????? 1 by oddt1s8q

VIEWS: 1,468 PAGES: 174

									ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                           1
                                 ้ ิ
                          บัญชีรายชื่อผูมีสทธิเข้าสอบแข่งขันฯ
                    ้      ่
               ภาคความรู ความสามารถทัวไป (ภาค ก.) สาหรับรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
                          ตาแหน่ งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1
         เลขประจาตัวสอบ                ชื่อ - สกุล               หมายเหตุ
           401000001   นาง     จิราภรณ์           พรหมบุบผา
           401000002   นางสาว ธนภรณ์              พรหมสอน
           401000003   นางสาว วัลลภา              ไชยธรรมา
           401000004   นางสาว พัชราภรณ์             ชัยชมภู
           401000005   นาง     รัชนี            บุญมาธรรม
           401000006   นางสาว ธีรจฑา ์ุ            อุสาราช
           401000007   นาง     อมร             สอนมัน  ่
           401000008   นาย     บุญพบ            เที่ยงศิริ
           401000009   นางสาว วิภาพร              ปี กลม
           401000010   นางสาว เกษศิรินทร์            ตองสุพรรณ์
           401000011   นางสาว เดือนเพ็ญ             โลตุลต ิ
           401000012   นางสาว รัตนา                  ั
                                       ศรีพนธ์
           401000013   นางสาว ภัทรลภา              อุปพงษ์
           401000014   นาย     เชาวฤทธิ์          ตองสุพรรณ์
           401000015   นาย     วุฒิ             ศรีเนตร
           401000016   นางสาว สวรส               พานิชย์
           401000017   นาย     กฤษดา            โยธาแข็ง
           401000018   นางสาว นิรมล               รักษาบุญ
           401000019   นาง     ปราณี            มณีเรือง
           401000020   นาง     สุภาภรณ์           หล่มเหลา
           401000021   นางสาว รุ่งนภา              ศรีสุวรรณคา
           401000022   นางสาว ปานภรณ์              พากเพียร
           401000023   นาง     สาลิกา            บัวเคน
           401000024   นาย     ปรีดา            บุดดาวัน
           401000025   นางสาว สาริศา              บัวชัยยา
           401000026   นาย     ภรดา             เศษสุวรรณ์
           401000027   นางสาว นงลักษณ์             ประสงค์สุข
           401000028   นาย     วิเชียร           โสทุมมา
           401000029   นางสาว ขวัญฤดี              เชียงลา้
           401000030   นางสาว สุทธิดา              โภคา
           401000031   นางสาว ธนิษฐา              หอมจู
           401000032   นาง     กนกอร            ศรีษะเนตร
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                      2
         เลขประจาตัวสอบ               ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401000033   นางสาว  กนกพร              นาใจกล้า
           401000034   นางสาว  กนกอร              สะภา
           401000035   นางสาว  นิรนันท์               ั
                                      สีลบขวา
           401000036   นางสาว  นงค์รกษ์  ั          นีระมนต์
           401000037   นาย   ปัญญา              ลาวงค์
           401000038   นาย   ภาณุมาศ             พรรณโรจน์
           401000039   นางสาว  พรพรรณ             นีระมนต์
           401000040   นางสาว  สมฤทัย             เพิ่มธัญกิจ
           401000041   นาง   พัชราภรณ์            บุตรราช
           401000042   นาย   อนันต์             ปึ กประโคน
           401000043   นางสาว  ชมพูนุช             เลิศลาหวาน
           401000044   นางสาว  พิรุณพร             ชนะพันธ์
           401000045   นางสาว  ชุลกร ี             กาหอม
           401000046   นางสาว  หรรษพร             อุทธา
           401000047   นาง   มยุรี              หมื่นชนะ
           401000048   นางสาว  พัชรี              ภูคาวงค์
           401000049   นาย   อธิคม              ศรีษะเนตร
           401000050   นาง   ประภัสสร            โสมนาม
           401000051   นางสาว  จิระภา             มุงเพีย
           401000052   นางสาว  จินตนา             ไวแพน
           401000053   นาย   วิษณุพร             บุญปก
           401000054   นาง   จรัสศรี             คาควร
           401000055   นาง   นิภาพร             ไชยราช
           401000056   นาย   ปริพตร  ั           กันภัย
           401000057   นาง   ศิริรตน์ั            ลีกระจ่าง
           401000058   นาย   ขุนศึก             นันท์ดี
           401000059   นางสาว  สุภาวดี             ธรรมนิยม
           401000060   นางสาว    ั
                      สุรสวดี             ชุ่มจันทร์
           401000061   นาง   ชนิดา              เป๊ ะชาญ
           401000062   นางสาว  รุ่งอรุณ              ่
                                      อุนเจริญ
           401000063   นาง   ละเอียด             ดวงประเสริฐชัย
           401000064   นางสาว  วราภรณ์             ฤทธิธรรม
           401000065   นางสาว  ศิริวรรณ            โคตรเครื่อง
           401000066   นางสาว  นฤมล              คาผอง
           401000067   นาย   นิเวศน์ศกดิ์ ั         เรียบพร
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     3
         เลขประจาตัวสอบ               ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401000068   นางสาว  จิตรลดา            ปรีเลขา
           401000069   นาง   ภัทรวรินทร์          พิมพา
           401000070   นางสาว   ิ
                      วิจตรา                 ั
                                      รัตนบุรมย์
           401000071   นางสาว  นิตญา             เพื่อนใจมี
           401000072   นาย   ดุสต    ิ          สมมะวัง
           401000073   นาง   จุลรญา             สุทธิประภา
           401000074   นาง   ขันตี             สีเนตร
           401000075   นางสาว  พิไลภรณ์            นามบุตร
           401000076   นาย   ถาวร              ทิพย์โชติ
           401000077   นาง   กิติวดี            วิเชฎฐพงษ์
           401000078   นาย   บวร              ลีกระจ่าง
           401000079   นาย   นฤชา              ชาวเหนือ
           401000080   นางสาว    ั
                      จิรชญา             สอนจันทร์
           401000081   นางสาว  สุจตรา ิ            โยธาช้าง
           401000082   นางสาว  เนตรนภา            น้อยมหาชัย
           401000083   นางสาว  แสงดาว             ตาทิพย์
           401000084   นาย   อานาจ             คาตา
           401000085   นางสาว  สุภารัตน์           แหวนทองจันทร์
           401000086   นางสาว  นิตยา             แก่นหามูล
           401000087   นางสาว  นาตยา             นครังสุ
           401000088   นางสาว  ดวงเดือน            ชาญชิด
           401000089   นางสาว  วันดี             ศรีภูพฤกษ์
           401000090   นางสาว  ยุภาพร             โสภาคา
           401000091   นางสาว  จิตติยา               ั
                                      เกตุบวขาว
           401000092   นางสาว  สุกญญา    ั         เสนามนตรี
           401000093   นางสาว  สุขมาลย์ ุ           นุพพล
           401000094   นางสาว  เรไร              โพธิ์ศรี
           401000095   นางสาว  พจนา              นาทองบ่อ
           401000096   นาง   ทิพย์วรรณ           มณีนาค
           401000097   นางสาว  วันวิสา            มีมะจา
           401000098   นาย   จักรกริศน์           พงศ์เกษม
           401000099   นาย   ประจักษ์            เฮืองบุญศรี
           401000100   นางสาว  สุภาวี             รันนันท์
           401000101   นางสาว  กรรณิการ์           กุมภาพันธ์
           401000102   นางสาว  สุภาภรณ์            พรมแพง
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   4
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401000103   นางสาว  นงเยาว์           ญานประเสริฐ
           401000104   นางสาว  รัชดา            เถาว์ชาลี
           401000105   นาย   เสกสิทธิ์          ต้นโพธิ์
           401000106   นาย   อดิศร            อยู่เจริญ
           401000107   นางสาว    ิ
                      รุจรา            จันทร์แสง
           401000108   นาย   เดชา            เนื่องมัจฉา
           401000109   นาย   ธันยวีร์          ธรรมมิยะ
           401000110   นางสาว  เดือนนภา          จุลม่วง
           401000111   นางสาว  ราชาวดี           จิตฟุ้ง
           401000112   นางสาว  เสาวนิตย์          พาป้ อง
           401000113   นางสาว  นันทพร              ่
                                    สมอุมจารย์
           401000114   นางสาว  ธิดารัตน์          คะอังกุ
           401000115   นางสาว  สุพรรณ๊           สกุลเดช
           401000116   นางสาว  วิระพันธุ ์         เนินเขต
           401000117   นางสาว  ศิริพร           ชูลาศรี
           401000118   นางสาว  ผดุงศักดิ์         ฉายแม้น
           401000119   นาย   เลิงฤทธิ์          ถวิลรักษ์
           401000120   นาย   วีรวัฒน์          บรรจง
           401000121   นาย   วรากร            สิงห์วงษ์
           401000122   นาย   พีรยศ            คามุงคุณ
           401000123   นางสาว  วิบูลย์           สกุลพล
           401000124   นาง   สุกนยาั           เนาว์ศรีสอน
           401000125   นาย   ประวิทย์          อินทร์เอี่ยม
           401000126   นางสาว  ภัครศยา           วัฒนศิริเวช
           401000127   นางสาว  บุษบา            ยุบลพันธ์
           401000128   นาง   นริศรา           บุษราคัม
           401000129   นาง   จันทราพร          ภูเด่นผา
           401000130   นาย   วีระศักดิ์         จันทร์เอม
           401000131   นางสาว  ศิวารัตน์          มีมะจา
           401000132   นาย   กิตติชย ั          พรมมิ
           401000133   นางสาว  ชุติมา           สายนาโก
           401000134   นางสาว  ปิ ยะพร           นาใจคง
           401000135   นางสาว  วรารัตน์          สาราญสุข
           401000136   นาย   ประวิทย์          เรืองธรรม
           401000137   นาย   ดนุพล                ิ
                                    สิงห์จนดา
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   5
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401000138   นางสาว  กาญนารี          จอมคาสิงห์
           401000139   นาง   นวลละออง          กองดา
           401000140   นางสาว  นิรมล           ภูป้อง
           401000141   นาง   อรทัย           นามกันยา
           401000142   นางสาว  อาพัศรา          นามนุ ษย์ศรี
           401000143   นางสาว  เจนจิต           แถวบุญตา
           401000144   นางสาว  เอื้อมพร          ชาหล้า
           401000145   นาง   ขวัญฤทัย          บุดดา
           401000146   นางสาว  ชนิสรา           สีสะอาด
           401000147   นางสาว  ศิริญากร          เกาะกลาง
           401000148   นาย   สุชาญชัย          บัวชัยยา
           401000149   นาย   ไชยยา           สุริยะจันทร์
           401000150   นางสาว  บุศรา           คาภูชา
           401000151   นางสาว  จันทิมา          จันทชุม
           401000152   นางสาว  อาภา            วังใจ
           401000153   นางสาว  สุภาภรณ์          เจนสระคู
           401000154   นาย   นันทประชา         ประชานันท์
           401000155   นาย   ปิ ยพงษ์          ชวนจิตร
           401000156   นาง   พัชรินทร์         ชาติชานิ
           401000157   นาง   โสนภา           ไชยรบ
           401000158   นางสาว  เพชรรัตน์         สกุลจุมจัง
           401000159   นาง   ศิริพร           ผาภู
           401000160   นาง   อมินตา           อ่อนสิงห์
           401000161   นาย   แสนคม           พรมสอน
           401000162   นาย   พรพิชต ิ          อุปสัย
           401000163   นาง   จุไรรัตน์         พรหมกสิกร
           401000164   นาย   ครรสร           ประสมบูรณ์
           401000165   นาย   อาโอรินทร์         บุญปราการ
           401000166   นาง   ดุษฎี           ปราบศัตรู
           401000167   นาย   สุขสันต์          คาบุ
           401000168   นางสาว  ดรุณีรตน์ั         สายสิงห์
           401000169   นางสาว  ขวัญหทัย          ร้อยพรมมา
           401000170   นาย   เชิดศักดิ์         ศุภเมืองแสน
           401000171   นางสาว  ศุกลรัตน์         บุญสิทธิ์
           401000172   นาย   ศักดา           มาตย์เทพ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     6
         เลขประจาตัวสอบ               ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401000173   นางสาว    ภัทรวดี          สุกสีกรี
           401000174   นาย      ขวัญชัย          ธีรสุวรรณกุล
           401000175   นางสาว    ดารุณี          นามวงษ์
           401000176   นาง      ปิ ยวดี          จันทร์โสดา
           401000177   นาง      วิภาดา          หมื่นแก้ว
           401000178   นาย         ั
                         อธิวฒน์          นันตเวช
           401000179   นางสาว    อาทิตยา          พานโน
           401000180   นาย      นิคม           จันทัน
           401000181   นางสาว    ลัดดา           วรรณทอง
           401000182   นาย      นิกร           นาสมตรึก
           401000183   นาง      ปาริชาติ         แก่นด้วง
           401000184   นางสาว    ขนิษฐา          ฤทธิ์ไชย
           401000185   นาย      สุทธิพงษ์         นิตย์โชติ
           401000186   นาย      ปิ ยพงษ์         จันทาทอง
           401000187   นาย      สุรพล           พลบูรณ์
           401000188   นาย      เสฎฐวุฒิ         อยู่เย็น
           401000189   นาย      นันทวัฒน์         ถาปันแก้ว
           401000190   นาย      อธิษฐ์          วีระกุล
           401000191   นางสาว    มยุรี           คนซื่อ
           401000192   นาย      อนุกูล          พรชัยศรี
           401000193   นางสาว    กฤติยา          ภูแดนไกล
           401000194   นางสาว    ชลธิชา          ปาด้วง
           401000195   นาย      วิทยา           โสภา
           401000196   นางสาว      ั
                         สุพฒตรา          แก้วศรีไตร
           401000197   นาง      รัตนาภรณ์         สิมมา
           401000198   นาง      อมรรัตน์         ทรัพย์พูน
           401000199   ว่าที่ ร.ต.  ษณเพชร          พัสลัง
           401000200   นาง      ชลธิชา          จันทะกันยา
           401000201   นางสาว    รัชฎาภรณ์         โพธิ์ศรี
           401000202   นาย      ณัฐพล           ทิพบุพระ
           401000203   นางสาว    จารุวรรณ         บุตรดี
           401000204   นาย      กิตติชาติ         จันทะสอน
           401000205   นางสาว    กนกอร           บุญมา
           401000206   นางสาว    จุฬารัตน์         วิลยฤทธิ์
                                        ั
           401000207   นาย      ชาติศกดาั         บุญบุตตะ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   7
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401000208   นางสาว  พัชรินทร์         พาพิชย   ั
           401000209   นางสาว  ธมกร            ไชยธรรม
           401000210   นาย   อาพล            ยอดป้ องเทศ
           401000211   นางสาว  ปริศญาภรณ์         เรืองวงค์
           401000212   นางสาว  มนัสนันท์         แสงมี
           401000213   นางสาว  จุฑารัตน์         พัฒนา
           401000214   นาย      ั
                      พิชยยุทธ          สุดใจ
           401000215   นางสาว  เบญจมาศ          เมืองพิล
           401000216   นาง   ขวัญใจ           มงคลสูง
           401000217   นางสาว  ดารุณี           วารีบ่อ
           401000218   นาย   อุริต           บุญขันธ์
           401000219   นาง   จันทิวา          ชายศรี
           401000220   นาง   ทิพย์พวรรณ         ศรีอดม ุ
           401000221   นาง   ณัฐชนิดา          ยอดป้ องเทศ
           401000222   นาง   พเยาว์           ทินรส
           401000223   นางสาว  สายพินท์          นารอง
           401000224   นางสาว  จารุณี           มลิวงศ์
           401000225   นางสาว  วิภารัตน์         ชะลอชล
           401000226   นาย   เจษฎา           ชายศรี
           401000227   นาง   อรสุลี             ั
                                    อุทยจอม
           401000228   นาง     ิ
                      สุทพย์พร          ภาจันทร์คู
           401000229   นางสาว  รักชนก           วงษาหาร
           401000230   นาง   จันทร์เพ็ญ         หาไชย
           401000231   นาย   สมสันต์          โชคเฉลิม
           401000232   นาย   ประกาศ           ประดับพันธุ ์
           401000233   นางสาว  จิรานุ ช          ขันอาสา
           401000234   นางสาว  อาไพวรรณ          ทิพย์เณร
           401000235   นางสาว  ภัททิยา          พินิจจันทร์
           401000236   นางสาว  สุนิสา           กุลภา
           401000237   นาย   จักรกฤษณ์         สรรพโส
           401000238   นางสาว  ศรีวฒนา ั         พิทกษ์ั
           401000239   นาย   สมพงษ์           เหลาพันนา
           401000240   นาง   มนันธญา          แก้วย้อม
           401000241   นาง   รัศมี           ศรีไพศาล
           401000242   นาย   สมยง            คาตุม   ้
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     8
         เลขประจาตัวสอบ                ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401000243   นาย   วิรุธท์             นาคา
           401000244   นางสาว  สุพศ  ิ             พรมมา
           401000245   นางสาว  มุฑตา   ิ           มะลิวรรณ์
           401000246   นางสาว  จิตญา              สุดบนิด
           401000247   นางสาว  ยุพน   ิ            ไชยศิลป์
           401000248   นาย   รุจโิ รจน์            โคตรดี
           401000249   นางสาว  ขวัญฤทัย             ขันสัมฤทธิ์
           401000250   นางสาว  ศิริพร              โสภาศรี
           401000251   นางสาว  ทิพย์สุดา            เวงวิถา
           401000252   นางสาว  กมลรัตน์             คาลือ
           401000253   นาย   ชาญณรงค์             เหลาพันนา
           401000254   นาย   พีระพล              โกสาเสนา
           401000255   นางสาว  จิราพร              โตจาเริญ
           401000256   นางสาว  ศรัญญา              สงวนหอม
           401000257   นางสาว  สุภาวิณี             เคยชิน
           401000258   นางสาว  วรรณเฉลิม            ธรรมมุลตรี
           401000259   นางสาว  อุทุมพร             กิ่งภูเขา
           401000260   นาย   ยศศักดิ์             สกุลพานิช
           401000261   นาย   อนุพงษ์             อุตมะ
           401000262   นางสาว  พรรณี              นันทะเสนา
           401000263   นางสาว  ศุภสจี              บุญชูหล้า
           401000264   นางสาว  ศิรินภา             มหาหงส์
           401000265   นาย   ชัดชัย                  ิ
                                       พิมพ์สงห์
           401000266   นางสาว  พรทิพย์             ทะกลโยธิน
           401000267   นาย   วีระชัย             ศรีนาม
           401000268   นาง   เพิดพิศ                  ั
                                       พิมพ์ชยน้อย
           401000269   นางสาว  ทัศญา              สอนสู ญ
           401000270   นาย   ชานาญ              ต้นบุญ
           401000271   นางสาว  วายุรตน์   ั          เบื้องบน
           401000272   น.ส.    ่
                      อุนเรือน             สงวนศิลป์
           401000273   นาย   สุขนิรนดร์   ั         นาโค
           401000274   นาย   เสนีย ์             แสนวงษ์
           401000275   นาง   สมมาตร              เขียวคา
           401000276   นางสาว  สุธราี              บัวติก
           401000277   นางสาว  สุวรรณี             วิภาคะ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     9
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401000278   นางสาว  จีระนันท์          โพธิ์ศรี
           401000279   นางสาว  รัญจวน            จันทะเสน
           401000280   นางสาว  ประวีณา           โคตรชาลี
           401000281   นาย   สุทธิพร           สิงห์ใหญ่
           401000282   นาย   จักรพันธ์          พงษ์เพียจันทร์
           401000283   นาย   นพรัตน์           บุราณศรี
           401000284   นาย   กัมพล            แสงศรีเรือง
           401000285   นางสาว  นภารัตน์           ห้วยทราย
           401000286   นาง   ธัญกานต์           สมสิงห์
           401000287   นาง   ทัศวรรณ           นามคุณ
           401000288   นาย   ภูวนัย            สุริรมย์
           401000289   นาง   ภาณีภค   ั         ดุจจานุทศน์ั
           401000290   นางสาว  รจรินทร์           ศรีนิล
           401000291   นาย   เลิศชัย           สุวรรณศิริสุข
           401000292   นาง   จินตนา            สิงห์ใหญ่
           401000293   นางสาว  จุฬารัตน์          วิชาชัย
           401000294   นางสาว  จินดา            โฮมวงค์
           401000295   นางสาว  สมจิตร            ชุปวา
           401000296   นางสาว  พิสุนี            ทรัพย์พูล
           401000297   นาง   นรมน             พระไชยบุญ
           401000298   นาย   เฉลิมพล           พงษ์เพียจันทร์
           401000299   นาย   พิชต ิ            มาศรี
           401000300   นางสาว  มะลิวรรณ           นีระพันธ์
           401000301   นาย   อภิวฒน์ ั          เชื้อคาจันทร์
           401000302   นางสาว  ปนิดา            ภูปองนา
           401000303   นาย   อดิสรณ์           สนิทนิตย์
           401000304   นางสาว  วัชรา            ตาติยสุนทร
           401000305   นางสาว  ทวีทพย์ิ           ฤทธิเสน
           401000306   นางสาว  รุ่งรัตน์             ิ ั
                                     วุฒพนธุ ์
           401000307   นางสาว  วรุณี            ดวงแก้ว
           401000308   นางสาว  นัชญา            พิมพ์ชย ั
           401000309   นางสาว  อัจฉราพร           แก้วหลอดหัน
           401000310   นางสาว  มยุรา            ยะวัน
           401000311   นางสาว  กมลา             หันไชยเนาว์
           401000312   นางสาว  ทัศนีย ์           มีทองแสน
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   10
         เลขประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401000313   นางสาว  ราพึง           ปานะพรม
           401000314   นางสาว  อัญชลี          แสนโคตร
           401000315   นางสาว  ขนิษฐา          ใหม่ผ้ง ึ
           401000316   นางสาว  ปิ ยะดา          สุพรม
           401000317   นาย   อภิชาติิิ         สุทธิพรชัย
           401000318   นางสาว  นุศรา           สิงห์บา้ นหาด
           401000319   นางสาว  อุไร           เทพพันธา
           401000320   นางสาว  นุชฎาพร          ประทุม
           401000321   นางสาว  บังอร           ดาวัน
           401000322   นาย   ธีระชัย          คามวัลย์
           401000323   นางสาว  จิราภรณ์         แสงแก้ว
           401000324   นาย   ธวัชชัย            ่
                                   หมันผดุง
           401000325   นาย   ประสิทธิ์         แก้วมูลมุข
           401000326   นางสาว  สุกญญาั          พวงพันธ์
           401000327   นาย   อนันต์          ดลเลขา
           401000328   นางสาว  จิรารัตน์         มหาชัย
           401000329   นาย   ประวัติ          พุฒหล้า
           401000330   นาย     ั
                      วิวตร           กัณหาลา
           401000331   นางสาว  สุรีพร          สมภักดี
           401000332   นางสาว  ยุภาพร          มีข ้าว
           401000333   นาง   สาริกา          สิงห์ศรี
           401000334   นางสาว  จุฬาวัลย์         ป้ องคาสิงห์
           401000335   นางสาว  วรินดา          ตอพล
           401000336   นาง   สุปรียา          สีแสด
           401000337   นางสาว  วิภา           วงษ์งาม
           401000338   นางสาว  จีระวัลย์         ปิ ดตังถาเน
           401000339   นางสาว  ขวัญฤทัย         ศรีสุวงษ์
           401000340   นาย   ชวฤทธิ์          ศรีรตน์ั
           401000341   นาง   จารุวรรณ         โสมา
           401000342   นาง   รัตติกา          นามอุตวงษ์
           401000343   นางสาว  จินตนา          อินทวงค์
           401000344   นางสาว  นิสนันท์         นามศร
           401000345   นางสาว  ชลลดา           เรืองฤาชัย
           401000346   นาง   อชิรญา          สุหร่าย
           401000347   นางสาว  สาวิตรี          สุวะศรี
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                  11
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401000348   นางสาว  ศรีแพร           ใชคีนี
           401000349   นาง   แก่นจันทร์         วงษ์สุวรรณ์
           401000350   นางสาว  สรญา            ศรีใส
           401000351   นางสาว    ิ
                      วิชตา           ซาซุม
           401000352   นาง   รัชฎาวัลย์         หารบุตร
           401000353   นาย   อนุศกดิ์ั         สวัสดี
           401000354   นางสาว  รุ่งนภา          พลนาคู
           401000355   นาย   วิริยะ           ทองมาก
           401000356   นางสาว  สุพรรณา          ชาติผา
           401000357   นาง   อรวรรณ           แก้วกานก
           401000358   นาย   รุ่งนคร          ช่วยโสม
           401000359   นางสาว  กาญจนา           เนตรวงค์
           401000360   นางสาว  ผสุดี           หลานท้าว
           401000361   นางสาว  ศิริญญา          ตงแก้ว
           401000362   นางสาว  วรรณวิศา          ไชยปัญหา
           401000363   นางสาว  เกศรินทร์         คะสุดใจ
           401000364   นางสาว  กรณิกา           วรรณทา
           401000365   นาง   วลัยลักษ์         ทองสรรค์
           401000366   นาย   นครินทร์          ศศิประภาพร
           401000367   นาย   ภาสกร           คัตถาวร
           401000368   นางสาว  สุภาภรณ์          วิตรบุตร
           401000369   นาย   ยรรยง           นามอุตวงษ์
           401000370   นางสาว  เสาวลักษณ์         เมืองบาล
           401000371   นาย   เรืองฤทธิ์         พูลเทกอง
           401000372   นาย   นที            คัตถาวร
           401000373   นางสาว  วราภาณ์          สินเติม
           401000374   นางสาว  นวลจันทร์         สมแก้ว
           401000375   นาย   อาทิตย์          ประกอบมิตร
           401000376   นางสาว  สมฤดี           สินทาน
           401000377   นางสาว  ณัฏฐวรรณ          จักษุคา
           401000378   นางสาว  วาสนา           นาทันริ
           401000379   นางสาว  สุพรรษา          รสหอม
           401000380   นางสาว  รุจรา ิ          วาทโยธา
           401000381   นางสาว  จันทจร             ิ
                                    วิจตร
           401000382   นางสาว  สุภาวดี          ยิ้มชัยภูมิ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                  12
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401000383   นางสาว  จริยา           กลยนี
           401000384   นางสาว  เอมอร           กุลยะณี
           401000385   นางสาว  หอมจันทร์         หลักบุญ
           401000386   นางสาว  พิลาวัน          หลักบุญ
           401000387   นางสาว  ทิพาภรณ์          โคตรพรม
           401000388   นาย     ิ
                      วิชรพงษ์          คงนาค
           401000389   นาง   อมร            ถุงทันพิมพ์
           401000390   นาง   วรารัตน์          เสมอหน้า
           401000391   นางสาว  เจนจิรา          วิเชียรรมย์
           401000392   นางสาว  สุนิษา           แก้วพิลา
           401000393   นางสาว  รัชฎาภรณ์         สุตะโท
           401000394   นางสาว  บัญฑิตา          ธงชัย
           401000395   นางสาว  มัทรียา          ขันชะพัฒน์
           401000396   นางสาว  พัชนีย ์           ิ
                                    วิธบุญ
           401000397   นางสาว  อัญชลี           ปากขันตี
           401000398   นางสาว  จริญญา           คาภูแสน
           401000399   นางสาว    ั
                      ฐิติรตน์          มูลศรี
           401000400   นาย   ธนวินท์              ั
                                    คีรีมงคละ
           401000401   นางสาว  ดัชนี           วรรณปะชี
           401000402   นาย   ณรงค์           วิสติ
           401000403   นาย   กีรติ           สุจริต
           401000404   นาย   ประสิทธิ์         มณีสุข
           401000405   นาย   ณรงค์ฤทธิ์         มาตย์เถื่อน
           401000406   นางสาว  ยุภา            ทอนเทพ
           401000407   นางสาว  ไพรวัลย์          อรรคษร
           401000408   นางสาว  วรรณนภา          นามสมบัติ
           401000409   นาย   สุชาติ           ชุมสิงห์
           401000410   นางสาว  หนู พส ิ          คุณธรรม
           401000411   นาง   ศิริญาดา          ชุมสิงห์
           401000412   นาง   รัตนา           ระว้า
           401000413   นาง   สจีภรณ์          สวัสดีพดซาุ
           401000414   นางสาว  ชวนพิศ           ฮงโยธา
           401000415   นาง   ศิวพร           วรรณบูลย์
           401000416   นางสาว  วาสนา              ิั
                                    ภูมรตน์
           401000417   นางสาว  สุพรรษา          เคนานัน
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                  13
         เลขประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401000418   นางสาว    ิ
                      สุจตรา          สุวรรณเวียง
           401000419   นางสาว  จุฑาพร          สิทธิศกดิ์
                                        ั
           401000420   นาย   ดิเรก           โคตรสมบัติ
           401000421   นางสาว  จีรนันท์         มนัสไธสง
           401000422   นางสาว  มยุรฉัตร         ศรีสร้อย
           401000423   นางสาว  ดวงจันทร์         แสงครจิตร
           401000424   นางสาว  ปริศนา          กานนท์
           401000425   นางสาว  นรินทร์          ขัติยวงศ์
           401000426   นางสาว  ปิ ยวดี          พาพินิจ
           401000427   นาย   ธีรเดช             ้
                                   ศรีลอม
           401000428   นางสาว  สิริญา          เรืองวงศ์
           401000429   นาง   วารุณี          เขียวขา
           401000430   นางสาว  กรฉวี           ศรีบุญเรือง
           401000431   นาย   สายชล           เยาวนิต
           401000432   นางสาว  แก่นจิต          เจริญชีพ
           401000433   นาย   นพดล           ทักษิณสิทธิ์
           401000434   นางสาว  แพรวพรรณ         จันทร์ผอง
           401000435   นางสาว  สุพตราั          จันทร์ทพย์ ิ
           401000436   นางสาว  จันสวาท          ทาเนาว์
           401000437   นางสาว  พีรภัทรา         ไชยแสง
           401000438   นาง   อรุณรัศมี         จิตรพัฒน์
           401000439   นางสาว  นิติญา          วิโทจิตร
           401000440   นาย   นิรุติ          ธารดอนรัตน์
           401000441   นางสาว  ทัศนีย ์         เกตุภูงา
           401000442   นาย   ธนยศ           ทิพประมวล
           401000443   นาง   แสงอรุณ           ้
                                   คุมคง
           401000444   นางสาว  ปนัดดา          พรหมพล
           401000445   นางสาว  เกตุสุดา         คงดี
           401000446   นางสาว  พยอม           ฝ่ ายชะลา
           401000447   นางสาว  พรรณทิวา         วีระพันธ์
           401000448   นางสาว  ธิวา           สมงาม
           401000449   นาง   ภัทราภรณ์            ั
                                   เกตุนนท์
           401000450   นางสาว  อรทัย           บุญทา
           401000451   นางสาว  พรเพ็ญ          โพธาราม
           401000452   นางสาว  รสรินทร์         เสนาเสถียร
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   14
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401000453   นางสาว  รุ่งณภา           ภูตเขต
           401000454   นาง   ชุติมา           ภูผาผุด
           401000455   นางสาว  นฤมล            ประโสตัง
           401000456   นาง   สรารัตน์          แสนภูวา
           401000457   นาย      ิ ั
                      นิธพฒน์           เข็มธนู
           401000458   นางสาว  กุลประวีณ์         ซินโซ
           401000459   นาย   อภิเษก           โลขันสา
           401000460   นางสาว  สาอาง            ด้นประดิษฐ์
           401000461   นาย   ธรรมนู ญ          เศรษฐีโพธิ์
           401000462   นางสาว     ั
                      นิรนดร์           วงค์แก้ว
           401000463   นางสาว  นุชนีย ์          ปะกัง
           401000464   นาย   ชัยชนะ           พิมพ์ที
           401000465   นาง   พัชรี            จันทร์พวง
           401000466   นางสาว  อุษา            พิมพิลา
           401000467   นางสาว  อลิชา            นาสวาสดิ์
           401000468   นางสาว  พรพิศ            แก้วประเสริฐ
           401000469   นางสาว  วิภาวรรณ          ภูทองเงิน
           401000470   นาย   กริสน์           ราชประมา
           401000471   นางสาว  สุภาวดี           วิชาชัย
           401000472   นาง   เอื้อมพร          ชนชี
           401000473   นาย   วุฒไกร  ิ         คอนมะลา
           401000474   นางสาว  สุดารัตน์          สุขสมบูรณ์
           401000475   นาย   ปองพล            พันธ์กอน้
           401000476   นางสาว  ปิ่ นมณี          ซ้ายขวา
           401000477   นาย   เพ็ชรนคร          ผาดนอก
           401000478   นางสาว  สุกญญา ั          ดาจง
           401000479   นางสาว  พิชยดา           ภูตเขต
           401000480   นางสาว  อาทิตยา           อนันตะบุตร
           401000481   นางสาว  ศิริปรางค์         พีระ
           401000482   นาย   ทองเพชร           สังรวมใจ
           401000483   นาย   สละ             รัตน์พร
           401000484   นางสาว  กนิษฐา           ผาไชย
           401000485   นางสาว  แสงจันทร์          ชาวสวน
           401000486   นางสาว  สุนิศา           นันทสิทธิ์
           401000487   นาง   ศิริพร           ข้อลา
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     15
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401000488   นางสาว  สาเนียง            โนนทิง
           401000489   นาย   วีระชัย             ่ั
                                     อูชยภูมิ
           401000490   นางสาว  ธิดารัตน์           ทุมพะลา
           401000491   นาย   จิระศักดิ์          โทรัตน์
           401000492   นางสาว  สายใจ             ทองสาร
           401000493   นางสาว  อรทัย             ทับธานี
           401000494   นาย   รัตนพล            พลเยี่ยม
           401000495   นางสาว  จิตรารัตน์          ปวรรณา
           401000496   นางสาว  เกษร             สุทธิประภา
           401000497   นางสาว  สมพิศ             พลอาจ
           401000498   นาง   เกษฎาภรณ์           สินตรา
           401000499   นางสาว  พานทอง            บทมาตร
           401000500   นาย   ดาริห ์            รัตนะโสภา
           401000501   นาง   ญาดา             โยมศรีเคน
           401000502   นางสาว  จาริพร            แฝงเชียงเหียน
           401000503   นางสาว  ลัดดาวัลย์          แสงคง
           401000504   นาง   สดใส             ปิ งเมือง
           401000505   นาย   ภานุสทธิ์ ิ          แก้วประเสริฐ
           401000506   นางสาว  วิภาพักตร์          สุตเดช
           401000507   นาง   กฤษณา             มณีวงษ์
           401000508   นาย   เด่นไทย            จันเจือ
           401000509   นางสาว  ปิ ยาภรณ์           ลิมโพธิ์ทอง
           401000510   นาย   ภาคภูมิ            นาขาม
           401000511   นาง     ั
                      สุจนทร์ยา           ประทุมชัย
           401000512   นาย      ั
                      อนุรกษ์            มูลมัน่
           401000513   นางสาว  จิราพร            ธิบดี
           401000514   นางสาว  ศศิวมล ิ           ชุณหปราณ
           401000515   นางสาว  สุปราณี            เกษาทา
           401000516   นางสาว  พัชนี             มุงสวัสดิ์
                                       ่
           401000517   นางสาว  นวรัตน์            เรืองยศ
           401000518   นาย   ศักดา             ปุราโส
           401000519   นางสาว  จันทิมา            สามารถชัย
           401000520   นาย   พงษ์ศกดิ์  ั         บุญพินิจ
           401000521   นาย   สยุมพล            ปะกิสงข์ั
           401000522   นางสาว  วิภารัตน์           อินทโส
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    16
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401000523   นางสาว  ศิริวรรณ          แสงสุดตา
           401000524   นางสาว  อรประภา           ไชยตะมาตย์
           401000525   นาง   ภาวิณี           วดีศิริศกดิ์
                                        ั
           401000526   นางสาว  เยาวลักษณ์         คาไพ
           401000527   นางสาว  นงค์ลกษณ์ ั         แก้ววิเชียร
           401000528   นางสาว     ั
                      ณรีรตน์           ปะระทัง
           401000529   นาง   อนงค์             ่
                                    ขุมด้วง
           401000530   นาย   สรายุธ           เสนานุ ช
           401000531   นาง   อุมาพร           แก้วมณี
           401000532   นาง   วรดา            บรรเทา
           401000533   นางสาว  ชนิดา            คะพิมพ์
           401000534   นางสาว  อิศริยา           สุวรรณา
           401000535   นาย   ธนบดี            เรืองบุญ
           401000536   นาย   ชัยยุทธนา          บุญปราณีต
           401000537   นางสาว  สุภกิจ           จันทนะชาติ
           401000538   นาย   วีรศักดิ์          บุตรธนู
           401000539   นางสาว  นิตยา            หล้าคูณ
           401000540   นาย   ธีระศักดิ์            ั
                                    ศิริพนธ์
           401000541   นางสาว  ธนิด            นะตา
           401000542   นางสาว  รัชดากร           บุตรศรี
           401000543   นาง   ศรัญญา           ไพศาลธรรม
           401000544   นางสาว  ศิริพร           วงศ์เตชะ
           401000545   นาง   วิไลพร           โนนจุ่น
           401000546   นางสาว  สุณีรตน์ั          นิยมวงศ์
           401000547   นางสาว  พิสมัย           ลุนบุดดา
           401000548   นางสาว  กัลยา            แสนพล
           401000549   นาง   แรมเดือน          วรชินา
           401000550   นางสาว  กนกพรรณ           ดาวีวงศ์
           401000551   นาย   ยุทธศาสตร์         เกตุษา
           401000552   นางสาว  ดุษณี            แสนสีกน  ั
           401000553   นางสาว  มนทิรา           รัตนภักดี
           401000554   นาง   อนงค์            หาญประโคน
           401000555   นาง   ลัดดา            เถาว์ชาลี
           401000556   นางสาว  วิชชุดา           ทองมหา
           401000557   นางสาว  ดุษฎี            เกีรติบุญสนอง
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                  17
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล        หมายเหตุ
           401000558   นาง   อุบล            บุระภักดิ์
           401000559   นางสาว  สุภาวดี           ทาทอง
           401000560   นางสาว  นฤมล            รัตนภักดี
           401000561   นาย   สุริยา           วิทเวทย์
           401000562   นางสาว  หทัยชนก           วงษ์กระโซ่
           401000563   นาย   สานิต            ศรศักดา
           401000564   นาย   พีระศักดิ์         ป้ องศร
           401000565   นาง   มะจุลี           ราชสุวอ
           401000566   นางสาว  ยวนใจ            กาสัง
           401000567   นางสาว  นันทิยา           โนรี
           401000568   นางสาว     ั
                      จตุพกตร์          ทวีโคตร
           401000569   นาง   สุภาพร           จันแก้ว
           401000570   นางสาว  เบญจวรรณ          สมศรี
           401000571   นางสาว  อภิญญา           อุทาวงค์
           401000572   นางสาว  อัญชลี           โล่เชียงสา
           401000573   นาย   สิทธิพงษ์          เกษพันธ์
           401000574   นาง   โชติกาญจน์         ภูวานคา
           401000575   นาง   พงษ์กระจ่าง         บุญเหลือง
           401000576   นางสาว  อมรินทร์          ไชยตมาตย์
           401000577   นางสาว  ปริสา            วิเศษลา
           401000578   นางสาว  วิรารัตน์          ขามอุดม
           401000579   นางสาว  ศิวพร            ศิริอรรถ
           401000580   นางสาว  มธุรดา           ศิลาคุปต์
           401000581   นาย   จิราวัฒน์          รักษาภักดี
           401000582   นางสาว  อังคณา           ขานชา
           401000583   นาย   เรืองเดช          มาตย์ภูธร
           401000584   นางสาว  ดุษฎีนาถ          สอนโพธิ์
           401000585   นางสาว    ั
                      สุภทฏาภรณ์         ผาหล้า
           401000586   นางสาว  วรรณภา           เหล่าลาภะ
           401000587   นางสาว  อนงนุ ช           อุณวงค์
           401000588   นางสาว  ภาวดี            เหล่าม่วง
           401000589   นาย   ธีระพงษ์          สนสุข
           401000590   นางสาว  วีระยา           ประดับการ
           401000591   นาย   เกรียงไกร          สีสงนาง
           401000592   นาย   ธีระพงษ์          กุลวิเศษ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   18
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401000593   นางสาว  นลินี            มาตบุรม
           401000594   นางสาว  ปิ ยวดี             ่
                                    หมันผดุง
           401000595   นาย   สมาน            ตะวะนะ
           401000596   นางสาว  ยุวดี            กุลชาติ
           401000597   นางสาว  วรรณภา           ศิลาไศล
           401000598   นาย   สุรศักดิ์          ระสอน
           401000599   นางสาว  จารุวรรณ          เสดสีกาง
           401000600   นางสาว  นฤมล            แวงคา
           401000601   นาย   แก้ว            ปัญจิตร
           401000602   นางสาว  สุดาพร           การสะอาด
           401000603   นางสาว  ปทุมทิพย์          ใจกล้า
           401000604   นาย   เสกสรร           ลครพล
           401000605   นาง   วิยดา            ทุมพัง
           401000606   นางสาว  นุชนภา           ดรประทุม
           401000607   นาย   ศุภฤกษ์           คาพรรษา
           401000608   นาย   เศษฐา            คาชัยศรี
           401000609   นางสาว  ประไพรรัตน์         นนท์ตา
           401000610   นางสาว  พัชราวรรณ          ศรีสุมาตย์
           401000611   นางสาว  อรษา            มณีบู่
           401000612   นาง   วิไลวัลย์          ไปดี
           401000613   นางสาว  จิราพรรณ          จะเรียมพันธ์
           401000614   นางสาว  วิภารัตน์          ไชยสิงห์
           401000615   นางสาว    ิั
                      อุภวน            ศรีหงษ์ทอง
           401000616   นางสาว  สลักจิต            ั
                                    วิรตติยา
           401000617   นางสาว  ชุติมาภรณ์         สุริสาร
           401000618   นาง   แพวพันธุ ์         ขันแข็ง
           401000619   นางสาว      ั
                      ทิพย์วลย์          พละวัตร
           401000620   นางสาว  พัชรินทร์          สุริยมาตร
           401000621   นาย   มนไพร            เพ็ญธิสาร
           401000622   นางสาว  นิสากร           มหายสปัญญา
           401000623   นาย   สมศิลป์           ทุมพัง
           401000624   นาง   ศุกรานตา          ไชยศรี
           401000625   นาย   สุคณาพันธ          นาใจดี
           401000626   นาง   นิรดา            ทวะชารี
           401000627   นาง      ิ
                      ศรีวกา           ช่าภูวงษ์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   19
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401000628   นาย   ประภาส           คงมุล
           401000629   นาย   ภูริพงศ์          ขิระทาน
           401000630   นางสาว      ิ
                      จันทร์ธดา         พุฒลา
           401000631   นาง   ปรียาภรณ์         อุณาสินธ์
           401000632   นาย   สาทร            ชัยพุทธา
           401000633   นาย   บัณฑิต           มีเหมือน
           401000634   นางสาว  เสาวนีย ์         อึ้งเจริญ
           401000635   นาย   สาเนียน          สันทา
           401000636   นางสาว  แสงดาว           นังกะทา
           401000637   นาย   สมบัติ           กองมณี
           401000638   นางสาว    ิ
                      พิจตร           ยามี
           401000639   นางสาว  จิราพร           ภักดีอานาจ
           401000640   นาย   ปริญญา           จาปาปุ้ง
           401000641   นางสาว  รสริน           ทองพุ่ม
           401000642   นาย   อลงกรณ์          พงษากลาง
           401000643   นาย   ศุภฤกษ์          หนองเส
           401000644   นาย   ไพรทูรย์          ต้องตะกัว  ่
           401000645   นาย   ณรงค์เดช          นันตา
           401000646   นางสาว  มณฑิรา           ไกรศรีวรรธนะ
           401000647   นางสาว  สัมฤทธิ์          พรมชา
           401000648   นางสาว  นริณธร           ด้วงไธสง
           401000649   นางสาว  อรพรรณ           เพชรสมัย
           401000650   นาย   เอกลักษณ์         สาราญมน
           401000651   นาย   พิเชษฐ           เพียหล้า
           401000652   นางสาว  เครือวัลย์         ฮามวงค์
           401000653   นางสาว  ณัฐพร           สร้อยอุดม
           401000654   นาย   สุวรรณชัย         พันธ์แก้ว
           401000655   นางสาว  ทัศนี           ภูชมศรี
           401000656   นางสาว  สุภาพร           โคตรวิชย ั
           401000657   นาย   นัดธเรศ          ชิระทาน
           401000658   นางสาว  สุภาพร           พันธไชย
           401000659   นางสาว  อุลย ั          รูปสม
           401000660   นางสาว  จิรภา           ศรีสองเมือง
           401000661   นาย   สุรชาติ          อึ้งเจริญ
           401000662   นางสาว  วิราวรรณ          ธรรมธน
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                          20
         เลขประจาตัวสอบ               ชื่อ - สกุล              หมายเหตุ
           401000663   นางสาว  อรอุมา             แสนจันทร์
           401000664   นางสาว  ขนิษฐา             รัตนถาวร
           401000665   นางสาว  อนุธดา ิ            บุญโสม
           401000666   นาย   สมเดช              พิทกษ์ ั
           401000667   นาย   พัน               เหลือผล
           401000668   นางสาว    ั
                      วิลดดา             วาธิภกดี    ั
           401000669   นางสาว  พัชรี              ศรีภรมย์ ิ
           401000670   นางสาว  อารีรตน์   ั         นามนาด
           401000671   นางสาว  ประภาพรรณ            ตันชวลิต
           401000672   นางสาว  กาไลทอง             ขันธะ
           401000673   นางสาว  สุมณฑา             โสภาวะนัส
           401000674   นางสาว  วีระนุ ช            ทูลธรรม
           401000675   นาย   ศรณัย              อัศฤกษ์
           401000676   นาย   สุรศักดิ์              ั
                                      สีคงไพ
           401000677   นาย   สุรนันท์            พลขันธุ ์
           401000678   นางสาว  พูนทรัพย์            เรืองยศ
           401000679   นางสาว  อรอุมา             มาตย์ภูธร
           401000680   นาง   นิภาพร                ่
                                      หมันจิตร
           401000681   นาย   เอกกมล             แดนสมปัดสา
           401000682   นาง   รพวรรณ             เมตตา
           401000683   นางสาว  ศิริลกษณ์ ั           สุราวรรณ์
           401000684   นางสาว  รดาวัลย์            คงมัน    ่
           401000685   นางสาว  สุวรรณี             ศรีมนตะ    ั
           401000686   นางสาว  พรทิพย์             ธิตะปัญ
           401000687   นาย   อภิสทธิ์  ิ          สุขสมร
           401000688   นางสาว  ประกาย             อุปเทห์
           401000689   นางสาว  ธิดารัตน์            อักวะรัง
           401000690   นาย   วัชระ              คะศรีทอง
           401000691   นางสาว  เบญจวรรณ            สืบศรี
           401000692   นางสาว  สุกญญาั             พรมพิลา
           401000693   นางสาว  อุมาพร             เหมือนพิมพ์
           401000694   นางสาว  ดวงใหม่             สุวรรณพร
           401000695   นางสาว  พิศติยา             พันธ์รกษา      ั
           401000696   นางสาว  รุ่งนภา             เขตปัญญ
           401000697   นาย   อิทธิพล             นาหิรญ      ั
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                  21
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล        หมายเหตุ
           401000698   นางสาว  รัชนี            ทรงพิลย ั
           401000699   นาย   พิชติ            สิงห์ชมภู
           401000700   นางสาว  ปภัสรา           ปัญญาอ้วน
           401000701   นางสาว  นริศรา           แก่นอากาศ
           401000702   นาย   มนู ญ            ใยแก้ว
           401000703   นางสาว  ศิริวรรณ          ตรุษดี
           401000704   นางสาว  วนิดา            ใจมัง
           401000705   นาย   นิคม            ถิตย์ฤทธิ์
           401000706   นางสาว  อลิศรา           ราษีพรรณ
           401000707   นางสาว  ดุจเดือน          สานักแห้ว
           401000708   นาง   สุทธิลกษณ์ั         นามมุงคุณ
           401000709   นางสาว  เสาวณีย ์          ชารี
           401000710   นาย   ประมวล           ภิรมย์สุข
           401000711   นางสาว  ขวัญเรือน          สียอด
           401000712   นางสาว  พัฒชะระ           พุทธิมา
           401000713   นางสาว  อรทัย            สุธงษา
           401000714   นางสาว  กัญญรัตน์           ้
                                    นุยเลี้ยง
           401000715   นางสาว  กมลชนก           นันทบุรม
           401000716   นางสาว  กัลยา            ประจุทะเน
           401000717   นาง   อรวรรณ           คามงคล
           401000718   นางสาว  มัทนา            ภูใบบัง
           401000719   นางสาว  ณัฐนิชา           กันซวง
           401000720   นางสาว  มะลิวรรณ          ศรีแก้ว
           401000721   นาย   สมจินต์           จันทมาศ
           401000722   นางสาว  อังศุมา           พันตาเอก
           401000723   นางสาว  มะลิวรรณ          โม้ศรี
           401000724   นางสาว  เริงฤทธิ์          ภาพินิจ
           401000725   นางสาว  วรรณภา           ไอยะลา
           401000726   นางสาว  จารุรตน์ั            ิั
                                    วุฒชย
           401000727   นาย   สวัสดิ์           จันทะนะ
           401000728   นาย   ไพฑูรญ์           สอนศาลา
           401000729   นางสาว  สะใบทอง           บุญปัน
           401000730   นางสาว   ้
                      นาฝน            ผ่านเมือง
           401000731   นางสาว  พรพันธ์           ผางโคกสู ง
           401000732   นางสาว  อนุธดาิ           นรินนอก
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                      22
         เลขประจาตัวสอบ               ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401000733   นางสาว  อรรยณา             ภควา
           401000734   นางสาว  ภาวิณี             พงษ์พนนาั
           401000735   นางสาว  สุคนธ์ทา            สุวรรณโคตร
           401000736   นางสาว  กิรดา              อันชัน
           401000737   นางสาว  เยาวลักษณ์             ั
                                      สีจนท้าว
           401000738   นางสาว  แววรัชณี            ไชยโสดา
           401000739   นางสาว  มลฤดี              โพธิ์ขี
           401000740   นางสาว  สมจิต              สอนชา
           401000741   นางสาว  ลาไพร              สระทอง
           401000742   นาง   สุวมล  ิ            จาดฮามรถ
           401000743   นางสาว  อัมพิกา             อรหันตา
           401000744   นางสาว  ปนิทศน์    ั         ทศไกร
           401000745   นาง   วิลาสินี            พูลผล
           401000746   นาย   คงกฤษ              แก้วกัลยา
           401000747   นางสาว  อ้อมใจ             คาวิจารณ์
           401000748   นางสาว  สมพร              บุญเลิศ
           401000749   นาย   ไพทูลย์             ประทามะเต
