Pediatria by SXJ22l

VIEWS: 43 PAGES: 70

									    Pediatria

  Odporúčaná literatúra:
Stanislav Kriţan : Pediatria,
   SAP,s.r.o. 2004
                   Rozdelenie detského veku


•  Novorodenecké obdobie – začína narodením dieťaťa a trvá 28 dní.
   Novorodenec sa prispôsobuje ţivotným podmienkam mimo matkinho
   organizmu. Od okamihu narodenia začína samostatne dýchať, prijímať potravu,
   vylučovať odpadové látky z tela.

•   Dojčenské obdobie – končí dosiahnutím jedného roka. Prvý rok: intenzívny rast
   – strojnásobí sa hmotnosť, narastie o 25 cm. Význam prirodzenej výţivy –
   dojčenia- pre normálny rast dieťaťa a psychický vývin. Rýchly rast mozgu,
   citový vývin, malá obranyschopnosť voči infekciám → význam správnej
   ţivotosprávy dojčiacej matky.
•   Obdobie batolaťa – od 1 do 3 rokov- rozvíjanie motorických a psychických
   funkcií, reč, základné hygienické a spoločenské návyky.      -
•   predškolský vek od 3 do 6 rokov – zmeny proporcie tela, obratnosť,
   zdokonalenie reči, vytváranie povahových vlastností – význam cieľavedomej
   výchovy.
•   Školský vek od 6. roku – ( zvyšuje sa psychická kapacita, znaky osobnosti,
   nadania, talent – dôleţ. obdobie pre duševný vývin)
•   Dospievanie –od 13.do 16 roku. Zrýchlený telesný rast a psych vývin.
  - puberta – vylučovanie hormónov pohlavných ţliaz, tvorba zárodočných buniek,
   ukončenie vývinu pohlavných orgánov, vývin sekundárnych pohlav znakov.
         Rast dieťaťa
Rast dĺžky, hmotnosti tela a jeho častí
Regulácia rastu: hormóny, výživa, sociálne podmienky

Najväčší rast je v prenatálnom období – plod-
počas puberty

Hodnotenie hmotnosti a výšky:
-priemerná hmotnosť/ výška je
v rozsahu + 2 – až - 2 smerodatnej odchýlky
v grafoch medzi 3, a 97. percentilom
       Novorodenec
• Plod je uložený vo vodnom prostredí
 – v plodovej vode.
• Po pôrode sa životné podmienky zmenia
 a preto sa dieťa musí adaptovať na nové
 prostredie.
• Adaptácia väčšinou prebieha hladko, s krátkou
 adaptačnou krízou –znížením teploty tela,
 glukózy v krvi, hmotnosti a novorodeneckou
 žltačkou.
    Popôrodná adaptácia
• Dýchací systém

 Pľúca plodu obsahujú tekutinu.
 Pri stlačení hrudníka v pôrodných cestách sa pľúcna
 tekutina uvoľní z dýchacích ciest. Po pôrode tekutinu
 nahradí vzduch. Pľúca začnú dýchať .
 Pre rovnomerné naplnenie pľúcnych mechúrikov
 vzduchom je potrebný faktor povrchového napätia –
 •
 surfaktant .
 •Krvný obeh sa prispôsobí novým podmienkam
     Popôrodná adaptácia
•  Úbytok hmotnosti dieťaťa
•  Prvá stolica – smolka - do 12 h po pôrode
•  Teplota tela: slabá regulácia – riziko podchladenia
•  Funkcia obličiek- problém s vylúčením nadbytku
  vody a sodíka
•  Zvýšený rozpad červených krviniek- erytrocytov- je
  príčinou žltačky novorodenca

•  Pôrodná hmotnosť donoseného novorodenca je
  3000-3500g,
•  pôrod.dĺţka: 48-50 cm
      Novorodenecké obdobie
              Charakteristika:

