cevi i spojni delovi od livenog gvoţĊa za kanalizaciju, sa
2085 MKS C.J1.421
          naglavkom.Tehniĉki uslovi
          Cevi i spojni delovi od livenog gvoţĊa za kanalizaciju, sa
2086 MKS C.J1.429
          naglavkom. Naglavci . Oblik i mere
          Cevi i spojni delovi od livenog gvoţĊa za kanalizaciju, sa
2087 MKS C.J1.430
          naglavkom. Cevi. Oblik i mere
          Cevi i spojni delovi od livenog gvoţĊa za kanalizaciju, sa
2088 MKS C.J1.431  naglavkom. Cevi sa okruglim otvorom za ĉišĉenje. Oblik i
          mere
          Cevi i spojni delovi od livenog gvoţĊa za kanalizaciju, sa
2089 MKS C.J1.440
          naglavkom. Lukovi . Oblik i mere
          Cevi i spojni delovi od livenog gvoţĊa za kanalizaciju, sa
2090 MKS C.J1.460
          naglavkom. Prelazni elementi. Oblik i mere
          Cevi i spojni delovi od livenog gvoţĊa za kanalizaciju, sa
2091 MKS C.J1.470
          naglavkom. Raĉve. Oblik i mere
          Cevi i spojni delovi od livenog gvoţĊa za kanalizaciju, sa
2092 MKS C.J1.480
          naglavkom. Zatvaraĉi protiv mirisa. Oblik i mere
          Cevi i spojni delovi od livenog gvoţĊa za kanalizaciju, sa
2093 MKS C.J1.483
          naglavkom. Podešavajuĉi spojni elementi. Oblik i mere
          Cevi i spojni delovi od livenog gvoţĊa za kanalizaciju, sa
2094 MKS C.J1.484
          naglavkom. Zatvaraĉi navlaka. Oblik i mere
          Cevi i spojni delovi od livenog gvoţĊa za kanalizaciju, sa
2095 MKS C.J1.485
          naglavkom. Tehniĉki uslovi
          Cevi i spojni delovi od livenog gvoţĊa za kanalizaciju, sa
2096 MKS C.J1.486
          naglavkom. Cevi. Oblik i mere
          Cevi i spojni delovi od livenog gvoţĊa za kanalizaciju, sa
2097 MKS C.J1.487  naglavkom. Cevi sa okruglim otvorom za ĉišĉenje. Oblik i
          mere
          Cevi i spojni delovi od livenog gvoţĊa za kanalizaciju, sa
2098 MKS C.J1.488  naglavkom. Cevi sa pravougaonim otvorom za ĉišĉenje.
          Oblik i mere
          Cevi i spojni delovi od livenog gvoţĊa za kanalizaciju bez
2099 MKS C.J1.489
          naglavka. Lukovi . Oblik i mere
          Cevi i spojni delovi od livenog gvoţĊa za kanalizaciju bez
2100 MKS C.J1.490
          naglavka. Raĉve . Oblik i mere
          Cevi i spojni delovi od livenog gvoţĊa za kanalizaciju bez
2101 MKS C.J1.491
          naglavka. Prelazni elementi. Oblik i mere
          Cevi i spojni delovi od livenog gvoţĊa za kanalizaciju bez
2102 MKS C.J1.492  naglavka. Poklopci cevi i spojnih delova, podupiraĉi
          vertikalne cevi, prikljuĉci. Oblik i mere
          Cevi i spojni delovi od livenog gvoţĊa za kanalizaciju bez
          naglavka. Zatvaraci protiv širenja mirisa, za vertikalni
2103 MKS C.J1.493
          protok, sa gornjim i donjim otvorom za ĉišĉenje. Oblik i
          mere
           Spojevi cevi na vodovima i kanalima za otpadnu vodu.
2104 MKS C.J1.494
          Opšti tehniĉki uslovi
           Fazonski komadi od sivog liva sa cevovode pod pritiskom
2105 MKS C.J1.500*
           od tvrdog PVC - a.Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku

           Fazonski komadi od sivog liva sa cevovode pod pritiskom
2106 MKS C.J1.501*
           od tvrdog PVC - a. Ogranci sa naglavcima. Oblik i mere
           Fazonski komadi od sivog liva sa cevovode pod pritiskom
2107 MKS C.J1.502*  od tvrdog PVC - a. Ogranci sa naglavcima i prirubnicu.
           Oblik i mere
           Fazonski komadi od sivog liva sa cevovode pod pritiskom
2108 MKS C.J1.503  od tvrdog PVC - a. Ogranci sa naglavcima i navojem za
           prikljuĉak. Oblik i mere
           Fazonski komadi od sivog liva sa cevovode pod pritiskom
2109 MKS C.J1.504
           od tvrdog PVC - a. Redukcioni naglavci
           Fazonski komadi od sivog liva sa cevovode pod pritiskom
2110 MKS C.J1.505*  od tvrdog PVC - a. Spojnice sa prirubnicom i naglavkom.
           Ogranci sa naglavcima
           Fazonski komadi od sivog liva sa cevovode pod pritiskom
2111 MKS C.J1.506*
           od tvrdog PVC - a. Spojnice sa prirubnicom. Oblik i mere
           Fazonski komadi od sivog liva sa cevovode pod pritiskom
2112 MKS C.J1.520*
           od tvrdog PVC - a. Ogrlice . Oblik i mere
           Fazonski komadi od sivog liva sa cevovode pod pritiskom
2113 MKS C.J1.521*  od tvrdog PVC - a. Zupĉeste spojnice sa slobodnom
           prirubnicom. Oblik i mere
2114 MKS C.J2.010*  Sivo livniĉko gvoţĊe.Tehniĉki uslovi
           Opšte tolerancije mera odlivaka i dodaci za obradu.
2115 MKS C.J2.014  Dozvoljena otstupanja mera i dodaci za obradu odlivaka od
           sivog liva sa limelarnim grafitom
           Opšte tolerancije mera odlivaka i dodaci za obradu.
2116 MKS C.J2.015  Dozvoljena otstupanja mera i dodaci za obradu odlivaka od
           temperovanog liva.
           Opšte tolerancije mera odlivaka i dodaci za obradu.
2117 MKS C.J2.016  Dozvoljena otstupanja mera i dodaci za obradu odlivaka od
           nodularnog liva
2118 MKS C.J2.020*  Sivi liv sa lamelarnim grafitom.Tehniĉki uslovi
2119 MKS C.J2.021*  Temperovani liv. Tehniĉki uslovi
2120 MKS C.J2.022*  Nodularni liv, nelegiran i niskolegiran. Tehniĉki uslovi
2121 MKS C.J2.023  Sivi liv sa lamelarnim grafitom. Klasifikacija prema tvrdoci
2122 MKS C.J2.024  Austenitno liveno gvoţĊe. Tehniĉki uslovi
           Legirano liveno gvoţĊe otporno prema habanju. Tehniĉki
2123 MKS C.J2.025*
           uslovi
2124 MKS C.J3.011  Ĉelicni livza opštu upotrebu.Tehniĉki uslovi za izradu
           Opšte tolerancije mera oblivaka i dodaci za obradu.
2125 MKS C.J3.012  Dozvolena otstupanja mera i dodaci za obradu oblivaka od
           ĉelićnog liva
2126 MKS C.J3.013*  NerĊajuĉi ĉeliĉni liv. Tehniĉki uslovi
2127 MKS C.J3.014*  Vatrootporni ĉeliĉni liv. Tehniĉki uslovi
           Slivnici bezvodenog zatvaraĉa za odreĊenje vode sa
2128 MKS C.J4.010
           krovova zgrada. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
           Slivnici bezvodenog zatvaraĉa za odreĊenje vode sa
2129 MKS C.J4.011
           krovova zgrada. Oblik , mere i naĉin oznaĉavanja
           Legure ĉinka za livenje. Oblici liveni pod pritiskom. Tehniĉki
2130 MKS C.J6.040
           uslovi
           Oblici od obojenih metala. Oblici liveni pod pritiskom.
2131 MKS C.J6.041*
           Tehniĉki uslovi
2132 MKS C.J9.016  Pretcizni oblici - Tehniĉki uslovi
           Preciznii oblici - Mere, dozvoljena otstupanja mera, kvalitet
2133 MKS C.J9.017
           površine i dodaci za obradu
           Ţelezniĉki gorni stroj. Šine mase preko 20 kg/m. Tehniĉki
2134 MKS C.K1.020
           uslovi za izradu i isporuku
           Ţelezniĉki gorni stroj. Šine teţine iznad 20 kg/m. Oblik,
2135 MKS C.K1.021
           mere i statiĉke veliĉine
           Ţelezniĉki gorni stroj. Šine teţine iznad 20 kg/m. Oblik,
2136 MKS C.K1.031
           mere i statiĉke veliĉine
           Okrugle, kvadratne i trapezne ĉeliĉne šipke, vruce valjane
2137 MKS C.K1.050
           za zavojne opruge ţelezniĉkih vozila. Oblik i mere
           Šipka vozila. Pljosnate ĉeliĉne šipke za puţaste opruge.
2138 MKS C.K1.051
           Oblik i mere
           Profilisani šipkasti ĉelik za prsenove za priĉvrštivanje
2139 MKS C.K1.300
           obruĉa šinskih vozila
           Ĉelik za opruge ţelezniĉkih vozila.Tehniĉki propisi za
2140 MKS C.K1.310
           izradu i isporuku
           Profili za karoserije drumskih vozila. L-profil, od ĉeliĉnog
2141 MKS C.K2.021
           lima, izraĊeni hladnim savijanjem. Oblik i mere
           Profili za karoserije drumskih vozila. L-profil sa obodom, od
2142 MKS C.K2.022
           ĉeliĉnog lima, izraĊeni hladnim savijanjem. Oblik i mere
           Profili za karoserije drumskih vozila. u-profil, od ĉeliĉnog
2143 MKS C.K2.023
           lima, izraĊeni hladnim savijanjem. Oblik i mere
           Profili za karoserije drumskih vozila. U-profi sa odoboml, od
2144 MKS C.K2.024
           ĉeliĉnog lima, izraĊeni hladnim savijanjem. Oblik i mere
           Profili za karoserije drumskih vozila. Z-profil, od ĉeliĉnog
2145 MKS C.K2.025
           lima, izraĊeni hladnim savijanjem. Oblik i mere
           Profili za karoserije drumskih vozila. A-profil, od ĉeliĉnog
2146 MKS C.K2.026
           lima, izraĊeni hladnim savijanjem. Oblik i mere
           Magnetski materjali. Privremena uzorka kvaliteta i
2147 MKS C.K5.025
           ispitivanje magnetskih svojstva
           Ĉeliĉne pocinkovane trake za uzemlenja.Tehniĉki uslovi za
2148 MKS C.K5.030
           izradu i isporuku
2149 MKS C.K5.032  Magnetski materjali. Ispitivanja . Merenje otpornosti izolacije
           Magnetski materjali. Zahtevi za poedinaĉne materjale.
2150 MKS C.K5.048  Zahtevi za hladno valjenje neorijentirane magnetske ĉeliĉne
           limove i trake
2151 MKS C.K6.020*  Vruĉevaljani ĉelici. Betonski ĉelici. Tehniĉki uslovi
           Hladno oblikovani ĉelici . Betonski ĉelici. Tor - ĉelici.
2152 MKS C.K6.021*
           Tehniĉki uslovi
2153 MKS C.K6.026*  Istegnuti metali. Oblik i mere
           Ĉelici za prednaprezanje. Proveravanje geometriskih
2154 MKS C.K6.033*
           karakteristika i površine ţice, šipki i uţadi
2155 MKS C.K6.034*  Ĉelici za prednaprezanje. Ispitivanje zatezanjem
2156 MKS C.K6.035*  Ĉelici za prednaprezanje. Ispitivanje izotermske relaksacije
           Ĉelici za prednaprezanje. Ispitivanje osetljivosti na koroziju
2157 MKS C.K6.036*
           u amonijum - tiocijanatu
           Ĉelici za prednaprezanje. OdreĊivanje duţine prenošenja
2158 MKS C.K6.037
           sile prednaprezanja
2159 MKS C.K6.120  Vruĉevaljani ĉelici. Betonski ĉelici. Oblik i mere
           Hladnooblikovani ĉelici. Betonski ĉelici. Tor - ĉelici. Oblik i
2160 MKS C.K6.121*
           mere
           Bušenja stena. Šuplji šestougaoni ĉelik za izradu monoblok -
2161 MKS C.K6.150
           dleta
           Aluminium i legure aluminiuma za gnjeĉenje. Profili i šipke
2162 MKS C.L3.100*
           od legura aluminiuma za brodogradnju. Tehniĉki uslovi
           Aluminium i legure aluminiuma za gnjeĉenje. Limovi od
2163 MKS C.L3.101*
           legura aluminiuma za brodogradnju. Tehniĉki uslovi
           Aluminium i legure aluminium za plasticnu preradu -
2164 MKS C.L4.100  simetriĉne isparivaĉke ploĉe od aluminiuma za rashladnu
           tehniku - Tehniĉki uslovi
           Legure za lemlenje. Ţica za meko lemlenje punjena
2165 MKS C.L9.030*
           topiteljem. Tehniĉki uslovi
2166 MKS C.N0.001*  Metalurgija praha. Termoni i definicije
2167 MKS C.N1.001  Metalurgija praha. Uzimanje uzorka metalnog praha
           Metalurgija praha. Sinterovavni metalni materjala ( osim
2168 MKS C.N2.001
           tvrdih metala) uzimanje uzoraka
           Metalurgija praha. Sinterovavni metalni materjala. Materjali
2169 MKS C.N2.002  za leţaje inpregnisani tećnim stretstvima za podmazivanje.
           Tehniĉki uslovi
           Metalurgija praha. Sinterovavni metalni materjala ( osim
2170 MKS C.N2.003
           tvrdih metala ). Epruveta bez zareza za ispitivanje udarom
           Metalurgija praha. Sinterovavni metalni materjala.
2171 MKS C.N2.004*  Sinterovano ţelezo i sinterovani ĉelik koi sadţe ugljenik ili
           ugljenik i bakar i koriste se za konstrukcioe elemente
           Metalurgija praha. Sinterovavni metalni materjala (osim
2172 MKS C.N2.005*  tvrdih metala ). Priprema uzoraka za hemijsku analizu za
           odreĊivanje sadrţaja ugljenika
           Sinterovavni metalni materjala ( osim tvrdih metala) .
2173 MKS C.N2.007
           Epruveta za ispitivanje zatezanjem
           Metalurgija praha. Tvrdi metali. Uzimanje uzoraka i
2174 MKS C.N3.001
           ispitivanje metalnog praha koristeĉi sinterovane epruvete
2175 MKS C.N3.002  Sinterovani tvrdi metali. Uzimanje uzoraka i ispitivanje
2176 MKS C.T3.001  Tehnika varenja metala. Definicija pojmova i nazivi
           Zavarivanje i srodni postupci. Postupci zavarivanja i
2177 MKS C.T3.003
           lemlenja. Termini i definije
           Tehnika lemlenja metala. Tvrdo i meko lemlenje.
2178 MKS C.T3.005*
           Definicije i oznacavanje
           Zavarivanje. Osnovni poloţaj zavarivanja. Definicije i
2179 MKS C.T3.008  vrednosti uglova nagiba i zaokretanja koi odreĊuju poloţaje
           zavarivanja
           Zavarivanje i srodni postupci. Klase kvaliteta zavarenih
2180 MKS C.T3.010
           spojeva izvedenih topljenem na ĉeliku
           Zavarivanje i srodni postupci. Uprošĉeno prikazivanje
2181 MKS C.T3.011*
           šavova na ĉrteţima
           Zavarivanje i limlenje metala - Lista postupka i oznacavanje
2182 MKS C.T3.012
           postupka zavarivanja na creteţma
           Zavarivanje. Dozvolena otstupanja netolerisanih mera
2183 MKS C.T3.013
           zavarenih konstitucija. Duţine i uglovi
           Zavarivanje. Dozvolena otstupanja netolerisanih mera
2184 MKS C.T3.014
           zavarenih konstitucija. Oblik i poloţaj
           Zavarivanje i srodni postupci. Zavarivanje u zaštiti gasa.
2185 MKS C.T3.015
           Postupci
           Zavarivanje. Klasifikacija grešaka u zavarenim spojevima
2186 MKS C.T3.020*
           izvedenim topljenjem metala
           Zavarivanje i srodni postupci. Greške površina reza pri
2187 MKS C.T3.022  rezanju gasnim plamenom i plazmom. Klasifikacija, vrste i
           definicije
           Zavarivanje i srodni postupci. Termiĉko rezanje.
2188 MKS C.T3.023  Klasifikacija stanja površina dobijenih rezanjem gasnim
           plamenom
           Zavarivanje i srodni postupci. Delovi dobijeni rezanjem
2189 MKS C.T3.025
           gasnim plamenom. Opšte tolerancije
           Tehnika varenja metala. Oblici i dimenzije ţlebova za
2190 MKS C.T3.030
           zavarivanje ĉelika topljenjem
2191 MKS C.T3.035  Zavareni spojevi. Postupci kontrole kvaliteta
           Tehnika varenja metala. Radiografsko ispitivanje ĉeliĉnih
2192 MKS C.T3.040
           suĉeonih spojeva. Opšte odredbe
           Tehnika varenja metala. Radiografsko ispitivanje suĉeonih
2193 MKS C.T3.041
           spojeva ĉeliĉnih limova debljine ispod 50 mm
           Tehnika varenja metala. Radiografsko ispitivanje suĉeonih
2194 MKS C.T3.042
           spojeva ĉeliĉnih cevi debljine zida ispod 50 mm
           Tehnika varenja metala. Indikatori kvaliteta snimka pri
2195 MKS C.T3.048
           radiografskom ispitivanu zavarenih spojeva
           Tehnika varenja metala. Ispitivanje kvaliteta zavarenih
2196 MKS C.T3.051  spojeva. Ispitivanje razaranjem ĉeliĉnih spojeva zavarenih
           elektroluĉno ili plinski
           Tehnika zavarivanja metala. Postupak zavarivanja pod
2197 MKS C.T3.052  zaštitom praška. Priprema uzoraka za ispitivanje
           mehaniĉkih osobina ĉistog vara
           Zavarivanje. Suĉeoni zavareni spojevi izveĊeni topljenjem
2198 MKS C.T3.054
           ĉelika. Ispitivanja popreĉnim boĉnim savijanjem
           Zavarivanje. Suĉeoni zavareni spojevi izveĊeni topljenjem
2199 MKS C.T3.055
           ĉelika. Ispitivanje savijanjem sa lica i korena šava
           Zavarivanje. Suĉeoni zavareni spojevi izveĊeni topljenjem
2200 MKS C.T3.056
           ĉelika. Ispitivanje popreĉnim zatezanjem
           Dodatni i pomoćni materijali za zavarivanje. Ispitivanje
2201 MKS C.T3.058
           lemljivosti pomoću epruvete sa promenlivim zazorom
           Zavarivanje i srodni postupci. Spojevi izveĊeni mekim i
2202 MKS C.T3.059
           tvrdim lemljenjem. Postupci ispitivanja mehaniĉkih osobina
           Zavarivanje - Isptivanje struĉne osposobljenosti zavarivaĉa
2203 MKS C.T3.061
           za zavarivanje ĉelika topljenjem
2204 MKS C.T3.071  ObezbeĊenje kvaliteta zavarivaĉkih radova. Opšta naĉela
           ObezbeĊenje kvaliteta zavarivaĉkih radova. Svedoĉanstvo
2205 MKS C.T3.072
           o sposobnosti
           ObezbeĊenje kvaliteta zavarivaĉkih radova. Obrazac
2206 MKS C.T3.073
           svedoĉanstva o sposobnosti
2207 MKS C.T3.075  Zavarivanje. Kvalifikacija tehnologije zavarivanja
           Zavarene konstrukcije sa preteţno mirnim opterećenjem.
2208 MKS C.T3.081  Svedoĉanstvo o sposobnosti za zavarivanje ĉeliĉnih
           konstrukcija
           Zavarene konstrukcije sa preteţno mirnim opterećenjem.
2209 MKS C.T3.082  Svedoĉanstvo o sposobnosti za zavarivanje jednostavnih
           ĉeliĉnih konstrukcija
           Zavarivanje. Spojnice gumenih creva za ureĊaje za
2210 MKS C.T3.091
           zavarivane, rezanje i srodne postupke
           Zavarivanje i srodni postupci. Manometri za ureĊaje i
2211 MKS C.T3.092
           postroenja za zavarivanje, rezanje i srodne postupke
           Zavarivanje i srodni postupci. Zavarivanje betonskog ĉelika.
2212 MKS C.T3.095
           Tehniĉki uslovi i ispitivanje
2213 MKS C.T3.100  Dodatak za ogorevanje za alate sa navarenom drškom
           Zavarivanje - Tehniĉki uslovi za zavarivanje finozrnih
2214 MKS C.T3.102
           konstrukcionih ĉelika
           Zaštita od korozije. Metalne prevlake i prevlake koje se
2215 MKS C.T7.100*  obrazuju od osnovnog metala ili metala prevlake u
           odgovarajućem postupku. Definicije i oznaĉavanje
           Zaštita od korozije. Galvanskeprevlake na elementima za
2216 MKS C.T7.106*
           spajanje
           Metalne prevlake - Elektrolitiĉke prevlake cinka na gvoţdu
2217 MKS C.T7.111
           ili ĉeliku
           Metalne prevlake - Elektrolitiĉke prevlake kadmijuma na
2218 MKS C.T7.112
           gvoţĊu ili ĉeliku
2219 MKS C.T7.113  Metalne prevlake - Elektrolitiĉke prevlake nikla
           Metalne prevlake - Elektrolitiĉke prevlake nikla za
2220 MKS C.T7.114
           industrijsku upotrebu
           Metalne prevlake - Elektrolitiĉke prevlake nikal plus hrom i
2221 MKS C.T7.115
           bakar plus nikal plus hrom
2222 MKS C.T7.116  Elektrolitiĉke prevlake kalaja. Zahtevi i metode ispitivanja
           Metalne prevlake - Elektrolitiĉke prevlake hroma za
2223 MKS C.T7.117
           industrijsku upotrebu
           Zaštita od korozije. Metalne prevlake cinka, aluminijuma i
2224 MKS C.T7.120
           olova, nanešene postupkom metalizacije
           Metalne prevlake - Elektrolitiĉke prevlake nikal plus hrom
2225 MKS C.T7.125
           na plastiĉnim masama
           Anodna oksidacija aluminijuma i legura aluminijuma.
2226 MKS C.T7.219*
           Termini i definicije
           Anodna oksidacija aluminijuma i legura aluminijuma. Opšti
2227 MKS C.T7.220*  tehniĉki uslovi za anodno oksidisani aluminijum. Definicije,
           klasifikacija i oznaĉavanje
           Anodna oksidacija aluminijuma i legura aluminijuma.
2228 MKS C.T7.221*  OdreĊivanje sadrţaja natrijum-hidroksida i aluminijuma u
           kupatilu sa natrijum-hidroksidom
           Anodna oksidacija aluminijuma i legura aluminijuma.
2229 MKS C.T7.222*  OdreĊivanje sadrţaja slobodne sumporne kiseline i
           aluminijuma u kupatilu sa sumpornom kiselinom
           Anodna oksidacija aluminijuma i legura aluminijuma.
2230 MKS C.T7.223*  OdreĊivanje sadrţaja oksalne kiseline i aluminijuma u
           kupatilu sa oksalnom i sumpornom kiselinom
           Anodna oksidacija aluminijuma i legura aluminijuma.
2231 MKS C.T7.224*
           OdreĊivanje ĉistoće destilisane ili dejonizovane vode
           Anodna oksidacija aluminijuma i legura aluminijuma.
2232 MKS C.T7.225*  Gravimetrijsko odreĊivanje mase oksidnog sloja po jedinici
           površine
           Anodna oksidacija aluminijuma i legura aluminijuma.
2233 MKS C.T7.226*
           Mikroskopsko odreĊivanje debljine oksidnog sloja
           Anodna oksidacija aluminijuma i legura aluminijuma.
2234 MKS C.T7.227*  OdreĊivanje debljine oksidnog sloja pomoću mikroskopa sa
           svetlosnim presekom
           Anodna oksidacija aluminijuma i legura aluminijuma.
2235 MKS C.T7.228*
           OdreĊivanje debljine oksidnog sloja vrtloţnim strujama
           Anodna oksidacija aluminijuma i aluminijumskih legura.
2236 MKS C.T7.229  Ispitivanje kompaktnosti oksidnog sloja potapanjem u
           rastvor boje
           Anodna oksidacija aluminijuma i legura aluminijuma. Ocena
           kvaliteta zaptivenosti oksidne prevlake ocenom gubitka
2237 MKS C.T7.230*
           absorbcione moći. Ispitivanje bojenom kapi posle obraĊe
           kiselinom
           Anodna oksidacija aluminijuma i legura aluminijuma. Ocena
2238 MKS C.T7.231*  kvaliteta zaptivenosti oksidne prevlake merenjem gubitka
           mase posle uranjanja u rastvor fosforne i hromne kiseline

           Anodna oksidacija aluminijuma i legura aluminijuma. Ocena
           kvaliteta zaptivenosti oksidne prevlake merenjem gubitka
2239 MKS C.T7.232*
           mase posle uranjanja u kiseli rastvor natrijum-acetata i
           sirćetne kiseline ili zakiseljen rastvor natrijum-sulfita
           Anodna oksidacija aluminijuma i aluminijumskih legura.
2240 MKS C.T7.233*  Kontrola kompaktnosti oksidnog sloja odreĊivanjem
           admitanse
           Anodna oksidacija aluminijuma i aluminijumskih legura.
2241 MKS C.T7.234  OdreĊivanje postojanosti boje oksidnog sloja prema
           svetlosti
           Anodna oksidacija aluminijuma i aluminijumskih legura.
2242 MKS C.T7.235
           OdreĊivanje otpornosti prema habanju
           Anodna oksidacija aluminijuma i aluminijumskih legura.
2243 MKS C.T7.236
           Ispitivanje otpornosti prema koroziji
           Anodna oksidacija aluminijuma i legura aluminijuma.
2244 MKS C.T7.237  Provera neprekidnosti tankih oksidnih prevlaka. Ispitivanje
           sa bakar-sulfatom
           Anodna oksidacija aluminijuma i aluminijumskih legura.
2245 MKS C.T7.238  Kontrola dubine prodiranja boje naknadno obojenog
           oksidnog sloja
           Anodna oksidacija aluminijuma i legura aluminijuma.
           Ispitivanje stepena sjajnosti anodno oksidovane površine.
2246 MKS C.T7.239*
           Metode spekularne refleksie pod uglom od 45°, totalne
           refleksie i jasnoće lika
           Anodna oksidacija aluminijuma i legura aluminijuma.
2247 MKS C.T7.240*  Ispitivanje izolacije oksidnog sloja merenjem probojnog
           napona
           Anodna oksidacija aluminijuma i aluminijumskih legura.
2248 MKS C.T7.241*  OdreĊivanje otpornosti anodno oksidisanih slojeva prema
           prskanju prilikom savijanja
           Zaštita protiv korozije. Pripremanje ĉeliĉnih površina na
2249 MKS C.T7.300  novim ţelezniĉkim vozilima pre nanošenja premaznog
           sredstva
           Stepeni razvoja rĊe na površinama zaštićenim premaznim
2250 MKS C.T7.302*
           sredstvima
2251 MKS C.T7.311  Zaštita od korozije. Reaktivna osovna boja
           Zaštita od korozije. Osnovno premazno sredstvo na bazi
2252 MKS C.T7.320
           kalicijumplumbata
2253 MKS C.T7.322  Zaštita od korozije. Alkidna osnovna boja sa cink-hromatom
           Zaštita od korozije. Osnovno premazno sredstvo sa
2254 MKS C.T7.323
           oksidom gvoţĊa za drvo
           Zaštita od korozije. Osnovno disperziono premazno
2255 MKS C.T7.324
           sredstvo za drvo
           Zaštita od korozije. Alkidna osnovna boja sa cinkom u
2256 MKS C.T7.325
           prahu
2257  MKS C.T7.326  Zaštita od korozije. Alkidni minijum. i premaz
2258  MKS C.T7.327  Zaštita od korozije. Alkidni minijum. II premaz
2259  MKS C.T7.328  Zaštita od korozije. Uljani minijum. i premaz
2260  MKS C.T7.329  Zaštita od korozije. Uljani minijum. II premaz
           Zaštita od korozije. Osnovno premazno sredstvo sa olovnim
2261 MKS C.T7.330
           minijumom i barijumsulfatom. i osnovni premaz
           Zaštita od korozije. Osnovno premazno sredstvo sa olovnim
2262 MKS C.T7.331
           minijumom i barijumsulfatom. II osnovni premaz
           Zaštita od korozije. Premazno sredstvo sa oksidom gvoţĊa.
2263 MKS C.T7.341
           i pokrivni premaz za ţelezniĉka vozila
2264 MKS C.T7.342   Zaštita od korozije. Alkidna lak-boja. i premaz
           Zaštita od korozije. Premazno sredstvo sa oksidom gvoţĊa.
2265 MKS C.T7.343
           i pokrivni premaz za stabilne ĉeliĉne konstrukcije
           Zaštita od korozije. Uljana boja sa oksidom gvoţĊa. i
2266 MKS C.T7.344
           premaz
           Zaštita od korozije. Premazno sredstvo, belo, sa
2267 MKS C.T7.345
           titandioksidom. i pokrivni premaz
           Zaštita od korozije. Premazno sredstvo, belo, mešano. i
2268 MKS C.T7.351
           pokrivni premaz za ţelezniĉka vozila
           Zaštita od korozije. Premazno sredstvo, belo, mešano. II
2269 MKS C.T7.352
           pokrivni premaz
           Zaštita od korozije. Premazno sredstvo sa bitumenom. i
2270 MKS C.T7.361
           pokrivni premaz
           Zaštita od korozije. Premazno sredstvo sa bitumenom i
2271 MKS C.T7.362
           aluminijmom u prahu. II pokrivni premaz
           Zaštita od korozije. Emulzija na bazi bitumena sa puniocem.
2272 MKS C.T7.363
           II pokrivni premaz
           Zaštita od korozije. Premazno sredstvo na bazi bitumena i
2273 MKS C.T7.364
           aluminijuma u prahu. II pokrivni premaz. Tip B
           Zaštita od korozije. Premazno sredstvo na bazi tera sa
2274 MKS C.T7.365
           puniocem. i pokrivni premaz
           Zaštita od korozije. Emulzija na bazi tera sa puniocem. II
2275 MKS C.T7.366
           pokrivni premaz
2276 MKS C.T7.371   Zaštita od korozije. Alkidna lak-boja. II premaz
           Zaštita od korozije. Premazno sredstvo sa oksidom gvoţĊa.
2277 MKS C.T7.372
           II pokrivni premaz
           Zaštita od korozije. Premazno sredstvo sa aluminijumskom
2278 MKS C.T7.373
           pastom - II pokrivni premaz
           Zaštita od korozije. Uljana boja sa oksidom gvoţĊa. II
2279 MKS C.T7.374
           premaz
           Zaštita od korozije. Premazno sredstvo sa bitumenom. II
2280 MKS C.T7.375
           pokrivni premaz
           Zaštita od korozije. Premazno sredstvo, smeĊe, sa oksidom
2281 MKS C.T7.376
           - gvoţĊa. II pokrivni premaz
           Zaštita od korozije. Premazno sredstvo, crno, sa oksidom -
2282 MKS C.T7.377
           gvoţĊa. II pokrivni premaz
           Zaštita od korozije. Premazno sredstvo, disperzno, smeĊe.
2283 MKS C.T7.378
           II pokrivni premaz
2284 MKS C.T7.391   Zaštita od korozije. Premazno sredstvo, belo, za natpise
2285 MKS C.T7.392   Zaštita od korozije. Premazno sredstvo, crno, za natpise
           Zaštita od korozije. Premazno sredstvo, crno, mešano, za
2286 MKS C.T7.393
           natpise
          Zaštita od korozije. Premazno sredstvo, belo, za natpise, na
2287 MKS C.T7.394
          bazi stirolizirane alkidne smole
          Zaštita od korozije. Premazno sredstvo, ţuto, za natpise, na
2288 MKS C.T7.395
          bazi stirolizirane alkidne smole
          Zaštita od korozije. Premazno sredstvo, crveno, za natpise,
2289 MKS C.T7.396
          na bazi stirolizirane alkidne smole
          Zaštita od korozije. Premazno sredstvo, zeleno, za natpise,
2290 MKS C.T7.397
          na bazi stirolizirane alkidne smole
          Zaštita od korozije. Premazivanje novih ţelezniĉkih teretnih
2291 MKS C.T7.421
          kola
          Zaštita od korozije. Premazivanje novih ţelezniĉkih kola
2292 MKS C.T7.430
          hladnjaĉa, srednje i jake izolacije
2293 MKS C.T8.500  Ispitivanje emajla. Uzimanje i pripremanje uzoraka
          Ispitivanje emajla. OdreĊivanje postojanosti prema hladnoj
2294 MKS C.T8.501
          limunskoj kiselini
          Ispitivanje emajla. OdreĊivanje postojanosti prema kljuĉaloj
2295 MKS C.T8.502
          limunskoj kiselini
          Ispitivanje emajla. OdreĊivanje postojanosti prema kljuĉaloj
2296 MKS C.T8.503
          hlorovodoniĉnoj kiselini
          Ispitivanje emajla. OdreĊivanje otpornosti prema vruĉem
2297 MKS C.T8.504
          rastvoru natrijum-hidroksida
          Ispitivanje emajla. OdreĊivanje postojanosti prema kljuĉaloj
2298 MKS C.T8.505
          vodi u vodenoj pari
          Ispitivanje emajla. Aparat za ispitivanje kiselim i neutralnim
2299 MKS C.T8.506
          teĉnostima i njihovim parama
          Ispitivanje emajla. OdreĊivanje otrovnih sastojaka izluĉenih
2300 MKS C.T8.507
          iz peĉenog emajla
          Ispitivanje emajla. OdreĊivanje otpornosti prema vruĉim
2301 MKS C.T8.508
          rastvorima sredstava za pranje (detergentima)
          Ispitivanje emajla. OdreĊivanje postojanosti emajliranog
2302 MKS C.T8.530  kuhinjskog posuĊa prema naglim tempereturnim
          promenama
          Ispitivanje emajla. Ispitivanje emajliranih površina visokom
2303 MKS C.T8.531
          naponom
2304 MKS C.T8.533  Ispitivanje emajla. OdreĊivanje otpornosti prema udaru
          Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvoţĊa i ĉelika.
2305 MKS C.Z0.101  Metode hemiskih ispitivanja troski bez fluora. OdreĊivanje
          silicijumdioksida
          Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvoţĊa i ĉelika.
2306 MKS C.Z0.102  Metode hemiskih ispitivanja troski bez fluora. OdreĊivanje
          zbira seskvioksida i drugih oksida
          Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvoţĊa i ĉelika.
2307 MKS C.Z0.103  Metode hemiskih ispitivanja troski bez fluora. OdreĊivanje
          ukupnog ţeleza
          Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvoţĊa i ĉelika.
2308 MKS C.Z0.104  Metode hemiskih ispitivanja troski bez fluora. OdreĊivanje
          ferooksida
          Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvoţĊa i ĉelika.
2309 MKS C.Z0.106  Metode hemiskih ispitivanja troski bez fluora. OdreĊivanje
          mangana
          Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvoţĊa i ĉelika.
2310 MKS C.Z0.108  Metode hemiskih ispitivanja troski bez fluora. OdreĊivanje
          kalciumoksida kompleksnometrijskom metodom
           Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvoţĊa i ĉelika.
2311 MKS C.Z0.110  Metode hemiskih ispitivanja troski bez fluora. OdreĊivanje
           magnezijumoksida kompleksnometrijskom metodom
           Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvoţĊa i ĉelika.
2312 MKS C.Z0.111  Metode hemiskih ispitivanja troski bez fluora. OdreĊivanje
           fosfora
           Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvoţĊa i ĉelika.
2313 MKS C.Z0.121  Metode hemiskih ispitivanja troski bez fluora. OdreĊivanje
           hroma
           Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvoţĊa i ĉelika.
2314 MKS C.Z0.122  Metode hemiskih ispitivanja troski bez fluora. OdreĊivanje
           hroma potenciometrijskom metodom
           Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvoţĊa i ĉelika.
2315 MKS C.Z0.123  Metode hemiskih ispitivanja troski bez fluora. OdreĊivanje
           vanadijuma
           Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvoţĊa i ĉelika.
2316 MKS C.Z0.124  Metode hemiskih ispitivanja troski bez fluora. OdreĊivanje
           volframa
           Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvoţĊa i ĉelika.
2317 MKS C.Z0.151  Metode hemiskih ispitivanja troski bez fluora. OdreĊivanje
           silicijumdioksida
           Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvoţĊa i ĉelika.
2318 MKS C.Z0.152  Metode hemiskih ispitivanja troski bez fluora. OdreĊivanje
           zbira seskvioksida i drugih oksida
           Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvoţĊa i ĉelika.
2319 MKS C.Z0.153  Metode hemiskih ispitivanja troski bez fluora. OdreĊivanje
           fosfora
           Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvoţĊa i ĉelika.
2320 MKS C.Z0.154  Metode hemiskih ispitivanja troski bez fluora. OdreĊivanje
           ukupnog sumpora
           Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvoţĊa i ĉelika.
2321 MKS C.Z0.155  Metode hemiskih ispitivanja troski bez fluora. OdreĊivanje
           ukupnog sumpora metodom spaljivanja
           Troska (zgura) dobijena pri proizvodnji gvoţĊa i ĉelika.
2322 MKS C.Z0.156  Metode hemiskih ispitivanja troski bez fluora. OdreĊivanje
           fluora
2323 MKS C.Z1.150*  Kablovski otpaci. Oznaĉavanje
           Otpaci i sekundarne sirovine obojenih metala i legura
2324 MKS C.Z2.150
           obojenih metala. Termini, definicije i podela
           Otpaci i sekundarne sirovine obojenih metala i legura
2325 MKS C.Z2.151  obojenih metala. Uzimanje uzoraka i radni postupci pri
           preuzimanju
           Otpaci i sekundarne sirovine obojenih metala i legura
2326 MKS C.Z2.152  obojenih metala. Otpaci i sekundarne sirovine bakra i legura
           bakra. Oznaĉivanje i karakteristike
           Otpaci i sekundarne sirovine obojenih metala i legura
2327 MKS C.Z2.153*  obojenih metala. Otpaci i sekundarne sirovine aluminijuma i
           legura aluminijuma. Oznaĉivanje i karakteristike
2328 MKS D.A0.018  Drvni otpaci u šumarstvu i prerada drveta. Klasifikacija
2329 MKS D.A0.019*  Drvni otpaci u šumarstvu i preradi drveta. Termini i definicije
2330 MKS D.A0.020  Vrste drveta
2331 MKS D.A0.021  Komercijalne vrste drveta ĉetinara, domaće i strane
2332 MKS D.A0.022  Komercijalne vrste drveta lišĉara, domaće i strane
2333 MKS D.A0.060  Slojevito drvo. Terminologija i definicije
2334 MKS D.A0.101  Greške drveta. Terminologija, definicije i merenje
          Šumsko-privredne karte. Tipovi šumskog zemljišta. Boje i
2335 MKS D.A0.200
          oznake
2336 MKS D.A0.210  Šumsko-privredne karte. Oznake uzgojnih i glavnih seĉa

          Šumsko-privredne karte. Šumski saobraćajni objekti.
2337 MKS D.A0.220
          Oznake i boje

          Šumsko-privredne karte. Sastojinska karta. Sastav, starost i
2338 MKS D.A0.230
          drvna zapremina

          Šumski znakovi. Znakovi izriĉitih naredbi. Zabranjeno
2339 MKS D.A0.300
          loţenje vatre
          Šumski znakovi. Znakovi izriĉitih naredbi. Zabranjena paša i
2340 MKS D.A0.301
          zabranjena paša i ţirenje
          Šumski znakovi. Znakovi izriĉitih naredbi. Zabranjeno
2341 MKS D.A0.302
          pušenje
          Šumski znakovi. Znakovi izriĉitih naredbi. Zabranjeno
2342 MKS D.A0.303
          kidanje zaštiĉene prizemne flore
          Šumski znakovi. Znakovi opasnosti. Ţiĉana ţeleznica bez
2343 MKS D.A0.310
          zaštitne mreţe

2344 MKS D.A0.311  Šumski znakovi. Znakovi opasnosti. Zatrovan prostor
          Šumski znakovi. Znakovi opasnosti. Stoka na putu i divljaĉ
2345 MKS D.A0.312
          na putu
          Šumski znakovi. Obeleţavanje granice i stabilizacija
2346 MKS D.A0.320
          graniĉnih znakova. Klasifikacija
          Šumski znakovi. Obeleţavanje granice i stabilizacija
2347 MKS D.A0.321
          graniĉnih znakova. Znak spojne granice poseda
          Šumski znakovi. Obeleţavanje granice i stabilizacija
2348 MKS D.A0.322  graniĉnih znakova. Znak granice izmeĊu šumsko-privrednih
          podruĉja
          Šumski znakovi. Obeleţavanje granice i stabilizacija
2349 MKS D.A0.323  graniĉnih znakova. Znak granice izmeĊu gospodarskih
          jedinica
          Šumski znakovi. Obeleţavanje granice i stabilizacija
2350 MKS D.A0.324  graniĉnih znakova. Znak granice izmeĊu odeljenja u
          planinskim predelima
          Šumski znakovi. Obeleţavanje granice i stabilizacija
2351 MKS D.A0.325  graniĉnih znakova. Znak granice izmeĊu odeljenja u
          ravniĉarskim šumama
          Šumski znakovi. Obeleţavanje granice i stabilizacija
2352 MKS D.A0.326
          graniĉnih znakova. Znak granice izmeĊu odseka (sastojina)

          Šumski znakovi. Obeleţavanje granice i stabilizacija
2353 MKS D.A0.327
          graniĉnih znakova. Znak stalnih oglednih polja i rezervata
          Šumski znakovi. Obeleţavanje granice i stabilizacija
2354 MKS D.A0.328  graniĉnih znakova. Znak granice priznatih semenskih
          sastojina
2355 MKS D.A1.020  Ispitivanje drveta. Opšti deo
2356 MKS D.A1.021   Ispitivanje drveta. Terminologija i oznake
2357 MKS D.A1.032   Ispitivanje drveta. OdreĊivanje statiĉke tvrdoće
2358 MKS D.A1.033   Ispitivanje drveta. OdreĊivanje dinamiĉke tvrdoće
           Ispitivanje drveta. OdreĊivanje modula elastiĉnosti pri
2359 MKS D.A1.035
           statiĉkom savijanju
2360 MKS D.A1.040   Ispitivanje drveta. Uzimanje uzoraka
2361 MKS D.A1.041   Ispitivanje drveta. Greške drveta - Merenje
2362  MKS D.A1.042  Ispitivanje drveta. Karakteristiĉne osobine - merenje
2363  MKS D.A1.043  Ispitivanje drveta. OdreĊivanje sadrţaja vlage
2364  MKS D.A1.044  Ispitivanje drveta. OdreĊivanje zapreminske mase
2365  MKS D.A1.045  Ispitivanje drveta. Pritisna ĉvrstoća u pravcu vlakana
2366  MKS D.A1.046  Ispitivanje drveta. OdreĊivanje statiĉke savojne ĉvrstoće
2367  MKS D.A1.047  Ispitivanje drveta. OdreĊivanje savojne ĉvrstoće pri udaru
           Ispitivanje drveta. OdreĊivanje zatezne ĉvrstoće u pravcu
2368 MKS D.A1.048
           vlakana
2369 MKS D.A1.049   Ispitivanje drveta. UtvrĊivanje veliĉine utezanja
2370 MKS D.A1.050   Ispitivanje drveta. UtvrĊivanje veliĉine bubrenja
           Ispitivanje drveta. OdreĊivanje pritisne ĉvrstoće upravno na
2371 MKS D.A1.051
           vlakanca
           Ispitivanje drveta. Zatezna ĉvrstoća upravno na drvna
2372 MKS D.A1.052
           vlakna
           Ispitivanje drveta. OdreĊivanje smicajne ĉvrstoće paralelno
2373 MKS D.A1.053
           drvnim vlaknima
2374  MKS D.A1.054  Ispitivanje drveta. Trdoĉa po Janki
2375  MKS D.A1.055  Ispitivanje drveta. Ĉvrstoća cepanja
2376  MKS D.A1.056  Ispitivanje drveta. Otpor prema izvlaĉenju eksera
2377  MKS D.A1.057  Ispitivanje drveta. Otpor prema izvlaĉenju vijaka
           Zaštita drveta. Ispitivanje otpornosti prema gljivama.
2378 MKS D.A1.058
           Uporedna otpornost razliĉitih vrsta drveta
           Zaštita drveta. Ispitivanje hemiskih sredstava za zaštitu
2379 MKS D.A1.059
           drveta. Sredstva protiv dejstva gljiva
           Furnirske i stolarske ploĉe. OdreĊivanje stepena
2380 MKS D.A1.072
           slepljenosti
           Ispitivanje ploĉa-vlaknatica. Stišljivost izolacionih i
2381 MKS D.A1.093
           bitumeniziranih ploĉa
           Ispitivanje bitumeniziranih ploĉa-vlaknatica. OdreĊivanje
2382 MKS D.A1.095
           sadrţaja betumena
           Ispitivanje dekorativnih površinski oplemenjenih ploĉa-
2383 MKS D.A1.200
           vlaknatica. Otpornost prema udaru
           Ispitivanje dekorativnih površinski oplemenjenih ploĉa-
2384 MKS D.A1.201
           vlaknatica. Otpornost prema ţaru cigarete
           Ispitivanje dekorativnih površinski oplemenjenih ploĉa-
2385 MKS D.A1.202
           vlaknatica. Otpornost prema vodenoj pari
           Ispitivanje dekorativnih površinski oplemenjenih ploĉa-
2386 MKS D.A1.203
           vlaknatica. Otpornost prema zagrejanom loncu
           Ispitivanje dekorativnih površinski oplemenjenih ploĉa-
2387 MKS D.A1.204
           vlaknatica. Otpornost prema stvaranju mrlja
           Ispitivanje dekorativnih površinski oplemenjenih ploĉa-
2388 MKS D.A1.205
           vlaknatica. Otpornost prema stvaranju pukotina
           Drveno brašno za tehniĉke svrhe. Uzimanje uzoraka i
2389 MKS D.A1.510
           metode ispitivanja
           Standardna atmosfera za klimatiziranje uzoraka i epruveta
2390 MKS D.A8.030*
           od drveta i ploĉa od drveta
           Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda. Furnirske ploĉe.
2391 MKS D.A8.060
           Uzimanje uzoraka i izrada epruveta
          Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda. Furnirske ploĉe.
2392 MKS D.A8.061
          Merenje grešaka
          Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda. Furnirske ploĉe.
2393 MKS D.A8.062
          OdreĊivanje vlaţnosti
          Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda. Furnirske ploĉe.
2394 MKS D.A8.063
          OdreĊivanje postojanosti na vlazi
          Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda. Furnirske ploĉe.
2395 MKS D.A8.064
          OdreĊivanje zapreminske mase
          Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda. Furnirske ploĉe.
2396 MKS D.A8.065
          OdreĊivanje savitljivosti
          Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda. Furnirske ploĉe.
2397 MKS D.A8.066
          OdreĊivanje zatezne ĉvrstoće i modula elastiĉnosti
          Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda. Furnirske, stolarske i
2398 MKS D.A8.067  kombinovane ploĉe. OdreĊivanje smicajne ĉvrstoće u sloju
          lepka
          Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda. Furnirske ploĉe.
2399 MKS D.A8.068
          OdreĊivanje savojne ĉvrstoće i modula elastićnosti
          Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda. Furnirske ploĉe.
2400 MKS D.A8.069
          OdreĊivanje mera epruveta
          Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda. Furnirske ploĉe.
2401 MKS D.A8.070
          OdreĊivanje pritisne ĉvrstoće
          Ispitivanje slojevitih drvnih proizvoda. Furnirske ploĉe.
2402 MKS D.A8.071
          OdreĊivanje mera
          Ispitivanje ploĉa vlaknatica. Uzimanje uzorka i izrada
2403 MKS D.A8.080
          epruveta
2404 MKS D.A8.081  Ispitivanje ploĉa vlaknatica. Merenje grešaka
2405 MKS D.A8.082  Ispitivanje ploĉa vlaknatica. Merenje dimenzija epruveta
2406 MKS D.A8.083  Ispitivanje ploĉa vlaknatica. OdreĊivanje vlaţnosti
          Ispitivanje ploĉa vlaknatica. OdreĊivanje upijanja vode i
2407 MKS D.A8.084
          debljinskog bubrenja
          Ispitivanje ploĉa vlaknatica. OdreĊivanje površinske i
2408 MKS D.A8.085
          zapreminske mase
          Ispitivanje ploĉa vlaknatica. OdreĊivanje zatezne ĉvrstoće
2409 MKS D.A8.086
          paralelno površini ploĉe
2410 MKS D.A8.087  Ispitivanje ploĉa vlaknatica. OdreĊivanje savojne ĉvrstoĉe

2411 MKS D.A8.088  Ispitivanje ploĉa vlaknatica. OdreĊivanje tvrdoĉe po Janki
          Ispitivanje ploĉa vlaknatica. Merenje dimenzija, pravosti i
2412 MKS D.A8.089
          pravouglosti ploĉa
          Ispitivanje ploĉa vlaknatica. OdreĊivanje otpornosti prema
2413 MKS D.A8.090
          probijanju udarom
          Ispitivanje ploĉa vlaknatica. OdreĊivanje zatezne ĉvrstoće
2414 MKS D.A8.091
          upravno na površinu ploĉe (Otpornost prema raslojavanju)

2415 MKS D.A8.092  Ispitivanje ploĉa vlaknatica. OdreĊivanje pritisne ĉvrstoće
          Ispitivanje ploĉa vlaknatica. OdreĊivanje odstupanja od
2416 MKS D.A8.094
          ravni
          Delovi stabla, graĊa i karakteristike drveta. Terminologija i
2417 MKS D.B0.020
          definicije
          Proizvodi eksploatacije šuma. Razvrstuvanje i merenje
2418 MKS D.B0.022
          neobraĊenog i obraĊenog drveta
2419 MKS D.B1.020  Oblo tehniĉko drvo. Jarboli (katarke)
2420 MKS D.B1.021   Oblo tehniĉko drvo. Šipovi (piloti)
2421  MKS D.B1.022  Oblo tehniĉko drvo. Brodska graĊa
2422  MKS D.B1.023  Rudniĉko drvo, oblo
2423  MKS D.B1.024  Oblo tehniĉko drvo. Tunelsko drvo
2424  MKS D.B1.025  Oblo tehniĉko drvo. GraĊa za skele
2425  MKS D.B1.026  Oblo tehniĉko drvo. Drvo za drvnu vunu (talašiku)
           Proizvodi iskorišĉavanja šuma. Oblo tehniĉko drvo. Stubovi
2426 MKS D.B2.020
           za vodove
           Konstrukcija drvenih stubova za telekomunikacione vodove.
2427 MKS D.B2.050
           Drvene preĉnice za 2 nosaĉa
           Konstrukcija drvenih stubova za telekomunikacione vodove.
2428 MKS D.B2.051
           Drvene preĉnice za 4 nosaĉa
           Konstrukcija drvenih stubova za telekomunikacione vodove.
2429 MKS D.B2.052
           Drvene preĉnice za 6 nosaĉa
           Konstrukcija drvenih stubova za telekomunikacione vodove.
2430 MKS D.B2.053
           Drvene preĉnice za 8 nosaĉa
           Konstrukcija drvenih stubova za telekomunikacione vodove.
2431 MKS D.B2.054
           Dvojnik
           Konstrukcija drvenih stubova za telekomunikacione vodove.
2432 MKS D.B2.055
           Uporedna dvojka
           Konstrukcija drvenih stubova za telekomunikacione vodove.
2433 MKS D.B2.056
           Rakljasto uporište
           Konstrukcija drvenih stubova za telekomunikacione vodove.
2434 MKS D.B2.057
           Trostub
           Konstrukcija drvenih stubova za telekomunikacione vodove.
2435 MKS D.B2.058
           Nastavljanje drvenih uporišta
           Konstrukcija drvenih stubova za telekomunikacione vodove.
2436 MKS D.B2.059
           Uporišta za veće raspone
2437  MKS D.B3.020  Oblo tehniĉko drvo. Sitno tehniĉko drvo
2438  MKS D.B3.021  Oblo i cepano drvo. Kolarsko drvo
2439  MKS D.B3.022  Oblo tehniĉko drvo. Motke za hmelj
2440  MKS D.B3.023  Rezonantno drvo. Ĉetinari
2441  MKS D.B3.024  Oblo tehniĉko drvo. Bunarske motke
2442  MKS D.B4.020  Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci za furnir, lišćara
           Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci za furnir, lišćara.
2443 MKS D.B4.020/1
           Izmena.
2444 MKS D.B4.021   Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci za furnir, ĉetinara
           Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci za furnir, ĉetinara.
2445 MKS D.B4.021/1
           Izmena
2446 MKS D.B4.022   Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci za ljuštenje, lišĉara
           Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci za ljuštenje lišĉara.
2447 MKS D.B4.022/1
           Izmena.
2448 MKS D.B4.023   Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci za ljuštenje ĉetinara
           Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci za ljuštenje ĉetinara.
2449 MKS D.B4.023/1
           Izmena.
2450 MKS D.B4.024   Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci za šibice - lišćara
           Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci za šibice - lišćara.
2451 MKS D.B4.024/1
           Izmena.
2452 MKS D.B4.025   Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci za šibice - ĉetinara
           Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci za šibice - ĉetinara.
2453 MKS D.B4.025/1
           Izmena.
2454 MKS D.B4.026   Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci za pragove
2455 MKS D.B4.026/1  Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci za pragove. Izmena.
            Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci za kombinovanu
2456 MKS D.B4.027
            namenu
            Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci za kombinovanu
2457 MKS D.B4.027/1
            namenu. Izmena.
2458 MKS D.B4.028   Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci lišćara za rezanje
            Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci lišćara za rezanje.
2459 MKS D.B4.028/1
            Izmena.
2460 MKS D.B4.029   Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci ĉetinara za rezanje
            Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci ĉetinara za rezanje.
2461 MKS D.B4.029/1
            Izmena.
2462 MKS D.B4.030   Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci za furnir F. Orahovi
2463 MKS D.B4.031   Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci za furnir, hrasta
            Proizvodi eksploatacije šuma. Trupci za furnir, hrasta.
2464 MKS D.B4.031/1
            Izmena.
            Proizvodi eksploatacije šuma. Drvo za izraĊu celuloze,
2465 MKS D.B5.020
            poluceluloze i drvenjaĉe
2466 MKS D.B5.021   Taninsko drvo
            Proizvodi eksploatacije šuma. Drvo za ogrev i suvu
2467 MKS D.B5.023
            destilaciju
2468 MKS D.B5.024   Proizvodi eksploatacije šuma. Drvo za drvene ploĉe
            Zaštita ugraĊenih drvenih stubova za telekomunikacione
2469 MKS D.B5.070
            vodove od mehaniĉkog oštećanja
2470 MKS D.B7.020   Tesana graĊa ĉetinara
            Cepano tehniĉko drvo. Drvo za izgradu duga, ĉetkarskih
2471 MKS D.B8.020
            proizvoda i drţalja
2472 MKS D.B9.020*   Drveni ugalj
            Energetski briketi od lignoceluloznog materijala. Tehniĉki
2473 MKS D.B9.021
            uslovi
2474 MKS D.C0.020   Prerada drveta
2475 MKS D.C0.025   Drvo. Gubitak pri rezanju. Pojmovi i naĉin obraĉunavanja
2476  MKS D.C0.026  Drvo. Drveni profili
2477  MKS D.C1.021  Rezana hrastova graĊa
2478  MKS D.C1.022  Rezana bukova graĊa
2479  MKS D.C1.023*  Piljena graĊa javora
2480  MKS D.C1.024*  Piljena graĊa jasena
2481  MKS D.C1.025*  Piljena graĊa bresta
2482  MKS D.C1.026*  Piljena graĊa graba
2483  MKS D.C1.027*  Piljena graĊa oraha
            Piljena graĊa voćkarica kestena, jabuke, brekinje, oskoruše,
2484 MKS D.C1.028*
            trešnje, višnje, kruške i breskve
2485  MKS D.C1.029*  Piljena graĊa johe
2486  MKS D.C1.030*  Piljena graĊa breze
2487  MKS D.C1.031*  Piljena graĊa lipe
2488  MKS D.C1.032  Rezana graĊa svih vrsta topola
2489  MKS D.C1.033*  Piljena graĊa vrbe
2490  MKS D.C1.040  Borova rezana graĊa
2491  MKS D.C1.041  Rezana graĊa jele - smrĉe
2492  MKS D.C1.042  Brodarski pod
2493  MKS D.C1.050  Rezana graĊa za ţelezniĉka vozila. Dimenzije
2494  MKS D.C1.051  Rezana graĊa za ţelezniĉka vozila. Daske za podnice
            Rezana graĊa za ţelezniĉka vozila. Daske za krov i za
2495 MKS D.C1.052
            oplatnice
2496  MKS D.C5.001*  Furnirske ploĉe (šper ploĉe). Termini i definicije
2497  MKS D.C5.020  Furnir
2498  MKS D.C5.021  Slojevite ploĉe od drveta. Vrste ploĉe
2499  MKS D.C5.022  Ploĉe vlaknatice za opštu upotrebu. Tehniĉki uslovi
            Oplemenjene ploĉe - vlaknatice. Bitumenzirane ploĉe
2500 MKS D.C5.023
            vlaknatice.Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
            Ploĉe vlaknatice za upotrebu u graĊevinarstvu. Tehniĉki
2501 MKS D.C5.024
            uslovi
            Dekorativne površinski oplemenjene ploĉe - vlaknatice.
2502 MKS D.C5.025
            Tehniĉki uslovi
2503 MKS D.C5.030   Ploĉe iverice. Klasifikacije
            Ploĉe iverice za horizontalnim rasporedom ivera, za opštu
2504 MKS D.C5.031
            upotrebu
            Ploĉe iverice za horizontalnim rasporedom ivera, za
2505 MKS D.C5.032
            upotebu u graĊevinarstvo
2506 MKS D.C5.034   Ploĉe iverice sa vertikalnim rasporedom ivera (okal ploĉe)
            Furnirske stolarske i kombinovane slojevite ploĉe. Tipovi
2507 MKS D.C5.040
            ploĉa i kvalitet lepljenja
            Furnirske i stolarske ploĉe za opštu upotrebu. Tehniĉki
2508 MKS D.C5.041
            uslovi
            Kombinovane sloevite ploĉe za opštu upotrebu. Tehniĉki
2509 MKS D.C5.042
            uslovi
            Furnirske ploĉe za nosive drvene inţenjerske konstrukcije u
2510 MKS D.C5.043
            graĊevinarstvo
2511 MKS D.C5.044   Furnirske i kombinovane ploĉe za vrata. Tehniĉki uslovi
2512 MKS D.C5.045   Furnirske ploĉe za ambalaţu. Tehniĉki uslovi
2513 MKS D.C8.100*   Ispitivanje ploĉa iverica. Uzimanje uzuraka i izrada epruveta
2514 MKS D.C8.102*   Ispitivanje ploĉa iverica. Merenje dimenzija epruveta
2515 MKS D.C8.103*   Ispitivanje ploĉa iverica. OdreĊivanje vlaţnosti
            Ispitivanje ploĉa iverica. OdreĊivanje upijanja vode i
2516 MKS D.C8.104*
            debljinskog bubrenja
            Ispitivanje ploĉa iverica. OdreĊivanje zatezne ĉvrstoće
2517 MKS D.C8.106*
            upravno na površinu ploĉe (raslojavanje)
2518 MKS D.C8.107*   Ispitivanje ploĉa iverica. OdreĊivanje savojne ĉvrstoće
            Ispitivanje ploĉa iverica. OdreĊivanje modula elastiĉnosti
2519 MKS D.C8.108*
            pomoću ugiba pri savijanju epruvete
            Ispitivanje ploĉa iverica. Merenje dimenzija, pravosti ivica i
2520 MKS D.C8.109*
            pravouglosti ploĉa
2521 MKS D.C8.110*   Ispitivanje ploĉa iverica. OdreĊivanje smicajne ĉvrstoće
            Ispitivanje ploĉa iverica. OdreĊivanje otpora prema
2522 MKS D.C8.111*
            izvlaĉenju eskera
            Ispitivanje ploĉa iverica. OdreĊivanje otpora prema
2523 MKS D.C8.112*
            izvlaĉenju vijaka
2524 MKS D.C8.113*   Ispitivanje ploĉa iverica. OdreĊivanje odstupanja od ravni

2525 MKS D.C8.114*   Ispitivanje ploĉa iverica. OdreĊivanje zapreminske mase

            Ispitivanje ploĉa iverica. OdreĊivanje sadrţaja formaldehida
2526 MKS D.C8.118
            ekstrakcionim postupkom (perforatorska metoda)
           Ispitivanje ploĉa iverica. OdreĊivanje sadrţaja formaldehida
2527 MKS D.C8.118/1
           ekstrakcionim postupkom (perforatorska metoda). Izmena
           Ispitivanje ploĉa iverica. OdreĊivanje oslobaĊanja
2528 MKS D.C8.119
           formaldehida pomoĉu gasne analize
           Parketne dašĉice i masivno drvo za izgradu parketnih
2529 MKS D.D0.001*
           dašĉica. Termini i definicije
2530 MKS D.D0.002*  Drvene prizme za poploĉavanje. Termini i definicije
           Drvo za izgradu podova. Oznake za obeleţavanje vrsta
2531 MKS D.D0.030
           drveta
2532 MKS D.D1.020   Drveni ţelezniĉki pragovi. Tehniĉki uslovi
2533 MKS D.D1.021   Ţelezniĉki pragovi za skretnice
2534 MKS D.D1.022   Ţelezniĉki pragovi za mostove
           Drveni ţelezniĉki pragovi za industrijske, loţioniĉke,
2535 MKS D.D1.023
           radioniĉke i sporedne staniĉne koleseke
           Umeci od drveta za kolosek i skretnice. Tehniĉki uslovi za
2536 MKS D.D1.030
           izradu i isporuku
2537 MKS D.D5.020   Parket. Parketne dašĉice, masivne
2538 MKS D.D5.021   Parket. Ploĉe lamel-parketa
           Lam - masivne dašĉice za oblaganje podova, zidova i
2539 MKS D.D5.022*
           plafona. Tehniĉki uslovi
2540 MKS D.D5.030   Drvene prizme za poploĉavanje. Opšte karakteristike
2541 MKS D.D5.031   Prizme za poploĉavanje od tvrdog drveta. Uslovi kvaliteta
2542 MKS D.D5.032   Prizme za poploĉavanje od mekog drveta. Uslovi kvaliteta
2543 MKS D.D5.044   Daske za zvuĉnu izolaciju. Afoniĉne daske
2544 MKS D.D6.020   Drvna vuna (talašika)
2545 MKS D.D6.021   Drveno brašno za tehniĉke svrhe. Opšti uslovi
2546 MKS D.D9.101   VoĊice za rudniĉka izvozna okna
2547 MKS D.E0.002   Namaštaj. Proveravanje kvaliteta
2548 MKS D.E0.010   Tehniĉki crteţi za preradu drveta. Opšti principi
           GraĊevinska stolarija. Prozori i balkonska vrata. Termini i
2549 MKS D.E1.001*
           definicije
           Sistem tolerancija za preradu i obradu drveta. Definicije,
2550 MKS D.E1.009
           redovi tolerancija, mere usled utezanja i bubrenja
2551 MKS D.E1.010   Veza drveta zupĉasti spoj za nastavljanje po duţini
2552 MKS D.E1.011   GraĊevinska stolarija od drveta. Kvalitet materijala
           GraĊevinska stolarija. Kvalitet materijala za izradu prozora i
2553 MKS D.E1.012
           balkonskih vrata za stanove
           Obrada i perada drveta. Osnovna odstupanja i toleranciska
2554 MKS D.E1.013
           polja
           GraĊevinska stolarija. Unutarnja jednokriljna vrata za
2555 MKS D.E1.025
           stanove - Vrsta M -
           GraĊevinska stolarija. Unutarnja jednokriljna vrata za
2556 MKS D.E1.026
           stanove - Vrsta N -
           GraĊevinska stolarija. Unutarnja jednokriljna vrata za
2557 MKS D.E1.027
           stanove - Vrsta R -
           GraĊevinska stolarija. Unutarnja jednokriljna vrata za
2558 MKS D.E1.028
           stanove - Vrsta S -
           GraĊevinska stolarija. Krilo sa ispunom za unutarnja vrata
2559 MKS D.E1.040
           za stanove
           GraĊevinska stolarija. Jednostruki prozori bez kutije za
2560 MKS D.E1.110
           zastor
           GraĊevinska stolarija. Jednostruki prozor sa kutijom za
2561 MKS D.E1.111
           unutarnji zastor
           GraĊevinska stolarija. Jednostruki prozor sa kutijom za
2562 MKS D.E1.112
           spoljni zastor
           GraĊevinska stolarija. Prozor sa spojenim krilima (krilo na
2563 MKS D.E1.120
           krilo) bez kutije za zastor
           GraĊevinska stolarija. Prozor sa spojenim krilima (krilo na
2564 MKS D.E1.121
           krilo) sa kutijom za unutrarnji zastor
           GraĊevinska stolarija. Prozor sa spojenim krilima (krilo na
2565 MKS D.E1.122
           krilo) sa kutijom za spojni zastor
           GraĊevinska stolarija. Dvostruki prozor sa uzanom kutijom
2566 MKS D.E1.130
           bez kutije za zastor
           GraĊevinska stolarija. Dvostruki prozor sa uzanom kutijom i
2567 MKS D.E1.131
           kutijom za unutarnji zastor
           GraĊevinska stolarija. Dvostruki prozor sa uzanom kutijom i
2568 MKS D.E1.132
           kutijom za spoljni zastor
           GraĊevinska stolarija. Dvostruki prozor sa uzanom kutijom i
2569 MKS D.E1.134
           kutijom za unutarnji zastor izmeĊu prozorskih krila
           GraĊevinska stolarija. Dvostruki prozor sa širokom kutijom
2570 MKS D.E1.140
           bez kutije za zastor
           GraĊevinska stolarija. Dvostruki prozor sa širokom kutijom i
2571 MKS D.E1.141
           kutijom za unutarnji zastor
           GraĊevinska stolarija. Dvostruki prozor sa širokom kutijom i
2572 MKS D.E1.142
           kutijom za spoljni zastor
           GraĊevinska stolarija. Balkonska vrata sa spojenim krilima
2573 MKS D.E1.150
           (krilo na krilo) bez kutije za zastor
           GraĊevinska stolarija. Dvostruka balkonska vrata sa
2574 MKS D.E1.160
           uzanom kutijom bez kutije za zastor
2575 MKS D.E1.190   GraĊevinska stolarija. Jednostruki prozor sa rebrenicama
2576  MKS D.E1.192  GraĊevinska stolarija. Dvostruki prozor sa rebrenicama
2577  MKS D.E2.002  Nameštaj. Uzimanje uzoraka za ispitivanje kvaliteta
2578  MKS D.E2.010  Nameštaj. Greške materijala i kvalitet izrade
2579  MKS D.E2.021  Kuĉni nameštaj. Orman za odeću
2580  MKS D.E2.022  Kuĉni nameštaj. Orman za rublje
2581  MKS D.E2.024  Nameštaj. Kuhinski i trpezarijski stolovi
2582 MKS D.E2.040   Nameštaj. Opšti pojmovi i definicije

2583 MKS D.E2.053   Nameštaj. OdreĊivanje trajnosti, nosivosti i krutosti kreveta
2584 MKS D.E2.054   Nameštaj. OdreĊivanje krutosti i trajnosti deĉjih kreveta
           Nameštaj. Nameštaj za upotrebu pri radu i jelu. OdreĊivanje
2585 MKS D.E2.055
           krutosti stolova
           Nameštaj. Nameštaj za upotrebu pri radu i jelu. OdreĊivanje
2586 MKS D.E2.056
           krutosti stolova
           Nameštaj. Nameštaj za upotrebu pri radu i jelu. OdreĊivanje
2587 MKS D.E2.057
           stabilnosti stolova
           Nameštaj. OdreĊivanje otpornosti površina prema delovanju
2588 MKS D.E2.067
           iseĉenog ili zgnjeĉenog voća i povrća
           Nameštaj. Kontrola kvaliteta površina prevuĉenih lakom ili
2589 MKS D.E2.075
           drugim premazom
2590 MKS D.E2.100   Nameštaj. Nameštaj za sedenje. Tehniĉki uslovi
2591 MKS D.E2.100/1  Nameštaj. Nameštaj za sedenje. Tehniĉki uslovi. Izmena
           Nameštaj. Deĉji kreveti sa visokim stranicama. Tehniĉki
2592 MKS D.E2.101
           uslovi
2593 MKS D.E2.102   Nameštaj. Deĉije visoke stolice. Tehniĉki uslovi
2594 MKS D.E2.103   Nameštaj. Nameštaj za leţanje - kreveti. Tehniĉki uslovi
           Nameštaj. Nameštaj za leţanje - kreveti. Tehniĉki uslovi.
2595 MKS D.E2.103/1
           Izmena
           Nameštaj. Nameštaj za upotrebu pri radu i jelu - stolovi.
2596 MKS D.E2.104
           Tehniĉki uslovi
           Nameštaj. Nameštaj za upotrebu pri radu i jelu - stolovi.
2597 MKS D.E2.104/1
           Tehniĉki uslovi. Izmene
2598 MKS D.E2.105   Nameštaj. Nameštaj za odlaganje. Tehniĉki uslovi
2599 MKS D.E2.105/1  Nameštaj. Nameštaj za odlaganje. Tehniĉki uslovi. Izmene
           Nameštaj. Opšti tehniĉki uslovi za izradu i isporuku. Opšti
2600 MKS D.E2.106
           uslovi kvaliteta
           Nameštaj. Nameštaj za sedenje i leţanje (fotelje i višesedi).
2601 MKS D.E2.201
           Osnovne funkcionalne mere
           Nameštaj. Nameštaj za upotrebu pri jelu i radu (stolovi).
2602 MKS D.E2.202
           Osnovne funkcionalne mere
           Nameštaj. Osnovne funkcionalne mere nameštaja za
2603 MKS D.E2.203
           sedenje (stolice, hoklice i klupe)
           Nameštaj. Nameštaj za leţanje - kreveti. Osnovne
2604 MKS D.E2.204
           funkcionalne mere
           Nameštaj. Nameštaj za odlaganje. Osnovne funkcionalne
2605 MKS D.E2.205
           mere
2606 MKS D.E4.021   Školski nameštaj. Sto za decu preškolskog uzrasta
2607 MKS D.E4.022   Školski nameštaj. Stolica za decu predškolskog uzrasta
           Nameštaj. Stolice i stolovi za školske ustanove.
2608 MKS D.E4.201
           Funkcionalne velicine
           GraĊevinska stolarija od drveta. Uzimanje uzoraka za
2609 MKS D.E8.001
           ispitivanje kvaliteta
           GraĊevinska stolarija. Ispitivanje ponašanja krila vrata pri
2610 MKS D.E8.002   promenima vlaţnosti (uzastopno izlaganje jednoliĉnim
           klimatskim uslovima)
           GraĊevinska stolarija. Ispitivanje krila vrata udarom tvrdog
2611 MKS D.E8.003
           tela
           GraĊevinska stolarija. Ispitivanje vrata vertikalnim
2612 MKS D.E8.004
           opterećenjem
           GraĊevinska stolarija. Standardini klimatski uslovi za
2613 MKS D.E8.005   ispitivanje osobina vrata postavljenih izmeĊu razliĉitih
           klimatskih uslova
           GraĊevinska stolarija. Merenje dimenzija i otstupanja od
2614 MKS D.E8.006
           pravougloh krila vrata
2615 MKS D.E8.007   Vrata. Ispitivanje udarom mekog teškog tela
           GraĊevinska stolarija. Ispitivanje lepljenih veza elemenata
2616 MKS D.E8.008
           krila prozora i balkonskih vrata
           GraĊevinska stolarija. Merenje odstupanja krila vrata od
2617 MKS D.E8.009
           opšte ravnosti
           GraĊevinska stolarija. Ispitivanje otpornosti prozora i
2618 MKS D.E8.011   balkonskih vrata prema delovanju vode pri statiĉkom
           pritisku
           Prozori i balkonska vrata. Ispitivanje otpornosti prema
2619 MKS D.E8.012
           dejstvu vetra
2620 MKS D.E8.013   Prozori i balkonska vrata. Ispitivanje propustlivosti vazduha
2621 MKS D.E8.014  Prozori i balkonska vrata. Mehaniĉka ispitivanja