           401000750   นาย   ไผ่               จาดฮามรถ
           401000751   นาย   วิชย ั             ลาดเข่ง
           401000752   นาย   ธีระพงศ์            พันธ์สว่าง
           401000753   นาย   นวพงษ์             อินทรวิชา
           401000754   นางสาว    ิ
                      รุจรา              คาพิชชู
           401000755   นางสาว  นงลักษณ์            ร้อยเพีย
           401000756   นาง   สุปรียา             คาสุญแสง
           401000757   นางสาว  วิภาวรรณ            แสนคา
           401000758   นางสาว  เตือนฤทัย            ไปนา
           401000759   นางสาว  วัชรี              บุบไชยา
           401000760   นางสาว  พรรณี              คูณกันหา
           401000761   นางสาว  ทิฆมพร   ั          ไชยหาญ
           401000762   นาย   สิริพงษ์            ผงษา
           401000763   นางสาว  ศิริพร             ทิพย์วชนิิ
           401000764   นางสาว  วารุณี             อ่อนละออ
           401000765   นางสาว  เนตรนรินทร์           มรรควิจตร  ิ
           401000766   นางสาว  ระตยา              ชัยมงคล
           401000767   นางสาว  สุกญญา  ั           เงินจัตุรส ั
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                  23
         เลขประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401000768   นาง     ิ
                      วิจตร           ประวันโน
           401000769   นางสาว  วงเดือน          ศรีสุข
           401000770   นาง   ธนวรรณ          แข็งธัญกิจ
           401000771   นาย   นรินทร์           ั
                                   วิชยโย
           401000772   นาง   จารุวรรณ         แสงปัดสา
           401000773   นาง   มุจรินทร์         ชินสุทธิ
           401000774   นาง   วิลาวัลย์         มังตา
           401000775   นางสาว  ชะบาภัย          สาราญ
           401000776   นาง   พรรณี           โพธิไชยแสน
           401000777   นางสาว  กฤษณา           เกษสิมมา
           401000778   นาง   วิมลศิริ         นศทะแสน
           401000779   นาย   ภิญโญ           โพธิไชยแสน
           401000780   นางสาว  ปราณี               ั
                                   เชาว์ผกปัง
           401000781   นางสาว  กาญจนา          ศิรินารี
           401000782   นางสาว  วรรณภา          กางเทา
           401000783   นาง   วิยะดา          หาจันดา
           401000784   นางสาว  สุพรรณี          แสงสุขขา
           401000785   นาย   ต่อศักดิ์         ภูแสงสัน ่
           401000786   นางสาว  ปิ ยะนุช         ไศลบาท
           401000787   นาง   สุกญญาั          มุกดาม่วง
           401000788   นาย   วิทวัส          สิมมะโน
           401000789   นางสาว  สุภาวดี          กันภัย
           401000790   นาย   วิริยะ          มีพร้อม
           401000791   นางสาว  ประทุมวัน            ิ
                                   วาปี สน
           401000792   นาง   ลาพูน           ศิริทองจักร
           401000793   นางสาว  ขนิษฐา          คุณล้าน
           401000794   นางสาว  ปาริชาติ         นาขวา
           401000795   นาย   บุญยฤทธิ์         บุญจู
           401000796   นางสาว  พัชรีพร          ขวานอก
           401000797   นาง   สาคร           พลอาสา
           401000798   นาย   เดชา           ทองปาน
           401000799   นาย   ปิ ยะณัฐ         โภคาพานิช
           401000800   นาย   สงกรานต์         นาทา
           401000801   นาง   ชมภู่นุช         สีทอนสุด
           401000802   นางสาว  บุสมาลี          สะเดา
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                        24
         เลขประจาตัวสอบ                 ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401000803   นาย      สมศักดิ์           จันทร์มาลา
           401000804   นางสาว วิลายา                สะเดา
           401000805   นางสาว คณาวรรณ               พิมดา
           401000806   นาง      ประพันธ์           นามวงศ์
           401000807   นาง      รพีพร            ดอนกันหา
           401000808   นาง      เกตศิริ           ดอนกันหา
           401000809   นางสาว ปิ ยะดา               พรหมหาลา
           401000810   นางสาว อรทัย                ซาซุม
           401000811   นาย      จิระศักดิ์          ออกประเสริฐ
           401000812   นาย      วุฒไกริ           วงศ์สงคราม
           401000813   นาย      ฟ้ าสันทรรค์         ชุมปัญญา
           401000814   นางสาว สุภาภรณ์               นันบุญ
           401000815   นางสาว รติรส                ศรีอทศ  ุิ
           401000816   นางสาว อ้อย                 บุญจวง
           401000817   นางสาว สายหยุด               สุวาวรรณ์
           401000818   นางสาว จิรนันท์               วิเชียรชัย
           401000819   นางสาว วิภาพร                นวนบัติ
           401000820   นางสาว ศรัญญา                สีสมบัติ
           401000821   นาง      จิราวรรณ           สิทธิทองจันทร์
           401000822   นางสาว ธนันท์ตรี              ภูสระคู
           401000823   นาง      เยาวมาลย์          บึงล้อม
           401000824   นางสาว ทิวากร                บุษราคัม
           401000825   นาง      อรัญญา            แสนจาสาร
           401000826   นางสาว วันนา                ดีแป้ น
           401000827   นางสาว ยุพเรศ                  ิ
                                        สุจตตกุล
           401000828   ว่าที่ ร.ต. กิตติวฒน์  ั         สารสังข์
           401000829   นาย      โชคอาทิตย์          จงนาทกลาง
           401000830   นาง      อัมพร            ไวยเวช
           401000831   นาย        ิ
                         วิจตร            ภูวจตริิ
           401000832   นางสาว มณีรตน์     ั          ทองการ
           401000833   นางสาว อาภา                 ศรีษะ
           401000834   นางสาว ชิดชบา                ภูลายดอก
           401000835   ว่าที่ ร.ต.หญิงสุดารัตน์          สมใจ
           401000836   นางสาว ณัฐพร                วังภูสทธิ์ ิ
           401000837   นาง      พวงผกา            ศรีบณฑิต ั
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    25
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401000838   นางสาว  นาตยา              ั
                                     ดีรกษา
           401000839   นางสาว  สุดาทิพย์          การหาญ
           401000840   นางสาว  วัสริน            เฉยฉิว
           401000841   นางสาว  เกตุแก้ว           ทัดมาลา
           401000842   นาย   ชัยยศ            นาชัยพูล
           401000843   นางสาว  จามจุรี           จูมแพง
           401000844   นางสาว  พยุดา            สุธรรมมา
           401000845   นางสาว  ชลิตตา            สายคา
           401000846   นางสาว  ดวงดาว            อนันต์ภกดิ์ ั
           401000847   นางสาว  นิตยา                ั
                                     สินธุรกษ์
           401000848   นางสาว  สุพรรษา           วิเศษ
           401000849   สิบเอก  อนุพงศ์           อินธิสาร
           401000850   นางสาว  เข็มเพชร           เศวตวงษ์
           401000851   นาง   วนิดา            ทองหมัน  ้
           401000852   นางสาว  สุณิสา            อุดมรักษ์
           401000853   นาง   นิภา             ศิลาเดช
           401000854   นางสาว  นุชนารถ           พลโคกก่อง
           401000855   นาย   เฉลิมเกียรติ         โยธามาศ
           401000856   นางสาว  กินลีย ์           ญาติประชุม
           401000857   นางสาว  รัตนา            ถิ่นเกื้อ
           401000858   นางสาว  สุภากรณ์           ประเสริฐสังข์
           401000859   นางสาว   ้
                      นาฝน             มีทองหลาง
           401000860   นางสาว  สมบูรณ์           อัยจักร
           401000861   นาย   สุรพงษ์           เริงสุขเกษม
           401000862   นาย   นภดล             มีเลข
           401000863   นางสาว  อนุสรา            กาหลง
           401000864   นางสาว      ั
                      ศิริลกษ์ขณา         ชัยเนตร
           401000865   นาย   เกรียงไกร          มินะสิงห์
           401000866   นาง   พจนา             ทองเปรม
           401000867   นาย   เชิดรักษ์          รินทชัย
           401000868   นางสาว  กรกนก            ดาวังวรรณ์
           401000869   นาง   เพชรี            ประจิตร์
           401000870   นาย   นิวฒ ั           ดวงเพียอ้ม
           401000871   นาง     ิ
                      วิจตรา            อุทรส
           401000872   นาง   อุไรวรรณ           สีสุด
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     26
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401000873   นาง   นฤทธิ์ษรา           ดวงเพียอ้ม
           401000874   นาง   แก้วตา            เร็วรุด
           401000875   นางสาว  อิศราภรณ์           พลอินทร์
           401000876   นาย     ิ
                      สุจตร์            มงคลเมือง
           401000877   นาง   ปิ ยะนุช           ชาครียรกษ์์ั
           401000878   นางสาว  กนกพิชญ์           กองวงษ์
           401000879   นาย   ปัญญาวุฒิ           วงศ์จาปา
           401000880   นางสาว  กัลยาณี            บุญยะปูชต  ิ
           401000881   นางสาว  อ้อยทิพย์           ศรีทน ิ
           401000882   นาย   จุมพล               ้
                                     ภูหองไสย
           401000883   นางสาว  ณิชกานต์           พาลี
           401000884   นางสาว  กรณิการ์           เถาว์ชาลี
           401000885   นางสาว  โสภิตา            สายกระโทก
           401000886   นางสาว  ศิริกนยา ั          สุดโปร่ง
           401000887   นางสาว  อรพิณ             นาเทวา
           401000888   นางสาว  จุลพร ี            ไทยเหนือ
           401000889   นางสาว  นิตยา             อดทน
           401000890   นาย   อดุลย์            ศรีระไตย
           401000891   นางสาว  โกศล             เหล่าชิงลา
           401000892   นางสาว  ถนอมศรี            จันฤาไชย
           401000893   นาง   วันเพ็ญ            สาพิมาร
           401000894   นางสาว  อนุสรา            มีศรี
           401000895   นาง   จงดี             คาวากุชิ
           401000896   นางสาว  กุสุมา            ด้วงทา
           401000897   นาง   รัตนา             พละจู
           401000898   นาง   เลิงฤทัย           แสนสาโรง
           401000899   นางสาว  นรินทร์ทพย์ ิ         แก่นสวรรค์
           401000900   นางสาว  จิราภรณ์           พระวิเศษ
           401000901   นางสาว  รุ่งทิพ            สุนทรวัฒน์
           401000902   นาง   สุจตรา ิ           หาระมี
           401000903   นางสาว  ปริยาภรณ์           ศิริพานิช
           401000904   นางสาว  อุบล             บุตนุ
           401000905   นางสาว  ศศิธร             แซ่ตน  ั
           401000906   นางสาว  วัฒนาพร            พันเดช
           401000907   นางสาว  ลักขณา            อัสพันธ์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     27
         เลขประจาตัวสอบ               ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401000908   นางสาว  นิภาภรณ์            แสงจันทร์
           401000909   นางสาว  รัตนาภรณ์           แท่งทอง
           401000910   นางสาว  รุ่งนภา            เมืองพิล
           401000911   นางสาว  สมบัติ             พรมมา
           401000912   นางสาว  อารีย ์            ยศเชียง
           401000913   นางสาว  ศุภารัตน์           เพ็งคาศรี
           401000914   นางสาว  นสรส              ขามรัตน์
           401000915   นาง   ปาริชาติ            ศรีคุณ
           401000916   นาง   ศิริพร             พิมพ์บง  ึ
           401000917   นางสาว  นุชรี             มาตร์วเิ ศษ
           401000918   นาง   วิมลพร             บุญไสย์
           401000919   นางสาว  พัลลภา             ประวรรณา
           401000920   นาง   สิริยากร            อาจวิชย ั
           401000921   นาย   พงษ์ศกดิ์  ั         ชัยกรี
           401000922   นาย   วสิราวุฒิ           พูลชาติ
           401000923   นาย   กัมพล             โพธินาม
           401000924   นางสาว  สุภชชา ั            สิงห์ประเสริฐ
           401000925   นางสาว  สุณิสา             เหล่าไชย
           401000926   นางสาว  อรุณี             คาภักดี
           401000927   นางสาว    ิ ั
                      รุจพนธ์            เพ็งวิภาส
           401000928   นาง   ศิริลกษณ์ั           พรศรี
           401000929   นาย   สมุทร             แก้วขอนแก่น
           401000930   นาย   อธิพงษ์            ตรีเดช
           401000931   นาย   สุวรรณ์            หลงชิน
           401000932   นางสาว  ศรีสุดา              ั
                                      วิชยศร
           401000933   นางสาว  พรรณิภา            ศรีสง ั
           401000934   นาง   รัตดา             พานสมบูรณ์
           401000935   นางสาว  มาลินี             โยธาธรณ์
           401000936   นาง   ปิ ยะฉัตร           โยธารินทร์
           401000937   นาย   ปฏิวติ   ั          ด้นประดิษฐ์
           401000938   นางสาว  มลวิภา             คามบุตร
           401000939   นางสาว    ั
                      สุกญญา             โคตะโคตร
           401000940   นาง   มะลิวรรณ์            ้
                                      ตังทรัพย์
           401000941   นางสาว  หฤทัย             บุดดาทุม
           401000942   นางสาว  กมลทิพย์            บวรโมท
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   28
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล        หมายเหตุ
           401000943   นาย   ปรีชา            พิลาวัน
           401000944   นางสาว  ธนาวดี            ฝ่ ายขันธ์
           401000945   นางสาว     ั
                      อารีรตน์           ใจปานแก่น
           401000946   นาง   รัตนา               ิ
                                     ศรีภรมย์
           401000947   นางสาว  นุจรี            ขันตรี
           401000948   นางสาว  สุเนตร            เลตาก
           401000949   นางสาว  พนมพร            พรมโนนศรี
           401000950   นางสาว  สุภาภรณ์           วังแสนแก้ว
           401000951   นางสาว  พรทิพย์           คาสงค์
           401000952   นาย   พรเทพ            กันยาบุญ
           401000953   นางสาว  ชุติมา            อินทชัย
           401000954   นางสาว  ทิพย์วลย์ั          จาปานุย ้
           401000955   นางสาว  รัชนก            สีระรวม
           401000956   นางสาว  รจริน            อินทสร้อย
           401000957   นาง   เตียง            ศรีกงพาน
           401000958   นางสาว    ั
                      สุกญญา            ทีเขียว
           401000959   นางสาว  รวิวรรณ           อันปัญญา
           401000960   นาย   เสกสรร            พลพรม
           401000961   นางสาว  ประภาพร           ชัยชนะ
           401000962   นางสาว  วนิดา            ไชยะโอชะ
           401000963   นางสาว  สุภาวดี           ลานนท์
           401000964   นาย   ปรีชา              ั
                                     วิชยสอน
           401000965   นาย   อัครวัตร           หนู แก้ว
           401000966   นาย   เกียรติศกดิ์
                            ั         กิ่งภูเขา
           401000967   นาย   ทรงวุฒิ           ผาระนัตร
           401000968   นาย   จิรศักดิ์          นาสมตรอง
           401000969   นางสาว  สมบูรณ์           โคตรภักดี
           401000970   นาย   ณัฐชัย            มณีกาญจน์
           401000971   นางสาว  ปรียา            สายแวว
           401000972   นางสาว  พิรุฬพร           เกณฑ์สาคู
           401000973   นาง   ปภาดา            ลาชะเลา
           401000974   นางสาว  กุลพิชญ์           อินทรศิลา
           401000975   นางสาว   ิ ั
                      รุจนนต์           นันทะวงค์
           401000976   นาง   ศิริกานต์          ผุยเดชา
           401000977   นาย   อักษร            ชูศรีทอง
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   29
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401000978   นางสาว  นิติมา              ั
                                    พิลยกุล
           401000979   นาง   บุษบา            บูรณะ
           401000980   นาง   วิไลวรรณ          ไชยเบ้า
           401000981   นางสาว      ั
                      ศิริลกษณ์           ้
                                    คุมรักษา
           401000982   นาง   พจนีย ์           บุญชาญ
           401000983   นางสาว  วารุณี           บุญธง
           401000984   นาย   จักรพงศ์          ทองก้าย
           401000985   นางสาว  กนกวรรณ           สุวรรณสิงห์
           401000986   นาย   ทนงศักดิ์          บุญชาญ
           401000987   นางสาว  นิตยา            สงฆ์คลัง
           401000988   นางสาว  ฐิติมา           อ่อนบัวขาว
           401000989   นางสาว  ทิพวรรณ           ทองไทย
           401000990   นางสาว  รัศมี            เหนือบุดดา
           401000991   นางสาว  วรรณภา           หลงกุล
           401000992   นางสาว  เอ็มอร           พรมพิลา
           401000993   นาย   วุฒไกริ           ประสานศรี
           401000994   นางสาว    ั
                      อุลยวรรณ์          เผ้าหอม
           401000995   นางสาว  ภาวนี            ปุ้งโพธิ์
           401000996   นางสาว  แววตา            กอบเกื้อ
           401000997   นางสาว  สุธาศิณี          ตุ่นมี
           401000998   นางสาว  จารุวรรณ          บุญประจา
           401000999   นางสาว  ประชุมพร          ชายหิน
           401001000   นางสาว  พัชรี            กอบเกื้อ
           401001001   นางสาว  นิ่มนวล           พิกุลศรี
           401001002   นางสาว  ดาวสุดา           ล้นทม
           401001003   นาย   ภาสกร            ท่าเดื่อ
           401001004   นาย   มนู ญ            สุดใด
           401001005   นาย   ยุทธนา           เจียงสอน
           401001006   นาง   อนุลกษณ์ ั         วงศ์หมากเห็บ
           401001007   นาย   ก้องเกียรติ         ต้นงอ
           401001008   นาง   วัชรี            สุขชัย
           401001009   นางสาว  อรุณพร           โคตรศรีวงค์
           401001010   นางสาว  ทวีพร            มหานิล
           401001011   นาย   ธีระศักดิ์         ริเสนา
           401001012   นางสาว  อมรรัตน์          คาภีระ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                       30
         เลขประจาตัวสอบ                ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401001013   ว่าที่ ร.ต.หญิงชวนพิศ           จิกจักร
           401001014   นางสาว สุดาพร               พลเยี่ยม
           401001015   นางสาว เอมอร               กมลคร
           401001016   นาย      สุทธิพงษ์         ครุฑละคร
           401001017   นาง      เกศรินทร์         ศรีสุวรรณ์
           401001018   นางสาว นลินี               สว่างวงษ์
           401001019   นางสาว ขวัญฐิกานต์            วิหาร
           401001020   นางสาว พนิดา               ตระกูลไทย
           401001021   นางสาว จีระนันท์             ชมที
           401001022   นาง      อุบล            ดวงมณีย ์
           401001023   นางสาว สุภาพร               ฮมแสน
           401001024   นางสาว นิกรณ์               คาสิงห์
           401001025   นางสาว ราไพ                มหาไชย
           401001026   นางสาว มัณฑนา               อาจวาที
           401001027   นางสาว อรทัย               สีดวง้
           401001028   นางสาว จรรยารักษ์             คาเดช
           401001029   นาย      เกชา            จันทร์เพ็งเพ็ญ
           401001030   นางสาว พรพิมล               พูลนิล
           401001031   นาย      ศิลธรรม          ดอนชัย
           401001032   นางสาว พรพิมล               ศรีเทียน
           401001033   นางสาว วงเดือน              ดาดง
           401001034   นาง      จันทร์ศิริ         หาญปี
           401001035   นางสาว อนุสรา               หล้าพรหม
           401001036   นางสาว พรนิภา               ศิริมนตรี
           401001037   นางสาว ภัทรภร               ลอลิเลิศ
           401001038   นาง      สุภาวดี          ศรีเสมอ
           401001039   นางสาว สุจตรา   ิ            พิมคีรี
           401001040   นางสาว พิมพ์จนทร์   ั          ริกาแง
           401001041   นางสาว สาลิณี               พันเมือง
           401001042   นาย      ณรงค์ฤทธิ์         ตนะสอน
           401001043   นาง      นิรญ ั                ั
                                       ดวงทิพย์จนทร์
           401001044   นาย      อดุลย์           จิมี
           401001045   นาย      เรวัช           บุตรพรม
           401001046   นางสาว ภารุณี               นารี
           401001047   นาย      ประเสริฐ          ลาลุด
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   31
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401001048   นางสาว  วราภรณ์            ั
                                    โก้ชยภูมิ
           401001049   นางสาว  ชมัยพร           มาบุดดา
           401001050   นางสาว  วชิราภรณ์         รัตนพันธุ ์
           401001051   นาย   ปิ ยนัฐ          พิมพ์ดด ี
           401001052   นาง   กุลนวัตน์         หินคล้าย
           401001053   นางสาว  ประภัสสร          ไกยสิทธิ์
           401001054   นางสาว  จุฑามาศ          โคตรชมภู
           401001055   นาย   ยุทธชัย          พะนะสิทธิ์
           401001056   นางสาว  ปริยานุช          คาก้อน
           401001057   นางสาว  วนิดา           ตาต้อง
           401001058   นาย   กฤษกร           แก้วสีขาว
           401001059   นาย   สิทธิศกดิ์
                          ั         บุญชม
           401001060   นาย   วินยั           กาเนิดมะไฟ
           401001061   นาย   วิโรจน์          ใสสะอาด
           401001062   นางสาว  สิริพร           บุตรโคตร
           401001063   นางสาว  วรรณนิภา          พรหมหาราช
           401001064   นาย   ผดุงพร           ชินศรี
           401001065   นางสาว  รัตนา           พิลาธรรม
           401001066   นางสาว  ปนิดา           บัวพิษ
           401001067   นางสาว  ปนัดดา           ตาคม
           401001068   นางสาว  ลักขณา           คาน้อย
           401001069   นางสาว  หทัยรัตน์         เกตุงาม
           401001070   นางสาว  ศันสนีย ์         สิทธิโน
           401001071   นางสาว  อรจิรา           โคบุตรี
           401001072   นาง   ณัฐริณีย ์         แสงปัญญา
           401001073   นางสาว  วรรณิศา          จาปาสิม
           401001074   นางสาว  มยุรี           พรหมเทศ
           401001075   นางสาว  จิรพร           จันทราภิรมย์
           401001076   นางสาว  อรพิมพ์          ศรีประทุม
           401001077   นาย   มธุรส               ั
                                    พิมพ์จนทร์
           401001078   นาย   ทศพล            ชาวงษ์
           401001079   นางสาว  ฤทัยรัตน์         คาลือชา
           401001080   นางสาว  ชญานิน           วรรณวัติ
           401001081   นางสาว     ์
                      สุรียพรรณ         พรหมมาศ
           401001082   นาง   รัตนาพร          อินทร์ขน  ั
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    32
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401001083   นาย   ทรงพล            แสนปากดี
           401001084   นางสาว  หนู เพียร          ชุ่มชื่น
           401001085   นาง   อาทิตยา           วงศ์สุริยา
           401001086   นางสาว  ศิริลกษณ์ั          บุรพันธ์
           401001087   นาง   บุษกร            บุญเกิด
           401001088   นางสาว  นิภา             พรมจาปา
           401001089   นาย   ธะนัติ            แสงมฤค
           401001090   นาง   ทองมา            แก้วบัณฑิต
           401001091   นาย   เดชา             เพี้ยนสูงเนิน
           401001092   นาง   บรรเทา            ระนา
           401001093   นาย   ปฐมพงษ์           พรมนิล
           401001094   นาง   รัศมี            อสุรินทร์
           401001095   นางสาว  ยุวดี            แก้วบุดดา
           401001096   นาง   นิรวรรณ           ศรีขวา
           401001097   นางสาว  อารียพร  ์         อรรคศรีวร
           401001098   นาย   สราวุธ            ภาษี
           401001099   นาย   อัศนัย            ทองผา
           401001100   นางสาว  วิภารัตน์          อุคา
           401001101   นาย   วีระชัย           แก้วลา
           401001102   นาง   มาริสา            แก้วลา
           401001103   นางสาว  รัชดาพร           พัฒคาต
           401001104   นางสาว  สุวรรณา           สุรินทะ
           401001105   นาง   รุ่งลาวรรณ์         แสงภักดี
           401001106   นาง   จรรยา            ชุมพล
           401001107   นาย   ศิริชย ั           ศรีวงษา
           401001108   นางสาว  สุพรรษา           สุริยะกาญจน์
           401001109   นางสาว  สุริยงค์           สุริเย
           401001110   นางสาว    ั
                      สุนดดา            เสริมเหลา
           401001111   นางสาว  สาวิตรี           ผลาจันทร์
           401001112   นาย   ภักดี            คนหาญ
           401001113   นางสาว  หทัยรัตน์          ไชยสมคุณ
           401001114   นาย   สมชาย            สีโสดา
           401001115   นางสาว  จุลาภรณ์               ั
                                     สิงห์วนคา
           401001116   นางสาว  สุมาลี            ดาบลาอา
           401001117   นาย   ไพรทูล            ดีดวงพันธ์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   33
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401001118   นางสาว  สุพรรษา           ศรีหาวงค์
           401001119   นางสาว    ั
                      ศิริรตน์          ทุมคาแก้ว
           401001120   นางสาว  ธิติยา           ดีดวงพันธ์
           401001121   นาย   ธงชัย            รุ่งโรจน์
           401001122   นางสาว  รุ่งนภา           รุ่งโรจน์
           401001123   นาย   ปัญญา            มองโพธิ์
           401001124   นางสาว  สุพรรณนี          เชียงคา
           401001125   นางสาว  ศุภรา            ศรีสะอาด
           401001126   นางสาว  รัตติยา           เป็ นสุข
           401001127   นางสาว  ลัดดาวัลย์            ั
                                    สุจนศรี
           401001128   นางสาว  ศิริญญา           เสมอโชค
           401001129   นางสาว  วิภาพร           เขตมนตรี
           401001130   นางสาว  เอมอร            ประทุมมัง
           401001131   นาย   วิชาญ            ภูบา้ นเช้า
           401001132   นาย   สงกรานต์          ศรีดารา
           401001133   นางสาว  สุภาวดี           ชนะบุญ
           401001134   นางสาว  บุษยมาส           วินทะสมบัติ
           401001135   นาย   วีระวัฒน์          แก้วโท
           401001136   นาย   วรเทพ            เหมือนแท้
           401001137   นาง   ยุทธนา           บัวสุดตา
           401001138   นางสาว  ณัฐพร               ้
                                    ภูนาย้อย
           401001139   นาย   วีระพงษ์          น้อยเสนา
           401001140   นางสาว  จิตติมา           หูตาชัย
           401001141   นางสาว  พิพรรษพร          สุขรี
           401001142   นาย   ผดุงเกียรติ         ธนาไสย์
           401001143   นาง   ธัญลักษณ์          วงษ์คาชาว
           401001144   นาง   ดวงกมล           วงศ์ลา
           401001145   นาง   บุญยงค์           ดอนประทุม
           401001146   สิบเอก  วรวิทย์           ดิษฐ์เย็น
           401001147   นาย   ไพรวรรณ           สีสว่าง
           401001148   นางสาว  สุพรรณา           จันทวงศ์
           401001149   นาง   วันดี            แก้วพรรณา
           401001150   นางสาว  วรัญญา           โสภาปฏิกร
           401001151   นางสาว  สาลินี           นวนขนาย
           401001152   นางสาว  นิภาภัทร์          โสธรวัตร์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                  34
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401001153   นาง   ลาเพย           รักษาเมือง
           401001154   นางสาว  พัชรินทร์         ยาทองไชย
           401001155   นางสาว  นันทนา           บุควัน
           401001156   นาง   จิตลัดดา          ไชยพยวน
           401001157   นางสาว  กุลธร             ่
                                    กลันดอกไม้
           401001158   นาย   ชัยยันต์          ไวมาต
           401001159   นาย   นัฐพงษ์          บุตรสาระ
           401001160   นาง   รัชดา           จาลองโพธิ์
           401001161   นางสาว  กรนิกา           บุตรดีชยั
           401001162   นางสาว  กัญญาภัค          แก้วจันทร์
           401001163   นาง   ศศิธร           ศรีระกิจ
           401001164   นางสาว  จันทร์นภา         สุขทวี
           401001165   นาย   นิพล            มะณี
           401001166   นาย   วุฒชยิั          ทองนพคุณ
           401001167   นางสาว  มนต์รกษ์ั         อาดอานวย
           401001168   นางสาว  วาสิตา           ลามคา
           401001169   นางสาว  อ้อยอัจฉรา         คุณปัญญา
           401001170   นาย   ฉลอง            จาลองโพธิ์
           401001171   นาง   นิภาวรรณ          ภูแช่มโชติ
           401001172   นางสาว  รัตนาพร          แวงวงษ์
           401001173   นาง   นิภา            พรมไชย
           401001174   นางสาว  รสรินทร์          สมบัตินน ั
           401001175   นาย   วีระพงษ์          ราชสินธ์
           401001176   นาง   ไพรวัลย์          จิตตโคตร
           401001177   นาย   วิษณุ           แสนชาติ
           401001178   นางสาว  มัลลิกา          สร้อยจันดา
           401001179   นาย   ทวีศกดิ์
                         ั          ศรีโสภณ
           401001180   นาง   จินตนา           ศรีทอง
           401001181   นาย   วิกรานต์          ตุแก้ว
           401001182   นางสาว  พรพิศ           ทะไกรราช
           401001183   นาย   จรรยา           ขนทอง
           401001184   นางสาว   ิ
                      สุจตรา           เลพล
           401001185   นางสาว  เลียม           แน่นตีนผา
           401001186   นาย   นคร            จันทร์แจ่ม
           401001187   นางสาว  สุปราณี          กุณโฮง
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   35
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401001188   นาง   พัชราพร           นิลนามะ
           401001189   นาย   อดิศกดิ์ ั         สร้อยจันดา
           401001190   นาง   พัชรินทร์          ทองธัญญะ
           401001191   นางสาว  กชกร            แสนใจวุฒิ
           401001192   นางสาว  พัฒนวดี           ญาติวงษ์ษา
           401001193   นาย   กริช            สุปะโกสังข์
           401001194   นางสาว  เมติยา           มีแสนสัตย์
           401001195   นาย   ชูชาติ           โคตรโสภา
           401001196   นางสาว    ั
                      สุรตน์สวดี         อนุมาตย์
           401001197   นางสาว  ไพรจิตร           นาสมชัย
           401001198   นาย   ประภัสสร          ดวงสีเสน
           401001199   นางสาว  พรศรี            ภูผาลี
           401001200   นางสาว  อัญญารัตน์         สิมสวัสดิ์
           401001201   นางสาว  ไพลิน            สิงห์เพียง
           401001202   นางสาว  สุวมล ิ           สิทธิพรมมา
           401001203   นางสาว  ศุภลักณ์          เรือกิจ
           401001204   นาง   ศศิธร            มูลโต
           401001205   นาย   ฐิตินนท์ั          นามณี
           401001206   นางสาว  วิภารัตน์          ประทุมชู
           401001207   นางสาว  หนึ่งหญิง          มุงคุณคาชาว
           401001208   นางสาว  ปิ ยะวรรณ          ภูธรศรี
           401001209   นาง   ชณิญญา           หัวคา
           401001210   นางสาว  ดุษฎีพร           อินทร์หา
           401001211   นาย   ครรชิต           วงษ์ปน ั
           401001212   นางสาว  สินจัย           แก้นดรหัน
           401001213   นางสาว  อลิษา            ไชยสีทา
           401001214   นาง   วิภาดา           เหลาเวียง
           401001215   นาง   เทวา            กอทอง
           401001216   นางสาว  เยาวะภา           กุลยะ
           401001217   นาย   ชัยวัฒนื          ศรีโยธี
           401001218   นางสาว  มนัญชยา           ไชยมาตร
           401001219   นาย   ภาคภูมิ           สร้อยสา
           401001220   นางสาว  สุชาดา           โพธิละเดา
           401001221   นาย   วีระศักดิ์         นานาโพธิ์
           401001222   นางสาว  ชนัญชิดา          แสนเสน
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    36
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401001223   นางสาว  สุพรรณี          ใจศิริ
           401001224   นางสาว  สกุลเพ็ญ          พลทา
           401001225   นาง   อุไรวรรณ          ประดับศรี
           401001226   นาย   วุฒชย ิั          ภาษี
           401001227   นางสาว  ณิชมน           ยอดศิลป์
           401001228   นาย   เรวัตร           แก้วใจจิราพัชร
           401001229   นาย   สราวุธ           แสงปัดสา
           401001230   นางสาว  ปวีณา           เสนาวัง
           401001231   นางสาว  พนิดา           วงศ์พนาวัลย์
           401001232   นาย   สมจิตร           นามโยธี
           401001233   นาย   ทวีศกดิ์
                          ั          ศิลาไหล
           401001234   นางสาว  ประภัสสร          สวัสดี
           401001235   นาย   ทัชชเวชย์         มงคลแก้ว
           401001236   นาง   กฤษฎาพร          ภูเทียมศรี
           401001237   นางสาว  นิภาพร           ลุนลาน
           401001238   นางสาว  สุภาพร           ทอนฮามแก้ว
           401001239   นางสาว  อรอนงค์          อรรคบุตร
           401001240   นาย   คะนอง           เสียงอ่อน
           401001241   นางสาว  หยาดพิรุฬ         บุบผาโน
           401001242   นางสาว  กรรณพัชร          หวายเหลา
           401001243   นางสาว  ราณี            กองศรีผว ิ
           401001244   นางสาว  จามจุรี          สาราแก้ว
           401001245   นางสาว  รุ่งนภา          เทียวไทย
           401001246   นางสาว  สุภาวดี          จันทร์พวง
           401001247   นาย   วิทยายุทธ         สุริยสงคราม
           401001248   นางสาว  สุดารัตน์         อุตศาสตร์
           401001249   นางสาว  ปริญญา           สุวรรณพรม
           401001250   นางสาว  ศิรินรัชต์         คามุงคุณ
           401001251   นางสาว  ศิรินธร          สายอุราช
           401001252   นาย   ธีรวัฒน์          นาพงษ์
           401001253   นาย   บุญยอด             ่
                                    สาฝังซ้าย
           401001254   นาง   รัชนก           ปรีพูล
           401001255   นาง   วรรณภา           ไขไพรวัลย์
           401001256   นางสาว  อาภาพร           ปวกพรมมา
           401001257   นางสาว  วิลยั           ศรีรกษาั
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     37
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401001258   นางสาว  อริศรา            แสนพันนา
           401001259   นาย   สุพราง            ดอนสินเพิ่ม
           401001260   นาย   จิรศักดิ์          บุญผ่อง
           401001261   นาย   กอสิน            เทพิน
           401001262   นางสาว  จันทร์จรา ิ         เหล่าพงศ์พชญ์ิ
           401001263   นางสาว  มณี             สื่อวัฒนา
           401001264   นางสาว  วนิดา            พรมภักดี
           401001265   นางสาว  สุกญญา ั           เหมแดง
           401001266   นางสาว  โสภี             ฉายผุด
           401001267   นาย   วิระชัย           บุดดีดวง  ้
           401001268   นางสาว  วรรณิศา           พรมภักดี
           401001269   นาย   สุภชัย            สุขสร้อย
           401001270   นางสาว  อรอุมา            ตีระศรี
           401001271   นาย     ั
                      วิรตน์            แก้วยะลุน
           401001272   นาย   วสินธุ ์           จันทรเนตร
           401001273   นาย   พงษ์ศกดิ์ั          ฮุยพิทกษ์ั
           401001274   นาย   รัตถพงษ์           โมตา
           401001275   นาง   พัชรา            บุญบุตร
           401001276   นาง   ปภาอร            เรียมแสน
           401001277   นางสาว  จุฬาพร            โคตรธรรม
           401001278   นางสาว  ลักขณา            พวงมาลา
           401001279   นาย   วัลลภ                ี
                                     ทิพย์สราช
           401001280   นาย   อเนก             ทองเจือ
           401001281   นาย   วิสุทธิ           ทองดี
           401001282   นางสาว    ิ
                      สุจตรา            สิทธิ
           401001283   นางสาว  สุพรรษา           สุวะรักษ์
           401001284   นาย   กาญจนศักดิ์         กัณหาเรียง
           401001285   นางสาว  โสภาลักษณ์          เสียงลา้
           401001286   นาย   ไพรวัลย์           เรืองหอม
           401001287   นาง   สาวิตรี           ภูยางผือ
           401001288   นางสาว  นุชรินทร์          จันดาวงศ์
           401001289   นางสาว  นันทิกานต์          แก้วคามา
           401001290   นางสาว  รจนา             ประทาน
           401001291   นาย   ยุทธพงษ์           นามวงษ์
           401001292   นางสาว  จุฑารัตน์          นามนิตย์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   38
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401001293   นางสาว  ชนาภา           เขาทอง
           401001294   นาย   สุภาพ           กองแสง
           401001295   นางสาว  จุไรรัตน์         แข็งขันธ์
           401001296   นางสาว  ธิดารัตน์         นาสมฝัน
           401001297   นาง   ใจญา            ภูคา
           401001298   นางสาว  รุจเิ รข          พิญญศักดิ์
           401001299   นางสาว  บุษราคัม          ดลสุข
           401001300   นาย   สมชาย           ยางเดี่ยว
           401001301   นางสาว  วรรณิภา          ซีดวง  ้
           401001302   นางสาว  เพชรา           สุดน้อย
           401001303   นาง   สัญญา           ไพรสณฑ์
           401001304   นางสาว  ศิริพร           มากดี
           401001305   นางสาว  พัชรินทร์         สีลาวัน
           401001306   นางสาว  สุนิศา           ภูสมมา
           401001307   นาง   มัทนีย ์          บุตรดา
           401001308   นางสาว  ละออง           สืบศรี
           401001309   นางสาว  มิตรสา           วิภา
           401001310   นางสาว  ภักดี           สีกุลนาวา
           401001311   นาย   สันติ           ตลิ่งชัน
           401001312   นางสาว  ปรารถนา          ขาโนนเพิ่ม
           401001313   นางสาว  ปวีณา           ศรีจมพล  ุ
           401001314   นาง   อัญชลี           จันทร์เหลือง
           401001315   นางสาว  สยุมพร           แพงดวงแก้ว
           401001316   นาย   สมศักดิ์          แจ่มศรี
           401001317   นางสาว  ศศิกานต์          ไชยทิพย์
           401001318   นางสาว  เพ็ญพโยม          ทิพจร
           401001319   นางสาว  ปวีณา           รักคามี
           401001320   นางสาว  ดวงชีวน ั           ั
                                    อุทยสา
           401001321   นาง   กรรณิกา          นามศรี
           401001322   นางสาว  รัตยา           จูมจันทา
           401001323   นางสาว  จินตหรา          นิมตร ิ
           401001324   นางสาว  วราพรรณ          อุปรีที
           401001325   นาย   วีระศักดิ์         พลทา
           401001326   นาย   ศุภชัย           ศรีแก่นจันทร์
           401001327   นางสาว  ฐิติมา           ศิลปชัย
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   39
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401001328   นาย   จีรวัจน์          ยะภักดี
           401001329   นาย   ฉิมพลี           แก้วยะลุน
           401001330   นางสาว  พรธิดา           ม่อมพะเนาว์
           401001331   นางสาว  อริสา            ม่อมพะเนาว์
           401001332   นางสาว  กนกอร            วงศ์เครือสอน
           401001333   นางสาว  เบ็ญจวรรณ          สุระพัน
           401001334   นาย   สุริยนต์          พาติกบุตร
           401001335   นาย   เจษฎา               ั
                                    โพธิชยยา
           401001336   นางสาว  ศศิมาภรณ์          ขันธะศรี
           401001337   นางสาว  เกษสุดา           ชเวรัมย์
           401001338   นางสาว  จารุณี           จันทร์ละคร
           401001339   นางสาว  กุลวินิช          สุขรักษ์
           401001340   นาย   วิเชียร           สอนคาหาร
           401001341   นางสาว  อัจฉรา           พานผา
           401001342   นางสาว  นันทพร           นันทพานิช
           401001343   นางสาว  ดวงฤทัย           พงษ์สระพัง
           401001344   นางสาว  พิจตราิ           เฉลิมมิตร
           401001345   นางสาว  ขนิษฐา           แก้วลา
           401001346   นาง   สุลตา
                        ิ            โพธิ์ศิริ
           401001347   นาง   กนกวรรณ           สิงห์สุดี
           401001348   นางสาว  นงค์ลกษณ์ ั         จิตตมาตย์
           401001349   นางสาว  ศศิประภา          เมืองโคตร
           401001350   นาย   สุรกิจ             ั
                                    สุนนทนาม
           401001351   นางสาว  สุดารัตน์          จรัสแผ้ว
           401001352   นาย   ชานนท์           สีลาโคตร
           401001353   นางสาว  ไข่มก  ุ          บรรเทา
           401001354   นาง   จิตรา            กองศรี
           401001355   นาย   วิทวัฒน์          เหลาพรม
           401001356   นาย   ศุภกิจ           ภิญโญทรัพย์
           401001357   นาย   ทรงยศ            จันทะรา
           401001358   นาง   วันเพ็ญ           ดวงคา
           401001359   นาย   ตะวัน            ภาษี
           401001360   นางสาว  วิภาวรรณ์          ทัศคร
           401001361   นาย   กมล             วิเชฏฐพงษ์
           401001362   นางสาว  ศิริพร           ราชจันดา
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     40
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401001363   นาย     ิ
                      สุวทย์            มะหุวน ั
           401001364   นาย   วัฒนา             ผาทอง
           401001365   นาย   สุวฒน์ั            พรหมศิริ
           401001366   นางสาว  ฉัตรสุดา           ภูทองโปง
           401001367   นาง   พรเพ็ญ            ภิญโญทรัพย์
           401001368   นาย   อาคม             ผาทอง
           401001369   นางสาว  นิภาพร            คาสาย
           401001370   นางสาว    ั ั
                      นิรติศย            คาสาย
           401001371   นาย   สิทธิศกดิ์ั          กองศรี
           401001372   นางสาว  ดวงฤดี            ศิริวาล
           401001373   นางสาว  เนตนภา            หนู คาสิงห์
           401001374   นางสาว  สุดารัตน์           โนนลาดวน
           401001375   นาง   สิรพิชญ์           ดวงเจริญเขตต์
           401001376   นางสาว  ปรียานุช           ผิวใบคา
           401001377   นางสาว  จันทร์ธดา  ิ         ปานจันทร์
           401001378   นางสาว  จุฑารัตน์           เพ็ญคา
           401001379   นาย   ชรินทร์            ปามี
           401001380   นางสาว  แจ่มจันทร์          คาภูแสน
           401001381   นาง   อัญชะลี            อาญารักษ์
           401001382   นาย   กัมปนาท            วรรณโยธา
           401001383   นาย   บรรทัด            วงค์อาษา
           401001384   นางสาว  ศุภลักณ์           มะลาชาลี
           401001385   นางสาว  อรทัย             ไชยคาหาญ
           401001386   นาย   ประสาน            พยุงสุข
           401001387   นาย   สายัณห์              ิ ั
                                     ศรีลพฒน์
           401001388   นางสาว  ปวีณ์นุช           แก้วพันธ์ทูล
           401001389   นางสาว  รินดา             บุญพิทกษ์ ั
           401001390   นางสาว  สุกญญา ั           สังฆะมณี
           401001391   นาย   ประดิษฐ์           สุตะนา
           401001392   นางสาว  พรทิพย์            โชคคุณ
           401001393   นางสาว  สินจัย            ตุมอน
           401001394   นาย   ชาญชัย            ซ้ายสุข
           401001395   นาง   ภาพร             พลรัตน์
           401001396   นาย   พันลภ             ทิพพิชย ั
           401001397   นางสาว  จตุพร             โสภากุล
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   41
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401001398   นางสาว  สถิตยาพร          เพียงเกต
           401001399   นาย   ธีรภพ            เงินยวด
           401001400   นาย   บัญชา            ชัยสีหา
           401001401   นางสาว  พัชรินทร์          นาเมือง
           401001402   นาย   บัญชา            ราชวงค์
           401001403   นาย   ไผ่             จันทะเรือง
           401001404   นางสาว  ยุพาพรรณ          ภูจอมจิตร
           401001405   นางสาว  จารุณี           อุปพงษ์
           401001406   นางสาว  เอมอร            สุวรรณเรือง
           401001407   นางสาว  ทิวาพร           พรหมจอม
           401001408   นางสาว  อนุจรี           แสนสมศักดิ์
           401001409   นางสาว  หฤทัย            คาแพงแก้ว
           401001410   นางสาว  สุคนทิพย์          พรมไพสน
           401001411   นาง   รวิกานต์          ชานนท์
           401001412   นางสาว  วิลาวัลย์          บุตรพรม
           401001413   นางสาว  มะลัยทอง          คานาทิพย์
           401001414   นางสาว  ทัศนีย ์          กองรัตน์
           401001415   นางสาว    ั
                      สุกญญา           พวงพันธ์
           401001416   นางสาว  รุณี            ขาน้อย
           401001417   นางสาว  สมคิด            สมน้อย
           401001418   นางสาว  พิไลพรรณ            ้
                                    ภูนาเย็น
           401001419   นาย   สาคร            ฮ้อยปัด
           401001420   นางสาว  อรุณี            ศักดิ์ขวา
           401001421   นางสาว  สุนนทาั           บิดาศรี
           401001422   นาง   พรทิพย์           หงษ์สงห์ิ
           401001423   นาย   วสันต์           เหมะเทวัน
           401001424   นางสาว  วาสนา            หนองสู ง
           401001425   นางสาว  อมรไทย           พิทกษ์ั
           401001426   นางสาว  ศิริวรรณ          ทวีนนท์
           401001427   นางสาว  คณิตา            พรมรินทร์
           401001428   นางสาว  วิภาวรรณ          เพ็งหลอย
           401001429   นาง   สาวิกา           กุสโร
           401001430   นางสาว  อาลีรก  ั         เครือพิมาย
           401001431   นางสาว  ศิริรตน์ั          หันตุลา
           401001432   นางสาว  สุวรรณี           เสนาศัพย์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    42
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401001433   นางสาว  ลาพอง           สาศรีรตน์ั
           401001434   นาย   ปฏิภาณ           จารู ญหิน
           401001435   นางสาว  สุภาพร           ขันแข็ง
           401001436   นาง   กรรณิการ์         พาณิชย์
           401001437   นางสาว  รักชนก           โกพลรัตน์
           401001438   นางสาว  เนตรดาว          ชิณจักร์
           401001439   นางสาว  บุญยงค์          มาเสาเหลา
           401001440   นาย   กฤษฎา           เชาวนปรีชา
           401001441   นาง   ปิ ยะภรณ์         แก้วมณีชย ั
           401001442   นาย   บุญเรือน          คุณล้าน
           401001443   นาย   พิเชษฐ           ชมภูวเิ ศษ
           401001444   นางสาว  พัชยารัตน์         วิโย
           401001445   นาย   สิทธิศกดิ์
                          ั         จันทร์มาลา
           401001446   นางสาว  สาธิยา             ั
                                    อุทยเลี้ยง
           401001447   นาย   วีระพงษ์          จ้อยวงษ์
           401001448   นาง   นงลักษณ์          บุดดีเหมือน
           401001449   นางสาว  ศิริวรรณ          ชื่นศิริ
           401001450   นาย   สุชาติ           จิตรโคตร
           401001451   นางสาว  จุราพร           ประยูรชาญ
           401001452   นาง   สมพิศ           กาประทุม
           401001453   นางสาว  ขวัญชนก          ภูมี
           401001454   นาย   ปฏิวติั          วรรณไชย
           401001455   นางสาว  กนกศรี           โพธิ์ศรี
           401001456   นาย   ทรงพล           สุรมรรคา
           401001457   นางสาว  สุภารัตน์         ชัยแก้ว
           401001458   นางสาว  มุกดา           แปยอ
           401001459   นาง   สาวิตรี          แก้วไชย
           401001460   นาย   นริศ            อินหนอง
           401001461   นาย   มนู ญ           ต้นกันยา
           401001462   นางสาว  ชมพูนุช          กุลสอนนาน
           401001463   นาย   กมล            พวงพิลา
           401001464   นางสาว  รัชนี           โบราณประสิทธิ์
           401001465   นางสาว  จุฑามณี          แก้วมุงคุณ
           401001466   นางสาว  ชฎาพร           จันทองเสริม
           401001467   นาย   อรรถโกวิท         สุขจิตร
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                  43
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล        หมายเหตุ
           401001468   นาย     ั
                      วิรตน์           สอนคาหาร
           401001469   นางสาว  จริญญา           บุญมาศ
           401001470   นางสาว  กนกวรรณ           มูลดี
           401001471   นาย   จตุรงค์           ศรีโนนโคตร
           401001472   นางสาว      ั
                      อุทยทิพย์          สุเทวี
           401001473   นางสาว  กฤติยา           เทพศิริ
           401001474   นาย   มารุต            บัวจันทร์
           401001475   นาย   ธีรวัช           ชินโคตร
           401001476   นาง   ทองเพชร           ระติวงษ์
           401001477   นาง   สุภาพร           เพ็ชรชงค์
           401001478   นางสาว  วาสนา            สกุลโพน
           401001479   นางสาว  รุจรา ิ           หาญสุริย ์
           401001480   นางสาว  ณตภรณ์           ทิพม่อม
           401001481   นางสาว  วีรญา            ขันธะ
           401001482   นางสาว  บุษบา            อาษา
           401001483   นาย   ธีระศักดิ์         ดอกสี
           401001484   นาง   เพ็ญนภา           เพียหล้า
           401001485   นางสาว  รัตนาภรณ์          ศรีระวงษา
           401001486   นางสาว  อารยา            แผ่นทิน
           401001487   นางสาว  ราไพ            ดวงเคน
           401001488   นาง   ประภา            พันธ์เดช
           401001489   นาย   วิทยา            พันธ์จรุง
           401001490   นาย   ทัศนัย            ่
                                    มันสุข
           401001491   นางสาว  ปาริชาติ          จาวงศ์ลา
           401001492   นาย   พิทยา            แซ่อย ุ
           401001493   นาย   ชาตรี            พลสวัสดิ์
           401001494   นาย   ลักษคณา           ภูครองผา
           401001495   นาง   สุมาลินี          ต่อชีพ
           401001496   นางสาว  งามรุง  ้         งามเหล่าผา
           401001497   นาย   อักคเดช           โสมาเกตุ
           401001498   นางสาว  ปุณญพัฒน์            ่
                                    มันคง
           401001499   นาย   อุเทน            มาซา
           401001500   นางสาว  สุภรักษ์          แก้วกล้า
           401001501   นาย   สงกรานต์          ผาลือคา
           401001502   นางสาว  กิ่งกาญ           สาลาสุดา
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    44
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401001503   นาง   สิริฌา              ิ
                                     พิชตกุญชร
           401001504   นางสาว  ศิริพร            โฮมราช
           401001505   นางสาว  ภาวินีย ์          น้อยนาง
           401001506   นาง   วัชราภรณ์          ไกรโสภา
           401001507   นางสาว  อุไรลักษณ์          ทับมาตร
           401001508   นางสาว  สาวิณี            วงษ์ปญญาั
           401001509   นาง      ั
                      สุมทนา            รัตนกุล