1. Biologické osamostatnenie a adaptácia na nové podmienky

2. Pohybový vývin pohyby hlavou, končatinami, mimické svaly

3. Rýchly rast

4. Zmyslové vnímanie

ZRAK ( svetlo / tma/ lesklé predmety),

SLUCH , ČUCH

5. Psychický vývin

• Rýchle učenie

• Rozvoj pozornosti

• Socializácia
 Vyšetrenie a ošetrenie novorodenca

hodnotenie stavu novorodenca
• Vitálne funkcie - dýchanie, akcia srdca, farba
 kože, svalový tonus, reakcia na podráždenie


• Zistenie pôrodného poranenia , vrodených
 chýb, infekcie

• Uloţenie novorodenca na prsník matky
 ( podpora dojčenia, citová väzba)
  Hodnotenie novorodenca po pôrode –
       podľa Apgarovej

                 počet bodov
         2          1         0
Akcia srdca    >100/min      <100/min     Neprítomné
Dýchacie úsilie  Silný krik     Slabý krik    Neprítomné
Svalový tónus   Končatiny zohnuté  Mierne zohnuté  Chabosť
Odpoveď na    Krik        Mierny pohyb   Ţiadna odpoveď
podráţdenie
Farba koţe    Ruţová       Ruţové telo    Modrá/ bledá
                   Modré končatiny
    Hodnotí sa v 1.,5.a 10 minúte po narodení, ak je celkový
    počet bodov 8-10 do 5 minút dieťa je zdravý novorodenec.
   Nedonosený novorodenec
• Dieťa narodené pred 37.týţdňom tehotenstva
Príčiny predčasného pôrodu

Matka - infekcia, zlé socioekonomické podmienky, drogy,
 alkohol

Placenta – porucha funkcie

Dieťa – viac plodov, infekcia, vrodené chyby
  Nedonosený novorodenec
Funkčné prejavy
• Poruchy dýchania
• Problémy sania, prehĺtania, trávenia
• Zlá regulácia teploty tela
• Znížená imunita
• Znížená činnosť obličiek-opuchy
• Málokrvnosť- riziko krvácania
Novorodenec – problémy dýchania
Prejavy:
poruchy dýchania
šedá koţa
chladné končatiny
Príčiny
• Nezrelosť pľúc
• Útlm dychového centra (analgézia matky)
• Nepriechodnosť dýchacích ciest / hlieny/
• Vrodené chyby srdca a dýchacích ciest
• Aspirácia
        Žltačka- ikterus

Príčiny:
• nahromadenie bilirubínu pri rozpade erytrocytov
• Hemolytická choroba novorodenca
• nezhoda v Rh systéme : matka je Rh negat, dieťa Rh+
• nezhoda v AB0 systéme: matka má krvnú skupinu 0 ,
 dieťa A, alebo B

Pri hromadení Bi v krvi – riziko poškodenia mozgu!!!
         Výţiva dojčaťa
      Dojčenie a zdravie dieťaťa

.
Odporúčanie WHO a UNICEF:
„Všetky deti majú byť výlučne dojčené prvých 6 mesiacov a dojčenie
  má pokračovať do 2. roku života a dlhšie“

Dojčenie poskytuje dieťaťu krátkodobé a dlhodobé výhody.
• optimalizuje zdravotný stav a vývin dieťaťa,
• znižuje výskyt hnačiek a alergie
• znižuje riziko infekcie
• podporuje rast a vývin mozgu
• chráni dieťa pred civilizačnými chorobami
Ochrana dieťaťa pred infekciou
VÝZNAM KOLONIZÁCIE ČREVA
  BIFIDOVOU FLÓROU
Dýchacia sústava
   Z funkčného hľadiska sa
    dýchaciu sústava delí na dve
    časti:
   • Dýchacie cesty (nosohltan,
    hrtan, priedušnica, priedušky) -
    privádzajú kyslík do pľúc.
   • Pľúca , v ktorých dochádza k
    výmene dýchacích plynov.
Pľúcne mechúriky - alveoly
  Choroby dýchacej sústavy
Odlišnosti u malých detí –zvyšujú výskyt
  chorôb dýchacích ciest
• úzka nosová dutina a hrtan
riziká: opuch slizníc, zúženie priechodnosti,
  problémy dýchania