2622 MKS D.E8.015  Vrata. Ispitivanje statiĉkim opterećenjem

2623 MKS D.E8.016  Vrata. OdreĊivanje sile za zatvaranje
           GraĊevinska stolarija. Spoljni prozori i balkonska vrata.
2624 MKS D.E8.193
           Zahtevi u pogledu propustljivosti vazduha i vode
           Nameštaj. OdreĊivanje izdrţljivosti hoklica i klupa bez
2625 MKS D.E8.200
           naslona
           Nameštaj. OdreĊivanje izdrţljivosti stolica bez naslona za
2626 MKS D.E8.201
           ruke i klupa sa naslonom
           Nameštaj. OdreĊivanje izdrţljivosti stolica i klupa sa
2627 MKS D.E8.202
           naslonom za ruke
           Nameštaj. OdreĊivanje izdrţljivosti fotelja i višeseda bez
2628 MKS D.E8.203
           naslona za ruke
           Nameštaj. OdreĊivanje izdrţljivosti fotelja i višeseda s
2629 MKS D.E8.204
           naslonom za ruke
2630 MKS D.E8.205  Nameštaj. OdreĊivanje izdrţljivosti deĉijih visokih stolica
           Nameštaj. OdreĊivanje stabilnosti stolica i fotelja bez
2631 MKS D.E8.206
           naslona za ruke
           Nameštaj. OdreĊivanje stabilnosti hoklica i klupa bez
2632 MKS D.E8.207
           naslona za ruke
           Nameštaj. OdreĊivanje stabilnosti stolica i fotelja s
2633 MKS D.E8.208
           naslonom za ruke
2634 MKS D.E8.209  Nameštaj. OdreĊivanje stabilnosti deĉijih visokih stolica
           Namešta za leţanje - kreveti. OdreĊivanje izdrţljivosti
2635 MKS D.E8.210
           konstrukcije
           Nameštaj. OdreĊivanje krutosti i izdrţljivosti nameštaja za
2636 MKS D.E8.214
           odlaganje
2637 MKS D.E8.215  Nameštaj. OdreĊivanje nosivosti polica i nosaĉa polica
2638 MKS D.E8.216  Nameštaj. OdreĊivanje izdrţljivosti fioka
2639 MKS D.E8.217  Nameštaj. OdreĊivanje stabilnosti nameštaja za odlaganje
           Nameštaj. OdreĊivanje otporonosti površina prema teĉnim
2640 MKS D.E8.218
           agensima. Metoda ispitivanja
           Nameštaj. OdreĊivanje otporonosti površina prema teĉnim
2641 MKS D.E8.219
           agensima. Agensi
2642 MKS D.E8.220  Nameštaj. OdreĊivanje otporonosti površina prema toploti
           Nameštaj. OdreĊivanje otporonosti površine prema udaru
2643 MKS D.E8.221
           tvrdim predmetom
           Nameštaj. OdreĊivanje otporonosti površine prevlake
2644 MKS D.E8.222
           prema abraziji
2645 MKS D.E8.223  Nameštaj. OdreĊivanje tvrdoĉe površine
2646 MKS D.E8.224  Nameštaj. OdreĊivanje sjaja površine
2647 MKS D.E8.225  Nameštaj. OdreĊivanje adhezije zaštitnih prevlaka
           Nameštaj. OdreĊivanje otpornosti površine prema abraziji.
2648 MKS D.E8.226
           Metoda po Taberu
           Nameštaj. OdreĊivanje karakteristika elastiĉnosti i trajnosti
2649 MKS D.E8.228
           nameštaja za leţanje - kreveta
2650 MKS D.E8.229  Nameštaj za leţanje. OdreĊivanje stabilnosti
           Nameštaj za sedenje. OdreĊivanje funkcionalnih mera.
2651 MKS D.E8.300
           Metoda merenja
           Ambalaţa i drveni sudovi. Termini na ambalaţi koji se
2652 MKS D.F0.012*
           odnose na rukovanje, transport, skladištenje i ĉuvanje
2653 MKS D.F0.040   Drvena ambalaţa. Termini i definicije
2654 MKS D.F0.050   Ambalaţa od drveta za sveţe voće i povrće. - Opšti uslovi -
           Ambalaţa od drveta za sveţe voće i povrće. Evropski ţig za
2655 MKS D.F0.051
           standardnu ambalaţu
           Ambalaţa od drveta za sveţe voće i povrće. Dimenzije -
2656 MKS D.F0.052
           opšte odredbe
           Ambalaţa od drveta za sveţe voće i povrće. Opšti uslovi za
2657 MKS D.F0.090
           ispitivanje
           Ambalaţa od drveta za sveţe voće i povrće. Ispitivanje
2658 MKS D.F0.100
           vertikalnim pritiskom
           Ambalaţa od drveta za sveţe voće i povrće. Ispitivanje
2659 MKS D.F0.101
           slobodnim padom
           Ambalaţa od drveta za sveţe voće i povrće. Ispitivanje na
2660 MKS D.F0.102
           oscilaciono vibracionom stolu
           Ambalaţa od drveta za sveţe voće i povrće. Ispitivanje
2661 MKS D.F0.103
           statiĉkim savijanjem dna
2662  MKS D.F1.020  Ambalaţa od drveta. Mala otvorena plitka letvarica
2663  MKS D.F1.021  Ambalaţa od drveta. Letvarica, srednja, otvorena, plitka
2664  MKS D.F1.022  Ambalaţa od drveta. Letvarica, velika otvorena, plitka
2665  MKS D.F1.023  Ambalaţa od drveta. Letvarica, zatvorena, plitka
2666  MKS D.F1.024  Ambalaţa od drveta. Letvarica, sloţena, plitka
           Ambalaţa od drveta. Letvarica, dvostruka, plitka 500 x 400
2667 MKS D.F1.025
           mm
2668 MKS D.F1.026   Ambalaţa od drveta. Letvarica, duboka
2669 MKS D.F1.027   Ambalaţa od drveta. Letvarica, zatvorena mala, jabuĉar
2670 MKS D.F1.028   Ambalaţa od drveta. Letvarica za povrće, armirana, duboka
2671  MKS D.F1.029  Ambalaţa od drveta. Letvarica za povrće plitka, armirana
2672  MKS D.F1.030  Ambalaţa od drveta. Kosa letvarica
2673  MKS D.F1.031  Ambalaţa od drveta. Zatvoreni amerikanski sanduk
2674  MKS D.F1.032  Ambalaţa od drveta. Zatvoreni kabinetski sanduk
           Ambalaţa od drveta. Ram za pakovanje malih otvorenih
2675 MKS D.F1.033
           plitkih letvarica
2676 MKS D.F1.034   Ambalaţa od drveta. Sanduk za suve šlive
           Ambalaţa od drveta. Pregrade za otvoreno pakovanje
2677 MKS D.F1.035
           (rinfuza)
           Ambalaţa od drveta. Otvorena plitka letvarica (povratna
2678 MKS D.F1.036
           ambalaţa)
           Ambalaţa od drveta. Letvarica - jabuĉar (povratna
2679 MKS D.F1.037
           ambalaţa)
2680 MKS D.F1.038   Ambalaţa od drveta. Letvarica za voće i povrće, tip A
2681 MKS D.F1.039   Ambalaţa od drveta. Letvarica za voće i povrće, tip B
2682 MKS D.F1.040   Ambalaţa od drveta. Letvarica za voće i povrće, tip C
           Ambalaţa od drveta. Letvarica, duboka, otvorena 500 mm
2683 MKS D.F1.041
           x 400 mm
           Ambalaţa od drveta. Letvarica sa, poklopcem velika,
2684 MKS D.F1.042
           armirana
2685  MKS D.F1.043  Ambalaţa od drveta. Sanduk za suve smokve
2686  MKS D.F1.044  Ambalaţa od drveta. Letvarica, dvostruka, plitka
2687  MKS D.F1.045  Ambalaţa od drveta. Letvarica, dvostruka, plitka
2688  MKS D.F1.046  Ambalaţa od drveta. Korpica za jagode
2689  MKS D.F1.047  Ambalaţa od drveta. Korpica za trešnje
2690  MKS D.F1.048  Ambalaţa od drveta. Ram za korpice
2691  MKS D.F1.049  Ambalaţa od drveta. Letvarica za ţabe i puţeve
2692  MKS D.F1.050  Ambalaţa od drveta. Sanduk za keks
2693  MKS D.F1.051  Ambalaţa od drveta. Sanduk za pakovanje šibica
2694  MKS D.F1.052  Ambalaţa od drveta. Sredna otvorena pitka letvarica
2695  MKS D.F1.053  Ambalaţa od drveta. Sanduk za pakovanje ampula
2696  MKS D.F1.054  Ambalaţa od drveta. Sanduk za neutro-cevi
           Ambalaţa od drveta. Sanduci za ravno vuĉeno staklo -
2697 MKS D.F1.055
           trake. Tip A
           Ambalaţa od drveta. Sanduci za ravno vuĉeno staklo -
2698 MKS D.F1.056
           trake. Tip B
           Ambalaţa od drveta. Sanduci za ravno vuĉeno staklo -
2699 MKS D.F1.058
           trake. Tip C
           Ambalaţa od drveta. Sanduci za ravno vuĉeno staklo -
2700 MKS D.F1.059
           cvrste mere
           Ambalaţa od drveta. Sanduci za ravno vuĉeno staklo -
2701 MKS D.F1.060
           ploĉe. Tipa A
           Ambalaţa od drveta. Sanduci za ravno vuĉeno staklo -
2702 MKS D.F1.061
           ploĉe. Tipa B
2703  MKS D.F1.062  Ambalaţa od drveta. Sanduci za liveno i armirano staklo
2704  MKS D.F1.063  Ambalaţa od drveta. Sanduk za duvan - veliki -
2705  MKS D.F1.064  Ambalaţa od drveta. Sanduk za duvan - srednji -
2706  MKS D.F1.065  Ambalaţa od drveta. Sanduk za duvan - mali -
2707  MKS D.F1.066  Ambalaţa od drveta. Sanduk za sapun - veliki -
2708  MKS D.F1.067  Ambalaţa od drveta. Sanduk za sapun - srednji -
2709  MKS D.F1.068  Ambalaţa od drveta. Sanduk za sapun - mali -
2710  MKS D.F1.069  Ambalaţa od drveta. Sanduk za teksti
2711  MKS D.F1.070  Ambalaţa od drveta. Sanduk za predivo
2712  MKS D.F1.071  Ambalaţa od drveta. Sanduk za šećer
2713  MKS D.F1.072  Ambalaţa od drveta. Sanduk za kandite
           Ambalaţa od drveta. Sanduk za elektriĉne izolovane
2714 MKS D.F1.301
           sprovodnike
           Ambalaţa od drveta. Sanduk za elektriĉne izolovane
2715 MKS D.F1.302
           sprovodnike
           Ambalaţa od drveta. Sanduk za elektriĉne izolovane
2716 MKS D.F1.303
           sprovodnike
           Ambalaţa od drveta. Sanduk za elektriĉne izolovane
2717 MKS D.F1.304
           sprovodnike
           Ambalaţa od drveta. Sanduk za elektriĉne izolovane
2718 MKS D.F1.305
           sprovodnike
           Ambalaţa od drveta. Sanduk za elektriĉne izolovane
2719 MKS D.F1.306
           sprovodnike
2720 MKS D.F1.307   Ambalaţa od drveta. Sanduk za elektriĉne instalacione cevi

2721 MKS D.F1.308   Ambalaţa od drveta. Sanduk za elektriĉne instalacione cevi

2722 MKS D.F1.309   Ambalaţa od drveta. Sanduk za elektriĉne instalacione cevi

2723 MKS D.F1.310   Ambalaţa od drveta. Sanduk za elektriĉne instalacione cevi

2724 MKS D.F1.311   Ambalaţa od drveta. Sanduk za elektriĉne instalacione cevi

2725 MKS D.F1.312   Ambalaţa od drveta. Sanduk za elektriĉne instalacione cevi
2726 MKS D.F1.313   Ambalaţa od drveta. Sanduk za pakovanje stakla - mali -
2727 MKS D.F1.314   Ambalaţa od drveta. Sanduk za pakovanje stakla - mali -
2728 MKS D.F1.315   Ambalaţa od drveta. Sanduk za pakovanje stakla - mali -
2729 MKS D.F1.316   Ambalaţa od drveta. Sanduk za pakovanje stakla - srednji -
2730 MKS D.F1.317   Ambalaţa od drveta. Sanduk za pakovanje stakla - srednji -

2731 MKS D.F1.318   Ambalaţa od drveta. Sanduk za pakovanje stakla - veliki -

2732 MKS D.F1.319   Ambalaţa od drveta. Sanduk za pakovanje stakla - veliki -

2733 MKS D.F1.320   Ambalaţa od drveta. Sanduk za pakovanje stakla - veliki -
           Ambalaţa od drveta. Sanduk za pekarski kvasac, - sadrţaja
2734 MKS D.F1.321
           4 kg -
           Ambalaţa od drveta. Sanduk za pekarski kvasac, - sadrţaja
2735 MKS D.F1.322
           8 kg -
           Ambalaţa od drveta. Sanduk za pekarski kvasac, - sadrţaja
2736 MKS D.F1.323
           16 kg -
           Ambalaţa od drveta. Sanduk za pekarski kvasac, - sadrţaja
2737 MKS D.F1.324
           25 kg -
2738  MKS D.F1.325  Ambalaţa od drveta. Sanduk za eksere - tipa A -
2739  MKS D.F1.326  Ambalaţa od drveta. Sanduk za eksere tipa B
2740  MKS D.F1.327  Ambalaţa od drveta. Sanduk za eksere tipa C
2741  MKS D.F1.328  Ambalaţa od drveta. Sanduk za eksere tipa D
2742  MKS D.F1.329  Ambalaţa od drveta. Sanduk za eksere tipa E
2743  MKS D.F1.330  Ambalaţa od drveta. Sanduk za eksere tipa F
2744  MKS D.F1.331  Ambalaţa od drveta. Sanduk za eksere tipa G
2745  MKS D.F1.332  Ambalaţa od drveta. Sanduk za eksere tipa H
2746  MKS D.F1.333  Ambalaţa od drveta. Sanduk za eksere tipa K
2747  MKS D.F1.334  Ambalaţa od drveta. Sanduk za eksere tipa L
2748  MKS D.F1.335  Ambalaţa od drveta. Sanduk za eksere
           Ambalaţa od drveta. Sanduk za sapun, sapunske i
2749 MKS D.F1.360
           dererdţentske proizvode
           Ambalaţa od drveta. Letvarica, duboka, otvorena 500 mm
2750 MKS D.F1.401
           x 300 mm
2751 MKS D.F1.402   Ambalaţa od drveta. Sanduk za pekarski kvasac, - tipa A -

2752 MKS D.F1.403   Ambalaţa od drveta. Sanduk za pekarski kvasac, - tipa B -

2753 MKS D.F1.404   Ambalaţa od drveta. Sanduk za pekarski kvasac, - tipa C -

2754 MKS D.F1.405   Ambalaţa od drveta. Sanduk za pekarski kvasac, - tipa D -
2755 MKS D.F1.406   Ambalaţa od drveta. Sanduk za sir
2756 MKS D.F1.407   Ambalaţa od drveta. Sanduk za maslac i konzerve. Tipa A

2757 MKS D.F1.408   Ambalaţa od drveta. Sanduk za maslac i konzerve. Tipa B
2758 MKS D.F1.409   Ambalaţa od drveta. Otvorena plitka letvarica
2759 MKS D.F1.410   Ambalaţa od drveta. Sanduk za mast
           Ambalaţa od drveta. Letvarica, plitka, otvorena 500 mm x
2760 MKS D.F1.411
           300 mm
           Ambalaţa od drveta. Letvarica, plitka, otvorena 500 mm x
2761 MKS D.F1.412
           400 mm
2762 MKS D.F1.413   Ambalaţa od drveta. Letvarica, duboka, mala
           Drvna ambalaţa. Kovani sanduci za prekomorski transport.
2763 MKS D.F1.414
           Opšti uslovi
           Drvna ambalaţa. Kovani sanduci za prekomorski transport.
2764 MKS D.F1.415
           Osnovni tipovi
2765 MKS D.F3.020   Ambalaţa od drveta. Baĉva za pulpu i sokove
2766 MKS D.F3.021   Ambalaţa od drveta. Baĉva za pekmez
2767 MKS D.H9.020   Šibice. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
2768 MKS D.L2.020   Korparsko pletarski proizvodi. Korpa za rublje ovalna
           Korparsko pletarski proizvodi. Korpa za rublje
2769 MKS D.L2.021
           ĉetvorouglasta
2770 MKS D.L2.022   Korparsko pletarski proizvodi. Korpa za rublje okrugla
2771 MKS D.L2.023   Korparsko pletarski proizvodi. Korpa za rublje mala
2772 MKS D.L2.024   Korparsko pletarski proizvodi. Pijaĉna korpa (Holender)
           Korparsko pletarski proizvodi. Deĉija pijaĉna korpica
2773 MKS D.L2.025
           (Holenderica)
2774  MKS D.L2.026  Korparsko pletarski proizvodi. Pijaĉna korpa (nirnberška)
2775  MKS D.L2.027  Korparsko pletarski proizvodi. Pijaĉna korpa (kockarica)
2776  MKS D.L2.028  Korparsko pletarski proizvodi. Pijaĉna korpa (Zdenka)
2777  MKS D.L2.029  Korparsko pletarski proizvodi. Pijaĉna korpa (Erika)
2778  MKS D.L2.030  Korparsko pletarski proizvodi. Pijaĉna korpa (Bazlerka)
2779  MKS D.L2.031  Korparsko pletarski proizvodi. Korpa za voće
2780  MKS D.L2.032  Korparsko pletarski proizvodi. Korpa za voće
2781  MKS D.L2.033  Korparsko pletarski proizvodi. Korpa za voće
2782  MKS D.L2.034  Korparsko pletarski proizvodi. Korpa za voće
2783 MKS D.L2.035   Korparsko pletarski proizvodi. Korpa za pamuk (Pasmaĉa)
2784  MKS D.L2.036  Korparsko pletarski proizvodi. Korpa za otpatke papira
2785  MKS D.L2.037  Korparsko pletarski proizvodi. Korpa za otpatke papira
2786  MKS D.L2.038  Korparsko pletarski proizvodi. Korpa za otpatke
2787  MKS D.L2.039  Korparsko pletarski proizvodi. Korpa za voće (Bušel)
           Korparsko pletarski proizvodi. Putniĉka korpa
2788 MKS D.L2.040
           (Šampanierka)
2789  MKS D.L2.041  Korparsko pletarski proizvodi. Pijaĉna korpa (Japanka)
2790  MKS D.L2.042  Korparsko pletarski proizvodi. Pijaĉna torba
2791  MKS D.L2.043  Korparsko pletarski proizvodi. Pijaĉna torba
2792  MKS D.L2.044  Korparsko pletarski proizvodi. Pijaĉna torba
2793  MKS D.L2.045  Korparsko pletarski proizvodi. Pijaĉna torba
2794  MKS D.L4.020  Korparsko pletarski proizvodi. Korpica za hleb okrugla
2795  MKS D.L4.021  Korparsko pletarski proizvodi. Korpica za hleb okrugla
2796  MKS D.L4.022  Korparsko pletarski proizvodi. Korpica za hleb ovalna
2797  MKS D.L4.023  Korparsko pletarski proizvodi. Posluţavnik ovalni
2798  MKS D.L4.024  Korparsko pletarski proizvodi. Deĉija korpica (Nada)
2799  MKS D.L4.025  Korparsko pletarski proizvodi. Korpa za pse
           Projektovanje u šumarstvu. Naĉin prikazivanja stanja
2800 MKS D.M1.010
           šumskog fonda. Opšti uslovi
           Projektovanje u šumarstvu. Naĉin prikazivanja stanja
2801 MKS D.M1.011
           šumskog fonda. Šume po nameni
           Projektovanje u šumarstvu. Naĉin prikazivanja stanja
2802 MKS D.M1.012
           šumskog fonda. Šume po debljinskoj i starosnoj strukturi
           Projektovanje u šumarstvu. Naĉin prikazivanja stanja
2803 MKS D.M1.013
           šumskog fonda. Šume po ekonomskim kategorijama
           Projektovanje u šumarstvu. Naĉin prikazivanja stanja
2804 MKS D.M1.014
           šumskog fonda. Šumske kulture
           Projektovanje u šumarstvu. Naĉin prikazivanja stanja
2805 MKS D.M1.015
           šumskog fonda. Plantaţe topola
           Projektovanje u šumarstvu. Naĉin prikazivanja stanja
2806 MKS D.M1.016
           šumskog fonda. Neobraslo zemljište u društvenim šumama
           Zaštita drveta. Zaštita proizvoda od masivnog drveta od
2807 MKS D.T4.019
           bioloških štetoĉina. Opšti uslovi
            Konzervisanje drveta. Impregnacija ţelezniĉkih pragova za
2808 MKS D.T4.020   ţelezniĉke i industrijske pruge širine 1435 mm i za
            industrijske pruge drugih širina
            Konzervisanje drveta. Impregnacija stubova za vodove.
2809 MKS D.T4.021
            Priprema i perforacija
            Konzervisanje drveta. Impregnacija stubova za vodove
2810 MKS D.T4.022
            kreozotnim uljem
            Konzervisanje drveta. Impregnacija stubova za vodove
2811 MKS D.T4.023
            rastvorima soli
            Konzervisanje drveta. Impregnacija vlaţnih drvenih stubova
2812 MKS D.T4.024
            za vodove rastvorima soli
            Konzervisanje drveta. Impregnisanje stubova za vodove
2813 MKS D.T4.025
            rastvorima soli postupkom punog upijanja
            Konzervisanje drveta. Impregnacija graĊevinskog drveta i
2814 MKS D.T4.026
            rezane graĊe u kotlu
            Zaštita drveta. Zaštita graĊevinskog drveta premazivanem,
2815 MKS D.T4.027
            prskenjem i potapanjem
            Zaštita drveta. OdreĊivanje dubine prodiranja zaštitnih
2816 MKS D.T4.028
            sredstava nanetih premazivanjem
            Konzervisanje drveta. Uzimanje uzoraka soli za
2817 MKS D.T4.030
            impregnaciju drvenih stubova za vodove
            Zaštita drveta. Zaštita drvenih stubova za vodove. Bandaţe
2818 MKS D.T4.031
            i kape
            Zaštita drveta. Impregnacija drvenih stubova za vodove po
2819 MKS D.T4.035
            postupku Bušeri
            Zaštita drveta. Impregnacija drvenih stubova za vodove po
2820 MKS D.T4.036
            kombinovanom Bušeri postupku
            Zaštita drveta. Impregnacija drvenih stubova za vodove
2821 MKS D.T4.037
            fluoridima po postupku osmoze
            Zaštita drveta. Metode ispitivanja zaštitnog premaza za drvo
2822 MKS D.T4.039
            prema dejstvu vatre
            Zaštita drveta. Naknadna zaštita drvenih stubova za vodove
2823 MKS D.T4.041
            pomoću uloţaka na bazi fluorida
            Zaštita drveta. Naknadna zaštita fluoridima drvenih stubova
2824 MKS D.T4.042
            za vodove. Zaštita vrha
            Zaštita drveta. Naknadna zaštita fluoridima drvenih stubova
2825 MKS D.T4.043
            za vodove. Zaštita donjeg dela stuba
            Zaštita drveta. Ispitivanje preventivnog toksiĉnog delovanja
2826 MKS D.T4.046   hemijskih sredstava za zaštitu drveta od larvi kućne
            striţibube (Hуlotrupes bajulus L.)
            Zaštita drveta. Impregnisanje ţelezniĉkih pragova po prostoj
2827 MKS D.T4.061
            Ripingovoj metodi
            Zaštita drveta. Impregnisanje ţelezniĉkih pragova po
2828 MKS D.T4.062
            dvostrukoj Ripingovoj metodi
            Zaštita drveta. Impregnisanje ţelezniĉkih pragova po
2829 MKS D.T4.063
            poboljšanoj dvostrukoj Ripingovoj metodi
            Zaštita drveta. Impregnisanje ţelezniĉkih pragova po
2830 MKS D.T4.064
            Betelovoj metodi punog napajanja
            Zaštita drveta. Impregnisanje drvenih prizmi za
2831 MKS D.T4.065
            poploĉavanje
2832  MKS D.Z0.001*  Pluta. Termini i definicije
2833  MKS D.Z0.010  Ispitivanje plute. Uzimanje uzoraka
2834  MKS D.Z0.011  Ispitivanje plute. OdreĊivanje vlaţnosti
2835  MKS D.Z0.020  Sirovi granulat plute. Uzimanje uzoraka
2836  MKS D.Z0.021  Sirovi granulat plute. OdreĊivanje vlaţnosti
2837 MKS D.Z0.022  Sirovi granulat plute. Ispitivanje granulometrijskog sastava

2838 MKS D.Z0.023  Sirovi granulat plute. OdreĊivanje zapreminske mase
2839 MKS D.Z0.030  Ĉist ekspandirani aglomerat plute za termiĉku uzolaciju
          Ĉist ekspandirani aglomerat plute. OdreĊivanje
2840 MKS D.Z0.031
          zapreminske mase
          Ĉist ekspandirani aglomerat plute. OdreĊivanje savojne
2841 MKS D.Z0.032
          ĉvrstoće
          Ĉist ekspandirani aglomerat plute. Ponašanje u vodi na
2842 MKS D.Z0.033
          100°C
2843 MKS D.Z0.034  Ĉist ekspandirani aglomerat plute. OdreĊivanje vlaţnosti
          Ĉist ekspandirani aglomerat plute u ploĉama. OdreĊivanje
2844 MKS D.Z0.035
          deformacije pod stalnim pritiskom
          Pluta. Sloţeni aglomerat. Karakteristike, podela, uzimanje
2845 MKS D.Z0.036
          uzoraka i pakovanje
          Pluta. Ploĉe od ĉiste ekspandirane aglomerisane plute.
2846 MKS D.Z0.037
          Karakteristike
          Pluta. Ploĉe od aglomerata plute za oblaganje podova.
2847 MKS D.Z0.039
          Osobine, uzimanje uzoraka i pakovanje
          Pluta. Ploĉe sloţenog aglomerata plute za apsorpciju
2848 MKS D.Z0.043
          zvuka. Osobine
          Pluta. Ploĉe ĉistog aglomerata od ekspandiranog granulata
2849 MKS D.Z0.044
          za apsorpciju zvuka. Osobine
          Pluta. Aglomerat plute za ispunu dilatacionih razdelnica u
2850 MKS D.Z0.048  niskogradnji i visokogradnji. Osobine, uzimanje uzoraka i
          pakovanje
2851 MKS D.Z0.050  Pluta. Ĉepovi od plute. Pojmovi i podela
2852 MKS D.Z0.100  Sirovi granulat i prah plute. Karakteristike i klasifikacija
          Pluta u ploĉama. Definicija komercijalne vlaţnosti,
2853 MKS D.Z0.101
          klasifikacija i pakovanje
          Pluta. Primarna i sakupljena pluta, pluta - leţika, škart i
2854 MKS D.Z0.102
          otpadak plute - Definicija komercijalne vlaţnosti i pakovanja
2855 MKS D.Z1.100  Seme ĉetinara. Vrste
2856 MKS D.Z1.101  Seme ĉetinara. Kvalitet
2857 MKS D.Z1.102  Seme ĉetinara. Uzimanje uzoraka
2858 MKS D.Z1.103  Seme ĉetinara. OdreĊivanje ĉistoće semena

2859 MKS D.Z1.104  Seme ĉetinara. OdreĊivanje klijavosti i energije klijanja

2860 MKS D.Z1.105  Seme ĉetinara. OdreĊivanje vitalnosti

2861 MKS D.Z1.106  Seme ĉetinara. OdreĊivanje apsolutne mase

2862 MKS D.Z1.107  Seme ĉetinara. OdreĊivanje vlage
          Seme ĉetinara. Zdrastveno stanje. UtvrĊivanje prisustva
2863 MKS D.Z1.108
          gljiva
          Seme ĉetinara. Zdrastveno stanje. UtvrĊivanje prisustva
2864 MKS D.Z1.109
          insekata
2865 MKS D.Z1.130  Seme lišćara. Vrste
2866 MKS D.Z1.131   Seme lišćara. Kvalitet

2867 MKS D.Z1.132   Seme lišćara. Uzimanje uzoraka

2868 MKS D.Z1.133   Seme lišćara. OdreĊivanje ĉistoće semena

2869 MKS D.Z1.134   Seme lišćara. OdreĊivanje klijavosti i energije klijanja

2870 MKS D.Z1.135   Seme lišćara. OdreĊivanje vitalnosti

2871 MKS D.Z1.136   Seme lišćara. OdreĊivanje apsolutne mase

2872 MKS D.Z1.137   Seme lišćara. OdreĊivanje vlage
           Seme lišćara. Zdravstveno stanje. UtvrĊivanje prisustva
2873 MKS D.Z1.138
           gljiva
           Seme lišćara. Zdravstveno stanje. UtvrĊivanje prisustva
2874 MKS D.Z1.139
           insekata
2875  MKS D.Z2.101  Reproduktivni materijal topola. Oţiljenica
2876  MKS D.Z2.102  Reproduktivni materijal topola. Prut oţiljenice
2877  MKS D.Z2.104  Sadnce topola
2878  MKS D.Z2.110  Šumske sadnice. Opšti uslovi
2879  MKS D.Z2.111  Šumske sadnice. Ĉetinari
2880  MKS D.Z2.112  Šumske sadnice. Lišćari
           Pluta. Ploĉe od aglomerata plute za oblaganje podova.
2881 MKS D.Z8.012
           Metode ispitivanja
2882 MKS D.Z8.040   Pluta. Sloţeni aglomerat. Metode ispitivanja
2883 MKS D.Z8.041   Pluta. Sloţeni aglomerat za zaptivanje. Metode ispitivanja
           Pluta. Ploĉe od ĉistog aglomerata od ekspandiranog
2884 MKS D.Z8.046
           granulata plute. OdreĊivanje savojne ĉvrstoće
           Pluta. Ploĉe od aglomerata plute za oblaganje podova.
2885 MKS D.Z8.047
           OdreĊivanje mera i kontrole pravouglosti i pravosti ivica
           Pluta. Aglomerat plute za ispunu dilatacionih razdelnica u
2886 MKS D.Z8.049
           niskogradnji i visokogradnji. Metode ispitivanja
           Voće i povrće. Termini morfoloških strukturnih delova - i
2887 MKS E.A0.001
           lista
           Voće i povrće. Termini morfoloških strukturnih delova - i
2888 MKS E.A0.002
           lista
2889  MKS E.B1.080  Šećerna repa
2890  MKS E.B1.115  Mrkva za industrijsku preradu
2891  MKS E.B1.116  Cvekla za industrijsku preradu
2892  MKS E.B1.121  Luk (crni - crveni ) za industrijsku preradu
2893  MKS E.B1.122  Praziluk (poriluk) za industrijsku preradu
2894  MKS E.B1.123  Beliluk (ĉešnjak) za industrijsku preradu
2895  MKS E.B1.128  Špragla za industrijsku preradu
2896  MKS E.B1.130  Kupus za industrijsku preradu
2897  MKS E.B1.131  Peršun (lišće) za industrijsku preradu
2898  MKS E.B1.132  Peršun (koren) za industrijsku preradu
2899  MKS E.B1.133  Lišće celera za industrijsku preradu
2900  MKS E.B1.134  Koren celera za industrijsku preradu
2901  MKS E.B1.135  Karfiol (cvetaĉa) za industrijsku preradu
2902  MKS E.B1.160  Spanać za industrijsku preradu
2903  MKS E.B1.161  Boranija (mahune) za industrijsku preradu
2904  MKS E.B1.162  Grašak za industrijsku preradu
2905  MKS E.B1.163  Paradajz za industrijsku preradu
2906  MKS E.B1.166  Paprika za industrijsku preradu
2907  MKS E.B1.167  Tikvice za industrijsku preradu
2908  MKS E.B1.168  Krastavci za industrijsku preradu
2909  MKS E.B1.170  Industriska paprika
           Pšenica kao sirovina za mlinsku industriju. Opšti uslovi
2910 MKS E.B1.200
           kvaliteta
           Durum - pšenica kao sirovina za mlinsku industriju. Opšti
2911 MKS E.B1.201
           uslovi kvaliteta
2912 MKS E.B1.230*  Pivski jeĉam
2913 MKS E.B1.236   Ispitivanje kvaliteta mahunjaĉa. Uzimanje uzoraka
2914 MKS E.B1.240*  Zrnene mahunjaĉe (Leguminosae). Metoda ispitivanja
           Zrnene mahunaĉe (Leguminosae). OdreĊivanje identiteta
2915 MKS E.B1.241*
           vrste i podvrste
           Zrnene mahunaĉe (Leguminosae). OdreĊivanje sadrţaja
2916 MKS E.B1.242*
           neĉistoća
           Zrnene mahunaĉe (Leguminosae). OdreĊivanje oštećenja
2917 MKS E.B1.243*
           od insekata
           Zrnene mahunaĉe i proizvodi od zrnenih mahunjaĉa.
2918 MKS E.B1.245*
           OdreĊivanje pepela
           Seme uljarica - Uzimanje uzoraka - (Identiĉan sa ISO
2919 MKS ISO 542
           542:1980) - (E.B1)
2920  MKS E.B2.110  GroţĊe za industrijsku preradu
2921  MKS E.B2.115  Ribizle za industrijsku preradu
2922  MKS E.B2.121  Jabuke za industrijsku preradu
2923  MKS E.B2.122  Kruške za industrijsku preradu
2924  MKS E.B2.124  Dunje za industrijsku preradu
2925  MKS E.B2.132  Šljive - za industrijsku preradu -
2926  MKS E.B2.135  Breskve za industrijsku preradu
2927  MKS E.B2.136  Kajsije za industrijsku preradu
2928  MKS E.B2.137  Trešnje za industrijsku preradu
2929  MKS E.B2.138  Višnja - za industrijsku preradu -
2930  MKS E.B2.143  Orasi (u ljusci) za industrijsku preradu
2931  MKS E.B2.151  Jagode za industrijsku preradu
2932  MKS E.B2.153  Malina za industrijsku preradu
2933  MKS E.B2.154  Kupine - za industrijsku preradu -
2934  MKS E.B2.161  Ruţin šipak za industrijsku preradu
2935  MKS E.B2.181  Smokve za industrijsku preradu
2936  MKS E.B3.011  Sambuci flos (sine stipites). Cvet zove
2937  MKS E.B3.012  Taraxaci radix. Koren maslaĉka
2938 MKS E.B3.013   Juniperi fructus. Plod kleke
2939  MKS E.B3.014  Verbasci flos. Cvet divizme
2940  MKS E.B3.015  Chamomillae flos. Cvet titrice
2941  MKS E.B3.016  Urticae folium. Koprivin list
2942  MKS E.B3.017  Tiliae flos. Lipov cvet
2943  MKS E.B3.018  Stramonii folium. List tatule
2944  MKS E.B3.019  Belladonnae folium. List velebilja
2945  MKS E.B3.020  Salviae folium concissum. Kaduljin list (grebeni)
2946 MKS E.B3.021   Lauri folium. Lovorov list
2947 MKS E.B3.022   Pуrethri flos. Cvet buhaĉa
2948 MKS E.B3.023   Belladonnae radix. Koren velebilja
2949 MKS E.B3.024   Pуrethri floris pulvis. Prašak buhaĉevog cveta
2950 MKS E.B3.025   Petroselini radix. Koren peršuna
2951 MKS E.B3.026   Valerianae radix. Koren odoljena
2952 MKS E.B3.027   Rosmarini folium. List ruzmarina
           Menthae piperitae folium. List pitome nane (paprene
2953 MKS E.B3.028
           metvice)
2954 MKS E.B3.029   Salviae folium. Kaduljin list
2955  MKS E.B3.030  Lauri fructus. Plod lovora
2956  MKS E.B3.031  Violae tricoloris herba. Maĉuhica (dan i noć)
2957  MKS E.B3.032  Digitalis lanatae folium. List vunastog naprstka
2958  MKS E.B3.033  Crataegi oxуacanthae flos. Cvet belog gloga
2959  MKS E.B3.034  Cуnosbati fruktus. Šipak (šipurak)
2960  MKS E.B3.035  Calami rhizoma. Podanak idirota
2961  MKS E.B3.036  Malvae folium. List crnog sleza
2962  MKS E.B3.037  Althaeae folium. List belog sleza
2963 MKS E.B3.038   Coriandri fructus. Plod korijandra

2964 MKS E.B3.039   Foeniculi fructus. Plod moraĉa

2965 MKS E.B3.040   Majoranae herba. Majoran
2966  MKS E.B3.041  Veratri rhizoma. Podanak ĉemerike
2967  MKS E.B3.042  Primulae radix. Koren jagorĉevine
2968  MKS E.B3.043  Althaeae radix. Koren belog sleza
2969  MKS E.B3.044  Lavandulae flos. Cvet lavandule
2970  MKS E.B3.045  Uvae ursi folium. List medvedke
2971  MKS E.B3.046  Rhamni fallacis cortex. Kora ţestike
2972  MKS E.B3.047  Rhamni frangulae cortex. Kora krkovine
2973  MKS E.B3.048  Hyperici herba. Trava kantariona
2974  MKS E.B3.049  Milefolii herba. Hajducka trava (stolisnik)
2975  MKS E.B3.050  Uzimanje uzoraka biljnih droga
2976  MKS E.B3.051  Herniariea herba. Trava kilavica
2977  MKS E.B3.052  Tormentillae rhizoma. Podanak srĉenjaka
2978  MKS E.B3.053  Rubifruticosi folium. List kupine
2979  MKS E.B3.054  Betulae folium. List breze
2980  MKS E.B3.055  Hyoscyami folum. List bunike
           Bursae pastoris herba rusomaĉa, hoĉu-neĉu, pastirska
2981 MKS E.B3.056
           torbica
2982  MKS E.B3.057  Visci albi herba. Imela
2983  MKS E.B3.058  Eguseti herba. Rastaviĉ, preslica
2984  MKS E.B3.059  Centaurii herba. Kiĉica
2985  MKS E.B3.060  Ononidis radix. Koren zeĉjeg trna. Koren gladiša
2986  MKS E.B3.061  Juglandis folium. List oraha
2987 MKS E.B3.062   Melissae folium. List matiĉnjaka, list pĉelinje ljubice
2988  MKS E.B3.063  Arnicae flos. Cvet brdanke, veprine, arnike
2989  MKS E.B3.064  Crataegi summitas. Vrhovi granĉica gloga u cvetu
2990  MKS E.B3.065  Farbarae flos. Cvet podbela
2991  MKS E.B3.066  Mellefolii flos. Cvet hajduĉke trave, stolisnika
2992  MKS E.B3.067  Primulae flos. Cvet jagorĉevine, jaglaca
2993  MKS E.B3.068  Farbarae folium. List podbela
2994  MKS E.B3.069  Fragariae folium. List šumske jagode
2995 MKS E.B3.070   Menyanthidis folium. Trifolii fibrini folium. List gorke deteline
2996 MKS E.B3.071   Myrtilli folium. List borovnice
2997 MKS E.B3.072   Carvi fructus. Plod kima
           Cynosbati fructus sine "seminis". Polutke šipka bez
2998 MKS E.B3.073
           "semena"
2999  MKS E.B3.074  Absinthii herba. Pelen, pelin
3000  MKS E.B3.075  Adonidis herba. Nadzemni deo gorocveta u cvetu
3001  MKS E.B3.076  Agrimoniae herba. Petrovac, turica
3002  MKS E.B3.077  Convallarie majalis folium. List ĊurĊevka
3003 MKS E.B3.078   Dracunuli herba. Estragon

3004 MKS E.B3.079   Hyssopi herba. Miloduh, izop, pravi vrisak

3005 MKS E.B3.080   Serpylli herba. Nadzemni deo majcine dusice u cvetu
3006  MKS E.B3.081  Bardanae radix. Koren ĉiĉka
3007  MKS E.B3.082  Gentianae radix. Koren lincure
3008  MKS E.B3.083  Colchici semen. Seme mrazovca
3009  MKS E.B3.084  Aconiti tuber. Gomolj, krtola jediĉa
3010  MKS E.B3.085  Salep tuber. Gomolj, krtola kacuna
3011  MKS E.B3.086  Papaveris capita. Makove ĉaure
3012  MKS E.B3.087  Secale cornutum. Raţena glavnica
           Plantaginis lanceolatae folium. List uskolisne bokvice ili
3013 MKS E.B3.088
           dugog trupca
3014 MKS E.B3.089   Rubi idaei folium. List maline
3015 MKS E.B3.090   Myrtilli fructus. Plod borovnice
3016 MKS E.B3.091   Origani herba. Vranilova trava, origan

3017 MKS E.B3.092   Angelicae radix. Koren angelike
3018  MKS E.B3.093  Ebuli radix. Koren aptovine, burjana
3019  MKS E.B3.094  Inulae radix. Koren omana
3020  MKS E.B3.095  Saponariae rubrae radix. Koren sapunjaĉe
3021  MKS E.B3.096  Urticae radix. Koren koprive
3022  MKS E.B3.097  Iridis rhizoma. Rizom perunike
3023  MKS E.B3.098  Cvet vreska (vriska). Ericae flos
3024  MKS E.B3.099  Cvet crnog sleza. Malvae flos
3025 MKS E.B3.100   Plod mirodije (kopra). Anethi fructus
           Nadzemni deo kopitnjaka sa rizomom. Asari herba cum
3026 MKS E.B3.101
           rhizoma
3027  MKS E.B3.102  Nadzemni deo lazarkinje. Asperulae herba
3028  MKS E.B3.103  Nadzemni deo podubice (dupĉaca). Camaedryos herba
3029  MKS E.B3.104  Nadzemni deo trave ive. Teucrii montani herba
3030  MKS E.B3.105  Rizom srĉenjaka. Bistrortae rhizoma
3031  MKS E.B3.106  Cvat maĉije šape. Pedis cati flos
3032  MKS E.B3.107  List pitomog kestena. Castaneae folium
3033  MKS E.B3.109  Rizom pirevine. Garminis rhizoma
3034  MKS E.B3.110  Kukuruzna svila. Stigmata maydis
3035  MKS E.B3.111  Hrastov lišaj. Lishen quercus
3036  MKS E.B3.112  Vrbova kora. Salicis cortex
3037  MKS E.B3.113  Kora korena ţutike. Berberidis radicis cortex
3038  MKS E.B3.114  Hrastova kora. Quercus certex
3039  MKS E.B3.115  Kora od nara (mogranja). Punicae granati cortex
3040  MKS E.B3.116  Cvet nevena. Calendulae flos
3041  MKS E.B3.117  Cvet deteline kamenjarke. Anthyllidis flos
3042  MKS E.B3.118  Cvet razliĉka.Cyani flos
3043  MKS E.B3.119  Cvet bulke (turĉinka). Rhogados flos
3044  MKS E.B3.120  Cvet trna. Pruni spinosae flos
3045 MKS E.B3.121   List pluĉnjaka. Pulmonariae folium
3046 MKS E.B3.122   List maslaĉka. Taraxaci folium
3047 MKS E.B3.123   Plod anisa. Anisi fructus
3048  MKS E.B3.124  Plod peršuna. Petroselini fructus
3049  MKS E.B3.125  Ţdraljika (kokotac). Meliloti herba
3050  MKS E.B3.126  Oĉajnica. Marrubii albi herba
3051  MKS E.B3.127  Trava troskot. Polygoni avicularis herba
3052  MKS E.B3.128  Dobriĉica. Hederae terestris herba
3053  MKS E.B3.129  Koren gaveza. Symphyti radix
3054 MKS E.B3.130   Koren selena. Levistici radix
3055  MKS E.B3.131  Koren vodopije (cikorije). Cichorii radix
3056  MKS E.B3.132  Rizom navale (paprati). Filicis maris rhizoma
3057  MKS E.B3.133  Rizom slatke paprati. Polypodii rhizoma
3058  MKS E.B3.134  Seme tatule. Stramonii semen
3059  MKS E.B3.135  Seme lana. Lini semen
3060 MKS E.B3.136   Šišarice hmelja. Lupili strobili
3061 MKS E.B3.137   Islandski lišaj. Lichen islandicus
3062 MKS E.B3.138   List belog jasena. Fraxini folium
3063 MKS E.B3.500   Ispitivanje mirodije i zaĉina. Uzimanje uzoraka
3064 MKS E.B3.501   Ispituvanje mirodije i zaĉina. OdreĊivanje stranih materijala

3065 MKS E.B3.502   Ispituvanje mirodije i zaĉina. OdreĊivanje ukupnog pepela
            Ispituvanje mirodije i zaĉina. OdreĊivanje koliĉine vode
3066 MKS E.B3.503
            (metoda sa toluenom)
            Ispituvanje mirodije i zaĉina. OdreĊivanje pepela
3067 MKS E.B3.504
            nerastvorljivog u vodi
            Ispituvanje mirodije i zaĉina. OdreĊivanje ekstrakta
3068 MKS E.B3.505
            rastvorljivog u hladnoj vodi
            Ispituvanje mirodije i zaĉina. OdreĊivanje ekstrakta
3069 MKS E.B3.506
            rastvorljivog u alkoholu
            Ispituvanje mirodije i zaĉina. OdreĊivanje pepela
3070 MKS E.B3.507
            nerastvorljivog u kiselini
            Ĉaj. OdreĊivanje dela pepela rastvoljivog u vodi i dela
3071 MKS E.B3.508*
            pepela nerastvoljivog u vodi
3072  MKS E.B3.509*  Ĉaj. OdreĊivanje ekstrakta rastvorljivog u vodi
3073  MKS E.B3.510*  Ĉaj. OdreĊivanje alkalnosti pepela rastvorljivog u vodi
3074  MKS E.B3.511*  Ĉaj. OdreĊivanje kolicine ukupnog pepela
3075  MKS E.B3.512*  Ĉaj. OdreĊivanje gubitka mase na 103°C
3076  MKS E.B3.513*  Ĉaj. Uzimanje uzoraka iz jedinica pakovanja
            Ĉaj. Priprema mlevenog uzoraka i odreĊivanje koliĉine suve
3077 MKS E.B3.514*
            materije
3078 MKS E.B3.515*   Ĉaj. OdreĊivanje pepela nerastvorljivog u kiselini
            Kukuruz kao sirovina za industrijsku preradu i stoĉnu
3079 MKS E.B3.516
            hranu. Uslovi kvaliteta
            Kukuruz kao sirovina za industrisku preradu i stoĉnu hranu -
3080 MKS E.B3.516/1
            Uslovi kvaliteta- Izmene
            Uljano seme. Seme suncokreta za industrijsku preradu.
3081 MKS E.B4.410
            Uslovi kvaliteta
3082 MKS E.B4.415   Seme ricinusa - za industijsku preradu -
            Uljano seme. Seme soje za industrijsku preradu. Uslovi
3083 MKS E.B4.417
            kvaliteta
3084 MKS E.B4.418   Seme bundeve (buĉa). - za industrijsku preradu -
            Uljano seme. Seme uljane repice sa visokim sadrţajem
3085 MKS E.B4.419
            eruka kiseline, za industrijsku preradu. Uslovi kvaliteta
3086 MKS E.B4.420   Laneno seme - za industrijsku preradu -
            Uljano seme. Seme uljane repice sa niskim sadrţajem
3087 MKS E.B4.421
            eruka kiseline za industrijsku preradu. Uslovi kvaliteta
3088 MKS E.B5.001   Rezano cveĉe. Opšti uslovi
3089 MKS E.B5.002   Rezano cveĉe. Mimoza. Uslovi kvaliteta
3090 MKS E.B5.003   Rezano cveĉe. Rezano zelenilo. Opšti uslovi
            Rezano cveĉe. Rezani karanfil (jednocvetni). Uslovi
3091 MKS E.B5.004
            kvaliteta
3092 MKS E.B5.006   Rezano cveĉe. Rezana ruţa (jednocvetna). Uslovi kvaliteta
3093 MKS E.B5.007   Rezano cveĉe. Gladiola. Uslovi kvaliteta
3094 MKS E.B5.008   Rezano cveĉe. Strelicija. Uslovi kvaliteta
3095 MKS E.B8.013   Uljano seme. OdreĊivanje kiselosti ulja
            Uljane saĉme i pogaĉe. OdreĊivanje sadrţaja vode i
3096 MKS E.B8.015
            isparljivih materija
3097 MKS E.B8.016   Uljane saĉme i pogaĉe. OdreĊivanje ukupnog pepela
            Uljane saĉme i pogaĉe. OdreĊivanje pepela nerastvorljivog
3098 MKS E.B8.017
            u hlorovodoniĉnoj kiselini
3099 MKS E.B8.018   Uljane saĉme i pogaĉe. OdreĊivanje sadrţaja ulja

3100 MKS E.B8.019   Uljane sacme i pogaĉe. OdreĊivanje etiletarskog ekstrakta
3101  MKS E.B8.020*  Kakao - zrno. Ispitivanje presekom
3102  MKS E.B8.021*  Kakao - zrno. Uzimanje uzoraka
3103  MKS E.B8.022*  Kakao - zrno. Tehniĉki uslovi
3104  MKS E.B8.023*  Kakao - zrno. OdreĊivanje koliĉine vode
            Sirova kafa u zrnu. OdreĊivanje kolicine vode. Referentna
3105 MKS E.B8.026*
            metoda
            Sirova kafa u zrnu. OdreĊivanje kolicine vode. Praktiĉna
3106 MKS E.B8.027*
            metoda
            Durum-pšenica za mlinsku industriju. OdreĊivanje šutog
3107 MKS E.B8.035
            pigmenta. Spektrofotometrijska metoda
3108 MKS E.B8.036   Jabuke za industrijsku preradu. Ĉuvanje u hladnjaĉi
3109 MKS E.B8.037   Kruške za industrijsku preradu. Ĉuvanje u hladnjaĉi
3110 MKS E.B8.038   Breskve za industrijsku preradu. Ĉuvanje u hladnjaĉi
            Sveţ ananas za industrijsku preradu. Skladištenje i
3111 MKS E.B8.039
            transport
            Banane za industrijsku preradu. Stavljanje u skladište i
3112 MKS E.B8.040
            transport
3113  MKS E.B8.041  Voće i povrće za industrijsku preradu. Uzimanje uzoraka
3114  MKS E.B8.042  Mrkva za industrijsku preradu. Skladištenje
3115  MKS E.B8.043  Kupus za industrijsku preradu. Skladištenje
3116  MKS E.B8.044  Karfiol za industrijsku preradu. Skladištenje
            Durum - pšenica za mlinsku industriju. OdreĊivanje potpuno
3117 MKS E.B8.045
            staklastih zrna
            Durum - pšenica za mlinsku industriju. OdreĊivanje vlaţnog
3118 MKS E.B8.046
            glutena
            Seme uljarica - Smanjivanje proseĉnih uzorka u uzorke za
3119 MKS ISO 644
            analizu- (Identiĉan sa ISO 644:1977) - (E.B8)
            Seme uljarica - OdreĊivanje sadrţaja neĉistoća - (Identiĉan
3120 MKS ISO 658
            sa ISO 658:1988) - (E.B8)
            Seme uljarica - OdreĊivanje heksanskog ekstrakta (ili
3121 MKS ISO 659    petroletarskog ekstrakta) nazvanog "koliĉina ulja" -
            (Identiĉan sa ISO 659:1988) - (E.B8)
           Seme uljarica - OdreĊivanje sadrţaja vlage i isparljivih
3122 MKS ISO 665
           materija - (Identiĉan sa ISO 665:1977) - (E.B8)
           Meso od goveda u trupovima i polutkama za industrijsku
3123 MKS E.C1.022
           preradu
3124 MKS E.C9.010   Razni stoĉarski proizvodi. Svinjska slana tanka creva
3125 MKS E.C9.012   Razni stoĉarski proizvodi. Ovĉija slana tanka creva
           Razni proizvodi stoĉarstva. GoveĊe suve i slane kese(slepa
3126 MKS E.C9.061
           creva)
           Razni proizvodi stoĉarstva. GoveĊa suva i slana zadnja
3127 MKS E.C9.062
           creva (kulari)
3128  MKS E.C9.063  Razni proizvodi stoĉarstva. GoveĊi suvi jednjaci
3129  MKS E.C9.064  Razni proizvodi stoĉarstva. GoveĊe suve bešike
3130  MKS E.C9.066  Razni proizvodi stoĉarstva. Svinjske suve bešike
3131  MKS E.C9.067  Razni proizvodi stoĉarstva. GoveĊe slane opne
           Razni proizvodi stoĉarstva. GoveĊa suva i slana tanka
3132 MKS E.C9.068
           creva
           Razni proizvodi stoĉarstva. GoveĊa slana debela(ravna)
3133 MKS E.C9.069
           creva
3134 MKS E.C9.070   Razni proizvodi stoĉarstva. Jagneĉa suva sirišta
3135 MKS E.C9.071   Razni proizvodi stoĉarstva. Ovĉije slane kese(slepa creva)
           Razni proizvodi stoĉarstva. Svinjska slana debela(ravna)
3136 MKS E.C9.072
           creva
           Razni proizvodi stoĉarstva. Svinjska slana zamrznuta
3137 MKS E.C9.073
           zadnja creva (kulari)
3138 MKS E.C9.074   Razni proizvodi stoĉarstva. Svinjski slani ţeluci
3139 MKS E.C9.076   Razni proizvodi stoĉarstva. Teleća suva sirišta
3140 MKS E.C9.077   Razni proizvodi stoĉarstva. Juneće slane kese (slepa creva)
3141 MKS E.C9.078   Razni proizvodi stoĉarstva. Konjska slana tanka creva
           Razni proizvodi stoĉarstva. Original ovĉija slana tanka
3142 MKS E.C9.079
           creva
3143 MKS E.C9.080   Razni proizvodi stoĉarstva. Original svinjske suve bešike
           Razni proizvodi stoĉarstva. Original slana tanka svinjska
3144 MKS E.C9.081
           creva
           Razni proizvodi stoĉarstva. Original goveĊe suve i slane
3145 MKS E.C9.082
           kese (slepa creva)
           Razni proizvodi stoĉarstva. Original goveĊa suva i slana
3146 MKS E.C9.083
           zadnja creva (kulari)
3147 MKS E.C9.084   Razni proizvodi stoĉarstva. Original goveĊi suvi jednjaci
3148 MKS E.C9.085   Razni proizvodi stoĉarstva. Original goveĊe suve bešike
3149 MKS E.C9.086   Razni proizvodi stoĉarstva. Original goveĊe slane opne
           Razni proizvodi stoĉarstva. Original suva i slana goveĊa
3150 MKS E.C9.087
           tanka creva
           Razni proizvodi stoĉarstva. Original goveĊa slana debela
3151 MKS E.C9.088
           (ravna) creva
3152 MKS E.C9.090   Razni proizvodi stoĉarstva. Juneca suva sirišta
3153 MKS E.C9.091   Razni proizvodi stoĉarstva. Original jagnjeća suva sirišta
           Razni proizvodi stoĉarstva. Original ovĉije slane kese (slepa
3154 MKS E.C9.092
           creva)
           Razni proizvodi stoĉarstva. Original svinjska slana debela
3155 MKS E.C9.093
           creva
           Razni proizvodi stoĉarstva. Original svinjska slana i
3156 MKS E.C9.094
           zamrznuta zadnja creva (kulari)
3157 MKS E.C9.095   Razni proizvodi stoĉarstva. Original svinjski slani ţeluci
3158 MKS E.C9.096   Razni proizvodi stoĉarstva. Original suva teleĉa sirišta
           Razni proizvodi stoĉarstva. Original juneće slane kese
3159 MKS E.C9.097
           (slepa creva)
           Razni proizvodi stoĉarstva. Original konjska slana tanka
3160 MKS E.C9.098
           creva
3161  MKS E.C9.099  Razni proizvodi stoĉarstva. Original juneća suva sirišta
3162  MKS E.C9.100  Razni proizvodi stoĉarstva. Original ovĉija suva sirišta
3163  MKS E.E1.021  Proizvodi pĉelarstva. Satne osnove
3164  MKS E.E1.022  Pĉelinji vosak za industrijsku preradu. Svojstva kvaliteta
           Pĉelinji vosak za industrijsku preradu. Uzimanje uzoraka i
3165 MKS E.E1.030
           metoda ispitivanja
3166 MKS E.H1.005   PolupreraĊevine od voća. Pulpa
3167 MKS E.H1.010   PolupreraĊevine od voća.Voćna kaša (srţ,mark)
3168 MKS E.H1.015   PolupreraĊevine od voća.Sirovi voćni sok i sukus
           PolupreraĊeni proizvodi od voća. Pulpa od celih jabuka
3169 MKS E.H1.221   konzervisana rastvorom SO2 -za industrisku preradu.
           Tehniĉki uslovi
           PolupreraĊeni proizvodi od voća. Pulpa od šljiva sa
3170 MKS E.H1.231   košticom konzervisana rastvorom SO2 -za industrijsku
           preradu. Tehniĉki uslovi.
           PolupreraĊeni proizvodi od voća. Pulpa od bresaka sa
3171 MKS E.H1.235   košticom konzervisana rastvorom SO2 -za industrijsku
           preradu. Tehniĉki uslovi.
           PolupreraĊeni proizvodi od voća.Pulpa od kajsije sa
3172 MKS E.H1.236   košticom konzervisana rastvorom SO2 -za industrijsku
           preradu. Tehniĉki uslovi.
           PolupreraĊeni proizvodi od voća.Pulpa od trešanja sa
3173 MKS E.H1.237   košticom konzervisana rastvorom SO2 -za industrijsku
           preradu.Tehniĉki uslovi.
           PolupreraĊeni proizvodi od voća.Pulpa od višanja bez
3174 MKS E.H1.238   koštica konzervisana rastvorom SO2 -za industrijsku
           preradu.Tehniĉki uslovi.
           PolupreraĊeni proizvodi od voća.Pulpa od borovnica
3175 MKS E.H1.239   konzervisana rastvorom SO2 -za industrijsku preradu.
           Tehniĉki uslovi.
           PolupreraĊeni proizvodi od voća. Pulpa od jagoda
3176 MKS E.H1.251   konzervisana rastvorom SO2 -za industrijsku preradu.
           Tehniĉki uslovi
           PolupreraĊeni proizvodi od voća.Pulpa od malina
3177 MKS E.H1.253   konzervisana rastvorom SO2 -za industrijsku preradu.
           Tehniĉki uslovi.
           PolupreraĊeni proizvodi od voća.Pulpa od kupina
3178 MKS E.H1.254   konzervisana rastvorom SO2 -za industrijsku preradu.
           Tehniĉki uslovi.
           PolupreraĊeni proizvodi od voća.Pulpa od šipuraka
3179 MKS E.H1.261   konzervisana rastvorom SO2 -za industrijsku
           preradu.Tehniĉki uslovi.
           PolupreraĊevine voća.Pulpa od seĉenih jabuka
3180 MKS E.H1.271
           konzervisana rastvorom SO2
           PolupreraĊevine voća.Pulpa od brešaka bez koštice
3181 MKS E.H1.273
           konzervisana rastvorom SO2
           PolupreraĊevine voća.Pulpa od kajsije bez koštice
3182 MKS E.H1.275
           konzervisana rastvorom SO2
           PolupreraĊevine voća. Pulpa od seĉenih dunja
3183 MKS E.H1.276
           konzervisana rastvorom SO2
           PolupreraĊevine voća. Pulpa od šljiva bez koštica
3184 MKS E.H1.277
           konzervisana rastvorom SO2
           PolupreraĊeni proizvodi od voća. Pulpa od šumskih jagoda
3185 MKS E.H1.278   konzervisana rastvorom SO2 za industrijsku preradu.
           Tehniĉki uslovi.
           PolupreraĊeni proizvodi od voća. Pulpa od višanja sa
3186 MKS E.H1.338   košticom konzervisana mravjom kiselinom za industrijsku
           preradu. Tehniĉki uslovi.
           PolupreraĊeni proizvodi od voća. Pulpa od malina
3187 MKS E.H1.353   konzervisana mravjom kiselinom za industrijsku
           preradu.Tehniĉki uslovi.
           PolupreraĊeni proizvodi od voća. Pulpa od kupina
3188 MKS E.H1.354   konzervisana mravjom kiselinom za industrijsku preradu.
           Tehniĉki uslovi
           PolupreraĊevine voća. Sirovi sok od višanja konzervisan
3189 MKS E.H1.438
           mravjom kiselinom
           PolupreraĊevine voća. Sirovi sok od borovnica konzervisan
3190 MKS E.H1.439
           mravjom kiselinom
           PolupreraĊevine voća.Sirovi sok od malina konzervisan
3191 MKS E.H1.453
           mravjom kiselinom
           PolupreraĊevine voća. Sirovi sok od kupina konzervisan
3192 MKS E.H1.454
           mravjom kiselinom
3193 MKS E.H6.101   Mlevena zaĉinska paprika. Tehniĉki uslovi i ispitivanje
           Uzimanje uzoraka i metode ispitavanja voća i povrća za
3194 MKS E.H8.380
           industrijsku preradu. Opšte odredbe
           Uzimanje uzoraka i metode ispitavanja polupreraĊevina
3195 MKS E.H8.390
           voća i povrća za industrijsku preradu. Opšte odredbe
3196  MKS E.K2.010  Laneno ulje - tehniĉko
3197  MKS E.K2.015  Ricinusovo ulje- tehniĉko
3198  MKS E.K2.020  Ulje suncokreta,sirovo
3199  MKS E.K2.022  Ulje od uljane repice, sirovo
3200  MKS E.K2.023  Repiĉino ulje, tehniĉko
3201  MKS E.K2.025  Ulje od soja, sirovo-odsluzeno
3202  MKS E.K2.030  Sirovo maslinovo ulje ("lampante")
3203  MKS E.K2.110  Svinjska mast -tehniĉka
3204  MKS E.K2.115  Tehniĉka mast- ţivotinjskog porekla-
3205  MKS E.K2.120  Koštana mast
3206  MKS E.K2.125  Loj- tehniĉki
3207  MKS E.K4.052  Kazein- za tehniĉku upotrebu
           Ulja i masti biljnog i ţivotinskog porekla- Priprema uzoraka
3208 MKS E.K8.019
           za ispitivanje
3209 MKS E.K8.020   Ulja i masti biljnog i ţivotinskog porekla - Uzimanje uzoraka
           Ulja i masti biljnog i ţivotinskog porekla - OdreĊivanje
3210 MKS E.K8.021
           bistrine jestivih rafinisanih ulja
           Ulja i masti biljnog i ţivotinskog porekla-OdreĊivanje
3211 MKS E.K8.022
           zapremniske mase na vazduhu
           Ulja i masti biljnog i ţivotinskog porekla-OdreĊivanje
3212 MKS E.K8.023
           indeksa refrakcije
           Ulja i masti biljnog i ţivotinskog porekla-OdreĊivanje
3213 MKS E.K8.024
           sadrţaja vlage i isparljivih materija
           Metode ispitavanja ulja i masti (biljnog i ţivotinskog
3214 MKS E.K8.025
           porekla). OdreĊivanje neĉistoća (nemasnih sastoja)
           Ulja i masti biljnog i ţivotinskog porekla - odreĊivanje
3215 MKS E.K8.026
           kiselinskog broja i kiselosti
           Ulja i masti biljnog i ţivotinskog porekla-OdreĊivanje jodnog
3216 MKS E.K8.027
           broja.
           Ulja i masti biljnog i ţivotinskog porekla-OdreĊivanje
3217 MKS E.K8.028
           saponifikacionog broja
           Ulja i masti biljnog i ţivotinskog porekla-OdreĊivanje
3218 MKS E.K8.029   sadrţaja neosapunjivih materija - Brza metoda sa
           heksanskom ekstrakcijom
           Metode ispitavanja ulja i masti (biljnog i ţivotinskog
3219 MKS E.K8.030
           porekla). OdreĊivanje acetilnog broja
           Metode ispitavanja ulja i masti (biljnog i ţivotinskog
3220 MKS E.K8.031
           porekla). OdreĊivanje boje
           Metode ispitavanja ulja i masti (biljnog i ţivotinskog
3221 MKS E.K8.032
           porekla). OdreĊivanje oksimasnih kiselina
           Metode ispitavanja ulja i masti (biljnog i ţivotinskog
3222 MKS E.K8.033
           porekla). OdreĊivanje titramasnih kiselina
           Ulja i masti biljnog i ţivotinskog porekla - OdreĊivanje
3223 MKS E.K8.034
           peroksidnog broja
           Ulja i masti biljnog i ţivotinskog porekla - OdreĊivanje
3224 MKS E.K8.035
           sadrţaja vlage i isparljivih materija u emulzijama
           Ulja i masti biljnog i ţivotinskog porekla - OdreĊivanje
3225 MKS E.K8.036
           sadrţaja rastvorljivih sapuna (alkalitet)
           Ulja i masti biljnog i ţivotinskog porekla. Priprema
3226 MKS E.K8.038
           metilestara masnih kiselina
           Ulja i masti biljnog i ţivotinskog porekla. OdreĊivanje
3227 MKS E.K8.039   sadrţaja metilestara masnih kiselina gasno-teĉnom
           hromatografijom
           Ulja i masti biljnog i ţivotinskog porekla - Dokazivanje i
3228 MKS E.K8.041   idenitifikacija antioksidansa - Metoda tankoslojne
           hromatografije
           Ulja i masti biljnog i ţivotinskog porekla - OdreĊivanje
3229 MKS E.K8.042   sadrţaja galata - Metoda molekularne apsorpcione
           spektrometrije
           Ulja i masti biljnog i ţivotinskog porekla - OdreĊivanje
3230 MKS E.K8.043   sadrţaja butilhidroksianisola (BHA) i butolhidroksitoluena
           (BHT) - Metoda gasno-teĉne hromatografije
           Ulja i masti biljnog i ţivotinskog porekla - OdreĊivanje taĉke
3231 MKS E.K8.044
           topljenja u otvorenim kapilarima
           Šećer od šećerne repe (Ovaj standard izuzev taĉke 6 i
3232 MKS E.L1.001
           7stavljen e van snage - "Sl.list SFRJ" br. 32/63)
3233  MKS E.L2.050  Dekstrin od skroba iz krompira
3234  MKS E.L2.051  Dekstrin od kukuruznog skroba
3235  MKS E.L3.020  Melasa
3236  MKS E.L3.025  Suvi izluţeni rezanci šećerne repe
           OdreĊivanje sadrţaja etanola enzimnom metodom (UV-
3237 MKS E.L8.006
           proba)
           OdreĊivanje sadrţaja glukoze i fruktoze u ţivotnim
3238 MKS E.L8.007
           namirnicama
           OdreĊivanje sadrţaja L-jabuĉne kiseline enzimnom
3239 MKS E.L8.008
           metodom (UV-probom)
           OdreĊivanje sadrţaja laktoze i galaktoze enzimnom
3240 MKS E.L8.009
           metodom (UV-proba)
3241 MKS E.L8.010   OdreĊivanje maltoze enzimnom metodom (UV-probe)
           OdreĊivanje sadrţaja saharoze / glukoze enzimnom
3242 MKS E.L8.011
           metodom (UV-proba)
           OdreĊivanje sadrţaja d-sorbita enzimnom metodom (UV-
3243 MKS E.L8.012
           proba)
           OdreĊivanje sadrţaja skroba enzimnom metodom (UV-
3244 MKS E.L8.013
           proba)
3245 MKS E.M2.010   Slad - pivski -
           Pivo (taĉke 1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 5, 7, 8 i 9 stavljene van van
3246 MKS E.M2.050
           snage; ''SL, list SFRJ'', br. 44/ 63)
3247 MKS E.M3.020*  Etil-alkohol (etanol), fermentisan. Svojstva kvaliteta
3248 MKS E.M8.010   Metode ispitavanje pivskog slada. Uzimanje uzorka
           Metode ispitavanja pivskog slada. Ispitavanje fizikalnih
3249 MKS E.M8.011
           karakteristika
           Metode ispitavanje pivskog slada.OdreĊivanje sadrţaja
3250 MKS E.M8.012
           vode
           Metode ispitavanje pivskog slada.OdreĊivanje sadrţaja
3251 MKS E.M8.013
           ekstrakta
           Metode ispitavanje pivskog slada.OdreĊivanje boje
3252 MKS E.M8.014
           sladovine
           Metode ispitavanje pivskog slada.OdreĊivanje sadrţaja
3253 MKS E.M8.015
           belanĉevina
           Metode ispitavanje pivskog slada.OdreĊivanje dijastatiĉne
3254 MKS E.M8.016
           moći
           Metode ispitavanje pivskog slada.OdreĊivanje broja
3255 MKS E.M8.017
           rastvorljivosti po Hartongu
           Metode za ispitavanje proizvoda industrije vrenja. Uzimanje
3256 MKS E.M8.020
           uzorka pekarskog kvasca
           Metode za ispitavanje proizvoda industrije vrenja.
3257 MKS E.M8.021
           Organoleptiĉka ispitavanja pekarskog kvasca
           Metode za ispitavanje proizvoda industrije vrenja.
3258 MKS E.M8.022
           OdreĊivanje sadrţaja vode u pekarskom kvascu
           Metode za ispitavanje proizvoda industrije vrenja.
3259 MKS E.M8.024
           OdreĊivanje aktivnosti pekarskog kvasca
           Metode za ispitavanje proizvoda industrije vrenja.
3260 MKS E.M8.025
           OdreĊivanje trajnosti pekarskog kvasca
           Sirovi i rafinisani etil-alkohol (etanol), fermentisan. Uzimanje
3261 MKS E.M8.030
           uzorka i metode ispitavanja
3262 MKS E.P1.010   Sirovi i fermentisani duvan u listu. Opšte odredbe
3263 MKS E.P1.021   Fermentisani duvan u listu. Orijentalni aromatiĉni tip duvana

3264 MKS E.P1.022   Fermentisani duvan u listu.Orijentalni dopunski tip duvana
3265 MKS E.P1.024   Fermentisani duvan u listu.Hercegovaĉki tip duvana
           Fermentisani duvan u listu, fermentisani. Duvan tipa Berlej
3266 MKS E.P1.026
           (Burley)
3267  MKS E.P1.027  Fermentisani duvan u listu. Duvan tipa Virdţinija
3268  MKS E.P1.110  Sirovi duvan u listu. Orijentalski aromatiĉni tip duvana
3269  MKS E.P1.111  Sirovi duvan u listu. Orijentalski dopunski tip duvana
3270  MKS E.P1.112  Sirovi duvan u listu. Hercegovaĉki tip duvana
3271  MKS E.P1.113  Sirovi duvan u listu. Tip duvana Berlej (Burley)
3272  MKS E.P1.114  Sirovi duvan u listu. Tip duvana Virdţinija
3273  MKS E.P2.010  Cigarete. Opšte odredbe
3274  MKS E.P2.015  Rezani duvan
           Hemiske metode ispitavanja kvaliteta duvanskih sirovina i
3275 MKS E.P3.110
           preraĊevina. Uzimanje uzoraka
           Hemiske metode ispitavanja kvaliteta duvanskih sirovina i
3276 MKS E.P3.111
           preraĊevina. OdreĊivanje koeficijenta kvaliteta duvana
           Hemiske metode ispitavanja kvaliteta duvanskih sirovina i
3277 MKS E.P3.112
           preraĊevina. OdreĊivanje sadrţaja azota u duvanu
            Hemiske metode ispitavanja kvaliteta duvanskih sirovina i
3278 MKS E.P3.113
            preraĊevina. OdreĊivanje sadrţaja belanĉevina u duvanu
            Hemjiske metode ispitavanja kvaliteta duvanskih sirovina i
3279 MKS E.P3.114
            preraĊivana. OdreĊivanje sadrţaja nikotina u duvanu
            Hemjiske metode ispitavanja kvaliteta duvanskih sirovina i
3280 MKS E.P3.115   preraĊivana. OdreĊivanje sadrţaja redukcionih materija u
            duvanu
            Hemjiske metode ispitavanja kvaliteta duvanskih sirovina i
3281 MKS E.P3.116
            preraĊivana. OdreĊivanje pH vrednosti u duvanu
            Hemjiske metode ispitavanja kvaliteta duvanskih sirovina i
3282 MKS E.P3.117
            preraĊivana. OdreĊivanje sadrţaja pepela u duvanu
            Hemjiske metode ispitavanja kvaliteta duvanskih sirovina i
3283 MKS E.P3.118
            preraĊivana. OdreĊivanje sagorljivosti
            Tekstil. Oznaĉavanje, obeleţavanje i pakovanje tekstilnih
3284 MKS F.A0.011*
            proizvoda
            Tekstil. Oznaĉavanje, obeleţavanje i pakovanje tekstilnih
3285 MKS F.A0.011/1
            proizvoda. Izmene i dopune
3286  MKS F.A0.012*  Tekstilna vlakna. Nazivi i definicije
3287  MKS F.A0.013*  Tekstilna vlakna i preĊe.Nazivi i definicije karakteristika
3288  MKS F.A0.014*  Tekstilna hemijska vlakna. Termini
3289  MKS F.A0.015*  Tekstil. UtvrĊivanje mase. Termini i definicije
            Tekstil. Univerzalni teks-sistem za oznaĉavanje poduţne-
            linijske mase i tabele sa vrednostima tradicionalnih brojeva
3290 MKS F.A0.101*
            za preĊu preraĉunatim u zaokruţene vrednosti po teks-
            sistema
3291 MKS F.A0.102*   Tekstil. Oznaĉavanje preĊe i konca u teks-sistemu
3292 MKS F.A0.103*   PreĊe. Termin i definicije
            Tekstil. Postojanost obojenja tekstilnih proizvoda. Izbor
3293 MKS F.A1.011*
            postojanosti i ocena kvaliteta
            Tekstil. Otpornost i proveravanje otpornosti prema dejstvu
3294 MKS F.A1.012
            vode
            Tekstil. Promena dimenzija pri odrţavanju i ĉišćenju
3295 MKS F.A1.017*
            tekstilnih proizvoda. Naĉin razvrstavanja
            Tekstil.Otpornost i proveravanje otpornosti prema dejstvu
3296 MKS F.A1.019
            ulja
3297 MKS F.A1.021   Vuna. Zaštita od insekata-moljaca. Metoda A
            Tekstil u zdravstvu. Oznaka usaglašenosti kvaliteta i uslovi
3298 MKS F.A1.026
            korišćenja oznake
3299 MKS F.A1.031   Tekstil za zaštitnu odeću. Otpornost prema dejstvu kiselina
3300 MKS F.B1.011   Vuna. Tehniĉki uslovi
            Vuna. Klasifikacija prema finoći i duţini vlakana vune
3301 MKS F.B1.012
            domaĉek porekla
3302  MKS F.B1.021  Pamuĉna vlakna. Tehniĉki uslovi
3303  MKS F.B1.022  Pamuk, sirov.Klasifikacija
3304  MKS F.B1.023  Pamuĉna vlakna. Klasifikacija
3305  MKS F.B1.030  Tekstil. Kudelja, sirova (stabljika). Tehniĉki uslovi
3306  MKS F.B1.031  Tekstil. Kudeljno vlakno. Tehniĉki uslovi
3307  MKS F.B1.032  Tekstil. Vlakna jute. Tehniĉki uslovi
3308  MKS F.B1.033  Tekstil. Vlakna kenafa. Tehniĉki uslovi
3309  MKS F.B1.034  Tekstil. Lan, sirov (stabljika). Tehniĉki uslovi
3310  MKS F.B1.035  Tekstil. Laneno vlakno. Tehniĉki uslovi
3311  MKS F.B1.036  Tekstil. Kokosova vlakna. Tehniĉki uslovi
3312  MKS F.B1.037  Tekstil. Sisalova vlakna. Tehniĉki uslovi
3313  MKS F.B1.061*  Tekstil. Viskozna vlakna, seĉena. Tehniĉki uslovi
3314  MKS F.B1.062*  Modalna vlakna, seĉena. Kvalitet
3315 MKS F.B1.063*   Acetatna i triacetatna vlakna, seĉena. Kvalitet
3316 MKS F.B1.064*   Kupro-vlakna, seĉena. Kvalitet
3317 MKS F.B1.071*   Tekstil. Poliakrilonitrilna vlakna, seĉena. Tehniĉki uslovi
            Tekstil. Poliamidna vlakna, seĉena, tipa 6.6, 6 i 11. Tehniĉki
3318 MKS F.B1.101*
            uslovi
3319  MKS F.B1.121*  Tekstil. Poliestarska vlakna, seĉena. Tehniĉki uslovi
3320  MKS F.B1.141*  Tekstil. Polipropilenska vlakna, seĉena. Tehniĉki uslovi
3321  MKS F.B1.151*  Polivinil-hloridna vlakna, seĉena. Kvalitet
3322  MKS F.B1.311*  Tekstilni otpaci
3323  MKS F.B1.312*  Tekstilne sekundarne sirovine
3324  MKS F.B1.313*  Tekstilni regenarati
3325  MKS F.B2.010  Vunena ĉešljana traka (ĉešljanac). Tehniĉki uslovi
3326 MKS F.B2.011*   Tekstil. PreĊe od vlakana odreĊene duţine. Tehniĉki uslovi
            Tekstil. PreĊa od vlakna odreĊene duţine. Tehniĉki uslovi.
3327 MKS F.B2.011/1
            Izmene i dopune
3328 MKS F.B2.025   Tekstil. PreĊa i konac. Faktor uvijanja po teks-sistemu
            Tekstil. Pamuĉna preĊa, kardirana ili ĉešljana.
3329 MKS F.B2.026
            Razvrstavanje prema izgledu
            Tekstil. Filament-preĊa (rejon) od regenerisane i acetilisane
3330 MKS F.B2.062*
            celuloze. Tehniĉki uslovi
            Tekstil. Poliakrilonitrilni filament u obliku kabla. Tehniĉki
3331 MKS F.B2.071*
            uslovi
            Tekstil. Poliakrilonitrilni konvertirani pramen-traka. Tehniĉki
3332 MKS F.B2.072*
            uslovi
            Tekstil. Polimidne preĊe, tipa 6 i 6.6, kudravka. Tehniĉki
3333 MKS F.B2.100*
            uslovi
3334 MKS F.B2.101*   Tekstil. Polimidna filament-preĊa tipa 6 i 6.6. Tehniĉki uslovi
3335 MKS F.B2.121*   Tekstil. Poliestarska filament-preĊa. Tehniĉki uslovi
3336 MKS F.B2.122*   Tekstil. Poliestarski filament u obliku kabla. Tehniĉki uslovi
            Tekstil. Poliestarski konventirani pramen-traka. Tehniĉki
3337 MKS F.B2.123*
            uslovi
3338 MKS F.B2.141*   Tekstil. Polipropilenska filament-preĊa. Tehniĉki uslovi
            Elastomerna (elastanska) poliuretanska filament-preĊa.
3339 MKS F.B2.161*
            Uslovi kvaliteta
3340 MKS F.B2.201*   Staklena filament-preĊa. Uslovi kvaliteta
            Tekstil. Konci za šivenje, vezenje, pletenje i ruĉni rad.
3341 MKS F.B3.021*
            Tehniĉki uslovi
            Tekstilna uţad. Nazivi i definicije uţadi i njihovih
3342 MKS F.B4.011*
            karakteristika
3343 MKS F.B4.012*   Tekstil. Tekstilna uţad. Opšti uslovi kvaliteta
            Tekstil. Uţad za vezivanje brodova. Uporedne vrednosti
3344 MKS F.B4.013*
            preĉnika uţadi od prirodih hemijskih vlakana
            Ĉeliĉna uţad za izvozna postrojenja u rudarstvu. Vlaknasto
3345 MKS F.B4.016
            jezgro. Karakteristike metode ispitavanja
3346 MKS F.B4.031   Tekstil. Kanap kudeljini. Tehniĉki uslovi
3347 MKS F.B4.032   Tekstil. Uţad kudeljna. Tehniĉki uslovi
            Tekstil. Uţad od manile i sisala, trostruka ili ĉetvorostruka.
3348 MKS F.B4.033
            Tehniĉki uslovi
            Tekstil. Uţad od manile i sasala, pletena, osmostruka.
3349 MKS F.B4.034
            Tehniĉki uslovi
            Tekstil. Uţad od poliamidnog multifilamenta, trostruka,
3350 MKS F.B4.041
            kvalitet E. Tehniĉki uslovi
           Tekstil. Uţad od polistarskog multifilamenta, trostruka.
3351 MKS F.B4.042
           Tehniĉki uslovi
           Tekstil. Uţad od polietilensko monofilamenta, trostruka.
3352 MKS F.B4.043
           Tehniĉki uslovi
           Tekstil. Uţad od polipropilena, trostruka, uporedna i
3353 MKS F.B4.044
           osmostruka pletena, kvalitet E. Tehniĉki uslovi
           Tekstil. Uţad od polimidnog multifilamenta, trostruka,
3354 MKS F.B4.045  ĉetvorostruka i osmostruka pletena, kvalitet S. Tehniĉki
           uslovi
           Tekstil. Uţad od polipropilena, trostruka i osmostruka
3355 MKS F.B4.046
           pletena, kvalitet S. Tehniĉki uslovi
3356 MKS F.B4.051  Tekstil. Vezivo poliolefinsko poljoprivredu. Tehniĉki uslovi
3357 MKS F.B4.052  Tekstil. Verzivo sisalovo za poljoprivredu. Tehniĉki uslovi
3358 MKS F.B4.061  Visokozna i polimidna kord-preĊa - Opšti uslovi
           Tekstil. Uţad i uţarija. Boja za raspoznavanje uţadi
3359 MKS F.B4.062
           razliĉitog sirovinskog sastava
           Tekstil. Priveznice iz uţadi za zahvat i nošenje tereta.
3360 MKS F.B4.071
           Radno opterećene u pogledu sigurnost
           Tekstil. Priveznice od traka iz hemijskih vlakna za zahvat i
3361 MKS F.B4.072
           nošenje tereta. Tehniĉki uslovi
3362 MKS F.B4.100*  Vlaknasta uţad. Upletenje krajeva vlaknaste uţadi
           Poliestarski kord-kabl (mono-kord) za izradu klinastog
3363 MKS F.B4.111
           remenja - Opšti uslovi
           Tekstilni proizvodi ravnih površina (tkanine, pletiva i
3364 MKS F.C0.011*
           proizvodi sliĉnog oblika - metraţna roba). Tehniĉki uslovi
           Tekstil. Metraţna roba - tkanine. Izbor osnovnih
3365 MKS F.C0.012
           karakteristika
           Odeća. MeĊupostave za odeću. Uslovi kvaliteta (taĉka 4.
3366 MKS F.C0.101*
           stavljena van snage; SL.list SFRJ 12/80)