           401001510   นางสาว  พิมพ์ใจ           เรือนน้อย
           401001511   นาง   วิลาวัณย์          จันทะคัด
           401001512   นาง   สุภาพร            แสนสกุล
           401001513   นางสาว  ณัฎฐณิชา           แซ่เฮง
           401001514   นาย   สายันต์           ระนา
           401001515   นางสาว  ลาเทียน           แสงสว่าง
           401001516   นางสาว  ศุภาพิชญ์          ราดไพร
           401001517   นาง   พิกุล            หินวิเศษ
           401001518   นางสาว  นพดารา            ฆารกุล
           401001519   นางสาว     ั
                      ธุรีรตน์           ไสยันต์
           401001520   นางสาว   ้
                      นาฝน             ภูมเี ขียน
           401001521   นาย   ทรงเดช            โพธิสม
           401001522   นาย   เอกพาส            กางนอก
           401001523   นาย   ฐิตินย   ั         หินวิเศษ
           401001524   นางสาว  ธัญญา            ไร่อาไพ
           401001525   นางสาว  อัญลี            ดวงมืด
           401001526   นาง   วิลาวัลย์          ภูหนองโอง
           401001527   นาย   อาทิตย์           มณีศรี
           401001528   นางสาว  มะลิ             กัณหาวัลย์
           401001529   นางสาว  สิริภคว์ ั          บัวแก้ว
           401001530   นางสาว  อรพรรณ            ภารดิลก
           401001531   นางสาว  รัตนาภรณ์          เบ้าช้างเผือก
           401001532   นาย   วีระพงษ์           ลักษณะ
           401001533   นาย   ประดิษฐ์           ศรีหาตา
           401001534   นาง   ไพวรรณ์           ศรีหาตา
           401001535   นาย   มารศรี            สิมลี
           401001536   นาย   จินดา            แสงโฮง
           401001537   นางสาว  กิ่งดาว           อรุณภักดิ์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   45
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401001538   นางสาว  รัตนภรณ์          ศรีสมุทร
           401001539   นางสาว  สุภาวดี           ภาเชื้อ
           401001540   นาย   สุพฒน์ ั          พันธุพรม
           401001541   นางสาว  ชนิดาภา           มาหล้า
           401001542   นาย   ไฉน             กามาทอง
           401001543   นางสาว  วันดี            อุดม
           401001544   นางสาว  นัฐธิชา           กิติราช
           401001545   นาง   ทิพรัตน์          ศรีเมือง
           401001546   นาย   ไสว             ช่างศรี
           401001547   นางสาว  ภาพิมล           สอนลา
           401001548   นางสาว  ศิริพร           สุวรรณกิจ
           401001549   นางสาว  จารุวรรณ          ศรีกุลวงศ์
           401001550   นางสาว  แสงดาว           นิลพันธ์
           401001551   นางสาว  ทิพย์กมล          ภูศรีฤทธิ์
           401001552   นาย   นันทยุทธิ์         เจือมา
           401001553   นางสาว  สุพรรษา           บุญประดิษฐ์
           401001554   นาง   เรืองอุไร          วงศ์ก่ งิ
           401001555   นางสาว  ศิรินทร           สุขชัย
           401001556   นาย   คณาวุฒิ           โยธายุทธ
           401001557   นาย   อภิชาต           สิงหาปัด
           401001558   นางสาว     ั
                      อุทยทิพย์          ลุดทา
           401001559   นางสาว  ปาริชาติ          เหมือนพร้อม
           401001560   นางสาว  กาญจนา           แสดคง
           401001561   นาง   วราภรณ์           คามะดา
           401001562   นาย   อ๊อด            สมีนอย้
           401001563   นางสาว  ลัดดาพร           สุวรรณรี
           401001564   นาง   วรรณภา           สวาทพงษ์
           401001565   นางสาว  กอบแก้ว           มะโนวิริยะ
           401001566   นางสาว  รพีพร            ธรรมศิลป์
           401001567   นาง   นฤมล            ชูพรหมวงศ์
           401001568   นาย   นิคม            อุณารัตน์
           401001569   นาย   บริพฒน์  ั         ไพศาล
           401001570   นาย   ยิ่งยง           ทรงเล็กศิลป์
           401001571   นางสาว  วลัยพร           ทิพย์สงห์ ิ
           401001572   นางสาว    ิ
                      สุจตรา           โจมคา
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                      46
         เลขประจาตัวสอบ               ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401001573   นางสาว  จิตตินฏฐ์ ั          สวาทพงษ์
           401001574   นางสาว  สุพรรณี            บัวลง
           401001575   นางสาว  บังอร             คาจันทร์
           401001576   นาง   ไพฑูรย์            เหลาหอม
           401001577   นาย   สงกรานต์            เนืองไชยรี
           401001578   นางสาว  พัชรพร             หวานขม
           401001579   นางสาว  เพ็ญศิริ            จันดาม่วง
           401001580   นางสาว  พุทธินนท์  ั              ิ
                                      พิมพ์สนธุ ์
           401001581   นางสาว  นฤมล              จุดชายสงค์
           401001582   นาย   อุดมศักดิ์           ภูนาสอน
           401001583   นาง     ิ
                      สุวลา             แก้วโท
           401001584   นางสาว  วารุณี             จันทศร
           401001585   นางสาว  วรรณภา             บัวลง
           401001586   นางสาว     ั
                      ปรีลนชรา            โสดาวิชต  ิ
           401001587   นางสาว  ขวัญนภา            อุปเถย์
           401001588   นาง   รัตญา             สุคา
           401001589   นางสาว  สาลี่             ชุมชน
           401001590   นางสาว  จามจุรี            ศรีเทา
           401001591   นางสาว  อนุสรา             ภูชานิ
           401001592   นาย   ชัยณรงค์            คามี
           401001593   นางสาว  นันทยา             ตรีทศ
           401001594   นางสาว  สดศรี             ชื่นตา
           401001595   นาย   สมโภชน์            แสนศิลา
           401001596   นาง   ทองสมุทร            ภูปาง
           401001597   นางสาว  สายสุดา            ศิษยศาสตร์
           401001598   นาย   อภิศกดิ์ ั           พัฒนะแสง
           401001599   นาย   วิษณุ             เหล่าอุด
           401001600   นางสาว  กาญจนา             ชัยแสนฤทธิ์
           401001601   นางสาว  วิทยา             อาจวิชย ั
           401001602   นางสาว  ภัทรธิดา            ชิณะทรัพย์
           401001603   นางสาว  ระเบียบ            น้อยหา
           401001604   นางสาว  ปนัดดา                ิ ั
                                      วงศ์พพฒน์ศิลป์
           401001605   นางสาว  มะลิวรรณ            ผิวบาง
           401001606   นาย   เดชา              พรมวิหาร
           401001607   นางสาว    ั
                      สุภทรา             บุญจาเนียร
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   47
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401001608   นางสาว  นภัสสร             ั
                                    ภูจนหา
           401001609   นาย   ไกรวัลย์          รอดชมภู
           401001610   นางสาว  ปิ ยะนันท์         เข็มสุข
           401001611   นาง   ดวงรัตน์          สอนพิมพ์
           401001612   นางสาว  จันทร์นภา         เศิกศิริ
           401001613   นาง   จีระนันท์         โคตรวงษ์
           401001614   นาง   นฤมล            หลงมีวงค์
           401001615   นางสาว  มัลลิกา          โนนยะโส
           401001616   นางสาว  ณัฐกานต์          พฤษกรรม
           401001617   นางสาว  จินห์วรา          มงคลการ
           401001618   นางสาว  วิมลใย           เทือกตาถา
           401001619   นาย   โกวิท           พวงเพ็ชร
           401001620   นาง   วิไล            สุทธิอาคาร
           401001621   นางสาว  นิตยา           จรแก้ว
           401001622   นางสาว  อภิชญา           ทาสี
           401001623   นางสาว  สมรักษ์          โพธิ์กระจ่าง
           401001624   นางสาว  ทัศนี           กิ่งคา
           401001625   นางสาว  วราพร           มูลผง
           401001626   นางสาว  ปัชนี           อาบพิมพ์ศรี
           401001627   นาง   กุศล            อินรี
           401001628   นางสาว  วรรณภา           บุญทัน
           401001629   นาย   พิทยา           จันเขียด
           401001630   นางสาว  อรอนงค์          คันธี
           401001631   นางสาว  นภาพิศ           ชิมชม
           401001632   นางสาว  วรรณภา           โพธิ์ศรีงาม
           401001633   นางสาว  นภาลัย           ทิพย์มะณี
           401001634   นาย   วีระวุฒิ          ศิวะเทเวศร์
           401001635   นางสาว  ลัดดา           กวานปัดชา
           401001636   นางสาว  เพ็ญนภา          โคระดา
           401001637   นางสาว  อรทัย           โสมาเกตุ
           401001638   นางสาว  ประทุมพร          จันทะไชย
           401001639   นางสาว  อุบลวรรณ          ทิพย์มะณี
           401001640   นางสาว  วิไลวรรณ          มานะกุล
           401001641   นางสาว  นิตยา           พรมโนนศรี
           401001642   นางสาว  ประวีณา          พันธ์คูณ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     48
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล            หมายเหตุ
           401001643   นางสาว  วารุณี           พลศักดิ์ขวา
           401001644   นาย   ภูรีภทร ั         เสืออินทร์
           401001645   นางสาว  สุภาพร           คาภักดี
           401001646   นางสาว  สาวิกา           มาสนา
           401001647   นาย   นิคม            ศรีทา
           401001648   นาย   ไวทูลย์          พัดโท
           401001649   นางสาว  ชนิษฎาภา          ขันลุย
           401001650   นางสาว  อนุสรา           ภูชนั
           401001651   นางสาว  ลัดดาวัลย์         มิ่งคา
           401001652   นาย   สาฑิต           ภูพนใบั
           401001653   นาย   วีระพงษ์          สุขเกษม
           401001654   นางสาว  วนิดา           วรรณวิจตร    ิ
           401001655   นางสาว  เบญจนะ           วงค์ฝ่ายแดง
           401001656   นาย   ชัยอนันต์         ชารีพนธ์ั
           401001657   นาง   จุไรรัตน์         ทะวาแสน
           401001658   นาง   จารุดา           สิงห์โสภา
           401001659   นางสาว  วรวรรณ           อาจหาญ
           401001660   นาย   มิ่งขวัญ          แทนคา   ่
           401001661   นาย   วรวุฒิ           ศูนย์จนทร์ ั
           401001662   นางสาว  ภิญญดา           ไชยเสริฐ
           401001663   นาง   อังคณา           ชิลนาค
           401001664   นางสาว  นฤมล            อันทะนนท์
           401001665   นาย   นิวรรณ์          นิรมิตสันติ
           401001666   นาย   วุฒชยิั          ลอมโฮม
           401001667   นาง   ศิราพร           ศูนย์จนทร์  ั
           401001668   นางสาว  ธิดารัตน์         จันทะกล
           401001669   นางสาว  เจนจิรา          บุญยียวน
           401001670   นางสาว  พัชราภรณ์         บุญยะกิติ
           401001671   นางสาว  ทัศนี           ครโสภา
           401001672   นาย   อิสเรศ           เกษทองมา
           401001673   นางสาว  ทิพย์ฤดี          อัตไพบูรณ์
           401001674   นางสาว  นันธิดา          เมืองโคตร
           401001675   นางสาว  สมพร            พันหล่อมใส
           401001676   นาง      ั
                      ศิริลกษณ์         คาทอง
           401001677   นางสาว  ลิตต้า           ดอนอ่อนจ้อม
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    49
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401001678   นาย   ศุภวัฒน์           รัชอินทร์
           401001679   นางสาว  ขวัญสุดา           ไชยพิม
           401001680   นาย   ชัยฤกษ์            เจือจันทึก
           401001681   นางสาว  สมพาน             ลาดมุณี
           401001682   นาย   วนัส             เรืองสุข
           401001683   นางสาว  ศิริลกษณ์ ั          เฉื่อยกลาง
           401001684   นางสาว  รัตนา               ั
                                     รูวนมอม
           401001685   นางสาว  เบญจวรรณ           อ่อนละมุน
           401001686   นาง   นภัสสร            สุวรรณสุทธิ์
           401001687   นางสาว  วรรณภา            คาสวาสดิ์
           401001688   นาง   สมจิต             ชานันโท
           401001689   นางสาว  รัชนี             โพธิ์ศรีราช
           401001690   นาง   ประณีต            คงอินทร์
           401001691   นางสาว  อุไรวรรณ           พิษณุ
           401001692   นางสาว  สุรีพร            เชื้อบุญมี
           401001693   นางสาว  สุพรรษา            วงหาริมาตย์
           401001694   นาง     ั
                      นิรนดร            วรรณศรี
           401001695   นางสาว  มณีรตน์   ั         เสียงอ่อน
           401001696   นางสาว  สุดารัตน์           แก้วปี
           401001697   นางสาว  จีระนันท์           เชื้อดวงผุย
           401001698   นางสาว  สุกานดา            สุวรรณไตร
           401001699   นางสาว  จุรีพร            พันนาเหนือ
           401001700   นางสาว  สุภาดา            อินมะโรง
           401001701   นางสาว  อาริสา            แวงคา
           401001702   นางสาว  ภานุมาศ            หาญเชิงชัย
           401001703   นางสาว  อัจฉราพรรณ          คาดี
           401001704   นางสาว  สุพรรณี            ศรีทารัง
           401001705   นาย   จิรายุทธ           แก้วประเสริฐ
           401001706   นางสาว  มยุรี             ภูอภย ุ ั
           401001707   นาย   ณัฐวุฒิ            แสงสุวรรณ
           401001708   นางสาว  เกศราภรณ์           สาตื้อ
           401001709   นาย   กิตติพงษ์            ่
                                     อุนวิเศษ
           401001710   นาย   วุฒศกดิ์ิ ั          กลางศรี
           401001711   นาง   สุกลยาั            บริบูรณ์
           401001712   นางสาว  นิรนุช            ผาลา
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                      50
         เลขประจาตัวสอบ               ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401001713   นางสาว  ยุวดี              มุมอ่อน
           401001714   นางสาว  พวงเพชร             ศิริชยั
           401001715   นางสาว  ศรีละออง            พิมพ์เชื้อ
           401001716   นาย   อดิศกดิ์  ั          มุจรินทร์
           401001717   นางสาว  ดอกอ้อ             คิดสร้าง
           401001718   นาย   นพภณฌ์             ทองสืบสาย
           401001719   นาง   วัชราภรณ์            สุวรรณไกรษร
           401001720   นาย   พลชัย              โต่งกาโพง
           401001721   นางสาว  วิไลพร             แก้วดอนหัน
           401001722   นาง   พัฒนา              ศรีทอง
           401001723   นาง   นิติภรณ์            หาญอาษา
           401001724   นางสาว  อารีย ์             ลุนนากัน
           401001725   นางสาว  ฐิติวลคุ์ ั           คาประเสริฐ
           401001726   นาย   เคิรค ์             น้อยอินทร์ศรี
           401001727   นาย   ปรีชา              ศรีโคตร
           401001728   นางสาว   ๊
                      ตุกตา              นาเสถียร
           401001729   นาง   นารีทพย์   ิ         วิเศษอุด
           401001730   นาย   พิชติ              นนทวงษา
           401001731   นาย   ทักษิณ               ิ
                                      ภูมประเทศ
           401001732   นางสาว  สินีนาถ             นาสุวรรณ์
           401001733   นางสาว  ปริชาติ             ดลอารมย์
           401001734   นาย   เมฆินทร์            วงษาซ้าย
           401001735   นาย   สุขสันติ            ลีลาชัย
           401001736   นางสาว  เบญจวรรณ            กองพิมพ์
           401001737   นาง   อมร               มูลคา
           401001738   นาง   มนทิวา             ไถวฤทธิ์
           401001739   นาย   ศราวุธ             ชัยธิสาร
           401001740   นางสาว  วีระนุ ชย์           บุญมากมี
           401001741   นาย   ไพศาล              ทิวะพล
           401001742   นางสาว  สิริกญญาั            กฤษณการ
           401001743   นางสาว  ศศิธร                  ั
                                      สิทธิจนทร์
           401001744   นางสาว  จุฬาภรณ์            พรมบุตร
           401001745   นาย   จักรกริช            ฤทธิศกดิ์ ั
           401001746   นางสาว  จรัญญา             นามวงษ์
           401001747   นางสาว  กิตติมาพร            เหล่าสุวรรณ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    51
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401001748   นาย   นัฐพงษ์           ภูเกิมพิมพ์
           401001749   นางสาว  สุกานดา           ตรีแสน
           401001750   นางสาว  หงษ์ฟ้า           เหล่าจูม
           401001751   นาย   เกรียงไกร            ั
                                    ศรีนครินทร์
           401001752   นาย   ฉัตรชัย           โคตรธรรม
           401001753   นาง   นิภาพร           สายืน
           401001754   นางสาว  วิไลลักษณ์         ไชยหานิจ
           401001755   นางสาว  อรพรรณ           แพนสมบัติ
           401001756   นาย   ชูศกดิ์
                        ั            พลหล้า
           401001757   นางสาว  วิสุนี           บุตุธรรม
           401001758   นาย   ชัยวิชต  ิ         พรมเสน
           401001759   นางสาว  รัชดา            วิเศษอุด
           401001760   นางสาว  สุภาณี               ุ
                                    สิทธิบ่น
           401001761   นาง   วิไลวรรณ          โพธิ์ศรีเมือง
           401001762   นางสาว  รัชนี            สอนไตรแก้ว
           401001763   นาง   รัศมี            ลาดา
           401001764   นางสาว  ลักขณา           มณีแสง
           401001765   นางสาว  พรปวีณ์           เหล่าบุตรศรี
           401001766   นางสาว  เสาวคนธ์          แก้วไชยะ
           401001767   นางสาว     ั
                      สุรีรตน์          งอธิราช
           401001768   นาย   ธีรภัทร์          สุครีพ
           401001769   นางสาว  พัชราภรณ์          แสนศรี
           401001770   นางสาว  สมพิศ            ปานเนาว์
           401001771   นางสาว  ศิรินนท์ั          ภูครองเงิน
           401001772   นาย   วัฒนพงษ์          ริโยธา
           401001773   นางสาว  พรทิพย์           ปราบมาลัย
           401001774   นางสาว  ชฎาพร            งามแสง
           401001775   นาย   สุรศักดิ์          แสนศริ
           401001776   นางสาว  ประดับพร          พรหมลุน
           401001777   นาย   เกษม            สุขแสงรัตน์
           401001778   นาย   ชาญยุทธ           อุปพงษ์
           401001779   นางสาว  นันทนา           พลพิมพ์
           401001780   นาย   วรากรณ์           โชนอนุ
           401001781   นาง   พจนีย ์           ทองทุม
           401001782   นางสาว  กฤษนา            ทิพนงค์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    52
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401001783   นางสาว  บุญรัตน์          บุญคา้
           401001784   นางสาว  เกศรินทร์         น้อยมาลัย
           401001785   นางสาว  จารุวรรณ          พิลาฤทธิ์
           401001786   นางสาว  ปิ ยะฉัตร         ทองอาสา
           401001787   นางสาว  ศรีสุดา          อัคลา
           401001788   นางสาว  นิตยา           วิเศษสุด
           401001789   นาง   เพ็ญพักตร์         วัลลิกุล
           401001790   นางสาว  รสรินทร์          ละผิว
           401001791   นางสาว  สุดารัตน์         ผามล
           401001792   นาย   อยุทธ์           บริพนธ์ั
           401001793   นางสาว  พัชราภรณ์         สาราญภูมิ
           401001794   นาย   โอภาส           สกุลจุมจัง
           401001795   นางสาว  ศุลพร ี          ญาณประสงค์
           401001796   นาย   ชัชวาล           บุญกาวงค์
           401001797   นางสาว  ปริศนา           เฮียงโฮม
           401001798   นางสาว  วราพร           ธู ปเมือง
           401001799   นางสาว  มยุรา              ้
                                    คานาแดง
           401001800   นางสาว  พิสมัย           บุญเกิด
           401001801   นางสาว  วิไลพร           มัคลม
           401001802   นางสาว  นงค์นุช          กาญจนรัตนพันธ์
           401001803   นาย   จักรพงค์          กวานดา
           401001804   นางสาว  วิลาวรรณ          โพธิ์ศรี
           401001805   นางสาว  ปนิดา           สนิทนวล
           401001806   นางสาว  วันเพ็ญ          อินธิสาร
           401001807   นาง   ชลธิชา           วิทยา
           401001808   นาย   พิทยกรณ์          เพชรสังคูณ
           401001809   นาย   อนันต์           ถินประสาท
           401001810   นางสาว  ปิ ยธิดา          ไกรแก้ว
           401001811   นางสาว  จารุณี           พาลิวน  ั
           401001812   นางสาว  กิ่งกาญจน์         ชาญประไพร
           401001813   นางสาว  พัดชรี           เมืองแสง
           401001814   นางสาว  วาสนา           อุทุมมา
           401001815   นางสาว    ิ
                      วิจตรา           ช่วยญาติ
           401001816   นางสาว  นิติยา           ประสิทธิ์อน้
           401001817   นาย   นิรุธ           อันทปัญญา
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     53
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401001818   นาง   อาพร             โกมาสถิตย์
           401001819   นางสาว  ดวงเดือน           นุพพล
           401001820   นางสาว  อรพรรณ            แสงใส
           401001821   นาย   ไชยยา             โสมณะวัตร
           401001822   นางสาว  เบญจวรรณ           อุทุม
           401001823   นางสาว  สายฝน             หมีกุละ
           401001824   นาย   สมรักษ์            ไตรราช
           401001825   นาย   ธีระยุทธ           ชมภูนอย ้
           401001826   นางสาว     ั
                      มณีรตน์            พูดเพราะ
           401001827   นางสาว  วาสนา             พรพรม
           401001828   นางสาว  สุภารัตน์           วิศรียา
           401001829   นางสาว  เบญจมาศ            พัฒมะณี
           401001830   นางสาว  วนิดา             พูนศรี
           401001831   นางสาว  เพ็ญศรี            ทองเหลือง
           401001832   นาง   ฉวีวรรณ            อนันตภูมิ
           401001833   นางสาว  ธิติญา            โภคทรัพย์
           401001834   นางสาว  เพ็ญศิริ           นักผูก
           401001835   นางสาว  พรสวรรค์           สยามล
           401001836   นางสาว  วัชราพร             ่
                                     อุนทอง
           401001837   นางสาว  พิมพ์ใจ            บุตรน้อย
           401001838   นาย   เจือ             สุวรรณสิงห์
           401001839   นางสาว  สุภาพ             แก้ววรรณศิลป์
           401001840   นางสาว  วาสนา             ต่อนคาสนธิ์
           401001841   นาย   นพพร                 ั
                                     พันธุรกษ์ไพศาล
           401001842   นางสาว  ปิ ยะทัศนีย ์         บุญศรี
           401001843   นางสาว  ชื่นกมล            วิริไฟ
           401001844   นาย   เฉลิม             ดรพลก้อม
           401001845   นางสาว  รสรินทร์           ถานะ
           401001846   นางสาว  รัชนี             วิจารโภชน์
           401001847   นาย   ปัญญาวุธ           คาดพันโน
           401001848   นาย   กรัณย์            อาทิตย์ตง ั้
           401001849   นาย   ธนารัฐ            สีหาทัพ
           401001850   นางสาว  อรพิน             วงษาเทียม
           401001851   นางสาว  ประภัสสร           ขันโอฬาร
           401001852   นางสาว  เจนจิรา            จงกล
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    54
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401001853   นาง   จิราภรณ์           คาผาง
           401001854   นาย   ยุทธพงศ์           สีวงกต
           401001855   นางสาว  สุดใจ             น้อมพรรษา
           401001856   นาย   รุ่งศิลป์           ธิมะสาร
           401001857   นางสาว  ปิ ยวดี            ไสยวงษา
           401001858   นาง   ธมลวรรณ            ณ อุบล
           401001859   นางสาว  เกสร             กันพรม
           401001860   นางสาว  ประกายดาว           นาบารุง
           401001861   นางสาว  วิภาภรณ์           โลกยุทธ
           401001862   นาง   เจนจิฬา            เที่ยงอวน
           401001863   นางสาว  อรัญญา            พิมพ์วงศ์
           401001864   นางสาว  แสงอรุณ            พาจันดี
           401001865   นางสาว  จิตอารีย ์          เจริญศรี
           401001866   นางสาว  นาตยา             ขัวอัว ้
           401001867   นางสาว  ธารทิพย์           ประทุมมา
           401001868   นาง   ธานี             ศรีวงศ์
           401001869   นาย   กิตติศกดิ์ ั         ทานาดี
           401001870   นางสาว  โดมสุดา            โปร่งมณี
           401001871   นาย   ธนพล             ทับทิมหิน
           401001872   นาย   ประทวน            พรมดี
           401001873   นางสาว  ศิริกลยาั           ปัจจัยกา
           401001874   นาง   ฐิติกานต์           ชัยมาลา
           401001875   นาย   สุริยา            ปะกายสี
           401001876   นางสาว  นฤมล             ธรรมบุราณ
           401001877   นางสาว  นิรชดาั            สีสน ั
           401001878   นาย   ไกรสร             เมฆใส
           401001879   นางสาว  นิภาพร            พิมพ์กรรณ
           401001880   นางสาว  จันทิมา            ผามล
           401001881   นางสาว  นารีรตน์ ั          ใชยา
           401001882   นาง   สุภาพร            ฤทธิ์สงห์ิ
           401001883   นางสาว  นิภากร            วัจนสุนทร
           401001884   นางสาว    ิ
                      สุจตรา            บุญเสนา
           401001885   นางสาว  พุฒฉวี            สังฆะมณีย ์
           401001886   นางสาว  ศุภลักษณ์           สุริยะ
           401001887   นางสาว  สุนิษฐา            คาบุ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    55
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล           หมายเหตุ
           401001888   นางสาว  ลัดดาวัลย์         พัดจาก
           401001889   นาย   ชัยพร           ดอนงัน
           401001890   นาง   พรทิวา           วรรณศรี
           401001891   นางสาว  วัฒนา           โสรสิงห์
           401001892   นางสาว  ดวงฤทัย          เศษจันทร์
           401001893   นางสาว  ยุวดี           อินธิสาร
           401001894   นางสาว  พรรณิภา          จันทะวงศ์ฤทธิ์
           401001895   นางสาว  นกยุง           ไวสาหลง
           401001896   นาง   ณัฐสุรางค์         ณ กาฬสินธุ ์
           401001897   นางสาว  วิไลรัตน์               ั
                                    วันวัฒน์สนติกุล
           401001898   นางสาว  ปิ ยนันท์         บุตรมารศรี
           401001899   นาง   ปาลิตา           นาศพัฒน์
           401001900   นาย   มีศกดิ์
                        ั           เทียงดาห์
           401001901   นางสาว  กรรณิการ์         ธรรมบุราณ
           401001902   นางสาว  ณิชากร           การสาเนียง
           401001903   นางสาว  นพรัตน์          บุญครอง
           401001904   นางสาว  นันธิดา          เดชะ
           401001905   นางสาว  รัตน์ดาพร         ภูสมจิตร
           401001906   นาง   วณิชญา           เศษจันทร์
           401001907   นาง   อภิญญา           โสมณะวัตร
           401001908   นางสาว  ศิริพร           สาราญภูมิ
           401001909   นางสาว  ปิ ยะนุช          เข็มเพ็ชร์
           401001910   นางสาว  ลัดดาวัลย์         ฝางคา
           401001911   นางสาว  สุภาวดี          คุณเศษ
           401001912   นางสาว  วารุณี           บุญจรัส
           401001913   นางสาว  สุดารัตน์         เจริญจิตร
           401001914   นางสาว  สุภาพร               ั
                                    เดชบุรมย์
           401001915   นางสาว  วาริชา           มุขสมบัติ
           401001916   นางสาว  ลาไพ            มูลเอก
           401001917   นางสาว  ช่อชิต              ั
                                    วงษ์ชยเพ็ง
           401001918   นางสาว  เภาแก้ว          การินทร์
           401001919   นางสาว  จรัสศรี          อรัญวาสน์
           401001920   นางสาว  ดุจสุดา          ยิ้มแย้ม
           401001921   นาย   วุฒไกริ          กุลบุตร
           401001922   นางสาว  ภาวนา           ปกป้ อง
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   56
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401001923   นาง   รัตนากรณ์         ถานุ กูล
           401001924   นางสาว  ปิ ยะรัตน์         เหล่ามูล
           401001925   นางสาว  ชลธิชา           ทนานันท์
           401001926   นาย   รุจน์           บุญใบ
           401001927   นาง   สุมาภรณ์           ่
                                    อุนใจ
           401001928   นาย   พงศทร              ้
                                    ภูลนแก้ว
           401001929   นางสาว  สุพฒตรา ั         สุขรี
           401001930   นาย   บัณฑิต           สิงห์ทอง
           401001931   นางสาว  กาญจนวรรณ         ท่าบ่อ
           401001932   นางสาว  สมกลม           รักพงษ์
           401001933   นาย   ธีระวัฒน์         ไชยขวัญ
           401001934   นางสาว  ยุพน ิ          สร้างช้าง
           401001935   นางสาว  โญธกา           พันธ์พงษ์
           401001936   นาย   วรวุฒิ           ตันตุลา
           401001937   นาย   นันทปรีชา         ทองสวัสดิ์
           401001938   นางสาว  จิตติกา          สิมมา
           401001939   นาง   สุพาพร           แก้วแก่น
           401001940   นาย   ทรงพล           สุวรรณกาฬ
           401001941   นาย   บัญชา           ศิริปการ
           401001942   นาย   พิชติ           แก้วแก่น
           401001943   นางสาว  จิตรา           สิงห์วะราช
           401001944   นางสาว  พัชรี           แก้วทุย
           401001945   นางสาว  ดารุณี           น้อยหลุบเลา
           401001946   นางสาว  กัลยา           ทับชม
           401001947   นางสาว  พจนีย ์          นาเมืองจันทร์
           401001948   นางสาว  กฤษณา           แสงอ่อน
           401001949   นางสาว  กรรณิการ์         ศรีชมภู
           401001950   นาย   ภราดร             ิ
                                    ภูมภาค
           401001951   นาย   ปิ ยณัฐ          ศรีจนทร์ั
           401001952   นาย   เบญจศักดิ์         หุมอาจ
           401001953   นางสาว  ยุบลรัตน์         แสนทวีสุข
           401001954   นางสาว  ทัยทิพย์          คงธนัทกาญจน์
           401001955   นาย   วัฒนา           ธารประเสริฐ
           401001956   นางสาว  จริยา           จันทาศรี
           401001957   นางสาว  วารุณี           โคตรหาซาว
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   57
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401001958   นาย   ไพโรจน์           เพ็ญจภาค
           401001959   นางสาว  อรุณรัตน์          บรมฤทธิ์
           401001960   นางสาว  ดอกรัก           ชัยสุรินทร์
           401001961   นาย   ธีระพงษ์           ่
                                    อุนทะยา
           401001962   นาย   อรุณสวัสดิ์         รองไชย
           401001963   นางสาว  รังรอง           อุปแสน
           401001964   นาง   ศศิมา            ต้นโลห์
           401001965   นางสาว     ั
                      อนุรกษ์           วังเสนา
           401001966   นางสาว  รุ่งทิวา          คาอินทร์
           401001967   นางสาว  วนิษา            แก้วคาลา
           401001968   นางสาว  วิไลวรรณ          บุญสอาด
           401001969   นาง   ดาวเรือง          รักษาแสง
           401001970   นางสาว  ธีระ            ผงสาย
           401001971   นาย   กฤษณะ            สุภธีระ
           401001972   นางสาว  กิติยา           ทองรัตน์
           401001973   นางสาว  ธนิตพร           บัวน้อย
           401001974   นางสาว  มะลิวลย์ั          บุญวิเชียร
           401001975   นางสาว  ชุติมา           พึ่งตน
           401001976   นางสาว  วีริสา           ปัตถาทุม
           401001977   นางสาว  นิตติยา           กันยาสนธิ์
           401001978   นางสาว  สุชาดา           แก้วกาหลง
           401001979   นาง   เกศราพร           โยมสีดา
           401001980   นางสาว  บังอร            สุดธรรม
           401001981   นางสาว  สุชาดา           เชิดสนิท
           401001982   นางสาว  เอราวัณ           อาจทุมมา
           401001983   นางสาว  อรุณี            โลหะพรม
           401001984   นางสาว  สุชวดี           ริยะกูล
           401001985   นางสาว   ้
                      นาทิพย์             ิ
                                    ภูก่ งแก้ว
           401001986   นางสาว  พรรณี            จุลอักษร
           401001987   นางสาว  เพลินจิตร์         สัจจภาณี
           401001988   นางสาว  อมรรัตน์              ั
                                    พิทกษ์วาปี
           401001989   นางสาว  สุวรรณา           พุทธสอน
           401001990   นาง   อรอุมา           สุขศรี
           401001991   นางสาว  วิไลลักษ์          เอกตาแสง
           401001992   นางสาว  นิกร            วันหากิจ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   58
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401001993   นางสาว  ศิริรตน์ ั          สุวรรณคา
           401001994   นาย   วัลลภ               ุ
                                     ศรีพทธา
           401001995   นางสาว  วิภารัตน์          ทวยเพียง
           401001996   นางสาว  พัชรี            ผิวแดง
           401001997   นางสาว  กุหลาบ            วงค์ภูดร
           401001998   นางสาว  อรวรรณ            เฮงมี
           401001999   นางสาว  พนมศิริ           เพ็ชร์ประมา
           401002000   นางสาว   ้
                      นาหยก            ประสมพล
           401002001   นาย   ธีระวุฒิ           สายโท
           401002002   นางสาว  วันเพ็ญ           วงศ์ประชุม
           401002003   นาย   ฌารัฐ            อานาจเจริญ
           401002004   นาย   มนัสพงษ์           ภูสระแก้ว
           401002005   นาย   คงฤทธิ์           พรมจันทร์
           401002006   นาย   สุระชัย           สาขามุละ
           401002007   นางสาว  สุภาภรณ์           สินโพธิ์
           401002008   นาย   สานาน            ลาดมุณี
           401002009   นาง   นภสร             คาผาสุข
           401002010   นางสาว  หทัยชนก           แก้วอาไพ
           401002011   นางสาว  ศิริภาพร           คุณชื่น
           401002012   นางสาว  รุ่งนภา           โพธิเศษ
           401002013   นางสาว  วรรณิศา           ไทยะฝ่ าย
           401002014   นางสาว     ั
                      อุทยวรรณ           โป๊ ะเล็ก
           401002015   นางสาว  ธัญลักษณ์           ้ ้
                                     คุมไข่นา
           401002016   นางสาว  วิมลรัตน์          สอนจันทร์
           401002017   นางสาว  กุสุมา            เขียวกลม
           401002018   นาง   ฌาณญาดา           บุญคง
           401002019   นางสาว    ั
                      สุกญญา            วงศ์ราษฎร์
           401002020   นางสาว  วนิดา            กาฬโอฆะ
           401002021   นางสาว  รัชนี            แก้วอุดร
           401002022   นางสาว  ศิริรตน์  ั         ปลอดปล่อง
           401002023   นางสาว  กุสุมา            เขียวนิล
           401002024   นางสาว  จินตนา            ขันธะวิเศษ
           401002025   นาย   มาโนชญ์           บุญคง
           401002026   นางสาว  สิริพร            ขจรโมทย์
           401002027   นาง   พรทิพย์           กุดตุม ้
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    59
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401002028   นางสาว  พัชรี            ศรีใส
           401002029   นางสาว  วรรณอรุณ          ศรีชมภู
           401002030   นาย   รัตนพล           อินทะมนต์
           401002031   นางสาว  อ้อมฤทัย          กันทา
           401002032   นาง   สรินทร์ญา          พรหมจารีย ์
           401002033   นาย   วิศิษฐ์           สหะจิตตา
           401002034   นางสาว  พรพิมล              ั
                                    ภูภกดี
           401002035   นาง   ธนกาญจน์          คนงาม
           401002036   นาย   นเรศ            อาจวิชย   ั
           401002037   นางสาว  วราภรณ์           สัจจาสังข์
           401002038   นาง   จาฑารัตน์          รัตนวัน
           401002039   นางสาว  ฑิติยา           กลิ่นนาค
           401002040   นางสาว  รสรินทร์          ไสวเงิน
           401002041   นาย   ศักดิ์สทธิ์
                           ิ          ่
                                    อุนศรี
           401002042   นางสาว  ศิริพร           แสงถลุงเหล็ก
           401002043   นางสาว  เสาวภา           โนนทิง
           401002044   นาง   ชุมพร            ไชยงาม
           401002045   นาย   ธวัชชัย           พันธ์สมา ี
           401002046   นางสาว  ทศพร            สาสุข
           401002047   นาย   ทรงสันต์          หนู ผาบ
           401002048   นาย   เชาวฤทธิ์          นิทศน์ ั
           401002049   นาย   ปรเมษฐ์           มีบุญเปี่ ยม
           401002050   นาง   ปาริชาติ          พันธ์สมา  ี
           401002051   นางสาว  จิรสุดา           มีบุญเปี่ ยม
           401002052   นาย   อนุชต ิ           คาสวัสดิ์
           401002053   นาย   วิทวัส           จวนสาง
           401002054   นาย   สุเมธ            พูลทวี
           401002055   นาง   นฤมล            ดอนชัย
           401002056   นางสาว  ชุตินนท์ั          เจริญศาลา
           401002057   นางสาว  นิภาพร           ทะโนแป๊ ก
           401002058   นาย   สุภกานต์          ไชยคาหาญ
           401002059   นางสาว  ดารุณี           สุนี
           401002060   นางสาว  อรพรรณ           จันทร์จรูญ
           401002061   นางสาว   ้
                      นาทิพย์           กิติศรีวรพันธ์
           401002062   นางสาว  สายฝน            ศรีบุญมี
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   60
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401002063   นาง     ิ
                      สุจตรา           ทองคา
           401002064   นางสาว  บุศรินทร์         หินกล้า
           401002065   นาย   สุรชัย           แก้วลา
           401002066   นางสาว  หทัยทิพย์         โพธุง
           401002067   นางสาว  ปิ ยะมาศ          บุตรดี
           401002068   นางสาว  ชนิดา           วงตา
           401002069   นาย   สุรเดช           ระดาบุตร
           401002070   นาง   ธัญญาพร          ศรีสุราช
           401002071   นางสาว  สาวิตรี          สมพร
           401002072   นางสาว  จุฬาลักษณ์         ภักดี
           401002073   นางสาว  พรรณชนก          วรชินา
           401002074   นางสาว  จิตติมา          ชัยชนะ
           401002075   นางสาว  ทองใบ           พรมลี
           401002076   นาง   กาญจนา           จันทร์โสม
           401002077   นางสาว  สุกรรยา          ธิโสภา
           401002078   นางสาว  สุภาพ           ทารถ
           401002079   นาย   วีระพล           เหล่าสุวรรณ์
           401002080   นางสาว  วชิราภรณ์         ศรีสารคาม
           401002081   นาย   สัญญา           เสนสุข
           401002082   นางสาว  ปัทมา           ประภาศร
           401002083   นาง   วัลวิษา          ธรรมขันธ์
           401002084   นางสาว  ประภาพร          คาหุ่ง
           401002085   นางสาว  สุภาภรณ์          เจริญผล
           401002086   นางสาว  รุ่งทิวา          ศรีคาภา
           401002087   นาง   นคร            สุดสนธิ์
           401002088   นางสาว  อิสราพร          แซงดาว
           401002089   นาง   พนมพร           เสนสุข
           401002090   นาง   จรัสศรี          ไวแสน
           401002091   นาย   อลงกรณ์          เขิมขันธ์
           401002092   นางสาว  วราภรณ์          รุ่งเป้ า
           401002093   นางสาว  จุฑามาตย์         จิตรพิไล
           401002094   นางสาว  หนึ่งฤทัย         ศรีละคร
           401002095   นาง   นริศรา           พูลกิจวัฒนา
           401002096   นาง   จิระ            ใจภักดี
           401002097   นาย   วินย ั          ซ้อนหา
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   61
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401002098   นาง   นันทนา           ลามะให
           401002099   นางสาว  พรเพ็ญ           สุริยะ
           401002100   นางสาว  สุภารัตน์          พรมเดื่อ
           401002101   นาง   วิมลวรรณ          พ่ออามาตย์
           401002102   นาง   มลิดา            กุลมา
           401002103   นาง   กุลปรียา          เพียอินทร์
           401002104   นาง      ั
                      วิลยภรณ์          นามวงค์
           401002105   นางสาว  อรนุมา           โสวันทา
           401002106   นางสาว  พัชรียาภรณ์         จักร์นารายณ์
           401002107   นางสาว  ปาริตา           รักษางาม
           401002108   นาง   อุไรภรณ์          แก้วกวย
           401002109   นางสาว  กรุณา            เมาะราษี
           401002110   นาย   วัฒนชัย           ศรีมนตรี
           401002111   นางสาว  ยุภาวดี           ชาญชรา
           401002112   นาย   รุ่งเกียรติ         โชตะศรี
           401002113   นางสาว  พวงผกา           ช่างชัย
           401002114   นางสาว  ทองทิพย์          ดานชัยภูมิ
           401002115   นางสาว  นันทา            เสริมศรี
           401002116   นาย   อนันทศักดิ์         โยธารส
           401002117   นาง   จินตนา           ช่วยคา้ ชู
           401002118   นางสาว  นิรมล            รัชชุศิริ
           401002119   นาง   เดือนเพ็ญ          โยธารส
           401002120   นาย   วรวิทย์           คงวิเชียร
           401002121   นาย   สายันต์           ช่วยคา้ ชู
           401002122   นางสาว  สายฝน            ชัยมาตร
           401002123   นางสาว  กรกนก            นามอาษา
           401002124   นาย   จักรพันธ์          ซาเกิม
           401002125   นางสาว  อภิญญา             ้
                                    ถี่ถวน
           401002126   นางสาว  สาริณี           ต้นสวรรค์
           401002127   นาย   อาณัติ           นาระคล
           401002128   นางสาว  จิราพร           คีรีวงค์
           401002129   นาย   ชาญสมร           ฤทธิ์เรือง
           401002130   นางสาว  ธนัตติยา          เขตคาม
           401002131   นาย   ณรงค์            สายบูรณ์
           401002132   นาย   ดนัย            อ้อมกอกุล
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    62
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401002133   นาง   ลัดดา           รัตนมงคล
           401002134   นาย   อานนท์           สืบจิต
           401002135   นาง   จินดามัย          เรืองทวี
           401002136   นาย   ประวิทย์          วงษ์ลา
           401002137   นางสาว  เฉลิมศรี          ไพศาลธรรม
           401002138   นาง     ่
                      องุน            พลไกรษร
           401002139   นาย   ชัยรัตน์          สายสมบัติ
           401002140   นาย   ศุภชัย           นามกันยา
           401002141   นาย   กฤษกร           บุญจันทร์ศรี
           401002142   นางสาว  รัชนีกร          ขาวดี
           401002143   นาง   พนิตพร           บุญสาร
           401002144   นางสาว  อุทุมพร          หลอดโค
           401002145   นาย   วิชาญ           บุญลือชา
           401002146   นางสาว  ตติยาพันธ์         สิงห์รา
           401002147   นาย   อนุราม           กุดนอก
           401002148   นางสาว  ณัฐกฤตา          ศรีเครือดง
           401002149   นางสาว  นฤนาถ           บุตเกณา
           401002150   นางสาว  ปรียาภรณ์         บุญคง
           401002151   นาย      ั
                      วิรตน์           พลจันทร์
           401002152   นาง   พวงเพ็ชร          อุปรพงศ์
           401002153   นางสาว  สุชาดา           คาดวง
           401002154   นางสาว  เดือนเพ็ญ         ทานสละ
           401002155   นางสาว  นฤมล            พร้อมสุข
           401002156   นาง   อนัญญา           กล้าแข็ง
           401002157   นาง   กรรณิกา          ศรีมงคล
           401002158   นางสาว  เตือนใจ          แพงวงษ์
           401002159   นางสาว  พิณทิพย์          อรศรี
           401002160   นาย   นพชัย           เนตรสว่าง
           401002161   นาง   บุญมาก           วรอรรถ
           401002162   นาย   ชัยวัฒน์          ประกายสิทธิ์
           401002163   นางสาว  สุรารักษ์         ปะพะลา
           401002164   นางสาว  รัตนา           บุดดีหล้า
           401002165   นางสาว  นิตติยา          สร้างทรัพย์สนิ
           401002166   นางสาว  นฤมล            นิ้วทอง
           401002167   นาย   พิทกษ์ ั          อาจเดช
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                       63
         เลขประจาตัวสอบ                 ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401002168   นาง   อรอนงค์               ตุระซอง
           401002169   นาย   ยุทธพงษ์              ภักดีมี
           401002170   นางสาว   ้
                      นาผึ้ง               บุญมี
           401002171   นาย   ทินกร                แก้วขวา
           401002172   นาง   ศิราณี               ศรีโยธา
           401002173   นาง   จิราภา               ศรีชมภู
           401002174   นาย   เสถียร               ดวงโสภา
           401002175   นาย   กิตติพงษ์              ปะวันตัง
           401002176   นางสาว  เบญจมาศ               ภูตาเพิด
           401002177   นาย   สาคร                ศรีวเิ ศษ
           401002178   นาง   สุปราณี               นิยะนุช
           401002179   นางสาว  กาญจนา               ป้ องปาน
           401002180   นาย   ทวีชย     ั           วงค์อกษร ั
           401002181   นางสาว  สุรตนาั               พลซา
           401002182   นางสาว  อุทุมพร                ่
                                        อุนอาสา
           401002183   นาย   พิชตพล ิ              ไกรรัตน์
           401002184   นางสาว  ยุพารัตน์              มีทองแสน
           401002185   นางสาว    ิ
                      วิจตรา               เพชรราช
           401002186   นางสาว  ยุพน    ิ            พลศรี
           401002187   นางสาว  สุรียรตน์    ์ั         บุญธวัฒน์
           401002188   นางสาว  จิตรลดา               ใหม่วงศ์
           401002189   นาย   อภิรกษ์     ั            ั
                                        สุคนธนาค
           401002190   นาย   อภิวฒน์      ั         ชมภูทอง
           401002191   นางสาว  พัชรินทร์              วิเศษรัตน์
           401002192   นางสาว  พัชราภรณ์              แผ่นทอง
           401002193   นางสาว  มุทตา   ิ             สุจริตภักดี
           401002194   นางสาว  อุษณีย ์              คาแก้ว
           401002195   นางสาว  พรพิมล               พลรักษา
           401002196   นางสาว  จารุวรรณ              ปลัดนู
           401002197   นางสาว  พิสมัย               คาภา
           401002198   นางสาว  ยุพาภรณ์              มะลา
           401002199   นางสาว  ศิริวรรณ              พลปัตพี
           401002200   นางสาว  พรทิพย์               คนรู ้
           401002201   นางสาว  ยุวดี                   ์
                                        พันธุมาก
           401002202   นาย   วีระศักดิ์             ศรีสุข
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    64
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401002203   นางสาว  ริศรา            ศรีประเสริฐ
           401002204   นาง   สุดาวรรณ           สว่างชาติ
           401002205   นาย   จตุพธ  ิ          แสนพงษ์
           401002206   นางสาว  นัฐพร            ทองจันทร์
           401002207   นางสาว  นิตยา            พลลาภ
           401002208   นางสาว     ั
                      ศิริลกษณ์          สุขโต
           401002209   นาย   ปฏิมากร           อุตรธิยางค์
           401002210   นาย   วรินทร            ศรีขา
           401002211   นาย   ภาสกร            ดอกไม้
           401002212   นาย   พูนศักดิ์          เทียบชัย
           401002213   นางสาว  ณัฏฐนันท์          บุตตะวัง
           401002214   นางสาว  ปิ ยะวดี           อุดโค
           401002215   นางสาว  นันทพร              ิ
                                     วิจตรปัญญา
           401002216   นาง   นิจจารีย ์          โวทานสิริกุล
           401002217   นาย   เฉลิมชัย           ไกรยกาศ
           401002218   นางสาว  นิตยา            สารศิริ
           401002219   นาง   รานี             เย็นจุระ
           401002220   นาย   นิรุต            เรือนทอง
           401002221   นาย   ถวิล             โสกันทัต
           401002222   นาย   ลิขสิทธิ์          เคหฐาน
           401002223   นางสาว  จรรยารักษ์          แสวงผล
           401002224   นาย   สราวุฒิ           พันเดช
           401002225   นาย   พงษ์ธร            ภูศรีโสม
           401002226   นาย   วีรพันธ์           พลเยี่ยม
           401002227   นางสาว  กนกกาญจน์          วิเชียรเพริศ
           401002228   นาย   ปริเยศ            บุตรดีหล้า
           401002229   นางสาว  ชลดา             ชินวงษ์
           401002230   นางสาว  สุริสรา           ราชวัง
           401002231   นางสาว  ลภัสรดา           ขุนฟอง
           401002232   นางสาว  สุขนันท์สนีิ         สนองผัน
           401002233   นางสาว  อภิรมย์           คณะนาม
           401002234   นางสาว  ประภาพร           กองคา
           401002235   นางสาว  สุทธาทิพย์          นันตเวช
           401002236   นางสาว  วันดี            นันทภักดิ์
           401002237   นางสาว  พัชรี            ชาบุญเรือง
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                  65
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล        หมายเหตุ
           401002238   นางสาว  รังสินี          พัฒนสาร
           401002239   นาย   ไสว            บรรณกิจ
           401002240   นาย   นิติพล           นามุลทัศน์
           401002241   นางสาว  สุพาวดี          พานกระดึง
           401002242   นาง   สมหมาย           พันธ์ไสว
           401002243   นางสาว   ้
                      นาฝน            ทิพวัจนา
           401002244   นาย   วันชัย           วุฒเิ ขตต์
           401002245   นางสาว  นิตยา           นามมาลา
           401002246   นางสาว  พัชรี           มณีศรี
           401002247   นางสาว  พิกุล           พิมโคตร
           401002248   นางสาว  จิราพร           ทองรักษ์
           401002249   นาย   นภดล            จันทะแสง
           401002250   นาย   กรกช            พรมวรรณ์
           401002251   นางสาว  อุลยพร  ั         วงค์กระโซ่
           401002252   นาย   วสันต์           พันโกฏิ
           401002253   นาง   สุภาพ           สมพมิตร
           401002254   นางสาว  ทะริกา           ศรีสุพรรณ
           401002255   นาง   กัญญารัตน์         บุญผิว
           401002256   นาย   นครศักดิ์         อวนพล
           401002257   นางสาว  จรุงรัตน์         ไชยศิลา
           401002258   นาย   ณัฐวัฒน์          ประชุม
           401002259   นางสาว  สุภาพร           หงษ์จย ุ้
           401002260   นางสาว  นาตยา           กุลสระ
           401002261   นางสาว  เกตวดี           วิเศษอุด
           401002262   นางสาว  มิรนตรีั          ชนะศึก
           401002263   นางสาว  พัชรี           เฉิดอาไร
           401002264   นางสาว  พรเพ็ญ           ปะนาโท
           401002265   นางสาว  จุฑามาศ          อุดรศรี
           401002266   นาย   ดนัย            มูลเฟี ย
           401002267   นางสาว  จิตรา           คาชื่น
           401002268   นางสาว    ิ
                      รุจราพร          หอมบุญมา
           401002269   นาย   ภัทราวุธ          แก้วจันทา
           401002270   นาย   วิเศษ           บุตรอาคา
           401002271   นางสาว  สายฝน           สอสุธรรม
           401002272   นาย   พัฒนชัย          แสนสวาท