Priedušky sú úzke + poddajná stena
Riziká: nepriechodnosť+ vznik zápalu
 Akútne choroby dýchacieho systému


• Infekcie : pôvodcovia: vírusy, menej často
 baktérie
Nádcha – obštrukcia nosa- problémy kŕmenia
Angína : zápal hltana a nosohltana– prejavy:
 pocit sucha, teplota, únava-bolesti pri
 prehĺtaní
Otitída – zápal stredného ucha :plač, horúčka,
 citlivé uši
 Akútne choroby dýchacieho systému

Laryngitída – zápal hrtana   : teplota, štekavý kašeľ, dušnosť
 dýchavica


Bronchitída- zápal priedušiek : zriedka u malých detí :
 nádcha - teplota- kašeľ- u malých detí dýchavica


Pneumónia –zápal pľúc : závaţná choroba v detskom veku –
 najmä vírusová
horúčka,dýchavica, kašeľ - v ťaţkých prípadoch zlyhanie srdca,
 poruchy vedomia
Chronické choroby dýchacieho systému

Cystická fibróza – chronická dedičná choroba- - 1: 5000 detí
Patologický gén na 7. chromozóme –choroba slaných detí
Klasická forma postihuje
• dýchací systém
• pankreas : porucha trávenia bielkovín,cukrov, tukov
• pečeň: u 20-60% detí
• nosové polypy
• hustý lepkavý hlien
Postupný vznik malabsorbčného syndrómu
Dg: potný test- analýza DNA .
Liečba: celoţivotná ( ATB, enzýmy, dychové cvičenia, kaloricky
  bohatá strava
    Chronické choroby dýchacieho systému
Astma
zápalové ochorenie –opuch steny dýchacích ciest- tvorba hlienu-

Príčiny: alergia ( peľ, plesne, epitélie zvierat ) - dedičnosť -
krátkodobé dojčenie- vírusové infekcie-

: začína u 50% do 2. roku ţivota –

Typické prejavy astmy:

• sípajúce dieťa, dusí sa a kašle

• záchvatová výdychová dýchavica najmä v noci

• „pískanie― pri námahe
Tráviaca sústava


   Tráviacu sústavu tvorí:
   • 1. ústna dutina
   • 2. paţerák
   • 3. ţalúdok
   • 4. tenké a hrubé črevo.
Žalúdok

• Pri trávení sa do žalúdka
 vylučujú :
 HCL (kyselina chlorovodíková),
 pepsín (enzým – štiepi
 bielkoviny, zráža mlieko),
 hlien (je zásaditý a chráni
 sliznicu žalúdka pred
 poškodením HCL a pepsínom)

pylorus
Tenké črevo
  • Hlavné miesto trávenia
  • Je zložené z 3 častí:
   dvanástnika (do neho
   priteká žlč a tráviace šťavy
   z pankreasu), lačníka a
   bedrovníka
  • výstelku čreva tvoria klky
   (drobné prsty)
  • Každý klk obsahuje krvné
   cievy (resorbujú väčšinu
   potravy) a lymfatické
   cievy (resorbujú tuky)
   Choroby tráviacich ústrojov
Vracanie - oblúkom—
vracanie školských detí – zvratky páchnu po acetóne

Nechutenstvo: zdanlivé- prekrmovanie - rodičia nevedia o skutočnej
 potrebe dieťaťa
        príznakové: pri infekcii

Bolesti brucha – psychické- prejav váţnej choroby- časté u školákov-
  akútne / zápal slepého čreva a pod./, aj chronické / parazity, črevné
  choroby