3367 MKS F.C1.004  Liĉna zaštitna sredstva. Zaštita ruku. Rukavice od azbesta


3368 MKS F.C1.005  Liĉna zaštitna sredstva. Zaštita nogu. Azbestne potkolenice
3369 MKS F.C1.006  Liĉna zaštitna sredstva. Zaštita tela. Azbestna pregaĉa
           Liĉna zaštitna sredstva. Zaštita tela. Zaštitno odelo za
3370 MKS F.C1.007
           radnike na mašinama
           Liĉna zaštitna sredstva. Zaštita tela. Zaštitna odela za
3371 MKS F.C1.008  radnike za rudarske ili sliĉne podzemne radove na suvim
           radilištima
           Tekstil. Radna zaštitna odeća. Tkanine za izradu radne
3372 MKS F.C1.101  odeće za zaštitu od prljavština i mehaniĉkih povreda.
           Tehniĉki uslovi.
           Tekstil. Tekstilni podni zastiraĉi (tepisi, ćilimi i podni
3373 MKS F.C2.201*
           pokrivaĉi) Podela, termini i definicije
           Tekstil. Tekstilni podni zastiraĉi mašinske izrade. Tehniĉki
3374 MKS F.C2.203*
           uslovi
           Tekstil. Tekstilni podni zastiraĉi ruĉne izrade (ćilimi, ĉvorani
3375 MKS F.C2.204*
           tepisi, tafting - tepisi, jambolije i sl.). Tehniĉki uslovi
3376 MKS F.C2.300  Posteljno rublje. Mere i opšti uslovi
           Tekstil u zdravstvu. Tkanine za bolniĉko posteljno rublje.
3377 MKS F.C2.401
           Tehniĉki uslovi
3378 MKS F.C2.410  Bolniĉki peškiri. Opšti uslovi
3379 MKS F.C2.412  Bolniĉki ćebabad. Opšti uslovi
           Tekstil u zdravstvu. Tkanine i pletiva za radnu zaštitnu
3380 MKS F.C2.701
           odeću u zdravstvu i odeću za bolesnike. Tehniĉki uslovi
           Tekstil u zdravstvu. Tkanine i pletiva za radnu zaštitnu
3381 MKS F.C2.701/1  odeću u zdravstvu i odeću za bolesnike. Tehniĉki uslovi.
           Izmene
           Liĉna zaštitna sredstva. Azbestna tkanina za izradu
3382 MKS F.C3.001
           rukavica i sliĉnih proizvoda
           Metraţni tekstil obuće, podnih zastiraĉa, gumenih i
3383 MKS F.C3.011
           plastiĉnih proizvoda - Opšti uslovi
3384 MKS F.C3.013   Tekstil - Tkanina za izraĊu transportnih traka - Opšti uslovi

3385 MKS F.C3.014   Tekstil - Tkanina za izradu klinastog remenja - Opšti uslovi
3386 MKS F.C3.015   Tekstil - Tkanina za izradu gumenih creva - Opšti uslovi
           Tekstil - Tkanina od staklenih vlakna za trake za
3387 MKS F.C3.018
           impregnisanje butumenom - Opšti uslovi
           Tekstilni materijali za filtre za preĉišćavanje vazduh - Opšti
3388 MKS F.C3.021
           uslovi
3389 MKS F.C3.041   Jutane ambalaţne tkanine. Asortiman i tehniĉki uslovi
           Jutane tkanine za impregnaciju butumenom - Uslovi
3390 MKS F.C3.050
           kvaliteta
3391 MKS F.C3.061   Visokozna i polimidna kord-tkanina - Opšti uslovi
           Tehnićke tkanine za gumarsku industriju.Pamuĉne tkanine
3392 MKS F.C3.101
           za transportne trake B 50, B 60 i B 80
3393 MKS F.C3.150   Tekstilna traka za zatvaraĉ na poteg. Opšti uslovi
           Tekstilne mreţe.Nazivi i definicije mreţa i njihovih
3394 MKS F.D3.031*
           karakteristika
3395 MKS F.D3.032*  Tekstilne mreţe. Opšte odredbe o izradi
           Liĉna zaštitna sredstva. Zaštita nogu. Filcana potkolenica
3396 MKS F.E1.001
           za topioniĉare
3397 MKS F.E1.010   Vata za odevne predmete. Tehniĉki uslovi
           Filcani zaptivaĉi za cvene mlinove za suvo mlevenje. Oblik i
3398 MKS F.E1.021
           mere
           Odevni proizvodi i telesne mere. Nazivi i definicije
3399 MKS F.G0.001*
           piktograma i telesnih mera
           Odevni proizvodi telesne mere. Korišĉenje piktograma i
3400 MKS F.G0.002
           utvrdivanje telesnih mera
3401  MKS F.G0.003  Odeĉa za muškarce. Sistem veliĉina i oznaka
3402  MKS F.G0.004  Odeĉa za ţene. Sistem veliĉina i oznaka
3403  MKS F.G0.005  Odeĉa za mušku decu. Sistem veliĉina i oznaka
3404  MKS F.G0.006  Odeĉa za ţensku decu. Sistem veliĉina i oznaka
3405  MKS F.G0.007  Odeĉa za decu do 1 godine. Sistem veliĉina i oznaka
           Kape,šeširi,šubare i sliĉni proizvodi. Sistem veliĉina i
3406 MKS F.G0.008
           oznaka
3407 MKS F.G0.009   Rukavice. Sistem veliĉina i oznaka
3408 MKS F.G0.010   Ĉarape i ĉarape sa gaĉicama. Sistem veliĉina i oznake
3409 MKS F.G0.011   Odeĉa.Tehniĉk uslovi i proveravanje veliĉina odĉei
3410 MKS F.G0.012   Marame,šalovi,maramice i sliĉni proizvodi. Tehniĉki uslovi
           Tekstil. Radna odeĉa za zaštitu od prljavštine i mehaniĉkih
3411 MKS F.G1.301
           povreda. Tehniĉki uslovi
           Tekstil.Sredstva liĉne zaštite i opreme. Ĉarape i delovi
3412 MKS F.G1.611
           ĉarapa - jaki steznici. Tehniĉki uslovi
           Tekstil. Sredstva liĉne zaštite i opreme. Ĉarape duge i
3413 MKS F.G1.612
           ĉarape sa gaćicama - blagi steznici. Tehniĉki uslovi
           Tekstil u zdravstvu. Radna zaštitna odeĉa i odeĉa za
3414 MKS F.G1.701
           bolesnike. Tehniĉki uslovi
           Tekstil. Posteljina. Punila za uloške i nadloške za leţaje i
3415 MKS F.G2.020*
           krevete,pokrivaĉe i jastuke. Tehniĉki uslovi
           Tekstil. Posteljina (dušeci, jorgani, ćebad, jastuci,
3416 MKS F.G2.021*
           prekrivaĉi, posteljno rublje) Tehniĉki uslovi
           Rublje za domaĉinstvo, ugostiteljstvo i ya sliĉne namene
3417 MKS F.G2.022*
           (peškiri,stolnjaci,salvete i krpe). Tehniĉki uslovi
3418 MKS F.G2.401  Tekstil u zdravstvu. Blniĉko posteljno rublje. Tehniĉki uslovi

3419 MKS F.G2.402  Tekstil u zdravstvu. Bolniĉkipokrivaĉi-ćebad. Tehniĉki uslovi
3420 MKS F.G2.403  Tekstil u zdravstvu. Bolniĉki peškiri. Tehniĉki uslovi
           Tekstil ambalaţa. Vreĉe za pakovanje voća i povrća -
3421 MKS F.G4.020
           jutane -
           Tekstilna ambalaţa. Jutane vreće za ţitarice i sliĉne
3422 MKS F.G4.021
           proizvode
3423 MKS F.G9.021  Tekstilni filtri za preĉišćavanje vazduha - Opšti uslovi
           Ispitivanje tekstila. DovoĊenje uzoraka i epruveta u
3424 MKS F.S0.100*
           standardno stanje
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje sadrţaja supmora u
3425 MKS F.S1.020
           viskoznom rejonu
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje sadrţaja stranih primesa na
3426 MKS F.S1.021  vlaknstim materija- lima, rastvorlivih u organskim
           rastvaraĉima
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje sadrţaja akrilnitrila u
3427 MKS F.S1.022
           poliakrilnitrilnom vlaknu
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje sadrţaja titandioksida u
3428 MKS F.S1.023
           hemiskim vlaknima
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje sadrţaja natrijumrodanida
3429 MKS F.S1.024
           na poliakrilnitrilnim vlaknima
           Ispitivanje tekstila. Uslovi osvetljavanja prostorije za za
3430 MKS F.S2.008
           razvrstavanje pamuka po boji
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje sadrţaja vlage u sirovom
3431 MKS F.S2.010
           pamku i pamuĉnim vlaknima
3432 MKS F.S2.011  Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje sadrţaja vlage u vunu
           Tekstil. Metraţna roba. OdreĊivanje gustine ţica tkanine,
3433 MKS F.S2.013
           odnosno redova i nizova pletiva
           Tekstil. Metraţna roba. OdreĊivanje duţine komada -
3434 MKS F.S2.014
           namotaja
           Tekstil. Metraţna roba. OdreĊivanje širine komada -
3435 MKS F.S2.015
           namotaja
           Tekstil. Metraţna roba. OdreĊivanje mase po jedinici duţine
3436 MKS F.S2.016
           i jedinici površine
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje prekidne sile izduţenja
3437 MKS F.S2.017
           tkanina
3438 MKS F.S2.018  Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje ugla guţvanja tkanina
3439 MKS F.S2.020  Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje skupljanja tkanina
3440 MKS F.S2.021  Tekstil. Metraţna roba. OdreĊivanje debeljine
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje otpornosti tkanina prema
3441 MKS F.S2.022
           prskanju
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje otpornosti tkanina prema
3442 MKS F.S2.023
           habanju
           Tekstil. Ispitivanje tkanina i pletiva. Smicanje ţca osnove i
3443 MKS F.S2.024*
           potke, niza i reda
           Tekstilni podni zastiraĉi. OdreĊivanje mase po jedinice
3444 MKS F.S2.025*
           površine
3445 MKS F.S2.026*  Tepisi. OdreĊivane ukupne mase flora po jedinici površine
           Tepisi. OdreĊivane mase flora ošišanog sa podloge po
3446 MKS F.S2.027*
           jedinici površine
3447 MKS F.S2.028*  Tekstilni podni zastiraĉi. OdreĊivanje debeljine
3448 MKS F.S2.029*  Tepisi. OdreĊivane debeljine flora iznad podloge
           Tekstilni podni zastiraĉi. OdreĊivanje promene debeljine
3449 MKS F.S2.030*
           pod dinamiĉkim optereĉenjem
           Ĉvorani tepisi. OdreĊivanje duţine kraka raseĉene petlje
3450 MKS F.S2.031*
           (visine flora) iznad podloge
3451 MKS F.S2.032*  Tepisi, rukom ĉvorani. OdreĊivanje tipa ĉvorova
           Tepisi. OdreĊivane broja raseĉenih ili neraseĉenih petlji po
3452 MKS F.S2.033*
           jedinici duţine i po jedinici površine
           Tepisi. OdreĊivane gustine flora iznad podloge i odnosa
3453 MKS F.S2.034*  izmeĊu zapremine vlakana flora išnad podloge i ukupne
           zapremnine flora iznad podloge
           Tekstilni podni zastiraĉi. OdreĊivanje promene dimenzija
3454 MKS F.S2.035*
           usled dejstva vode i vlage
           Tekstilni podni zastiraĉi, pravougaoni. OdreĊivanje
3455 MKS F.S2.036*
           dimenzija
           Tekstil. Tekstilni podni zastiraĉi. Ispitivanje ponašaja pri
3456 MKS F.S2.037
           gorenju tabletom
           Tekstilni proizvodi. Metode ispitivanja moĉi upijanja vode
3457 MKS F.S2.041
           apsorpcijom
           Tekstilni proizvodi. Metode ispitivanja moĉi upijanja vode
3458 MKS F.S2.042
           penertacijom
           Fizikalna ispitivanja tekstila. OdreĊivanje finoće (debeljine)
3459 MKS F.S2.050
           preĊe. Metoda povesma
           Fizikalna ispitivanja tekstila. Metoda odreĊivanja
3460 MKS F.S2.051
           uporednosti preĊe
           Fizikalna ispitivanja tekstila. Metoda odreĊivanja prekidne
3461 MKS F.S2.052  sile i prekidnog izduţenja preĊe. - Metoda odreĊivanja na
           jednoj ţici preĊe iz namotaja
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje linearnog bubrenja
3462 MKS F.S2.053
           viskoznog rejona
           Ispitivanje tekstila. Ispitivanje skupjlanja pri kuvanju filament-
3463 MKS F.S2.054*
           preĊe (Dipon-test)
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje stepena odbijana svetlosti
3464 MKS F.S2.055*
           viskoznog rejona
3465 MKS F.S2.056*  Ispitivanje tekstila. Ispitivanje tvrdoĊe namotaja preĊe
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje broja grešaka na filament-
3466 MKS F.S2.057*
           preĊi
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje preĉnika vunenog vlakna.
3467 MKS F.S2.210
           Metoda projekcionog mikroskopa
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje duţine tekstilnih vlakana
3468 MKS F.S2.211
           pojedinaĉnim merenjem vlakana
3469 MKS F.S2.212  Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje titra tekstilnih vlakana
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje prekidne sile i prekidnog
3470 MKS F.S2.213
           izduţenja pojedinaĉnih vlakana
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje prekidne sile i prekidnog
3471 MKS F.S2.214
           izduţenja pojedinaĉnih vlakana u ĉvoru
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje prekidne sile i prekidnog
3472 MKS F.S2.215
           izduţenja pojedinaćnih vlakana u petlji
           OdreĊivanje broja grupa slepljenih vlakana u veštaĉkim
3473 MKS F.S2.216
           vlaknima
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje duţine vlakana sirovoq
3474 MKS F.S2.217
           pamuka (ne semenki)
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje duţine pamuĉnih vlakana
3475 MKS F.S2.219
           metodom sortiranja snopiĉa vlakana
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje jaĉine snopa pamuĉnih
3476 MKS F.S2.228
           vlakana pomoĉi dinamometara
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje koeficijenta zrelosti
3477 MKS F.S2.229
           pamuĉnih vlakana
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje zrelosti pamuĉnih vlakana.
3478 MKS F.S2.230
           OdreĊivanje indeksa kaustiĉne zrelosti
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje stepena nezrelosti
3479 MKS F.S2.231   pamuĉnih vlakana. Metoda pomoĉu meraĉa protoka
           vazduha
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje zrelosti pamuĉnih vlakana
3480 MKS F.S2.232   bojenjem vlakana u rastvoru binarne mešavine standardnih
           bojila
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje zrelosti pamuĉnih vlakana .
3481 MKS F.S2.233   Metoda bubrenja u natrijum-hidroksidu i metoda
           polarizovane svetlosti
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje sadrţaja stranih primesa i
3482 MKS F.S2.234
           neĉistoĉa u sirovom pamuku postupkom ruĉnog izdvajanja
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje sadrţaja stranih primesa i
3483 MKS F.S2.235   neĉistoĉa u pamuĉnim vlaknima. Postupak pomoĉu
           mehaniĉko-pneumatskog analizatora
           Ispitivanje tekstila. Otkrivanje i procenjivanje ošteĉenja na
3484 MKS F.S2.236
           pamuĉnih vlaknima nastalih dejstvom mikroorganizama
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje finoĉe pamuĉnih vlakana.
3485 MKS F.S2.237
           Metoda ĉitanja mikroner-indeksa
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje finoĉe pamuĉnih vlakana
3486 MKS F.S2.238
           na snopu vlakana
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje broja ĉvorniĉa u pamuĉnim
3487 MKS F.S2.239
           vlaknima i razvrstavanje prema izgledu
           Pamuĉna vlakna. OdreĊivanje duţine vlakana ruĉnim
3488 MKS F.S2.240
           štaplovanjem
           Pamuĉna vlakna. Razvrstavanje u stepene prema boju,
3489 MKS F.S2.241
           ĉistoĉi i pripremi - preparaciji
           Pamuĉna vlakna. OdreĊivanje jaĉine vlakana na aparatu
3490 MKS F.S2.242
           po Presliju (Pressley)
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje sadrţaja nopa, zadebljanja,
3491 MKS F.S2.251
           biljnih ĉestica i obojenih vlakana u vunenoj ĉešljanoj traci
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje srednjog preĉnika vlakana
3492 MKS F.S2.252   vunene ĉešljane trake (ĉešljanca). Metoda otpora protoku
           vazdušne struje
           Tekstil. Vunena ĉešljana traka (ĉešljanac). OdreĊivanje
3493 MKS F.S2.253
           poduţne mase trake
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje srednjog preĉnika vlakana
3494 MKS F.S2.254   masne - neprane vune, delimiĉno oprane vune i indrustrijski
           oprane vune. Metoda otpora protoku vazduha
3495 MKS F.S2.501   Tekstil. Kvantitativna i kvalitativna kontrola jute i kenafa
           Tekstil. Kvantitativna i kvalitativna kontrola jute i kenafa.
3496 MKS F.S2.501/1
           Izmena
           Tekstil. Lan i kudelja. Kvalitativno i kvantitativno ispitivanje
3497 MKS F.S2.502
           sirovog lana i kudelje i lanenih i kudeljnih vlakana
           Tekstil. Proveravanje kvaliteta seĉenih hemijskih vlakana
3498 MKS F.S2.511*
           (prediva)
3499 MKS F.S2.512*  Poveravanje kvaliteta filament-preĊe
3500 MKS F.S2.551*  Poveravanje kvaliteta kord-preĊe i kord-tkanina
           Poveravanje kvaliteta kord-preĊe i kord-tkanine. Iymene i
3501 MKS F.S2.551/1
           dopune
3502 MKS F.S2.552   Tekstil. Tekstilna uţad. Proveravanje kvaliteta
           Tekstil. Veyivo sisalovo za poljoprivedu. Ispitavanje
3503 MKS F.S2.553
           kvaliteta
           Kord-preĊa. Metoda ispitavanja statiĉke adhezije tekstilne
3504 MKS F.S2.553/1
           kord-preĊe i gume (H-test). Iymene i dopune
           Tekstil. Vezivo poliolefinsko za poljoprivredu. Ispitavanje
3505 MKS F.S2.554
           kvaliteta
           Tekstilni materjali za tehniĉke svrhe (tkanine, pletiva i sliĉni
3506 MKS F.S2.554/1
           prioizvodi). Promeravanje kvaliteta. Izmene i dopune
           Tekstil. Priveznice od traka za zahvat i nošenje tereta.
3507 MKS F.S2.555
           Proveravanje kvaliteta
           Tekstil. Vezivo, sisalovo za poljoprivedu. Ispitivanje
3508 MKS F.S2.556
           kvaliteta
           Tekstil. Vezivo, polietilensko za poljoprivredu. Ispitavanje
3509 MKS F.S2.557
           kvaliteta
3510 MKS F.S2.561   Tekstil za sanitetske potrebe. Proveravanje kvaliteta
           Ispitivanje tekstila. OdreĊavanje pH vodenog ekstrakta
3511 MKS F.S3.008
           tekstila i razlike pH nerazblaţenog vodenog ekstrakta
           Ispitivanje tekstila. Postojanost obojenja. Siva skala za
3512 MKS F.S3.009
           ocenu promene obojenja
           Ispitavanje tekstila. Postojanost obojenja. Opšti principi
3513 MKS F.S3.010
           ispitivanja
           Ispitavanje tekstila. OdreĊivanje koliĉine vunenog vlakna
3514 MKS F.S3.011   (prinosa - randmana) u isporuci sirove ili delimicno oprane
           vune. Laboratorijski postupak
           Ispitivanje tekstila. Postojanost obojenja. Siva skala ya
3515 MKS F.S3.012
           ocenu prelaska boje na belu tkaninu
           Ispitivanje tekstila. Ispitivanje i ocenjivanje postojanosti
3516 MKS F.S3.016
           obojenja prema znoju
           Ispitivanje tekstila. Metoda ocenjivanja postojanosti
3517 MKS F.S3.020
           obojenja na svetlost
           Ispitivanje tekstila, gume i plastiĉnih masa. OdreĊivanje
3518 MKS F.S3.021
           postojanosti boje prema trijanju
           Ispitivanje tekstila. Metode ocenjivanja postojanosti
3519 MKS F.S3.022
           obojenja prema kapima kiselina
           Ispitivanje tekstila. Metode ocenjivanja postojanosti
3520 MKS F.S3.023
           obojenja prema kapima alkalija
           Ispitivanje tekstila. Metode ocenjivanja postojanosti
3521 MKS F.S3.024
           obojenja prema beljenju hipohloritom
           Ispitivanje tekstila. Metode ocenjivanja postojanosti
3522 MKS F.S3.025
           obojenja prema beljenju vodonik-superoksidom
           Ispitivanje tekstila. Metode ocenjivanja postojanosti
3523 MKS F.S3.026
           obojenja prema mercerizovanju
           Ispitivanje tekstila. Metode ocenjivanja postojanosti
3524 MKS F.S3.028
           obojenja prema kuvanju u loncu
           Ispitivanje tekstila. Metode ocenjivanja postojanosti
3525 MKS F.S3.030
           obojenja prema kuvanju u sodi (teškom pranju)
          Ispitivanje tekstila. Metode ocenjivanja postojanosti
3526 MKS F.S3.031
          obojenja prema dejstvu sumpordioksida
          Ispitivanje tekstila. Metode ocenjivanja postojanosti
3527 MKS F.S3.032
          obojenja prema karbonizaciji aluminijum-hloridom
          Ispitivanje tekstila. Metode ocenjivanja postojanosti
3528 MKS F.S3.033
          obojenja prema karbonizaciji sumpornom kiselinom
          Ispitivanje tekstila. Metode ocenjivanja postojanosti
3529 MKS F.S3.034
          obojenja prema alkalnom valjanju
          Ispitivanje tekstila. Metode ocenjivanja postojanosti
3530 MKS F.S3.035
          obojenja prema jakom kiselom valjanju
          Ispitivanje tekstila. Metode ocenjivanja postojanosti
3531 MKS F.S3.036
          obojenja prema blagom kiselom valjanju
          Ispitivanje tekstila. Metode ocenjivanja postojanosti
3532 MKS F.S3.037
          obojenja prema dejstvu postupaka pri bojenju vune
          Ispitivanje tekstila. Metode ocenjivanja postojanosti
3533 MKS F.S3.038
          obojenja prema dekatiranju
          Ispitivanje tekstila. Metode ocenjivanja postojanosti
3534 MKS F.S3.039
          obojenja prema degumiranju
          Ispitivanje tekstila. Metode ocenjivanja postojanosti
3535 MKS F.S3.040
          obojenja prema blagom beljenju natijumhloritom
          Ispitivanje tekstila. Metode ocenjivanja postojanosti
3536 MKS F.S3.041
          obojenja prema jakom beljenju natrijumhloritom
          Ispitivanje tekstila. Metode ocenjivanja postojanosti
3537 MKS F.S3.042
          obojenja prema dejstvu pare pod atmosferskim pritiskom
3538 MKS F.S3.071  Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje sadrţaja pepeia u vuni
          Ispitivanje tekstila. OdreĊavanje sadrţaja biljnih ĉestica i
3539 MKS F.S3.072  ostalih materija u opranoj vuni nerastvorljivih u natrijum-
          hidroksidu
          Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje rastvorljivosti vune u
3540 MKS F.S3.073
          alkalijama
          Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje rastvorljivosti vune u
3541 MKS F.S3.074
          kiselinama
3542 MKS F.S3.075  Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje kiselog sadrţaja vune
          Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje rastvorljivosti vune u
3543 MKS F.S3.076
          ureabisulfitu
          Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje sirovinskog sastava
3544 MKS F.S3.101
          tekstilnih proizvoda. Opšte odredbe
          Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje sadrţaja pamuka u
3545 MKS F.S3.111  mešavini sa poliakrilonitrilnim vlaknima. Postupak sa
          azotnom kiselinom - (Standard preispitan 1991. godine)
          Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje sadrţaja pamuka u
3546 MKS F.S3.112  mešavini sa poliestarskim vlaknima. Postupak sa
          nitrobenzenom - (Standard preispitan 1991. godine)
          Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje sadrţaja viskoznih vlakana i
3547 MKS F.S3.115  mešavini sa vunom. Postupak sa kalijumhudroksidom
          (Standard preispitan 1991. godine)
          Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje sadrţaja poliestarskih
3548 MKS F.S3.117  vlakana u mesavinu sa vunom. Postupak sa
          natrijumhupohloritom - (Standard preispitan 1991. godine)
          Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje sadrţaja vune u mešavini
3549 MKS F.S3.120  vune sa kayeinskim vlaknima. Postupak sa pepsinom -
          (Standard preispitan 1991. godine)
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje sadrţaja pamuka u
3550 MKS F.S3.121  mešavini pamuka sa kazeinskim vlaknima. Postupak sa
           tripsinom - (Standard preispitan 1991. godine)
           Ispitivanje tekstila. OdreĊivanje sadrţaja jutenih vlakana u
3551 MKS F.S3.123  mešavini jute i kenafa. Mikrohemijska metoda - (Standard
           preispitan 1991. godine)
           Ispitivanje sirovinskog sastava tekstila. Binarne mešavine
3552 MKS F.S3.131*
           acetatnih i drugih vlakana. Postupak sa acetonom
           Ispitivanje sirovinskog sastava tekstila. Binarne mešavine
3553 MKS F.S3.132*  proteinskih i drugih vlakana. Postupak sa natrium-
           hipohloritom
           Ispitivanje sirovinskog sastava tekstila. Binarne mešavine
3554 MKS F.S3.133*  viskoznih, kupro ili modalnih vlakana i pamuka. Postupak
           sa natrijum-cinkatom
           Ispitivanje sirovinskog sastava tekstila. Binarne mešavine
3555 MKS F.S3.134*  viskoznih, kupro ili modalnih vlakana i pamuka. Postupak
           sa mravljom kiselinom i cink-hloridom
           Ispitivanje sirovinskog sastava tekstila. Binarne mešavine
3556 MKS F.S3.135*  poliamidnih 6 i 6,6 vlakana sa drugim vlaknima. Postupak
           sa mravljom kiselinom
           Ispitivanje sirovinskog sastava tekstila. Binarne mešavine
3557 MKS F.S3.136*
           acetatnih i triacetatnih vlakana. Postupak sa acetonom
           Ispitivanje sirovinskog sastava tekstila. Binarne mešavine
3558 MKS F.S3.137*  acetatnih i triacetatnih vlakana Postupak sa benyil-
           alkoholom
           Ispitivanje sirovinskog sastava tekstila. Binarne mešavine
3559 MKS F.S3.138*  triacetatnih i drugih vlakana. Postupak dihlor-metanom
           (metilen-hloridom)
           Ispitivanje sirovinskog sastava tekstila. Binarne mešavine
3560 MKS F.S3.139*  vlakana od prirodne ili regenerisane celuloze i poliesterskih
           vlakana. Postupak sa sumpornom kiselinom
           Ispitivanje sirovinskog sastava tekstila. Binarne mešavine
3561 MKS F.S3.140*  poliakrilnih, modakrilnih ili hlornih vlakana i drugih vlakana.
           Postupak sa dimetil-formamidom
           Ispitivanje sirovinskog sastava tekstila. Binarne mešavine
3562 MKS F.S3.141*  hlornih i drugih vlakana. Postupak sa ugljen-disulfidom i
           acetonom
           Ispitivanje sirovinskog sastava tekstila. Binarne mešavine
3563 MKS F.S3.142*  acetatnih i hlornih vlakana. Postupak sa glacijalnom
           sirĉetnom kiselinom
           Ispitivanje sirovinskog sastava tekstila. Binarne mešavine
3564 MKS F.S3.143*
           jute i ţivotinjskih vlakana. Postupak sadrţaja azota

           Ispitivanje sirovinskog sastava tekstila. Binarne mešavine
3565 MKS F.S3.144*
           polipropilenskih i drugih vlakana. Postupak sa ksilenom
           Ispitivanje sirovinskog sastava tekstila. Binarne mešavine
3566 MKS F.S3.145*  hlornih vlakana (homopolimera vinil-hlorida) i drugih
           vlakana. Postupak sa sumpornom kiselinom
           Ispitivanje sirovinskog sastava tekstila. Binarne mešavine
3567 MKS F.S3.146*
           svile i vune ili dlaka. Postupak sa sumpornom kiselinom
           Ispitivanje sirovinskog sastava tekstila. Binarne mešavine
3568 MKS F.S3.147*  vlakana prirodne ili regenerisane celuloze i azbesta.
           Postupak sa sagorevanjem-ţarenjem
3569 MKS F.S3.216*  Tekstil. Ispitivanje postjanosti boje pri pranju na 40 °C
3570 MKS F.S3.217*  Tekstil. Ispitivanje postojanosti boje pri pranju na 50 °C
3571 MKS F.S3.218*  Tekstil. Ispitivanje postojanosti boje pri pranju na 60 °C
           Tekstil. Ispitivanje postojanosti boje pri pranju na 95 °C, 30
3572 MKS F.S3.219*
           min
3573 MKS F.S3.220*  Tekstil. Ispitivanje postojanosti boje pri pranju na 95 °C, 4h

3574 MKS F.S3.226  Tekstil. Ispitivanje postojanosti boje pri hemijskom ĉišĉenju
           Tekstil. Ispitivanje postojanosti boje pri trljanju u prisustvu
3575 MKS F.S3.227
           organskih rastvaraĉa
3576 MKS F.S3.231  Tekstil. Ispitivanje postojanosti boje prema vodu
3577 MKS F.S3.232  Tekstil. Ispitivanje postojanosti boje prema morskoj vodi
3578 MKS F.S3.237  Tekstil. Ispitivanje postojanosti boje prema vodenim kapima
           Tekstil. Ispitivanje postojanosti boje. Standardna vunena
3579 MKS F.S3.251
           prateĉa tkanina. Izrada i uslovi kvaliteta
           Tekstil. Ispitivanje postojanosti boje. Standardna pamuĉna i
3580 MKS F.S3.252
           viskozna prateĉa tkanina. Izrada i uslovi kvaliteta
           Tekstil. Ispitivanje postojanosti boje. Standardna poliamidna
3581 MKS F.S3.253
           prateĉa tkanina. Izrada i uslovi kvaliteta
           Tekstil. Ispitivanje postojanosti boje. Standardna
3582 MKS F.S3.254
           poliestarska prateĉa tkanina. Izrada i uslovi kvaliteta
           Tekstil. Ispitivanje postojanosti boje. Standardna poliakrilna
3583 MKS F.S3.255
           prateĉa tkanina. Izrada i uslovi kvaliteta
           Tekstil. Ispitivanje postojanosti boje. Standardna svilena
3584 MKS F.S3.256
           prateĉa tkanina. Izrada i uslovi kvaliteta
           Tekstil. Ispitivanje postojanosti boje. Standardna prateĉa
3585 MKS F.S3.257
           tkanina od sekundarnog acetata. Izrada i uslovi kvaliteta
           Tekstil. Ispitivanje postojanosti boje. Standardna triacetatna
3586 MKS F.S3.258
           prateĉa tkanina. Izrada i uslovi kvaliteta
           Tekstil. Ispitivanje postojanosti boje. Standardna pamuĉna
3587 MKS F.S3.259  tkanina za ispitivanje postojanisti boje prema trijanju. Izrada
           i uslovi kvaliteta
           Tekstil. Ispitivanje postojanosti boje pri obradi toplotom na
3588 MKS F.S3.286
           suvo (osim pri peglanju)
           Tekstil. Ispitivanje postojanosti boje pri nabiranju (plisiranju)
3589 MKS F.S3.287
           parom
           Tekstil. Ispitivanje postojanosti boje prema organskim
3590 MKS F.S3.305
           rastvaraĉima
3591 MKS F.S3.311  Tekstil. Ispitivanje postojanosti boje pri peglanju
3592 MKS F.S9.010  Uzimanje uzoraka za ispitivanje tekstila. Opšte odredbe
           Tekstilni podni zastiraĉi. Odabiranje uzoraka i seĉenje
3593 MKS F.S9.012*
           epruveta za fizikalna ispitivanja
3594 MKS F.S9.020  Metoda odreĊivanja trgovaĉke mase celuloznih vlakana
           Ispitivanje tekstila. Izdvajanje uzoraka za ispitivanje
3595 MKS F.S9.050
           kvaliteta sirovog pamuka i pamuĉnih vlakana
           Tekstilni materijali za brisanje i ĉišĉenje mašina i delova.
3596 MKS F.Z0.010
           Opšti uslovi
           Tekstil za sanitetske potrebe. Vata, pamuĉna. Tehniĉki
3597 MKS F.Z1.030
           uslovi
           Tekstil za sanitetske potrebe. Higijenski ulošci. Tehniĉki
3598 MKS F.Z1.035
           uslovi
3599 MKS F.Z1.050   Tekstil za sanitetske potrebe. Gaze. Tehniĉki uslovi
3600 MKS F.Z1.075   Tekstil za sanitetske potrebe. Komprese. Tehniĉki uslovi
           Tekstil za sanitetske potrebe. Marame, tkane, trougle.
3601 MKS F.Z1.080
           Tehniĉki uslovi
           Tekstil za sanitetske potrebe. Kaliko-tkanine. Tehniĉki
3602 MKS F.Z1.081
           uslovi
           Tekstil za sanitetske potrebe. Vata od mešavine pamuĉnih i
3603 MKS F.Z1.090
           viskoznih vlakana. Tehniĉki uslovi
3604 MKS F.Z1.095   Tekstil za sanitetske potrebe. Pelene, tkane. Tehniĉki uslovi
3605 MKS G.A0.011   Nomenklatura kauĉuka i lateksa
           Guma. OdreĊivanje mera epruveta i proizvoda za svrhe
3606 MKS G.A1.099
           ispitivanja
           Guma. Dozvoljena odstupanja mera presovanih i brizganih
3607 MKS G.A1.100
           proizvoda
3608 MKS G.A1.150   Opšta pravila za skladištenje proizvoda od gume
           Gumena i plasiĉna creva i creva sa prikljuĉcima - Pravila za
3609 MKS G.A1.151
           izbor, skladištenje, primenu i odrţavanje
3610 MKS G.A1.500   Plastiĉne mase. Tolerancije duţinskih mera i oblika
3611 MKS G.B1.001*  Sirova koţa. Opšte odredbe
3612 MKS G.B1.006*  Sirova koţa. Krupna koţa. Tehniĉki uslovi
3613 MKS G.B1.006/1  Sirova koţa. Krupna koţa. Tehniĉki uslovi. Izmene i dopune
3614 MKS G.B1.011*  Sirova koţa. Svinjska koţa. Tehniĉki uslovi
3615 MKS G.B1.016*  Sirova koţa. Sitna koţa. Tehniĉki uslovi
           Gotova koţa, krzno, proizvodi od prirodne i veštaĉke koţe.
3616 MKS G.B1.035
           Oznaĉavanje, deklarisanje i naĉin pakovanja
3617 MKS G.B1.056   Gotove koţe. Koţa za lice obuĉe
3618 MKS G.B1.071   Gotove koţe. Gornije koţe za postavu obuĉe
3619 MKS G.B1.081   Gotove koţe. Donje koţe za obuĉu
           Gotove koţe. Klasifikacija gotove koţe i razvzstavanje u
3620 MKS G.B1.088
           klase kvaliteta
3621  MKS G.B1.091  Gotove koţe. Tehniĉke koţe
3622  MKS G.B1.101  Gotove koţe. Galanterijske i knjigovezaĉke koţe
3623  MKS G.B1.111  Gotove koţe. Koţe za nameštaj
3624  MKS G.B1.230  Gotove koţe. Koţe za odevne predmete
           Gotovo krzno. Podela i opšte odredbe za jagnjeĉe i ovĉije
3625 MKS G.B1.510
           krzno u prirodnoj boji
           Gotovo krzno. Postavno krzno za straţarske, vozaĉke i
3626 MKS G.B1.511
           ţelezniĉarske bunde
3627 MKS G.B1.512   Gotovo krzno. Postavno krzno za obuĉu
3628 MKS G.B1.513   Gotovo krzno. Postavno krzno za rukavice
3629 MKS G.B1.514   Gotovo krzno. Krzno za grudnjake
           Gotovo krzno. Krzno za okovratnike za straţarske, vozaĉke
3630 MKS G.B1.515
           i ţelezniĉarske bunde
3631 MKS G.B1.516   Gotovo krzno. Krzno za uloške za odeĉu
3632 MKS G.B1.600   Veštaĉka koţa "konit"
           Plastiĉne mase - Oznake osnovnih polimera i njihovih
3633 MKS G.C0.011
           vaţnih svojstava
           Plastiĉne mase - Oznake za punila i materijale (sredstva) za
3634 MKS G.C0.012
           ojaĉanje
3635 MKS G.C0.013   Plastiĉne mase - Oznake za omekšivaĉe
3636 MKS G.C1.030   Kauĉuk - Prirodni kauĉuk (NR) - Uslovu kvaliteta
3637 MKS G.C1.051   Kauĉuk. Uzimanje uzoraka iz bala
3638 MKS G.C1.053  Kauĉuk. Priprema uzoraka za ispitivanje
3639 MKS G.C1.054  Kauĉuk. OdreĊivanje sadrţaja isparljivih materija
3640 MKS G.C1.055  Kauĉuk i guma. OdreĊivanje sadrţaja pepela
          Kauĉuk i sirova smesa. Brza metoda za odreĊivanje
3641 MKS G.C1.056
          plastiĉnosti
          Kauĉuk, prirodni. OdreĊivanje indeksa zadrţavanja
3642 MKS G.C1.057
          plastiĉnosti (PRI)
          Kauĉuk - odreĊivanje sadrţaja neĉistoća u prirodnom
3643 MKS G.C1.058
          kauĉuku (NR)
          Kauĉuk i guma. OdreĊivanje sadrţaja ukupnih ekstraktivnih
3644 MKS G.C1.061
          materija
          Kauĉuk. Stiren-butadien-kauĉuk (SBR). OdreĊivanje
3645 MKS G.C1.062
          sadrţaja organskih kiselina
          Kauĉuk. Stiren-butadien-kauĉuk (SBR). OdreĊivanje
3646 MKS G.C1.063
          sadrţaja sapuna
          Guma. Kauĉuk i nevulkanizovane smese. OdreĊivanje
3647 MKS G.C1.065
          ĉvrstoće ("zelene ĉvrstoće")
          Guma. Pripremanje, zamešavanje i vulkanizacija ispitnih
3648 MKS G.C1.071
          smesa. Oprema i postupci
          Kauĉuk. Prirodni kauĉuk (NR). Ispitna reeptura za ocenu
3649 MKS G.C1.072
          vulkanizacionih karakteristika
          Kauĉuk. Stiren-butadien-kauĉuk (SBR), emulziono
3650 MKS G.C1.073  polimerizovan. Ispitna receptura za ocenu vulkanizacionih
          karakteristika
          Kauĉuk. Izopren-kauĉuk (IR), tipovi polimerizovani u
3651 MKS G.C1.074  rastvoru. Ispitna receptura za ocenu vulkanizacionih
          karakteristika
          Kauĉuk. Butadien-kauĉuk (BR), tipovi polimerizovani u
3652 MKS G.C1.075  rastvoru. Ispitne recepture za ocenu vulkanizacionih
          karakteristika
          Kauĉuk. Hloropren-kaiĉuk (CR), tipovi za opšti upotrebu.
3653 MKS G.C1.076
          Ispitivanje
3654 MKS G.C1.077  Kauĉuk. Izobutilen-izopren-kauĉuk(IIR). Ispitivanja
          Kauĉuk. Akrilonitril-butadien-kauĉuk (NBR). Ispitna
3655 MKS G.C1.078
          receptura za ocenu vulkanizacionih karakteristika
          Kauĉuk. Etilen-propilen-dien-kauĉuk (EPDM). Tipovi za
3656 MKS G.C1.079
          opštu namenu, nepunjeni uljem. Ispitivanja
          Guma - Pripremanje standardne smese za ispitivanje ĉadi u
3657 MKS G.C1.080
          prirodnom kauĉuku
          Guma - Pripremanje standardne smese za ispitivanje ĉadu
3658 MKS G.C1.081
          u stirem-butadien-kauĉuku
3659 MKS G.C1.151  Guma. Materjali za obnavljanje spoljnih guma
          Plastiĉne mase. Polietilenske termoplastiĉne mase.
3660 MKS G.C1.290
          Klasifikacija, oznaĉivanje i ispitivanje
          Plastiĉne mase. Polietilenska masa za izradu cevi i spoljnih
3661 MKS G.C1.300
          elementa. Podela i uslovi kvaliteta
          Plastiĉne mase. Polipropilenske termoplastiĉne mase -
3662 MKS G.C1.310
          Klasifikacija, oznaĉuvanje i ispitivanje
          Plastiĉne mase. Homopolimeri i kopolimeri vinilhlorida.
3663 MKS G.C1.320
          Oznaĉavanje
          Plastiĉne mase. Neomekšane mešavine i smese
3664 MKS G.C1.325  homopolimera i kopolimera vinilhlorida - Klasifikacija,
          oznaĉavanje i proveravanje kvaliteta
3665 MKS G.C1.329  Plastiĉne mase. PVC-plastisoli tipa AP, TO, PT, KZ, AZ i DI
           Plastiĉne mase - Omekšane mešavine i smese
3666 MKS G.C1.330  homopolimera i kopolimera vinilhlorida - Klasifikacija,
           oznaĉavanje i proveravanje kvaliteta
           Plastiĉne mase. Polistirenske mase na bazi stiren-
3667 MKS G.C1.350
           homopolimera. Klasifikacija i oznaĉavanje
           Plastiĉne mase. Stiren-butadien (SB) mase za oblikovanje.
3668 MKS G.C1.350*
           Klasifikacija i oznaĉavanje
           Plastiĉne mase. Stiren-akrilonitil (SAN) mase za
3669 MKS G.C1.354  oblikovanje. Klasifikacija , oznaĉavanje i proveravanje
           kvaliteta
           Plastiĉne mase. Akrilonitil-butadien-stiren (ABS)-mase za
3670 MKS G.C1.356  oblikovanje. Klasifikacija , oznaĉavanje i proveravanje
           kvaliteta
           Plastiĉne mase. Fenoplasti zapresovanje. Klasifikacija i
3671 MKS G.C1.410
           tehniĉki uslovi
           Plastiĉne mase. Aminoplasti za presovanje. Klasifikacija i
3672 MKS G.C1.420
           tehniĉki uslovi
           Plastiĉne mase. Oćvršćivaĉi (umreţivaĉi) i ubrzivaĉi za
3673 MKS G.C1.814
           epoksidne smole - Oznaĉavanje
           Guma. Guma zazaptive prstenove za spajanje cevovoda za
3674 MKS G.C2.    snabdevanje vodom, odvodnjavanje i kanalizaciju. Tehniĉki
           uslovi
           Guma - Guma za zaptive prstenove za spajanje cevovoda
3675 MKS G.C2.022
           za vruću vodu do ukljuĉivo 100°C - Tehniĉki uslovi

3676 MKS G.C2.030  Guma - Guma za zaptivke za zgradarstvo - Tehniĉki uslovi
3677 MKS G.C2.061  Proizvodi od gume. Ploĉe za zaptivanje
           Gumeni zaptivaci za cevne mlinove za suvo mlevenje. Oblik
3678 MKS G.C2.201
           i mere
           Gumeni zaptivaci - "O" - prstenovi za cevne mlinove za
3679 MKS G.C2.202
           mokro mlevanje. Oblik i mere
           Plastiĉne mase. Laminirane ploĉe za industrijske svrhe.
3680 MKS G.C2.600
           Tehniĉki uslovi
3681 MKS G.C4.071  Proizvodi od gume. Gumene prevlake valjaka
           Profili za karoserije drumskih vozila. Ukrasno- pokrivni
3682 MKS G.C4.121
           profili, gumeni za odbojne letve po MKS C.L2.211
           Profili za karoserije drumskih vozila. Podloţni profili, gumeni
3683 MKS G.C4.122  za stope odbojnih letvi po MKS C.L2.211 i ukrasnih letvi po
           MKS C.L2.216
3684 MKS G.C4.123  Profili za karoserije drumskih vozila. Gumeni odbojnik
           Profili za karoserije drumskih vozila. Noseĉi profili, gumeni
3685 MKS G.C4.125
           za ugraĊivanje i zaptivanje okna
           Profili za karoserije drumskih vozila. Usadni profili, gumeni
3686 MKS G.C4.126
           za ugraĊivanje i zaptivanje okna
           Profili za karoserije drumskih vozila. Zaptivni profili za vrata,
3687 MKS G.C4.127
           gumeni
           gumen niti Opšte odredbe za pripremu uzoraka i uslovi
3688 MKS G.C5.011
           ispitivanja
           Gumene niti. OdreĊivanje finoće niti, metriĉkog broja i
3689 MKS G.C5.012
           specifiĉne mase
           Gumene niti. OdreĊivanje izduţenja pri konstantom
3690 MKS G.C5.015
           opterećenju i trajnog izduţenja
3691 MKS G.C6.005  Gumena creva. Nazivi i definicije pojmova
           Guma i plastiĉne mase - Gumena i plastiĉna creva -
3692 MKS G.C6.007
           Unutrašnji preĉnici i dozvoljena odstupanja dţina
           Guma i plastiĉne mase - Gumena i plastiĉna creva i creva
3693 MKS G.C6.008   sa prikljuĉcima - Odnos ispitnog pritiska i pritiska prskanja
           prema nazivnom pritisku
           Proizvodi od gume. Gumena creva sa uloškom. Creva za
3694 MKS G.C6.020
           zavarivanje
           Proizvodi od gume. Gumena creva sa umetkom. Creva za
3695 MKS G.C6.022
           pretakanje pića
           Guma - Gumena creva za protok rashladne teĉnosti za
3696 MKS G.C6.023   putniĉke automobile i automobile za kombinovani prevoz -
           Tehniĉki uslovi
           Guma - Gumena creva za industrijsku vodu - Tehniĉki
3697 MKS G.C6.024
           uslovi
           Proizvodi od gume. Gumena creva sa uloškom. Creva ya
3698 MKS G.C6.025
           zbijeni vazduh za pneumatiĉke alate
3699 MKS G.C6.026   Guma - Gumena crevaza paru - Tehniĉki uslovi
           Proizvodi od gume. Gumena creva sa tekstilnim umecima i
3700 MKS G.C6.027
           metalnom spiralom. Creva za usisavanje i pritisak
           Proizvodi od gume. Gumena creva sa tekstilnim umecima i
3701 MKS G.C6.028
           metalnom spiralom. Creva za usisavanje
           Proizvodi od gume. Gumena creva sa tekstilnim umecima i
3702 MKS G.C6.029
           metalnom spiralom. Creva za pritisak do 5 kp/sm²
           Proizvodi od gume. Gumena creva bez umetka. Creva za
3703 MKS G.C6.030
           pretakanje pića
3704 MKS G.C6.031   Creva za propan-butan za gasne instalacije
           Gumena creva i creva sa prikljuĉcima za uteĉnjeni naftni
3705 MKS G.C6.032
           gas - Creva za pretakanje - Tehniĉki uslovi
           Proizvodi od gume i plastiĉne mase. Creva za mašine za
3706 MKS G.C6.035
           pranje rublja i mašine za pranje posuĊa. Tehniĉki uslovi
           Guma - Gumena creva za protok goriva za motore sa
3707 MKS G.C6.037   unutrašnjim sagorevanjem, za konvencionalna teĉna goriva -
           Tehniĉki uslovi
           Proizvodi od gume. Gumena crevaza hidrauliku ojaĉana sa
3708 MKS G.C6.040
           jednim i sa dva ţiĉana opleta, tip V1 i V2
3709 MKS G.C6.041   Proizvodi od gume. Ispitivanje gumenih creva za hudrauliku

3710 MKS G.C6.420   Plastiĉne mase. Cevi od poliamidna za motornu industriju
           Plastiĉne mase. Cevi od poliamidna, spiralne, za tegljaĉe i
3711 MKS G.C6.421
           poluprikolice
           Plastiĉne mase. Termoplastiĉne cevi za transport fluida.
3712 MKS G.C6.500
           Spoljašnji preĉnici, radni pritisci i dozvoljena odstupanja
           Plastiĉne mase. Termoplastiĉne cevi za transport fluida.
3713 MKS G.C6.500/1  Spoljašnji preĉnici, radni pritisci i dozvoljena odstupanja -
           Izmene i dopune
           Plastiĉne mase. Cevi od neomekšanog polivinilhlorida.
3714 MKS G.C6.501
           Mere i dozvoljena odstupanja
           Plastiĉne mase. Cevi i spojni elementi od neomekšanog
3715 MKS G.C6.502
           polivinilhlorida. Tehniĉki uslovi i ispitivanja
           Cevi od tvrdog polivinilhlorida. Smernice za pripremu cevi
3716 MKS G.C6.504*
           za cevovod
           Plastiĉne mase. Cevi i spojni elementi od neomekšanog
3717 MKS G.C6.505   polivinilhlorida za vodovod - Mere, naĉin spajanja,
           polaganje i ispitivanje cevi i cevovoda
           Plastiĉne mase. Spojni elementi za cevovode od
3718 MKS G.C6.506  neomekšanog polivinilhlorida za vodovod - Simboli,
           skraćenice, nazivi
           Plastiĉne mase. Cevi i spojni elementi od neomekšanog
3719 MKS G.C6.507  polivinilhlorida za uliĉnu kanalizaciju - Mere naĉin spajanja,
           polaganje i ispitivanje cevi i cevovoda
           Plastiĉne mase - Spojni elemeti od neomekšanog
3720 MKS G.C6.508  polivinilhlorida za cevovode za kuĉnu i uliĉnu kanalizaciju -
           Simboli, skraćenice, nazivi
           Plastiĉne mase - Cevi i spojni elementi od neomekšanog
3721 MKS G.C6.509  polivinilhlorida za kuĉnu kanalizaciju - Mere, naĉin spajanja,
           polaganje i ispitivanje cevi i cevovoda
           Cevi i fazonski komadi od tvrdog od polivinilhlorida za
3722 MKS G.C6.519
           kanalizaciju. Dilatacione spojnice. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od tvrdog od polivinilhlorida za
3723 MKS G.C6.520
           kanalizaciju. Vodni zatvaraĉi. Oblik i mere
           Cevi i fazonski komadi od tvrdog od polivinilhlorida za
3724 MKS G.C6.521
           kanalizaciju. Ventilacione glave. Oblik i mere
           Plastiĉne mase. Savitljive rebraste drenaţne cevi od
3725 MKS G.C6.540
           neomekšanog polivinilhlorida. Tehniĉki uslovi
           Plastiĉne mase - Cevovodi od termoplastiĉnih masa - Cevni
3726 MKS G.C6.550
           spojevi, delovi cevovoda i polaganje - Opšti uslovi
           Plastiĉne mase. Cevi od polietilena. Mere i dozvoljena
3727 MKS G.C6.601
           odstupaja
           Plastiĉne mase. Cevi i spojni elementi od polietilenske
3728 MKS G.C6.602
           mase. Tehniĉki uslovi i ispitivanja
           Plastiĉne mase. Cevi i spojni elementi od polietilena za
3729 MKS G.C6.605
           vodovod. Mere, naĉin spajanja, polaganje i ispitivanje
           Plastiĉne mase. Cevi od polipropilena. Mere i dozvoljena
3730 MKS G.C6.701
           odstupaja
           Plastiĉne mase. Cevi i spojni elementi od polipropilena.
3731 MKS G.C6.702
           Uslovi kvaliteta i metode ispitivanja. Opšte odredbe
           Plastiĉne mase - Cevi i spojni elementi od polipropilena sa
           natiĉnim naglavkom za kućnu kanalizaciju otporni prema
3732 MKS G.C6.709
           toploj vodi - Mere, uslovi kvaliteta, naĉin spajanja, polaganje
           i ispitivanje cevi i cevovoda
           Proizvode od gume i plastiĉnih masa. Materjali sa ćelijama.
3733 MKS G.C7.001*
           Definicije i opšta podelba
3734 MKS G.C7.050  Penasti proizvodi od lateksa. Opšti uslovi i ispitivanja
3735 MKS G.C7.051*  Penasti proizvodi od lateksa. Dušek za potrebe zdrastva
3736 MKS G.C7.052*  Penasti proizvodi od lateksa. Jastuk za potrebe zdrastva
           Plastiĉne mase. Tvrdi plastiĉni materjali sa ćelijama. Lake
3737 MKS G.C7.202
           ploĉe za toplotnu izolaciju u zgradarstvu
           Plastiĉne mase i guma. Savitljivi materijali sa podlogom ili
3738 MKS G.C8.002
           bez podloge. Podela i naĉin oznaĉavanja
3739 MKS G.C8.011*  Proizvode od gume. Gumirana tkanina za potrebe zdrastva

3740 MKS G.C8.012*  Proizvode od gume. Gumene kecelje za potrebe zdrastva
           Plastiĉne mase. Klasifikacija, uslovi proveravanje kvliteta
3741 MKS G.C8.200
           veštaĉke koţe
           Plastiĉne mase. Veštaĉke koţesa nanosom sa jedne strane
3742 MKS G.C8.201
           na bazi PVC i njegovih mešavina
3743 MKS G.C8.510  Plastiĉne mase. Opšte odredbe za ispitivanje folija
            Plastiĉne mase. Folije za pakovanje pasterizovanog mleka i
3744 MKS G.C8.511*
            mleĉnih proizvoda
3745  MKS G.D1.041  Proizvode od gume. Gumena obuća
3746  MKS G.D1.044  Proizvode od gume. Materijal za obuću
3747  MKS G.D1.045  Proizvode od gume. Mikroporozni materijali za obuću
3748  MKS G.D1.046  Proizvode od gume. "Neolit" materijali za obuću
3749  MKS G.D1.047  Proizvode od gume. "Translucent" materijali za obuću
3750  MKS G.D9.052  Proizvode od gume. Sisaĉi i varalice
3751  MKS G.D9.053  Proizvode od gume. -Prezervativi-
3752  MKS G.D9.061  Proizvode od gume. Termofori
            Guma i plastiĉne mase - Antistatiĉni i provodljivi proizvodi
3753 MKS G.E0.045   za industrijski upotrebu - Graniĉne vrednosti elektriĉne
            otpornosti
            Guma i plastiĉne mase - Antistatiĉki o provodljivi proizvodi
3754 MKS G.E0.046   za bolniĉki upotrebu - Graniĉne vrednosti elektriĉne
            otpornosti
            Proizvodi na bazi polimera. Metode merenja speciviĉne
3755 MKS G.E0.049*   otpornosti na antistatiĉnim i provodljivim epruvetama od
            polimera
            Proizvodi na bazi polimera. Antistatiĉni i prividljivi proizvodi.
3756 MKS G.E0.050*
            Merenje otpornosti na gotovim proizvodima
            Guma i plastiĉne mase - Gumena i plastiĉna creva sa
3757 MKS G.E0.051
            prikljuĉaka - OdreĊivanje elektriĉne otpornosti
            Proizvodi na baze polimera. UtvrĊivanje sposobnosti
3758 MKS G.E0.053*   odvoĊenja statiĉkog elektriciteta podnih pokrivaĉa i obloga.
            Metode merenja elektriĉne otpornosti
            Guma i plastiĉne mase - Antistatiĉni beskrajni klinasti
3759 MKS G.E0.054
            remenovi -Elektriĉna provodljivost i metoda ispitivanja
            Guma i plastiĉne mase - Elektriĉna provodljivost
3760 MKS G.E0.055   antistatiĉnih sinhronih remenova - Karakteristike i metode
            ispitivanja
            Proizvode od gume. Gumeni delovi za prskalice za zaštitu
3761 MKS G.E1.011
            bilja. Radne membrane za obiĉne prskalice
            Proizvode od gume Gumeni delovi za prskalice za zaštitu
3762 MKS G.E1.013
            bilja. Ventil ploĉice i ventil kugalice
            Proizvode od gume Gumeni delovi za prskalice za zaštitu
3763 MKS G.E1.014
            bilja. Prstenovi za zaptivanje na poklopcima
            Proizvode od gume. Zaptivaci za sedišta ventila za
3764 MKS G.E1.021
            vodovodnu i sanitarnu armaturu
3765 MKS G.E2.050   Beskrajni klinasti remenovi
            Beskrajni klinasti remenovi za industrijske primene. Profili i
3766 MKS G.E2.053
            raĉunske duţine remenova
3767 MKS G.E2.054   Proveravanje raĉunske duţine beskrajnih remenova
            Proveravanje profila beskrjnih klinastih remenova za
3768 MKS G.E2.055
            industrijske primene
            Uputstvo za rakovanje, skladištenje i eksploataciju
3769 MKS G.E2.056
            beskrajnih klinastih remenova
            Beskrajni klinasti remenovi za industrijske primene.
3770 MKS G.E2.057
            Konstrukcija i spoljni izgled
            Beskrajni uzani klinasti remenovi. Profili i raĉunske duţine
3771 MKS G.E2.063
            remenova
3772  MKS G.E2.064  Proveravanje raĉunske duţine beskrajnih remenova
3773  MKS G.E2.065  Proveravanje profila beskrajnih uzanih klinastih remenova
3774  MKS G.E2.200*  Transportne trake sa tekstilnim ulošcima. Oznaĉavanje
3775  MKS G.E2.201*  Transportne trake. Skladištenje i rukovanje
           Transportne trake od gume i plastiĉne mase. Naĉin
3776 MKS G.E2.221
           sastavljanja tekstilnih umetaka
3777 MKS G.E2.222*  Transportne trake. Mere
           Transportne trake od gume i plastiĉne mase. Uzimanje
3778 MKS G.E2.223
           uzoraka
           Transportne trake od gume i plastiĉne mase. Otpornost
3779 MKS G.E2.224
           prema plamenu. Tehniĉki uslovi i metode ispitivanja
           Transportne trake od gume i plastiĉne mase. Ispitivanje
3780 MKS G.E2.225  otpornosti karkasa transportne trake prema daljem cepanju
           (širenje cepanja)
           Transportne trake od gume i plastiĉne masa - Elektriĉna
3781 MKS G.E2.226
           provodljivost - Tehniĉki uslovi i metode ispitivanja
3782 MKS G.E2.227*  Transportne trake. Prekidna ĉvrstoća i izduţenje
3783 MKS G.E2.228*  Transportne trake. Adhezija izmeĊu slojeva
3784 MKS G.E2.229*  Transportne trake. OdreĊivanje ĉvrstoće mehaniĉkog spoja
           Transportne trake. Koritastost trake. Tehniĉki uslovi i
3785 MKS G.E2.231*
           ispitivanja
           Transportne trake. Ispitivanje gorivosti trake na frikcionom
3786 MKS G.E2.235*
           bubnju
3787 MKS G.E2.236*  Transportne trake. OdreĊivanje otpornosti prema toploti
           Transportne trake. OdreĊivanje otpornosti prema niskim
3788 MKS G.E2.237*
           temperaturama
           Transportne trake od gume i plastiĉne mase sa tekstilnim
3789 MKS G.E2.251*
           ulošcima
           Transportne trake sa tekstilnim ulošcima za rubnike sa
3790 MKS G.E2.261*  podzemnom eksploatacijom uglja. Tehniĉki uslovi gorivosti i
           ispitivanje gorivosti u tunelu
           Transporteri sa trakom. Amortizujući prestenovi za noseće
3791 MKS G.E2.270*
           valjke i diskovi za povratne valike. Glavne mere
           Transportne trake sa ĉeliĉnim ulošcima. OdreĊivanje
3792 MKS G.E2.310*
           prekidne ĉvrstoće
           Transportne trake sa ĉeliĉnim ulošcima. OdreĊivanje
3793 MKS G.E2.311*
           izduţenja metalnih uloţaka
           Transportne trake sa ĉeliĉnim ulošcima. Ispitivanje adhezije
3794 MKS G.E2.312*
           (veze) izmeĊu uţeta i neposredne obloge
           Transportne trake sa ĉeliĉnim ulošcima. Merenje debljine
3795 MKS G.E2.313*
           obloge
3796 MKS G.E3.005  Pneumatici za drumska vozila. Terminologija
3797 MKS G.E3.010  Definicija grešaka na spoljnim gumama
3798 MKS G.E3.011  Klasifikacija spolnih guma za putniĉka vozila
           Klasifikacija spolnih guma za kamione, autobuse i njihove
3799 MKS G.E3.012
           prikolice
           Klasifikacija spolnih guma za poljoprivredne i graĊavinske
3800 MKS G.E3.013
           mašine
3801 MKS G.E3.014  Klasifikacija spolnih guma za bicikle, mopede i motocikle

3802 MKS G.E3.015  Klasifikacija spolnih guma za vozila unutrašnjeg transporta
           Spoljne gume. Kvalitet spoljnih guma namenjenih
3803 MKS G.E3.016
           obnavljanju
           Obnavljanje spoljne gume. Klasifikacija, proveravanje
3804 MKS G.E3.017
           kvaliteta i obeleţavanje
           Pneumatici. Superbalon pneumatici za putniĉke i lake
3805 MKS G.E3.101  teretne automobile i njihove prikolice. Dijagonalna
           konstrukcija
           Pneumatici. Superbalon pneumatici za putniĉke i lake
3806 MKS G.E3.101/1  teretne automobile i njihove prikolice. Dijagonalna
           konstrukcija. Izmene i dopune
           Pneumatici. Balon pneumatici za putniĉke i lake teretne
3807 MKS G.E3.102
           automobile. Dijagonalna konstrukcija
           Pneumatici. Balon pneumatici za putniĉke i lake teretne
3808 MKS G.E3.102/1
           automobile. Dijagonalna konstrukcija. Izmene i dopune

3809 MKS G.E3.105   Superbalon-gume za putniĉke automobile. Metriĉka serija
           Oznaĉavanje po grupama unutrašnjih pneumatike za
3810 MKS G.E3.111*
           putniĉke automobile
           Pneumatici. Pneumatici za teretne automobile, autobuse i
3811 MKS G.E3.201
           njihove prikolice. Dijagonalna konstrukcija
           Pneumatici. Pneumatici za teretne automobile, autobuse i
3812 MKS G.E3.201/1
           njihove prikolice. Dijagonalna konstrukcija. Izmene i dopune
           Pneumatici za lake kamione, autobuse i njihove prikolice
3813 MKS G.E3.202*
           radijalni
           Pneumatici za lake kamione, autobuse i njihove prikolice,
3814 MKS G.E3.202/1
           radijalni. Izmene i dopune
           Pneumatici za kamione, autobuse, tegljaĉe i njihove
3815 MKS G.E3.203*
           prikolice za naplatke sa kosim ramenima (5º), radijalni
           Pneumatici za kamione, autobuse, tegljaĉe i njihove
3816 MKS G.E3.203/1  prikolice za naplatke sa kosim ramenima (5º), radijalni.
           Izmene i dopune
           Pneumatici za teretna vozila, vuĉne automobile, autobuse i
3817 MKS G.E3.204*  njihove prikolice za montaţu na naplatke sa strmim
           ramenima (15º). Radijalna konstrukcija, tjubles (tubeless)
           Pneumatici za teretna vozila, vuĉne automobile, autobuse i
           njihove prikolice za montaţu na naplatke sa strmim
3818 MKS G.E3.204/1
           ramenima (15º). Radijalna konstrukcija, tjubles (tubeless).
           Izmene i dopune
3819 MKS G.E3.207*  Spojne gume za vozila unutrašnjeg transporta
           Spojne gume za vozila unutrašnjeg transporta. Izmene i
3820 MKS G.E3.207/1
           dopune
           Pneumatici za motociklei njihove prikolice za brzine do 150
3821 MKS G.E3.301
           km/h
           Pneumatici za motociklei njihove prikolice za brzine do 150
3822 MKS G.E3.301/1
           km/h. Izmene i dopune
           Pneumatici za skutere i lake prikolice putniĉkih automobila.
3823 MKS G.E3.401
           Dijagonalna konstrukcija
           Pneumatici za skutere i lake prikolice putniĉkih automobila.
3824 MKS G.E3.401/1
           Dijagonalna konstrukcija. Izmene i dopune
           Pneumatici za mopede i motocikle i njihove prikolice za
3825 MKS G.E3.451
           brzine 50 i 100 km/h
           Pneumatici za mopede i motocikle i njihove prikolice za
3826 MKS G.E3.451/1
           brzine 50 i 100 km/h. Izmene i dopune
           Pneumatici sa ţiĉanim obruĉama za bicikle i njihove
3827 MKS G.E3.501
           prikolice
           Pneumatici sa ţiĉanim obruĉama za bicikle i njihove
3828 MKS G.E3.501/1
           prikolice. Izmene i dopune
           Spoljne gume sa izboĉenim rubom za bicikle i njihove
3829 MKS G.E3.511
           prikolice+
           Pneumatici. Pneumatici za prednje - upravljaĉke toĉkove
3830 MKS G.E3.601
           traktora. Dijagonalna konstrukcija
           Pneumatici. Pneumatici za prednje - upravljaĉke toĉkove
3831 MKS G.E3.601/1
           traktora. Dijagonalna konstrukcija. Izmene i dopune
           Pneumatici. Pneumatici pogonskih toĉkova traktora i
3832 MKS G.E3.602
           poljoprivrednih maĉina. Dijagonalna konstrukcija
           Pneumatici. Pneumatici pogonskih toĉkova traktora i
3833 MKS G.E3.602/1  poljoprivrednih maĉina. Dijagonalna konstrukcija. Izmene i
           dopune
           Pneumatici. Pneumatici za baštenske traktore i
3834 MKS G.E3.603
           motokultivatore. Dijagonalna konstrukcija
           Pneumatici. Pneumatici za baštenske traktore i
3835 MKS G.E3.603/1
           motokultivatore. Dijagonalna konstrukcija. Izmene i dopune
           Pneumatici. Pneumatici za slobodne toĉkove
3836 MKS G.E3.604   poljoprivrednih mašina, oruda i prikolica. Dijagonalna
           konstrukcija
           Ambalaţa od plastiĉne mase. Otvorene industrijske vreće
3837 MKS G.E4.110
           od visokotlaĉnog polietilena. Opšte odredbe
           Ambalaţa od plastiĉne mase. Uzimanje uzoraka i
3838 MKS G.E4.111   proveravanje kvaliteta vreća iz plastiĉnih masa (taĉka 2
           stavljena van snage "Sl.list SFRJ" br. 68/88)
           Podni pokrivaĉi. Vinil-azbestne ploĉe za podove. Uslovi
3839 MKS G.E5.020
           kvaliteta
           Podni pokrivaĉi. Podni pokrivaĉi od PVC-a sa podlogom od
3840 MKS G.E5.021
           jatanog filca. Uslovi kvaliteta
           Plastiĉne mase. Profili za izradu roletni. Uslovi kvaliteta i
3841 MKS G.E5.050
           metode ispitivanja
3842 MKS G.E9.020   Gumeni ulošci za elastiĉne spojnice
           Proizvodi od tvrde gume i plastiĉnih masa. Kutije za olovne
3843 MKS G.E9.727   akomulatore za motorna vozila. Tehniĉki uslovi i
           proveravanje kvaliteta
           Pribor od plastiĉne mase za uzimanje i davanje krvi, krvnih
3844 MKS G.F1.010
           derivata i infuzionih rastvora
           Guma. Guma za medicinsku i farmaceutsku primenu.
3845 MKS G.F1.040
           Tehniĉki uslovi i metode ispitivanja
           Guma. Guma za medicinsku i farmaceutsku primenu.
           Gumeni ĉepovi za staklene boce za konzervisanu ljudski
3846 MKS G.F1.050
           krv, derivate krvi, rastvore za paranteralnu primenu i vodu
           za injeksije
3847 MKS G.F1.101   Proizvodi odgume. Gumene hirurške rukavice
           Proizvodi od plastiĉne mase. Medicinske zaštite rukavice od
3848 MKS G.F1.103
           polivinilhlorida
3849 MKS G.S0.049   Guma. Vremenski interval izmeĊu vulkanizacije i ispitivanja

           Guma i plastiĉne mase. Standardna atmosfera za
3850 MKS G.S0.050
           kondicioniranje i ispitivanje uzoraka gume i plastiĉnih masa
           Plastiĉne mase. Postupci za odrţavanje konstantne
3851 MKS G.S0.051   relativne vlaţnosti u malim prostorima, pomoću vodnih
           rastvora
           Kauĉuk i guma. Opšte odredbe za postizanje povišenih i
3852 MKS G.S0.052
           niskih temperatura za potrebe ispitivanja
           Plastiĉne mase. Homopolimeri i kopolimeri vinilhlorida -
3853 MKS G.S1.501
           OdrĊivanje pH-vrednosti vodenog ekstrakta
           Plastiĉne mase. OdreĊivanje sadrţaja pepela i sulfatnog
3854 MKS G.S1.502
           pepela u polivinilfloridu (PVC)
           Plastiĉne mase. Homopolimeri i kopolimeri vinilhlorida.
3855 MKS G.S1.503
           OdrĊivanje isparljivih materija (ukluĉujući i vlagu)
           Plastiĉne mase. OdreĊivanje elektriĉne provodljivosti
3856 MKS G.S1.504
           vodenog ekstrakta polivinilhlorida (PVC)
           Plastiĉne mase. Vinilhlorid homopolimeri i kopolimeri .
3857 MKS G.S1.506
           OdreĊivanje sadrţaja hlora
           Ispitivanje plastiĉnih masa. OdreĊivanje vlage u
3858 MKS G.S1.601*
           poliolefinima
           Ispitivanje plastiĉnih masa. OdreĊivanje sadrţaja ĉaĊi u
3859 MKS G.S1.602*
           polietilenu
           Plastiĉne mase. Fenolformaldehidni otpresci. OdreĊivanje
3860 MKS G.S1.710
           slobodnog amonijaka
           Plastiĉne mase - Fenole smole u prahu - OdreĊivanje
3861 MKS G.S1.751
           duţine teĉenja na staklenoj ploĉi
           Plastiĉne mase - Teĉne fenole smole - OdreĊivanje
3862 MKS G.S1.752
           tolerancije prema vodi i drugim rastvaraĉima
           Plastiĉne mase - Teĉne fenole smole - OdreĊivanje
3863 MKS G.S1.753
           sadrţaja neisparljivih materija
           Plastiĉne mase - Fenole smole - OdreĊivanje sadrţaja
3864 MKS G.S1.754
           slobodnog fenola metodom gasne hromatografije
           Plastiĉne mase - Fenole smole - OdreĊivanje sadrţaja
3865 MKS G.S1.755
           slobodnog fenola jodometrijskom metodom
3866 MKS G.S1.756  Plastiĉne mase - Fenole smole -OdreĊivanje pH
           Plastiĉne mase. Nezasićene poliestarske smole.
3867 MKS G.S1.801
           OdreĊivanje koselinskog broja
           Plastiĉne mase. Nezasićene poliestarske smole.
3868 MKS G.S1.802
           OdreĊivanje hidroksilnog broja
           Plastiĉne mase. Nezasićene poliestarske smole. Merenje
3869 MKS G.S1.803
           vremena ţeliranja na 25 ºC
           Plastiĉne mase. Nezasićene poliestarske smole.
3870 MKS G.S1.804
           OdreĊivanje reaktivnosti na 80 ºC (konvencionalna metoda)
           Plastiĉne mase. Epoksidne smole. OdreĊivanje
3871 MKS G.S1.811
           epoksiekvivalenta
           Plastiĉne mase - Teĉne epoksidne smole - OdreĊivanje
3872 MKS G.S1.812
           sklonosti ka kristalizaciji
           Plastiĉne mase - Epoksidne smole i glicidilestri -
3873 MKS G.S1.813
           OdreĊivanje neorganskog hlora
           Plastiĉne mase - Epoksidne smole i srodni materjali -
3874 MKS G.S1.814
           OdreĊivanje lakosaponifikujućeg hlora
           Plastiĉne mase - Poliestarske i epoksidne smole za livenje -
3875 MKS G.S1.831
           OdreĊivanje ukupnog zapreminskog skupljanja
           Gotova koţa i krzno. Uzimanje uzoraka i priprema uzoraka
3876 MKS G.S2.006
           za ispitivanje
3877 MKS G.S2.010  Metode ispitivanja gotove koţe. OdreĊivanje vlage i pepela
           Metode ispitivanja gotove koţe. OdreĊivanje hromnih
3878 MKS G.S2.011
           jedinjenja
           Metode ispitivanja gotove koţe. OdreĊivanje aluminijumskih
3879 MKS G.S2.012
           jedinjenja
           Metode ispitivanja gotove koţe. OdreĊivanje
3880 MKS G.S2.013
           magnezijumsulfata
           Metode ispitivanja gotove koţe. OdreĊivanje nevezane i
3881 MKS G.S2.014
           vezane masti
3882 MKS G.S2.015  Metode ispitivanja gotove koţe. OdreĊivanje glicerina
           Metode ispitivanja gotove koţe. OdreĊivanje ukupnih
3883 MKS G.S2.016   rastvorljivih materija u vodi organskih rastvorljivih materija u
           vodi
           Metode ispitivanja gotove koţe. OdreĊivanje koţne
3884 MKS G.S2.017
           supstance
           Metode ispitivanja gotove koţe. OdreĊivanje pH vodenog
3885 MKS G.S2.018
           ekstrakta i pH razlike
3886 MKS G.S2.019   Metode ispitivanja gotove koţe. OdreĊivanje formaldehida
           Metode ispitivanja gotove koţe. OdreĊivanje gotovog
3887 MKS G.S2.020
           sumpora
           Metode ispitivanja gotove koţe. OdreĊivanje vezanih
3888 MKS G.S2.021   štavnih materija, mase uštavljene koţe, randmana i broja
           proštavljenosti
           Koţa. Metode ispitivanja gotove koţe. OdreĊivanje
3889 MKS G.S2.022
           debeljine
           Koţa. Metode ispitivanja gotove koţe. OdreĊivanje prividne
3890 MKS G.S2.023
           gustine
           Metode ispitivanja gotove koţe. OdreĊivanje upijanja vode
3891 MKS G.S2.024
           (po Kubelki)
           Metode ispitivanja gotove koţe. OdreĊivanje propustljivosti
3892 MKS G.S2.025
           vazduha
           Metode ispitivanja gotove koţe. OdreĊivanje propustljivosti
3893 MKS G.S2.026
           vodene pare
           Metode ispitivanja gotove koţe. OdreĊivanje propustljivosti
3894 MKS G.S2.027
           vode
           Koţa. Metode ispitivanja gotove koţe. OdreĊivanje zatezne
3895 MKS G.S2.028
           ĉvrstoće i izduţenja
           Koţa. Metode ispitivanja gotove koţe. OdreĊivanje sile
3896 MKS G.S2.029
           cepanja
           Koţa. Metode ispitivanja gotove koţe. OdreĊivanje sile
3897 MKS G.S2.030
           cepanja klinom
           Metode ispitivanja gotove koţe. OdreĊivanje otpornosti
3898 MKS G.S2.031
           prema habanju
3899 MKS G.S2.032   Metode ispitivanja gotove koţe. Ispitivanje savijanjem
           Koţa. Metode ispitivanja gotove koţe. Ispitivanje
3900 MKS G.S2.033
           naizmeniĉnim previjanjem
           Metode ispitivanja gotove koţe. Ispitivanje postojanosti boje
3901 MKS G.S2.034
           na znoj
           Metode ispitivanja gotove koţe. Ispitivanje proštavljenosti i
3902 MKS G.S2.035
           postojanisti na kuvanje
           Metode ispitivanja gotove koţe. Dinamoĉko ispitivanje
3903 MKS G.S2.036
           propustljivosti vode za gornju koţu
           Metode ispitivanja gotove koţe. Dinamoĉko ispitivanje
3904 MKS G.S2.037
           propustljivosti vode za gĊonsku koţu
           Metode ispitivanja gotove koţe. OdrĊivanje temperature
3905 MKS G.S2.039
           smeţuranja i stepena smeţuranja
           Metode ispitivanja gotove koţe. OdrĊivanje postojanosti
3906 MKS G.S2.040
           boje prema trijanju
           Ispitivanje gotove koţe. OdrĊivanje postojanosti boje prema
3907 MKS G.S2.040/1
           trijanju. Dopuna
           Koţa. Metode ispitivanja gotove koţe. OdrĊivanje
3908 MKS G.S2.041
           postojanosti pokrivnog stoja koţe prema peglanju
           Koţa. Metode ispitivanja gotove koţe. OdrĊivanje
3909 MKS G.S2.042
           dvodimenzionalnog istezanja koţe
          Koţa. Metode ispitivanja gotove koţe. OdrĊivanje
3910 MKS G.S2.044  postojanosti prema migraciji boje i štavnih sredstava na
          vlaţan filtrir-papir
          Guma, kauĉuk i smese. OdrĊivanje viskoznosti po
3911 MKS G.S2.116
          Muniju(Mooney)
          Guma, smese. OdrĊivanje brzine umreţavanja smesa
3912 MKS G.S2.117
          pomoću viskozimetra po Muniju
          Guma, smese. Merenje vulkanizacionih osobina pomoću
3913 MKS G.S2.118
          vulkametra sa oscilirajućim diskom
          Ispitivanje gume i kauĉuka. Pripremanje epruvata za
3914 MKS G.S2.119
          fizikalna ispitivanja
          Fizikalna ispitivanja gume. OdrĊivanje adhezije
3915 MKS G.S2.120
          vulkanizovane gume na tekstilnim tkanima
          Fizikalna ispitivanja gume. OdrĊivanje rascepne sile
3916 MKS G.S2.121
          vulkanizirane prirodne ili sintetiĉke gume
          Fizikalna ispitivanja gume. OdrĊivanje cepanja iglom
3917 MKS G.S2.122
          vulkanizirane prirodne ili sintetiĉke gume
3918 MKS G.S2.123  Guma. OdrĊivanje gustine
          Fizikalna ispitivanja gume. OdrĊivanje trajnog izduţenja
3919 MKS G.S2.124
          vulkanizirane prirodne ili sintetiĉke gume
          Guma. OdrĊivanje tvrdoće metodom utiskivanja igle
3920 MKS G.S2.125
          (tvrdoća po Šoru A i D)
3921 MKS G.S2.126  Guma. Ispitivanje veštaĉkim starenjem
3922 MKS G.S2.127  Guma. OdrĊivanje zateznih svojstava
          Fizikalna ispitivanja gume. Metode ispitivanja otpornosti
3923 MKS G.S2.129
          gume prema teĉnostima
          Fizikalna ispitivanja gume. OdrĊivanje trajne deformacije
3924 MKS G.S2.130
          sabijanjem na odreĊenu visinu
3925 MKS G.S2.131  Fizikalna ispitivanja gume. OdrĊivanje odbojne elastiĉnosti