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     66
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401002273   นางสาว  เสาวลักษณ์          อรรคเศรษฐัง
           401002274   นางสาว  วัลยา            ทาสีเพชร
           401002275   นาย   ภูมศกดิ์
                        ิ ั           วังศรี
           401002276   นางสาว  ดวงนภา              ิั
                                     ภูธรกษ์
           401002277   นาย   ประสงค์           วงค์ตาทา
           401002278   นางสาว  วาสนา            อารีเอื้อ
           401002279   นางสาว  ดวงใจ            แสนเวียง
           401002280   นาง   เอก             นัดทะยาย
           401002281   นางสาว  สุนิสา            สุรินทราช
           401002282   นาย   อุไร             แวงวรรณ
           401002283   นางสาว  ชวนพิศ            คางาม
           401002284   นาย   อภิชาติ           เค้าแคน
           401002285   นางสาว  หนู เล็ก           ปิ ยะ
           401002286   นางสาว  จิลลาพัชร          ฤทธิยา
           401002287   นางสาว  อัจฉรา            สาริพนธ์ ั
           401002288   นางสาว  จิตตราพร           วงค์กระโซ่
           401002289   นางสาว  เพ็ญตระการ          วงค์กะโซ่
           401002290   นางสาว  อรทัย            กิจโป้
           401002291   นางสาว  ปาริชาติ           สงตลาด
           401002292   นางสาว  ธนัญญา            วงค์กระโซ่
           401002293   นาย   เริงศักดิ์          พจนา
           401002294   นาง   ศศิธร            แซ่ซ้อ ื
           401002295   นาย   อดิเทพ            ชิลวงษ์
           401002296   นางสาว  สุภาพร            นามนาถ
           401002297   นาง   ธัญญาภรณ์          ดอนมงคุณ
           401002298   นาย   อภิชย ั           จอมเกาะ
           401002299   นาย   ชัชวาล               ้
                                     รุ่งนาคา
           401002300   นาย   ภาณุวฒน์ั          ชื่นบุญ
           401002301   นาย   กลางประพันธ์         ชิณคา
           401002302   นาย   ประกิตติ์          มัคคะวินทร์
           401002303   นาย   มงคล             ดีสกุลวงษ์
           401002304   นางสาว  จิรพรรณ           ไชยเสริม
           401002305   นางสาว  นิภาวรรณ           เอี่ยมศิริมงคล
           401002306   นางสาว  กาญจนา            จิตบุญมี
           401002307   นางสาว  อภัยวัลย์          บัวพัฒน์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    67
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401002308   นาย   สุระชัย            กุมารสิทธิ์
           401002309   นาง   อนงค์             ทันชม
           401002310   นาย   ยิ่งสันต์           ศิริวฒน์ ั
           401002311   นาง   วัชรินทร์           สุวศรี
           401002312   นางสาว  ช่อมาลา               ั
                                     อุทยอินทร์
           401002313   นางสาว  นันธิดา            มีเหมือน
           401002314   นางสาว    ิ
                      วิจตรา            วังคะวิง
           401002315   นาย   วิษณุ             เกษแก้ว
           401002316   นางสาว     ั
                      อุลยวรรณ           ขันอาสา
           401002317   นาย   อรรถพล            ทันชม
           401002318   นาย   ธนพล             ปานสูง
           401002319   นางสาว  ทัศนียพร ์          แพ่งสอนคอน
           401002320   นางสาว  ศิริกญญาั           แสงสิงห์
           401002321   นาง   ทิพวรรณ            พลชัย
           401002322   นางสาว  กัณญาภรณ์           โทไข่ษร
           401002323   นางสาว  จิราวัลย์           จันทะโย
           401002324   นางสาว  พรพรรณ            จันทมุด
           401002325   นางสาว  นันทิดา            คลังกลาง
           401002326   นางสาว  พัชรี             ผึ่งบัว
           401002327   นางสาว  ครองทรัพย์          ไขลาเมา
           401002328   นางสาว  วิมลรัตน์           ภูชม ุ
           401002329   นาง   รัชนี             ดวงแพงมาตย์
           401002330   นาง   กฤษศิณียา           พราหมณ์ไธสง
           401002331   นาย   วีระวุฒิ           วิเศษจันทร์
           401002332   นาย   อธิ              สิทธิสวนจิก
           401002333   นางสาว  ภาวิณี            มุกดาหาร
           401002334   นางสาว  จุฑามาศ            จิตรักษ์
           401002335   นางสาว  กรรนิกา            หอมจันทร์
           401002336   นางสาว  สุภาดา            ทุมทอง
           401002337   นาง   วันเพ็ญ            ศรีมะโรง
           401002338   นางสาว  เกศสุดา            จิตปัญญา
           401002339   นาย   สุรสิทธิ์           ละม่อมสาย
           401002340   นางสาว  สุดารัตน์           ยาทองไชย
           401002341   นาย   ธนราชันย์            ้
                                     นุยน้อย
           401002342   นาย   เดชพิทกษ์  ั         มาลา
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   68
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401002343   นางสาว  วิภาณี           ภูหงษ์ทอง
           401002344   นางสาว  ทิพวรรณ          ศรีทรงฮาด
           401002345   นางสาว  จิราภร           นุทธนธ
           401002346   นางสาว    ั
                      สุพตรา           โสหา
           401002347   นาง   เบญจพิตร          ฤทธิเกษร
           401002348   นาย   พัทธยา           สหะโต
           401002349   นางสาว  ฤทัยรัตน์         ฝ่ ายเทศ
           401002350   นาย   วรชาติ           ศรีมะโรง
           401002351   นางสาว  พรรณธิภา          วิทยา
           401002352   นาย   สุทธิพงษ์         ขันละ
           401002353   นางสาว  หทัยทิพย์         ฮงศรีนารถ
           401002354   นาย   ศุภชัย           กาญจนกันโห
           401002355   นาง   พัชนี           วรรณโชติ
           401002356   นาง   รุ่งนภา          ไทยเสถียร
           401002357   นางสาว  จันทร์ศิริ         บุศรีคา
           401002358   นางสาว  ชนิฐา           แก้วโบราณ
           401002359   นาย   สุนทร           กระฉอดนอก
           401002360   นาย   มนระวี           แสนบุตร
           401002361   นางสาว  สุนทรีย ์         หันไชยเนาว์
           401002362   นาย   พาราดร           โพธิ์ชาติ
           401002363   นางสาว  ลาใย            หารเงิน
           401002364   นาย   ธัญลักษณ์         ตาคา
           401002365   นางสาว  ปรียาภรณ์         สว่างคา
           401002366   นางสาว  มัสยา           ศรีเศรษฐา
           401002367   นาย   อิทธิพล          จันทร์ปิตุ
           401002368   นางสาว  สุมาลัย          ทองประกอบ
           401002369   นางสาว  วรินยุพา          เทียกทอง
           401002370   นางสาว  เจนจิรา          เกตุแก้ว
           401002371   นาง   นิตยา           มาลัย
           401002372   นางสาว  วรวรรณ           สุจริต
           401002373   นาง   ศศิธร           เวฬุวนารักษ์
           401002374   นาย   ชาญชัย           ฝ่ ายบุตร
           401002375   นาย   อลงกต           หัสพิมพ์
           401002376   นาย   มณฑล            มะลารวม
           401002377   นางสาว  ภาวิณี           วนาภานุ เบศ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    69
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401002378   นาย   พีระพล           ลีทนทา
           401002379   นาย   เฉลิม            วงค์โคกสูง
           401002380   นางสาว  สุดารัตน์          สกุลมงคลแสน
           401002381   นาง   เฟื่ องฟ้ า         วงวันศรี
           401002382   นางสาว  จุไรพร           อินสีชา
           401002383   นาง   ลักคณา           หมอแพทย์
           401002384   นาย   เฉลิมพล           คึมยะราช
           401002385   นางสาว  บุญชม            เดชบารุง
           401002386   นาง   อรุณรัตน์          ขันละ
           401002387   นางสาว  ดวงฤทัย           แก้วขาว
           401002388   นาย   ธนวิชญ์           ลีทนทา
           401002389   นางสาว  ไพรลิน           กวนหลวง
           401002390   นาง   ประพัฒน์          บารุงสวัสดิ์
           401002391   นางสาว  วิไล            ศรีกาพล
           401002392   นางสาว  สมภาร            บุญสมร
           401002393   นางสาว  อาลิจตร ิ         บรรฤทธิ์
           401002394   นางสาว  จีรวรรณ           ต้องสู ้
           401002395   นางสาว  พัชรินทร์          สาราญเนตร
           401002396   นางสาว  สุภาพร           สุดสาร
           401002397   นาง   ราตรี            แก้วเวียงกัน
           401002398   นางสาว  นิภาพร           สังฆะกาโร
           401002399   นางสาว  สุวรรณา           อุตเมืองเพีย
           401002400   นาง   พูลวัลย์          กาฬรัศมี
           401002401   นาง   ดวงกมล                ั
                                    โอภาสิริวฒนกุล
           401002402   นางสาว  ประวีณา           เวฬุวนารักษ์
           401002403   นางสาว  จุทารัตน์          พิมเสน
           401002404   นางสาว  กรรณิการ์          วงคาชาว
           401002405   นางสาว  สุภาพร                 ั
                                    โอภาสิริวฒนกุล
           401002406   นาง   อรอินทร์          พลทองมาก
           401002407   นางสาว  เอมอร            พรมดอนกอย
           401002408   นาย   อดิศกดิ์
                          ั                 ั
                                    โอภาสิริวฒนกุล
           401002409   นาง   จินตนา           รวมธรรม
           401002410   นาง   เสาวนีย ์          ศรีเชียงสา
           401002411   นาย   คทาวุฒิ           ทองดี
           401002412   นางสาว  ลักษณา           โคตะวิน
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   70
         เลขประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401002413   นางสาว  ดวงพร           พิมเสน
           401002414   นางสาว  อัจฉรา          เรืองศรีวรพร
           401002415   นาย   ณรงฤทธิ์         ปราบนอก
           401002416   นางสาว  วิภาพร          ธรรมสีดา
           401002417   นางสาว  จิตติมา          สิงคาร
           401002418   นาย   เน็ต           มาตรา
           401002419   นาง   จุฑาพร          สนธิสมพันธ์ั
           401002420   นาย   มนตรี           อารัตน์
           401002421   นางสาว  อาภาพร          ยมมูล
           401002422   นาย   ศรศักดิ์         สุวรรณพันธ์
           401002423   นาง   เบ็ญจา          รินทริท
           401002424   นางสาว  พิมประภา         เขียวกลม
           401002425   นาย   ธวัชชัย          พันธ์โยศรี
           401002426   นางสาว  จุไรรัตน์           ั
                                   พิทกษ์
           401002427   นาย   สุรชาติ          พงษ์สุวรรณ
           401002428   นาย   องอาจ           สาระชาติ
           401002429   นางสาว  กฤษณา           ยานุ พรม
           401002430   นางสาว  นงนุ ช          ดาวขาว
           401002431   นางสาว  วันทนา          เฉลยกุล
           401002432   นาย   กรกต           แพงแซง
           401002433   นาง   วรดา           เซรัมย์
           401002434   นาย   วัชเรนทร์         อดิศกดิ์
                                       ั
           401002435   นางสาว    ั
                      อุทยวรรณ         เทียนทอง
           401002436   นางสาว  กนกวรรณ์         พรมนอก
           401002437   นางสาว  วันทา           พิมพ์อบล   ุ
           401002438   นางสาว  อรัญ           โยธาจันทร์
           401002439   นาย   เอนกชัย          เขื่อนแก้ว
           401002440   นางสาว  พัชรินทร์         เนื่องโพนงาม
           401002441   นาง   พนิดา           พันธุมา
           401002442   นางสาว  เบญจา           ปะสังคะเต
           401002443   นางสาว  เบญจมาศ          แย้มไสย
           401002444   นางสาว  สุมาลี          แก้วคาพัน
           401002445   นางสาว  มัทณีย ์         ยางอุย  ้
           401002446   นางสาว  นันธิดา          ขันทะมูล
           401002447   นาง   อรอุมา          ชนะพันธ์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                  71
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล        หมายเหตุ
           401002448   นาย   อภิเดช           แก้วยาศรี
           401002449   นางสาว  พัชรี            ยางอุย ้
           401002450   นางสาว  เริงรมย์          ฝ่ ายรีย ์
           401002451   นาย   เอนก            สะตะ
           401002452   นาย   สุริยา           จันทบุตร
           401002453   นาย   สมร             จาปี สี
           401002454   นางสาว  สุภาพร           พันตาเอก
           401002455   นาย   ยุทธนา           ทิพม่อม
           401002456   นางสาว  สุภาพร           แสนสัญญา
           401002457   นางสาว  สมพาน            นิบุญทา
           401002458   นาง   กนกพร            พาน้อย
           401002459   นาง   สวรรค์           ทองลาด
           401002460   นาง   นันทิกา           ชานาญวงษ์
           401002461   นางสาว  ระพิน            ญาณสถิตย์
           401002462   นางสาว  รัตนาพร           ไวฝาง
           401002463   นางสาว  จันทร์ฉาย          ผลไธสง
           401002464   นาย   อานาจ            ไชยวาน
           401002465   นางสาว    ิ
                      สุจตรตา           ปรีปากดี
           401002466   นาง   จิรภัทร์          เพ็งอินทร์
           401002467   นางสาว  พรรณี            จวบสุข
           401002468   นางสาว  นิตย์            เหล็กเจ๊ก
           401002469   นาย   ชัยวัช           มาตราช
           401002470   นางสาว  ชนัญชิดา          กวางเต้น
           401002471   นางสาว  พรพิศ            อังคพนมไพร
           401002472   นางสาว  ปนิดา            โพธิรุกข์
           401002473   นางสาว  เสาวลักษณ์         พรมทอง
           401002474   นางสาว  นันทภา           พรมชาติ
           401002475   นาย   ตะวัน            ใจเที่ยง
           401002476   นางสาว  ศุภลักษณ์          ดอนวิเศษ
           401002477   นางสาว  พิลาศลักษณ์         พิเมย
           401002478   นาง   ประภัสสร          ยุบลพันธ์
           401002479   นางสาว  ขวัญใจ           ภารไสว
           401002480   นางสาว  พัชราภรณ์          ศรีสุข
           401002481   นางสาว  สุดารัตน์          ศรีสุข
           401002482   นางสาว  พจมาน            สอนคาหาร
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   72
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401002483   นางสาว  สาวิทตรี          ตระการไทย
           401002484   นางสาว  ภัทราวดี          ศรีสมบูรณ์
           401002485   นาย   อาทิตย์          ฤทธิผล
           401002486   นางสาว  สุภาพร           นาท่อนจันทร์
           401002487   นางสาว  อุบล            คาแสนโคตร
           401002488   นางสาว  วรรณภา           ธารารักษ์
           401002489   นาง   ลาไพร           สุทธสิทธิ์
           401002490   นางสาว  ลัดดาวัลย์         โคตมูล
           401002491   นางสาว  สิราภรณ์          ดอนสินบูรณ์
           401002492   นางสาว  สายยุท           วงค์นรินทร์
           401002493   นางสาว  รัตนาภรณ์         ไสสา
           401002494   นาย   วีรวัฒน์          เคหฐาน
           401002495   นางสาว  ทัญฑิมา          จันทร์โมคา
           401002496   นางสาว  ผกากรอง          บุราณรัตน์
           401002497   นางสาว  สุขกัญญา             ั
                                    ศรีอดชา
           401002498   นาง   นิตยาภรณ์           ั
                                    ศรีจนทร์
           401002499   นางสาว  ลดาวัลย์          นนท์สุข
           401002500   นางสาว  สุมาลี           ปัญญา
           401002501   นาย   เชิดชาย          กาสา
           401002502   นาง   ระวีวรรณ          แก้วประสงค์
           401002503   นาย   ธีระพงษ์          อันทะราศรี
           401002504   นาย   นพพล            ศรีนวนจันทร์
           401002505   นางสาว  ศศิธร           พันธ์โยศรี
           401002506   นาย   สนธญา           จันทร์ปิตุ
           401002507   นาย   ฉลอง            โยวาศรี
           401002508   นาย   ฉัตรชัย          ปราณี
           401002509   นางสาว  พรสวรรค์          สมภักดี
           401002510   นางสาว  นพมาศ           นามป้ อง
           401002511   นาย   ธีรวัฒน์          บัวสอน
           401002512   นางสาว  อรทัย           ทองหมื่น
           401002513   นางสาว  ปิ ยนาถ          คดเกี้ยว
           401002514   นางสาว  ศรีสุดา          แสวง
           401002515   นางสาว  วิเชียร              ี
                                    พิมพ์มลาย
           401002516   นางสาว  อุษณีย ์           ่
                                    มุงธรรม
           401002517   นางสาว  มิ่งขวัญ          แสนสิงห์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   73
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401002518   นางสาว  กนกวรรณ          ไชยสาส์น
           401002519   นาย   ราชันย์          เดชคาภู
           401002520   นาย   สังวาล           เรียนเจริญ
           401002521   นาง   ติม            ณรงค์ศกดิ์ ั
           401002522   นางสาว  ชรินทร           ไชยสุวรรณ์
           401002523   นาย   เกศธิบดี          วิชาสวัสดิ์
           401002524   นางสาว  จุรีพร           อุทุมภา
           401002525   นางสาว  สุมาลี           แสงดาว
           401002526   นางสาว  ทัศนีย ์          สุดตะมา
           401002527   นางสาว  วรรณนิสา          แพงแซง
           401002528   นางสาว  วิยดา              ุ
                                    ศรีมกดา
           401002529   นางสาว  วาสนา           แถมนามโฮง
           401002530   นาย   เทพพร           ชินบุตร
           401002531   นาง   วันวิสาข์         ศรีชมภู
           401002532   นาง   สะใบทิพย์         เลิศศรี
           401002533   นาย   สมพร            นามวิชย ั
           401002534   นาง   กรองกาญจน์         อรดี
           401002535   นางสาว  ทัศพร           แสงอ่อน
           401002536   นางสาว  ศุวนันท์          กันเสนา
           401002537   นางสาว  นิจติสาน          ศรีพรมอาจ
           401002538   นางสาว  สุพรรณี          ราชสมบัติ
           401002539   นางสาว  จุฑานันท์         มังสุไร
           401002540   นางสาว  ยุพา             ้ื
                                    รูยนยง
           401002541   นางสาว  จงรักษ์          สุทธิชมุ
           401002542   นางสาว  ยุวธิดา          แคว้นเขาเม็ง
           401002543   นางสาว  จตุพร           อินทนะ
           401002544   นางสาว  จิระดา           ทองเสนา
           401002545   นางสาว  กรองแก้ว          บุษมงคล
           401002546   นางสาว  พัทยา           บีลี
           401002547   นางสาว  จารุณี           คาพิมาน
           401002548   นางสาว  พนิดา           วรสาร
           401002549   นางสาว  พรรณี           เรืองนุช
           401002550   นางสาว    ั
                      สุกญญา           ญาณพิบูลย์
           401002551   นางสาว  นัทธมน           จันทาศรี
           401002552   นางสาว  เพ็ญภัค          พรมอุดม
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                  74
         เลขประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401002553   นางสาว  รัตนาภรณ์         แก้วจันดา
           401002554   นางสาว  วิไลพร          บุตรแก่นทราย
           401002555   นางสาว  ศันสนีย ์         มีบุตร
           401002556   นาย   สัญชกร          ฤทธิ์ถาพรม
           401002557   นาย   อรงค์กร          ดอนขวา
           401002558   นาย   พรมงคล          คานวัลย์
           401002559   นางสาว  สมฤทัย          สิงหาอาจ
           401002560   นาย      ั
                      อนุรกษ์          บุตรพันธ์
           401002561   นาย   พงศกร           กันธิยา
           401002562   นางสาว  อารีรตน์ั         แสนเพียง
           401002563   นางสาว  จิราพรรณ         มุขธระโกษา
           401002564   นาง   พัชรภรณ์             ิ
                                   พลศรีพมพ์
           401002565   นาย   สัญชัย          คาควร
           401002566   นางสาว  วรารัตน์         แจ้งจันทร์
           401002567   นาย   วิรตน์
                        ั           สิมสวัสดิ์
           401002568   นาง   ศศิกานต์         เทียมทัด
           401002569   นาย   อรรถพล          บุญมาก
           401002570   นาย   ชัยวัฒน์         พลรักษา
           401002571   นางสาว  ทองพรรณ          ฟองอ่อน
           401002572   นาง   กาญจนา            ุ
                                   ภูชม
           401002573   นางสาว  อรอนงค์          จันทะวงษ์
           401002574   นางสาว  รัชนีกร             ี
                                   วงษ์มแก้ว
           401002575   นาย   ดารง           เอกวงษา
           401002576   นางสาว  เบญจมาศ          ชลเทพ
           401002577   นาย   ประพันธ์         พันธะสา
           401002578   นาง   พรรณี           วรรณประภา
           401002579   นาง   สุปราณี          จันสุข
           401002580   นาย   ปรีชา           พละสุข
           401002581   นางสาว  ธาริณี          พันทะสา
           401002582   นางสาว  พรนภา           สัตนาโค
           401002583   นาย   ปิ ยะพงษ์         โคตวัน
           401002584   นางสาว  สุภาพร          ไชยสิทธิ์
           401002585   นาย   สมบัติ          สิงห์สถิตย์
           401002586   นางสาว  กฤตพร           ใจอดทน
           401002587   นาย   เจษฎา           วัฒนบุตร
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   75
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401002588   นางสาว  พรพิมล             ั
                                    อุทยคู
           401002589   นาย   นิคม            โม่สนทด ั
           401002590   นางสาว  ลิขติ           รักษาภักดี
           401002591   นาย   พงษ์สยาม          วงษา
           401002592   นางสาว  สิริญญา          กุงไธสง
           401002593   นาง   ปฎิญญา           อินทวรรณ์
           401002594   นางสาว  บรรชา           ชินหงษ์
           401002595   นางสาว  รุ่งนภา          ศรีทอง
           401002596   นางสาว  ปิ ยะมาศ          อุยะพิตง  ั
           401002597   นางสาว  แพรวนภา          เรืองช่อ
           401002598   นาย   สุรเดช           จันทา
           401002599   นาง   วิภาวี           ทะใจ
           401002600   นางสาว  หฤทัย           ลีทอง
           401002601   นางสาว  สุริพร           ครุวรรณ
           401002602   นาย   ธนกฤต           แฝงบุญ
           401002603   นางสาว  จิราภรณ์          โสภาอุทก
           401002604   นาย   รักชาติ          ราชบุญโย
           401002605   นาย   บรรจง           อาษาบาล
           401002606   นาย   สุรศักดิ์         ขันตี
           401002607   นางสาว  วรินทร์พร         ไชยัญติ
           401002608   นางสาว  ศญามนต์          สีพรมมา
           401002609   นางสาว     ั
                      มะลิวลย์          ศรีจนทร์ ั
           401002610   นาย   จักรพงษ์          รุกไธสงค์
           401002611   นางสาว  ภิรมย์ญา          ผันผ่อน
           401002612   นาย   พันธ์ศกดิ์
                           ั         สุทธิประภา
           401002613   นางสาว  จันทร์ธนา         แป้ งนวล
           401002614   นาย   ศุภนัฐ           วุฒสาริ
           401002615   นางสาว  ศันสนีย ์         ลีพฤติ
           401002616   นางสาว  นฤมล            ดาโอภา
           401002617   นาย   ณราวุฒิ          สีดา
           401002618   นาย   เฉลิมวุฒิ         พลศักดิ์
           401002619   นางสาว  ชานาญ           ปิ ตะแสง
           401002620   นาง   ทิพวรรณ          กองอาสา
           401002621   นางสาว  วิภารัตน์         เปาทัน
           401002622   นางสาว  พัชรินทร์         บุญงาม
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    76
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401002623   นาย   สาวิทย์             ่
                                    มุงดี
           401002624   นางสาว  พรพิมล           เวชสิทธิ์
           401002625   นางสาว  ภัชรี            วาปี ทะ
           401002626   นางสาว  อมรรัตน์          ธีระวัฒนานันท์
           401002627   นางสาว  ศรีไพรวัลย์         สาวิสย ั
           401002628   นางสาว  สมศรี            พุ่มศรี
           401002629   นางสาว  สายทอง           ดวงจาปา
           401002630   นางสาว  เดือนฉาย          ศรีกุดเลาะ
           401002631   นางสาว  จันทนี           บรรผนึก
           401002632   นางสาว  นาฎอนงค์          วงศ์เดิม
           401002633   นาย   อนุสรณ์           โคตะมา
           401002634   นาย   ปราโมทย์          วงษ์โก
           401002635   นางสาว  จันจิรา           สุวรรณไชยรบ
           401002636   นาย   ปาริชาติ          กาละมหา
           401002637   นาย   นิคม            แก้วกล้า
           401002638   นางสาว  ชลิตา            คาเขื่อนแก้ว
           401002639   นาย   พิชยั            บุญสมพงค์
           401002640   นางสาว  สุดา            ศรีไชยา
           401002641   นางสาว  ขนิษฐา           ศรีวนคา้
           401002642   นาย   ณัฐวุฒิ           เวียงอินทร์
           401002643   นาง   โสภิญญา           ศรีบุรินทร์
           401002644   นางสาว  นุชจราภรณ์         แสนคา
           401002645   นางสาว  วัชราภรณ์          ปิ่ นละออ
           401002646   นางสาว  ดวงกมน           จาปาศิริ
           401002647   นางสาว  พรรทิพา           เวียงจันทร์
           401002648   นางสาว  จิราภรณ์          สมใจ
           401002649   นาง   อุมาพร           บุญศรี
           401002650   นางสาว  อัญชลี           ม่านโพธิ์ศรี
           401002651   นางสาว  รัชฎาพร              ่
                                    อินอุนโชติ
           401002652   นางสาว  โชคจุติ           โพธิจกร  ั
           401002653   นางสาว  ธิดารัตน์          ยุคะลัง
           401002654   นางสาว     ั
                      ชมพูวนทน์          คารวะ
           401002655   นางสาว  สุปราณี           มิสา
           401002656   นาย   อรรณพ            แท่นงา
           401002657   นางสาว  วาสนา            นิลนนท์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   77
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401002658   นางสาว  ณัฐณิชากรณ์         อิราชา
           401002659   นางสาว  ลัดดา            โบลาศรี
           401002660   นางสาว  ประคอง           ไชยสัตย์
           401002661   นางสาว  เยาวนิด           เหล่ามาลา
           401002662   นางสาว  สุธาทิพย์          บารุงภักดี
           401002663   นางสาว  วรรณิศา           แสนทา
           401002664   นางสาว  นิจสลวย           ย่อมดอน
           401002665   นางสาว  ปิ ยาณี           ธนะคาดี
           401002666   นางสาว  พิสมัย           เมฆเสน
           401002667   นาย   สนธิกรณ์          ผลบุญ
           401002668   นางสาว  สุภกดิ์ ั          ประเสริฐศิริ
           401002669   นาง   เพ็ญจันทร์         ศรีศิริ
           401002670   นางสาว  อมรรัตน์          ศรีวงศ์
           401002671   นางสาว  จิรพรรณ           สมทิพย์
           401002672   นางสาว  สุชาดา           แสงจันทร์
           401002673   นางสาว  นิตยา               ิ
                                    วงศ์อนพ่อ
           401002674   นาง   วัชราภรณ์          หงษ์สทอง ี
           401002675   นางสาว  สุกญญาั           เลื่อนไธสง
           401002676   นางสาว  นุชรินทร์          ปักเขทานัง
           401002677   นางสาว  เพ็ญพักตร์         เจตราช
           401002678   นางสาว  รสริน            ทัพทะมาตย์
           401002679   นางสาว  พรพิมล           แก้วบุดดา
           401002680   นางสาว  สายใจ            ปัญจะการ
           401002681   นาย   ปิ ยะ            วงษาหาร
           401002682   นาย   จาเริญ           วรรณวัตร
           401002683   นาย   พิภพ            สีสุวรรณ
           401002684   นางสาว  ผุดผ่อง           สกุลเดช
           401002685   นางสาว  นารีรตน์ ั         ราสุวรรณ์
           401002686   นางสาว  นิภาพร           ไปอาสา
           401002687   นาย   อาทิตย์           นวนศรีดา
           401002688   นาย   สถิต            วิเชียรศรี
           401002689   นางสาว  นงรัตน์           อาษาทา
           401002690   นางสาว    ั
                      นิรชนีย ์          พรมดี
           401002691   นางสาว  นันธิดา           บุญชิต
           401002692   นางสาว  นวลฉวี           สีคราม
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    78
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401002693   นางสาว  อรวรรณ             ั
                                    มีจนที
           401002694   นางสาว  มัธนา           คาแสนเดช
           401002695   นางสาว  มนัสนันท์         ปัญโญ
           401002696   นางสาว  ขวัญพร           บุตรโยธี
           401002697   นางสาว  นิภาพร           สุขพรม
           401002698   นางสาว  รจรินทร์          กองสารี
           401002699   นางสาว  วารุณี           ศิริโอฐ
           401002700   นางสาว  วิไลลักษณ์         แก้วผล
           401002701   นางสาว  สุมนา           จานาพันธ์
           401002702   นางสาว  เทพธิดา          สัมมา
           401002703   นาง   จันทร์ทวาิ         แช่จง
           401002704   นางสาว  กนิษฐา           แสงสิงห์
           401002705   นาย   วิทวัส           กองทอง
           401002706   นางสาว  สุภาพร           วรรณพฤกษ์
           401002707   นาย   บรรจง           อาลากุล
           401002708   นาย   นักลพ           ส่งกลิ่น
           401002709   นาง   แววดาว           สุระสิงห์
           401002710   นาย   ธนาคม           ปิ ยพิทยานันต์
           401002711   นางสาว  กิตติญากร         สีลาอ่อน
           401002712   นาง   เตือนใจ          อาลากุล
           401002713   นาย   อนุชต ิ          ชิณวงศ์
           401002714   นางสาว  กันยารัตน์         สิมมาหลวง
           401002715   นาย   ศุภวัฒน์          วิเศษขลา
           401002716   นางสาว  วีระยา           ศรีบุญเรือง
           401002717   นาง   อนุสรา           วะสัตน์
           401002718   นางสาว  ทิภาดา           คงหอม
           401002719   นาย   ธีระศักดิ์         สมบัน
           401002720   นาง   อานวยพร          โคตรศรี
           401002721   นาง     ั
                      สุธญญา           กองเพชร
           401002722   นางสาว  คนึงนิจ          นินทะสิงห์
           401002723   นางสาว  รัชนีย ์          วิชาเงิน
           401002724   นางสาว  อ้อมใจ           มิ่งขวัญ
           401002725   นาย   ไกรศักดิ์         โคตรศรี
           401002726   นางสาว  ปิ ยนาฎ          ลีมงคล
           401002727   นางสาว  ราตรี           สุขสาราญ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    79
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401002728   นาย   ชาญชัย           บุญพราย
           401002729   นาย   สมพงค์           กว้างขวาง
           401002730   นางสาว  ปวีณา            ฮองเรียน
           401002731   นาง   ฉวีวรรณ           แก้วประทีป
           401002732   นาย   ธวัชชัย           ทองบ่อ
           401002733   นางสาว  กมลทิพย์          แสนโสม
           401002734   นาง   พัชรินย์          โสตะวงษ์
           401002735   นางสาว  อุมารินทร์         มีทอง
           401002736   นาย   อดิเรก             ้
                                    รุงไธสง
           401002737   นางสาว  ประภาพรรณ          รักษาภักดี
           401002738   นาง   วรรณวิสา          มาตย์เทพ
           401002739   นาย   มนตรี            สีลาใย
           401002740   นางสาว  ฟ้ าสาง           ลิ้มวัฒนา
           401002741   นางสาว  เดือนเพ็ญ          อิ่มบุญสุ
           401002742   นางสาว  วราภรณ์              ิ
                                    พันธ์วไล
           401002743   นาย   ประเวศ           คาศรีสุข
           401002744   นาง   นัยนา            ป้ อมเชียงพิณ
           401002745   นางสาว  โสภา            วันทองสุข
           401002746   นางสาว  รณิดา            วงค์ชาชม
           401002747   นางสาว  อาภากร           นามม่อง
           401002748   นาย   ธรรมจักร          เบ็ญจะศิลป์
           401002749   นางสาว  สมควร            แสนป้ อง
           401002750   นางสาว  กุสุมา           ดันมีแก้ว
           401002751   นาย   ธราดล            อร่าม
           401002752   นางสาว  สุวรรณภา          เฉลิมบุญ
           401002753   นางสาว  พัชรี            เชาว์นอย ้
           401002754   นาง   รัฐนิชา           จันดาศรี
           401002755   นางสาว  ศิริศิล           สายวรสิงห์
           401002756   นางสาว  มณฑิตา           อินทิชย  ั
           401002757   นาย   เกษตรศักดิ์         เศรษฐนันท์
           401002758   นางสาว  อรอุมา           สารองพันธ์
           401002759   นางสาว  ศิวนาถ           โตเทศ
           401002760   นางสาว  อรนุช            สายสิญจน์
           401002761   นาง   สิริยากร          ราชแก้ว
           401002762   นางสาว  กนกวรรณ           สุขประเสริฐ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   80
         เลขประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401002763   นางสาว  วงเดือน           ่
                                   อุนใจ
           401002764   นาง   นวพร           อัคศรี
           401002765   นางสาว  สุภาวดี          คงพูลเพิ่ม
           401002766   นางสาว  ประภา           เพชรไพฑูรย์
           401002767   นางสาว  เสาวภา          หวานพร้อม
           401002768   นาง   จารุวรรณ         สัพโส
           401002769   นางสาว  รัตนา           นวลมณี
           401002770   นางสาว  สมปอง           ฟูเฟื่ อง
           401002771   นางสาว  ชุติมา          พระโสภา
           401002772   นาย   นันทวัฒน์         ชวนผดุง
           401002773   นางสาว  อรอุมา          อัคศรี
           401002774   นางสาว  ปฏิมาพร          เจริญสุข
           401002775   นาย   วิชยั           วงษ์ภูธร
           401002776   นาง   สายพิณ          ยอดสิงห์
           401002777   นางสาว  สตาร์รก ั         อักษร
           401002778   นาง   อรัญรัตน์         อาจวิชย  ั
           401002779   นาย   อาวุธ           ประสมทรัพย์
           401002780   นางสาว  อรทัย           อุทากา
           401002781   นาง   พิสมัย          ชาวดอน
           401002782   นาย   อาทิตย์          คาวงษา
           401002783   นางสาว  มัณฑิกา          ชัยมงคล
           401002784   นาง   ภิญญาดา          ศรีสทธ์ิ
           401002785   นาง    ้
                      รุงราตรี         สีหะวงษ์
           401002786   นาง   บุญรวม          ละลอกนา   ้
           401002787   นางสาว  ยุรนันท์         อ่อนนอจันทร์
           401002788   นาง   เปรมปรีดา         เพ็งเภา
           401002789   นางสาว     ์
                      สุรียฉาย         ธาตุศรี
           401002790   นาง   วัฒนิกา          นีรมิตร์
           401002791   นางสาว  ณัฐจิรา          ศรีบุรินทร์
           401002792   นาง   สุภาพร          สอนสุภาพ
           401002793   นาย   ประกวด          ศรีพทธา ุ
           401002794   นางสาว  เยาวมาน          นักประทุม
           401002795   นางสาว  รัชนีกร          แก้วคาพัน
           401002796   นาง   ลัดดาภรณ์         ศรีทะนีทอก
           401002797   นางสาว  นิสาชล          วรจักร
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                      81
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล            หมายเหตุ
           401002798   นาย   คมสันต์           ผาอินทร์
           401002799   นางสาว  มณีรตน์  ั         แก้วชิน
           401002800   นางสาว  รสสุคนธ์          ชูศรีทอง
           401002801   นางสาว  ชมพูนุท           ศรีมล ุ
           401002802   นาง   อาทิตยา           โคตมิตร
           401002803   นาย   ก้องเกียรติ         ยี่วาศรี
           401002804   นางสาว  สุดา            อาจอักษร
           401002805   นางสาว  นราพร            พรหมสาขา ณ.สกลนคร
           401002806   นางสาว  ดวงดาว           ราชธานี
           401002807   นาย   สุวดั            พ่ออามาตย์
           401002808   นางสาว  สุดารัตน์          กันหาทอง
           401002809   นาย   จัดเจน           สุทุม
           401002810   นางสาว  รัตนากร           ศรีประโทน
           401002811   นาย   อัครเดช           เรืองไพศาล
           401002812   นางสาว  สุพตราั           พัฒนชัย
           401002813   นางสาว  อภิญญา           นวลช่วย
           401002814   นาง   รามาวดี           โสกัณทัต
           401002815   นางสาว  ณัฐณิชา           ศรีแสน
           401002816   นางสาว  เปมิศา           ราชรามทอง
           401002817   นางสาว  ศิริพร           เพ็ชรศรีงาม
           401002818   นาย   แสงสุรีย ์         แสนสุริวงค์
           401002819   นาง   สมจิตร           ลาดนอก
           401002820   นางสาว  พรหมพร           กาญจนะ
           401002821   นางสาว  ณัฐญา            ภูพานเพ็ชร
           401002822   นาง   สุภาพ            ฉันประเดิม
           401002823   นางสาว  จิรภา            ปัดชาษี
           401002824   นางสาว  ผกามาศ           ลาดบาศรี
           401002825   นาย   อภิชาติ           ทองขาน
           401002826   นางสาว  วรัญญา           คาป้ อม
           401002827   นางสาว  จิราพร           พลสิทธิ์
           401002828   นาย   รัฐพงษ์           แก้วขุมเหล็ก
           401002829   นาย   สุรพงษ์           นันทะวงศ์
           401002830   นางสาว  กมลพรรณ             ิ
                                    วิจตรศิลป์
           401002831   นางสาว  ศิริวรรณ          ซิวสารี
           401002832   นางสาว      ั
                      ศิริลกษณ์          ศรีเจริญ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    82
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401002833   นาย   ปกรณ์            อรรถมงคลนาม
           401002834   นางสาว  จินตนา           สกุลไทย
           401002835   นาย   ปัจศิลป์          เดชอุม ่
           401002836   นางสาว  ลลิดา            จันทร์หนองแวง
           401002837   นาย   สมถวิล           ลาดบาศรี
           401002838   นาย   สุนนท์ ั             ์ ้
                                    พันธุคุมเก่า
           401002839   นางสาว  บุษกร            สิทธิป่ น ุ
           401002840   นางสาว  รัชดา            รังสี
           401002841   นางสาว  ธวัลรัตน์          อายุพฒน์ ั
           401002842   นางสาว  สายทอง           ประสาร
           401002843   นางสาว  สาวิตรี           คาชื่น
           401002844   นาย   ธนพงษ์           เทพิน
           401002845   นางสาว  พิจตราิ           ดีแสง
           401002846   นาย   ธณากร            ภูใบบัง
           401002847   นาย   วินยั            ศรีภา
           401002848   นาย   กิตติกานต์         ชัยมาโย
           401002849   นาง   อรทัย             ั
                                    วิชยวงษ์
           401002850   นาย   ธนวัฒน์           สุวรรณโคตร
           401002851   นางสาว  ยุพาพร           คลังกลาง
           401002852   นางสาว  อัญชลี           ทองคา
           401002853   นางสาว  อุไรรัตน์          ทองสัน
           401002854   นางสาว  วนิดา            กมลสินธุ ์
           401002855   นางสาว  ไพรวัลย์          โยธานันท์
           401002856   นางสาว  จิราภรณ์          บรรเทาทุกข์
           401002857   นาย   ถาวร            พลธิราช
           401002858   นาง   สิริกานดา          ทองเกษม
           401002859   นางสาว  รัฏฐินี           จาตุรรัตน์
           401002860   นางสาว  ภิชญาลักษณ์         นาโสก
           401002861   นางสาว  ธนพร            จันทะเดช
           401002862   นางสาว  ราไพ            เชิดไชย
           401002863   นาง   เทียนทอง          พุทธาธรรม
           401002864   นางสาว  พิลยวรรณ ั         ขวัญประกอบ
           401002865   นางสาว  สุภานัน           คัฒมาตย์
           401002866   นาย   ทีมปกรณ์          อานักขันธ์
           401002867   นางสาว  มยุรา            พลเคน
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                       83
         เลขประจาตัวสอบ                 ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401002868   นาง      ทัศรินทร์           จาปามูล
           401002869   นางสาว       ั
                         ศิริลกษณ์           อุปครราช
           401002870   นาง      ไพรญา             ธิบูรณ์บุญ
           401002871   นางสาว    ชนิศา               ั
                                        มีชยทร
           401002872   นาย      ภาสกร             วงค์คาจันทร์
           401002873   นาง      วิมลรัตน์           พลธิราช
           401002874   นางสาว    นิชญา             เสือมัน ่
           401002875   นาย      สมพงษ์            ไชยสัตย์
           401002876   นางสาว    อลิษรา            ผุยมาตย์
           401002877   นางสาว    เพชรธิรา           เยรรัมย์
           401002878   ว่าที่ ร.ต.  วิภาส             วิภาวิน
           401002879   นางสาว    กันธิมา            บุษบงค์
           401002880   นาย      สุพจน์            พิลารักษ์
           401002881   นาย      สุรเชษฐ์           เจริญสุข
           401002882   นางสาว    มะลิจนทร์ ั          กองศรี
           401002883   นางสาว    วิราภรณ์           แผ้วชมภู
           401002884   นางสาว    ธันยพร            แก้วชมภู
           401002885   นางสาว    วิไล             สอนพรม
           401002886   นาย      วัฒนา             นันทสอางค์
           401002887   นางสาว    อุไรวรรณ           ศักดี
           401002888   นางสาว    อรุณี             ไชยศรี
           401002889   นาย      สุกิจทิศกดิ์ั         เสียงลา้
           401002890   นางสาว    รัศมี             แก้วคนตรง
           401002891   นางสาว    มนัญชยา            เชื้อวังคา
           401002892   นาย      บุริศร์            ช่างสอน
           401002893   นางสาว    มะลิสา            อาญาสูญ
           401002894   นาง      นพรัตน์            พ่อลีละ
           401002895   นางสาว    พรวิภา            วรินทรา
           401002896   นางสาว    นิศรา             ฐานะ
           401002897   นางสาว    จารุณี            คนเพียร
           401002898   นางสาว    นันทิยา            เวชกามา
           401002899   นางสาว    ทิพวรรณ            นักบุญ
           401002900   นาง      มณีรตน์ ั           ศรีกงพาน
           401002901   นาง      ฉวีวรรณ            สาริบุตร
           401002902   นางสาว    วราภรณ์            การชาคา
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     84
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล           หมายเหตุ
           401002903   นาย   ธานันท์           นาชัยเพิ่ม
           401002904   นางสาว  ประภาพร           พิกุลดก
           401002905   นางสาว  ดารารัตน์          กุลเทียนประดิษฐ์
           401002906   นาย   สมเด็จ           คาวงษ์
           401002907   นาย   คณาธิป           อัคฮาด
           401002908   นางสาว  ปนิดา            บงแก้ว
           401002909   นาย   ณัฐพล            หาดทวายกาญจน์
           401002910   นาย   กฤษณพงศ์          อินทะจันทร์
           401002911   นาง   พรพิมล           อาทิตย์
           401002912   นาย   สุวระศักดิ์
                         ี           พ่อเกตุ
           401002913   นางสาว  เนตรชนก           ศิริภา
           401002914   นาย   ทวีศกดิ์
                          ั          รักวิชา
           401002915   นาง   หนึ่งฤทัย          บุตรศรีเมือง
           401002916   นางสาว   ้
                      นาอ้อย           เที่ยงอักษร
           401002917   นางสาว  ปิ ยะรัตน์         ดีศรี
           401002918   นาง   นิตยา            ศิริคุณ
           401002919   นาง   สายฝน            พาติกบุตร
           401002920   นาง   สุวะรี           ชาญพานิชย์
           401002921   นางสาว  มธุกร            อาจวิชย  ั
           401002922   นาง   ดารณี            ทิพนัส
           401002923   นางสาว  สนุ ก            บุญลา้
           401002924   นาย   พชรพล            ธาตุไชย
           401002925   นางสาว  มุกดา            สาสีทะ
           401002926   นาย   สุรสิทธิ์          อุปพงษ์
           401002927   นางสาว  สาธิยา             ่
                                    มังมา
           401002928   นางสาว  นราทิพย์          กุลจันทะ
           401002929   นาง   รพีพร            ตัญญาภักดิ์
           401002930   นางสาว  นิภาพร           สารีนนท์ั
           401002931   นางสาว  วรรณิสา           ผาจันทร์
           401002932   นาย   ปรีชา            อาวิชยั
           401002933   นางสาว  นฤชยา             ้
                                    ชันงาม
           401002934   นางสาว  นงนุ ช           ศรีสาพันธ์
           401002935   นางสาว  จารุวรรณ          ยังทรัพย์
           401002936   นาย   วัฒนชัย           ศรีเสมอ
           401002937   นางสาว  วรรณี            ดีสาตร์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   85
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401002938   นางสาว  อุไรวรรณ          เค้าซื่อ
           401002939   นาย   คมสันต์           รูปพรม
           401002940   นางสาว  กันทิมา           ศรีวารมย์
           401002941   นาย   มนตรี            พรมศิริ
           401002942   นาย   วัฒนา            ขอร่ม
           401002943   นางสาว  วนิดา            ฐิติเวชวรกุล
           401002944   นาย   สุพจน์           ไมตรีสวัสดิ์
           401002945   นาย   เฉลิมศักดิ์         ชัดแววศรี
           401002946   นาย   นิตินนท์ั          ชัยมานันท์
           401002947   นางสาว  รัชฎาภรณ์          สุดเพาะ
           401002948   นางสาว  พัทยา            ปุระณะ
           401002949   นางสาว  จิราภา           ไชยนิคม
           401002950   นาย   ณัฐวุฒิ           กาเผือก
           401002951   นาง   ศศิธร            แก้วคาภา
           401002952   นางสาว  ประพิน           นนตะแสน
           401002953   นางสาว  วิมนละดา          การี
           401002954   นางสาว  เยาวลักษณ์         จันดาวรรณ
           401002955   นางสาว  วาสนา            วาปี ทะ
           401002956   นาย   เสกสิทธิ์             ั
                                    คูณีรตน์
           401002957   นาย   สุรชั            อัมลา
           401002958   นางสาว  สังวาล           สังขพัฒน์
           401002959   นางสาว  นุชจรี           ชะนะพล
           401002960   นาง   สุภาภรณ์          ดวงสิมมา
           401002961   นางสาว  ศัญนี            ประวัง
           401002962   นางสาว  ณัฐรัตน์          เมืองโคตร
           401002963   นางสาว  นริศรา           สุจริต
           401002964   นางสาว  วิริยา           จันดาชัย
           401002965   นางสาว  อัธฌา            สว่างดี
           401002966   นางสาว  วราภรณ์           จันทะโสม
           401002967   นางสาว  ภทรอร            เมินแก้ว
           401002968   นางสาว  ยุพน ิ           พิลาบุตร
           401002969   นาง   สุภาภรณ์          รัตนกร
           401002970   นางสาว  ธนัยชนก           พัตตะยา
           401002971   นางสาว  พรพรรณ           ศรีสว่าง
           401002972   นางสาว  ณัฒฐิณี           มีศิลป์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    86
         เลขประจาตัวสอบ               ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401002973   นางสาว  พัชรินทร์           เขียนศิริ
           401002974   นางสาว   ้
                      นาฝน              แสงสุดตา
           401002975   นาย   สมภพ              เสนาไชย
           401002976   นางสาว  ศิรินภา            เทพราช
           401002977   นางสาว  สุวรรณา            ผิวเหลือง
           401002978   นางสาว  จันทวะดี            ก้อนทอง
           401002979   นาย   เสน่ห ์            บุญศรี
           401002980   นางสาว  วิไลพรรณ            ไชยกันยา
           401002981   นางสาว  บุญทิน             ก้อมมะณี
           401002982   นางสาว  บุญชื่น            วรรณอ๊วก
           401002983   นางสาว  แสงเพชร            การจักร์
           401002984   นางสาว  ปนัดดา             หล้ามณี
           401002985   นางสาว  นิตยา             ยิ่งยืน
           401002986   นางสาว  รัตนาวดี            ผิวดี
           401002987   นางสาว  วิภารัตน์           ศรีหาระ
           401002988   นาย   ศักดิ์ชย  ั          อินงาม
           401002989   นางสาว  เพ็ญศรี            แจ่มใส
           401002990   นาย   พงษ์ศกดิ์  ั         มานะวงค์
           401002991   นาง   นิศากร             สุวรรณบุตร
           401002992   นางสาว  ชนาธิป             ชาฎา
           401002993   นางสาว    ั
                      วิรตชยา            แสงระพี
           401002994   นาย   สุริยน  ั           คามตะสีลา
           401002995   นางสาว  ศรีวรรณ            วงค์ศรีดา
           401002996   นางสาว  เสาวภาคย์           ศรีมหาไชย
           401002997   นาง   จารุณี             ประสานพันธ์
           401002998   นางสาว  พรรณี                 ั
                                      การีรตน์
           401002999   นางสาว  อรัฐญา             พันธ์ชย ั
           401003000   นางสาว  สุทธิวดี            กัญญาจิตต์
           401003001   นางสาว  เกศรินทร์           บุญสะอาด
           401003002   นาง   อภิญญา             แสงงาม
           401003003   นางสาว  วิภาวัลย์           ทองน้อย
           401003004   นางสาว  พรทิพย์            อันธไชย
           401003005   นาย   วัชรินทร์           สินเพ็ง
           401003006   นางสาว  สมหญิง             ผดุงสันต์
           401003007   นาย   นิมต  ิ            ตาทอง
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   87
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401003008   นางสาว  จันทร์เพ็ญ         บารุงศรี
           401003009   นางสาว  อรอนงค์               ั
                                    สิงห์บณดิษฐ์
           401003010   นาง   สายฝน           นาคทน
           401003011   นาง   อังคณา           เจริญศิริ
           401003012   นางสาว  เกวลิน           พื้นผักหวาน
           401003013   นาย   สาระวิทย์         อุดมสันต์
           401003014   นางสาว  จิราพร           สองทุ่ง
           401003015   นาย   จักรพงศ์              ั
                                    พิสยพันธ์
           401003016   นาย   สิทธิเดช          ไชยพร
           401003017   นางสาว  จุฑารัตน์         ดอกพรมลา
           401003018   นาย   ธีระศักดิ์         ปรือทอง
           401003019   นางสาว  วัชรากร          ต้นโพธิ์
           401003020   นาย   ธรรมนู ญ          คงชุ่มชื่น
           401003021   นางสาว  อารุณี           บุญเคล้า
           401003022   นางสาว  วันเพ็ญ          โคตะยันต์
           401003023   นาง   ดวงกมล           เทวงศา
           401003024   นางสาว  ณัจพร             ั
                                    หิรญเขต
           401003025   นางสาว  พิมพ์พร          หาญวงศ์
           401003026   นางสาว  เกษฎาภรณ์         กลางบัว
           401003027   นาง   จันทร์เพ็ญ         ซ้ายยศ
           401003028   นาง     ั
                      สุพตรา           วงศ์โสภา
           401003029   นางสาว  วีรวรรณ           ้
                                    ปันเฉย
           401003030   นาย   ประมุกข์          หนองเหล็ก
           401003031   นาย   ธีระพล           พิมคีรี
           401003032   นาย   สุขสันต์             ั
                                    สุจนทร์