Zápcha – málo vlákniny v strave - málo tekutín- psychické problémy

Akútna gastritída : baktériová / napr. helikobakter /- vírusová

Hnačkové choroby dojčiat : infekčné- a neinfekčné,
   Choroby tráviacich ústrojov
Chronické poruchy výţivy : obezita a hypotrofia
Obezita-civilizačná choroba
Zúženie pyloru - : Prejavy: od 2.-4. týždňa života- spastické vracanie –
 obstipácia- neprospievanie- dieťa hltavo pije.Liečba: chirurgická

GER - gastroezofageálny reflux – návrat potravy zo žalúdka do
 pažeráka.- : poleptanie sliznice- jazvy- chronické ochorenie pľúc.Dg:
 meranie pH v pažeráku

Gastritída-zápal sliznice žalúdka
Helikobakter pylori - chronická infekcia- možná tvorba vredov- a Ca.
 Prejavy: opakované bolesti brucha + nechutenstvo
   Choroby tráviacich ústrojov
Malabsorbčný syndróm: porucha trávenia- vstrebávania- a
 pohybov tenkého čreva. Vrodená, alebo získaná
• veľké brucho
• tenké a chudé končatiny
• dieťa mrzuté
• stolica je objemná-zapácha- veľký obsah tuku – pri poruche
 absorbcie cukrov: časté vodnaté a kyslé stolice

Celiakia: alergia na lepok ( nachádzy sa v pšenici, ovos, jačmeň)-
  sliznica čreva vyhladená.atrofická
Prejavy: pri prechode na zmiešanú stravu- možnosť dehytratácie až
  šoku.Dg: biopsia čreva + dôkaz protilátok proti gliadínu
Liečba: prísna diéta
          Pečeň

• Výživné látky získané z potravy sa vedú
 z čreva priamo do pečene.
Funkcie pečene:
• spracovanie bielkovín, cholesterolu,vitamínov
• tvorba a uskladňovanie krvných bielkovín
• likviduje škodlivé látky
• uskladňovanie cukrov , vitamínov a železa
V pečeni sa tvorí ţlč, ktorá prichádza do
 dvanástnika a pomáha pri rozkladaní
 tukov
           Ochorenia pečene

• Vírusový zápal pečene - Hepatitída: A,B,C
- následky: poruchy spracovania bielkovín, tukov, alebo cukrov


Chronické hepatitídy : vyvolávajú ich najčastejšie vírusy hepatitídy B,
 alebo C - sú nebezpečné nákazy


Prejavy: ţltačka, nechutenstvo, bledé stolice, bolesti
 brucha, problémy trávenia
         Choroby pankreasu

Akútna pankreatitída

Príčiny:
• infekcia vírusom,
• alkohol, drogy
• niektoré lieky (antibiotiká, a i.)
Prejavy:
Intenzívna bolesť brucha, pokles tlaku krvi, vracanie,
  horúčka, šok

Dg: UZ, CT
          Význam krvi
• Preprava kyslíka, živín, hormónov, minerálnych látok, solí - DO
 BUNKY
• Preprava škodlivých, odpadových látok a oxidu uhličitého - Z
 BUNKY
• Transport protilátok na ochranu proti
 infekcii
• Zabezpečenie stálej teploty tela
         Zloţenie krvi
•  Krvná plazma
•  Červené krvinky - erytrocyty
•  Biele krvinky - leukocyty
•  Krvné doštičky - trombocyty
•  Biele krvinky