3926 MKS G.S2.132  Guma. OdrĊivanje otpornosti prema atmosferskom utiĉaju
          Guma. Metoda ispitivanja stvaranja mrlja na organskim
3927 MKS G.S2.133
          premazima i plastiĉnim masama dejstvom gume
          Fizikalna ispitivanja gume. OdrĊivanje trajne deformacije
3928 MKS G.S2.134
          dejsvom odreĊenog opterećenja
          Fizikalna ispitivanja gume. OdrĊivanje otpornosti prema
3929 MKS G.S2.135
          prskanju pri savijanju gume na aparatu tipa de Mattia
          Fizikalna ispitivanja gume. OdrĊivanje otpornosti ume
3930 MKS G.S2.136  prema povećanju zareza pri savijanju gume na aparatu tipa
          de Mattia
          Fizikalna ispitivanja gume. Ispitivanje krstosi gume udarom
3931 MKS G.S2.137
          na niskim temperaturama
          Guma. OdrĊivanje otpornosti prema ozonu. Statiĉko
3932 MKS G.S2.138
          ispitivanje
          Guma iplastiĉne mase. OdrĊivanje otpornosti prema ozonu
3933 MKS G.S2.139
          gumiranih i plastificiranih tkanina. Statiĉko ispitivanje
          Gumena i plastiĉna creva. OdrĊivanje otpornosti prema
3934 MKS G.S2.140
          ozonu. Statiĉko ispitivanje
          Guma. OdrĊivanje adhezije za krute materjale sa konusno
3935 MKS G.S2.142
          ovlikovanim delovima
          Guma. OdrĊivanje tvrdoće metodom utiskivanja kuglice
3936 MKS G.S2.143
          (tvrdoća IRHD)
          Kauĉuk i guma. OdrĊivanje efekta kristalizacije merenjem
3937 MKS G.S2.144
          tvrdoće
           Guma. OdrĊivanje relaksacije napona pri sabijanju na
3938 MKS G.S2.147
           normalnim i povišenim temperaturama
3939 MKS G.S2.150   Ispitivanje adhezije gumenog creva
3940 MKS G.S2.151   Ispitivanje utiĉaja teĉnosti na gumeno crevo
           Guma i plastiĉne mase. Analiza dijagrama sa više vrhova
3941 MKS G.S2.152
           dobijenih pri odreĊivanju sile cepanja i adhezije
           OdrĊivanje cvrstoće lepljena (otpornost prema razdvajanju)
3942 MKS G.S2.300
           gotove obuće
           Guma. OdrĊivanjeotpornosti prema habanju na ureĊaju sa
3943 MKS G.S2.301
           cilindriĉnim valjakom
           Proizvodi od gume i plastiĉnih masa. Materjali sa ćelijama.
3944 MKS G.S2.410  OdreĊivanje prividne gustoće (gustoće materijala sa
           ćelijama)
           Ispitivanje mekih elastiĉnih penastih proizvoda. OdrĊivanje
3945 MKS G.S2.421
           tvrdoće i promene tvrdoće posle starenja
           Ispitivanje mekih elastiĉnih penastih proizvoda. OdrĊivanje
3946 MKS G.S2.423
           trajne deformacije sabijanjem
           Ispitivanje mekih elastiĉnih penastih proizvoda. OdrĊivanje
3947 MKS G.S2.424
           zatezne ĉvrstoće i izduţenja
           Plastiĉne mase. Homopolimeri i kopolimeri vinilhlorida.
3948 MKS G.S2.501
           Analiza prosejavanjem mokrim postupkom
           Plastiĉne mase. Homopolimeri i kopolimeri vinilhlorida.
3949 MKS G.S2.502
           Analiza prosejavanjem u struji vazduha
           Plastiĉne mase. Homopolimeri i kopolimeri vinilhlorida.
3950 MKS G.S2.503
           Analiza prosejavanjem u vibracionom situ
           Plastiĉne mase. OdrĊivanje termiĉke stabilnosti
3951 MKS G.S2.505
           polivinilhlorida srodnih kopolimera kao i njihovih smesa
3952 MKS G.S2.506*  Plastiĉne mase. OdrĊivanje sipkosti
           Plastiĉne mase. Ispitivanje polivinilhlorida. Apsorpsija
3953 MKS G.S2.507*
           omekšivaĉa na hladno
           Plastiĉne mase. Ispitivanje polivinilhlorida. OdrĊivanje
3954 MKS G.S2.508*
           neĉistoća i stranih primesa
           Ispitivanje plastiĉnih masa. Metode odreĊivanja gustoće i
3955 MKS G.S2.510
           relativne gustoće plastiĉnih masa bez ćelija
3956 MKS G.S2.511  Plastiĉne mase - Teĉne smole - OdrĊivanje gustine
           Plastiĉne mase. Ispitivanje polivinilhlorida. OdrĊivanje
3957 MKS G.S2.515*
           viskozitetnog broja i K-vrednosti
           Plastiĉne mase. PVC-prah za paste. Pripremanje paste za
3958 MKS G.S2.516
           ispitivanje
           Plastiĉne mase. PVC-prah za paste. OdrĊivanje prividne
3959 MKS G.S2.517
           viskoznosti paste na Severs-reometru
           Plastiĉne mase. OdrĊivanje tvrdoće metodom utiskivanja
3960 MKS G.S2.525
           igle. Tvrdoća po Šoru
           Plastiĉne mase. OdrĊivanje tvrdoće metodom utiskavanja
3961 MKS G.S2.526
           kuglice
3962 MKS G.S2.527  Plastiĉne mase. OdrĊivanje tvrdoće po Rokvelu
           Plastiĉne mase - OdrĊivanje masenog protoka rastop
3963 MKS G.S2.601
           termoplasta
3964 MKS G.S2.603  Plastiĉne mase. Izrada epruveta mašinskom obradom
3965 MKS G.S2.604  Plastiĉne mase. Izrada i upotreba univerzalne epruvete
           Plastiĉne mase. Izrada epruveta od termoreaktivnih masa
3966 MKS G.S2.605*
           direktnim presovanjem
           Plastiĉne mase. Izrada epruveta od termoreaktivnih masa
3967 MKS G.S2.606*
           direktnim presovanjem
           Plastiĉne mase. Izrada epruveta od termoreaktivnih masa
3968 MKS G.S2.607*
           injekcionim presovanjem
           Plastiĉne mase. OdrĊivanje skupljanja epruveta od
3969 MKS G.S2.608*
           termoreaktivnih masa u obliku šipke
           Plastiĉne mase. Amorfne termoplastiĉne mase za
3970 MKS G.S2.609  oblikovanje. Pripremanje epruveta saodreĊenim stepenom
           skupljanja
           Terminoligija, definicije i oznake za mehaniĉka ispitivanja
3971 MKS G.S2.611
           plastiĉnih masa statiĉkim dejstvom sile
3972 MKS G.S2.612  Plastiĉne mase. OdrĊivanje zateznih svojstava
           Plastiĉne mase. Ispitivanje pritiskivanjem termoreaktivnih
3973 MKS G.S2.613
           plastiĉnih masa
3974 MKS G.S2.614  Plastiĉne mase. Ispitivanje savijanjem
           Ispitivanje plastiĉnih masa. OdrĊivanje udarne ţilavosti
3975 MKS G.S2.616
           krutih plastiĉnih masa po Šarpiju
3976 MKS G.S2.617  Plastiĉne mase. OdrĊivanje udarne ţilavosti po Izodu
3977 MKS G.S2.620  Plastiĉne mase. OdrĊivanje upijanja vode
           Plastiĉne mase. OdrĊivanje otpornosti prema teĉnim
3978 MKS G.S2.622
           hemikakijama, ukluĉujući i vodu
           Ispitivanje plastiĉnih masa. OdreĊivanje otpornosti
3979 MKS G.S2.623*
           polietilena prema lomu u odreĊenoj sredini
           Plastiĉne mase. OdreĊivanje otpornosti prema lomu u
3980 MKS G.S2.624  odreĊenoj sredini (tenzokorozija). Metoda konstantnog
           zateznog napona
           Plastiĉne mase. OdreĊivanje otpornosti prema lomu u
3981 MKS G.S2.625  odreĊenoj sredini (tenzokorozija). Metoda utiskivanja
           kuglice ili igle
           Plastiĉne mase - OdreĊivanje torzione krutosti savitljivih
3982 MKS G.S2.630
           materijala - Opšta metoda
           Plastiĉne mase - OdreĊivanje torzione krutosti savitljivih
3983 MKS G.S2.631  materijala - Mešavine homopolimera i kopolimera
           vinilhlorida
           Plastiĉne mase. Ispitivanje laminiranih ploĉa. OdreĊivanje
3984 MKS G.S2.637
           otpornosti prema cepanju
3985 MKS G.S2.638  Plastiĉne mase. Ispitivanje sposobnosti presecanja ploĉe
           Plastiĉne mase. OdreĊivanje termiĉke stabilnosti po
3986 MKS G.S2.639
           Martensu
           Plastiĉne mase i ebonit - OdreĊivanje temperature uglja pod
3987 MKS G.S2.640
           opterećenjem
           Plastiĉne mase - OdreĊivanje temperature omekšavanja
3988 MKS G.S2.641
           termoplasta po Vikatu
           Plastiĉne mase. OdreĊivanje postojanosti boje prema
3989 MKS G.S2.656
           dnevnoj svetlosti
           Plastiĉne mase i guma. Metode izlaganja veštaĉkoj svetlosti
3990 MKS G.S2.657
           u laboratorijskim uslovima
           Plastiĉne mase i guma. OdreĊivanje promene boje i drugih
           svojstava posle izlaganja dnevnoj svetlosti u prirodnim
3991 MKS G.S2.658
           vremenskim uslovima u pri veštaĉkoj svetlosti u
           laboratorijskim uslovima
           Plastiĉne mase. OdreĊivanje zapaljivosti materijala u obliku
3992 MKS G.S2.659
           šipke (taĉka 4.2 stavljena van snage; "Sl.list SFRJ" 29/80)
           Ispitivanje plastiĉnih masa. OdreĊivanje migracije
3993 MKS G.S2.661
           omekšivaĉa
3994 MKS G.S2.662  Ispitivanje plastiĉnih masa. OdreĊivanje migracije boje
           Plastiĉne mase - Fenole smole u prahu - Analiza
3995 MKS G.S2.682
           prosejavanjem u struji vazduha
           Plastiĉne mase. Ispitivanje veštaĉke koţe. OdreĊivanje
3996 MKS G.S2.702
           mase po jedinici površne
           Plastiĉne mase. Ispitivanje veštaĉke koţe. OdreĊivanje
3997 MKS G.S2.703
           debljine
           Plastiĉne mase. Ispitivanje veštaĉke koţe sa podlogom.
3998 MKS G.S2.704
           OdreĊivanje prekidne sile i izduţenja
           Plastiĉne mase. Ispitivanje veštaĉke koţe sa podlogom.
3999 MKS G.S2.705
           OdreĊivanje izduţenja
           Plastiĉne mase. Ispitivanje veštaĉke koţe i folije.
4000 MKS G.S2.707
           OdreĊivanje sile cepanja
           Plastiĉne mase. Ispitivanje veštaĉke koţe. OdreĊivanje
4001 MKS G.S2.709
           otpornosti prema razdvajanju nanosa od podloge
           Plastiĉne mase. OdreĊivanje otpornosti veštaĉke koţe
4002 MKS G.S2.710
           prema uĉestalom savijanju
           Plastiĉne mase. OdreĊivanje promene veštaĉke koţe sa
4003 MKS G.S2.711
           podlogom, dejstvom povišene temperature
4004 MKS G.S2.712  Plastiĉne mase. OdreĊivanje klizavosti veštaĉke koţe
           Ispitivanje plastiĉnih masa i gume. OdreĊivanje
4005 MKS G.S2.713  vodonepropustljivosti veštaĉke koţe, folija i gumaranih
           tkanina
           Ispitivanje plastiĉnih masa i gume. Ucitaj pokretnog
4006 MKS G.S2.721
           plamena na jednu stranu folije ili veštaĉke koţe
           Ispitivanje plastiĉnih masa. OdreĊivanje zapaljivosti i brzine
4007 MKS G.S2.722
           gorenja plastiĉne mase u obliku folija ili tankih ploĉ
           Plastiĉne mase. OdreĊivanje propustljivosti vodene pare
4008 MKS G.S2.723
           plastiĉnih folija i tankih ploĉa
4009 MKS G.S2.733  Plastiĉne mase. OdreĊivanje debljine folija
4010 MKS G.S2.734  Plastiĉne mase. Ispitivanje folija zatezanjem
           Fizikalna ispitivanja gume i plastiĉnih masa. Ispitivanje
4011 MKS G.S2.735  otpora prema cepanju gume, folija iz plastiĉnih masa i
           elastiĉnih penastih proizvoda
4012 MKS G.S2.736  Plastiĉne mase. OdreĊivanje dimenzionalne stabilnosti folija
           Plastiĉne mase. OdreĊivanje elektriĉnih svojstava tvrdih i
4013 MKS G.S2.739
           mekih folija
           Podni pokrivaĉi. Metode ispitivanja vinil-azbestnih ploĉa
4014 MKS G.S2.751
           podove
           Podni pokrivaĉi. OdreĊivanje dimenzionalne stabilnosti
4015 MKS G.S2.752  podnih pokrivaĉa od plastiĉnih masa i gume pod dejstvom
           toplote
           Podni pokrivaĉi. Ispitivanje zapaljivosti podnih pokrivaĉa od
4016 MKS G.S2.753
           plastiĉnih masa i gume
           Podni pokrivaĉi. OdreĊivanje zaostale deformacije mekih
4017 MKS G.S2.754
           podnih pokrivaĉa od plastiĉne mase i gume
4018 MKS G.S2.756  Podni pokrivaĉi. OdreĊivanje korisne debljine gazeĉeg sloja
           Podni pokrivaĉi. Ispitivanje savitljivih podnih pokrivaĉa
4019 MKS G.S2.757
           savijanjem oko valjka
           Podni pokrivaĉi. OdreĊivanje klizavosti. Merenje koeficijenta
4020 MKS G.S2.758*
           trenja
           Plastiĉne mase i guma. Materijali sa ćelijama. OdreĊivanje
4021 MKS G.S2.810
           linearnih mera
           Ispitivanje plastiĉnih masa. Ispitivanje zatezanjem tvrdih
4022 MKS G.S2.812
           plastiĉnih masa sa ćelijama
          Plastiĉne mase. Tvrdi plastiĉni materijali sa ćelijama.
4023 MKS G.S2.813
          Ispitivanje pritiskivanjem
          Ispitivanje plastiĉnih masa. Ispitivanje savijanjem tvrdih
4024 MKS G.S2.814
          plastiĉnih masa sa ćelijama
          Plastiĉne mase. Tvrdi plastiĉni materijali sa ćelijama.
4025 MKS G.S2.815
          OdreĊivanje propustljivosti vodene pare
          Ispitivanje plastiĉnih masa. OdreĊivanje dimenzionalne
4026 MKS G.S2.816
          stabilnosti tvrdih plastiĉnih masa sa ćelijama
          Ispitivanje plastiĉnih masa. OdreĊivanje ĉvrstoće smicanja
4027 MKS G.S2.817
          tzrdih plastiĉnih masa sa ćelijama
          Plastiĉne mase. Tvrdi plastiĉni materijali sa ćelijama.
4028 MKS G.S2.818
          OdreĊivanje upijanja vode
          Plastiĉne mase. Tvrdi plastiĉni materijali sa ćelijama.
4029 MKS G.S2.819  OdreĊivanje puzanja pri sabijanju u odreĊenim uslovima
          opterećenja i temperature
4030 MKS G.S3.051  Statiĉka Ispitivanja beskrajnih klinastih remenova
4031 MKS G.S3.055  Dinamiĉko Ispitivanje beskrajnih klinastih remenova
          Guma i plastiĉne mase - Gumena i plastiĉna creva i creva
4032 MKS G.S3.101
          sa prikljuĉcima - Metoda za merenje dimenzija
          Guma i plastiĉne mase - Gumena i plastiĉna creva -
4033 MKS G.S3.102
          Ispitivanje savijanjem
          Mehaniĉko-tehnološka ispitivanja gume. Hidrostatiĉko
4034 MKS G.S3.103
          ispitivanje gumenih creva
          Guma i plastiĉne mase - Gumena i plastiĉna creva -
4035 MKS G.S3.104
          Ispitivanje savitljivosti na niskim temperaturama
          Guma i plastiĉne mase - Gumena i plastiĉna creva i creva
4036 MKS G.S3.105  sa prikljuĉcima - Metode ispitivanja otpornosti prema
          vakumu
4037 MKS G.S3.106  Guma - Gumena creva za paru - Metode ispitivanja
          Guma i plastiĉne mase - Gumena i plastiĉna creva -
4038 MKS G.S3.107
          OdreĊivanje zapreminskog širenja
          Guma i plastiĉne mase - Gumena i plastiĉna creva -
4039 MKS G.S3.108
          OdreĊivanje propustljivosti gasova
          Plastiĉne mase. Cevi i spojni elementi od termoplasta.
4040 MKS G.S3.501
          Ispitivanje otpornosti prema unutrašnjeg pritisku
4041 MKS G.S3.502  Cevi od plastiĉnih masa. Merenje dimenzija
          Plastiĉne mase. Cevi i spojni elementi od termoplastiĉnih
4042 MKS G.S3.503
          masa. OdreĊivanje dimenzionalne stabilnosti pri zagrevanju
          Plastiĉne mase. Cevi od neomekšanog polivinil-hlorida.
4043 MKS G.S3.504
          OdreĊivanje otpornosti prema spoljnom udaru
          Plastiĉne mase. Cevi i spojni elementi od neomekšanog
4044 MKS G.S3.505  polivinil-hlorida. OdreĊivanje promene posle dejstva metilen-
          hlorida
          Plastiĉne mase. Otpornost termoplastiĉnih cevi prema
4045 MKS G.S3.506  hemijskim fluidima. Metoda ispitivanja potapanjem i
          postupak za preliminarnu klasifikaciju
          Plastiĉne mase. Cevi i spojni elementi od polietilena tip 1,
          polietilena tip 3, polipropilena i neomekšanog
4046 MKS G.S3.507
          polivinilhlorida. Hemijska otpornost prema fluidima koji se
          provode kroz cevi
          Plastiĉne mase - Termoplastiĉne cevi - OdreĊivanje
4047 MKS G.S3.508
          zateznih svojstava
            Plastiĉne mase - Cevi i spojni elementi od neomekšanog
            polivinilhlorida (PVC) spojeni elastiĉnnim zaptivnim
4048 MKS G.S3.509
            prstenom - Ispitivanje nepropustljivosti unutrašnjim
            hidrostatiĉkim pritiskom
            Plastiĉne mase - Cevi i spojni elementi od neomekšanog
            polivinilhlorida (PVC) spojeni elastiĉnnim zaptivnim
4049 MKS G.S3.510
            prstenom - Ispitivanje nepropustljivosti spoljašnjim
            hidrostatiĉkim pritiskom
            Proizvodi od gume. Klasifikacija i oznaĉavanje gumenih
4050 MKS G.Z1.020
            otpadaka
            Aromatski ugljovodonici. Terminologija u industriji benzina
4051 MKS H.B0.020
            na ĉetiri jezika
            Ugljovodnici aromatiĉnog reda. Izraĉunavanje faktora
4052 MKS H.B0.021*
            korekcije zapremine
4053 MKS H.B1.010*   Sumporna kiselina, tehniĉka. Tehniĉki uslovi
4054 MKS H.B1.011*   Sumpurna kiselina, koncentrisana, tehniĉka. Tehniĉki uslovi
4055 MKS H.B1.012   Azotna kiselina, koncentrovana, tehniĉka
            Sumpurna kiselina za akumulatore (koncentrisana i
4056 MKS H.B1.013*
            razblaţena). Tehniĉki uslovi
4057  MKS H.B1.014  Hlorosulfonska kiselina - tehniĉka -
4058  MKS H.B1.015*  Hlorovodonišna kiselina, tehniĉka. Tehniĉki uslovi
4059  MKS H.B1.016*  Oleum (sumporna kiselina, pušljiva). Tehniĉki uslovi
4060  MKS H.B1.017  Bazne hemikakije, fosforna kiselina, tehniĉka
4061  MKS H.B1.018*  Borna kiselina, tehniĉka. Tehniĉki uslovi
4062  MKS H.B1.019  Barijumhidroksid, tehniĉki
4063  MKS H.B1.020  Barijum-hlorid. Tehniĉki. BaCl2 x 2H2O
4064  MKS H.B1.021  Barijumkarbonat tehniĉki
4065  MKS H.B1.022*  Vodonik-peroksid - tehniĉki. Tehniĉki uslovi
4066  MKS H.B1.030  Natrijumhidroksid tehniĉki. (Kaustiĉna soda, ţiva soda)
4067  MKS H.B1.031  Natrijumhidroksid. Elektrolitski, tehniĉki (u rastvoru)
4068  MKS H.B1.032  Natrijumhidroksid. Elektrolitski. Tehniĉkii
            Bazne hemikalije. Natrijumkarbonat, tehniĉki (amonijaĉna
4069 MKS H.B1.035
            soda, kalcinisana soda)
4070  MKS H.B1.038  Bazne hemikalije. Natrijumbikarbonat, tehniĉki
4071  MKS H.B1.039  Bazne hemikalije. Natrijumtisulfat, tehniĉki
4072  MKS H.B1.040  Natrijumsulfat, kalcinisani, tehniĉki
4073  MKS H.B1.041  Natrijumhidrosulfit, tehniĉki - 90%
4074  MKS H.B1.042  Natrijumsulfit, bezvodni, tehniĉki
4075  MKS H.B1.043  Natrijumsulfat, kristalni, tehniĉki
4076  MKS H.B1.044  Natrijumsulfat, kristalni, tehniĉki (Glauberova so)
4077  MKS H.B1.045  Magnezijumsulfat, kristalni, tehniĉki (gorka so)
4078  MKS H.B1.046  Bazne hemikalije. Magnezijumhlorid, kristalni tehniĉki
4079  MKS H.B1.047  Natrijumsulfid, tehniĉki
4080  MKS H.B1.048  Anorganske soli. Ferosulfat, - tehniĉki (zelena galica)
4081  MKS H.B1.050  Hromna stipsa, tehniĉka
4082  MKS H.B1.052  Natrijumsilikofluorid, tehniĉki
4083  MKS H.B1.055  Kalijumhlorid, tehniĉki
            Tehnika zavarivanja metala. Postupak zavarivanja pod
4084 MKS H.B1.060
            zaštitom praška. Oznaĉavanje praškova
4085  MKS H.B1.100  Kalcijumhlorid tehniĉki
4086  MKS H.B1.102  Kalcijumkarbonat, tehniĉki. (Taloţena kreda)
4087  MKS H.B1.103  Anorganske soli. Aluminijumsulfat - tehniĉki
4088  MKS H.B1.104  Natrijumperbonat -tehniĉki-
4089  MKS H.B1.105*  Natrijum-hipohlorid, tehniĉki (u rastvoru). Tehniĉki uslovi
4090  MKS H.B1.110  Bazne hemikalije. Natrijumtripolifosfat. Tehniĉki
4091  MKS H.B1.200*  Natrijum-silikat, ĉvrst, tehniĉki
4092  MKS H.B1.201*  Natrijum-silikat. Teĉan, tehniĉki
4093  MKS H.B1.202*  Natrijum-metasilikat-pentahidrat, tehniĉki
4094  MKS H.B1.203*  Kalijum-silikat, ĉvrsti, tehniĉki
4095  MKS H.B1.204*  Kalijum-silikat, teĉan, tehniĉki
4096  MKS H.B2.001*  Benzen, tehniĉki. Tehniĉki uslovi
4097  MKS H.B2.002*  Toluen, tehniĉki. Tehniĉki uslovi
4098  MKS H.B2.003  Orto-ksilen za industrijsku upotrebu - Tehniĉki uslovi
4099  MKS H.B2.004  Para-ksilen za industrijsku upotrebu - Tehniĉki uslovi
            Trihloretilen za industrijsku upotrebu, stabilizovan - Tehniĉki
4100 MKS H.B2.030
            uslovi
4101  MKS H.B2.031*  Metanol, tehniĉki. Tehniĉki uslovi
4102  MKS H.B2.032*  Formalin, tehniĉki. Tehniĉki uslovi
4103  MKS H.B2.033  Sirtećna kiselina, tehniĉka. Tehniĉki uslovi
4104  MKS H.B2.034*  Anhidrid ftalne kiseline, tehniĉki. Tehniĉki uslovi
4105  MKS H.B2.035  Halogenski derivati ugljovodonika. Perhloretilen -tehniĉki-
4106  MKS H.B2.036*  Di-(2-etileheksil)-ftalat (DOP), tehniĉki. Tehniĉki uslovi
4107  MKS H.B2.037*  Anhidrid maleinske kiseline, tehniĉki. Tehniĉki uslovi
4108  MKS H.B2.038*  Dibutilftalat (DBP), tehniĉki. Tehniĉki uslovi
4109  MKS H.B2.039*  Dibutilmaleinat (DBM), tehniĉki. Tehniĉki uslovi
4110  MKS H.B2.040*  Di-(2-etileheksil)adipat (DOA), tehniĉki. Tehniĉki uslovi
4111  MKS H.B2.041*  Diizobutilftalat (DIBP), tehniĉki. Tehniĉki uslovi
4112  MKS H.B2.042*  Diizononilftalat (DINP), tehniĉki. Tehniĉki uslovi
4113  MKS H.B2.043*  Butan-1-01, tehniĉki. Tehniĉki uslovi
4114  MKS H.B2.044*  Propan-2-1, tehniĉki. Tehniĉki uslovi
4115  MKS H.B2.046  Aceton za industrijsku upotrebu. Tehniĉki uslovi
4116  MKS H.B2.050  Teĉni hlor -tehniĉki
4117  MKS H.B2.070  Bazne hemikalije. Hlorni kreĉ, tehniĉki
4118  MKS H.B2.200  Tehniĉki rastvor magnezijumhlorida za graĊevinarstvo-
4119  MKS H.B3.010  Bazne hemikalije. Amonijumnitrat, tehniĉki, kristalni
4120  MKS H.B3.046  Bazne hemikalije. Amonijumsulfat tehniĉki
            Bazne hemikalije. Amonijaĉna voda, tehniĉka (sa 25%
4121 MKS H.B3.048
            NH3)
4122 MKS H.B3.111   Bazne hemikalije. Karbamit (urea), tehniĉki. Tehniĉki uslovi
4123 MKS H.B4.020   Veštaĉka Ċubriva. Superfosfat u prahu. Tehniĉki uslovi
            Veštaĉka Ċubriva. Superfosfat granuliran, sušen. Tehniĉki
4124 MKS H.B4.021
            uslovi
            Veštaĉka Ċubriva. Superfosfat granuliran, nesušen.
4125 MKS H.B4.022
            Tehniĉki uslovi
4126 MKS H.B4.030   Kalcijumcijanamid u prahu
4127 MKS H.B4.031*   Veštaĉka Ċubriva. Kreĉni amonijum-nitrat. Tehniĉki uslovi
4128 MKS H.B4.032   Kalcijumcijanamid u granulama
            Veštaĉka Ċubriva. Mešana Ċubriva, granulisana. Tehniĉki
4129 MKS H.B4.035
            uslovi
            Veštaĉka Ċubriva. Kompleksna Ċubriva sa fosfornom
4130 MKS H.B4.036
            komponentom rastvorljivom u vodi. Tehniĉki uslovi
            Veštaĉka Ċubriva. Kompleksna Ċubriva sa fosfornom
4131 MKS H.B4.037   komponentom rastvorljivom u 2%-tnoj limunskoj kiselini.
            Tehniĉki uslovi
4132 MKS H.B4.038   Veštaĉka Ċubriva. Karbamid (urea). Tehniĉki uslovi
            Veštaĉka Ċubriva. Trostruki superfosfat u prahu. Tehniĉki
4133 MKS H.B4.039
            uslovi
            Veštaĉka Ċubriva. Trostruki superfosfat granuliran, sušen.
4134 MKS H.B4.040
            Tehniĉki uslovi
           Veštaĉka Ċubriva. Monoamonijumfosfat (MAP). Tehniĉki
4135 MKS H.B4.041
           uslovi
4136  MKS H.B4.046  Veštaĉka Ċubriva u teĉnom stanju. Azotni rastvori
4137  MKS H.B4.070  Ĉvrsta veštaĉka Ċubriva. Uzimanje i pripremanje uzoraka
4138  MKS H.B5.035  Natrijumhlorat-rastvor - elektrolitiĉki, tehniĉki -
4139  MKS H.B6.060  Bazne hemikalije. Parafonmaldehid tehniĉki
4140  MKS H.B8.001  Ugljovodonici aromatiĉnog reda. Uzimanje uzoraka
           Ugljovodonici aromatiĉnog reda. OdreĊivanje gustine
4141 MKS H.B8.002
           benzena, ksilena i toluena na 20 °C piknometrom po Lipkinu
           Ugljovodonici aromatiĉnog reda. OdreĊivanje gustine
4142 MKS H.B8.003
           benzena, ksilena i toluena na 20 °C areometrom
           Ugljovodonici aromatiĉnog reda. OdreĊivanje ostatka posle
4143 MKS H.B8.004   upravanja proizvoda sa taĉkom kljuĉanja do 150°C.
           Gravimetrijska metoda
           Ugljovodonici aromatiĉnog reda. Ispitivanje kiselosti,
4144 MKS H.B8.005
           neutralnosti ili alkalnosti
           Ugljovodonici aromatiĉnog reda. UtvrĊivanje boje posle
4145 MKS H.B8.006
           tretiranja sumpornom kiselinom. Kolorimetrijska metoda
           Ugljovodonici aromatiĉnog reda. UtvrĊivanje prisustva
4146 MKS H.B8.007
           merkaptana (tiola) - Doktorov test
           Ugljovodonici aromatiĉnog reda, tehniĉki. OdreĊivanje
4147 MKS H.B8.008
           sadrţaja ukupnog sumpora. Volumetrijska metoda
           Ugljovodonici aromatiĉnog reda, tehniĉki. UtvrĊivanje
4148 MKS H.B8.009
           korozivnosti na bakru
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje ukupne kiselosti
4149 MKS H.B8.010*  i izraĉinavanje sadrţaja slobodnog sumpor-trioksida u
           oleumu. Volumetrijska metoda
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja sumpor-
4150 MKS H.B8.011
           dioksida. Gravimetrijaska metoda
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje ostatka posle
4151 MKS H.B8.012*
           ţarenja. Gravimetrijaska metoda
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja
4152 MKS H.B8.013
           ukupnog azota. Volumetrijska metoda
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja gvoţda.
4153 MKS H.B8.014*
           Fotometrijska metoda
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje
4154 MKS H.B8.015*
           sadrţajazapreminske mase pomoću areometara
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja gvoţda.
4155 MKS H.B8.016*
           Metoda atomske apsorpcije
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja olova.
4156 MKS H.B8.017*
           Fotometrijska metoda
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja olova.
4157 MKS H.B8.018*
           Metoda atomske apsorpcije
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja arsena.
4158 MKS H.B8.019*
           Fotometrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉkog natrijumkarbonata. OdreĊivanje
4159 MKS H.B8.020
           ukupne alkalnosti (izraţene kao Na2CO3)
           Ispitivanje tehniĉkog natrijumkarbonata. OdreĊivanje
4160 MKS H.B8.021
           sadrţaja natijumkarbonata
           Ispitivanje tehniĉkog natrijumkarbonata. OdreĊivanje
4161 MKS H.B8.022
           sadrţaja hlorida
           Ispitivanje tehniĉkog natrijumkarbonata. OdreĊivanje
4162 MKS H.B8.023
           sadrţaja sulfata
           Ispitivanje tehniĉkog natrijumkarbonata. OdreĊivanje
4163 MKS H.B8.024
           sadrţaja gvoţda
          Ispitivanje tehniĉkog natrijumkarbonata. OdreĊivanje
4164 MKS H.B8.025
          gubitka mase i neisparljivih materijala
          Ispitivanje tehniĉkog natrijumkarbonata. OdreĊivanje
4165 MKS H.B8.026
          sadrţaja materija nerastvorljivih u vodi
          Ugljovodonici aromatiĉnog reda, tehniĉki. UtvrĊivanje
4166 MKS H.B8.027
          prisustva jedinjena sumpora (kao H2S i SO2)
          Benzen i toluen, tehniĉki. OdreĊivanje boje u jedinicama Pt-
4167 MKS H.B8.028
          Co skale. Kolorometrijska metoda
4168 MKS H.B8.029  Benzen, tehniĉki. OdreĊivanje taĉke kristalizacije
          Hemijski proizvodi u teĉnom stanju, tehniĉki. OdreĊivanje
4169 MKS H.B8.030
          zapreminske mase pomoću piknometra na 20 °C
4170 MKS H.B8.030  Bazne hemikalije. Dikalcijumfosfat
          Isparlive organske teĉnosti, tehniĉke. OdreĊivanje ostatka
4171 MKS H.B8.031
          posle uparavanja
          OdreĊivanje vode u hemijskim proizvodima po metodi Karla
4172 MKS H.B8.032
          Fišera
          Anhidrid sirćetne kiseline i butan-1-ol tehniĉki. OdreĊivanje
4173 MKS H.B8.033
          bromnog broja. Volumetrijska metoda
          Ispitivanje organske teĉnosti, tehniĉke. OdreĊivanje
4174 MKS H.B8.034
          intervala kljuĉanja organskih rastvaraĉa
          Benzen, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja tiofena.
4175 MKS H.B8.035
          Spektrofotometrijska metoda
          Hemijski proizvodi u teĉnoj stanju. OdreĊivanje gustine na
4176 MKS H.B8.036
          20 °C piknometrom po Bingamu
          Ugljovodonici aromatiĉnog reda. UtvrĊivanje boje posle
4177 MKS H.B8.037  tretiranja sumpornom kiselinom (prema rastvoru K2Cr2O7).
          Kolorimetrijska metoda
          Orto-ksilen za industrijsku upotrebu - OdreĊivanje sadrţaja
4178 MKS H.B8.038
          ortp-ksilena i neĉistoća - Metoda gasne hromatografije
          Orto-ksilen i para-ksilen za industrijsku upotrebu -
4179 MKS H.B8.039  OdreĊivanje boje u jedinicama Pt-Co skale - Kolorimetrijska
          metoda
          Isparlive organske teĉnosti, tehniĉke. OdreĊivanje
4180 MKS H.B8.040
          karakteristika destinacije
          Hemijski proizvodi u teĉnom stanju. OdreĊivanje boje u
4181 MKS H.B8.041
          jedinicama po Hazenu. Kolorimetrijska metoda
          Para-ksilen za industrijsku potrebu - OdreĊivanje sadrţaja
4182 MKS H.B8.042
          para-ksilena i neĉistoća - Metoda gasne hromatografije
          Teĉni ugljovodonici - OdreĊivanje ukupnog sadrţaja hlorida
4183 MKS H.B8.043
          (kao Cl) - Spektrometrijska metoda
          Teĉni halogeni derivati ugljovodonika, tehniĉki. OdreĊivanje
4184 MKS H.B8.044
          taĉke zamućenja
4185 MKS H.B8.045  OdreĊivanje taĉke kristalizacije
          Ugljovodonici aromatiĉnog reda - OdreĊivanje bromnog
4186 MKS H.B8.046
          indeksa - Potenciometrijska metoda
          Ugljovodonici aromatiĉnog reda - OdreĊivanje bromnog
4187 MKS H.B8.047
          indeksa - Kulorimetrijska metoda
          Ispitivanje tehniĉkog aluminijumoksida. Priprema i ĉuvanje
4188 MKS H.B8.056
          uzoraka za ispitivanje
          Ispitivanje tehniĉkog aluminijumoksida. Priprema rastvora
4189 MKS H.B8.057
          uzoraka za ispitivanje
          Ispitivanje tehniĉkog aluminijumoksida. OdreĊivanje
4190 MKS H.B8.059
          sadrţaja gvoţda
          Ispitivanje tehniĉkog aluminijumoksida. OdreĊivanje gubitka
4191 MKS H.B8.060
          mase na temperaturi 1000 °C i 1200 °C
          Ispitivanje tehniĉke fosforne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja
4192 MKS H.B8.066
          fosforne kiseline (kao P2O5)
          Ispitivanje tehniĉke fosforne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja
4193 MKS H.B8.067
          sulfata
          Ispitivanje tehniĉke fosforne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja
4194 MKS H.B8.068
          kalcijuma
          Ispitivanje tehniĉke fosforne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja
4195 MKS H.B8.069
          gvoţda
          Ispitivanje tehniĉkog natrijumtripolifosfata. OdreĊavanje
4196 MKS H.B8.070
          sadrţaja ukupnih fosfata (izraţenig kao P2O5)
          Ispitivanje tehniĉkog natrijumtripolifosfata. OdreĊivanje
4197 MKS H.B8.071
          sadrţaja gvoţda (izrazenog kao Fe)
          Ispitivanje tehniĉkog natrijumtripolifosfata. OdreĊivanje
4198 MKS H.B8.072
          gubitka ţarenjem
          Ispitivanje tehniĉkog natrijumtripolifosfata. Merenje pH-
4199 MKS H.B8.073
          vrednosti
          Ispitivanje tehniĉkog natrijumtripolifosfata. OdreĊivanje
4200 MKS H.B8.074
          sadrţaja materija nerastvorljivih u vodi
          Ispitivanje tehniĉkog kalijumhidroksida. Uzimanje uzoraka
4201 MKS H.B8.075
          za ispitivanje
          Ispitivanje tehniĉkog kalijumhidroksida. Priprema rastvora
4202 MKS H.B8.076
          za ispitivanje
          Ispitivanje tehniĉkog kalijumhidroksida. OdreĊivanje
4203 MKS H.B8.077
          alkalnosti (kao KOH)
          Ispitivanje tehniĉkog kalijumhidroksida. OdreĊivanje
4204 MKS H.B8.078
          sadrţaja kalijumkarbonata
          Ispitivanje tehniĉkog kalijumhidroksida. OdreĊivanje
4205 MKS H.B8.079
          sadrţaja hlorida
          Ispitivanje tehniĉkog kalijumhidroksida. OdreĊivanje
4206 MKS H.B8.080
          sadrţaja sulfata
          Ispitivanje tehniĉkog kalijumhidroksida. OdreĊivanje
4207 MKS H.B8.081
          sadrţaja gvoţda
          Ispitivanje tehniĉkog kalijumhidroksida. OdreĊivanje
4208 MKS H.B8.082  sadrţaja silisijumdioksida (SiO2). Gravimetrijaska metoda
          prevoĊenjem u nerastvorljivi oblik
          Ispitivanje tehniĉkog kalijumhidroksida. OdreĊivanje
4209 MKS H.B8.083  sadrţaja silicijumdioksida (SiO2). Gravimetrijaska metoda
          taloţenjem kompleksa hinolinsilikomolibdena
          Ispitivanje tehniĉkog kalijumhidroksida. OdreĊivanje
4210 MKS H.B8.084
          sadrţaja kalcijama
          Ispitivanje tehniĉkog kalijumhidroksida. OdreĊivanje
4211 MKS H.B8.085
          materija nerastvorljivih u vodi
          Ispitivanje tehniĉke hlorovodorodne kiseline. Uzimanje i
4212 MKS H.B8.090
          pripremanje uzoraka za ispitivanje
          Ispitivanje tehniĉke hlorovodorodne kiseline. OdreĊivanje
4213 MKS H.B8.091
          sadrţaja silicijuma. Spektrofotometrijska metoda
          Kriolit, prirodni i sintetiĉki. OdreĊivanje sadrţaja fluora.
4214 MKS H.B8.092
          Volumetrijska metoda
          Kriolit, prirodni i sintetiĉki. OdreĊivanje sadrţaja gvoţda.
4215 MKS H.B8.093
          Fotometrijska metoda
          Kriolit, prirodni i sintetiĉki. OdreĊivanje sadrţaja sulfatnog
4216 MKS H.B8.102
          pepela
          Kriolit, prirodni i sintetiĉki. OdreĊivanje sadrţaja
4217 MKS H.B8.103
          oksidacionih i redukcionih materijala
          Kriolit, prirodni i sintetiĉki. OdreĊivanje sadrţaja natrijuma.
4218 MKS H.B8.121
          Gravimetrijaska metoda
          Kriolit, prirodni i sintetiĉki. OdreĊivanje sadrţaja
4219 MKS H.B8.122
          aluminijuma. Gravimetrijaska metoda
          Kriolit, prirodni i sintetiĉki. OdreĊivanje sadrţaja kalcijuma.
4220 MKS H.B8.123
          Metoda atomske apsorpcije
          Kriolit, prirodni i sintetiĉki. OdreĊivanje sadrţaja kalcijuma.
4221 MKS H.B8.124
          Kompleksometrijska metoda
          Kriolit, prirodni i sintetiĉki. OdreĊivanje sadrţaja vlage.
4222 MKS H.B8.125
          Gravimetrijaska metoda
          Kriolit, prirodni i sintetiĉki. OdreĊivanje sadrţaja slobodnih
4223 MKS H.B8.126
          fluida. Volumetrijska metoda
          Kriolit, prirodni i sintetiĉki. OdreĊivanje sadrţaja sulfata.
4224 MKS H.B8.127
          Gravimetrijaska metoda
          Kriolit, prirodni i sintetiĉki. OdreĊivanje sadrţaja fosfora.
4225 MKS H.B8.128
          Spektrometrijska metoda
          Kriolit, prirodni i sintetiĉki. OdreĊivanje sadrţaja sumpora.
4226 MKS H.B8.129
          Metoda rendgenske fluorescencije
          Kriolit, prirodni i sintetiĉki. OdreĊivanje sadrţaja natrijuma.
4227 MKS H.B8.130
          Metoda atomske apsorpcije
          Kriolit, prirodni i sintetiĉki. OdreĊivanje sadrţaja
4228 MKS H.B8.131
          aluminijuma. Metoda atomske apsorpcije
          Kriolit, prirodni i sintetiĉki. OdreĊivanje sadrţaja natrijuma.
4229 MKS H.B8.132
          Plamenofotometrijska metoda
          Bazne hemikalije. Karbamid (urea). OdreĊivanje sadrţaja
4230 MKS H.B8.149
          vlage. Gravimetrijska metoda
          Bazne hemikalije. Karbamid (urea). OdreĊivanje sadrţaja
4231 MKS H.B8.150
          azota. Volumetrijska metoda
          Bazne hemikalije. Karbamid (urea). OdreĊivanje sadrţaja
4232 MKS H.B8.151
          biureta. Fotometrjiska metoda
          Bazne hemikalije. Karbamid (urea). OdreĊivanje sadrţaja
4233 MKS H.B8.152
          gvoţda. Fotometrjiska metoda sa 2,2'-bipiridilom
          Bazne hemikalije. Karbamid (urea). OdreĊivanje alkalnosti.
4234 MKS H.B8.153
          Titrimetrijska metoda
          Bazne hemikalije. Karbamid (urea). OdreĊivanje sadrţaja
4235 MKS H.B8.154
          hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Bazne hemikalije. Karbamid (urea). OdreĊivanje pepela.
4236 MKS H.B8.155
          Gravimetrijska metoda
          Bazne hemikalije. Karbamid (urea). OdreĊivanje sadrţaja
4237 MKS H.B8.156
          materija nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska metoda
          Bazne hemikalije. Karbamid (urea). OdreĊivanje ostatka
4238 MKS H.B8.157
          posle ţarenja. Gravimetrijska metoda
          Bazne hemikalije. Karbamid (urea). OdreĊivanje
4239 MKS H.B8.158
          granulometrijskog sastava. Metoda prosejavanja
          Veštaĉka Ċubriva. OdreĊivanje sadrţaja bora rastvorljivog u
4240 MKS H.B8.161
          vodi. Volumetrijska metoda
          Veštaĉka Ċubriva. OdreĊivanje sadrţaja vode u Ċubrivama
4241 MKS H.B8.162  sa azotnom komponentom iz karbamida. Gravimetrijska
          metoda
          Natrijum-fluorid, tehniĉki. Uzimanje i pripremanje uzoraka
4242 MKS H.B8.171
          za ispitivanje
          Natrijum-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja materija
4243 MKS H.B8.172
          nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska metoda
          Natrijum-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja vlage.
4244 MKS H.B8.173
          Gravimetrijska metoda
          Natrijum-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja fluora.
4245 MKS H.B8.174
          Volumetrijska metoda
          Natrijum-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja gvoţda.
4246 MKS H.B8.175
          Fotometrjiska metoda
          Natrijum-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja silicijuma.
4247 MKS H.B8.176
          Spektrofotometrijska metoda
          Natrijum-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja rastvorljivih
4248 MKS H.B8.177
          sulfata. Turbidimetrijska metoda
          Natrijum-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja hlorida.
4249 MKS H.B8.178
          Turbidimetrijska metoda
          Natrijum-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja karbonata.
4250 MKS H.B8.179
          Gravimetrijska metoda
          Aluminijum-fluorid, tehniĉki. Uzimanje i pripremanje uzoraka
4251 MKS H.B8.186
          za ispitivanje
          Aluminium-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja fluora.
4252 MKS H.B8.187
          Volumetrijska metoda
          Aluminium-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja gvoţda.
4253 MKS H.B8.188
          Fotometrjiska metoda
          Aluminium-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja silcijuma.
4254 MKS H.B8.189
          Spektrofotometrijska metoda
          Aluminium-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja natrijuma.
4255 MKS H.B8.190
          Plamenofotometrjiska metoda
          Aluminium-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja vlage.
4256 MKS H.B8.191
          Gravimetrijska metoda
          Aluminium-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja sulfata.
4257 MKS H.B8.192
          Gravimetrijska metoda
          Aluminium-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje gubitka mase na
4258 MKS H.B8.193
          temperaturi od 500 °C. Gravimetrijska metoda
          Aluminium-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja natrijuma.
4259 MKS H.B8.194
          Metoda atomske apsorpcije
          Aluminium-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja fosfora.
4260 MKS H.B8.195
          Spektrofotometrijska metoda
          Aluminium-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja sumpora.
4261 MKS H.B8.196
          Metoda rendgenske fluoroscencije
          Sirćetna kiselina, tehniĉka. OdreĊivanje sadrţaja sirćetne
4262 MKS H.B8.200
          kiseline. Volumetrijska metoda
          Anhidrid sirćetne kiseline. Uzimanje uzoraka i metode
4263 MKS H.B8.201
          ispitivanja
4264 MKS H.B8.202  Sirćetna kiselina, tehniĉka. OdreĊivanje izgleda
          Sirćetna kiselina, tehniĉka. OdreĊivanje zapreminske mase
4265 MKS H.B8.203
          pomoću areometra na 20 °C
4266 MKS H.B8.204  Sirćetna kiselina, tehniĉka. OdreĊivanje taĉke kristalizacije
          Sirćetna kiselina, tehniĉka. OdreĊivanje ostatka posle
4267 MKS H.B8.205
          upravanja. Gravimetrijska metoda
          Sirćetna kiselina, tehniĉka. OdreĊivanje sadrţaja mravlje
4268 MKS H.B8.206
          kiseline. Volumetrijska metoda
          Sirćetna kiselina, tehniĉka. OdreĊivanje sadrţaja
4269 MKS H.B8.207
          acetaldehida monomera. Volumetrijska metoda
          Sirćetna kiselina, tehniĉka. OdreĊivanje sadrţaja gvoţda
4270 MKS H.B8.208
          (kao Fe). Spektrofotometrijska metoda
          Sirćetna kiselina, tehniĉka. OdreĊivanje sadrţaja teških
4271 MKS H.B8.209
          metala (kao Pb). Kolorimetrijska metoda
          Sirćetna kiselina, tehniĉka. OdreĊivanje vremena redukcije
4272 MKS H.B8.210  rastvora kalijum-permanganata na 20 °C. Kolorimetrijska
          metoda
          Sirćetna kiselina, tehniĉka. OdreĊivanje sadrţaja vode po
4273 MKS H.B8.211
          metodi Karla Fešera
          Sirćetna kiselina, tehniĉka. OdreĊivanje boje u jedinicama
4274 MKS H.B8.212
          po Hazenu. Kolorimetrijska metoda
          Sirćetna kiselina, tehniĉka. OdreĊivanje sadrţaja
4275 MKS H.B8.213
          neorganskih hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Sirćetna kiselina, tehniĉka. OdreĊivanje sadrţaja
4276 MKS H.B8.214
          neorganskih sulfata. Turbidimetrijska metoda
          Sirćetna kiselina, tehniĉka. OdreĊivanje sadrţaja bakra (kao
4277 MKS H.B8.215  Cu). Sirćetna kiselina, tehniĉka. Spektrofotometrijska
          metoda
          Sirćetna kiselina, tehniĉka. OdreĊivanje sadrţaja bakra.
4278 MKS H.B8.216
          Metoda atomske apsorpcije
          Sirćetna kiselina, tehniĉka. OdreĊivanje sadrţaja
4279 MKS H.B8.217
          acetaldehida. Volumetrijska metoda
          Sirćetna kiselina, tehniĉka. OdreĊivanje indeksa dihromata.
4280 MKS H.B8.218
          Volumetrijska metoda
          Sirćetna kiselina, tehniĉka. OdreĊivanje sadrţaja arsena.
4281 MKS H.B8.219
          Fotometrjiska metoda
          Alkoholi, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja vode po metodi
4282 MKS H.B8.229
          Karla Fišera
          Bazne hemikalije. Mravlja kiselina. Tehniĉka. Uzimanje
4283 MKS H.B8.230
          uzoraka i metode ispitivanja
          Etanol za industrijsku upotrebu. OdreĊivanje sadrţaja
4284 MKS H.B8.232
          kiselina (kao sirćetna kiselina). Volumetrijska metoda
          Etanol za industrijsku upotrebu. OdreĊivanje sadrţaja estra
4285 MKS H.B8.233
          (kao etilacetat). Volumetrijska metoda
          Etanol za industrijsku upotrebu. OdreĊivanje sadrţaja
4286 MKS H.B8.234
          aldehida. Kolorimetrijska metoda
          Etanol za industrijsku upotrebu. Ispitivanje mešanja sa
4287 MKS H.B8.235
          vodom
          Etanol za industrijsku upotrebu. OdreĊivanje sadrţaja
4288 MKS H.B8.236  metanola au granicama od 0,01 do 0,20% (V/V)ë.
          Spektrofotometrijska metoda
          Etanol za industrijsku upotrebu. OdreĊivanje sadrţaja malih
4289 MKS H.B8.237  koliĉina karbolnih jedinjenja (kao acetaldehid).
          Spektrofotometrijska metoda
          Etanol za industrijsku upotrebu. OdreĊivanje sadrţaja
4290 MKS H.B8.238  karbonilnih jedinjenja (kao acetaldehid). Volumetrijska
          metoda
          Etanol za industrijsku upotrebu. OdreĊivanje sadrţaja
4291 MKS H.B8.239  metanola au granicama od 0,10 do 1,50% (V/V)ë.
          Kolorimetrijska metoda
          Etanol za industrijsku upotrebu. OdreĊivanje sadrţaja
4292 MKS H.B8.240
          igljovodonika. Metoda destilacije
          Etanol za industrijsku upotrebu. UtvrĊivanje prisustva
4293 MKS H.B8.241
          furfurola
          Etanol za industrijsku upotrebu. OdreĊivanje vremena
4294 MKS H.B8.242  redukcije rastvora kalijum-permanganata na 15 °C.
          Kolorimetrijska metoda
          Propan-2-ol, tehniĉki. OdreĊivanje boje u jedinicama po
4295 MKS H.B8.244
          Hazenu. Kolorimetrijska metoda
           Propan-2-ol, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja kiselina (kao
4296 MKS H.B8.245
           sirćetna kiselina). Volumetrijska metoda
           Butan-1-ol, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja aldehida i ketona
4297 MKS H.B8.246
           (kao n-butanal). Volumetrijska metoda
           Butan-1-ol, tehniĉki. OdreĊivanje boje u jedinicama po
4298 MKS H.B8.247
           Hazenu. Kolorimetrijska metoda
           Butan-1-ol, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja kiselina
4299 MKS H.B8.248
           (izraţenih kao sirtećna kiselina). Volumetrijska metoda
           Butan-1-ol, tehniĉki. OdreĊivanje boje posle tretiranja
4300 MKS H.B8.249  uzoraka sumpornom kiselinom u jedinicama po Hazenu.
           Kolorimetrijska metoda
           Metanol, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja metanola merenjem
4301 MKS H.B8.252*
           zapreminske mase
           Metanol, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja metanola. Metoda
4302 MKS H.B8.253*
           destilacije
4303 MKS H.B8.254*  Metanol, tehniĉki. OdreĊivanje izgleda
4304 MKS H.B8.255*  Metanol, tehniĉki. OdreĊivanje zapreminske mase na 20 °C
4305 MKS H.B8.256*  Metanol, tehniĉki. OdreĊivanje temperature destilacije
           Metanol, tehniĉki. OdreĊivanje ostatka posle uparavanja.
4306 MKS H.B8.257*
           Gravimetrijska metoda
           Metanol, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja slobodnih kiselina
4307 MKS H.B8.258*
           (kao CH3COOH). Volumetrijska metoda
           Metanol, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja slobodnih alkalija
4308 MKS H.B8.259*
           (kao NH3). Volumetrijska metoda
           Metanol, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja aldehida i ketona
4309 MKS H.B8.260*
           (kao CH3COOH3). Turbidimetrijska metoda
           Metanol, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja aldehida i ketona
4310 MKS H.B8.261*
           (kao CH3COOH). Jodometrijska metoda
           Metanol, tehniĉki. OdreĊivanje vremena redukcije kalijum-
4311 MKS H.B8.262*
           permanganata na 20 °C. Kolorimetrijska metoda
           Metanol, tehniĉki. UtvĊivanje prisustva materija koje tamne i
4312 MKS H.B8.263*
           pri tretiranju sumpornom kiselinom. Kolorimetrijska metoda
           Metanol, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja vode po metodi
4313 MKS H.B8.264*
           Karl Fišera
4314 MKS H.B8.265*  Metanol, tehniĉki. Ispitivanje mešanja sa vodom
           Metanol, tehniĉki. OdreĊivanje boje u jedinicama po
4315 MKS H.B8.266*
           Hazenu. Kolorimetrijska metoda
           Metanol, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja ukupnog gvoţda.
4316 MKS H.B8.267*
           Fotometrijska metoda
           Metanol, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja etanola. Metoda
4317 MKS H.B8.268*
           gasne hromatografije
           Formalin, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja formaldehida.
4318 MKS H.B8.270*
           Volumetrijska metoda
4319 MKS H.B8.271*  Formalin, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja metanola
           Formalin, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja kiselina (kao
4320 MKS H.B8.272*
           HCOOH). Volumetrijska metoda
           Formalin, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja gvoţda.
4321 MKS H.B8.273*
           Spektrofotometrijska metoda
           Formalin, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja gvoţda. Metoda
4322 MKS H.B8.274*
           atomske apsorpcije
           Formalin, tehniĉki. OdreĊivanje zapreminske mase pomoću
4323 MKS H.B8.275*
           arometara na 15 °C
4324 MKS H.B8.276*  Formalin, tehniĉki. OdreĊivanje izgleda
           Formalin, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja teških metala (kao
4325 MKS H.B8.277*
           Pb). Kolorimetrijska metoda
           Formalin, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja pepela.
4326 MKS H.B8.278*
           Gravimetrijska metoda
           Formalin, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja neorganskih
4327 MKS H.B8.279*
           hlorida (kao Cl). Turbidimetrijska metoda
           Formalin, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja neorganskih
4328 MKS H.B8.280*
           sulfata (kao SO4). Turbidimetrijska metoda
           Veštaĉka Ċubriva. Kreĉni amonijum-nitrat. Metode
4329 MKS H.B8.284*
           ispitivanja
           Veštaĉka Ċubriva. OdreĊivanje sadrţaja amonijaĉnog azota.
4330 MKS H.B8.285
           Volumetrijska metoda
           Veštaĉka Ċubriva. OdreĊivanje sadrţaja nitratnog azota.
4331 MKS H.B8.286
           Volumetrijska metoda
           Veštaĉka Ċubriva. OdreĊivanje sadrţaja amidnog azota.
4332 MKS H.B8.287
           Spektrofotometrijska metoda
           Veštaĉka Ċubriva. OdreĊivanje sadrţaja ukupnog azota.
4333 MKS H.B8.288
           Volumetrijska metoda
           Veštaĉka Ċubriva. OdreĊivanje sadrţaja fosfora
4334 MKS H.B8.289
           rastvorljivog u vodi. Gravimetrijska metoda
           Veštaĉka Ċubriva. OdreĊivanje sadrţaja fosfora
4335 MKS H.B8.290
           rastvorljivog u vodi. Spektrofotometrijska metoda
           Veštaĉka Ċubriva. OdreĊivanje sadrţaja fosfora
4336 MKS H.B8.291  rastvorljivog u 2%-tnoj limunskoj kiselini. Gravimetrijska
           metoda
           Veštaĉka Ċubriva. OdreĊivanje sadrţaja fosfora
4337 MKS H.B8.292  rastvorljivog u 2%'tnoj limunskoj kiselini.
           Spektrofotometrijska metoda
           Veštaĉka Ċubriva. OdreĊivanje sadrţaja kalijuma.
4338 MKS H.B8.293
           Gravimetrijska metoda
           Veštaĉka Ċubriva. OdreĊivanje sadrţaja kalijuma.
4339 MKS H.B8.294
           Plamenofotometrijska metoda
           Veštaĉka Ċubriva. OdreĊivanje sadrţaja slobodne fosforne
4340 MKS H.B8.295
           kiseline. Volumetrijska metoda
           Veštaĉka Ċubriva. OdreĊivanje sadrţaja vlage.
4341 MKS H.B8.296
           Gravimetrijska metoda
4342 MKS H.B8.297  Veštaĉka Ċubriva. OdreĊivanje mehaniĉke ĉvrstoće granula

4343 MKS H.B8.298  Veštaĉka Ċubriva. OdreĊivanje granulometrijskog sastava
           Veštaĉka Ċubriva. OdreĊivanje sadrţaja vode. Metoda po
4344 MKS H.B8.299
           Karlu Fišeru
           Ispitivanje tehniĉkog kalijumsulfata. OdreĊivanje sadrţaja
4345 MKS H.B8.300
           kalijuma (Metoda sa plamenim fotometrom)
           Ispitivanje tehniĉkog kalijumsulfata. OdreĊivanje sadrţaja
4346 MKS H.B8.301
           kalijuma (Metoda sa plamenim fotometrom)
           Ispitivanje tehniĉkog kalijumhlorida i kalijumsulfata.
4347 MKS H.B8.302
           OdreĊivanje sadrţaja kalijuma ( Volumetrijska metoda)
           Ispitivanje tehniĉkog kalijumsulfata. OdreĊivanje sadrţaja
4348 MKS H.B8.303
           kalijuma (Gravimetrijska metoda)
           Ispitivanje tehniĉkog kalijumsulfata. OdreĊivanje sadrţaja
4349 MKS H.B8.304
           kalijuma (Gravimetrijska metoda)
           Ispitivanje tehniĉkog natrijum- i kalijumsilikata. Pripremanje
4350 MKS H.B8.310*  rastvora silikata teţe rastvorljivih u kluĉaloj vodi i
           odreĊivanje sadrţaja materija materija nerastvorljivih u vodi
           Ispitivanje tehniĉkog natrijum- i kalijumsilikata. OdreĊivanje
4351 MKS H.B8.311*
           dinamiĉkog viskoziteta
           Ispitivanje tehniĉkog natrijumţ i kalijumsilikata. OdreĊivanje
4352 MKS H.B8.312*
           sadrţaja silicijum-dioksida. Titrimetrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉkog natrijum-silikata i kalijum-silikata.
4353 MKS H.B8.313*
           Uzorci i metode ispitivanja. Opšte odredbe
           Ispitivanje tehniĉkog natrijum-silikata i kalijum-silikata.
4354 MKS H.B8.314*  OdreĊivanje gustine proizvoda u rastvoru na 20 ° C. Metoda
           pomoću aerometra i piknometra
           Ispitivanje tehniĉkog natrijum-silikata i kalijum-silikata.
4355 MKS H.B8.315*
           OdreĊivanje suvih materija. Gravimetrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉkog natrijum-silikata i kalijum-silikata.
4356 MKS H.B8.316*
           Izraĉunavanje odnosa SiO2/Na2 ili SiO2/K2O
           Ispitivanje tehniĉkog natrijum-silikata i kalijum-silikata.
4357 MKS H.B8.317*  OdreĊivanje sadrţaja silicijum-dioksida prevoĊenjem u
           nerastvorljiv oblik. Gravimetrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉkog natrijum-silikata i kalijum-silikata.
4358 MKS H.B8.318*  OdreĊivanje sadrţaja ugljen-dioksida izraţenog kao
           Na2CO3 ili K2CO3
           Ispitivanje tehniĉkog natrijum-silikata i kalijum-silikata.
4359 MKS H.B8.319*  OdreĊivanje ukupne alkalnosti (izraţene kao Na2O ili K2O).
           Volumetrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉkog natrijum-silikata i kalijum-silikata.
4360 MKS H.B8.320*
           OdreĊivanje sadrţaja sulfata. Gravimetrijska metoda
           Natrijum-hlorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja materija
4361 MKS H.B8.321*  nerastvorljivih u vodi ili u kiselini i pripremanje osnovnih
           rastvora za druga odreĊivanja
           Natrijum-hlorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja sulfata (kao
4362 MKS H.B8.322*
           SO4). Gravimetrijska metoda
           Natrijum-hlorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja halogena,
4363 MKS H.B8.323*
           izraţenih kao hlor (Cl). Merkurimetrijska metoda
           Natrijum-hlorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja kalcijuma i
4364 MKS H.B8.324*
           magnezijuma. Kompleksometrijske metode
           Natrijum-hlorid, tehniĉki. OdreĊivanje gubitka mase na 110
4365 MKS H.B8.325*
           °C
           Ispitivanje tehniĉkog natrijum-silikata i kalijum-silikata.
4366 MKS H.B8.331*  OdreĊivanje sadrţaja gvoţda. Fotometrijska metoda sa
           1,10-fenatrolinom
           Ispitivanje tehniĉkog natrijum-silikata i kalijum-silikata.
4367 MKS H.B8.332*  OdreĊivanje sadrţaja gvoţda i aluminijuma. Gravimetrijska
           metoda
           Ispitivanje tehniĉkog natrijum-silikata i kalijum-silikata.
4368 MKS H.B8.333*  OdreĊivanje sadrţaja materija nerastvorljivh u vodi.
           Gravimetrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉkog natrijum-silikata i kalijum-silikata.
4369 MKS H.B8.334*  OdreĊivanje sadrţaja kalijum-oksida i izraĉunavanje
           sadrţaja natrijum-oksida. Volumetrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉke borne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja
4370 MKS H.B8.341*
           borne kiseline. Volumetrijska metoda
           Dinatrijum-tetraborat, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
4371 MKS H.B8.343*
           natrijum oksida, bor-oksida i gubitka mase pri ţarenju
           Borna kiselina, bor-oksid, dinatrium-teraborat i natrijum-
4372 MKS H.B8.344*  borat, tehniĉki. OdreĊivanje sumpornih jedinjenja.
           Volumetrijska metoda
           Borna kiselina, bor-oksid, dinatrium-teraborat i natrijum-
4373 MKS H.B8.345*  borat, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja bakra. Fotometrijska
           metoda sa cink- dibenzil-ditio-karbamatom
           Natrijum-borat, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja natrijum-
4374 MKS H.B8.346*
           oksida i bor-oksida. Volumetrijska metoda
           Natrijum-borat, tehniĉki. OdreĊivanje gubitka mase posle
4375 MKS H.B8.347*
           ţarenja na 900 °C
           Ispitivanje tehniĉke borne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja
4376 MKS H.B8.348*
           hlorida. Volumetrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉke borne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja
4377 MKS H.B8.349*
           sulfata. Turbidimetrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉke borne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja
4378 MKS H.B8.350*
           fosfata. Spektrofotometrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉke borne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja
4379 MKS H.B8.351*
           teških metala (kao Pb). Kolorimetrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉke borne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja
4380 MKS H.B8.352*
           gvoţda. Fotometrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉke borne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja
4381 MKS H.B8.353*
           gvoţda. Metoda atomske apsorpcije
           Ispitivanje tehniĉke borne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja
4382 MKS H.B8.354*
           kalcijuma. Metoda atomske apsorpcije
           Ispitivanje tehniĉke borne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja
4383 MKS H.B8.355*
           magnezijuma. Metoda atomske apsorpcije
           Ispitivanje tehniĉke borne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja
4384 MKS H.B8.356*
           arsena. Fotometrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉke borne kiseline, tehniĉkog bor-oksida i
4385 MKS H.B8.357  tehniĉkih dinatrijum-tetraborata. OdreĊivanje sadrţaja
           mangana. Fotometrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉke borne kiseline, tehniĉkog bor-oksida i
4386 MKS H.B8.358  tehniĉkih dinatrijum-tetraborata. OdreĊivanje sadrţaja
           hroma. Fotometrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉke borne kiseline, tehniĉkog bor-oksida i
4387 MKS H.B8.359  tehniĉkih dinatrijum-tetraborata. OdreĊivanje sadrţaja
           kobalta. Fotometrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉke borne kiseline, tehniĉkog bor-oksida i
4388 MKS H.B8.360  tehniĉkih dinatrijum-tetraborata. OdreĊivanje sadrţaja nikla.
           Fotometrijska metoda
           Anhidrid ftalne kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
4389 MKS H.B8.400
           anhidrida ftalne kiseline. Volumetrijska metoda
           Anhidrid maleinske kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
4390 MKS H.B8.401
           anhidrida maleinske kiseline. Volumetrijska metoda
           Anhidrid maleinske kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje boje
4391 MKS H.B8.402  istopljenog uzoraka u jedinicama po Hazenu.
           Kolorimetrijska metoda
           Anhidrid maleinske kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje taĉke
4392 MKS H.B8.403
           kristalizacije
           Anhidrid maleinske kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
4393 MKS H.B8.404  slobodnih kiselina (kao maleinska kiselina).
           Potenciometrijska metoda
           Anhidrid maleinske kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje ostatka
4394 MKS H.B8.405
           posle ţarenja. Gravimetrijska metoda
           Anhidrid maleinske kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
4395 MKS H.B8.406
           gvoţda. Fotometrijska metoda
          Anhidrid ftalne kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje boje
4396 MKS H.B8.407  istopljenog uzoraka u jedinicama po Hazenu.
          Kolorimetrijska metoda
          Anhidrid ftalne kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje stabilnosti
4397 MKS H.B8.408
          boje u jedinicama po Hazenu. Kolorimetrijska metoda
          Anhidrid ftalne kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje taĉke
4398 MKS H.B8.409
          kristalizacije
          Anhidrid ftalne kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
4399 MKS H.B8.410  slobodnih kiselina (kao ftalna kiselina). Volumetrijska
          metoda
          Anhidrid ftalne kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
4400 MKS H.B8.411
          anhidrida maleinske kiseline. Volumetrijska metoda
          Anhidrid ftalne kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
4401 MKS H.B8.412
          anidrida maleinske kiseline. Polarografska metoda
          Anhidrid ftalne kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja 1,4-
4402 MKS H.B8.413
          naftohinona. Kolorimetrijska metoda
          Anhidrid ftalne kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje ostatka posle
4403 MKS H.B8.414
          ţarenja. Gravimetrijska metoda
          Anhidrid ftalne kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
4404 MKS H.B8.415
          gvoţda. Fotometrijska metoda
          Anhidrid ftalne kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
4405 MKS H.B8.416  maleinske, citrakonske, benzenske i o-toluenske kiseline.
          Metoda gasne i hromatografije
          Anhidrid ftalne kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja 1,4-
4406 MKS H.B8.417
          naftohinona. Metoda gasne i hromatografije
          Anhidrid ftalne kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje boje posle
4407 MKS H.B8.418  tretiranja uzoraka sumpornom kiselinom u jedinicama po
          Hazenu. Kolorimetrijska metoda
          Anhidrid ftalne kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
4408 MKS H.B8.419  benzenske, o-toulenske i p-toulenske kiseline i ftalida.
          Metoda gasne i hromatografije
          Anhidrid maleinske kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
4409 MKS H.B8.420
          anhidrida maleinske kiseline. Potenciometrijska metoda

          Anhidrid maleinske kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
4410 MKS H.B8.421  benzenske i O-toulenske kiseline i anhidrida citrakonske i
          ftalne kiseline. Metoda gasne i hromatografije
          Anhidrid maleinske kiseline, tehniĉki. OdreĊivanje
4411 MKS H.B8.422  stabilnosti, boje u jedinicama po Hazenu. Kolorimetrijska
          metoda
          Kalcijum-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje flotacionih reagensa.
4412 MKS H.B8.425
          Gravimetrijska metoda
          Kalcijum-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje gubitka mase na
4413 MKS H.B8.426
          temperaturi od 105 °C. Gravimetrijska metoda
          Kalcijum-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja karbonata.
4414 MKS H.B8.427
          Volumetrijska metoda
          Kalcijum-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja sulfida.
4415 MKS H.B8.428
          Volumetrijska metoda
          Kalcijum-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja barijum-
4416 MKS H.B8.429
          sulfata. Gravimetrijska metoda
          Kalcijum-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja silicijuma.
4417 MKS H.B8.430
          Fotometrijska metoda
          Kalcijum-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja aktivnog
4418 MKS H.B8.431
          fluora. Potencijometrijska metoda
          Kalcijum-fluorid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja ukupnog
4419 MKS H.B8.432
          fosfora. Fotometrijska metoda
          Di-(2-etilheksil)-ftalat (DOP), tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
4420 MKS H.B8.433
          estera (kao DOP). Volumetrijska metoda
          Ftalni, maleinski i adipatni estri, tehniĉki. OdreĊivanje
4421 MKS H.B8.434
          zapreminske mase na 20 °C pomoću aerometra
          Ftalni, maleinski i adipatni estri, tehniĉki. OdreĊivanje
4422 MKS H.B8.435  dinamiĉke viskoznosti na 20 °C pomoću viskozimetra po
          Hepleru
          Ftalni, maleinski i adipatni estri, tehniĉki. OdreĊivanje
4423 MKS H.B8.436
          indeksa prelimanja na 20 °C
          Di-(2-etilheksil)-ftalat (DOP), tehniĉki. OdreĊivanje boje u
4424 MKS H.B8.437
          jedinicama po Hazenu. Kolorimetrijska metoda
          Di-(2-etilheksil)-ftalat (DOP), tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
4425 MKS H.B8.438
          kiselina (kao ftalna kiselina). Volumetrijska metoda
          Di-(2-etilheksil)-ftalat (DOP), tehniĉki. OdreĊivanje isparljivih
4426 MKS H.B8.439
          materija na 150 °C
          Ftalni, maleinski i adipatni estri, tehniĉki. OdreĊivanje taĉke
4427 MKS H.B8.440
          zapaljivosti u otvorenom sudu po Markusonu
          Ftalni estri (osim dialilftala), tehniĉki. OdreĊivanje boje u
4428 MKS H.B8.441  jedinicama po Hazenu posle zagrevanje uzoraka.
          Kolorimetrijska metoda
          Ftalni estri, tehniĉki. OdreĊivanje ostatka posle ţarenja.
4429 MKS H.B8.442
          Gravimetrijska metoda
          Ftalni i adipatni estri, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
4430 MKS H.B8.443
          slobodnoh alkohola. Spektrofotometrijska metoda
          Trihloretilen za industrijsku upotrebu, stabilizovan i
4431 MKS H.B8.444  perhloretilen za industrijsku upotrebu, stabilizovan.
          OdreĊivanje gustine areometrom na 20 °C
          Trihloretilen za industrijsku upotrebu, stabilizovan i
4432 MKS H.B8.445  perhloretilen za industrijsku upotrebu, stabilizovan. Merenje
          pH-vrednosti. Potenciometrijska metoda
          Trihloretilen za industrijsku upotrebu, stabilizovan.
4433 MKS H.B8.446
          Dokazivanje prisustva slobodnog hlora
          Trihloretilen za industrijsku upotrebu, stabilizovan.
4434 MKS H.B8.447
          OdreĊivanje stabilnosti. Metoda oksidacije u toku 48 h
          Ispitivanje halogenih organskih rastvaraĉa i njihovih smeša
4435 MKS H.B8.448
          za industrijsku upotrebu. OdreĊivanje korozivnosti
          Ugljendisulfid, tehniĉki. Uzimanje uzoraka i metode
4436 MKS H.B8.449
          ispitivanja
4437 MKS H.B8.450  Hlorbenzen, tehniĉki. Uzimanje uzoraka i metode ispitivanja