           401003033   นางสาว  ชลดา            เจริญสุข
           401003034   นางสาว  สุพตราั          ม่วงคลา
           401003035   นาง   มะลิวลย์ั         พรหมมา
           401003036   นางสาว  จันทร์เพ็ญ         ดวงรัตใต้
           401003037   นางสาว  กฤษฎาพร          เนียนสูงเนิน
           401003038   นาย   วิโรจน์          ลาทอง
           401003039   นางสาว  อรทัย           ศิริเกตุ
           401003040   นางสาว  สุคนธรัตน์         อุคา
           401003041   นาย   ไพฑูรย์          วงศ์โสภา
           401003042   นาง   พิชยา           วงษ์อนันต์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   88
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401003043   นางสาว  มณี            โหลยา
           401003044   นางสาว  ชุติกาญจน์         บัวลา
           401003045   นางสาว  ละมัย           พนมไพร
           401003046   นาง   ณัฐชยา           มณีเทพ
           401003047   นางสาว  ดารารัตน์         พลเวียงธรรม
           401003048   นาง   ชุติมา           เสี้ยมแหลม
           401003049   นางสาว  สาวิณี           จูมไชย
           401003050   นางสาว  เนตรนภา          ศรีไชยา
           401003051   นางสาว  ราชรินทร์         ไชยดา
           401003052   นางสาว  อุษณา           ทองดี
           401003053   นางสาว  เยาวนา              ั
                                    ภูบวดวง
           401003054   นาย   พงษ์ศกดิ์
                          ั         ภารสง่า
           401003055   นางสาว  นัดดาพร          อาจแก้ว
           401003056   นาย     ั
                      พิรตน์           วิชาชัย
           401003057   นาย   นิรุต           เวียงแก้ว
           401003058   นางสาว  รัชฎาภรณ์         ภูบวดวง ั
           401003059   นางสาว  สุนิสา           สินเนตร
           401003060   นางสาว  พันทิวา          วงษ์สุทา
           401003061   นางสาว  นารี            ศรีโฮง
           401003062   นางสาว  นฤมล            สุวรรณแสง
           401003063   นาย      ั
                      อภิรกษ์          คาบอนพิทกษ์ั
           401003064   นางสาว  สุภาวดี          บุญวงษ์ษา
           401003065   นางสาว  เจนจิรา          เกษนาค
           401003066   นางสาว  สุพรรษา          พรหมแก้ว
           401003067   นางสาว  กรรณิการ์         สาลีอาจ
           401003068   นาง   บุษรา           โคตรประทุม
           401003069   นางสาว  จัตุพร           บัวคาโคตร
           401003070   นางสาว  พรนิภา           วันหากิจ
           401003071   นาย   อาทิตย์          ทวีทรัพย์
           401003072   นางสาว  ปนัดดา           ศรีชมษร
           401003073   นางสาว  ฃลิกา              ิ ั
                                    ภูมทศน์
           401003074   นางสาว  วันเฉลิม          จันทะแจ่ม
           401003075   นางสาว  นฤมล            เทียบโพธิ์
           401003076   นางสาว  วัชรี           เกษสว่าง
           401003077   นางสาว  ปิ ยะวดี          พลตรี
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   89
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401003078   นาย   คมกฤช            จันทน์แดง
           401003079   นาย   ศรีสุดา           ศรีสมุทร
           401003080   นาย   ทศพรชัย           กุลสิงห์
           401003081   นางสาว  สุดาพร              ั้
                                    มีชนช่วง
           401003082   นางสาว  ยุพณ ิ           ธงดาชัย
           401003083   นางสาว  ชิโนรส           ตอสันเทียะ
           401003084   นาย   อุดมพร           วงษ์ษาราช
           401003085   นางสาว  นุชนาถ           บุตนัย
           401003086   นางสาว  นวลนภา           แสนทวีสุข
           401003087   นาย   ณพฤทธิ์           ด้วงทอง
           401003088   นาย   องอาจ            สายเสมา
           401003089   นาย   ธีระศักดิ์         สุนทะมาลา
           401003090   นางสาว  ปิ ยนุ ช          โชคพิมาย
           401003091   นางสาว  อารีรตน์ั          หาญสุวรรณ
           401003092   นางสาว  ธารทิพย์          หาญละคร
           401003093   นาย   ศุภณัฐ           วงศรีเทพ
           401003094   นาย   เจษฎา            ศรีวารินทร์
           401003095   นางสาว  ประกายรัตน์         เป้ งคาภา
           401003096   นาย   ขจร             คงคะเสน
           401003097   นาง   อรุณี            ภูผาสู ง
           401003098   นางสาว  มลยะรัตน์          ศรีบุรินทร์
           401003099   นางสาว  ณัฐวดี           ธนะสู ตร
           401003100   นางสาว  รจนา            พรมตาไก้
           401003101   นางสาว  ธารทิพย์          สุวรรณจันลา
           401003102   นางสาว    ิ
                      สุจตตา           ศิลาพันธ์
           401003103   นางสาว  วรนุช            สีเทียวไทย
           401003104   นางสาว  กรวิกา           หอมสุวรรณ
           401003105   นางสาว  เย็นจิตร          พาลึก
           401003106   นางสาว  ลมบน            กินรี
           401003107   นาย   ปกาสิต           บัวเผื่อน
           401003108   นางสาว  อรนิตย์           นาสาแดง
           401003109   นางสาว  วราภรณ์           คนองมาก
           401003110   นางสาว  นัยนา            ศรีทอง
           401003111   นาย   วิทยา            พิษสุวรรณ
           401003112   นาง   เดือนเพ็ญ          สุวรรณธาดา
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   90
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401003113   นาย   ประสงค์           แก่สาโรง
           401003114   นางสาว  วนิดา            การกวี
           401003115   นางสาว  วันทนี            ไสโยธา
           401003116   นางสาว  แสงระวี           โพธิไทรย์
           401003117   นางสาว  นิลธิดาภร          ดวงแก้ว
           401003118   นาย   วิญญู            จูมวันทา
           401003119   นางสาว    ั
                      สุลกขณา           โสมอินทร์
           401003120   นาย   รัตนพล            ทองใบ
           401003121   นางสาว  พัชราวดี           อามาตย์เสนา
           401003122   นางสาว  นฤมล             ไชยพันธ์
           401003123   นาย   พงษ์ธรณ์           หอมสุวรรณ
           401003124   นาย   พรทวี            พะลาด
           401003125   นางสาว  ชารินี            โกษาจันทร์
           401003126   นางสาว  ศิริพร            วานิช
           401003127   นาย   จักรี            โยธะการี
           401003128   นางสาว  ธาริณี            แสงงาม
           401003129   นาย   อัคราทรณ์          พลเยี่ยม
           401003130   นางสาว  จิตราพร           วังก้อน
           401003131   นาย   เกียรติศกดิ์
                           ั          บุญกอบ
           401003132   นางสาว  ปนัดดา            ภารมงคล
           401003133   นาย   จักราวุธ           สัพโส
           401003134   นางสาว  ภวรรณ์ตรี          สอนเสนา
           401003135   นาย   โอภาส            ภูดอนนาง
           401003136   นางสาว  กุลธิดา           สัพโส
           401003137   นางสาว  เกษณี            ถิ่นวิมล
           401003138   นางสาว  ณภัชสิริ           ไชยพิมพ์
           401003139   นาย   ประดิษฐ์           ก้องเวหา
           401003140   นาย   ถนัดกิจ           มุงคุณ
           401003141   นาง   สุธรรมา             ่
                                     หมันพลศรี
           401003142   นางสาว  อัจฉราพร           บุญญา
           401003143   นาย   วีระเดช           บุญญา
           401003144   นางสาว  พรวดี            อิงเอนุ
           401003145   นางสาว  จิรสุตา           ลามะสะ
           401003146   นางสาว  เดือนเต็ม          แสนตรี
           401003147   นางสาว  ลักษมี            ชัยแจ้ง
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     91
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล           หมายเหตุ
           401003148   นางสาว  ทิพรัตน์          ทองหล้า
           401003149   นางสาว  ศิริพร           เฉิดเจิม
           401003150   นาย   กุศล            เหล่าพิทกษ์ ั
           401003151   นางสาว  ยวิษฐา           ชนะสงคราม
           401003152   นาย   วุฒชย  ิั         เชื้อจารย์ชน  ิ
           401003153   นาง   นันทนา           พันตาเอก
           401003154   นาย   ภาณุพงศ์          จันแดง
           401003155   นางสาว  ไชยนรินทร์         แถมศิริ
           401003156   นาย   เดช            มูลเพ็ญ
           401003157   นางสาว  พิชญานิน          ยอดยศ
           401003158   นางสาว  สุรชดาั          นรมาตย์
           401003159   นางสาว  สุพสตรา ั         ทศราช
           401003160   นาง   จันทร์เพ็ญ         ทิวะสิงห์
           401003161   นาย   สามารถ           ศรีบุรินทร์
           401003162   นาย   ศุภกานต์          สีพด ุ
           401003163   นางสาว   ้
                      รุงทิวา          วรอินทร์
           401003164   นางสาว  นิภา            บุตรชาติ
           401003165   นาย   ธนัส            แสนตรี
           401003166   นางสาว  นันทวรรณ          ไชยรบ
           401003167   นางสาว  สุวรรณี          ดากา  ่
           401003168   นาง   ฑิตฐิตา          สารทอง
           401003169   นางสาว  ยุภาพร           ไชยนิคม
           401003170   นางสาว  ศิริพร           สิงวะราช
           401003171   นาย   เฉลิมพล          มูลเชียงใต้
           401003172   นาง   ขวัญใจ           ชุมปัญญา
           401003173   นางสาว  สุวรรณภา          รักษาภักดี
           401003174   นาย   ตุลาการ          ผาลิพฒน์ ั
           401003175   นางสาว  วิภาวดี          โคตรวงศ์
           401003176   นาย   อรรถพล           โคตรวิชย  ั
           401003177   นางสาว  อรพรรณ           งามสง่า
           401003178   นางสาว    ิ
                      สุธตา           สิงห์ศร
           401003179   นาย   รังสรรค์          วันนา
           401003180   นางสาว  จารุวรรณ          มาตะรักษ์
           401003181   นาง   พาภรณ์           บูชาทิพย์
           401003182   นาย   ชาญชัย           ทองสุทธิ์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   92
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401003183   นางสาว  มาลัยพร          มีกล้า
           401003184   นางสาว  แววตา           เชียงษาวงศ์
           401003185   นางสาว  รัชนีกร          ดอนละคร
           401003186   นางสาว  อ่อนสา           ดวงแก้ว
           401003187   นาย   วัชรินทร์         ภูมูล
           401003188   นาง   พนิดา           อุปโคตร
           401003189   นาย   พูลทรัพย์         ทัศคร
           401003190   นางสาว  รจนา            วรจารุ
           401003191   นาย     ั
                      วินย            แสนบุญศิริ
           401003192   นาย   สาโรจน์          บุญปัด
           401003193   นางสาว  วิภานี           วรรณกุล
           401003194   นางสาว  สายลม           ศรัทธาคลัง
           401003195   นางสาว  เกวลี           ทองสุทธิ์
           401003196   นาย   พนมสิน           ผ่องใส
           401003197   นาย   อาทิตย์          ถนนนอก
           401003198   นางสาว  มาลัย           ทากุดเรือ
           401003199   นาง   นวลละออ          สังข์เกิด
           401003200   นางสาว  ศรินยา           ดุลนีย ์
           401003201   นาย   ยุทธพงศ์          เพชรพลอย
           401003202   นางสาว  จิระวดี          โยตะสี
           401003203   นางสาว  พิมพ์ใจ          สีมี
           401003204   นาย   จักรี           โสภี
           401003205   นาง      ั
                      สุกญญา           สุขสงค์
           401003206   นาย   อภิเดช           แสงน้อย
           401003207   นางสาว  อุไร            เสริมทรัพย์
           401003208   นาย   จิรพล           เลไร
           401003209   นาย   อภินนท์ ั         จันทร์สงคราม
           401003210   นางสาว  ชลัญญา           มินดี
           401003211   นางสาว  ชลธิชา           ลามคา
           401003212   นาย   วันเฉลิม          วงศาเลิศ
           401003213   นางสาว  ลออ            สุริฉาย
           401003214   นาย   วุฒไกร ิ          เพชรพลอย
           401003215   นางสาว  อุมาพร           เจริญจิตร์
           401003216   นางสาว  ภัทราภรณ์         เกษรเสนา
           401003217   นางสาว  ยุวธิดา          สีนอร์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   93
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401003218   นางสาว  เสาวภา                ั
                                    เหมะสิขนฑถะ
           401003219   นางสาว  ดวงตา           ดาทอง
           401003220   นาย   จรรโลง           หนู โพนทอง
           401003221   นาง   ยุภาวดี          เหลาพรม
           401003222   นาง   นิตยา           แสงน้อย
           401003223   นางสาว  ไข่มกุ           วงศ์จาปา
           401003224   นาง   ปราณี           จันทรวิมล
           401003225   นาง   ทิพวดี           เชื้อพันธ์
           401003226   นาย   อุดร            บุญจอง
           401003227   นางสาว  พัชราภรณ์         สุทธิแสน
           401003228   นางสาว  รัตนสุดา          กุลศรีนอ
           401003229   นางสาว  รัตนา           สุ่มมาตย์
           401003230   นาย   ทรงภพ           ชุมพร
           401003231   นางสาว  ทัศชญา           ซื่อสัตย์
           401003232   นาย   วิทยา           วารินสิทธิกุล
           401003233   นางสาว  ยุภาพร           ชาวพงษ์
           401003234   นางสาว  วารี            ศิลปักษา
           401003235   นางสาว  จิราภรณ์          ผองแก้ว
           401003236   นางสาว  ขวัญใจ           ประทุมภาพ
           401003237   นาย   เอกราช           ไชยจงมี
           401003238   นางสาว  ธิดารัตน์         ธัญญะประกอบ
           401003239   นาย   คมสันต์          ต้นมิ่ง
           401003240   นางสาว  อภิญญา           คูณเมือง
           401003241   นางสาว  จุฬาณี           ยอดดี
           401003242   นางสาว  อาภา            บุญแสน
           401003243   นางสาว  วรัญญา           นรชาญ
           401003244   นางสาว  จิตลดา           สิทธิโห
           401003245   นางสาว  จิราพร           เอกพล
           401003246   นางสาว  อรพรรณ           พันธะ
           401003247   นางสาว  กัลยาณี          ฤทธิแผลง
           401003248   นาย   ทินกร           ศรีชยั
           401003249   นางสาว  ทิพยาภรณ์         เพาะเจริญ
           401003250   นางสาว  ประไพพรรณ         แสนสุด
           401003251   นาง   ประคอง           ใยสิงห์สอน
           401003252   นาง   ศิริทรัพย์         ทฤษฎี
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                  94
         เลขประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401003253   นาย   อรรถพล          ปักสังคะเนย์
           401003254   นาง   วรรณภา          ทิพยธร
           401003255   นาย   วีระพล          พิมพาเลีย
           401003256   นางสาว  วิดา           ดรรักษา
           401003257   นาย   ชาตรี           เหลือศิริ
           401003258   นางสาว  สมพร           บาเพ็ญ
           401003259   นางสาว  พัชรา           มาสอน
           401003260   นางสาว  สุภาวดี          โสมณะสัตร
           401003261   นางสาว  ดวงใจ           ทิพย์คามี
           401003262   นางสาว  สุขสันต์         วงค์อดม ุ
           401003263   นาย   อาพันธ์          บุญทานันท์
           401003264   นางสาว  การะเกด          เพ็ญพักตร์
           401003265   นางสาว  อภิรดี          พลชัยสงค์
           401003266   นางสาว  สุภาวดี          สิงห์ดา
           401003267   นางสาว  อุราวรรณ         มณีบุญ
           401003268   นางสาว    ั
                      สุนีรตน์         มุงคุณ
           401003269   นาย   ธงชัย           เยาวขันธ์
           401003270   นาย   เมธี           โพธิโคตร
           401003271   นางสาว  พรรัตน์           ่
                                   ขุมด้วง
           401003272   นาง   ต้อม           บุญทานันท์
           401003273   นางสาว  ปาริชาติ         ปุริตง ั
           401003274   นางสาว  สุพรรณี          ศรีมาลัย
           401003275   นางสาว  สุภาวินี         บุญจุ่น
           401003276   นางสาว  เสาวนีย ์         ทองนา
           401003277   นาย   กฤตวัฒน์         หาญพรม
           401003278   นางสาว  กาญจนา          ร่วมใจ
           401003279   นาย   ชัยทัด          อดทน
           401003280   นางสาว  กาญจนา          บุญหล้า
           401003281   นาย   ศิริพงษ์         หาญรุ่งโรจน์
           401003282   นางสาว  นุชนภา          ทุมมีมาลา
           401003283   นางสาว  กัญญาภรณ์         ผาสวาสดิ์
           401003284   นาย   กฤษฎา           วรินทรา
           401003285   นาย   อาณัต             ั
                                   ภูรตน์
           401003286   นาย   วิชยะ           แก้วพิภพ
           401003287   นางสาว  วารุณี                ิ
                                   เอื้อวุฒธรรม
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     95
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401003288   นางสาว  วรรวิภา            หนู โม
           401003289   นาย   พิชยั             เหล่าราช
           401003290   นางสาว  วิมลรัตน์           อัฐนาค
           401003291   นางสาว  รพีพร             บางแก้ว
           401003292   นาย   สมบัติ            ศรีเรืองสุข
           401003293   นาย   แสงสุรีย ์          ศรีพงษ์ไชย
           401003294   นางสาว  สาวิกา            พรมศรีธรรม
           401003295   นาง   สุภาพ             เขียวศรี
           401003296   นาง   สุปราณี            จาปาเทศ
           401003297   นาง   กัลยณัฐ            โบราณมูล
           401003298   นางสาว  วรรณนิภา           จาปาทิพย์
           401003299   นาง   อัญญิกา            เชื้อบัณฑิต
           401003300   นางสาว  บังอร             ภูแสนสัน ่
           401003301   นางสาว  นงลักษณ์           ช่อประพันธ์
           401003302   นางสาว  จินตนา            บุญเกิดแก้ว
           401003303   นางสาว  อาทิตยา            อุปนันท์
           401003304   นาง      ั
                      สิรินนท์           สอนบุญ
           401003305   นางสาว  กรรณิกา            อันทะสีดา
           401003306   นางสาว  อุทุมพร            สระกาง
           401003307   นางสาว  ประนอม            ใชยตอกเกี้ย
           401003308   นางสาว  ดวงกมล            บุญฤทธิ์
           401003309   นาย   ประพาส            จันทร์ไพรสณฑ์
           401003310   นางสาว  วาศิณี            สระกาง
           401003311   นางสาว  กาไล             ไกยวงค์
           401003312   นางสาว  วัชรา             สารารัตน์
           401003313   นางสาว  ดวงใจ             ไกยวงค์
           401003314   นางสาว      ั
                      ศิริลกษณ์           มิ่งแก้ว
           401003315   นางสาว  มยุรา             คาแปลง
           401003316   นาย   กิตติศกดิ์ ั         คาดบัว
           401003317   นาง   นัยนา             เสนานุ ช
           401003318   นาย   ไสว              ไกยวงค์
           401003319   นาย   ศรเพชร            เนาวราช
           401003320   นางสาว  หนู เวียง           คาเกษ
           401003321   นางสาว  มณีรตน์  ั          ไกยชาติ
           401003322   นาย   เอกพล             วงค์ตาหล้า
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                      96
         เลขประจาตัวสอบ               ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401003323   นาง   อมรศรี             วงแสนสุข
           401003324   นางสาว  จิรวดี             นุริตมนต์
           401003325   นาย   ไสว               ตะรินนันท์
           401003326   นางสาว  นภาพร              พรมวัน
           401003327   นางสาว  วันวิสา             สีแสง
           401003328   นางสาว  รุ่งนภา             พิลาวุฒิ
           401003329   นาย   สุริยนต์   ั         สงสุข
           401003330   นาย   พูนทรัพย์            มาดา
           401003331   นางสาว  วิลาสินี            สิมวิเศษ
           401003332   นาง   ภูดน ิ             โพธิ์สดา ี
           401003333   นาง   พิกุลรัตน์           ธนเฮือง
           401003334   นาย   สุพฒนา  ั           สอนอาจ
           401003335   นางสาว  รภิญญา             เพิ่มสิทธ์
           401003336   นางสาว  ทัศนีย ์            แสนสุริวงค์
           401003337   นางสาว  พรทิพย์             แสงสี
           401003338   นางสาว  เบญจมาศ             คุณาวัฒน์
           401003339   นาย   นพมาศ              เลิงฮัง
           401003340   นาย   ณัฐวุฒิ             นนท์มติ   ุ
           401003341   นาย   วุฒพงษ์ ิ            สีโสภา
           401003342   นางสาว    ิ
                      สุจตรา             ด่านขุนทด
           401003343   นาง   อนงค์              สุธรรมา
           401003344   นางสาว  กนกพร              เหมือนอินทร์
           401003345   นางสาว  เสาวลักษณ์           มารมย์
           401003346   นาย   ธนวัฒน์             พาพิจตร
           401003347   นางสาว  วลีทพย์   ิ          น้อยพรหม
           401003348   นางสาว  นิสา              ว่องไว
           401003349   นางสาว  บุษยา                   ี
                                      ลิมปิ ทปราการ
           401003350   นาย   อมรศักดิ์            ลีลาตระการกุล
           401003351   นาย   วันชัย             ลามคา
           401003352   นางสาว  อรพรรณ                ิ ั
                                      ภูมทศน์
           401003353   นางสาว  จิราภรณ์            แสนส่อง
           401003354   นาง   รินทร์ดา            ทองใบ
           401003355   นางสาว  ไฉนพร              กรงทอง
           401003356   นาย   นริศ              ธรรมวงศ์
           401003357   นางสาว  นงค์เยาว์            หลงนาม
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   97
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401003358   นางสาว  อภิญญา           ดีหมี
           401003359   นางสาว  มนิดา            โชคสวัสดิ์
           401003360   นาย   นิติ               ิ
                                    ภูก่ งผา
           401003361   นาง   กชพร            ฉัตรทอง
           401003362   นาย   ศักดา            วิเศษวงษา
           401003363   นาย   ชูศกดิ์ ั          ตื้อปัน ้
           401003364   นางสาว  อารีพร           แสงชา
           401003365   นางสาว  รัตนาภรณ์          แก้วบ่อ
           401003366   นาย   พิทกษ์วงศ์ั         ภูมพฒน์ิ ั
           401003367   นาย   นภดล            ชนวีรยุทธ
           401003368   นางสาว  วัชรี                 ั
                                    สุนทราวิรตน์
           401003369   นางสาว  อริษา            บุบผาลา
           401003370   นาง   ประไพ            วังมา
           401003371   นางสาว    ั
                      สุรสวดี           อรรคชัย
           401003372   นางสาว  ปิ ยมาภรณ์         เรืองเพชร
           401003373   นาง   สุภาพร           ไชยสาคร
           401003374   นางสาว  บพิตร            ชัยสีดา
           401003375   นาง   สุจนดาิ           คลังคาภา
           401003376   นาง   รินทร์จง          แสงนาค
           401003377   นางสาว  วาสนา            นนทเสน
           401003378   นางสาว  พัชรินทร์          อุทธตรี
           401003379   นางสาว  เสาวลักษณ์         สีเบ้า
           401003380   นางสาว  ปิ ยฉัตร          คาถา
           401003381   นางสาว  ศิริพร           ดวงสาพล
           401003382   นางสาว  ขนิษฐา           นิมาลา
           401003383   นางสาว  วราภรณ์           สมวงค์
           401003384   นาย   นิกร            นวะศรี
           401003385   นางสาว  สุวรรณี           โพธิ์ศรี
           401003386   นาย   วีระพงษ์          สีดา
           401003387   นางสาว  นิลรัตน์           ่
                                    อุนแก้ว
           401003388   นาง   กนกวรรณ           แก้วไกลตา
           401003389   นางสาว  พัชนีย ์          สอนสุภาพ
           401003390   นางสาว  นิภา            สาวะถี
           401003391   นางสาว  อ้อมใจ           ทองแหยม
           401003392   นางสาว  วารินทร์          ตอนใต้
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                  98
         เลขประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401003393   นางสาว  สุพตรา ั         นามฮาต
           401003394   นางสาว  วรรณภา          ชลไพร
           401003395   นางสาว  วราพร           ทิพะใส
           401003396   นาย   พนมพร           แสงนาค
           401003397   นางสาว  จีระนัน          แก้วพิภพ
           401003398   นางสาว  กฤษณา           ปุรินทะ
           401003399   นางสาว  นภาภรณ์          เพ็ชรไชย
           401003400   นางสาว   ้
                      นาอ้อย          จันทะจ้อย
           401003401   นาย   วรวิทย์          กองสี
           401003402   นางสาว  รัชดาพร          ปัดถาวโร
           401003403   นาง   สุดารัตน์         สงวนแก้ว
           401003404   นาย   วีระยุทธ         อ่อนทา
           401003405   นาง   สุนนทาั          ชวดศรี
           401003406   นาย   สยาม           หาญเสนา
           401003407   นางสาว  จันทนา             ิ
                                   หนู จตร
           401003408   นาง   วาสนา           อุยยุตะ
           401003409   นางสาว  นิตยา           หนู จตริ
           401003410   นาง   จารุวรรณ         จันทรังศรี
           401003411   นางสาว  วิชชุดา          รักษ์วชา  ิ
           401003412   นางสาว  นิตยา           นารีจนทร์ั
           401003413   นางสาว  ชาลินี          ลือเรื่อง
           401003414   นางสาว  จิฬาภรณ์         สวัสดิ์นาที
           401003415   นางสาว  อัญชนา          คาเพ็ชร์ดี
           401003416   นางสาว  ศิริพร          อุดมรัตนพงศ์
           401003417   นางสาว  ยอแสง           เทวรัตน์
           401003418   นางสาว  จิราธร          หลงคารัตน์
           401003419   นางสาว  สวธา           คาอ้วน
           401003420   นาย   เศรษฐา          สุรินทร์
           401003421   นางสาว    ั
                      สุกญญา          บุญญาธิกูล
           401003422   นางสาว  มาลิณี          นากุดนอก
           401003423   นางสาว  ธนาภรณ์          บุตรภู
           401003424   นาย   นพรัตน์          สีละวัน
           401003425   นางสาว  ธนากร           สมหวัง
           401003426   นางสาว  หนู ไพร          พูลสวัสดิ์
           401003427   นาย   สโรช           สีดาราช
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    99
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401003428   นาย   วิศิษฐ์           เพียช่อ
           401003429   นาง   นิสยดีั           บุตรม่วง
           401003430   นางสาว  ดาหลิน           อ่อนศรีชย  ั
           401003431   นางสาว  อาภาภรณ์          แสงสุโท
           401003432   นาย   วิมาน            เรืองจันทร์
           401003433   นาย   ธานินทร์          เกตุพมล ิ
           401003434   นาย   พณตรี            คุณารักษ์
           401003435   นาง   มณีรตน์ ั          สุวรรณชะลา
           401003436   นาย   อิสรภาพ           ชาวชายโขง
           401003437   นาย   วิทยา            มนตรี
           401003438   นางสาว  อริษา            วงค์ไชยา
           401003439   นาย   ชาญวิทย์          เพียงสกุล
           401003440   นางสาว  จินตนา           นาทองบ่อ
           401003441   นาย   ใฉน             จันทนะ
           401003442   นางสาว  รุ่งนภา           ขอนจันทร์
           401003443   นาย   ณัฐพงศ์           ขจรภพ
           401003444   นางสาว  อาภรณ์           กางตัน
           401003445   นางสาว  ทิพย์วมล ิ         รามจาตุ
           401003446   นางสาว  เฟื่ องฟ้ า           ิิ
                                    ภูมวนิจ
           401003447   นาย   ไชยา            อักษร
           401003448   นางสาว  เขมนิตร           เคนวันดี
           401003449   นาย   พยุง            บัวคาภา
           401003450   นางสาว  ดวงพร            จิตสุทศน์ ั
           401003451   นาง   อรุณี            รอบโลก
           401003452   นางสาว  วิระยา           พุทธวงศ์
           401003453   นางสาว  บรรจง            รุ่งเทิน
           401003454   นาย   กิติชาติ          แตงสกุล
           401003455   นางสาว  บัวผัน           ศรีสมบัติ
           401003456   นาย   ขวัญชัย           ภูนาปี
           401003457   นางสาว  ละมัย            ใจพล
           401003458   นาย   ชัชวาล           ดาวเรือง
           401003459   นาย   จิรวัฒน์          นามมุงคุณ
           401003460   นางสาว  มาลินี           มาดี
           401003461   นาย   ธวัชชัย           แก้วอุดม
           401003462   นางสาว  ศิรินลักษณ์         สุวรรณไตรย์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   100
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401003463   นางสาว  นริศรา           ผันผ่อน
           401003464   นาย   อุดร            ดวงวันทอง
           401003465   นางสาว  ณัฐธิดา           อินทะจักร์
           401003466   นางสาว  ปธิณญาภรณ์         ลาหลายเลิศ
           401003467   นางสาว  สุภาพร           แนวหล้า
           401003468   นาย   นพรัตน์           ลาดแลน
           401003469   นางสาว  เพียงตะวัน         เทพกรรณ์
           401003470   นางสาว  วญุรี            จูมแพง
           401003471   นางสาว  กิตติกาญจน์         เอกพันธุ ์
           401003472   นาง   ไพรวรรณ           ภิญโญทรัพย์
           401003473   นาย   รัฐกร            ตรีโยธา
           401003474   นาย   สนิท            สร้อยโพธิ์
           401003475   นาง   จินดา            พรหมจอม
           401003476   นาย   ภูวไนย           ลับจันทร์
           401003477   นาย   ไพศาล            พลหอม
           401003478   นาง   นันทนา           ป้ องสุภาพ
           401003479   นาย   เปรมศักดิ์         สุรินทะ
           401003480   นาย   เจริญ            ด้วงทอง
           401003481   นาย     ิั
                      วุฒชย            ชาธรรมา
           401003482   นางสาว  รัชดาพร           หมอกไส
           401003483   นาง   อุษา            บุตรวงษ์
           401003484   นาง   นิภาภรณ์          ลิละคร
           401003485   นางสาว  ปรียา               ั
                                    พงษ์ปญญา
           401003486   นาย   วิญญู            วังมา
           401003487   นาง   วิมล            โพธิ์ศรีดา
           401003488   นาย   ประเสริฐ          ศรีทะรัง
           401003489   นาย   โกเมนทร์          ทิมา
           401003490   นางสาว  วันเพ็ญ           ทองเพ็ชร
           401003491   นาย   ณัฐกิตติ์          ทัศบุตร
           401003492   นางสาว  วณิชยา           บุญเรือง
           401003493   นาง   ศศิวมลิ           มุขพิมาย
           401003494   นางสาว  อุบลรัตน์          แสวงหา
           401003495   นางสาว  อนุสรา           ไชยรัตน์
           401003496   นาง   รัตนา            ฉายากุล
           401003497   นาง   จิตฤดี           พิมพลชาย
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   101
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401003498   นางสาว  รุจเิ รศน์         บุญเทียม
           401003499   นาย   สมศักดิ์          วงษ์กระนวน
           401003500   นางสาว  วนิดา           ต้นโลห์
           401003501   นางสาว  พิกุล           แก้วสุระ
           401003502   นางสาว     ั
                      ศิริรตน์            ั
                                    ภูปญญา
           401003503   นางสาว  เกศรินทร์         เลไธสง
           401003504   นางสาว  ยุภาวรรณ          วังคะฮาต
           401003505   นาย   วีระพล           ศรดงบัง
           401003506   นาย   ยุรนันท์          สิงห์อ่อน
           401003507   นาย   ปราโมทย์          ทองคง
           401003508   นาย   วิศรุต           บุภกดี ั
           401003509   นางสาว  รัชดาภรณ์         พ่อสิงห์
           401003510   นางสาว  สุริสา           แสงปาก
           401003511   นาง   เจนจิรา          ไทยสา
           401003512   นางสาว  ราตรี           ภูธรรมะ
           401003513   นาย   พลกฤษณ์          นันตะสุข
           401003514   นาง   พรรณวิไล          นามจันทร์
           401003515   นาย   เสกสรร           บัวงาม
           401003516   นาย   วัชรพงษ์          รอดแก้ว
           401003517   นาง   จรัญญา           มะโนขันธ์
           401003518   นางสาว  วิลาวัลย์         บุญสิมมา
           401003519   นาย   ธวัชชัย          ชายโนนทัน
           401003520   นางสาว  ณัฐริกรณ์         เชื้อเมืองแสน
           401003521   นาง   วิษยา           เมืองโคตร
           401003522   นางสาว  ฐิติมา           รัตนมนตรี
           401003523   นาย   ภาณุพงษ์          ประครองสุข
           401003524   นาย   วิเชียน          คามุงคุณ
           401003525   นาง   จารุวรรณ์         คาภา
           401003526   นางสาว   ุ
                      วิชดา           มณีกนตา ั
           401003527   นาย   ชัยโชติ          โคตรนารา
           401003528   นางสาว    ิ
                      สุจตตรา          ทองสมบัติ
           401003529   นาย   ฐปกรณ์           รีวงษา
           401003530   นางสาว  สายทอง           สวัสดิ์ละคร
           401003531   นาย   ชัยนาม           กรงทอง
           401003532   นาง   อรุณี           ยิ่งคงดี
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   102
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401003533   นาย   อดิศร           เดชแพง
           401003534   นาง     ุ
                      วิชดา           ยุณยภัทรากุล
           401003535   นาย   วีระศักดิ์         ดวงเนตร
           401003536   นาย   เอกพล           ศรีไกรเวช
           401003537   นาง   ประภาพร               ั
                                    สุนทราวิรตน์
           401003538   นางสาว  พนิดา           วรรณชัย
           401003539   นางสาว  ปภัทษร           ขันทวี
           401003540   นาย   วิธวัช           สีผาโคตร
           401003541   นางสาว  จิราพรรณ          แสนเสนา
           401003542   นาย   เอกลักษณ์         สาเภา
           401003543   นาง   นันทวัน          คาโยธา
           401003544   นางสาว  พวงพิศ           ปรีอารมย์
           401003545   นาย   กฤษณะพล          อุทกศิริ
           401003546   นาย   มงกต            นิระราช
           401003547   นาย   ผนึก            สีหลัก
           401003548   นาย   รังสิทธิ์         นาแถมนาค
           401003549   นาย   ราชันย์          สุทธิมาตร์
           401003550   นาง   เกษร              ้
                                    ภูนาต้น
           401003551   นางสาว  รัตยา           บุญมาธรรม
           401003552   นางสาว  พจมาลย์          จุมพล
           401003553   นาย   สมยศ            ชัยมาตย์
           401003554   นางสาว  พัชราภรณ์         ไตรนิคม
           401003555   นาย   ศักดิ์ชย
                          ั          จันทร์โพธิ์
           401003556   นางสาว  จันทนิภา          กลางประพันธ์
           401003557   นาย   อภิฤทธิ์          รูปเรี่ยม
           401003558   นางสาว  รัตนา           สมศรี
           401003559   นาย   ศุภชัย           แสนหาญ
           401003560   นางสาว  เสาวนีย ์         ภูสมบัติ
           401003561   นางสาว  ปรียานุช          โชคมีสี
           401003562   นางสาว  นิชาภัทร          หอมภัก
           401003563   นางสาว  ศิริพร           นรินทร์
           401003564   นางสาว  ประภาพร          ขันทะสี
           401003565   นาย   สัญชัย           แก้วจอหอ
           401003566   นางสาว  วิจตรา
                         ิ           สอนโพธิ์
           401003567   นางสาว  อรนุช           ไชก่อ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                      103
         เลขประจาตัวสอบ                ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401003568   นางสาว  นุชจริยา             จารย์ศรีเพ็ง
           401003569   นางสาว  มาริสา              ศรีมา
           401003570   นางสาว  จารุดา                ั
                                       สีสงข์
           401003571   นาย   เสกสันต์             ลาดนอก
           401003572   นาย   กฤษณะ               เกษนาค
           401003573   นาย   อุทย ั                 ้
                                       ภูลนแก้ว
           401003574   นาย   จักรพงษ์             จันทะจร
           401003575   นาง   มัลลิกา              เหมาชัย
           401003576   นาย   ดารงค์ศกดิ์   ั         เพชรแจ้ง
           401003577   นาย   ปริญญา              แจ่มประไพ
           401003578   นาย   อัศวิน              นาสุบน  ิ
           401003579   นางสาว  สุพตรา  ั            สาทะโพน
           401003580   นางสาว  ปิ ยะดา              ชูศรีโฉม
           401003581   นาง   นนทยา               อ่วมอ่วง
           401003582   นาย   ศราวุธ              มีคาแสน
           401003583   นางสาว  พัชยา                   ์ิ
                                       พันธุอนทร์
           401003584   นาย   สยาม               ยงเพชร
           401003585   นางสาว  สุภาวดี              คาภูมี
           401003586   นาย   ศรศิลป์              มณีนพ
           401003587   นางสาว  มะลิรตน์  ั           อินทิสทธิ์ ิ
           401003588   นางสาว    ั
                      สุกญญา              ลุนพุฒ
           401003589   นางสาว  แพรวนภา              ลองจานงค์
           401003590   นาย   สาธิต               สิทธิศรชัย
           401003591   นาย   เกรียงไกร             ไพรสณฑ์
           401003592   นางสาว  อัญชลี              สารวมสุข
           401003593   นาย   ศักดิธช    ั          ท้าวเอ
           401003594   นางสาว  ปนัดดา              ดีเลิศ
           401003595   นาย   กิตติพงษ์             ศรีจูมพล
           401003596   นางสาว  สายใจ               นอนิล
           401003597   นาย   วุฒไกร ิ             วงค์ไชยชาญ
           401003598   นาง   ภารัตน์              นาเมืองรักษ์
           401003599   นางสาว  พัชรลดา              พรมวัง
           401003600   นาย   ธีรยุทธ              ดาราพรม
           401003601   นางสาว  ศิรินภา              ไชยสงเมือง
           401003602   นาง   สายทอง              บุญสุข
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   104
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401003603   นางสาว  กมลวัลย์          ชานาญ
           401003604   นางสาว  ปริยฉัตร          เปี ยทอง
           401003605   นางสาว  พิกุล           สาราญอินทร์
           401003606   นางสาว  นิรมล           โลมินทร์
           401003607   นางสาว  วิยะดา           พลชานาญ
           401003608   นาง   กัญญาณัฐ          เรืองเสนา
           401003609   นาง   จิรวรรณ          จันนา
           401003610   นาย     ิ
                      วิชต            แสนเหลา
           401003611   นาย   ณัฐดนัย          แก่นสียา
           401003612   นางสาว  มยุรฉัตร          บุญทัน
           401003613   นางสาว  ศศิธร           สายเมือง
           401003614   นาง   นุจรินทร์         สัพโส
           401003615   นาย   สมพงษ์           อินทปัทม์
           401003616   นางสาว  สุธาสินี          แก้วบ่อ
           401003617   นาง   สุจารีย ์         แพงไทย
           401003618   นางสาว  กฤตยา           สิงห์สถิตย์
           401003619   นาย   ทิวธวัชร          สุขมา
           401003620   นางสาว  จุฑารัตน์         บุญศรี
           401003621   นางสาว  ชลธิชา           ปัณกิจ
           401003622   นางสาว  ศิรินภา          สมฆ้อง
           401003623   นางสาว  อานิรกษ์ ั            ี
                                    วงษ์สทา
           401003624   นางสาว  เพียรพร          อาชญาทา
           401003625   นางสาว  ทิวากร           สิงห์คาป้ อง
           401003626   นางสาว  บุษบา           โสวาปี
           401003627   นางสาว  สุพตรา ั          วังโคตรแก้ว
           401003628   นางสาว  มัตทิตา          เหยียดรัมย์
           401003629   นางสาว  ทวีพร           หลินศรี
           401003630   นาง   ปราณี           ห้วยทราย
           401003631   นางสาว  อัจฉรา           ใยแก้ว
           401003632   นาย   ชัยฤทธิ์          วินทะไชย
           401003633   นาย   อินทร์สงค์         ราชโส
           401003634   นาง   ยุพน ิ           นามปัญญา
           401003635   นางสาว  อรพินท์          รัตนเมือง
           401003636   นางสาว  ปภาพร           ศรีสาพันธ์
           401003637   นางสาว  สายชล           พรมสมศรี
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    105
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401003638   นางสาว  อาพร                ิ
                                     ศรีอนทร์นอย้
           401003639   นางสาว  กัญญานี            พรมสมศรี
           401003640   นาย   จักรพงษ์           ณธิบาล
           401003641   นางสาว  บังอร             แสงปาก
           401003642   นาง   นวลประกาย           สุวรรณรัตน์
           401003643   นาย   โอภาส             นาที
           401003644   นาย   มณเทียร            นามวิชา
           401003645   นางสาว  รุ่งเรือง           คาพิลา
           401003646   นางสาว  ลิตติญา            คาโสกเชือก
           401003647   นางสาว  จันทร์ทพย์ ิ         นาโสมภักดิ์
           401003648   นาย   วสันต์            โยธพล
           401003649   นาง   ศศิกญญาั           มะโนรา
           401003650   นางสาว  เอื้ออัปสร          อันประเสริฐ
           401003651   นางสาว   ้
                      นาเพชร            แสนจันสี
           401003652   นางสาว  นุศรา             จันทรคา
           401003653   นางสาว  สุดารัตน์           กงนรินทร์
           401003654   นาย   จักรชัย            นันทะผา
           401003655   นางสาว  นัฐภรณ์            ศิริคุณ
           401003656   นาย   มารุต             ประจันติ
           401003657   นางสาว  วิไลลักษณ์          วงศ์ษาเนา
           401003658   นางสาว  ปราจารี            สุวรรณนัง
           401003659   นาย   ถนัดชัย            มลัยแก้ว
           401003660   นางสาว  ปิ ยพร            มูลวันดี
           401003661   นางสาว  อนงค์รกษ์ ั          ทองอุทุม
           401003662   นางสาว  นงค์คราญ           ปาละวงคื
           401003663   นาย   อรุณ             บุญป้ อง
           401003664   นาย   จตุโชค            จาปาทัศน์
           401003665   นาย   วุฒวาิ            สีส่วน
           401003666   นาง   จิดาภา            เกษตรเอี่ยม
           401003667   นางสาว  พิชชาภา            เพ็งแจ่งแจ้ง
           401003668   นาย   ศลาดิพล            รัตนพันธ์
           401003669   นาย   จักริศ            ศรีสุวรรณ
           401003670   นางสาว  ปรียาภรณ์           ศิลป์ อ่อน
           401003671   นาย   ฐานะชัย            ภูชานิ
           401003672   นาย   ประเทือง           สุบรรณ์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     106
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401003673   นาง   พรสวรรค์           ตอเงิน
           401003674   นาง   ละมัย             รัตนพันธ์
           401003675   นางสาว  กมลพร             แสงสว่าง
           401003676   นาย   อนุพงษ์            ยืนยัง่
           401003677   นาง   ประกาย            รัชอินทร์
           401003678   นางสาว  อภิญญา            ลามมา
           401003679   นาย   ศิวพงศ์            ห้วยทราย
           401003680   นาย   สัมฤทธิ์           หางมนตรี
           401003681   นาง   วิภาภรณ์           วงษ์เจริญ
           401003682   นางสาว  ใจขวัญ            สุขะวัฒนพรกุล
           401003683   นางสาว  รัศมี             นันตระกูล
           401003684   นาย   โกสินทร์           ผิวทราช
           401003685   นางสาว  เบ็ญจมาพร           แสนเมืองชิน
           401003686   นาย   สุริยน  ั          ผาเจริญ
           401003687   นาย   อมร              เนตรหาญ
           401003688   นาย   พันธ์คิด           แก่นสิงห์
           401003689   นาย   บัญชา             วลัยศรี
           401003690   นาย   พลรัฐ             หล้าหลักมูล
           401003691   นาง   นงนุ ช            นาคิอนทร์ ิ
           401003692   นาย   ดุสทธิ์
                        ิ             พรทิพย์
           401003693   นาย   เฉลิม             นาสวาสดิ์
           401003694   นางสาว  ธนภรณ์            ถามะพันธ์
           401003695   นางสาว  ศิรินญา            ยืนยัง ่
           401003696   นาง   อรพิน             รสหามแห
           401003697   นางสาว  กิฬาพร            พุทธจักร
           401003698   นางสาว  พรพิมล            ไชยสิทธิ์
           401003699   นาง   สุภาพร            โสภา
           401003700   นางสาว  ดารุวลย์  ั         บุตรศรี
           401003701   นาย   ธีรยุทธ            หยาดคา
           401003702   นาง   สุพรรษา            ตรีเพชร
           401003703   นางสาว  สุพตรา ั           พันธ์แก้ว
           401003704   นางสาว  นิตยา             แก้วก่า
           401003705   นางสาว  หทัยชนก            สิมพลา
           401003706   นาย      ิ
                      วุฒพงษ์            กุงไธสง
           401003707   นางสาว  สุพรรณี            พรมนอก
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                  107
         เลขประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401003708   นาย   ชัชชัย          จุดมี
           401003709   นางสาว  เย็นจิตร         หารคา
           401003710   นาย   สังวาล          แสงปาก
           401003711   นาย   วสิน           แสนบุญครอง
           401003712   นาย   นิธกร ิ          ภาสอน
           401003713   นางสาว  อรทัย           เภกอง
           401003714   นาย   ประจบ           หนู ทอง
           401003715   นาย   อุดม           จะโนรัตน์
           401003716   นางสาว  สุคนธ์          ดีบุตร
           401003717   นางสาว  มาลัยรัก         ดวงดี
           401003718   นางสาว  จริยาวดี         สีโดน
           401003719   นาย   ประจักร์         คากลอง
           401003720   นางสาว  สุวรรณภา         ไชยวงษา
           401003721   นางสาว  ราไพ           ผลทวี
           401003722   นาง   ชมัยพร          ชัยไพร
           401003723   นางสาว  ปนัดดา          ทิศเพ็ญ
           401003724   นาง   ปวียณา          สะอาด
           401003725   นาย   ชวลิต           เทียบกว้าง
           401003726   นางสาว  วิระญา          คาคูณ
           401003727   นางสาว    ิ
                      สุจนต์          ลาดหนองขุน ่
           401003728   นาง   เมล็ด           ทัพซ้าย
           401003729   นาง   โสภา           ฉายผุด
           401003730   นางสาว  บุศรา           สาขา
           401003731   นางสาว   ้
                      นาผึ้ง          นางาม
           401003732   นางสาว  กนกวรรณ          สีเนตร
           401003733   นางสาว  ศิรินภา          คาคูณ
           401003734   นางสาว  วนิดา           ยศจารัส
           401003735   นางสาว  ศรีสุดา          ไชยปลายอด
           401003736   นาง   กุหลาบ          ศาลา
           401003737   นางสาว  สวนิตย์          มีหนองใหญ่
           401003738   นาย   สุทธี           ราชวงศ์ศึก
           401003739   นางสาว  วะยุรี          มหา
           401003740   นางสาว  นิภา           ครุฑศรี
           401003741   นางสาว  ขวัญจิตร         ลอนมา
           401003742   นาง   สุภควลี ั         นาก้อนทอง
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   108
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401003743   นางสาว  ชลฐิยา           ชาติพราหมณ์
           401003744   นางสาว  ประภาพร           แสนเทพ
           401003745   นาง   มณีรตน์ ั          บุผู
           401003746   นางสาว  วัชราภรณ์          จุลเจิม
           401003747   นางสาว  รัตน์สุดา          ไชยโคตร
           401003748   นาย   พิษนุ            ภูครองทุ่ง
           401003749   นาย   ภาสกร            บัวไชยา
           401003750   นางสาว  อัญชลี           ดวงจันทอง
           401003751   นางสาว  ผึ้งทิพย์          คงแสนคา
           401003752   นางสาว  วรากร            สาชนะ
           401003753   นาง   พิสมัย           ศรไชย
           401003754   นาย   วีระ            ตะนุ มงคล
           401003755   นาย   สิทธิศกดิ์ั         จิตจักร์
           401003756   นางสาว  สลักจิต           อุตตะวงศ์สา
           401003757   นางสาว  ทิพวรรณ           ปัญญาหลวง
           401003758   นางสาว  อัฒชฎาพร          อินทอง
           401003759   นาย   ไสว             จันทวงศ์
           401003760   นาง   ประไพ              ั
                                    ศรีชยมูล
           401003761   นาง   อัญญารัตน์         แก้วเรือง
           401003762   นางสาว  ภาวิณี           ถัดภูเขียว
           401003763   นางสาว  รัชนี            มณีวรรณ
           401003764   นาย   ประเสริฐ          ทรมีฤทธิ์
           401003765   นางสาว  กิตติยา           กาญจนกัณโท
           401003766   นาย   สหัสวรรษ          แซ่เล้า
           401003767   นางสาว  สุกนญาั           อัตถาพร
           401003768   นาง   นิตติญา           พาโคกทม
           401003769   นางสาว  วิภารัตน์          ดิษดา
           401003770   นาย   วิเชษฐ์           คามตะสีลา
           401003771   นาง   ณัฏฐา            บุระ
           401003772   นางสาว  จิราภรณ์          ทมถา
           401003773   นาย   สมพร                 ั
                                    สิมศิริวฒน์
           401003774   นาย   บัณฑิต           สอนภูงา
           401003775   นาย   ประมาณ           ยิ่งหาญ
           401003776   นาย   วินยั            สีคุณหลิ่ว
           401003777   นาย   ขวัญณรงค์          เหมือดอดทน
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   109
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401003778   นางสาว  กัลยา            ลีตานา
           401003779   นางสาว  ชฎาภรณ์           นิตยโรจน์
           401003780   นาง   วีรญา            สุวรรณชัยรบ
           401003781   นางสาว    ิ
                      วิจตพร           นิละพันธ์
           401003782   นางสาว  เพลินพิศ          ศรีทา
           401003783   นาง   เพชรรัตน์          เสโพธิ์
           401003784   นาย   จีระศักดิ์         จ้อยนุแสง
           401003785   นาย   ชัยณรงค์          ทองนาค
           401003786   นาย   วิระศักดิ์         กาฬหว้า
           401003787   นาย   วิชาญ            เค้าหอม
           401003788   นาย   ปริวติั           ศิลปมูล
           401003789   นางสาว  วนิดา            การสอน
           401003790   นางสาว  ประมาพร           ล้านพุทธ
           401003791   นางสาว  วลัยกร           หารฟ้ า
           401003792   นางสาว  วิไรพร           กุดแถลง
           401003793   นางสาว  นิภาวรรณ          วีระกุล
           401003794   นาย   สุรชัย           โพธิสา
           401003795   นางสาว  ชดาภรณ์           ลูกสีดา
           401003796   นางสาว  อนุสรา           เพชรธรรม
           401003797   นาง   วนิดา            บุญประภาร
           401003798   นาย    ๊
                      อิต               ั
                                    วิชยแสง
           401003799   นางสาว  วิพาดา           สัพโส
           401003800   นาง   ธนียา            พื้นผา
           401003801   นางสาว  กานต์สรีิ           ่
                                    มันวงศ์
           401003802   นาย   นรินทร์           ศรีคุณ