- Dospelý človek má asi 5,5 l krvi, ktorá
 prúdi krvným obehom – v krvných cievach.
Krv = červené + biele krvinky +
  krvné doštičky + plazma
   Červené krvinky - erytrocyty
•  prenášajú kyslík k bunkám
•  obsah. červené farbivo- HEMOGLOBÍN
•  majú piškótovitý tvar
•  nemajú jadro
•  vznikajú v kostnej dreni
•  zanikajú v slezine
•  Anémia = málokrvnosť (prejavy: bledosť, únava, dušnosť,..)
    Biele krvinky - leukocyty
• Majú na starosť obranu organizmu pred infekciami
 (fagocytózou,tvorbou protilátok)
• majú jadro
• vznikajú v kostnej dreni (monocyty), lymfocyty v lymfatických
 uzlinách a v slezine
      Funkcie leukocytov
Obrana organizmu
  Krvné doštičky - trombocyty
• Majú na starosť zrážanie krvi – zastaviť
 krvácanie
• Sú bezjadrové nepravidelné útvary
• Tvoria sa v červenej kostnej dreni
• Množstvo trombocytov v 1 μl krvi kolíše
 okolo 150 000 až 350 000
      Krvná plazma
• Plazma je tekutina ţltkastej farby
 obsahuje:
• 90% vody
• anorganické látky (rôzne soli) ,
• organické látky: bielkoviny, glukóza, tuky,
 hormóny, vitamíny, žlčové farbivá,
 dusíkaté látky( močovina).
         Choroby krvi

Anémie - málokrvnosť
• v detskom veku časté - veľké nároky na krvotvorbu
 + časté infekcie
Laborat nálezy: zníţený Hb, Er, HTK
Rozdelenie anémií
• Zo zvýšených strát krvi
• Hemolytické – rozpad erytrocytov
• Poruchy tvorby erytrocytov
       Obehová sústava
Obehová sústava rozvádza krv do všetkých častí tela.
 Centrom celej sústavy je srdce. Tepny (artérie)
 odvádzajú krv zo srdca a žily (vény) ju zasa vracajú do
 srdca.
Zmeny elektrickej aktivity srdca sa prejavujú aj na
 povrchu tela-
EKG: snímanie elektrických potenciálov srdca
 pomocou elektród
 Ozvy srdca
• 1. SYSTOLA - kontrakcia komôr a vypudenie krvi z
 komôr do veľkých ciev ,
• 2. Diastola - plnenie komôr srdca
• Krvný tlak: TK : systolický : 80-120.
          diastolický : 60-80 mmHg
• Minútový srdcový výdaj: u dospelých :5,5L.
• Pulz : 72/min
Obeh krvi srdcom a pľúcami
Choroby srdcovocievneho systému

• Vrodené chyby srdca: defekt predsieňovej,alebo komorovej
  prepážky,
 Prejavy: dýchavica, sivá pokožka, opuchy dolných končatín, kašeľ,,
  slabosť, búšenie srdca, a i.
• Otvorená spojka medzi pľúcnicou a aortou – po narodení sa rýchle
  uzavrie. U nedonosených detí problém uzatvárania, preto nutná
  liečba , prípadne operácia ( podviazanie spojky)

• Zápalové choroby srdca
Prejavy: horúčky, bolesti svalov a kĺbov, únavnosť
Pri zápale srdcového svalu môže nastať náhle zlyhanie srdca.
        Krvné skupiny
Systém ABO
•  Podstatou systému krvných skupín je existencia dvoch
  typov aglutinogénov na povrchu erytrocytov: A a B
•  a dvoch typov protilátok v krvnej plazme: anti A a anti
  B.
•  Poznáme 4 typy krvných skupín: A, B, AB a 0.
 Rh faktor je skupina 13 antigénov, najvýznamnejší je
  aglutinogén D.
Človek so znakom D na erytrocytoch je Rh pozitívny,
ak ho nemá, je Rh negatívny.
      Tab. AB0 systém


krvná skupina aglutinogény aglutiníny
   A         A   anti B 41,5%
   B         B   anti A 14,1%
  AB        AaB    -    6,6 %
   0         - anti A a anti B 37,8%
    Obličky a močové cesty
•  Pri metabolizme látok neustále vznikajú
   odpadové látky, ktoré by pri
   nahromadení v tele pôsobili škodlivo.
   Preto je nevyhnutné tieto látky z tela
   vylučovať.
•  Vylučovaciu sústavu tvoria:
1.  obličky
2.  močovody
3.  močový mechúr
4.  močová rúra.
                 Obličky
• Obličky (renes) sú párový orgán
 uložený po bokoch driekovej časti
 chrbtice.
• Majú typický fazuľovitý tvar.
• Krv z celého tela sa 150x za deň
 prefiltruje obličkami. Z 1000 l krvi sa
 nimi vylúči iba 0,6 l moču.