4438 MKS H.B8.451  Orto-dihlorbenzen. Uzimanje uzoraka i metode ispitivanja
          Para-dihlorbenzen, tehniĉki. Uzimanje uzoraka i metode
4439 MKS H.B8.452
          ispitivanja
          Dibutilftalat (DBP), tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja estera
4440 MKS H.B8.453
          (kao DBP). Volumetrijska metoda
          Dibutilftalat (DBP), tehniĉki. OdreĊivanje boje u jedinicama
4441 MKS H.B8.454
          po Hazenu. Kolorimetrijska metoda
          Adipatni estri, tehniĉki. OdreĊivanje boje u jedinicama po
4442 MKS H.B8.454
          Hazenu posle zagrevanja uzoraka. Kolorimetrijska metoda
          Dibutilftalat (DBP), tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja kiselina
4443 MKS H.B8.455
          (kao ftalna kiselina). Volumetrijska metoda
          Ftalni, maleinski i adipatni estri, tehniĉki. OdreĊivanje
4444 MKS H.B8.456
          sadrţaja vode po metodi Karla Fišera
          Dibutilmaleinat (DBM), tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja estra
4445 MKS H.B8.457
          (kao DBM). Volumetrijska metoda
          Dibutilmaleinat (DBM), tehniĉki. OdreĊivanje boje u
4446 MKS H.B8.458
          jedinicama po Hazenu. Kolorimetrijska metoda
          Dibutilmaleinat (DBM), tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
4447 MKS H.B8.459
          kiselina (kao maleinska kiselina). Volumetrijska metoda
          Di-(2-etilheksil)-adipat (DOA), tehniĉki. OdreĊivanje
4448 MKS H.B8.460
          sadrţaja estra (kao DBM). Volumetrijska metoda
          Di-(2-etilheksil)-adipat (DOA), tehniĉki. OdreĊivanje boje u
4449 MKS H.B8.461
          jedinicama po Hazenu. Kolorimetrijska metoda
          Di-(2-etilheksil)-adipat (DOA), tehniĉki. OdreĊivanje
4450 MKS H.B8.462  sadrţaja kiselina (kao adipinska kiselina). Volumetrijska
          metoda
          Di-(2-etilheksil)-adipat (DOA), tehniĉki. OdreĊivanje
4451 MKS H.B8.463
          isparljivih materija na 150 °C
          Adipatni estri, tehniĉki. OdreĊivanje ostatka posle ţarenja.
4452 MKS H.B8.465
          Gravimetrijska metoda
          Diizobutilftalat (DIBP), tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja estra
4453 MKS H.B8.466
          (kao DIBP). Volumetrijska metoda
          Diizobutilftalat (DIBP), tehniĉki. OdreĊivanje boje u
4454 MKS H.B8.467
          jedinicama po Hazenu. Kolorimetrijska metoda
          Diizobutilftalat (DIBP), tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
4455 MKS H.B8.468
          kiselina (kao ftalna kiselina). Volumetrijska metoda
          Diizobutilftalat (DIBP), tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja estra
4456 MKS H.B8.469
          (kao DINP). Volumetrijska metoda
          Diizobutilftalat (DIBP), tehniĉki. OdreĊivanje boje u
4457 MKS H.B8.470
          jedinicama po Hazenu. Kolorimetrijska metoda
          Diizobutilftalat (DIBP), tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
4458 MKS H.B8.471
          kiselina (kao ftalna kiselina). Volumetrijska metoda
          Diizobutilftalat (DIBP), tehniĉki. OdreĊivanje isparljivih
4459 MKS H.B8.472
          materija na 150 °C
          Aceton za industrijsku upotrebu. OdreĊivanje boje u
4460 MKS H.B8.473
          jedinicama Pt-6 skale. Kolorimetrijska metoda
          Isparljivi rastvaraĉi. OdreĊivanje sadrţaja vode. Metoda po
4461 MKS H.B8.474
          Karlu Fišeru
          Aceton za industrijsku upotrebu. OdreĊivanje sadrţaja
4462 MKS H.B8.475
          kiselina (kao CH3COOH). Volumetrijska metoda
          Aceton za industrijsku upotrebu. OdreĊivanje vremena
4463 MKS H.B8.476  redukcije rastvora kalijum-permanganata na 25 °C.
          Kolorimetrijska metoda
          Aceton za industrijsku upotrebu. Ispitivanje mešanja sa
4464 MKS H.B8.477
          vodom
          Aceton za industrijsku upotrebu. Dokazivanje prisustva
4465 MKS H.B8.478  alkohola reagensom po Ejgalhovu (AGULHON).
          Kolorimetrijska metoda
          Aceton za industrijsku upotrebu. OdreĊivanje sadrţaja
4466 MKS H.B8.479
          alkalija (kao NH3). Volumetrijska metoda
          Isparivanje teĉnosti male viskoznosti. OdreĊivanje brzine
4467 MKS H.B8.480
          isparavanja u tankom sloju. Metoda pomoću evapometra
          Aceton za industrijsku upotrebu. OdreĊivanje gustine
4468 MKS H.B8.481
          areometrom na 20 °C
           Aceton za industrijsku upotrebu. OdreĊivanje sadrţaja
4469 MKS H.B8.482
           acetoa. Volumetrijska metoda
           Konzervisanje drveta. Ispitivanje hemijskog sastava soli za
4470 MKS H.B8.510
           impregnaciju stubova za vodove
           Konzervisanje drveta. Metoda ispitivanja isparljivosti soli za
4471 MKS H.B8.511
           impregnaciju drvenih stubova za vodove
           Konzervisanje drveta. Ispitivanje sadrţaja fluora u
4472 MKS H.B8.520
           sredstvima za naknadu zaštitu drvenih stubova za vodove
4473 MKS H.B8.590  Kalcijum-karbid, tehniĉki. Uzimanje uzoraka
4474 MKS H.B8.591  Kacijum-karbid, tehniĉki. OdreĊivanje granulacije
           Kacijum-karbid, tehniĉki. OdreĊivanje zapremine gasa
4475 MKS H.B8.592
           (litraţa)
           Kacijum-karbid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja fosfor-
4476 MKS H.B8.593
           vodonika u osloboĊenom gasu
           Kacijum-karbid, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja vodonik-
4477 MKS H.B8.594
           sulfida u osloboĊenom gasu
           Kacijum-karbid, tehniĉki. OdreĊivanje zapremine
4478 MKS H.B8.595
           osloboĊenog gasa (litraţa). Metoda sa natrijum-hloridom
           Ispitivanje tehniĉkog aluminijum-oksida. OdreĊivanje
4479 MKS H.B8.601*
           gubitka mase na temperaturi od 300 °C
           Ispitivanje tehniĉkog aluminijum-oksida. OdreĊivanje
4480 MKS H.B8.602*
           gustine pomoću piknometra
           Ispitivanje tehniĉkog aluminijum-oksida. OdreĊivanje
4481 MKS H.B8.603*
           nasipne gustine
           Ispitivanje tehniĉkog aluminijum-oksida. OdreĊivanje
4482 MKS H.B8.604*
           sadrţaja silicijuma. Spektrofotometrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉkog aluminijum-oksida. OdreĊivanje
4483 MKS H.B8.605*
           sadrţaja natrijuma. Plamenofotometrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉkog aluminijum-oksida. OdreĊivanje
4484 MKS H.B8.606*
           sadrţaja vanadijuma. Fotometrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉkog aluminijum-oksida. OdreĊivanje
4485 MKS H.B8.607*
           sadrţaja kalcijuma. Metoda atomske apsorpcije
           Ispitivanje tehniĉkog aluminijum-oksida. OdreĊivanje
4486 MKS H.B8.608*
           sadrţaja cinka. Metoda atomske apsorpcije
           Ispitivanje tehniĉkog aluminijum-oksida. Pripremanje
4487 MKS H.B8.609*  rastvora za ispitivanje dejstvom hlorovodoniĉne kiseline pod
           pritiskom
           Ispitivanje tehniĉkog aluminijum-oksida. OdreĊivanje
4488 MKS H.B8.610*
           sadrţaja fluora. Spektrofotometrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉkog aluminijum-oksida. OdreĊivanje
4489 MKS H.B8.611*
           sadrţaja fosfora. Spektrofotometrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉkog aluminijum-oksida. OdreĊivanje
4490 MKS H.B8.612*
           sadrţaja bora. Spektrofotometrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉkog aluminijum-oksida. OdreĊivanje
4491 MKS H.B8.613
           sadrţaja natrijuma. Metoda atomske apsorpcije
           Ispitivanje tehniĉkog aluminijum-oksida. OdreĊivanje
4492 MKS H.B8.614
           sadrţaja mangana. Metoda atomske apsorpcije
           Ispitivanje tehniĉkog aluminijum-oksida. OdreĊivanje
4493 MKS H.B8.615
           sadrţaja titana. Fotometrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉkog aluminijum-oksida. OdreĊivanje
4494 MKS H.B8.616
           indeksa adsorpcije
           Ispitivanje tehniĉkog aluminijum-oksida. Granulometrijska
4495 MKS H.B8.617
           analiza. Metoda prosejavanja
           Ispitivanje tehniĉkog aluminijum-oksida. Merenje nasipnog
4496 MKS H.B8.618
           ugla
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja hlorida.
4497 MKS H.B8.631*
           Potenciometrijska metoda
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja
4498 MKS H.B8.632*
           mangana. Fotometrijska metoda
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja
4499 MKS H.B8.633*
           mangana. Metoda atomske apsorpcije
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja bakra.
4500 MKS H.B8.634*
           Fotometrijska metoda
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja bakra.
4501 MKS H.B8.635*
           Metoda atomske apsorpcije
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja oksida
4502 MKS H.B8.636*
           azota. Spektrofotometrijska metoda
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja
4503 MKS H.B8.637*
           amonijuma. Spektrofotometrijska metoda
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja materija
4504 MKS H.B8.638*  koje redukuju rastvor kalijum-permanganata. Volumetrijska
           metoda
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja
4505 MKS H.B8.639*
           suspendovanih materija u oleumu. Gravimetrijska metoda
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja sumpor-
4506 MKS H.B8.640
           dioksida. Volumetrijska metoda
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja
4507 MKS H.B8.641*
           nitrojedinjenja (kao HNO3). Volumetrijska metoda
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja olova.
4508 MKS H.B8.642*
           Polarografska metoda
           Ispitivanje sumporne kiseline. OdreĊivanje sadrţaja bakra.
4509 MKS H.B8.643*
           Polarografska metoda
           Ispitivanje tehniĉkog vodonik-peroksida. OdreĊivanje
4510 MKS H.B8.653*
           izgleda
           Ispitivanje tehniĉkog vodonik-peroksida. OdreĊivanje
4511 MKS H.B8.654*
           sadrţaja vodonik-peroksida. Volumetrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉkog vodonik-peroksida. OdreĊivanje
4512 MKS H.B8.655*
           postojanosti. Volumetrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉkog vodonik-peroksida. OdreĊivanje
4513 MKS H.B8.656*  sadrţaja slobodnih kiselina (kao H2SO4). Volumetrijska
           metoda
           Ispitivanje tehniĉkog vodonik-peroksida. OdreĊivanje
4514 MKS H.B8.657*
           ostatka posle uparavanja. Gravimetrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉkog vodonik-peroksida. OdreĊivanje
4515 MKS H.B8.658*
           ostatka posle ţarenja. Gravimetrijska metoda
           Ispitivanje tehniĉkog vodonik-peroksida. OdreĊivanje
4516 MKS H.B8.659*
           sadrţaja fosfata. Spektrofotometrijska metoda
           S-(1,2-bis)etoksikarbonil)-etil). 0,0-dimetil-fosforo-ditioat
4517 MKS H.B8.727  (malation), tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja aktivne
           supstance metodom gasno-teĉne hromatografije
           S-(1,2-bis)etoksikarbonil)-etil). 0,0-dimetil-fosforo-ditioat
4518 MKS H.B8.728  (malation), tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja slobodne dimetil-
           ditiofosforne kiseline
           S-(1,2-bis)etoksikarbonil)-etil). 0,0-dimetil-fosforo-ditioat
4519 MKS H.B8.729
           (malation), tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja gvoţda
           S-(1,2-bis)etoksikarbonil)-etil). 0,0-dimetil-fosforo-ditioat
4520 MKS H.B8.730
           (malation), tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja dietil-fumarata
           S-(1,2-bis)etoksikarbonil)-etil). 0,0-dimetil-fosforo-ditioat
4521 MKS H.B8.731  (malation), tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja slobodne kiseline,
           kao H2SO4
           S-(1,2-bis)etoksikarbonil)-etil). 0,0-dimetil-fosforo-ditioat
4522 MKS H.B8.732   (malation), tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja ĉvrstih materija
           nerastvorljivih u acetonu
           Pesticidi. S-(1,2-bis)etoksikarbonil)-etil). 0,0-dimetil-fosforo-
4523 MKS H.B8.736   ditioat (malation). OdreĊivanje izomalationa u formulisanim
           proizvodima gasno-teĉne hromatografije
           1,2,3,4,5,6 - heksahlorcikloheksan (lindan). Koncentrati za
4524 MKS H.B8.750   suspenziju. OdreĊivanje sadrţaja gama-izomera metodom
           ukupnog hlora
           1,2,3,4,5,6 - heksahlorcikloheksan (lindan). OdreĊivanje
4525 MKS H.B8.751   sadrţaja gama-izomera metodom hlora koji se moţe
           hidrolizovati
           1,2,3,4,5,6 - heksahlorcikloheksan (lindan). OdreĊivanje
4526 MKS H.B8.752
           sadrţaja gama-izomera elektrometrijski
           Ispitivanje pesticida. OdreĊivanje taĉke paljenja u
4527 MKS H.B8.767
           zatvorenom sudu po Abel-Penskom
4528 MKS H.B8.800   Ĉvrsta Ċubriva - Merenje statiĉkog uglja nasipanja
4529 MKS H.B8.801   Ĉvrsta Ċubriva - OdreĊivanje nasipne gustine bez stresanja

4530 MKS H.B8.802   Ĉvrsta Ċubriva - OdreĊivanje nasipne gustine sa stresanjem
           Ĉvrsta Ċubriva - OdreĊivanje nasipne gustine bez stresanja
4531 MKS H.B8.803
           fino granulisanog Ċubriva
           Opšta metoda za odreĊianje sadrţaja arsena -
4532 MKS H.B8.850
           Fotometrijska metoda sa srebro-dietilditio-karbamatom
4533 MKS H.B9.010   Anorganska jedinjenja. Barijumsulfid -tehniĉki-
4534 MKS H.B9.020   Kalcijum-karbid. Klasifikacija i tehniĉki uslovi
           Boje, lakovi, njima sliĉni proizvodi i njihove sirovine.
4535 MKS H.C0.002
           Terminologija na pet jezika. i lista
4536 MKS H.C1.001   Pigmenti. Terminologija i definicije
           Boje, lakovi, njima sliĉni proizvodi i njihove sirovine. Ulja.
4537 MKS H.C1.002
           Termininologija i definiije
4538  MKS H.C1.010  Anorganski pigmenti. Klasifikacija mineralnih pigmenata
4539  MKS H.C1.020  Anorganski pigmenti. Cinkoksid tehniĉki (cinkovo belilo)
4540  MKS H.C1.021  Anorganski pigmenti. Litopon
4541  MKS H.C1.022  Anorganski pigmenti. Olovna gleĊ
4542  MKS H.C1.023  Anorganski pigmenti. Olovni minijum
4543  MKS H.C1.025  Anorganski pigmenti. Parisko plavo
4544  MKS H.C1.027  Anorganski pigmenti. Ultramarin, plavi
4545  MKS H.C1.030  Anorganski pigmenti. Olovno belo
4546  MKS H.C1.032  Anorganski pigmenti. Hromovo zeleno
4547 MKS H.C1.033   Anorganski pigmenti. Hromovo ţuto i hromovo narandţasto
           Pigmenti. Bazni cink-kalijum-hromat i cink-
4548 MKS H.C1.034
           tetrahidroksihromat. Tehniĉki uslovi
4549 MKS H.C1.300   Aluminijumski pigmenti. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
4550 MKS H.C5.020   Premazna sredstva. Firnis lanenog ulja
4551 MKS H.C6.050   Staklarski kitovi
           Ispitivanje mineralnih rastvaraĉa za boje. UporeĊenje
4552 MKS H.C7.031
           obojenja (Metoda sa kalijumbihromaton)
           Ispitivanje mineralnih rastvaraĉa za boje. OdreĊivanje
4553 MKS H.C7.034
           anilinske taĉke. (Metoda otvorene cevi)
           Ispitivanje mineralnih rastvaraĉa za boje. OdreĊivanje
4554 MKS H.C7.035
           ostatk posle uparavanja
4555 MKS H.C7.050   Terpentinsko ulje i terpentiska ulja iz drveta
           Sirove za proizvodnji premaznih sredstava. Uzimanje
4556 MKS H.C8.030
           uzoraka
4557 MKS H.C8.032  Boje i lakovi. Uzimanje uzoraka
4558 MKS H.C8.033  Boje i lakovi. Standardne ploĉice za ispitivanje
           Metode ispitivanja premaznih sredstava za ţelezniĉka
4559 MKS H.C8.050
           vozila i ĉeliĉne konstrukcije
           Boje i lakovi. OdreĊivanje vremena isticanja pomoću
4560 MKS H.C8.051*
           posude za isticanje
4561 MKS H.C8.052*  Boje i lakovi. OdreĊivanje finoće mliva
           Boje i lakovi. OdreĊivanje pokrivne moći (Metoda šahovskoj
4562 MKS H.C8.054*
           polja)
           Boje i lakovi. OdreĊivanje tvrdoće suvog filma (Metoda
4563 MKS H.C8.055*
           pomoću klatna)
           Boje i lakovi. OdreĊivanje taĉke ţapaljivosti. Metoda
4564 MKS H.C8.058
           pomoću zatvorene posude
           Boje i lakovi. OdreĊivanje stepena prianjanja premaza.
4565 MKS H.C8.059*
           (Metoda zasecanja filma)
4566 MKS H.C8.060  Boje i lakovi. OdreĊivanje otpornosti filma prema udaru
4567 MKS H.C8.062  Boje i lakovi. Ispitivanje otpornosi prema grebanju
4568 MKS H.C8.063*  Boje i lakovi. OdreĊivanje isparljivih i neisparlivih materija
           Boje i lakovi. OdreĊivanje stepena opasnosti pomoću taĉke
4569 MKS H.C8.064
           zapaljivosti
4570 MKS H.C8.201  Opšte metode ispitivanja pigmenta. UporeĊivanje boja
4571 MKS H.C8.202  Pigmenti i punila. OdreĊivanje isparljivih materija na 105 °C
           Pigmenti i punila. OdreĊivanje materija rastvorljivih u vodi
4572 MKS H.C8.203
           (estrakcija na toplo)
           Pigmenti i punila. OdreĊivanje kiselosti ili alkalnosti
4573 MKS H.C8.204
           vodenog ekstrakta. Volumetrijska metoda
4574 MKS H.C8.205  Pigmenti i punila. OdreĊivanje upijanja ulja
           Opšte metode ispitivanja pigmenata. OdreĊivanje ostatka
4575 MKS H.C8.206
           na situ. (Metoda sa uljem)
           Pigmenti i punila. OdreĊivanje ostatka na situ. Metoda sa
4576 MKS H.C8.207
           vodom - ruĉna
           Pigmenti i punila. OdreĊivanje materija rastvorljivih u vodi
4577 MKS H.C8.208
           (ekstrakcija na hladno). Gravimetrijska metoda
           Pigmenti i punila. OdreĊivanje pH-vrednosti vodene
4578 MKS H.C8.209
           suspenzije
           Pigmenti i punila. OdreĊivanje relativne gustine. Metoda
4579 MKS H.C8.210
           piknometrom
           Pigmenti i punila. OdreĊivanje masne zapremnine i gustine
4580 MKS H.C8.211
           posle zbijanja
           Opšte metode ispitivanja pigmenata. UporeĊenje nijanse
4581 MKS H.C8.212
           belih pigmenata u prahu. (Metode šupljeg konusa)
           Opšte metode ispitivanja pigmenata. OdreĊivanje sadrţaja
4582 MKS H.C8.213
           sulfata, hlorida i nitrata rastvorljivih u vodi
           Opšte metode ispitivanja pigmenata. OdreĊivanje specifiĉne
4583 MKS H.C8.214
           otpornosti vodenog ekstrakta
           Pigmenti. Bazni cink-kalijum-hromat i cink-
4584 MKS H.C8.215  tetrahidroksihromat. OdreĊivanje sadrţaja sulfata
           rastvorljivih u vodi (kao SO4). Gravimetrijska metoda
           Pigmenti. Bazni cink-kalijum-hromat i cink-
4585 MKS H.C8.216  tetrahidroksihromat. OdreĊivanje sadrţaja hlora rastvorljivih
           u vodi (kao Cl). Volumetrijska metoda
            Pigmenti. Bazni cink-kalijum-hromat i cink-
4586 MKS H.C8.217   tetrahidroksihromat. OdreĊivanje sadrţaja hromata
            rastvorljivih u vodi (kao CrO3). Volumetrijska metoda
            Pigmenti. Bazni cink-kalijum-hromat i cink-
4587 MKS H.C8.218   tetrahidroksihromat. OdreĊivanje ukupnih materija
            rastvorljivih u vodi (na hladno). Gravimetrijska metoda
            Pigmenti. Bazni cink-kalijum-hromat i cink-
4588 MKS H.C8.219   tetrahidroksihromat. OdreĊivanje materija nerastvorljivih u
            rastvoru NH4OH/NH4Cl. Gravimetrijska metoda
            Pigmenti. Bazni cink-kalijum-hromat i cink-
4589 MKS H.C8.220   tetrahidroksihromat. OdreĊivanje sadrţaja hromata (kao
            CrO3). Volumetrijska metoda
            Pigmenti. Bazni cink-kalijum-hromat i cink-
4590 MKS H.C8.221   tetrahidroksihromat. OdreĊivanje sadrţaja alkalnih metala
            (kao K2O). Volumetrijska metoda
            Pigmenti. Bazni cink-kalijum-hromat i cink-
4591 MKS H.C8.222   tetrahidroksihromat. OdreĊivanje sadrţaja cinka (kao ZnO).
            Volumetrijska metoda
            Pigmenti i punila. OdreĊivanje gustine (upotrebom
4592 MKS H.C8.223
            centrifuge za uklanjanje zaostalog vazduha)
            Pigmenti. Bazni cink-kalijum-hromat. OdreĊivanje sadrţaja
4593 MKS H.C8.224   nitrata rastvorljivih u vodi (kao NH3). Kolorimetrijska
            metoda
            Eksplozivi za rudarske i druge upotrebe. Tehniĉki uslovi za
4594 MKS H.D1.020
            izradu i isporuku
4595 MKS H.D1.030   Plastiĉni eksplozivi - ţelatini
4596 MKS H.D1.031   Amonijum-nitratni praškasti eksplozivi sa nitroglicerinom
4597 MKS H.D1.032   Amonijum-nitratni plastiĉni eksplozivi sa nitroglicerinom
4598 MKS H.D1.033   Amonijum-nitratni poluplastiĉni eksplozivi sa nitroglicerinom
            Metanski amonijum-nitratni praškasti eksplozivi sa
4599 MKS H.D1.034
            nitroglicerinom.
4600 MKS H.D1.035   Amonijum-nitratni praškasti eksplozivi bez nitroglicerinom
            Metanski amonijum-nitratni praškasti eksplozivi bez
4601 MKS H.D1.036
            nitroglicerinom
4602  MKS H.D1.040  Amonijum-nitratni praškasti eksplozivi tipa AN-OL
4603  MKS H.D2.020  Trinitrotoluen (Trotil)
4604  MKS H.D2.025  Dinitrotoluen (DNT) tehniĉki
4605  MKS H.D2.026  Dinitrotoluen DNT-30, tehniĉki
4606  MKS H.D3.045  Crni lovaĉki barut
4607  MKS H.D3.046  Rudarski barut
            Lovaĉka municija. Bezdimni lovaĉki barut za puške
4608 MKS H.D3.047
            saĉmarice
4609  MKS H.D3.050*  Sporogoreći štapin
4610  MKS H.D3.053*  Detonirajuĉi štapin
4611  MKS H.D3.100*  Elektriĉni detonatori. Karakteristike i tehniĉki uslovi
4612  MKS H.D3.101*  Trenutni elektriĉni detonatori.
4613  MKS H.D3.102*  Metanski elektriĉni detonatori
4614  MKS H.D3.110*  Elektriĉni detonatori sa usporenim dejstvom
            Detonatorske (rudarske) kapisle. Tehniĉki uslovi za izradu i
4615 MKS H.D3.150
            isporuku
4616 MKS H.D4.055   Lovaĉka municija. Kapisle za lovaĉke puške saĉmarice
            Lovaĉka municija. Kapisle za lovaĉke puške sa ţljebnim
4617 MKS H.D4.056
            cevima
4618 MKS H.D4.101   Lovaĉka municija. Lovaĉke ĉaure za puške saĉmarice
4619 MKS H.D4.102  Lovaĉka municija. Olovna saĉma za lovaĉku municiju
          Lovaĉka municija. Ĉepovi i poklopci za lovaĉku municiju za
4620 MKS H.D4.103
          puške saĉmarice
4621 MKS H.D4.110  Gotova municija za lovaĉke puške saĉmarice
          Eksplozivi za rudarske i druge potrebe. Metode ispitivanja.
4622 MKS H.D8.001
          OdreĊivanje hemijske stabilnosti
          Eksplozivi za rudarske i druge potrebe. Metode ispitivanja.
4623 MKS H.D8.002
          OdreĊivanje gustoće patrone
          Eksplozivi za rudarske i druge potrebe. Metode ispitivanja.
4624 MKS H.D8.003
          OdreĊivanje osetljivosti na iniciranje
          Eksplozivi za rudarske i druge potrebe. Metode ispitivanja.
4625 MKS H.D8.004
          OdreĊivanje temperature palenja
          Eksplozivi za rudarske i druge potrebe. Metode ispitivanja.
4626 MKS H.D8.005
          OdreĊivanje prenosa detonacije
          Eksplozivi za rudarske i druge potrebe. Metode ispitivanja.
4627 MKS H.D8.006
          OdreĊivanje brzine detonacije
          Eksplozivi za rudarske i druge potrebe. Metode ispitivanja.
4628 MKS H.D8.007
          OdreĊivanje radne sposobnosti po Trauclu
          Eksplozivi za rudarske i druge potrebe. Metode ispitivanja.
4629 MKS H.D8.008
          OdreĊivanje osjetljivosti prema udaru
          Eksplozivi za rudarske i druge potrebe. Metode ispitivanja.
4630 MKS H.D8.009  OdreĊivanje relativne radne sposobnosti na balistiĉkom
          klatnu
          Eksplozivi za rudarske i druge potrebe. Metode ispitivanja.
4631 MKS H.D8.010
          OdreĊivanje vremena iznojavanja
          Eksplozivi za rudarske i druge potrebe. Metode ispitivanja.
4632 MKS H.D8.011
          OdreĊivanje vodootpornosti
          Eksplozivi za rudarske i druge potrebe. Metode ispitivanja.
4633 MKS H.D8.012
          Izraĉunavanje teoretskih karakteristika
          Eksplozivi. OdreĊivanje otrovnih gasova u produktima
4634 MKS H.D8.019
          detonacije
4635 MKS H.D8.020  Ispitivanje eksploziva u probnom hodniku
          Ispitivanje bezdimnog lovaĉkog baruta. OdreĊivanje
4636 MKS H.D8.030
          stabilnosti, sadrţaja azotmonoksida i sadrţaja azota
          Elektriĉni detonatori. Metode ispitivanja. Ispitivanje
4637 MKS H.D8.101
          osjetljivosti prema lutajućim strujama
          Elektriĉni detonatori. Metode ispitivanja. OdreĊivanje struje
4638 MKS H.D8.103
          za pojedinaĉno paljenje detonatora
          Elektriĉni detonatori. Metode ispitivanja. OdreĊivanje struje
4639 MKS H.D8.104
          za serijsko paljenje
          Elektriĉni detonatori. Metode ispitivanja. OdreĊivanje
4640 MKS H.D8.105
          impulsa paljenja
          Elektriĉni detonatori. Metode ispitivanja. Ispitivanje
4641 MKS H.D8.106
          osetljivosti prema varniĉenju
          Elektriĉni detonatori. Metode ispitivanja. Ispitivanje
4642 MKS H.D8.107
          probojnosti napona
          Elektriĉni detonatori. Metode ispitivanja. OdreĊivanje
4643 MKS H.D8.108
          eletriĉnog otpora
          Elektriĉni detonatori. Metode ispitivanja. Ispitivanje
4644 MKS H.D8.109
          osetljivosti prema udaru
          Elektriĉni detonatori. Metode ispitivanja. Ispitivanje
4645 MKS H.D8.110
          osetljivosti prema toploti
          Elektriĉni detonatori. Metode ispitivanja. OdreĊivanje
4646 MKS H.D8.111
          zakašnjenja detonacije
          Elektriĉni detonatori. Metode ispitivanja. Ispitivanje
4647 MKS H.D8.112
          hermetiĉnosti
            Elektriĉni detonatori. Metode ispitivanja. Ispitivanje
4648 MKS H.D8.114
            uĉvršćenja konstrukcije
            Elektriĉni detonatori. Metode ispitivanja. Ispitivanje
4649 MKS H.D8.115*
            osetljivosti detonatora prema padu
            Elektriĉni detonatori. Metode ispitivanja. Ispitivanje
4650 MKS H.D8.116*
            metanskih detonatora u probnom tunelu
            Površinski aktivne materije. Terminološki reĉnik. Lista I.
4651 MKS H.E0.001*
            Nazivi proizvoda
            Površinski aktivne materije. Terminološki reĉnik. Lista II.
4652 MKS H.E0.002*
            Specifiĉne osobine
            Površinski aktivne materije. Terminološki reĉnik. Lista III.
4653 MKS H.E0.003*
            Proizvodnja
            Površinski aktivne materije. Terminološki reĉnik. Lista IV.
4654 MKS H.E0.004*
            Primena
            Površinski aktivne materije. Terminološki reĉnik. Lista V.
4655 MKS H.E0.005*
            Metode ispitivanja
4656  MKS H.E2.015  Kalijumov mazivi sapun
4657  MKS H.E2.020*  Sapun za pranje
4658  MKS H.E2.021*  Sapun za pranje sa dodacima
4659  MKS H.E2.023*  Toaletni sapun
4660  MKS H.E2.024*  Toaletni glicerin-sapun
4661  MKS H.E2.028*  Teĉni sapun
4662  MKS H.E2.029*  Sapuni za brijanje
4663  MKS H.E2.031*  Specijalni sapun za pranje
4664  MKS H.E2.032*  Medicinski sapun
4665  MKS H.E4.020  Glicerin (glicerol)
4666  MKS H.E4.022  Sirovi glicerin (iz sapunske podluţine)
4667  MKS H.E4.024  Sirovi glicerin (saponifikat - sirovi glicerin)
4668  MKS H.E4.026  Sapunska podluţina (sapunski preostali ceĊ)
4669  MKS H.E4.028  Glicerinska voda
4670  MKS H.E8.020*  Sapuni. Uzimanje uzoraka
            Ispitivanje sapuna. OdreĊivanje sadrţaja ukupnih masnih
4671 MKS H.E8.021*
            kiselina
4672 MKS H.E8.022*   Ispitivanje sapuna. OdreĊivanje sadrţaja slobodnih alkalija
4673 MKS H.E8.023*   Ispitivanje sapuna. OdreĊivanje sadrţaja glicerina
            Sapuni i deterĊenti. Postupci uzimanja uzoraka u toku
4674 MKS H.E8.024
            proizvodnje
            Površinski aktivne materije i deterĊenti. Metode podele
4675 MKS H.E8.025
            uzorka
            Površinski aktivne materije. OdreĊivanje pH-vrednosti u
4676 MKS H.E8.026
            vodenim rastvorima. Potenciometrijska metoda
4677 MKS H.E8.027   Sapuni. OdreĊivanje sadrţaja hlorida. Titrimetrijska metoda
            Sapuni. OdreĊivanje sadrţaja hlorida. Potenciometrijska
4678 MKS H.E8.028
            metoda
            Anjonske površinski aktivne materije. OdreĊivanje
4679 MKS H.E8.038
            rastvorljivosti u vodi
            Površinski aktivne materije. OdreĊivanje sadrţaja vode.
4680 MKS H.E8.044
            Metoda po Karlu Fišeru
            Površinski aktivne materije i sapuni. OdreĊivanje sadrţaja
4681 MKS H.E8.045
            vode. Metoda azeotropske destilacije
            Sapuni. OdreĊivanje sadrţaja vlage i isparljivih materija.
4682 MKS H.E8.046
            Gravimetrijska metoda
            Površinski aktivne materije - OdreĊivanje površinskog
4683 MKS H.E8.047
            napona rastezanjem teĉnih filmova
           Površinski aktivne materije - OdreĊivanje površinskog
4684 MKS H.E8.048
           napona na graniĉnoj površini rastezanjem teĉnih filmova
           Površinski aktivne materije - OdreĊivanje alkaliteta -
4685 MKS H.E8.049
           Volumetrijska metoda
           Površinski aktivne materije - OdreĊivanje moći kvašenja
4686 MKS H.E8.050
           umakanjem
           Glicerin i glicerinske sirovine. Uzimanje uzoraka i metode
4687 MKS H.E8.101
           ispitivanja
           Gasovita goriva. Osnovni pojmovi, definicije, klasifikacija i
4688 MKS H.F1.001
           opšti uslovi kvaliteta
4689  MKS H.F1.010  Gasovi. Kiseonik gasoviti. Tehniĉki uslovi
4690  MKS H.F1.011  Gasovi. Kiseonik teĉni. Tehniĉki uslovi
4691  MKS H.F1.012  Gasovi. Azot, gasoviti. Tehniĉki uslovi
4692  MKS H.F1.013  Gasovi. Azot, teĉni. Tehniĉki uslovi
4693  MKS H.F1.014  Gasovi. Argon, gasoviti. Tehniĉki uslovi
4694  MKS H.F1.015  Gasovi. Argon, tehniĉki. Tehniĉki uslovi
4695  MKS H.F1.016  Gasovi. Ugljen-dioksid gasoviti. Tehniĉki uslovi
4696  MKS H.F1.018  Gasovi. Vodonik, gasoviti. Tehniĉki uslovi
4697  MKS H.F1.020  Gasovi. Acetilen. Tehniĉki uslovi
4698  MKS H.F2.020  Amonijak. Teĉni, bezvodni. Tehniĉki uslovi
4699  MKS H.F2.022  Sumpordioksid, teĉan, tehniĉki uslovi
           Amonijak, teĉni, bezvodni. Uzimanje uzoraka i metode
4700 MKS H.F8.057*
           ispitivanja
4701 MKS H.F8.100   Gasovi. Uzimanje uzoraka. Opšti uslovi
           Gasovi. Oprema za uzimanje uzoraka i prenošenje gasa do
4702 MKS H.F8.101
           ureĊaja za analizu
4703 MKS H.F8.102   Analiza gasova. Uzimanje uzoraka teĉnih gasova
4704 MKS H.F8.103   Gasovi. Uzimanje uzoraka prirodnog gasa
           Gasovi. Kiseonik. OdreĊivanje sadrţaja kiseonika.
4705 MKS H.F8.121
           Apsorpciona metoda
           Gasovi. OdreĊivanje sadrţaja kiseonika. Metoda gasne
4706 MKS H.F8.122
           hromatografije
           Gasovi. OdreĊivanje sadrţaja kiseonika. U gasovima
4707 MKS H.F8.123
           smešama. Elektrohemijska metoda sa ćvrstim elektrolitom
           Gasovi. OdreĊivanje sadrţaja kiseonika u gasovima i
4708 MKS H.F8.124   njihovim smešama. Elektrohemijska metoda sa elektrolitom
           u obliku teĉnosti ili gela
           Gasovi. OdreĊivanje sadrţaja kiseonika. Kolorimetrijska
4709 MKS H.F8.125
           metoda
           Gasovi. Azot. OdreĊivanje sadrţaja azota. Indirektna
4710 MKS H.F8.131
           metoda
           Gasovi. OdreĊivanje sadrţaja azota. Metoda gasne
4711 MKS H.F8.132
           hromatografije
           Gasovi. Argon. OdreĊivanje sadrţaja argona. Indirektna
4712 MKS H.F8.141
           metoda
           Gasovi. OdreĊivanje sadrţaja ugljen-dioksida. Izbor
4713 MKS H.F8.150
           metoda
           Gasovi. Ugljen-dioksid. OdreĊivanje sadrţaja Ugljen-
4714 MKS H.F8.151
           dioksida. Apsorpciona metoda
           Gasovi. Ugljen-dioksid. OdreĊivanje sadrţaja ugljen-
4715 MKS H.F8.152
           dioksida i njegovih neĉistoća. Metoda gasne hromatografije
           Gasovi. OdreĊivanje sadrţaja ugljen-dioksida. Metoda
4716 MKS H.F8.153
           infracrvene spektrofotometrije
          Gasovi. Vodonik. OdreĊivanje sadrţaja vodonika. Indirektna
4717 MKS H.F8.161
          metoda
          Gasovi. Acetilen. OdreĊivanje sadrţaja acetilena. Metoda
4718 MKS H.F8.171
          apsorpcije acetilena u vodi
          Gasovi. OdreĊivanje sadrţaja sumpor-dioksida. Izbor
4719 MKS H.F8.180
          metoda
          Gasovi. OdreĊivanje sadrţaja ugljen-monoksida. Izbor
4720 MKS H.F8.190
          metoda
          Gasovi. Ugljen-dioksid. OdreĊivanje sadrţaja ugljen-
4721 MKS H.F8.191
          monoksida. Apsorpciona metoda
          Gasovi. OdreĊivanje sadrţaja vlage. Gravimetrijska
4722 MKS H.F8.201
          metoda
          Gasovi. OdreĊivanje sadrţaja vlage. Metoda merenja taĉke
4723 MKS H.F8.202
          vlage
          Gasovi. Acetilen. OdreĊivanje sadrţaja vodonik sulfida.
4724 MKS H.F8.211
          Volumetrijska metoda
          Gasovi. Acetilen. OdreĊivanje sadrţaja fosfor-vodonika.
4725 MKS H.F8.221
          Volumetrijska metoda
          Gasovi. Kiseonik. OdreĊivanje sadrţaja ugljovodonika.
4726 MKS H.F8.231
          Metoda gasne hromatografije
          Gasovi. Kiseonik. OdreĊivanje sadrţaja ugljovodonika.
4727 MKS H.F8.232
          Metoda infracrvene spektrofotometrije
          Prirodni gas. OdreĊivanje sadrţaja vode i metanola.
4728 MKS H.F8.300
          Metoda gasne hromatografije
          Prirodni gas. Brza analiza sastava prirodnog gasa. Metoda
4729 MKS H.F8.301
          gasne hromatografije
          Prirodni gas. OdreĊivanje taĉke rošenja prirodnog gasa.
4730 MKS H.F8.302  Primena higrometra sa kondenzacijom na ohlaĊenoj
          površini
          Prirodni gas. Jednostavna analiza sastava prirodnog gasa.
4731 MKS H.F8.303
          Metoda gasne hromatografije
          Prirodni gas. Izraĉunavanje toplotne vrednosti, gustine i
4732 MKS H.F8.304
          relativne gustine
          Prirodni gas. Izraĉunavanje faktora stišljivosti i faktora
4733 MKS H.F8.306
          superstišljivosti


          Prirodni gas - OdreĊivanje vodonika, inertnih gasova i
4734 MKS H.F8.308
          ugljvodonika do C8 - Metoda gasne hromatografije


          Prirodni gas - OdreĊivanje ugljvodonika od butana (C4) do
4735 MKS H.F8.309
          heksadekana (C16) - Metoda gasne hromatografije
          Prirodni gas - OdreĊivanje ţive na visokom ili niskom
4736 MKS H.F8.310
          pritisku
          Analiza gasa. Kalibracione gasne smeše. Uverenje o
4737 MKS H.F8.400
          pripremu smeše
          Analiza gasa. Priprema kalibracionih gasnih smeša. Metoda
4738 MKS H.F8.401
          permeacionih cevi
          Analiza gasa. OdreĊivanje sastava kalibracionih gasnih
4739 MKS H.F8.402
          smeša. Metode uporeĊivanja
          Analiza gasa. Priprema kalibracionih gasnih smeša.
4740 MKS H.F8.403
          Manometarska metoda
          Analiza gasa. Priprema kalibracionih gasnih smeša. Metoda
4741 MKS H.F8.404
          merenja mase
4742 MKS H.F8.500  Prirodni gas. OdreĊivanje jedinjenja sumpora. Izbor metoda
           Prirodni gas. OdreĊivanje sadrţaja vodonik-sulfida. Metoda
4743 MKS H.F8.501
           sa metilenskim plavim
           Prirodni gas. OdreĊivanje sadrţaja ukupnog sumpora.
4744 MKS H.F8.502
           Metoda hidrogenacije
           Prirodni gas. OdreĊivanje jedinjenja sumpora u prirodnom
           gasu. Metoda gasne hromatografije sa upotrebom
4745 MKS H.F8.503
           elektrohemijskog detektora za odreĊivanje jedinjenja
           sumpora za odorisanje
           Prirodni gas. OdreĊivanje vodonik-sulfida, sumpora iz tiola i
4746 MKS H.F8.504
           karbonil-sulfida. Potenciometrijska metoda
           Prirodni gas. OdreĊivanje sadrţaja sumpora - Metoda po
4747 MKS H.F8.505
           Lingeneru
           Prirodni gas. OdreĊivanje sadrţaja sumpora - Metoda po
4748 MKS H.F8.506
           Vikboldu
           Prirodni gas - OdreĊivanje moguĉeg sadrţaja teĉnih
4749 MKS H.F8.600
           ugljovodonika - Principi i opšti zahtevi
           Prirodni gas - OdreĊivanje moguĉeg sadrţaja teĉnih
4750 MKS H.F8.601
           ugljovodonika - Metoda merenja mase
           Prirodni gas - OdreĊivanje moguĉeg sadrţaja teĉnih
4751 MKS H.F8.602
           ugljovodonika - Volumetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Pripremanje, standardizacija i ĉuvanje
4752 MKS H.G0.001
           standardnih volumetrijskih rastvora za hemijske analize
           Ĉiste hemikalije. Pripremanje i ĉuvanje standardnih
4753 MKS H.G0.002
           referentnih pufer-rastvora za kalibraciju pH-metara
           Ĉiste hemikalije. Tabelarni pregled zapreminskih masa i
4754 MKS H.G0.003
           koncentracija za vodene rastvore sumporne kiseline
           Ĉiste hemikalije - Tabelarni pregled zapreminskih masa i
4755 MKS H.G0.004
           koncentracija za vodene rastvore hlorovodoniće kiseline
           Ĉiste hemikalije. Tabelarni pregled zapreminskih masa i
4756 MKS H.G0.005
           koncentracija za vodene rastvore azotne kiseline
           Ĉiste hemikalije - Tabelarni pregled zapreminskih masa i
4757 MKS H.G0.006
           koncentracija za vodene rastvore natrijum-hidroksida
           Ĉiste hemikalije. Pripremanje i ĉuvanje standardnih rastvora
           za kolorimetrijske, spektrofotometrijske,
4758 MKS H.G0.007
           plamenofotometrijske i atomsko apsorpcione analize, kao i
           za druge vrste analiza
           Ĉiste hemikalije. Pripremanje i ĉuvanje rastvora indikatora
4759 MKS H.G0.008
           za hemijske (volumetrijske) analize
4760 MKS H.G2.014  Ĉiste hemikalije. Amonijum-acetat. Tehniĉki uslovi
4761 MKS H.G2.015  Ĉiste hemikalije. Natrijum-acetat-trihidrat. Tehniĉki uslovi
4762 MKS H.G2.016*  Ĉiste hemikalije. Olovo(II)-acetat-trihidrat. Tehniĉki uslovi
4763 MKS H.G2.017  Ĉiste hemikalije. Natrijum-acetat, bezvodni. Tehniĉki uslovi

4764 MKS H.G2.020  Ĉiste hemikalije. Hlorovodorodnića kiselina. Tehniĉki uslovi
4765 MKS H.G2.021*  Ĉiste hemikalije. Borna kiselina. Tehniĉki uslovi
           Ĉiste hemikalije. Bakar (II)-sulfat-pentahidrat. Tehniĉki
4766 MKS H.G2.030*
           uslovi
4767 MKS H.G2.031  Ĉiste hemikalije. GvoţĊe(II)-amonijumsulfat. (Morova so)
           Ĉiste hemikalije - Amonijum-gvoţĊe(III)-sulfat-dodekahidrat -
4768 MKS H.G2.032
           Tehniĉki uslovi
           Ĉiste hemikalije. GvoţĊe (II)-sulfat-heptahidrat. Tehniĉki
4769 MKS H.G2.033*
           uslovi
4770 MKS H.G2.034   Ĉiste hemikalije - Nikal(II)-sulfat-x-hidrat - Tehniĉki uslovi
4771 MKS H.G2.035*   Ĉiste hemikalije. Kalcijum-sulfat-dihidrat. Tehniĉki uslovi
4772 MKS H.G2.036*   Ĉiste hemikalije. Amonijum-sulfat. Tehniĉki uslovi
4773 MKS H.G2.037   Ĉiste hemikalije. Kalcijum-nitrat-tetrahidrat. Tehniĉki uslovi
4774 MKS H.G2.038   Ĉiste hemikalije. Kalijum-metabisulfit. Tehniĉki uslovi
4775 MKS H.G2.039   Ĉiste hemikalije - Natrijum-hidroksid - Tehniĉki uslovi
4776 MKS H.G2.040   Ĉiste hemikalije. Natrijum-sulfit, bezyodni. Tehniĉki uslovi

4777 MKS H.G2.041   Ĉiste hemikalije. Natrijum-sulfit-heptahidrat. Tehniĉki uslovi
4778 MKS H.G2.049   Ĉiste hemikalije - Kalijum-hidroksid. Tehniĉki uslovi
4779 MKS H.G2.050   Ĉiste hemikalije - Kalijum-sulfat - Tehniĉki uslovi
4780 MKS H.G2.051   Ĉiste hemikalije. Kolijum-jodid. Tehniĉki uslovi
            Ĉiste hemikalije. Natrijum-karbonat, bezvodni. Tehniĉki
4781 MKS H.G2.052
            uslovi
            Ĉiste hemikalije. Natrijum-tiosulfat-pentahidrat. Tehniĉki
4782 MKS H.G2.053*
            uslovi
4783 MKS H.G2.054*   Ĉiste hemikalije. Amonijum-hlorid. Tehniĉki uslovi
4784 MKS H.G2.055*   Ĉiste hemikalije. Amonijum-nitrat. Tehniĉki uslovi
4785 MKS H.G2.060*   Ĉiste hemikalije. Barijum-hlorid-dihidrat. Tehniĉki uslovi
4786 MKS H.G2.061   Ĉiste hemikalije. Nikal(II)-hlorid-heksahidrat. Tehniĉki uslovi
4787  MKS H.G2.064  Ĉiste hemikalije - Ortofosforna kiselina - Tehniĉki uslovi
4788  MKS H.G2.065*  Ĉiste hemikalije. Sumporna kiselina. Tehniĉki uslovi
4789  MKS H.G2.066  Ĉiste hemikalije. Azotna kiselina. Tehniĉki uslovi
4790  MKS H.G2.067*  Ĉiste hemikalije. Srebro-nitrat. Tehniĉki uslovi
4791  MKS H.G2.069*  Ĉiste hemikalije. Srebro-cijanid. Tehniĉki uslovi
4792  MKS H.G2.070  Ĉiste hemikalije. Vodonik-peroksid. Tehniĉki uslovi
4793  MKS H.G2.071*  Ĉiste hemikalije. Bakar (II)-oksid. Tehniĉki uslovi
4794  MKS H.G2.073*  Ĉiste hemikalije. Bakar(I)-cijanid. Tehniĉki uslovi
4795  MKS H.G2.080  Ĉiste hemikalije. Kalaj(II)-hlorid (stanohlorid)
4796  MKS H.G2.081*  Ĉiste hemikalije. Natrijum-hlorid. Tehniĉki uslovi
4797  MKS H.G2.082  Ĉiste hemikalije. Kalijum-hlorid. Tehniĉki uslovi
            Ĉiste hemikalije. Natrijum-karbonat-dekahidrat. Tehniĉki
4798 MKS H.G2.083
            uslovi
            Ĉiste hemikalije. Dinatrijum-tetraborat-dekahidrat. Tehniĉki
4799 MKS H.G2.084*
            uslovi
4800 MKS H.G2.085   Ĉiste hemikalije. Cink-hlorid. Tehniĉki uslovi
4801 MKS H.G2.086   Ĉiste hemikalije. Cink-sulfat-heotahidrat. Tehniĉki uslovi
4802 MKS H.G2.090   Ĉiste hemikalije. Aluminijumsulfat, kristalni
            Ĉiste hemikalije. Kalijum-aluminijum-sulfat-dodekahidrat.
4803 MKS H.G2.091*
            Tehniĉki uslovi
4804 MKS H.G2.092   Ĉiste hemikalije - Kalijum-permanganat - Tehniĉki uslovi
4805 MKS H.G2.093   Ĉiste hemikalije. Kalijum-dicijanoaurat (I). Tehniĉki uslovi
4806 MKS H.G2.094   Ĉiste hemikalije. Aluminijumhlorid, bezvodni
4807 MKS H.G2.095   Ĉiste hemikalije. Rastvor amonijaka. Tehniĉki uslovi
            Ĉiste hemikalije. Rastvor amonijaka. Tehniĉki uslovi.
4808 MKS H.G2.095/1
            Dopuna
4809 MKS H.G2.096*   Ĉiste hemikalije. Kalijum-dicijanoargentat. Tehniĉki uslovi
4810  MKS H.G2.097  Ĉiste hemikalije. Srebro (I)-oksid. Tehniĉki uslovi
4811  MKS H.G3.011  Ĉiste hemikalije. (+)-vinska kiselina. Tehniĉki uslovi
4812  MKS H.G3.101  Ĉiste hemikalije. Etanol. Apsolutni
4813  MKS H.G3.102  Ĉiste hemikalije. Aceton. Tehniĉki uslovi
4814 MKS H.G3.103*  Ĉiste hemikalije. Metanol. Tehniĉki usloviMKS H.G3.104
4815 MKS H.G3.104  Ĉiste hemikalije. Ugljentetrahlorid
4816 MKS H.G3.105  Ĉiste hemikalije. Hloroform
4817 MKS H.G3.112*  Ĉiste hemikalije. Ledena sirćetna kiselina. Tehniĉki uslovi
4818 MKS H.G3.115  Ĉiste hemikalije - Mravlje kiselina - Tehniĉki uslovi
4819 MKS H.G3.120*  Ĉiste hemikalije. Oksalna kiselina dihidrat. Tehniĉki uslovi
           Ĉiste hemikalije. Limunska kiselina monohidrat. Tehniĉki
4820 MKS H.G3.122*
           uslovi
4821 MKS H.G4.050  Ĉiste hemikalije. Benzen
           Ĉiste hemikalije. Hlorovodonićna kiselina. OdreĊivanje
4822 MKS H.G8.010*
           izgleda
           Ĉiste hemikalije. Hlorovodonićna kiselina. OdreĊivanje
4823 MKS H.G8.011*
           sadrţaja hlorovodonićne kiseline. Volumetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Hlorovodonićna kiselina. OdreĊivanje
4824 MKS H.G8.012*
           zapreminske mase pomoću areometra
           Ĉiste hemikalije. Hlorovodonićna kiselina. OdreĊivanje
4825 MKS H.G8.013*
           sadrţaja slobodnog hlora. Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Hlorovodonićna kiselina. OdreĊivanje
4826 MKS H.G8.014*
           sadrţaja sulfata. Turbidimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Hlorovodonićna kiselina. OdreĊivanje
4827 MKS H.G8.015*
           sadrţaja gvoţĊa. Fotometrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Hlorovodonićna kiselina. OdreĊivanje
4828 MKS H.G8.016*
           ostatka popsle ţarenja. Gravimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Hlorovodonićna kiselina. OdreĊivanje
4829 MKS H.G8.017*
           sadrţaja sulfita. Volumetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Hlorovodonićna kiselina. OdreĊivanje
4830 MKS H.G8.018*
           sadrţaja arsena. Fotometrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Hlorovodonićna kiselina. OdreĊivanje
4831 MKS H.G8.019*
           sadrţaja amonijuma. Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Hlorovodonićna kiselina. OdreĊivanje
4832 MKS H.G8.020*
           sadrţaja olova. Metoda atomske apsorpcije
           Ĉiste hemikalije. Hlorovodonićna kiselina. OdreĊivanje
4833 MKS H.G8.021*
           sadrţaja bakra. Metoda atomske apsorpcije
           Ĉiste hemikalije. Hlorovodonićna kiselina. OdreĊivanje
4834 MKS H.G8.022*
           sadrţaja cinka. Metoda atomske apsorpcije
           Ĉiste hemikalije. Hlorovodonićna kiselina. OdreĊivanje
4835 MKS H.G8.023*
           sadrţaja kadmijuma. Metoda atomske apsorpcije
           Ĉiste hemikalije. Hlorovodonićna kiselina. OdreĊivanje
4836 MKS H.G8.024*
           sadrţaja teških metala (kao Pb). Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Hlorovodonićna kiselina. OdreĊivanje
4837 MKS H.G8.025*  sadrţaja olova, bakra, cinka i kadmijuma. Metoda inverzne
           voltametrije
4838 MKS H.G8.026*  Ĉiste hemikalije. Sumporna kiselina. OdreĊivanje izgleda
           Ĉiste hemikalije. Sumporna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4839 MKS H.G8.027*
           sumporne kiseline. Volumetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Sumporna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4840 MKS H.G8.027*
           kadmijuma. Metoda atomske apsorpcije
           Ĉiste hemikalije. Sumporna kiselina. OdreĊivanje ostatka
4841 MKS H.G8.028
           posle ţarenja. Gravimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Sumporna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4842 MKS H.G8.029*
           hlora. Turbidimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Sumporna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4843 MKS H.G8.030*
           nitrata. Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Sumporna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4844 MKS H.G8.031*
           amonijuma. Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Sumporna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4845 MKS H.G8.032*
           gvoţĊa. Fotometrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Sumporna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4846 MKS H.G8.033*
           arsena. Fotometrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Sumporna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4847 MKS H.G8.034*
           olova. Metoda atomske apsorpcije
           Ĉiste hemikalije. Sumporna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4848 MKS H.G8.035*
           bakra. Metoda atomske apsorpcije
           Ĉiste hemikalije. Sumporna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4849 MKS H.G8.036*
           cinka. Metoda atomske apsorpcije
           Ĉiste hemikalije. Sumporna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4850 MKS H.G8.038*  materija koje redukuju rastvor kalijum-permanganata (kao
           SO2). Volumetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Sumporna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4851 MKS H.G8.039*
           teških metala (kao Pb). Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Sumporna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4852 MKS H.G8.040*  olova, bakra, cinka i kadmijuma. Metode inverzne
           voltametrije
           Ĉiste hemikalije. Srebro-nitrat. OdreĊivanje sadrţaja srebro-
4853 MKS H.G8.041*
           nitrata. Volumetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Srebro-nitrat. OdreĊivanje sadrţaja
4854 MKS H.G8.042*
           materija nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Srebro-nitrat. OdreĊivanje sadrţaja
4855 MKS H.G8.043*
           hlorida. Turbidimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Srebro-nitrat. OdreĊivanje sadrţaja sulfata.
4856 MKS H.G8.044*
           Turbidimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Srebro-nitrat. OdreĊivanje sadrţaja olova,
4857 MKS H.G8.045*  bakra, gvoţĊa, mangana i cinka. Metoda atomske
           apsorpcije
           Ĉiste hemikalije. Srebro-nitrat. OdreĊivanje sadrţaja
4858 MKS H.G8.046*  materija koje se ne taloţe hlorovodonićnom kiselinom.
           Gravimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Srebro-nitrat. OdreĊivanje sadrţaja teških
4859 MKS H.G8.047*
           metala (kaoPb). Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Srebro-nitrat. OdreĊivanje sadrţaja srebro-
4860 MKS H.G8.048*
           nitrata. Potenciometrijska metoda
4861 MKS H.G8.049*  Ĉiste hemikalije. Vodonik-peroksid. OdreĊivanje izgleda
           Ĉiste hemikalije. Vodonik-peroksid. OdreĊivanje sadrţaja
4862 MKS H.G8.050
           vodonik-peroksida. Volumetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Vodonik-peroksid. OdreĊivanje ostatka
4863 MKS H.G8.051*
           posle uparavanja. Gravimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Vodonik-peroksid. OdreĊivanje sadrţaja
4864 MKS H.G8.052*
           slobodnih kiselina (kao H2SO4). Volumetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Vodonik-peroksid. OdreĊivanje sadrţaja
4865 MKS H.G8.053*
           teških metala (kao Pb). Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Vodonik-peroksid. OdreĊivanje sadrţaja
4866 MKS H.G8.054*
           gvoţĊa. Spektrofotometrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Vodonik-peroksid. OdreĊivanje sadrţaja
4867 MKS H.G8.055*
           ukupnog azota. Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Vodonik-peroksid. OdreĊivanje sadrţaja
4868 MKS H.G8.056*
           sulfata. Turbidimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Vodonik-peroksid. OdreĊivanje sadrţaja
4869 MKS H.G8.057*
           fosfata. Spektrofotometrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Vodonik-peroksid. OdreĊivanje sadrţaja
4870 MKS H.G8.058*
           hlorida. Turbidimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Bakar(II)-sulfat-pentahidrat. OdreĊivanje
4871 MKS H.G8.061*
           sadrţaja bakar(II)-sulfat-pentahidrata. Volumetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Bakar(II)-sulfat-pentahidrat. OdreĊivanje
4872 MKS H.G8.062*  sadrţaja materija nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska
           metoda
           Ĉiste hemikalije. Bakar(II)-sulfat-pentahidrat. OdreĊivanje
4873 MKS H.G8.063*
           sadrţaja hlorida. Turbidimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Bakar(II)-sulfat-pentahidrat. OdreĊivanje
4874 MKS H.G8.064*
           sadrţaja ukupnog azota. Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Bakar(II)-sulfat-pentahidrat. OdreĊivanje
4875 MKS H.G8.065*  sadrţaja olova, nikla, cinka i gvoţĊa. Metoda atomske
           apsorpcije
           Ĉiste hemikalije. Bakar(II)-sulfat-pentahidrat. OdreĊivanje
4876 MKS H.G8.066*  sadrţaja materija koje se ne taloţe vodonik-sulfidom (kao
           sulfati). Gravimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Borna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4877 MKS H.G8.067*
           borne kiseline. Volumetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Borna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4878 MKS H.G8.068*
           hlorida. Turbidimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Borna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4879 MKS H.G8.069*
           sulfata. Turbidimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Borna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4880 MKS H.G8.070*
           fosfata. Spektrofotometrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Borna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4881 MKS H.G8.071
           teških metala (kao Pb). Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Borna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4882 MKS H.G8.072*
           gvoţĊa. Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Borna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4883 MKS H.G8.073*
           arsena. Fotometrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Borna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4884 MKS H.G8.074*
           kalcijuma i magnezijuma. Metoda atomske apsorpcije
           Ĉiste hemikalije. Borna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4885 MKS H.G8.075*  materija koje ne isperavaju sa etanolom. Gravimetrijska
           metoda
           Ĉiste hemikalije. Borna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
4886 MKS H.G8.076*
           materija nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Natrijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4887 MKS H.G8.077*
           natrijum-hlorida. Volumetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Natrijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4888 MKS H.G8.078*
           materija nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Natrijum-hlorid. Merenje pH-vrednosti.
4889 MKS H.G8.079*
           Potenciometrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Natrijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4890 MKS H.G8.080*
           sulfata. Turbidimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Natrijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4891 MKS H.G8.081*
           fosfata. Spektrofotometrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Natrijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4892 MKS H.G8.082*
           jodida i bromida. Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Natrijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4893 MKS H.G8.083
           ukupnog azota. Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Natrijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4894 MKS H.G8.084*
           teških metala (kao Pb). Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Natrijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4895 MKS H.G8.085*
           gvoţĊa. Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Natrijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4896 MKS H.G8.086*
           barijuma. Turbidimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Natrijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4897 MKS H.G8.087*
           kalcijuma i magnezijuma. Metoda atomske apsorpcije
           Ĉiste hemikalije. Natrijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4898 MKS H.G8.088*
           kalijuma. Metode emisione spektrofotometrije sa plamenom
           Ĉiste hemikalije. Kalcijum-sulfat-dihidrat. OdreĊivanje
4899 MKS H.G8.089*  sadrţaja kalcijum-sulfat-dihidrata. Kompleksometrijska
           metoda
           Ĉiste hemikalije. Kalcijum-sulfat-dihidrat. OdreĊivanje
4900 MKS H.G8.090*  sadrţaja materija nerastvorljivih u hlorovodonićoj kiselini.
           Gravimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Kalcijum-sulfat-dihidrat. OdreĊivanje
4901 MKS H.G8.091*  sadrţaja slobodnih kiselina (kao H2SO4) ili alkalija (kao
           Ca(OH)2). Volumetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Kalcijum-sulfat-dihidrat. OdreĊivanje
4902 MKS H.G8.092*
           sadrţaja hlorida. Turbidimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Kalcijum-sulfat-dihidrat. OdreĊivanje
4903 MKS H.G8.093*
           sadrţaja karbonata (kao CO2). Turbidimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Kalcijum-sulfat-dihidrat. OdreĊivanje
4904 MKS H.G8.094*
           sadrţaja nitrata. Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Kalcijum-sulfat-dihidrat. OdreĊivanje
4905 MKS H.G8.095*
           sadrţaja gvoţĊa. Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Kalcijum-sulfat-dihidrat. OdreĊivanje
4906 MKS H.G8.096*
           sadrţaja teških metala (kao Pb). Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Kalcijum-sulfat-dihidrat. OdreĊivanje
4907 MKS H.G8.097*  sadrţaja materija koje se ne taloţe amonijum-oksilatom.
           Gravimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Kalijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4908 MKS H.G8.098
           kalijum-hlorida. Volumetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Kalijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4909 MKS H.G8.099
           materija nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Kalijum-hlorid. Merenje pH-vrednosti.
4910 MKS H.G8.100
           Potenciometrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Kalijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja jodida
4911 MKS H.G8.101
           i bromida. Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Kalijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4912 MKS H.G8.102
           sulfata. Turbidimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Kalijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4913 MKS H.G8.103
           fosfata. Spektrofotometrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Kalijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4914 MKS H.G8.104
           ukupnog azota. Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Kalijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja teških
4915 MKS H.G8.105
           metala (kao Pb). Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Kalijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4916 MKS H.G8.106
           gvoţĊa. Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Kalijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4917 MKS H.G8.107
           aluminijuma. Kolorimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Kalijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4918 MKS H.G8.108
           barijuma. Turbidimetrijska metoda
           Ĉiste hemikalije. Kalijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4919 MKS H.G8.109
           kalcijuma i magnezijuma. Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4920 MKS H.G8.110  natrijuma. Metoda emisione spektrofotometrije sa
          plamenom
          Ĉiste hemikalije. Limunska kiselina monohidrat.
4921 MKS H.G8.111  OdreĊivanje sadrţaja limunske kiseline monohidrata.
          Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Limunska kiselina monohidrat.
4922 MKS H.G8.112  OdreĊivanje sadrţaja materija nerastvorljivih u vodi.
          Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Limunska kiselina monohidrat.
4923 MKS H.G8.113
          OdreĊivanje ostatka posle ţarenja. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Limunska kiselina monohidrat.
4924 MKS H.G8.114
          OdreĊivanje sadrţaja hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Limunska kiselina monohidrat.
4925 MKS H.G8.115
          OdreĊivanje sadrţaja sulfata. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Limunska kiselina monohidrat.
4926 MKS H.G8.116
          OdreĊivanje sadrţaja fosfata. Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Limunska kiselina monohidrat.
4927 MKS H.G8.117
          OdreĊivanje sadrţaja oksalata. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Limunska kiselina monohidrat.
4928 MKS H.G8.118  OdreĊivanje sadrţaja materija koje tamne pri tretiranju
          sumpornom kiselinom. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Limunska kiselina monohidrat.
4929 MKS H.G8.119  OdreĊivanje sadrţaja olova, bakra i gvoţĊa. Metoda
          atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Limunska kiselina monohidrat.
4930 MKS H.G8.120  OdreĊivanje sadrţaja kalcijuma. Metoda atomske
          apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Limunska kiselina monohidrat.
4931 MKS H.G8.121
          OdreĊivanje sadrţaja arsena. Fotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Limunska kiselina monohidrat kvalitata
4932 MKS H.G8.122  "purum". OdreĊivanje sadrţaja gvoţĊa, kalcijuma, teških
          metala (kao Pb) i gubitka mase posle sušenja na 105°C
4933 MKS H.G8.123  Ĉiste hemikalije. Rastvor amonijaka. OdreĊivanje izgleda
          Ĉiste hemikalije. Rastvor amonijaka. OdreĊivanje sadrţaja
4934 MKS H.G8.124
          amonijaka. Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Rastvor amonijaka. OdreĊivanje sadrţaja
4935 MKS H.G8.125
          hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Rastvor amonijaka. OdreĊivanje sadrţaja
4936 MKS H.G8.126
          sulfata. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Rastvor amonijaka. OdreĊivanje sadrţaja
4937 MKS H.G8.127
          sulfida. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Rastvor amonijaka. OdreĊivanje sadrţaja
4938 MKS H.G8.128
          fosfata. Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Rastvor amonijaka. OdreĊivanje sadrţaja
4939 MKS H.G8.129
          karbonata (kao CO2). Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Rastvor amonijaka. OdreĊivanje sadrţaja
4940 MKS H.G8.130
          gvoţĊa. Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Rastvor amonijaka. OdreĊivanje sadrţaja
4941 MKS H.G8.131
          olova, bakra i gvoţĊa. Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Rastvor amonijaka. OdreĊivanje sadrţaja
4942 MKS H.G8.132
          cinka. Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Rastvor amonijaka. OdreĊivanje sadrţaja
4943 MKS H.G8.133
          kalcijuma i magnezijuma. Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Rastvor amonijaka. OdreĊivanje sadrţaja
4944 MKS H.G8.134  natrijuma i kalijuma. Metode emisione spektrofotometrije sa
          plamenom
          Ĉiste hemikalije. Rastvor amonijaka. OdreĊivanje sadrţaja
4945 MKS H.G8.135
          teških metala (kao Pb). Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Rastvor amonijaka. OdreĊivanje sadrţaja
4946 MKS H.G8.136  materija koje redukuju rastvor kalijum-permanganata.
          Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Rastvor amonijaka. OdreĊivanje ostatka
4947 MKS H.G8.137
          uparavanja. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Rastvor amonijaka. OdreĊivanje
4948 MKS H.G8.138
          zapreminske mase pomoću piknometra na 20°C
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-sulfat. OdreĊivanje sadrţaja
4949 MKS H.G8.139
          amonijum sulfata. Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-sulfat. OdreĊivanje sadrţaja
4950 MKS H.G8.140
          materija nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-sulfat. Merenje pH-vrednosti.
4951 MKS H.G8.141
          Potenciometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-sulfat. OdreĊivanje sadrţaja
4952 MKS H.G8.142
          hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-sulfat. OdreĊivanje sadrţaja
4953 MKS H.G8.143
          nitrata. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-sulfat. OdreĊivanje sadrţaja
4954 MKS H.G8.144
          fosfata. Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-sulfat. OdreĊivanje sadrţaja
4955 MKS H.G8.145  olova, bakra, gvoţĊa, kadmijuma, cinka i kalcijuma. Metoda
          atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-sulfat. OdreĊivanje sadrţaja
4956 MKS H.G8.148
          arsena. Fotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-sulfat. OdreĊivanje ostatka
4957 MKS H.G8.149
          posle ţarenja. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-sulfat. OdreĊivanje sadrţaja
4958 MKS H.G8.150
          teških metala (kao Pb). Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-sulfat. OdreĊivanje sadrţaja
4959 MKS H.G8.151
          gvoţĊa. Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-karbonat, bezvodni i natrijum-
          karbonat-dekahidrat. OdreĊivanje sadrţaja natrijum-
4960 MKS H.G8.152
          karbonata i natrijum-karbonat.dekahidrata. Volumetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-karbonat, bezvodni i natrijum-
4961 MKS H.G8.153  karbonat-dekahidrat. OdreĊivanje gubitka mase posle
          sušrnja na 300°C. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-karbonat, bezvodni i natrijum-
4962 MKS H.G8.154  karbonat-dekahidrat. OdreĊivanje sadrţaja materija
          nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-karbonat, bezvodni i natrijum-
4963 MKS H.G8.155  karbonat-dekahidrat. OdreĊivanje sadrţaja hlorida.
          Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-karbonat, bezvodni i natrijum-
4964 MKS H.G8.156  karbonat-dekahidrat. OdreĊivanje sadrţaja ukupnog
          sumpora (kao SO4). Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-karbonat, bezvodni i natrijum-
4965 MKS H.G8.157  karbonat-dekahidrat. OdreĊivanje sadrţaja fosfata i silikata
          (kao SiO2). Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-karbonat, bezvodni i natrijum-
4966 MKS H.G8.158  karbonat-dekahidrat. OdreĊivanje sadrţaja ukupnog azota.
          Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-karbonat, bezvodni i natrijum-
4967 MKS H.G8.159  karbonat-dekahidrat. OdreĊivanje sadrţaja teških metala
          (kao Pb). Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-karbonat, bezvodni i natrijum-
4968 MKS H.G8.160  karbonat-dekahidrat. OdreĊivanje sadrţaja gvoţĊa.
          Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-karbonat, bezvodni i natrijum-
4969 MKS H.G8.161  karbonat-dekahidrat. OdreĊivanje sadrţaja aluminijuma.
          Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-karbonat, bezvodni i natrijum-
4970 MKS H.G8.162  karbonat-dekahidrat. OdreĊivanje sadrţaja kalcijuma i
          magnezijuma. Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-karbonat, bezvodni i natrijum-
4971 MKS H.G8.163  karbonat-dekahidrat. OdreĊivanje sadrţaja kalijuma.
          Metode emisione spektrofotometrije sa plamenom
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-karbonat, bezvodni i natrijum-
4972 MKS H.G8.164  karbonat-dekahidrat. OdreĊivanje sadrţaja arsena.
          Fotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-dicijanoaurat (I). OdreĊivanje
4973 MKS H.G8.167
          sadrţaja zlata. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-dicijanoaurat (I). OdreĊivanje
4974 MKS H.G8.177
          sadrţaja slobodnih cijanida. Potenciometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-dicijanoaurat (I). OdreĊivanje
4975 MKS H.G8.178
          sadrţaja olova. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-dicijanoaurat (I). OdreĊivanje
4976 MKS H.G8.179
          sadrţaja bakra. Potenciometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-dicijanoaurat (I). OdreĊivanje
4977 MKS H.G8.180
          sadrţaja gvoţĊa. Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-dicijanoaurat (I). OdreĊivanje
4978 MKS H.G8.181
          sadrţaja srebra. Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-dicijanoaurat (I). OdreĊivanje
4979 MKS H.G8.182  sadrţaja materija nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Dinatrijum-tetraborat-dekahidrat.
4980 MKS H.G8.183  OdreĊivanje sadrţaja dinatrijum-tetraborat-dekahidrata.
          Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Dinatrijum-tetraborat-dekahidrat. Merenje
4981 MKS H.G8.184
          pH-vrednosti. Potenciometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Dinatrijum-tetraborat-dekahidrat.
4982 MKS H.G8.185
          OdreĊivanje sadrţaja hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Dinatrijum-tetraborat-dekahidrat.
4983 MKS H.G8.186
          OdreĊivanje sadrţaja sulfata. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Dinatrijum-tetraborat-dekahidrat.
4984 MKS H.G8.187
          OdreĊivanje sadrţaja fosfata. Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Dinatrijum-tetraborat-dekahidrat.
4985 MKS H.G8.188  OdreĊivanje sadrţaja teških metala (kao Pb).
          Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Dinatrijum-tetraborat-dekahidrat.
4986 MKS H.G8.189
          OdreĊivanje sadrţaja gvoţĊa. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Dinatrijum-tetraborat-dekahidrat.
4987 MKS H.G8.190  OdreĊivanje sadrţaja kalcijuma. Metoda atomske
          apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Dinatrijum-tetraborat-dekahidrat.
4988 MKS H.G8.191  OdreĊivanje sadrţaja materija nerastvorljivih u vodi.
          Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4989 MKS H.G8.192
          amonijum-hlorida. Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4990 MKS H.G8.193
          materija nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-hlorid. Merenje pH-vrednosti.
4991 MKS H.G8.194
          Potenciometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4992 MKS H.G8.195
          sulfata. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4993 MKS H.G8.196
          nitrata. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4994 MKS H.G8.197
          fosfata. Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4995 MKS H.G8.198
          gvoţĊa. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4996 MKS H.G8.199
          olova, bakra, nikla i cinka. Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4997 MKS H.G8.200
          kalcijuma i magnezijuma. Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
4998 MKS H.G8.201  natrijuma i kalijuma. Metode emisione spektrofotometrije sa
          plamenom
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-hlorid. OdreĊivanje ostatka
4999 MKS H.G8.202
          posle ţarenja. Gravimetrijska metoda
5000 MKS H.G8.203  Ĉiste hemikalije. Metanol. OdreĊivanje izgleda
          Ĉiste hemikalije. Metanol. OdreĊivanje sadrţaja metanola.
5001 MKS H.G8.204
          Metoda gasne hromatografije
          Ĉiste hemikalije. Metanol. OdreĊivanje zapreminske mase
5002 MKS H.G8.205
          pomoću oiknometra na 20°C
          Ĉiste hemikalije. Metanol. OdreĊivanje indeksa prelamanja
5003 MKS H.G8.206
          na 20°C
          Ĉiste hemikalije. Metanol. OdreĊivanje ostatka posle
5004 MKS H.G8.207
          uparavanja. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Metanol. OdreĊivanje sadrţaja hlorida.
5005 MKS H.G8.208
          Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Metanol. OdreĊivanje temperature
5006 MKS H.G8.209
          destilacije
          Ĉiste hemikalije. Metanol. OdreĊivanje sadrţaja slobodnih
5007 MKS H.G8.210
          kiselina (kao HCOOH). Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Metanol. OdreĊivanje sadrţaja slobodnih
5008 MKS H.G8.211
          alkalija (kao NH3). Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Metanol. OdreĊivanje sadrţaja aldehida i
5009 MKS H.G8.212
          ketona (kao CH3COCH3). Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Metanol. OdreĊivanje sadrĊaja materija
5010 MKS H.G8.213  koje redukuju rastvor kalijum-permanganata (kao O).
          Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Metanol. OdreĊivanje sadrţaja gvoţĊa.
5011 MKS H.G8.214
          Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Metanol. OdreĊivanje materija koja tamne
5012 MKS H.G8.215
          pri tretiranju sumpornom kiselinom. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Metanol. OdreĊivanje sadrţaja vode.
5013 MKS H.G8.216
          Metoda po Karl Fišeru
          Ĉiste hemikalije. Metanol. OdreĊivanje sadrţaja gvoţĊa.
5014 MKS H.G8.217
          Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-aluminijum-sulfat-dodekahidrat.
5015 MKS H.G8.218  OdreĊivanje sadrţaja kalijum-aluminijum-sulfat-
          dodekahidrata. Kompleksometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-aluminijum-sulfat-dodekahidrat.
5016 MKS H.G8.219  OdreĊivanje sadrţaja materija nerastvorljivih u vodi.
          Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-aluminijum-sulfat-dodekahidrat.
5017 MKS H.G8.220
          OdreĊivanje sadrţaja hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-aluminijum-sulfat-dodekahidrat.
5018 MKS H.G8.221  OdreĊivanje sadrţaja ukupnog azota. Kolorimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-aluminijum-sulfat-dodekahidrat.
5019 MKS H.G8.222
          OdreĊivanje sadrţaja gvoţĊa. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-aluminijum-sulfat-dodekahidrat.
5020 MKS H.G8.223  OdreĊivanje sadrţaja teških metala (kao Pb).
          Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-aluminijum-sulfat-dodekahidrat.
5021 MKS H.G8.224
          OdreĊivanje sadrţaja arsena. Fotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-aluminijum-sulfat-dodekahidrat.
5022 MKS H.G8.225  OdreĊivanje sadrţaja natrijuma. Metoda emisione
          spektrofotometrije sa plamenom.
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-nitrat. OdreĊivanje sadrţaja
5023 MKS H.G8.226
          amonijum-nitrata. Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-nitrat. OdreĊivanje sadrţaja
5024 MKS H.G8.227
          materija ne rastvorljivih u vodi. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-nitrat. Merenje pH-vrednosti.
5025 MKS H.G8.228
          Potenciometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-nitrat. OdreĊivanje sadrţaja
5026 MKS H.G8.229
          hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-nitrat. OdreĊivanje sadrţaja
5027 MKS H.G8.230
          nitrita. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-nitrat. OdreĊivanje sadrţaja
5028 MKS H.G8.231
          fosfata. Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-nitrat. OdreĊivanje sadrţaja
5029 MKS H.G8.232
          sulfata. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-nitrat. OdreĊivanje sadrţaja
5030 MKS H.G8.233
          gvoţĊa. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-nitrat. OdreĊivanje sadrţaja
5031 MKS H.G8.234
          teških metala (kao Pb). Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-nitrat. OdreĊivanje sadrţaja
5032 MKS H.G8.235
          kalcijuma i magneyijuma. Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-nitrat. OdreĊivanje sadrţaja
5033 MKS H.G8.236  natrijuma i kalijuma. Metoda emisione spektrofotometrije sa
          plamenom
          Ĉiste hemikalije. Ledena sirćetna kiselina. OdreĊivanje
5034 MKS H.G8.237
          iygleda
          Ĉiste hemikalije. Ledena sirćetna kiselina. OdreĊivanje
5035 MKS H.G8.238
          sadrţaja Sirćetne kiseline. Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Ledena sirćetna kiselina. OdreĊivanje
5036 MKS H.G8.239
          ostatka posle uparavanja. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Ledena sirćetna kiselina. OdreĊivanje
5037 MKS H.G8.240
          sadrţaja acetaldehida. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Ledena sirćetna kiselina. OdreĊivanje
5038 MKS H.G8.241  sadrţaja materija koje redukuju rastvor kalijum-
          permanganata (kao HCOOH). Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Ledena sirćetna kiselina. OdreĊivanje
5039 MKS H.G8.242  sadrţaja materija koje redukuju rastvor kalijum-dihromata
          (kao O). Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Ledena sirćetna kiselina. OdreĊivanje
5040 MKS H.G8.243
          sadrţaja hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Ledena sirćetna kiselina. OdreĊivanje
5041 MKS H.G8.244
          sadrţaja sulfata. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Ledena sirćetna kiselina. OdreĊivanje
5042 MKS H.G8.245
          sadrţaja olova, bakra i gvoţĊa. Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Ledena sirćetna kiselina. OdreĊivanje
5043 MKS H.G8.246
          sadrţaja arsena. Fotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Ledena sirćetna kiselina. OdreĊivanje
5044 MKS H.G8.247
          sadrţaja teških metala (kao Pb). Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-tiosulfat-pentahidrat. OdreĊivanje
5045 MKS H.G8.248  sadrţaja natrijum-tiosulfat-pentahidrata. Volumetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-tiosulfat-pentahidrat. OdreĊivanje
5046 MKS H.G8.249  sadrţaja materija nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-tiosulfat-pentahidrat. Merenje pH
5047 MKS H.G8.250
          vrednosti. Potenciometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-tiosulfat-pentahidrat. Odreţivanje
5048 MKS H.G8.251
          sadrţaja hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-tiosulfat-pentahidrat. Odreţivanje
5049 MKS H.G8.252
          sadrţaja sulfata i sulfita (kao SO4). Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-tiosulfat-pentahidrat. Odreţivanje
5050 MKS H.G8.253
          sadrţaja sulfida. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-tiosulfat-pentahidrat. Odreţivanje
5051 MKS H.G8.254
          sadrţaja ukupnog azota. Kolorimetrijska metoda

          Ĉiste hemikalije. Natrijum-tiosulfat-pentahidrat. Odreţivanje
5052 MKS H.G8.255
          sadrţaja teških metala (kao Pb). Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-tiosulfat-pentahidrat. Odreţivanje
5053 MKS H.G8.256
          sadrţaja gvoţĊa. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-tiosulfat-pentahidrat. Odreţivanje
5054 MKS H.G8.257
          sadrţaja kalcijuma. Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Metanol. Odreţivanje sadrţaja aldehida i
5055 MKS H.G8.258
          ketona (kao CH3COCH3). Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Barijum-hlorid-dihidrat. Odreţivanje
5056 MKS H.G8.259
          sadrţaja barijum-hlorid-dihidrata. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Barijum-hlorid-dihidrat. Merenje pH-
5057 MKS H.G8.260
          vrednosti. Potenciometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Barijum-hlorid-dihidrat. OdreĊivanje
5058 MKS H.G8.261
          sadrţaja ukupnog azota. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Barijum-hlorid-dihidrat. OdreĊivanje
5059 MKS H.G8.262
          sadrţaja teških metala (kao Pb). Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Barijum-hlorid-dihidrat. OdreĊivanje
5060 MKS H.G8.263
          sadrţaja gvoţĊa. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Barijum-hlorid-dihidrat. OdreĊivanje
5061 MKS H.G8.264  sadrţaja kalcijuma i stroncijuma. Metoda atomske
          apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Barijum-hlorid-dihidrat. Odreivanje
5062 MKS H.G8.265  sadrţaja natrijuma i kalijuma. Metoda emisione
          spektrometrije sa plamenom
          Ĉiste hemikalije. Barijum-hlorid-dihidrat. OdreĊivanje
5063 MKS H.G8.266  sadrţaja materija nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Olovo(II)-acetat-trihidrat. OdreĊivanje
5064 MKS H.G8.267  sadrţaja olovo(II)-acetat-trihidrata. Kompleksometrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Olovo(II)-acetat-trihidrat. Odreivanje
5065 MKS H.G8.268  sadrţaja materija nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Olovo(II)-acetat-trihidrat. OdreĊivanje
5066 MKS H.G8.269
          sadrţaja hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Olovo(II)-acetat-trihidrat. OdreĊivanje
5067 MKS H.G8.270
          sadrţaja ukupnog azota. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Olovo(II)-acetat-trihidrat. OdreĊivanje
5068 MKS H.G8.271
          sadrţaja gvoţĊa. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Olovo(II)-acetat-trihidrat. OdreĊivanje
5069 MKS H.G8.272
          sadrţaja bakra i kalcijuma. Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Olovo(II)-acetat-trihidrat. OdreĊivanje
5070 MKS H.G8.273  sadrţaja natrijuma i kalijuma. Metoda emisione
          spektrometrije sa plamenom
          Ĉiste hemikalije. GvoţĊe(II)-sulfat-heptahidrat. OdreĊivanje
5071 MKS H.G8.274  sadrţaja gvoţĊa(II)-sulfat-heptahidrata. Volumetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. GvoţĊe(II)-sulfat-heptahidrat. OdreĊivanje
5072 MKS H.G8.275  sadrţaja materija nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. GvoţĊe(II)-sulfat-heptahidrat. Merenje pH-
5073 MKS H.G8.276
          vrednosti. Potenciometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. GvoţĊe(II)-sulfat-heptahidrat. OdreĊivanje
5074 MKS H.G8.277
          sadrţaja gvoţĊa(III). Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. GvoţĊe(II)-sulfat-heptahidrat. OdreĊivanje
5075 MKS H.G8.278
          sadrţaja hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. GvoţĊe(II)-sulfat-heptahidrat. OdreĊivanje
5076 MKS H.G8.279
          sadrţaja fosfata. Spektrofotometrijska metoda