           401003803   นาย   เกียรติชย ั         ศรีพนธ์ั
           401003804   นาย   มรกต            ศรีโชค
           401003805   นางสาว  อุภาพร           แนวเว
           401003806   นาย   จักร์กฤษณ์         ทิพย์ทอง
           401003807   นางสาว  ศศินา            สุราย
           401003808   นาย   โยธิน            เพียสุระ
           401003809   นางสาว  แสงเดือน          พรหมหาราช
           401003810   นางสาว  ปิ ยาพร           บุบผาสังข์
           401003811   นาย   เทพนรินทร์         ทินคาม
           401003812   นางสาว  วริทร            พันสุวรรณ์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   110
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401003813   นางสาว  สุมาลี           จันสีมา
           401003814   นางสาว  ปวีณา            ยุบลนารถ
           401003815   นางสาว  ธาริณี           ดีสุข
           401003816   นาย   เด่น            พงษ์สระพัง
           401003817   นางสาว  ประนิตย์          ผิวผัน
           401003818   นางสาว  กนกอร            แก่นหามูล
           401003819   นาย   ไชยยันต์            ุ
                                    พิขนทด
           401003820   นางสาว  วนิดา            มูลสาร
           401003821   นางสาว  นฤมล            ขาวผิว
           401003822   นางสาว  มนต์ทะยา          ปราณีตพลกรัง
           401003823   นาง   ขนิษฐา           สาราญสุข
           401003824   นาย   วิกรม            สิงหัษฐิต
           401003825   นางสาว  ชลธิชา           จิตจานงค์
           401003826   นางสาว  กนกปพร           สุดสาว
           401003827   นาย   ประพันธ์          จันทวิสา
           401003828   นางสาว  ดวงจันทร์          ทิพย์ตาแย
           401003829   นาย   นิติ            บูชาจันทรกูล
           401003830   นาย   สมศักดิ์          ทาไชย
           401003831   นางสาว  พรรณิภา           วงษาพรหม
           401003832   นาย   สุชนิ            บาระชล
           401003833   นาย   รังสรรค์          เงาวรรณ์
           401003834   นางสาว      ั
                      ศิริลกษณ์          จอมไธสงค์
           401003835   นางสาว  อลิษา            พรมโสภา
           401003836   นางสาว  ปวิตรา           สาลิกา
           401003837   นางสาว  สุวลี            ทูลเพิ่ม
           401003838   นาย   พงษ์ศกดิ์ ั         รักบุญ
           401003839   นางสาว  ขวัญใจ           ก้อนจันทร์
           401003840   นางสาว  ชลิตา            อมาตยคง
           401003841   นาย      ิ ั
                      วุฒนนท์              ิ
                                    พิพธศาลา
           401003842   นางสาว  บุญยุติ           สีหาบุตร
           401003843   นาย   รชต             วงศ์ประชา
           401003844   นาย   สมพงษ์           วรรณกุล
           401003845   นาง   อรอุมา           สีเทา
           401003846   นาย   ชาติทนง           นิกรกุล
           401003847   นางสาว  ละมร            คามา
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                      111
         เลขประจาตัวสอบ                ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401003848   นางสาว    กรรณิกา           การไร่
           401003849   นางสาว    อรทัย            อุระจันทร์
           401003850   นาย      อนันต์           นัยนามาศ
           401003851   นาย      เอกพล            วานิชสุจตร ิ
           401003852   นางสาว    หงส์            สารีหา
           401003853   ว่าที่ ร.ต.  จิตติพงษ์          สุทธิประภา
           401003854   นางสาว    วีระญา           เมืองพิล
           401003855   นางสาว    สารวย            เนตรแก้ว
           401003856   นางสาว    สุกญญาั           เหลากัน
           401003857   นางสาว    สุภาลักษณ์         สิทธิศกดิ์ั
           401003858   นาง      สุปรียา           รองทอง
           401003859   นาย      นิธติ            นุวงศ์ศรี
           401003860   นาย      เทพจิตร์          บัวศรี
           401003861   นาย      มาวิน               ิ ั
                                       พิพธหิรญการ
           401003862   นางสาว    เพ็ญอาไพ          แสงทอง
           401003863   นาย      สีนวน              ิ
                                       ภูจตรเงิน
           401003864   นางสาว    สิรินาถ           ประสมศรี
           401003865   นางสาว    พรพรรณ           พละจิตต์
           401003866   นางสาว    สิริพร           ประกอบดี
           401003867   นาย      ไทยรัฐ           เนตรแก้ว
           401003868   นางสาว    สุกญญา ั          สังข์ทอง
           401003869   นางสาว    ดอกเอื้อง          เซาะแสวง
           401003870   นางสาว    รสริน            พันธ์เพ็ชร
           401003871   นาย      เผด็จ            โตสกุล
           401003872   นาย      กิตติชย  ั         เอื้อเฟื้ อ
           401003873   นาง      ปาริชาต           จิตทวี
           401003874   นางสาว    เขมจิรา           สารการ
           401003875   นาย      ปรีชา            ตางาม
           401003876   นางสาว    สาวิตรี           ปรีสนต์ ั
           401003877   นาย      เกรียงไกร          เสมอโภค
           401003878   นางสาว    สุพรรษา           กาฬโอก
           401003879   นาง      ชลธิรา           แคนลา
           401003880   นาย      ณัฐวุฒิ           ไทยธานี
           401003881   นาย      จีรพันธ์          แสงพันธ์
           401003882   นางสาว    ศศิกร            ดารงวิทย์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   112
         เลขประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401003883   นางสาว  ขวัญจิต          โนนเพีย
           401003884   นางสาว  ศิรินภา          อันทรง
           401003885   นาย   สถาพร           นาศพัฒน์
           401003886   นางสาว  เยาวภา          ภารสาเร็จ
           401003887   นางสาว  นิภาพร          โสภาเลิศ
           401003888   นาย   โกเมนทร์            ุ
                                   สีมลมาตร
           401003889   นาย   พิพฒน์ ั         เนื่องชมภู
           401003890   นางสาว  สาวิตรี          อันทรง
           401003891   นาย   ชาตรี           พรหมพินิจ
           401003892   นาย   จักรพงษ์         พันโม้
           401003893   นาย   มนต์ตรี          มะลีนนท์
           401003894   นางสาว  บังอร           ซิงรัมย์
           401003895   นาง   จิราภรณ์         คนขยัน
           401003896   นางสาว  ศศิธร           พยัคฆพงศ์
           401003897   นาง   พุทธชาด          ฝ่ ายหมื่นไวย์
           401003898   นางสาว  นิรมล           น้อยสุข
           401003899   นางสาว  นาถรภี          คากันยา
           401003900   นางสาว  รัศมี           โพธิราช
           401003901   นางสาว  บัวไข           ใจสอาด
           401003902   นาย   โกเมน           บุญปก
           401003903   นางสาว  พรรณวดี          เสาร์ดี
           401003904   นางสาว  พัชลิกา          สุดสาว
           401003905   นางสาว  พัชรีย ์         พลชัยภูมิ
           401003906   นางสาว  ระยอง           เจริญการ
           401003907   นาย   พิสษฐ์ิ          พรหมศิริ
           401003908   นาย   ทรงวุฒิ          เกษทองมา
           401003909   นางสาว  มลฤดี           ศรวิไล
           401003910   นาย   ภักดี           แสนโสม
           401003911   นาง   ศิริพร          จาปาทอง
           401003912   นาย   ชูศกดิ์
                        ั           คงระกา
           401003913   นาย   ชัชวาล          ขันทองชัย
           401003914   นาย   กอบชัย          หอมกระชาย
           401003915   นางสาว  ฐาปนี           เนตรเสนา
           401003916   นาย   ยอดรัก          โพละกุ
           401003917   นางสาว  ชลธิชา          โรจนชาตรี
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                  113
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล        หมายเหตุ
           401003918   นาย   ถสงน            มาตราช
           401003919   นาย   เกรียงไกร          ภูคงนา  ้
           401003920   นางสาว  อาภัสรา           นามโส
           401003921   นางสาว  จิระภา           ธนะศรี
           401003922   นาง   ธัญญาภรณ์          ทิโภคา
           401003923   นางสาว  ธิชาดา           ภูนาเรียง
           401003924   นาย   เอกชัย           คาดีบุญ
           401003925   นางสาว  สุพรรณี           ศิรินู
           401003926   นางสาว  อภิญญา           ภูดานุ
           401003927   นางสาว  จารุวรรณ          ทองหวาง
           401003928   นางสาว  นัยนา            บุตรปาน
           401003929   นาย   ชัยพงศ์           แก้วอินทร์
           401003930   นางสาว  กมลชนก           ชายแก้ว
           401003931   นางสาว  อุไรวรรณ          บุญเอื้อ
           401003932   นาง   บังอร            วรรณพงษ์
           401003933   นาง   นิภาวรรณ          ชนะกุล
           401003934   นางสาว  จันทร์จรา ิ         บุญชัยเลิศ
           401003935   นางสาว  สุธารัตน์          พิกากัน
           401003936   นางสาว  นงเยาว์           ทุมพันธ์
           401003937   นางสาว  พิสมัย           วงศ์ชารี
           401003938   นาย   อาทิตย์           ช่วงโชติ
           401003939   นางสาว  มนฑกานต์          บุญชะโด
           401003940   นางสาว  สุชรา ี           กุลยะณี
           401003941   นางสาว  รัตติกาล          สาราญรื่น
           401003942   นาง     ิ
                      วิจตรา           แก้วปัน่
           401003943   นางสาว  ชัชญา            นามวงษ์
           401003944   นางสาว  วิริญญา           เสือทองปาน
           401003945   นางสาว  ดวงใจ            จาปาไชยศรี
           401003946   นาย   ธรรมนู ญ          เภาชัย
           401003947   นางสาว  นิวรณ์           กลิ่นฟุ้ง
           401003948   นางสาว  ศิริพร           จันทะแจ่ม
           401003949   นางสาว  วิลยวรรณั          มวลปาก
           401003950   นางสาว  เอมอร            รัตนวงค์
           401003951   นางสาว  ทัศนีย ์          กันพา
           401003952   นาย   ฉลอง            งามศรี
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                      114
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล           หมายเหตุ
           401003953   นาย   ทรงเกียรติ            ิ
                                     ริพมพ์
           401003954   นาย   อัศวิน            สินทรโก
           401003955   นาย   สุริยา               ้
                                     สีนอยขวา
           401003956   นาง   รศรินทร์           พวงระย้า
           401003957   นางสาว  ปวันรัตน์           นิ่มนวล
           401003958   นาย   โกวิทย์            ตรีเดช
           401003959   นาย   สิทธิศกดิ์
                           ั          ดอนโคตรจันทร์
           401003960   นางสาว  จุไลวัลย์           สมสุข
           401003961   นาย   พันธุศกดิ์
                         ์ ั           มนตรีพทกษ์ ิ ั
           401003962   นางสาว  วิลาวัลย์           กรุงพลี
           401003963   นาง   สาลินี            บุระคา
           401003964   นาย   กันตินนท์ ั         สุขดี
           401003965   นาย   โกวิทย์            กุลวิเศษ
           401003966   นาย   นัฐพงษ์            พาแก้ว
           401003967   นางสาว  ราณี             บุญนาดี
           401003968   นางสาว  สุนิษา            หล้าคอม
           401003969   นาย   ชัชวาล            สนองผัน
           401003970   นาย   นพรัฐ             คาดพันโน
           401003971   นาง   โสมแสงเพ็ญ          โคตรบุดดี
           401003972   นางสาว    ั
                      จิรญญา            น้อยหว้า
           401003973   นางสาว  พรนิดา            ขจรโมทย์
           401003974   นาย   ณภัทร             นาเมืองรักษ์
           401003975   นางสาว  สร้อยสุรินทร์         แสงใสแก้ว
           401003976   นางสาว  พัชรี             งามอุไร
           401003977   นางสาว  นิภา             น้อยใสย์
           401003978   นางสาว  อัญชลี            ไตรสีมา
           401003979   นางสาว  นงรักษ์            พันธุโ์ พธิ์
           401003980   นางสาว  ศิริขวัญ           แซ่โค้ว
           401003981   นาง   จิราภรณ์               ั
                                     บริภณฑ์ผล
           401003982   นาง   ฤทัยรัตน์           ภักดีวฒิ ุ
           401003983   นาย   พนมพร             มณีกระโทก
           401003984   นาง   พัชรีย ์           มณีกระโทก
           401003985   นางสาว  ภัชรินทร์           อาจจานง
           401003986   นาย   เกรียงไกร           หนู ไธสง
           401003987   นางสาว  สิริทร์ยา           ไพคานาม
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    115
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401003988   นางสาว  อาราวรรณ           เวียงใต้
           401003989   นาย   ประวัติ           ทองคา
           401003990   นาง   จิระพา            ไกรยราช
           401003991   นาย   อัครพงษ์           ชุ่มนาเสียว
           401003992   นาย   สมพงษ์            ขันโคกเครือ
           401003993   นาย   ศักดิ์ระยุทธ         บุตรวงศ์
           401003994   นางสาว  ดาภวัลย์           พันธะสุมา
           401003995   นางสาว  กุลวดี            ทองทิ่ว
           401003996   นางสาว  มยุรา            โสระวงศ์
           401003997   นางสาว  ชนัญชิดา           โคตสมบัติ
           401003998   นางสาว  ทิพรดา            รัตนวงค์
           401003999   นาย   เชวงศักดิ์          ประทุมทอง
           401004000   นาย   ปริญญาพร           ประทุมทอง
           401004001   นางสาว    ิ
                      ศศิวมล            แสนอุบล
           401004002   นาย   เลิศณรงค์          ยมมูล
           401004003   นาย   สมศักดิ์           ตางาม
           401004004   นาย   มานัด            ทองเพชร
           401004005   นางสาว  วนิดา            ดุดนั
           401004006   นาย   สมยศ             ดีดวงพันธ์
           401004007   นางสาว  ศรีไพร            ไตรยะมาศ
           401004008   นางสาว  ปิ ยพรรณ           มิตรพระพันธ์
           401004009   นางสาว  ฝนทิพย์           แสนอุบล
           401004010   นาย   วีระชัย           ศรีสร้อย
           401004011   นางสาว  พัชลี            ทิพอุต
           401004012   นาย   อดิศร            บุญแท้
           401004013   นางสาว  ปาริฉตรั           ทาสิงห์
           401004014   นางสาว  นฤมล             พรมอุนาถ
           401004015   นาย   อนุพล            ผลประสาท
           401004016   นางสาว  วันเพ็ญ           พิมพ์ดี
           401004017   นาย   นิพนธ์            ชัยจันพรม
           401004018   นางสาว  เพ็ญพักตร์             ั
                                     ฤทธิขนธ์
           401004019   นางสาว  พัชราภรณ์          ดีริต
           401004020   นางสาว  นิตยา            ต่อซอน
           401004021   นางสาว  ทิพย์เกษร          แข็งแรง
           401004022   นางสาว  ดารัตน์           พิริยะสุทธิ์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    116
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401004023   นางสาว  อธิติญา           กองเกิด
           401004024   นางสาว  วันดี            ศรีเชียงสา
           401004025   นาย   ประพันธ์          บุตรจารวญ
           401004026   นาย   ชินกร            ชาวไทย
           401004027   นาง   ปาริชาติ          คาอาษา
           401004028   นางสาว  ชฎาพร            ชาวไทย
           401004029   นาย   คมสัน            จันหอม
           401004030   นางสาว  ยุพน ิ           เหล่าโคตร
           401004031   นาย   กฤษฎา            ภูคาศักดิ์
           401004032   นางสาว    ิ
                      สุธสา            สิงห์ภกดี ั
           401004033   นาย   บิณฑ์            นารินทร์รกษ์ั
           401004034   นางสาว  อภิรมฤดี          ชิลนาถ
           401004035   นางสาว  อชิรญา           อัมรัตน์
           401004036   นางสาว  ลาพึง            หล้าจันทะ
           401004037   นาย   ธวัชชัย           ปักเขมายัง
           401004038   นางสาว  นวพร            พิมพ์นาจ
           401004039   นาย   กมล             ภูคาศักดิ์
           401004040   นางสาว  ศิรพร            ตัญญภักดิ์
           401004041   นางสาว  อรวรรณ           ชาภักดี
           401004042   นางสาว  พัชรินทร์          แก้วบุญเรือง
           401004043   นางสาว  ณัชชา            นันทขุนทด
           401004044   นางสาว  วรกมล            พิมชาติ
           401004045   นางสาว  จารุณี           แก้วนาเหนือ
           401004046   นาง   ศิรดา            ผังดี
           401004047   นางสาว  จุริลกษณ์
                          ั          จันทร์ฤทธิ์
           401004048   นางสาว  สุวรรณรัตน์         โกสีลา
           401004049   นางสาว  ทิศนา            นามแสน
           401004050   นาย   สงกาน์           ทะระคาหาร
           401004051   นางสาว  สุดารัตน์          ทองปลาย
           401004052   นาง   ราเพย            สิงห์บุญมา
           401004053   นางสาว  นลินรัตน์          เนื่องมัจฉา
           401004054   นาย   กฤษดา            พาลีรตน์ั
           401004055   นางสาว  จินตหรา           บุญทวัน
           401004056   นางสาว  ปิ ยนันท์          บุตรมารศรี
           401004057   นางสาว  สุวดี            โชติชยั
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    117
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401004058   นาย   ทรงชัย            เนื่องมัจฉา
           401004059   นางสาว  ยุพน  ิ           กล้าหาญ
           401004060   นาย   วรวงศ์            คงสมของ
           401004061   นาย   อุทศิ             อุทรส
           401004062   นางสาว  ศศิกานต์           ฮาดชัย
           401004063   นาย   จิณวัตร            จะดี
           401004064   นาย   ปิ ยวุฒิ           ธนู เสริม
           401004065   นางสาว  จุฑาทิพย์           จันทร์จาปา
           401004066   นางสาว  สภาพร             ผูดี้
           401004067   นาย   อัครเดช            น้อยมาลัย
           401004068   นางสาว  กัณธิรา            บุญพัฒน์
           401004069   นางสาว  พรพรรณ            ชาธิพา
           401004070   นางสาว  ทิพวรรณ            วงศ์พรมมา
           401004071   นาย   ศรายุทธ์           อินธิสทธิ์
                                          ิ
           401004072   นาง   ปิ ยวรรณ           ภูโยฮาต
           401004073   นางสาว  จิราภรณ์            ้
                                     คุมพล
           401004074   นาย   อนุวฒน์   ั         ทวีโคตร
           401004075   นางสาว  ดวงเนตร            ทองปาน
           401004076   นาง   วันดี             แสนเสนา
           401004077   นางสาว  วารุณี            สีทาน้อย
           401004078   นาย   ชนวีร์            ผาโต้
           401004079   นางสาว  สุปราณี            แสนจันทร์
           401004080   นางสาว  ชลิดาภา            สาริบุตร
           401004081   นางสาว  เสริมศรี           ศรีบา้ นโพน
           401004082   นาย      ิ
                      ภูมนทร์            จุปะมะนะ
           401004083   นาย   ชัยรัตน์           แก้วจันทร์
           401004084   นางสาว  ทัศนีย ์           จันทเลิศ
           401004085   นางสาว  สีรีพศ  ิ          จันทร์เสถียร
           401004086   นางสาว  ทิวาพร            แก้วเสถียร
           401004087   นางสาว  เย็นจิตร           ปรัชชัยกูล
           401004088   นาง   รุ่งฤดี            การสร้าง
           401004089   นางสาว  ธิภาภรณ์           อารีภกดิ์
                                         ั
           401004090   นางสาว  สุพรรณี            ชัยเมือง
           401004091   นางสาว  ปลิดตา            หล้าฤทธิ์
           401004092   นาย   ธนพล             ผลเลขา
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    118
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401004093   นาง   รังรอง           โภคสวัสดิ์
           401004094   นาย   เฉลิมศักดิ์         แสนวิเศษ
           401004095   นาย   ทศพร            กอทอง
           401004096   นางสาว  สมปรารถนา          จุลจันทนโพธิ์
           401004097   นางสาว  ทิพย์วรรณ์         ค่าโค
           401004098   นาย   รัฐวุฒิ           สีทน
           401004099   นาย   ศักดิ์สทธิ์
                           ิ         พลเดช
           401004100   นางสาว  ลาไย            อาภวา
           401004101   นาย   อาทร            รุ่งเรือง
           401004102   นาย   ธนัธ            จาปาพรม
           401004103   นางสาว  กนิษฐา           ศุภมาตร
           401004104   นาย   ธีรชัย           นาใจตรอง
           401004105   นาย   ปรมินทร์          ชินบุตร
           401004106   นาย   วรายุทธ           โต้หนองแปน
           401004107   นาย     ั
                      วิรตน์           ช่างหล่อ
           401004108   นางสาว  ดวงใจ            ปัญญายิ่ง
           401004109   นาย   ธงชัย            อาสาราช
           401004110   นาย   อาทิตย์           สิทธิจนทร์ั
           401004111   นางสาว  มยุรา            พิมคีรี
           401004112   นางสาว  จันทร์เพ็ญ         จันทบาล
           401004113   นางสาว  หนึ่งฤทัย          ชัยเลิศ
           401004114   นางสาว  วิลาสินี          เหล่าทะนนท์
           401004115   นางสาว  ปัทมาภรณ์          จันทร์ธร
           401004116   นางสาว  วิลาวรรณ          ทองจันทร์
           401004117   นาย   ชาญณรงค์          ใจใส
           401004118   นางสาว  อนันทพร           แสงชมภู
           401004119   นาย   ปัญญา              ั
                                    หิรญสิงห์
           401004120   นาย   เชานิตย์          โคตรชมภู
           401004121   นางสาว  วัลลภา           บุญวงษา
           401004122   นางสาว  ละมัย            ช่วงวงศ์หล้า
           401004123   นางสาว  มลฤดี            แก้วผาง
           401004124   นางสาว  สุดารัตน์          ภูคงนา   ้
           401004125   นาย   จักรพงษ์          พรหมโม้
           401004126   นางสาว  เบญจมาศ           ภูมย่ งิิ
           401004127   นาย   ฤทธิชย ั          บุตรโยจันโท
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    119
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401004128   นางสาว  ยุพา            มาตเหลือง
           401004129   นางสาว  พิกุล            สิงห์ครุธ
           401004130   นางสาว  มุกดา            แอบไธสง
           401004131   นาย   ดลไพสิทธิ์         อุปพงษ์
           401004132   นาย   ชูเกียรติ          แสงสว่าง
           401004133   นางสาว  อรอุมา           สิงห์ครุธ
           401004134   นางสาว  ลินดา            คณาศรี
           401004135   นางสาว  ณัฐณิชาช์          งานเหลา
           401004136   นาย   รณรงค์           แสนโคตร
           401004137   นางสาว  ทัศภา            ทุมพร
           401004138   นางสาว  นภสร            เร่งเจริญรัตน์
           401004139   นาย   ปกาศิต           พลเยี่ยม
           401004140   นางสาว  จีรวรรณ           จันทา
           401004141   นาย   กฤษฎา            ขันธ์เงิน
           401004142   นางสาว  นิตยา            ทองรส
           401004143   นาย   กัมพล            สาครสิทธิศกดิ์
                                           ั
           401004144   นาง   รุ่งนภา           สอนแก้ว
           401004145   นาย   ดารงค์ศกดิ์
                           ั         พลอนันต์เดช
           401004146   นาย   สนธิ            มณีแสน
           401004147   นางสาว  พรทิพย์           หล้ากา  ่
           401004148   นางสาว  มัตติกา           โพธิชาเนตร
           401004149   นาย   คเณร์              ั
                                    อุทยสา
           401004150   นาย   เสรีภาพ           ชุมภูแสง
           401004151   นางสาว  วิไรพร           แก้วศิลา
           401004152   นางสาว  ภาวิณี           สิงห์สดา  ี
           401004153   นาย     ิ
                      วิชตร            คาสถิตย์
           401004154   นาง   อลิสา            ธนาโรจวณิช
           401004155   นางสาว  อรพรรณ           ภูชะอุม่
           401004156   นาย   อุทย ั           คัมภีร์
           401004157   นางสาว  สุมาลี           เศษรักษา
           401004158   นางสาว  นิติยา           คาปลิว
           401004159   นางสาว  เกศสุดา           เสนารัตน์
           401004160   นางสาว  วรรณภา           ใจใส
           401004161   นางสาว  มยุรี            เศษรักษา
           401004162   นางสาว  ระดาวัลย์          ไชยโวหาร
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     120
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401004163   นางสาว  สาวิตรี            คาโฮง
           401004164   นางสาว  พัชรี             ตาปู
           401004165   นางสาว  สุมาลี            ผลเลขา
           401004166   นางสาว  กนกวรรณ            สุตนนท์
           401004167   นาย   สืบพงษ์            จันทร์แดง
           401004168   นางสาว  ประไพร            บุญหนัก
           401004169   นางสาว  อุไรพร            อัคมูล
           401004170   นางสาว  นริศรา            บุญยอ
           401004171   นางสาว  สุภา             เทพคา
           401004172   นางสาว  จิรดา             ไชยโชค
           401004173   นางสาว  กัญชลี            คาสีทา
           401004174   นางสาว  วาสนา             แสงไฟ
           401004175   นางสาว  กนกพร             ไพรบึง
           401004176   นางสาว  วิภารัตน์           อาระหัง
           401004177   นางสาว  อมรรัตน์           ปัญชา
           401004178   นางสาว  อัญชลี            โคตะปัญญา
           401004179   นางสาว  นงค์นุช            ประดิษฐแท่น
           401004180   นาย   บุญพริ้ง           ศรีโพนทอง
           401004181   นางสาว  วรรณี             คนลา้
           401004182   นาย   อิทธิพล                ้
                                     หวังกันกลาง
           401004183   นาย   ชัยวาลย์           วงละคร
           401004184   นาง   พิมพ์วภา ิ          พิมพ์เพ็ง
           401004185   นาย   พิทกษ์ั            สาแดง
           401004186   นาย   คมสันต์            ผิวงาม
           401004187   นางสาว  สาวิตรี            ปูนกลาง
           401004188   นาย   กฤษณะ             นรินทร์
           401004189   นาง   สุคนธ์ทพย์ ิ         มานู ญวงศ์
           401004190   นาง   ปิ ยวรรณ           บุตรเพลิง
           401004191   นาย   ประดุงศักดิ์         จันทร์เพ็งเพ็ญ
           401004192   นาย   ทรงพล                ั
                                     สาธุสตย์
           401004193   นางสาว  ลักขณา            จันทวงษ์
           401004194   นางสาว    ั
                      สุพตรา            จันทบุตร
           401004195   นาง   นุศรา             ดรหลาบคา
           401004196   นางสาว      ั
                      ศิริลกษณ์           บุญเรือง
           401004197   นาย   วรวิทย์            ศิริสวัสดิ์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                        121
         เลขประจาตัวสอบ                ชื่อ - สกุล           หมายเหตุ
           401004198   นาย   ธนวัฒน์              ลิสวัสดิ์
           401004199   นาย   วชิระ               ไกรศรีวรรธนะ
           401004200   นาย   หนู กน   ั           ละครพล
           401004201   นาง   อภิญญา              อนุตตริยาภาพงศ์
           401004202   นาย   ชัยนาท              คูหา
           401004203   นาย   ประสิทธิ์             ปานนาค
           401004204   นาย   พงศ์พทกษ์   ิ ั         สอนหนู นอย้
           401004205   นาย   ณัฐพล               ดาริวงษ์ไพศาล
           401004206   นาย   อิสสรา              ผดาวัลย์
           401004207   นาย   สกุลวัฒน์             ซาซุม
           401004208   นาย   กิตติภพ              ดอกจันทร์
           401004209   นาย   มนัสพงษ์             คาศักดิ์ดา
           401004210   นาย   วราวุฒิ                ั
                                       สีวนดี
           401004211   นาย   อัจฉริยะ             คาภู
           401004212   นาย   สุรเดช              ใจสุข
           401004213   นาย   วรวิทย์              ทวีโคตร
           401004214   นาย   คมสัน               ว่องไว
           401004215   นาย   อดินนท์  ั            สมุนไพร
           401004216   นางสาว  วิริยา              อินทจักร
           401004217   นาง   เสาวนีย ์             สังขะบุญญา
           401004218   นางสาว  อรสา               เมฆบัว
           401004219   นางสาว  ดาวเรือง             วันณี
           401004220   นาง   นุชจรินทร์            พลทองสถิตย์
           401004221   นางสาว  กมลพร               ชินโฮง
           401004222   นางสาว  วิไลวรรณ             ทิพราช
           401004223   นางสาว  เอมอร               ศรีนาเรือง
           401004224   นางสาว  มนต์ทยา              คณะวาปี
           401004225   นางสาว  รัศมี               บัวศรี
           401004226   นางสาว    ุ
                      วิชดา               จันทวารา
           401004227   นางสาว  ยุพน  ิ             เก้งโทน
           401004228   นาง   สุนนทาั              เสรี
           401004229   นางสาว  คาหวาน              พิลาธรรม
           401004230   นาย   อภิชาติ.             กลมลี
           401004231   นาง   สมจิตร              กันเม็ด
           401004232   นางสาว  พรอุมา              ตาคม
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                        122
         เลขประจาตัวสอบ                 ชื่อ - สกุล           หมายเหตุ
           401004233   นางสาว    พรรณงา            เจริญ
           401004234   นาง       ้
                         นาฝน             หาญทวี
           401004235   นางสาว    จีรนันท์           ทัศนพันธ์
           401004236   นางสาว    ปิ ยวดี            ดีศรี
           401004237   นางสาว       ั
                         อุทยทิพย์           สุพล
           401004238   นาย      อุดร             ละครจุ่น
           401004239   นาง      ธินนะภา            ไชยทา
           401004240   นางสาว    อังสุมารินทร์         ทรัพย์กุล
           401004241   นางสาว    กมลลักษณ์           ดาวสาย
           401004242   นางสาว    นันทวัน            อัครพัฒน์
           401004243   นาย      ศุภชาญ            เชื้อสาวะถี
           401004244   นาย      ศุภชัย            ศรีหะ
           401004245   นาย      อานาจ             โพธิ์อดม  ุ
           401004246   นาย      ยุทธนา            ยศธสาร
           401004247   นาย      ธนพงศ์            นามอุตวงษ์
           401004248   นาย      อัครพงษ์           วงพรมมา
           401004249   นาย      สุริยา            ภูมาสี
           401004250   นาง      สุมาลี            คนไว
           401004251   นาง      ศิริวรรณ           จุย ้
           401004252   นางสาว    สุชาดา            ทุมทอง
           401004253   นางสาว    วริสรา            ปัดสา
           401004254   นางสาว    อุไรวรรณ           ศักดาราช
           401004255   นางสาว    ณัฐกาญจน์           คนสูง
           401004256   นาง      วิไลวรรณ           คูณเมือง
           401004257   นาย      นิพนธ์            ต้นกันยา
           401004258   นางสาว    ดวงนภา            วุฒธา  ิ
           401004259   นางสาว    ประภัสสร           วงละคร
           401004260   นางสาว    ปาริชาด            ปริปญญา  ั
           401004261   นางสาว    อพินยา            สวัสดิภกดิ์  ั
           401004262   นาง      มณีรตน์ั           สุบน ิ
           401004263   ว่าที่ ร.ต.  ปองพล             ยาตรา
           401004264   นางสาว    สุพรรณี            ลายทอง
           401004265   นางสาว    จุฑามาส             ่
                                        มุงงาม
           401004266   นางสาว    สุภาพร            หงษา
           401004267   นาง      พุทธชาด            วิชนา
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    123
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401004268   นางสาว  วราภรณ์          วอขวา
           401004269   นางสาว  หนึ่งฤทัย         สาธุ
           401004270   นาย   ปรมินทร์          พิมานเมฆินทร์
           401004271   นางสาว  ทิพย์วดี          วิศิษฐ์ผจญชัย
           401004272   นางสาว  ทิมาภรณ์          ไชยศิลา
           401004273   นางสาว    ั
                      สุกญญา           จันทร์พรม
           401004274   นางสาว  ปัทมา           พิมพ์วาปี
           401004275   นาย   ทองดี           คาตา
           401004276   นาย   บรรพต           ไล้ปิตา
           401004277   นางสาว  ทิพวรรณ          จาปานิล
           401004278   นางสาว  นิดาภรณ์          ข้อยุ่น
           401004279   นางสาว  วันเพ็ญ          พลเสนา
           401004280   นางสาว  นุจรีย ์          โผชัยภูมิ
           401004281   นาง   สุปรียา          สินธุวาปี
           401004282   นางสาว  สุปราณี          แก้วอุดม
           401004283   นาง   ประภาพร          สกุลก้องกิดากร
           401004284   นาย   วงศ์วรรธน์         เจริญไชย
           401004285   นาย   สนอง            นิตยโรจน์
           401004286   นางสาว  พราวพิไล          นนทะดี
           401004287   นางสาว  ประนิดา          เสรฐบุตร
           401004288   นางสาว  โฮงทอง           สีดาชมภู
           401004289   นางสาว  อนุกรณ์          บุญนู ญ
           401004290   นางสาว  รุ่งนภา          ทองโคตร
           401004291   นาย   ไกรภพ           แก้วนวล
           401004292   นาง   บัญจรัตน์         ตันมิ่ง
           401004293   นาย   ปิ ยะพงษ์         นนทบุดดี
           401004294   นางสาว  จันทร์เพ็ญ         วินทะวุฒิ
           401004295   นางสาว  แสงอรุณ          รัตนบุรม
           401004296   นาย   จักกริช          คาจัตุรสั
           401004297   นาย   ยงยุทธ           จ้อยภูเขียว
           401004298   นาย   ชิงชัย           นรมาตย์
           401004299   นางสาว  พัชรี           สมศิริ
           401004300   นางสาว  ขวัญทิพย์         อินทรกาแหง
           401004301   นาย   สุรศักดิ์         แสงชมภู
           401004302   นางสาว  สุดวิไล          ลองนา
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    124
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401004303   นางสาว  กนกวรรณ           เพียภู
           401004304   นางสาว  พรรณี            วิเศษศรี
           401004305   นาย   ธนากร            ผุยโพนทัน
           401004306   นาย   ไพศาล            อาไธสง
           401004307   นาง     ิ
                      สุธตา            เถาว์พนธ์ั
           401004308   นางสาว  แพร             วงษ์ประพันธ์
           401004309   นาย   ชัชวาล            หนู กลาง
           401004310   นาย   แมนพงษ์           สะเดา
           401004311   นางสาว  อารียรตน์ ์ั           ุ
                                     กิขนทด
           401004312   นางสาว  สุนนทา ั          พุทธสอน
           401004313   นางสาว  มะลิวลย์ ั         เฉวียงวาศ
           401004314   นาย   เอกลักษณ์          ก้อนคา
           401004315   นาย   วรวิทย์               ั
                                     วงค์ชยยา
           401004316   นาย   จักรภัทร           โคตรตาแสง
           401004317   นาย   บุญไทย            ไชยประโคม
           401004318   นาย   จักรชัย           พันธ์เพชร
           401004319   นาง   ชลาลัย            จันชมภู
           401004320   นางสาว  อุบล             สระใหญ่
           401004321   นาย   ณัฐพงษ์           พลทองสถิตย์
           401004322   นาย   อวิรุทธิ์          พันธไชย
           401004323   นาง   วรณัน            รื่นภาคพจน์
           401004324   นาย   ธเนศ             ศรีสาราญ
           401004325   นางสาว  ชฎาพร            ศรีไชยยนต์
           401004326   นางสาว  ยุภาพร            แก้วศรีนวม
           401004327   นางสาว  เพียงฤทัย          หาญพละ
           401004328   นาย   นิสต ิ           แก้วนอก
           401004329   นาย   อนุสรณ์           ศรีบุญเมือง
           401004330   นางสาว  พิมพ์ชนก           พลช่าง
           401004331   นางสาว  ปิ ยภรณ์           ทองมา
           401004332   นางสาว  จีระภา            สีคาม
           401004333   นางสาว  นุชพรัตน์          ตินะโส
           401004334   นางสาว  ทัศณีย ์           สายธิไชย
           401004335   นาย   วัฒนา            ดวงรัตน์
           401004336   นาย   วรวิทย์           ศรีแกวิน
           401004337   นางสาว  เกวรี            ม่วงมนตรี
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                  125
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401004338   นางสาว  นิกร            บุตรโคตร
           401004339   นางสาว  รัศมี           แก่นท้าว
           401004340   นาย   ภาษิต           ชนะศึก
           401004341   นางสาว  สุภาพร           สุรพินิจ
           401004342   นางสาว  สายเงิน          ขอนยาง
           401004343   นางสาว  นุสรา           โสภา
           401004344   นาย   มงคล            สาละพล
           401004345   นางสาว  มณีนิล           กองชนะ
           401004346   นาย     ั
                      นิรนดร์          จันทาสี
           401004347   นาย   รังสฤษฎ์          ด้วยชัยภูมิ
           401004348   นาย   ทิตธิศกดิ์
                           ั         แท่งทม
           401004349   นาย   โกวิทย์          ทองบัวร่วง
           401004350   นางสาว  รัชนีกร          สอนสุภาพ
           401004351   นางสาว  เบญจวรรณ          ชาสุนทร
           401004352   นาย   ปัญญา           ร่มวาปี
           401004353   นางสาว  กัลยาณี          ยอดยศ
           401004354   นาย   อาทิตยา          ศีลจรรยา
           401004355   นางสาว  ดารุณี           โคโตสี
           401004356   นางสาว  อุไร            ชัยรินทร์
           401004357   นาง   มยุรี           ไตรมูล
           401004358   นางสาว  อรวรรณ           ศิริเคน
           401004359   นางสาว  สมพิศ           สิงห์เสนา
           401004360   นางสาว  กุสุมา           อุสุภราช
           401004361   นางสาว  ธิดารัตน์         วาจารี
           401004362   นาย   เอกพล           ชาวโพธิ์
           401004363   นาง   ดวงสมร           คาอุน่
           401004364   นางสาว  ภาวิตา           ชรารัตน์
           401004365   นางสาว  ปิ ยนุ ช          จีระเดช
           401004366   นางสาว  กรีทา               ั
                                    พานุ รกษ์
           401004367   นางสาว  อัญชลี           สอนการ
           401004368   นาง   พีริยา           เยี่ยมศิริ
           401004369   นาย   วรากร           ศรีอาษา
           401004370   นาย   วิโรจน์          พันธ์เพ็ง
           401004371   นางสาว  นาวินล์          สะตะ
           401004372   นาย   อาภากร           ชินเณหันหา
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    126
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401004373   นางสาว  สรัญญา           ทรัพย์สมบัติ
           401004374   นาย   ประคอง           ศรีพอ
           401004375   นาย   ศักดิ์สทธิ์
                           ิ         คัชมุข
           401004376   นาย   สุวฒน์ั           พรมดงศรี
           401004377   นาย   ชัชเวทย์          บุญหนุน
           401004378   นางสาว  อัจฉรา             ิั
                                    ภูวชย
           401004379   นาย   สุเชษฐ์           แสงบุญ
           401004380   นางสาว  ดาราณี           วิมูลอาจ
           401004381   นางสาว  ศิรินทรา          บุญนาสิน
           401004382   นางสาว  สุคนธา           โนนศรี
           401004383   นางสาว  ลัดดาวัลย์         แก้วนาใส ้
           401004384   นางสาว  เดือนเพ็ญ          มูลพิมพ์
           401004385   นาง   รัชนี               ั
                                    จารีรตน์
           401004386   นาย   สุรสิทธิ์          เพ็ชรสวัสดิ์
           401004387   นางสาว  อุทุมพร           โกศิลา
           401004388   นาย   สมาน            ศรีโยธา
           401004389   นาย   จิรพัน           พรทุม
           401004390   นางสาว  พชรพร            สอนลา
           401004391   นางสาว  นรินทร           พิมพ์โสดา
           401004392   นาย   วิชธวัช           เสนาเสถียร
           401004393   นางสาว  เกศสุริยงค์         ตาแดง
           401004394   นาย   วินยั            สัมพะวงศ์
           401004395   นางสาว  พัทธนันท์          พิลาวัลย์
           401004396   นางสาว  วนิชชา             ิิ
                                    ภูมวนิจ
           401004397   นาย   พิชย  ั          ถาวรเลิศ
           401004398   นางสาว  สิริพร           โอภาสวัฒนา
           401004399   นางสาว  จุฬารัตน์          นาดา
           401004400   นางสาว  กัลยา            สุขหอม
           401004401   นาย   ไชยพล            ชัยคาภา
           401004402   นางสาว  สาวิณี           บุญชูหล้า
           401004403   นาย   ฐิติณากร          แพงด้วง
           401004404   นาง   กฤษณา            ผมเพชร
           401004405   นาย   สุริมา           บุราณสาร
           401004406   นางสาว  วรรณิสา           บุญจวง
           401004407   นาย   สราวุฒิ           ศิริมงคลพัฒน์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                  127
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล        หมายเหตุ
           401004408   นางสาว  สินีนาถ          สุริยะ
           401004409   นางสาว  ภัณฑิลา          ภาระสุดใจ
           401004410   นางสาว  ชุติมา           ผลรักษา
           401004411   นางสาว  โสระยา           บุริกา
           401004412   นางสาว  สมฤดี           วังคีรี
           401004413   นางสาว  สุนนญา ั         แก้วบับภา
           401004414   นาย   จักสินธ์          โพธิจกร ั
           401004415   นางสาว  พรรณนิสา          รักอ่อน
           401004416   นาง   ปราณี           สอนตะคุ
           401004417   นาง   สิรินภา          โคตรชาดี
           401004418   นางสาว    ั
                      สุกญญา           พิเศษพงษา
           401004419   นาย   วานิช           จันทร์สอน
           401004420   นาย   สังคม           ศิลาแยง
           401004421   นางสาว  วาสนา           สกลธวัฒน์
           401004422   น.ส.   รัชดาวัลย์         อาจหาญ
           401004423   นางสาว  นิตยา           สวัสดี
           401004424   นาง   เกศรินทร์         ไชยงาม
           401004425   นางสาว  ลาดวน               ์
                                    สุริยทานา
           401004426   นางสาว  มุกดา           ภูพาน
           401004427   นางสาว  อรทัย           โคตรชาดี
           401004428   นางสาว  พัชรินทร์         วงคาซาว
           401004429   นางสาว  นภารินทร์         ปราณีนิตย์
           401004430   นางสาว  ปราวดี           สามารถ
           401004431   นางสาว  พรรณิพา          สุดสงคราม
           401004432   นางสาว  มดจะลิน          ชัยศรี
           401004433   นางสาว  ศิริพร           กรณวงศ์
           401004434   นาง   นิศรา              ิ
                                    ภูก่ งเงิน
           401004435   นางสาว  ภัทรา           บ้งกาวงษ์
           401004436   นาย   ณัฐพงษ์          ทบวัน
           401004437   นาย   เอกนรินทร์         ทวดอาจ
           401004438   นาย   ฤทธิกรณ์          วินทะไชย
           401004439   นาง   สุภาวรรณ์         ปัญญสา
           401004440   นาย   ศุภวัฒน์          คาดบัว
           401004441   นางสาว  สุกญญาั          มหาสาร
           401004442   นางสาว  อรุโณทัย          คาพิลา
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                  128
         เลขประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401004443   นางสาว  กัลยรัตน์         คาลือชัย
           401004444   นางสาว  มนัญญา          วังคะฮาต
           401004445   นาง   พรวิภา          ธรรมสมบัติ
           401004446   นาง   เพียงพิศ         โง่นชาลี
           401004447   นางสาว  มะลิ           มังกะลัง
           401004448   นาย   สุระเชษฐ์         เหตุเกษ
           401004449   นาย   บุญโฮม              ั
                                   พิพฒน์กุล
           401004450   นาย   ธีรพล           ศรีสาราญ
           401004451   นางสาว  พรพิไล          สะผาย
           401004452   นาย   ศุภชัย          ฦาฤทธิ์
           401004453   นาย   สายัณห์          จันทาตุ่ม
           401004454   นาย   พนมรัตน์         ไชยยืน
           401004455   นางสาว  บัวศิลป์         คงกะเรียน
           401004456   นางสาว  พิสมัย          เชื้อชาญ
           401004457   นางสาว  สุพาภรณ์         ศิสารัง
           401004458   นางสาว  เพ็ญพร          ฤทธิหงส์
           401004459   นาย   ศรายุทธ              ิ
                                   จันทร์วภาค
           401004460   นางสาว  อรมณี           ดวนขันธ์
           401004461   นางสาว  สมพิศ           แสงแก้ว
           401004462   นางสาว  ทิพวรรณ          พลเยี่ยม
           401004463   นางสาว  พัชรินทร์         ผึ้งศรีเกล้า
           401004464   นางสาว  พัชรี           ผึ้งศรีเกล้า
           401004465   นางสาว  สายขวัญ          แฝงจันทร์
           401004466   นางสาว  ภาวิณี          นาเมืองรักษ์
           401004467   นาย   รักชาติ          วงษ์ดี
           401004468   นาง   จงอร           ศิลาปาว
           401004469   นาง   พิกุล           เครือแวงมล
           401004470   นาย   พัฒนกิต          ผ่องสนาม
           401004471   นาย   ศรายุทธ          เครือแวงมล
           401004472   นาย   ศุภชัย          มณีสาร
           401004473   นางสาว  สภัตตา          ชินบูรณ์
           401004474   นางสาว  นุชนาฏ           ่
                                   อุนทรพันธ์
           401004475   นางสาว  วิภารัตน์           ั
                                   สีจนโท
           401004476   นางสาว  ยุวดี           เปาวะนา
           401004477   นาย   ภุชงค์          บุพศิริ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                      129
         เลขประจาตัวสอบ                ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401004478   นางสาว  ทิชาชาติ             ศรีบุญเรือง
           401004479   นางสาว  จันทร์ธดา   ิ         ภูทองพันธ์
           401004480   นาง   ชรินทร์ธร            ชุมพล
           401004481   นาย   พิเชษฐ์             เครือแดง
           401004482   นาย   อาทิตย์             วันดี
           401004483   นาง   สายรุง    ้          สุเกษ
           401004484   นาง   นิตยา              แฝงฤทธิ์
           401004485   นาย   พีรยุทธ             หอมเชย
           401004486   นางสาว  อาพิลา              เจนเขตรการณ์
           401004487   นาง   ละออง              บุญมาตร
           401004488   นาง   ศิริลกษ์ ั            สาเภาทิพย์
           401004489   นาย   เสรี               อรรคศรี
           401004490   นางสาว  ดารุณี              เมืองโคตร
           401004491   นาย   พงษ์ธร              เหล่าสะพาน
           401004492   นางสาว  วิภาพร              ปะภาวะ
           401004493   นาง   ธิดารัตน์            ทิพย์บาหลาบ
           401004494   นาง   วรพรรณ              เที่ยงธรรม
           401004495   นางสาว  นิตติญา             ทิมพ์เบ้าทา
           401004496   นาย   ศิริเดช             พิมพ์มหา
           401004497   นาง   รัชนี              แสนสร้อย
           401004498   นาย   สุพรรณ              จันทร์หา
           401004499   นาย   รัฐวัฒน์             พิมพ์สี
           401004500   นางสาว  กนกกร              เกรียงเดช
           401004501   นาย   ธนพล               แสนโสม
           401004502   นางสาว  ปัทมา                ิ
                                       ภูวจารย์
           401004503   นางสาว  ศิวพร              ศรีกุตา
           401004504   นางสาว  ดาวนภา              ภูชมชื่น
           401004505   นาย   อนุวฒน์  ั           เทพสุคนธ์
           401004506   นาง   พรรณี              ไชยกาส
           401004507   นางสาว  สมพร               ประจันทร์
           401004508   นางสาว  อรวรรณ              ครองบุญ
           401004509   นางสาว    ั
                      สุพสตรา             อ่อนหวาน
           401004510   นาย   พรพรหม              พิมอุบล
           401004511   นางสาว  วารุณี              ส่งเสริม
           401004512   นาย   อนุชต ิ             บุญสนิท
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    130
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401004513   นางสาว  ศิริวฒนา ั          ภูมลี
           401004514   นาง   กอบเงิน            ชิตบุตร
           401004515   นางสาว  เวณุกา            ชิณโท
           401004516   นาย   ศิษย์ชย   ั         ชิตบุตร
           401004517   นาง   ฉวีวรรณ์           บูรณกิตติ
           401004518   นางสาว  แววตา             สีอาจ
           401004519   นางสาว  กนกวรรณ            โทราช
           401004520   นาย   พินย  ั           ดอกดู่
           401004521   นางสาว  จิราพร            อินทะวงค์
           401004522   นาง   พรใจ             จันทอง
           401004523   นางสาว  วิลาสินี           รุดบุญ
           401004524   นาย   พัสกร             ไชยเดช
           401004525   นางสาว  ชนุ ตพร            แสงสุวรรณ์
           401004526   นางสาว  ยุวดี             เบ้าประทุม
           401004527   นาย   ปิ ยะ             สุวรรณโกเมน
           401004528   นางสาว  วัชราวรรณ           โม้แซง
           401004529   นางสาว  อรทัย             บุญมี
           401004530   นาย   นิวฒน์ั               ิ
                                     ภูวจารย์
           401004531   นางสาว    ิ
                      สุวมล             ยอดสง่า
           401004532   นาย   ราชัน             วันนิตย์
           401004533   นาย   อภิรมย์            ภู่รุ่ง
           401004534   นาย   นรเทพ             ทรัพย์สมบัติ
           401004535   นางสาว  ชลธิชา            กิติราช
           401004536   นาง   อรวรรณ            โคตรโยธา
           401004537   นางสาว  ประไพพักตร์          นาอุดม
           401004538   นาย   สุริยา            คางาม
           401004539   นางสาว  สุพรรณี            เพชรแสงใส
           401004540   นาย   ไว้ศักดิ์           ผิวเหลือง
           401004541   นางสาว  อนงค์             เดชครอบ
           401004542   นาย   บรรพต             ทาประเสริฐ
           401004543   นางสาว  นิตยา             บาลธนะจักร
           401004544   นางสาว  สายฝน             มิ่งสูงเนิน
           401004545   นาง   สุภาพร            ศรียง  ั
           401004546   นางสาว  พรสุดา            นามวงษา
           401004547   นาย   ธีระยุทธ           ศรีสร้อย
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    131
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401004548   นาง   นุชนาถ            สุขกาเนิด
           401004549   นาย   พิศาล            นาสถิตย์
           401004550   นาย   สุรสิทธิ์          จักสุกน ั
           401004551   นาย   พิจตร ิ           พิลาแดง
           401004552   นาย   ศุภชัย            ศรีเสลา
           401004553   นางสาว  จุฑารัตน์          คุณทุม
           401004554   นางสาว  นิชนันท์           ศรีหานาม
           401004555   นาย   ณัฐพล            จิตธรรมมา
           401004556   นางสาว  อมรรัตน์           อุทโท
           401004557   นางสาว  เนตรนารี           กลิ่นหวาน
           401004558   นาง   ไพรจิตร           กาฬสุวรรณ
