�ocuk ve Ad�lesanlarda Metabolik Sendrom by HC11121009519

VIEWS: 58 PAGES: 34

									Çocuk ve Adölesanlarda
 Metabolik Sendrom  Prof. Dr. Peyami Cinaz
 Çocukluk çağı obezitesi, insülin
direnci ve metabolik sendroma zemin
     hazırlamaktadır
 Metabolik sendrom nedir?
 Metabolik sendrom tanı kriterleri
 nelerdir?
  Metabolik sendrom (Sendrom X)

  Obezite
  İnsülin direnci
  Tip 2 diyabetes mellitus (tip 2 DM)
  Hipertrigliseridemi
  Hipertansiyon
              birlikteliği

 Koroner, periferal ve serebral damar
  hastalığı için önemli risk faktörüdür
    Metabolik sendrom
Günümüzde çocukluk çağına da
    yansımıştır
       Metabolik Sendrom tanımında
       hangi göstergeler kullanılmalı ?


  Günümüzde halen tartışmalı
    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
    Ulusal Kolesterol Eğitim Programı National
    Cholesterol Education Program (NCEP)
    Erişkin Tedavi Paneli (ATP-III) tarafından
    bildirilen kriterler bulunmakta
          DSÖ (1998)                NCEP ATP III (2001)

BAG veya BGT veya DM ve/veya insülin direnci
                         Aşağıdakilerden üçü yada daha fazlasının
  ile birlikte aşağıdakilerden iki yada daha
                                    olması
          fazlasının olması

 Bel/kalça >0.85(K), >0.9(E)           Abdominal Obezite
  ve/veya VKİ > 30kg/m2              APG ≤ 110 mg/dl
 Trigliseridler ≥ 150 mg/dl ve/veya        Trigliseridler ≥ 150 mg/dl
 HDL Kolesterol < 35 mg/dl(K)           HDL Kolesterol < 50 mg/dl (K),
             < 40 mg/dl(E)       < 40 mg/dl (E)

 Kan basıncı 140/90 mmHg
 Mikroalbuminüri (İdrar albümin
                          Kan basıncı 130/85 mmHg
 atılımı 20µg/dk veya
 albumin/kreatinin oranı 30mg/gün)
  BAG: Bozulmuş açlık glukozu,         BGT:Bozulmuş glukoz tolerans,
  APG: Açlık Plazma Glukozu,          K:Kadın,  E: Erkek
       Metabolik sendrom


6- 11 yaş arası obez çocuklarda aşağıdaki
kriterlerden 2’ sinin varlığı ile tanımlanabilir


1. HİPERTANSİYON
2. DİSLİPİDEMİ (HDL  veya Trigliserid  )
3. BOZULMUŞ GKUKOZ TOLERANSI

            Boney Cm, Pediatrics 115;290, 2005
   Çocuk ve Adolesanlarda Metabolik
      Sendrom Prevalansı

Vücut kitle indeksi            Türkiye*(n=2491)
 >95. Persentil      %29
                     %34.2
 85-95. Persentil     %6.8      %6.9
 <85 . Persentil     %0.1      %2.8 Cook S ve ark. Arch Pediatr Adolesc Med 2003:157:821
 * Kocaeli, Çizmecioğlu F, Hatun Ş UPEK, 2006
  Hacettepe Üniversitesi
    Metabolik sendrom  % 31,5 (3 kriter ile)
    Hiperinsülinizm   % 46,5,

           Eur.J. Pediatr,1999;158:269
             2005 Hacettepe N; 352
         İnsülin Direnci


  Periferik dokularda insülin duyarlılığının azalması
  sonucu glukozun dokularda kullanımı ve glikojene
  dönüşümü yetersiz hale gelir ve insülin düzeyi
  artar

  İnsülin düzeyindeki artışa rağmen yeterli etkinin

  görülmemesi  İNSÜLİN DİRENCİ
         İnsülin Direnci
  Morbid  obezlerde  insülin  direnci  daha
  yüksektir (%26)
    Insulin direnci ve -hücre fonksiyon bozukluğu
             birbirini izler

             Insulin direnci
•Yağ ve kas dokusunda azalmış
glukoz uptake’i                 Artmış lipolizis
•Artmış KC glukoz çıkışı
  Hiperglisemi               Artmış dolaşan FFA
          -hücre fonksiyon bozukluğu
İnsülin Direnci
     Bozulmuş glukoz toleransı veya tip 2 DM

     Dislipidemi

     Hipertansiyon

     Endotelyal fonksiyonlarda bozulma
Obezite ve İnsülin Direnci
     Uzun süren glukotoksisite beta hücre yetmezliği ile
     sonuçlanır

     Obezlerde bozulmuş glukoz toleransı varsa yakın
     izlemi gerekir
       İzlemde her yıl olguların % 2-14’ü tip 2 DM’e dönüşür

       Plazma glukoz ve insülin düzeyleri; riskli çocuklarda ve aile
       öyküsü (+) olanlarda mutlaka değerlendirilmelidir
    ADA Glukoz Düzey Kriterleri (% mg)


       Normal  Bozulmuş  DM

Açlık       100  100 – 125   126Tokluk     140   140 – 199   200
        İnsülin Direnci Ölçütleri

  Bazal insülin düzeyi
  Açlık glukoz / Açlık insülin oranı
  HOMA (Homeostasis model assesment)
  QUICKI (Quatitative Insulin Sensitivite Check Index)
  OGTT
  İVGTT
  Klemp Teknikleri
       Bazal İnsülin Düzeyi  Açlık insülin    > 12,2 - 20 mU/ml
   Açlık Glukoz / Açlık İnsülin Oranı