          Ĉiste hemikalije. GvoţĊe(II)-sulfat-heptahidrat. OdreĊivanje
5077 MKS H.G8.280
          sadrţaja ukupnog azota. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. GvoţĊe(II)-sulfat-heptahidrat. OdreĊivanje
5078 MKS H.G8.281  sadrţaja bakra, cinka, mangana i olova. Metoda atomske
          apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. GvoţĊe(II)-sulfat-heptahidrat. OdreĊivanje
5079 MKS H.G8.282
          sadrţaja arsena. Fotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Bakar(II)-oksid. OdreĊivanje sadrţaja
5080 MKS H.G8.284
          bakar(II)-oksida. Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Bakar(II)-oksid. OdreĊivanje sadrţaja
5081 MKS H.G8.285  materija nerastvorljivih u hlorovodorodnićnoj kiselini.
          Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Bakar(II)-oksid. OdreĊivanje sadrţaja
5082 MKS H.G8.286
          materija rastvorljivih u vodi. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Bakar(II)-oksid. OdreĊivanje sadrţaja
5083 MKS H.G8.287
          hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Bakar(II)-oksid. OdreĊivanje sadrţaja
5084 MKS H.G8.288
          sulfata. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Bakar(II)-oksid. OdreĊivanje sadrţaja
5085 MKS H.G8.289
          olova i gvoţĊa. Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Bakar(II)-oksid. OdreĊivanje sadrţaja
5086 MKS H.G8.290
          ukupnog azota. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Bakar(II)-oksid. OdreĊivanje sadrţaja
5087 MKS H.G8.291
          ugljenika. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Bakar(II)-oksid. OdreĊivanje sadrţaja
5088 MKS H.G8.292  materija koje se ne taloţe vodonik-sulfidom. Gravimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Oksalna kiselina dihidrat. OdreĊivanje
5089 MKS H.G8.293
          sadrţaja oksalne kiseline dihidrata. Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Oksalna kiselina dihidrat. OdreĊivanje
5090 MKS H.G8.294  sadrţaja materija nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Oksalna kiselina dihidrat. OdreĊivanje
5091 MKS H.G8.295
          ostatka posle ţarenja. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Oksalna kiselina dihidrat. OdreĊivanje
5092 MKS H.G8.296
          sadrţaja hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Oksalna kiselina dihidrat. OdreĊivanje
5093 MKS H.G8.297
          sadrţaja sulfata. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Oksalna kiselina dihidrat. OdreĊivanje
5094 MKS H.G8.298
          sadrţaja ukupnog azota. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Oksalna kiselina dihidrat. OdreĊivanje
5095 MKS H.G8.299
          sadrţaja gvoţĊa. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Oksalna kiselina dihidrat. OdreĊivanje
5096 MKS H.G8.300  sadrţaja olova,kalcijuma, i magnezijuma. Metoda atomske
          apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Srebro-cijanid i kalijum-dicijano-argentat.
5097 MKS H.G8.301
          OdreĊivanje sadrţaja srebra. Volumetrijska metoda

          Ĉiste hemikalije. Srebro-cijanid i kalijum-dicijano-argentat.
5098 MKS H.G8.302
          OdreĊivanje sadrţaja hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Srebro-cijanid i kalijum-dicijano-argentat.
5099 MKS H.G8.304  OdreĊivanje sadrţaja teških metala (kao Pb).
          Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Srebro-cijanid. OdreĊivanje sadrţaja
5100 MKS H.G8.305  materija nerastvorljivih u rastvoru kalijum-cijanida.
          Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-dicijanoargentat. OdreĊivanje
5101 MKS H.G8.306  sadrţaja materija nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Bakar(I)-cijanid. OdreĊivanje sadrţaja
5102 MKS H.G8.307
          bakra. Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Bakar(I)-cijanid. OdreĊivanje sadrţaja
5103 MKS H.G8.308
          hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Bakar(I)-cijanid. OdreĊivanje sadrţaja
5104 MKS H.G8.309
          olova i gvoţĊa. Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Bakar(I)-cijanid. OdreĊivanje sadrţaja
5105 MKS H.G8.310  materija nerastvorljivih u rastvoru kalijum-cijanida.
          Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Barijum-hlorid-dihidrat. OdreĊivanje
5106 MKS H.G8.311  sadrţaja barijum-hlorid-dihidrata. Kompleksometrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Srebro-cijanid i kalijum-dicijano-argentat.
5107 MKS H.G8.312  OdreĊivanje sadrţaja olova, bakra, gvoţĊa i cinka. Metoda
          atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Srebro(I)-oksid. OdreĊivanje sadrţaja
5108 MKS H.G8.313
          srebra. Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Srebro(I)-oksid. OdreĊivanje
5109 MKS H.G8.314
          sadrţajasrebra. Potenciometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Srebro(I)-oksid. OdreĊivanje sadrţaja
5110 MKS H.G8.315
          sulfata. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Srebro(I)-oksid. OdreĊivanje sadrţaja
5111 MKS H.G8.316
          hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. (+)-vinska kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
5112 MKS H.G8.320
          vinske kiseline. Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. (+)-vinska kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
5113 MKS H.G8.321
          materija nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. (+)-vinska kiselina. OdreĊivanje ostatka
5114 MKS H.G8.322
          posle ţarenja (kao sulfati). Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. (+)-vinska kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
5115 MKS H.G8.323
          hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. (+)-vinska kiselina. OdreĊivanje
5116 MKS H.G8.324
          sadrţajasulfata. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. (+)-vinska kiselina. OdreĊivanje
5117 MKS H.G8.326
          sadrţajagvoţĊa. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. (+)-vinska kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
5118 MKS H.G8.327
          kalcijuma, bakra, i olova. Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-acetat. OdreĊivanje sadrţaja
5119 MKS H.G8.328
          amonijum-acetata. Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-acetat. OdreĊivanje sadrţaja
5120 MKS H.G8.329
          materija nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-acetat. Merenje pH-vrednosti.
5121 MKS H.G8.330
          Potenciometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-acetat. OdreĊivanje sadrţaja
5122 MKS H.G8.331
          hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-acetat. OdreĊivanje sadrţaja
5123 MKS H.G8.332
          sulfata. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-acetat. OdreĊivanje sadrţaja
5124 MKS H.G8.333
          nitrata. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-acetat. OdreĊivanje sadrţaja
5125 MKS H.G8.334
          teških metala (kao Pb). Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-acetat. OdreĊivanje sadrţaja
5126 MKS H.G8.335
          gvoţĊa. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-acetat. OdreĊivanje sadrţaja
5127 MKS H.G8.336
          kalcijuma. Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-acetat. OdreĊivanje sadrţaja
5128 MKS H.G8.337  materija koje redukuju kalijum-permanganat (kao HCOOH).
          Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-acetat. OdreĊivanje ostatka
5129 MKS H.G8.338
          posle ţarenja. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Cink-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja cink-
5130 MKS H.G8.339
          hlorida. Kompleksometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Cink-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja materije
5131 MKS H.G8.340  nerastvorljivih u hjorovodoniĉnoj kiselini. Gravimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Cink-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja cink-
5132 MKS H.G8.341
          oksid-hlorida (kao ZnO). Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Cink-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja sulfata.
5133 MKS H.G8.342
          Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Cink-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja ukupnog
5134 MKS H.G8.343
          azota. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Cink-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja gvoţĊa.
5135 MKS H.G8.344
          Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Cink-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja olova,
5136 MKS H.G8.345  bakra, kalcijuma i magneyijuma. Metoda atomske
          apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Cink-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
5137 MKS H.G8.346  natrijuma i kalijuma. Metoda emisione spektrometrije sa
          plamenom
          Ĉiste hemikalije. Aceton. OdreĊivanje sadrţaja acetona.
5138 MKS H.G8.347
          Metoda gasne hromatografije
          Ĉiste hemikalije. Aceton. OdreĊivanje sadrţaja metanola.
5139 MKS H.G8.348
          Metoda gasne hromatografije
          Ĉiste hemikalije. Aceton. OdreĊivanje ostatka posle
5140 MKS H.G8.349
          uparavanja. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Aceton. OdreĊivanje sadrţaja slobodnih
5141 MKS H.G8.350
          kiselina (kao CH3COOH). Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Aceton. OdreĊivanje sadrţaja slobodnih
5142 MKS H.G8.351
          alkalija (kao NH3). Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Aceton. OdreĊivanje sadrţaja materija
5143 MKS H.G8.352
          koje redukuju kalijum-permanganat. Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Aceton. OdreĊivanje sadrţaja bakra,
5144 MKS H.G8.353  olova, nikla, kobalta, mangana, gvoţĊa, cinka i
          magnezijuma. Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Aceton. OdreĊivanje sadrţaja aldehida
5145 MKS H.G8.354
          (kao HCHO). Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Aceton. OdreĊivanje sadrţaja vode.
5146 MKS H.G8.355
          Metoda po Karlu Fišeru
          Ĉiste hemikalije. Amonijum-acetat. OdreĊivanje sadrţaja
5147 MKS H.G8.357
          vode. Metoda po Karlu Fišeru
          Ĉiste hemikalije. (+)-vinska kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
5148 MKS H.G8.358
          oksalta. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. (+)-vinska kiselinarsena. OdreĊivanje
5149 MKS H.G8.359
          sadrţaja arsena. Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Cink-hlorid. OdreĊivanje sadrţaja
5150 MKS H.G8.361
          natrijuma i kalijuma. Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Nikal(II)-hlorid-heksahidrat. OdreĊivanje
5151 MKS H.G8.364  sadrţaja nikal(II)-hlorid-heksahidrata. Kompleksometrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Nikal(II)-hlorid-heksahidrat. OdreĊivanje
5152 MKS H.G8.365  sadrţaja materija nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Nikal(II)-hlorid-heksahidrat. Merenje pH-
5153 MKS H.G8.366
          vrednosti. Potenciometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Nikal(II)-hlorid-heksahidrat. OdreĊivanje
5154 MKS H.G8.367
          sadrţaja sulfata. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Nikal(II)-hlorid-heksahidrat. OdreĊivanje
5155 MKS H.G8.368  sadrţaja olova, bakra, cinka i kadmijuma. Metoda atomske
          apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Nikal(II)-hlorid-heksahidrat. OdreĊivanje
5156 MKS H.G8.369
          sadrţaja gvoţĊa i kobalta. Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Nikal(II)-hlorid-heksahidrat. OdreĊivanje
5157 MKS H.G8.370  sadrţaja natrijuma i kalijuma. Metoda emisione
          spektrometrije sa plamenom
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-acetat-trihidrat i natrijum-acetat,
5158 MKS H.G8.371  bezvodni. OdreĊivanje sadrţaja natrijum-acetata.
          Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-acetat-trihidrat i natrijum-acetat,
5159 MKS H.G8.372  bezvodni. OdreĊivanje sadrţaja materija nerastvorljivih u
          vodi. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-acetat-trihidrat i natrijum-acetat,
5160 MKS H.G8.373
          bezvodni. Merenje pH-vrednosti. Potenciometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-acetat-trihidrat i natrijum-acetat,
5161 MKS H.G8.374  bezvodni. OdreĊivanje sadrţaja hlorida. Turbidimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-acetat-trihidrat i natrijum-acetat,
5162 MKS H.G8.375  bezvodni. OdreĊivanje sadrţaja fosfata. Kolorimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-acetat-trihidrat i natrijum-acetat,
5163 MKS H.G8.376  bezvodni. OdreĊivanje sadrţaja sulfata. Turbidimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-acetat-trihidrat i natrijum-acetat,
5164 MKS H.G8.377  bezvodni. OdreĊivanje sadrţaja aluminijuma.
          Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-acetat-trihidrat i natrijum-acetat,
5165 MKS H.G8.378  bezvodni. OdreĊivanje sadrţaja gvoţĊa. Kolorimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-acetat-trihidrat i natrijum-acetat,
5166 MKS H.G8.379  bezvodni. OdreĊivanje sadrţaja teških metala (kao Pb).
          Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-acetat-trihidrat i natrijum-acetat,
5167 MKS H.G8.380  bezvodni. OdreĊivanje sadrţaja kalcijuma i magnezijuma.
          Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-acetat-trihidrat. OdreĊivanje
5168 MKS H.G8.381  sadrţaja materija koje redukuju kalijum-permanganat (kao
          HCOOH). Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kajcijum-nitrat-tetrahidrat. OdreĊivanje
5169 MKS H.G8.382  sadrţaja kalcijum-nitrat-tetrahidrata. Kompleksometrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Kajcijum-nitrat-tetrahidrat. Merenje pH-
5170 MKS H.G8.383
          vrednosti. Potenciometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kajcijum-nitrat-tetrahidrat. OdreĊivanje
5171 MKS H.G8.384  sadrţaja materija nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Kajcijum-nitrat-tetrahidrat. OdreĊivanje
5172 MKS H.G8.385
          sadrţaja hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kajcijum-nitrat-tetrahidrat. OdreĊivanje
5173 MKS H.G8.386
          sadrţaja sulfata. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kajcijum-nitrat-tetrahidrat. OdreĊivanje
5174 MKS H.G8.387
          sadrţaja gvoţĊa. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kajcijum-nitrat-tetrahidrat. OdreĊivanje
5175 MKS H.G8.388
          sadrţaja borijuma. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Azotna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
5176 MKS H.G8.389
          arsena. Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kajcijum-nitrat-tetrahidrat. OdreĊivanje
5177 MKS H.G8.389
          sadrţaja olova i bakra. Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Kajcijum-nitrat-tetrahidrat. OdreĊivanje
5178 MKS H.G8.390  sadrţaja magneyijuma i stroncijuma. Metoda atomske
          apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Kajcijum-nitrat-tetrahidrat. OdreĊivanje
5179 MKS H.G8.391  sadrţaja kalijuma i natrijuma. Metoda emisione
          spektrometrije sa plamenom
5180 MKS H.G8.392  Ĉiste hemikalije. Azotna kiselina. OdreĊivanje izgleda
          Ĉiste hemikalije. Azotna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
5181 MKS H.G8.393
          azotne kiseline. Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Azotna kiselina. OdreĊivanje ostatka posle
5182 MKS H.G8.394
          ţarenja. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Azotna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
5183 MKS H.G8.395
          hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Azotna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
5184 MKS H.G8.396
          sulfata. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Azotna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
5185 MKS H.G8.397
          teških metala (kao Pb). Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Azotna kiselina. OdreĊivanje sadrţaja
5186 MKS H.G8.399  gvoţĊa, bakra, olova, mangana, nikla, kadmijuma, cinka i
          kalcijuma. Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Kalcijum-nitrat-tetrahidrat. OdreĊivanje
5187 MKS H.G8.401  sadrţaja materije koje se ne taloţe amonijum-oksalatom.
          Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-metabisulfit. OdreĊivanje sadrţaja
5188 MKS H.G8.403
          kalijum-metabisulfita. Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-metabisulfit. OdreĊivanje sadrţaja
5189 MKS H.G8.404
          materija nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-metabisulfit. OdreĊivanje sadrţaja
5190 MKS H.G8.405
          hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-metabisulfit. OdreĊivanje sadrţaja
5191 MKS H.G8.406
          olova, bakra i cinka. Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-metabisulfit. OdreĊivanje sadrţaja
5192 MKS H.G8.407
          gvoţĊa. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-metabisulfit. OdreĊivanje sadrţaja
5193 MKS H.G8.408
          arsena. Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Natrijum-hidroksid - Pripremanje glavnih
5194 MKS H.G8.409
          rastvora za odreĊivanje sadrţaja nekih komponenta
          Ĉiste hemikalije - Natrijum-hidroksid - OdreĊivanje sadrţaja
5195 MKS H.G8.410  natrijum-hidroksida i sadrţaja karbonata - Volumetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije - Natrijum-hidroksid - OdreĊivanje sadrţaja
5196 MKS H.G8.411
          hlorida - Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Natrijum-hidroksid - OdreĊivanje sadrţaja
5197 MKS H.G8.412
          fosfata - Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Natrijum-hidroksid - OdreĊivanje sadrţaja
5198 MKS H.G8.413
          silikata - Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Natrijum-hidroksid - OdreĊivanje sadrţaja
5199 MKS H.G8.414
          sulfata - Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Natrijum-hidroksid - OdreĊivanje sadrţaja
5200 MKS H.G8.415
          ukupnog azota - Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Natrijum-hidroksid - OdreĊivanje sadrţaja
5201 MKS H.G8.416
          olova, gvoţĊa i nikla - Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije - Natrijum-hidroksid - OdreĊivanje sadrţaja
5202 MKS H.G8.417  cinka, kalcijuma, magnezijuma i kalijuma - Metoda atomske
          apsorpcije
          Ĉiste hemikalije - Natrijum-hidroksid - OdreĊivanje sadrţaja
5203 MKS H.G8.418
          arsena - Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-sulfit, bezvodni i natrijum-sulfit-
5204 MKS H.G8.420  heptahidrat. OdreĊivanje sadrţaja natrijum-sulfita i natrijum-
          sulfit-heptahidrata. Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-sulfit, bezvodni i natrijum-sulfit-
5205 MKS H.G8.421  heptahidrat. OdreĊivanje sadrţaja materija nerastvorljivih u
          vodi. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-sulfit, bezvodni i natrijum-sulfit-
5206 MKS H.G8.422  heptahidrat. Merenje pH-vrednosti. Potenciometrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-sulfit, bezvodni i natrijum-sulfit-
5207 MKS H.G8.423  heptahidrat. OdreĊivanje sadrţaja hlorida. Turbidimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-sulfit, bezvodni i natrijum-sulfit-
5208 MKS H.G8.424  heptahidrat. OdreĊivanje sadrţaja tiosulfata. Kolorimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-sulfit, bezvodni i natrijum-sulfit-
5209 MKS H.G8.425  heptahidrat. OdreĊivanje sadrţaja gvoţĊa. Kolorimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-sulfit, bezvodni i natrijum-sulfit-
5210 MKS H.G8.426  heptahidrat. OdreĊivanje sadrţaja olova, bakra i kalcijuma.
          Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Natrijum-sulfit, bezvodni i natrijum-sulfit-
5211 MKS H.G8.427  heptahidrat. OdreĊivanje sadrţaja arsena.
          Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-jodid. OdreĊivanje sadrţaja
5212 MKS H.G8.428
          kalijum-jodida. Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-jodid. OdreĊivanje sadrţaja
5213 MKS H.G8.429
          materija nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-jodid. Merenje pH-vrednosti.
5214 MKS H.G8.430
          Potenciometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-jodid. OdreĊivanje sadrţajahlorida
5215 MKS H.G8.431
          i bromida (kao Cl). Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-jodid. OdreĊivanje sadrţaja
5216 MKS H.G8.432
          sulfata. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-jodid. OdreĊivanje sadrţajajodata i
5217 MKS H.G8.433
          joda (kao JO3). Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-jodid. OdreĊivanje sadrţaja
5218 MKS H.G8.434
          fosfata. Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-jodid. OdreĊivanje sadrţaja
5219 MKS H.G8.435
          ukupnog azota. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-jodid. OdreĊivanje sadrţaja
5220 MKS H.G8.436
          gvoţĊa. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Ortofosforna kiselina - OdreĊivanje
5221 MKS H.G8.437
          sadrţaja hlorida - Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-jodid. OdreĊivanje sadrţaja olova,
5222 MKS H.G8.437
          kalcijuma i magnezijuma. Metoda atomske apsorpcije

          Ĉiste hemikalije. Kalijum-jodid. OdreĊivanje sadrţaja
5223 MKS H.G8.438
          natrijuma. Metoda emisione spektrometrije sa plamenom
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-jodid. OdreĊivanje sadrţaja
5224 MKS H.G8.439
          barijuma. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-jodid. OdreĊivanje sadrţaja
5225 MKS H.G8.440  gubitka mase posle sušenja na 105 ºC. Gravimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-jodid. OdreĊivanje sadrţaja
5226 MKS H.G8.441
          arsena. Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Kalijum-jodid. OdreĊivanje sadrţaja
5227 MKS H.G8.442
          materija koje redukuju jod (J). Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Cink-sulfat-heptahidrat. OdreĊivanje
5228 MKS H.G8.443  sadrţaja cink-sulfata-heptahidrata. Kompleksometrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Cink-sulfat-heptahidrat. OdreĊivanje
5229 MKS H.G8.444  sadrţaja materija nerastvorljivih u vodi. Gravimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije. Cink-sulfat-heptahidrat. Merenje pH-
5230 MKS H.G8.445
          vrednosti. Potenciometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Cink-sulfat-heptahidrat. OdreĊivanje
5231 MKS H.G8.446
          sadrţaja hlorida. Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Cink-sulfat-heptahidrat. OdreĊivanje
5232 MKS H.G8.447
          sadrţaja ukupnog azota. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Cink-sulfat-heptahidrat. OdreĊivanje
5233 MKS H.G8.448
          sadrţaja gvoţĊa. Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Cink-sulfat-heptahidrat. OdreĊivanje
5234 MKS H.G8.449  sadrţaja olova, bakra, kadmijuma, mangana, kalcijuma i
          magnezijuma. Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije. Cink-sulfat-heptahidrat. OdreĊivanje
5235 MKS H.G8.450
          sadrţaja arsena. Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije. Cink-sulfat-heptahidrat. OdreĊivanje
5236 MKS H.G8.451  sadrţaja kalijuma i natrijuma. Metoda emisione
          spektrometrije sa plamenom
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-sulfat - OdreĊivanje sadrţaja
5237 MKS H.G8.452
          kalijum-sulfata - Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-sulfat - OdreĊivanje sadrţaja
5238 MKS H.G8.453
          materija nerastvorljivih u vodi - Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-sulfat - Merenje pH vrednosti -
5239 MKS H.G8.454
          Potenciometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-sulfat - OdreĊivanje sadrţaja
5240 MKS H.G8.455
          hlorida - Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-sulfat - OdreĊivanje sadrţaja
5241 MKS H.G8.456
          fosfata - Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-sulfat - OdreĊivanje sadrţaja
5242 MKS H.G8.457
          ukupnog azota - Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-permanganat - OdreĊivanje
5243 MKS H.G8.458
          sadrţaja kalijum-permanganata - Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-sulfat - OdreĊivanje sadrţaja
5244 MKS H.G8.458
          teških metala (kao Pb) - Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-sulfat - OdreĊivanje sadrţaja
5245 MKS H.G8.459
          gvoţĊa - Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-sulfat - OdreĊivanje sadrţaja
5246 MKS H.G8.460
          kalcijuma i magnezijuma - Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-sulfat - OdreĊivanje sadrţaja
5247 MKS H.G8.461
          natrijuma - Metoda emisione spektrometrije sa plamenom
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-sulfat - OdreĊivanje sadrţaja
5248 MKS H.G8.462
          arsena - Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Nikal(II)-sulfat-x hidrat - OdreĊivanje
5249 MKS H.G8.463
          sadrţaja nikla - Kompleksometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Nikal(II)-sulfat-x hidrat - OdreĊivanje
5250 MKS H.G8.464  sadrţaja materija nerastvorljivih u vodi - Gravimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije - Nikal(II)-sulfat-x hidrat - Merenje pH-
5251 MKS H.G8.465
          vrednosti - Potenciometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Nikal(II)-sulfat-x hidrat - OdreĊivanje
5252 MKS H.G8.466
          sadrţaja hlorida - Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Nikal(II)-sulfat-x hidrat - OdreĊivanje
5253 MKS H.G8.467
          sadrţaja ukupnog azota - Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Nikal(II)-sulfat-x hidrat - OdreĊivanje
5254 MKS H.G8.468  sadrţaja olova, bakra, cinka, i kadmijuma - Metoda
          atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije - Nikal(II)-sulfat-x hidrat - OdreĊivanje
5255 MKS H.G8.469
          sadrţaja gvoţĊa i kobalta - Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije - Nikal(II)-sulfat-x hidrat - OdreĊivanje
5256 MKS H.G8.470
          sadrţaja kalcijuma - Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije - Nikal(II)-sulfat-x hidrat - OdreĊivanje
5257 MKS H.G8.471  sadrţaja natrijuma i kalijuma - Metoda emisione
          spektrometrije sa plamenom
          Ĉiste hemikalije - Ortofosforna kiselina - OdreĊivanje
5258 MKS H.G8.472
          sadrţaja ortofosforne kiseline - Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Ortofosforna kiselina - OdreĊivanje
5259 MKS H.G8.474
          sadrţaja sulfata - Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Ortofosforna kiselina - OdreĊivanje
5260 MKS H.G8.475
          sadrţaja nitrata - Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Ortofosforna kiselina - OdreĊivanje
5261 MKS H.G8.476  sadrţaja olova, bakra, nikla, gvoţĊa, mangana i cinka -
          Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije - Ortofosforna kiselina - OdreĊivanje
5262 MKS H.G8.477
          sadrţaja arsena - Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Ortofosforna kiselina - OdreĊivanje
5263 MKS H.G8.478  sadrţaja natrijuma i kalijuma - Metoda emisione
          spektrometrije sa plamenom
          Ĉiste hemikalije - Ortofosforna kiselina - OdreĊivanje
5264 MKS H.G8.479  sadrţaja isparljivih kiselina (kao CH3COOH) - Volumetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije - Ortofosforna kiselina - OdreĊivanje
5265 MKS H.G8.480  sadrţaja materija koje redukuju kalijum-permanganat (kao
          H3PO3) - Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Natrijum-hidroksid - OdreĊivanje sadrţaja
5266 MKS H.G8.484
          aluminijuma - Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-permanganat - OdreĊivanje
5267 MKS H.G8.486  sadrţaja materija nerastvorljivih u vodi - Gravimetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-permanganat - OdreĊivanje
5268 MKS H.G8.487
          sadrţaja hlorida - Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-permanganat - OdreĊivanje
5269 MKS H.G8.488
          sadrţaja sulfata - Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-permanganat - OdreĊivanje
5270 MKS H.G8.489
          sadrţaja ukupnog azota - Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-permanganat - OdreĊivanje
5271 MKS H.G8.490  sadrţaja olova, bakra i gvoţĊa - Metoda atomske
          apsorpcije
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-permanganat - OdreĊivanje
5272 MKS H.G8.491
          sadrţaja arsena - Spektrofotometrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Amonijum-gvoţĊe(III)-sulfat-dodekahidrat
5273 MKS H.G8.492  - OdreĊivanje sadrţaja amonijum-gvoţĊe(III)-sulfat-
          dodekahidrat - Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Amonijum-gvoţĊe(III)-sulfat-dodekahidrat
5274 MKS H.G8.493  - OdreĊivanje sadrţaja materija nerastvorljivih u vodi -
          Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Amonijum-gvoţĊe(III)-sulfat-dodekahidrat
5275 MKS H.G8.494
          - OdreĊivanje sadrţaja hlorida - Turbidimetrijska metoda

          Ĉiste hemikalije - Amonijum-gvoţĊe(III)-sulfat-dodekahidrat
5276 MKS H.G8.495
          - OdreĊivanje sadrţaja gvoţĊa (II) - Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Amonijum-gvoţĊe(III)-sulfat-dodekahidrat
5277 MKS H.G8.496  - OdreĊivanje sadrţaja olova, bakra, cinka i mangana -
          Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije - Amonijum-gvoţĊe(III)-sulfat-dodekahidrat
5278 MKS H.G8.497  - OdreĊivanje sadrţaja materija koje se ne taloţe
          amonijakom - Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Mravlja kiselina - OdreĊivanje sadrţaja
5279 MKS H.G8.499
          mravlje kiseline - Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Mravlja kiselina - OdreĊivanje ostatka
5280 MKS H.G8.500
          posle upravanja - Gravimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Mravlja kiselina - OdreĊivanje sadrţaja
5281 MKS H.G8.501
          hlorida - Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Mravlja kiselina - OdreĊivanje sadrţaja
5282 MKS H.G8.502
          sulfata - Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Mravlja kiselina - OdreĊivanje sadrţaja
5283 MKS H.G8.503
          sulfita - Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Mravlja kiselina - OdreĊivanje sadrţaja
5284 MKS H.G8.504
          amonijuma - Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Mravlja kiselina - OdreĊivanje sadrţaja
5285 MKS H.G8.505
          sirćetne kiseline - Volumetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Mravlja kiselina - OdreĊivanje sadrţaja
5286 MKS H.G8.506
          oksalne kiseline - Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Mravlja kiselina - OdreĊivanje sadrţaja
5287 MKS H.G8.507
          gvoţĊa, olova i bakra - Metoda atomske apsorpcije
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-hidroksid - Pripremanje rastvora
5288 MKS H.G8.508
          za odreĊivanje sadrţaja nekih komponenata
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-hidroksid - OdreĊivanje sadrţaja
5289 MKS H.G8.509  kalijum-hidroksida i sadrţaja karbonata - Volumetrijska
          metoda
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-hidroksid - OdreĊivanje sadrţaja
5290 MKS H.G8.510
          hlorida - Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-hidroksid - OdreĊivanje sadrţaja
5291 MKS H.G8.511
          fosfata - Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-hidroksid - OdreĊivanje sadrţaja
5292 MKS H.G8.512
          silikata - Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-hidroksid - OdreĊivanje sadrţaja
5293 MKS H.G8.513
          sulfata - Turbidimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-hidroksid - OdreĊivanje sadrţaja
5294 MKS H.G8.514
          ukupnog azota - Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-hidroksid - OdreĊivanje sadrţaja
5295 MKS H.G8.515
          aluminijuma - Kolorimetrijska metoda
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-hidroksid - OdreĊivanje sadrţaja
5296 MKS H.G8.516  kalcijuma, magnezijuma i cinka - Metoda atomske
          apsorpcije
          Ĉiste hemikalije - Kalijum-hidroksid - OdreĊivanje sadrţaja
5297 MKS H.G8.517
          olova, gvoţĊa i nikla - Metoda atomske apsorpcije

          Ĉiste hemikalije - Kalijum-hidroksid - OdreĊivanje sadrţaja
5298 MKS H.G8.518
          natrijuma - Metoda emisione spektrometrije sa plamenom
          Sanitetski materijal. Kutija prve pomoći za motorna vozila
5299 MKS H.H2.800
          (Standard preispitan 1983. godine)
5300 MKS H.H2.810  Sanitetski materijal. Legura za zubarski amalgam
5301 MKS H.H2.811  Sanitetski materijal. Termoplastićna masa za otiske
          Sanitetski materijal. Zubarski vosak za modelovanje
5302 MKS H.H2.812
          objekata za livenje
5303 MKS H.H2.813  Sanitetski materijal. Zubarski vosak za modelovanje proteza
5304 MKS H.H2.814  Sanitetski materijal. Zubarska ţiva
5305 MKS H.H2.815  Stomatološki materijali - Polimeri za bazu zubne proteze
5306 MKS H.H2.817  Stomatološki materijali - Cink-fosfatni cement
5307 MKS H.H2.818  Sanitetski materijal. Yubarski silikatni i siliko-fosfatni cement
          Stomatološki materijali - OdreĊivanje postojanosti boje
5308 MKS H.H2.819
          stomatoloških polimernih materijala
5309 MKS H.H2.829  Stomatološki materijali - Legure zlata za livenje
          Stomatološki materijali. Kobalt-hrom-molibden legura za
5310 MKS H.H2.830
          livenje
          Stomatološki materijali. Legure za livenje sa sadrţajem
5311 MKS H.H2.832
          plamenitih metala izmeĊu 25% i 75%
5312 MKS H.H3.120  Serum protiv svinjske kuge
          Veterinarski biološki preparati. Ţiva vakcina svinjske kuge.
5313 MKS H.H3.121
          (Lapinizovani virus svinjske kuge - liofilizovan)
5314 MKS H.H3.122  Kristal-violet vakcina svinjske kuge
          Veterinarski biološki preparati. Ţiva vakcina kuge peradi
5315 MKS H.H3.123
          (suva, lipofilizovana)
5316 MKS H.H3.124  Adsorbat-vakcina kuge peradi
          Veterinarski biološki preparati. Serum protiv vrbanca
5317 MKS H.H3.130
          (crvenog vetra) svinja
5318 MKS H.H3.131  adsorbat-vakcina vrbanca (svinjskog crvenog vetra)
          Veterinarski biološki preparati. Adsorbat-vakcina slinavke i
5319 MKS H.H3.135
          šapa
          Veterinarski biološki preparati. Serum protiv antraksa
5320 MKS H.H3.140
          (bedrenice, prostrela)
5321 MKS H.H3.141  Antraks vakcina (za sve ţivotinje)
5322 MKS H.H3.150  Veterinarski biološki preparati. Serum protiv tetanusa
           Veterinarski biološki preparati. Vakcina formol-toksoid
5323 MKS H.H3.151
           tetanusa
           Veterinarski biološki preparati. Serum protiv šuštavca i
5324 MKS H.H3.160
           parašuštavca
           Veterinarski biološki preparati. Vakcina šuštavca i
5325 MKS H.H3.161
           parašuštavca (adsorbat)
           Veterinarski biološki preparati. Vakcina aujeskijeve bolesti -
5326 MKS H.H3.166
           suva
           Veterinarski biološki preparati. Serum protiv pastereloze
5327 MKS H.H3.170
           (kolere peradi, svinjske zaraze i dr.)
           Veterinarski biološki preparati. Serum protiv štenećaka
5328 MKS H.H3.173
           pasa
5329 MKS H.H3.175  Veterinarski biološki preparati. Askol i serum
           Veterinarski biološki preparati. Serum protiv dizenterije
5330 MKS H.H3.180
           jagnjadi i enterotoksemije jagnjadi i ovaca
           Veterinarski biološki preparati. Vakcina enterotoksemije
5331 MKS H.H3.181
           ovaca i jagnjadi i dizenterije jagnjadi
           Veterinarski biološki preparati. Vakcina difterije i boginja
5332 MKS H.H3.190
           peradi (suva, liofilizovana sa ţivim oslabljenim virusom)
5333 MKS H.H3.193  Veterinarski biološki preparati. Limfa ovĉijih boginja - suva
5334 MKS H.H3.195  Veterinarski biološki preparati. Antirabicna vakcina
           Veterinarski biološki preparati. Alergen ya otkrivanje
5335 MKS H.H3.196
           bruceloznih svinja
           Veterinarski biološki preparati. Antigen kokošijeg tifusa za
5336 MKS H.H3.197
           brzu krvnu pretragu
           Veterinarski biološki preparati. Tuberkulin, goveĊi, za
5337 MKS H.H3.198
           intradermalnu probu
5338 MKS H.H3.199  Veterinarski biološki preparati. Tuberkulin, ptiĉji
           Veterinarski biološki preparati. Malein - koncentrovan za
5339 MKS H.H3.200
           oĉnu probu -
           Aluminijumhidroksid-gel za proizvodnju adsorbat-vakcina -
5340 MKS H.H3.201
           za veterinarsku upotrebu -
5341 MKS H.H5.010  Test serumi za odreĊivanje ABO krvnih grupa
5342 MKS H.H8.010*  Metode ispitivanja etarskih ulja. Uyimanje uzoraka
5343 MKS H.H8.011*  Metode ispitivanja etarskih ulja. Pripremanje uzoraka
           Metode ispitivanja etarskih ulja. OdreĊivanje refrakcinog
5344 MKS H.H8.012*
           broja
           Metode ispitivanja etarskih ulja. OdreĊivanje kiselinskog
5345 MKS H.H8.013*
           broja
5346 MKS H.H8.014*  Metode ispitivanja etarskih ulja. OdreĊivanje rotacione moći
           Metode ispitivanja etarskih ulja. OdreĊivanje relativne
5347 MKS H.H8.015*
           gustoće
           Metode ispitivanja etarskih ulja. OdreĊivanje sadrţaja
5348 MKS H.H8.016*
           karvona
           Metode ispitivanja etarskih ulja. OdreĊivanje sadrţaja
5349 MKS H.H8.017*
           linalola
           Metode ispitivanja etarskih ulja. OdreĊivanje sodrţaja alil
5350 MKS H.H8.018*
           izotiocijanata
5351 MKS H.H9.050  Etarska ulja. Aetheroleum abietis - etarsko ulje od lista jele
           Etarska ulja. Aetheroleum anethi herbae. Etarsko ulje
5352 MKS H.H9.051
           zelene mirodije (kopra)
5353 MKS H.H9.052  Etarska ulja. Aetheroleum anisi. Etarsko ulje anisa
          Etarska ulja. Aetheroleum chamomilae. Etarsko ulje
5354 MKS H.H9.053
          kamilice
5355 MKS H.H9.054  Etarska ulja. Aetheroleum carvi. Etarsko ulje kima
          Etarska ulja. Aetheroleum niperi. Etarsko ulje kleke
5356 MKS H.H9.055
          (borovice)
5357 MKS H.H9.056  Etarska ulja. Aetheroleum lauri. Etarsko ulje lovora
5358 MKS H.H9.057  Etarska ulja. Aetheroleum lavandulae. Etarsko ulje lavande
          Etarska ulja. Aetheroleum lavandulae hybridae. Etarsko ulje
5359 MKS H.H9.058
          lavandina
          Etarska ulja. Aetheroleum menthae piperita. Etarsko ulje
5360 MKS H.H9.059
          pitome nane (paprene metvice)
          Etarska ulja. Aetheroleum coriandri. Etarsko ulje korijandra
5361 MKS H.H9.060
          (paprice)
          Etarska ulja. Aetheroleum pini pumilionis. Etarsko ulje
5362 MKS H.H9.061
          planinskog bora (klekovine)
5363 MKS H.H9.062  Etarska ulja. Aetheroleum rosmarini. Etarsko ulje ruzmarina
          Etarska ulja. Aetheroleum salviae dalmaticae. Etarsko ulje
5364 MKS H.H9.063
          dalmatinske kadulje
          Etarska ulja. Aetheroleum foeniculi. Etarsko ulje moraĉa
5365 MKS H.H9.064
          (komoraĉa)
          Etarska ulja. Aetheroleum templini. Etarsko ulje od šišarki
5366 MKS H.H9.065
          jele
5367 MKS H.H9.066  Etarska ulja. Aetheroleum helichrysi. Etarsko ulje smilja
5368 MKS H.H9.067  Etarska ulja. Aetheroleum hyssopi. Etarsko ulje isopa
          Etarska ulja. Aetheroleum majoranae. Etarsko ulje
5369 MKS H.H9.068
          majorana
          Etarska ulja. Aetheroleum menthae crispae. Etarsko ulje
5370 MKS H.H9.069
          kudrave nane
          Etarska ulja. Aetheroleum origani heracleotici. Etarsko ulje
5371 MKS H.H9.070
          mravinca
5372 MKS H.H9.071  Etarska ulja. Aetheroleum petroselini. Etarsko ulje peršuna
          Etarska ulja. Aetheroleum satureiae hortensis. Etarsko ulje
5373 MKS H.H9.072
          ĉubra
          Etarska ulja. Aetheroleum serpylli. Etarsko ulje majkine
5374 MKS H.H9.073
          dušice
          Etarska ulja. Aetheroleum sinapis nigrae. Etarsko ulje
5375 MKS H.H9.074
          slaĉice (gorušice)
5376 MKS H.H9.075  Etarska ulja. Aetheroleum thymi. Etarsko ulje timijana
5377 MKS H.H9.076  Etarska ulja. Aetheroleum valerianae. Etarsko ulje odoljena
5378 MKS H.H9.080  Etarska ulja. Aetheroleum basilici. Etarsko ulje bosiljka
          Etarska ulja. Aetheroleum juniperi oxycederi. Etarsko ulje
5379 MKS H.H9.081
          crvene kleke
5380 MKS H.H9.082  Etarska ulja. Aetheroleum melissae. Etarsko ulje matiĉnjaka
          Etarska ulja. Aetheroleum origani vulgaris. Etarsko ulje
5381 MKS H.H9.083
          vranilovke
          Etarska ulja. Aetheroleum salviae scareae. Etarsko ulje
5382 MKS H.H9.084
          muskatne ţalfije
          Foto-osetljivi materijali. Termini koji se odnose na
5383 MKS H.J0.020
          mikrokopije i njihove podloge
          Foto-osetljivi materijali. Termini koji se odnose na aparate
5384 MKS H.J0.021
          za mikrokopiranje
5385 MKS H.J0.100   Foto-osetljivi materijali. Veliĉine jedinica pakovanja
5386 MKS H.J3.201   Foto-hemikalije. Natrijumsulfit (NA2SO3)
5387 MKS H.J3.202   Foto-hemikalije. Natrijumtiosulfat, kristalni (Na2SO3 x H2O)
5388 MKS H.J3.203   Foto-hemikalije. Kalijumbromid (KBr)
5389 MKS H.J3.204   Foto-hemikalije. Hidrohinon (C6H4(OH)2)
           Foto-hemikalije. Para-metilaminofenolsulfat-metol
5390 MKS H.J3.205
           (HOC6H4NHCH3 x 1/2H2SO4)
5391  MKS H.J3.206  Foto-hemikalije. Natrijumkarbonat, bezvodni (NA2CO3)
5392  MKS H.J3.207  Foto-hemikalije. Natrijumtetraborat, dekahidrat (boraks)
5393  MKS H.J3.208  Foto-hemikalije. Kalijummetabisulfit (K2S2O5)
5394  MKS H.J3.209  Foto-hemikalije. Amonijumhidroksid (NH4OH)
           Metode ispitivanja foto-osetljivih materijala. OdreĊivanje
5395 MKS H.J8.200   tiosulfata u razvijenim crno-belim fotografskim filmova i
           ploĉama
           Metode ispitivanja foto-osetljivih materijala. OdreĊivanje
5396 MKS H.J8.201
           tiosulfata i tetrationata u rayvijenim fotografskim papirima

           Metode ispitivanja foto-osetljivih materijala. OdreĊivanje
5397 MKS H.J8.202
           stabilnosti slika rayvijenih crno-belih filmova, ploca i papira
5398  MKS H.K1.040  Knjigoveyaĉki skrob
5399  MKS H.K1.041  Lepkovi za drvo. Glutinski lepak
5400  MKS H.K1.042  Lepkovi za drvo. Tehniĉki krvni albumin
5401  MKS H.K1.045  Lepkovi za drvo. Kazeinski lepak
5402  MKS H.K1.050  Ćiriš
5403  MKS H.K1.100  Ţelatin za prehrambenu industriju
           Lepak za drvo. Polivinilacetatni disperzioni lepak. Tehniĉki
5404 MKS H.K2.021   uslovi za iţradu i isporuku - (Primenjivanje taĉke 3.2 nije
           obavezno, "Sl.list SFRJ" br. 34/90)
           Lepak za drvo. Karbamidni lepak. Tehnološki uslovi za
5405 MKS H.K2.023
           izradu i isporuku
           Lepak za drvo. Fenolni lepak. Tehnološki uslovi za izradu i
5406 MKS H.K2.024
           isporuku
           Lepak za drvo. Rezorcinski lepak. Tehnološki uslovi za
5407 MKS H.K2.025
           izradu i isporuku
           Lepak za obuću. Jednokomponentni neoprenski
5408 MKS H.K2.101
           (polihloroprenski)lepak
           Lepak za obuću. Dvokomponentni neoprenski
5409 MKS H.K2.102
           (polihloroprenski) lepak
           Lepak za obuću. Jednokomponentni lepak na bazi
5410 MKS H.K2.103
           prirodnog kauĉuka
           Metode za ispitivanje lepkova za drvo. Uzimanje uzoraka
5411 MKS H.K8.020
           lepkova
           Metode za ispitivanje lepkova za drvo. Pripremanje uzoraka
5412 MKS H.K8.021
           za ispitivanje
           Metode za ispitivanje lepkova. OdreĊivanje viskoynosti i
5413 MKS H.K8.022
           konzistencije
           Metode za ispitivanje lepkova za drvo. OdreĊivanje
5414 MKS H.K8.023
           hemijskih karakteristika
           Metode za ispitivanje lepkova za drvo. OdreĊivanje
5415 MKS H.K8.024
           smicajne ĉvrstoće
           Metode za ispitivanje lepkova za drvo. Vreme priprema
5416 MKS H.K8.025   lepka za upotrebu,radno vreme, brzina otvrdnjavanja i rok
           upotrebe
           Metode za ispitivanje lepkova za drvo. Ispitivanje dopunskih
5417 MKS H.K8.026
           karakteristika
           Ţelatin za prehrambenu industriju. OdreĊivanje sadrţaja
5418 MKS H.K8.051
           vlage
           Ţelatin za prehrambenu industriju. OdreĊivanje sadrţaja
5419 MKS H.K8.052
           pepela
           Ţelatin za prehrambenu industriju. OdreĊivanje sadrţaja
5420 MKS H.K8.053
           sumpordioksida (SO2)
           Ţelatin za prehrambenu industriju. OdreĊivanje sadrţaja
5421 MKS H.K8.054
           kiseonika
           Ţelatin za prehrambenu industriju. OdreĊivanje sadrţaja
5422 MKS H.K8.055
           arsena
           Ţelatin za prehrambenu industriju. OdreĊivanje sadrţaja
5423 MKS H.K8.056
           olova
           Ţelatin za prehrambenu industriju. OdreĊivanje sadrţaja
5424 MKS H.K8.057
           bakra
           Ţelatin za prehrambenu industriju. OdreĊivanje sadrţaja
5425 MKS H.K8.058
           gvoţĊa
           Ţelatin za prehrambenu industriju. OdreĊivanje sadrţaja
5426 MKS H.K8.059
           cinka
           Ţelatin za prehrambenu industriju. OdreĊivanje sadrţaja
5427 MKS H.K8.060
           natrijumhlorida
5428 MKS H.K8.061   Ţelatin za prehrambenu industriju. OdreĊivanje tvrdoće
5429 MKS H.K8.062   Ţelatin za prehrambenu industriju. OdreĊivanje prozirnosti
           Metode ispitivanja lepkova za obuću. Otpornost prema
5430 MKS H.K8.101
           smicanju i razdvajanju
           Metode ispitivanja lepkova na bazi elastomera. OdreĊivanje
5431 MKS H.K8.102
           hemiskog sastava i fizikalno-hemijskuh osobina lepkova
           Bazne hemikalije. Sirćetna kiselina za prehrambene svrhe.
5432 MKS H.L1.020
           Uslovi kvaliteta
5433 MKS H.L2.020   Borova smola
           Metode ispitivanja proizvoda hemijske prerade drveta.
5434 MKS H.L8.020
           Ispitivanje sirćetne kiseline
5435 MKS H.M2.021   Koţarska so
           Pomoĉna sredstva za koţu i tekstil. Sulfatirano ricinusovo
5436 MKS H.M2.030
           ulje ("tursko crveno ulje")
           Pomoćna sredstva za koţu. Preparat za nagrizanje
5437 MKS H.M2.101
           (bajcanje) koţe
           Pomoćna sredstva za koţu. Kazeinske pokrivne boje za
5438 MKS H.M2.102
           koţarstvo
5439  MKS H.M3.101  Pomoćna sredstva za gumu. SmeĊi faktis
5440  MKS H.M3.102  Pomoćna sredstva za gumu. Cinkstearat
5441  MKS H.M3.103  Pomoćna sredstva za gumu. Tetrametiltiuramdisulfid
5442  MKS H.M3.104  Pomoćna sredstva za gumu. Fenil -b-naftilamin
           Pomoćna sredstva za gumu. Destilisana stearinska kiselina-
5443 MKS H.M3.105
           tehniĉka-. (Stearin)
           Pomoćna sredstva za gumu. Bitumenski omekšivaĉ za
5444 MKS H.M3.106
           kauĉuk
5445 MKS H.M3.107   Pomoćna sredstva za gumu. Sumpor-prah za vulkanizaciju
           Pomoćna sredstva za gumu. Ĉad za gumarsku industriju.
5446 MKS H.M3.111*
           Fizikalna svojstva
           Ispitivanje omekšivaĉa. OdreĊivanje relativne gustoće
5447 MKS H.M8.020
           areometrom
           Ispitivanje omekšivaĉa. OdreĊivanje relativne gustoĉe
5448 MKS H.M8.021
           piknometrom
5449 MKS H.M8.022   Ispitivanje omekšivaĉa. OdreĊivanje taĉke oĉvrsćavanja
5450 MKS H.M8.051   Uzimanje uzoraka i metode ispitivanja sulfatiranih ulja
           Metode odreĊivanja tragova bakra, mangana i gvoţĊa (Cu,
5451 MKS H.M8.101
           Mn i Fe) u pomoćnim sredstvima za proizvodnju gume
           Ispitivanja pomoĉnih sredstava za gumu. OdreĊivanje
5452 MKS H.M8.102
           nasipne mase u rastresitom stanju
           Pomoćna sredstva za gumu. Uyimanje uzoraka ĉadi iz
5453 MKS H.M8.111
           pakovanih isporuka
           Pomoćna sredstva za gumu. Ĉad. OdreĊivanje gubitka pri
5454 MKS H.M8.112
           sušenju
           Pomoćna sredstva za gumu. Ĉad. OdreĊivanje sadrţaja
5455 MKS H.M8.113
           pepela
           Pomoćna sredstva za gumu. Ĉad. OdreĊivanje nasipne
5456 MKS H.M8.114
           zapreminske mase
           Pomoćna sredstva za gumu. Ĉad. OdreĊivanje jod-
5457 MKS H.M8.115
           adsorpcionog broja ĉadi
           Pomoćna sredstva za gumu. Ĉad. OdreĊivanje ostatka na
5458 MKS H.M8.116
           situ
           Pomoćna sredstva za gumu. Ĉad. OdreĊivanje pH-
5459 MKS H.M8.117*
           vrednosti ĉadi
           Pomoćna sredstva za gumu. Ĉad. OdreĊivanje sadrţaja
5460 MKS H.M8.118
           finih ĉestica prašine
           Pomoćna sredstva za gumu. Ĉad. OdreĊivanje
5461 MKS H.M8.119
           dibutilftalatnog broja
           Klasifikacija papira kartona i lepenke prema vlaknastom
5462 MKS H.N0.300
           sastavu
5463 MKS H.N0.310   Papir i karton. Gramatura. Dozvoljena odstupanja
5464 MKS H.N0.311   Formati papira kartona i lepenke
           Papir, karton i lepenka. Sekundarne sirovine od papirnih
5465 MKS H.N1.001
           otpadaka. Klasifikacija i uslovi kvaliteta
5466 MKS H.N3.200   Sirovi krovni karton. Uslovi kvaliteta
5467 MKS H.N3.202   Sirovi krovni karton. Metode ispitivanja
5468 MKS H.N3.202/1  Sirovi krovni karton. Metode ispitivanja. Izmene
           Papir za pakovanje. Srednje fini omotni papir. Uslovi
5469 MKS H.N4.020
           kvaliteta
           Papir, karton i lepenka. Natron-papir za vreće. Tehniĉki
5470 MKS H.N4.021
           uslovi
5471 MKS H.N4.101   Celuloza za proizvodnju viskoznih prediva i celofana
           Papir, karton i lepenka -Fluting za izradu talasastog kartona -
5472 MKS H.N5.100
           Tehniĉki uslovi
           Papir, karton i lepenka - Kraftlajner za izradu talasastog
5473 MKS H.N5.101
           kartona - Tehniĉki uslovi
           Papir, karton i lepenka - Testlajner za izradu talasastog
5474 MKS H.N5.102
           kartona - Tehniĉki uslovi
           Papir, karton i lepenka. Šrenc papir za izradu talasastog
5475 MKS H.N5.103
           kartona. Tehniĉki uslovi
5476 MKS H.N5.105   Normalni bezdrvni papir
5477 MKS H.N5.320   Novinski roto-papir. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
           Papir za obradu podataka. Nepremazani kontinualni papir
5478 MKS H.N6.200
           gramature 40-90 g/m². Uslovi kvaliteta
5479 MKS H.N7.150   Ambalaţa od papira i kartona. Kartonske baĉve
5480 MKS H.N8.020   Razni papirni proizvodi. Zubarski valjĉići
           Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje pH-vrednosti
5481 MKS H.N8.119
           površine
           Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje propustljivosti
5482 MKS H.N8.120
           vazduha (srednji opseg). Metoda po Garliju
           Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje propustljivosti
5483 MKS H.N8.121
           vazduha (srednji opseg). Metoda po Šoperu
           Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje propustljivosti
5484 MKS H.N8.122
           vazduha (srednji opseg). Metoda po Bensenu
           Ispitivanje papira, kartona i celuloze. OdreĊivanje specifiĉne
5485 MKS H.N8.123
           elektriĉne provodnosti vodenog ekstrakta
           Ispitivanje papira, kartona i celuloze. OdreĊivanje pH-
5486 MKS H.N8.124
           vrednosti vodenog ekstrakta
5487 MKS H.N8.125   Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje pepela
           Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje propustljivosti
5488 MKS H.N8.126
           vazduha (srednji opseg). Opšta metoda
           Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje koeficijenta
5489 MKS H.N8.127
           propustljivosti vodene pare
           Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje sadrţaja vlage
5490 MKS H.N8.128
           (Toluen-metoda)
5491 MKS H.N8.129   Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje stepena beline
5492 MKS H.N8.130   Celuloza. Uzimanje uzoraka za ispitivanje
           Celuloza. Uzimanje uzoraka. OdreĊivanje alfa-, beta-, i
5493 MKS H.N8.131
           gama-celuloze
5494 MKS H.N8.132   Celuloza. OdreĊivanje bakrovog broja
           Celuloza. OdreĊivanje viskoznosti celuloze u rastvoru
5495 MKS H.N8.133
           kupritetraminhidroksida
           Celuloza. OdreĊivanje sadrţaja materija rastvorljivih u
5496 MKS H.N8.134
           smeši metanol-benzen
5497  MKS H.N8.135  Celuloza. OdreĊivanje sadrţaja suve materije
5498  MKS H.N8.136  Celuloza. OdreĊivanje pepela
5499  MKS H.N8.137  Celuloza. OdreĊivanje sadrţaja SiO2 i CaO
5500  MKS H.N8.138  Celuloza. OdreĊivanje stepena beline
           Celuloza. OdreĊivanje reakcione sposobnosti za
5501 MKS H.N8.139
           obrazovanje viskoze
           Celuloza. OdreĊivanje trgovaĉke mase partije. Bale
5502 MKS H.N8.140
           celuloze u listovima
           Celuloza. OdreĊivanje trgovaĉke mase partije. Bale
5503 MKS H.N8.141
           celuloze u ploĉama (celuloza sušena u pahuljicama)
           Celuloza. Mlevenje u laboratorijskim uslovima. Metoda sa
5504 MKS H.N8.142
           Jokrovim mlinom
           Celuloza. Mlevenje u laboratorijskim uslovima. Metoda sa
5505 MKS H.N8.143
           Vilijevim mlinom
           Celuloza. Laboratorijski listovi. OdreĊivanje fizićkih
5506 MKS H.N8.144
           svojstava
           Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje sadrţaja parafina u
5507 MKS H.N8.145
           parafinisanim papirima
5508 MKS H.N8.150   Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje glatkosti
           Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje hrapavosti
5509 MKS H.N8.151
           (glatkosti) metodom propuštanja vazduha. Opšta metoda
           Celuloza. Izrada laboratorijskih listova za ispitivanje fiziĉkih
5510 MKS H.N8.160
           osobina. Metoda za ruĉnu izradu lista
           Celuloza. Izrada laboratorijskih listova za ispitivanje fiziĉkih
5511 MKS H.N8.160/1
           osobina. Metoda za ruĉnu izradu lista. Izmene
           Celuloza. Izrada laboratorijskih listova za ispitivanje fiziĉkih
5512 MKS H.N8.161
           osobina. Rapid-Ketenova metoda
          Celuloza. OdreĊivanje koncentracije celulozne mase. Brza
5513 MKS H.N8.162
          metoda
5514 MKS H.N8.163  Celuloza. Laboratorijsko razvlaknjivanje u mokrom stanju
          Celuloza. OdreĊivanje stepena mlevenja. Šoper-Riglerova
5515 MKS H.N8.164
          metoda
          Celuloza i drvenjaĉa - OdreĊivanje stepena mlevenja -
5516 MKS H.N8.165
          Metoda "Kanadski standard"
          Celuloza u razblaţenim rastvorima. OdreĊivanje graniĉnog
5517 MKS H.N8.167  viskozitetnog broja. Metoda sa restvorom bakar(II)-
          etilendiamina (CED)
          Celuloza u razblaţenim rastvorima. OdreĊivanje graniĉnog
5518 MKS H.N8.168  viskozitetnog broja. Metoda sa rastvorom kompleksa
          gvoţde(III)-natrijum-tartarata (EWNN mod NaCl)
          Ispitivanje celuloze, papira i kartona. OdreĊivanje faktora
5519 MKS H.N8.170
          difuzne refleksije
          Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje opaciteta. Metoda
5520 MKS H.N8.171
          difuzne refleksije
5521 MKS H.N8.180  Celuloza. OdreĊivanje kapa broja
          Celuloza. OdreĊivanje potrošnje hlora (stepen
5522 MKS H.N8.181
          delignifikacije)
5523 MKS H.N8.182  Celuloza. OdreĊivanje materija rastvorljivih u dihlormetanu
          Celuloza - Procena neĉistoća i iverja u nebeljenim
5524 MKS H.N8.187
          celulozama
5525 MKS H.N8.188  Celuloza - Procena neĉistoća i iverja u beljenoj celulozi
          Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje
5526 MKS H.N8.190
          higroekspanzivnosti do maksimalne relativne vlaţnosti 68%
5527 MKS H.N8.202  Ispitivanje talasastog kartona. OdreĊivanje debljine
          Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje debljine
5528 MKS H.N8.203  pojedinaĉnih listova i metoda iyraĉunavanja zapreminske
          mase kartona
5529 MKS H.N8.204  Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje neĉistoća
          Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje slojne debljine i
5530 MKS H.N8.205
          zapreminske mase
          Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje sadrţaja vlage.
5531 MKS H.N8.206
          Metoda sušenja
          Ispitivanje papira, kartona i lepenke. Klimatiziranje uzoraka.
5532 MKS H.N8.207
          Standardni uslovi (23/50)
          Ispitivanje kartona. OdreĊivanje otpornosti prema
5533 MKS H.N8.208
          probaijanju
          Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje otpornosti prema
5534 MKS H.N8.210
          prskanju po Mulenu
          Ispitivanje valovitog i masivnog kartona i lepenke.
5535 MKS H.N8.211
          OdreĊivanje otpornosti prema prskanju po Mulenu
          Ispitivanje papira i kartona - Uzimanje uzoraka za
5536 MKS H.N8.212
          odreĊivanje proseĉnog kvaliteta
          Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje svolstva pri
5537 MKS H.N8.214  zatezanju. Metoda sa konstantnom brzinom
          primenjenogopterećenja
          Ispitivanje papira. OdreĊivanje otpornosti prema cepanju.
5538 MKS H.N8.215
          Metoda po Elmendorfu
          Ispitivanje papira, kartona i lepenke. OdreĊivanje svojstva
5539 MKS H.N8.216
          pri zatezanju. Otpornost prema kidanju u "Z" pravcu
           Ispitivanje papira, kartona i lepenke - OdreĊivanje
5540 MKS H.N8.217
           otpornosti prema raslojavanju
           Ispitivanje papira. OdreĊivanje otpornosti prema savijanju.
5541 MKS H.N8.221
           Metoda po Šoperu
           Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje površinske
5542 MKS H.N8.222
           apsorpcije vode (Metoda Kob)
           Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje kapilarnog upijanja
5543 MKS H.N8.223
           teĉnosti (Metoda Klem)
           Fluting - OdreĊivanje otpornosti prema pritisku ravnom
5544 MKS H.N8.224
           ploĉom posle izrade talasa u laboratoriji
5545 MKS H.N8.225   Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje gramature
           Ispitivanje talasastog kartona. Dvoslojni i troslojni talasasti
5546 MKS H.N8.226
           karton.OdreĊivanje otpornosti prema pritisku ravne ploĉe
           Ispitivanje talasastog kartona. OdreĊivanje otpornosti
5547 MKS H.N8.227
           lepljenih slojeva prema vodi postupkom potapanja
           Ispitivanje talasastog kartona. OdreĊivanje gramature
5548 MKS H.N8.228
           komponenata talasastog kartona posle njihovog razdvajanja
           Ispitivanje lepenke. OdreĊivanje gramature pojedinaĉnih
5549 MKS H.N8.229
           slojeva
           Ispitivanje talasastog kartona. OdreĊivanje otpornosti ivica
5550 MKS H.N8.230
           prema pritisku
           Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje krutosti. Statiĉka
5551 MKS H.N8.240
           metoda savijanjem
           Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje mašinskog
5552 MKS H.N8.250
           (uyduţnog) i popreĉnog pravca
5553 MKS H.N8.251   Ispitivanje papira. OdreĊivanje gornje i donje strane
5554 MKS H.N8.260   Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje prašenja
           Ispitivanje papira i kartona. OdreĊivanje otpornosti prema
5555 MKS H.N8.261   ĉupanju. Metoda štampanja sa rastućom brzinom (uredaj sa
           klatnom ili oprugom)
5556 MKS H.P0.002*  Pesticidi. Termini i definicije. Opšti termini
           Pesticidi. Lista pesticida za koje nisu utvrdeni uobiĉajeni
5557 MKS H.P0.003*
           nazivi. Hemijski nazivi
5558 MKS H.P0.004   Pesticidi. Princip odabiranja trivijalnih (uobiĉajenih) naziva
           Pesticidi. Insekticidi. Uobiĉajeni nazivi, hemijski nazivi i
5559 MKS H.P0.005*
           sinonimi
           Pesticidi. Herbicidi. Uobiĉajeni nazivi, hemijski naziv i
5560 MKS H.P0.006*
           sinonimi
           Pesticidi. Akaricidi. Uobiĉajeni nazivi, hemijski naziv i
5561 MKS H.P0.007*
           sinonimi
           Pesticidi. Fungicidi. Uobiĉajeni nazivi, hemijski naziv i
5562 MKS H.P0.008*
           sinonimi
           Pesticidi. Rodenticidi. Uobiĉajeni nazivi, hemijski naziv i
5563 MKS H.P0.009*
           sinonimi
5564  MKS H.P0.015  Pesticidi. Insekticidi. Reĉnik
5565  MKS H.P0.016  Pesticidi. Herbicidi. Reĉnik
5566  MKS H.P0.017  Pesticidi. Fugicidi. Reĉnik
5567  MKS H.P0.018  Pesticidi. Akaricidi. Reĉnik
5568  MKS H.P0.019  Pesticidi. Rodenticidi. Reĉnik
5569  MKS H.P0.020  Pesticidi - Nematocidi - Reĉnik
5570  MKS H.P0.021  Pesticidi - Regulatori rasta biljaka - Reĉnik
           Pesticidi. Bakar-oksihlorid, tehniĉki. Tehniĉki uslovi i
5571 MKS H.P1.016*
           ispitivanje
5572 MKS H.P1.020   Pesticidi. Kalcijum-cijanid, tehniĉki. Tehniĉki uslovi
            Kalijum-metabisulfit, tehniĉki ("vinobran"). Tehniĉki uslovi i
5573 MKS H.P1.021*
            ispitivanje
            Pesticidi. Propazin, tehniĉki. Tehniĉki uslovi i
5574 MKS H.P1.044*
            ispitivanjeMKS H.P1.045*
5575  MKS H.P1.045*  Pesticidi. Ametrin, tehniĉki. Tehniĉki uslovi i ispitivanje
5576  MKS H.P1.046*  Pesticidi. Mankozeb, tehniĉki. Tehniĉki uslovi
5577  MKS H.P1.047  Pesticidi. Ciram, tehniĉki. Tehniĉki uslovi
5578  MKS H.P1.048*  Pesticidi. Cineb, tehniĉki. Tehniĉki uslovi
5579  MKS H.P1.050  Pesticidi. DDT, tehniĉki. Tehniĉki uslovi
5580  MKS H.P1.051  Pesticidi. Atrazin, tehniĉki. Tehniĉki uslovi
5581  MKS H.P1.052  Pesticidi. Simazin, tehniĉki. Tehniĉki uslovi
5582  MKS H.P1.053  Pesticidi. Lindan, tehniĉki. Tehniĉki uslovi
5583  MKS H.P1.054  Pesticidi. Diazinon, tehniĉki. Tehniĉki uslovi
5584  MKS H.P1.055  Pesticidi. Metalaksil, tehniĉki. Tehniĉki uslovi
5585  MKS H.P1.057  Pesticidi. Bakarni kreĉ. Tehniĉki uslovi
5586  MKS H.P1.058  Pesticidi. Plavi kamen. Tehniĉki uslovi
5587  MKS H.P1.059  Pesticidi. Malation, tehniĉki. Tehniĉki uslovi
5588  MKS H.P1.500  Pesticidi - Prašiva - Tehniĉki uslovi
5589  MKS H.P1.501  Pesticidi - Granule i mikrogranule - Tehniĉki uslovi
5590  MKS H.P1.502  Pesticidi - Prah za suspenziju - Tehniĉki uslovi
5591  MKS H.P1.503  Pesticidi - Koncentrat za emulziju - Tehniĉki uslovi
5592  MKS H.P1.504  Pesticidi - Koncentrovana suspenzija - Tehniĉki uslovi
5593 MKS H.P1.505   Pesticidi - Pesticidna Ċubriva (granulirana) - Tehniĉki uslovi
            Ispitivanje pesticida. Pripremanje indikatorskog rastvora
5594 MKS H.P4.001
            amonijum-gvoţĊe(III)-sulfata, koncentracije g/l
            Ispitivanje pesticida. Pripremanje standardnog rastvora
5595 MKS H.P4.002
            amonijum-tiocijanata koncentracije 0,1 i 0,05 mol/l
            Ispitivanje pesticida. Teĉni parafin, reagens. Tehniĉki uslovi
5596 MKS H.P4.003
            i ispitivanja
            Ispitivanje pesticida - Koncentrovana suspenzija -
5597 MKS H.P5.001
            OdreĊivanje yapreminske mase
            Ispitivanje pesticida - Koncentrat za emulziju - OdreĊivanje
5598 MKS H.P5.002
            stabilnosti emulzije
            Ispitivanje pesticida - Prah za suspenziju - OdreĊivanje
5599 MKS H.P5.003
            suspenzibilnosti
            Ispitivanje pesticida - Prah za suspenziju - OdreĊivanje
5600 MKS H.P5.004
            ostatka na situ mokrim postupkom
            Ispitivanje pesticida - Prah za suspenziju - OdreĊivanje
5601 MKS H.P5.005
            vremena kvašenja
            Ispitivanje pesticida - Prah za suspenziju - OdreĊivanje
5602 MKS H.P5.006
            higroskopnosti
            Ispitivanje pesticida - Prah za suspenziju - OdreĊivanje
5603 MKS H.P5.007
            gubitka mase sušenjem
            Ispitivanje pesticida - Prah za suspenziju - OdreĊivanje
5604 MKS H.P5.008
            stabilnosti suspenzije (moć lebdenja)
            Ispitivanje pesticida - Prah za suspenziju - OdreĊivanje
5605 MKS H.P5.009
            ostatka na situ posle ubrzanog skladištenja
            Ispitivanje pesticida - Prašiva - OdreĊivanje protoĉnih
5606 MKS H.P5.010
            osobina
            Ispitivanje pesticida - Prašiva, granule, mikrogranule i prah
5607 MKS H.P5.011
            za suspenziju - OdreĊivanje zapreminske mase
            Ispitivanje pesticida - OdreĊivanje relativne gustine i
5608 MKS H.P5.012
            zapreminske mase (gustine) pomoĉu areometra i pikometra
           Ispitivanje pesticida - OdreĊivanje sadrţaja pepela u obliku
5609 MKS H.P5.013
           sulfata
           Ispitivanje pesticida. Koncentrati za emulziju. Ispitivanje
5610 MKS H.P5.015
           sposobnosti emulgovanja
           Ispitivanje pesticida. Kalijum-metabisulfit, tehniĉki
5611 MKS H.P8.033
           (vinobran). OdreĊivanje sadrţaja SO2
           Ispitivanje pesticida. Kalijum-metabisulfit, tehniĉki
5612 MKS H.P8.034
           (vinobran). OdreĊivanje sadrţaja K2SO4
           Ispitivanje pesticida. Kalijum-metabisulfit, tehniĉki
5613 MKS H.P8.035  (vinobran). OdreĊivanje sadrţaja gvoţĊa i olova. Metoda
           atomske apsorpcione spektrofotometrije
           Ispitivanje pesticida. Kalijum-metabisulfit, tehniĉki
5614 MKS H.P8.036  (vinobran). OdreĊivanje sadrţaja arsena.
           Spektrofotometrijska metoda
           Ispitivanje pesticida. kalcijum-cijanida, tehniĉki. OdreĊivanje
5615 MKS H.P8.040
           sadrţaja kalcijum-cijanida. Volumetrijska metoda
           Ispitivanje pesticida. Bakar-oksihlorid, tehniĉki. OdreĊivanje
5616 MKS H.P8.041
           sadrţaja bakra. Volumetrijska metoda
           Ispitivanje pesticida. Bakar-oksihlorid, tehniĉki. OdreĊivanje
5617 MKS H.P8.042
           sadrţaja bakra. (elektrolitiĉka metoda)
           Ispitivanje pesticida. Bakar-oksihlorid, tehniĉki. OdreĊivanje
5618 MKS H.P8.043
           sadrţaja sulfata
           Ispitivanje pesticida. Bakar-oksihlorid, tehniĉki. OdreĊivanje
5619 MKS H.P8.044
           sadrţaja slobodnog hlorida
           Ispitivanje pesticida. S-triazini. OdreĊivanje sadrţaja aktivne
5620 MKS H.P8.045*
           supstance
           Ispitivanje pesticida. OdreĊivanje taĉke zapaljivosti u
5621 MKS H.P8.046*
           otvorenom sudu po Markusonu
           Ispitivanje pesticida. OdreĊivanje sadrţaja vode po Din-
5622 MKS H.P8.047*
           Štarku
           Ispitivanje pesticida. S-triazini. OdreĊivanje sadrţaja
5623 MKS H.P8.048
           ukupnih triazina. Potenciometrijska metoda
           Ispitivanje pesticida. S-triazini. OdreĊivanje sadrţaja hlorida
5624 MKS H.P8.049
           izraţenih kao NaCl. Potenciometrijska metoda
           Ispitivanje pesticida. Mankozeb, tehniĉki. OdreĊivanje
5625 MKS H.P8.061
           sadrţaja mangana i cinka. Volumetrijska metoda
           Ispitivanje pesticida. Diokarbamati. OdreĊivanje sadrţaja
5626 MKS H.P8.062*
           aktivne supstancije
           Ispitivanje pesticida. Ciram, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
5627 MKS H.P8.063
           aktivne supstancije
           Ispitivanje pesticida. Ciram, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
5628 MKS H.P8.064
           cinka
           Ispitivanje pesticida. Cink-ditiokarbamati. OdreĊivanje
5629 MKS H.P8.065
           sadrţaja arsena. Spektrofotometrijska metoda
           Ispitivanje pesticida. Maneb, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
5630 MKS H.P8.069
           aktivne supstancije
           Ispitivanje pesticida. Maneb, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
5631 MKS H.P8.070
           mangana. Metoda pomoću bizmuta
           Ispitivanje pesticida. Maneb, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
5632 MKS H.P8.071
           mangana. Metoda pomoću EDTA-Na2
           Ispitivanje pesticida. Cink-ditokarbamati. OdreĊivanje
5633 MKS H.P8.072
           sadrţaja cinka
           Ispitivanje pesticida. DDT, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
5634 MKS H.P8.080
           p.p`-DDT-a
          Ispitivanje pesticida. DDT, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
5635 MKS H.P8.081
          ukupnog organski vezanog hlora
          Ispitivanje pesticida. DDT, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
5636 MKS H.P8.082
          hlora koji se moţe hidrolizovati
          Ispitivanje pesticida. DDT, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
5637 MKS H.P8.083
          hloral-hidrata
          Ispitivanje pesticida. DDT, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
5638 MKS H.P8.084
          kiseline. Volumetrijska metoda
          Ispitivanje pesticida. DDT, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
5639 MKS H.P8.085
          kiselina. Potenciometrijska metoda
          Ispitivanje pesticida. DDT, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
5640 MKS H.P8.086
          ĉvrstih materija nerastvorljivih u acetonu
          Ispitivanje pesticida. DDT, tehniĉki. OdreĊivanje taĉke
5641 MKS H.P8.087
          oĉvršćavanja
          Ispitivanje pesticida. DDT, tehniĉki. OdreĊivanje taĉke
5642 MKS H.P8.088
          topljenja izdvojenog p.p`-DDT-a
          Ispitivanje pesticida. Atrazin, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
5643 MKS H.P8.089
          aktivne supstancije. Metoda gasno-teĉne hromatografije

          Ispitivanje pesticida. Atrazin, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
5644 MKS H.P8.090
          ukupnog hlor-triazina. Potenciometrijska metoda
          Ispitivanje pesticida. Atrazin, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
5645 MKS H.P8.091
          materija nerastvorljivih u hloroformu
          Ispitivanje pesticida. Simazin, tehniĉki. OdreĊivanje
5646 MKS H.P8.092  sadrţaja aktivne supstancije. Metoda gasno-teĉne
          hromatografije
          Ispitivanje pesticida. Simazin, tehniĉki. OdreĊivanje
5647 MKS H.P8.093
          ukupnog sadrţaja hlor-triazina. Potenciometrijska metoda
          Ispitivanje pesticida. Simazin, tehniĉki. OdreĊivanje
5648 MKS H.P8.094
          sadrţaja materija rastvorljivih u n-heksanu
          Ispitivanje pesticida. Lindan, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
5649 MKS H.P8.095
          gama-izomera
          Ispitivanje pesticida. Lindan, tehniĉki. OdreĊivanje taĉke
5650 MKS H.P8.096
          topljenja
          Ispitivanje pesticida. Lindan, tehniĉki. OdreĊivanje sadrţaja
5651 MKS H.P8.097
          kiselina kao H2SO4
          Ispitivanje pesticida. Lindan, tehniĉki. OdreĊivanje ĉvrstih
5652 MKS H.P8.098
          materija nerastvorljivih u acetonu
          Ispitivanje pesticida. Diazinon, tehniĉki. OdreĊivanje
5653 MKS H.P8.100
          sadrţaja aktivne supstancije. Volumenska metoda
          Ispitivanje pesticida. Diazinon, tehniĉki. OdreĊivanje
5654 MKS H.P8.101
          sadrţaja kiselina (kao H2SO4). Volumetrijska metoda
          Ispitivanje pesticida. Diazinon, tehniĉki. OdreĊivanje
5655 MKS H.P8.102
          sadrţaja materija nerastvorljivih u acetonu
          Ispitivanje pesticida. Metalaksil, tehniĉki. OdreĊivanje
5656 MKS H.P8.103
          sadrţaja aktivne supstancije. Metoda gasne hromografije

          Ispitivanje pesticida. Metolahlor, tehniĉki. OdreĊivanje
5657 MKS H.P8.104
          sadrţaja aktivne supstancije. Metoda gasne hromografije
          Ispitivanje pesticida. Diazinon, tehniĉki. OdreĊivanje
5658 MKS H.P8.106  sadrţaja aktivne supstancije u formulisanim proizvodima.
          Metoda gasne hromografije
          Ispitivanje pesticida. Plavi kamen. OdreĊivanje sadrţaja
5659 MKS H.P8.110
          bakar-sulfata-pentahidrata. Elektrogravimetrijska metoda
          Ispitivanje pesticida. Plavi kamen. OdreĊivanje sadrţaja
5660 MKS H.P8.111
          bakar-sulfata-pentahidrata. Volumetrijska metoda
          Ispitivanje pesticida. Plavi kamen. OdreĊivanje sadrţaja
5661 MKS H.P8.112
          gvoţĊa. Gravimetrijska metoda
          Ispitivanje pesticida. Plavi kamen. OdreĊivanje slobodnih
5662 MKS H.P8.113
          kiselina, kao H2SO4
          Ispitivanje pesticida. Plavi kamen. OdreĊivanje sadrţaja
5663 MKS H.P8.114
          površinske vode (slobodne). Gravimetrijska metoda
          Ispitivanje pesticida. Plavi kamen. OdreĊivanje sadrţaja
5664 MKS H.P8.115
          materija nerastvorljivih u vodi
          Ispitivanje pesticida. Malation, tehniĉki. OdreĊivanje
5665 MKS H.P8.116
          sadrţaja aktivne supstancije. Spektrofotometrijska metoda

          Ispitivanje pesticida. Malation, tehniĉki. OdreĊivanje
5666 MKS H.P8.117
          sadrţaja aktivne supstancije. Metoda gasne hromatografije
          Ispitivanje pesticida. Malation, tehniĉki. OdreĊivanje
5667 MKS H.P8.118  sadrţaja slobodnih kiselina, kao H2SO4. Volumetrijska
          metoda
          Ispitivanje pesticida. Malation, tehniĉki. OdreĊivanje
5668 MKS H.P8.119
          sadrţaja ĉvrstih materija nerastvorljivih u acetonu
          Ispitivanje pesticida. Malation, tehniĉki. OdreĊivanje
5669 MKS H.P8.120
          sadrţaja gvoţĊa. Spektrofotometrijska metoda
          Ispitivanje pesticida. Malation tehniĉki. OdreĊivanje
5670 MKS H.P8.121
          sadrţaja dietil-fumarata. Polarografska metoda
          Ispitivanje pesticida. Malation, tehniĉki. OdreĊivanje
5671 MKS H.P8.122  sadrţaja slobodne dimetil-ditiofosforne kiseline.
          Spektrofotometrijska metoda
          Ispitivanje pesticida. Malation. OdreĊivanje izomalationa u
5672 MKS H.P8.123
          formulisanim proizvodima. Metoda gasne hromatografije
          Ispitivanje pesticida. Bakarni kreĉ. OdreĊivanje sadrţaja
5673 MKS H.P8.124
          bakra. Elektrogravimetrijska metoda
          Ispitivanje pesticida. Bakarni kreĉ. OdreĊivanje sadrţaja
5674 MKS H.P8.125
          bakra. Volumetrijska metoda
5675 MKS H.P8.200  Ispitivanje pesticida - Uzimanje uzoraka - Opšta pravila
          Ispitivanje pesticida. OdreĊivanje taĉke paljenja u
5676 MKS H.P8.501
          zatvorenom sudu po Penski - Martensu
          Ispitivanje pesticida. OdreĊivanje pH-vrednosti vodenih
5677 MKS H.P8.503
          disperzija i rastvora
          Ispitivanje pesticida. OdreĊivanje korozivnoh dejstva
5678 MKS H.P8.504
          pesticida na metale
          Ispitivanje pesticida. OdreĊivanje taĉke yamućenja i taĉke
5679 MKS H.P8.505
          stinjavanja
          Ispitivanje pesticida. OdreĊivanje sadrţaja materija
5680 MKS H.P8.506
          rastvorljivih u benzenu
          Ispitivanje pesticida. OdreĊivanje sadrţaja materija
5681 MKS H.P8.507
          rastvorljivih u acetonu
          Ispitivanje pesticida. OdreĊivanje sadrţaja materija
5682 MKS H.P8.508
          rastvorljivih u vodi
          Ispitivanje pesticida. OdreĊivanje sadrţaja materija
5683 MKS H.P8.509
          nerastvorljivih u vodi
          Ispitivanje pesticida. OdreĊivanje sadrţaja grubih ĉestica
5684 MKS H.P8.510
          nerastvorljivih u vodi
           Ispitivanje pesticida. OdreĊivanje sadrţaja materija
5685 MKS H.P8.511
           nerastvorljivih u vodenim pesticidnim rastvorima
           Ispitivanje pesticida. OdreĊivanje sadrţaja materija
5686 MKS H.P8.512
           nerastvorljivih u nevodenim pesticidnim rastvorima
           Ispitivanje pesticida. Brzo odreĊivanje sadrţaja vode i
5687 MKS H.P8.513
           suspendovanih ĉestica
           Ispitivanje pesticida. OdreĊivanje stabilnosti posle
5688 MKS H.P8.514
           rayblaţivanja
           Ispitivanje pesticida. OdreĊivanje stabilnosti pesticida na
5689 MKS H.P8.515
           niskim temperaturama
5690 MKS H.P8.516  Ispitivanje pesticida. OdreĊivanje ostatka posle uparavanja