           401004559   นาย   ธนรัตน์           แสนศิริ
           401004560   นางสาว  อารียรตน์ ์ั         อาวะดี
           401004561   นางสาว  อุทุมพร           พรมนาม
           401004562   นางสาว  วิไลพร            มังศรี
           401004563   นางสาว  สุพฒน์ ั          จันทะดวง
           401004564   นางสาว  นิภารัตน์          จันทร์พนิจ ิ
           401004565   นางสาว    ิ
                      พัธรา            เคหาสัย
           401004566   นาง   ลาภู             สมบูรณ์
           401004567   นาย   ปิ ยบุตร           รามศิริ
           401004568   นาย   กิตติกร           สาตรี
           401004569   นาง   ชนิดาภา           สาตรี
           401004570   นาย   วิฑูรย์           พงษ์ประเทศ
           401004571   นาย   เศรษฐพงศ์             ั
                                     ตรีรตน์
           401004572   นาง   หน่อย            นาห่อม
           401004573   นาง   นิตติยาภรณ์         จันทร์ศรีบุตร
           401004574   นางสาว  รัตติยา           สิงหะสุริยะ
           401004575   นาง   ระติพร            มะโนรัตน์
           401004576   นางสาว  อริศสา            มาน้อย
           401004577   นางสาว  สมภาร            บัวคาภา
           401004578   นาง   สุดาพร            เพชรกอง
           401004579   นาย   สุรเชษฐ์           อนุอน ั
           401004580   นางสาว  จุฑารัตน์          ปัสสา
           401004581   นางสาว  ฉวีวรรณ           ภิญโญดม
           401004582   นาย   ณัฐดนัย           แสนเมือง
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   132
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401004583   นาย   วรรณยุทธ          ก้อนธิงาม
           401004584   นาย   อรรถสิทธิ์         ไชยเพชร
           401004585   นาย   สมาน            เหลี่ยมสิงขร
           401004586   นาย   สุเมธ           สุริยะศรี
           401004587   นาย   อภิชาติ.          ศรีรกษา  ั
           401004588   นางสาว  พรรณงาม          ผิวงาม
           401004589   นางสาว  รพีพร              ิ
                                    ภูดนขาว
           401004590   นาย   ทรงวุฒิ          ทุมสวัสดิ์
           401004591   นาย   ศรชัย           คณะแพง
           401004592   นางสาว  นิคร            แก้วบับภา
           401004593   นาย   นัฐวุฒิ          โมรานอก
           401004594   นาย   ยุทธนา           พุทธาสมศรี
           401004595   นาย   พุฒิ            น้อยทะรงค์
           401004596   นาย   ประชารัตน์         จุฬาโคตร
           401004597   นางสาว  ศิริธร           เทวะเส
           401004598   นางสาว  พิกุล           พรพันธ์
           401004599   นางสาว  พรพรรณ             ิ
                                    วิจตรพลเกณฑ์
           401004600   นางสาว  เต็มลักขณ์         เฒ่าบุตรศรี
           401004601   นางสาว  ธัญญลักษณ์         หล้าธรรม
           401004602   นาย   ภาณุพงษ์          กัณหาเรียง
           401004603   นางสาว     ั
                      สุพฒน์ตรา         สาผุยทา
           401004604   นางสาว  ศิริลกษณ์ั         พิมพ์
           401004605   นางสาว  อารยา           เกศศรีพงษ์ศา
           401004606   นางสาว  ธัญณภัทร          พิมพ์สุวรรณ์
           401004607   นาย   ศราวุฒิ          ป้ องเขต
           401004608   นางสาว  รุ่งนภา          กันยะมาสา
           401004609   นางสาว  อภิญญา           แก้วกอ
           401004610   นางสาว  กนกกาญจน์         จานงพิศ
           401004611   นางสาว  วลัยลักษณ์         อามาตย์มนตรี
           401004612   นางสาว  ราตรี           บุญประดับ
           401004613   นางสาว    ิั
                      ยุธจนทร์          พวงเงิน
           401004614   นาง      ั
                      สุกนยา           นามไธสง
           401004615   นางสาว  กาญจนา           โพธิรุกษ์
           401004616   นางสาว  เนตรนภา          ถีทน  ั
           401004617   นางสาว  ทัศนีย ์          บังศรี
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    133
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401004618   นางสาว  พิมพา             ยศโสภณ
           401004619   นางสาว  สังวาลย์           อ่างมณี
           401004620   นางสาว  วนิดา             ดอกดวง
           401004621   นางสาว  รุ่งรัตน์           ปะกินาหัง
           401004622   นางสาว  จินดารัตน์          ปทุมทอง
           401004623   นาย   ประธาน            อ่างมณี
           401004624   นางสาว  พัชรินทร์           วิจารจิตร
           401004625   นางสาว  อาภาพร            สายสอน
           401004626   นาย   ตระกูล            งอยจันทร์ศรี
           401004627   นาย   บรรจง             วิชาชัย
           401004628   นางสาว  วารุณี            จุเมือง
           401004629   นางสาว  ปิ ยวรรณ           คงเจริญ
           401004630   นางสาว  นิตยา             สิงห์นอย  ้
           401004631   นาย   พยุหะเกียรติ         สมบัติ
           401004632   นาย   สุพจน์            งามประเสริฐ
           401004633   นาย   สุชาติ            บุคลิก
           401004634   นาย   สมมาตย์            สิทธิโคตร
           401004635   นางสาว  ปาริชาติ              ุ้
                                     ศรีจยซ้าย
           401004636   นาย   ธนารัตน์           ชะนะน้อย
           401004637   นาย   กฤษณพงศ์             ิ
                                     ภูมแกดา
           401004638   นาย   สมพาส             อุสาย
           401004639   นาย   สมพร             ศรีษะนาราช
           401004640   นางสาว  สุนิสา            หมื่นยุทธ
           401004641   นาง   สุจตราิ            รัตรองใต้
           401004642   นาง   มณีรตน์   ั         ศรีหน ิ
           401004643   นางสาว  จิระนันท์           ชานันโท
           401004644   นาง   อุไรวรรณ์           ทองทิพย์
           401004645   นางสาว  ยุพน   ิ          คาใบ
           401004646   นาย   ปัญญา             โตนดไธสง
           401004647   นางสาว  มาริษา            ขวัญมาก
           401004648   นาง   สุภาพร            คามีสนนท์ี
           401004649   นางสาว  สุภสรา ั           ภูกระทาน
           401004650   นางสาว    ิ
                      สุวมล             มลัยทิพย์
           401004651   นาย   กาพล             ยุทธไกร
           401004652   นาง   จุฬาภรณ์           พลเสนา
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     134
         เลขประจาตัวสอบ               ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401004653   นางสาว  กาญจนา             เพชรเลิศ
           401004654   นางสาว  ปราณี             ใยเมือง
           401004655   นางสาว  อรทัย             หมื่นหาวงค์
           401004656   นาง   วิมลรัตน์           ค้อชากุล
           401004657   นาย     ิ
                      วิจตร             วินทะไชย
           401004658   นางสาว  วรัมพร             กองแก้ว
           401004659   นาย   เสกสันต์            ยุบลพันธ์
           401004660   นางสาว  อนามิกา            คาหล้า
           401004661   นาย   อรรถพงษ์            นามมณี
           401004662   นาย   เฉลิมชัย            ชิลภักดิ์
           401004663   นาย   ปรัชญา             พรหมโสภา
           401004664   นางสาว  กาญจนา             สอิ้งทอง
           401004665   นาย   อนุศกดิ์  ั          การุญ
           401004666   นาย   ปรีชา             ชื่นทองหลาง
           401004667   นาย   ประวิทย์            แง่พรม
           401004668   นาย   พิษณุวชร์  ั         แก้วสะเทือน
           401004669   นางสาว  กัญญา             เทศารินทร์
           401004670   นางสาว  ศิริพร             ลีนนลาน
           401004671   นางสาว  อภิญญา             แก้วหิน
           401004672   นางสาว  ถนอมจิตร                 ั
                                      อิศรานุ วฒน์
           401004673   นางสาว  รวีวรรณ            ปรีชารัตน์
           401004674   นางสาว  สุจตรา
                         ิ             ผดุงภักดิ์
           401004675   นาย   วุฒพงษ์ิ            ภูกก๊
           401004676   นาย   รณชัย             สุ่มมาตย์
           401004677   นางสาว  กัญญา             แสนจ่าไกร
           401004678   นาย   ทศพร              ชัยนิคม
           401004679   นางสาว  สิริรตน์ ั           แก้วชุมพล
           401004680   นาง   ดอกอ้อ             เนินสนิท
           401004681   นาย   คมสันต์            อาสาชะนา
           401004682   นางสาว  ศุภยาลักษณ์          บุญทวี
           401004683   นางสาว  เกสร              จันทร์แก้ว
           401004684   นางสาว  วิลาวรรณ์              ิ
                                      กิริมตร
           401004685   นางสาว  กนิษฐา             จันทร์สระบัว
           401004686   นางสาว  สุกิตตา            อุปถานา
           401004687   นางสาว  ศรีประภา            ฮมภาราช
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     135
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล           หมายเหตุ
           401004688   นางสาว  จริยา            อุปถานา
           401004689   นางสาว  เพ็ญแข            เกตวงษา
           401004690   นางสาว  ยุวรัตน์           นารถชมสม
           401004691   นาย   สุเมศ               ั
                                     ศรีชยภูมิ
           401004692   นางสาว  นาถรพี            แก้วใส
           401004693   นาง   นุชนภา            ธรรมบุตร
           401004694   นางสาว  ลินดา            กระต่ายทอง
           401004695   นางสาว  สุรณี            กระต่ายทอง
           401004696   นางสาว    ี
                      สุจรา            นาวิเศษ
           401004697   นาย   อุดม             ใจคงดี
           401004698   นาย   อรุณ             เซสาย
           401004699   นางสาว  ยุภาพร            บัวแบะ
           401004700   นาง   สุพรรณี           พรมแพง
           401004701   นางสาว  พุทธชาด           พรมบุรมย์
           401004702   นาง   สุภารัตน์          พานศรี
           401004703   นาง   อรจิรา            ระวงษ์โคตร
           401004704   นาย   ประยัด            หัดประกอบ
           401004705   นาย   ทนงศักดิ์          เปรมปราโมทย์
           401004706   นางสาว  พรนิกุล           ทุ่งหลวง
           401004707   นางสาว  พัชนี            เวียงคา
           401004708   นาย   ภาณุวฒน์ั          โกฎิ์ศรี
           401004709   นางสาว  มัดจา            อนันเต่า
           401004710   นางสาว  จารุณี            ดวงจันแดง
           401004711   นางสาว  ปพิชญา            ดวงจันแดง
           401004712   นางสาว  พิกุล            เพียยุระ
           401004713   นางสาว  นภัทรศรินทร์         วงษา
           401004714   นาย   เรืองฤทธิ์          พันธุกูล
           401004715   นางสาว  วัชรี            ขันโย
           401004716   นางสาว     ั
                      อุทยวรรณ           เชื้อดวงผุย
           401004717   นาย   พิฑูรย์           พันเพชร
           401004718   นางสาว  สุภาพร            เพ็งรัตน์
           401004719   นาย   ศักดิ์ดา           สุขกะ
           401004720   นางสาว  วาสนา            มีสกุลทิพยานนท์
           401004721   นางสาว  รุ่งทิพย์          สาริวน ั
           401004722   นางสาว  นุสรา            บุญทอง
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    136
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401004723   นางสาว  จารุณี            เจริญแก่นทราย
           401004724   นาย   วัชระ            แดนสมปัดสา
           401004725   นาย   ปฐมพงษ์           แน่นอุดร
           401004726   นาย   ภานุวฒน์ั          หาแก้ว
           401004727   นางสาว  สกุลกาญจน์          มีเทียนชัย
           401004728   นาง   วาสนา            ไชยงาม
           401004729   นางสาว  รัตนาภร           ศรีชาหลวง
           401004730   นาย   พัฒนศักดิ์             ี
                                     พิมพ์มลาย
           401004731   นาย   เพลิน            จงกลนี
           401004732   นาย   อัธยา            มณีลุน
           401004733   นางสาว  จรรยศิริ           สนิทชน
           401004734   นาง   ยุภาภรณ์           ยอดยศ
           401004735   นาย   สุวรรณ์           เรืองสมบัติ
           401004736   นาย   รังสรรค์           เค้าแคน
           401004737   นางสาว  บัวรินทร์          พัฒนโชติ
           401004738   นาย   นครศักดิ์          ชัยวงค์
           401004739   นางสาว  วิภาลักษณ์          สิงห์ฉลาด
           401004740   นางสาว  ปริฉตรั           บุตรรินทร์
           401004741   นางสาว    ั
                      สุกญญา            โกจารย์ศรี
           401004742   นางสาว  จิดาภา            ดอหล้า
           401004743   นาย   อรรถพร            สมศรี
           401004744   นาง   กนกพร            เขิมขันธ์
           401004745   นาย   ธวัช             เขียวโสภา
           401004746   นาย   บุญสิน            เพียดสิงห์
           401004747   นาง   จารุวรรณ           มีแก้ว
           401004748   นาง   จุฑาทิพย์             ิ
                                     ศรีวชา
           401004749   นาย   ลิขสิทธิ์          สุดตา
           401004750   นาย   วรจิต            คมสันต์
           401004751   นางสาว  วจี             ชะนะรักษ์
           401004752   นางสาว  ราไพ             เดชอักษร
           401004753   นางสาว  พิมพ์พารัตน์         วังมา
           401004754   นางสาว  รัญชิดา           พันธ์คาภา
           401004755   นางสาว  รัตดา            มิทรานนท์
           401004756   นางสาว  นิภาพร            ติบรรณ์
           401004757   นางสาว  แขรัศมี           พาป้ อ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     137
         เลขประจาตัวสอบ               ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401004758   นางสาว  ขวัญตรี            รูปงาม
           401004759   นาย   สิทธิชย  ั          เหล็กทุ่ม
           401004760   นางสาว  ธัญลักษณ์           กระแสโท
           401004761   นางสาว  ปนิดา             ชัยสิทธิ์
           401004762   นางสาว  วิราภรณ์              ั
                                      ชูรตน์
           401004763   นาย   ชัยสิทธิ์           พาณิชย์
           401004764   นาย   เอกพงษ์            มุลาลินน์
           401004765   นาย   ศรชัย             โมครัตน์
           401004766   นาง   ทิพวรรณ์            ภาษีชา
           401004767   นาย   ทัศพงษ์            สายสินธุ ์
           401004768   นาง   พวงพยอม            โนรี
           401004769   นางสาว  สายฝน             ศรอินทร์
           401004770   นาย   เทอดขวัญ            ทองปัน ้
           401004771   นางสาว  สุพตรา ั            ศรีเชียงขวาง
           401004772   นาย   อัศวิน             แก้วบุดดา
           401004773   นาง   ญาณิศา             พันธ์ละออ
           401004774   นาง   เอื้องพร            เชิดชู
           401004775   นาย   พงษ์ศกดิ์  ั         แสนสุริวงค์
           401004776   นาย   อภิรฐ  ั           ตาสาโรจน์
           401004777   นาง   อริสรา             ศรีโคตร
           401004778   นาย   ประเทือง            สร้างพล
           401004779   นาย   อชิรวิชญ์           มุลเมือง
           401004780   นางสาว  พัชราภร            เรืองฤชัย
           401004781   นางสาว  นิภาพร             ปะโจระกัง
           401004782   นางสาว  จุฬาภรณ์            โสธิฤทธิ์
           401004783   นาย   จักรพันธ์           โคตรแสนลี
           401004784   นางสาว  อุษา              กาเนิดขอนแก่น
           401004785   นาย   สมยศ              กันหาจันทร์
           401004786   นาย   ธีรเดช             ขระณีย ์
           401004787   นาย   บรรพจน์            สมแก้ว
           401004788   นางสาว  กาญจนา             นิพรมสมนึก
           401004789   นาง      ั
                      สุกญญา             บุปผาชื่น
           401004790   นางสาว  อ่อนนุช               ั
                                      ตรีรตน์
           401004791   นางสาว  เกศรินทร์           แสนอุบล
           401004792   นางสาว  สุพรรษา            อินดา
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    138
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401004793   นางสาว  กรรณิกา          สายโส
           401004794   นาย   ยุทธนา           เพิ่มบุญ
           401004795   นาย   เกริกฤทธิ์         ศรีตดสูง ั
           401004796   นาย       ั
                      สุทธิรกษ์         ภักดี
           401004797   นาย   ธนู            ศรีปญญาั
           401004798   นาย   ปรีชา           ดวงศรี
           401004799   นาย   วุฒชัย           ผิวใบคา
           401004800   นาย   รังสัน           เกตุธานี
           401004801   นาง   ลัดดาวรรณ         อินธิราช
           401004802   นาย   ณัฐวุฒิ          ศาลาราช
           401004803   นางสาว  จิตราภรณ์         พัฒนาศรี
           401004804   นางสาว  คีรียา           ชัยสุนทร
           401004805   นางสาว  นริศรา           สามสี
           401004806   นางสาว  ปรียาภรณ์         แสนศรี
           401004807   นางสาว  ขวัญสุดา          ไชยเชษฐ์
           401004808   นาย   วีระพงษ์          ยะวังพล
           401004809   นางสาว  นิตติยา          สาชิน
           401004810   นางสาว  สมปอง           บุญลือชา
           401004811   นางสาว  ศิริวรรณ          สิงห์บริคน  ั
           401004812   นางสาว  เกศวรา           กัณหาเขียว
           401004813   นาย   ประกาย           กุมภาวงศ์
           401004814   นาย   อัศวิน           จันโสภา
           401004815   นาย   สมพงษ์           เค้านวล
           401004816   นางสาว  กวินนา           สิงหะสุริยะ
           401004817   นางสาว  ณัฎฐ์ธะชา         คาเรือง
           401004818   นางสาว  เฉลิมศรี          ไกยสา
           401004819   นางสาว  มณฑิภา           ประชุมอาจ
           401004820   นางสาว  กนกวรรณ          กงสอน
           401004821   นางสาว  วนิดา              ั
                                    ภูพนธะ
           401004822   นางสาว  กนิษฐา           แก้วโสภา
           401004823   นางสาว  ไพลิน                 ุ
                                    บุญศรีอดมสุข
           401004824   นางสาว  กนกวรรณ          จันทราศรี
           401004825   นาย   ประดิษ           คายอด
           401004826   นางสาว  นิตยา           สายบุตร
           401004827   นาย   พรเลิศ           โคตรสมบัติ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    139
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401004828   นาย   สมบูรณ์           มูลเจริญ
           401004829   นางสาว  สาวิตรี           แก้วดอนหัน
           401004830   นางสาว  ธฤษวรรณ           บุดดาเวียง
           401004831   นางสาว  บุหลัน            โพธิ์ศรี
           401004832   นางสาว  อ้อมอรุณ           บุญรักษา
           401004833   นางสาว  นัทชรินทร์ญา         หอไชย
           401004834   นางสาว  จีระภา            นิลทะละ
           401004835   นางสาว  สุภาพร            เวียงอินทร์
           401004836   นางสาว  สายสมร            พิศรักษ์
           401004837   นางสาว  ศศิธร            เวียนล้อม
           401004838   นางสาว  อรพรรณ            ศรีหารัตน์
           401004839   นางสาว  นวลละออง           จันทเริง
           401004840   นางสาว  ปาริชาติ           จันดามี
           401004841   นางสาว  นัตญา            ลีลาศ
           401004842   นางสาว  นุชจิลา           ประทุมตา
           401004843   นาย   สราวุธ            วงสุโท
           401004844   นางสาว  นุจรี            ไผ่โสภา
           401004845   นางสาว   ิ
                      วิจตรา            ประชานัย
           401004846   นางสาว  ณชนันทน์           ลาดแท่น
           401004847   นางสาว  ณัฐฐาธีรภา          ทิพย์สมบัติ
           401004848   นาย   ชูเกียรติ          ตะวัน
           401004849   นางสาว  สุรวดี            สังเสวี
           401004850   นางสาว  จันทร์เพ็ญ          พรมหา
           401004851   นาง   กัญญาภัค           คามะเชียงพิณ
           401004852   นางสาว  นันธิดา           กุคาพุทธ
           401004853   นางสาว  นิภาพร            แดงล้อม
           401004854   นางสาว  ชลีพร            บริบูรณ์
           401004855   นางสาว  ยุวนุช            เริงลี
           401004856   นาย   ราชัญ            บรรเทา
           401004857   นาง   สุพรรณี           กันโฮมภู
           401004858   นางสาว  สาวิตตรี           คันทวี
           401004859   นางสาว  ธิดาพร            ศรีนอย ้
           401004860   นางสาว  มลฤดี            มีโสภา
           401004861   นาย   อาทิตย์           ศรีภูธร
           401004862   นาย   อัมพร            บุญมีวเิ ศษ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                       140
         เลขประจาตัวสอบ               ชื่อ - สกุล           หมายเหตุ
           401004863   นางสาว  สมทรง              ขจรภพ
           401004864   นางสาว    ิ
                      สุจประภา            แสงชาติ
           401004865   นาย   หัสรินทร์            ปลูกสกุล
           401004866   นาย   คมสัน              โคตะบิน
           401004867   นางสาว  สายสมร             อินทรีย ์
           401004868   นางสาว  อรวรรณ             นามลือชัย
           401004869   นาย   นิติพนธุ ์ ั          อันทอง
           401004870   นาย   เกรียงศักดิ์          อ่อนจันทร์
           401004871   นาย   ส่งศักดิ์            ผาจันดา
           401004872   นางสาว  นิจจิราพร            จันทราศรี
           401004873   นางสาว  ฉัตรวรุณ            มารัตน์
           401004874   นางสาว  วิไลวรรณ            วงษ์พรม
           401004875   นางสาว  ปนิตา              ศิริภกดิ์
                                          ั
           401004876   นาง   ภควดี              จู
           401004877   นางสาว  ปริศนา             เดชบุรมย์   ั
           401004878   นาย   พัฒนชัย             พลชัยโย
           401004879   นาย   ชินพันธ์            ไกยะฝ่ าย
           401004880   นางสาว  นันทวัน             พยัคฆพันธ์
           401004881   นาย   ศิริชย  ั           ธรเสนา
           401004882   นางสาว  นิตติยา             ลาฤทธิ์
           401004883   นาย   กิตติธช    ั         วารีพณ  ิ
           401004884   นาย   สราวุธ             ราตรี
           401004885   นางสาว  วรรณิสา             สมมะณี
           401004886   นาย   คมสันต์             เนื่องโพนงาน
           401004887   นาย   กฤษดา              เต่าทอง
           401004888   นางสาว  นัจธินา             ตะบุตร
           401004889   นาย   วีระศักดิ์                 ี
                                      บุตดีวระวงค์
           401004890   นางสาว  มลธิฬา             สรศิลป์
           401004891   นาย   ศักดิ์เจริญ           ฟ้ าพิทกษ์  ั
           401004892   นางสาว  วิลยพร ั            เขจรกุล
           401004893   นางสาว     ั
                      ยุรตน์ดา            พิกุลหอม
           401004894   นางสาว  กรอบแก้ว            พวงผิว
           401004895   นาย   ประธาน             กออาไพร
           401004896   นางสาว  อรพรรณ             มุงคุณ
           401004897   นางสาว  นิตยา                ุ้
                                      สีจยจ้าย
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                      141
         เลขประจาตัวสอบ               ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401004898   นางสาว  นงลักษณ์            วงละคร
           401004899   นางสาว  สุพตรา    ั          ้
                                      ตูบุดดา
           401004900   นางสาว  ปิ ยะวรรณ            กันภัย
           401004901   นางสาว  ทิพย์วรรณ            วรกา
           401004902   นาย   สายัญ                ั
                                      ศรีจนทร์
           401004903   นางสาว  ลลิตา              เหลืองอร่าม
           401004904   นาย   วิชญะ              โสมนาม
           401004905   นางสาว  พนอจิตต์            หลานวงษ์
           401004906   นาย   สุวทย์ ิ            ศรีพทกษ์ ิ ั
           401004907   นาย   นิกร              ภูชมศรี
           401004908   นาย   จักรกฤษ             ดีเลิศ
           401004909   นาย   ทองจันทร์            สมบัติคา
           401004910   นางสาว  จิราวรรณ            ชุมสีดา
           401004911   นาง   เตือนใจ             นระปัญญา
           401004912   นาย   ราเชนทร์            ปัจจะวงษ์
           401004913   นางสาว  มณทิรา             มะลาศรี
           401004914   นางสาว  รุ่งทิวา            สีเหลือง
           401004915   นางสาว  อริสา                 ั
                                      บุริขนธ์
           401004916   นาย   มานพ              พงษาเทศ
           401004917   นาง   ราไพ              แข็งแรงดี
           401004918   นาย   วิชย ั             แสงวิเศษ
           401004919   นางสาว    ิ
                      รุจรา              กิติราช
           401004920   นาง   เพชรรินทร์           ภูผาเด็น
           401004921   นาย   สธร               ชมภูวงศ์
           401004922   นางสาว  อรนิต              ผิววัน
           401004923   นางสาว  รัชฎาพร             อะทะโน
           401004924   นางสาว  สมพิศ              บุตรเสน
           401004925   นาย   สุเปรมปรี            สุพาณิชกร
           401004926   นางสาว  ทิพวรรณ             ศรีหอม
           401004927   นาย   สุวทย์  ิ           สวัสดิ์แวงควง
           401004928   นาย   เอกลักษณ์            ใจงาม
           401004929   นางสาว  วราพร              สุวรรณฤทธิ์
           401004930   นาย   พิสษฐ์   ิ          มาศรี
           401004931   นางสาว  ขนิฐา              สุวรรณชาติ
           401004932   นางสาว  สินจัย             โพธิ์ศรี
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                  142
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401004933   นาง   สมใจ            ชะมะโม
           401004934   นางสาว    ิ
                      วิจตรา                ั
                                    เปี่ ยมวิชย
           401004935   นาย   วรวรรณ           พันธ์หอม
           401004936   นางสาว  พัชรี           นิลนามะ
           401004937   นาย   นราชัย           ภูคงนา ้
           401004938   นาย   วรวุฒิ           คาพระแย
           401004939   นาง   สายสมร           ปานสีดา
           401004940   นาง   เพลินจิตร         เหมาะการ
           401004941   นางสาว  วิไลวรรณ          กิ่งจันทร์
           401004942   นาย   อลงกรณ์          แมนนาวา
           401004943   นาย   สุทธิพงษ์         มาตจรุง
           401004944   นาย   ผ่านพิภพ             ื
                                    ศรีช่ น
           401004945   นางสาว  อุบล            นิลวัฒน์
           401004946   นางสาว  สกาวจันทร์         บัวผัน
           401004947   นางสาว  สาวิตรี          บุตรโท
           401004948   นางสาว  มะลุลี           น้อยนาค
           401004949   นางสาว  อาริสา           รัตนะ
           401004950   นางสาว  จีระนันท์         สุขใจ
           401004951   นางสาว  ยุพน   ิ         วงเวียน
           401004952   นางสาว  ลัดดาวรรณ์         ประการแก้ว
           401004953   นาง   แพรวพราว          นาโสก
           401004954   นางสาว  ดวงดาว           สุ่มมาตย์
           401004955   นางสาว  ศิริภา           คาโสมศรี
           401004956   นางสาว  ชลธิชา           จูมสุพรรณ
           401004957   นางสาว  ชลิตา           สนิทไทย
           401004958   นาย   สุมตร ิ          อุบาลี
           401004959   นาง   กุลยา           สุดแสนยา
           401004960   นางสาว  กาญจนา           อุบาลี
           401004961   นาย     ั
                      วิรตน์           ผดุงชีพ
           401004962   นาง   เสงี่ยม          ปลื้มกมล
           401004963   นางสาว  นภาลัย           หาญณรงค์
           401004964   นาง   สายฝน           กันบุรมย์
           401004965   นาง   หนู กาย          ดาราน้อย
           401004966   นาย   วิทยา           คุณทรัพย์
           401004967   นางสาว  อัษฎาพร          เพียราษฎร์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   143
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401004968   นาย   ปิ ตุเทพ          จุฑาศรี
           401004969   นางสาว  จิราภรณ์          ศิลาพัฒน์
           401004970   นางสาว  นิตยา           เศษสุวรรณ์
           401004971   นางสาว  สุดารัตน์         เกื้อกูล
           401004972   นางสาว  ลัดดาวัลย์         นระแสน
           401004973   นางสาว  อนงค์           เจริญเช้า
           401004974   นางสาว  วิภาวรรณ          วงษ์อามาตย์
           401004975   นางสาว  อนงค์นาฏ          วันบัวแดง
           401004976   นาย   คมกริช           เพ็ญจันทร์
           401004977   นางสาว  สุลาลัย          ชาอ่อน
           401004978   นางสาว  นิ่มนวล          เนื่องชมภู
           401004979   นางสาว  วนิดา           คุณะ
           401004980   นางสาว  พัชริน           ใสศรัทธา
           401004981   นางสาว  อรอุมา           มหาหิงส์
           401004982   นาย   สมพงษ์           จันทวงษ์
           401004983   นางสาว  ศศิธร           คงพันธ์
           401004984   นางสาว  จีระภา           ไชยะบุตร
           401004985   นางสาว  ชฎาภรณ์          ปรากฏ
           401004986   นางสาว    ั
                      สุธนวา           ชะโลธาร
           401004987   นาย   อัคนีย ์          ศรีเชื้อ
           401004988   นางสาว  นฤทัย           ปล้องบรรจง
           401004989   นาย   วีระ            ภูธร
           401004990   นางสาว  มุจลินทร์         นางาม
           401004991   นางสาว  รัชนีกร          บุญสังข์
           401004992   นาย   สัญญา           มาตุม ้
           401004993   นาง   สุชาดา           การะเกษ
           401004994   นาย   ปิ ยะรงค์         ทัพวิเศษ
           401004995   นาย   ฉัตรชัย          ป้ องคาสิงห์
           401004996   นางสาว  วันวิสา            ั
                                    วิชยผิน
           401004997   นางสาว  ศุภลักษณ์         ชาดา
           401004998   นางสาว  วาสนา           ปักกาเวสู ง
           401004999   นาง   ดวงใจ           โทนหงสา
           401005000   นาย   บรรพต           จันทร์เหลือง
           401005001   นางสาว  อนุสรา           จันตะคุณ
           401005002   นางสาว     ั
                      ศิริลกษณ์         ไชยงาม
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   144
         เลขประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401005003   นางสาว  อภิสรา          มูลละคร
           401005004   นาย   ปรัชญา          ยาสิงห์ทอง
           401005005   นาง      ิ
                      สุจตรา          มาศรี
           401005006   นางสาว  วัลยา           ดากา่
           401005007   นางสาว  วรรณี           บุตรแสง
           401005008   นางสาว  กาญจนา          บุญมี
           401005009   นางสาว  ภาวิณี          มูลกวนบ้าน
           401005010   นางสาว  กาญจนา          แก้วก่อง
           401005011   นาง   จุฑารัตน์         แสงศิริไพศาล
           401005012   นางสาว  ณัฐธิดา          ทิพสมบัติ
           401005013   นางสาว  วราภรณ์          ศรีหนองกุง
           401005014   นางสาว  สุนิสา          สีดาเสถียร
           401005015   นางสาว  สุภา           แซงผุย
           401005016   นางสาว  ธิดารัตน์         จันทร์โสดา
           401005017   นางสาว  นิวรรณ          แซ่ตง   ั้
           401005018   นางสาว  นันทชา          เคนานัน
           401005019   นางสาว     ั
                      ศิริกญญา         ศรีกณหา ั
           401005020   นางสาว  จิราภัค          ผาวงษ์หา
           401005021   นางสาว  สุภาพร          สัจจสังข์
           401005022   นางสาว  นิภาพร          พลเชียงสา
           401005023   นาง   เมลญา           ภาคะ
           401005024   นางสาว  วันวิสาข์         สังฆะธาตุ
           401005025   นาย   วีระพันธ์         โคตทะจักร
           401005026   นางสาว  แอนนา           สิมมาทัน
           401005027   นาย   สุรสิทธิ์         พวงหมูกลาง  ่
           401005028   นาง   วริศรา          ทวยจันทร์
           401005029   นาย   วิเชียร             ั
                                   ศรีจนทร์
           401005030   นางสาว  ปัทมา           ประภาศร
           401005031   นาง     ้
                      นาอ้อย          แหวนแก้ว
           401005032   นางสาว  สุชานันท์         จตุเทน
           401005033   นาย   สมใจ           เฉลิมแสน
           401005034   นางสาว  ปรียานุช         พันเทศ
           401005035   นางสาว  ระพีพรรณ         เครือคา
           401005036   นาย   ยุทธศิลป์         สะราคา
           401005037   นางสาว  วิไลวรรณ          ่
                                   อุนใจ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                      145
         เลขประจาตัวสอบ                ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401005038   นาย   วิหค               จันทบูลย์
           401005039   นาง   ประภาพร              มันทะลา
           401005040   นาย   สุรวุฒิ              สวัสดิ์ออ
           401005041   นาง   เบญญาภา              สายแสน
           401005042   นาย   พุทธิพงษ์             ขามธาตุ
           401005043   นางสาว  กมลทิพย์             สุภานนท์
           401005044   นาย   พงศ์พนธุ ์  ั          เพาะชนะ
           401005045   นางสาว  วารุณี              พิมพ์บง ึ
           401005046   นางสาว  จุรีรตน์ ั            คงกับพันธ์
           401005047   นางสาว  อุดมรัตน์             ทิพอุด
           401005048   นางสาว  สุกญญาั              สนมศรี
           401005049   นาง   วิภามล              บุตรจันทร์
           401005050   นาย   คธายุทธ              เหล่าสะพาน
           401005051   นาง   มยุรี               โยธาจันทร์
           401005052   นาย   พงษ์เทพ              ปลดเปลื้อง
           401005053   นางสาว  พรพิมล              ยศปัญญา
           401005054   นาย   เจษฎา               โพธิ์จนทร์
                                          ั
           401005055   นางสาว  วารินทิพย์            กงทอง
           401005056   นางสาว  สมหวัง              วงษาเทพ
           401005057   นาย   จาเนียร              สุทธิประภา
           401005058   นางสาว  ลาไย               มีคาทอง
           401005059   นาย   สมภพ               วะทวิกา้ นตง
           401005060   นาย   ศราวุธ              กมณีย ์
           401005061   นาย   ภูสทธิ์
                        ิ               จิตรักศิลป์
           401005062   นางสาว  จินตหรา              อิ่มเสถียร
           401005063   นางสาว  ศิริภรณ์             ศรีบุรินทร์
           401005064   นาย   วิษณุ               บารุงรส
           401005065   นางสาว  พักตร์พมล    ิ         ประจิตร
           401005066   นาง   เสาวลี              สิทธิพาที
           401005067   นางสาว  ยุพน  ิ             แก้วสะอาด
           401005068   นางสาว  ชุตินนท์  ั           คาประชา
           401005069   นางสาว  อรนุช               กาจร
           401005070   นางสาว  ขวัญสุดา             นักผูก
           401005071   นางสาว  กาญจนา              สุวรรณสนธิ์
           401005072   นาง   นันทนา              ชาเครือ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    146
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401005073   นาย   ภัทรสิทธิ์          ดวงอาสงค์
           401005074   นาย   สมนึก             เวชไธสง
           401005075   นางสาว  รุ่งนภา            เครือเนตร
           401005076   นางสาว  มลฤดี             แนวเวียง
           401005077   นาง   เกตุสุฏา           เชิดชู
           401005078   นาง   สัญญา               ี
                                     นุสวอ
           401005079   นางสาว    ุ
                      วิชตา             ทองสุข
           401005080   นางสาว  ยุพน  ิ           คาบา
           401005081   นาง   สุนทรี            กองคา
           401005082   นาย   นรสิงห์            ประเสริฐสุข
           401005083   นาง   ยุพน   ิ          ประทุมชาติ
           401005084   นางสาว  สุพรรณี            เพชรดี
           401005085   นางสาว  วิไลวรรณ           วรรณขันธ์
           401005086   นางสาว  นวรัตน์            ช่างปรุง
           401005087   นาง   พักตร์วภา  ิ         แบนลี
           401005088   นางสาว  ณัฏฐิณีย ์          สายเนตร
           401005089   นาง   เฉลิมศรี           จุรีมาศ
           401005090   นาย      ั
                      สุวชธนาวุฒิ          สุวรรณรงค์
           401005091   นาย   สิทธิเดช           ปานประเสริฐ
           401005092   นาย   อนุพงศ์            ศรีคา
           401005093   นางสาว  จิรวรรณ            สันวิลาศ
           401005094   นาง   เฉลิมขวัญ            ่
                                     ขุยราญหญ้า
           401005095   นาย   นาวา             ฤทธิชย  ั
           401005096   นางสาว  ลลิตา             ชาลีกน ั
           401005097   นาย   จักรินทร์           มนตรีปฐม
           401005098   นาย   วิษณุกร            กลางเฉวียง
           401005099   นางสาว  จิราวรรณ           แดงน้อย
           401005100   นางสาว  เกวลี             เรือกิจ
           401005101   นาย   วานิตย์            นิ่งนาน
           401005102   นาย   ปรีชา             เนาว์ศรีสอน
           401005103   นาย   เรืองศักดิ์          เจริญอินทร์
           401005104   นาง   สมจิตร            ภูกาบเพชร
           401005105   นางสาว  รุ่งรัตน์           ทองบ่อ
           401005106   นาย   นภวณิช            จันทะยุทธ
           401005107   นางสาว  ศุภลักษณา           ผุยมูลตรี
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    147
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401005108   นาย   วิเชียร           พันจัน
           401005109   นาย   อิสรา            นาคุประเวศน์
           401005110   นาย   ดุสติ            มูลคาสุก
           401005111   นางสาว  วาสนา              ั
                                     วิชยวงษ์
           401005112   นางสาว  สิริกาญจน์ฎา         อุดมฤทธิ์
           401005113   นาย   พริศกระพงษ์         ศรีดอนชัน
           401005114   นาง   ขวัญแก้ว           นามวงค์
           401005115   นาย   รุจน์            คุณระกันหา
           401005116   นาย   สนธยา            มาราศรี
           401005117   นาย   ฤทธิไกร            ่
                                     ฝันระหัน
           401005118   นาย   อดิศกดิ์
                         ั           บาลี
           401005119   นาย   ชาญยุทธ           ลุนสู งยาง
           401005120   นาย   ยุทธศาสตร์          โคตรสุมาตย์
           401005121   นาง   เพ็ญนภา           อุปนิ
           401005122   นาย   สุชาติ            แสนใจวุฒิ
           401005123   นางสาว  ปาลิชาติ           พรมนิล
           401005124   นาย   ธีระยุทธ           ศรพรหม
           401005125   นางสาว  รัตนาพร           ลีทอง
           401005126   นาย   สุรินทร์           ดีประวี
           401005127   นางสาว  พิชญา            ทิพย์อดม ุ
           401005128   นางสาว  ยุภาวดี           มาตวงศ์
           401005129   นาย   โสภณ             มากจุย ้
           401005130   นาง   พนิดา            ขันทอง
           401005131   นาย   คมศักดิ์           กาญจนสุทร
           401005132   นาย   กิตติ            เหมือนศรีชย ั
           401005133   นางสาว  ยุพา             โชตพันธุ ์
           401005134   นางสาว  จุฑามาศ           พินิจเจริญ
           401005135   นางสาว  ธนารัตน์           คาพิทูล
           401005136   นางสาว  วรรณวิภา              ั
                                     มีจนทร์
           401005137   นาย   นภดล             มุขรักษ์
           401005138   นาง   สิถยา            จันทร์ศรี
           401005139   นาง   อรวรรณ            ศรีโยวงศ์
           401005140   นางสาว  จิตรลดา           แสงคาไพ
           401005141   นางสาว  ศุภลักษณ์          ทัพซ้าย
           401005142   นางสาว  นิติญา            พานสายตา
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                      148
         เลขประจาตัวสอบ               ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401005143   นาย   วีระวัติ            ธงสันเทียะ
           401005144   นางสาว  ภัทราวรรณ            เหมะธุลน ิ
           401005145   นาย   โกวิท              ศรีทามา
           401005146   นาย   มานพ              ประเสริฐสังข์
           401005147   นางสาว  อรอนงค์             พรมโล
           401005148   นาง   อารี              แก้วก่อง
           401005149   นาย   วิชย ั             คาหมู
           401005150   นาย   ไพรัตน์             นันตะเคน
           401005151   นาย   สมบัติ             นันตะเจน
           401005152   นาย   ศุภชัย             ธาตุทาเล
           401005153   นาย   นิวฒน์  ั           รักความซื่อ
           401005154   นาย   ศักดิ์ชย   ั         ชนะศึก
           401005155   นาย   เมธี              เจริญชาติ
           401005156   นาง   อัจฉรา             คาลือ
           401005157   นาย   จตุพล              จาริชานนท์
           401005158   นางสาว  รุ่งอรุณ            ตากไธสง
           401005159   นาย   วิทูร              ศรีอ่อน
           401005160   นางสาว  ชลธิดา             ชัยศรีหา
           401005161   นาย   พิชตชัย ิ            พรมวงศ์
           401005162   นาย   ชัยยุทธ             ภูสุดสู ง
           401005163   นาย   จักรพงษ์            ถมคา
           401005164   นางสาว  หทัยจิตร            สุศิวงค์
           401005165   นาง   กนพพร              ศรีทองจันทร์
           401005166   นาง   เพ็ญนภา             สวัสดี
           401005167   นาย   อนุชต    ิ          ในจิต
           401005168   นาย   สิทธิภาพ            การิสุข
           401005169   นาง   เกษวะรินทร์             ั
                                      นุพนธ์
           401005170   นางสาว  พรพิมล             บุตรสุ่ย
           401005171   นางสาว  พะยอม              ยอดศิริ
           401005172   นางสาว  ทองมัย             ธรรมรัตน์
           401005173   นางสาว  กัมลัย             อบสุนทร
           401005174   นางสาว  นาถตยา             พัฒนชัย
           401005175   นางสาว  อัมพร              สุวรรณชัย
           401005176   นางสาว    ิ
                      วิจตรา             ธาตุทอง
           401005177   นางสาว  รวิวรรณ             แก้วเรืองรอง
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    149
         เลขประจาตัวสอบ               ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401005178   นางสาว  อระสา             ภิรมชื่น
           401005179   นาย   ภานุวฒน์  ั             ั
                                      ศิริวฒนกุล
           401005180   นางสาว  อซิลา             สอราช
           401005181   นาย   อัษฏางค์            ศรีอรห์
           401005182   นางสาว  วนิดา             พูลศิริ
           401005183   นางสาว  พนิดา             บุตรกง
           401005184   นางสาว  วันทนีย ์           ถิตย์วลาศิ
           401005185   นางสาว    ิ
                      รุจราภรณ์           ประทุมเขตต์
           401005186   นาย   สุภาณุวฒน์  ั         พรหมดีราช
           401005187   นาง   สุภารัตน์           จันทร์สาราญ
           401005188   นาย   ทวี              จันนี
           401005189   นาง   สายฝน             ศรีอาชัย
           401005190   นางสาว  ปัทมา             จันทร์พรม
           401005191   นางสาว  วิลาวัลย์              ั
                                      พิทกษ์กุล
           401005192   นางสาว  อรดี              วีระเสรี
           401005193   นางสาว  นงค์นุช            รุ่งรัศมี
           401005194   นางสาว  นวลจันทร์           บัวลาด
           401005195   นางสาว  สุนนทา ั            สอนวงค์
           401005196   นาง   แจ่มจันทร์           รักญาติ
           401005197   นาย     ิ
                      วิชต              ชาดี
           401005198   นาย   จิระศักดิ์           คาสียา
           401005199   นาย   อกิรกษ์ ั           บุญกว้าง
           401005200   นาย   วัชระ             อนันตภักดิ์
           401005201   นางสาว  ษมาวีร์            เส็งเจริญ
           401005202   นาย   ทระนง             พิมายนอก
           401005203   นางสาว  สิริภา             พลราชม
           401005204   นาย   ศรศักดิ์            มีสนธ์
           401005205   นาย   โกศล              โสภัณนา
           401005206   นาย   ราเชนทร์            วรโภชน์
           401005207   นางสาว  พรวิพา             พักตรแก้ว
           401005208   นางสาว  ลักษณ์วรีย ์          ก้องเสียง
           401005209   นางสาว  พัชรินทร์           เวชกามา
           401005210   นางสาว  เสาวลักษณ์           คลังจินดา
           401005211   นาย   เจษฎา             เวชพงษ์
           401005212   นาย   มานะ              โดดชัย
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   150
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401005213   นาย   ศุภชัย           จันทะสุระ
           401005214   นางสาว  มลธิกา           บัวพิน
           401005215   นาย   ศุภกิจ           แววสุขสม
           401005216   นาย   ดารงณ์           เชื้อจิตร
           401005217   นางสาว  นิลเนตร           นามลิวลย์ ั
           401005218   นางสาว  มัลลิกา           โคตรหลักคา
           401005219   นาย   อนุชต  ิ          สุขณะลา้
           401005220   นาย   อาทิตย์           บู่ทองจันทร์
           401005221   นางสาว  สมปรารถนา          บุญประสาน
           401005222   นางสาว  อัฉราวรรณ          โฮมประเสริฐ
           401005223   นางสาว  อรพิน            ทูลไชย
           401005224   นางสาว     ั
                      สลีรตน์           คายา
           401005225   นาง    ้
                      นาอ้อย           พิมพ์แก้ว
           401005226   นางสาว  ฐิตา            เฮืองมาตย์
           401005227   นางสาว  สุมลรัตน์          ไชยคลัง
           401005228   นาย   ไกรศร            หาญอาษา
           401005229   นางสาว  ศิรินภา           ฤทธิยงค์
           401005230   นางสาว  สมัย            จันทะวงษา
           401005231   นาย   จัตุพร           สุทธะนันทน์
           401005232   นางสาว  จิรวรรณ           วิไชยโย
           401005233   นาย   พิษณุ            ไชยเสนา
           401005234   นางสาว  จิตลัดดา          บุญชัยโย
           401005235   นาง   สุชาดา           ทัพซ้าย
           401005236   นาย   สุนทร            บุตรจารวล
           401005237   นาย   ชัยนาท           ประดับเสริฐ
           401005238   นางสาว  ดรุณวรรณ          ประเสริฐหมอ
           401005239   นาง   อรทัย            วงศ์ภูธร
           401005240   นางสาว  พจมาน            เป้ งคาภา
           401005241   นางสาว  ดาริกา           ศิริกิจ
           401005242   นาย   วิทูลย์              ั
                                    ศิริขนธ์
           401005243   นางสาว  รัชนี            องค์นาม
           401005244   นาง   เอมอร            ภูอาจ
           401005245   นางสาว  พิมพ์สริ ิ         จากอง
           401005246   นาง   สาระกา           ต้นกันยา
           401005247   นาง   อุไรวรรณ์          วงศ์ชย ั
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    151
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401005248   นางสาว  นุชรี                 ิ
                                     ศรีพมพ์สอ
           401005249   นางสาว  กาญจนา            โสภารัตน์
           401005250   นาย   อาคม             แก้วเกล้า
           401005251   นางสาว  ปัทติมา            พฤฒิสาร
           401005252   นางสาว  ดาราฟ้ า           ปุ้งทอง
           401005253   นาย   ธนู ศกดิ์  ั         ศรนะรา
           401005254   นาย   เกรียงไกร           ย่อมใย
           401005255   นางสาว  กิติยา            อยู่เย็น
           401005256   นางสาว  ศิริพร            บุญสิทธิ์
           401005257   นางสาว  จิรวัฒนา           โยลา
           401005258   นางสาว  เสาวนีย ์           แดนศิริมา
           401005259   นางสาว  เพชรรัตน์           ชัยรัตน์
           401005260   นาย   พิทกษ์ั            ภูงามแง ้
           401005261   นางสาว  สุนิสา            วงศ์หลวงอุด
           401005262   นางสาว  พัชรี             มุยน้อย
           401005263   นางสาว  เกตุสุดา           บุตรศรี
           401005264   นางสาว  สรัญญา            คุณประเสริฐ
           401005265   นาง   กิรณา             อรจันทร์
           401005266   นาย   สุริยนต์           อุดป้ อง
           401005267   นางสาว  ภัทราวดี           พลเยี่ยม
           401005268   นาย   อภิวฒน์ ั           เหล่าวงศ์ษา
           401005269   นางสาว  วราภรณ์            คงน้อย
           401005270   นางสาว  ปวีณา             นาชัยรัตน์
           401005271   นางสาว  โศภิตรสุดา          จิตปัญญา
           401005272   นาง   กฤติยาภรณ์             ั
                                     ศรีสจจา
           401005273   นาง   สมศรี             ส่องศรี
           401005274   นางสาว    ั
                      วิรญญา            ปานเปรม
           401005275   นาง   กาญจนา            มนตรีรตน์ ั
           401005276   นาง   รุ่งอรุณ           พุทธรัสสุ
           401005277   นาง   ชุ่มจิตร           โพธิ์งาม
           401005278   นางสาว  สุมาลี            เวชกามา
           401005279   นางสาว  สรัลชนา            แสนศรี
           401005280   นางสาว  ศศิวมล  ิ          นาถาบารุง
           401005281   นางสาว  เบญจรัตน์           วังนัน
           401005282   นาย   พชร              วรวัฒนธรรม
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                        152
         เลขประจาตัวสอบ                ชื่อ - สกุล           หมายเหตุ
           401005283   นางสาว    มยุรี            อุยะเอก
           401005284   นาง      เปรมฤดี           ไชยมี
           401005285   นางสาว    สุกนยา ั          บานชล
           401005286   นางสาว    สินจัย            วงษ์สงคราม
           401005287   นาย      ธีรศานต์           แสนแก้ว
           401005288   นาย      ธีรชัย            แสนแก้ว
           401005289   นาย      ศิราวุธ           บัวภา
           401005290   ว่าที่ ร.ต.  สมยศ             ทุยเวียง
           401005291   นาย      นิรุต            กองสุวรรณ
           401005292   นาย      วีระยุทธ           สิงขิต
           401005293   นาง      มานิตา            อรรควิทยานุ กุล
           401005294   นาย        ิ
                         สุวทย์            ดินประเสริฐสัตย์
           401005295   นางสาว    นพมาศ            ยาวาปี
           401005296   นาย      รุ่งฤทธิ์          นามบุตร
           401005297   นางสาว    รุ่งอรุณ           เนื่องคาอินทร์
           401005298   นาย      คาเธ่ย ์           วิชากุล
           401005299   นางสาว    วรรัตน์           อาเคน
           401005300   นางสาว    จิราภรณ์           พรมนิวาส
           401005301   นางสาว    พรพิมล            เสาแก้ว
           401005302   นางสาว    ศรีพรรณ           มือเปย
           401005303   นางสาว    ภาวิณี              ั
                                       บุรตน์