•  Na reze obličiek môžeme rozoznať
  dve odlišné vrstvy:
• kôru a dreň.
 Kôra obličky obsahuje filtračné
  jednotky nefróny.
Dreň obličky tvoria obličkové ihlany-
  na ich vrcholoch sa zbiera
  definitívny moč
                 Nefrón
• Základnou stavebnou a funkčnou
 jednotkou obličky je nefrón.
• V obidvoch ľudských obličkách sú
 v dreni 2 milióny nefrónov.

• Nefrón sa skladá z:
→ klbka vlásočníc, tzv. glomeruly, kt.
 sú obkolesené 2-vrstvovou
 čiapočkou (Bowmanov váčok). Tu
 sa z krvi zachytávajú soli, odpad –
 vznik primárneho moču, kt. ďalej
 preteká
→ systémom kanálikov. Tu nastáva
 spätné vstrebávanie vody a dôlež.
 látok späť do krvi a zbytok tvorí tzv.
 definitívny moč.
     Močovod a močový mechúr
• Močovod (ureter) = je tenká rúrka, ktorá vystupuje z obličkovej
  panvičky. Močovody sú dlhé asi 30 cm a ich stenami prechádzajú
  peristaltické vlny s frekvenciou 1-5 sťahov za minútu – t.j.- moč do
  močového mechúra nevteká pasívne, ale je vtláčaný, čo je dôležité
  vtedy, ak je močový mechúr naplnený a musí prijať ešte ďalšie
  množstvo moču.


• Močový mechúr = je dutý svalový orgán. Jeho objem je asi
  500 ml, ale môže prijať aj väčšie množstvo moču. Už pri naplnení
  asi 150 ml človek pociťuje nútenie na močenie.

•  Močová rúra - začína na dne močového mechúra, ktorá začína
  svalom zvieračom. Vyprázdňovaním močového mechúra - mikcia -
  je vyvolané stúpajúcim tlakom v močovom mechúre. Stiahnutím
  steny močového mechúra a uvoľnením
  zvierača močovej rúry začne moč odtekať do močovej rúry.
  Močenie je riadené centrami v mieche.
 Choroby obličiek a močových ciest
        u detí
• Zápal obličiek – ide o zápalové ochorenie glomerulov, zjavuje sa 2-
 3 týždne po infekcii : opuchy mihalníc a členkov, krvavý moč.

• Infekcie močových ciest sa môžu prejaviť už v novorodeneckom
 období , častejšie u malých detí : bledosť, horúčka, bolesti chrbta-

• Infekcie močovodu, mechúra a močovej rúry : môžu byť aj u
 novorodencov: nejasné teploty, vracanie, neprospievanie, bolesti
 brucha.
Dôležité je rýchle vyšetrenie moča, krvné testy a okamžitá liečba.
     Endokrinný systém
Kaţdý organizmus potrebuje riadiť a koordinovať:
► činnosť svojich buniek a orgánov a
► celú premenu látok.
 Pre tento účel existujú 3 riadiace systémy:           nervový
    imunitný         endokrinný
 Hierarchia endokrinného systému
Hypotalamus (=podlôžko =► časť medzimozgu) spája
 nervový systém a endokrinné žľazy. Je to najvyšší
 kontrolór v tele, ktorý zabezpečuje v tele stále vnútorné
 podmienky (homeostázu).