  Açlık Glukoz / Açlık İnsülin Oranı < 4.5
      Legro RS, J Clin Endocrinol Metab 87;2128,2002

  Açlık Glukoz / Açlık İnsülin Oranı < 7
      Vuguis P, J Clin Endocrinol Metab 86; 4618 , 2001
 HOMA(Homeostasis Model Assesment)
    İnsülin Direnç İndeksi

    0.dk glukoz ve insülin düzeyleri veya
    0,5,10. dk glukoz ve insülin düzeyleri
    ortalaması alınarak hesaplanabilir       Bazal glikoz (mmol/l) x bazal insülin (µU/ml)
HOMA-IR :
                 22,5
        HOMA Değerleri  HOMA > 4   (Adolesanlar için)
         Reinehr T, Arch Dis Child 89;419, 2004  HOMA > 2.5  ( Erişkinler için)
         Matthews DR, Diabetalogia, 28;412, 1985
    Çeşitli çalışmalarda erişkinler için
HOMA-IR sınırı 2.5, 3.2, 4 gibi farklı değerlerde
        kabul edilmektedir.
   Ülkemizde ergen obez çocuklarda yapılan
bir çalışmada, HOMA-IR sınır değeri 3,16 olarak
          bulunmuştur
OGTT indeksleri ile glikoz klemp
tekniklerinden elde edilen ölçümler
 birbirleri ile yüksek korelasyon
       gösterir
        OGTT - İnsülin Direnci


  OGTT’de (0,30,60,90,120. dk)

    İnsülin toplamı     > 300 mU/ml (2150 pmol/L)


    Pik insülin değeri   > 150 mU/ml


    120.dk insülin değeri  > 75 mU/ml
          İVGTT Ölçümleri


  Beta hücre fonksiyonunu ve insülin duyarlılığını

  ölçmek için kullanılmaktadır

  Günümüzde   sık  örneklemli  İVGTT(FSIVGTT)

  kullanılmaktadır. Glukoz – insülin modeli

  (minimal model) veri analizinde kullanılır
          Klemp Teknikleri

  Öglisemik hiperinsülinemik klemp tekniği insülin direncini

  değerlendirir

  Hiperglisemik klemp tekniği   beta hücre fonksiyonunu

  değerlendirir

  Altın  standart  olmakla  birlikte,  zorluğu  nedeniyle

  çocuklarda kullanımı yaygın değildir
Metabolik Sendromun Diğer Ölçütleri  Hipertansiyon
  Dislipidemi
  Bel / Kalça Oranı Yüksekliği
         Hipertansiyon


  VKI - sistolik kan basıncı arasında yüksek
  korelasyon vardır
  Çocukluk    çağında   hipertansiyonun
  önlenmesi erişkin çağdaki kardiyovasküler
  hastalıkların gelişmesini engeller
          Hipertansiyon - Tanım


  En az üç ayrı ölçümde elde edilen ortalama sistolik kan basıncı
  ve/veya diastolik kan basıncının cinsiyet, yaş ve boya göre 95.

  persentilde olmasıdır

  Gerekli olan olgularda ayaktan kan basıncı izlemi ile tüm gün

  boyunca kan basıncı ölçümleri değerlendirilmekte

  Prehipertansiyon; Ortalama sistolik kan basıncı ve diastolik kan
  basıncının 90. ve 95.persentilde olmasıdır
       Çocuk ve Adelosanlarda Yüksek Kan Basıncı Çalışma Grubu – 2004;


           Sistolik KB, mmHg            Diastolik KB, mmHg
Erkek          Boy Persentil              Boy Persentil

 Yaş      5  10  25  50  75  90  95  5  10  25  50  75  90  95

    50   80  81  83  85  87  88  89  34  35  36  37  38  39  39


    90   94  95  97  99  100  102  103  49  50  51  52  53  53  54

 1   95   98  99  101  103  104  106  106  54  54  55  56  57  58  58


    99  105  106  108  110  112  113  114  61  62  63  64  65  66  66


    50   84  85  87  88  90  92  92  39  40  41  42  43  44  44


    90   97  99  100  102  104  105  106  54  55  56  57  58  58  59

 2   95  101  102  104  106  108  109  110  59  59  60  61  62  63  63


    99  109  110  111  113  115  117  117  66  67  68  69  70  71  71
           Dislipidemi


  Lipid triadı
    Trigliserid yüksekliği,
    HDL düşüklüğü
    LDL yüksekliği
     ile karekterize aterojenik dislipidemidir
        Çocuklarda Serum Lipid Değerlerinin
             Sınıflandırılması


            Yüksek  Hafif      Normal

Total kolesterol (mg/dl)  200  170-199      170

LDL Kolesterol(mg/dl)   130  110-129      110

Trigliserid (10 y)    100  75-99      75

Trigliserid (10 –19y)  130   90-129      90            Düşük  Sınırda düşük  Normal

HDL Kolesterol(mg/dl)   35   35-45       45
      Bel / kalça oranı


Kızlarda   > 0.90
Erkeklerde > 1
         Koroner kalp hastalığı
         Diyabet
         İnme
             riski artmaktadır
200
           BOZULMUŞ

            GLUKOZ

           TOLERANSI       İLERİ
140
                      TETKİK
126
    BOZULMUŞ

   AÇLIK GLUKOZU
110                 Diabetes Care 26;3161, 2003

								
To top