           401005304   นางสาว    จันทิมา           สร้างการนอก
           401005305   นางสาว    นัฏทยา            พงษ์อดม ุ
           401005306   นาง      ธัญชนก            นามมหานวล
           401005307   นาง      ดวงตา            วิชาศรี
           401005308   นาย      สุริยา            สารวงษ์
           401005309   นางสาว    ชลนีย ์           ฤาชา
           401005310   นาย      อุทย   ั         ศรีทะจัก
           401005311   นางสาว    รัตนา            อามาตย์มนตรี
           401005312   นาย      ปรีชา            ดวงไชย
           401005313   นาย      ลิขต ิ           มณีฉาย
           401005314   นาย      สมชาย            สุวรรณบูลย์
           401005315   นาย      ภราดร            จากศรี
           401005316   นางสาว    จันทร์เที่ยง         เสนานุ ช
           401005317   นางสาว    ทิวาพร            โพธิ์จกร
                                           ั
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                      153
         เลขประจาตัวสอบ                ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401005318   นาย   ธรรมเกียรติ            แสงใส
           401005319   นางสาว  ปาริษา              กงมนตรี
           401005320   นาง   วิลยกร ั             ธีระโชติ
           401005321   นางสาว  ยุพส    ั           ไชยเบ้า
           401005322   นางสาว  กองศรี              ไชยศรี
           401005323   นาง   บัณฑิตา              ทับแปลง
           401005324   นางสาว  ณัฐฐิญา              พลเชียงสา
           401005325   นาง   นฤภัทร์              อันถาธาน
           401005326   นางสาว  บุษบา               เสนามนตรี
           401005327   นาย   สุนนท์  ั            สารคามมงคล
           401005328   นางสาว  จงรัก               โยธาภักดี
           401005329   นาย   อาคม               ศรีสถาน
           401005330   นางสาว  เรืองรัตน์            สุจริต
           401005331   นางสาว  รุ่งขวัญ             พิมพ์ศิริ
           401005332   นางสาว  จินตนาพร               ั
                                       ชูกนหอม
           401005333   นาย     ิ
                      วิจตร               นามคันที
           401005334   นาง   นันทิยา              พลสุนทร
           401005335   นางสาว  รัตนา               สุวรดี
           401005336   นาย   ผดุงศักดิ์            พานเทียน
           401005337   นางสาว  อรวรรณ              นารถสิทธิ์
           401005338   นางสาว  เด่นดวง              ศรีพล
           401005339   นางสาว  สุรมภาั              แสนจาลา
           401005340   นาย   ปิ ยชาติ             วิชาดี
           401005341   นาย   วัชรา               กุลากุล
           401005342   นาง   วราวรรณ์             ณ กาฬสินธุ ์
           401005343   นาง   วรนันท์ชนก            มิตรสันเทียะ
           401005344   นาย   วราวุธ              สุขสิทธิ์
           401005345   นาย   เกรียงไกร             ศรีสุธรรม
           401005346   นาย   วราวุธ              แช่มชื่น
           401005347   นาย   พิทกษ์ชย   ั ั         อินธิกาย
           401005348   นางสาว  บุญช่วย              ประเทือง
           401005349   นางสาว  จิรภา               พัฒนาสู ญ
           401005350   นาย   วีรพงษ์              มูลพงษ์
           401005351   นาย   ปิ ยณัฐ              ฉายบุญครอง
           401005352   นางสาว  สุภาภรณ์             เหลาบัว
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     154
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล           หมายเหตุ
           401005353   นางสาว  เนาวรัตน์          กระพันธ์เขียว
           401005354   นางสาว  รุ่งตะวัน          คาด้วง
           401005355   นาย   ถาวร            วรศิริ
           401005356   นางสาว  วงเดือน           จุลเหลา
           401005357   นางสาว  วัฒนา            เสโส
           401005358   นางสาว  อมรรัตน์          เสโส
           401005359   นางสาว  มานิกา           โชคเจริญวิวรรธน์
           401005360   นาย   เอกราช           โชคเจริญวิวรรธน์
           401005361   นาย   สัมฤทธิ์          กะณิโก
           401005362   นางสาว  จุฬาลักษณ์         รุจรัฐเศรษฐ์
           401005363   นางสาว  สุธาทิพย์          สิทธิคงศักดิ์
           401005364   นางสาว  นิศา            ศรีชานอก
           401005365   นางสาว  อังคณา           ผาเงิน
           401005366   นาง   ผ่องพรรณ          ตอพรหม
           401005367   นาย   บรรณรักษ์          ศรีประโหม
           401005368   นาย   สดับวิทย์          โคกลือชา
           401005369   นางสาว  ปิ ยพร           นามเสาร์
           401005370   นาย   พัชระ            ชวนะบุญไพศาล
           401005371   นางสาว  กิติยากรณ์         นามวงค์
           401005372   นางสาว  นุชพร            ราชโสภา
           401005373   นาง   ดวงกมล           สีทบั
           401005374   นางสาว  ขนิษฐา           เขตขาม
           401005375   นางสาว  กรรณิกา           หนองเป็ ด
           401005376   นาง   สมใจ            สุวรรณโสม
           401005377   นาง   เรวดี            ภูชมศรี
           401005378   นาง   พนิดา            ชินคา
           401005379   นางสาว  อาพร            มูลผาลา
           401005380   นางสาว  อุไรวรรณ์          วังคีรี
           401005381   นางสาว  ธัญญาลักษณ์         พรหมดี
           401005382   นางสาว  ปราณี            มากบุญ
           401005383   นาง   ลลิดา            โพนทา
           401005384   นางสาว  ดวงใจ            ไชยแสง
           401005385   นางสาว  ธัญญารัตน์         สงเคราะห์
           401005386   นางสาว  นฤมล            วังคะฮาต
           401005387   นาย   ปริญญา           ทองสง่า
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    155
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401005388   นางสาว  เบญจวรรณ          สิงห์ประเสริฐ
           401005389   นางสาว  นวลฉวี           นัยทอง
           401005390   นาง   กิตติยากร          วงษาสาร
           401005391   นาย   ประดิษฐ           บุญญา
           401005392   นาย   ธีรพงษ์           คงคุม ้
           401005393   นาง   สุพตรา ั          กองแก้ว
           401005394   นาย   สาลอง            เชิดทอง
           401005395   นาย   พีรเพชร           ต้อมสุธรรม
           401005396   นางสาว  ไพวัลย์           เกษทองมา
           401005397   นาง   เพ็ญนภา           รัตนมณี
           401005398   นาย   อาทิตย์           บุตรทา
           401005399   นาย   ทวีศกดิ์ ั         ศรีจงใจ
           401005400   นางสาว  จินตนา           นารินทร์
           401005401   นาง   นันทวรรณ          โสดาศรี
           401005402   นาย   สุขสันต์          ภาวะรัตน์
           401005403   นาง   วิชชุดา               ั
                                    สังข์รมย์
           401005404   นาย   ศราวุธ           ทองวรณ์
           401005405   นางสาว  ศิริพร           แก้วกงพาน
           401005406   นางสาว  สุธาทิพย์          คา้ มา
           401005407   นางสาว  ศิริญญา           หลอดสว่าง
           401005408   นางสาว  สมฤทัย           กรมทอง
           401005409   นางสาว    ั
                      สุกญญา           จาปาศิริ
           401005410   นาย   อัฌชา            มังคละแสน
           401005411   นาย   ธนายุทธ           ไชยจันทร์
           401005412   นางสาว  ยุพน ิ           ยินดีมาก
           401005413   นาย   ธีระชัย           นามวงศ์
           401005414   นาย   ปิ ยะชาติ          นามวงศ์
           401005415   นาย   เมฆสุวรรณ์         ปัญญามี
           401005416   นาย   พีระพงษ์          อาคะราช
           401005417   นางสาว  อทิตยา           เสมอวัน
           401005418   นางสาว  วิไลรัตน์          ปานใจทัศ
           401005419   นางสาว  วชิราภรณ์          เชิงหอม
           401005420   นาย   สุขสันต์          ไกรมงคล
           401005421   นาย   ธนพล            หงษ์ศรีทอง
           401005422   นาย   จเรย์            มงคลสวัสดิ์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   156
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401005423   นาย   บัณฑิต           มาชน
           401005424   นาง   สมัย            วิไลแก้ว
           401005425   นาย   อนุสรณ์           พรหมมาวัน
           401005426   นาย   พิชติ            พรหมมาวัน
           401005427   นาย   วุฒชย ิั          พรหมมาวัน
           401005428   นางสาว  พรพิมล           รัตนพันธ์
           401005429   นางสาว  มยุรี            จาปาคา
           401005430   นางสาว  สุขสรรค์          ทองเทียม
           401005431   นางสาว  ละอองดาว          ชันสา
           401005432   นางสาว  จุรีพร           จันทร์เชียร
           401005433   นาย      ิ
                      พุฒพงษ์           จาปาทิ
           401005434   นาย   ชรินทร์พร           ่
                                    มุงบาเพ็ญ
           401005435   นางสาว  นิศากร              ั
                                    พิพฒน์พงษ์
           401005436   นาย   นิติวฒน์ั          จันทะเขต
           401005437   นางสาว  วรรณิภา           จาปา
           401005438   นาง   โสภา            พื้นผา
           401005439   นาง   ชุติมา           อินทร์บุญสม
           401005440   นาย   สิทธิศกดิ์ั         ภูคงคา
           401005441   นาง   เมตตา            ธรรมกุล
           401005442   นางสาว  วรรณิศา           ไพคานาม
           401005443   นาย   อนันต์           โคตรบาล
           401005444   นางสาว  รวีวรรณ           ศิลป์ ดี
           401005445   นางสาว  พรนภา            สีไว
           401005446   นาย   สุรศักดิ์             ่
                                    ละมังทอง
           401005447   นางสาว  มธุรส            วรรณศรี
           401005448   นางสาว  หทัยทิพย์          วรรณศรี
           401005449   นาย   กตัญญู           โคตรศิลา
           401005450   นาง   คาพันธ์           อาจบรรจง
           401005451   นาย   ไชยา            สุดชาดี
           401005452   นาย   บรรพต            เทพคู่
           401005453   นาย   วิโรจน์           ใจช่วง
           401005454   นางสาว  สุภาพร           ชาตินาฝาย
           401005455   นางสาว  กรรณิการ์          พวงสวัสดิ์
           401005456   นางสาว  วิริยา           เลี้ยงจาปา
           401005457   นางสาว  กัญญารัตน์         ดวงดี
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                  157
         เลขประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401005458   นางสาว  วณฤฎา           เชิดชน
           401005459   นางสาว  พรทิพย์          โคตรคีรี
           401005460   นาย   วิริยชัย         ยางเพชร
           401005461   นางสาว  มาลิสา          พรมนาม
           401005462   นางสาว  ชะอ้อน          เกตุทอง
           401005463   นาง   วัชราพร          ขนุ นทอง
           401005464   นาง   ทิภาพร          ชอบเจริญ
           401005465   นาย   วิระพล          วะมะพุทธา
           401005466   นางสาว     ิ
                      สิริวมล          เดชแพง
           401005467   นางสาว  ปทิตตา          เนาวสี
           401005468   นาย   ยศพล           จาปาพรม
           401005469   นาย   พันตรี          ชมภูบาง
           401005470   นาย   ประชา           เงาะสนาม
           401005471   นาย   สุทธิพงศ์            ั
                                   ฤทธิขนธ์
           401005472   นาย   ศุภรัตน์         กอกศาลา
           401005473   นางสาว  นิลุบล          มุขะเสน
           401005474   นาย   บุญถิ่น          พลไธสง
           401005475   นางสาว  สุดารัตน์         สาระคา
           401005476   นาง   วัชราภรณ์         จันทะเวช
           401005477   นาย   สายันต์          พันธะไชย
           401005478   นางสาว  อุมากรณ์         สานักบ้านโคก
           401005479   นางสาว  บุษบา           ฝ่ ายสูน
           401005480   นาย   เฉลิมพล          สินสวัสดิ์
           401005481   นางสาว  อรุณี           วงษ์คาช้าง
           401005482   นางสาว  กาญจนา          บุญหนา
           401005483   นาย   เวหา           เกรงขาม
           401005484   นางสาว  ดารารัตน์         เฉลยคา
           401005485   นาง   ลาดวน           โคตรพัฒน์
           401005486   นาย   สุริยน ั         จันโท
           401005487   นาย   สมาน           หนันดู น
           401005488   นางสาว  อรอุมา          กินรา
           401005489   นาย   ธนะสิทธิ์         ชัยทาน
           401005490   นาย   พันศักดิ์         ศรีบุรินทร์
           401005491   นางสาว    ั
                      สุชญญา          ดอนเส
           401005492   นางสาว  อุษา           ตาประดับ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   158
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401005493   นางสาว  เอมณิกา          ทะนิน
           401005494   นางสาว  สุธาศินี          แสงสว่าง
           401005495   นาย   โอวาท           โกมุทธพงษ์
           401005496   นาย   เฉลิมราช          คาสิงห์
           401005497   นาง   รัชนีกร          ชุ่มอภัย
           401005498   นางสาว  ภิมลพร           สงฆ์กา
           401005499   นาย   กฤษฎากรณ์         ช่างถม
           401005500   นางสาว  อลิสา           เศษจันทร์
           401005501   นาง   พิสมัย           แววสุขสม
           401005502   นาง   อรุณี           ผุดบัวดง
           401005503   นางสาว  วิภารัตน์         ลุนสาโรง
           401005504   นางสาว  สิรินทิพย์         จิรากุลภากร
           401005505   นาย   นรินทร์          ดารุณศิลป์
           401005506   นางสาว  ละอองดาว          สาตรเมืองไพร
           401005507   นางสาว  อรอุมา           วังคาหาญ
           401005508   นาง      ั
                      สุกญญา           ฟ้ าร่มขาว
           401005509   นาง   อาพร            สีพาติ่ง
           401005510   นาง   เหรียญทอง         ดวงจันศรี
           401005511   นางสาว  สายรุง ้          ปุ้มไสว
           401005512   นางสาว  ยุพา            วรนาม
           401005513   นางสาว  ณัฐฐาพร          บัวหงษา
           401005514   นาย   สาธิต           พันธ์สมา  ี
           401005515   นาง   นิภา            วังคะฮาต
           401005516   นาง   จรรยพร           จันทร์สด
           401005517   นาง   สุมาพร           โพธิ์ชย ั
           401005518   นาย   อานาจ           จาเริญเจือ
           401005519   นาย   อดุลย์              ้
                                    พลนาเที่ยง
           401005520   นางสาว      ั
                      สุทธิลกษณ์           ิ
                                    ภูอ่ นอ้อย
           401005521   นาย   สุทธิพงษ์         ดงแก้ว
           401005522   นาย   ธนากร           สุชาติพงศ์
           401005523   นางสาว  นัฐชยา           มะโรงฤทธิ์
           401005524   นางสาว  วรรณนิภา          เทพวาที
           401005525   นางสาว  อัจฉรียา          สุขขา
           401005526   นาย   กิตติพศ          แสงพล
           401005527   นางสาว  รุ่งทิวา          นารอง
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                  159
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401005528   นางสาว  ปิ ยาภรณ์         ดีเลิศ
           401005529   นาง   จิราภรณ์          จาปาหอม
           401005530   นางสาว  อภิรดี           บุญชมภู
           401005531   นางสาว  เพียงฤทัย         พันเมือง
           401005532   นางสาว  สุกราณดา          สีหา
           401005533   นาย        ิ
                      อนันต์วทย์         ยืนยาว
           401005534   นาย   สัมฤทธิ์          หีบแก้ว
           401005535   นางสาว  สุพพัตรา          บุตรรัตน์
           401005536   นางสาว  เรวดี             ั
                                    มิรตนไพร
           401005537   นาง   พนารัตน์          แสนศรี
           401005538   นาง   รินรดา           รัตน์พล
           401005539   นาย   อัษฎางค์          จันทรโสภณ
           401005540   นางสาว  พรวดี           คันธศร
           401005541   นางสาว  ยุภารัตน์         ภูผาผุย
           401005542   นาย   ธีระวัฒน์         วัฒวิเศษ
           401005543   นางสาว  เยาวภา           ตรีพงษ์
           401005544   นางสาว  อัมรา           โมฆรัตน์
           401005545   นางสาว  อัญชลี           แสงฤทธิ์
           401005546   นาง   เมทานันท์         วรุณศรี
           401005547   นาง   มาลัย           เสน่หา
           401005548   นาย   พิทกษ์ั          ทินโนรส
           401005549   นางสาว  อมรรัตน์          โรยรส
           401005550   นางสาว  ฉวีวรรณ          ศรีต่างคา
           401005551   นางสาว  พัชรา           ทองปัน ้
           401005552   นางสาว  สุดาวรรณ์         มณีแผลง
           401005553   นาย   พุทธพงศ์          ผางจันทร์ดา
           401005554   นางสาว  อัญชวรรณ์         รินทะลึก
           401005555   นาง   ธารารัตน์         ด่านสมัคร
           401005556   นาง   ยุพนิ           บุญส่ง
           401005557   นาง   พรลภัส           ทาทอง
           401005558   นางสาว  ชฎารัตน์          เครือบุดดา
           401005559   นาง   ปัดฐพร           ราศี
           401005560   นางสาว  วีรยา           เกิดไทย
           401005561   นางสาว  ดารุณี           ทับธานี
           401005562   นางสาว  วิลาสินี          เครือวงศ์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     160
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล           หมายเหตุ
           401005563   นางสาว  นุชชาริณี          คล่องแคล่ว
           401005564   นาง   ยุทธยา            สุวรรณไตรย์
           401005565   นางสาว  ศศิวมล  ิ          คาแก้ว
           401005566   นางสาว  นิภาภรณ์           บุญบรรลุ
           401005567   นางสาว  อัญชลี            ละครวงศ์
           401005568   นางสาว  รัตน์มะณี          นาถวิล
           401005569   นาย   สุพล             ทิพย์อมอร ั
           401005570   นางสาว  เบญจวรรณ           ไชยหะนิจ
           401005571   นาย   ประกอบ            สมหวัง
           401005572   นางสาว  ชมัยพร            โซ่เมืองแซะ
           401005573   นาย   สมศักดิ์           ดลราษี
           401005574   นางสาว    ั
                      ศิริรกษ์           ทองทุม
           401005575   นาย   ธเนษฐ์            แสงชมภู
           401005576   นาย   เอกลักษณ์          ไชยตรี
           401005577   นาย   สมภูมไพศาล ิ         จันเวียง
           401005578   นาย   สมบูรณ์           สารภาพ
           401005579   นางสาว  นุชจรินทร์          อินทร์สะอาด
           401005580   นาย   สุรศักดิ์          วงภักดี
           401005581   นาย   ชลธี             วันนาพ่อ
           401005582   นาย   เศษศักดิ์          วันนาพ่อ
           401005583   นาย   เดชจิตร์           สุนทรส
           401005584   นาง   ณภัชศร            ไชยรักษ์
           401005585   นาง   ปทิตตา            แก้วเหล่ายูง
           401005586   นาย   ชัยวัฒน์           สามาอาพัฒน์
           401005587   นางสาว     ั
                      ศิริรตน์           อุปจันโท
           401005588   นางสาว  ชฎาภรณ์           นนทะคาจันทร์
           401005589   นางสาว  สุพรรษา           ยศทสาร
           401005590   นางสาว  ธัญจิรา           ยศสุพรม
           401005591   นาง   กมลพร            ประทุมศิริ
           401005592   นาย   วชิรา            เป้ าป่ าเถื่อน
           401005593   นาย   มงคล              ้
                                     ตุมชู
           401005594   นาย   ปริญญา            ศรีโรจน์
           401005595   นาย   นฤพล             ศรีสมบูรณ์พงศ์
           401005596   นางสาว  เยาวลักษณ์          คาแหงพล
           401005597   นางสาว  อัจฉรา            ธานีกุล
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   161
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401005598   นางสาว  จุฑารัตน์          มูลทิพย์
           401005599   นางสาว  รัชนีวรรณ          ไกรดวง
           401005600   นางสาว  กุหลาบ           อุดทา
           401005601   นางสาว  จันทรา           เนื่องโพนงาม
           401005602   นางสาว  เสาวลี           คาโคตรสูนย์
           401005603   นางสาว  บังอร            สีมาตร
           401005604   นางสาว  จุรีพร           แสงชา
           401005605   นาย   เพิ่มศักดิ์         ดอนซุย
           401005606   นาง   เข็มทอง           ท้าวสู งเนิน
           401005607   นาง   นันทิชา           เมืองเก่า
           401005608   นาง   พัณณิตา           ฉลูทอง
           401005609   นาย   ประกาศิต          ไกยราช
           401005610   นาง   นงลักษณ์          วงษ์โพนทอง
           401005611   นาย   จักรินทร์          สุวรรณสิงห์
           401005612   นาย     ิั
                      สุวชย            ภูเงินขา
           401005613   นาย   วีระพงษ์          บุญปัน
           401005614   นาย   ไตรภพ            คาตู ้
           401005615   นางสาว  จตุพร            ศรีละบุตร
           401005616   นางสาว  กาญจนา           นันจินดา
           401005617   นาย   ปิ ยะ            บึงล้อม
           401005618   นางสาว  มนฤดี            นาคทน
           401005619   นางสาว  กาญจนา           พวงใบดี
           401005620   นาย   มานพ            โปร่งจันทึก
           401005621   นาย   ไตรรัตน์          สุวรรณกิจ
           401005622   นางสาว  พรนิภา           เสียงลา้
           401005623   นางสาว  พรพิมล           สุดมา
           401005624   นางสาว  อรัญญา           จรลี
           401005625   นางสาว  ศิราณี           นามเสาร์
           401005626   นางสาว  ภาวิณี           มีมาก
           401005627   นางสาว  จุไรรัตน์          ซาซุม
           401005628   นางสาว  จริญญา           บุญอิ่ม
           401005629   นาย   อนันต์           โคตบ้ง
           401005630   นาย   ณรงค์กร           บุญเรือง
           401005631   นาย   เอกมล            พรมแสนปัง
           401005632   นางสาว  รัตนา            เหลาตัน
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     162
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล           หมายเหตุ
           401005633   นาย   ภัคพงษ์           โพธิ์สม ิ
           401005634   นางสาว  จิฬารัตน์          ประชุมพล
           401005635   นาย   บุญธรรม           อบอุน ่
           401005636   นางสาว  นุจรี            ทองปัน  ้
           401005637   นางสาว  ทิพรัตน์           สืบศรี
           401005638   นาย   ฐิติรตน์  ั         ขุนวงษา
           401005639   นาย   มานิตย์           ชูเสน
           401005640   นาย   เลอศักดิ์          โสมาเกตุ
           401005641   นางสาว  นุชจิรา           วงษ์ภกดี  ั
           401005642   นาย   สมคิด            สาสูงเนิน
           401005643   นาง   นวลจันทร์          เครือศรี
           401005644   นางสาว  สุพตรา  ั          พันมิล
           401005645   นาย   อนันต์            สุโพธิ์
           401005646   นาย   อรรถพล            ถิ่นตองโขบ
           401005647   นาย   ภูวดล            สงกุล
           401005648   นาย   สุพจน์            โสภา
           401005649   นางสาว  อมรรัตน์           ศุขโข
           401005650   นางสาว   ั
                      จุธญญา            หลาบภา
           401005651   นาย   วัยวุฒิ           เพชรสมบัติ
           401005652   นางสาว  วริศรา            สุวรรณสาร
           401005653   นาย   บุญมี            สมีนาง
           401005654   นางสาว  นงลักษณ์           ไชยแสน
           401005655   นาย   อุทย ั            โซ่เงิน
           401005656   นาง   อุบล             วงศ์พงษ์คา
           401005657   นางสาว  สาราญ            พุฒจันทร์
           401005658   นาง   จินตนา            วงผักเบี้ย
           401005659   นางสาว  สุภทสร ั           ตีระศรี
           401005660   นางสาว  แสงอรุณ           นามวงศา
           401005661   นาย   จีระวัฒน์          ชื่นรัมย์
           401005662   นาย   พันธกานต์          โคตะ
           401005663   นาย   อัครเดช           ฤทธิ์ทรงเมือง
           401005664   นาย   สุนทร            ทองจันทร์
           401005665   นาย   ฉัตรชัย           สิมสีพมพ์   ิ
           401005666   นางสาว  ขัติยา            สุวรรณดา
           401005667   นางสาว  วิไลลักษณ์          สุทธศิริ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     163
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล           หมายเหตุ
           401005668   นางสาว  สลินนา           พระโพธิ์
           401005669   นาย   ชาญณรงค์          วรรณปะเก
           401005670   นางสาว  เจนจิรา           ลือชาพูล
           401005671   นางสาว  มยุรี            สุทธิประภา
           401005672   นางสาว  ฉวีวรรณ           อาจหาญ
           401005673   นาง   สมบูรณ์           จันทร์เพ็ง
           401005674   นางสาว  วารุณี           ศักดิ์นาราโรจน์
           401005675   นางสาว  จันทร์เพ็ญ         เสนาวงศ์
           401005676   นางสาว  กัลยาลักษณ์          ่
                                    มันเหมาะ
           401005677   นาย   วิภกดิ์
                        ั            ไชยะ
           401005678   นาย   พันธ์ศกดิ์
                          ั          จักมา
           401005679   นางสาว  ทิวาวรรณ          ฉัตรปทุมทิพย์
           401005680   นาย   พุทธิพงษ์          อินนาง
           401005681   นาย   มนัสพงษ์          แหลมสวาท
           401005682   นางสาว  มานิตา           ศรัทธากูล
           401005683   นาง   วัลลภา           บุญอาจ
           401005684   นางสาว  ชวนพิศ           ทับสมบัติ
           401005685   นางสาว  อรทัย            ประวันโน
           401005686   นาย   ธีรยุทธ           อ่อนสองชัน ้
           401005687   นาย   พยัคฆ์           โสภา
           401005688   นาย   โอภาส            ชนะชัย
           401005689   นาย   อัศวิน           ฝุ่นแก้ว
           401005690   นาย   วิทยา            เหล่าวงษา
           401005691   นาง   วิมลรัตน์          ชะยะมังคะกุล
           401005692   นาย   วโรดม            ยอดกลาง
           401005693   นาง   ศิรินญา           เถื่อนแอ้น
           401005694   นาง   กัลยณัฐ           มอญขาม
           401005695   นาย   สันทัด           มอญขาม
           401005696   นาย   สันติกุล          สังข์โวลี
           401005697   นางสาว  พัชรี            ทองออน
           401005698   นางสาว  ฐิติมา           ทองออน
           401005699   นางสาว  จุฬารัตน์          จันทะวิเศษ
           401005700   นาง   ศกลวรรณ           อ่อนนอ
           401005701   นางสาว  รัตนาพร           ร่องจิก
           401005702   นาย   วิฑูร            ยุ่นดร
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                      164
         เลขประจาตัวสอบ                ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401005703   นางสาว  ปัทมา               ประเสริฐสุข
           401005704   นาย   ทวีศกดิ์ ั            คาชาลี
           401005705   นาย   อาณัติ              พลเสนา
           401005706   นางสาว  นัยนา               ไทโส
           401005707   นาย   พงษ์พพฒน์   ิ ั         โอดพิมพ์
           401005708   นาย   ณัฐวุฒิ              ขจรภพ
           401005709   นาย   กฤษดา               ธงพรรษา
           401005710   นาย   พงษ์พทยา    ิ         โทวิชา
           401005711   นาง   สุดารัตน์             นวลศิริ
           401005712   นาง   วิไลวรรณ             พรหมพิมพ์
           401005713   นาง   เกษดาพร                ั
                                       ชูปญญา
           401005714   นางสาว  รัตนาพร              สาลีศรี
           401005715   นาย   ชินกร               สาระพล
           401005716   นางสาว     ั
                      สุนนพิณี             บุญพัฒน์
           401005717   นางสาว  วรรณิสา              จาปี พรม
           401005718   นางสาว  ยุวรี               ภูชะธง
           401005719   นาย   ทรงศักดิ์             บุตรดา
           401005720   นาง   สุวรรณา              จันทวงศ์
           401005721   นางสาว  พรรณิดา              นุศรีอน ั
           401005722   นางสาว  นภาพร               พระราช
           401005723   นางสาว  สุภาพร              นินชานนท์
           401005724   นางสาว  พิสมัย              พิลาหา
           401005725   นางสาว  จีระพร              ปัญญาสวัสดิ์
           401005726   นางสาว  นิตยา               เสนารินทร์
           401005727   นาย   ชัยวิชต   ิ           รุ่งโรจน์
           401005728   นางสาว  ทัศพร               แสงทิตย์
           401005729   นางสาว  ทิพวรรณ              วัดทุ่งใหญ่
           401005730   นางสาว  ประภาพร              แหยมอวน
           401005731   นางสาว    ั
                      สุกญญา              บุญไพ
           401005732   นางสาว  จริญญา              กุลวงศ์
           401005733   นาย   มนินทร์              ศิรินาค
           401005734   นางสาว  นุชนาถ              อ่อนในชาติ
           401005735   นางสาว  พรพรรณ              จันทร์โสดา
           401005751   นาย   กฤตพงษ์              มูลถวิลย์
           401005752   นาย   อธิปตย์ ั             วรบุตร
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   165
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401005753   นาย   อรรถพล           จันทร์จตริ
           401005754   นางสาว  อรทัย            เหล่ามา
           401005755   นาย   ประมวล           จันทร์ชา
           401005756   นาง   คาผอง            ศิริวิ
           401005757   นาง    ้
                      นาฝน            ริยะวงษ์
           401005758   นาง   ขนิษฐา           เปรมปรี
           401005759   นาง   หวานตา           อินตา
           401005760   นางสาว  นงนุ ช           ขวัญโพน
           401005761   นางสาว       ิ
                      นรินทร์ทพย์         สุขเต็มดี
           401005762   นาย   ทินกร            ประดิษฐ์ดวง้
           401005763   นางสาว  สาวิตรี           นาสมผล
           401005764   นาย   ชัยวัฒน์          ศรีสุระ
           401005765   นางสาว  อรนุช            นาทองบ่อ
           401005766   นาย   ชวลิต            แก้วดวงตา
           401005767   นางสาว  เบญจมาศ           น้อยเสนา
           401005768   นางสาว  จารุวรรณ          ปัดทา
           401005769   นางสาว  สุพตราั            ่
                                    มังมูล
           401005770   นางสาว  สุธาวัลย์            ั
                                    สีพนนา
           401005771   นาย   เทียนทอง          ศรีวเิ ศษ
           401005772   นาย   สุรพงษ์           ประสงค์สุข
           401005773   นาย     ั
                      สุวฒน์           วิเศษสุนทร
           401005774   นาย   อนุชา            ปาสารักษ์
           401005775   นางสาว  วชิราภรณ์          อุปไชย
           401005776   นางสาว  อธิษพร           คาอินทร์
           401005777   นางสาว  อาทิตยา           พงษ์คาผาย
           401005778   นาง   ประดับโชค          เหล่าภักดี
           401005779   นางสาว  เมตตา               ิ
                                    ทวีสนธุ ์
           401005780   นาย   คงฤทธิ์           พุฒบุรี
           401005781   นางสาว  เบญจวรรณ          ขันคา
           401005782   นางสาว  สุดารัตน์          จารู ญศิริ
           401005783   นางสาว  เสริมจิตร          พิมโคตร
           401005784   นาง   พัณณิตา           สินอ่อน
           401005785   นางสาว  เกศราภรณ์          วันทะมาตร์
           401005786   นางสาว  พัชราภรณ์          เพ็งปอภาร
           401005787   นาง   พะเนียง           สุวรรณกูล
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   166
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401005788   นาย   ชาญวิทย์          จันดาโชติ
           401005789   นางสาว  มะลิดา           สุวรรณกูล
           401005790   นาย   ปรารภ            พันทะนาภูมิ
           401005791   นาง   กชพร            ประจวบแท่น
           401005792   นาง   จินตหรา           ประทีปเมือง
           401005793   นางสาว  รพีพร            แดนศิริ
           401005794   นาย   เด่น            พันธเดช
           401005795   นางสาว  สุรินรัตน์         สุรินทราโช
           401005796   นาย      ั
                      อภินนท์              ั
                                    ศรีจนทร์
           401005797   นางสาว  ชนานันท์          ภักดีแพง
           401005798   นาย   อาทิตย์           โพธิรุกข์
           401005799   นางสาว  จันทร์จรา ิ         พลขันธ์
           401005800   นาง   รัฐติกา           ตวนชัยภูมิ
           401005801   นาง   วรรณกานต์          นาสินสร้อย
           401005802   นาง   นภาพร            แก้วหย่อง
           401005803   นาย   สุรกัน           ไชยเชียงพิณ
           401005804   นาง   นงลักษณ์          มงคลเคหา
           401005805   นาง   ฐิติพร           ชัยชนะทรัพย์
           401005806   นางสาว  วรรณิษา           สุขประเสริฐ
           401005807   นาย   สรศักดิ์          เพ็งจันทร์
           401005808   นาย   สุระ            พาลีย ์
           401005809   นาง   อุไรวรรณ          บุตรโพธิ์ศรี
           401005810   นาง   สายใจ            สนร้อย
           401005811   นาย   ดนัย            บุญยัง
           401005812   นาย   ปริญญา           ทวีกลาง
           401005813   นาย   มหาโชค           ไชยกาบัง
           401005814   นาย   กิตติศกดิ์
                          ั            ี
                                    สุสวงศ์
           401005815   นางสาว  สุภาพร           กองเกิด
           401005816   นาย   ประชา            แก้วสาราญ
           401005817   นาง   จิราภรณ์          สุวรรณศรี
           401005818   นาย   สมพงษ์           บุตรพรหม
           401005819   นางสาว  สุดารัตน์          บัวระบัติ
           401005820   นาย   เดชา             ่
                                    อุมอาษา
           401005821   นาย   อุทศิ            ชะนาเทศน์
           401005822   นาย   เกียรติพงษ์         เกตุสทธิ์
                                        ิ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                       167
         เลขประจาตัวสอบ                  ชื่อ - สกุล        หมายเหตุ
           401005823   นางสาว  ลัดดา                    ั
                                         รุ่งวิสย
           401005824   นาย   วุฒพงษ์ ิ               มูลวิไล
           401005825   นางสาว  ยุวธิดา                วะหลง
           401005826   นาง   รัศมี                 ลาดเหลา
           401005827   นาย     ิ
                      สุวทย์                เชื้อสาย
           401005828   นางสาว  สุมาลี                   ิ
                                         วุฒสาร
           401005829   นางสาว  สมสมัย                ประทุมแสง
           401005830   นาย   อุดม                 โนนชัยยา
           401005831   นาย   ณรงค์ชย       ั         ไชยคา
           401005832   นางสาว  ศิรินภา                ทินจอง
           401005833   นางสาว  ดาราวดี                เอกวงศ์
           401005834   นางสาว  จันทนา                แก้ววัง
           401005835   นางสาว  ปัจพร                 ทองโคตร
           401005836   นาย   ศิรินนท์    ั           ทองสา
           401005837   นาย   อนุชต     ิ            ทวีชาติ
           401005838   นาง   กนกวรรณ                เร่งงาน
           401005839   นางสาว  จิราภรณ์               ทิพสุภา
           401005840   นาย   อนันต์                อนุสี
           401005841   นาย   ธนพล                 แก่นลา
           401005842   นางสาว  วรัญญา                อิ่มวงค์
           401005843   นางสาว  วาสนา                 พลสิมมา
           401005844   นางสาว  อนุสรา                ไชยบุญ
           401005845   นาย   สุพฒน์  ั              สอนนา
           401005846   นาย   พรพิชต      ิ          คาสมบัติ
           401005847   นาย   สุวทย์ิ                ประสพสมัย
           401005848   นาย   กฤษณู                 ศรีสารคาม
           401005849   นาย   คะนึง                 เขียวรัมย์
           401005850   นางสาว  ชลธิดา                รัตนวงษา
           401005851   นาย   ดาวยศ                 เทศจาปา
           401005852   นาย   วีระชัย                ไชยยันต์
           401005853   นาย   วิฑูรย์                คุณสมบัติ
           401005854   นาย   อภิชาติิิ               กิ่งแก้ว
           401005855   นาง   นัยนา                 บุญหอม
           401005856   นาง   สุพตรา   ั             โสระเวช
           401005857   นางสาว  วิไลพร                ศิริแสน
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                  168
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล        หมายเหตุ
           401005858   นาง   มยุรา           ทิพมนต์
           401005859   นางสาว  อรษา               ั
                                    ศรีจนทร์
           401005860   นางสาว  สุภาภรณ์          เขียวผาบ
           401005861   นาง   ปรางทิพย์         พานพล
           401005862   นาย   โชคชัย           ทัพธานี
           401005863   นาย   สุรชาติ          จานงกิจ
           401005864   นาง   ยุพน   ิ         จงชมผา
           401005865   นางสาว  วลัยกร           บังแสง
           401005866   นางสาว  สุภาวดี          ศรีวงษา
           401005867   นาย   จักรี           คาชมภู
           401005868   นางสาว  นิยม            พันชารี
           401005869   นางสาว  มนฤดี           ทารพันธ์
           401005870   นาย   พลกฤษณ์          ไขยยงค์
           401005871   นาย   เฉลิมพล          จันทร์จ่าย
           401005872   นาย   ไพบูลย์          อรุณวราภา
           401005873   นาง   ทัศนีย ์          คาสวัสดิ์
           401005874   นาย   นัฐพงษ์          คุณประทุม
           401005875   นางสาว  พัชรี           แก้ววังสัน
           401005876   นางสาว   ิ
                      สุวสาข์          ไชยสัตย์
           401005877   นางสาว  สุภทรา ั          วินทะไชย
           401005878   นาย   ประเสริฐ          เพชรน้อย
           401005879   นางสาว  ไพจิตร           สุราช
           401005880   นาย   พยุงพันธ์         แจวจันทึก
           401005881   นางสาว  นภาภรณ์          ละครมูล
           401005882   นางสาว    ิ
                      สุจตรา           ภูลายขาว
           401005883   นาย   ประสิทธิ์         อุดมฤทธิ์
           401005884   นาย   สุรสิทธิ์         วงศ์ษาพาน
           401005885   นางสาว  สุวารี           พินิจลึก
           401005886   นาง   จุฬารัตน์         ตาอินทร์
           401005887   นางสาว  หฤทัย           ผ่องเจริญ
           401005888   นางสาว  เด่นนภา          เบ้าจันทร์
           401005889   นางสาว  กาญจนิตย์         เกตุภู
           401005890   นางสาว  สายทิพย์          วินทะไชย
           401005891   นางสาว  พัชรินทร์         ใจเที่ยง
           401005892   นางสาว  กัลยาณี            ิ
                                    ภูมกาศ
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   169
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401005893   นาง   จันทิมา          อันทะไชย
           401005894   นาย   สันติ           ปัตตะเน
           401005895   นางสาว  กาญจนา           วิลา
           401005896   นาย   เสฏฐวุฒิ          นิลยอง
           401005897   นาย   ศุภชัย           กล้าหาญ
           401005898   นางสาว  ดวงใจ           ทุมรินทร์
           401005899   นาย   ผจญเดช           ลาหา
           401005900   นาง   จริยา           ผลเกิด
           401005901   นาย   สุเมธ           บันหาร
           401005902   นางสาว  ณัฐธิดา          ชาวโพธิ์
           401005903   นางสาว  อัญชลี           ปัดถาแก้ว
           401005904   นาย   พิศิษฐ์          สิมมาลา
           401005905   นาย   รักวิทย์          วงษ์ตรีศรี
           401005906   นาย   ทัศธนา           พันธ์บุบผา
           401005907   นาง   สุระพี           จิตจักร์
           401005908   นาย   มนู ศกดิ์
                         ั          เบียนชัย
           401005909   นาย   ณรงค์ฤทธิ์           ิั
                                    ศรีวชย
           401005910   นาย   นราเชษฐ          จันปุย
           401005911   นาย   อดิศร           พองผาลา
           401005912   นาย   นรินทร์          อภัยภักดิ์
           401005913   นาย   ณัฐพงษ์          ศรีโยวงศ์
           401005914   นางสาว  กุหลาบ           พิมนตรี
           401005915   นาง   อารยา           เดชาธรรมรัชต์
           401005916   นางสาว  ปิ ยนันท์         กองกลิ่น
           401005917   นาย   ธีรพล           แก้วสากล
           401005918   นาย   วสันต์           คุณแสง
           401005919   นางสาว  อภิรดี           คามุง
           401005920   นางสาว  ฉัตราวดี          บุญศร
           401005921   นาย   ระนอง           ทุมสวัสดิ์
           401005922   นาย   บุญโฮม           กุญชนะรงค์
           401005923   นาย   สาคร            พันธ์ละออ
           401005924   นางสาว  มณีรตน์ ั         คามูล
           401005925   นางสาว  สุนนทา
                        ั           โพธิ์หล้า
           401005926   นาย   ปัญญา           ราชหาด
           401005927   นาง   บังอร           ภักดีสมัย
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    170
         เลขประจาตัวสอบ             ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401005928   นาย   กิระศักดิ์         เสนานนท์
           401005929   นาง   นิติยา           สมอหมอบ
           401005930   นางสาว  สายฝน           นามสง่า
           401005931   นางสาว  พิมพ์ชนก          บุญพิมพ์
           401005932   นางสาว  อารี            พลาดสุ
           401005933   นางสาว  จอมใจ           แสนโคตร
           401005934   นางสาว  ปริษา           จันทจิตต์
           401005935   นางสาว  จิรภา           พนมเขต
           401005936   นางสาว  ประภาพร          ทองแสน
           401005937   นาย   ปรีชา           ขันชัย
           401005938   นาย   วิทยา           พวงพล
           401005939   นางสาว  กฤษณา           นามศรี
           401005940   นาย   เอกพงษ์          สาเรียนรัมย์
           401005941   นางสาว  รัชนี           พลเยี่ยม
           401005942   นางสาว  นาฤดี           โททอง
           401005943   นางสาว  วิรสา           แดงตาโคตร
           401005944   นางสาว  เสาวนีย ์              ิ
                                    กานต์วนิจนันท์
           401005945   นางสาว  สาวิตรี          ศิริภูธร
           401005946   นางสาว  ปวีณา           พูนศิริวณิชย์
           401005947   นางสาว  อัญชนา           อมรรัตน์
           401005948   นางสาว  นันธิกา          ดงกาวัน
           401005949   นาง   เพลินพิศ          ลาดลงเมือง
           401005950   นาย   วันเฉลิม          บรรหาราช
           401005951   นางสาว  รัตนา           ชะราผาย
           401005952   นางสาว  ธารทิพย์          บุตรวงค์
           401005953   นางสาว  อรอุมา           โคตรมหา
           401005954   นาย   บรรณวิทย์         กนกหงษ์
           401005955   นางสาว  ชนัชฎา           ภาระนาด
           401005956   นาย   พนม            พิมทอง
           401005957   นางสาว  ณัชชา           ศรีเนตร
           401005958   นางสาว  รัตนา           แหลมฉลาด
           401005959   นางสาว  สุบรรณ           เศษวงค์
           401005960   นางสาว  ทิพวรรณ          เถาวัลย์ราช
           401005961   นาย   อานุภาพ          ส่งเสริม
           401005962   นางสาว  ประดิษฐ์          พรมมนต์
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   171
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401005963   นางสาว  ศรีสมร            จาชาติ
           401005964   นางสาว  มัทนา            แสงโทโพธิ์
           401005965   นาย   นพชัย            กันยา
           401005966   นาย   ทรงวุฒิ           อานนท์
           401005967   นาง   อรอุมา            รักสกุล
           401005968   นางสาว  ปานจิตร           ฉลองภาค
           401005969   นางสาว   ุ
                      วิชดา            ภคะวา
           401005970   นาง   สิริกรานต์          พรมฉกรรจ์
           401005971   นาย   ฉัตรชัย           พรมฉกรรจ์
           401005972   นาย   วิทยา            มาลา
           401005973   นาย   มงคล             หารคามูล
           401005974   นาย   ศุภชัย            คันธภูมิ
           401005975   นาย   ภูมนทร์ิ           อักษร
           401005976   นาง   นงค์เยาว์          อ่อนจันทร์
           401005977   นางสาว  จินตนา            หาทนต์
           401005978   นาย   สุทธิเกียรติ         จันทร์อป ุ
           401005979   นาย   โกสินทร์           อาจธะขันธ์
           401005980   นาง   ยุวดี            แสนสุพรรณ
           401005981   นางสาว  วิยะดา            ประคามินทร์
           401005982   นาง   วิไลตา            จตุรงค์
           401005983   นางสาว  รัตธยา            นิกาแง
           401005984   นางสาว  เอ็มฤดี           ป่ าเจือ
           401005985   นาง   อุไรวรรณ           กลางหล้า
           401005986   นางสาว  อัญลักษณ์          สังฆะมณี
           401005987   นาย      ั
                      นิวฒน์            โกฑะรัตน์
           401005988   นางสาว  วาสนา            อธิราช
           401005989   นางสาว  ชลิดา            ดรวิชา
           401005990   นางสาว  พัชณี            พันมะวงศ์
           401005991   นาย   สุชาติ            เจริญถิ่น
           401005992   นาย   เรืองฤทธิ์          ตะนะสอน
           401005993   นาย   สุริโย            ไชยรักษ์
           401005994   นางสาว  นวลอนงค์           จันใต้
           401005995   นาย   กุศล             จันทร์เพ็ง
           401005996   นาย   นรินทร            วัฒนานนท์
           401005997   นางสาว  สุภาพร            บุญหล้า
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                    172
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล         หมายเหตุ
           401005998   นางสาว  พิกุล            นาสมยนต์
           401005999   นาย   วัฒนา            รุ่งโรจน์
           401006000   นางสาว  ชลธิชา            เนื่องวงษา
           401006051   นาย   ประมาณ            คนขยัน
           401006052   นาย   พันพิเชษ           พันธโคตร
           401006053   นาย   เฉลิมเกียรติ           ิ
                                     ภูผวผา
           401006054   นางสาว  ยุวดี            ศรีจานงค์
           401006055   นาง   จีราภา            จันทาศรี
           401006056   นาย   ธวัชชัย           เนื่องไชยศ
           401006057   นางสาว  สุวรรณี           เพ็ชรสังหาร
           401006058   นางสาว  จารุวรรณ           ภูเขม่า
           401006059   นางสาว  ยุภาพร            การินทร์
           401006060   นางสาว  ดวงใจ            พรมสินธุ ์
           401006061   นางสาว  อนนวรรณ           ข้อยุ่น
           401006062   นางสาว  ราตรี            แก้วดวงดี
           401006063   นาย   วศิน             พิมาน
           401006064   นาย   สมพงษ์            ยอดดอกไม้
           401006065   นางสาว  ชาลิสา            เหลาพรม
           401006066   นางสาว  กฤตยา            ศุภวุฒิ
           401006067   นางสาว  สุนิสา            โพธิ์ภา
           401006068   นางสาว  ดวงหทัย           แสงบุญ
           401006069   นาย   บุญฤทธิ์           คาสอน
           401006070   นางสาว  สิรภัทร           ถนอมผล
           401006071   นาง   สุนิตย์           โสดา
           401006072   นางสาว  วรัญญา            วงษ์ชารี
           401006073   นางสาว  จันทิรา           ภูสาคร
           401006074   นางสาว  แพรวนภา           คงสักบัน
           401006075   นางสาว  เรณู             สอาด
           401006076   นางสาว  บุษรา            จันทะเกิด
           401006077   นาย   วรรณรพ            คามุงคุณ
           401006078   นางสาว  สุดาลักษณ์          ปรีชาเดช
           401006079   นางสาว  ทักษิณา           ภูพฒ  ุ
           401006080   นาย   กิตติศกดิ์
                          ั               ั
                                     กิตติภกดีกุล
           401006081   นาย   วัฒนา            อาจมุงคุณ
           401006082   นาย   บรรลือศักดิ์         ศรีพรมมา
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                     173
         เลขประจาตัวสอบ              ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401006083   นาย   อนันต์            โพธิ์ถน
                                        ิ
           401006084   นาย   วรากร             สมีนาง
           401006085   นางสาว  วันเพ็ญ            กุลวงษ์
           401006086   นางสาว  สุพชรี ั           วิโย
           401006087   นาย   ทัศกรณ์            สุวรรณไตรย์
           401006088   นาย   วายุ             วงศ์ถามาตย์
           401006089   นางสาว  พัชรี             เทียมวงษ์
           401006090   นางสาว  วันวิสา            โคตคา
           401006091   นางสาว  นัฎฐาภรณ์           จันทะภา
           401006092   นางสาว  ทับทิม            มัดถาปะโท
           401006093   นาย   สมคิด             อินทร์เรืองศรี
           401006094   นาง   นฤมล             พานพันธ์
           401006095   นาง   วันเพ็ญ            เหลาสะอาด
           401006096   นาย   ทวีวฒิ  ุ          โยธคง
           401006097   นาย   สุพจน์            ไชยคา
           401006098   นางสาว  จารุวรรณ์           สอนนา
           401006099   นาย   มณฑล             ศุขโข
           401006100   นาย   ดนุพล             เทพภูเขียว
           401006101   นาย   พัฒนพงษ์           รัตตะเวทิน
           401006102   นางสาว  นิตยา             ผิวดี
           401006103   นางสาว  พัชรินทร์           สีมาแก้ว
           401006104   นาง   ธนพร             นาไชยธง
           401006105   นาย   สุทน ิ            มนปราณีต
           401006106   นาง   กชกร             ก้านน้อย
           401006107   นางสาว  คากอง             นิราราศน์
           401006108   นางสาว  อัฉราวดี           พิมนิสย ั
           401006109   นางสาว   ั
                      วิลยพร            สายราช
           401006110   นาย   ชัยยา             ดรอินทร์
           401006111   นาย   พิทกษ์ชย ั ั          ่
                                     อุนทรพันธุ ์
           401006112   นางสาว  มัตติกา            สาขา
           401006113   นางสาว  ศศิวมล   ิ         ลีปา
           401006114   นางสาว  ละม่อม            วงษ์ธานี
           401006115   นางสาว  อัญชัน            แก้วไชยะ
           401006116   นางสาว  วัลยา             รามศิริ
           401006117   นางสาว  วงษ์เดือน           นวนสี
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น                                   174
         เลขประจาตัวสอบ            ชื่อ - สกุล          หมายเหตุ
           401006118   นาย   ภูเบศร์          เจริญราษฎร์
           401006119   นางสาว  สุภาภรณ์         เขตสิม
           401006120   นาย   ประสงค์          แข็งฤทธิ์
           401006121   นางสาว  พิมพักตร์         พัฒนพิบูลย์
           401006122   นางสาว  พันธิวา          เที่ยงตรง
           401006123   นาง   จุไรวรรณ         จันทรสีมาวรรณ
           401006124   นางสาว  ชฎาภรณ์          สุทธิคุณ
           401006125   นาย   วิษณุ           แว่นฉิม

								
To top