          Hypotalamus            hypofýza


 štítna žľaza             Pohlavné žľazy
         Kôra nadobličiek
  Endokrinný systém – hormonálne
     riadenie organizmu
• Látkové riadenie činnosti organizmu - uskutočňuje sa
 prostredníctvom hormónov. Sú nositeľmi chemickej
 informácie = chemický poslovia. Hormóny majú len
 riadiace účinky.
• Hormóny pôsobia len na bunky svojich cieľových tkanív a
 orgánov. Tieto bunky majú špecifické molekulové štruktúry -
 receptory, ktoré viažu len určitý im zodpovedajúci hormón.

 Tvoria sa v špeciálnych tkanivách, odtiaľ ich rozváža krv:
► Ţľazové hormóny sa produkujú v špeciálnych orgánoch -
 žľazách s vnútornou sekréciou (endokrinných).

► Tkanivové hormóny vytvárajú bunky alebo skupiny buniek
 v orgánoch, ktoré majú inú ako vnútorne sekretorickú
 funkciu.
          Žľazy s vnútornou sekréciou:
•  1. Epifýza – šuškovité teliesko v
   medzimozgu- melatonín - reprod. cykly

•  2. Hypofýza – podmozgová ţľaza
  adenohypofýza: rastový hormón, prolaktín,
  neurohypofýza: antidiuretický hormón, oxytocín

•  3. Štítna ţľaza a prištítne telieska:
  tyroxín, tyreokalcitonín, parathormón

•  4. Detská ţľaza (thymus)- „školí „lymfocyty

•  5. Nadobličky - kôra nadobličiek: glukokortikoidy,
         - dreň nadobličiek: adrenalín,
   noradrenalín

•  6. Podţalúdková ţľaza (pankreas):
      inzulín, glukagón

•  7. Pohlavné ţľazy:
  ♀- vaječníky: estrogén, progesterón
    ♂- semenníky: testosterón
-
•  placenta: estrogén, progesterón
    Poruchy tvorby hormónov

• Hypofýza Znížená tvorba rastového hormónu: zaostávanie v raste
 po 3. roku, malá svalová hmota, menší nos, brada, ruky, nohy. Dieťa
 má poruchu pohlavného vývinu: nemá menštruáciu, prejavy puberty,
 je neplodné.
• Štítna ţľaza: znížená tvorba hormónov: vrodená forma: D. je spavé,
 málo sa hýbe, široká tvár, chladná koža, zaostávanie psychického a
 pohybového vývinu.Prevencia: skríningové vyšetrenie T4 hormónu,
 keď je znížený ,celoživotne užíva tento hormón.
• Nadoblička: znížená tvorba kortizolu pred pôrodom: zväčšený
 klitoris u dievčat, u chlapcov pigmentovaný genitál, predčasná
 puberta a spomalený rast počas dospievania. Včasná diagnóza a
 liečba zabráni týmto zmenám.
    Poruchy tvorby hormónov
• Pankreas okrem tráviacich štiav tvorí hormón inzulín, ktorý
  zabezpečuje: normálnu hodnotu glukózy v krvi, uľahčuje jej prestup
  do buniek. Pri zníženej tvorbe inzulínu vzniká cukrovka čiže
  diabetes .
Liečba cukrovky:
• diéta
• pichanie inzulínu
• kontrolovanie glukózy v krvi
• správna životospráva.

Následky diabetu v dospelosti: poškodenie obličiek, porucha
 krvného obehu v nohách ( diabetická noha), riziko slepoty.
Pohlavné orgány muža
Pohlavné orgány ženy
     Genetika – základné pojmy