5691 MKS H.Z0.003*  Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. Termini i definicije
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5692 MKS H.Z1.100*  sadrţaja bakra. Spektrofotometrijska metoda sa oksal-
           dihidrazidom
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5693 MKS H.Z1.101*  sadrţaja bakra. Spektrofotometrijska metoda sa natrijum-
           dietilditiokarbamatom
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5694 MKS H.Z1.102*  sadrţaja kadmijuma. Spektrofotometrijska metoda sa difenil-
           tiokarbayonom-ditiyonom
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5695 MKS H.Z1.103*
           sadrţaja kadmijuma. Polarografska metoda
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5696 MKS H.Z1.104*  sadrţaja hroma. Spektrofotometrijska metoda sa difenil-
           tiokarbazonom-ditizonom
5697 MKS H.Z1.106  Ispitivanje voda. Merenje temperature
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. Merenje pH
5698 MKS H.Z1.111
           vrednosti. Potenciometrijska metoda
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5699 MKS H.Z1.113*
           sadrţaja srebra. Metoda atomske apsorpcije
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5700 MKS H.Z1.114*  sadrţaja srebra. Spektrofotometrijska metoda sa p-
           dimetilaminobenzalrodanidom
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5701 MKS H.Z1.115*  sadrţaja aluminiuma. Spektrofotometrijska metoda sa o-
           oksihinolinom
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5702 MKS H.Z1.117
           sadrţaja natrijuma i kalijuma. Metoda plamene fotometrije

5703 MKS H.Z1.124*  Ispitivanje voda. OdreĊivanje alkaliteta
           Ispitivanje voda. OdreĊivanje sadrţaja sulfata. Metoda sa
5704 MKS H.Z1.131*
           jonskim izmenjivaĉima
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5705 MKS H.Z1.135*
           sadrţaja rastvorenog kiseonika. Volumetrijska metoda
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. Biohemijska
5706 MKS H.Z1.136*  potrošnja kiseonika posle 5 dana (BPK5). Metoda
           razblaţivanja
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5707 MKS H.Z1.137*  sadrţaja nitritnog, nitratnog i ukupnog nitrit-nitratnog azota.
           Spektrofotometrijska metoda
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5708 MKS H.Z1.138*
           sadrţaja cijanida. Volumetrijska metoda sa srebro-nitratom
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5709 MKS H.Z1.139*
           sadrţaja cijanida. Spektrofotometrijska metoda
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5710 MKS H.Z1.140*
           sadrţaja hlorida. Volumetrijska metoda sa srebro-nitratom

           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5711 MKS H.Z1.141*
           sadrţaja hlorida. Volumetrijska metoda sa merkuri-nitratom
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5712 MKS H.Z1.142*
           sadrţaja fluorida jon-selektivnom elektrodom
           Ispitivanje industrijskih i otpadnim voda. OdreĊivanje
5713 MKS H.Z1.144*  sadrţaja fenola. Spektrofotometrijska metoda sa 4-
           aminoantipirinom
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5714 MKS H.Z1.145
           sadrţaja natrijuma jon-selektivnom elektrodom
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5715 MKS H.Z1.147*
           sadrţaja fenola iynad 20 mg/l. Spektrofotometrijska metoda
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5716 MKS H.Z1.149
           sadrţaja jonskih tenzida. Spektrofotometrijska metoda
           Ispitivanje voda. OdreĊivanje ulja i masti (Metoda sa
5717 MKS H.Z1.150
           aluminijumsulfatom)
           Ispitivanje voda. OdreĊivanje ulja. (Metoda pomoću
5718 MKS H.Z1.151
           spektrofotometra)
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5719 MKS H.Z1.152
           sadrţaja nejonskih tenzida. Spektrofotometrijska metoda
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5720 MKS H.Z1.160
           sadrţaja suspendovanih materija. Gravimetrijska metoda
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5721 MKS H.Z1.163*
           sadrţaja sulfata. Gravimetrijska metoda sa barijum-hloridom
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5722 MKS H.Z1.165*  hemiske potrošnje kiseonika (NRK). Metoda sa kalijum-
           dihromatom
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5723 MKS H.Z1.170*  sadrţaja gvoţĊa. Spektrofotometrijska metoda sa 1.10-
           fenantrolinom
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5724 MKS H.Z1.171*  sadrţaja gvoţĊa. Spektrofotometrijska metoda sa kalijum-
           rodanidom
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5725 MKS H.Z1.173*  sadrţaja molibdena. Spektrofotometrijska metoda sa
           kalijum-tiocijanatom
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5726 MKS H.Z1.175*  ukupnog sadrţaja arsena. Spektrofotometrijska metoda sa
           srebro-dietilditiokarbamatom
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5727 MKS H.Z1.176*
           sadrţaja kobalta. Metoda atomske apsorbcije
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5728 MKS H.Z1.177*
           sadrţaja antimona. Metoda atomske apsorbcije
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5729 MKS H.Z1.178*  ukupnog sadrţaja ţive. Spektrofotometrijska metoda sa
           dimetil-tiokarbayonom (ditizonom)
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5730 MKS H.Z1.179*  sadrţaja nikla. Spektrofotometrijska metoda sa dimetil-
           glioksimom
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5731 MKS H.Z1.180*
           sadrţaja nikla. Polarografska metoda
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5732 MKS H.Z1.181*  sadrţaja kalcijuma i magnezijuma. Volumetrijska metoda sa
           dinatrijum-etilen-diamin-tetra sirćetnom kiselinom
           Ispitivanje voda. OdreĊivanje sadrţaja amonijaka. Metoda
5733 MKS H.Z1.184*
           pomoću Nesler-ovog reagensa
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5734 MKS H.Z1.190*  sadrţaja sulfida. Kolorimetrijska metoda sa p-amino-N:N-
           dimetilanilinom
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5735 MKS H.Z1.195
           sadrţaja torijuma. Spektrofotometrijska metoda
           Ispitivanje industrijskih i otpadnih voda. OdreĊivanje
5736 MKS H.Z1.196
           sadrţaja berilijuma. Metoda atomske apsorpcije
5737  MKS H.Z1.301  Hemikalije ya obradu vode. Natrijumaluminat
5738  MKS H.Z1.302  Hemikalije ya obradu vode. GvoţĊe (I i I) hlorid
5739  MKS H.Z1.303  Hemikalije ya obradu vode. Aktivni ugalj
5740  MKS H.Z1.304  Hemikalije ya obradu vode. Hlor
5741  MKS H.Z1.305  Hemikalije ya obradu vode. Natrijmhipohlorit (NaOCl)
5742  MKS H.Z1.306  Hemikalije ya obradu vode. GvoţĊe (I I) sulfat (FeSO4)
5743  MKS H.Z2.010  Antifriz na bazi etilen-glikola.Tehniĉki uslovi
           Koĉne teĉnosti (teĉnosti za hidrauliĉne prenosne
5744 MKS H.Z2.100   mehanizme sistema za koĉenje motornih vozila). Tehniĉki
           uslovi
           Referentni materijali za ispitivanje koĉnih teĉnosti. Crteţ
5745 MKS H.Z2.108
           standardnih kontrastnih linija
           Referentni materijali za ispitivanje koĉnih teĉnosti. Zaptivne
5746 MKS H.Z2.110
           kapice za koĉne cilindre
           Referentni materijali za ispitivanje koĉnih teĉnosti. Bazna
5747 MKS H.Z2.120
           koĉna teĉnost za ispitivanje kompatibilnosti
           Referentni materijali za ispitivanje koĉnih teĉnosti. Metalni
5748 MKS H.Z2.130
           materijali za ispitivanje korozije
           Ispitivanje antifriza. Uzimanje uzoraka i priprema vodenih
5749 MKS H.Z8.050
           rastvora za ispitivanje
           Ispitivanje antifriza. OdreĊivanje koliĉine vode po metodi
5750 MKS H.Z8.051
           Karla Fišera (Karl Fischer)
5751  MKS H.Z8.052  Ispitivanje antifriza. OdreĊivanje pH-vrednosti
5752  MKS H.Z8.053  Ispitivanje antifriza. OdreĊivanje taĉke mrţnjenja
5753  MKS H.Z8.054  Ispitivanje antifriza. OdreĊivanje karakteristika destilacije
5754  MKS H.Z8.055  Ispitivanje antifriza. OdreĊivanje pepela
           Ispitivanje antifriza. OdreĊivanje korozije u staklenom
5755 MKS H.Z8.056
           aparatu
5756 MKS H.Z8.057   Ispitivanje antifriza. OdreĊivanje sklonosti stvaranja pene
           Ispitivanje antifriza. OdreĊivanje taĉke kljuĉanja sa
5757 MKS H.Z8.058
           ravnoteţnim refluksom
5758 MKS H.Z8.059   Ispitivanje antifriza. OdreĊivanje rezervne alkalnosti
           Ispitivanje vode za pripremu antifriza. OdreĊivanje koliĉine
5759 MKS H.Z8.060   rastvorenih soli kalcijuma i magnezijuma kao CaO.
           Kompelksometrijska metoda
5760 MKS H.Z8.061  Ispitivanje koĉnih teĉnosti. Uzimanje uzoraka
           Ispitivanje koĉnih teĉnosti. OdreĊivanje taĉke kljuĉanja sa
5761 MKS H.Z8.062
           ravnoteţnim refluksom
           Ispitivanje koĉnih teĉnosti. OdreĊivanje vlaţne taĉke
5762 MKS H.Z8.063
           kljuĉanja sa ravnoteţnim refluksom
5763 MKS H.Z8.064  Ispitivanje koĉnih teĉnosti. OdreĊivanje pH-vrednosti
           Ispitivanje koĉnih teĉnosti. OdreĊivanje stabilnosti na
5764 MKS H.Z8.065
           povišenoj temperaturi
5765 MKS H.Z8.066  Ispitivanje koĉnih teĉnosti. OdreĊivanje hemijske stabilnosti
5766 MKS H.Z8.067  Ispitivanje koĉnih teĉnosti. OdreĊivanje korozije
           Ispitivanje koĉnih teĉnosti. OdreĊivanje teĉljivosti na niskim
5767 MKS H.Z8.068
           temperaturama
5768 MKS H.Z8.069  Ispitivanje koĉnih teĉnosti. OdreĊivanje gubitka isparavanja

5769 MKS H.Z8.070  Ispitivanje koĉnih teĉnosti. OdreĊivanje podnošljivosti boje
5770 MKS H.Z8.071  Ispitivanje koĉnih teĉnosti. OdreĊivanje kompatibilnosti
           Ispitivanje koĉnih teĉnosti. OdreĊivanje otpornosti prema
5771 MKS H.Z8.072
           oksidaciji
5772 MKS H.Z8.073  Ispitivanje koĉnih teĉnosti.OdreĊivanje uticaja na gumu
           Ispitivanje koĉnih teĉnosti. OdreĊivanje ponašanja u
5773 MKS H.Z8.074
           simulacionim uslovima
           Topitelji za lemljenje. Oznake, sastav, oblik isporuke i
5774 MKS H.Z9.010*
           upotreba
5775 MKS I.A0.010*  Obrada informacija. Osnovni termini i definicije
           Obrada informacija. Aritmetiĉke i logiĉke operacije. Termini i
5776 MKS I.A0.012*
           definicije
           Obrada informacija. Tehniĉka oprema. Termini i definicije
5777 MKS I.A0.013*
           (Izabrani termini)
           Obrada informacija. Predstavljanje podataka Termini i
5778 MKS I.A0.015*
           definicije
           Obrada informacije. Nosioci podataka, memorije i
5779 MKS I.A0.022*
           periferijska oprema. Termini i definicije
           Obrada informacija. Pouzdanost, odrţavanje i
5780 MKS I.A0.024*
           raspoloţlivost. Termini i definicije
5781 MKS I.B0.001  Prenos teksta. Grafiĉki znaci za prenos teksta. Pregled
           Transliteracija, transkripcija i prikazivanje ćiriliĉnih pisama
5782 MKS I.B0.002
           znacima latiniĉnih pisama
           Obrada podataka. Skup znakova za razmenu podataka
5783 MKS I.B1.001
           kodiranih sa 7 bitova. Osnovna verzija
           Obrada podataka. Skup znakova za razmenu podataka
5784 MKS I.B1.002  kodiranih sa 7 bitova za hrvatsko-srpsko i slovenaĉko
           latiniĉno pismo
           Obrada podataka. Skup znakova za razmenu podataka
5785 MKS I.B1.003
           kodiranih sa 7 bitova za srpsko-hrvatsko ćiriliĉno pismo
           Obrada podataka. Skup znakova za razmenu podataka
5786 MKS I.B1.004
           kodiranih sa 7 bitova za makedonsko ćirilĉno pismo
           Obrada podataka. Skup meĊunarodnih znakova za
5787 MKS I.B1.009
           razmenu podataka kodiranih sa 7 bitova
           Obrada podataka. Proširenja skupa znakova za razmenu
5788 MKS I.B1.010
           podataka kodiranih sa 7 i 8 bitova
           Obrada informacija. Skup grafiĉkih znakova za razmenu
5789 MKS I.B1.012  informacija kodiranih sa 8 bitova (jednim bajtom). Skup
           meĊunarodnih znakova i znakova ćiriliĉnih pisama
            Obrada podataka. Skup grafiĉkih znakova za razmenu
5790 MKS I.B1.013
            podataka kodiranih jednim bajtom za latiniĉna pisma
            Obrada informacija. Konverzija izmeĊu skupova kodiranih
            znakova (MKS I.B1.009 i skup znakova za telematske
5791 MKS I.B1.014
            sluţbe) i znakova meĊunarodnog telegrafskog alfabeta broj
            2
            Obrada podataka. Primena skupa znakova kodiranih sa 7
5792 MKS I.B2.001   bitova i njegovih 7-bitnih i 8-bitnih proširenja na magnetnoj
            traci sa 9 kanala, širine 12,7 mm
            Obrada podataka. Primena skupa znakova kodiranih sa 7
5793 MKS I.B2.002*   bitova i njegovih 7-bitnih i 8-bitnih proširenja za razmenu
            podataka na kaseti sa magnetnom trakom širine 3,81 mm

            Obrada informacija. Predstavljanje SI i drugih mernih
5794 MKS I.B3.001
            jedinica u sistemima sa ograniĉenim skupovima znakova
            Obrada podataka. Grafiĉko predstavljanje kontrolnih
5795 MKS I.B3.002
            znakova skupa znakova kodiranih sa 7 bitova
            Elementi podataka i formati za razmenu - Razmena
5796 MKS ISO 8601   informacija - Predstavljanje datuma i vremena - (Identiĉan
            sa ISO 8601:1988) - (I.B3)
5797 MKS I.B8.001*   Kodovi za predstavljanje imena zemalja
5798 MKS I.B8.001/1*  Kodovi za predstavljanje imena zemalja. Izmene
5799 MKS I.B8.001/2*  Kodovi za predstavljanje imena zemalja. Izmene i dopune
5800 MKS I.B8.002   Kodovi za predstavljanje valuta i novca
5801 MKS I.B8.002/1  Kodovi za predstavljanje valuta i novca - Izmene i dopune
            Obrada podataka - Sistemi znakova za proveru - (Identiĉan
5802 MKS ISO 7064
            sa ISO 7064:1988) - (I.B8)
            Sistemi za obradu informacija. MeĊusobno povezivanje
5803 MKS I.D2.001
            otvrenih sistema (OSI). Osnovni referentni model
            Lokalne raĉunarske mreţe (LAN). Opšti zahtevi i
5804 MKS I.D4.101
            karakteristike
            Lokalne raĉunarske mreţe (LAN). Projektovanje i
5805 MKS I.D4.102   postavljanje CSMA/CD sistema za prenos brzinama 10 M
            bit/s u osnovnom frekvencijskom opsegu
            Informaciona tehnologija. Komunikacije podacima. Konektor
5806 MKS I.D6.011   sa 25 kontakata za meĊusobno povezivanje DTE i DCE i
            raspored funkcija po kontaktima
5807 MKS I.F1.001   Identifikacione kartice. Fiziĉke karakteristike
            Identifikacione kartice. Tehnika zapisivanja. Reljefno
5808 MKS I.F1.002
            utiskivanje
            Identifikacione kartice. Tehnika zapisivanja podataka na
5809 MKS I.F1.003
            magnetnu traku
            Identifikacione kartice. Tehnika zapisivanja. Poloţaj reljefnih
5810 MKS I.F1.004
            znakova na ID-1 karticama
            Identifikacione kartice. Tehnika zapisivanja. Poloţaj
5811 MKS I.F1.005
            magnetnih staza za ĉitanje - staze 1 i 2
            Identifikacione kartice. Tehnika zapisivanja. Poloţaj
5812 MKS I.F1.006
            magnetne staze za ĉitanje/pisanje - staza 3
            Identifikacione kartice. Sistem oznaĉavanja izdavaoca
5813 MKS I.F1.007
            kartice
5814 MKS I.F1.008   Identifikacione kartice - Kartice za finansijske transakcije
            Bankovne kartice. Sadrţaj podataka na magnetnoj traci u
5815 MKS I.F1.009
            stazi 3
5816 MKS I.F1.010   Magnetna traka na štednim knjiţicama
5817 MKS I.F1.010/1  Magnetna traka na štednim knjiţicama - Izmene i dopune

5818 MKS I.F1.011   Sadrţaj podataka na magnetnoj traci na štednim knjiţicama
           Identifikacione kartice. Kartice sa integrisanim kolom/kolima
5819 MKS I.F1.012
           sa kontaktima. Fiziĉke karakteristike
           Identifikacione kartice. Kartice sa integrisanim kolom
5820 MKS I.F1.013
           (kolima sa kontaktima). Mere i poloţaj kontakata
5821 MKS I.F1.016   Štedne knjiţice. Opšti tehniĉki zahtevi
           Štedne knjiţice. Sadrţaj, formati zapisa i tehnika
5822 MKS I.F1.017
           zapisivanja
5823 MKS I.F1.018   Štedne knjiţice. Mere i raspored podataka
5824 MKS I.F1.020   Ĉek po tekuĉem raĉunu graĊana. Opšti tehniĉki zahtevi
5825 MKS I.F1.021   Ĉek po tekuĉem raĉunu graĊana. Zahtevi za optiĉko ĉitanje
           Bankarske telekomunikacije. Poruka o transferu sredstava.
5826 MKS I.F2.001
           Reĉnik i elementi podataka
5827 MKS I.F2.002   Bankarstvo. Nalozi za plaćanje putem pošte
5828 MKS I.F2.003   Bankarstvo. Formati meĊubankarskih poruka putem teleksa

           Obrada podataka. Jedinice za unos podataka. Tastatura sa
5829 MKS I.K1.002*
           47 tipki za slovenaĉko i hrvatskosrpsko latiniĉno pismo
           Obrada podataka. Jedinice za unos podataka. Tastatura sa
5830 MKS I.K1.003*
           47 tipki za srpskohrvatsko ćiriliĉno pismo
           Obrada podataka. Jedinice za unos podataka. Tastatura sa
5831 MKS I.K1.004*
           47 tipki za makedonsko ćiriliĉno pismo
           Obrada podataka. Jedinice za unos podataka. Tastatura sa
5832 MKS I.K1.009
           47 tipki za skup meĊunarodnih znakova
           Jedinice za podataka. Numeriĉke tastature za kućne
5833 MKS I.K1.021
           elektronske sisteme. Raspored znakova
           Mikroprocesorski sistemi - Sistemska sabirnica i za 8-bitne i
5834 MKS I.M1.203   16-bitne podatke - Štampana ploĉa evro-formata, osnovne
           mere i raspored funkcija po kontaktima konektora
           Mikroprocesorska sistematska sabirnica i za 8-bitne i 16-
           bitne podatke (MULTIBUS I) - Deo 2:Osnovne mere i
5835 MKS IEC 796-2
           raspored kontakata kod konfiguracije sa direktnim
           konektorima - (Identiĉan sa IEC 796-2:1990) - (I.M1)
           Numeriĉko upravljavanje industrijskim mašinama. Grafiĉki
5836 MKS I.N0.010
           simboli
           Gasni aparati. Opšti tehniĉki uslovi za ispitivanje gasnih
5837 MKS J.G3.010
           aparata
5838 MKS J.G3.020   Gasni aparati. Gasni aparati za velike kuhinje
5839 MKS K.A1.001   Ispitivanje postojanosti strugarskih noţeva
5840 MKS K.A2.001   Preĉnici drške i mere ĉetvrtke za obrtne alate
           Geometrija reznog dela alata za rezanje. Opšti pojmovi,
5841 MKS K.A2.010
           termini i definicije
5842 MKS K.A2.013   Grupe primene alata za obradu skidanjem strugotine
5843 MKS K.A8.020   Prstenovi za drške alata
           Oznaka i primena tvrdih metala za obradu skidanjem
5844 MKS K.A9.020
           strugotine
           Primena tvrdih metala na alatima za obradu deformacijom i
5845 MKS K.A9.025
           na alatima za odsecanje. Podela na grupe
           Okretne ploĉice za obradu skidanjem strugotine.
5846 MKS K.A9.030
           Oznaĉavanje
5847  MKS K.B1.011  Ĉekić - ruĉni, laki -
5848  MKS K.B1.050  Ĉekići bravarski
5849  MKS K.B1.051  Ĉekići za lim sa drţaljama
5850  MKS K.B1.055  Ĉekići kovaĉki. Popreĉni i uzduţni
5851  MKS K.B1.060  Ĉekići sekaĉi za hladno i vruće seĉenje
5852  MKS K.B1.065  Ĉekići probijaĉi - okrugli i ĉetvrtasti
5853  MKS K.B1.090  Rupe za ĉekiće
5854  MKS K.B1.091  Drţalje za ĉekiće bravarske i ruĉne
5855  MKS K.B1.092  Drţalje za ĉekiće kovaĉke (prema JUS K.B1.055)
5856  MKS K.B1.145  Ĉekić minerski
5857  MKS K.B1.150  Ĉekić kotlarski - sa drţaljom -
5858  MKS K.B1.160  Ĉekići od lakog metala
5859  MKS K.B1.165  Ĉekići zidarski. Tip A
5860  MKS K.B1.166  Ĉekići zidarski. Tip B
5861  MKS K.B1.167  Ĉekići zidarski. Tip C
5862  MKS K.B1.168  Ĉekići zidarski - dvostrano šiljasti -
5863  MKS K.B1.169  Ĉekići zidarski jednostrano šiljasti
5864  MKS K.B1.180  Ĉekić za rad u šamotu
5865  MKS K.B1.181  Ĉekić sekaĉ za rad u šamotu
5866  MKS K.B1.182  Ĉekić sa dva seĉiva za rad u šamotu
5867  MKS K.B1.190  Ĉekići za kamen
5868  MKS K.B1.191  Ĉekići za razbijanje kamena
5869  MKS k.B1.192  Ĉekić za obradu kamena
5870  MKS K.B1.193  Ĉekići za tucanik sa okruglom rupom
5871  MKS K.B1.194  Ĉekići za tucanik
5872  MKS K.B1.195  Ĉekići krunasti
5873  MKS K.B1.196  Ĉekići zupĉasti
5874  MKS K.B1.220  Ĉekići stolarski
5875  MKS K.B1.221  Ĉekić za furniranje
5876  MKS K.B1.223  Ĉekić letviĉar krovni - sa drţaljom -
5877  MKS K.B1.224  Ĉekići letviĉari sa drţaljom i okovom
5878  MKS K.B1.230  Ĉekić baĉvarski
5879  MKS K.B1.231  Ĉekić baĉvarski - šuplji -
5880  MKS K.B1.255  Ĉekići za domaćinstvo sa drţaljom
5881  MKS K.B1.260  Ĉekići za otkivanje kosa. Jugoslovenski tip
5882  MKS K.B1.261  Ĉekići za otkivanje kosa. Banatski tip
5883  MKS K.B1.262  Ĉekići za otkivanje kosa. Slovenaĉki tip
5884  MKS K.B1.266  Babice za otkivanje kosa
5885  MKS K.B1.276  Ĉekići obućarski
5886  MKS K.B1.277  Ĉekići obućarski sa kratkim vratom
5887  MKS K.B1.280  Ĉekić za kaldrmisanje
5888  MKS K.B1.285  Ĉekići tapetarski
5889  MKS K.B1.350  Pruţni alat. Ĉekić podmetaĉ-posrednik
5890  MKS K.B2.051  Sekira-široka -
5891  MKS K.B2.052  Sekira - uska
5892  MKS K.B2.161  Sekaĉ - jednostrani, povijeni -
5893  MKS K.B2.162  Sekaĉ - dvostrani, unakrsni -
5894  MKS K.B3.210  Pijuk - jednostrani -
5895  MKS K.B3.220  Pijuk - dvostrani -
5896  MKS K.B3.230  Pijuk - kombinovani -
5897  MKS K.B3.300  Pruţni alat. Tupo-ţiljasti podbijaĉ za pragove
5898  MKS K.B3.301  Pruţni alat. Tupo-lisnati podbijaĉ za pragove
5899  MKS K.B4.110  Pruţni alat. Ćuskija za pomeranje koloseka
5900  MKS K.C1.001  Mašinski noţevi. Definicije i oznake pojmova
5901 MKS K.C1.003   Mašinski noţevi. Oblik i mere profila drške
5902 MKS K.C1.004   Mašinski noţevi. Preporuĉene veliĉine uglova noţa
           Mašinski noţevi. Noţevi od brzoreznog ĉelika. Tehniĉki za
5903 MKS K.C1.005
           izradu i isporuku
           Mašinski noţevi. Noţevi za ploĉicama od tvrdog metala.
5904 MKS K.C1.006
           Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
5905  MKS K.C1.010  Mašinski noţevi. Pravi noţevi za grubu obradu
5906  MKS K.C1.011  Mašinski noţevi. Savijeni noţevi za grubu obradu
5907  MKS K.C1.012  Mašinski noţevi.Noţevi za unutrašnju grubu obradu
5908  MKS K.C1.013  Mašinski noţevi. Pravi šiljati noţevi ya finu obradu
5909  MKS K.C1.014  Mašinski noţevi. Savijeni noţevi za finu obradu
5910  MKS K.C1.015  Mašinski noţevi. Noţevi za unutrašnju finu obradu
5911  MKS K.C1.016  Mašinski noţevi. Noţevi za boĉnu obradu
5912  MKS K.C1.017  Mašinski noţevi. Pravi noţevi za usecanje
5913  MKS K.C1.020  Mašinski noţevi. Noţevi za unutrašnje usecanje
5914  MKS K.C1.026  Mašinski noţevi. Noţevi za odsecanje
           Mašinski noţevi. Noţevi za izradu spoljnjeg metriĉkog
5915 MKS K.C1.030
           navoja s trouglastim ISO-profilom
           Mašinski noţevi. Noţevi za izradu metriĉkog navoja s
5916 MKS K.C1.031
           trouglastim ISO-profilom
           Mašinski noţevi. Poluproizvodi za noţeve od brzoreznog
5917 MKS K.C1.040
           ĉelika
           Mašinski noţevi. Pravi noţevi za grubu obradu sa
5918 MKS K.C1.051
           ploĉicama od tvrdog metala
           Mašinski noţevi. Savijeni noţevi za grubu obradu sa
5919 MKS K.C1.052
           ploĉicama od tvrdog metala
           Mašinski noţevi za završnu obradu sa ploĉicama od tvrdog
5920 MKS K.C1.053
           metala
           Mašinski noţevi. Pravi noţevi za završnu obradu sa
5921 MKS K.C1.054
           ploĉicama od tvrdog metala
           Mašinski noţevi. Ĉeoni noţevi za završnu obradu sa
5922 MKS K.C1.055
           ploĉicama od tvrdog metala
           Mašinski noţevi. Noţevi za boĉnu obradu sa ploĉicama od
5923 MKS K.C1.056
           tvrdog metala
           Mašinski noţevi. Noţevi za odsecanje sa ploĉicama od
5924 MKS K.C1.057
           tvrdog metala
           Mašinski noţevi. Noţevi za obradu prolaznih rupa sa
5925 MKS K.C1.058
           ploĉicama od tvrdog metala
           Mašinski noţevi. Noţevi za obradu slepih rupa sa
5926 MKS K.C1.059
           ploĉicama od tvrdog metala
           Mašinski noţevi. Pravi šiljasti noţevi sa ploĉicama od
5927 MKS K.C1.060
           tvrdog metala
           Mašinski noţevi. Noţevi za odsecanje, sa ploĉicama od
5928 MKS K.C1.061
           tvrdog metala, za rad na automatima i revolver-strugovima
           Mašinski noţevi. Noţevi za unutrašnje usecanje, sa
5929 MKS K.C1.062
           ploĉicama od tvrdog metala
           Mašinski noţevi. Noţevi za spoljni navoj sa ploĉicama od
5930 MKS K.C1.063
           tvrdog metala
           Mašinski noţevi. Noţevi za unutrašnji navoj, sa ploĉicama
5931 MKS K.C1.064
           od tvrdog metala
           Mašinski noţevi. Noţevi sa ploĉicama od tvrdog metala za
5932 MKS K.C1.065
           izlazni ţleb spoljnog metriĉkog navoja
           Mašinski noţevi. Noţevi sa ploĉicama od tvrdog metala za
5933 MKS K.C1.066
           izlazni ţleb unutarnjeg metriĉkog navoja
            Mašinski noţevi. Noţevi sa ploĉicama od tvrdog metala za
5934 MKS K.C1.070
            izradu ţleba na remenicama za klinaste remenove
5935 MKS K.C1.100   Mašinski noţevi. Rezne ploĉice od brzoreznog ĉelika
5936 MKS K.C1.150   Ploĉice od tvrdog metala za laku obradu
5937 MKS K.C1.151   Ploĉice od tvrdog metala za mašinske noţeve. Oblik i mere
5938 MKS K.C1.152   Ploĉice od tvrdog metala za noţeve za kopirno struganje
            Ploĉice od tvrdog metala za mašinske noţeve za izradu
5939 MKS K.C1.153
            ţleba na remenicama za klinaste remenove
            Ploĉice od tvrdog metala za obradu skidanjem strugotine.
5940 MKS K.C1.160
            Tehniĉki uslovi za isporuku
5941  MKS K.C1.320  Alati za obradu drveta. Mašinski noţevi za rendisaljke
5942  MKS K.C2.200  Pljosnati sekaĉi
5943  MKS K.C2.201  Krstasti sekaĉi
5944  MKS K.C2.210  Sekaĉi za ţlebove
5945  MKS K.C2.250  Sekaĉ za rad u šamotu
5946  MKS K.C2.251  Sekaĉ široki za rad u šamotu
5947  MKS K.C2.500  Grebaĉi za metal
5948  MKS K.C2.600  Dleto zidarsko šiljasto
5949  MKS K.C2.601  Dleto zidarsko pljosnato
5950  MKS K.C2.650  Dleta za drvo - laka -
5951  MKS K.C2.651  Dleta za drvo - srednja -
5952  MKS K.C2.652  Dleta za drvo - za rupe -
5953  MKS K.C2.653  Dleta za drvo - poluokrugla -
5954  MKS K.C2.654  Dleta za drvo - strugarska -
5955  MKS K.C2.700*  Alat za obradu drveta. Noţevi za rendeta za finu obradu
5956 MKS K.C2.701*   Alat za obradu drveta. Noţevi za rendeta za grubu obradu

5957 MKS K.C2.702   Alat za obradu drveta. Noţevi za rendeta za grubu obradu
5958  MKS K.C2.703  Alat za obradu drveta. Noţ za rende-ravnjaĉ
5959  MKS K.C2.705  Noţevi za baĉvarska rendeta
5960  MKS K.C2.706  Alat za obradu drveta. Nazubljeni noţevi za rendeta
5961  MKS K.C2.710*  Alat za obradu drveta. Uski noţevi za rendeta
5962  MKS K.C2.715  Alat za obradu drveta. Noţevi za rendeta za ţlebove
5963 MKS K.C2.720   Alat za obradu drveta. Uski noţevi sa uloškom za rendeta
5964  MKS K.C3.025  Makaye za isecanje lima
5965  MKS K.C3.050  Makaze za hartiju
5966  MKS K.C3.055  Krojaĉke makaze
5967  MKS K.C3.060  Makaze za domaćinstvo
5968  MKS K.C3.065  Trgovaĉke makaze
5969  MKS K.C3.070  Tekstilne makaze
5970  MKS K.C3.075  Berberske makaze
5971  MKS K.C3.080  Obućarske makaze
5972  MKS K.C3.085  Makaze za negu noktiju - savijene -
5973  MKS K.C3.086  Makaze za negu noktiju
5974  MKS K.C3.090  Makaze za ruĉni rad
5975  MKS K.C3.100  Makaze za striţenje ovaca
5976  MKS K.C3.110  Makaze za travu
5977  MKS K.C3.115  Voćarske makaze
5978  MKS K.C3.116  Vinogradarske makaze
5979  MKS K.C5.051  Ašovi
5980  MKS K.C5.151  Motike
5981  MKS K.D0.010  Cilindriĉne drške za glodala. Oblik i mere
5982  MKS K.D0.011  Spoljni konusi za alat. Morze i metriĉke koniĉne drške
           Oblici rupa za alate sa cilindriĉnom rupom i rupom sa
5983 MKS K.D0.013
           konusom 1:30
           Prikljuĉne mere za vezu nasadnog razvrtaĉa i proširivaĉa sa
5984 MKS K.D0.014
           trnom
           Prikljuĉne mere za vezu glodala i trnova pomoću ţleba i
5985 MKS K.D0.015
           klina
5986 MKS K.D0.022   Trnovi za nasadna glodala, razvrtaĉe i upuštaĉe
5987 MKS K.D0.050   Izbijaĉi za koniĉne drške sa usadnikom
           Prikljuĉne mere za vezu reznog alata sa trnom pomoću
5988 MKS K.D0.108
           popreĉnog ţleba i zuba
5989 MKS K.D0.150   Okretne ploĉice od tvrdog metala
5990 MKS K.D0.151   Okretne ploĉice od tvrdog metala, za glodanje i struganje
5991 MKS K.D0.152   Okretne ploĉice od tvrdog metala, za glodanje
           Ploĉice od tvrdog metala za burgije sa uglom vrha 115º, za
5992 MKS K.D0.198
           veće sile rezanja
           Ploĉice od tvrdog metala za burgije sa uglom vrha 85º, za
5993 MKS K.D0.199
           manje sile rezanja
           Ploĉice od tvrdog metala za vretenasta glodala, razvrtaĉe i
5994 MKS K.D0.200
           upuštaĉe
           Pravi listovi testera za metal. Tehniĉki uslovi za izradu i
5995 MKS K.D1.010
           isporuku
5996  MKS K.D1.011  Testera - luĉna -
5997  MKS K.D1.020  Listovi za ruĉne testere za metal
5998  MKS K.D1.027  Likovi ruĉnih testera za metal
5999  MKS K.D1.030  Listovi za mašinske testere za metal
6000  MKS K.D1.032  Listovi za mašinske testere - za zajedniĉke šine
           Alat za obradu drveta. Listovi testera. Tehniĉki uslovi za
6001 MKS K.D1.310
           izradu i isporuku
6002  MKS K.D1.320  Alat za obradu drveta. Listovi za luĉne testere
6003  MKS K.D1.330  Alat za obradu drveta. Listovi za zatezne testere
6004  MKS K.D1.335  Alat za obradu drveta. Listovi testera za zarezivanje
6005  MKS K.D1.340  Alat za obradu drveta. Listovi za potezne testere
           Alat za obradu drveta. Listovi za ruĉne testere za grubo
6006 MKS K.D1.350
           rezanje - pravougaoni
           Alat za obradu drveta. Listovi za ruĉne testere za grubo
6007 MKS K.D1.351
           rezanje - trapezni
6008 MKS K.D1.352   Alat za obradu drveta. Ruĉne testere za fino rezanje
           Alat za obradu drveta. Listovi za ruĉne testere za izrezivanje
6009 MKS K.D1.353
           rupa
6010 MKS K.D1.400   Alat za obradu drveta. Listovi testera za gatere
6011 MKS K.D1.410   Alat za obradu drveta. Listovi za trakaste testere
6012 MKS K.D1.450   Alat za obradu drveta. Listovi kruţnih testera
           Alat za obradu drveta. Ruĉica za ruĉne pravougaone
6013 MKS K.D1.920
           testera za grubo rezanje
           Alat za obradu drveta. Ruĉica za trapezne testere za grubo
6014 MKS K.D1.921
           rezanje
           Alat za obradu drveta. Ruĉica za ruĉne testere za
6015 MKS K.D1.922
           izreţivanje rupa
6016 MKS K.D1.930   Alat za obradu drveta. Drške za potezne testere tipa A i B
6017 MKS K.D2.003   Glodala. Smer rezanja
6018 MKS K.D2.005   Preporuĉeni niz spoljnih prećnika glodala za obradu metala
           Kruţne testere za metale. Oblici zubaca, suţenje profila i
6019 MKS K.D2.013
           taĉnost izrade
6020 MKS K.D2.019   Valjkasta glodala. Tehniĉki uslovi
6021 MKS K.D2.020   Valjkasta glodala. Oblik i mere
6022 MKS K.D2.022   Ĉeona nasadna glodala sa popreĉnim ţlebom. Oblik i mere
6023 MKS K.D2.025   Dvodelna valjkasta glodala. Oblik i mere
6024 MKS K.D2.026   Dvodelna valjkasta glodala. Tehniĉki uslovi
           Ĉeona nasadna glodala sa popreĉnim ţlebom. Tehniĉki
6025 MKS K.D2.027
           uslovi
6026 MKS K.D2.030   Ĉeona nasadna glodala sa ploĉicama od tvrdog metala
           Ĉeona nasadna glodala za ravno glodanje, sa ploĉicama od
6027 MKS K.D2.031
           tvrdog metala
           Nasadna glodala sa okretnim reznim ploĉicama -
6028 MKS K.D2.032
           Oznaĉavanje
           Vretenasta glodala sa drškom i okretnim reznim ploĉicama -
6029 MKS K.D2.033
           Oznaĉavanje
6030 MKS K.D2.034   Koturasta glodala sa okretnim reznim ploĉicama - Mere
           Vretenasta glodala sa cilindriĉnom drškom i okretnim
6031 MKS K.D2.035
           reznim ploĉicama - Mere
           Vretenasta glodala sa Morze koniĉnom drškom i okretnim
6032 MKS K.D2.036
           reznim ploĉicama - Mere
6033 MKS K.D2.037   Glodaĉke glave sa okretnim reznim ploĉicama - Mere
           Koturasta glodala sa ukrštenim i sa pravim zupcima.
6034 MKS K.D2.039
           Tehniĉki uslovi
           Koturasta glodala sa ukrštenim i sa pravim zupcima. Oblik i
6035 MKS K.D2.040
           mere
           Koturasta glodala sa pravim zupcima za ţlebove. Oblik i
6036 MKS K.D2.043
           mere
           Koturasta glodala sa pravim zupcima za ţlebove. Tehniĉki
6037 MKS K.D2.044
           uslovi
6038  MKS K.D2.045  Dvodelna podešljiva koturasta glodala
6039  MKS K.D2.051  Koturasta glodala sa ploĉicama od tvrdog metala
6040  MKS K.D2.060  Koturasta glodala sa ukršteno usaĊenim noţevima
6041  MKS K.D2.061  Ĉeona glodala sa usaĊenim noţevima
6042  MKS K.D2.065  Koturasta glodala sa usaĊenim noţevima
6043  MKS K.D2.070  Ugaona glodala, jednostrana. Oblik i mere
6044  MKS K.D2.071  Ugaona glodala, simetriĉna. Oblik i mere
6045  MKS K.D2.072  Ugaona glodala, jednostrana, za alate. Oblik i mere
6046 MKS K.D2.073   Ugaona glodala za izradu ţlebova na alatima. Oblik i mere
6047 MKS K.D2.075   Ugaona glodala, dvostrana, za alate. Oblik i mere
6048 MKS K.D2.076   Ugaona glodala, jednostrana. Tehniĉki uslovi
6049 MKS K.D2.077   Ugaona glodala, simetriĉna. Tehniĉki uslovi
           Ugaona glodala, jednostrana, sa ploĉicama od tvrdog
6050 MKS K.D2.078
           metala
           Ugaona glodala sa popreĉnim ţlebom, jednostrana, sa
6051 MKS K.D2.079
           ploĉicama od tvrdog metala
6052  MKS K.D2.080  Polukruţno udubljena glodala
6053  MKS K.D2.081  Polukruţno ispupĉena glodala
6054  MKS K.D2.082  Glodala za otvorene kljuĉeve
6055  MKS K.D2.083  Ugaona glodala za alate. Tehniĉki uslovi
6056  MKS K.D2.084  Ĉetvrtkruţno udubljena glodala
6057  MKS K.D2.089  Vretenasta glodala. Tehniĉki uslovi
6058  MKS K.D2.090  Vretenasta glodala sa valjkastom drškom
6059  MKS K.D2.092  Vretenasta glodala sa Morze-koniĉnom drškom
6060  MKS K.D2.093  Vretenasta glodala sa koniĉnom drškom 7/24
            Vretenasta glodala sa koniĉnom drškom 7/24. Tehniĉki
6061 MKS K.D2.094
            uslovi
6062 MKS K.D2.095   Vretenasta glodala sa valjkastom drškom za grubu obradu
            Vretenasta glodala sa Morze-koniĉnom drškom za grubu
6063 MKS K.D2.096
            obradu
            Vretenasta glodala sa koniĉnom drškom 7/24 za grubu
6064 MKS K.D2.097
            obradu
            Vretenasta glodala sa valjkastim drškom i ploĉicama od
6065 MKS K.D2.100
            tvrdog metala
            Vretenasta glodala sa Morze-koniĉnom drškom i ploĉicom
6066 MKS K.D2.102
            od tvrdog metala
6067 MKS K.D2.109   Glodala za ţlebove. Tehniĉki uslovi
6068 MKS K.D2.110   Glodala za ţlebove sa valjkastom drškom
6069 MKS K.D2.113   Glodala za ţlebove sa Morze-koniĉnom drškom
            Glodala za ţlebove, sa valjkastom drškom i ploĉicama od
6070 MKS K.D2.120
            tvrdog metala
            Glodala za ţlebove, sa morze-koniĉnom drškom i ploĉicama
6071 MKS K.D2.122
            od tvrdog metala
            Nasadna glodala sa boĉnim upustom za metriĉke navoje s
6072 MKS K.D2.130
            trouglastim, ISO-profilom. Oblik i mere
            Nasadna glodala sa boĉnim upustom za metriĉke navoje s
6073 MKS K.D2.133
            trouglastim ISO-profilom. Tehniĉki uslovi
6074  MKS K.D2.135  Koturasta glodala za trapezne navoje
6075  MKS K.D2.137  Glodala za T-ţlebove. Tehniĉki uslovi
6076  MKS K.D2.138  Glodala sa valjkastom drškom za T-ţlebove
6077  MKS K.D2.140  Glodala sa Morze-koniĉnom drškom za T-ţlebove
6078  MKS K.D2.141  Glodala za ţlebove za segmentne klinove. Oblik i mere
6079 MKS K.D2.142   Glodala za ţlebove za segmentne klinove. Tehniĉki uslovi
            Glodala za T-ţlebove, sa valjkastom drškom i ploĉicama od
6080 MKS K.D2.143
            tvrdog metala
            Glodala za T-ţlebove, sa Morze-koniĉnom drškom, navojem
6081 MKS K.D2.144
            u dršci i ploĉicama od tvrdog metala
6082  MKS K.D2.145  Ugaona glodala sa valjkastom drškom
6083  MKS K.D2.150*  Kruţne testere za metale sa sitnim zupcima
6084  MKS K.D2.151*  Kruţne testere za metale sa krupnim zupcima
6085  MKS K.D2.160*  Kruţne testere za metale sa metale, segmentne
            Vretenasta glodala sa valjkastom drškom za kovaĉke
6086 MKS K.D2.200
            kalupe. Oblik i mere
            Vretenasta glodala sa Morze-koniĉnom drškom za kovaĉke
6087 MKS K.D2.201
            kalupe
            Vretenasta koniĉna glodala sa valjkastom drškom za
6088 MKS K.D2.202
            kovaĉke kalupe. Oblik i mere
6089 MKS K.D2.206   Vretenasta glodala sa kovaĉke kalupe. Tehniĉki uslovi
6090 MKS K.D2.500   Koniĉne drške glodala i pribora za glodalice
            Trnovi sa Morze-konusnom za glodala sa popreĉnim
6091 MKS K.D2.501
            ţlebom, kratki
            Trnovi sa konusom 7/24 za glodala sa popreĉnim ţlebom,
6092 MKS K.D2.502
            kratki
6093 MKS K.D2.505   Povlaĉni prsten za kratke trnove za glodala
6094 MKS K.D2.509   Koniĉne drške 7/24 glodala i pribora za glodalice
            Trnovi sa Morze-konusom za glodala sa uzduţnim ţlebom,
6095 MKS K.D2.510
            kratki
            Trnovi sa konusom 7/24 za glodala sa uzduţnim ţlebom,
6096 MKS K.D2.511
            kratki
6097  MKS K.D2.520  Trnovi za glodala. Odstojni prstenovi
6098  MKS K.D2.521  Trnovi za glodala, sa konusom 7/24, dugi. Sastav
6099  MKS K.D2.522  Trnovi za glodala, sa konusom 7/24, dugi
6100  MKS K.D2.525  Trnovi za glodala, dugi. Okretni prstenovi
6101  MKS K.D2.526  Trnovi za glodala, dugi. Slogovi odstojnih prstenova
           Burgije - spiralne, proširavaĉi i zabušivaĉi. Termini,
6102 MKS K.D3.001
           definicije i vrste
6103 MKS K.D3.003   Spiralne burgije. Oblik vrha
6104 MKS K.D3.004   Spiralne burgije. Nazivni preĉnici
6105 MKS K.D3.006   Alati sa valjkastom drškom. Usadnik
           Spiralne burgije. Burgije od brzoreznog ĉelika. Tehniĉki
6106 MKS K.D3.010*
           uslovi
6107  MKS K.D3.019  Spiralne burgije sa valjkastom drškom, vrlo kratke
6108  MKS K.D3.020  Spiralne burgije sa valjkastom drškom, kratke
6109  MKS K.D3.021  Spiralne burgije sa valjkastom drškom, duge
6110  MKS K.D3.022  Spiralne burgije sa morze-koniĉnom drškom
6111  MKS K.D3.023  Spiralne burgije sa morze-koniĉnom ojaĉanom drškom
           Spiralne burgije sa Morze-koniĉnom drškom, duge, za
6112 MKS K.D3.024
           bušenje kroz vodicu
           Spiralne burgije sa valjkastom drškom i ploĉicama od tvrdog
6113 MKS K.D3.040
           metala, za metale
           Spiralne burgije sa Morze-koniĉnom drškom i ploĉicama od
6114 MKS K.D3.041
           tvrdog metala, za metale
           Spiralne burgije sa valjkastom drškom i ploĉicama od tvrdog
6115 MKS K.D3.042
           metala, za plastiĉne mase
           Spiralne burgije sa ploĉicama od tvrdog metala i valjkastom
6116 MKS K.D3.043
           drškom, za kamen
6117 MKS K.D3.045   Spiralne burgije sa valjkastom drškom, vrlo duge
6118 MKS K.D3.046   Spiralne burgije sa Morze-koniĉnom drškom, vrlo duge
           Stepenaste burgije sa valjkastom drškom za prolazne rupe i
6119 MKS K.D3.047
           upuste za vijke sa upuštenom glavom
           Stepenaste burgije sa morze-koniĉnom drškom za prolazne
6120 MKS K.D3.048
           rupe i upuste za vijke sa upuštenom glavom
           Stepenaste burgije sa valjkastom drškom za prolazne rupe i
6121 MKS K.D3.049
           upuste za cilindriĉnom glavom
           Stepenaste burgije sa morze-koniĉnom drškom za prolazne
6122 MKS K.D3.051
           rupe za vijke cilindriĉnom glavom
           Stepenaste burgije sa valjkastom drškom za prethodne rupe
6123 MKS K.D3.052
           za urezivanje navoja i upusta za ulaz navoja
           Stepenaste burgije sa morze-koniĉnom drškom za
6124 MKS K.D3.053
           prethodne rupe za urezivanje navoja i upusta za ulaz navoja

6125 MKS K.D3.061   Zabušivaĉi za središna gnezda 60º bez zaštitnog proširenja

6126 MKS K.D3.062   Zabušivaĉi za središna gnezda 60º sa zaštitnim proširenjem

6127 MKS K.D3.063   Dvostrani upuštaĉi za zaštiĉena središna gnezda 60º i 90º
6128 MKS K.D3.100*  Razvrtaĉi. Termini, definicije i vrste
           Razvrtaĉi. Razvrtaĉi od brzoreznog ĉelika sa drškom.
6129 MKS K.D3.110*
           Tehniĉki uslovi
6130  MKS K.D3.112  Razvrtaĉi od brzoreznog ĉelika. Tolerancije izrade
6131  MKS K.D3.121  Ruĉni razvrtaĉi
6132  MKS K.D3.130  Mašinski razvrtaĉi sa valjkastom drškom, sa vratom
6133  MKS K.D3.131  Mašinski razvrtaĉi sa valjkastom drškom
6134  MKS K.D3.132  Mašinski razvrtaĉi sa Morze-koniĉnom drškom
6135 MKS K.D3.135   Ĉeoni razvrtaĉi za koordinatne bušilice
6136 MKS K.D3.140   Ruĉno podešljivi razvrtaĉi, ekspanzioni
           Razvrtaĉi. Razvrtaĉi sa ploĉicama od tvrdog metala sa
6137 MKS K.D3.145
           drškom. Tehniĉki uslovi
           Razvrtaĉi. Mašinski razvrtaĉi sa ploĉicama od tvrdog metala
6138 MKS K.D3.146
           i valjkastom drškom
           Razvrtaĉi. Mašinski razvrtaĉi sa ploĉicama od tvrdog
6139 MKS K.D3.147
           metala, dugim radnim delom i valjkastom drškom
           Razvrtaĉi. Mašinski razvrtaĉi sa ploĉicama od tvrdog metala
6140 MKS K.D3.148
           i Morze-koniĉnom drškom
           Razvrtaĉi. Mašinski razvrtaĉi sa ploĉicama od tvrdog
6141 MKS K.D3.149
           metala, dugim radnim delom i Morze-koniĉnom drškom
           Mašinski razvrtaĉi sa usaĊenim noţevima, sa valjkastom
6142 MKS K.D3.150
           drškom
           Mašinski razvrtaĉi sa usaĊenim noţevima, sa Morze-
6143 MKS K.D3.151
           koniĉnom drškom
6144 MKS K.D3.155   Razvrtaĉi. Noţevi za razvrtaĉe sa usaĊenim noţevima
           Mašinski razvrtaĉi sa pomiĉnim noţevima i valjĉastom
6145 MKS K.D3.160
           drškom sa ĉetvrtkom
           Ĉeoni mašinski razvrtaĉi sa pomiĉnim noţevima i
6146 MKS K.D3.161
           valjĉastom drškom sa ĉetvrtkom
           Mašinski razvrtaĉi sa pomiĉnim noţevima i Morze-koniĉnom
6147 MKS K.D3.162
           drškom
           Ĉeoni mašinski razvrtaĉi sa pomiĉnim noţevima i Morze-
6148 MKS K.D3.163
           koniĉnom drškom
           Razvrtaĉi. Nasadni razvrtaĉi od brzoreznog ĉelika. Tehniĉki
6149 MKS K.D3.168
           uslovi
           Razvrtaĉi. Nasadni razvrtaĉi sa ploĉicama od tvrdog metala.
6150 MKS K.D3.169
           Tehniĉki uslovi
6151 MKS K.D3.170   Mašinski nasadni razvrtaĉi
6152 MKS K.D3.171   Mašinski ĉeoni nasadni razvrtaĉi sa pomiĉnim noţevima
6153 MKS K.D3.172   Mašinski nasadni razvrtaĉi sa priĉvršćenim noţevima
6154 MKS K.D3.173   Mašinski nasadni razvrtaĉi sa ploĉicama od tvrdog metala
6155 MKS K.D3.180   Koniĉni razvrtaĉi sa konusom 1:50 za koniĉne ĉivije
6156 MKS K.D3.190   Koniĉni razvrtaĉi sa valjkastom drškom, za metriĉke konuse
           Koniĉni razvrtaĉi sa Morze-koniĉnom drškom, za metriĉke
6157 MKS K.D3.191
           konuse
6158 MKS K.D3.192   Koniĉni razvrtaĉi sa valjkastom drškom, za Morze-konuse
           Koniĉni razvrtaĉi sa Morze-koniĉnom drškom, za Morze-
6159 MKS K.D3.193
           konus
6160 MKS K.D3.200   Razvrtaĉi za rupe zakovica sa VALJĈASTOM DRŠKOM
           Mašinski razvrtaĉi za obradu rupa za zakovice, sa Morze-
6161 MKS K.D3.201
           koniĉnom drškom
6162  MKS K.D3.280  Proširivaĉi sa drškom. Tehniĉki uslovi
6163  MKS K.D3.290  Nasadni proširivaĉi. Tehniĉki uslovi
6164  MKS K.D3.300  Proširivaĉi sa valjkastom drškom
6165  MKS K.D3.301  Proširivaĉi sa Morze-koniĉnom drškom
           Spiralni upuštaĉi sa Morze-koniĉnom drškom za zakovice
6166 MKS K.D3.302
           sa upuštenom glavom
6167 MKS K.D3.303   Proširivaĉi sa Morze-koniĉnom drškom, dugi
6168 MKS K.D3.305   Upuštaĉi sa vodicom i drškom. Tehniĉki uslovi
           Ĉeoni upuštaĉi sa neizmenljivom vodicom i valjkastom
6169 MKS K.D3.310
           drškom
           Ĉeoni upuštaĉi sa izmenjivom vodicom i morze-koniĉnom
6170 MKS K.D3.311
           drškom
           Koniĉni upuštaĉi 90º sa neizmenljivom vodicom i valjkastom
6171 MKS K.D3.312
           drškom
           Koniĉni upuštaĉi 90º sa izmenljivom vodicom i morze-
6172 MKS K.D3.313
           koniĉnom drškom
6173  MKS K.D3.314  Izmenljive vodice za upuštaĉe
6174  MKS K.D3.321  Koniĉni upuštaĉi 60º
6175  MKS K.D3.322  Koniĉni upuštaĉi 75º sa Morze-koniĉnom drškom
6176  MKS K.D3.323  Koniĉni upuštaĉi 90º
6177  MKS K.D3.324  Koniĉni upuštaĉi 75º sa zarubljenim vrhom
6178  MKS K.D3.325  Koniĉni upuštaĉi 90º sa zarubljenim vrhom
6179  MKS K.D3.326  Koniĉni opuštaĉi 120º
6180  MKS K.D3.327  Koniĉni opuštaĉi 120º sa valjĉastom drškom
6181  MKS K.D3.340  Nasadni proširivaĉi
6182  MKS K.D3.342  Nasadni upuštaĉi sa ploĉicama od tvrdog metala
           Alat za obradu drveta. Koniĉne ĉetvrtaste drške alata za
6183 MKS K.D3.615
           ruĉne bušilice
6184 MKS K.D3.620   Alat za obradu drveta. Mašinske spiralne burgije
           Alat za obradu drveta. Spiralne burgije za ruĉne bušilice -
6185 MKS K.D3.630
           jednovojne -
6186 MKS K.D3.631   Alat za obradu drveta. Ruĉne burgije sa savijenom drškom
           Alat za obradu drveta. Ruĉne spiralne burgije za ĉepove
6187 MKS K.D3.632
           modela - dvovojne
6188 MKS K.D3.640   Alat za obradu drveta. Ruĉne spiralne burgije - duge -
6189 MKS K.D3.660   Alat za obradu drveta. Stolarske burgije za ruĉne bušilice
6190  MKS K.D3.661  Tesarske spiralne burgije sa ušicom - dvovojne -
6191  MKS K.D3.662  Tesarske burgije
6192  MKS K.D3.663  Baĉvarske kašikaste burgije sa ušicom
6193  MKS K.D3.664  Alat za obradu drveta. Strugarske kašikaste burgije
6194  MKS K.D3.665  Alat za obradu drveta. Kolarske kašikaste burgije
6195  MKS K.D3.680  Ĉetkarske burgije
6196  MKS K.D3.690  Alat za obradu drveta. Mašinske kašikaste burgije
           Mašinske spiralne burgije za drvo, za rupe, za ĉepove -
6197 MKS K.D3.691
           dvovojne -
           Mašinske spiralne burgije za drvo, sa valjĉastom drškom -
6198 MKS K.D3.692
           jednovojne -
           Mašinske spiralne burgije za drvo, sa Morze-koniĉnom
6199 MKS K.D3.693
           drškom i spiralom do drške
6200 MKS K.D3.694   Mašinske burgije za ţelezniĉke pragove
6201 MKS K.D3.720   Alat za obradu drveta. Zabušivaĉi sa pomicljivim noţevima

6202 MKS K.D3.721   Ruĉni zabušivaĉi za drvo, sa koniĉnom ĉetvrtastom drškom
           Alat za obradu drveta. Ruĉni i mašinski univerzalni
6203 MKS K.D3.725
           zabušivaĉi
6204 MKS K.D3.730   Mašinski zabušivaĉi za drvo, sa valjĉastom drškom
6205 MKS K.D3.731   Zabušivaĉi rupa za drvene ĉepove
           Alat za obradu drveta. Glodala sa valjĉastom drškom -
6206 MKS K.D3.740
           kratka -
           Alat za obradu drveta. Glodala sa valjĉastom drškom - duga
6207 MKS K.D3.741
           -
6208 MKS K.D3.750   Alat za obradu drveta. Ruĉni i mašinski koniĉni upuštaĉi
6209 MKS K.D3.760   Nasadni koniĉni upuštaĉi za drvo
6210  MKS K.D3.761  Nasadni ravni upuštaĉi za drvo
6211  MKS K.D3.762  Ravni upuštaĉi za drvo
6212  MKS K.D3.763  Mašinski koniĉni upuštaĉi za drvo
6213  MKS K.D3.780  Izrezivaĉi drvenih ĉepova za automate za ĉepovanje
6214  MKS K.D3.781  Izrezivaĉi drvenih ĉepova
6215  MKS K.D4.001  Turpije i rašpe. Definicije pojmova i vrste
6216  MKS K.D4.002  Turpije i rašpe. Oblik i mere
6217  MKS K.D4.003  Turpije i rašpe. Klase finoće naseka
6218  MKS K.D4.010  Turpije i rašpe. Tehniĉki uslovi
6219  MKS K.D4.900  Turpije. Drške
6220  MKS K.D5.001  Alati za provlaĉenje. Definicije, nazivi i podela
           Alati za provlaĉenje. Provlakaĉi. Oblik i mere zubaca i
6221 MKS K.D5.010
           meĊuzublja
           Alati za provlaĉenje. Provlakaĉi. Prednja drška, okruglog
6222 MKS K.D5.011
           preseka, oblik J i K
           Alati za provlaĉenje. Provlakaĉi. Zadnja drška, okruglog
6223 MKS K.D5.012
           preseka, oblik L i M
           Alati za provlaĉenje. Provlakaĉi. Prednja drška,
6224 MKS K.D5.013
           pravougaonog preseka, oblik N
           Alati za provlaĉenje. Provlakaĉi. Zadnja drška,
6225 MKS K.D5.014
           pravougaonog preseka, oblik P
           Alati za provlaĉenje. Provlakaĉi. Prednja drška,
6226 MKS K.D5.015
           pravougaonog preseka, oblik R
           Alati za provlaĉenje. Provlakaĉi. Zadnja drška,
6227 MKS K.D5.016
           pravougaonog preseka, oblik S
           Alati za provlaĉenje. Provlakaĉi. Prednja drška, okruglog
6228 MKS K.D5.017
           preseka, oblici A i B
           Alati za provlaĉenje. Provlakaĉi. Zadnja drška, okruglog
6229 MKS K.D5.018
           preseka, oblici C i D
           Alati za provlaĉenje. Provlakaĉi. Drške pravougaonog
6230 MKS K.D5.019
           preseka, prednja oblika E i zadnja oblika F
           Alati za provlaĉenje. Provlakaĉi. Prednja drška,
6231 MKS K.D5.020
           pravougaonog preseka. Oblik G
6232  MKS K.D6.005  Ureznici. Osnovne vrste i terminologija
6233  MKS K.D6.010  Ureznici. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
6234  MKS K.D6.100  Dvostupni ureznici za cevni navoj
6235  MKS K.D6.105  Nareznice, okrugle. Vrste i terminologija
6236  MKS K.D6.200  Nareznice za metriĉki navoj s trouglastim ISO-profilom
           Nareznice za metriĉki navoj sa sitnim korakom i trouglastim
6237 MKS K.D6.201
           ISO-profilom
6238 MKS K.D6.300   Okretaĉi za ureznike
6239 MKS K.D6.310   Ruĉni okretaĉi za nareznice
6240 MKS K.D6.311   Umeci za nareznice
           Glave za rezanje na cevima. Oblik, glavne mere i tehniĉki
6241 MKS K.D6.420
           uslovi za izradu i isporuku
6242 MKS K.E1.500   Izbijaĉi rascepki
6243 MKS K.E1.900   Obeleţaĉi
           Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida za kruti brusni
6244 MKS K.F0.001
           alat. Granulometrijski sastav i oznaĉavanje
           Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida za kruti brusni
6245 MKS K.F0.002   alat. Granulometrijska analiza makrogranulacija F 4 do F
           220
           Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida za brusni alat.
6246 MKS K.F0.003   Opis, funkcionisanje i priĉvršćivanje mašinskih sijalica na
           temelj
           Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida za kruti brusni
6247 MKS K.F0.004   alat. Granulometrijska analiza mikrogranulacija F 230 do F
           1200
           Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida za kruti brusni
6248 MKS K.F0.005   alat. Granulometrijska analiza mikrogranulacija F 230 do F
           1200 pomoĉu fotosedimentometra po Ependorfu
           Granulacija elektrokorunda i silicijum karbida za brusni alat.
6249 MKS K.F0.006
           OdreĊivanje nasipne gustine brusnih zrna
           Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida za brusni alat.
6250 MKS K.F0.007
           OdreĊivanje kapilarnosti brusnih zrna
           Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida za brusni alat.
6251 MKS K.F0.008
           OdreĊivanje kilavosti brusnih zrna
           Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida za brusni alat.
6252 MKS K.F0.009   OdreĊivanje sadrţaja magnetnih materijala u brusnim
           zrnima
           Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida za brusni alat.
6253 MKS K.F0.020
           Uzimanje i podela uzoraka brusnih zrna
           Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida za brusni alat
6254 MKS K.F0.031   na fleksibilnoj podlozi. Granulometrijski sastav i
           oznaĉavanje
           Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida za brusni alat
6255 MKS K.F0.032   na fleksibilnoj podlozi. Granulometrijska analiza
           makrogranulacija P 12 do P 220
           Granulacija elektrokorunda i silicijum-karbida za brusni alat
6256 MKS K.F0.033   na fleksibilnoj podlozi. Granulometrijska analiza
           makrogrnulacija P 240 do P 1200
           Granulacija dijamanta i kubiĉnog borovog nitrida za kruti
6257 MKS K.F0.081
           brusni alat. Granulometrijski sastav i oznaĉavanje
           Granulacija dijamanta i kubiĉnog borovog nitrida za kruti
6258 MKS K.F0.082
           brusni alat. Granulometrijska analiza makrogranulacija
           Alat za brušenje i glaĉanje. Koniĉna tocila. Propisi za nagib i
6259 MKS K.F1.004
           konstrukciju prirubnica
           Kruti brusni alati. Klasifikacija, sastav materijala,
6260 MKS K.F1.005
           oznaĉavanje i obeleţavanje
           Kruti brusni alati. Dozvoljena odstupanja mera, ravnost i
6261 MKS K.F1.006
           kruţnost obrtanja tocila
           Kruti brusni alati. Maksimalne dozvoljene neuravnoteţenosti
6262 MKS K.F1.007
           tocila
6263 MKS K.F1.008   Kruti brusni alati. Proveravanje sigurnosti od loma tocila
6264 MKS K.F1.020   Alat za brušenje i glaĉanje. Koturasta tocila
6265 MKS K.F1.021   Alat za brušenje i glaĉanje. Radioniĉka koturasta tocila
           Alat za brušenje i glaĉanje. Koturasta tocila sa jednostranim
6266 MKS K.F1.030
           upustom
6267 MKS K.F1.035   Alat za brušenje i glaĉanje. Koniĉna tocila za ruĉne brusilice

6268 MKS K.F1.040   Alat za brušenje i glaĉanje. Tocila za unutrašnje brušenje
6269  MKS K.F1.041  Alat za brušenje i glaĉanje. Obruĉna tocila sa podlogom
6270  MKS K.F1.050  Alat za brušenje i glaĉanje. Tocila za oštrenje alata
6271  MKS K.F1.052  Alat za brušenje i glaĉanje. Tocila za navoje
6272  MKS K.F1.054  Alat za brušenje i glaĉanje. Tocila za oštrenje testera
6273  MKS K.F1.070  Alat za brušenje i glaĉanje. Tocila sa drškom
6274  MKS K.F1.075  Alat za brušenje i glaĉanje. Ravni segmenti
6275  MKS K.F1.080  Alat za brušenje i glaĉanje. Brusevi za honovanje
6276  MKS K.F2.020  Alat za brušenje i glaĉanje. Belegije i brusne turpije
           Alat za hvatanje i stezanje. Klešta. Tehniĉki uslovi za izradu
6277 MKS K.G1.010
           i isporuku
           Alat za hvatanje i stezanje. Klešta za seĉenje. Tehniĉki
6278 MKS K.G1.011
           uslovi za izradu i isporuku
6279  MKS K.G1.021  Alat za hvatanje i stezanje. Klešta kovaĉka
6280  MKS K.G1.030  Klešta potkivaĉka
6281  MKS K.G1.031  Klešta potkivaĉka za potpetice
6282  MKS K.G1.032  Klešta potkivaĉka za opsecanje kopita
6283  MKS K.G1.033  Alat za hvatanje i stezanje. Klešta za ispitivanje kopita
6284  MKS K.G1.034  Klešta potkivaĉka, sa nosom
6285  MKS K.G1.035  Alat za hvatanje i stezanje. Klešta za skidanje potkovica
6286  MKS K.G1.045  Alat za hvatanje i stezanje. Klešta za gorionike
6287  MKS K.G1.050  Alat za hvatanje i stezanje. Klešta kombinovana
6288  MKS K.G1.060  Alat za hvatanje i stezanje. Klešta pljosnata
           Alat za hvatanje i stezanje. Klešta pljosnata, sa dugim
6289 MKS K.G1.061
           ĉeljustima
6290 MKS K.G1.062   Alat za hvatanje i stezanje. Klešta okrugla
           Alat za hvatanje i stezanje. Klešta okrugla sa dugim
6291 MKS K.G1.063
           ĉeljustima
6292 MKS K.G1.064   Alat za hvatanje i stezanje. Klešta poluokrugla
6293 MKS K.G1.065   Alat za hvatanje i stezanje. Klešta za podešavanje
6294 MKS K.G1.066   Alat za hvatanje i stezanje. Klešta za uskoĉnike, spoljašnje

6295 MKS K.G1.067   Alat za hvatanje i stezanje. Klešta za uskoĉnike, unutrašnje
6296  MKS K.G1.075  Klešta mehaniĉarska - pljosnata -
6297  MKS K.G1.076  Klešta mehaniĉarska - poluokrugla -
6298  MKS K.G1.077  Radio-klešta - univerzalna -
6299  MKS K.G1.080  Alat za hvatanje i stezanje. Klešta za telegrafiste
6300  MKS K.G1.100  Klešta sa ĉeonim seĉivom
6301  MKS K.G1.102  Klešta sa seĉivom sa strane
6302  MKS K.G1.103  Klešta sa seĉivom po sredini
6303  MKS K.G1.104  Klešta sa ĉeonim seĉivom i dugim vratom
6304  MKS K.G1.105  Klešta za seĉenje, sa prenosom
6305  MKS K.G1.120  Alat za hvatanje i stezanje. Klešta stolarska
6306  MKS K.G1.125  Alat za hvatanje i stezanje. Klešta za vozila
6307 MKS K.G1.145   Alat za hvatanje i stezanje. Klešta sa pomiĉnim zglobom
6308  MKS K.G1.146  Klešta za cevi - podešljiva -
6309  MKS K.G1.147  Alat za hvatanje i stezanje. Klešta za gasne cevi
6310  MKS K.G1.148  Klešta za savijanje izolacionih cevi
6311  MKS K.G1.200  Klešta obuĉarska - savijena
6312  MKS K.G1.201  Klešta obuĉarska - prava
6313  MKS K.G1.202  Klešta obuĉarska - za seĉenje
6314  MKS K.G1.220  Klešta za betonsku armaturu
           Paralelne mengele sa pravouganom vodicom ili vodicom u
6315 MKS K.G2.011
           obliku lastinog repa
           Stezni alat. Mašinske mengele. Dozvoljena odstupanja.
6316 MKS K.G2.040
           Ĉeljusti
6317 MKS K.G2.120   Ruĉni stezaĉi sa pokretnim krakom
6318 MKS K.G3.010   Ĉetvrtke za vretena, ruĉne toĉkove i ruĉice
6319 MKS K.G3.030   Stege. Stezni ulošci s navojem za T-ţlebove mašina alatki
6320 MKS K.G3.031   Stege. Vodeĉi ulošci za T-ţlebove mašina alatki
6321 MKS K.G3.050   Redukcione ĉaure sa Morze-konusom i ušicom
6322 MKS K.G3.051   Redukcione ĉaure sa Morze-konusom i navojem
6323 MKS K.G3.052   Dugaĉke redukcione ĉaure sa Morze konusom i navojem
6324  MKS K.G3.053  Dugaĉke redukcione ĉaure sa Morze konusom i ušicom
6325  MKS K.G3.054  Uĉvršĉenje popreĉnim klinom. Redukcione ĉaure
6326  MKS K.G3.055  Uĉvršĉenje popreĉnim klinom. Drške alata
6327  MKS K.G3.056  Uĉvršĉenje popreĉnim klinom. Ĉaure (unutrašnji konusi)
6328  MKS K.G3.070  Nareckane podloţne ploĉice sa izrezom
           Kruglaste podloţne ploĉice i podloţne ploĉice sa konusnim
6329 MKS K.G3.071
           upustom
6330 MKS K.G3.072   Stege. Kukaste podloţne ploĉice
6331 MKS K.G3.105   Nareckani vijci za stege. Metriĉki navoj -M5 do M10
6332 MKS K.G3.110   Vijci sa ruĉicom za stege. Metriĉki navoj -M10 do M20
           Vijci sa ĉvrstom polugom za stege. Metriĉki navoj -M8 do
6333 MKS K.G3.115
           M20
           Vijci sa slobodnom polugom za stege. Metriĉki navoj -M10
6334 MKS K.G3.120
           do M20
6335 MKS K.G3.125   Vijci sa ploĉicom za stege. Metriĉki navoj -M5 do M12
6336 MKS K.G3.150   Pritezni komadi za stege
6337 MKS K.G3.151   Pritezne ploĉice za stege
           Naĉin uĉvršĉivanja i mera za pritezne ploĉice prema MKS
6338 MKS K.G3.152
           K.G3.151
6339  MKS K.G3.180  Ruĉice za stege
6340  MKS K.G3.181  Stege. Kuglaste ruĉice
6341  MKS K.G3.182  Stege. Krilaste ruĉice
6342  MKS K.G3.185  Stege. Jednostavne ekscentriĉne poluge
6343  MKS K.G3.186  Stege. Viljuškaste eksentriĉne poluge
6344  MKS K.G3.189  Stege. Kugle za ruĉice i poluge
6345  MKS K.G3.250  Zvezdaste ruĉice za stege
6346  MKS K.G3.251  Krstaste ruĉice za stege
6347  MKS K.G3.272  Stege. Ĉepovi za fiksiranje - sa dugmetom -
6348  MKS K.G3.275  Stege. Dugmad
6349  MKS K.G3.280  Stege. Prave šape
6350  MKS K.G3.290  Stege. Stepenaste podloge za šape
           Steţne glave sa tri i ĉetiri ĉeljusti sa spiralom, za ruĉno
6351 MKS K.G3.300
           stezanje. Glavne mere i tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
           Troĉeljusne stezne glave sa zupĉastim vencem. Tehniĉki
6352 MKS K.G3.310
           uslovi
6353 MKS K.G3.311   Koniĉni trnovi za stezne glave bušilica
6354 MKS K.G3.312   Konusi za glave bušilica. Drške i rupe
           Troĉeljusne stezne glave sa zupĉastim vencem. Oblik i
6355 MKS K.G3.315
           mere
           Troĉeljuste stezne glave sa zupĉastim vencem. Ozubljenje i
6356 MKS K.G3.316
           kljuĉ
6357  MKS K.G3.320  Stege za bušenje za brzo stezanje
6358  MKS K.G3.340  Vodice za bušenje
6359  MKS K.G3.341  Vodice za bušenje sa vencem
6360  MKS K.G3.342  Promenljive vodice za bušenje sa priborom
           Stege. Promenljive vodice za bušenje sa ekscentriĉnim
6361 MKS K.G3.343
           osiguraĉem
6362 MKS K.G3.360   Stege za mašine alatke. Šiljci za strugove
6363 MKS K.G3.361   Stege. Šiljci sa navrtkom za skidanje
           Stege. Obrtni šiljci sa uglom od 60º. Tehniĉki propisi za
6364 MKS K.G3.365
           izradu i isporuku
6365 MKS K.G3.366   Stege. Obrtni šiljci sa uglom 60º. Mere i teţine
6366 MKS K.G3.369   Stege. Umeci od tvrdog metala za šiljke
6367 MKS K.G3.380   Trnovi za strug
6368 MKS K.G3.385   Srcasti povlakaĉi
6369 MKS K.G3.390   Elastiĉne ĉaure preĉnika stezanja do 46 mm
           Elastiĉne ĉaure za alate sa valjkastom drškom i
6370 MKS K.G3.395
           povlakaĉem
           Elastiĉne koniĉne ĉaure za alate sa valjkastom drškom i
6371 MKS K.G3.396
           ĉetvrtkom
6372 MKS K.G5.005   Kljuĉevi i odvijaĉi
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi za navrtke i vijke. Tehniĉki uslovi
6373 MKS K.G5.010
           za izradu i isporuku
6374 MKS K.G5.011   Mašinski kljuĉevi. Otvori kljuĉeva. Dozvoljena odstupanja
6375 MKS K.G5.012   Kljuĉevi i odvijaĉi
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Spojne ĉetvrtke na alatu i delovima za
6376 MKS K.G5.013
           ruĉno okretanje vijaka i navrtki
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Spojne ĉetvrtke na alatu i delovima za
6377 MKS K.G5.014
           mašinsko okretanje vijaka i navrtki
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Spojni šestougaonici na alatu i delovima
6378 MKS K.G5.015
           za mašinsko okretanje vijaka i navrtki
6379 MKS K.G5.018   Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi otvoreni, dvostrani reda C
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi otvoreni, dvostrani, iseĉeni iz
6380 MKS K.G5.019
           ĉeliĉnog lima
6381 MKS K.G5.020   Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi otvoreni, dvostrani reda D
6382 MKS K.G5.021   Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi otvoreni, jednostrani
6383 MKS K.G5.022   Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi otvoreni, udarni
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi otvoreni, jednostrani iseĉeni iz
6384 MKS K.G5.023
           ĉeliĉnog lima
6385  MKS K.G5.024  Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi otvoreni, podešljivi
6386  MKS K.G5.025  Pruţni alat. Dvostrani otvoreni kljuĉevi za šinske vijke
6387  MKS K.G5.026  Pruţni alat. Jednostrani otvoreni kljuĉevi za šinske vijke
6388  MKS K.G5.030  Šestostrani zatvoreni kljuĉevi
6389  MKS K.G5.031  Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi okasti, ĉetvorougaoni
6390 MKS K.G5.040   Kljuĉevi i odvijaĉi. Odvijaĉi šestougaoni, dvostrani, savijeni
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Odvijaĉi šestougaoni, dvostrani, savijeni,
6391 MKS K.G5.041
           sa vodicom
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi nasadni, šestougaoni,
6392 MKS K.G5.050
           jednostrani, masivni
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi nasadni, šestougaoni,
6393 MKS K.G5.051
           jednostrani, cevasti
6394 MKS K.G5.052   Nasadni savijeni kljuĉevi
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi nasadni, šestougaoni, dvostrani,
6395 MKS K.G5.053
           masivni
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi nasadni, šestougaoni, dvostrani,
6396 MKS K.G5.054
           cevasti
6397 MKS K.G5.055   Kljuĉevi i odvijaĉi. Umeci nasadni, za ruĉno okretanje
6398 MKS K.G5.056   Kljuĉevi i odvijaĉi. Umeci, nasadni, mašinski
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi nasadni, ĉetvorougaoni sa
6399 MKS K.G5.060
           šipkom
6400 MKS K.G5.065   Pruţni alat. Tirfonski kljuĉevi
6401 MKS K.G5.070   Kljuĉevi i odvijaĉi. Odvijaĉi ĉetvorougaoni, sa šipkom
6402 MKS K.G5.080   Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi nasadni, trougaoni, sa šipkom
6403 MKS K.G5.083   Kljuĉevi sa zubima za vijke prema MKS M.B1.311
6404 MKS K.G5.084   Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi za vijke sa krstastom glavom
6405 MKS K.G5.090   Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi okasti, dvostrani, ravni i savijeni
6406 MKS K.G5.091   Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi okasti, dvostrani, izvijeni
6407 MKS K.G5.092   Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi okasti, dvostrani, malo izvijeni
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi kombinovani, okasti - otvoreni,
6408 MKS K.G5.093
           sa jednakim otvorima
6409  MKS K.G5.094  Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi okasti, dvostrani, raseĉeni
6410  MKS K.G5.095  Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi okasti, jednostrani
6411  MKS K.G5.096  Kljuĉevi i odvijaĉi. Kljuĉevi okasti, udarni
6412  MKS K.G5.100  Kukasti kljuĉevi
6413  MKS K.G5.101  Kukasti kljuĉevi sa ćepĉićem
6414  MKS K.G5.200  Dvostrani odvijaĉi
6415  MKS K.G5.201  Jednostrani odvijaĉi
6416  MKS K.G5.208  Odvijaĉi za vijke sa urezom na glavi. Vrhovi odvijaĉa
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Odvijaĉi raseĉeni, sa drškom, za navrtke
6417 MKS K.G5.209
           sa urezima na ĉelu
6418 MKS K.G5.210   Dvostrani odvijaĉi za navrtke
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Odvijaĉi sa dva ĉepa, za navrtke sa dve
6419 MKS K.G5.211
           rupe na ĉelu
6420 MKS K.G5.212   Odvijaĉi za vijke sa urezom. Tehniĉki uslovi
6421 MKS K.G5.213   Odvijaĉi za vijke sa urezom na glavi. Oblik i mere
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Odvijaĉi za vijke sa urezom na glavi
6422 MKS K.G5.214
           dvostrani, savijeni
6423 MKS K.G5.215   Odvijaĉi za uvrtne vijke sa urezom. Oblik i mere
6424 MKS K.G5.216   Kljuĉevi i odvijaĉi. Odvijaĉi raseĉeni, sa savijenim vrhom
6425 MKS K.G5.250   Odvijaĉi za vijke sa krstastim urezom. Oblik i mere
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Odvijaĉi za vijke sa krstastim urezom na
6426 MKS K.G5.251
           glavi, dvostrani, savijeni
6427 MKS K.G5.260   Kljuĉevi i odvijaĉi. Odvijaĉi, krstasti. Vrh odvijaĉa
6428 MKS K.G5.261   Odvijaĉi za vijke sa krstastim urezom. Tehniĉki uslovi
6429 MKS K.G5.300   Kljuĉevi i odvijaĉi. Šipke za kljuĉeve i odvijaĉe
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Okretaĉi sa spoljnom ĉetvrtkom, sa
6430 MKS K.G5.310
           drškom
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Okretaĉi sa spoljnom ĉetvrtkom, sa
6431 MKS K.G5.311
           zglobom
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Okretaĉi sa spoljnom ĉetvrtkom, sa
6432 MKS K.G5.312
           šipkom
6433 MKS K.G5.313   Kljuĉevi i odvijaĉi. Ruĉice sa spoljnom ĉetvrtkom, savijene

