YAYASAN FELDA by HC11121010568

VIEWS: 0 PAGES: 8

									(SILA HANTAR 5 SET SALINAN)                                               [BORANG B4]
               PERMOHONAN PEMBIAYAAN
           PROJEK GERAN PENYELIDIKAN TAHUN 2008 *

   A.   Tajuk Projek

       (Bahasa Malaysia)
       (Bahasa Inggeris)
   B.   Jenis Penyelidikan      (Mengikut definisi di manual untuk “Intensification of Research in Priority Areas” –
       IRPA)
                      Penyelidikan Saintifik                      Kemajuan & Pembangunan Teknologi                      Kemajuan & Pembangunan Keluaran/Proses                      Penyelidikan Kemasyarakatan/Polisi   * Mengandungi lapan (8) muka surat.                    Tingkat 1, Blok A, Anjung Felda, Jalan Maktab, 54000 Kuala Lumpur
             Tel: 03-26934224/26927152/26934020 Fax: 03-26931244 E-mail: salahuddin.m@felda.net.my
                                                   A:PP9\c9d85716-fa0b-4dcc-8c39-ebf763ec75f3.doc-oden
                             -2-
C.  Objektif Projek
   * Ruangan ini di penuhi secara ringkas, padat dan tepat.
D.  Pihak Yang Boleh Mendapat Manfaat Dari Projek        (Manfaat secara langsung dan tidak
   langsung.)
                                  A:PP9\c9d85716-fa0b-4dcc-8c39-ebf763ec75f3.doc\oden
                      -3-
E.  Latar Belakang Penyelidikan Projek


   (i) Status Projek        Baru       Ubah suai            Penyambungan
                            kepada Projek          kepada Projek
                            terdahulu            sedia ada   (ii) Penglibatan organisasi penyelidikan/organisasi lain dalam projek.
F.  Kaedah dan Perancangan Penyelidikan (Guna kertas tambahan jika perlu.)


   (i)  Metodologi Penyelidikan (Nyata dan senaraikan juga keperluan perkakas/peralatan/
      kemudahan/Infrastruktur baru).
                                    A:PP9\c9d85716-fa0b-4dcc-8c39-ebf763ec75f3.doc\oden
                    -4-

(ii)  Aktiviti projek (Senarai dan huraikan aktiviti projek utama termasuk yang berkaitan
    dengan pemindahan keputusan/penghasilan/penemuan penyelidikan kepada pelanggan dan
    pihak lain).
(iii)  Risiko Projek (Nyatakan kemungkinan kelewatan menyudahkan projek dan halangan
    melaksanakannya).
(iv) Tempoh Projek               (v)  Tarikh Mula dan Tamat
                                 A:PP9\c9d85716-fa0b-4dcc-8c39-ebf763ec75f3.doc\oden
                       -5-
G.  Kos Projek   (Kos yang memerlukan pembiayaan sahaja.)   (i) Kos Penggajian Kakitangan / Pembantu Penyelidik terlibat: RM ________________

           Kategori          Jumlah     2008       2009        2010
                         (RM)      (RM)       (RM)        (RM)
   (ii) Perbelanjaan lain:-

           Kategori          Jumlah     2008       2009        2010
                         (RM)      (RM)       (RM)        (RM)


   (a) Perjalanan & Pengangkutan


   (b) Penyewaan


   (c) Bahan/Bekalan Penyelidikan


   (d) Pengubahsuaian & Baik Pulih


   (e) Peralatan Khas & Aksesori


   (f) Lain-lain
         Jumlah (ii)


   Jumlah Kos (i) & (ii)           Jumlah     2008       2009        2010
                         (RM)      (RM)       (RM)        (RM)
                                    A:PP9\c9d85716-fa0b-4dcc-8c39-ebf763ec75f3.doc\oden
                       -6-
H.  Sumber Pembiayaan Untuk Projek Ini


   (i)  Nyatakan sumber yang telah diperolehi:-
   (ii) Nyatakan sumber lain yang boleh diperolehi termasuk sumber dalaman dan antarabangsa:-
I.  Urusan Kontrak


   (i)  Nyatakan obligasi kontrak dengan pihak lain yang melibatkan projek ini.
   (ii)  Hak Milik ‘Intellectual Property Rights’ Projek (Nyatakan Organisasi).
                                     A:PP9\c9d85716-fa0b-4dcc-8c39-ebf763ec75f3.doc\oden
                            -7-
J.    Pasukan Penyelidik         (Lampirkan juga CV penyelidik secara berasingan.)


                   Nama                      Organisasi


     (i)   Ketua Penyelidik
     * PENTING (Maklumat / CV Ketua Penyelidik & alamat perlu
        lengkap dan terkini termasuk no. Telfon, mobile, email &
        faks)

     (ii)  Senarai Penyelidik / Ahli
     (iii)  Kakitangan Sokongan (Bilangan sahaja)     (iv)  Kakitangan Kontrak (Bilangan sahaja)
K.    Dekan Fakulti/Ketua Jabatan Yang Bertanggungjawab Meluluskan Permohonan
     Penyelidikan Ini.
     Tandatangan : ……………………………………………………………

     Nama       : ……………………………………………………………

     Jawatan      : ……………………………………………………………

     Tarikh      : ……………………………………………………………


                                                         08.01.07
* ( Nota: Maklumat bahagian ‘K’ ini wajib dipenuhi. )


                                         A:PP9\c9d85716-fa0b-4dcc-8c39-ebf763ec75f3.doc\oden
                              -8-

L.    Pengesahan Dan Sokongan Jabatan Felda/Syarikat Kumpulan Felda

     Kami menyokong / tidak menyokong permohonan diatas.


     Ulasan
     Nama Pegawai             : ……………………………………………………………

     Tandatangan Pegawai          : ……………………………………………………………

     Cop Jabatan/Syarikat         : ……………………………………………………………

     Tarikh                : ……………………………………………………………
Nota:

Bahagian ‘L’ ini adalah ‘pra-syarat’ permohonan geran penyelidikan daripada Yayasan Felda dan Ketua Projek perlu mengisi dan
melengkapkan bahagian ini terlebih dahulu bagi mendapatkan tandatangan sokongan serta pengesahan sebelum permohonan ini
dihantar ke Yayasan. Sokongan / pengesahan daripada Ketua Jabatan-Jabatan Felda dan Kumpulan Syarikat Subsidiarinya hendaklah
merujuk lampiran yang dikepilkan bersama-sama ini untuk dihubungi. Kegagalan berbuat demikian permohonan tuan/puan akan
ditolak. Pastikan tandatangan pengesahan dan sokongan adalah terdiri dari Pegawai yang berkelayakan dan di beri kuasa
menendatangani.
                                              A:PP9\c9d85716-fa0b-4dcc-8c39-ebf763ec75f3.doc\oden

								
To top