• Genetika – disciplína biológie, ktorá skúma
 dedičnosť a premenlivosť. Genetiku založil J.
 G. Mendel, ktorý 1865 vyslovil prvé pravidlá o
 dedení znakov a vlastností.
• Dedičnosť= funkcie genetického materiálu- jeho
 schopnosť utvárať dedičné vlastnosti, schopnosť
 ich prenosu z rodičov na potomkov a schopnosť
 trvale sa meniť.
• Premenlivosť= odlišnosť potomkov od rodičov-
 je podmienená geneticky (vznik nových
 kombinácií génov) i vplyvom prostredia.
       Genetika – základné pojmy
• Procesy vývinu organizmu – od vnútromaternicového až po smrť
 jedinca – riadi genetická informácia.
• Materiálny podklad genet. informácie tvorí DNA.
• DNA – je hlavnou zloţkou chromozómov.
• Podstatná časť DNA leží v jadre bunky.
• Chromozómy= štruktúry v jadre bunky. Ich počet, tvar a veľkosť sú
 pre každý druh typické a stále.
• Telová bunka človeka obsahuje 46 chromozómov – 23 párov.
• Pohlavná bunka človeka obsahuje 23 chromozómov. Zmenšenie
 počtu chromozómov v pohl. bunkách vzniká pri redukčnom
 bunkovom delení (meióze)
• Gén (vloha)= základná funkčná jednotka genet. informácie (= úsek
 DNA)
• Alely sú odlišné formy jedného génu. Dominantná alela svojím
 účinkom prekrýva recesívnu alelu.
• Genotyp= súbor všetkých génov organizmu.
• Fenotyp= súbor všetkých znakov organizmu
          POHLAVNÉ CHROMOZÓMY
      Od čoho závisí či sa narodí dievča alebo chlapec?
   Z 23 párov chromozómov človeka – 22 párov sú telové
   chromozómy a 1 pár tvoria pohlavné chromozómy


• Ţeny majú v jadre dva     Muţi sú určený heterogameticky
 chromozómy X.         jedným chromozómom X a jedným
• Pri vytváraní pohlavných    Y.
 buniek všetky vzniknuté    Ich spermie tak môžu mať
 vajíčka majú chromozóm X.   chromozóm X alebo Y. Oba typy
                 spermií vznikajú súčasne v
                 pomere 1:1.
   Splynutím pohlavných buniek
     vzniká nový jedinec.
• Ak bude vajíčko oplodnené
 spermiou s chromozómom X,
 vzniknutý jedinec bude XX.
 Narodí sa dievča.
• Ak však do vajíčka prenikne
 spermia s chromozómom Y,
 narodí sa chlapec ktorého
 bunky obsahujú XY.
            Poruchy chromozómov
Downov syndróm – trizómia 21
Syndróm bol po prvýkrát popísaný v roku
  1866 anglickým lekárom Johnom
  Langdonom Downom ako samostatný
  syndróm odlíšiteľný od iných ochorení s
  duševným poškodením.
Príčinou anomálie je nadpočetný
  21.chromozóm. U ľudí s Downovým
  syndrómom sa vyskytuje nadpočetný 21.
  chromozóm (alebo jeho časť) v každej
  bunke (namiesto zvyčajných dvoch sú tri
  - trizómia 21).
Vzniká najčastejšie ako nová mutácia
 Zistila sa korelácia medzi stúpajúcim
  vekom matky / najmä nad 35 rokov/a
  výskytom tejto anomálie
 Stupeň mentálnej retardácie môže byť
  značne variabilný, no postihnuté deti
  majú závažné problémy vzdelávania
a nedokážu samostatne žiť,
Turnerov syndróm
Klinefelterov syndróm
Skríning vrodených chýb v II. trimestri tehotnosti je
zameraný najmä na zistenie rizika:


•  Rázštepov (defekty nervovej trubice, rázštepy brušnej
  steny)

•  Downovho syndrómu•  komplikácií pôrodu v III. trimestri
  Skríningové vyšetrenia u novorodencov

• Apgarovej skóre – v prvých minútach po pôrode
 –hodnotí sa životaschopnosť dieťaťa

• z krvi nabratej z pätičky: vyšetrenie na FKU
 a hormónov štítnej žľazy /T3 a T4 hormóny/

• bedrových kĺbov
• obličiek a močových ciest
• sluchu

								
To top