6434 MKS K.G5.314   Kljuĉevi i odvijaĉi. Ruĉice sa spoljnom ĉetvrtkom, kolenaste
6435 MKS K.G5.315   Kljuĉevi i odvijaĉi. Ruĉice sa skakavicom, jednosmerne
6436 MKS K.G5.316   Kljuĉevi i odvijaĉi. Ruĉice sa skakavicom
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Umeci sa spoljnom i unutarnjom
6437 MKS K.G5.317
           ĉetvrtkom
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Nastavci sa spoljnom i unutarnjom
6438 MKS K.G5.318
           ĉetvrtkom
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Kardanski zglob sa spoljnom i
6439 MKS K.G5.319
           unutarnjom ĉetvrtkom
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Umeci sa spoljnom ĉetvrtkom i
6440 MKS K.G5.320
           šestougaonikom
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Stabla odvijaĉa za vijke sa šestostranom
6441 MKS K.G5.321
           rupom u glavi
6442 MKS K.G5.322   Kljuĉevi i odvijaĉi. Stabla odvijaĉa za vijke sa urezom
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Stabla odvijaĉa za vijke sa krstastim
6443 MKS K.G5.323
           urezom
           Kljuĉevi i odvijaĉi. Umeci sa unutarnjom ĉetvrtkom i
6444 MKS K.G5.324
           šestougaonikom
6445 MKS K.G5.325  Kljuĉevi i odvijaĉi. Okretaĉi spiralni. Prikljuĉne mere
          Kljuĉevi i odvijaĉi. Umeci sa unutarnjim šestougaonikom i
6446 MKS K.G5.326
          prikljuĉkom za spiralni okretaĉ
          Kljuĉevi i odvijaĉi. Umeci sa unutarnjim i spolnjim
6447 MKS K.G5.327
          šestougaonikom
          Kljuĉevi i odvijaĉi. Ĉaure za voĊenje stabla odvijaĉa, za
6448 MKS K.G5.340
          vijke sa urezom
          Kljuĉevi i odvijaĉi. Ĉaure za voĊenje stabla odvijaĉa, sa
6449 MKS K.G5.341
          umetkom, za vijke sa urezom
6450 MKS K.G5.900  Odvijaĉi. Drške za odvijaĉe
6451 MKS K.G5.901  Drške za dvostrane odvijaĉe
6452 MKS K.H1.020  Nakovnji
          Alat za isecanje i vuĉenje. Pravougaona kućišta sa
6453 MKS K.H2.050
          dijagonalno postavljenim voĊicama. Sklop
          Alat za isecanje i vuĉenje. Pravougaona kućišta sa
6454 MKS K.H2.051
          dijagonalno postavljenim voĊicama. Gornji deo
          Alat za isecanje i vuĉenje. Pravougaona kućišta sa
6455 MKS K.H2.052
          dijagonalno postavljenim voĊicama. Donji deo
          Alat za isecanje i vuĉenje. Pravougaona kućišta sa
6456 MKS K.H2.053
          voĊicama postavljenim na istoj strani. Sklop
          Alat za isecanje i vuĉenje. Pravougaona kućišta sa
6457 MKS K.H2.054
          voĊicama postavljenim na istoj strani. Gornji deo
          Alat za isecanje i vuĉenje. Pravougaona kućišta sa
6458 MKS K.H2.055
          voĊicama postavljenim na istoj strani. Donji deo
6459 MKS K.H2.056  Alat za isecanje i vuĉenje. Pravougaona kućišta. Sklop
6460 MKS K.H2.057  Alat za isecanje i vuĉenje. Pravougaona kućišta. Gornji deo
6461 MKS K.H2.060  Alat za isecanje i vuĉenje. Okrugla kućišta. Sklop
6462 MKS K.H2.061  Alat za isecanje i vuĉenje. Okrugla kućišta. Gornji deo
          Alat za isecanje i vuĉenje. Okrugla kućišta sa voĊicama
6463 MKS K.H2.062
          postavljenim na istoj strani. Sklop
          Alat za isecanje i vuĉenje. Okrugla kućišta sa voĊicama
6464 MKS K.H2.063
          postavljenim na istoj strani. Gornji deo
          Alat za isecanje i vuĉenje. Okrugla kućišta sa voĊicama
6465 MKS K.H2.064
          postavljenim na istoj strani. Donji deo
6466 MKS K.H2.065  Alat za isecanje i vuĉenje. Blok-kućišta. Sklop
6467 MKS K.H2.066  Alat za isecanje i vuĉenje. Blok-kućišta. Gornji deo
6468 MKS K.H2.067  Alat za isecanje i vuĉenje. Blok-kućišta. Donji deo
          Alat za isecanje i vuĉenje. Pravougaona kućišta sa
6469 MKS K.H2.070
          vodećom ploĉom. Sklop
          Alat za isecanje i vuĉenje. Okrugla kućišta sa vodećom
6470 MKS K.H2.071
          ploĉom. Sklop
          Alat za isecanje i vuĉenje. Pravougaona kućišta sa
6471 MKS K.H2.072
          vodećom ploĉom. Gornji deo
          Alat za isecanje i vuĉenje. Okrugla kućišta sa vodećom
6472 MKS K.H2.073
          ploĉom. Gornji deo
          Alat za isecanje i vuĉenje. Pravougaona kućišta. Vodeće
6473 MKS K.H2.074
          ploĉe
6474 MKS K.H2.075  Alat za isecanje i vuĉenje. Okrugla kućišta. Vodeće ploĉe

6475 MKS K.H2.076  Alat za isecanje i vuĉenje. Pravougaona kućišta. Donji deo
6476 MKS K.H2.077  Alat za isecanje i vuĉenje. Okrugla kućišta. Donji deo
          Alat za isecanje i vuĉenje. Pravougaona kućišta sa ĉetiri
6477 MKS K.H2.080
          voĊice. Sklop
            Alat za isecanje i vuĉenje. Pravougaona kućišta sa ĉetiri
6478 MKS K.H2.081
            voĊice. Gornji deo
            Alat za isecanje i vuĉenje. Pravougaona kućišta sa ĉetiri
6479 MKS K.H2.082
            voĊice. Donji deo
6480 MKS K.H2.090   Alat za isecanje i vuĉenje. Univerzalno kućište. Sklop
6481 MKS K.H2.091   Alat za isecanje i vuĉenje. Univerzalno kućište. Gornji deo

6482 MKS K.H2.092   Alat za isecanje i vuĉenje. Univerzalno kućište. Donji deo

6483 MKS K.H2.093   Alat za isecanje i vuĉenje. Univerzalno kućište. Stezaĉ ĉepa
6484  MKS K.H2.100  Alat za isecanje i vuĉenje. Ĉepovi bez osiguraĉa
6485  MKS K.H2.101  Alat za isecanje i vuĉenje. Ĉepovi sa osiguraĉem
6486  MKS K.H2.102  Alat za isecanje i vuĉenje. Ĉepovi sa vencem
6487  MKS K.H2.104  Alat za isecanje i vuĉenje. Spojni ĉepovi
6488  MKS K.H2.105  Alat za isecanje i vuĉenje. Spojni ĉepovi sa vijkom
6489  MKS K.H2.110  Alat za isecanje i vuĉenje. Nosaĉi spojnih ĉepova
6490  MKS K.H2.115  Alat za isecanje i vuĉenje. Ĉaure za voĊenje
6491  MKS K.H2.116  Alat za isecanje i vuĉenje. Ţlebovi za podmazivanje
6492  MKS K.H2.120  Alat za isecanje i vuĉenje. VoĊice i osiguraĉi
6493  MKS K.H3.010*  Alat sa tvrdim metalom. Matrice za izvlaĉenje ţice
6494 MKS K.H3.011*   Alat sa tvrdim metalom. Matrice za izvlaĉenje ĉeliĉne ţice
            Alat sa tvrdim metalom. Matrice za izvlaĉenje ţice od
6495 MKS K.H3.012*
            obojenih metala
            Alat sa tvrdim metalom. Matrice za izvlaĉenje šipki kruţnog
6496 MKS K.H3.013*
            preseka, od ĉelika
            Alat sa tvrdim metalom. Matrice za izvlaĉenje šipki kruţnog
6497 MKS K.H3.014*
            preseka, od obojenih metala
6498 MKS K.H3.015*   Alat sa tvrdim metalom. Matrice za izvlaĉenje ĉeliĉnih cevi
            Alat sa tvrdim metalom. Matrice za izvlaĉenje cevi od
6499 MKS K.H3.016*
            obojenih metala
            Alat sa tvrdim metalom. Matrice za izvlaĉenje šipki
6500 MKS K.H3.017*
            kvadratnog i pravougaonog preseka, od ĉelika
            Alat sa tvrdim metalom. Matrice za izvlaĉenje šipki
6501 MKS K.H3.018*
            kvadratnog i pravougaonog preseka od obojenih metala
            Alat sa tvrdim metalom. Matrice za izvlaĉenje šipki
6502 MKS K.H3.019*
            šestougaonog preseka, od ĉelika
            Alat sa tvrdim metalom. Matrice za izvlaĉenje šipki
6503 MKS K.H3.020*
            šestougaonog preseka, od obojenih metala
            Alat sa tvrdim metalom. Trnovi za izvlaĉenje cevi sa
6504 MKS K.H3.021*
            nalemljenim prstenom od tvrdog metala
            Alat sa tvrdim metalom. Trnovi za izvlaĉenje cevi sa
6505 MKS K.H3.022*
            prstenom od tvrdog metala priĉvršćeni na stablo vijkom
6506 MKS K.H5.050*   Livaĉke modelne naprave. Tehniĉki uslovi
            Livaĉke modelne naprave. VoĊice za modele i jezgrenike.
6507 MKS K.H5.051
            Oblik i mere
            Livaĉke modelne naprave. Spojnice za jezgrenike. Oblik i
6508 MKS K.H5.052
            mere
            Livaĉke modelne naprave. Slova, brojevi i pomoćni znaci za
6509 MKS K.H5.053
            oznaĉavanje. Oblik i mere
6510 MKS K.H5.100   Alat za liv pod pritiskom. Sklop i pregled sastavnih delova
6511 MKS K.H5.101   Alat za liv pod pritiskom. Vodeće ĉaure
6512 MKS K.H5.102   Alat za liv pod pritiskom. Centrirne ĉaure
6513  MKS K.H5.103  Alat za liv pod pritiskom. Vodilice
6514  MKS K.H5.104  Alat za liv pod pritiskom. Odmiĉni trnovi
6515  MKS K.H5.105  Alat za liv pod pritiskom. Centrirni trnovi
6516  MKS K.H5.106  Alat za liv pod pritiskom. Povratnici
6517  MKS K.H5.107  Alat za liv pod pritiskom. Izbacivaĉi
6518  MKS K.J1.011  Lopate
6519  MKS K.J2.011  Vile
           Ĉetke za zanatske potrebe. Okrugli farbarski (liĉilaĉki)
6520 MKS K.L3.020
           kistovi
6521 MKS K.L3.021   Ĉetke za zanatske potrebe. Ĉetke, molerske, ĉetvrtaste
           Ĉetke za zanatske potrebe. Ĉetke, molerske, i vrsta. Tip
6522 MKS K.L3.022
           "Vulkan"
6523 MKS K.L3.024   Ĉetke za zanatske potrebe. Ĉetke, farbarske. Tip "Faust"
6524 MKS K.L3.025   Ĉetke za zanatske potrebe. Ĉetke, farbarske, pljosnate
           Ĉetke za potrebe kućanstva i široku potrošnju. Ĉetke za
6525 MKS K.L4.034
           ribanje
           Ĉetke za potrebe kućanstva i široku potrošnju. Ĉetke za
6526 MKS K.L4.038
           ĉišćenje boca
           Ĉetke za potrebe kućanstva i široku potrošnju. Ĉetke za
6527 MKS K.L4.039
           konje
6528  MKS K.M4.020  Oblikaĉi glave za zakovice prema MKS M.B3.011
6529  MKS K.M4.050  Pritezaĉi zakovica
6530  MKS K.M4.100  Podbijaĉi pravi
6531  MKS K.M4.101  Podbijaĉi savijeni
6532  MKS K.M4.500  Spojnice tesarske
           Zavarivanje i srodni postupci - Materijali koji se koriste za
6533 MKS K.M6.015   izradu opreme za gasno zavarivanje, rezanje i srodne
           postupke
           Pribor za gasno zavarivanje i rezanje. Gorionici za ruĉno
6534 MKS K.M6.020
           gasno zavarivanje, rezanje i srodne postupke
           Pribor za gasno zavarivanje i rezanje. Sigurnosni ureĊaji
6535 MKS K.M6.022   protiv povratnog udara plamena i povratne struje gasa.
           Tehniĉki uslovi i ispitivanja
           Zavarivanje i srodni postupci - Redukcioni ventili za boce za
6536 MKS K.M6.025   gasove koji se koriste u zavarivanju, rezanju i srodnim
           postupcima
           Nepropusnost opreme za gasno zavarivanje i srodne
6537 MKS K.M6.027
           postupke
           Boce sa rastvorenim acetilenom pod pritiskom. Osnovni
6538 MKS K.M6.030*
           zahtevi
6539 MKS K.N2.100   Pruţni alat. Teslica za zatesivanje pragova
6540 MKS K.P2.050   Lovaĉka puška saĉmarica
6541 MKS K.P2.051   Lovaĉki karabini (puške)
           Pribor za istraţno rotaciono bušenje. Krune sa tankim
6542 MKS K.R1.050
           zidovima. Tip B
           Pribor za istraţno rotaciono bušenje - Krune sa debelim
6543 MKS K.R1.051
           zidovima - Tip Z
           Istraţno bušenje. Pribor za rotaciono bušenje. Sistem
6544 MKS K.R1.052
           Krelijus. Krune proširene. Tip B
           Istraţno bušenje. Pribor za rotaciono bušenje. Sistem
6545 MKS K.R1.053
           Krelijus. Zubaste krune sa tankim zidovima
           Istraţno bušenje. Pribor za rotaciono bušenje. Sistem
6546 MKS K.R1.054
           Krelijus. Zubaste krune sa debelim zidovima
           Istraţno bušenje. Pribor za rotaciono bušenje. Sistem
6547 MKS K.R1.060
           Krelijus. Hvataĉi jezgra sa oprugama
6548 MKS K.R1.065  Pribor za istraţno rotaciono bušenje - Spiralna svrdla
          Istraţno bušenje. Pribor za rotaciono bušenje. Sistem
6549 MKS K.R1.069
          Krelijus. Šape (kašikasta svrdla)
          Pribor za istraţno rotaciono bušenje. Krstasta (kriţna) dleta.
6550 MKS K.R1.070
          Tip B
6551 MKS K.R1.072  Pribor za istraţno rotaciono bušenje - Pljosnata dleta
6552 MKS K.R1.074  Pribor za istraţno rotaciono bušenje - Dleta "riblji rep"
6553 MKS K.R1.080  Pribor za istraţno rotaciono bušenje. Bušaće šipke
          Pribor za istraţno rotaciono bušenje. Spojnice bušaćih šipki
6554 MKS K.R1.081
          (prelaznice).
          Pribor za istraţno rotaciono bušenje. Redukcione spojnice
6555 MKS K.R1.082  bušaćih šipki (prelaznice). Preĉnik spoljnog navoja manji od
          preĉnika unutrašnjeg navoja
          Pribor za istraţno rotaciono bušenje. Redukcione spojnice
6556 MKS K.R1.083  bušaćih šipki (prelaznice). Preĉnik spoljnog navoja veći od
          preĉnika unutrašnjeg navoja
6557 MKS K.R1.084  Pribor za istraţno rotaciono bušenje. Šipke za spasavanje
          Pribor za istraţno rotaciono bušenje. Spojnice šipki za
6558 MKS K.R1.085
          spasavanje
          Pribor za istraţno rotaciono bušenje. Redukcione spojnice
6559 MKS K.R1.086  šipki za spasavanje (prelaznice). Preĉnik spoljnog navoja
          manji od preĉnika unutrašnjeg navoja
          Pribor za istraţno rotaciono bušenje. Redukcione spojnice
6560 MKS K.R1.087  šipki za spasavanje (prelaznice). Preĉnik spoljnog navoja
          veći od preĉnika unutrašnjeg navoja
          Istraţno bušenje. Pribor za rotaciono bušenje. Sistem
6561 MKS K.R1.092
          Krelijus. Obloţne (zaštitne) cevi
          Pribor za istraţno rotaciono bušenje - Papuĉe obloţnih
6562 MKS K.R1.093
          (zaštitnih) cevi
          Pribor za istraţno rotaciono bušenje - Glave za obloţne
6563 MKS K.R1.096
          (zaštitne) cevi
          Istraţno bušenje. Pribor za rotaciono bušenje. Sistem
6564 MKS K.R1.100
          Krelijus. Sklop (tip B)
          Pribor za istraţno rotaciono bušenje. Dijamantske krune sa
6565 MKS K.R1.101
          tankim zidovima. Tipovi B i BT
          Pribor za istraţno rotaciono bušenje. Koniĉni hvataĉi jezgra
6566 MKS K.R1.102
          za pribor tipa B i BT
          Pribor za istraţno rotaciono bušenje. Spojnice za krune sa
6567 MKS K.R1.103
          tankim zidovima tipa B
          Pribor za istraţno rotaciono bušenje. Srţne (jezgrene) cevi
6568 MKS K.R1.104
          tipa B
          Pribor za istraţno rotaciono bušenje. Glave za srţne
6569 MKS K.R1.107
          (jezgrene) cevi tipa B
          Pribor za istraţno rotaciono bušenje. Glave za srţne i
6570 MKS K.R1.108
          sedimentne cevi tipa B
          Pribor za istraţno rotaciono bušenje. Sedimentne (taloţne)
6571 MKS K.R1.109
          cevi tipa B i Z
          Istraţno bušenje. Pribor za rotaciono bušenje. Sistem
6572 MKS K.R1.115
          Krelijus. Sklop (tip Z)
          Istraţno bušenje. Pribor za rotaciono bušenje. Sistem
6573 MKS K.R1.116
          Krelijus. Dijamantske krune sa debelim zidovima, tip Z
          Istraţno bušenje. Pribor za rotaciono bušenje. Sistem
6574 MKS K.R1.117  Krelijus. Spojnice sa konusom za krune sa debelim
          zidovima, tip Z
           Istraţno bušenje. Pribor za rotaciono bušenje. Sistem
6575 MKS K.R1.118
           Krelijus. Hvataĉi jezgra, koniĉni za pribor tipa Z
           Istraţno bušenje. Pribor za rotaciono bušenje. Sistem
6576 MKS K.R1.119
           Krelijus. Spojnice bez konusa, tip Z
           Istraţno bušenje. Pribor za rotaciono bušenje. Sistem
6577 MKS K.R1.120
           Krelijus. Srţne (jezgrene) cevi. Tip Z
           Istraţno bušenje. Pribor za rotaciono bušenje. Sistem
6578 MKS K.R1.121
           Krelijus. Spojnice srţnih (jezgrenih) cevi. Tip Z
           Istraţno bušenje. Pribor za rotaciono bušenje. Sistem
6579 MKS K.R1.122
           Krelijus. Glave za srţne (jezgrenih) cevi. Tip Z
           Istraţno bušenje. Pribor za rotaciono bušenje. Sistem
6580 MKS K.R1.123
           Krelijus. Glave za srţne (jezgrene) i sedimentne cevi. Tip Z
           Istraţno bušenje. Pribor za rotaciono bušenje. Izvlakaĉi
6581 MKS K.R1.180
           bušaćih šipki
           Istraţno bušenje. Pribor za rotaciono bušenje. Univerzalni
6582 MKS K.R1.187
           sto za obloţne cevi
           Istraţno bušenje. Pribor za rotaciono bušenje. Obujmice
6583 MKS K.R1.188
           obloţnih cevi
           Istraţno bušenje. Pribor za rotaciono bušenje. Alat za
6584 MKS K.R1.210
           spasavanje. Trnovi za obloţne cevi
           Istraţno bušenje. Pribor za rotaciono bušenje. Alat za
6585 MKS K.R1.211
           spasavanje. Trnovi za bušaće šipke
           Istraţno bušenje. Pribor za rotaciono bušenje. Alat za
6586 MKS K.R1.212
           spasavanje. Trnovi za spojnice bušaćih šipki
6587  MKS K.R1.301  Bušenje stena. Monoblok dleta (burgije) 19 mm (3/4")
6588  MKS K.R1.302  Bušenje stena. Monoblok dleta (burgije) 22 mm (7/8")
6589  MKS K.R1.303  Bušenje stena. Monoblok dleta (burgije) 25 mm (1")
6590  MKS K.R1.304  Bušenje stena. Usadnici monoblok dleta. Oblik i mere
6591 MKS K.R1.305   Bušenje stena. Vodice (vodila) za monoblok dleta (burgije)
6592 MKS K.R1.310   Bušenje stena. Bušaće šipke sa konusnim završetkom
           Bušenje stena. Krune sa jednim seĉivom od tvrdog metala
6593 MKS K.R1.311
           sa unutrašnjim konusom
           Bušenje stena. Krstaste krune sa seĉivom od tvrdog metala
6594 MKS K.R1.312
           sa unutrašnjim konusom
6595 MKS K.R1.313   Bušenje stena. Konusni prsten za spajanje šipke i krune
6596 MKS K.R1.320   Bušenje stena. Spiralne šipke za suvo rotaciono bušenje

6597 MKS K.R1.321   Bušenje stena. Spiralne šipke za mokro rotaciono bušenje
           Bušenje stena. Krune sa seĉivima od tvrdog metala za suvo
6598 MKS K.R1.322
           rotaciono bušenje
           Bušenje stena. Krune sa seĉivima od tvrdog metala za
6599 MKS K.R1.323
           mokro rotaciono bušenje
6600 MKS K.T1.010*  Graniĉna merila. Tehniĉki uslovi
6601 MKS K.T1.065   Merne letve. Oblik, dimenzije i tehniĉki propisi
6602 MKS K.T1.110   Merne letve livaĉke
           Kugliĉne merne trake za naplatke sa kosim ramenima pod
6603 MKS K.T1.841
           5º za vozila sa pneumaticima
           Merne trake za naplatke sa ĉvrstim kosim ramenima za
6604 MKS K.T1.842
           vozila sa pneumaticima
           Merne trake za naplatke za bicikle, bicikle sa pomoćnim
6605 MKS K.T1.851
           motorom i mopede
6606 MKS K.T2.040*  Pomiĉna merila. Tehniĉki uslovi za izradu i isporuku
6607 MKS K.T2.050*  Jednostrana pomiĉna merila, univerzalna
6608  MKS K.T2.051*  Jednostrana pomiĉna merila
6609  MKS K.T2.052*  Dvostrana pomiĉna merila
6610  MKS K.T2.060*  Pomiĉna merila za dubinu, dubinomer
6611  MKS K.T3.050  Graniĉna merila. Raĉve IDE i NE IDE za mere do 5 mm
            Graniĉna merila. Raĉve IDE i NE IDE, okrugle za mere
6612 MKS K.T3.052
            iznad 5 do 160 mm
            Graniĉna merila. Raĉve IDE i NE IDE, sa umecima za mere
6613 MKS K.T3.055
            100 do 180 mm
            Graniĉna merila. Raĉve IDE i NE IDE, sa umecima za mere
6614 MKS K.T3.056
            iznad 180 do 360 mm
            Graniĉna merila. Raĉve IDE, kovane za mere iznad 5 do
6615 MKS K.T3.060
            100 mm
            Graniĉna merila. Raĉve NE IDE, kovane, za mere iznad 5
6616 MKS K.T3.061
            do 100 mm
            Graniĉna merila. Raĉve IDE i NE IDE, kovane, za mere
6617 MKS K.T3.062
            iznad 5 do 100 mm
6618 MKS K.T3.071   Graniĉna merila. Prstenovi IDE, za mere od 1 do 315 mm
            Graniĉna merila. Prstenovi NE IDE za mere od 1 do 315
6619 MKS K.T3.072
            mm
6620 MKS K.T3.075   Graniĉna merila. Etalon-prstenovi za mere od 1 do 315 mm

6621 MKS K.T3.111   Graniĉna merila. Ploĉice IDE i NE IDE za mere do 12 mm
            Graniĉna merila. Ploĉice IDE i NE IDE, tanke za mere od 2
6622 MKS K.T3.112
            do 8 mm
            Graniĉna merila. Ploĉice IDE i NE IDE za mere iznad 12 do
6623 MKS K.T3.113
            100 mm
6624 MKS K.T3.120   Graniĉna merila. Tela ĉepova IDE za mere od 1 do 50 mm
            Graniĉna merila. Tela ĉepova NE IDE za mere od 1 do 50
6625 MKS K.T3.121
            mm
            Graniĉna merila. Ĉepovi IDE i NE IDE za mere od 1 do 50
6626 MKS K.T3.122
            mm
6627 MKS K.T3.123   Graniĉna merila. Ĉepovi IDE za mere od 1 do 50 mm
6628 MKS K.T3.124   Graniĉna merila. Ĉepovi NE IDE za mere od 1 do 50 mm
            Graniĉna merila. Tela ĉepova IDE za mere iznad 40 do 120
6629 MKS K.T3.130
            mm
            Graniĉna merila. Tela ĉepova NE IDE za mere iznad 40 do
6630 MKS K.T3.131
            120 mm
6631 MKS K.T3.136   Graniĉna merila. Ĉepovi IDE za mere iznad 40 do 120 mm
            Graniĉna merila. Ĉepovi NE IDE za mere iznad 40 do 120
6632 MKS K.T3.137
            mm
            Graniĉna merila. Ĉepovi IDE i NE IDE za mere iznad 40 do
6633 MKS K.T3.140
            65 mm
            Graniĉna merila. Tela ĉepova IDE za mere iznad 120 do
6634 MKS K.T3.145
            200 mm
            Graniĉna merila. Tela ĉepova NE IDE za mere iznad 120 do
6635 MKS K.T3.146
            200 mm
6636 MKS K.T3.147   Graniĉna merila. Ĉepovi IDE za mere iznad 120 do 200 mm
            Graniĉna merila. Ĉepovi NE IDE za mere iznad 120 do 200
6637 MKS K.T3.148
            mm
            Graniĉna merila. Šipkasta tela NE IDE za mere iznad 40 do
6638 MKS K.T3.149
            500 mm
          Graniĉna merila. Šipkasta merila NE IDE za mere iznad 40
6639 MKS K.T3.150
          do 500 mm
          Graniĉna merila. Ĉepovi IDE, pljosnati, za mere iznad 200
6640 MKS K.T3.151
          do 360 mm
          Graniĉna merila. Ĉepovi NE IDE, pljosnati, za mere iznad
6641 MKS K.T3.152
          200 do 360 mm
          Graniĉna navojna merila za metriĉki navoj. Ţlebovi za
6642 MKS K.T3.170
          neĉistoći na navojnim ĉepovima i prstenovima IDE
          Graniĉna navojna merila za metriĉki navoj. Tela navojnih i
6643 MKS K.T3.171  kontrolnih ĉepova IDE za nazivne preĉnike navoja od 1 do
          50 mm
          Graniĉna navojna merila za metriĉki navoj. Tela navojnih i
6644 MKS K.T3.172  kontrolnih ĉepova NE IDE za nazivne preĉnike navoja od 1
          do 50 mm
          Graniĉna navojna merila za metriĉki navoj. Navojni ĉepovi
6645 MKS K.T3.173
          IDE i NE IDE za nazivne preĉnike navoja od 1 do 50 mm
          Graniĉna navojna merila za metriĉki navoj. Navojni i
6646 MKS K.T3.174  kontrolni ĉepovi IDE za navoj nazivnog preĉnika 1 do 50
          mm
          Graniĉna navojna merila za metriĉki navoj. Navojni i
6647 MKS K.T3.175  kontrolni ĉepovi NE IDE za navoj nazivnog preĉnika od 1 do
          50 mm
          Graniĉna navojna merila za metriĉki navoj. Tela navojnih i
6648 MKS K.T3.176  kontrolnih ĉepova. Tela navojnih i kontrolnih ĉepova IDE za
          navoj nazivnog preĉnika iznad 40 do 100 mm
          Graniĉna navojna merila za metriĉki navoj. Tela navojnih i
6649 MKS K.T3.177  kontrolnih ĉepova NE IDE za navoj nazivnog preĉnika iznad
          40 do 100 mm
          Graniĉna navojna merila za metriĉki navoj. Navojni i
6650 MKS K.T3.178  kontrolni ĉepovi IDE za navoj nazivnog preĉnika iznad 40
          do 100 mm
          Graniĉna navojna merila za metriĉki navoj. Navojni kontrolni
6651 MKS K.T3.179
          ĉepovi NE IDE za navoj nazivnog preĉnika 40 do 100 mm

          Graniĉna navojna merila za metriĉki navoj. Navojni
6652 MKS K.T3.181
          prstenovi IDE za navoj nazivnog preĉnika od 1 do 100 mm
          Graniĉna navojna merila za metriĉki navoj. Navojni
6653 MKS K.T3.182  prstenovi NE IDE za navoj nazivnog preĉnika od 1 do 100
          mm
          Graniĉna merila za proveru unutarnjih Morze-konusa. Merni
6654 MKS K.T3.200
          trnovi
          Graniĉna merila za proveru unutarnjih Morze-konusa.
6655 MKS K.T3.201
          Merne ĉaure
          Graniĉna merila za proveru unutarnjih Morze-konusa. Merni
6656 MKS K.T3.202
          trnovi sa usadnikom
          Graniĉna merila za proveru spoljnih Morze-konusa sa
6657 MKS K.T3.203
          usadnikom. Merne ĉaure
          Graniĉna merila za proveru unutarnjih metriĉkih konusa.
6658 MKS K.T3.204
          Merni trnovi
          Graniĉna merila za proveru spoljnih metriĉkih konusa.
6659 MKS K.T3.205
          Merne ĉaure
          Graniĉna merila za proveru unutarnjih metriĉkih konusa.
6660 MKS K.T3.206
          Merni trnovi sa usadnikom
             Graniĉna merila za proveru spoljnih metriĉkih konusa sa
6661 MKS K.T3.207
             usadnikom. Merne ĉaure
6662 MKS K.T3.280     Graniĉna merila za specijalan Vitvortov navoj W 3/16"
             Graniĉna merila. Drške za ĉepove sa konusom 1:50 za
6663 MKS K.T3.950
             nazivne mere ĉepova do 50 mm
             Graniĉna merila. Drške sa kuglicama za ĉepove za mere
6664 MKS K.T3.951
             iznad 40 mm
6665  MKS K.Z2.010    Pruţni alat. Klešta za nošenje ţelezniĉkih šina
6666  MKS K.Z2.011    Pruţni alat. Klešta za pragove - velika -
6667  MKS K.Z2.012    Pruţni alat. Klešta za pragove - mala -
6668  MKS K.Z2.013    Pruţni alat. Šablen za pragove normalnog koloseka
6669  MKS K.Z2.014    Pruţni alat. Šabloni za pragove koloseka 760 mm
6670  MKS K.Z2.015    Pruţni alat. Krst za koloseke
6671  MKS K.Z2.016    Pruţni alat. Prosti trougao za normalni kolosek
6672  MKS K.Z2.017    Pruţni alat. Dupli trougao za normalni kolosek
6673  MKS K.Z2.018    Pruţni alat. Prosti trougao za kolosek 760 mm
6674  MKS K.Z2.019    Pruţni alat. Raĉva
6675  MKS K.Z2.020    Pruţni alat. Ĉupaĉa za šinske eksere
6676  MKS K.Z2.021    Pruţni alat. Štap sa Ċuletom
             Specijalni alat i pribor za motorna vozila. Ruĉna pumpa za
6677 MKS K.Z4.105
             pneumatike
             Specijalni alat i pribor za motorna vozila. Crevo za ruĉnu
6678 MKS K.Z4.106
             pumpu za pneumatike
             Specijalni alat i pribor za drumska vozila. Klinasti podmetaĉi
6679 MKS K.Z4.120
             za toĉkove motornih i prikljuĉnih vozila
             Specijalni alat i pribor za drumska vozila. Ĉekić za
6680 MKS K.Z4.205
             razbijanje stakla
             Sudovi za skladištenje i transport nafte i naftnih proizvoda
6681 MKS L.C5.040*
             kao merila. Osnovi klasifikacije i oprema
             Merna traka sa dodacima za merenje nivoa u sudovima za
6682 MKS L.C5.050*
             skladištenje i transport nafte i naftnih proizvoda
             Merne letve za merenje nivoa u sudovima za skladištenje i
6683 MKS L.C5.051*
             transport nafte i naftnih proizvoda
             Aparati za pokazivanje nivoa teĉnosti. Elektriĉni meraĉ
6684 MKS L.C5.211
             goriva davaĉ za putniĉka i teretna motorna vozila
             Aparati za pokazivanje nivoa teĉnosti. Elektriĉni meraĉ
6685 MKS L.C5.212     goriva - pokazivaĉ goriva - pokazivaĉ za putniĉka i teretna
             motorna vozila
6686 MKS L.D2.205*    Manometri za motorna vozila
             Manometri s kazaljkom za proveravanje pritiska u
6687 MKS L.D2.225
             pneumaticima motornih vozila
             Manometri s klipom za proveravanje pritiska u
6688 MKS L.D2.226
             pneumaticima motornih vozila
6689 MKS L.D2.500     Vatrogasne pumpe. Manometar. Tehniĉki uslovi
6690 MKS L.D2.501     Vatrogasne pumpe. Manovakuummetar. Tehniĉki uslovi
             Aparati za merenje brzine i broja obrtaja. Brzinomer. Za
6691 MKS L.E2.221******
             ugraĊivanje u motorna vozila
6692 MKS L.E2.222     Brzinomer za motocikle
6693 MKS L.F1.205*    Termometar za motorna vozila
             Merenje i upravljanje u industrijskim procesima.
6694 MKS L.F2.001
             Termoparovi. Tolerancije vrednosti EMS izraţene u ºC
             Merenje temperature. Tabele za termoparove. Termopar R:
6695 MKS L.F2.005
             Platina-13% Rodijum/Platina
             Merenje temperature. Tabele za termoparove. Termopar S:
6696 MKS L.F2.006
             Platina-10% Rodijum/Platina
            Merenje temperature. Tabele za termoparove. Termopar B:
6697 MKS L.F2.007
            Platina-30% Rodijum/Platina-6% Rodijum
            Merenje temperature. Tabele za termoparove. Termopar J:
6698 MKS L.F2.008
            GvoţĊe/Bakar-Nikl
            Merenje temperature. Tabele za termoparove. Termopar T:
6699 MKS L.F2.009
            Bakar/Bakar-Nikl
            Merenje temperature. Tabele za termoparove. Termopar E:
6700 MKS L.F2.010
            Nikl-Hrom/Bakar-Nikl
            Merenje temperature. Tabele za termoparove. Termopar K:
6701 MKS L.F2.011
            Nikl-Hrom/Nikl-Aluminijum
            Merenje i upravljanje u industrijskim procesima. Senzori
6702 MKS L.F2.051
            industrijskih platinskih otpornih termometara
            Elektriĉni pokazni i upisni merni instrumenti i njihov pribor.
6703 MKS L.G1.025
            Odredbe o bezbednosti
            Instrumenti za merenje otpornosti uzemljenja. Zahtevi za
6704 MKS L.G1.030
            bezbednost i mehaniĉku ĉvrstoću
6705 MKS L.G1.205*   Indikator struje za motorna vozila
            Iskazivanje kvaliteta rada elektriĉne i elektronske merne
6706 MKS L.G7.001
            opreme
            Elektronski merni instrumenti. Zahtevi za bezbednost. Opšti
6707 MKS L.G7.003*
            tehniĉki uslovi i ispitivanja
6708 MKS L.G7.100*   Impulsna tehnika i instrumenti. Termini i definicije
            Impulsna tehnika i instrumenti - Termini i definicije - Izmene
6709 MKS L.G7.100/1
            i dopune
6710  MKS L.G7.101*  Mikrotalasni instrumenti. Termini i definicije
6711  MKS L.G7.102*  Signal-generatori. Termini i definicije
6712  MKS L.G7.103  Signal-generatori. Tehniĉki uslovi i metode ispitivanja
6713  MKS L.G7.104  Iskazivanje kvaliteta rada impulsnih generatora
            Digitalni voltmetri i elektronski analogno-digitalni konvertori
6714 MKS L.G7.200
            za jednosmerne napone
            Katodni osciloskopi. Termini, opšti tehniĉki uslovi i metode
6715 MKS L.G7.300
            ispitivanja
            Katodni osciloskopi sa memorijom. Termini, opšti tehniĉki
6716 MKS L.G7.301
            uslovi i metode ispitivanja
            Odbirni osciloskopi. Termini, opšti tehniĉki uslovi i metode
6717 MKS L.G7.302
            ispitivanja
6718 MKS L.G7.350   Izraţivanje osobina analizatora spektra
            Logiĉki analizatori. Termini, tehniĉki uslovi i metode
6719 MKS L.G7.370
            ispitivanja
            Prenosni meraĉi i monitori jaĉine ekspozicione doze
6720 MKS L.G7.501*
            zraĉenja, koji se koriste u zaštiti od zraĉenja
            Prenosni meraĉi i monitori jaĉine ekspozicije X i gama-
6721 MKS L.G7.502*
            zraĉenja, niskih energija za primenu u zaštiti od zraĉenja
            Merila i monitori kontaminacije alfa, beta i alfa i beta
6722 MKS L.G7.503
            izvorima zraĉenja
6723 MKS L.G7.504   Monitori i signalizatori. Kontaminacije šaka i stopala
            Oprema za neprekidni nadzor radioaktivnosti u gasnim
6724 MKS L.G7.601
            efluentima. Opšti zahtevi
            Oprema za neprekidni nadzor radioaktivnosti u gasnim
6725 MKS L.G7.602
            efluentima. Posebni zahtevi za monitore aerosola
            Oprema za neprekidni nadzor radioaktivnosti u gasnim
6726 MKS L.G7.603
            efluentima. Posebni zahtevi za monitore plemenitih gasova
            Oprema za neprekidni nadzor radioaktivnosti u gasnim
6727 MKS L.G7.604
            efluentima. Posebni zahtevi za monitore joda
           Oprema za neprekidni nadzor radioaktivnosti u gasnim
6728 MKS L.G7.605
           efluentima. Posebni zahtevi za monitore tricijuma
           Merenje protoka fluida u zatvorenim cevovodima. Termini i
6729 MKS L.H2.010*
           definicije
           Merenje protoka fluida mernim blendama, mlaznicama i
6730 MKS L.H2.015  Venturijevim cevima ugraĊenim u cevovode kru-ţnog
           popreĉnog preseka
           Merenje protoka - Merni ureĊaji sa prikluĉkom u uglu -
6731 MKS L.H2.016
           Merne duţine i mere prstenova
           Merenje protoka - Merni ureĊaji sa prikluĉkom na uglu -
6732 MKS L.H2.017
           Duţine prikljuĉaka i ugradne mere
           Merenje protoka fluida u zatvorenim vodovima kruţnog
6733 MKS L.H2.020  popreĉnog preseka - Metoda merenja brzine u jednoj taĉki
           popreĉnog preseka
           Laboratorijska sita i ispitivanje prosejavanjem. Termini i
6734 MKS L.J0.001*
           definicije
6735 MKS L.J0.002*  Ispitivanje prosejavanjem
6736 MKS L.J3.011  Stakleni kapilarni etalon-viskozimetri
           Laboratorijska sita. Tkana mreţa od ţice, izbušena ploĉa i
6737 MKS L.J9.010*
           elektriĉnim putem formirani listovi. Nazivne mere otvora
           Laboratorijska sita. Metalna tkana mreţa. Tehniĉki uslovi i
6738 MKS L.J9.011
           ispitivanje
           Laboratorijska sita. Izbušena metalna ploĉa. Tehniĉki uslovi
6739 MKS L.J9.012
           i ispitivanje
           Aparat za merenje arterijskog krvnog pritiska. Aparat sa
6740 MKS L.M5.501*
           elastiĉnim mernim elementom i slušalicom, mehaniĉki
           Aparat za merenje arterijskog krvnog pritiska. Aparat sa
6741 MKS L.M5.502*
           elastiĉnim mernim elementom, mehaniĉki
           Hidrauliĉki i pneumatiĉki sistemi. Grafiĉki simboli. Osnovni i
6742 MKS L.N1.002
           funkcionalni simboli
           Hidrauliĉki i pneumatiĉki sistemi. Grafiĉki simboli.
6743 MKS L.N1.003
           Pretvaranje energije
           Hidrauliĉki i pneumatiĉki sistemi. Grafiĉki simboli.
6744 MKS L.N1.004
           Upravljaĉki ventili
           Hidrauliĉki i pneumatiĉki sistemi. Grafiĉki simboli.
6745 MKS L.N1.005
           Prenošenje i odrţavanje energije (kondicioniranje)
           Hidrauliĉki i pneumatiĉki sistemi. Grafiĉki simboli.
6746 MKS L.N1.006
           Aktiviranje
6747 MKS L.N1.007  Hidrauliĉki i pneumatiĉki sistemi. Dopunski ureĊaji
6748 MKS L.N1.021  Hidraulika i pneumatika. Nazivni pritisci. Red vrednosti
           Hidraulika i pneumatika. Nazivni protoci teĉnosti. Red
6749 MKS L.N1.022
           vrednosti
6750 MKS L.N1.023  Hidraulika i pneumatika. Nazivni preĉnici. Red vrednosti
6751 MKS L.N1.024  Hidraulika i pneumatika. Nazivne zapremine. Red vrednosti
           Hidraulika i pneumatika. Nazivni brojevi obrtaja. Red
6752 MKS L.N1.025
           vrednosti
           Hidraulika i pneumatika. Nazivni obrtni momenti. Red
6753 MKS L.N1.026
           vrednosti
6754 MKS L.N1.027  Uljna hidraulika Osnovne veliĉine. Navoji za spajanje
           Hidraulika i pneumatika. Nazivni protoĉni otvori. Red
6755 MKS L.N1.028
           vrednosti
6756 MKS L.N1.029  Hidraulika. Geometrijske radne zapremine. Red vrednosti
           Hidraulika i pneumatika. Spoljni preĉnici. Cevi i unutrašnji
6757 MKS L.N1.030
           preĉnici creva. Red vrednosti
6758 MKS L.N1.031  Pneumatika. Nazivni protoci vazduha. Red vrednosti
           Hidraulika i pneumatika - Cilindri - Unutrašnji preĉnici i
6759 MKS L.N1.043
           preĉnici klipnjaĉa
           Hidraulika i pneumatika - Cilindri - Hodovi klipova - Red
6760 MKS L.N1.044
           vrednosti
           Hidraulika i pneumatika - Cilindri - Tipovi i mere navoja
6761 MKS L.N1.045
           klipnjaĉa
           Hidraulika - Cilindri - Odnos površina cilindarskog otvora i
6762 MKS L.N1.046
           prstena popreĉnog preseka na strani klipnja-ĉe
6763 MKS L.N1.047  Hidraulika i pneumatika - Cilindri - Nazivni pritisci
           Pneumatika - Cilindri - Odnos izmeĊu unutrašnjih preĉnika i
6764 MKS L.N1.048
           veliĉine navojnih otvora
           Hidraulika - Spojnice, brzorastavljive - Mere i tehniĉki
6765 MKS L.N1.110
           zahtevi
6766 MKS L.N1.111  Hidraulika - Spojnice, brzorastavljive - Metode ispitivanja
           Analogni signali za sisteme upravljanja procesima. Analogni
6767 MKS L.N4.010
           strujni signali jednosmerne struje
           Analogni signali za sisteme upravljanja procesima. Analogni
6768 MKS L.N4.011*
           pneumatski signali
           Analogni signali za sisteme upravljanja procesima. Analogni
6769 MKS L.N4.012*
           naponski signali jednosmerne struje
           Radni uslovi za opremu za merenja i upravljanja u
6770 MKS L.N4.201  industrijskim procesima. Temperatura, vlaţnost i
           barometarski pritisak
           Radni uslovi za opremu za merenja i upravljanja u
6771 MKS L.N4.202
           industrijskim procesima. Napajanje
           Radni uslovi za opremu za merenja i upravljanja u
6772 MKS L.N4.203*
           industrijskim procesima. Mehaniĉki uticaji
           Pneumatski elektriĉni regulatori sa analognim signalima za
6773 MKS L.N4.205*  upravljanje industrijskim procesima. Metode odreĊivanja
           karakteristika
           Merenje i upravljanje u industrijskim procesima. Mere
6774 MKS L.N4.206*  prednjih ploĉa aparata ili instrumenata i otvora za njihovu
           ugradnju
           Merenje i upravljanje u industrijskim procesima.
6775 MKS L.N4.207  Elektromagnetna kompatibilnost. Opšti postupak pri izboru
           opreme i metode ispitivanja
           Merenje i upravljanje u industrijskim procesima.
6776 MKS L.N4.208  Elektromagnetna kompatibilnost. Zahtevi za elektrosta-tiĉka
           praţnjenje i nivoi strogosti
           Merenje i upravljanje u industrijskim procesima.
           Elektromagnetska kompatibilnost. Uslovi i metode
6777 MKS L.N4.209  generisanja ispitnog elektromagnetskog polja, merna
           oprema i postupci ispitivanja osetljivosti i imunosti na polje
           smetnji
6778 MKS L.R1.001  Tastatura za pisaće mašine
           Pisaće, obraĉunske i raĉunske mašine. Tkane obojene
6779 MKS L.R1.021*
           trake na kalemovima
           Pisaće, obraĉunske i raĉunske mašine. Kalemovi za
6780 MKS L.R1.022*
           obojene trake
           Industrijska duţinska merenja. Standardna referentna
6781 MKS M.A0.001
           temperatura
6782 MKS M.A0.040  Tehniĉki crteţi u mašinstvu. Zaglavlja. Oblici i mere
6783 MKS M.A0.041  Tehniĉki crteţi u mašinstvu. Sastavnice. Oblici i mere
6784 MKS M.A0.056  Crteţi u mašinstvu. Uprošćenje pri crtanju sitnih detalja
           Crteţi u mašinstvu. Oznaĉavanje materijala šrafurom i
6785 MKS M.A0.060
           bojom
6786 MKS M.A0.065*  Crteţi u mašinstvu. Oznaĉavanje stanja površina
6787 MKS M.A0.072  Tehniĉki crteţi u mašinstvu. Uprošćeno prikazivanje navoja
6788 MKS M.A0.073  Tehniĉki crteţi u mašinstvu. Prikazivanje opruga
           Tehniĉki crteţi u mašinstvu. Uprošćeno prikazivanje
6789 MKS M.A0.074
           zupĉanika
           Tehniĉki crteţi u mašinstvu. Uprošćeno prikazivanje
6790 MKS M.A0.075
           središnih gnezda
           Crteţi u mašinstvu. Šematsko prikazivanje kotrljajućih
6791 MKS M.A0.076
           leţišta
6792 MKS M.A0.077  Tehniĉki crteţ u mašinstvu. Pozicione oznake elemenata
           Tehniĉki crteţi u mašinstvu. Tolerancije duţina i uglova.
6793 MKS M.A0.081
           Prikazivanje na crteţima
           Instrumenti i ureĊaji za merenje i regulaciju u industrijskim
6794 MKS M.A0.100
           procesima. Grafiĉki simboli. Osnovni principi
6795 MKS M.A0.150  Crteţi u mašinstvu. Aksonometrijsko projiciranje
           Hrapavost površina. Površina i njeni parametri. Termini i
6796 MKS M.A1.010*
           definicije
           Hrapavost površina industrijskih proizvoda od metala.
6797 MKS M.A1.020*
           Osnovni pojmovi i definicije
           Hrapavost površina. Razvrstavanje i oznaĉavanje
6798 MKS M.A1.024
           površinskih grešaka na proizvodima od metala
           Hrapavost površina. Korelacija izmeĊu klasa hrapavosti i
6799 MKS M.A1.025
           kvaliteta tolerancija
           Hrapavost površina. Korelacija izmeĊu površinske
6800 MKS M.A1.026
           hrapavosti i naĉina formiranja površine
6801 MKS M.A1.027  Hrapavost površina. Klasifikacija grebanih površine
           Instrumenti za merenje hrapavosti površina. Profilometri sa
6802 MKS M.A1.031
           kontaktom sistema M
           Klasifikacija instrumenata i ureĊaja za merenje i procenu
6803 MKS M.A1.032  vrednosti geometrijskih parametara kvaliteta završno
           obraĊenih površina
           Instrumenti za merenje hrapavosti površine metodom
6804 MKS M.A1.034  profila. Kontaktni instrumenti (sa pipkom) sa
           transformacijom profila. Instrumenti za registrovanje profila
           Uzorci za uporeĊivanje hrapavosti: strugani, brušeni,
6805 MKS M.A1.041
           horizontalno brušeni, glodani i rendisani
           Uzorci za uporeĊivanje hrapavosti obraĊeni elektroerozijom,
6806 MKS M.A1.042
           saĉmom ili krupnim peskom, i polirani
           Hrapavost površina. Uzorci za uporeĊivanje hrapavosti
6807 MKS M.A1.043
           površina dobijenih livenjem
6808 MKS M.A1.051  Nareckivanje
           Tolerancije duţinskih mera. Objašnjenja i definicije ISO-
6809 MKS M.A1.110
           sistema tolerancija i naleganja
           Tolerancije duţinskih mera. Naĉin odreĊivanja tolerancija i
6810 MKS M.A1.111
           odstupanja po ISO-sistemu za nazivne mere do 500 mm
           Tolerancije duţinskih mera. Naĉin odreĊivanja tolerancija i
6811 MKS M.A1.112  odstupanja po ISO-sistemu za nazivne mere iznad 500 do
           3150 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Brojĉane vrednosti osnovnih
6812 MKS M.A1.120
          tolerancija po ISO-sistemu za nazivne mere do 500 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Brojĉane vrednosti osnovnih
6813 MKS M.A1.121  tolerancija po ISO-sistemu za nazivne mere iznad 500 do
          3150 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Brojĉane vrednosti osnovnih
6814 MKS M.A1.130  odstupanja tolerancijskih polja po ISO-sistemu za osovine,
          za nazivne mere do 500 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Brojĉane vrednosti osnovnih
6815 MKS M.A1.131  odstupanja tolerancijskih polja po ISO-sistemu za rupe, za
          nazivne mere do 500 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Brojĉane vrednosti osnovnih
6816 MKS M.A1.132  odstupanja tolerancijskih polja po ISO-sistemu za osovine i
          rupe, za nazivne mere iznad 500 do 3150 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Pregled dozvoljenih
6817 MKS M.A1.140
          tolerancijskih polja za upotrebu za nazivne mere do 500 mm

          Tolerancije duţinskih mera. Pregled preporuĉenih
6818 MKS M.A1.141
          tolerancijskih polja za nazivne mere iznad 500 do 3150 mm

          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za osovine
6819 MKS M.A1.150
          u tolerancijskim poljima a, b, c za nazivne mere do 500 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za osovine
6820 MKS M.A1.151  u tolerancijskim poljima d, e, f, g za nazivne mere do 500
          mm
          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za osovine
6821 MKS M.A1.152
          u tolerancijskom polju h za nazivne mere do 500 mm

          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za osovine
6822 MKS M.A1.153
          u tolerancijskim poljima j, J(s) za nazivne mere do 500 mm

          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za osovine
6823 MKS M.A1.154
          u tolerancijskim poljima k, m, n za nazivne mere do 500 mm

          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za osovine
6824 MKS M.A1.155
          u tolerancijskim poljima p, r, s za nazivne mere do 500 mm

          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za osovine
6825 MKS M.A1.156
          u tolerancijskim poljima t, u za nazivne mere do 500 mm

          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za osovine
6826 MKS M.A1.157
          u tolerancijskim poljima v, x, y za nazivne mere do 500 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za osovine
6827 MKS M.A1.158  u tolerancijskim poljima z, za, zb, zc za nazivne mere do
          500 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za osovine
6828 MKS M.A1.160  u tolerancijskim poljima d, e, f, g, h, J(s), preporuĉenim za
          nazivne mere iznad 500 do 3150 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za osovine
6829 MKS M.A1.161  u preporuĉenim tolerancijskim poljima k, m, n, p, r, s, t, u, za
          nazivne mere iznad 500 do 3150 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za rupe u
6830 MKS M.A1.165  preporuĉenim tolerancijskim poljima D, E, F, G, H, J(s), za
          nazivne mere iznad 500 do 3150 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za rupe u
6831 MKS M.A1.166  preporuĉenim tolerancijskim poljima K, M, N, P, R, S, T, U,
          za nazivne mere iznad 500 do 3150 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za rupe u
6832 MKS M.A1.170
          tolerancijskim poljima A, B, C za nazivne mere do 500 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za rupe u
6833 MKS M.A1.171  tolerancijskim poljima D, E, F, G za nazivne mere do 500
          mm
          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za rupe u
6834 MKS M.A1.172
          tolerancijskim polju H za nazivne mere do 500 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za rupe u
6835 MKS M.A1.173
          tolerancijskim poljima J, J(s) za nazivne mere do 500 mm

          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za rupe u
6836 MKS M.A1.174
          tolerancijskim poljima K, M, N za nazivne mere do 500 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za rupe u
6837 MKS M.A1.175  tolerancijskim poljima P, R, S, T, U za nazivne mere do 500
          mm
          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za rupe u
6838 MKS M.A1.176
          tolerancijskim poljima V, X, Y za nazivne mere do 500 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za rupe u
6839 MKS M.A1.177  tolerancijskim poljima Z, ZA, ZB, ZC za nazivne mere do
          500 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za osovine
          u tolerancijskim poljima a, b, c, cd, d, e, ef, f, fg, g, h, za
6840 MKS M.A1.180
          preciznu mehaniku i ĉasovniĉarstvo za nazivne mere do 18
          mm
          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za rupe u
6841 MKS M.A1.181  tolerancijskim poljima j, J(s), k, m, n za preciznu mehaniku i
          ĉasovniĉarstvo za nazivne mere do 18 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za rupe u
6842 MKS M.A1.182  tolerancijskim poljima p, r, s, u, v za preciznu mehaniku i
          ĉasovniĉarstvo, za nazivne mere do 18 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za rupe u
6843 MKS M.A1.183  tolerancijskim poljima x, za, z, zb, zc za preciznu mehaniku i
          ĉasovniĉarstvo za nazivne mere do 18 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za rupe u
          tolerancijskim poljima A, B, C, CD, E, EF, F, FG, G, H za
6844 MKS M.A1.190
          preciznu mehaniku i ĉasovniĉarstvo za nazivne mere do 18
          mm
          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za rupe u
6845 MKS M.A1.191  tolerancijskim poljima J, J(s), K, M, N za preciznu mehaniku
          i ĉasovniĉarstvo za nazivne mere do 18 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za rupe u
6846 MKS M.A1.192  tolerancijskim poljima P, R, S, U, V za preciznu mehaniku i
          ĉasovniĉarstvo za nazivne mere do 18 mm
          Tolerancije duţinskih mera. Nazivna odstupanja za rupe u
6847 MKS M.A1.193  tolerancijskim poljima X, Z, ZA, ZB, ZC za preciznu
          mehaniku i ĉasovniĉarstvo za nazivne mere do 18 mm
          Tolerancije i naleganje. Tolerancije oblika. Definicije i
6848 MKS M.A1.240
          primeri merenja
6849 MKS M.A1.243  Tolerancije oblika i poloţaja. Definicije i oznake na crteţima
           Tolerancije u mašinogradji. Toleranije oblika i poloţaja.
6850 MKS M.A1.245
           Princip "maksimum materijala"
           Tolerancija u mašinojgradnji. Tolerancija oblika i poloţaja.
6851 MKS M.A1.246
           Praktiĉni primeri oynaĉavanja na crteţima
           Tolerancije u masšinojgradji. Tolerancija oblika i poloţaja.
6852 MKS M.A1.247
           Kotiranje i tolerisanje profila
6853 MKS M.A1.310*  Graniĉna merila. Proraĉun mera i tolerancije izrade
           Graniĉne vrednosti odstupanja i tolerancije iyrade graniĉnih
6854 MKS M.A1.320
           i kontrolnih merila za spoljne mere do 500 mm
           Graniĉna mera. Graniĉne vrednosti odstupanja i tolerancije
6855 MKS M.A1.340  izrade graniĉnih i kontrolnih merila za unutarnje mere od 1
           do 500 mm
           Tolerancije u mašinogradnji. Tolerancije slobodnih mera.
6856 MKS M.A1.400
           Objašnjenja i definicije
           Tolerancije u mašinojgradnji. Tolerancije slobodnih mera.
6857 MKS M.A1.410  Dozvoljena odstupanja mera ostvarenih skidanjem
           strugotine
           Tolerancije u mašinojgradnji. Tolerancije slobodnih mera.
6858 MKS M.A1.411
           Dozvoljena odstupanja oblika i poloţaja
           Tolerancije u mašinojgradnji. Tolerancije slobodnih mera.
6859 MKS M.A1.422  Dozvoljena odstupanja mera odlivaka od teških obojenih
           metala, livenih u preseku
           Tolerancije u masšinojgradnji. Tolerancije slobodnih mera.
6860 MKS M.A1.423  Dozvoljena odstupanja mera odlivaka od lakih obojenih
           metala, livenih u presku
           Tolerancije u mašinogradnji. Tolerancije slobodnih mera.
6861 MKS M.A1.424  Dozvoljena odstupanja mera odlivaka od cinĉanih legura
           livenih pod pritiskom
           Tolerancije u mašinojgradnji. Tolerancije slobodnih mera.
6862 MKS M.A1.430  Dozvoljena odstupanja mera ĉeliĉnih otkovaka kovanih u
           kalupu
           Tolerancije u mašinojgradnji. Tolerancije slobodnih mera.
6863 MKS M.A1.435  Dozvoljena odstupanja slobodnih mera otkovaka od bakara
           i bakarnih legura ya gnjeĉenje
           Tolerancije u mašinojgradnji. Dozvoljena odstupanja
6864 MKS M.A1.440*  slobodnih mera vuĉenih i presovanih profila od bakara i
           bakarnih legura za gnjeĉenje
           Tolerancije u mašinojgradnji. Tolerancije slobodnih mera.
           Dozyoljena odstupanja od nazivane veliĉine preĉnika i
6865 MKS M.A1.450
           odstojanja rupa na ravnim delovima i profilima izraĊenim od
           pljosnatog ĉelika ili lima
           Tolerancije u mašinojgradnji. Tolerancije slobodnih mera.
6866 MKS M.A1.451  Doyvoljena odstupanja mera pravougaonih ili kruţnih
           delova izrezanih iz pljosnatog ĉelika ili lima
           Tolerancije u mašinojgradnji. Tolerancije slobodnih mera.
6867 MKS M.A1.460  Dozvoljena odstupanja mera U-, L- i Y-profila izraĊenih iy
           pljosnatog ĉelika ili lima hladnim savijanjem
           Tolerancije u mašinojgradnji. Tolerancije slobodnih mera.
           Dozvoljena odstupanja mera U-, L- i Y-profila izraĊenih iy
6868 MKS M.A1.461
           pljosnatog ĉelika ili lima hladnim presovanjem pomoĉu
           kalupa
           Tolerncije u mašinojgradnji. Tolerancije slobodnih mera.
6869 MKS M.A1.462  Dozvoljena odstupanja mera U-, L- i Z-profila iyraĊenih iy
           pljosnatog ĉelika ili lima toplim presovanjem pomoĉu kalupa
           Tolerancije i mašinojgradnji. Tolerancije slobodnih mera.
6870 MKS M.A1.463  Dozvoljena odstupanja mera dubokih U-profila sa obodom,
           izraĊenih iz pljosnatog ĉelika ili lima
           Tolerancije u mašinojgradnji. Tolerancije slobodnih mera.
6871 MKS M.A1.464  Dozvoljena odstupanja mera zdelastih tela, izraĊenih od
           ĉeliĉnog lima toplim dubokim vuĉenjem
6872 MKS M.A5.010  Konusi - Nizovi vrednosti uglova konusa i konusnosti
           Konusi - Sistem tolerancija konusa za koniĉne obratke
6873 MKS M.A5.011
           konusnosti od C=1:3 do 1:500 i duţine od 6 do 630 mm
           Konusi - Sistem koniĉnih naleganja za konusnosti od C=1:3
6874 MKS M.A5.012
           do 1:500, duţine od 6 do 630 mm i preĉnika od 500 mm

6875 MKS M.A5.013  Konusi - Postupci kontrole za unutrašnje i spoljašnje konuse

6876 MKS M.A5.014*  Konusi - Nazivi elementa
6877 MKS M.A5.020  Ţlebobi na delovima koji se uvlaĉe u predviĊene rupe
6878 MKS M.A5.030  Ţlebovi za izlaz alata
           Sredstva ya pridrţavajne predmeta na mašinama alatkama.
6879 MKS M.A5.210
           Središna gnezda od 60
6880 MKS M.A5.211  Središna gnezda od 90 o
           Sredstva za pridrţavanje predmeta na mašinama alatkama.
6881 MKS M.A5.212
           Središna gnezda od 60 sa navojem
6882 MKS M.A5.213  Središna gnezda sa navojem, za alate
           Boje za obeleţavanje, za natpise, ploĉe, rezervoare,
6883 MKS M.A7.010
           vodove, mašine, oruda, delove komandnih ureĊaja i sl.
6884 MKS M.B0.001*  Cilindriĉni navoj. Opšti pojmovi

           Metriĉki navoj s trouglastim ISO-profilom. Pregled preĉnika i
6885 MKS M.B0.009
           koraka ya vijke i navrtke preĉnika od 1 do 39 mm
6886 MKS M.B0.010  Metriĉki navoj s trouglastim ISO-profilom. Osnovni progili
           Metriĉki navoj s trouglastim ISO'profil. Pregled preĉnika i
6887 MKS M.B0.011
           koraka
           Metriĉki navoj s trouglastim ISO-profilom. Navoj s 'krupnim
6888 MKS M.B0.012
           korakom. Nazivne mere
           Metriĉki navoj s trouglastim ISO-profilom. Navoj sa sitnim
6889 MKS M.B0.013
           korakom. Nayivne mere
           Metriĉki navoj s trouglastim ISO-profilom. Presek, jezgra,
6890 MKS M.B0.014*  ispitni preek i ugao zavojnice za navoje sa krupnim i sitnim
           korakom
           Koniĉni metriĉkoj navoj i odgovarajuĉi cilindriĉni unatrašnji
6891 MKS M.B0.017*
           navoj. Nazivne mere i tolerancije
6892 MKS M.B0.040  Navoji za ventile za pneumatike
           Metriĉki navoj s trouglastim ISO-profilom. Navoj ya vijke i
6893 MKS M.B0.045
           navrtke. Graniĉne mere
           Elastiĉne veze vijcima. Metriĉki navoj sa velikim zazorom.
6894 MKS M.B0.046
           Nazivne mere i graniĉbe mere
           Navoj sa kalibarske prstenove instalacionih osiguraĉa tipa
6895 MKS M.B0.054
           D. Nazivne i graniĉne mere
           Cevni navoj ya spoj bez yaptivnog naleganja. Mere,
6896 MKS M.B0.056*
           tolerancija i oynaĉavanje
           Cevni navoj za spoj sa zaptivnim naleganjem. Mere,
6897 MKS M.B0.057
           dozvoljena odstupanja i oznaĉavanje
6898 MKS M.B0.060*  Trapezni metriĉki navoj ISO. Profili navoja
           Trapezni metriĉki navoj ISO. Pregled preĉnika i koraka i
6899 MKS M.B0.061*
           oznaĉavanje navoja
6900 MKS M.B0.062*  Trapezni metriĉki navoj ISO. Nazivne mere
           Trapezni navoj ya bušaĉi pribor za istraţna bušenja. Mere i
6901 MKS M.B0.069
           tolerancija
6902 MKS M.B0.070*  Kosi metriĉki navoj. Profili navoja
           Kosi metriĉki navoj. Nazivni preĉnici, koraci i oynaĉavanje
6903 MKS M.B0.071*
           navoja
6904 MKS M.B0.072*  Kosi metriĉki navoj. Sistem tolerancija
6905 MKS M.B0.081  Obli navoj od 8 do 200 mm. Osnovne vrednosti
6906 MKS M.B0.082  Obli krupni navoji za ţelezniĉka vozila. Osnovne vrednosti
6907 MKS M.B0.083  Obli navoj za ţelezniĉka kvaĉila. Osnovne vrednosti
           Industrijske dizalice. Obli navoj za kuke. Oblik i mere.
6908 MKS M.B0.085
           Uputstvo za izradu
6909 MKS M.B0.086  Edisonovi navoji. Osnovne vrednoste
           Navoji za oklopne cevi za elektrićne instalacije. Osnovne
6910 MKS M.B0.090
           vrednosti
6911 MKS M.B0.095  Navoji za bicikle. Osnovne vrednosti
6912 MKS M.B0.100  Vijci za lim. Navoj i završetci vijaka
           Navoj za vijke za drvo. Oblik, mere, dozvoljena odstupanja i
6913 MKS M.B0.105
           završeci vijaka
6914 MKS M.B0.220  Tolerancije navoja. Objašnjenja, principi i definicije pojmova
           Tolerancije metriĉkog navoja s trouglastim ISO-profilom.
6915 MKS M.B0.221*
           Osnovi sistema tolerancija
           Tolerancije metriĉkog navoja s trouglastim ISO-profilom.
6916 MKS M.B0.230
           Brojĉane vrednosti tolerancija
           Tolerancije metriĉkog navoja s trouglastim ISO-profilom.
6917 MKS M.B0.232
           Brojĉane vrednosti osnovnih odstupanja
           Tolerancije metriĉkog navoja s trouglastim ISO-profilom.
6918 MKS M.B0.246*  Graniĉne vrednosti odstupanja za spoljene navoje sa
           moguĉim preklopom
           Tolerancije metriĉkog navoja s trouglastim ISO-profilom.
6919 MKS M.B0.250  Graniĉne vrednosti odstupanja za metriĉke navoje za
           spojeve sa obezbeĊenim i neobezbeĊenim zazorom
6920 MKS M.B0.270*  Trapezni metriĉki navoj-ISO. Sistem tolerancija
           Trapeyni metriĉki navoj-ISO. Graniĉne mere za unutarnji
6921 MKS M.B0.271*
           navoj preĉnika od 8 do 100 mm
           Trapezni metriĉki navoj-ISO. Graniĉne mere za unutarnji
6922 MKS M.B0.272*
           navoj nazivnog preĉnik od 105 do 300 mm
           Trapezni metriĉki navoj-ISO. Graniĉne mere za spoljni navoj
6923 MKS M.B0.273*
           nazivnog preĉnika od 8 do 100 mm
           Trapezni metriĉki navoj-ISO. Graniĉne mere za spoljni navoj
6924 MKS M.B0.274*
           nazivnog preĉnika od 105 do 300 mm
6925 MKS M.B0.380  Edisonovi navoji. Graniĉne mere
           Metriĉki navoj s trouglastim ISO-profilom. Graniĉna i
6926 MKS M.B0.500*
           kontrolna merila za navoj. Vrste, nazivi i primena
           Metriĉki navoj s trouglastim ISO-profilom. Graniĉna i
6927 MKS M.B0.510  kontrolna merila za spoljni navoj. Tolerancije navoja na
           merilima
           Metriĉki navoj s trouglastim ISO-profilom. Graniĉna i
6928 MKS M.B0.511  kontrolna merila za unutrašnji navoj. Tolerancije navoja na
           merilima
           Metriĉki navoj s trouglastim ISO-profilom. Graniĉna i
6929 MKS M.B0.512  kontrolna merila za navoj. Provera navoja obratka i
           rukovanje merilima
           Trapezni metriĉki navoj-ISOI. Graniĉna i kontrolna merila za
6930 MKS M.B0.514*
           spoljni i unutarnji navoj. Tolerancije navoja na merilima
           Graniĉna merila. Raĉve i prstenovi(IDE i NE IDE) za veliki
6931 MKS M.B0.520  preĉniuk spoljneg navoja(vijka) za navoj M 1.6-6g do M 100-
           6
           Graniĉna merila. Ĉepovi(IDE i NE IDE) za mali preĉnik
6932 MKS M.B0.540
           unutarnjeg navoja(navrtke) za navoj M 1.6-6g do M 100-6H
           Ureznici za metriĉki navoj s trouglastim ISO-profilom.
6933 MKS M.B0.600*
           Tolerancija navoja
6934 MKS M.B1.001*  Elementi za spajanje. Klasifikacija i nazivi
6935 MKS M.B1.002  T-ţlebovi za vijke oblika T
           Metriĉkoj navoj. Preĉnici burgija za prethodne rupe za
6936 MKS M.B1.003
           urezivanje navoja
6937 MKS M.B1.004  Preĉnici prolaznih rupa za vijke sa metriĉkim navojem
           Metriĉki spoljni navoj sa trouglastim ISO-profilom. Izlazi i
6938 MKS M.B1.005
           ţlebovi
           Metriĉki unutarnji navoj sa trouglastim ISO-profilom. Izlazi i
6939 MKS M.B1.006
           ţlebovi
           Cevni spoljni navoj prema standardu MKS M.B0.056. Izlazni
6940 MKS M.B1.007
           ţlebovi
           Cevni unutarnji navoj prema standardu MKS M.B0.056.
6941 MKS M.B1.008
           Izlazi i ţlebovi
6942 MKS M.B1.009  Upusti za vijeke sa upuštenom glavom
6943 MKS M.B1.010  Upusti za vijke sa cilindriĉnom glavom
6944 MKS M.B1.011  Upusti za vijke sa trostranom glavom
           Završeci i prepusti vijaka s metriĉkim navojem, sa
6945 MKS M.B1.012
           trouglastim ISO-profilom
           Vijci za šestostranom glavom i šestostrane navrtke. Otvori
6946 MKS M.B1.013
           kluĉeva
6947 MKS M.B1.014  Vijci za lim. Primena i preĉnici rupa
6948 MKS M.B1.015  Krstasti urezi za glave vijaka
           Navojni prikljuĉci za cvi. Uvrtni ĉepovi i uvrtni otvori sa
6949 MKS M.B1.016  cevnim navojem sa i bez zaptivnog naleganja.
           Konstrukcione mere
           Ĉepovi i cevni prikluĉci i otvori sa cevnim navojem. Ţlebovi i
6950 MKS M.B1.017*
           upusti
           Metriĉki navoji s trouglastim ISO-profilom. Polupreĉnici
6951 MKS M.B1.018
           zaobljenja glave vijaka
           Metriĉki navoji s trouglastim ISO-profilom. Nazivne duţine
6952 MKS M.B1.019
           stabla i duţine nekoja vijaka
           Elastiĉne veze vijcima. Slepe rupe sa navojem za svorne
6953 MKS M.B1.020
           vijke za uvrtanje
           Vijci i navrtke za opštu primenu. Tehniĉki uslovi za izradu i
6954 MKS M.B1.021
           isporuku
           Upusti za vijke sa šestostranom glavom i za šestostrane
6955 MKS M.B1.022
           navrtke
6956 MKS M.B1.023*  Vijci sa utvrĊenim osobinama. Tehniĉki uslovi
6957 MKS M.B1.024  Vijci za drvo. Tehniĉki uslovi
6958 MKS M.B1.025*  Vijci za lim. Tehniĉki uslovi
           Navrtke sa propisanim osobinima. Tehniĉki uslovi za izradu
6959 MKS M.B1.028
           i isporuku
6960 MKS M.B1.029  Vijci i navrtke. Tolerancija mera, oblika i poloţaja
           Vijci, navrtke i sliĉni elementi za spajanje. Statistiĉka
6961 MKS M.B1.030*
           kontrola kvaliteta
6962 MKS M.B1.031  Elastiĉne veze vijcima. Definicija. Pregled. Osnovne mere
           Trapezni, kosi i drugi spoljni navoji sa krupnim
6963 MKS M.B1.035*
           korakom.Izlazi i ţlebovi
           Trapezni, kosi i drugi unutarnji navoji sa krupnim korakom.
6964 MKS M.B1.036*
           Izlazi i ţlebovi
           Navojni prikluĉci za cevi. Uvrtni ĉepovi i uvrtni otvori sa
6965 MKS M.B1.040  cevim navojem sa i bez zaptivnog naleganja. Konstukcione
           mere
           Navojni prikluĉci za cevi. Uvrtni ĉepovi i uvrtni otvori sa
6966 MKS M.B1.041  metriĉkim ISO-navojem sitnog koraka za zaptivanje O-
           prstenom. Konstrukcione mere
6967 MKS M.B1.050*  Vijci sa šestostranom glavom klase izrade C
6968 MKS M.B1.051*  Vijci sa šestostranom glavom klase izrade B
6969 MKS M.B1.052*  Vijci sa šestostranom glavom klase izrade A
           Vijci sa šestostranom glavom klase izrade B sa navojem po
6970 MKS M.B1.053*
           celoj duţini stabla
           Vijci sa šestostranom glavom klase izrade A sa navojem po
6971 MKS M.B1.054*
           celoj duţini stabla
           Vijci sa šestostranom glavom klase izrade C sa navojem po
6972 MKS M.B1.055*
           celoj duţini stabla
           Vijci sa šestostranom glavom klase izrade, snabdeveni
6973 MKS M.B1.056
           elastiĉnom podloškom
           Vijci sa šestostranom glavom klase izrade A sa navojem
6974 MKS M.B1.057*
           sitnog koraka
           Vijci sa šestostranom glavom klase izrade A sa navojem
6975 MKS M.B1.058*
           sitnog koraka po celoj duţini stabla
           Vijci sa šestostranom glavom klase izrade B sa navojem
6976 MKS M.B1.059*
           sitnog koraka po celoj duţini stabla
           Vijci sa šestostranom glavom klase izrade B sa navojem
6977 MKS M.B1.060*
           sitnog koraka
           Vijci sa taĉno naleganje sa šestostranom glavom, klase
6978 MKS M.B1.061*
           izrade A, sa duţim navojnim delom
           Vijci sa taĉno naleganje sa šestostranom glavom, klase
6979 MKS M.B1.062*
           izrade A, sa kraĉim navojnim delom
           Vijci sa taĉno naleganje sa šestostranom glavom, klase
6980 MKS M.B1.064*
           izrade A, sa duţim navojnim delom
           Vijci sa taĉno naleganje sa šestostranom glavom, klase
6981 MKS M.B1.065*
           izrade A, sa duţim navojnim delom sitnog koraka
           Vijci sa šestostranom širokom glavom, za spojeve noseĉih
6982 MKS M.B1.066
           ĉeliĉnih konstrukcija, klase izrade B
           Vijci sa šestostranom širokom glavom ya taĉno naleganje
6983 MKS M.B1.067
           za spojeve noseĉih ĉeliĉnih konstrukcija, klase izrade B
6984 MKS M.B1.068*  Vijci sa šestostranom glavom, za ĉeliĉne kontrukcije
           Vijci sa malom šestostranom glavom i šiljkom, klase izrade
6985 MKS M.B1.070*
           A, sa novojem po celoj duţini stabla
           Vijci sa malom šestostranom glavom i cilindriĉnim
6986 MKS M.B1.071*  završetkom, klase izrade A, sa navojem po celoj duţini
           stabla
          Vijci sa šeststranom glavom sa nazubljenim vencem
6987 MKS M.B1.080
          srednje klase izrade, sa navojem po celoj duţini stabla
          Napojni prikluĉci za koĉnice za koĉnice sa zbijenim
6988 MKS M.B1.085
          vazduhom. Zaĉepni vijak. Oblik i mere
6989 MKS M.B1.090  Vijci sa ĉetvrtastom glavom i vencem, fine klase izrade
          Vijci sa šetvrtastom glavom i cilindriĉnim završetkom, fine
6990 MKS M.B1.091
          klase izrade